PROGRAM KONFERENCJI BALTEXPO 2015* BALTEXPO 2015 CONFERENCE PROGRAM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KONFERENCJI BALTEXPO 2015* BALTEXPO 2015 CONFERENCE PROGRAM"

Transkrypt

1 7-9 wrzeœnia 2015, Gdañsk 7-9 September 2015, Gdañsk SKRÓCONY PROGRAM BALTEXPO BALTEXPO MIÊDZYNARODOWE TARGI MORSKIE INTERNATIONAL MARITIME EXHIBITION PROGRAM KONFERENCJI BALTEXPO 2015* BALTEXPO 2015 CONFERENCE PROGRAM BALTEXPO 2015 PROGRAM IN A NUTSHELL CEREMONIA OTWARCIA BALTEXPO KONFERENCJA TRANSPORT MORSKI I ROZWÓJ PORTÓW MORSKICH 7.09 SEMINARIUM "JEDWABNY SZLAK" 7.09 KONFERENCJA NOWOCZESNY PRZEMYS OKRÊTOWY I OFFSHORE W POLSCE 8.09 II FORUM KORYTARZA TRANSPORTOWEGO BA TYK - ADRIATYK 8.09 KONFERENCJA DUÑSKO-POLSKIEGO FORUM GOSPODARKI MORSKIEJ 8.09 SEMINARIUM INVEST IN POMERANIA: FORMY WSPARCIA DLA PRZEMYS U MORSKIEGO 8.09 NORWEGIAN-POLISH ADVANCED MARITIME AND OFFSHORE DESIGN, ENGINEERING AND PRODUCTION EVENT 8.09 KONFERENCJA MIÊDZYNARODOWEGO PROJEKTU "SEMLA": OCHRONA ŒRODOWISKA POLARNEGO DZIÊKI NOWYM MIKROFALOM I LEKKIM TECHNOLOGIOM ANTENOWYM 9.09 KONFERENCJA BEZPIECZEÑSTWO WYBRZE A, PORTÓW I EGLUGI 9.09 KONFERENCJA OFFSHORE GRID & ENERGY STORAGE 9.09 WALNE ZGROMADZENIE CZ ONKÓW ZWI ZKU PRACODAWCÓW "FORUM OKRÊTOWE" 9.09 BALTEXPO 2015 OPENING CEREMONY 7.09 MARITIME TRANSPORT & PORT DEVELOPMENT CONFERENCE 7.09 SILK ROAD MARITIME ROUTE BUSINESS SEMINAR 7.09 MODERN SHIPBUILDING AND OFFSHORE CONFERENCE nd BALTIC - ADRIATIC TRANSPORT CORRIDOR FORUM 8.09 DANISH-POLISH MARITIME BUSINESS FORUM CONFERENCE 8.09 INVEST IN POMERANIA SEMINAR: FORMS OF SUPPORT FOR THE MARITIME ECONOMY 8.09 NORWEGIAN-POLISH ADVANCED MARITIME AND OFFSHORE DESIGN, ENGINEERING AND PRODUCTION NETWORKING EVENT 8.09 THE INTERNATIONAL "SEMLA" PROJECT CONFERENCE: SAFEGUARDING THE POLAR ENVIRONMENT WITH NOVEL MICROWAVE AND LIGHTWEIGHT ANTENNA TECHNOLOGIES 9.09 SAFETY AND SECURITY OF COASTS, PORTS AND SHIPPING CONFERENCE 9.09 OFFSHORE GRID & ENERGY STORAGE CONFERENCE 9.09 THE GENERAL ASSEMBLY OF MEMBERS OF THE ASSOCIATION OF POLISH MARITIME INDUSTRIES "FORUM OKRÊTOWE" 9.09 Patronat honorowy BALTEXPO 2015: Wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki Podsekretarz Stanu Dorota Pyæ Przewodnicz¹cy Komisji Infrastruktury Stanis³aw mijan Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek Komenda G³ówna Stra y Granicznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci (PARP) Polska Izba Spedycji i Logistyki Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej Tomasz Szubrycht Partner Strategiczny BALTEXPO 2015: G³ówny Partner BALTEXPO 2015: Organizator: ztwlpl Zarz¹d Targów Warszawskich S.A. Partnerzy BALTEXPO 2015: Patroni medialni BALTEXPO 2015:

2 7 WRZEŒNIA Networking Ground A SALA B Sala B CEREMONIA OTWARCIA BALTEXPO 2015 KONFERENCJA TRANSPORT MORSKI I ROZWÓJ PORTÓW MORSKICH l prof. Dorota Pyæ, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: Inwestycje infrastrukturalne jako czynnik podnosz¹cy konkurencyjnoœæ polskich portów l Jerzy ZwoŸdziak, Zastêpca Prezesa Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej SESJA I: Eksport i import drog¹ morsk¹ szans¹ dla polskiej gospodarki Moderator: Prof. Andrzej Grzelakowski, Akademia Morska w Gdyni l Mieczys³aw Struk, Marsza³ek Województwa Pomorskiego l Marek Tarczyñski, Przewodnicz¹cy Rady Izby, Polska Izba Spedycji i Logistyki l Maria Andrzej Faliñski, Dyrektor Generalny, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji l Piotr Paw³owski l Dariusz Barszczewski - Dyrektor ds Logistyki, Castorama Polska Sp. z o.o. l Mira Roszkiewicz, Szef ds Logistyki Importui, Castorama Polska Sp. z o.o. SESJA II: Infrastruktura liniowa i punktowa niezbêdna do obs³ugi importu drog¹ morsk¹ Moderator: Prof. Andrzej Grzelakowski, Akademia Morska w Gdyni l Monika Niemiec-Butryn, Z-ca Dyrektora, Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeñstwa eglugi, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju l Dorota Raben, Prezes Zarz¹du, Zarz¹d Morskiego Portu Gdañsk S.A. l Jerzy Jarosiñski, Prezes Zarz¹du, Zarz¹d Morskiego Portu Gdynia S.A. l Witold Ratajczak, Dyrektor ds. Rozwoju Portów w Zarz¹dzie Morskich Portów Szczecin i Œwinoujœcie SA l Krzysztof Szymborski, Przewodnicz¹cy Rady Interesantów Portu Gdynia l Dominik Landa, Dyrektor Handlowy, Deepwater Container Terminal (DCT) Gdañsk SEMINARIUM "JEDWABNY SZLAK" Moderator: Ivy Yu Yang, Pe³nomocnik Zarz¹du ds. Azji, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) l S³awomir Majman, Prezes Zarz¹du, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) l Maciej Lachowski, Z-ca Dyrektora, Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju l Liu Lijuan, Radca Ekonomiczno-Handlowy, Ambasada Chiñskiej Republiki Ludowej w Warszawie l Prof. LIU Zuokui, Chinese Academy of Social Science l Dr. Walfgang Rohr l Alan Aleksandrowicz, Prezes Zarz¹du, InvestGda l Marek Tarczyñski - Przewodnicz¹cy Rady Izby, Polska Izba Spedycji i Logistyki l dr CUI Hongjian, Director, China Institute of International Studies l LUO Shan, China Director, Raiffeisen Bank, Marcin Kamola, Business Development Manager, DCT Gdañsk 8 WRZEŒNIA 2015 KONFERENCJA NOWOCZESNY PRZEMYS OKRÊTOWY I OFFSHORE W POLSCE Szanse i wyzwania dla polskiego przemys³u okrêtowego na tle œwiatowych tendencji w eksploracji zasobów i potencja³u morza l Dariusz Rudziñski, Prezes Zarz¹du, Polski Rejestr Statków l Andrass Joensen, Prezes Zarz¹du, DNV GL Poland SESJA I: Wp³yw porozumienia Transatlantic Trade Investment Partnership (TTIP) pomiêdzy EU a USA na europejski przemys³ okrêtowy; Oferta polskich stoczni dla polskich i zagranicznych dostawców; Strefy ograniczonej emisji zanieczyszczeñ (ECA) szans¹ dla polskich stoczni Moderator: red. Jacek Klein, Dziennik Ba³tycki l Arkadiusz Aszyk, Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy, Remontowa Holding l Sarai Blanc, Policy Adviser, Sea Europe l wiceadm. Marian Ambroziak, Inspektor Marynarki Wojennej, Dowództwo Generalne Rodzajów Si³ Zbrojnych l Hanna Hanæ, Prezes Zarz¹du, Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. l Pawe³ Banaœ, Dyrektor Handlowy, Stocznia Marynarki Wojennej S.A. SESJA II Tendencje na rynku paliw i ich wp³yw na rozwój przemys³u offshore oil & gas; Czy warto rozwijaæ us³ugi polskiego przemys³u okrêtowego dla sektora offshore wind? Moderator: red. Jacek Klein, Dziennik Ba³tycki l Zbigniew Karpiñski, Prezes Zarz¹du, Dyrektor Naczelny, Centrum Techniki Okrêtowej S.A. l Adam Ruszkowski, Gdañska Stocznia Remontowa im. Józefa Pi³sudskiego l Przedstawiciel Stoczni Gdañsk S.A. i GSG Towers Sp. z o.o. l Robert Ruszkowski, Wiceprezes Zarz¹du, Vistal Gdynia S.A. l Mariusz Witoñski, Prezes Zarz¹du, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej l Georgiy Bedrik, Rosyjski Morski Rejestr Statków POSIEDZENIE GRUPY EKSPERCKIEJ RADY PAÑSTW MORZA BA TYCKIEGO

3 8 WRZEŒNIA Sala B II FORUM KORYTARZA TRANSPORTOWEGO BA TYK - ADRIATYK l Ryszard Œwilski, Prezes Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Ba³tyk Adriatyk, Cz³onek Zarz¹du Województwa Pomorskiego l dr Wojciech Szczurek, Prezes Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej, Prezydent Miasta Gdynia l Andrzej Bojanowski, Prezes Zwi¹zku Miast i Gmin Morskich, Z-ca Prezydenta Miasta Gdañska ds. polityki gospodarczej SESJA I: INFRASTRUKTURA LOGISTYCZNA KORYTARZA TRANSPORTOWEGO BA TYK-ADRIATYK W POLSCE - OCENA JEJ OBECNEGO STANU ORAZ IDENTYFIKACJA I PRIORYTETYZACJA POTRZEB ROZWOJU W PERSPEKTYWIE DO 2020 R. Prezentacja wprowadzaj¹ca: dr Micha³ Graban, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Pomorskiego Pytania do panelistów Moderator: prof. dr hab. Andrzej S. Grzelakowski, Katedra Logistyki Systemów Transportowych, Akademia Morska w Gdyni Paneliœci: l Andrzej Paw³owski, Wiceprezes Zarz¹du PKP PLK, Dyrektor ds. eksploatacji l Krzysztof Szymborski, Przewodnicz¹cy Rady Interesantów Portu Gdynia, Prezes Ba³tyckiego Terminala Kontenerowego l Witold Ratajczak, Dyrektor ds. rozwoju Zarz¹du Morskich Portów Szczecin i Œwinoujœcie S.A. l Marek Tarczyñski, Przewodnicz¹cy Rady Izby, Polska Izba Spedycji i Logistyki l Gabriela Popowicz, Zastêpca Dyrektora Departamentu Programów Infrastruk-turalnych, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SESJA II: UWARUNKOWANIA ROZWOJU DRÓG WODNYCH ŒRÓDL DOWYCH W POLSCE Prezentacja wprowadzaj¹ca l dr Tomasz Sowiñski, Prezes Zarz¹du Zwi¹zku Miast Nadwiœlañskich Pytania do panelistów, Moderator: dr Tomasz Sowiñski, Prezes Zarz¹du Zwi¹zku Miast Nadwiœlañskich Paneliœci: l Mariusz Gajda, Biuro In ynierii Wodnej i Ochrony Œrodowiska M&I GAJDA w Gdañsku Jan Pyœ, Urz¹d eglugi Œródl¹dowej we Wroc³awiu l Zbigniew Antonowicz, Rada Interesantów Portu Szczecin SESJA III: WÊZ Y MIEJSKIE-KOMPONENT KORYTARZY TRANSPORTOWYCH W POLSCE. ZADANIA I POTENCJA Y MIAST W REALIZACJI KORYTARZA BA TYK-ADRIATYK W POLSCE Prezentacja wprowadzaj¹ca: dr Wojciech Szczurek, Prezes Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztyno-wej, Prezydent Miasta Gdyni Pytania do panelistów Moderator: Ryszard Toczek, Sekretarz Generalny / Dyrektor Biura Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej l Tomasz Jakubiec, Dyrektor Biura Strategii Miasta Urzêdu Miasta odzi l Andrzej Bojanowski, Z-ca Prezydenta Miasta Gdañska ds. polityki Gospodarczej, Prezes Zwi¹zku Miast i Gmin Morskich l Patryk Demski, Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin, Prezes Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na rzecz Budowy Autostrady A-1 l dr Tomasz Sowiñski, Prezes Zarz¹du Zwi¹zku Miast Nadwiœlañskich l Piotr NiedŸwiecki, Prezydent Miasta Zduñska Wola, Konsorcjum na rzecz Rewitalizacji Magistrali Wêglowej, Przewodnicz¹cy Komisji Transportu Zwi¹zku Miast Polskich Prezentacja inicjatywy Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej: "Karta miast transeuropejskiej sieci transportowej - "KARTA ÓDZKA" Przyjêcie "Karty ódzkiej" - jako dokumentu II Forum Korytarza Ba³tyk-Adriatyk w Gdañsku. KONFERENCJA DUÑSKO-POLSKIEGO FORUM GOSPODARKI MORSKIEJ l Jenny N. Braat, Dyrektor, Danish Maritime l Jerzy Czuczman, Dyrektor, Zwi¹zek Pracodawców "Forum Okrêtowe": Wspó³praca podmiotów polskich i duñskich w sektorze stoczniowym SESJA I: Nowoczesny przemys³ okrêtowy jako efekt wspó³pracy ponad granicami Moderator: Jerzy Czuczman, Dyrektor, Zwi¹zek Pracodawców "Forum Okrêtowe" l Arkadiusz Aszyk, Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy, Remontowa HoldingS.A. l Zbigniew Karpiñski, Prezes Zarz¹du, Dyrektor Naczelny, Centrum Techniki Okrêtowej S.A. l Poul Knudsgaard, Vice President MAN Diesel & Turbo/Danish Maritime l Morten Arndal Nielsen, Chief Commercial Officer Inrotech SESJA II: Transport morski w kontekœcie idei zrównowa onego rozwoju Moderator: Jerzy Czuczman, Dyrektor, Zwi¹zek Pracodawców "Forum Okrêtowe" l Monika Niemiec-Butryn, Zastêpca Dyrektora Departamentu Transportu Morskiego i Bezpieczeñstwa eglugi, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju l Helge Vandel Jensen, Business Development Manager, Danfoss l Przedstawiciel Ambasady Królestwa Danii w Warszawie SEMINARIUM INVEST IN POMERANIA - FORMY WSPARCIA DLA PRZEMYS U MORSKIEGO Tematyka: Obecnie oferowane formy wsparcia Czy bran a morska potrzebuje systemu wsparcia? W jakim stopniu firmy wykorzystuj¹ oferowane formy zachêt inwestycyjnych? Z jakich wymienio-nych form wsparcia firmy ju korzysta³y? Czy korzysta³y tak e z innych Ÿróde³? Jaka jest Pañstwa opinia nt. tych form wsparcia? Czym ró ni siê rodzimy system wsparcia od rozwi¹zañ oferowanych w Skandynawii, Niemczech czy Dalekim Wschodzie? Jakich instrumentów wsparcia oczekuje bran a morska od sektora publicz-nego (na szczeblu centralnym i regionalnym)? Moderator: Martyna Jacewicz, Gospodarka Morska l Teresa Kamiñska, Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej l S³awomir Majman, Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) l Szymon Ruta, MARS FIZ l Wojciech Maroski, Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy ICD Polska Sp. z o.o. l Iwona Kasperowicz, Dyrektor o. w Gdañsku, Bank Gospodarstwa Krajowego l Przedstawiciel CRIST S.A. l Przedstawiciel EPG

4 8 WRZEŒNIA Networking Ground A :25-11: NORWESKO-POLSKIE SIECIOWE SPOTKANIE BIZNESOWE GOSPODARKI MORSKIEJ W ZAKRESIE ZAAWANSOWANEGO PROJEKTOWANIA ROZWI ZAÑ PRZYBRZE NYCH, IN YNIERII ORAZ PRODUKCJI POWITANIE I KRÓTKIE PRZEDSTAWIENIE IDEI WYDARZENIA: l Kjell Arne Nielsen - Radca Handlowy, Ambasada Królestwa Norwegii w Polsce; Dyrektor, Innovation Norway Warsaw l Zbigniew Kamieñski - Zastêpca Dyrektora, Departament Innowacji i Przemys³u, Ministerstwo Gospodarki l Lars Gorvell-Dahll - Dyrektor, Maritime Department, Norsk Industri PREZENTACJE NORWESKICH KLASTRÓW Blue Maritime Cluster NCE Maritime CleanTech: Hege Okland - CEO, NCE Maritime CleanTech Norwegian Maritime Exporters: Erlend Prytz - Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy, Norwegian Maritime Exporters PREZENTACJE POLSKICH KLASTRÓW Klaster Morski Pomorza Zachodniego: Arkadiusz Marchewka - Manager Inicjatywy Klastrowej, Klaster Morski Pomorza Zachodniego Zwi¹zek Pracodawców "Forum Okrêtowe": Andrzej Wojtkiewicz - Prezes Zarz¹du, Zwi¹zek Pracodawców "Forum Okrêtowe" Polskie Forum Przemys³u Offshore: Zbigniew Karpiñski - Prezes Zarz¹du, Polskie Forum Przemys³u Offshore Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Morski: Andrzej Podlasiñski - Prezes Zarz¹du, Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Morski PREZENTACJE WYBRANYCH MO LIWOŒCI FINANSOWANIA Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej: Maryla Wojcieszek, Departament Wdra ania Programów Operacyjnych, Ministerstwo Gospodarki Horyzont 2020: Aleksandra Ihnatowicz, Krajowy Punktu Kontaktowy Programów Badawczych Research Council of Norway ERA-NET MARTEC: Wojciech Piotrowicz - Koordynator Programu ERA-NET MARTEC, Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju DYSKUSJA PANELOWA: IDENTYFIKACJA WSPÓLNYCH OBSZARÓW ZAINTERESOWANIA DLA WSPÓ PRACY MIÊDZYKLASTROWEJ Moderator: Piotr Dudziñski - Ambasada Królestwa Norwegii, Biuro Radcy Handlowego; Innovation Norway Warsaw Blue Maritime Cluster NCE Maritime CleanTech: Hege Okland - CEO, NCE Maritime CleanTech Norwegian Maritime Exporters Klaster Morski Pomorza Zachodniego: Arkadiusz Marchewka - Manager Inicjatywy Klastrowej, Klaster Morski Pomorza Zachodniego Zwi¹zek Pracodawców "Forum Okrêtowe" Polskie Forum Przemys³u Offshore: Zbigniew Karpiñski - Prezes Zarz¹du, Polskie Forum Przemys³u Offshore Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Morski: Andrzej Podlasiñski - Prezes Zarz¹du, Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Morski Q&A ROZMOWY B2B 9 WRZEŒNIA KONFERENCJA MIÊDZYNARDOWEGO PROJEKTU "SEMLA" - OCHRONA ŒRODOWISKA POLARNEGO DZIÊKI NOWYM MIKROFALOM I LEKKIM TECHNOLOGIOM ANTENOWYM Rozpoczêcie-powitanie, Pawel Kabacik Przegl¹d projektu SEMLA i powi¹zanych badañ, Pawel Kabacik Charakterystyka zagro eñ œrodowiskowych i metod wykrywania zanieczyszczeñ w ramach SEMLA, Fritz Bekkadal Komunikacja szerokopasmowa na morzu-wyzwania i rozwi¹zania, Fritz Bekkadal Anteny do przeprowadzania operacji arktycznych na ró nych platformach, statkach i samolotach-wyzwania i rozwi¹zania, Arkadiusz Byndas, Michal Preisner - poczêstunek Dzia³ania projektu SEMLA w obszarze anten, Arkadiusz Byndas Komunikacja szerokopasmowa na morzu w ramach SEMLA - kampanie pomiarowe na Morzu Ba³tyckim i nowe zaawansowane modele kana³ów radiowych, Pawel Kabacik, Fritz Bekkadal Mo liwoœci zastosowania nowych technologii radarowych w obliczu zagro eñ œrodowiskowych na Dalekiej Pó³nocy, Fritz Bekkadal Lunch Dzia³ania projektu SEMLA w obszarze radarów z syntetyczn¹ aperture (SAR), Wojciech Fraczek Dzia³ania projektu SEMLA w obszarze radarów SAR-polametrycznych i w technologii OFDM, Fritz Bekkadal Bezpieczeñstwo na morzu na Dalekiej Pó³nocy (MarSafe), zaproszony prelegent - poczêstunek

5 9 WRZEŒNIA Sala B1 Komunikacja z bezza³ogowymi statkami powietrznymi, w szczególnoœci w niesprzyjaj¹cych warunkach morskich przy propagacji sygna³u nad morzem, SEMLA i zaproszony prelegent Pozyskiwanie energii I zmniejszanie wymogów zasilania przenoœnego sprzêtu radiowego, Pawel Kabacik Wydajnoœæ morskiego systemu radiowego na Dalekiej Pó³nocy (MareNor), zaproszony prelegent Miniaturyzacja spektrometrów mikrofalowych, Andrzej Francik Podsumowanie KONFERENCJA BEZPIECZEÑSTWO WYBRZE A, PORTÓW I EGLUGI l Jaros³aw Brysiewicz, Zastêpca Szefa Biura Bezpieczeñstwa Narodowego SESJA I: Bezpieczeñstwo codziennego funkcjonowania eglugi w warunkach wzrastaj¹cego natê enia ruchu statków - rozwi¹zania systemowe i technologiczne na rzecz bezpieczeñstwa ludzi i mienia Moderator: prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, Akademia Marynarki Wojennej Partner Konferencji l kontradm. SG Piotr Stocki, komendant Morskiego Oddzia³u Stra y Granicznej: Zakres dzia³añ MOSG w celu zwiêkszenia bezpieczeñstwa eglugi l Wojciech Zdanowicz, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: Efektywnoœæ polskich rozwi¹zañ zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo eglugi l Przedstawiciel DNV GL Poland l dr Stanis³aw Rzyski, Prezes ENVIA Sp z o.o.: Rozwi¹zania techniczne dotycz¹ce badañ akwenów morskich i ich praktyczne zastosowanie w polskich obszarach morskich l Przedstawiciel Pañstwowej Komisji Badania Wypadków Morskich: Przyczyny i uwarunkowania wyst¹pienia wypadków morskich w polskiej strefie EEZ l Wies³aw Piotrzkowski, Kapitan Portu Gdañsk: Systemy kierowania ruchem jednostek w porcie - potrzeby techniczne SESJA II: Bezpieczeñstwo akwenów morskich oraz infrastruktury morskiej i nadmorskiej w kontekœcie zagro eñ specjalnych (terroryzm, demonstracja si³y, sabota, katastrofy ekologiczne) Moderator: prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, Akademia Marynarki Wojennej wiceadm. dr Stanis³aw Zarychta, dowódca Centrum Operacji Morskich l dr Andrzej Kilian, Prezes Zarz¹du, Oœrodek Badawczo - Rozwojowy Cen-trum Techniki Morskiej S.A. l Miros³aw Ogrodniczuk, Mened er ds. rozwoju biznesu (Navy), Thales Polska Sp. z o.o. l Rados³aw Ho³da, Dyrektor Biura Bezpieczeñstwa Portu, Zarz¹d Morskiego Portu Gdañska l dr hab. in. Miros³aw Gerigk, Politechnika Gdañska l Pawe³ Dom alicki, DNV GL Poland l dr Alicja Mrozowska, LOTOS Petrobaltic: Mo liwoœci technicznego zabezpieczenia marinokultur wiatrowych przed dzia³aniami sabota owymi i terrorystycznymi l bryg. dr Jacek Zboina, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpo arowej l Przedstawiciel SAAB KONFERENCJA OFFSHORE GRID & ENERGY STORAGE - Transgraniczny przesy³ energii elektrycznej kablami morskimi - Przy³¹czenia morskich farm wiatrowych do sieci l¹dowej - Budowa morskich sieci przesy³owych - Magazynowanie energii generowanej na morzu Sala B2 WALNE ZGROMADZENIE CZ ONKÓW ZWI ZKU PRACODAWCÓW "FORUM OKRÊTOWE" * Organizatorzy zastrzegaj¹ prawo do zmian w programie. Ostateczny program konferencji mo e ró niæ siê od wersji aktualnej w momencie oddawania do druku niniejszej broszury ORGANIZATOR / ORGANIZER: ztwlpl Zarz¹d Targów Warszawskich S.A Warszawa, ul. Pu³awska 12a; tel.: ; fax: ; Warsaw Exhibition Board S.A. 12a/3 Pu³awska Str., Warsaw

September, 3rd, 2013 10.30-11.10 Official opening of BALTEXPO 2013 11.10-11.55 Special guests exhibition-tour-around

September, 3rd, 2013 10.30-11.10 Official opening of BALTEXPO 2013 11.10-11.55 Special guests exhibition-tour-around XVII MIÊDZYNARODOWE TARGI MORSKIE I KONFERENCJA BALTEXPO 2013 3 wrzeœnia 2013 10.30-11.10 Uroczyste otwarcie BALTEXPO 2013 11.10-11.55 Zwiedzanie ekspozycji targowej przez goœci specjalnych 12.00-17.45

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE / INVITATION NAFTA I GAZ 2013

ZAPROSZENIE / INVITATION NAFTA I GAZ 2013 ZAPROSZENIE / INVITATION VIP NAFTA I GAZ 2013 XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA i WYSTAWA NAFTA I GAZ 2013 11th INTERNATIONAL OIL & GAS CONFERENCE and EXHIBITION 18 i 19 września 2013, w godz. 9.30-16.30 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI Konferencja Miêdzynarodowa ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 22-23 wrzeœnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

FORUM GAZU I ENERGII J DROWEJ 2011

FORUM GAZU I ENERGII J DROWEJ 2011 KONFERENCJA MIÊDZYNARODOWA FORUM GAZU I ENERGII J DROWEJ 2011 30-31 maja 2011 roku, Hotel Warszawianka ****, Jachranka k. Warszawy www.mostwanted.pl/konferencje dr in. Krzysztof Biernat, Tomasz Karaœ,

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI

ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI 18-19 marca 2010 roku ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA: Audyt Infrastruktury Przedsiêbiorstwa Metoda szacowania ryzyka w zarz¹dzaniu procesami Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Zaproszeni prelegenci: Polska Izba Paliw P³ynnych Polska Izba Motoryzacji Koalicja na Rzecz Autogazu Akademia Górniczo-Hutnicza Dolnoœl¹ska Spó³ka Dolnoœl¹skie Linie

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014. MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa

KONFERENCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014. MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa KONFERENCJA Wykorzystaj swoj¹ kreatywnoœæ: " generowanie i wdra anie rozwi¹zañ innowacyjnych" II EDYCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014 MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa Projekt

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE ROZWI ZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI

NOWOCZESNE ROZWI ZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KONFERENCJA NOWOCZESNE ROZWI ZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI PRAWO. DOBRA PRAKTYKA. FINANSE. 20-21 kwietnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KONGRES MORSKI International Maritime Congress

MIĘDZYNARODOWY KONGRES MORSKI International Maritime Congress MIĘDZYNARODOWY KONGRES MORSKI International Maritime Congress SZCZECIN, 10-12.06.2015 PROGRAM I STRESZCZENIA REFERATÓW PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS Wstęp Mijają trzy lata od kiedy narodziła się idea

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO

NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO Konferencja NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO Prelegenci Konferencji: 16 17 marca 2010, Hotel Polonia Palace, Warszawa Zakres nowych zadañ i kompetencji Prezesa URE w œwietle nadchodz¹cych zmian Prawa Energetycznego

Bardziej szczegółowo

I DOLNOŒL SKIE FORUM KLASTRÓW WROC AW 2008

I DOLNOŒL SKIE FORUM KLASTRÓW WROC AW 2008 I DOLNOŒL SKIE FORUM KLASTRÓW WROC AW 2008 Zarz¹dzanie Klastrami teoria w praktyce 9-10 grudzieñ 2008 Wroc³aw, Hotel Mercure Panorama, Plac Dominikañski 1 Wspó³czesne procesy spo³eczno gospodarcze powoduj¹

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE N o 26 grudzieñ 2002 Pismo wydawane przez KPK i Poznañski Park Naukowo -Technologiczny Fundacji UAM ze

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji:

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji: Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji Konferencja Dyrektywa IPPC, LCP, Technologie CCS Prelegenci Konferencji: 12-13 paÿdziernika 2009, Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE

TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE UNIWERSYTET SZCZECI SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 778 PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI NR 22 TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE UWARUNKOWANIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU SZCZECIN 2013 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

InnowacyjnoϾ polskiej gospodarki

Innowacyjnoœæ polskiej gospodarki Z e s z y t y I n n o w a c y j n e 2 Innowacyjnoœæ polskiej gospodarki sektor badawczo-rozwojowy regionalne systemy wsparcia dzia³alnoœci innowacyjnej krajowy sektor telekomunikacyjny oraz otoczenie instytucjonalno-prawne

Bardziej szczegółowo

najwiêkszej sali konferencyjno-widowiskow

najwiêkszej sali konferencyjno-widowiskow WA NE WYDARZENIA Noworoczne op³atkowe spotkanie Prymasa Polski Ks. Kardyna³a Józefa Glempa z Rad¹ Krajow¹ FSNT-NOT l 18 stycznia br. w pierwszym dniu obrad Rady Krajowej FSNT-NOT odby³o siê spotkanie op³atkowe

Bardziej szczegółowo

. GEOINFORMACJA DLA KAZDEGO

. GEOINFORMACJA DLA KAZDEGO . GEOINFORMACJA DLA KAZDEGO XXII Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej odbywa siê pod patronatem honorowym Micha³a Boniego, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz patronatem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO N o 6 (42) czerwiec 24 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE ADRESY INTERNETOWE: http://www.kpk.gov.pl/gr_europ/ http://www.grantyeuropejskie.pl

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE SEKTORY GOSPODARKI KLUCZEM DO NOWOCZESNYCH STRATEGII SAMORZĄDOWYCH

INNOWACYJNE SEKTORY GOSPODARKI KLUCZEM DO NOWOCZESNYCH STRATEGII SAMORZĄDOWYCH Dzień 1, 7 listopada 2012 r. UROCZYSTE OTWARCIE V EUROPEJSKIEGO FORUM GOSPODARCZEGO ŁÓDZKIE 2012 7-8 LISTOPADA 2012 7 listopada 2012 r., godz. 9:00-10:00 andel s Hotel Łódź, sala: BALOWA 2 Tadeusz Mosz

Bardziej szczegółowo

3 czerwca (œroda) 4 czerwca (czwartek)

3 czerwca (œroda) 4 czerwca (czwartek) Program VIII KONGRESU INFOTELA Komunikacja elektroniczna technologie i us³ugi: mobilnoœæ, cyfryzacja, kontent, multimedia 3 6 czerwca 2009 r. Hotel ASTOR JASTRZÊBIA GÓRA 3 czerwca (œroda) 15.00 19.00 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 2 (90), rok dziesi¹ty kwiecieñ-czerwiec 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, FINANSOWANIE, ŒWIADECTWA POCHODZENIA

TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, FINANSOWANIE, ŒWIADECTWA POCHODZENIA wiedza stwarza mo liwoœci MASTER INSTITUTE wiedza stwarza mo liwoœci Profesjonalizm Kreatywnoœæ Rzetelnoœæ Partner II edycja Konferencji BIOMASA TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, FINANSOWANIE, ŒWIADECTWA POCHODZENIA

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NUMER 2(13)/2009, ISSN 1506-2635 Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne Tom 1 Gospodarka Finanse Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2013. 13 maja 2013 r. 10.00-18.00 Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek

Europejski Kongres Gospodarczy 2013. 13 maja 2013 r. 10.00-18.00 Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2013 Sesja inauguracyjna 13 maja 2013 r. 10.00-18.00 Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek 10.00-10.30 Wystąpienia otwierające: Wojciech Kuśpik Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

MARKETING ZINTEGROWANY

MARKETING ZINTEGROWANY II Forum NAJWIÊKSZE DOROCZNE SPOTKANIE BRAN Y MARKETINGOWEJ MARKETING ZINTEGROWANY Nowa era komunikacji z klientem 27 28 kwietnia 2010, Hotel Sofitel Victoria, Warszawa GOŒCIE SPECJALNI Alastair Tempest

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 6 9 INDEKS 345237 numer 1 (105), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 3 (91), rok dziesi¹ty lipiec-wrzesieñ 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w

Bardziej szczegółowo

nr44 czerwiec 2011 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

nr44 czerwiec 2011 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI nr44 czerwiec 2011 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 44 AKADEMICKI KURIER MORSKI SPIS TREÂCI Kronika 2 Europejski Dzieƒ Morza 5 Sieç Centrów Doskonalenia i Kszta cenia

Bardziej szczegółowo

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd.

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Chór akademicki Politechniki Rzeszowskiej koncertuje vide str. 25. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Fot. M. Misiakiewicz Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze.

Bardziej szczegółowo