SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYŁUSZCZARNIA NASION - CHŁODNIA SIEDLISKO, ul. NOWOSOLSKA dz. nr 1042/4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1

2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE STE STE STE STE WYMAGANIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE INSTALACJE OCHRONNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE 2

3 STE WYMAGANIA 1. WSTĘP Specyfikacja techniczna - wymagania ogólne, zawiera zakres określeń oraz wymagań wspólnych dla całości zagadnień dotyczących wykonania i odbioru robót elektrycznych Chłodni w Wyłuszczarni Nasion w Siedlisku przy ul. Nowosolskiej dz. nr 1042/4. Specyfikacja techniczna /na roboty elektryczne STE / jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STE. Roboty, których dotyczy specyfikacja STE-03 obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie j.w. W zakresie określonym w projekcie. Roboty wyspecyfikowano z podziałem na następujące elementy : STE INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE STE INSTALACJE OCHRONNE STE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE 3. UWAGI OGÓLNE Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową / Projektem Budowlanym: Specyfikacją Techniczną / i poleceniami Inspektora Nadzoru. 4. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ Podstawą wykonania i wyceny robót jest Dokumentacja Projektowa / Projekt Budowlany, ST. Przedmiar robót /. Wymagania zawarte w każdym opracowaniu są obowiązujące dla wykonawcy. Wymagania zawarte w ST mają priorytet w stosunku do Projektu Budowlanego. W przypadku rozbieżności wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, lecz o ich zauważeniu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta, który dokona stosownej korekty. Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową /DP/ a także ogólnie obowiązującymi przepisami. 5. MATERIAŁY I SPRZĘT Cechy materiałów i elementów instalacji muszą być zgodne z obowiązującymi normami. Materiały przeznaczone do zabudowy powinny posiadać certyfikat lub aprobatę techniczną a urządzenia certyfikat ze znakiem bezpieczeństwa. Wykonawca zadba, aby materiały przetrzymywane na budowie do czasu użycia, były zabezpieczone i nie pogorszyła się ich jakość. Wykonawca jest zobowiązany do używania właściwego i sprawnego sprzętu, nie powodującego pogorszenia jakości robót. Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typu i jakości projektowi organizacji robót zaakceptowanemu przez Inspektora nadzoru. 6. OBMIAR ROBÓT 3

4 Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z DP /i ewentualnymi korektami zaakceptowanymi przez /Inspektora nadzoru/ w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru /z wyprzedzeniem min. 3-dniowym/. Wyniki obmiaru należy wpisać do księgi obmiarów. Błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze robót lub w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane będą poprawione zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót a także, w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 7. PODSTAWA PŁATNOŚCI Płatność bazować będzie na obmierzonych ilościach wykonanych Robót. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na tą pozycję określoną przez ST i DP. Cena jednostkowa obejmuje między innymi: robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami wartość zużytych materiałów wraz z. kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania /a dla urządzeń technologicznych, wraz z kosztami ich montażu i właściwych prób/ i innymi towarzyszącymi kosztami wartość pracy sprzętu i środków transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i innymi towarzyszącymi kosztami koszty pośrednie, składnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzględniający ujęte w kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu budowy, koszt oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawcze, koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy i.t.p., koszt uporządkowania Placu budowy po zakończeniu Robót. zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki koszt gwarancji należytego wykonania. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami sporządzenie dokumentacji powykonawczej koszty wszelkich niezbędnych ustaleń z odpowiednimi instytucjami koszt sprawdzeń, kontroli.wizytacji i.t.p. niezbędnych instytucji /n.p. PIPracy, PTI Sanitarny, PSPożarna. Ochrona Środowiska i.t.p./ koszty odbiorów i przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów z nimi związanych koszt rozruchu, wykonanie pomiarów kontrolnych, prób końcowych, prób eksploatacyjnych. koszty związane z przeszkoleniem obsługi urządzeń przeciwpożarowych, napisania protokółu ze szkolenia koszt sporządzenia instrukcji postępowania na wypadek pożaru. 4

5 STE INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 1. WSTĘP Przedmiot STE. Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych dotyczących wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych chłodni w Wyłuszczarni Nasion w Siedlisku przy ul. Nowosolskiej dz. nr 1042/ Zakres stosowania ST. Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach elektromontażowych związanych z realizacją robót wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji 1.3. Zakres robót objętych ST. Zagadnienia i wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST i STE W zakresie robót należy wykonać : oświetlenie podstawowe pomieszczeń. W zakres robót wchodzi: trasowanie, montaż korytek kablowych montaż opraw oświetleniowych, przygotowanie podłoża pod oprawy, ułożenie przewodów kabelkowych YDYp x 1,5 mm V, ułożenie przewodów siłowych YDY 5x6, YDY 5x2,5 ułożenie przewodów sterowniczych YDY 3x1,5 przygotowanie podłoża pod montaż puszek instalacyjnych, montaż łączników oświetleniowych podłączenie agregatu prądotwórczego podłączenie szafki SZR (samoczynnego załączania rezerwy) (dostawa z agregatem) podłączenie sterownika agregatu prądotwórczego (dostawa z agregatem) podłączenia silników elektrycznych podłączenia sterowników i regulatorów przekucia przez ściany i stropy montaż przewodów grzejnych pod posadzką montaż przewodów grzejnych w rurach skroplin pomiary elektryczne wraz z protokółami sporządzenie dokumentacji powykonawczej montaż tablic rozdzielczych. W zakres robót wchodzi: wykonanie tablic rozdzielczych trasowanie przygotowanie podłoża i montaż tablic j.w. oznaczenie i podłączenie przewodów opisanie tablic sprawdzenie poprawności działania elementów tablic sporządzenie dokumentacji powykonawczej 2. MATERIAŁY. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji ST 00. Każdy wbudowany materiał powinien posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną. 5

6 Zaprojektowano przewody, osprzęt i oprawy: kabel YKY 4x16 kabel sterowniczy YKSY 9x1,5 przewody typu YDY-(2-3-4)x1,5mm V przewody typu YDY 2x 2,5mm 2 750V przewody typu YDY 5x 2,5mm 2 750V przewód YDYżo 5x6mm V Kabel grzejny DEVIflex DTIP 10/230 Kabel grzejny samoregulujący DEVI-PIPEGUARD 10W/m/10'C osprzęt i urządzenia: agregat prądotwórczy typ SMG-20TA-L20 z automatyczną regulacją napięcia AVR (moc 20,0kVA, 400/230V, 50Hz) Tablica rozdzielcza RG-Chłodnia wg. rys. E-8, E-9 Tablica rozdzielcza R-OG wg rys. E 7 Termostat DEVVIreg 330 (-10 do +10 stopni C) Łącznik krańcowy LS 115/RL IP65 łącznik instalacyjny 10A, 230V świecznikowy IP44 gniazdo 2P 10/16A 24V Korytka kablowe BAKS KPR-100/50 Korytko kablowe BAKS KPR-200/50 Osprzęt do korytek jw. [pokrywy, trójniki, elementy kątowe] rurki sztywne RVS zaciski na przewody WAGO Oprawa aluminiowa n/t LA BRILUX (60W) Oprawa świetlówkowa n/t MARENA 2x18W IP65 BRILUX Naświetlacz halogenowy z czujnikiem ruchu B-5SL - 150W moduł awaryjny Brilum TYTAN 36, 2h Oprawy powinny spełniać europejski standard zgodny z normą PN Oprawy i ich ilości powinny być zgodne z normą PN-84/C SPRZĘT Sprzęt ręczny, rodzaj stosowanego sprzętu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 4. TRANSPORT Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i składowania materiałów na budowie podane są w p.1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. tom V- Instalacje elektryczne. Arkady 1988 r. 5. WYKONANIE ROBÓT należy: trasować pod korytka; w liniach poziomych i pionowych wybierać trasy proste dostępne do konserwacji i remontów przejścia przez ściany chronić rurkami izolacyjnymi RVS oraz uszczelnić przewody układać w korytkach do puszek w prowadzać tylko przewody, które wymagają łączenia w puszcepozostałe prowadzić obok przewody neutralne i ochronne wprowadzone do puszek powinny być dłuższe niż fazowe 6

7 puszki rozdzielcze montować n/t montować wyłączniki klawiszowe w całym obiekcie tak aby ich położenie było jednakowe: przyciśnięcie górnej część klapki zapalanie, dolnej gaszenie. mocować puszki i gniazda tak, żeby wyciąganie wtyczki nie powodowało naruszenia mocowania puszki ani gniazda. wszystkie połączenia przewodów wykonywać na zaciski śrubowe, lub sprężynowe, nie lutować i nie skręcać stosować zaciski o przekroju odpowiednim do przyłączanych przewodów do mocowania opraw stosować kołki kotwiące Montaż tablic rozdzielczych n/t Montaż agregatu prądotwórczego wraz z układem SZR, AVR 5.1. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA Jako ochronę podstawową zastosowano izolacje ochronną przewodów, urządzeń. Ochronę dodatkową przeciwporażeniową zrealizowano przez samoczynne szybkie wyłączanie zasilania w układzie TN-S. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z p.5. dobór przewodów do obciążalności prądowej, dobór urządzeń zabezpieczających zgodnie z P.B. sprawdzenie oznaczenia przewodów: neutralny N (żyła w kolorze niebieskim) i ochronny PE (żyła w kolorze żółto-zielonym) sprawdzenie trwałość i pewności zamocowanego osprzętu sprawdzenie zachowania odpowiedniej jednolitej kolorystyki osprzętu instalacyjnego sprawdzenie zachowania zasady jednolitej pozycji załączania łączników sprawdzenie stopnia ochrony IP zastosowanego osprzętu instalacyjnego sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją elementów instalacji elektrycznej sprawdzenie działania instalacji oświetleniowej podłączonej pod napięcie sprawdzenie działania i rozruch technologiczny chłodni sprawdzenie skuteczności działania agregatu, ruch próbny agregatu, sprawdzenie blokady przed podaniem napięcia na sieć Energetyki (SZR) 7. OBMIAR ROBÓT Jednostką obmiarową jest 1 wypust na oprawę oświetleniową, 1m instalacji siłowej, 1m instalacji grzewczej, 1 kpl. montażu agregatu prądotwórczego 8. ODBIÓR ROBÓT Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00. Odbiorowi podlega: prawidłowość ułożenia przewodów /odbiór częściowy/ usunięcie ewentualnych usterek jakość zastosowanych materiałów i urządzeń prawidłowość wyników kontroli jakości robót prawidłowość wyników wykonanych pomiarów elektrycznych. Zgodność z obowiązującymi przepisami zgodność dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym prawidłowość funkcjonowania instalacji włączonej pod napięcie. Do odbioru końcowego należy przedstawić protokoły pomiarów: ciągłości przewodów, 7

8 rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania prób działania oświetlenia protokół z rozruchu i ruchu próbnego agregatu prądotwórczego. oraz: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na użyte materiały. dokumentację powykonawcza. Gwarancje producenta i wykonawcy na materiały, urządzenia oraz roboty 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. Płatność będzie wykonywana na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg niniejszej STE i po dokonaniu odbiorów technicznych wykonanych robót. Cena jednostkowa zawiera wykonanie robót jak w p. 1.3 specyfikacji. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych tom V. Instalacje elektryczne PN-lEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyty 01; 03: 41; 45; 47; 56: 61; 473: 482; PN-84-E Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym PN-E Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzenia pomontażowych badań odbiorczych PN-EN Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa PN-90/E Oznaczenia identyfikacyjne instalacji elektrycznych i zakończeń przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego PN-91-H Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cytrami 10.8 PN-HD Sprawdzenie 8

9 STE INSTALACJE OCHRONNE 1. WSTĘP. 1.1 Przedmiot ST. Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych dotyczących wykonania instalacji odgromowej oraz połączeń wyrównawczych Chłodni w Wyłuszczarni Nasion w Siedlisku przy ul. Nowosolskiej dz. nr 1042/4 1.2 Zakres stosowania ST. Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach elektromontażowych związanych z realizacją robót wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji. 1.3 Zakres robót objętych ST. Zagadnienia i wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST i ST E Zakresem robót do wykonania jest montaż instalacji wyrównawczej potencjału. W zakres robót wchodzi: montaż instalacji odgromowej na dachu krytym blachą dachówkową montaż przewodów odprowadzających montaż złączy kontrolnych i połączenie z uziomem fundamentowym montaż przewodów uziemiających w korytkach oraz w rurze ochronnej przyłączenie elementów metalowych /za pomocą uchwytów skręcanych/ wykonanie uziomu fundamentowego na etapie robót budowlanych połączenie uziomu z zaciskiem PE w rozdzielni RG. 2. MATERIAŁY Zaprojektowano materiały : bednarka ocynkowana 25x4 pręt ocynkowany śr. 8mm rurka winidurowa RS-28 wsporniki i złącza typowe do montażu uziomu na dachu przewód DYżo-2,5 mm 2 przewód DYżo-4 mm 2 obejmy uziemiające opaskowe 3. SPRZĘT Sprzęt ręczny oraz spawarka rodzaj stosowanego sprzętu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru 4. TRANSPORT Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robol lub uzgodniony z inspektorem nadzoru Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i składowania materiałów na budowie podane są w p.1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom V - Instalacje elektryczne. Arkady -1988r. 5. WYKONANIE ROBÓT należy: połączyć na dachu pokrycie z blachy dachówkowej ułożyć rurkę RS-28 p/t wciągnąć do rurki pręt stalowy ocynk. śr. 8mm wyprowadzić uziom do RG, połączyć za pomocą uchwytów skręcanych rury metalowe [MSW} połączyć MSW z zaciskiem PE w tablicy rozdzielczej RG. 9

10 wykonać pomiary powykonawcze, wykonać dokumentację paszport urządzenia piorunochronnego. 6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT sprawdzenie wykonanych połączeń instalacji odgromowej i uziemiającej sprawdzenie wykonania instalacji na dachu i przewodów odprowadzających dobór przekrojów przewodów /zgodność z P.W./ oznaczenie przewodów barwą zielono żółtą sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z p.5. Do odbioru końcowego należy przedstawić protokoły pomiarów: ciągłości przewodów uziemiających ciągłości instalacji odgromowej, oporności uziomu fundamentowego. 7. OBMIAR ROBÓT Jednostką obmiaru jest 1 mb zamontowanego przewodu instalacji 8. ODBIÓR ROBÓT Odbiorowi podlega: prawidłowość ułożenia przewodów prawidłowość wyników kontroli jakości robót. prawidłowość wyników wykonanych pomiarów elektrycznych instalacji odgromowej i wyrównawczej certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na użyte materiały dokumentacja powykonawcza. paszport urządzenia piorunochronnego 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. Płatność będzie wykonywana na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg niniejszej STE i po dokonaniu odbiorów technicznych wykonanych robót. Cena jednostkowa zawiera wykonanie robót jak w p PRZEPISY ZWIĄZANE Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Tom V. Instalacje elektryczne PN-1EC Instalacje elektryczne w- obiektach budowlanych. Zeszyty 01-03; 41; 47; 54; 56; 61; PN-IEC Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne PN-HD Sprawdzenie 10

11 STE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE. 1. WSTĘP Przedmiot STE. Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych dotyczących wykonania linii kablowej zasilającej WLZ do chłodni oraz sieci telemetrycznej w Siedlisku przy ul. Nowosolskiej dz. nr 1042/ Zakres stosowania ST. Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach elektromontażowych związanych z realizacją robót wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji 1.3. Zakres robót objętych ST. Zagadnienia i wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST i STE Należy wykonać : linię kablową ze złącza kablowego ZKP-1 (montuje ENEA w ramach umowy o przyłączenie) do tablicy rozdzielczej RG-Chłodnia, linię (sieć) telemetryczną od tablicy rozdzielczej RG-Chłodnia do modemu telekomunikacyjnego w om. biurowym W zakres robót wchodzi: wytyczenie trasowanie w terenie pod linie kablowe, - wykopy pod linie kablowe - ułożenie kabla zasilającego w wykopie, przepustach i budynku, - ułożenie kabla telemetrycznego w kanalizacji kablowej 1-otworowej w wykopie, oraz w budynku w listwie instalacyjnej n/t - przekucia przez ściany celem wprowadzenie kabla do budynku, - pomiary elektryczne wraz z protokółem, - sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 2. MATERIAŁY. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji ST 00. Każdy wbudowany materiał powinien posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną. Zaprojektowano kable, osprzęt, materiały : Kabel z żył. Cu YKY-0,6/1KV 4x16mm 2 Kabel SFTP kat.5e 4x2x24AWG Kanalizacja 1-otworowa OPTO-40 osłony otaczające (przepusty) AROT'a DVK 75, folia kablowa niebieska, oznaczniki kablowe, piasek 3. SPRZĘT Sprzęt ręczny, rodzaj stosowanego sprzętu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 4. TRANSPORT 11

12 Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i składowania materiałów na budowie podane są w p.1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. tom V-Instalacje elektryczne. Arkady 1988 r. 5. WYKONANIE ROBÓT należy: trasować (wytyczyć w terenie) przebieg linii kablowych wykonać wykopy pod linie kablową zasilającą - wykop o gł. 0,8m i szer. 0,4m wykonać wykopy pod kanalizację kablową 1-otworową - wykop o gł. 0,7m i szer. 0,4m wyrównać dno wykopu, wykonać podsypkę z piasku gr. 10cm, ułożyć kabel zasilający na 10cm podsypce, ułożyć rurę OPTO-40 na 10cm podsypce wciągnąć kabel SFTP do kanalizacji kablowej, założyć oznaczniki kablowe określające relację i typ kabla przysypać kabel i rurę OPTO cm warstwą piasku i dalej min. 15 cm warstwą gruntu z wykopu, zwracając uwagę, by była to ziemia bez kamieni, gruzu itp, ułożyć nad kablem (min. 25cm) i rurą OPTO-40 folię kablową oznaczeniową w kolorze niebieskim zasypać wykop do końca, nadmiar ziemi rozplantować, doprowadzić teren do stanu pierwotnego wykonać przepust do budynku, celem wprowadzenia kabla, przejścia przez ściany chronić rurkami izolacyjnymi ułożyć n/t listy instalacyjne LN 16x16 w budynku ułożyć kabel SFTP do listwy instalacyjnej podłączyć linię kablową zasilającą zarobić i podłączyć kabel SFTP do modułów telekomunikacyjnych wykonać pomiary pomontażowe linii kablowej Ochrona przeciwporażeniowa Jako ochronę przeciwporażeniową dla linii kablowej zasilającej zastosowano samoczynne wyłączanie zasilania w układzie TN-C ( zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia) 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT sprawdzenie wymiarów wykopów sprawdzenie ułożenia kabla w wykopie pod folię, - odbiór częściowy przed zasypaniem, sprawdzenie końcowe linii kablowej, sprawdzenie linii kablowej w budynku sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z p.5. dobór kabli i przewodów do obciążalności prądowej, dobór urządzeń zabezpieczających zgodnie z P.W. sprawdzenie trwałość i pewności zamocowanego osprzętu sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją elementów sieci kablowej, 12

13 7. OBMIAR ROBÓT Jednostką obmiarową jest: 1 m linii kablowej zasilającej 1 m linii teleinformatycznej 8. ODBIÓR ROBÓT Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00. Odbiorowi podlega: prawidłowość ułożenia kabli w wykopie, kanalizacji kablowej i w budynku /odbiór częściowy/ prawidłowość wykonania przepustów na skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym usunięcie ewentualnych usterek jakość zastosowanych materiałów i urządzeń prawidłowość wyników kontroli jakości robót prawidłowość wyników wykonanych pomiarów elektrycznych. Zgodność z obowiązującymi przepisami zgodność dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym prawidłowość funkcjonowania sieci włączonej pod napięcie. Do odbioru końcowego należy przedstawić: protokoły pomiarów: ciągłości przewodów, rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na użyte materiały. dokumentację powykonawcza. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. Płatność będzie wykonywana na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg niniejszej STE i po dokonaniu odbiorów technicznych wykonanych robót. Cena jednostkowa zawiera wykonanie robót jak w p. 1.3 specyfikacji. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych tom V. Instalacje elektryczne Norma N-SEP-E 004 linie kablowe PN-lEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyty 01; 03: 41; 45; 47; 56: 61; 473: 482; PN-E Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzenia pomontażowych badań odbiorczych PN-HD Sprawdzenie 10.6 PN EN 50173:1999, Technika informatyczna Systemy okablowania struktur ralnego PN EN 50173:2000, Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego (Zmiana A1) PN EN :2002, Technika informatyczna Instalacja okablowania Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości PN EN :2002, Technika informatyczna Instalacja okablowania Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków Opracował: 13

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem specyfikacji technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w związku z przebudową Śluzy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST-E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I OŚWIETLENIA TERENU Kod CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji

Bardziej szczegółowo

(CPV 45310000-3, CPV 45316100-6, CPV 45314000-1, CPV 45231400-9)

(CPV 45310000-3, CPV 45316100-6, CPV 45314000-1, CPV 45231400-9) ST/E - 0.1 ROBOTY ELEKTRYCZNE (CPV 45310000-3, CPV 45316100-6, CPV 45314000-1, CPV 45231400-9) ST/E 0.1 ROBOTY ELEKTRYCZNE 1 / 9 1 WSTĘP 1.1.1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest podanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (Kod CPV 45310000-3)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (Kod CPV 45310000-3) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik Nr 3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (Kod CPV 45310000-3) roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45310000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45310000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Spis treści: 1.0 Wstęp 3 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)... 3 1.2 Zakres stosowania ST 3

Bardziej szczegółowo

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowa oświetlenia ulicy KRYPSKIEJ w Warszawie CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Lokalizacja: Dzielnica Praga Południe Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (Przebudowa budynku garażu na archiwum gminne projekt instalacji elektrycznej) 5/D/2009

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (Przebudowa budynku garażu na archiwum gminne projekt instalacji elektrycznej) 5/D/2009 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH ( ) 5/D/2009 Specyfikacja wykonana do kosztorysu/przedmiaru 5/D/2009 Kod CPV Opis 45300000-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA - remont instalacji elektrycznej na piętrze I budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Kod robót instalatorskich CPV 45310000-3; 45317000-2 Wykonanie zasilania awaryjnego wybranych urządzeń elektrycznych zainstalowanych w budynku

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych LOKGAZ SP Z O.O. Lusówko ul. Jankowicka 7a 62-080 Tarnowo Podgórne Nazwa inwestycji Modernizacja instalacji ogrzewania w Domu Ludowym Uścięcice ul. Długa 3 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Opalenica Ul. 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 INWESTOR: Nidzica, dnia 03.04.2008r. Nadleśnictwo Nidzica Ul. Dębowa 2A 13-100 Nidzica SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZY REMONCIE PODLEŚNICZÓWKI MODŁKI, W skład, której wchodzi:

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, maj 2013r

Dąbrowa Górnicza, maj 2013r BWP SP. Z O.O. ul. Strzemieszycka 248 42-530 Dąbrowa Górnicza NIP: 629-239-31-84 ; REGON: 240898529 www.e-bwp.pl e-mail: sekretariat@e-bwp.pl tel/fax. 32 260 17 19 ; 662 135 701 ; 662 134 997 Obiekt: Temat:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH pn. ROBOTY BUDOWLANE W NIERUCHOMOŚCIACH POWIATOWEGO ZAKŁADU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI Inwestor: Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 1.1. Przedmiot ST... 1 1.2. Zakres stosowania ST... 1 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

: mgr inŝ. Agnieszka Pietrzykowska 67/01/WŁ ŁOD/IE/1026/02

: mgr inŝ. Agnieszka Pietrzykowska 67/01/WŁ ŁOD/IE/1026/02 PROJEKT HALI WIELOFUNKCYJNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ADRES INWESTYCJI : ul. Łódź Polesie, ul. Stefanowskiego 17, Działki nr ewid. 90/3, 90/4, 90/5, 90/6 INWESTOR : Międzynarodowe Targi Łódzkie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne 1.1 Zadanie Zasilanie rezerwowe dla serwerowni i pomieszczeń biurowych na poziomie +11,484 w budynku przy ul. Namysłowskiej

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH str. 1 SPIS TREŚCI 1. Część ogólna 2. Właściwości wyrobów budowlanych 3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA System Oddymiania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA System Oddymiania Instalacje Teletechniczne System Oddymiania SPECYFIKACJA TECHNICZNA System Oddymiania 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BIURO PROJEKTOWE,,SAN - KLIM mgr inż. M. Ciapała 33-300 Nowy Sącz, ul. Siemiradzkiego 16 REGON 492941425 NIP 734-139-78-06 tel. /fax (0-prefix-18) 4420856, kom. 0501543860 e-mail: biuro@san-klim.pl, http://www.san-klim.pl

Bardziej szczegółowo

ST 03 INSTALACJE ELEKTRYCZNE /odgromowe/

ST 03 INSTALACJE ELEKTRYCZNE /odgromowe/ ST 03 INSTALACJE ELEKTRYCZNE /odgromowe/ I. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji odgromowej dla

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Tom Modernizacja systemu sterowania transportu i załadunku osadu odwodnionego na stacji pras wraz z układem synoptyki w centralnej dyspozytorni w oczyszczalni

Bardziej szczegółowo