SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYŁUSZCZARNIA NASION - CHŁODNIA SIEDLISKO, ul. NOWOSOLSKA dz. nr 1042/4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1

2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE STE STE STE STE WYMAGANIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE INSTALACJE OCHRONNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE 2

3 STE WYMAGANIA 1. WSTĘP Specyfikacja techniczna - wymagania ogólne, zawiera zakres określeń oraz wymagań wspólnych dla całości zagadnień dotyczących wykonania i odbioru robót elektrycznych Chłodni w Wyłuszczarni Nasion w Siedlisku przy ul. Nowosolskiej dz. nr 1042/4. Specyfikacja techniczna /na roboty elektryczne STE / jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STE. Roboty, których dotyczy specyfikacja STE-03 obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie j.w. W zakresie określonym w projekcie. Roboty wyspecyfikowano z podziałem na następujące elementy : STE INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE STE INSTALACJE OCHRONNE STE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE 3. UWAGI OGÓLNE Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową / Projektem Budowlanym: Specyfikacją Techniczną / i poleceniami Inspektora Nadzoru. 4. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ Podstawą wykonania i wyceny robót jest Dokumentacja Projektowa / Projekt Budowlany, ST. Przedmiar robót /. Wymagania zawarte w każdym opracowaniu są obowiązujące dla wykonawcy. Wymagania zawarte w ST mają priorytet w stosunku do Projektu Budowlanego. W przypadku rozbieżności wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, lecz o ich zauważeniu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta, który dokona stosownej korekty. Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową /DP/ a także ogólnie obowiązującymi przepisami. 5. MATERIAŁY I SPRZĘT Cechy materiałów i elementów instalacji muszą być zgodne z obowiązującymi normami. Materiały przeznaczone do zabudowy powinny posiadać certyfikat lub aprobatę techniczną a urządzenia certyfikat ze znakiem bezpieczeństwa. Wykonawca zadba, aby materiały przetrzymywane na budowie do czasu użycia, były zabezpieczone i nie pogorszyła się ich jakość. Wykonawca jest zobowiązany do używania właściwego i sprawnego sprzętu, nie powodującego pogorszenia jakości robót. Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typu i jakości projektowi organizacji robót zaakceptowanemu przez Inspektora nadzoru. 6. OBMIAR ROBÓT 3

4 Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z DP /i ewentualnymi korektami zaakceptowanymi przez /Inspektora nadzoru/ w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru /z wyprzedzeniem min. 3-dniowym/. Wyniki obmiaru należy wpisać do księgi obmiarów. Błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze robót lub w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane będą poprawione zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót a także, w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 7. PODSTAWA PŁATNOŚCI Płatność bazować będzie na obmierzonych ilościach wykonanych Robót. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na tą pozycję określoną przez ST i DP. Cena jednostkowa obejmuje między innymi: robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami wartość zużytych materiałów wraz z. kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania /a dla urządzeń technologicznych, wraz z kosztami ich montażu i właściwych prób/ i innymi towarzyszącymi kosztami wartość pracy sprzętu i środków transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i innymi towarzyszącymi kosztami koszty pośrednie, składnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzględniający ujęte w kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu budowy, koszt oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawcze, koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy i.t.p., koszt uporządkowania Placu budowy po zakończeniu Robót. zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki koszt gwarancji należytego wykonania. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami sporządzenie dokumentacji powykonawczej koszty wszelkich niezbędnych ustaleń z odpowiednimi instytucjami koszt sprawdzeń, kontroli.wizytacji i.t.p. niezbędnych instytucji /n.p. PIPracy, PTI Sanitarny, PSPożarna. Ochrona Środowiska i.t.p./ koszty odbiorów i przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów z nimi związanych koszt rozruchu, wykonanie pomiarów kontrolnych, prób końcowych, prób eksploatacyjnych. koszty związane z przeszkoleniem obsługi urządzeń przeciwpożarowych, napisania protokółu ze szkolenia koszt sporządzenia instrukcji postępowania na wypadek pożaru. 4

5 STE INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 1. WSTĘP Przedmiot STE. Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych dotyczących wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych chłodni w Wyłuszczarni Nasion w Siedlisku przy ul. Nowosolskiej dz. nr 1042/ Zakres stosowania ST. Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach elektromontażowych związanych z realizacją robót wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji 1.3. Zakres robót objętych ST. Zagadnienia i wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST i STE W zakresie robót należy wykonać : oświetlenie podstawowe pomieszczeń. W zakres robót wchodzi: trasowanie, montaż korytek kablowych montaż opraw oświetleniowych, przygotowanie podłoża pod oprawy, ułożenie przewodów kabelkowych YDYp x 1,5 mm V, ułożenie przewodów siłowych YDY 5x6, YDY 5x2,5 ułożenie przewodów sterowniczych YDY 3x1,5 przygotowanie podłoża pod montaż puszek instalacyjnych, montaż łączników oświetleniowych podłączenie agregatu prądotwórczego podłączenie szafki SZR (samoczynnego załączania rezerwy) (dostawa z agregatem) podłączenie sterownika agregatu prądotwórczego (dostawa z agregatem) podłączenia silników elektrycznych podłączenia sterowników i regulatorów przekucia przez ściany i stropy montaż przewodów grzejnych pod posadzką montaż przewodów grzejnych w rurach skroplin pomiary elektryczne wraz z protokółami sporządzenie dokumentacji powykonawczej montaż tablic rozdzielczych. W zakres robót wchodzi: wykonanie tablic rozdzielczych trasowanie przygotowanie podłoża i montaż tablic j.w. oznaczenie i podłączenie przewodów opisanie tablic sprawdzenie poprawności działania elementów tablic sporządzenie dokumentacji powykonawczej 2. MATERIAŁY. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji ST 00. Każdy wbudowany materiał powinien posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną. 5

6 Zaprojektowano przewody, osprzęt i oprawy: kabel YKY 4x16 kabel sterowniczy YKSY 9x1,5 przewody typu YDY-(2-3-4)x1,5mm V przewody typu YDY 2x 2,5mm 2 750V przewody typu YDY 5x 2,5mm 2 750V przewód YDYżo 5x6mm V Kabel grzejny DEVIflex DTIP 10/230 Kabel grzejny samoregulujący DEVI-PIPEGUARD 10W/m/10'C osprzęt i urządzenia: agregat prądotwórczy typ SMG-20TA-L20 z automatyczną regulacją napięcia AVR (moc 20,0kVA, 400/230V, 50Hz) Tablica rozdzielcza RG-Chłodnia wg. rys. E-8, E-9 Tablica rozdzielcza R-OG wg rys. E 7 Termostat DEVVIreg 330 (-10 do +10 stopni C) Łącznik krańcowy LS 115/RL IP65 łącznik instalacyjny 10A, 230V świecznikowy IP44 gniazdo 2P 10/16A 24V Korytka kablowe BAKS KPR-100/50 Korytko kablowe BAKS KPR-200/50 Osprzęt do korytek jw. [pokrywy, trójniki, elementy kątowe] rurki sztywne RVS zaciski na przewody WAGO Oprawa aluminiowa n/t LA BRILUX (60W) Oprawa świetlówkowa n/t MARENA 2x18W IP65 BRILUX Naświetlacz halogenowy z czujnikiem ruchu B-5SL - 150W moduł awaryjny Brilum TYTAN 36, 2h Oprawy powinny spełniać europejski standard zgodny z normą PN Oprawy i ich ilości powinny być zgodne z normą PN-84/C SPRZĘT Sprzęt ręczny, rodzaj stosowanego sprzętu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 4. TRANSPORT Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i składowania materiałów na budowie podane są w p.1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. tom V- Instalacje elektryczne. Arkady 1988 r. 5. WYKONANIE ROBÓT należy: trasować pod korytka; w liniach poziomych i pionowych wybierać trasy proste dostępne do konserwacji i remontów przejścia przez ściany chronić rurkami izolacyjnymi RVS oraz uszczelnić przewody układać w korytkach do puszek w prowadzać tylko przewody, które wymagają łączenia w puszcepozostałe prowadzić obok przewody neutralne i ochronne wprowadzone do puszek powinny być dłuższe niż fazowe 6

7 puszki rozdzielcze montować n/t montować wyłączniki klawiszowe w całym obiekcie tak aby ich położenie było jednakowe: przyciśnięcie górnej część klapki zapalanie, dolnej gaszenie. mocować puszki i gniazda tak, żeby wyciąganie wtyczki nie powodowało naruszenia mocowania puszki ani gniazda. wszystkie połączenia przewodów wykonywać na zaciski śrubowe, lub sprężynowe, nie lutować i nie skręcać stosować zaciski o przekroju odpowiednim do przyłączanych przewodów do mocowania opraw stosować kołki kotwiące Montaż tablic rozdzielczych n/t Montaż agregatu prądotwórczego wraz z układem SZR, AVR 5.1. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA Jako ochronę podstawową zastosowano izolacje ochronną przewodów, urządzeń. Ochronę dodatkową przeciwporażeniową zrealizowano przez samoczynne szybkie wyłączanie zasilania w układzie TN-S. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z p.5. dobór przewodów do obciążalności prądowej, dobór urządzeń zabezpieczających zgodnie z P.B. sprawdzenie oznaczenia przewodów: neutralny N (żyła w kolorze niebieskim) i ochronny PE (żyła w kolorze żółto-zielonym) sprawdzenie trwałość i pewności zamocowanego osprzętu sprawdzenie zachowania odpowiedniej jednolitej kolorystyki osprzętu instalacyjnego sprawdzenie zachowania zasady jednolitej pozycji załączania łączników sprawdzenie stopnia ochrony IP zastosowanego osprzętu instalacyjnego sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją elementów instalacji elektrycznej sprawdzenie działania instalacji oświetleniowej podłączonej pod napięcie sprawdzenie działania i rozruch technologiczny chłodni sprawdzenie skuteczności działania agregatu, ruch próbny agregatu, sprawdzenie blokady przed podaniem napięcia na sieć Energetyki (SZR) 7. OBMIAR ROBÓT Jednostką obmiarową jest 1 wypust na oprawę oświetleniową, 1m instalacji siłowej, 1m instalacji grzewczej, 1 kpl. montażu agregatu prądotwórczego 8. ODBIÓR ROBÓT Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00. Odbiorowi podlega: prawidłowość ułożenia przewodów /odbiór częściowy/ usunięcie ewentualnych usterek jakość zastosowanych materiałów i urządzeń prawidłowość wyników kontroli jakości robót prawidłowość wyników wykonanych pomiarów elektrycznych. Zgodność z obowiązującymi przepisami zgodność dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym prawidłowość funkcjonowania instalacji włączonej pod napięcie. Do odbioru końcowego należy przedstawić protokoły pomiarów: ciągłości przewodów, 7

8 rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania prób działania oświetlenia protokół z rozruchu i ruchu próbnego agregatu prądotwórczego. oraz: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na użyte materiały. dokumentację powykonawcza. Gwarancje producenta i wykonawcy na materiały, urządzenia oraz roboty 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. Płatność będzie wykonywana na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg niniejszej STE i po dokonaniu odbiorów technicznych wykonanych robót. Cena jednostkowa zawiera wykonanie robót jak w p. 1.3 specyfikacji. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych tom V. Instalacje elektryczne PN-lEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyty 01; 03: 41; 45; 47; 56: 61; 473: 482; PN-84-E Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym PN-E Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzenia pomontażowych badań odbiorczych PN-EN Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa PN-90/E Oznaczenia identyfikacyjne instalacji elektrycznych i zakończeń przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego PN-91-H Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cytrami 10.8 PN-HD Sprawdzenie 8

9 STE INSTALACJE OCHRONNE 1. WSTĘP. 1.1 Przedmiot ST. Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych dotyczących wykonania instalacji odgromowej oraz połączeń wyrównawczych Chłodni w Wyłuszczarni Nasion w Siedlisku przy ul. Nowosolskiej dz. nr 1042/4 1.2 Zakres stosowania ST. Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach elektromontażowych związanych z realizacją robót wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji. 1.3 Zakres robót objętych ST. Zagadnienia i wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST i ST E Zakresem robót do wykonania jest montaż instalacji wyrównawczej potencjału. W zakres robót wchodzi: montaż instalacji odgromowej na dachu krytym blachą dachówkową montaż przewodów odprowadzających montaż złączy kontrolnych i połączenie z uziomem fundamentowym montaż przewodów uziemiających w korytkach oraz w rurze ochronnej przyłączenie elementów metalowych /za pomocą uchwytów skręcanych/ wykonanie uziomu fundamentowego na etapie robót budowlanych połączenie uziomu z zaciskiem PE w rozdzielni RG. 2. MATERIAŁY Zaprojektowano materiały : bednarka ocynkowana 25x4 pręt ocynkowany śr. 8mm rurka winidurowa RS-28 wsporniki i złącza typowe do montażu uziomu na dachu przewód DYżo-2,5 mm 2 przewód DYżo-4 mm 2 obejmy uziemiające opaskowe 3. SPRZĘT Sprzęt ręczny oraz spawarka rodzaj stosowanego sprzętu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru 4. TRANSPORT Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robol lub uzgodniony z inspektorem nadzoru Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i składowania materiałów na budowie podane są w p.1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom V - Instalacje elektryczne. Arkady -1988r. 5. WYKONANIE ROBÓT należy: połączyć na dachu pokrycie z blachy dachówkowej ułożyć rurkę RS-28 p/t wciągnąć do rurki pręt stalowy ocynk. śr. 8mm wyprowadzić uziom do RG, połączyć za pomocą uchwytów skręcanych rury metalowe [MSW} połączyć MSW z zaciskiem PE w tablicy rozdzielczej RG. 9

10 wykonać pomiary powykonawcze, wykonać dokumentację paszport urządzenia piorunochronnego. 6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT sprawdzenie wykonanych połączeń instalacji odgromowej i uziemiającej sprawdzenie wykonania instalacji na dachu i przewodów odprowadzających dobór przekrojów przewodów /zgodność z P.W./ oznaczenie przewodów barwą zielono żółtą sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z p.5. Do odbioru końcowego należy przedstawić protokoły pomiarów: ciągłości przewodów uziemiających ciągłości instalacji odgromowej, oporności uziomu fundamentowego. 7. OBMIAR ROBÓT Jednostką obmiaru jest 1 mb zamontowanego przewodu instalacji 8. ODBIÓR ROBÓT Odbiorowi podlega: prawidłowość ułożenia przewodów prawidłowość wyników kontroli jakości robót. prawidłowość wyników wykonanych pomiarów elektrycznych instalacji odgromowej i wyrównawczej certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na użyte materiały dokumentacja powykonawcza. paszport urządzenia piorunochronnego 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. Płatność będzie wykonywana na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg niniejszej STE i po dokonaniu odbiorów technicznych wykonanych robót. Cena jednostkowa zawiera wykonanie robót jak w p PRZEPISY ZWIĄZANE Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Tom V. Instalacje elektryczne PN-1EC Instalacje elektryczne w- obiektach budowlanych. Zeszyty 01-03; 41; 47; 54; 56; 61; PN-IEC Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne PN-HD Sprawdzenie 10

11 STE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE. 1. WSTĘP Przedmiot STE. Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych dotyczących wykonania linii kablowej zasilającej WLZ do chłodni oraz sieci telemetrycznej w Siedlisku przy ul. Nowosolskiej dz. nr 1042/ Zakres stosowania ST. Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach elektromontażowych związanych z realizacją robót wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji 1.3. Zakres robót objętych ST. Zagadnienia i wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST i STE Należy wykonać : linię kablową ze złącza kablowego ZKP-1 (montuje ENEA w ramach umowy o przyłączenie) do tablicy rozdzielczej RG-Chłodnia, linię (sieć) telemetryczną od tablicy rozdzielczej RG-Chłodnia do modemu telekomunikacyjnego w om. biurowym W zakres robót wchodzi: wytyczenie trasowanie w terenie pod linie kablowe, - wykopy pod linie kablowe - ułożenie kabla zasilającego w wykopie, przepustach i budynku, - ułożenie kabla telemetrycznego w kanalizacji kablowej 1-otworowej w wykopie, oraz w budynku w listwie instalacyjnej n/t - przekucia przez ściany celem wprowadzenie kabla do budynku, - pomiary elektryczne wraz z protokółem, - sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 2. MATERIAŁY. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji ST 00. Każdy wbudowany materiał powinien posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną. Zaprojektowano kable, osprzęt, materiały : Kabel z żył. Cu YKY-0,6/1KV 4x16mm 2 Kabel SFTP kat.5e 4x2x24AWG Kanalizacja 1-otworowa OPTO-40 osłony otaczające (przepusty) AROT'a DVK 75, folia kablowa niebieska, oznaczniki kablowe, piasek 3. SPRZĘT Sprzęt ręczny, rodzaj stosowanego sprzętu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 4. TRANSPORT 11

12 Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i składowania materiałów na budowie podane są w p.1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. tom V-Instalacje elektryczne. Arkady 1988 r. 5. WYKONANIE ROBÓT należy: trasować (wytyczyć w terenie) przebieg linii kablowych wykonać wykopy pod linie kablową zasilającą - wykop o gł. 0,8m i szer. 0,4m wykonać wykopy pod kanalizację kablową 1-otworową - wykop o gł. 0,7m i szer. 0,4m wyrównać dno wykopu, wykonać podsypkę z piasku gr. 10cm, ułożyć kabel zasilający na 10cm podsypce, ułożyć rurę OPTO-40 na 10cm podsypce wciągnąć kabel SFTP do kanalizacji kablowej, założyć oznaczniki kablowe określające relację i typ kabla przysypać kabel i rurę OPTO cm warstwą piasku i dalej min. 15 cm warstwą gruntu z wykopu, zwracając uwagę, by była to ziemia bez kamieni, gruzu itp, ułożyć nad kablem (min. 25cm) i rurą OPTO-40 folię kablową oznaczeniową w kolorze niebieskim zasypać wykop do końca, nadmiar ziemi rozplantować, doprowadzić teren do stanu pierwotnego wykonać przepust do budynku, celem wprowadzenia kabla, przejścia przez ściany chronić rurkami izolacyjnymi ułożyć n/t listy instalacyjne LN 16x16 w budynku ułożyć kabel SFTP do listwy instalacyjnej podłączyć linię kablową zasilającą zarobić i podłączyć kabel SFTP do modułów telekomunikacyjnych wykonać pomiary pomontażowe linii kablowej Ochrona przeciwporażeniowa Jako ochronę przeciwporażeniową dla linii kablowej zasilającej zastosowano samoczynne wyłączanie zasilania w układzie TN-C ( zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia) 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT sprawdzenie wymiarów wykopów sprawdzenie ułożenia kabla w wykopie pod folię, - odbiór częściowy przed zasypaniem, sprawdzenie końcowe linii kablowej, sprawdzenie linii kablowej w budynku sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z p.5. dobór kabli i przewodów do obciążalności prądowej, dobór urządzeń zabezpieczających zgodnie z P.W. sprawdzenie trwałość i pewności zamocowanego osprzętu sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją elementów sieci kablowej, 12

13 7. OBMIAR ROBÓT Jednostką obmiarową jest: 1 m linii kablowej zasilającej 1 m linii teleinformatycznej 8. ODBIÓR ROBÓT Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00. Odbiorowi podlega: prawidłowość ułożenia kabli w wykopie, kanalizacji kablowej i w budynku /odbiór częściowy/ prawidłowość wykonania przepustów na skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym usunięcie ewentualnych usterek jakość zastosowanych materiałów i urządzeń prawidłowość wyników kontroli jakości robót prawidłowość wyników wykonanych pomiarów elektrycznych. Zgodność z obowiązującymi przepisami zgodność dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym prawidłowość funkcjonowania sieci włączonej pod napięcie. Do odbioru końcowego należy przedstawić: protokoły pomiarów: ciągłości przewodów, rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na użyte materiały. dokumentację powykonawcza. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. Płatność będzie wykonywana na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg niniejszej STE i po dokonaniu odbiorów technicznych wykonanych robót. Cena jednostkowa zawiera wykonanie robót jak w p. 1.3 specyfikacji. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych tom V. Instalacje elektryczne Norma N-SEP-E 004 linie kablowe PN-lEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyty 01; 03: 41; 45; 47; 56: 61; 473: 482; PN-E Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzenia pomontażowych badań odbiorczych PN-HD Sprawdzenie 10.6 PN EN 50173:1999, Technika informatyczna Systemy okablowania struktur ralnego PN EN 50173:2000, Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego (Zmiana A1) PN EN :2002, Technika informatyczna Instalacja okablowania Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości PN EN :2002, Technika informatyczna Instalacja okablowania Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków Opracował: 13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH Nazwa i adres obiektu: Wymiana instalacji elektrycznej zasilającej dźwig w budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 3 przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA MGR INŻ. JAROSŁAW CELBAN UL. SŁOWACKIEGO 13B/1 84-300 LĘBORK SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALA CJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE CPV - 45310000 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA ELEKTRYCZNA Iława, dnia 10.12.2012r. Biuro Projektowe ELTOM Pracownia elektryczna inż. Tomasz Kasprowicz 14-202 Iława, ul. Kwidzyńska 9 601-677-680 REGON: 510724967 NIP: 744-143-60-90 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

S T W i O R B Nr. 4 - Instalacja elektryczna i odgromowa. S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA

S T W i O R B Nr. 4 - Instalacja elektryczna i odgromowa. S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA Budowa budynku szaletów w miejscowości Majdan obręb Żubracze gmina - Cisna, powiat leski, woj. podkarpackie

Bardziej szczegółowo

Zespół garaży i wiata na terenie bazy PGM w Polkowicach Etap 3 Wiata na sól drogową. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Zespół garaży i wiata na terenie bazy PGM w Polkowicach Etap 3 Wiata na sól drogową. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1. Wstęp ROBOTY ELEKTRYCZNE Strona 1 / Stron 6 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-0.10. INSTALACJA ODGROMOWA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-0.10. INSTALACJA ODGROMOWA ST 0.10. Instalacja odgromowa 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-0.10. INSTALACJA ODGROMOWA ST 0.10. Instalacja odgromowa 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...4 4. TRANSPORT...4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni

Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Klasa 45.23 45231400-9 SST-E-01 Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ WARSZAWA AL. SZUCHA 25. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (STWiOR) Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia INSTALACJA ELEKTRYCZNA REMONTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W BIŁGORAJU INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIA

Bardziej szczegółowo

LEŚNICZÓWKA Budynek mieszkalny leśniczówki z budynkiem gospodarczo garażowym Napierki, dz. nr 3500/3 i 83/2, gm. Janowiec Kościelny.

LEŚNICZÓWKA Budynek mieszkalny leśniczówki z budynkiem gospodarczo garażowym Napierki, dz. nr 3500/3 i 83/2, gm. Janowiec Kościelny. LEŚNICZÓWKA Budynek mieszkalny leśniczówki z budynkiem gospodarczo garażowym Napierki, dz. nr 3500/3 i 83/2, gm. Janowiec Kościelny. SPECYFIKACJA TECHNICZNA STE-1 SIECI ZALICZNIKOWE I INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA ELEKTRYCZNA. NAZWA INWESTYCJI: Adaptacja pomieszczenia pracowni w hali fitotronowej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA ELEKTRYCZNA. NAZWA INWESTYCJI: Adaptacja pomieszczenia pracowni w hali fitotronowej SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA ELEKTRYCZNA 45310000-3 NAZWA INWESTYCJI: Adaptacja pomieszczenia pracowni w hali fitotronowej ADRES INWESTYCJI: Radzików, 05-870 Błonie INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nr klasyfikacji robót CPV : 4531 0000-3 Temat : Remont instalacji oświetleniowej sal lekcyjnych nr 17, 18, 24, 36 i 38 Gimnazjum z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W TŁUSZCZU PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 29, Gdynia ul. Unruga 53. 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST-04 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW MECHANICZNO-BIOLOGICZNA O PRZEPUSTOWOŚCI Q śr d =125m 3 /d W M-ŚCI GODZIESZE MAŁE GMINA GODZIESZE

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARUNKI SZCZEGÓŁOWE ST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARUNKI SZCZEGÓŁOWE ST Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe REMIS Mieczysław Szczygieł 86-200 Chełmno ul. Śliwowa 21, telefon 0-56 676 03 24 kom. 603 091 392 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) REMONT I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NR.22 KOMPLES 1964 ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Budowa budynku sali gimnastycznej w Nowej Białej, Dz. nr 700/1, ul. Cicha, Nowa Biała. DZIAŁY: - Instalacja elektroenergetyczna podstawowa kod CPV

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE BUDYNKU CPV 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA. 1. Wstęp Specyfikacja techniczna przedstawiona w poniższym opracowaniu dotyczy wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wnętrzowych

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W SANDOMIERZU

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W SANDOMIERZU NAZWA I ADRES INWESTYCJI: 1-ETAP ADAPTACJI 1-PIĘTRA ORAZ OCIEPLENIE ŚCIAN I WYKONANIE TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU BIURA POWIATOWEGO ARiMR W SANDOWMIERZU nr ewid.dz.155/37 INWESTOR : AGENCJA RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST.03.03.01 Układanie kabli Kod CPV 45314300-4 1. Wstęp Przedmiot SST Przedmiotem robót jest przewidziane w projekcie układanie kabli elektroenergetycznych niskiego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. KARTA TYTUŁOWA 2. OPIS TECHNICZNY 2.1. Podstawa opracowania 2.2. Dane wyjściowe do projektu 2.3. Zakres opracowania 2.4. Zasilanie przepompowni ścieków 2.5. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul.sienkiewicza 121B 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA E.06. INSTALACJA ODGROMOWA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót i wykaz materiałów

Przedmiar robót i wykaz materiałów Inwestor: MPGK Sp. z o. o. 38-400 Krosno ul. Fredry 12 Dokumentacja: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Krośnie ul. Człowiekowskiego. Hydrofornia -branża elektryczna" Wyd. pierwsze Wyd.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W NIEGARDOWIE

Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W NIEGARDOWIE Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI Data: 2014-09-08 Budowa: 32-104 KONIUSZA NIEGARDÓW 57 dz. nr 222, 224/6, 224/1, 223 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Obiekt: Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Montaż słupów oświetlenia ulicznego. 2. Montaż wysięgników i opraw oświetlenia Obiekt: Linia niskiego napięcia oświetlenia ulicznego W Hrubieszowie ul. Ludna+ Prosta,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. "INWEST-SAN" INŻYNIERIA SANITARNA Zbigniew Łojewski. Sieroczyn 36D 77-300 Człuchów

PRZEDMIAR ROBÓT. INWEST-SAN INŻYNIERIA SANITARNA Zbigniew Łojewski. Sieroczyn 36D 77-300 Człuchów "INWEST-SAN" INŻYNIERIA SANITARNA Zbigniew Łojewski Sieroczyn 36D 77-300 Człuchów PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45300- Roboty

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej dobudowa oświetlenia ulicznego wymiana słupów. Inwestor : Gmina Proszków. Lokalizacja : Winów ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) REMONT I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w PAWILONIE GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH SYSTEM mgr inż. Jarosław Głażewski ul. Grenadierów 8/24, 26-600 Radom tel. (48) 366-36-32, 607-84-34-36 email: jglazewski@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: Modernizacja pomieszczeń szatni przy sali gimnastycznej INWESTOR: Starostwo Grodziskie ul. Kościuszki 30 05-825 Grodzisk

Bardziej szczegółowo

STATOR PIOTR WESOŁOWSKI 81-805 Sopot, ul. Al. Niepodległości 825/6

STATOR PIOTR WESOŁOWSKI 81-805 Sopot, ul. Al. Niepodległości 825/6 STATOR PIOTR WESOŁOWSKI 81-805 Sopot, ul. Al. Niepodległości 825/6 REGON: 191233776 NIP: 585-108-89-54 tel. 058 550-12-43 / fax: 058 301 29 78 tel. kom. 0693898759 e-mail:stator@gower.pl ST-04 Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Przedszkole w Konarzewie

Przedszkole w Konarzewie Projekt Wykonawczy Oświetlenia Zewnętrznego Przedszkola w Konarzewie Przedszkole w Konarzewie Konarzewo, ul. Kościelna nr działki 562/3 (gmina Dopiewo) PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTOR : GMINA NOWY TARG ADRES INWESTYCJI: NOWA BIAŁA Dz. ew. nr 1952/1, 1952/2 NAZWA INWESTYCJI: AMFITEATR Z ZAPLECZEM SOCJALNYM TEMAT OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ST-E1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ST-E1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ST-E1 Kody CPV: 45311200-2 45315700-5 45314300-4 453112310-3 Obiekt: WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W JELENIEJ GÓRZE Inwestor:

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZASILANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA INSTALACJE 230/400V

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZASILANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA INSTALACJE 230/400V SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZASILANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA INSTALACJE 230/400V Zakres prac zgodny z katalogiem CPV CPV: 45310000-3 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Adres 00-512 Warszawa ulica Krucza 38/42. Inwestor GUNB Warszawa ul Krucza 38/42. Wykonawca ZUET Wojciech ŁaŜewski. Instalacja elektryczna

Adres 00-512 Warszawa ulica Krucza 38/42. Inwestor GUNB Warszawa ul Krucza 38/42. Wykonawca ZUET Wojciech ŁaŜewski. Instalacja elektryczna SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO UPORZĄDKOWANIA ZASILANIA ODBIORÓW ENERGETYCZNYCH W BUDYNKU GUNB W WARSZWIE PRZY ULICY KRUCZEJ 38/42 Adres 00-512 Warszawa ulica

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA TERENIE SZPITALA W IŁŻY CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ETAP I 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna CZĘŚĆ OGÓLNA 1. NAZWA ZAMÓWIENIA Remont instalacji elektrycznych w budynku Akademii Morskiej w Szczecinie zlokalizowanym

Bardziej szczegółowo

STS -03.01. Trasy kablowe. Rozdzielnice elektryczne. Wewnętrzne linie zasilające. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem

STS -03.01. Trasy kablowe. Rozdzielnice elektryczne. Wewnętrzne linie zasilające. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem STS -03.01. Trasy kablowe. Rozdzielnice elektryczne. Wewnętrzne linie zasilające. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa 1. Dokumenty formalno prawne 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta 1.2 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa projektanta. 1.3 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 1.4 Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

1.2 Klasyfikacja robót w, Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

1.2 Klasyfikacja robót w, Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY ELEKTRYCZNE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Baluta DATA OPRACOWANIA : 26.03.2013r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 26.03.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Baluta DATA OPRACOWANIA : 26.03.2013r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 26.03. NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia - instalacje elektryczne wnętrzowe ADRES INWESTYCJI : Liszno, g. Rejowiec Fabryczny, dz. nr 338, 1630, 329, 303, 71 INWESTOR : Gina Rejowiec Fabryczny

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm. Zakład Instalatorstwo Elektryczne Mgr inż. elektryk Marek Świątek 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 7 Tel./fax.: (0-43) 824 93 08; tel.kom. 0 607 33 40 00 tel.kom. 601 38 35 30 E-mail: mselektryk@op.pl

Bardziej szczegółowo

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć.

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć. 1. Wstęp. SPIS TREŚCI 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Zakres opracowania 2. Opis techniczny. 2.1 Zasilanie oświetlenia drogi lokalnej ul Dworcowej Górnej w 2.2 Dobór słupów i opraw

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków

Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt budowlany : Oświetlenie uliczne Czarnków ulice Nowa, Kolejowa, Naramowskiego Inwestor : Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków Sporządził

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zadanie inwestycyjne: Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami wzdłuż ulicy Strupiechowskiej w miejscowości Goszczyn, gmina Goszczyn SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa przyłącza

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO

Kosztorys inwestorski DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO Firma Kosztorysowa Jarosław Kula 31-136 Kraków ul. Jana III Sobieskiego 22/4 tel. 602 124 118 Kosztorys inwestorski Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje elektryczne - zasilanie windy Inwestor: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA ODGROMOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA ODGROMOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA ODGROMOWA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, oznaczonej w dalszej części skrótem ST, są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Adres: Lokal mieszkalny ul. Piastowskiej 23/1, Wrocław Temat: Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu) remont instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Adres: Budynek mieszkalny, wielorodzinny ul. Mickiewicza 35, Wrocław Temat: Wymiana instalacji anteny zbiorczej TV na dachu budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CPV 45310000-3, 45311000-0, 45311100-1, 45311200-2, 45315700-5, 45314200-3 INWESTYCJA : PRZYCHODNIA ZDROWIA UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA projekt wykonawczy zasilania oraz wewnętrznych instalacji elektrycznych budynku zaplecza zespołu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012 w Hańsku I. CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn. m 160,000 o głębokości do 1,1 m; kat.gruntu IV - sztuczny uziom fundamentowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn. m 160,000 o głębokości do 1,1 m; kat.gruntu IV - sztuczny uziom fundamentowy 1SZTUCZNY UZIOM FUNDAMENTOWY I UZIEMIENIA 1KNNR 5 0605- MontaŜ uziomów poziomych w wykopie m 160,000 d.106 o głębokości do 1,1 m; kat.gruntu IV - sztuczny uziom fundamentowy 999 r-g 2,1600 1121099 bednarka

Bardziej szczegółowo

S.01.03.05 kod CPV 45312311-0 Instalacja piorunochronna oraz połączenia wyrównawcze

S.01.03.05 kod CPV 45312311-0 Instalacja piorunochronna oraz połączenia wyrównawcze Specyfikacja techniczna -Instalacji elektrycznej wewnętrznej i odgromowej - S.01.03.05 kod CPV 45312311-0 Instalacja piorunochronna oraz połączenia wyrównawcze Spis treści 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, PŁOŃSK, UL. GRUNWALDZKA 67A BUDOWA WIATROŁAPU I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BRANŻA: ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA LP. NAZWA RYSUNKU NR RYS. 1. Plan instalacji elektrycznych oświetlenie - sala E1 2. Plan instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Nr tematu : Nr tomu : 11-017 IV

Nr tematu : Nr tomu : 11-017 IV Nr tematu : Nr tomu : 11-017 IV Jednostka projektowa : Temat / obiekt / część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH MODERNIZOWANEGO I PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU OŚRODKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV- 453-10000-3 ETAP II Przebudowa pomieszczeń toalet męskich wraz z umywalniami, toalet dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej NR 41 w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Katowice, 2011r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Spis treści. 1 Informacje ogólne..str. 1 1.1 Przedmiot Specyfikacji..str. 1 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji..str.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Oświęcim, październik 2010 1. Wstęp 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową przyłącza teletechnicznego

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PROJEKTOWANEGO SUFITU PODWIESZANEGO W KORYTARZU NA I PIĘTRZE W BUDYNKU B WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO w SOPOCIE przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zasilanie elektroenergetyczne 3. Rozdzielnica RH1 i RH2 4. Główny rozłącznik przeciwpożarowy 5. Instalacja oświetleniowa 5.1.Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ PAWLIKOWSKI 26-600 RADOM ul. Zbrowskiego 29 / 16 tel./fax.(048) 363 73 52 Regon -670056036- e-mail: apawlikowski@pro.onet.pl CENTRALNA STERYLIZATORNIA SPZZOZ SPITAL w IŁśY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dział CPV 45315100-9 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalacje elektryczne wewnętrzne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dział CPV 45315100-9 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalacje elektryczne wewnętrzne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dział CPV 45315100-9 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalacje elektryczne wewnętrzne 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE strona E 1/6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę niniejszego opracowania stanowią: - Umowa z Inwestorem na Projekt Budowlany, - Projekt technologiczny instalacji wymiennikowni, - Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

(CPV 45310000-3, CPV 45316100-6, CPV 45314000-1, CPV 45231400-9)

(CPV 45310000-3, CPV 45316100-6, CPV 45314000-1, CPV 45231400-9) ST/E - 0.1 ROBOTY ELEKTRYCZNE (CPV 45310000-3, CPV 45316100-6, CPV 45314000-1, CPV 45231400-9) ST/E 0.1 ROBOTY ELEKTRYCZNE 1 / 9 1 WSTĘP 1.1.1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest podanie

Bardziej szczegółowo

STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Zmienia się zapisy przekazanej dokumentacji na następujące: STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt 7. OBMIAR ROBÓT 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określać bieŝący, faktyczny zakres wykonywanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

PROJEKTANT: UPR. BUDOWLANE DATA: PODPIS:

PROJEKTANT: UPR. BUDOWLANE DATA: PODPIS: USŁUGI PROJEKTOWE Ryszard Rogoziński 35-303 RZESZÓW ul. Zimowa 3 tel: (0-17) 859 05 20 OBIEKT: Instalacja chłodnicza dla budynku biurowego IPN ADRES: Rzeszów ul. Słowackiego CZĘŚĆ Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl Temat: Wykonanie instalacji oświetlenia boiska sportowego. Obiekt: Stadion sportowy budowa oświetlenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA E-1 instalacje elektryczne wewnętrzne -branża elektryczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA E-1 instalacje elektryczne wewnętrzne -branża elektryczna SPECYFIKACJA TECHNICZNA E-1 instalacje elektryczne wewnętrzne -branża elektryczna TEMAT: Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku przy ul. Kopernika 3 INWESTOR: Miejskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR : POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W KATOWICACH RADIO KATOWICE S.A. 40-036 KATOWICE UL. JULIUSZA LIGONIA 29 NAZWA I ADRES OBIEKTU: BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych biblioteki wiejskiej

Bardziej szczegółowo

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy...

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.2. Podstawy opracowania.... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 3 2.0 OPIS TECHNICZNY... 4 2.1 Instalacja oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Projektowanie Instalacji Elektrycznych Maria Ślusarek 62-800 Kalisz ul. Radwana 7 45310000-3 45310000-3 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Wegner NADZORY I PROJEKTY BUDOWLANE 84-230 Rumia, ul. Paderewskiego 4/1; tel. 58 719 40 72, 505 071 990, e-mail: wegner@gd.home.pl INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 w Wejherowie ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

1. Założenia Techniczne. 2. Opis Techniczny.

1. Założenia Techniczne. 2. Opis Techniczny. 1. Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1. Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Uzgodnienia z inwestorem. 3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 4. Inwentaryzacja własna

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo