SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYŁUSZCZARNIA NASION - CHŁODNIA SIEDLISKO, ul. NOWOSOLSKA dz. nr 1042/4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1

2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE STE STE STE STE WYMAGANIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE INSTALACJE OCHRONNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE 2

3 STE WYMAGANIA 1. WSTĘP Specyfikacja techniczna - wymagania ogólne, zawiera zakres określeń oraz wymagań wspólnych dla całości zagadnień dotyczących wykonania i odbioru robót elektrycznych Chłodni w Wyłuszczarni Nasion w Siedlisku przy ul. Nowosolskiej dz. nr 1042/4. Specyfikacja techniczna /na roboty elektryczne STE / jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STE. Roboty, których dotyczy specyfikacja STE-03 obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie j.w. W zakresie określonym w projekcie. Roboty wyspecyfikowano z podziałem na następujące elementy : STE INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE STE INSTALACJE OCHRONNE STE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE 3. UWAGI OGÓLNE Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową / Projektem Budowlanym: Specyfikacją Techniczną / i poleceniami Inspektora Nadzoru. 4. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ Podstawą wykonania i wyceny robót jest Dokumentacja Projektowa / Projekt Budowlany, ST. Przedmiar robót /. Wymagania zawarte w każdym opracowaniu są obowiązujące dla wykonawcy. Wymagania zawarte w ST mają priorytet w stosunku do Projektu Budowlanego. W przypadku rozbieżności wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, lecz o ich zauważeniu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta, który dokona stosownej korekty. Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową /DP/ a także ogólnie obowiązującymi przepisami. 5. MATERIAŁY I SPRZĘT Cechy materiałów i elementów instalacji muszą być zgodne z obowiązującymi normami. Materiały przeznaczone do zabudowy powinny posiadać certyfikat lub aprobatę techniczną a urządzenia certyfikat ze znakiem bezpieczeństwa. Wykonawca zadba, aby materiały przetrzymywane na budowie do czasu użycia, były zabezpieczone i nie pogorszyła się ich jakość. Wykonawca jest zobowiązany do używania właściwego i sprawnego sprzętu, nie powodującego pogorszenia jakości robót. Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typu i jakości projektowi organizacji robót zaakceptowanemu przez Inspektora nadzoru. 6. OBMIAR ROBÓT 3

4 Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z DP /i ewentualnymi korektami zaakceptowanymi przez /Inspektora nadzoru/ w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru /z wyprzedzeniem min. 3-dniowym/. Wyniki obmiaru należy wpisać do księgi obmiarów. Błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze robót lub w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane będą poprawione zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót a także, w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 7. PODSTAWA PŁATNOŚCI Płatność bazować będzie na obmierzonych ilościach wykonanych Robót. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na tą pozycję określoną przez ST i DP. Cena jednostkowa obejmuje między innymi: robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami wartość zużytych materiałów wraz z. kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania /a dla urządzeń technologicznych, wraz z kosztami ich montażu i właściwych prób/ i innymi towarzyszącymi kosztami wartość pracy sprzętu i środków transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i innymi towarzyszącymi kosztami koszty pośrednie, składnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzględniający ujęte w kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu budowy, koszt oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawcze, koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy i.t.p., koszt uporządkowania Placu budowy po zakończeniu Robót. zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki koszt gwarancji należytego wykonania. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami sporządzenie dokumentacji powykonawczej koszty wszelkich niezbędnych ustaleń z odpowiednimi instytucjami koszt sprawdzeń, kontroli.wizytacji i.t.p. niezbędnych instytucji /n.p. PIPracy, PTI Sanitarny, PSPożarna. Ochrona Środowiska i.t.p./ koszty odbiorów i przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów z nimi związanych koszt rozruchu, wykonanie pomiarów kontrolnych, prób końcowych, prób eksploatacyjnych. koszty związane z przeszkoleniem obsługi urządzeń przeciwpożarowych, napisania protokółu ze szkolenia koszt sporządzenia instrukcji postępowania na wypadek pożaru. 4

5 STE INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 1. WSTĘP Przedmiot STE. Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych dotyczących wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych chłodni w Wyłuszczarni Nasion w Siedlisku przy ul. Nowosolskiej dz. nr 1042/ Zakres stosowania ST. Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach elektromontażowych związanych z realizacją robót wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji 1.3. Zakres robót objętych ST. Zagadnienia i wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST i STE W zakresie robót należy wykonać : oświetlenie podstawowe pomieszczeń. W zakres robót wchodzi: trasowanie, montaż korytek kablowych montaż opraw oświetleniowych, przygotowanie podłoża pod oprawy, ułożenie przewodów kabelkowych YDYp x 1,5 mm V, ułożenie przewodów siłowych YDY 5x6, YDY 5x2,5 ułożenie przewodów sterowniczych YDY 3x1,5 przygotowanie podłoża pod montaż puszek instalacyjnych, montaż łączników oświetleniowych podłączenie agregatu prądotwórczego podłączenie szafki SZR (samoczynnego załączania rezerwy) (dostawa z agregatem) podłączenie sterownika agregatu prądotwórczego (dostawa z agregatem) podłączenia silników elektrycznych podłączenia sterowników i regulatorów przekucia przez ściany i stropy montaż przewodów grzejnych pod posadzką montaż przewodów grzejnych w rurach skroplin pomiary elektryczne wraz z protokółami sporządzenie dokumentacji powykonawczej montaż tablic rozdzielczych. W zakres robót wchodzi: wykonanie tablic rozdzielczych trasowanie przygotowanie podłoża i montaż tablic j.w. oznaczenie i podłączenie przewodów opisanie tablic sprawdzenie poprawności działania elementów tablic sporządzenie dokumentacji powykonawczej 2. MATERIAŁY. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji ST 00. Każdy wbudowany materiał powinien posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną. 5

6 Zaprojektowano przewody, osprzęt i oprawy: kabel YKY 4x16 kabel sterowniczy YKSY 9x1,5 przewody typu YDY-(2-3-4)x1,5mm V przewody typu YDY 2x 2,5mm 2 750V przewody typu YDY 5x 2,5mm 2 750V przewód YDYżo 5x6mm V Kabel grzejny DEVIflex DTIP 10/230 Kabel grzejny samoregulujący DEVI-PIPEGUARD 10W/m/10'C osprzęt i urządzenia: agregat prądotwórczy typ SMG-20TA-L20 z automatyczną regulacją napięcia AVR (moc 20,0kVA, 400/230V, 50Hz) Tablica rozdzielcza RG-Chłodnia wg. rys. E-8, E-9 Tablica rozdzielcza R-OG wg rys. E 7 Termostat DEVVIreg 330 (-10 do +10 stopni C) Łącznik krańcowy LS 115/RL IP65 łącznik instalacyjny 10A, 230V świecznikowy IP44 gniazdo 2P 10/16A 24V Korytka kablowe BAKS KPR-100/50 Korytko kablowe BAKS KPR-200/50 Osprzęt do korytek jw. [pokrywy, trójniki, elementy kątowe] rurki sztywne RVS zaciski na przewody WAGO Oprawa aluminiowa n/t LA BRILUX (60W) Oprawa świetlówkowa n/t MARENA 2x18W IP65 BRILUX Naświetlacz halogenowy z czujnikiem ruchu B-5SL - 150W moduł awaryjny Brilum TYTAN 36, 2h Oprawy powinny spełniać europejski standard zgodny z normą PN Oprawy i ich ilości powinny być zgodne z normą PN-84/C SPRZĘT Sprzęt ręczny, rodzaj stosowanego sprzętu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 4. TRANSPORT Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i składowania materiałów na budowie podane są w p.1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. tom V- Instalacje elektryczne. Arkady 1988 r. 5. WYKONANIE ROBÓT należy: trasować pod korytka; w liniach poziomych i pionowych wybierać trasy proste dostępne do konserwacji i remontów przejścia przez ściany chronić rurkami izolacyjnymi RVS oraz uszczelnić przewody układać w korytkach do puszek w prowadzać tylko przewody, które wymagają łączenia w puszcepozostałe prowadzić obok przewody neutralne i ochronne wprowadzone do puszek powinny być dłuższe niż fazowe 6

7 puszki rozdzielcze montować n/t montować wyłączniki klawiszowe w całym obiekcie tak aby ich położenie było jednakowe: przyciśnięcie górnej część klapki zapalanie, dolnej gaszenie. mocować puszki i gniazda tak, żeby wyciąganie wtyczki nie powodowało naruszenia mocowania puszki ani gniazda. wszystkie połączenia przewodów wykonywać na zaciski śrubowe, lub sprężynowe, nie lutować i nie skręcać stosować zaciski o przekroju odpowiednim do przyłączanych przewodów do mocowania opraw stosować kołki kotwiące Montaż tablic rozdzielczych n/t Montaż agregatu prądotwórczego wraz z układem SZR, AVR 5.1. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA Jako ochronę podstawową zastosowano izolacje ochronną przewodów, urządzeń. Ochronę dodatkową przeciwporażeniową zrealizowano przez samoczynne szybkie wyłączanie zasilania w układzie TN-S. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z p.5. dobór przewodów do obciążalności prądowej, dobór urządzeń zabezpieczających zgodnie z P.B. sprawdzenie oznaczenia przewodów: neutralny N (żyła w kolorze niebieskim) i ochronny PE (żyła w kolorze żółto-zielonym) sprawdzenie trwałość i pewności zamocowanego osprzętu sprawdzenie zachowania odpowiedniej jednolitej kolorystyki osprzętu instalacyjnego sprawdzenie zachowania zasady jednolitej pozycji załączania łączników sprawdzenie stopnia ochrony IP zastosowanego osprzętu instalacyjnego sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją elementów instalacji elektrycznej sprawdzenie działania instalacji oświetleniowej podłączonej pod napięcie sprawdzenie działania i rozruch technologiczny chłodni sprawdzenie skuteczności działania agregatu, ruch próbny agregatu, sprawdzenie blokady przed podaniem napięcia na sieć Energetyki (SZR) 7. OBMIAR ROBÓT Jednostką obmiarową jest 1 wypust na oprawę oświetleniową, 1m instalacji siłowej, 1m instalacji grzewczej, 1 kpl. montażu agregatu prądotwórczego 8. ODBIÓR ROBÓT Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00. Odbiorowi podlega: prawidłowość ułożenia przewodów /odbiór częściowy/ usunięcie ewentualnych usterek jakość zastosowanych materiałów i urządzeń prawidłowość wyników kontroli jakości robót prawidłowość wyników wykonanych pomiarów elektrycznych. Zgodność z obowiązującymi przepisami zgodność dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym prawidłowość funkcjonowania instalacji włączonej pod napięcie. Do odbioru końcowego należy przedstawić protokoły pomiarów: ciągłości przewodów, 7

8 rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania prób działania oświetlenia protokół z rozruchu i ruchu próbnego agregatu prądotwórczego. oraz: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na użyte materiały. dokumentację powykonawcza. Gwarancje producenta i wykonawcy na materiały, urządzenia oraz roboty 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. Płatność będzie wykonywana na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg niniejszej STE i po dokonaniu odbiorów technicznych wykonanych robót. Cena jednostkowa zawiera wykonanie robót jak w p. 1.3 specyfikacji. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych tom V. Instalacje elektryczne PN-lEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyty 01; 03: 41; 45; 47; 56: 61; 473: 482; PN-84-E Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym PN-E Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzenia pomontażowych badań odbiorczych PN-EN Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa PN-90/E Oznaczenia identyfikacyjne instalacji elektrycznych i zakończeń przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego PN-91-H Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cytrami 10.8 PN-HD Sprawdzenie 8

9 STE INSTALACJE OCHRONNE 1. WSTĘP. 1.1 Przedmiot ST. Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych dotyczących wykonania instalacji odgromowej oraz połączeń wyrównawczych Chłodni w Wyłuszczarni Nasion w Siedlisku przy ul. Nowosolskiej dz. nr 1042/4 1.2 Zakres stosowania ST. Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach elektromontażowych związanych z realizacją robót wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji. 1.3 Zakres robót objętych ST. Zagadnienia i wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST i ST E Zakresem robót do wykonania jest montaż instalacji wyrównawczej potencjału. W zakres robót wchodzi: montaż instalacji odgromowej na dachu krytym blachą dachówkową montaż przewodów odprowadzających montaż złączy kontrolnych i połączenie z uziomem fundamentowym montaż przewodów uziemiających w korytkach oraz w rurze ochronnej przyłączenie elementów metalowych /za pomocą uchwytów skręcanych/ wykonanie uziomu fundamentowego na etapie robót budowlanych połączenie uziomu z zaciskiem PE w rozdzielni RG. 2. MATERIAŁY Zaprojektowano materiały : bednarka ocynkowana 25x4 pręt ocynkowany śr. 8mm rurka winidurowa RS-28 wsporniki i złącza typowe do montażu uziomu na dachu przewód DYżo-2,5 mm 2 przewód DYżo-4 mm 2 obejmy uziemiające opaskowe 3. SPRZĘT Sprzęt ręczny oraz spawarka rodzaj stosowanego sprzętu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru 4. TRANSPORT Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robol lub uzgodniony z inspektorem nadzoru Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i składowania materiałów na budowie podane są w p.1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom V - Instalacje elektryczne. Arkady -1988r. 5. WYKONANIE ROBÓT należy: połączyć na dachu pokrycie z blachy dachówkowej ułożyć rurkę RS-28 p/t wciągnąć do rurki pręt stalowy ocynk. śr. 8mm wyprowadzić uziom do RG, połączyć za pomocą uchwytów skręcanych rury metalowe [MSW} połączyć MSW z zaciskiem PE w tablicy rozdzielczej RG. 9

10 wykonać pomiary powykonawcze, wykonać dokumentację paszport urządzenia piorunochronnego. 6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT sprawdzenie wykonanych połączeń instalacji odgromowej i uziemiającej sprawdzenie wykonania instalacji na dachu i przewodów odprowadzających dobór przekrojów przewodów /zgodność z P.W./ oznaczenie przewodów barwą zielono żółtą sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z p.5. Do odbioru końcowego należy przedstawić protokoły pomiarów: ciągłości przewodów uziemiających ciągłości instalacji odgromowej, oporności uziomu fundamentowego. 7. OBMIAR ROBÓT Jednostką obmiaru jest 1 mb zamontowanego przewodu instalacji 8. ODBIÓR ROBÓT Odbiorowi podlega: prawidłowość ułożenia przewodów prawidłowość wyników kontroli jakości robót. prawidłowość wyników wykonanych pomiarów elektrycznych instalacji odgromowej i wyrównawczej certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na użyte materiały dokumentacja powykonawcza. paszport urządzenia piorunochronnego 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. Płatność będzie wykonywana na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg niniejszej STE i po dokonaniu odbiorów technicznych wykonanych robót. Cena jednostkowa zawiera wykonanie robót jak w p PRZEPISY ZWIĄZANE Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Tom V. Instalacje elektryczne PN-1EC Instalacje elektryczne w- obiektach budowlanych. Zeszyty 01-03; 41; 47; 54; 56; 61; PN-IEC Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne PN-HD Sprawdzenie 10

11 STE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE. 1. WSTĘP Przedmiot STE. Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych dotyczących wykonania linii kablowej zasilającej WLZ do chłodni oraz sieci telemetrycznej w Siedlisku przy ul. Nowosolskiej dz. nr 1042/ Zakres stosowania ST. Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach elektromontażowych związanych z realizacją robót wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji 1.3. Zakres robót objętych ST. Zagadnienia i wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST i STE Należy wykonać : linię kablową ze złącza kablowego ZKP-1 (montuje ENEA w ramach umowy o przyłączenie) do tablicy rozdzielczej RG-Chłodnia, linię (sieć) telemetryczną od tablicy rozdzielczej RG-Chłodnia do modemu telekomunikacyjnego w om. biurowym W zakres robót wchodzi: wytyczenie trasowanie w terenie pod linie kablowe, - wykopy pod linie kablowe - ułożenie kabla zasilającego w wykopie, przepustach i budynku, - ułożenie kabla telemetrycznego w kanalizacji kablowej 1-otworowej w wykopie, oraz w budynku w listwie instalacyjnej n/t - przekucia przez ściany celem wprowadzenie kabla do budynku, - pomiary elektryczne wraz z protokółem, - sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 2. MATERIAŁY. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji ST 00. Każdy wbudowany materiał powinien posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną. Zaprojektowano kable, osprzęt, materiały : Kabel z żył. Cu YKY-0,6/1KV 4x16mm 2 Kabel SFTP kat.5e 4x2x24AWG Kanalizacja 1-otworowa OPTO-40 osłony otaczające (przepusty) AROT'a DVK 75, folia kablowa niebieska, oznaczniki kablowe, piasek 3. SPRZĘT Sprzęt ręczny, rodzaj stosowanego sprzętu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 4. TRANSPORT 11

12 Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i składowania materiałów na budowie podane są w p.1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. tom V-Instalacje elektryczne. Arkady 1988 r. 5. WYKONANIE ROBÓT należy: trasować (wytyczyć w terenie) przebieg linii kablowych wykonać wykopy pod linie kablową zasilającą - wykop o gł. 0,8m i szer. 0,4m wykonać wykopy pod kanalizację kablową 1-otworową - wykop o gł. 0,7m i szer. 0,4m wyrównać dno wykopu, wykonać podsypkę z piasku gr. 10cm, ułożyć kabel zasilający na 10cm podsypce, ułożyć rurę OPTO-40 na 10cm podsypce wciągnąć kabel SFTP do kanalizacji kablowej, założyć oznaczniki kablowe określające relację i typ kabla przysypać kabel i rurę OPTO cm warstwą piasku i dalej min. 15 cm warstwą gruntu z wykopu, zwracając uwagę, by była to ziemia bez kamieni, gruzu itp, ułożyć nad kablem (min. 25cm) i rurą OPTO-40 folię kablową oznaczeniową w kolorze niebieskim zasypać wykop do końca, nadmiar ziemi rozplantować, doprowadzić teren do stanu pierwotnego wykonać przepust do budynku, celem wprowadzenia kabla, przejścia przez ściany chronić rurkami izolacyjnymi ułożyć n/t listy instalacyjne LN 16x16 w budynku ułożyć kabel SFTP do listwy instalacyjnej podłączyć linię kablową zasilającą zarobić i podłączyć kabel SFTP do modułów telekomunikacyjnych wykonać pomiary pomontażowe linii kablowej Ochrona przeciwporażeniowa Jako ochronę przeciwporażeniową dla linii kablowej zasilającej zastosowano samoczynne wyłączanie zasilania w układzie TN-C ( zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia) 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT sprawdzenie wymiarów wykopów sprawdzenie ułożenia kabla w wykopie pod folię, - odbiór częściowy przed zasypaniem, sprawdzenie końcowe linii kablowej, sprawdzenie linii kablowej w budynku sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z p.5. dobór kabli i przewodów do obciążalności prądowej, dobór urządzeń zabezpieczających zgodnie z P.W. sprawdzenie trwałość i pewności zamocowanego osprzętu sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją elementów sieci kablowej, 12

13 7. OBMIAR ROBÓT Jednostką obmiarową jest: 1 m linii kablowej zasilającej 1 m linii teleinformatycznej 8. ODBIÓR ROBÓT Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00. Odbiorowi podlega: prawidłowość ułożenia kabli w wykopie, kanalizacji kablowej i w budynku /odbiór częściowy/ prawidłowość wykonania przepustów na skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym usunięcie ewentualnych usterek jakość zastosowanych materiałów i urządzeń prawidłowość wyników kontroli jakości robót prawidłowość wyników wykonanych pomiarów elektrycznych. Zgodność z obowiązującymi przepisami zgodność dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym prawidłowość funkcjonowania sieci włączonej pod napięcie. Do odbioru końcowego należy przedstawić: protokoły pomiarów: ciągłości przewodów, rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na użyte materiały. dokumentację powykonawcza. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. Płatność będzie wykonywana na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg niniejszej STE i po dokonaniu odbiorów technicznych wykonanych robót. Cena jednostkowa zawiera wykonanie robót jak w p. 1.3 specyfikacji. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych tom V. Instalacje elektryczne Norma N-SEP-E 004 linie kablowe PN-lEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyty 01; 03: 41; 45; 47; 56: 61; 473: 482; PN-E Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzenia pomontażowych badań odbiorczych PN-HD Sprawdzenie 10.6 PN EN 50173:1999, Technika informatyczna Systemy okablowania struktur ralnego PN EN 50173:2000, Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego (Zmiana A1) PN EN :2002, Technika informatyczna Instalacja okablowania Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości PN EN :2002, Technika informatyczna Instalacja okablowania Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków Opracował: 13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych gminnych - Zielona 53/2 - Grobla 14/8 - Śląska 9/8 - Przemysłowa 23/5 - Śląska 40/2 - Waryńskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA ELEKTRYCZNA Iława, dnia 10.12.2012r. Biuro Projektowe ELTOM Pracownia elektryczna inż. Tomasz Kasprowicz 14-202 Iława, ul. Kwidzyńska 9 601-677-680 REGON: 510724967 NIP: 744-143-60-90 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY ELEKTRYCZNE- PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW Kod CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY ELEKTRYCZNE- PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW Kod CPV Specyfikacje Techniczne ST 07.00 Roboty elektryczne przepompownie ścieków 98 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST - 07.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE- PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW Kod CPV 45315300-1 Specyfikacje Techniczne ST 07.00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE CPV - 45310000 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA MGR INŻ. JAROSŁAW CELBAN UL. SŁOWACKIEGO 13B/1 84-300 LĘBORK SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALA CJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

S T W i O R B Nr. 4 - Instalacja elektryczna i odgromowa. S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA

S T W i O R B Nr. 4 - Instalacja elektryczna i odgromowa. S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA Budowa budynku szaletów w miejscowości Majdan obręb Żubracze gmina - Cisna, powiat leski, woj. podkarpackie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH Nazwa i adres obiektu: Wymiana instalacji elektrycznej zasilającej dźwig w budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 3 przy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Biuro Projektowe ELTOM Pracownia elektryczna inż. Tomasz Kasprowicz 14-202 Iława, ul. Kwidzyńska 9 601-677-680 REGON: 510724967 NIP: 744-143-60-90 SK\3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Adres: IŁAWA, ul. 1-go MAJA

Bardziej szczegółowo

Zespół garaży i wiata na terenie bazy PGM w Polkowicach Etap 3 Wiata na sól drogową. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Zespół garaży i wiata na terenie bazy PGM w Polkowicach Etap 3 Wiata na sól drogową. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1. Wstęp ROBOTY ELEKTRYCZNE Strona 1 / Stron 6 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni

Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Klasa 45.23 45231400-9 SST-E-01 Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA ZADANIE PN. MODERNIZACJA CIĄGU ULIC: HEYKEGO, SZKOLNA, MAJKOWSKIEGO, ROGALI, SAWICKIEJ, DERDOWSKIEGO, ABRAHAMA, LIPOWA STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ WARSZAWA AL. SZUCHA 25. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (STWiOR) Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia INSTALACJA ELEKTRYCZNA REMONTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

LEŚNICZÓWKA Budynek mieszkalny leśniczówki z budynkiem gospodarczo garażowym Napierki, dz. nr 3500/3 i 83/2, gm. Janowiec Kościelny.

LEŚNICZÓWKA Budynek mieszkalny leśniczówki z budynkiem gospodarczo garażowym Napierki, dz. nr 3500/3 i 83/2, gm. Janowiec Kościelny. LEŚNICZÓWKA Budynek mieszkalny leśniczówki z budynkiem gospodarczo garażowym Napierki, dz. nr 3500/3 i 83/2, gm. Janowiec Kościelny. SPECYFIKACJA TECHNICZNA STE-1 SIECI ZALICZNIKOWE I INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB POLANICA-ZDRÓJ, LIPIEC 2012R. 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-0.10. INSTALACJA ODGROMOWA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-0.10. INSTALACJA ODGROMOWA ST 0.10. Instalacja odgromowa 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-0.10. INSTALACJA ODGROMOWA ST 0.10. Instalacja odgromowa 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...4 4. TRANSPORT...4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH Branża: Elektryczna 1 SPECYFIKACJE INSTALACJE ELEKTRYCZNE I. WYMAGANIA II. CPV 45311100-1 WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W BIŁGORAJU INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W TŁUSZCZU PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT dla budowy oświetlenia ulicy Nowej w Niemodlinie, na odcinku od istniejącego słupa nr 713 do ulicy Daszyńskiego. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk 82-300 Elbląg, ul. Płk. Dąbka 85/II/9 NIP 5783019247, REGON 280315382 Tel. 513 076 009, 506 961 101 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Str. 2

2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Str. 2 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Str. 2 Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane, oświadczam że projekt budowlany: Instalacji elektrycznych w hydroforowni zlokalizowanej w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STE-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STE-1 BUDYNEK DLA PSÓW SŁUśBOWYCH STRAśY GRANICZNEJ DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE W GRZECHOTKACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA STE-1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV 45310000-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznych CPV

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kobylinie l. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE ARCHITEKTONICZNE CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM.FRYDERYKA CHOPINA W PILE, Ul. WALKI MŁODYCH 1, Piła

OŚWIETLENIE ARCHITEKTONICZNE CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM.FRYDERYKA CHOPINA W PILE, Ul. WALKI MŁODYCH 1, Piła ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. STRONA TYTUŁOWA 2. OPIS TECHNICZNY 2.1 Podstawa opracowania 2.2 Przedmiar i zakres rzeczowy projektu 2.3 Stan Istniejący 2.4 Opis rozwiązań projektowych 2.4.1 Zasilanie opraw oświetlenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 29, Gdynia ul. Unruga 53. 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOD GŁÓWNY CPV 45310000-3 s t r o n a1 z 5 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ROBOTY ELEKTRYCZNE I AKPiA CPV:

ROBOTY ELEKTRYCZNE I AKPiA CPV: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY ELEKTRYCZNE I AKPiA CPV: 45310000-3 Inwestor : Gmina Piekary Śląskie Piekary Śląskie marzec 2011 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 1. OPIS TECHNICZNY...3 1.1 Temat projektu...3 1.2 Zakres projektu...3 1.3 Podstawa prawna opracowania projektu...3 1.4 Wskaźniki techniczne...3 1.5 Przyłącze 0,4kV...3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST-04 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW MECHANICZNO-BIOLOGICZNA O PRZEPUSTOWOŚCI Q śr d =125m 3 /d W M-ŚCI GODZIESZE MAŁE GMINA GODZIESZE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA ELEKTRYCZNA. NAZWA INWESTYCJI: Adaptacja pomieszczenia pracowni w hali fitotronowej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA ELEKTRYCZNA. NAZWA INWESTYCJI: Adaptacja pomieszczenia pracowni w hali fitotronowej SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA ELEKTRYCZNA 45310000-3 NAZWA INWESTYCJI: Adaptacja pomieszczenia pracowni w hali fitotronowej ADRES INWESTYCJI: Radzików, 05-870 Błonie INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nr klasyfikacji robót CPV : 4531 0000-3 Temat : Remont instalacji oświetleniowej sal lekcyjnych nr 17, 18, 24, 36 i 38 Gimnazjum z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

EKO DOLINA Sp. z o.o. ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO KOLECZKOWO

EKO DOLINA Sp. z o.o. ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO KOLECZKOWO TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA BYDYNKU SOCJALNEGO WRAZ Z SEGMENTEM DEMONTAŻU SPRZĘTU RTV I AGD OBIEKT NR 7, ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Warszawa, ul. Bema 70 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tytuł: Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) REMONT I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NR.22 KOMPLES 1964 ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARUNKI SZCZEGÓŁOWE ST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARUNKI SZCZEGÓŁOWE ST Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe REMIS Mieczysław Szczygieł 86-200 Chełmno ul. Śliwowa 21, telefon 0-56 676 03 24 kom. 603 091 392 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK.

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK. SPIS TREŚCI 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia techniczne. 4. Rysunki: E1. Rzut kotłowni instalacja elektryczna. E2. Rzut dachu - instalacja odgromowa. E3. Technologia kotłowni instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Budowa budynku sali gimnastycznej w Nowej Białej, Dz. nr 700/1, ul. Cicha, Nowa Biała. DZIAŁY: - Instalacja elektroenergetyczna podstawowa kod CPV

Bardziej szczegółowo

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA I. WSTĘP 1.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI GŁÓWNEJ na terenie WOC W MAŁASZEWICZACH MAŁYCH (SzO Małaszewicze 17)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI GŁÓWNEJ na terenie WOC W MAŁASZEWICZACH MAŁYCH (SzO Małaszewicze 17) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI GŁÓWNEJ na terenie WOC W MAŁASZEWICZACH MAŁYCH (SzO Małaszewicze 17) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót SST Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót SST Roboty w zakresie instalacji budowlanych. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót SST - 1 1. Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 1.1 Instalowanie systemów oświetleniowych - CPV 45316100-6 1.2 Instalowanie elektrycznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu Pisz ul. Zagłoby 2

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu Pisz ul. Zagłoby 2 STADIUM PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA NAZWA PROJEKTU INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE INWESTOR TEMAT PROJEKTANT: Powiatowy Urząd Pracy w Piszu 12-200 Pisz ul. Zagłoby 2 Koncepcja wymiany opraw

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA. 1. Wstęp Specyfikacja techniczna przedstawiona w poniższym opracowaniu dotyczy wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wnętrzowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dział CPV Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dział CPV Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dział CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych Temat: Instalacja naśnieżania stoku narciarskiego Cieślarówka w Cieszynie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST KOD GŁÓWNY CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST KOD GŁÓWNY CPV 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST 04-01 KOD GŁÓWNY CPV 45214220-8 2 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CHRUSZCZEWIE gm. Ciechanów (INSTALACJE ELEKTRYCZNE)

KOSZTORYS OFERTOWY NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CHRUSZCZEWIE gm. Ciechanów (INSTALACJE ELEKTRYCZNE) KOSZTORYS OFERTOWY NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CHRUSZCZEWIE gm. Ciechanów (INSTALACJE ELEKTRYCZNE) NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruszczewo

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE BUDYNKU CPV 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W SANDOMIERZU

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W SANDOMIERZU NAZWA I ADRES INWESTYCJI: 1-ETAP ADAPTACJI 1-PIĘTRA ORAZ OCIEPLENIE ŚCIAN I WYKONANIE TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU BIURA POWIATOWEGO ARiMR W SANDOWMIERZU nr ewid.dz.155/37 INWESTOR : AGENCJA RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Instalacje elektryczne w kotłowni gazowej SPIS TREŚCI

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Instalacje elektryczne w kotłowni gazowej SPIS TREŚCI Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 453-3 Instalacje elektryczne w kotłowni gazowej SPIS TREŚCI 1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 1.1. Przedmiot SST 1.2. Zakres stosowania SST 1.3. Zakres robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E-00.00.02 PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2882D, UL. BYSTRZYCKA, W GRANICACH ADMINISTRACCYJNYCH M. WAŁBRZYCH 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO Projektował: inż. Zbigniew Śleziona Opracował: inż. Tomasz Śleziona 11.2012 Instalacja sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST.03.03.01 Układanie kabli Kod CPV 45314300-4 1. Wstęp Przedmiot SST Przedmiotem robót jest przewidziane w projekcie układanie kabli elektroenergetycznych niskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót i wykaz materiałów

Przedmiar robót i wykaz materiałów Inwestor: MPGK Sp. z o. o. 38-400 Krosno ul. Fredry 12 Dokumentacja: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Krośnie ul. Człowiekowskiego. Hydrofornia -branża elektryczna" Wyd. pierwsze Wyd.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. KARTA TYTUŁOWA 2. OPIS TECHNICZNY 2.1. Podstawa opracowania 2.2. Dane wyjściowe do projektu 2.3. Zakres opracowania 2.4. Zasilanie przepompowni ścieków 2.5. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul.sienkiewicza 121B 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA E.06. INSTALACJA ODGROMOWA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Temat zamówienia: Oświetlenie zewnętrzne wraz z zasilaniem fontanny w miejscowości Tymbark Nazwa zamawiającego: Urząd Gminy Tymbark

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ KAMIEŃ - PRUSINA INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ KAMIEŃ - PRUSINA INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ KAMIEŃ - PRUSINA INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA Grupa klasa, kategoria robót wg wspólnego słownika

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W NIEGARDOWIE

Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W NIEGARDOWIE Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI Data: 2014-09-08 Budowa: 32-104 KONIUSZA NIEGARDÓW 57 dz. nr 222, 224/6, 224/1, 223 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Obiekt: Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. "INWEST-SAN" INŻYNIERIA SANITARNA Zbigniew Łojewski. Sieroczyn 36D 77-300 Człuchów

PRZEDMIAR ROBÓT. INWEST-SAN INŻYNIERIA SANITARNA Zbigniew Łojewski. Sieroczyn 36D 77-300 Człuchów "INWEST-SAN" INŻYNIERIA SANITARNA Zbigniew Łojewski Sieroczyn 36D 77-300 Człuchów PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45300- Roboty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: Modernizacja pomieszczeń szatni przy sali gimnastycznej INWESTOR: Starostwo Grodziskie ul. Kościuszki 30 05-825 Grodzisk

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej dobudowa oświetlenia ulicznego wymiana słupów. Inwestor : Gmina Proszków. Lokalizacja : Winów ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Montaż słupów oświetlenia ulicznego. 2. Montaż wysięgników i opraw oświetlenia Obiekt: Linia niskiego napięcia oświetlenia ulicznego W Hrubieszowie ul. Ludna+ Prosta,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. dla zadania pn. Budowa sportowej hali środowiskowej w m. Wólka, gmina Strzałkowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. dla zadania pn. Budowa sportowej hali środowiskowej w m. Wólka, gmina Strzałkowo SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla zadania pn. Budowa sportowej hali środowiskowej w m. Wólka, gmina Strzałkowo SST E 01 SST E 01.00.00 - ROBOTY ELEKTRYCZNE 1.0 Wstęp 1.1.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

projekt budowlano-wykonawczy linii kablowej oświetlenia drogowego skrzyżowania dróg łącznej długość l = 0,039km. Odgałęzienie zabezpieczyć wkładką DO1 10AgL w słupie 1/3. Poszczególne obwody należy zabezpieczyć

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJA WEWNĘTRZNA 0,4kV

SPECYFIKACJA INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJA WEWNĘTRZNA 0,4kV E PROJEKTOWANIE NADZÓR I POMIARY ELEKTRYCZNE Leon Zuń 72-100 Goleniów, ul. J. Matejki 11B/3 Tel/Fax (091) 418 36 73, Kom. 0 601 75 80 77 NIP 856-127-07-41 SPECYFIKACJA INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna CZĘŚĆ OGÓLNA 1. NAZWA ZAMÓWIENIA Remont instalacji elektrycznych w budynku Akademii Morskiej w Szczecinie zlokalizowanym

Bardziej szczegółowo

STATOR PIOTR WESOŁOWSKI 81-805 Sopot, ul. Al. Niepodległości 825/6

STATOR PIOTR WESOŁOWSKI 81-805 Sopot, ul. Al. Niepodległości 825/6 STATOR PIOTR WESOŁOWSKI 81-805 Sopot, ul. Al. Niepodległości 825/6 REGON: 191233776 NIP: 585-108-89-54 tel. 058 550-12-43 / fax: 058 301 29 78 tel. kom. 0693898759 e-mail:stator@gower.pl ST-04 Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego Zawartość teczki : Spis treści: 1.0. Wstęp ; 2.0. Opis techniczny ; 3.0 Załączniki: - Uprawnienia projektowe - Zaświadczenia LOIIB 4.0 Rysunki : E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA. Inwestor: Gmina Konstantynów. Opracował : mgr inż. Paweł Daniluk

PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA. Inwestor: Gmina Konstantynów. Opracował : mgr inż. Paweł Daniluk ROBÓT Budowa: Remont i adaptacja dawnej cerkwi unickiej na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej przy GOPS w Konstantynowie Adres: 21-543 Konstantynów ul. Piłsudskiego 27, działka nr 143 BRANŻA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH SYSTEM mgr inż. Jarosław Głażewski ul. Grenadierów 8/24, 26-600 Radom tel. (48) 366-36-32, 607-84-34-36 email: jglazewski@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) REMONT I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w PAWILONIE GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT instalacji elektrycznych zasilania zespołu pomp p.-poŝarowych i urządzeń elektrycznych współpracujących w budynku Lotniczym Instytutu Techniki Lotniczej

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T - A R T Artur Snarski Projekty instalacji sanitarnych Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (52) ,

P R O J E K T - A R T Artur Snarski Projekty instalacji sanitarnych Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (52) , P R O J E K T - A R T Artur Snarski Projekty instalacji sanitarnych Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (52) 397-29-19, 509-375-697 S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A PRZEDMIOT OPRACOWANIA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

zaproponować materiały innej marki, posiadające te same charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 1.2 Sprzęt, Narzędz

zaproponować materiały innej marki, posiadające te same charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 1.2 Sprzęt, Narzędz 1. WYMAGANIA WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ST zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi standardami, normami obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ST-E1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ST-E1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ST-E1 Kody CPV: 45311200-2 45315700-5 45314300-4 453112310-3 Obiekt: WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W JELENIEJ GÓRZE Inwestor:

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Opis techniczny 2. Plan instalacji elektrycznej - parter 3. Plan instalacji elektrycznej połaci dachowej

SPIS TREŚCI. 1. Opis techniczny 2. Plan instalacji elektrycznej - parter 3. Plan instalacji elektrycznej połaci dachowej SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny 2. Plan instalacji elektrycznej - parter 3. Plan instalacji elektrycznej połaci dachowej OPIS TECHNICZNY. 1. Inwestor. Inwestorem jest Gmina Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście

Bardziej szczegółowo

Przedszkole w Konarzewie

Przedszkole w Konarzewie Projekt Wykonawczy Oświetlenia Zewnętrznego Przedszkola w Konarzewie Przedszkole w Konarzewie Konarzewo, ul. Kościelna nr działki 562/3 (gmina Dopiewo) PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIE

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU ZSO W KŁODZKU UL. W.POLSKIEGO 11

WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU ZSO W KŁODZKU UL. W.POLSKIEGO 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU ZSO W KŁODZKU UL. W.POLSKIEGO 11 KŁODZKO ZUE ELEKTROKOMPLEX I 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, POWIAT 1609 OPOLSKI

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, POWIAT 1609 OPOLSKI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTROENERGETYCZNE BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO PARTEROWEGO Z PODDASZEM NIEUŻYTKOWYM DLA CZTERECH ODRĘBNYCH LOKALI MIESZKALNYCH. Lokalizacja: GMINA TUŁOWICE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 1. l Część ogólna 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 06 ZASILENIE ELEKTROENERGETYCZNE I OŚWIETLENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 06 ZASILENIE ELEKTROENERGETYCZNE I OŚWIETLENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 06 ZASILENIE ELEKTROENERGETYCZNE I OŚWIETLENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW INWOD Inżynieria Środowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory. Waldemar Łągiewka;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków

Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt budowlany : Oświetlenie uliczne Czarnków ulice Nowa, Kolejowa, Naramowskiego Inwestor : Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków Sporządził

Bardziej szczegółowo

B.04. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

B.04. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE B.04. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

STS -03.01. Trasy kablowe. Rozdzielnice elektryczne. Wewnętrzne linie zasilające. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem

STS -03.01. Trasy kablowe. Rozdzielnice elektryczne. Wewnętrzne linie zasilające. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem STS -03.01. Trasy kablowe. Rozdzielnice elektryczne. Wewnętrzne linie zasilające. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Przedszkole w Skórzewie

Przedszkole w Skórzewie Projekt Wykonawczy Instalacji elektrycznych zewnętrznych Przedszkola w Skórzewie Przedszkole w Skórzewie Skórzewo ul. Kolejowa Gmina Dopiewo PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE BRANŻA:

Bardziej szczegółowo