związanych*. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "związanych*. Numer ogłoszenia: 148841-2010; data zamieszczenia: 10.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi"

Transkrypt

1 Page 1 of 11 Ostróda: Internetowa kampania promocyjna (mailing) Kanału Elbląskiego wraz z dodatkową promocją na nośnikach reklamy zewnętrznej w ramach projektu *Promocja turystyczna Kanału Elbląskiego wraz z opracowaniem wachlarza ofert turystycznych z nim związanych* Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Ostróda, ul. Mickiewicza 24, Ostróda, woj. warmińskomazurskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Internetowa kampania promocyjna (mailing) Kanału Elbląskiego wraz z dodatkową promocją na nośnikach reklamy zewnętrznej w ramach projektu *Promocja turystyczna Kanału Elbląskiego wraz z opracowaniem wachlarza ofert turystycznych z nim związanych*. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest internetowa kampania promocyjna (mailing) Kanału Elbląskiego wraz z dodatkową promocją na nośnikach reklamy zewnętrznej w ramach projektu: *Promocja turystyczna Kanału Elbląskiego wraz z opracowaniem wachlarza ofert turystycznych z nim związanych*, zgodnie z opisem 3 pkt. 3 siwz oraz projektem umowy (zał. nr 3 do siwz).: 1) Część 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii internetowej; 2) Część 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii outdoorowej. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Część 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii internetowej w zakresie: a) Opracowania i przedłoŝenia Zamawiającemu do akceptacji projektu graficznego mailingu, który musi zawierać: - Propozycję hasła kampanii; - Wszystkie zaproponowane elementy graficzne muszą być związane z

2 Page 2 of 11 promocją obszaru Kanału Ostródzko-Elbląskiego; - Herb miasta oraz loga Partnerów projektu zgodnie z załącznikiem nr 8 do siwz; - Adres strony internetowej - Znak Narodowej Strategii Spójności na lata oraz logotyp: Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności; - Flaga Unii Europejskiej z odwołaniem słownym Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; - Herb Województwa Warmińsko-Mazurskiego; - Logo Warmii i Mazur. Konfiguracja zestawu obowiązkowych znaków oraz przykłady zastosowania zostały przedstawione w dokumencie *Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej* dostępnych na stronie - Przekierowanie mailingu na stronę b) Emisji reklamy - mailingu w okresie od 10 lipca 2010r. w postaci targetowego mailingu do klientów poczty największych serwisów internetowych - wp.pl, onet.pl, gazeta.pl. Grupę docelową stanowić mają posiadacze kont pocztowych powyŝej 30 roku Ŝycia, z rodzinami, z większych miast, zainteresowani turystyką i przyrodą. c) W zakresie mailingu - określenie treści tytułu a, nadawcy i stopki; d) Emisji reklamy w postaci mailingu wg następujących załoŝeń: - Rodzaj nośnika - mailing do 200 kb; - Ilość - w kaŝdym z portali co najmniej wysyłek; - Czas ekspozycji - od dnia 10 lipca 2010r. Akcja mailingowa musi trwać łącznie w kaŝdym z portali od 20 do 28 dni; 2) Część 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii outdoorowej w zakresie: a) Opracowania i przedłoŝenia Zamawiającemu do akceptacji dwóch róŝnych projektów graficznych plakatów (z uwagi na dwie edycje kampanii), które muszą zawierać: - Hasła kampanii: I edycja pod hasłem: *Dopłyń do nas kanałem* II edycja pod hasłem: *Sprawdź swoją skrzynkę*; - Wszystkie zaproponowane elementy graficzne muszą być związane z promocja obszaru Kanału Ostródzko-Elbląskiego; - Herb miasta oraz loga Partnerów projektu (załącznik nr 8 do siwz); - Adres strony internetowej (dotyczy II edycji); - Znak Narodowej Strategii Spójności na lata oraz logotyp: Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności; - Flaga Unii Europejskiej z odwołaniem słownym Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; - Herb Województwa Warmińsko-Mazurskiego; - Logo Warmii i Mazur. Konfiguracja zestawu obowiązkowych znaków oraz przykłady zastosowania zostały przedstawione w dokumencie *Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej* dostępnych na stronie b) Ekspozycji reklamy na nośniku typu billboard wg następujących załoŝeń: - Rodzaj nośnika - billboard w formacie 12 m2, tj. 5,04 m x 2,38 m lub 4,00 m x 3,00 m; - Ilość - dwie edycje - 7 nośników w kaŝdej edycji; - Czas ekspozycji: I edycja - nie później niŝ od piątego dnia po podpisaniu umowy (dzień wyklejenia billboardów) do dnia 18 lipca 2010r.; II edycja - od dnia 19 lipca 2010r. do dnia 31 sierpnia 2010r. - Lokalizacja: stolica regionu - Olsztyn, przy głównych ciągach komunikacyjnych, skrzyŝowaniach i drogach o duŝym natęŝeniu ruchu oraz na trasie prowadzącej w kierunku Ostródy. c) Wykonawca gwarantuje zachowanie bardzo dobrej jakości plakatów w czasie trwania ekspozycji, poprzez dokonywanie bieŝącej kontroli jakości billboardów oraz w razie

3 Page 3 of 11 uszkodzenia plakatów nieodpłatnie ponowne ich wyklejenie. Wymiana uszkodzonych plakatów następować będzie w terminie 48 godzin od momentu ich zauwaŝenia przez Wykonawcę lub zgłoszenia przez Zamawiającego.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje moŝliwości udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niŝ 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , II.1.6) Czy dopuszcza się złoŝenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. II.1.7) Czy dopuszcza się złoŝenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Realizacja przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 1) Część 1 - co najmniej dwie kampanie promocyjne w Internecie, których zakres obejmował jednocześnie opracowanie graficzne mailingu; 2) Część 2 - co najmniej dwie kampanie reklamowe na nośnikach zewnętrznych typu billboard (wymiar billboardu co najmniej 12,0 m2), których zakres obejmował jednocześnie opracowanie graficzne billboardu. Zamawiający dopuszcza moŝliwość wykazania

4 Page 4 of 11 się posiadaną wiedzą i doświadczeniem w zakresie opracowań graficznych oraz organizowania i przeprowadzania kampanii reklamowych w ramach odrębnie realizowanych przedsięwzięć. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezbędny będzie udział tych podmiotów w realizacji części zamówienia. Spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie ocenione na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów, o których mowa w 6 pkt 1 lit. a siwz. Niewykazanie spełniania warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 upzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 upzp. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących potencjału technicznego. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. zespołem roboczym stworzonym na potrzeby realizacji zamówienia. W skład zespołu muszą wchodzić fachowcy w zakresie następujących dziedzin: 1) Część 1: - marketingu i reklamy - posiadający doświadczenie w pracach przy organizacji i przeprowadzaniu co najmniej dwóch projektów promocji zbliŝonych charakterem do projektu będącego przedmiotem zamówienia; - grafiki i designu - posiadający doświadczenie w opracowaniach graficznych co najmniej dwóch projektów promocji zbliŝonych charakterem do projektu będącego przedmiotem zamówienia; - nowych mediów - posiadający doświadczenie w pracach nad co najmniej dwiema kampaniami internetowymi projektów promocji zbliŝonych charakterem do projektu będącego przedmiotem zamówienia; - koordynatora projektu - posiadającego doświadczenie w koordynowaniu i nadzorowaniu prac związanych z organizacją i przeprowadzeniem co najmniej dwóch projektów promocji zbliŝonych charakterem do projektu będącego przedmiotem zamówienia. 2) Część 2: - marketingu i reklamy - posiadający doświadczenie w pracach przy organizacji i przeprowadzaniu co najmniej dwóch projektów promocji zbliŝonych charakterem do projektu będącego przedmiotem zamówienia; - grafiki i designu - posiadający doświadczenie w opracowaniach graficznych co najmniej dwóch projektów promocji zbliŝonych charakterem do projektu będącego przedmiotem zamówienia; - koordynatora projektu - posiadającego doświadczenie w koordynowaniu i nadzorowaniu prac

5 Page 5 of 11 związanych z organizacją i przeprowadzeniem co najmniej dwóch projektów promocji zbliŝonych charakterem do projektu będącego przedmiotem zamówienia. Zamawiający dopuszcza moŝliwość wskazania do realizacji przedmiotu zamówienia jednej osoby maksymalnie w zakresie dwóch wymaganych dziedzin (zespoły przyjęte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą obejmować co najmniej: część 1 - trzy osoby; część 2 - dwie osoby). Wykonawca moŝe polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Spełnianie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie ocenione na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów, o których mowa w 6 pkt 1 lit. b siwz. Niewykazanie spełniania warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 upzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 upzp. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie, Ŝe: a) wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum ,- PLN. Wykonawca moŝe polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Spełnianie warunku posiadania zdolności finansowej i ekonomicznej do wykonania zamówienia zostanie ocenione na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów, o których mowa w 6 pkt 1 lit. c siwz. Niewykazanie spełniania warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 upzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 upzp. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŝy przedłoŝyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ

6 Page 6 of 11 wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŝy przedłoŝyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŝe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla

7 Page 7 of 11 wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) a) W przypadku składania oferty przez osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, w tym wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz inne podmioty, których zasobami wykonawca będzie dysponował przy realizacji przedmiotu zamówienia, a które będą brały udział w realizacji części zamówienia, celem potwierdzenia, Ŝe oferta i/lub złoŝone wraz z nią oświadczenia i dokumenty zostały podpisane przez osobę uprawnioną, muszą przedłoŝyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1 do siwz). c) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców - wykonawca winien załączyć do oferty pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, złoŝone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 6 do siwz. d) W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, do oferty naleŝy załączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złoŝenia oferty. e) Wypełnione i podpisane oświadczenie dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem lub bez udziału podwykonawstwa (zał. nr 7 do siwz). III.7) Czy ogranicza się moŝliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŝsza cena.

8 Page 8 of 11 IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1) Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, moŝe ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. 2) Zakres rzeczowy zamówienia określony umową moŝe zostać ograniczony przez Zamawiającego, bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiającego, w przypadku : a) zaistnienia trudności finansowych u Zamawiającego; b) gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było wcześniej przewidzieć; c) ograniczenia dofinansowania inwestycji ze środków finansowych Unii Europejskiej; 3) W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia, o którym wyŝej mowa, wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone o ograniczony zakres, zgodnie z ofertą. 4) W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w pkt 2 i 3, wynikające z nich zmiany zostaną wprowadzone do umowy aneksem podpisanym przez Strony. 5) W przypadku ograniczenia zakresu zamówienia o którym mowa w pkt 2 lit. a, b, c, Wykonawcy przysługiwało będzie wynagrodzenie z tytułu zakresu juŝ wykonanego oraz materiałów i urządzeń zgromadzonych na poczet realizacji zakresu podlegającego ograniczeniu. Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie inwentaryzacji wykonanych prac oraz zgromadzonych materiałów i urządzeń. 6) Terminy realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w 3 ust. 1 lit. a i b umowy, mogą ulec zmianie w przypadku : a) wystąpienia usług dodatkowych, od wykonania których uzaleŝnione jest wykonanie zamówienia podstawowego; b) wystąpienia konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 2 lit. a, b, c; c) wystąpienia warunków atmosferycznych lub klęsk Ŝywiołowych uniemoŝliwiających realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z procesem technologicznym (dotyczy części 2); d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niŝ wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; e) opóźnień lub trudności związanych z finansowaniem przedmiotu zamówienia. 7) Zmiana terminów realizacji przedmiotu zamówienia, o których mowa w 3 ust. 1 lit. a i b umowy, wynikająca z przyczyn określonych w pkt 6, moŝe nastąpić jeśli zostanie wprowadzona do umowy aneksem podpisanym przez Strony. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŝna uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Ostródzie Ostróda, ul. A. Mickiewicza 24, pok Opłata za wersję papierową 0,25 PLN za 1 stronę formatu A-4..

9 Page 9 of 11 IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Ostródzie Ostróda, ul. A. Mickiewicza 24, pok IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1) Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Promocja turystyczna Kanału Elbląskiego wraz z opracowaniem wachlarza ofert turystycznych z nim związanych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata ) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeŝeniem wyjątków określonych w upzp, dla których bezwzględnie wymagana jest forma pisemna. 4) JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 5) Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia w którym, upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert., tj. do dnia r. 6) JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosków, o którym mowa w pkt 5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 7) PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 5.. IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŝnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii internetowej. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii internetowej w zakresie: a) Opracowania i przedłoŝenia Zamawiającemu do akceptacji projektu graficznego mailingu, który musi zawierać: - Propozycję hasła kampanii; - Wszystkie zaproponowane elementy graficzne muszą być związane z promocją obszaru Kanału Ostródzko-Elbląskiego; - Herb miasta oraz loga Partnerów projektu zgodnie z załącznikiem nr 8 do siwz; - Adres strony internetowej - Znak Narodowej Strategii Spójności na lata oraz logotyp: Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności; - Flaga Unii Europejskiej z odwołaniem słownym Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju

10 Page 10 of 11 Regionalnego; - Herb Województwa Warmińsko-Mazurskiego; - Logo Warmii i Mazur. Konfiguracja zestawu obowiązkowych znaków oraz przykłady zastosowania zostały przedstawione w dokumencie *Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej* dostępnych na stronie - Przekierowanie mailingu na stronę b) Emisji reklamy - mailingu w okresie od 10 lipca 2010r. w postaci targetowego mailingu do klientów poczty największych serwisów internetowych - wp.pl, onet.pl, gazeta.pl. Grupę docelową stanowić mają posiadacze kont pocztowych powyŝej 30 roku Ŝycia, z rodzinami, z większych miast, zainteresowani turystyką i przyrodą. c) W zakresie mailingu - określenie treści tytułu a, nadawcy i stopki; d) Emisji reklamy w postaci mailingu wg następujących załoŝeń: - Rodzaj nośnika - mailing do 200 kb; - Ilość - w kaŝdym z portali co najmniej wysyłek; - Czas ekspozycji - od dnia 10 lipca 2010r. Akcja mailingowa musi trwać łącznie w kaŝdym z portali od 20 do 28 dni;. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28. 4) Kryteria oceny ofert: najniŝsza cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii outdoorowej. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii outdoorowej w zakresie: a) Opracowania i przedłoŝenia Zamawiającemu do akceptacji dwóch róŝnych projektów graficznych plakatów (z uwagi na dwie edycje kampanii), które muszą zawierać: - Hasła kampanii: I edycja pod hasłem: *Dopłyń do nas kanałem* II edycja pod hasłem: *Sprawdź swoją skrzynkę*; - Wszystkie zaproponowane elementy graficzne muszą być związane z promocja obszaru Kanału Ostródzko-Elbląskiego; - Herb miasta oraz loga Partnerów projektu (załącznik nr 8 do siwz); - Adres strony internetowej (dotyczy II edycji); - Znak Narodowej Strategii Spójności na lata oraz logotyp: Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności; - Flaga Unii Europejskiej z odwołaniem słownym Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; - Herb Województwa Warmińsko-Mazurskiego; - Logo Warmii i Mazur. Konfiguracja zestawu obowiązkowych znaków oraz przykłady zastosowania zostały przedstawione w dokumencie *Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej* dostępnych na stronie b) Ekspozycji reklamy na nośniku typu billboard wg następujących załoŝeń: - Rodzaj nośnika - billboard w formacie 12 m2, tj. 5,04 m x 2,38 m lub 4,00 m x 3,00 m; - Ilość - dwie edycje - 7 nośników w kaŝdej edycji; - Czas ekspozycji: I edycja - nie później niŝ od piątego dnia po podpisaniu umowy (dzień wyklejenia billboardów) do dnia 18 lipca 2010r.; II edycja - od dnia 19 lipca 2010r. do dnia 31 sierpnia

11 Page 11 of r. - Lokalizacja: stolica regionu - Olsztyn, przy głównych ciągach komunikacyjnych, skrzyŝowaniach i drogach o duŝym natęŝeniu ruchu oraz na trasie prowadzącej w kierunku Ostródy. c) Wykonawca gwarantuje zachowanie bardzo dobrej jakości plakatów w czasie trwania ekspozycji, poprzez dokonywanie bieŝącej kontroli jakości billboardów oraz w razie uszkodzenia plakatów nieodpłatnie ponowne ich wyklejenie. Wymiana uszkodzonych plakatów następować będzie w terminie 48 godzin od momentu ich zauwaŝenia przez Wykonawcę lub zgłoszenia przez Zamawiającego.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: najniŝsza cena.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Numer umowy: UDA POKL.04.01.01-00-328/09-01 BZPSA 532-2/09 Wrocław: Przeprowadzenie audytu dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie strony Uniwersytetu Wrocławskiego do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl 1 z 8 2015-03-09 16:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl Gdynia: Przetarg nieograniczony poniżej 207.000 euro w dwóch częściach

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Kampania promocyjna Numer ogłoszenia: 27293-2015; data zamieszczenia: 27.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Rzeszów: Kampania promocyjna Numer ogłoszenia: 27293-2015; data zamieszczenia: 27.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Rzeszów: Kampania promocyjna Numer ogłoszenia: 27293-2015; data

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zam. Pub. Nr 30/10/Pzp Wałbrzych: LIDERZY PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Powstańców 34, 40-954 Katowice,

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Powstańców 34, 40-954 Katowice, 1 z 6 2011-08-30 12:56 Katowice: Kontrakt Doradztwo w zakresie opracowania zasad współpracy z Partnerami w zakresie eksploatacji projektu SEKAP2 zgodnie z zasadami biblioteki ITIL wraz z opracowaniem umów

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page l of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie 16 konferencji szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wcpr.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wcpr.pl Warszawa: Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Hosting dla inwentarza archiwalnego Numer ogłoszenia: 361042-2012; data zamieszczenia: 21.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Hosting dla inwentarza archiwalnego Numer ogłoszenia: 361042-2012; data zamieszczenia: 21.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipn.gov.pl Warszawa: Hosting dla inwentarza archiwalnego Numer ogłoszenia: 361042-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl 1 z 6 2014-09-11 13:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl Warszawa: Świadczenie usług ochrony osób i mienia - II części Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.ostroda.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.ostroda. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.ostroda.pl (zakładka BIP) Ostróda: Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl Page 10f5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie cyklu czterech 2-dniowych konferencji nt.: Wsparcia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz Miejskiego

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cba.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cba.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cba.gov.pl Warszawa: Zakup usług serwisu pogwarancyjnego, asysty technicznej i opieki powdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl Kluczbork: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pod

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl Lublin: Wykonanie modernizacji wentylacji wyciągowej w salach ćwiczeniowych Katedry

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl 1 z 5 2013-04-29 16:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Wykonanie kampanii promocyjnej na nośnikach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Chmielnik dnia 18.06.2013 Przeprowadzenie działań z aktywnej integracji dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Szansa na lepsze jutro realizowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: awf.gdansk.sisco.info/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: awf.gdansk.sisco.info/ 1 z 5 2012-08-06 14:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: awf.gdansk.sisco.info/ Gdańsk: 61/0812/UN/UE - Przeprowadzenie szkolenia `Terapeuta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-07-12 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: wymianę okien i drzwi balkonowych drewnianych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lazienki-krolewskie.pl/bip.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lazienki-krolewskie.pl/bip. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lazienki-krolewskie.pl/bip.html Warszawa: Dostawa hali namiotowej do Muzeum Łazienki Królewskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Cedry Wielkie: Organizacja kursów: sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie certyfikowanych szkoleń z zakresu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr-sanok.pl/?p=299

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr-sanok.pl/?p=299 Strona 1 z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr-sanok.pl/?p=299 Sanok: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 833 20 21, faks 46 833 32 28.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 833 20 21, faks 46 833 32 28. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/przetargi_2012_lista.html Skierniewice: Wykonanie i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo