PROGRAM KONFERENCJI BALTEXPO 2015* BALTEXPO 2015 CONFERENCE PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KONFERENCJI BALTEXPO 2015* BALTEXPO 2015 CONFERENCE PROGRAM"

Transkrypt

1 7-9 wrzeœnia 2015, Gdañsk 7-9 September 2015, Gdañsk SKRÓCONY PROGRAM BALTEXPO BALTEXPO MIÊDZYNARODOWE TARGI MORSKIE INTERNATIONAL MARITIME EXHIBITION PROGRAM KONFERENCJI BALTEXPO 2015* BALTEXPO 2015 CONFERENCE PROGRAM BALTEXPO 2015 PROGRAM IN A NUTSHELL CEREMONIA OTWARCIA BALTEXPO KONFERENCJA TRANSPORT MORSKI I ROZWÓJ PORTÓW MORSKICH 7.09 SEMINARIUM "JEDWABNY SZLAK" 7.09 KONFERENCJA NOWOCZESNY PRZEMYS OKRÊTOWY I OFFSHORE W POLSCE 8.09 II FORUM KORYTARZA TRANSPORTOWEGO BA TYK - ADRIATYK 8.09 KONFERENCJA DUÑSKO-POLSKIEGO FORUM GOSPODARKI MORSKIEJ 8.09 SEMINARIUM INVEST IN POMERANIA: FORMY WSPARCIA DLA PRZEMYS U MORSKIEGO 8.09 NORWEGIAN-POLISH ADVANCED MARITIME AND OFFSHORE DESIGN, ENGINEERING AND PRODUCTION EVENT 8.09 KONFERENCJA MIÊDZYNARODOWEGO PROJEKTU "SEMLA": OCHRONA ŒRODOWISKA POLARNEGO DZIÊKI NOWYM MIKROFALOM I LEKKIM TECHNOLOGIOM ANTENOWYM 9.09 KONFERENCJA BEZPIECZEÑSTWO WYBRZE A, PORTÓW I EGLUGI 9.09 KONFERENCJA OFFSHORE GRID & ENERGY STORAGE 9.09 WALNE ZGROMADZENIE CZ ONKÓW ZWI ZKU PRACODAWCÓW "FORUM OKRÊTOWE" 9.09 BALTEXPO 2015 OPENING CEREMONY 7.09 MARITIME TRANSPORT & PORT DEVELOPMENT CONFERENCE 7.09 SILK ROAD MARITIME ROUTE BUSINESS SEMINAR 7.09 MODERN SHIPBUILDING AND OFFSHORE CONFERENCE nd BALTIC - ADRIATIC TRANSPORT CORRIDOR FORUM 8.09 DANISH-POLISH MARITIME BUSINESS FORUM CONFERENCE 8.09 INVEST IN POMERANIA SEMINAR: FORMS OF SUPPORT FOR THE MARITIME ECONOMY 8.09 NORWEGIAN-POLISH ADVANCED MARITIME AND OFFSHORE DESIGN, ENGINEERING AND PRODUCTION NETWORKING EVENT 8.09 THE INTERNATIONAL "SEMLA" PROJECT CONFERENCE: SAFEGUARDING THE POLAR ENVIRONMENT WITH NOVEL MICROWAVE AND LIGHTWEIGHT ANTENNA TECHNOLOGIES 9.09 SAFETY AND SECURITY OF COASTS, PORTS AND SHIPPING CONFERENCE 9.09 OFFSHORE GRID & ENERGY STORAGE CONFERENCE 9.09 THE GENERAL ASSEMBLY OF MEMBERS OF THE ASSOCIATION OF POLISH MARITIME INDUSTRIES "FORUM OKRÊTOWE" 9.09 Patronat honorowy BALTEXPO 2015: Wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki Podsekretarz Stanu Dorota Pyæ Przewodnicz¹cy Komisji Infrastruktury Stanis³aw mijan Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek Komenda G³ówna Stra y Granicznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci (PARP) Polska Izba Spedycji i Logistyki Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej Tomasz Szubrycht Partner Strategiczny BALTEXPO 2015: G³ówny Partner BALTEXPO 2015: Organizator: ztwlpl Zarz¹d Targów Warszawskich S.A. Partnerzy BALTEXPO 2015: Patroni medialni BALTEXPO 2015:

2 7 WRZEŒNIA Networking Ground A SALA B Sala B CEREMONIA OTWARCIA BALTEXPO 2015 KONFERENCJA TRANSPORT MORSKI I ROZWÓJ PORTÓW MORSKICH l prof. Dorota Pyæ, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: Inwestycje infrastrukturalne jako czynnik podnosz¹cy konkurencyjnoœæ polskich portów l Jerzy ZwoŸdziak, Zastêpca Prezesa Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej SESJA I: Eksport i import drog¹ morsk¹ szans¹ dla polskiej gospodarki Moderator: Prof. Andrzej Grzelakowski, Akademia Morska w Gdyni l Mieczys³aw Struk, Marsza³ek Województwa Pomorskiego l Marek Tarczyñski, Przewodnicz¹cy Rady Izby, Polska Izba Spedycji i Logistyki l Maria Andrzej Faliñski, Dyrektor Generalny, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji l Piotr Paw³owski l Dariusz Barszczewski - Dyrektor ds Logistyki, Castorama Polska Sp. z o.o. l Mira Roszkiewicz, Szef ds Logistyki Importui, Castorama Polska Sp. z o.o. SESJA II: Infrastruktura liniowa i punktowa niezbêdna do obs³ugi importu drog¹ morsk¹ Moderator: Prof. Andrzej Grzelakowski, Akademia Morska w Gdyni l Monika Niemiec-Butryn, Z-ca Dyrektora, Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeñstwa eglugi, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju l Dorota Raben, Prezes Zarz¹du, Zarz¹d Morskiego Portu Gdañsk S.A. l Jerzy Jarosiñski, Prezes Zarz¹du, Zarz¹d Morskiego Portu Gdynia S.A. l Witold Ratajczak, Dyrektor ds. Rozwoju Portów w Zarz¹dzie Morskich Portów Szczecin i Œwinoujœcie SA l Krzysztof Szymborski, Przewodnicz¹cy Rady Interesantów Portu Gdynia l Dominik Landa, Dyrektor Handlowy, Deepwater Container Terminal (DCT) Gdañsk SEMINARIUM "JEDWABNY SZLAK" Moderator: Ivy Yu Yang, Pe³nomocnik Zarz¹du ds. Azji, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) l S³awomir Majman, Prezes Zarz¹du, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) l Maciej Lachowski, Z-ca Dyrektora, Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju l Liu Lijuan, Radca Ekonomiczno-Handlowy, Ambasada Chiñskiej Republiki Ludowej w Warszawie l Prof. LIU Zuokui, Chinese Academy of Social Science l Dr. Walfgang Rohr l Alan Aleksandrowicz, Prezes Zarz¹du, InvestGda l Marek Tarczyñski - Przewodnicz¹cy Rady Izby, Polska Izba Spedycji i Logistyki l dr CUI Hongjian, Director, China Institute of International Studies l LUO Shan, China Director, Raiffeisen Bank, Marcin Kamola, Business Development Manager, DCT Gdañsk 8 WRZEŒNIA 2015 KONFERENCJA NOWOCZESNY PRZEMYS OKRÊTOWY I OFFSHORE W POLSCE Szanse i wyzwania dla polskiego przemys³u okrêtowego na tle œwiatowych tendencji w eksploracji zasobów i potencja³u morza l Dariusz Rudziñski, Prezes Zarz¹du, Polski Rejestr Statków l Andrass Joensen, Prezes Zarz¹du, DNV GL Poland SESJA I: Wp³yw porozumienia Transatlantic Trade Investment Partnership (TTIP) pomiêdzy EU a USA na europejski przemys³ okrêtowy; Oferta polskich stoczni dla polskich i zagranicznych dostawców; Strefy ograniczonej emisji zanieczyszczeñ (ECA) szans¹ dla polskich stoczni Moderator: red. Jacek Klein, Dziennik Ba³tycki l Arkadiusz Aszyk, Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy, Remontowa Holding l Sarai Blanc, Policy Adviser, Sea Europe l wiceadm. Marian Ambroziak, Inspektor Marynarki Wojennej, Dowództwo Generalne Rodzajów Si³ Zbrojnych l Hanna Hanæ, Prezes Zarz¹du, Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. l Pawe³ Banaœ, Dyrektor Handlowy, Stocznia Marynarki Wojennej S.A. SESJA II Tendencje na rynku paliw i ich wp³yw na rozwój przemys³u offshore oil & gas; Czy warto rozwijaæ us³ugi polskiego przemys³u okrêtowego dla sektora offshore wind? Moderator: red. Jacek Klein, Dziennik Ba³tycki l Zbigniew Karpiñski, Prezes Zarz¹du, Dyrektor Naczelny, Centrum Techniki Okrêtowej S.A. l Adam Ruszkowski, Gdañska Stocznia Remontowa im. Józefa Pi³sudskiego l Przedstawiciel Stoczni Gdañsk S.A. i GSG Towers Sp. z o.o. l Robert Ruszkowski, Wiceprezes Zarz¹du, Vistal Gdynia S.A. l Mariusz Witoñski, Prezes Zarz¹du, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej l Georgiy Bedrik, Rosyjski Morski Rejestr Statków POSIEDZENIE GRUPY EKSPERCKIEJ RADY PAÑSTW MORZA BA TYCKIEGO

3 8 WRZEŒNIA Sala B II FORUM KORYTARZA TRANSPORTOWEGO BA TYK - ADRIATYK l Ryszard Œwilski, Prezes Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Ba³tyk Adriatyk, Cz³onek Zarz¹du Województwa Pomorskiego l dr Wojciech Szczurek, Prezes Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej, Prezydent Miasta Gdynia l Andrzej Bojanowski, Prezes Zwi¹zku Miast i Gmin Morskich, Z-ca Prezydenta Miasta Gdañska ds. polityki gospodarczej SESJA I: INFRASTRUKTURA LOGISTYCZNA KORYTARZA TRANSPORTOWEGO BA TYK-ADRIATYK W POLSCE - OCENA JEJ OBECNEGO STANU ORAZ IDENTYFIKACJA I PRIORYTETYZACJA POTRZEB ROZWOJU W PERSPEKTYWIE DO 2020 R. Prezentacja wprowadzaj¹ca: dr Micha³ Graban, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Pomorskiego Pytania do panelistów Moderator: prof. dr hab. Andrzej S. Grzelakowski, Katedra Logistyki Systemów Transportowych, Akademia Morska w Gdyni Paneliœci: l Andrzej Paw³owski, Wiceprezes Zarz¹du PKP PLK, Dyrektor ds. eksploatacji l Krzysztof Szymborski, Przewodnicz¹cy Rady Interesantów Portu Gdynia, Prezes Ba³tyckiego Terminala Kontenerowego l Witold Ratajczak, Dyrektor ds. rozwoju Zarz¹du Morskich Portów Szczecin i Œwinoujœcie S.A. l Marek Tarczyñski, Przewodnicz¹cy Rady Izby, Polska Izba Spedycji i Logistyki l Gabriela Popowicz, Zastêpca Dyrektora Departamentu Programów Infrastruk-turalnych, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SESJA II: UWARUNKOWANIA ROZWOJU DRÓG WODNYCH ŒRÓDL DOWYCH W POLSCE Prezentacja wprowadzaj¹ca l dr Tomasz Sowiñski, Prezes Zarz¹du Zwi¹zku Miast Nadwiœlañskich Pytania do panelistów, Moderator: dr Tomasz Sowiñski, Prezes Zarz¹du Zwi¹zku Miast Nadwiœlañskich Paneliœci: l Mariusz Gajda, Biuro In ynierii Wodnej i Ochrony Œrodowiska M&I GAJDA w Gdañsku Jan Pyœ, Urz¹d eglugi Œródl¹dowej we Wroc³awiu l Zbigniew Antonowicz, Rada Interesantów Portu Szczecin SESJA III: WÊZ Y MIEJSKIE-KOMPONENT KORYTARZY TRANSPORTOWYCH W POLSCE. ZADANIA I POTENCJA Y MIAST W REALIZACJI KORYTARZA BA TYK-ADRIATYK W POLSCE Prezentacja wprowadzaj¹ca: dr Wojciech Szczurek, Prezes Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztyno-wej, Prezydent Miasta Gdyni Pytania do panelistów Moderator: Ryszard Toczek, Sekretarz Generalny / Dyrektor Biura Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej l Tomasz Jakubiec, Dyrektor Biura Strategii Miasta Urzêdu Miasta odzi l Andrzej Bojanowski, Z-ca Prezydenta Miasta Gdañska ds. polityki Gospodarczej, Prezes Zwi¹zku Miast i Gmin Morskich l Patryk Demski, Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin, Prezes Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na rzecz Budowy Autostrady A-1 l dr Tomasz Sowiñski, Prezes Zarz¹du Zwi¹zku Miast Nadwiœlañskich l Piotr NiedŸwiecki, Prezydent Miasta Zduñska Wola, Konsorcjum na rzecz Rewitalizacji Magistrali Wêglowej, Przewodnicz¹cy Komisji Transportu Zwi¹zku Miast Polskich Prezentacja inicjatywy Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej: "Karta miast transeuropejskiej sieci transportowej - "KARTA ÓDZKA" Przyjêcie "Karty ódzkiej" - jako dokumentu II Forum Korytarza Ba³tyk-Adriatyk w Gdañsku. KONFERENCJA DUÑSKO-POLSKIEGO FORUM GOSPODARKI MORSKIEJ l Jenny N. Braat, Dyrektor, Danish Maritime l Jerzy Czuczman, Dyrektor, Zwi¹zek Pracodawców "Forum Okrêtowe": Wspó³praca podmiotów polskich i duñskich w sektorze stoczniowym SESJA I: Nowoczesny przemys³ okrêtowy jako efekt wspó³pracy ponad granicami Moderator: Jerzy Czuczman, Dyrektor, Zwi¹zek Pracodawców "Forum Okrêtowe" l Arkadiusz Aszyk, Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy, Remontowa HoldingS.A. l Zbigniew Karpiñski, Prezes Zarz¹du, Dyrektor Naczelny, Centrum Techniki Okrêtowej S.A. l Poul Knudsgaard, Vice President MAN Diesel & Turbo/Danish Maritime l Morten Arndal Nielsen, Chief Commercial Officer Inrotech SESJA II: Transport morski w kontekœcie idei zrównowa onego rozwoju Moderator: Jerzy Czuczman, Dyrektor, Zwi¹zek Pracodawców "Forum Okrêtowe" l Monika Niemiec-Butryn, Zastêpca Dyrektora Departamentu Transportu Morskiego i Bezpieczeñstwa eglugi, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju l Helge Vandel Jensen, Business Development Manager, Danfoss l Przedstawiciel Ambasady Królestwa Danii w Warszawie SEMINARIUM INVEST IN POMERANIA - FORMY WSPARCIA DLA PRZEMYS U MORSKIEGO Tematyka: Obecnie oferowane formy wsparcia Czy bran a morska potrzebuje systemu wsparcia? W jakim stopniu firmy wykorzystuj¹ oferowane formy zachêt inwestycyjnych? Z jakich wymienio-nych form wsparcia firmy ju korzysta³y? Czy korzysta³y tak e z innych Ÿróde³? Jaka jest Pañstwa opinia nt. tych form wsparcia? Czym ró ni siê rodzimy system wsparcia od rozwi¹zañ oferowanych w Skandynawii, Niemczech czy Dalekim Wschodzie? Jakich instrumentów wsparcia oczekuje bran a morska od sektora publicz-nego (na szczeblu centralnym i regionalnym)? Moderator: Martyna Jacewicz, Gospodarka Morska l Teresa Kamiñska, Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej l S³awomir Majman, Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) l Szymon Ruta, MARS FIZ l Wojciech Maroski, Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy ICD Polska Sp. z o.o. l Iwona Kasperowicz, Dyrektor o. w Gdañsku, Bank Gospodarstwa Krajowego l Przedstawiciel CRIST S.A. l Przedstawiciel EPG

4 8 WRZEŒNIA Networking Ground A :25-11: NORWESKO-POLSKIE SIECIOWE SPOTKANIE BIZNESOWE GOSPODARKI MORSKIEJ W ZAKRESIE ZAAWANSOWANEGO PROJEKTOWANIA ROZWI ZAÑ PRZYBRZE NYCH, IN YNIERII ORAZ PRODUKCJI POWITANIE I KRÓTKIE PRZEDSTAWIENIE IDEI WYDARZENIA: l Kjell Arne Nielsen - Radca Handlowy, Ambasada Królestwa Norwegii w Polsce; Dyrektor, Innovation Norway Warsaw l Zbigniew Kamieñski - Zastêpca Dyrektora, Departament Innowacji i Przemys³u, Ministerstwo Gospodarki l Lars Gorvell-Dahll - Dyrektor, Maritime Department, Norsk Industri PREZENTACJE NORWESKICH KLASTRÓW Blue Maritime Cluster NCE Maritime CleanTech: Hege Okland - CEO, NCE Maritime CleanTech Norwegian Maritime Exporters: Erlend Prytz - Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy, Norwegian Maritime Exporters PREZENTACJE POLSKICH KLASTRÓW Klaster Morski Pomorza Zachodniego: Arkadiusz Marchewka - Manager Inicjatywy Klastrowej, Klaster Morski Pomorza Zachodniego Zwi¹zek Pracodawców "Forum Okrêtowe": Andrzej Wojtkiewicz - Prezes Zarz¹du, Zwi¹zek Pracodawców "Forum Okrêtowe" Polskie Forum Przemys³u Offshore: Zbigniew Karpiñski - Prezes Zarz¹du, Polskie Forum Przemys³u Offshore Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Morski: Andrzej Podlasiñski - Prezes Zarz¹du, Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Morski PREZENTACJE WYBRANYCH MO LIWOŒCI FINANSOWANIA Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej: Maryla Wojcieszek, Departament Wdra ania Programów Operacyjnych, Ministerstwo Gospodarki Horyzont 2020: Aleksandra Ihnatowicz, Krajowy Punktu Kontaktowy Programów Badawczych Research Council of Norway ERA-NET MARTEC: Wojciech Piotrowicz - Koordynator Programu ERA-NET MARTEC, Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju DYSKUSJA PANELOWA: IDENTYFIKACJA WSPÓLNYCH OBSZARÓW ZAINTERESOWANIA DLA WSPÓ PRACY MIÊDZYKLASTROWEJ Moderator: Piotr Dudziñski - Ambasada Królestwa Norwegii, Biuro Radcy Handlowego; Innovation Norway Warsaw Blue Maritime Cluster NCE Maritime CleanTech: Hege Okland - CEO, NCE Maritime CleanTech Norwegian Maritime Exporters Klaster Morski Pomorza Zachodniego: Arkadiusz Marchewka - Manager Inicjatywy Klastrowej, Klaster Morski Pomorza Zachodniego Zwi¹zek Pracodawców "Forum Okrêtowe" Polskie Forum Przemys³u Offshore: Zbigniew Karpiñski - Prezes Zarz¹du, Polskie Forum Przemys³u Offshore Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Morski: Andrzej Podlasiñski - Prezes Zarz¹du, Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Morski Q&A ROZMOWY B2B 9 WRZEŒNIA KONFERENCJA MIÊDZYNARDOWEGO PROJEKTU "SEMLA" - OCHRONA ŒRODOWISKA POLARNEGO DZIÊKI NOWYM MIKROFALOM I LEKKIM TECHNOLOGIOM ANTENOWYM Rozpoczêcie-powitanie, Pawel Kabacik Przegl¹d projektu SEMLA i powi¹zanych badañ, Pawel Kabacik Charakterystyka zagro eñ œrodowiskowych i metod wykrywania zanieczyszczeñ w ramach SEMLA, Fritz Bekkadal Komunikacja szerokopasmowa na morzu-wyzwania i rozwi¹zania, Fritz Bekkadal Anteny do przeprowadzania operacji arktycznych na ró nych platformach, statkach i samolotach-wyzwania i rozwi¹zania, Arkadiusz Byndas, Michal Preisner - poczêstunek Dzia³ania projektu SEMLA w obszarze anten, Arkadiusz Byndas Komunikacja szerokopasmowa na morzu w ramach SEMLA - kampanie pomiarowe na Morzu Ba³tyckim i nowe zaawansowane modele kana³ów radiowych, Pawel Kabacik, Fritz Bekkadal Mo liwoœci zastosowania nowych technologii radarowych w obliczu zagro eñ œrodowiskowych na Dalekiej Pó³nocy, Fritz Bekkadal Lunch Dzia³ania projektu SEMLA w obszarze radarów z syntetyczn¹ aperture (SAR), Wojciech Fraczek Dzia³ania projektu SEMLA w obszarze radarów SAR-polametrycznych i w technologii OFDM, Fritz Bekkadal Bezpieczeñstwo na morzu na Dalekiej Pó³nocy (MarSafe), zaproszony prelegent - poczêstunek

5 9 WRZEŒNIA Sala B1 Komunikacja z bezza³ogowymi statkami powietrznymi, w szczególnoœci w niesprzyjaj¹cych warunkach morskich przy propagacji sygna³u nad morzem, SEMLA i zaproszony prelegent Pozyskiwanie energii I zmniejszanie wymogów zasilania przenoœnego sprzêtu radiowego, Pawel Kabacik Wydajnoœæ morskiego systemu radiowego na Dalekiej Pó³nocy (MareNor), zaproszony prelegent Miniaturyzacja spektrometrów mikrofalowych, Andrzej Francik Podsumowanie KONFERENCJA BEZPIECZEÑSTWO WYBRZE A, PORTÓW I EGLUGI l Jaros³aw Brysiewicz, Zastêpca Szefa Biura Bezpieczeñstwa Narodowego SESJA I: Bezpieczeñstwo codziennego funkcjonowania eglugi w warunkach wzrastaj¹cego natê enia ruchu statków - rozwi¹zania systemowe i technologiczne na rzecz bezpieczeñstwa ludzi i mienia Moderator: prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, Akademia Marynarki Wojennej Partner Konferencji l kontradm. SG Piotr Stocki, komendant Morskiego Oddzia³u Stra y Granicznej: Zakres dzia³añ MOSG w celu zwiêkszenia bezpieczeñstwa eglugi l Wojciech Zdanowicz, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: Efektywnoœæ polskich rozwi¹zañ zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo eglugi l Przedstawiciel DNV GL Poland l dr Stanis³aw Rzyski, Prezes ENVIA Sp z o.o.: Rozwi¹zania techniczne dotycz¹ce badañ akwenów morskich i ich praktyczne zastosowanie w polskich obszarach morskich l Przedstawiciel Pañstwowej Komisji Badania Wypadków Morskich: Przyczyny i uwarunkowania wyst¹pienia wypadków morskich w polskiej strefie EEZ l Wies³aw Piotrzkowski, Kapitan Portu Gdañsk: Systemy kierowania ruchem jednostek w porcie - potrzeby techniczne SESJA II: Bezpieczeñstwo akwenów morskich oraz infrastruktury morskiej i nadmorskiej w kontekœcie zagro eñ specjalnych (terroryzm, demonstracja si³y, sabota, katastrofy ekologiczne) Moderator: prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, Akademia Marynarki Wojennej wiceadm. dr Stanis³aw Zarychta, dowódca Centrum Operacji Morskich l dr Andrzej Kilian, Prezes Zarz¹du, Oœrodek Badawczo - Rozwojowy Cen-trum Techniki Morskiej S.A. l Miros³aw Ogrodniczuk, Mened er ds. rozwoju biznesu (Navy), Thales Polska Sp. z o.o. l Rados³aw Ho³da, Dyrektor Biura Bezpieczeñstwa Portu, Zarz¹d Morskiego Portu Gdañska l dr hab. in. Miros³aw Gerigk, Politechnika Gdañska l Pawe³ Dom alicki, DNV GL Poland l dr Alicja Mrozowska, LOTOS Petrobaltic: Mo liwoœci technicznego zabezpieczenia marinokultur wiatrowych przed dzia³aniami sabota owymi i terrorystycznymi l bryg. dr Jacek Zboina, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpo arowej l Przedstawiciel SAAB KONFERENCJA OFFSHORE GRID & ENERGY STORAGE - Transgraniczny przesy³ energii elektrycznej kablami morskimi - Przy³¹czenia morskich farm wiatrowych do sieci l¹dowej - Budowa morskich sieci przesy³owych - Magazynowanie energii generowanej na morzu Sala B2 WALNE ZGROMADZENIE CZ ONKÓW ZWI ZKU PRACODAWCÓW "FORUM OKRÊTOWE" * Organizatorzy zastrzegaj¹ prawo do zmian w programie. Ostateczny program konferencji mo e ró niæ siê od wersji aktualnej w momencie oddawania do druku niniejszej broszury ORGANIZATOR / ORGANIZER: ztwlpl Zarz¹d Targów Warszawskich S.A Warszawa, ul. Pu³awska 12a; tel.: ; fax: ; Warsaw Exhibition Board S.A. 12a/3 Pu³awska Str., Warsaw

MORSKA ENERGETYKA WIATROWA

MORSKA ENERGETYKA WIATROWA Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) www.ptmew.pl MORSKA ENERGETYKA WIATROWA OFERTA POLSKIEGO PRZEMYS U POTENCJA ROZWOJU Mariusz Wito ski Prezes Zarz du Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Morska energetyka wiatrowa w Polsce - korzy ci dla polskiej gospodarki i warunki wzrostu

Morska energetyka wiatrowa w Polsce - korzy ci dla polskiej gospodarki i warunki wzrostu Morska energetyka wiatrowa w Polsce - korzy ci dla polskiej gospodarki i warunki wzrostu Dagmara ygowska Vice - prezes Zarz du Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Szczecin, 7 pa dziernika 2013

Bardziej szczegółowo

Strategia, infrastruktura, rynek - jaka przyszłość dla branży lotniczej w Polsce?

Strategia, infrastruktura, rynek - jaka przyszłość dla branży lotniczej w Polsce? Strategia, infrastruktura, rynek - jaka przyszłość dla branży lotniczej w Polsce? Krajowa strategia dla lotnictwa. Lotniska, przewoźnicy, zmiany prawnoorganizacyjne Lotniska regionalne, jakość i oferta

Bardziej szczegółowo

Targi NaviGate w Turku 18-19 maja 2016 r.

Targi NaviGate w Turku 18-19 maja 2016 r. W dniach Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Helsinkach zorganizował stoisko informacyjne i seminarium pod tytułem "Let`s create a Polish-Finnish Maritime Business Bridge" podczas targów NaviGate w

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA POLITYKA MORSKA GDYNIA 14 marca 2016 r.

KONFERENCJA POLITYKA MORSKA GDYNIA 14 marca 2016 r. KONFERENCJA GDYNIA 14 marca 2016 r. organizowana jest pod honorowym patronatem Marka Gróbarczyka Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i prof. zw. dr. hab. Piotra Jędrzejowicza JM Rektora

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Akademia OFFSHORE. Mariusz Witoński Prezes Zarządu PTMEW. Akademia OFFSHORE 28.11.2013, Gdańsk. w w w. p t m e w. p l

Akademia OFFSHORE. Mariusz Witoński Prezes Zarządu PTMEW. Akademia OFFSHORE 28.11.2013, Gdańsk. w w w. p t m e w. p l Mariusz Witoński Prezes Zarządu PTMEW 28.11.2013, Gdańsk 1 HISTORIA I PROFIL ORGANIZACJI - utworzone w 1997 roku w celu promocji rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce - od 2008 roku prowadzi działalność

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu budujmy przyszłość!

Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu budujmy przyszłość! Tekst jest przedstawiony po polsku/czesku/angielsku; Tento text je uveden v polském / čeština / angličtina; This text is provided in Polish/Czech/English Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu budujmy

Bardziej szczegółowo

Raport EBI. Korekta raportu bieżącego nr 24/2013 i 25/2013 dotyczących powołania członków organów Emitenta. numer 29/2013

Raport EBI. Korekta raportu bieżącego nr 24/2013 i 25/2013 dotyczących powołania członków organów Emitenta. numer 29/2013 od 1991 roku do dziś związany z BALTICON, przez cały ten czas pełnił funkcje kierownicze: a) od 1991 roku wspólnik " BALTICON" sp. z o.o obecnie działającej pod firmą "BALTICON TRANSPORT" sp. z o.o b)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku 13 maja 2015 r. Kim jesteśmy? Zakres oferowanych usług Spedycja Całopojazdowa Krajowa i Międzynarodowa Przesyłki Częściowe Krajowe i Międzynarodowe Przesyłki Drobnicowe

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

POLSKIE TOWARZYSTWO MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ POLSKIE TOWARZYSTWO MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ SZKOLENIA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Gdański Park Naukowo-Technologiczny, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk tel. 058 342 25 69, e-mail: ptmew@ptmew.pl, www.ptmew.pl

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Konin 15.11.2012 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury kolejowej w Województwie Zachodniopomorskim

Rozwój infrastruktury kolejowej w Województwie Zachodniopomorskim Konferencja Naukowo-Techniczna Zakład Transportu Kolejowego Rozwój infrastruktury kolejowej w Województwie Zachodniopomorskim Pod patronatem honorowym Prof. dr hab. Bogusława Liberadzkiego Posła do Parlamentu

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI HORYZONT EKSPORTOWY perspektywy i kierunki rozwoju działalności eksportowej polskich firm

MAŁOPOLSKI HORYZONT EKSPORTOWY perspektywy i kierunki rozwoju działalności eksportowej polskich firm MAŁOPOLSKI HORYZONT EKSPORTOWY perspektywy i kierunki rozwoju działalności eksportowej polskich firm 17 maja Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 18 maja Kraków Valley Golf Club & Country Club, Paczółtowice

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI Konferencja organizowana jest pod patronatem honorowym REKTORA KOMENDANTA AMW kmdr.

Bardziej szczegółowo

Europa: Północ, Wschód. biznes bez granic Świnoujście Heringsdorf 25 27 kwietnia 2012. www.bbf2012.pl

Europa: Północ, Wschód. biznes bez granic Świnoujście Heringsdorf 25 27 kwietnia 2012. www.bbf2012.pl Europa: Północ, Wschód biznes bez granic Świnoujście Heringsdorf 25 27 kwietnia 2012 ŚWINOUJŚCIE Honorowy Patronat Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka www.bbf2012.pl Baltic Business Forum to: już 4 edycja

Bardziej szczegółowo

Project Management Institute Poland Chapter. Oddział Wrocław

Project Management Institute Poland Chapter. Oddział Wrocław Project Management Institute Poland Chapter Oddział Wrocław Dokument Sprawozdanie Zarządu Oddziału Wrocławskiego, PMI Poland Chapter 2008/09 Autorzy Dokumentu Zarząd PMI PC o/wrocław Właściciel Dokumentu:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU MORSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ DO 2018 ROKU Andrzej Gdula Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu Morskiego i śeglugi Śródlądowej Konferencja Perspektywy

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Seminaria naukowców i praktyków Port Community System Seminaria naukowców i praktyków Debata Jaka Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Specjalizacja. Technologie Offshore i portowo-logistyczne

Inteligentna Specjalizacja. Technologie Offshore i portowo-logistyczne Inteligentna Specjalizacja Leszek Wilczyński CTO S.A. Plan prezentacji Struktura, potencjał i perspektywy rozwoju sektora offshore w Regionie Pomorskim i w Polsce Zaplecze badawczo-rozwojowe sektora offshore

Bardziej szczegółowo

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich organizatorzy zaangażowanie lokalnych instytucji konferencja została zorganizowana

Bardziej szczegółowo

Cyfryzacja energetyki w kontekście nowego trój paku energetycznego rozwój Smart Gridu i Smart Meteringu w Pols

Cyfryzacja energetyki w kontekście nowego trój paku energetycznego rozwój Smart Gridu i Smart Meteringu w Pols Cyfryzacja energetyki w kontekście nowego trój paku energetycznego rozwój Smart Gridu i Smart Meteringu w Pols Rozpoczęcie: 2012-04-04 Zakończenie: 2012-04-05 Miejsce spotkania: Warszawa Belwederska 23

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA NA STRONACH INTERNETOWYCH WWW.EUCON.UA WWW.IAU.UA

REJESTRACJA NA STRONACH INTERNETOWYCH WWW.EUCON.UA WWW.IAU.UA PRZY WSPARCIU Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie III 26 LISTOPADA 2015 ROKU m. Kijów, NKS Olimpijski, sala «Hall

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE PROGRAM KONFERENCJI NEUF 2013 IX Międzynarodowa Konferencja Inwestycje w Niskoemisyjną Energetykę pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła i kolektory słoneczne w praktyce - aspekty techniczne i prawne 1

Pompy ciepła i kolektory słoneczne w praktyce - aspekty techniczne i prawne 1 1 KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA POMPY CIEPŁA I KOLEKTORY SŁONECZNE W PRAKTYCE - ASPEKTY TECHNICZNE I PRAWNE ORGANIZATORZY KONFERENCJI Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER

POLISH MARITIME CLUSTER Gdynia, 16-01-2014 Marek Grzybowski, PhD. prof. AM Gdynia Director Economics & Management Department http://keiz.wpit.am.gdynia.pl/en/ Baltic Sea Region Observatory POLISH MARITIME CLUSTER www.klastermorski.com.pl

Bardziej szczegółowo

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto Konferencja Drogi ekspresowe S-74, S-12 i S-8 (Wrocław-Łódź) i ich strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski środkowo-wschodniej Dnia 04 czerwca 2008 r. w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013 Konferencja Silesia Power Meeting Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050 Termin: 12.04.2013 Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 Linia przewodnia : Rolą gazowych technologii energetycznych,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

DCT GDAŃSK BRAMA DLA EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ WRZESIEŃ 2011

DCT GDAŃSK BRAMA DLA EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ WRZESIEŃ 2011 DCT GDAŃSK BRAMA DLA EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ WRZESIEŃ 2011 Konteneryzacja w Polsce Około 90% ładunków niemasowych na świecie jest przewoŝonych w kontenerach, trend ten będzie utrzymany: 1) Konteneryzacja

Bardziej szczegółowo

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE HOTEL GRAND Nosalowy Dwór **** ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane ORGANIZATOR: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w

Bardziej szczegółowo

POWRÓT STATKÓW POD POLSKĄ BANDERĘ

POWRÓT STATKÓW POD POLSKĄ BANDERĘ II Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego 28 lutego 2013r. Uniwersytet Gdański Wydział Prawa i Administracji ELSA The European Law Students Association 30 lat doświadczenia 30 000 CZŁONKÓW W 41 PAŃSTWACH

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA POLITYKA MORSKA GDYNIA 14 marca 2016 r. PODSUMOWANIE DYSKUSJI

KONFERENCJA POLITYKA MORSKA GDYNIA 14 marca 2016 r. PODSUMOWANIE DYSKUSJI KONFERENCJA GDYNIA 14 marca 2016 r. PODSUMOWANIE DYSKUSJI organizowana jest pod honorowym patronatem Marka Gróbarczyka Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i prof. zw. dr. hab. Piotra Jędrzejowicza

Bardziej szczegółowo

MORSKA ENERGETYKA WIATROWA W POLSCE I EUROPIE STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU

MORSKA ENERGETYKA WIATROWA W POLSCE I EUROPIE STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) MORSKA ENERGETYKA WIATROWA W POLSCE I EUROPIE STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU Mariusz Witoński Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA JĄDROWA W POLSCE

ENERGETYKA JĄDROWA W POLSCE ENERGETYKA JĄDROWA W POLSCE OPCJA CZY REALNA POTRZEBA? 15 LISTOPADA, 2011 R. GDAŃSK, GDAŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Dlaczego Energetyka Jądrowa? Kierunki rozwoju bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

BATCo Baltic Adriatic Transport Cooperation Współpraca na rzecz rozwoju transportu bałtycko-adriatyckiego. Katowice, 7 listopada 2012

BATCo Baltic Adriatic Transport Cooperation Współpraca na rzecz rozwoju transportu bałtycko-adriatyckiego. Katowice, 7 listopada 2012 BATCo Baltic Adriatic Transport Cooperation Współpraca na rzecz rozwoju transportu bałtycko-adriatyckiego Katowice, 7 listopada 2012 Oś Bałtyk - Adriatyk Oś Bałtyk Adriatyk ukierunkowana jest na rozwój

Bardziej szczegółowo

Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 LISTA WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH UTWORZONEGO W RAMACH PROJEKTU WSPIERANIE POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM OCENIONYCH

Bardziej szczegółowo

Leszno, 19-20 marca 2015 XX edycja

Leszno, 19-20 marca 2015 XX edycja Leszno, 19-20 marca 2015 XX edycja W RAMACH PROJEKTU EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY Organizator Wspó³organizator Rada Programowa Konferencji Andrzej Kawiñski Przewodnicz¹cy Rady Country Manager Banknote

Bardziej szczegółowo

Witamy uczestników Konwencji

Witamy uczestników Konwencji Witamy uczestników Konwencji Motto: Renesans czy Stagnacja? Patronat honorowy: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, Wiceminister Juliusz

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

FORUM INWESTYCYJNE POWIATU WROCŁAWSKIEGO informacje organizacyjne

FORUM INWESTYCYJNE POWIATU WROCŁAWSKIEGO informacje organizacyjne informacje organizacyjne ORGANIZATOR: Powiat Wrocławski DATA: 5 czerwca 2014 r. BIEŻĄCY PRZEKAZ INFORMACJI MIEJSCE: Zamek Topacz ZASIĘG: regionalny, ponadlokalny ilość spotkań z podmiotami prezentującymi

Bardziej szczegółowo

Na tym spotkanie zakończono. Protokołował: /-/K.Lewanowicz

Na tym spotkanie zakończono. Protokołował: /-/K.Lewanowicz P R O T O K Ó Ł ze spotkania otwartego Stowarzyszenia Ekspertów Morskich dotyczącego nowej strategii polityki morskiej państwa zorganizowanego w Akademii Morskiej w Szczecinie w dniu 11 maja 2009 r. W

Bardziej szczegółowo

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego Zespół Doradców Gospodarczych TOR i SITK o. w Łodzi zapraszają na konferencję organizowaną przez RK Konferencje Forum Bezpieczeństwa Kolejowego - ludzie, procedury, technika - przekształcanie systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

10. PROBLEMY ROZWOJU TRANSPORTU W ŚWIETLE UREGULOWAŃ PRAWNYCH WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 505 10.1. Ocena regulacji prawnych Wspólnot Europejskich 505

10. PROBLEMY ROZWOJU TRANSPORTU W ŚWIETLE UREGULOWAŃ PRAWNYCH WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 505 10.1. Ocena regulacji prawnych Wspólnot Europejskich 505 Spis treści WSTĘP 11 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII 17 1.1. Proces produkcyjny i jego elementy 17 1.2. Pojęcia technologii oraz procesu technologicznego 19 1.3. Rola czynników

Bardziej szczegółowo

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH POD AUSPICJAMI DEKADY KOŚCI I STAWÓW WHO KOMUNIKAT 2 Warszawa- luty 2012 PATRONAT HONOROWY JM REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO PROF. DR HAB. MED. MAREK KRAWCZYK PATRONAT NAUKOWY POLSKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Chorzów, 16 czerwca 2011r. Projekt - charakterystyka Wdrażanie Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.10.2015 godz. 08:58:03 Numer KRS: 0000578283

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.10.2015 godz. 08:58:03 Numer KRS: 0000578283 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.10.2015 godz. 08:58:03 Numer KRS: 0000578283 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Tematyka: Cele i stan zaawansowania NPRGN oraz przykłady rozwiązań niskoemisyjnych

Tematyka: Cele i stan zaawansowania NPRGN oraz przykłady rozwiązań niskoemisyjnych PROGRAM I FORUM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Sala konferencyjna Centralnej Biblioteki Rolniczej, Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa 19 kwietnia 2013 r. 8.00 8.30 rejestracja przy kawie 8.30 9.00 Oficjalne

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

POLSKI PRZEMYSŁ MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

POLSKI PRZEMYSŁ MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ OFFSHORE WIND INDUSTRY NETWORK POLSKI PRZEMYSŁ MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ MARIUSZ WITOŃSKI PREZES ZARZĄDU PTMEW Parlamentarny Zespół ds. Energetyki - Warszawa, 20.04.2017 1 HISTORIA I PROFIL ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia $ listopada 2012 r. DPR - I - 021-18(2)/JS/BL/M F/2012 Według rozdzielnika Na podstawie przepisów Uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. lat 1924-2014. 9-10 kwietnia 2014. Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski

ZAPROSZENIE. lat 1924-2014. 9-10 kwietnia 2014. Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski lat ZAPROSZENIE Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski 1997 9-10 kwietnia 2014 lat Dariusz Kacprzyk Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego ma zaszczyt zaprosić na X Ogólnopolską

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdraŝaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Fundusze Europejskie. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdraŝaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Fundusze Europejskie Biuro Funduszy Europejskich Urzędu m. st. Warszawy Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdraŝaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Na stronach Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal.

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal. Agenda konferencji I OGÓLNOPOLSKIE FORUM Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce, składać się będzie z trzech części dwóch prelekcyjnych obejmujących łącznie 8 wystąpień oraz dyskusji panelowej,

Bardziej szczegółowo

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 PROGRAM Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 09:00-10:00 Rejestracja gości 10:15-10:30 Sala Satin Uroczyste otwarcie Witold

Bardziej szczegółowo

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011 Grodno S.A. w drodze na NewConnect IPO Day, 11.01.2011 Zastrzeżenia prawne W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Grodno S.A. (dalej: Spółka, Grodno) uznaje za wiarygodne

Bardziej szczegółowo

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Funkcje Izby Wspieranie stosunków w handlowych mi dzy przedsi biorstwami w Polsce i w Niemczech Reprezentowanie - polskiej gospodarki w niemieckiej

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju przemysłu morskiego na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej - doświadczenia zagraniczne i polskie

Uwarunkowania rozwoju przemysłu morskiego na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej - doświadczenia zagraniczne i polskie Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) w w w. p t m e w. p l Uwarunkowania rozwoju przemysłu morskiego na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej - doświadczenia zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Projekt GO LNG. rezultaty i efekty dla Polski

Projekt GO LNG. rezultaty i efekty dla Polski Projekt GO LNG rezultaty i efekty dla Polski Projekt Go LNG LNG Value chain for clean shipping, green ports and Blue growth in Baltic Sea Region Priorytet 3 Zrównoważony transport Cel szczegółowy 3.4 Żegluga

Bardziej szczegółowo

Export Finance II - program

Export Finance II - program Export Finance II - program Miejsce: Termin: Warszawa, SGH, 14 września 2011 Al. Niepodległości 128, Budynek C, Aula I. OTWARCIE SEMINARIUM 10.00-11.00 Olgierd Dziekoński Marcin Korolec Beata Stelmach

Bardziej szczegółowo

Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG. Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw.

Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG. Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. Otwarcie Konferencji 09.00 09.30 Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG Przypomnienie celów i metodyki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 78 OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ z dnia 22 grudnia 2014 r. o harmonogramie sesji egzaminacyjnych

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45

W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45 Agenda: Prowadz¹ca konferencjê: Katarzyna Nakielska-Pawluk, NPK Nauka-Praca-Kariera W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45 przybycia. (rejestracja

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Naukowa KLASTER-ODLEWNICTWO-PRZYSZŁOŚĆ 09-12.09.2014

Międzynarodowa Konferencja Naukowa KLASTER-ODLEWNICTWO-PRZYSZŁOŚĆ 09-12.09.2014 Międzynarodowa Konferencja Naukowa KLASTER-ODLEWNICTWO-PRZYSZŁOŚĆ 09-12.09.2014 W dniach 09-12 września 2014 roku w Świlczy k/ Rzeszowa w Hotelu Wellness & Spa Nowy Dwór odbyła się Międzynarodowa Konferencja

Bardziej szczegółowo

w środę 19 września o godzinie Hala Stulecia przy ul. Wystawowej 1, Wrocław

w środę 19 września o godzinie Hala Stulecia przy ul. Wystawowej 1, Wrocław Międzynarodowe Targi i Konferencje Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej Waterways Expo 2012 19-21 września 2012, Hala Stulecia Wrocław, ul Wystawowa 1 Po raz pierwszy przedstawiciele środowisk żeglugi

Bardziej szczegółowo

BAŁTYCKIE FORUM BIZNESU GDAŃSK 2012

BAŁTYCKIE FORUM BIZNESU GDAŃSK 2012 Правительство Калининградской области The Kaliningrad Office of the Consulate-General of Sweden in Saint-Petersburg Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Калининградская

Bardziej szczegółowo

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH Ciechocinek, 17.11.2014r. AGENDA SPOTKANIA Stan członkowski SHP Działania SHP w 2014r. Sytuacja finansowa SHP Plan działań

Bardziej szczegółowo

Informacje organizacyjne dot. konferencji. w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012

Informacje organizacyjne dot. konferencji. w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012 Informacje organizacyjne dot. konferencji w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012 Organizatorzy Śląski Związek Gmin i Powiatów to stowarzyszenie, którego misją jest słuŝba na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy przedmiotów i substancji zabronionych oraz metod i środków ochrony przewozu

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP)

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP) Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP) EKOINNOWACJE Dr Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia

Bardziej szczegółowo

Projekt. Integrated Baltic offshore wind electricity grid development

Projekt. Integrated Baltic offshore wind electricity grid development Projekt Integrated Baltic offshore wind electricity grid development 1 Informacje o projekcie Baltic InteGrid Baltic InteGrid Integrated Baltic offshore wind electricity grid development Źródło finansowe:

Bardziej szczegółowo

Realizacja s usznych interesów czy szanta korporacyjny? Spory mi dzy mniejszoêciowymi a wi kszoêciowymi akcjonariuszami spó ek publicznych

Realizacja s usznych interesów czy szanta korporacyjny? Spory mi dzy mniejszoêciowymi a wi kszoêciowymi akcjonariuszami spó ek publicznych Realizacja s usznych interesów czy szanta korporacyjny? Spory mi dzy mniejszoêciowymi a wi kszoêciowymi akcjonariuszami spó ek publicznych W spó kach publicznych wyst pujà cz sto sprzeczne interesy inwestorów

Bardziej szczegółowo

Technologie offshore inteligentną specjalizacją Pomorza. Leszek Wilczyński CTO S.A.

Technologie offshore inteligentną specjalizacją Pomorza. Leszek Wilczyński CTO S.A. Technologie offshore inteligentną specjalizacją Pomorza Leszek Wilczyński CTO S.A. Plan prezentacji Struktura, potencjał i perspektywy rozwoju sektora offshore w Regionie Pomorskim i w Polsce Zaplecze

Bardziej szczegółowo

Klastryw systemie innowacji Mazowsza

Klastryw systemie innowacji Mazowsza Klastryw systemie innowacji Mazowsza Marek Daszkiewicz Konferencja jestwspółfinansowanaprzez UnięEuropejskąze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Metody wspierania

Bardziej szczegółowo

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Od 23 do 27 czerwca odbędzie się w Krakowie Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa. Święto Organizacji

Bardziej szczegółowo

Modele finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska opis zrealizowanych działań

Modele finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska opis zrealizowanych działań Modele finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska opis zrealizowanych działań Projekt Modele finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska składał się z dwóch zasadniczych elementów.

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń Menedżerskich. Szkolenie 1. Marka i model działania sieci Opowieści z Narwi Budowanie małej sieci. CIT-LOT-DA-H umowy sieciowe

Tematyka szkoleń Menedżerskich. Szkolenie 1. Marka i model działania sieci Opowieści z Narwi Budowanie małej sieci. CIT-LOT-DA-H umowy sieciowe Tematyka szkoleń Menedżerskich Szkolenie 1. Marka i model działania sieci Opowieści z Narwi Budowanie małej sieci. CIT-LOT-DA-H umowy sieciowe Grupa III Podlaska 28-30.01.2011r. Hotel Wojciech Augustów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA 3-LETNIA Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. www.enel.pl

STRATEGIA 3-LETNIA Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. www.enel.pl STRATEGIA 3-LETNIA Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. OBSZARY DZIAŁALNOŚCI Abonamenty 57% przychodów Usługi komercyjne i ubezpieczeniowe w przychodniach 15% przychodów Diagnostyka obrazowa 16% przychodów

Bardziej szczegółowo

REGION MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO OBSZAR INTEGRACJI MAKROEGIONALNEJ MAREK GRZYBOWSKI

REGION MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO OBSZAR INTEGRACJI MAKROEGIONALNEJ MAREK GRZYBOWSKI REGION MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO OBSZAR INTEGRACJI MAKROEGIONALNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ MAREK GRZYBOWSKI BALTIC SEA REGION OBSERVATORY Akademia Morska w Gdyni m.grzybowski@wpit.am.gdynia.pl Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy. Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks

Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy. Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez PTE w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku

Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku Źródło: Energa Operator Marcin Gregorowicz Gdańsk 06.05.2016r. WFOŚ finansowanie inwestycji Dofinansowania Pierwszeństwo w finansowaniu projektów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Alexander Lubański Partner, Black Pearls

Alexander Lubański Partner, Black Pearls Szanowni Państwo, Black Pearls to fundusz inwestycyjny wspierający rozwój polskich innowacji. Kluczowy zespół funduszu stanowią polscy oraz zagraniczni eksperci o interdyscyplinarnych kompetencjach. Black

Bardziej szczegółowo

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace 9.30 10.00 Rejestracja uczestników PROGRAM FORUM 20 marca 2012 roku 10.00 10.30 Uroczyste otwarcie Forum z udziałem gości honorowych Andrzej Kotala - Prezydent Miasta Chorzów Marcin Michalik - Zastępca

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI

WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI Poznań, 15.01.2014 Konferencja zorganizowana w ramach: Pierwszego Ogólnopolskiego Forum Studiów nad Bezpieczeństwem Patronat honorowy: Minister Obrony Narodowej Tomasz

Bardziej szczegółowo

Europe-Africa Business Summit

Europe-Africa Business Summit Europe-Africa Business Summit Warszawa 8-9 października 2014 Partner Strategiczny: Partnerzy Merytoryczni: Partnerzy Główni: Partnerzy Medialni: Afryka wciąż jest kontynentem szans i możliwości. Wydarzenie,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

VI Forum. Parlamentów Południowego Bałtyku. Badania naukowe czynnikiem integrującym i szansą rozwoju gospodarczego regionów Południowego Bałtyku

VI Forum. Parlamentów Południowego Bałtyku. Badania naukowe czynnikiem integrującym i szansą rozwoju gospodarczego regionów Południowego Bałtyku VI Forum Parlamentów Południowego Bałtyku Badania naukowe czynnikiem integrującym i szansą rozwoju gospodarczego regionów Południowego Bałtyku PROJEKT PROGRAMU stan na 07.05.2008 r. Kołobrzeg, dn. 18-20

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne)

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) 1. Specjalność: Menedżer personalny Prowadzący seminarium: prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz Tytuł seminarium: Zarządzanie ludźmi 1. Procesy doboru

Bardziej szczegółowo

prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa

prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE UDZIAŁ W WYBRANYCH PROJEKTACH B+R 1. Portowe centra logistyczne jako stymulanty rozwoju portów, miast portowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE LITERATURA: 2 Hans Christian Pfohl Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Instytut Logistyki i Magazynowania,

Bardziej szczegółowo

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r.

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji ******* Uczelnia Wydział Prawa i Administracji ******* Fundacja Mercatus et Civis Energetyczne Forum Nauki

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Ustronie Morskie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Wójt Gminy Ustronie Morskie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej KOMUNIKAT nr 1A Organizatorzy Konferencji Wójt Gminy Ustronie Morskie Zachodniopomorski Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Patronat Honorowy Konferencji Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek Premier,

Bardziej szczegółowo

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO jak URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU AL. JANA PAWŁA II 57 15-703 BIAŁYSTOK IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE 11-12 CZERWCA 2015 HOTEL BIAŁOWIESKI ***

Bardziej szczegółowo