Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 ^^^^ Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg. Luksemburg Faks: * * ^ Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zamówienia sektorowe (Dyrektywa 2004/17/WE) Sekcja I: Podmiot zamawiający 1.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest Samochodowej w Siemiatyczach Sp. z o.o. znany) Adres pocztowy: Siemiatycze ul. Kościuszki 88 Miejscowość: Siemiatycze Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Te!.: Osoba do kontaktów: Roman Zdrojewski Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: Adres profilu nabywcy: Dostęp elektroniczny do informacji: Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: 1.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii Usługi pocztowe C'^P'"^i Usługi kolejowe Sektor elektroenergetyczny ^ Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej lub autobusowy Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw Działalność dotycząca portów wodnych Działalność dotycząca portów lotniczych Sektor wodny Dlnny: 1.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: O tak nie więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A PL Formularz standardowy 06 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zamówienia sektorowe 1/12

2 Sekcja II: Przedmiot zamówienia ll.i) Opis ll.l.l) Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa paliwa oleju napędowego do silników wysokoprężnych ) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: (Wybrać wyłącznie jedną l<ategorię - roboty budowlane, dostawy lub usługi - która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) O Roboty budowlane Dostawy Wykonanie O Kupno Zaprojektowanie i wykonanie O Dzierżawa Wykonanie, za pomocą dowolnych o Najem środków, obiektu budowlanego o Leasing odpowiadającego wymogom o Połączenie powyższych form określonym przez podmiot zamawiający O Usługi Kategoria usług: nr: Zob. kategorie usług w załączniku Cl W przypadku zamówień na usługi kategorii zob. załącznik Cl - czy zgadzają się Państwo na publikację niniejszego ogłoszenia? Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Kod NUTS: ) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej Ogłoszenie dotyczy zamówienia (zamówień) w ramach dynamicznego systemu zakupów (DPS) ) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa litrów paliwa - oleju napędowego do silników wysokoprężnych CPV li.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Główny przedmiot Słownik główny Słownik uzupełniający(/eże// dotyczy) ) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GRA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): O tak O nie 11.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień): ) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień): Bez VAT Łącznie z VAT Stawka VAT (%) Wartość: O O wg stawki albo: Najniższa oferta: najwyższa oferta: PLN i O wg stawki PL Formularz standardowy 06 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zamówienia sektorowe 2/12

3 Sekcja IV: Procedura IV.l)Rodzaj procedury IV.l.l)Rodzaj procedury Otwarta O Ograniczona O Ograniczona przyspieszona O Dialog konkurencyjny O Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem O Negocjacyjna przyspieszona O Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia O Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w przypadkach wymienionych w sekcji 2 w załączniku D2) Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE): proszę wypełnić załącznik D2 IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena albo O Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów IV.2.2)lnformacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystano aukcję elektroniczną O tak nie IV.3)lnformacje administracyjne IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający: (jeżeli dotyczy) IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: tak O nie (jeżeli tak, proszę zaznaczyć właściwe pola) O Okresowe ogłoszenie informacyjne O Ogłoszenie o systemie kwalifikowania O Ogłoszenie o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia: (dd/mm/rrrr) Ogłoszenie o zamówieniu O Uproszczone ogłoszenie o zamówieniu w ramach dynamicznego systemu zakupów Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S z dnia: 29/03/2013 (dd/mm/rrrr) Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia: (dd/mm/rrrr) Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy) Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia: (dd/mm/rrrr) PL Formularz standardowy 06 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zamówienia sektorowe 4/12

4 Sekcja V: Udzielenie zamówienia V.l) Kryteria udzielenia zamówienia Zamówienie nr: 1 Część nr: Nazwa: KARES Świętochowscy Sp. J. V.l.l) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 04/06/2013 (dd/mm/rrrr) V.1.2) Informacje o ofertach: Liczba otrzymanych ofert: 3 Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: V.1.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia Oficjalna nazwa: KARES Świętochowscy Sp. J. Adres pocztowy: Gajowa 14 Miejscowość: Węgrów Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Tel.: Faks: Adres internetowy: V.1.4) Informacje na temat wartości zamówienia (proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Bez VAT Łącznie z Stawka VAT VAT (%) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia Geżeli dotyczy) O wg stawki Wartość: PLN Całkowita końcowa wartość zamówienia O O wg stawki Wartość: albo: Najniższa oferta: i o wg stawki najwyższa oferta: PLN brana pod uwagę Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: (proszę podać) liczbę lat: 1 albo liczbę miesięcy: V.1.5) Informacje na temat podwykonawstwa Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia O tak nie Geżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim: Wartość bez VAT: Nieznana: Proporcja % Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: (jeżeli są znane) V.1.6) Cena zapłacona za zakupy Wartość bez VAT: okazyjne: PL Formularz standardowy 06 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zamówienia sektorowe 5/12

5 Sekcja V: Udzielenie zamówienia V.l) Kryteria udzielenia zamówienia Zamówienie nr: 1 Część nr: Nazwa: KARES Świętochowscy Sp. J. V.l.l) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 04/06/2013 (dd/mm/rrrr) V.1.2) Informacje o ofertach: Liczba otrzymanych ofert: 3 Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: V.1.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia Oficjalna nazwa: KARES Świętochowscy Sp. J. Adres pocztowy: Gajowa 14 Miejscowość: Węgrów Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Tel.: Faks: Adres internetowy: V.1.4) Informacje na temat wartości zamówienia (proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Bez VAT Łącznie z Stawka VAT VAT (%) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia (jeżeli dotyczy) O wg stawki Wartość: PLN Całkowita końcowa wartość zamówienia 0 O wg stawki Wartość: albo: Najniższa oferta: i O wg stawki najwyższa oferta: PLN brana pod uwagę Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: (proszę podać) liczbę lat: 1 albo liczbę miesięcy: V.1.5) Informacje na temat podwykonawstwa Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia O tak nie (jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim: Wartość bez VAT: Nieznana: Proporcja % Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: (jeżeli są znane) V.1.6) Cena zapłacona za zakupy Wartość bez VAT: okazyjne: PL Formularz standardowy 06 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zamówienia sektorowe 5/12

6 V.2)Udzielenie zamówienia i jego wartość - informacje obowiązkowe nieprzeznaczone do publikacji Komisja uwzględni wszelkie aspekty wrażliwe z punktu widzenia handlowego wskazane przez podmioty zamawiające podczas przekazywania informacji zawartych w tej sekcji w odniesieniu do liczby otrzymanych ofert, tożsamości wykonawców lub cen. (Proszę wypełnić pkt V.2.1, V.2.4 i V.2.6 dla każdego udzielonego zamówienia, jeżeli wymagane informacje nie są przeznaczone do publikacji i nie zostały przedstawione w poprzednich sekcjach) Zamówienie nr: Część nr: Nazwa: V.2.1) Informacje o ofertach: Liczba otrzymanych ofert: Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: V.2.2) Liczba udzielonych zamówień: Wartość bez VAT: V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo: Tel.: Faks: Adres Internetowy: V.2.4) Całkowita końcowa wartość zamówienia bez VAT (proszę podać wyłącznie dane liczbowe): Wartość bez VAT: V.2.5) Państwo pochodzenia produktu lub usługi Pochodzenie wspólnotowe Pochodzenie pozawspólnotowe Państwo: V.2.6) Kryteria udzielenia zamówienia O Najniższa cena albo: O Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie V.2.7) Zamówienia udzielono oferentowi, który złożył ofertę wariantową O tak O nie V.2.8) Oferty odrzucono ze względu na fakt, iż były rażąco niskie O tak O nie PL Formularz standardowy 06 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zamówienia sektorowe 6/

7 Sekcja VI: Informacje uzupełniające Vl.l) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej O tak nie (jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Vl.2) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy) Vl.3) Procedury odwoławcze Vl.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa Adres pocztowy Miejscowość Państwo Kod pocztowy Tel. Faks Adres internetowy URL Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy) Oficjalna nazwa Adres pocztowy Miejscowość Państwo Kod pocztowy Teł. Faks Adres internetowy URL Vl.3.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pł<t Vl.3.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt Vl.3.3) Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań PL Formularz standardowy 06 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zamówienia sektorowe 7/12

8 V Vl.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa Adres pocztowy Miejscowość Państwo Kod pocztowy Tel. Faks Adres internetowy URL Vl.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 13/06/2013 (dd/mm/rrrr) -10: PL Formularz standardowy 06 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zamówienia sektorowe 8/12

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg Faks: (352) 29 29-42 670 E-mail: mp-ojs@publications.europa.eu... Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1/ 13 ENOTICES_SRRadom 04/01/2011- ID:2011-001043 Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Internetowego Portalu Pacjenta E-Pacjent oraz Zintegrowanego Systemu Informatycznego ze szkoleniem personelu

Dostawę i wdrożenie Internetowego Portalu Pacjenta E-Pacjent oraz Zintegrowanego Systemu Informatycznego ze szkoleniem personelu SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1/ 13 ENOTICES_CIEdukacji - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

infrastruktury informatycznej zwiększenie dostępności potencjału naukowego dla

infrastruktury informatycznej zwiększenie dostępności potencjału naukowego dla 1/ 12 ENOTICES_technika 22/09/2010- ID:2010-125462 Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA infrastruktury informatycznej zwiększenie dostępności potencjału naukowego dla Publikacja Suplementu do Dziennika

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo