Wychod stwo polskie w Brazylii. Stan bada nad zagadnieniem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wychod stwo polskie w Brazylii. Stan bada nad zagadnieniem"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Zeszyty Historyczne 2010, z. XI Magdalena MICHALIK-SZTUMSKA Akademia im. Jana D ugosza w Cz stochowie Wychod stwo polskie w Brazylii. Stan bada nad zagadnieniem Od czasu odkry geograficznych w Amerykach do drugiej po owy XIX w. Polacy nielicznie i do przypadkowo przybywali do Ameryki aci skiej. W tej grupie znale li si mi dzy innymi: uczestnicy holenderskiej ekspedycji wys anej do Brazylii przeciw Hiszpanii i Portugalii w pierwszej po owie XVII w.; legioni ci z armii napoleo skiej; Polacy, którzy wzi li udzia w walkach o wyzwolenie Ameryki Po udniowej i rodkowej spod hiszpa skiego panowania w pocz tkach XIX w.; uczestnicy francuskiej interwencji zbrojnej na terenie Meksyku w latach sze dziesi tych XIX w.; wychod cy polityczni po powstaniu listopadowym; podró nicy, badacze, in ynierowie 1. Masowa emigracja ekonomiczna, g ównie ch opskich wychod ców z ziem polskich do Ameryki aci skiej, kieruj ca si zw aszcza do Brazylii, ale z czasem tak e do Argentyny, obj a okres od ko ca lat sze dziesi tych XIX w. do momentu wybuchu II wojny wiatowej. Szacuje si, i wówczas do Brazylii przyby o oko o 150 tys. osób, przy czym zdecydowana wi kszo do 1914 r. (ok. 110 tys.) 2. Ten e ruch wychod czy mia przede wszystkim osiedle czy charakter. W wieku XX do Brazylii z ziem polskich kierowa y si równie grupy wychod stwa politycznego. W ród nich wyra nie wyodr bni y si dwie: grupa 1 2 M. Kula, Ameryka bliska i daleka, [w:] Emigracja, Polonia, Ameryka aci ska. Procesy emigracji i osadnictwa Polaków w Ameryce aci skiej w wiadomo ci spo ecznej, red. T. Paleczny, Warszawa 1996, s J. Mazurek, Kraj a emigracja: ruch ludowy wobec wychod stwa ch opskiego do krajów Ameryki aci skiej (do 1939), Warszawa 2006, s. 9.

2 324 Magdalena MICHALIK-SZTUMSKA emigrantów zwi zanych z ruchem socjalistycznym, która nap yn a za ocean po upadku rewolucji w zaborze rosyjskim w latach , a tak e emigracja polityczna i kombatancka z lat oraz z okresu po 1945 r. 3 Do Brazylii w lad za wychod cami docierali równie politycy, dzia acze spo eczni, pisarze, poeci, publicy ci, dziennikarze. Warunki, w jakich yli emigruj cy rodacy, oraz egzotyka odleg ego kraju budzi y zainteresowanie oraz ch naocznego zapoznania si z tamtejsz rzeczywisto ci. Efektem by y cz ste, okresowe podró e za ocean. Podj te dotychczas próby zebrania i podsumowania dorobku pi mienniczego, zwi zane z omawianym tematem, przynosz obszerny przegl d literatury przedmiotu. Ze wzgl du na przeobra anie si zbiorowo ci emigracyjnych w spo- eczno polonijn nie jest mo liwe ca kowite rozgraniczenie bada nad emigracj i Poloni. Problematyka emigracji w polskich badaniach historycznych zawsze by a jednym z priorytetowych tematów. Badania nad problematyk polonijn w Ameryce aci skiej, w tym w Brazylii, organizacyjnie rozwijaj ce si od po owy lat siedemdziesi tych XX w., wpisuj si obecnie w polskie studia latynoameryka skie 4. W niniejszym szkicu przywo ane zostan jedynie wybrane pozycje sk adaj ce si na obraz emigracji i skupisk polonijnych w Brazylii oraz wskazuj ce kierunki bada. Poziom opracowania i dost pno materia ów ród owych przechowywanych w archiwach oraz bibliotekach, a tak e innych zbiorach, znacz co wp ywa na efekty bada historycznych. Wybrane informatory o zasobach archiwalnych M. Malinowski, Ruch polonijny w Argentynie i Brazylii w latach , Warszawa 2005, s ; T. Paleczny, Kszta towanie si obrazu Polonii latynoameryka skiej w wiadomo ci spo ecze stwa polskiego, [w:] Emigracja, Polonia, Ameryka aci ska... A. Dembicz, Zainteresowania i studia latynoameryka skie w Polsce (I), Ameryka aci ska, 1995, nr 1 2, s ; tego, Zainteresowania i studia latynoameryka skie w Polsce (II), Ameryka aci ska 1995, nr 3, s ; tego, Zainteresowania i studia latynoameryka skie w Polsce w ostatnich latach, [w:] Emigracja Polonia Ameryka aci ska..., s ; tego, Zainteresowania i studia latynoameryka skie w Polsce, [w:] Filozofia poznawania Ameryki. Studium idei i koncepcji poznawania i interpretowania Ameryki od czasów najdawniejszych po wspó czesne studia latynoameryka skie, Warszawa 2006, s E. Ko odziej, Emigracja z ziem polskich i Polonia Informator o ród ach przechowywanych w centralnych archiwach pa stwowych w Polsce, Kraków 1988; tego, Emigracja z ziem polskich i Polonia Informator o ród ach przechowywanych w terenowych archiwach pa stwowych w Polsce, Warszawa 1977; tego, Polonia zagraniczna: informator o materia ach ród owych do 1939 roku przechowywanych w Archiwum Akt Nowych, Warszawa 1981; E. Ko odziej, R. Mrowiec, Ameryka aci ska, Hiszpania i Portugalia w ród ach Archiwum Akt Nowych do roku 1945, Warszawa 1996; R. Stemplowski, J. Szemi ski, Polskie ród a archiwalne dla dziejów Ameryki aci skiej w XIX i XX wieku, Dzieje Najnowsze 1972, nr 2, s

3 Wychod stwo polskie w Brazylii i bibliotecznych 6 pozwalaj na wst pne zorientowanie si w krajowych materia- ach przed podj ciem szerszej kwerendy. W ród prac bibliograficznych porz dkuj cych wiedz o materia ach ród owych do dziejów emigracji oraz skupisk polonijnych w Ameryce Po udniowej na uwag zas uguje m.in. cykl publikacji bibliograficznych, opracowany przez W adys awa Chojnackiego 7, oraz zespo owe opracowanie pod redakcj Ireny Paczy skiej i Andrzeja Pilcha 8. Masowe wychod stwo z ziem polskich do Brazylii w latach wywo a o ogromne zainteresowanie spo ecze stwa polskiego szeroko rozumian tematyk brazylijsk, któr odzwierciedla wachlarz ró nego rodzaju ówczesnych wypowiedzi, poczynaj c od publicystyki po pozycje o charakterze naukowym M.in. w serii Zbiory i Prace Polonijne Bibliotek Polskich: Zbiory i prace polonijne Biblioteki Narodowej: informator, t. 1, oprac. A. K ossowski, Warszawa 1982; Zbiory i prace polonijne Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie: informator, t. 2, oprac. H. Natuniewicz, Warszawa 1984; Polonica zagraniczne i inne zbiory polonijne Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy: informator, t. 3, oprac. M. Parnowska, Warszawa 1987; Zbiory i prace polonijne Biblioteki Zak adu Narodowego im. Ossoli skich we Wroc awiu: informator, cz. 1, t. 4, oprac. J. Albin, Warszawa 1993; Zbiory i prace polonijne Biblioteki Raczy skich w Poznaniu: informator, t. 5, oprac. J. Dembski, Warszawa 1994; Zbiory i prace polonijne Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu: informator, t. 6, oprac. A. Jazdon, Warszawa 1995; Zbiory i prace polonijne Biblioteki Jagiello skiej oraz wybranych bibliotek instytutowych Uniwersytetu Jagiello skiego: informator, t. 7, oprac. A. Chojko, Warszawa 1997; Polonika zagraniczne w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wroc awiu: informator, t. 8, oprac. J. Fercz, E. Pitak, Wroc aw 1998; Zbiory polonijne Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i wybranych bibliotek instytutowych Uniwersytetu Warszawskiego: informator, t. 9, oprac. J. wiekowa, Warszawa 1999; Zbiory i prace dotycz ce emigracji i Polonii w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz Ksi nicy Miejskiej w Toruniu: informator, t. 10, oprac. M.A. Supruniuk, Toru 1999; Zbiory i prace polonijne Biblioteki Uniwersyteckiej w odzi: informator, t. 11, oprac. J. Fontner, ód Polonia: bibliografia publikacji wydanych w kraju w roku 1980 wraz z uzupe nieniami za rok 1979, oprac. W. Chojnacki, Kraków 1982; Polonia: bibliografia publikacji wydanych w kraju w roku 1981 wraz z uzupe nieniami za rok 1980, oprac. W. Chojnacki, Kraków 1983; Polonia: bibliografia publikacji wydanych w kraju w roku 1982 wraz z uzupe nieniami za rok 1981, oprac. W. Chojnacki, Kraków 1984; Polonia: bibliografia publikacji wydanych w kraju w roku 1983 wraz z uzupe nieniami za rok 1982, oprac. W. Chojnacki, Kraków 1985; Polonia: bibliografia publikacji wydanych w kraju w roku 1984 wraz z uzupe nieniami za rok 1983, oprac. W. Chojnacki, Kraków 1986; Polonia: bibliografia publikacji wydanych w kraju w roku 1985 wraz z uzupe nieniami za rok 1984, oprac. W. Chojnacki, Kraków 1987; Polonia: bibliografia publikacji wydanych w kraju w roku 1986 wraz z uzupe nieniami za rok 1985, oprac. W. Chojnacki, Kraków 1988; Polonia: bibliografia publikacji wydanych w kraju w roku 1987 wraz z uzupe nieniami za rok 1986, oprac. W. Chojnacki, Kraków 1989; Polonia: bibliografia publikacji wydanych w kraju w roku 1988 wraz z uzupe nieniami za rok 1987, oprac. W. Chojnacki, Kraków 1990; Polonia: bibliografia publikacji wydanych w kraju w roku 1989 wraz z uzupe nieniami za rok 1988, oprac. W. Chojnacki, A. Kraszewska, P. Kraszewski, Pozna Materia y do bibliografii dziejów emigracji oraz skupisk polonijnych w Ameryce Pó nocnej i Po- udniowej w XIX i XX wieku, red. A. Pilch, I. Paczy ska, Kraków 1979.

4 326 Magdalena MICHALIK-SZTUMSKA Na dorobek pi mienniczy tego okresu z o y y si teksty uczonych, pisarzy, polityków, dzia aczy spo ecznych. W publicznej debacie nad istotnym problemem wychod stwa za ocean wzi o udzia wiele znanych osób. Autorów frapowa y kwestie emigracji Polaków do egzotycznego kraju, jakim by a Brazylia. Niejednokrotnie ciekawo wielu zagadnie inspirowa a do podró y na drug pó kul i obserwacji z bliska. Publikacje te stanowi przegl d rozmaitych postaw zajmowanych wobec wychod stwa za ocean. Cz sto zarysowane s w nich trudne warunki, z jakimi przysz o zmaga si emigrantom po przybyciu na miejsce, ich wysi ek wk adany w zagospodarowywanie podzwrotnikowej puszczy, zdecydowanie rzadziej aktywno przejawiana poza rolnictwem. W okresie mi dzywojennym sporz dzane by y licznie specjalne informatory dotycz ce kraju, do którego kierowali si emigranci, poradniki dla przysz ych osadników, przewodniki i opisy maj ce u atwi orientacj w terenie po dotarciu do celu. W obficie wydawanych wspomnieniach oraz w literaturze pi knej wyra nie zaznaczaj si motywy przygodowe. Pojawi y si wówczas prace o charakterze naukowym oraz bardziej syntetycznym. W ród nich wyró niaj si studia Kazimierza G uchowskiego, Kazimierza Sto yhwy, Boles awa abko-potopowicza. Charakterystyczna jest zw aszcza du a liczba przyczynków rozproszonych w ró norakich publikacjach 9. Po drugiej wojnie wiatowej omawiana problematyka równie skupi a wiele uwagi. Sporo miejsca po wi cono, podobnie jak w poprzednim okresie, zagadnieniom emigracji i osadnictwa. Do klasyki nale tu m.in. prace Krzysztofa Groniowskiego, Izabeli Klarner, Marcina Kuli, Marii Paradowskiej. W tym cza- 9 Przyk adowo: M. Bochdan-Niedenthal, Ucayali. Raj czy piek o nad Amazonk, Warszawa 1935; A. Dygasi ski, Listy z Brazylii, [w:] Pisma wybrane, t. 24, Warszawa 1953, s ; M. Fici ska, 20 lat w Paranie, Warszawa 1938; K. G uchowski, W ród pionierów polskich na antypodach. Materia y do problemu osadnictwa polskiego w Brazylii, Warszawa 1927; M. Isaakowa, Polka w puszczach Parany, Pozna 1936; T. Kubina, W ród polskiego wychod stwa w Ameryce Po udniowej, Potulice 1938; M.B. Lepecki, Polskie tereny kolonizacyjne w Ameryce Po udniowej, Warszawa 1931; J. Makarczyk, Nowa Brazylia. D ungla osiedla ludzie, Warszawa 1929; E.L. Migasi ski, Polacy w Paranie wspó czesnej, Warszawa 1923; I. Posadzy, Drog pielgrzymów. Wra enia z objazdu kolonii polskich w Po udniowej Ameryce, Pozna 1938; J. Oko owicz, Wychod stwo i osadnictwo przed wojn wiatow, Warszawa 1920; J. Siemiradzki, Szlakiem wychod ców. Wspomnienia z podró y do Brazylii, odbytej z polecenia Galicyjskiego Wydzia u Krajowego, z przedmow J. Ochorowicza, t. 1 2, Warszawa 1900; tego, Z Warszawy do równika. Wspomnienia z podró y odbytej po Ameryce Po udniowej, odbytej w latach 1882/83, wyd. 1, Warszawa 1886; K. Sto yhwo, Sprawozdanie z podró y do Brazylii w sprawie bada antropologicznych nad ludno cia polsk w Paranie, Warszawa 1931; Z. Uni owski, yto w d ungli, Warszawa 1936; K. Warcha owski, Picada. Wspomnienia z Brazylii, Warszawa 1930; L. W odek, Polacy w Paranie, Warszawa 1910; E.S. Wo -Saporski, Pami tnik, Warszawa 1939; A. Zarychta, Emigracja polska i jej znaczenie dla pa stwa, Warszawa 1933; B. abko-potopowicz, Osadnictwo polskie w Brazylii, Warszawa 1936.

5 Wychod stwo polskie w Brazylii sie wyra nie zaznaczy si nurt zainteresowania sprawami brazylijskiej Polonii. Podobnie jak w okresie wcze niejszym omawiane kwestie zaj y du o miejsca w beletrystyce oraz wspomnieniach 10. W latach siedemdziesi tych XX w. organizowane i realizowane by y badania nad tematyk polonijn w Ameryce aci skiej. W 1976 r. powo any zosta Instytut Bada Polonijnych Uniwersytetu Jagiello skiego, w którego ramach dzia a Zespó Badawczy Ameryki aci skiej kierowany przez Marcina Kul. Prace tego zespo u koncentrowa y si na problematyce losów polskich emigrantów po przybyciu na miejsce osiedlenia. Towarzyszy o im wydawanie m.in. specjalistycznych czasopism, mianowicie Problemów Polonii Zagranicznej i Przegl du Polonijnego. Zaznaczy w tym miejscu trzeba tak e wydawane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Studia Polonijne. W efekcie wieloletnich prac w tym okresie powstaj syntezy Polonia w Ameryce aci skiej 11, pod redakcj Zbigniewa Dobosiewicza i Waldemara Rómmla, oraz redagowane przez Marcina Kul Dzieje Polonii w Ameryce aci skiej 12. Na uwag zas uguj tak e dwa przedsi wzi cia edytorskie, mianowicie wydane po wojnie Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych , a tak e publikacja Imigranci 10 W. Breowicz, lady Piasta pod Piniorami. Szkic z dziejów wychod stwa polskiego w Brazylii, Warszawa 1961; E. Ciuru, Polacy w Brazylii, Lublin 1977; K. Groniowski, Polska emigracja zarobkowa w Brazylii , Warszawa 1972; I. Klarner, Emigracja z Królestwa Polskiego do Brazylii w latach , Warszawa 1975; M. Kula, Polonia brazylijska, Warszawa 1981; M.B. Lepecki, Od Amazonki do Ziemi Ognistej. Podró e po Ameryce Po udniowej, Warszawa 1958; tego, Parana i Polacy, Warszawa 1962; tego, Po bezdro ach Brazylii, Warszawa 1962; A. Olcha, Brazylijskie profile, Warszawa 1971; tego, Kamie i szk o (szkice), Warszawa 1967; tego, Szumi d by nad Iguassu, Warszawa 1959; M. Paradowska, Podró nicy i emigranci. Szkice z dziejów polskiego wychod stwa w Ameryce Po udniowej, Warszawa 1984; tej e, Polacy w Ameryce Po udniowej, Wroc aw 1977; tej e, Wk ad Polaków w rozwój cywilizacyjno-kulturalny Ameryki aci skiej, Warszawa 1992; M. Rusinek, Wiosna admira a: powie historyczna, wyd. 6, Warszawa 1965; tego, Muszkieter z Itamariki: powie historycznokolonialna, wyd. 4, Warszawa 1965, tego, Królestwo pychy: powie historyczna, wyd. 3, Warszawa 1965; W. Wójcik, Lubliniacy w Brazylii, Warszawa 1963; tego, Moje ycie w Brazylii, Warszawa 1961; tego, Po obydwu stronach równika, Warszawa 1966; A. Zarychta, W szkole i w d ungli. Podró do Brazylii, Warszawa 1966; B. abko-potopowicz, Diamentowa rzeka, Warszawa Polonia w Ameryce aci skiej, red. Z. Dobosiewicz, W. Rómmel, Lublin Dzieje Polonii w Ameryce aci skiej, red. M. Kula, Wroc aw Tam e zob. zw.: E. Anuszewska, Gospodarowanie Polonii brazylijskiej; M.A. Ignatowicz, Przemiany spo eczno ci polskiej w Brazylii; I. Klarner-Kosi ska, Polonia w São Paulo; M. Krasicki, Sytuacja Polonii brazylijskiej w dobie ustaw nacjonalistycznych prezydenta Getulio Vargasa; M. Kula, Wst p; K. Smolana, Polonia w Brazylii. Rys historyczny; tego, Za Ocean po lepsze ycie.

6 328 Magdalena MICHALIK-SZTUMSKA polscy w Brazylii podczas II wojny wiatowej. Wybór dokumentów z archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. Genera a Sikorskiego 13. Po roku 1990 na polu omawianych bada wyra nie odnotowuje si aktywno Centrum Studiów Latynoameryka skich Uniwersytetu Warszawskiego (CESLA) 14. Prace badawcze prowadzone w CESLA koncentruj si na wspó czesnej problematyce polonijnej 15. Efektem wspó pracy z instytucjami latynoameryka skimi s publikacje oparte na badaniach terenowych prowadzonych w po udniowej Brazylii i Argentynie 16. Nale y podkre li, i istniej prace zwi zane z tematem o charakterze naukowym b d zbli onym, tworzone przez cz onków polskich wspólnot w Brazylii 17. Autorami wa kich studiów s tutaj m.in. Edmund Gradoli ski, Ruy C. Wachowicz, ks. Zdzis aw Malczewski 18. Prace te maj m.in. t zalet, i powstaj w du ej mierze na bazie danych gromadzonych na miejscu. Jest to istotne, po- 13 Imigranci polscy w Brazylii podczas II wojny wiatowej. Wybór dokumentów z archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. Genera a Sikorskiego, red. R. Stemplowski, Kraków 1978; Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych , oprac. W. Kula, N. Assorodobraj- -Kula, M. Kula, Warszawa Przed drug wojn wiatow wydane zosta y tak e: Pami tniki emigrantów. Ameryka Po udniowa, z przedmow L. Krzywickiego, Warszawa lat CESLA, : publikacja z okazji XX-lecia dzia alno ci Centrum Studiów Latynoameryka skich Uniwersytetu Warszawskiego, red. K. Dembicz, Warszawa Wi cej informacji tak e na stronach internetowych CESLA: Zob. tak e: A. Dembicz, Zainteresowania i studia, [w:] Emigracja Polonia Ameryka aci ska..., s ; tego, Zainteresowania i studia, [w:] Filozofia poznawania Ameryki..., s Podj te zosta y m.in. takie tematy badawcze, jak Polska i polsko w rodowiskach wspó czesnej Polonii latynoameryka skiej, Duszpasterstwo polskie w Ameryce aci skiej, Parafie Towarzystwa Chrystusowego w Brazylii w kszta towaniu spo eczno ci i rodowisk lokalnych, Wspó czesny ruch polonijny w Ameryce aci skiej. Przytaczam za: M. Malinowski, Ruch polonijny..., s. 9. Zob. tak e: Polonia latynoameryka ska w polskiej nauce i praktyce spo ecznej: tendencje najnowsze i wyzwania. Konferencja Robocza, Warszawa, 28 listopada 1997 r., red. M. Malinowski, Seria: Dokumenty robocze, CESLA UW, Warszawa Podaj za: A. Dembicz, Zainteresowania i studia [w:] Filozofia poznawania Ameryki, s Przyk adowo: L.I. Modtkoski, Kolonizacja polska w Áurea Rio Grande do Sul, [w:] Obecno polska w Brazylii. Materia y z sympozjum Brazylia Polska. Kurytyba 1988, red. G. Sygowska, Warszawa 1996, s ; F.A. Stawi ski, Ogólny zarys dziejów imigracji polskiej w Rio Grande do Sul, [w:] tam e, s ; S. Turba ski, Kolegium im. Henryka Sienkiewicza w Kurytybie, [w:] tam e, s ; R. Wypych, Do wiadczenia yciowe Roberto Wypycha inicjatora osadnictwa i spó dzielczo ci oraz senatora federalnego, [w:] tam e, s Przyk adowo: E. Gradoli ski, Brazylia. Druga ojczyzna Polaków, Kraków 1971; R.C. Wachowicz, Aspekty polityczne i ideologiczne polskiej imigracji do Brazylii ( ), [w:] Obecno polska..., s ; ks. Z. Malczewski, Obecno Polaków i Polonii w Rio de Janeiro, Lublin 1995; tego, S ownik biograficzny Polonii brazylijskiej, Warszawa 2000; tego, W s u bie Ko cio a i Polonii. Towarzystwo Chrystusowe: funkcje spo eczne i duszpasterskie w rodowisku polonijnym w Ameryce aci skiej, Warszawa 1998, tego, lady polskie w Brazylii, Warszawa 2008.

7 Wychod stwo polskie w Brazylii niewa fundamentem dotychczasowego bogatego dorobku krajowych autorów by y materia y dost pne w Polsce. Na pocz tku lat osiemdziesi tych Marcin Kula wymienia w swym studium nielicznych badaczy, którzy mieli okazj prowadzi badania na miejscu 19. Po okresie przemian politycznych prze omu lat osiemdziesi tych i dziewi dziesi tych XX w. sytuacja zmienia si stopniowo za spraw wspomnianych wy ej bada terenowych. Szeroki przegl d dorobku pi mienniczego do 1980 r., dotycz cego emigracji do Brazylii oraz tamtejszych rodowisk polonijnych, znajdujemy w studiach wspomnianego ju Marcina Kuli. Mo emy tu wymieni zw aszcza dwa teksty: Ameryka bliska i daleka w pracy Ameryka aci ska w relacjach Polaków. Antologia 20 oraz Wst p do pracy Dzieje Polonii w Ameryce aci skiej 21. Z kolei opracowania Andrzeja Dembicza 22 oraz szkice Tadeusza Palecznego 23 rozszerzaj obraz stanu bada nad omawian problematyk na okres ostatnich kilkunastu lat. Warto zwróci tak e uwag na studium Wojciecha Lig zy 24 oraz refleksje W adys awa Miodunki nad dotychczasowym stanem interesuj cych nas bada 25. Po dokonaniu chocia by pobie nego przegl d stanu prac nad zagadnieniem polskiego wychod stwa do Brazylii nasuwa si kilka uwag podsumowuj cych. Trudno nie zgodzi si z konstatacj W adys awa Miodunki: We wszystkich opracowaniach podkre la si, e osadnictwo polskie w Brazylii mia o przede wszystkim ch opski charakter. To ch opi polscy stanowili w poszczególnych okresach 90 95% imigrantów. Je li wi c ch opsko jako cecha tej grupy jest 19 M. Kula, Wst p, [w:] Dzieje Polonii, s. 34. Zob. tak e: tego, Wspomnienia uczestnika sympozjum, [w:] Polonia brazylijska w pi miennictwie polskim. Antologia, red. J. Gmitruk, I. Klarner-Kosi ska, J. Mazurek, Warszawa 2000, s. 324 i n. 20 M. Kula, Ameryka bliska i daleka, [w:] Ameryka aci ska w relacjach Polaków. Antologia. Wybór, wst p, koment. i przyp. M. Kula, Warszawa 1982, s Zob. tak e: tego, Ameryka, [w:] Emigracja Polonia Ameryka aci ska..., s Ten e, Wst p, [w:] Dzieje Polonii..., s Zob. przyp T. Paleczny, Ameryka bli sza czy dalsza? Polonia latynoameryka ska w pi miennictwie polskim po 1980 roku. Szkic bibliograficzny, [w:] Emigracja Polonia Ameryka aci ska..., s ; tego, Stan i perspektywy bada nad Poloni latynoameryka sk, [w:] Diaspora polska w procesach globalizacji. Stan i perspektywy bada, red. G. Babi ski, H. Cha upczak, Kraków 2006, s W. Lig za, Do wiadczenia latynoameryka skie we wspó czesnej literaturze polskiej, [w:] Emigracja Polonia Ameryka aci ska..., s W. Miodunka, O potrzebie biografistyki polonijnej w Brazylii, [w:] Losy Polaków yj cych na obczy nie i ich wk ad w rozwój kultury i nauki krajów osiedlenia na przestrzeni wieków. Materia y III Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Rzym wrze nia 1998, red. A. i Z. Judyccy, Lublin 1998, s ; tego, O nowe spojrzenie na Poloni brazylijsk,,,przegl d Polonijny 1997, z. 4, s. 5 18; tego, O nowe spojrzenie na Poloni brazylijsk, [w:] Polonia brazylijska w pi miennictwie..., s

8 330 Magdalena MICHALIK-SZTUMSKA dobrze znana i utrwalona w wiadomo ci spo ecznej, to mniej znana czy wr cz nieznana jest druga jej cecha: to, e do grupy tej nale a o wielu intelektualistów, dziennikarzy, naukowców, ksi y, wojskowych, artystów, którzy wnie li wielki wk ad w modernizacj, w rozwój materialny i intelektualny Brazylii 26. Wydaje si, i na tym polu jest jeszcze wiele do zrobienia. Wi e si z tym m.in. postulat prac biografistycznych. Na tle bogatego dorobku pi mienniczego w omawianym temacie do skromnie przedstawia si naukowa literatura dotycz ca politycznego wychod stwa z ziem polskich do Brazylii czy te dzia a ukierunkowanych na sprawy macierzystego kraju, podejmowanych przez emigracj w okresie dwóch wojen wiatowych. Kwestii niedostatecznie wy wietlonych pojawia si tu wi cej. Konieczne jest oparcie potencjalnych bada na kwerendzie brazylijskich zbiorów. Ukazuj ce si w ostatnich latach wydawnictwa stanowi poniek d odpowiedzi na pozosta e nowo formu owane postulaty badawcze. Postulaty te przede wszystkim kieruj jednak uwag na stan obecny rodowiska polonijnego w Brazylii. 26 W. Miodunka, O nowe spojrzenie, [w:] Polonia brazylijska..., s. 347.

KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA w Jeleniej Górze. Jelenia Góra 2012

KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA w Jeleniej Górze. Jelenia Góra 2012 KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA w Jeleniej Górze 1998 K P S W Jelenia Góra 2012 SPIS TRE CI: WPROWADZENIE s. 7 1. Przedmiot i cel bada s. 7 2. Uk ad dysertacji s. 12 3. Post powanie badawcze s. 16 I.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 2007 Bibliografia prac prof. dr. hab. Tadeusza Kmiecika 15 BIBLIOGRAFIA PRAC PROF. DR. HAB. TADEUSZA

Bardziej szczegółowo

Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów

Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce 2012 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych. Barbara Czołnik

Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych. Barbara Czołnik Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych Barbara Czołnik Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych rozwijana jest już od 33 lat 1983 r. otwarcie pierwszej wystawy stałej Muzeum Leśnictwa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa : Ełk, 13 listopada 2012 Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012 Studia Ecologiae et Bioethicae 10/4, 157-160 2012 Studia

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/201 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka mł. insp. dr hab. Agata Tyburska Zakład Zarządzania Kryzysowego Wyższa

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach. Głównym patronem i sponsorem konkursu jest Wójt i Rada Gminy Bukowina

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej dotyczy planów studiów zatwierdzonych uchwałami od 27/2012/2013 do 30/2012/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. i od 45/2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY LIBRARY REVIEW. Rocznik 82 2014 zeszyt 1 TREŚĆ

PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY LIBRARY REVIEW. Rocznik 82 2014 zeszyt 1 TREŚĆ PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY LIBRARY REVIEW Rocznik 82 2014 zeszyt 1 TREŚĆ ARTYKUŁY MAREK NAHOTKO: Współdziałanie metadanych w chmurze VIOLETTA PERZYŃSKA: Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce realia

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

BIULETYN NR 2. Lipiec - wrzesień 2012. Program: i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego

BIULETYN NR 2. Lipiec - wrzesień 2012. Program: i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego BIULETYN NR 2 Program: różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach Promowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Lipiec - wrzesień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb przeprowadzenia wyborów do rad klasowych

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do Uchwały Nr 17/III/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyłęk na

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny Michał Brzeziński 1 z 6 Skala dzia a Program zdrowotny Dzia ania wieloletnie Dzia ania wieloo rodkowe Nie tylko interwencje medyczne Interwencje medyczne prewencja Interwencje edukacyjne profilaktyka Interwencje

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych

Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014. Wydział Turystyki i Rekreacji II

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ZA ROK 2013 Kętrzyn 2014 Od 2012 roku Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Proces aktualizacji SRWM

Proces aktualizacji SRWM Sprawozdanie z przebiegu prac i wyników konsultacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku oraz sposobu rozpatrzenia wniosków z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Literatura specjalistyczna Instrumenty historyczne Kod modułu: xxx Koordynator modułu: wykł. Henryk Kasperczak

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy I kwartał Zadania Odpowiedzialni Forma Wnioski Opracowanie planów Przewodniczący komisji pracy komisji stałych. Przygotowanie ramowego planu pracy Rady Gminy. Opiniowanie projektu uchwał w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Przegląd filmowy Echa Wołynia 7 i 11 lipca 2013 r.

Przegląd filmowy Echa Wołynia 7 i 11 lipca 2013 r. Przegląd filmowy Echa Wołynia 7 i 11 lipca 2013 r. W związku z 70. rocznicą zbrodni ukraińskich nacjonalistów na Polakach, które miały miejsce na Wołyniu Instytut Pamięci Narodowej organizuje przegląd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Barbara Powązka, Alicja Bogdanowicz, zgodnie z listą obecności załącznik. Zebranie otworzył

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów.

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów. Ogółem w szkoleniach wzięły udział 92 osoby, które wypełniły krótką ankietę mającą na celu poznanie ich opinii dotyczących formy szkolenia, osób prowadzących, a także przydatności przekazywanych informacji.

Bardziej szczegółowo

Roman Darowski, Filozofia jezuitów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w XIX wieku

Roman Darowski, Filozofia jezuitów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w XIX wieku Rocznik Filozoficzny Ignatianum The Ignatianum Philosophical Yearbook PL ISSN 2300 1402 www.ignatianum.edu.pl/rfi XX / 1 (2014), s. 125 129 Recenzje Reviews Wiesław S Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Plan spotkania. Akademia Młodego Ekonomisty. Globalizacja gospodarki. prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

Plan spotkania. Akademia Młodego Ekonomisty. Globalizacja gospodarki. prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki Akademia Młodego Ekonomisty Globalizacja gospodarki prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki Myśl globalnie, działaj lokalnie. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 10 maja 2011 r. Plan spotkania 1. Czym jest globalizacja?

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz BSH WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu Plan Połączenia Spółek: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Marketing i animacja kultury Kod modułu: xxx Koordynator modułu: dr Małgorzata Okupnik Punkty ECTS: 1 Status

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014

Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014 Biuletyn techniczny Inventor nr 41 Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014 Opracowanie: Tomasz Jędrzejczyk 2014, APLIKOM Sp. z o.o. 94-102 Łódź ul. Nowe Sady 6 tel.: (+48) 42 288 16 00

Bardziej szczegółowo

Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej 2004 2014. ZAMOŚĆ 11 lipca 2014 r.

Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej 2004 2014. ZAMOŚĆ 11 lipca 2014 r. Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej 2004 2014 ZAMOŚĆ 11 lipca 2014 r. Zmiany PKB obrazujące rozwój gospodarczy Polski od 2004 r. (wg danych Eurostatu) PKB Polski w 2004 r. 10900 Euro (51% średniej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie Świąteczne wypieki (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w

Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w kontekście realiów kierowania i umieszczania nieletnich

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: GEOGRAFIA POLITYCZNA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 CA 7. TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod Studia Kierunek studiów Poziom Forma studiów Gatunki dziennikarskie Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Część 1) Dla potencjalnych

Bardziej szczegółowo

Program Otwarte Drzwi

Program Otwarte Drzwi Program Otwarte Drzwi Program zajęć pozalekcyjnych skierowany do uczniów klas V -VI szczególnie zainteresowanych przyrodą Opracowała Marianna Tomasiak Warszawa 2004 1 1.Wstęp Uczniowie szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Bliżej Geografii Gimnazjum część 3

Wymagania edukacyjne Bliżej Geografii Gimnazjum część 3 Wymagania edukacyjne Bliżej Geografii Gimnazjum część 3 Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. EUROPA. RELACJE PRZYRODA CZŁOWIEK 1. Stary

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Rościszewo 09-204 Rościszewo ul. Armii Krajowej 1

Rada Gminy Rościszewo 09-204 Rościszewo ul. Armii Krajowej 1 WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-P.4131.10.2016.IJ Warszawa, dnia 2 lutego 2016 r. Rada Gminy Rościszewo 09-204 Rościszewo ul. Armii Krajowej 1 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust.1 oraz art. 92

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Zbigniew Modzelewski

mgr inż. Zbigniew Modzelewski mgr inż. Zbigniew Modzelewski 1 Charakterystyka Odnawialnych Źródeł Energii OZE i konieczność rozwoju tej dziedziny gospodarki 2 ENERGIA (energeia gr.-działalność) - jest to stan materii, definiowany jako

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE Z DNIA w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Albertów 25.01.2016r Podstawowym celem praktyki zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna jest nabycie umiejętności praktycznych,

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2016 godz. 11:00:04 Numer KRS: 0000042293

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2016 godz. 11:00:04 Numer KRS: 0000042293 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.05.2016 godz. 11:00:04 Numer KRS: 0000042293 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacji Turystycznej w Jaworznie

Punkt Informacji Turystycznej w Jaworznie Strona 1 / 6 Punkt Informacji Turystycznej w Jaworznie Informacje ogólne Kategoria: Informacja turystyczna Długość geograficzna: 19 16' 33'' Szerokość geograficzna: 50 12' 10'' Idealny podróżnik to ten,

Bardziej szczegółowo

MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA. POLACY W AMERYCE ACI SKIEJ Ethos patriotyczny w warunkach wychod stwa polskiego

MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA. POLACY W AMERYCE ACI SKIEJ Ethos patriotyczny w warunkach wychod stwa polskiego 1 http://rpbnp.republika.pl MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA POLACY W AMERYCE ACI SKIEJ Ethos patriotyczny w warunkach wychod stwa polskiego 8 9 KWIETNIA 2011 R. UNIWERSYTET KARDYNA A STEFANA WYSZY SKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ

Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

Udział w Konferencjach jako panelista lub moderator 1. Prawa człowieka i dziecka w Europie. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 2002.

Udział w Konferencjach jako panelista lub moderator 1. Prawa człowieka i dziecka w Europie. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 2002. dr Małgorzata Kuźbida, Wykładowca w PWSW ISM Główny obszar zainteresowań to dzieje społeczno polityczne Europy Środkowo Wschodniej. Pracę doktorska poświęciła analizie ukraińskiej koncepcji państwa na

Bardziej szczegółowo

W związku w wpłynięciem Informacji o czynnościach, które z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadzone zostały w Areszcie Śledczym

W związku w wpłynięciem Informacji o czynnościach, które z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadzone zostały w Areszcie Śledczym SŁUŻBA W IĘZIENNA ARESZT ŚLEDCZY w MYSŁOWIACH ul. SZYMANOWSKIEGO 6 teł. (32) 2222-732 fax. (032) 3183-399 l.dz. S/P-072/1/11/20333 Z At. Pani dr Aleksandra Wentowska Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 30 C- 15 L- 0 P- 0 Pws- S- 0

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 30 C- 15 L- 0 P- 0 Pws- S- 0 Wydział Zarządzania Nazwa programu kształcenia (kierunku) Politologia Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne Specjalność: Ścieżka dyplomowania: Nazwa przedmiotu: Miedzynarodowe stosunki polityczne

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR -SPECJALIZACJE

INFORMATOR -SPECJALIZACJE INFORMATOR -SPECJALIZACJE Informator został przygotowany w oparciu o specjalizacje z których akredytacje posiada Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uniwersytet, został wybrany

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 Wydział Zarządzania Nazwa programu kształcenia (kierunku) Politologia Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonatne Specjalność: - Ścieżka dyplomowania: - Nazwa przedmiotu: Rodzaj obieralny 6 przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce

rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na nowe podejście do zarządzania procesem rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce Przemysław Ciesiółka Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych w świadomości pracowników polskich bibliotek

Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych w świadomości pracowników polskich bibliotek Konferencja Polskie Biblioteki Cyfrowe 2009 Poznań, 9 grudnia 2009 r. Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych w świadomości pracowników polskich bibliotek Aneta Januszko-Szakiel, Krakowska Akademia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 maja 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT 9-5-9; --04 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT. 4 INTERNET http://www.cbos.pl OŚRODEK INFORMACJI 9-4-9, 5-- 00-50 W A R S Z A W A E-mail: sekretariat@cbos.pl TELEFAX

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Alternatywne kierunki produkcji roślinnej R.D1.7

KARTA PRZEDMIOTU. Alternatywne kierunki produkcji roślinnej R.D1.7 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję?

Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję? Opracowanie Grażyna Cybula Konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję? Procedury czyli zasady i kroki podejmowanych działań oparte

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia Studia I stopnia Studia stacjonarne

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia Studia I stopnia Studia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 201 r. SYLABUS Nazwa Organizacje międzynarodowe Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Socjologiczno-Historyczny przedmiot Katedra Politologii Kod MK_7 Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Hasło przewodnie Uśmiech jest dobry na wszystko Postanowienia ogólne: Przegląd Zespołów Kabaretowych Osób Niepełnosprawnych to jednodniowe przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty,

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo