Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających"

Transkrypt

1 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg Faks: (352) Informacje i formularze on-line: SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Adres pocztowy: Pl. Starynkiewicza 5 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Polska Punkt kontaktowy: Biuro Zamówień Publicznych Tel.: +48 (22) Osoba do kontaktów: Marta Rutkowska, Arkadiusz Kawczyk Faks: +48 (22) Adresy internetowe (jeśli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): Adres profilu nabywcy (URL): I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne lub lokalne Agencja/Urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/Urząd regionalny lub lokalny X Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inne (proszę określić): X Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne X Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inne (proszę określić): Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających tak nie X 1 Formularz Standardowy 3 PL

2 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Budowa kolektora W II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług (Wybrać wyłącznie jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) a) Roboty budowlane x b) Dostawy c) Usługi Wykonanie x Kupno Kategoria usługi: nr Zaprojektowanie i wykonanie Wykonanie, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego, odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą Dzierżawa Najem Leasing Połączenie powyższych form Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Warszawa Kod NUTS PL 127 II.1.3) Ogłoszenie dotyczy W przypadku zamówień na usługi kategorii (zob. załącznik C), czy zgadzają się Państwo na publikację niniejszego ogłoszenia? tak nie Zawarcia umowy ramowej Zamówień w ramach Dynamicznego Systemu Zakupów (DSZ) II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na budowie kolektora sanitarnego kolektora W - który stanowić będzie system transportu ścieków bytowo gospodarczych z części Dzielnicy Wawer do projektowanego kolektora w ul. Nowozabielskiej obejmujące m.in.: Budowę kolektora sanitarnego DN1600 o długości ok. 506,5m w projektowanej ul. Nowozabielskiej, na odcinku od studni S-7 w rejonie ul. Gułowskiej do S-13 w ul. Kadetów wykonanie metodą mikrotunelingu; Budowę kolektora sanitarnego DN1400 o długości ok ,5m w ul. Kadetów (dawna ul. Wąbrzeska) na odcinku od ul. Nowozabielskiej do ul. Trakt Lubelski oraz w ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Kadetów do ul. Bronowskiej wykonanie metodą mikrotunelingu; Budowę kolektora sanitarnego DN1400 o długości ok. 972,5m w ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Bronowskiej do ul. Zwoleńskiej i w ul. Zwoleńskiej oraz DN1000 o długości ok ,0m i DN800 o długości ok. 456,5m w ul. Zwoleńskiej na odcinku od ul. Trakt Lubelski (proj. ul. Bora Komorowskiego) do ul. Rogatkowej wykonanie metodą mikrotunelingu; Tymczasową przebudowę napowietrznych linii energetycznych i oświetleniowych oraz zabezpieczenie kabli energetycznych kolidujących z trasą kolektora W. Inwestycja w całości zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Wawer w Warszawie. Zakres Robót obejmuje również usunięcie i zabezpieczenie kolizji, odtworzenie terenu budowy po robotach do stanu pierwotnego w tym m.in.: rozebranie i odtworzenie nawierzchni drogowych, zieleni, itp., próby i usunięcie jakichkolwiek wad w Robotach oraz wszelkie czynności niezbędne do przeprowadzenia przez Wykonawcę w celu oddania Robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu. Kontrakt będzie realizowany zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego FIDIC pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, drugie wydanie angielskopolskie 2004 (SIDIR). II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) 2 Formularz Standardowy 3 PL

3 Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty II.1.6) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) tak X nie I.2) CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (proszę podać wyłącznie dane liczbowe) (Proszę podać tylko całkowitą wartość końcową obejmującą wszystkie zamówienia,części i opcje; informacje na temat poszczególnych zamówień proszę podać, wypełniając sekcję V. Udzielenie zamówienia) Bez VAT Łącznie z VAT Stawka VAT (%) Wartość: ,00 Waluta: PLN X przy 23,0 lub Najniższa oferta, oraz najwyższa oferta, brana pod uwagę Waluta przy, SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem Ograniczona Negocjacyjna przyspieszona Przyspieszona ograniczona Dialog konkurencyjny X Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia.. o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w przypadkach wymienionych w pkt k) i l) w załączniku D) Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: proszę wypełnić załącznik D IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pola) Najniższa cena x lub Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów Kryteria Waga IV.2.2) Wykorzystano aukcję elektroniczną tak nie X 3 Formularz Standardowy 3 PL

4 IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy) 2/WK/JRP/JRP-T1/B/11 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia tak X nie Jeżeli tak (proszę wypełnić odpowiednie pola) Wstępne ogłoszenie informacyjne X Ogłoszenie o profilu nabywcy 2010/S/ (08/12/2010); Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy) X Numer ogłoszenia w Dz. U.: Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S/ (04/01/2011) 2009/S (02/12/2009); 2009/S (19/12/2009); 2008/S (28/11/2008); 2007/S (30/10/2007, 2007/S (14/11/2007; 2006/S (12/10/2006) Ogłoszenie o zamówieniu X Uproszczone Ogłoszenie o Zamówieniu (DSZ) Numer ogłoszenia w Dz. U.: 2011/S z dnia r. (dd/mm/rrrr) Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante Numer ogłoszenia w Dz. U. UE: /S - z dnia // (dd/mm/rrrr) Inne uprzednie publikacje Numer ogłoszenia w Dz.U. UE: 2011/S (08/03/2011); 2011/S (15/03/2011); SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE NR: 1 Część Nr NAZWA: Budowa kolektora W. V.1) DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA : 08/07/2011 (dd/mm/rrrr) V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8 V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 1. Oficjalna nazwa: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A. Adres pocztowy: ul. Dworska 1 Miejscowość: Piaseczno Kod pocztowy: Tel.: 1) Kraj: Polska 4 Formularz Standardowy 3 PL

5 Adres internetowy (URL): Faks: 1) V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA (proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia (jeżeli dotyczy) Bez VAT Łącznie z VAT Stawka VAT (%) Wartość: ,10 Waluta PLN X przy 23 Całkowita końcowa wartość zamówienia Wartość: Waluta przy lub Najniższa oferta ,00 oraz najwyższa oferta ,99 brana pod uwagę Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, proszę podać: liczbę lat lub liczbę miesięcy Waluta PLN x przy 23,0 V.5) PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA tak x nie Jeżeli tak, wartość lub część zamówienia, która będzie zlecona stronom trzecim (proszę podać wyłącznie dane liczbowe): Wartość bez VAT:, Waluta: Proporcja. (%) Nieznana X Krótki opis wartości/części zamówienia, która będzie podzlecana (jeżeli jest znana) Roboty elektryczne, część robót budowlano montażowych SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH tak X nie Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów: Inwestycja realizowana w ramach projektu Funduszu Spójności pn. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza IV, Projekt nr POIS /09 z IV.2) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy) VI.3) PROCEDURY ODWOŁAWCZE VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Prezes KIO Adres pocztowy: ul. Postępu 17a, Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Polska Tel.: (+48) Adres internetowy (URL): Faks: (+48) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy) 5 Formularz Standardowy 3 PL

6 Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj: Adres internetowy (URL): Tel.: Faks: VI.3.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.3.2) lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.3.3)) Wykonawcom, oraz innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy. Środkami ochrony prawnej, o których mowa powyżej są: a) odwołanie, b) skarga do sądu. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art ustawy. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198 a -198 g ustawy. VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Biuro Odwołań Adres pocztowy: ul. Postępu 17a, Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Polska Tel.: (+48 22) Adres internetowy (URL): Faks: (+48 22) VI.4) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 29/07/2011 (dd/mm/rrrr) 6 Formularz Standardowy 3 PL

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży budowlanej 2012/S 49-079956. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

PL-Warszawa: Monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży budowlanej 2012/S 49-079956. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante Dz.U./S S49 10/03/2012 79956-2012-PL Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 1/3 Niniejsze ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:35327-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195868-2015:text:pl:html Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:69686-2015:text:pl:html Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 12 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 12 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:137758-2015:text:pl:html Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA WZÓR Załącznik nr 4 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-102-09 Druk nr 2310 Warszawa, 31 sierpnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2015-04-28 14:12 Szczecin: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r Numer ogłoszenia: 97870-2015; data zamieszczenia: 28.04.2015

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo