INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2006 REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE Z PODAJNIKIEM OPAŁU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2006 REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE Z PODAJNIKIEM OPAŁU"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2006 REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE Z PODAJNIKIEM OPAŁU 1. Przeznaczenie. Regulator RK-2006 jest nowoczesnym urządzeniem mikroprocesorowym wykonanym w technice automatycznego montażu powierzchniowego. Konstrukcja regulatora pozwala na łatwą i przyjazną dla użytkownika obsługę. Regulator RK-2006 przeznaczony jest do regulacji temperatury kotłów wodnych opalanych paliwem stałym. Wysokość temperatury kotła utrzymywana jest na poziomie zadanym przez użytkownika poprzez odpowiednie sterowanie wentylatorem nadmuchu. Regulator dokonuje ciągłych pomiarów temperatury wody w kotle i przedstawia ją na wyświetlaczu oraz odpowiednio steruje pompą obiegu CO oraz podajnikiem opału. W celu zapewnienia dokładniejszej regulacji temperatury ogrzewanych pomieszczeń regulator został wyposażony w wejście umożliwiające podłączenie termostatu pokojowego. Dodatkowo regulator posiada możliwość sterowania pompą ładującą zasobnik wody użytkowej. W celu podniesienia komfortu obsługi kotła regulator posiada możliwość sterowania świecą żarową zapalającą opał. 2. Podłączenie. Przed włączeniem zasilania regulatora należy podłączyć odpowiednio do gniazd z tyłu regulatora: przewody zasilające regulatora, wentylatora nadmuchu, pomp CO i CWU oraz podajnika opału. Czujniki temperatury należy umieścić w odpowiednio przygotowanych miejscach pomiarowych, które powinny być suche. UWAGA! Przed podłączeniem regulatora należy sprawdzić poprawność uziemienia w instalacji sieciowej oraz dokręcić śruby zaciskowe złącza wyjściowego. UWAGA! Do wyjść wentylatora i pomp można podłączyć urządzenia o łącznej mocy do 900W. Wyjścia sterujące podajnikiem i zapalarką nie są zabezpieczone i należy zastosować odpowiednie bezpieczniki. Wyjścia nie wykorzystane mogą pozostać niepodłączone.

2 Schematy podłączenia regulatora przedstawiają rysunki 3 i 4. W układzie z cofaniem paliwa należy zastosować moduł dodatkowy MP. 3. Obsługa. Włączenie zasilania regulatora zasygnalizowane jest chwilowym włączeniem wszystkich elementów świecących w celu ich sprawdzenia. Regulator po pojawieniu się napięcia zasilającego przechodzi do stanu w jakim znajdował się przed wyłączeniem lub przed zanikiem zasilania. Regulator na płycie czołowej (rys.1) posiada: 1 - wyświetlacz wskazujący temperaturę kotła i poszczególne parametry 2- kontrolkę przegrzania kotła 3- kontrolkę braku opału 4 - kontrolkę załączenia wentylatora 5 - kontrolkę załączenia podajnika opału 6 - kontrolkę załączenia świecy żarowej - zapalarki 7 - kontrolkę załączenia pompy obiegu CO 8 - kontrolkę załączenia pompy ładującej CWU 9 - kontrolkę zadziałania termostatu pokojowego oraz wskaźnika ustawiania temperatury zadanej kotła 10- gałkę termostatu kotła i ustawiania parametrów zawierającą przycisk OK zatwierdzający zmiany 11- przycisk umożliwiający wybór parametrów 12 - przycisk START/STOP oraz kasowania alarmów umożliwiający także uruchomienie zapalania paliwa 13 - gałkę ustawiania podawania paliwa 14 - przycisk ręcznego podawania paliwa Rys.1 Płyta czołowa regulatora RK 2006

3 Obsługę kotła rozpoczynamy od sprawdzenia obecności opału w podajniku i ewentualnym uzupełnieniu opału. Przytrzymaniem przycisku podawania opału (14) możemy uzupełnić opał w komorze kotła. Podstawowa obsługa regulatora polega na ustawieniu gałką termostatu wymaganej temperatury kotła, pozostałe funkcje regulator realizuje zgodnie z zaprogramowanymi parametrami. Jeżeli regulator nie znajduje się w jednym z trybów ustawiania parametrów to gałka (10) spełnia funkcję termostatu kotła. Zmiana ustawienia termostatu jest wskazywana przez miganie lampki termostatu w ciągu kilku sekund, a na wyświetlaczu wskazywana jest wartość ustawiona np.: [C 75] i oznacza wartość temperatury wody w kotle, do której będzie dążył regulator. Sprawdzenie tej wartości możliwe jest też po wejściu w tryb ustawiania parametrów użytkownika przez krótkie naciśnięcie przycisku <>. Jako pierwsza wyświetlona zostanie wartość termostatu kotła. Naciśnięcie przycisku START/STOP pozwala na uruchomienie oraz zatrzymanie pracy wentylatora i jednocześnie procesu regulacji. W celu ułatwienia procesu zapalania paliwa regulator posiada możliwość załączania świecy żarowej - zapalarki. Jeżeli regulator znajduje się w trybie STOP to przytrzymanie przycisku START/STOP przez 3 sek. włącza proces zapalanie a regulator wchodzi w tryb PRACA. Sygnalizowane jest to zapaleniem lampki zapalarki. Czas zapalania jest programowany w trybie serwisowym. Regulator umożliwia też łatwą regulację podawanego paliwa przy pomocy gałki podajnika paliwa (13), pozwalającej na ustawienie procentu czasu w jakim podajnik podaje paliwo w cyklu podawania. Zmiana ustawienia gałki podajnika powoduje chwilowe wyświetlenie tej wartości na wyświetlaczu np.: [Fn30] i miganie lampki podajnika. Czas trwania cyklu podawania paliwa jest programowany w trybie użytkownika. Jeżeli regulator nie znajduje się w trybie ustawiania parametrów to na wyświetlaczu wskazywana jest temperatura wody w kotle a ostatni znak pokazuje tryb pracy regulatora: np. [70º-] oznacza tryb STOP [70ºC] oznacza tryb PRACA [70ºc] oznacza podtrzymanie palenia w trybie PRACA [70ºU] oznacza grzanie CWU w trybie LATO [70ºu] oznacza podtrzymanie palenia w trybie LATO [70ºd] oznacza tryb likwidacji bakterii - dogrzewanie CWU do 75ºC Lampki poniżej wyświetlacza przyporządkowane są do odpowiednich wyjść a ciągłym świeceniem wskazują stan załączenia tych wyjść. 4. Ustawianie parametrów użytkownika Wejście w tryb programowania parametrów użytkownika następuje po naciśnięciu przycisku <> i sygnalizowane jest szybkim miganiem kontrolki termostatu jako pierwszego parametru a na wyświetlaczu wskazywana jest wartość ustawionej temperatury termostatu kotła. Przeglądanie parametrów możliwe jest przez kolejne naciskanie przycisku <>. Po wyborze określonego parametru (zasygnalizowane szybkim miganiem odpowiedniej lampki i wskazaniem wyświetlacza) możemy bezpośrednio obracając gałką zmienić wartość tego parametru. Zmiana wartości sygnalizowana jest miganiem tej wartości. Zatwierdzenie wartości ustawionej następuje po naciśnięciu przycisku OK lub po naciśnięciu przycisku STOP następuje powrót do wcześniej ustawionej wartości, po czym regulator umożliwia wybór przyciskiem <> następnego parametru. Jeżeli nie chcemy zmieniać wartości parametrów przyciskiem STOP wychodzimy z trybu ustawiania parametrów użytkownika lub odczekujemy około 1 min - regulator wyjdzie z tego stanu i przejdzie do wskazywania temperatury wody w kotle.

4 Tabela. 1 Spis parametrów użytkownika. Lampka Wyświetlacz Parametr Min Max Skok Ust.prod. Termostat C 40 temperatura zadana kotła L40 H90 1ºC L40 Podajnik F 40 czas powtarzania cyklu podajnika w trybie PRACA s 40 Ξ 25 czas pracy podajnika w podtrzymaniu s 25 =15 czas postoju podajnika w podtrzymaniu min 15 Fn30 % czasu podawania opału w trybie PRACA % gałka podaj. Pompa CO co C praca pompy CO gdy "C" (pompa wyłączona gdy "-") - C C Pompa CWU cu u "d"-dogrzewanie - likwidacja bakterii w zbiorniku CWU u d u 50º temperatura wody w zasobniku CWU W tabeli pierwsza kolumna przedstawia szybko migającą lampkę, druga poszczególne przykładowe wskazania wyświetlacza, następne kolumny: opis parametru, wartość minimalną i maksymalną możliwą do ustawienia oraz skok tej wartości przy ustawianiu, ostatnia kolumna zawiera wartości wstępnie zaprogramowane przez producenta, do których możemy wrócić wybierając funkcję [Prod] w trybie serwisowym. 4.1 Temperatura pracy kotła. Temperatura zadana kotła [C 40] - jest to wartość temperatury, do której będzie dążył regulator w trybie PRACA. Ustawiana jest przez bezpośrednie obracanie gałką termostatu i wskazywana przez chwilowe wyświetlenie na wyświetlaczu. 4.2 Parametry podawania paliwa. Aby zapewnić odpowiednie utrzymanie temperatury w kotle paliwo powinno być podawane co pewien czas. Czas powtarzania podawania paliwa zależy od właściwości energetycznych paliwa i mocy kotła. W celu ułatwienia ustawiania ilości podawanego opału regulator został wyposażony w gałkę podajnika pozwalającą na ustawienie procentu czasu w jakim podajnik podaje paliwo w cyklu podawania. Zmiana ustawienia gałki podajnika powoduje chwilowe wyświetlenie tej wartości na wyświetlaczu. Regulator pozwala też na ręczne podanie paliwa przez przytrzymanie przycisku podajnika i możliwe jest to w dowolnym momencie pracy kotła. Czas powtarzania cyklu podajnika w trybie PRACA [F 40] - czas powtarzającego się cyklu podawania paliwa w trybie PRACA, na który składa się czas podawania i czas postoju podajnika. Wielkość procentowa czasu podawania opału w trybie PRACA [Fn30] - jest to wartość procentowa oznaczająca w jakim procencie w stosunku do całego cyklu powtarzania podajnik podaje paliwo. Wartość ta może być bezpośrednio zmieniana przy pomocy gałki podajnika. Czas pracy podajnika w podtrzymaniu [Ξ 25] - czas podawania paliwa w podtrzymaniu w trybie PRACA. Czas postoju podajnika w podtrzymaniu [= 15] - czas postoju podajnika w podtrzymaniu w trybie PRACA. Na rysunku 2 została przedstawiona graficznie zasada pracy podajnika.

5 Rys..2 Opis pracy podajnika. 4.3 Praca pompy CO [co C] - tryb ZIMA/LATO - znak C oznacza działanie pompy CO. W okresie lata można wyłączyć ogrzewanie przez wybranie gałką i zatwierdzenie OK wartości - oznaczającej wyłączenie pracy pompy CO. Po wyjściu z trybu ustawiania parametrów użytkownika na wyświetlaczu pojawi się np. [70 U] oznaczające grzanie CWU w trybie LATO lub [70 u] podtrzymanie palenia. 4.4 Dogrzewanie - likwidacja bakterii w zasobniku CWU [cu u] - regulator umożliwia ręczne załączenie procesu likwidacji flory bakteryjnej w zasobniku CWU. Wybranie gałką wartości d i zatwierdzenie OK uruchamia proces, w którym kocioł dąży do osiągnięcia w zbiorniku CWU temperatury 75 C. Aby nastąpiło uruchomienie procesu likwidacji flory bakteryjnej kocioł powinien być w trybie PRACA (tryb ten można włączyć przyciskiem START). Na wyświetlaczu pojawi się napis np. [70 d]. Po osiągnięciu temperatury 75 C w zasobniku CWU regulator powróci do stanu poprzedzającego wybranie tej opcji. UWAGA. Funkcję likwidacji flory bakteryjnej można włączyć w nocy, w czasie gdy woda nie będzie pobierana z zasobnika CWU, aby uchronić użytkowników przed poparzeniem. W tym trybie możliwy jest też odczyt temperatury wody w zasobniku CWU np.:[ 50 ] 5. Ustawianie parametrów - tryb serwisowy Tabela 2. Spis parametrów serwisowych. Lampka Wyświetlacz Parametr Min Max Skok Ust.prod. Wentylator Π100 moc pracy wentylatora lub moc max przy Πr % 100 Πr - automatyczna regulacja obrotów wentylatora Πn-- czas przedmuchu --,5 60 1s -- Πu 1 czas przerwy przedmuchów min 1 d 20 % czasu opóźnienia wył. wentylatora w podtrzymaniu % 20 o 60 moc wentylatora przy włączonej zapalarce % 60 b 60 czas przedłużenia pracy wentylatora po wył. zapalarki s 60 Podajnik c 85 temp. czujnika podaj. paliwa - zabezp. przed zapłonem --, ºC -- cf 5 czas podawania paliwa w celu zgaszenia min 5 I- 2 czas cofania paliwa ---, s 2 Zapalarka r240 czas zapalania (przytrzymanie START 3 sek.) s 240 Pompa CO P 42 temp zał pompy CO ºC 42 Ph 2 histereza zał. pompy CO ºC 2 Pc 2 czas przerwy zał. pompy CO na 30sek.. --,1 99 1min 2 Pompa CWU u 50 temperatura ciepłej wody lub temp. zał. pompy miesz ºC 50 uh 5 histereza grzania CWU 1 9 1ºC 5 ur 1 brak CWU-0, priorytet CWU-1, bez priorytetu CWU-2, pompa miesz Termostat L 40 temperatura min kotła ºC 40 H 90 temperatura max kotła ºC 90 h 5 histereza temp. kotła ºC 5 A 99 temperatura przegrzania kotła ºC 99 Fb30 czas testu br. opału o 5 C poniżej temp. zadanej kotła min 30 Prod powrót do ustawień producenta po naciśnięciu OK. out- test wyjść - gałka po kolei zapala lampki, OK.zał. wyj W tabeli pierwsza kolumna przedstawia wolno migającą lampkę, druga przykładowe wskazania wyświetlacza, następne kolumny: opis parametru, wartość minimalną i maksymalną możliwą do ustawienia oraz skok tej wartości przy ustawianiu, ostatnia kolumna zawiera wartości wstępnie zaprogramowane przez producenta, do których możemy wrócić wybierając funkcję [Prod].

6 Wejście w tryb serwisowy następuje po przytrzymaniu przycisku <> przez 3 sek. i sygnalizowane jest wolnym miganiem lampki wentylatora, jako pierwszej z listy parametrów. Przeglądanie parametrów możliwe jest przez kolejne naciskanie przycisku <>. Po wyborze określonego parametru (zasygnalizowane wolnym miganiem odpowiedniej lampki i wskazaniem wyświetlacza) możemy bezpośrednio obracając gałką zmienić wartość tego parametru. Zmiana wartości sygnalizowana jest miganiem tej wartości. Zatwierdzenie wartości ustawionej następuje po naciśnięciu przycisku OK lub po naciśnięciu przycisku STOP następuje powrót do wcześniej ustawionej wartości, po czym regulator umożliwia wybór przyciskiem <> następnego parametru. Jeżeli nie chcemy zmieniać wartości parametrów przyciskiem STOP wychodzimy z trybu ustawiania parametrów użytkownika lub odczekujemy około 1 minuty - regulator wyjdzie z tego stanu i przejdzie do wskazywania temperatury wody w kotle. 5.1 Parametry pracy wentylatora. Moc pracy wentylatora [Π100] - jest to wartość mocy pracy wentylatora. Gdy parametr Πr jest ustawiony na 1 to jest to moc maksymalna, która może być osiągana przy regulacji automatycznej. Automatyczna regulacja obrotów [Πr 1] - funkcjonuje, gdy parametr ten jest ustawiony na 1 i powoduje automatyczne zmniejszanie się obrotów wentylatora przy zbliżaniu się temperatury wody w kotle do temperatury zadanej termostatem. Gdy wartość tego parametru ustawiona jest na - to wentylator nie ma płynnej regulacji obrotów i może pracować z mocą ustawioną przy pomocy parametru Π. Czas przedmuchu [Πn--] - czas chwilowego załączenia wentylatora w celu usunięcia nagromadzonych gazów, ustawienie na -- powoduje wyłączenie przedmuchów. Funkcja przedmuchów jest aktywna w podtrzymaniu palenia w trybie PRACA. Czas przerwy przedmuchów [Πu 1] - czas pomiędzy przedmuchami Czas opóźnienia wyłączenia wentylatora w podtrzymaniu [d 20]- oznacza o ile procent wydłużona zastaje praca wentylatora po zakończeniu podawania paliwa gdy kocioł pracuje w podtrzymaniu palenia (w celu rozpalenia podanego paliwa). Moc wentylatora przy włączonej zapalarce [o 60] - wartość mocy wentylatora dobrana tak aby nie obniżać temperatury zapalarki w czasie zapalania paliwa. Czas przedłużenia pracy wentylatora po wyłączeniu zapalarki [b 60] - czas pracy wentylatora potrzebny do ostygnięcia zapalarki. Uwaga. Uruchomienie zapalarki zawsze powoduje załączenie wentylatora. 5.2 Zabezpieczenia podajnika paliwa. Temperatura czujnika podajnika paliwa - zabezpieczenie przed zapłonem [c 85] - temperatura, od której zostaje załączony podajnik w celu usunięcia palącego się paliwa w podajniku. Czas podawania paliwa w celu zgaszenia [cf 5] - czas załączenia podajnika w celu usunięcia palącego się paliwa w podajniku. Czas cofania paliwa [I----] - po każdym podaniu paliwa, po czasie 2 sek., uaktywnia się wyjście cofania paliwa w podajniku. Cofanie paliwa stosowane jest w niektórych rodzajach paliwa. Gdy wartość ustawiona jest na --- to wyjście sterowania dodatkowym przekaźnikiem nie jest wykorzystywane. 5.3 Zapalanie paliwa. W celu ułatwienia zapalania paliwa w kotle regulator posiada możliwość sterowania świecą żarową - zapalarką. Przytrzymanie przycisku START przez 3 sek. powoduje uruchomienie procesu zapalania paliwa i jednocześnie wejście regulatora w tryb PRACA. Uruchomienie zapalarki możliwe

7 jest gdy regulator znajduje się w trybie STOP. W zależności od rodzaju paliwa należy zaprogramować odpowiedni czas pracy zapalarki aby paliwo zdążyło się rozpalić. Czas zapalania [r240] - czas załączenia zapalarki po przytrzymaniu przycisku START/STOP powyżej 3 sek, dostosowany do rodzaju paliwa. 5.4 Parametry pracy pompy obiegu CO. Temperatura załączania pompy CO [P 42] - jest to wartość temperatury wody w kotle, przy której następuje załączenie pompy obiegu CO. Praca pompy obiegu CO zależy przede wszystkim od pracy termostatu pokojowego, załączana jest dodatkowo w przypadku przegrzania oraz uszkodzenia czujnika temperatury kotła. Histereza pompy CO [Ph 2] - parametr ten oznacza o jaką wartość musi zmniejszyć się temperatura wody w kotle poniżej temperatury załączania aby pompa została wyłączona. Czas powtarzania załączania pompy CO [Pc 2] - w przypadku trybu STOP lub gdy obwód termostatu pokojowego jest rozwarty pompa jest załączana na czas 30 sek. w celu przemieszania wody w obiegu grzewczym. Parametr ten oznacza czas powtarzania załączania pompy. Wartość -- oznacza wyłączenie tej funkcji. 5.5 Przygotowanie ciepłej wody użytkowej CWU lub sterowanie pompą mieszającą wodę powrotną w kotle. Temperatura CWU [u 50] - wartość temperatury jaka będzie utrzymywana w zasobniku CWU. Histereza grzania CWU [uh 5] - wartość o jaką musi opaść temperatura w zasobniku aby została załączona pompa CWU w celu dogrzania wody w zasobniku. Parametr [ur 1] - wartość [ur 0] oznacza brak czujnika i pompy CWU. Czujnik nie jest brany pod uwagę przy testowaniu uszkodzeń tzn. może pozostać niepodłączony, wartość [ur 1] oznacza pracę pompy CWU z priorytetem, wartość [ur 2] oznacza pracę pompy CWU bez priorytetu, wartość [ur 3] oznacza zastosowanie w układzie grzewczym pompy mieszającej wodę powrotną w kotle, a w tym przypadku wartość [u 50] oznacza temperaturę załączania tej pompy z histerezą [uh 5]. 5.6 Ustawienie zakresu temperatury pracy kotła. Minimalna temperatura kotła [L 40] - oznacza minimalną wartość temperatury jaką można ustawić przy pomocy gałki termostatu. Maksymalna temperatura kotła [H 90] - oznacza maksymalną wartość temperatury jaką można ustawić przy pomocy gałki termostatu. Histereza temperatury kotła [h 5] - oznacza o ile musi obniżyć się wartość temperatury wody w kotle poniżej zadanej termostatem aby załączył się wentylator. 5.7 Zabezpieczenie kotła przed przegrzaniem. Temperatura przegrzania kotła [A 99] - oznacza wartość, po przekroczeniu której nastąpi na stałe wyłączenie wentylatora w celu ochrony kotła przed przegrzaniem. Po wzroście temperatury powyżej 80 C zostaje załączona pompa CO w celu wychłodzenia kotła. Tryb przegrzania jest wskazywany zapaleniem lampki przegrzania kotła i może być wyłączony przez naciśnięcie przycisku STOP - po spadku temperatury poniżej tej wartości. Wyłączenie wentylatora i załączenie pompy nastąpi też w przypadku uszkodzenia czujnika temperatury wody kotłowej wskazywanego na wyświetlaczu: [E 1]. STB - regulator posiada dodatkowe, niezależne od pracy procesora, zabezpieczenie przed przegrzaniem. W przypadku wzrostu temperatury powyżej 95 C następuje wyłączenie procesu regulacji przez wyłączenie wentylatora i załączenie pompy CO. Ponowne uruchomienie procesu regulacji nastąpi po spadku temperatury poniżej 89 C. Zastosowanie

8 układu STB pozwala na dokładniejszą kontrolę pracy kotła i zmniejszenie możliwości przegrzania. 5.8 Brak opału Jeżeli w czasie rozpalania temperatura wody w kotle nie będzie wzrastała o 5 C w w ciągu 120 min, to proces regulacji zostanie wyłączony i zapalona zostanie lampka oznaczająca brak opału. Skasowanie tego stanu nastąpi po przyciśnięciu przycisku STOP. Czas testowania braku opału w trybie praca [Fb30] - w trybie praca, jeżeli temperatura wody w kotle spadnie poniżej zadanej termostatem o wartość histerezy i nie będzie wzrastała o 5 C w zaprogramowanym czasie to nastąpi wyłączenie procesu regulacji i zapalona zostanie lampka oznaczająca brak opału. Alarm braku opału można skasować przyciskiem STOP. 5.9 Ustawienia producenta Regulator umożliwia powrót do standardowych ustawień na stałe wpisanych przez producenta przez wybranie na wyświetlaczu [Prod] i naciśnięcie przycisku OK - na wyświetlaczu pojawią się na chwilę znaki ---- i regulator powróci do trybu serwisowego. Po uruchomieniu tej funkcji regulator wpisuje wartości poszczególnych parametrów podane w tabeli. Funkcja ta jest dostępna gdy proces regulacji jest zatrzymany Testowanie wyjść W celu ułatwienia sprawdzenia poprawności pracy regulatora możliwe jest przetestowanie poszczególnych układów wyjściowych. Funkcja ta jest dostępna w trybie serwisowym tylko w przypadku gdy proces regulacji jest zatrzymany tzn. regulator przed wejściem w tryb serwisowy był w trybie STOP. Wybranie na wyświetlaczu [out-] pozwala przy pomocy przycisku gałki wybierać poszczególne wyjścia wskazywane miganiem odpowiedniej dla wyjścia lampki. Naciśnięcie OK pozwala załączyć chwilowo wybrane wyjście. Poszczególne napisy na wyświetlaczu oznaczają: [out1] - wyjście wentylatora [out2] - wyjście podajnika opału [out3] - wyjście dodatkowe cofania opału [out4] - wyjście zapalarki [out5] - wyjście pompy obiegu CO [out6] - wyjście pompy CWU lub pompy mieszającej 5.11 Wyjście z trybu serwisowego Naciśnięcie przycisku STOP spowoduje wyjście z trybu serwisowego. Wyjście z tego trybu nastąpi także, jeżeli w ciągu 1 minuty nie będą naciskane żadne przyciski. 6. Funkcje dodatkowe 6.1 W celu poprawienia komfortu ogrzewanych pomieszczeń regulator został wyposażony w wejście umożliwiające podłączenie dowolnego termostatu pokojowego z wyjściem stykowym. Gdy temperatura w pomieszczeniu jest niższa od wymaganej następuje załączenie pompy obiegu CO i zapalenie lampki termostatu pokojowego, oznacza to, że kocioł powinien utrzymywać temperaturę zadaną gałką termostatu. Po osiągnięciu w pomieszczeniu wymaganej temperatury zostaje wyłączona pompa CO i gaśnie lampka a kocioł przechodzi w stan podtrzymania palenia przy temperaturze minimalnej. Uwaga. W przypadku nie wykorzystywania termostatu pokojowego wejście to powinno pozostać zwarte. 6.2 Regulator posiada wejście bezpieczeństwa X pozwalające na podłączenie np. stykowego czujnika otwarcia pokrywy podajnika lub styku informującego o zadziałaniu wyłącznika przeciążeniowego silnika podajnika. Rozwarcie tego wejścia powoduje

9 wyłączenie wentylatora i wprowadzenie regulatora w tryb STOP oraz wyświetlenie napisu [OFF]. Stan ten można skasować przyciskiem STOP. 7. Uszkodzenia regulatora Regulator ciągle testuje poprawność pracy układów wewnętrznych i czujników temperatury, po wykryciu uszkodzenia odpowiednio do uszkodzenia reaguje w celu zabezpieczenia kotła i podajnika opału. W przypadku wystąpienia awarii należy wyłączyć regulator, na stałe podłączyć do sieci pompę obiegu CO, zapewnić odpowiednie spalanie opału w kotle oraz skontaktować się z serwisem. Tabela 3. Spis uszkodzeń i reakcji na uszkodzenia. Wyświetlacz Uszkodzenie Reakcja na uszkodzenie E1 czujnik kotła wył. wentylator, wył. podajnik, włącza pompę CO,STOP E2 czujnik podajnika wył. went., podaje opał w celu zgaszenia [cf 5], STOP E4 czujnik podajnika wył. went., podaje opał w celu zgaszenia [cf 5], STOP E8 czujnik CWU brak regulacji CWU, nie jest brany pod uwagę gdy [ur 0] E16 gałka podajnika przyjmuje wartość 30% Najważniejszą funkcją ochronną regulatora jest zabezpieczenie kotła przed przegrzaniem. Realizowane jest to przez układ STB oraz programowo. Pojawienie się na wyświetlaczu napisu [E 1] oznacza uszkodzenie w obwodzie czujnika kotła lub temperaturę poza zakresem pomiarowym tj. poniżej 0 C lub powyżej 100 C. Jeżeli po skasowaniu przy pomocy przycisku STOP wyświetlany jest dalej napis [E 1] pomimo obniżenia się temperatury poniżej 90 C, może to oznaczać trwałe uszkodzenie czujnika temperatury kotła, (np. jeżeli nastąpiło przegrzanie kotła powyżej 150 C). Pojawienie się alarmu [E 1] powoduje zatrzymanie procesu regulacji. Zadaniem regulatora jest także uchronienie przed zapaleniem się paliwa w podajniku. W przypadku wykrycia przez czujnik podajnika temperatury powyżej zaprogramowanej np.: [c 85] wyświetlony zostaje napis [E 4]. Gdyby nastąpiło uszkodzenie tego czujnika wyświetlony zostanie napis [E 2]. W obu przypadkach zostaje załączone podawanie opału na czas [cf 5] i wyłączony zostaje proces regulacji. Dopóki nie minie czas gaszenia podajnika [cf 5] nie można skasować alarmu przyciskiem STOP. Pojawienie się napisu [E 6] wynika z wystąpienia alarmów [E 2] i [E 4] jednocześnie i oznaczać może przerwę w obwodzie czujnika podajnika lub uszkodzenie czujnika w wyniku wzrostu temperatury powyżej 150 C. Wyświetlenie napisu [E 8] oznacza uszkodzenie obwodu czujnika CWU i powoduje wyłączenie regulacji CWU, pozostałe funkcje regulator realizuje bez zmian. Napis [E 16] oznacza uszkodzenie gałki podajnika, regulator w tym przypadku przyjmuje do regulacji stałą wartość czasu podawania 30%. UWAGA. W przypadku zaistnienia wielu uszkodzeń na wyświetlaczu pojawi się wartość wynikająca z sumy numerów poszczególnych uszkodzeń np.: [E 5] oznacza wystąpienie uszkodzeń [E 1] oraz [E 4]. UWAGA. Regulator został wyposażony w odpowiednio zabezpieczone półprzewodnikowe czujniki temperatury, pomimo tego miejsca pomiarowe, w których są umieszczone czujniki powinny być suche. 8. Demontaż regulatora W przypadku konieczności wymontowania regulatora należy: - odłączyć zasilanie kotła i regulatora od sieci energetycznej - wyjąć regulator z otworu w kotle

10 - odłączyć złącza z przewodami od regulatora 9. Dane techniczne Zasilanie 230V ± 10%, 50Hz Pobór mocy (bez wentylatora i pompy) < 4VA Zakres pomiaru temperatur 0 99 C ± 1 C Zakres regulacji temperatury kotła C ± 1 C Zabezpieczenie przegrzania kotła programowe C ± 1 C Zabezpieczenie przegrzania kotła sprzętowe >95 C ± 1 C Temperatura załączania pompy CO C ± 1 C Obciążalność wyjść sumaryczna max 4A/230V Wymiary (W x S x G) 96x144x94 Producent: P.W. KEY Rys.3 Schemat podłączenia regulatora RK 2006

11 Rys. 4 Schemat podłączenia regulatora RK 2006 z układem cofania paliwa 10. Notatki Lampka Wyświetlacz Parametr Ust. własne Wentylator Π100 moc pracy wentylatora lub moc max przy Πr 1 Πr - automatyczna regulacja obrotów wentylatora Πn-- czas przedmuchu Πu 1 czas przerwy przedmuchów d 20 % czasu opóźnienia wył. wentylatora w podtrzymaniu o 60 obroty wentylatora przy włączonej zapalarce b 60 czas przedłużenia pracy wentylatora po wył. zapalarki Podajnik c 85 temp. czujnika podaj. paliwa - zabezp. przed zapłonem cf 5 czas podawania paliwa w celu zgaszenia I- --- czas cofania paliwa Zapalarka r240 czas zapalania (przytrzymanie START 3 sek.) Pompa CO P 42 temp zał pompy CO Ph 2 histereza zał. pompy CO Pc 2 czas przerwy zał. pompy CO na 30sek.. Pompa CWU u 50 temperatura ciepłej wody lub temp. zał. pompy miesz. uh 5 histereza grzania CWU ur 1 br. czujnika CWU- 0, pompa CWU- 1, pompa miesz.- 2 Termostat L 40 temperatura min kotła H 90 temperatura max kotła h 5 histereza temp. kotła A 99 temperatura przegrzania kotła

12 Fb30 czas testu br. opału o 5 C poniżej temp. zadanej kotła Lampka Wyświetlacz Parametr Ust. własne Termostat C 40 temperatura zadana kotła Podajnik F 40 czas powtarzania cyklu podajnika w trybie PRACA Ξ 25 czas pracy podajnika w podtrzymaniu =15 czas postoju podajnika w podtrzymaniu Fn30 % czasu podawania opału w trybie PRACA Pompa CO co C praca pompy CO gdy "C" (pompa wyłączona gdy "-")

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2001W REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2001W REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2001W REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE 1. Przeznaczenie. Regulator RK-2001W jest urządzeniem przeznaczonym do regulacji temperatury kotłów wodnych opalanych paliwem stałym.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2006 REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE Z PODAJNIKEM OPAŁU. Wersja 9505

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2006 REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE Z PODAJNIKEM OPAŁU. Wersja 9505 INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2006 REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE Z PODAJNIKEM OPAŁU Wersja 9505 1. Przeznaczenie. Regulator RK-2006 jest nowoczesnym urządzeniem mikroprocesorowym wykonanym w technice

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2001WS REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE. Wersja 9A15

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2001WS REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE. Wersja 9A15 INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2001WS REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE Wersja 9A15 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów użytkownika... 4 Tabela 1. Spis parametrów użytkownika...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2002W REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE. Wersja 9109

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2002W REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE. Wersja 9109 INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2002W REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE Wersja 9109 1. Przeznaczenie. Regulator RK-2002W jest urządzeniem przeznaczonym do regulacji temperatury kotłów wodnych opalanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2001W2 REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE. Wersja C112

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2001W2 REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE. Wersja C112 INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2001W2 REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE Wersja C112 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów użytkownika... 5 Tabela 1. Spis parametrów użytkownika...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2001T REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE. Wersja 9A15

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2001T REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE. Wersja 9A15 INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2001T REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE Wersja 9A15 1. Przeznaczenie. Regulator RK-2001T jest urządzeniem przeznaczonym do regulacji temperatury kotłów wodnych opalanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2001W2N REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE. Wersja CA24

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2001W2N REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE. Wersja CA24 INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2001W2N REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE Wersja CA24 1. Przeznaczenie. Regulator RK-2001W2N jest urządzeniem przeznaczonym do regulacji temperatury kotłów wodnych opalanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2001UKS REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE. Wersja 9217

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2001UKS REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE. Wersja 9217 INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2001UKS REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE Wersja 9217 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Podgląd temperatury zadanej kotła oraz temperatury spalin... 5 Ustawianie parametrów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2002W REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE. Wersja 9316

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2002W REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE. Wersja 9316 INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2002W REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE Wersja 9316 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów użytkownika... 4 Tabela 1. Spis parametrów użytkownika...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2001W4 REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE. Wersja C412

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2001W4 REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE. Wersja C412 INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2001W4 REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE Wersja C412 1. Przeznaczenie. Regulator RK-2001W4 jest urządzeniem przeznaczonym do regulacji temperatury kotłów wodnych opalanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2006L2 REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE Z PODAJNIKEM OPAŁU. Wersja A330

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2006L2 REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE Z PODAJNIKEM OPAŁU. Wersja A330 INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2006L2 REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE Z PODAJNIKEM OPAŁU Wersja A330 1. Przeznaczenie. Regulator RK-2006L2 jest nowoczesnym urządzeniem mikroprocesorowym wykonanym w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2001WK REGULATOR TEMPERATURY TERMOKOMINKA. Wersja 8418

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2001WK REGULATOR TEMPERATURY TERMOKOMINKA. Wersja 8418 INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2001WK REGULATOR TEMPERATURY TERMOKOMINKA Wersja 8418 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Opis parametrów użytkownika... 4 Tabela 1. Spis parametrów użytkownika... 4 Temp. płaszcza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Ochrona patentowa nr PL Wersja C907

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Ochrona patentowa nr PL Wersja C907 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Ochrona patentowa nr PL 383604 Wersja C907 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-1 jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania pompą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja 9227 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów... 4 Tabela 1. Zakres regulacji parametrów modułu UMS-1... 4 Temperatura wody

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja E128

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja E128 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja E128 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 4 Tabela 1. Spis parametrów użytkownika... 5 Omówienie parametrów użytkownika... 5 Alarmy... 6 Ustawianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP. Wersja CA16

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP. Wersja CA16 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP Wersja CA16 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-4S jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania pompą obiegu ogrzewania CO oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja C919

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja C919 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA Wersja C919 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 4 Podgląd temperatur oraz ustawianie parametrów użytkownika... 4 Tabela 1. Spis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja C919

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja C919 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA Wersja C919 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-4A jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania kotłem oraz pompą ładującą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja 5B10

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja 5B10 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA Wersja 5B10 Spis treści. Wstęp... 3 Podgląd temperatur oraz ustawianie parametrów użytkownika... 4 Tabela 1. Spis parametrów użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMP-2 UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY. Ochrona patentowa nr PL Wersja 8623

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMP-2 UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY. Ochrona patentowa nr PL Wersja 8623 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMP-2 UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY Ochrona patentowa nr PL 383604 Wersja 8623 1. Przeznaczenie. Moduł UMP-2 jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do pogodowej regulacji temperatury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2006LG REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE Z PODAJNIKEM OPAŁU. Wersja 6808

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2006LG REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE Z PODAJNIKEM OPAŁU. Wersja 6808 INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2006LG REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE Z PODAJNIKEM OPAŁU Wersja 6808 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 4 Opis symboli wyświetlcza... 5 Ustawienie temperatury zadanej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2011 REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Z PROGRAMOWANIEM DOBOWYM. Prototyp

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2011 REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Z PROGRAMOWANIEM DOBOWYM. Prototyp INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2011 REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Z PROGRAMOWANIEM DOBOWYM. Prototyp 1.Przeznaczenie. Regulator RK-2011 jest urządzeniem przeznaczonym do regulacji temperatury kotłów wodnych opalanych

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania ST-37 Aby uruchomić funkcję serwisowe sterownika należy ustawić przycisk sieć w pozycji 0 następnie nacisnąć przycisk wyjście. Trzymając go należy załączyć przycisk sieć w pozycję 1. Trzymając przycisk

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2006LPP REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE Z PODAJNIKEM OPAŁU. Wersja A707

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2006LPP REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE Z PODAJNIKEM OPAŁU. Wersja A707 INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2006LPP REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE Z PODAJNIKEM OPAŁU Wersja A707 1. Przeznaczenie. Regulator RK-2006LPP przeznaczony jest do regulacji temperatury pieców piekarniczych

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2006P REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE Z PODAJNIKEM OPAŁU. Wersja A308

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2006P REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE Z PODAJNIKEM OPAŁU. Wersja A308 INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2006P REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE Z PODAJNIKEM OPAŁU Wersja A308 1. Przeznaczenie. Regulator RK 2006P przeznaczony jest do regulacji temperatury kotłów wodnych z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2006LP REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE Z PODAJNIKEM OPAŁU. Wersja DC19

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2006LP REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE Z PODAJNIKEM OPAŁU. Wersja DC19 INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2006LP REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE Z PODAJNIKEM OPAŁU Wersja DC19 1. Przeznaczenie. Regulator RK 2006LP przeznaczony jest do regulacji temperatury kotłów wodnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26 INTER ELECTRONICS Janicki Leszek ul. Kościelna 39 26-230 Radoszyce NIP: 658-186-51-17 REGON:

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 1 6 2 7 4 5 3 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4P UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY. Ochrona patentowa nr PL Wersja 9316

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4P UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY. Ochrona patentowa nr PL Wersja 9316 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4P UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY Ochrona patentowa nr PL 383604 Wersja 9316 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-4P jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do pogodowej regulacji temperatury

Bardziej szczegółowo

Regulator temperatury, sterownik do kotła Krypton plastik kod produktu: 6717 kategoria: STEROWNIKI I REGULATORY > do kotłów miałowych zasypowych

Regulator temperatury, sterownik do kotła Krypton plastik kod produktu: 6717 kategoria: STEROWNIKI I REGULATORY > do kotłów miałowych zasypowych http://www.domer.pl Regulator temperatury, sterownik do kotła Krypton plastik kod produktu: 6717 kategoria: STEROWNIKI I REGULATORY > do kotłów miałowych zasypowych Cena brutto: 181,60 zł Cena netto: 147,64

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. SP-6 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-6 3 6 1 2 7 4 5 3 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE www.esterowniki.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE INTER ELECTRONICS Leszek Janicki ul. Kościelna 39 26-230 Radoszyce tel. 790 472 748 janicki.leszek@o2.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. 22 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 9 2 1 3 4 5 6 7 8 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4PS UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY. Wersja 9505

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4PS UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY. Wersja 9505 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4PS UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY Wersja 9505 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-4PS jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do pogodowej regulacji temperatury obiegu ogrzewania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4P UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY. Wersja G613

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4P UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY. Wersja G613 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4P UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY Wersja G613 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 4 Tabela 1. Spis parametrów użytkownika... 5 Omówienie parametrów użytkownika... 5 Alarmy... 6 Tabela

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2006LPG REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Z PALNIKIEM NA PELETY. Wersja 6A25

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2006LPG REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Z PALNIKIEM NA PELETY. Wersja 6A25 INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2006LPG REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Z PALNIKIEM NA PELETY Wersja 6A25 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 4 Opis symboli wyświetlacza.... 5 Opis trybów pracy urządzenia... 6 Tabela

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA GH09NB DO STEROWANIA NAWIEWOWYMI KOTŁAMI C.O. Wersja programu 01 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Zwracamy się z gorącą prośbą o dokładne przestudiowanie instrukcji przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2006LPG REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Z PALNIKIEM NA PELETY. Wersja 4725

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2006LPG REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Z PALNIKIEM NA PELETY. Wersja 4725 INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2006LPG REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Z PALNIKIEM NA PELETY Wersja 4725 1. Przeznaczenie. Regulator RK 2006LPG przeznaczony jest do regulacji temperatury kotłów wodnych opalanych paliwem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2006SPGM + MZK REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Z PALNIKIEM NA PELETY. Wersja 5701

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2006SPGM + MZK REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Z PALNIKIEM NA PELETY. Wersja 5701 INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2006SPGM + MZK REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Z PALNIKIEM NA PELETY Wersja 5701 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 4 Opis symboli wyświetlacza.... 5 Opis trybów pracy urządzenia... 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2006LPG2 REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Z PALNIKIEM NA PELETY. Wersja 4908

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2006LPG2 REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Z PALNIKIEM NA PELETY. Wersja 4908 INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2006LPG2 REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Z PALNIKIEM NA PELETY Wersja 4908 1. Przeznaczenie. Regulator RK 2006LPG2 przeznaczony jest do regulacji temperatury kotłów wodnych opalanych

Bardziej szczegółowo

IGNIS alfa v TMK Września

IGNIS alfa v TMK Września IGNIS alfa v1.08-1.16 TMK Września Mikroprocesorowy regulator temperatury do kotła centralnego ogrzewania ze ślimakowym podajnikiem paliwa stałego lub kotła miałowego. PRZEZNACZENIE Urządzenie przeznaczony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2006LPG2 REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Z PALNIKIEM NA PELETY. Wersja 7801

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2006LPG2 REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Z PALNIKIEM NA PELETY. Wersja 7801 INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2006LPG2 REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Z PALNIKIEM NA PELETY Wersja 7801 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 4 Opis symboli wyświetlacza.... 5 Opis trybów pracy urządzenia... 6 Alarmy...

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY STEROWNIK PALNIKA PELET REG 03 wersja 1.0

MIKROPROCESOROWY STEROWNIK PALNIKA PELET REG 03 wersja 1.0 MIKROPROCESOROWY STEROWNIK PALNIKA REG 03 wersja 1.0 INSTRUKCJA SERWISOWA STEROWNIK ** REG-03 v1.0 ** MODUŁ WYKONAWCZY REG03/1 REG03/1 Zasilanie układu układu : ~230V : ~230V 50Hz 50Hz Prąd pobierany pobierany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. Idea działania. 4 1.1 WSTĘP...4 1.2 PROGRAMY CZASOWE...4 1.2.1 PLANOWANIE BUDŻETU...4 1.2.2 WSPÓŁPRACA Z SOLARAMI...4 1.3 INNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. UMS-4PRh UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY. Ochrona patentowa nr PL Wersja AB17

INSTRUKCJA OBSŁUGI. UMS-4PRh UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY. Ochrona patentowa nr PL Wersja AB17 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4PRh UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY Ochrona patentowa nr PL 383604 Wersja AB17 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-4PRh jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do pogodowej regulacji

Bardziej szczegółowo

Cena brutto: 514,90 zł Cena netto: 418,62 zł Waga: 1.4kg

Cena brutto: 514,90 zł Cena netto: 418,62 zł Waga: 1.4kg http://www.domer.pl Regulator temperatury, sterownik do kotła ST-37 podajnik, opcja tygodniowa kod produktu: 5279 kategoria: STEROWNIKI I REGULATORY > do kotłów z podajnikiem Cena brutto: 514,90 zł Cena

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

G-403-P02 U W A G A. Wersja programu 11 INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO

G-403-P02 U W A G A. Wersja programu 11 INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO G-403-P02 DO STEROWANIA KOTŁAMI C.O. Z PODAJNIKIEM ŚLIMAKOWYM Wersja programu 11 U W A G A W sterowniku G-403-P02 począwszy od wersji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-16 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 2 Instrukcja obsługi SP-16 1. Opis panelu przedniego 2 3 1 4 5 6 7 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

G-403-P02 U W A G A. Wersja programu 11 INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO

G-403-P02 U W A G A. Wersja programu 11 INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO G-403-P02 DO STEROWANIA KOTŁAMI C.O. Z PODAJNIKIEM ŚLIMAKOWYM Wersja programu 11 U W A G A W sterowniku G-403-P02 począwszy od wersji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA MIAŁOWEGO C.O. ECO TIMER

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA MIAŁOWEGO C.O. ECO TIMER INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA MIAŁOWEGO C.O. ECO TIMER I. Rychter Ostrów Wlkp. 63-400 ul. Godebskiego 9 tel.(062)-592-35-21 http://sterowniki-co.pl e-mail: biuro@sterowniki-co.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2006LP REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE Z PODAJNIKEM OPAŁU. Wersja C910

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2006LP REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE Z PODAJNIKEM OPAŁU. Wersja C910 INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2006LP REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE Z PODAJNIKEM OPAŁU Wersja C910 1. Przeznaczenie. Regulator RK-2006LP przeznaczony jest do regulacji temperatury kotłów z palnikiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 www.k2electronics.pl Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności dla sterowników

Deklaracja zgodności dla sterowników Deklaracja zgodności dla sterowników ST-22 nr 2/2004 Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy: 01 Grudnia 2004 ST-24 nr 10/2007 Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy: 03 Kwietnia 2007 ST-30 nr 12/2007 Wyrób oznaczono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA GH09NA DO STEROWANIA NAWIEWOWYMI KOTŁAMI C.O. Wersja programu 01 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Zwracamy się z gorącą prośbą o dokładne przestudiowanie instrukcji przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pomp Czujniki wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +120 o C Parametry sterownika PIECA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. AGNI LED AGNI LED plus

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. AGNI LED AGNI LED plus INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. AGNI LED AGNI LED plus K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja zgodności

Bardziej szczegółowo

G-406-P09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO

G-406-P09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO G-406-P09 DO STEROWANIA KOTŁAMI C.O. Z PODAJNIKIEM ŚLIMAKOWYM Z PŁYNNĄ REGULACJĄ OBROTÓW WENTYLATORA Wersja programu 00 Zwracamy się z gorącą

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-52

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-52 MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-52 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 7 6 1 5 4 3 2 1. Ekran. 2. Przycisk sterujący parametrami

Bardziej szczegółowo

Mini R1. Zasada działania. Sterownik kotła CO z podajnikiem. Pojęcia podstawowe. program u1.x, wydanie 1 kwiecień 2017

Mini R1. Zasada działania. Sterownik kotła CO z podajnikiem. Pojęcia podstawowe. program u1.x, wydanie 1 kwiecień 2017 Mini R1 Sterownik kotła CO z podajnikiem program u1.x, wydanie 1 kwiecień 2017 Pb Zasada działania Mini R1 jest przeznaczony do sterowania kotłem CO wyposażonym w dmuchawę, podajnik i pompę obiegu centralnego

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MIKROPROCESOROWY typ REG 05 wersja 1.2

STEROWNIK MIKROPROCESOROWY typ REG 05 wersja 1.2 STEROWNIK MIKROPROCESOROWY typ REG 05 wersja 1.2 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Załącznik do instrukcji kotła z podajnikiem ślimakowym typ EKO-KWPm 25 Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet 48-100 Głubczyce,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-51

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-51 MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-51 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 7 6 1 5 4 3 2 1. Ekran. 2. Przycisk sterujący parametrami

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-18 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 2 Instrukcja obsługi - SP-18 1. Opis panelu przedniego 2 3 1 4 5 6 7 8 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo

G-403-P02 U W A G A. Wersja programu 12 INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO

G-403-P02 U W A G A. Wersja programu 12 INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO G-403-P02 DO STEROWANIA KOTŁAMI C.O. Z PODAJNIKIEM ŚLIMAKOWYM Wersja programu 12 U W A G A W sterowniku G-403-P02 począwszy od wersji programowej

Bardziej szczegółowo

Producent: Tech Cena brutto: 564,90 zł Cena netto: 459,27 zł Waga: 3kg. Kod QR:

Producent: Tech Cena brutto: 564,90 zł Cena netto: 459,27 zł Waga: 3kg. Kod QR: DOMER SIERECKI Spółka Jawna ul. Sienkiewicza 45 A, 63-300 Pleszew tel. +48 62 742 06 06, fax +48 62 742 19 78 e-mail: zamowienia@domer.pl, sklep internetowy: www.domer.pl Regulator temperatury, sterownik

Bardziej szczegółowo

Rapid mini. Zasada działania. Sterownik kotła zasypowego. program u1.x, wydanie 1 kwiecień 2017

Rapid mini. Zasada działania. Sterownik kotła zasypowego. program u1.x, wydanie 1 kwiecień 2017 Rapid mini Sterownik kotła zasypowego program u1.x, wydanie 1 kwiecień 2017 Pb Zasada działania Rapid mini jest przeznaczony do sterowania kotłem CO wyposażonym w dmuchawę i pompę obiegu centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności dla sterowników

Deklaracja zgodności dla sterowników Deklaracja zgodności dla sterowników ST-22 nr 2/2004 Wyrób oznaczono E po raz pierwszy: 01 Grudnia 2004 ST-24 nr 10/2007 Wyrób oznaczono E po raz pierwszy: 03 Kwietnia 2007 ST-30 nr 12/2007 Wyrób oznaczono

Bardziej szczegółowo

Do ocen zgodności zastosowano normy zharmonizowae PN-EN :2002.

Do ocen zgodności zastosowano normy zharmonizowae PN-EN :2002. Deklaracja zgodności 4/2004 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-23 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP - 2 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 1 2 4 3 5 6 7 8 9 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Włączenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA GH09NA DO STEROWANIA NAWIEWOWYMI KOTŁAMI C.O. Wersja programu 01 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Zwracamy się z gorącą prośbą o dokładne przestudiowanie instrukcji przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

G-406-P03. Wersja programu 03 DO STEROWANIA NAWIEWOWYMI KOTŁAMI C.O. INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO

G-406-P03. Wersja programu 03 DO STEROWANIA NAWIEWOWYMI KOTŁAMI C.O. INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO G-406-P03 DO STEROWANIA NAWIEWOWYMI KOTŁAMI C.O. Wersja programu 03 Zwracamy się z gorącą prośbą o dokładne przestudiowanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MIKROPROCESOROWY typ REG 04 wersja 1.0. INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI. Załącznik do instrukcji kotła z palnikiem pellet

STEROWNIK MIKROPROCESOROWY typ REG 04 wersja 1.0. INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI. Załącznik do instrukcji kotła z palnikiem pellet STEROWNIK MIKROPROCESOROWY typ REG 04 wersja 1.0 INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI Załącznik do instrukcji kotła z palnikiem pellet Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet 48-100 Głubczyce, Gołuszowice 53, www.elektromer.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RT 208B PROGRAMATOR DOBOWY TEMPERATURY KOTŁA Z PALNIKIEM STEROWANYM ELEKTRYCZNIE. Wersja 5806

INSTRUKCJA OBSŁUGI RT 208B PROGRAMATOR DOBOWY TEMPERATURY KOTŁA Z PALNIKIEM STEROWANYM ELEKTRYCZNIE. Wersja 5806 INSTRUKCJA OBSŁUGI RT 208B PROGRAMATOR DOBOWY TEMPERATURY KOTŁA Z PALNIKIEM STEROWANYM ELEKTRYCZNIE Wersja 5806 Spis treści. Wstęp... 3 Opis regulatora RT 208B... 4 Opis symboli wyświetlacza... 5 Skrócony

Bardziej szczegółowo

RTCO-6 regulator temperatury do kotłów c.o. Instrukcja obsługi

RTCO-6 regulator temperatury do kotłów c.o. Instrukcja obsługi RTCO-6 regulator temperatury do kotłów c.o. Instrukcja obsługi METRIX AB sp.z o.o. 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 3 tel. (58)53-06-931, fax: (58)53-06-901 www.metrixab.pl Zastosowanie RTCO-6, RTCO-6k oraz

Bardziej szczegółowo

INDU-52. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki

INDU-52. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-52 Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 32 763 77 77, Fax: 32 763 75 94 www.mikster.pl

Bardziej szczegółowo

IRYD MZ pid fuzyy logic

IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic jest regulatorem przeznaczonym do kontroli pracy kotła CO z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym (z czujnikiem położenia podajnika). Regulator steruje rozbudowaną

Bardziej szczegółowo

GH10HA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja programu 01 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO STEROWANIA NAWIEWOWYMI KOTŁAMI C.O.

GH10HA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja programu 01 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO STEROWANIA NAWIEWOWYMI KOTŁAMI C.O. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA GH10HA DO STEROWANIA NAWIEWOWYMI KOTŁAMI C.O. NA DREWNO HOLZGAS Wersja programu 01 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Zwracamy się z gorącą prośbą o dokładne przestudiowanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

G-406-P02 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO

G-406-P02 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO G-406-P02 DO STEROWANIA KOTŁAMI C.O. NA DREWNO HOLZGAS ORAZ OBSŁUGĄ WENTYLATORA NADMUCHOWEGO Wersja programu 02 Zwracamy się z gorącą prośbą

Bardziej szczegółowo

Dwukanałowy regulator temperatury NA24

Dwukanałowy regulator temperatury NA24 Dwukanałowy regulator temperatury NA24 NA24 to regulator temperatury 2w1 z możliwością konfiguracji każdego kanału z osobna lub ustawienia regulatora w tryb pracy współkanałowej. Urządzenie ma 2 wejścia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2010 POGODOWY REGULATOR TEMPERATURY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU OGRZEWANIA. Wersja 9331

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2010 POGODOWY REGULATOR TEMPERATURY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU OGRZEWANIA. Wersja 9331 INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2010 POGODOWY REGULATOR TEMPERATURY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU OGRZEWANIA Wersja 9331 1. Przeznaczenie. Regulator pogodowy RK-2010 jest nowoczesnym urządzeniem mikroprocesorowym przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

GH10NA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja programu 01 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO STEROWANIA NAWIEWOWYMI KOTŁAMI C.O.

GH10NA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja programu 01 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO STEROWANIA NAWIEWOWYMI KOTŁAMI C.O. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA GH10NA DO STEROWANIA NAWIEWOWYMI KOTŁAMI C.O. Wersja programu 01 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Zwracamy się z gorącą prośbą o dokładne przestudiowanie instrukcji przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-32. Regulator kotła na paliwo stałe z wentylatorem. Wyprodukowano przez:

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-32. Regulator kotła na paliwo stałe z wentylatorem. Wyprodukowano przez: INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-32 Regulator kotła na paliwo stałe z wentylatorem. Wyprodukowano przez: SigmaSter ul. Krakowska 96A 32-650 Kęty tel. +48 535 975 018 biuro@sigmaster.pl www.sigmaster.pl 1 Wstęp Regulator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA GH10MA DO STEROWANIA NAWIEWOWYMI KOTŁAMI C.O. NA MIAŁ I WĘGIEL Wersja programu 01 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Zwracamy się z gorącą prośbą o dokładne przestudiowanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RT 208G REGULATOR TEMPERATURY POKOJOWEJ. Wersja 5819

INSTRUKCJA OBSŁUGI RT 208G REGULATOR TEMPERATURY POKOJOWEJ. Wersja 5819 INSTRUKCJA OBSŁUGI RT 208G REGULATOR TEMPERATURY POKOJOWEJ Wersja 5819 Spis treści. Wstęp... 3 Opis regulatora RT 208G... 4 Opis symboli wyświetlacza... 5 Skrócony opis działania regulatora RT 208G...

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY 8l INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 9 2 1 3 4 5 6 7 8 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Włączenie (przycisk

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP - 1 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 2 3 1 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. Włączenie (przycisk

Bardziej szczegółowo

ona w momencie włączenia zasilania sterownika, przy naciśniętym przycisku.

ona w momencie włączenia zasilania sterownika, przy naciśniętym przycisku. 2 tory pomiaru temperatury - temperatura kotła (c.o.) - temperatura zasobnika (c.w.u.) 4 kanały wyjściowe - sterowanie silnika podajnika - sterowanie wentylatora nadmuchu - sterowanie pompy obiegu wody

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA MIAŁOWEGO C.O. TYP RT 02 P/7/2004. 1. Podstawowe parametry regulatora

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA MIAŁOWEGO C.O. TYP RT 02 P/7/2004. 1. Podstawowe parametry regulatora Zakład Elektroniczny TATAREK Jerzy Tatarek P/7/2004 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA MIAŁOWEGO C.O. TYP RT 02 1. Podstawowe parametry Zakład Elektroniczny TATAREK Jerzy Tatarek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-32/C PID. Regulator kotła na paliwo stałe z wentylatorem. Wyprodukowano przez:

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-32/C PID. Regulator kotła na paliwo stałe z wentylatorem. Wyprodukowano przez: INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-32/C PID Regulator kotła na paliwo stałe z wentylatorem. Wyprodukowano przez: SigmaSter ul. Krakowska 96A 32-650 Kęty tel. +48 535 975 018 biuro@sigmaster.pl www.sigmaster.pl 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

GH10RA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja programu 01 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO STEROWANIA KOTŁAMI C.O. Z PODAJNIKIEM ŚLIMAKOWYM

GH10RA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja programu 01 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO STEROWANIA KOTŁAMI C.O. Z PODAJNIKIEM ŚLIMAKOWYM INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA GH10RA DO STEROWANIA KOTŁAMI C.O. Z PODAJNIKIEM ŚLIMAKOWYM Wersja programu 01 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Zwracamy się z gorącą prośbą o dokładne przestudiowanie instrukcji przed

Bardziej szczegółowo