Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych"

Transkrypt

1 Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych 2009

2 INSTRUKCJA DO SPRAWDZIANU 1. Sprawdź, czy test zawiera wszystkie zadania (ogółem 8 zadań) 2. Napisz swoje imię i nazwisko oraz klasę w wyznaczonym miejscu. 3. Przeczytaj uważnie wszystkie polecenia, jeśli któregoś nie rozumiesz, zapytaj nauczyciela. 4. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem z czarnym lub granatowym tuszem/atramentem. 5. Staraj się nie popełniać błędów przy wpisywaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, przekreśl błąd i napisz obok poprawnie. Nie poprawiaj po napisanej już odpowiedzi. 6. Zwracaj uwagę na poprawność zapisu. Wyraźnie zapisuj każdą literę. 7. Pracuj w skupieniu, nie rozglądaj się i nie przeszkadzaj kolegom. 8. Zacznij od rozwiązywania zadań, na które znasz odpowiedzi; te, których nie jesteś pewien, zostaw na koniec. 9. Po rozwiązaniu zadań, sprawdź wszystkie odpowiedzi. 10. Jeśli skończysz rozwiązywanie zadań przed czasem, sprawdź jeszcze raz odpowiedzi i możesz oddać test, ale musisz zachować ciszę inni wciąż pracują. GOOD LUCK!

3 Name: Class:. I. GRAMMAR 1. Zaznacz kółkiem prawidłową odpowiedź 1. I was born.. 10th March. a) on b) in c) at 2. My mum. got two sisters and one brother. a) have b) has c) are 3. Can you.. a horse? a) ride b) rides c) riding 4. He always. to school. It s not very far. a) walk b) walking c) walks 5. What.. at the moment? a) you doing b) you do c) are you doing 6. What are you.. buy Mum for her birthday? a) going b) going to c) go to 7. What about. a barbecue? a) to have b) having c) have 8. There s still. Coca Cola left. a) a little b) a few c) little 9. The roads are dangerous. You must be.. a) careful b) carefully c) carefull 10. I you an yesterday. a) send b) sended c) sent Score./10

4 2. Uzupełnij tekst czasownikami podanymi w nawiasie w odpowiedniej formie Hi Tom! I am in Brighton with my family. The weather is fine. My dad (swim)..(11) in the sea now. He (like) (12) diving, too. Every year we (visit) (13) Brighton. Yesterday I (buy).(14) a souvenir for you. Tomorrow we (go)..(15) on a balloon trip. Bye for now, John Score./10 II VOCABULARY 3. Zaznacz kółkiem prawidłową odpowiedź 16. I went to the. to get some meat for dinner. a) baker s b) butcher s c) greengrocer s 17. There are too many cars in the city and the is terrible. a) polution b) pollution c) population 18. I don t like talking to him. He s often.. a) polite b) nice c) rude 19. Our PE teacher wants us to wear.. when we play soccer. a) clothes b) dresses c) tracksuits 20. Kate s friend Helga lives in. a) Deutschland b) Germany c) German 21. I d.. to be a fire-fighter. a) want b) like c) have 22. Complete the family of words: earthquake, flood, fire,. a) drought b) moon c) forest 23. Right isn t the opposite of. a) left b) wrong c) straight 24. My teacher is very.. with me because I m always late. a) pleased b) angry c) hungry 25. It s very dark. Can you.. the light, please? a) turn on b) turn off c) pull on Score./10

5 4. Dopasuj czasowniki z kolumny A do zwrotów z kolumny B. A B 26. ride a) part in a competition 27. write b) up the stairs 28. look c) for a bus 29. take d) an 30. wait e) a horse 31. sail f) for the lost key 32. climb g) around the world 33. surf h) a coat 34. put on i) an exotic dish 35. eat j) the Internet III COMMUNICATION Score./10 5. Zakreśl poprawną odpowiedź 36. Can I (help you/ see you)? 37. Yes, (fine/please). I d like to buy a jumper. 38. What..(size/big) are you? - I m What (shape/colour) would you like? - I prefer blue. 40. Here you (is/are). 41. Can I try it.(on/with)? 42. Yes,.(thank you/certainly). 43. The. (changing room/ restroom) is over there. 44. How much.. (it cost/is it)? - 65 zlotys.

6 45. (Please/Here you are) Score./10 IV READING 6. Przeczytaj tekst i zaznacz, które zdania są prawdziwe (P) a które fałszywe (F). ABRAHAM LINCOLN Abraham Lincoln was the sixteenth president of the Unitek States. He was born in Kentucky in His family was very poor. When Lincoln was a boy, he worked on his family s farm. He did not go to school. He taught himself to read and write. Later, Lincoln studied law and became a lawyer. After that, he became a politician. Everybody liked Abraham Lincoln because he was intelligent and hard-working. Lincoln was very ambitious. He wanted to be good at everything he did. He said that he wanted to win the race of life. He was also kind and honest. People called him Honest Abe. Lincoln became president in In 1861, there was a war between the North and the South of the United States. The people in the South wanted a separate government from the United States. The North wanted the United States to stay together as one country. Lincoln was the leader of the North. In the war, brother killed brother. The Civil War was four years long. The North won the Civil War. The war ended on April 9, Six days later, President Lincoln and his wife went to the theatre. Inside the theatre, a man went behind the president and shot him in the head. The man s name was John Wilkes Booth. He was a supporter of the South. Lincoln died the next morning. 46. Lincoln was born in The war started in Lincoln was the leader of the North The Civil War was six years long.... ( adapted from Longman Teacher s Companion) 50. John Wilkes Booth killed Lincoln.... Score./5 V WRITING 12. Napisz o Kate wykorzystując podane informacje. Użyj około 50 słów. Name: Kate Wilson (13) Family: mum teacher, dad architect, twin brother Kevin Interests: horse riding, collecting shells, music Last holidays: fabulous, English School in London, new friends, interesting places

7 Score:.../10 VI LISTENING 8. Wysłuchaj tekstu i zaznacz, które zdania są prawdziwe P/T a które fałszywe F. Tekst usłyszysz dwa razy. 51. The girls took warm clothes with them Everybody liked the baked beans There are some restaurants around the lake The four friends joined another group The other group didn t have enough sausages for everybody.... THAT S THE END OF YOUR TEST. THANK YOU! Score:.../5 GRAMMAR./20 VOCABULARY /20 COMMUNICATION../10 READING../5 WRITING.../10 LISTENING.../5 TOTAL /70

8 KARTOTEKA Sprawdzana czynność ucznia Kategoria taksonomii celów Poziomy wymagań Numer zadania Uczeń: - rozróżnia struktury gramatyczne B P 1 - stosuje struktury gramatyczne C R 2 - zna materiał leksykalny A P 3 - dopasowuje kolokacje leksykalne B P 4 - rozróżnia i dopasowuje wyrazy w dialogu C P 5 - rozpoznaje myśli główne tekstu rozwiązując zadania typu prawda/fałsz B P 6 - pisze krótką wypowiedź w oparciu o podane informacje C R 7 - wyszukuje szczegółowych informacji w tekście usłyszanym rozwiązując zadania typu prawda/fałsz C P 8

9 KLUCZ ODPOWIEDZI I. GRAMMAR 1. Zadanie wielokrotnego wyboru na rozróżnianie struktur gramatycznych 1 punkt za prawidłową odpowiedź 1a, 2b, 3a, 4c, 5c, 6b, 7b, 8a, 9a, 10c 2. Zadanie na stosowanie konstrukcji gramatycznych 2 punkty za pełną prawidłową odpowiedź; 1 punkt za błąd literowy 11. is swimming 12. likes 13. visit 14. bought 15. are going/ are going to go II. VOCABULARY 3. Zadanie wielokrotnego wyboru na znajomość słownictwa 1 punkt za prawidłową odpowiedź 16b, 17b, 18c, 19c, 20b, 21b, 22a, 23c, 24b, 25a 4. Zadanie na dopasowywanie kolokacji leksykalnych 1 punkt za prawidłową kolokację 26e, 27d, 28f, 29a, 30c, 31g, 32b, 33j, 34h, 35i III. COMMUNICATION 5. Zadanie na dobieranie wyrazów w dialogu 1 punkt za prawidłową odpowiedź 36. help you 37. please 38. size

10 39. colour 40. are 41. on 42. certainly 43. changing room 44. is it 45. Here you are IV. READING 6. Zadanie na rozpoznawanie myśli głównej tekstu w zadaniach prawda/fałsz 46. F, 47.F, 48.P, 49.F, 50.P V. WRITING 7. Zadanie na formułowanie krótkiej wypowiedzi pisemnej w oparciu o podane informacje maksymalna ilość punktów 10 za wypowiedź poprawną językowo z wykorzystaniem wszystkich informacji VI. LISTENING 8. Zadanie na wyszukanie konkretnej informacji w usłyszanym tekście. 1 punkt za prawidłową odpowiedź 51. P/T 52. F (Only Colin liked the baked beans.) 53. F (There aren t any restaurants around the lake.) 54. P/T 55. F (They had enough sausages for everyone.)

11 SPRAWOZDANIE Do sprawdzianu z języka angielskiego przystąpiło... uczniów, co stanowi.% uczniów klas szóstych w Szkole Podstawowej Nr. im. w Lublinie. Średni wynik ogólny sprawdzianu w szkole wyrażony w procentach wynosi. Średni wynik procentowy w szkole z podziałem na poszczególne zadania: Gramatyka Zadanie 1/2 Słownictwo Zadanie3/4 Komunikacja Zadanie 5 Czytanie Zadanie 6 Pisanie Zadanie 7 Słuchanie Zadanie 8 Czas na wykonanie wszystkich zadań (60 minut) : wystarczający, za krótki, za długi Trudność poszczególnych zadań (według opinii uczniów i nauczycieli sprawdzających): I. Gramatyka : Zadanie 1- bardzo trudne, trudne, średnio trudne, raczej łatwe, łatwe Zadanie 2 - bardzo trudne, trudne, średnio trudne, raczej łatwe, łatwe II. Słownictwo: Zadanie 3 bardzo trudne, trudne, średnio trudne, raczej łatwe, łatwe Zadanie 4 bardzo trudne, trudne, średnio trudne, raczej łatwe, łatwe III. Komunikacja: Zadanie 5 - bardzo trudne, trudne, średnio trudne, raczej łatwe, łatwe IV. Czytanie: Zadanie 6 - bardzo trudne, trudne, średnio trudne, raczej łatwe, łatwe V. Pisanie: Zadanie 7- bardzo trudne, trudne, średnio trudne, raczej łatwe, łatwe VI. Słuchanie: Zadanie 8- bardzo trudne, trudne, średnio trudne, raczej łatwe, łatwe Komentarz dotyczący treści zawartych w sprawdzianie:.

12 Uwagi dotyczące organizacji sprawdzianu w przyszłym roku szkolnym:. Opracował(a).

Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych

Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych INSTRUKCJA DO SPRAWDZIANU 1. Sprawdź, czy test zawiera wszystkie zadania (ogółem 6 zadao) 2. Napisz swoje imię i nazwisko oraz klasę w wyznaczonym miejscu.

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN W KLASIE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-092 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ ROK 2009 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP WOJEWÓDZKI

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP WOJEWÓDZKI Kuratorium Oświaty w Lublinie KOD UCZNIA ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP WOJEWÓDZKI Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy ŁÓDŹ 2009 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 wg STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI STYCZEŃ 2015 WPISUJE UCZEŃ. dysleksja. Czas pracy: 45 minut

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI STYCZEŃ 2015 WPISUJE UCZEŃ. dysleksja. Czas pracy: 45 minut KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ PESEL UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY dysleksja PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI Instrukcja dla ucznia: 1. Sprawdź, czy arkusz sprawdzianu zawiera

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJA-P1A7P-052 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Arkusz I dla osób niesłyszących Czas pracy 120 minut ARKUSZ I MAJ ROK 2005 Instrukcja dla zdającego 1.

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN Z NOWĄ ERĄ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY SPRAWDZIAN Z NOWĄ ERĄ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI KOD WPISUJE UCZEŃ IMIĘ I NAZWISKO * * nieobowiązkowe PRÓBNY SPRAWDZIAN Z NOWĄ ERĄ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw zadań zawiera 14 stron (zadania 1 11). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny

I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny Instrukcja dla ucznia Przystępujesz do rozwiązywania zadań szkolnego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ 2013. dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ 2013. dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 Etap szkolny - 17.10.2012

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 Etap szkolny - 17.10.2012 Kod ucznia Małopolski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 Etap szkolny - 17.10.2012 ZADANIE Wyszczególnienie A B C D E F G Razem Maksymalna liczba punktów 10 10

Bardziej szczegółowo

Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami

Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 47 2.3. Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Zadanie 1. (0 4) Usłyszysz dwukrotnie

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 1. 11.). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto.

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto. Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Zdjęcie: http://www.istockphoto.com Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja

Bardziej szczegółowo

TEST PRZYKŁADOWY CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE B1

TEST PRZYKŁADOWY CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE B1 odpowiedzi na pytania do testów 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 wpisuj na kartę odpowiedzi numer 1 odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem BADANIE

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: szkolny 20 listopada 2012 r. 90 minut Informacje

Bardziej szczegółowo

Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba

Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba Published by Express Publishing Liberty House, Greenham Business Park, Newbury, Berkshire RG19 6HW, United Kingdom Tel.: (0044) 165 817

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

j ę z y k a n g i e l s k i

j ę z y k a n g i e l s k i język angielski PeWNiak gimnazjalny j. angielski odpowiedzi spis treści Dział Moduł Gramatyka Strona Wstęp 5 I 1. Człowiek dane osobowe, zainteresowania 2. Człowiek wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MJA 2015 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY JĘZYK ANGIELSKI Czas pracy: 90 minut Liczba punktów do uzyskania: 50

EGZAMIN GIMNAZJALNY JĘZYK ANGIELSKI Czas pracy: 90 minut Liczba punktów do uzyskania: 50 EGZAMIN GIMNAZJALNY JĘZYK ANGIELSKI Czas pracy: 90 minut Liczba punktów do uzyskania: 50 Zadanie 1. (0-4 pkt) Usłyszysz dwukrotnie fragment audycji radiowej. Odpowiedz na pytania (1.1.-1.4.), wybierając

Bardziej szczegółowo