Świadczenia socjalne dla studentów. w roku akademickim 2014/15

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świadczenia socjalne dla studentów. w roku akademickim 2014/15"

Transkrypt

1 Świadczenia socjalne dla studentów w roku akademickim 2014/15

2 O jakie świadczenia o charakterze socjalnym można Stypendium socjalne, Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, Zapomogę. ubiegać się na UMCS? 2

3 Jakie dodatki przysługują do Dodatek do stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki (dotychczasowe zwiększenie stypendium socjalnego) stypendium socjalnego? 3

4 omu nie rzysługują wiadczenia o harakterze ocjalnym? Świadczenia o charakterze socjalnym nie przysługują studentowi, który: został zawieszony w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, jeśli orzeczenie przewiduje zawieszenie w prawie do korzystania z pomocy materialnej, znajduje się w okresie urlopu udzielonego na podstawie regulaminu studiów, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych. 4

5 Kto może ubiegać się o przyznanie świadczeń o charakterze socjalnym? Studenci, którzy: Są obywatelami Polskimi, Mają dochód miesięczny na osobę w rodzinie nie przekraczający 850,20 zł, (dochód określany na podstawie dokumentów z ostatniego roku podatkowego) Złożą odpowiednio udokumentowany wniosek. 5

6 Którzy cudzoziemcy mogą ubiegać się o przyznanie świadczeń o charakterze socjalnym? Cudzoziemcy, którzy: posiadają zezwolenie na pobyt stały, posiadają status uchodźcy nadany w RP, korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 6

7 Którzy cudzoziemcy mogą ubiegać się o przyznanie świadczeń o charakterze socjalnym? Cudzoziemcy, którzy: posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadają zezwolenie na zamieszkanie na terytorium RP na czas oznaczony w związku z okolicznością 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy o cudzoziemcach, tj.: członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa w art. 54, przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium w celu połączenia z rodziną, posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, oraz zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie w Rzeczypospolitej Polskiej, podjąć lub kontynuować studia lub szkolenie zawodowe lub wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa powyżej z którym przebywał na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, towarzyszącym mu lub chcącym się z nim połączyć, 7

8 Którzy cudzoziemcy mogą ubiegać się o przyznanie świadczeń o charakterze socjalnym? Cudzoziemcy, którzy: posiadają ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcy posiadający ważną Kartę Polaka wtedy, gdy zostali przyjęci i odbywają studia na takich samych zasadach jak obywatele polscy są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkami ich rodzin, którzy posiadają prawo stałego pobytu zgodnie z treścią ustawy o cudzoziemcach 8

9 to może biegać się o wiadczenia ocjalne odczas urlopu d zajęć? W okresie urlopu od zajęć w UMCS, udzielonego na zasadach przewidzianych w regulaminie studiów, o świadczenia socjalne może ubiegać się Student jedynie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności takich jak: pełne sieroctwo, wyjątkowo trudna sytuacja materialna (np. rodzina wielodzietna), udokumentowana długotrwała, ciężka lub przewlekła choroba studenta bądź członka rodziny studenta. 9

10 Kto może ubiegać się o dodatek do stypendium socjalnego? Student musi: spełniać kryteria stypendium socjalnego, być studentem studiów stacjonarnych, zamieszkiwać dom studencki lub obiekt innym niż dom studencki, które jest w stanie wiarygodnie udokumentować (np. stancja) i : któremu codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do UMCS uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie, zamieszkuje z niepracującym małżonkiem, zamieszkuje ze swoim dzieckiem. Dodatek nie przysługuje studentowi zamieszkałemu na stałe w mieście Lublin! 10

11 to może biegać ię o typendium pecjalne dla sób iepełnosprawnych? Student z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, posiadający aktualne orzeczenie wydane przez właściwy organ np. wydany przez: zespół orzekający lekarza orzecznika ZUS, orzeczeniem o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich oraz stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym 11

12 Kto może ubiegać się o zapomogę? O zapomogę może się ubiegać student, który w wyniku zdarzenia losowego znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej, w szczególności z powodu: śmierci najbliższego członka rodziny (rodzice, rodzeństwo, małżonek, dziecko studenta), nieszczęśliwego wypadku studenta bądź najbliższego członka rodziny, nagłej choroby studenta lub najbliższego członka rodziny studenta, klęski żywiołowej w szczególności powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, zapadania ziemi, lawiny, naporu śniegu bądź lodu, mrozu zdarzenia losowego prowadzącego do pełnego sieroctwa studenta, zdarzenia losowego takiego jak pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, zdarzenia losowego takiego jak uderzenie lub upadek statku powietrznego, zalania wodą lub innymi cieczami, zdarzenia takiego jak upadek drzew, masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli katastrofy budowlanej, zdarzeń takich jak rabunek, włamanie, celowe uszkodzenie wandalizmu, kradzież mienia o znacznej wartości. mienia, akty Zapomoga przysługuje także studentowi w przypadku urodzenia dziecka studenta. 12

13 Co zrobić żeby ubiegać się o pomoc Wypełnić właściwy wniosek na wzorze obowiązującym w uczelni (w bieżącym roku akademickim obowiązują także wnioski z roku ubiegłego) Odpowiednio udokumentować wniosek, Złożyć wniosek we właściwym dziekanacie. materialną? 13

14 Jak można wyliczyć dochód na osobę w rodzinie? Na stronie w zakładce Stypendia socjalne należy wypełnić arkusz kalkulacyjny o nazwie kalkulator dochodów (załącznik do regulaminu) Właściwie wypełniony kalkulator należy dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium. 14

15 Kogo należy ująć przy wyliczaniu dochodu studenta? Studenta, małżonka studenta a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 15

16 Kiedy student jest samodzielny finansowo? Jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym; posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym; jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa powyżej jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (752,10zł); nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu. 16

17 Kiedy student jest samodzielny finansowo? c.d. W przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek: ukończył 26 rok życia, pozostaje w związku małżeńskim, ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek 17

18 Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o stypendium socjalne? Zaświadczenia od wszystkich członków rodziny uzyskujących dochód, z urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres w którym student ubiega się o stypendium, Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym, Oświadczenie członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Zaświadczenia lub oświadczenie członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, Zaświadczenie z właściwego organu lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych, W przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę umowę dzierżawy, 18

19 Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o stypendium socjalne? c.d. Kopię wyroków zasądzających alimenty na rzecz osób spoza rodziny, Kopię wyroków zasądzających alimenty na rzecz osób w rodzinie, Odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego, Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie w przypadku całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji zasądzonych alimentów, Zaświadczenie organu udzielającego świadczeń alimentacyjnych lub zaliczki alimentacyjnej o wysokości świadczenia wypłaconego w poprzednim roku kalendarzowym, 19

20 Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o stypendium socjalne? c.d. Dokument poświadczający utratę dochodu, Dokument poświadczający wysokość uzyskanego dochodu przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty, Dokument poświadczający wysokość uzyskanego dochodu przez członka rodziny wraz z liczbą miesięcy w których dochód był osiągany, W przypadku uzyskiwania dochodów i świadczeń poza granicami Polski należy przedstawić właściwe dokumenty wydane przez odpowiednie urzędy zagraniczne, Zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w przypadku umieszczenia w niej dziecka lub innego członka rodziny, 20

21 Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o stypendium socjalne? c.d. Kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację, Odpis aktu urodzenia dziecka, Odpis aktów zgonu rodziców, Odpis wyroku sądu stwierdzającego przysposobienie dziecka bądź zaświadczenie ośrodka adopcyjnoopiekuńczego o prowadzonym postępowaniu, Orzeczenie o powołaniu opiekuna prawnego dziecka, Orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku gdy w rodzinie znajduje się dziecko niepełnosprawne, 21

22 Jakie dokumenty należy dołączyć aby ubiegać się o dodatek do socjalnego? Do właściwego wniosku dołączyć należy: stosowne oświadczenie, kopię umowy najmu (oryginał należy przedstawić do wglądu), inny dokument poświadczający fakt zamieszkiwania w obiekcie innym niż dom studencki UMCS. kopię aktu zawarcia małżeństwa w przypadku, gdy student ubiega się o dodatek z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem kopię aktu urodzenia dziecka w przypadku zamieszkiwania ze swoim dzieckiem 22

23 akie dokumenty ależy dołączyć o wniosku o typendium pecjalne dla osób iepełnosprawnych? Należy dołączyć kopię ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności bądź przyznanej grupie inwalidzkiej (oryginał należy przedstawić pracownikowi dziekanatu do wglądu). 23

24 iedy można biegać się o omoc aterialną? akie są ważne erminy? Wnioski o stypendium socjalne, dodatek do stypendium socjalnego stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych do dnia 30 października - w przypadku ubiegania się o świadczenia o charakterze socjalnym na okres roku akademickiego bądź semestr zimowy, do 30 marca w przypadku ubiegania się o świadczenia na semestr letni. Wnioski złożone przed rozpoczęciem roku akademickiego (w miesiącach lipiec-wrzesień) traktowane są jako wnioski złożone w dniu 1 października danego roku akademickiego, W przypadku zapomogi dokumenty należy składać w dowolnym terminie, jednak nie później niż pół roku od zaistnienia zdarzenia z tytułu którego student ubiega się o zapomogę. 24

25 Kto i kiedy może złożyć wniosek po terminie? Po terminach wniosek może złożyć student, którego sytuacja materialna zmieniła się w trakcie roku akademickiego, w szczególności w przypadkach: gdy nastąpiła zmiana liczby członków rodziny, gdy nastąpiła utrata dochodu członka rodziny studenta, choroby studenta lub członka rodziny. Zaistnienie powyższych sytuacji należy odpowiednio udokumentować. 25

26 aka jest ysokość wiadczeń? Rektor w porozumieniu z Samorządem Studentów co roku, na początku roku akademickiego ustala wysokość: Progów dochodowych oraz przysługujące w ich ramach stawek stypendiów, Dodatku do stypendium socjalnego, Stawek stypendiów specjalnych w zależności od stopnia niepełnosprawności, Maksymalnych zapomóg. Wysokość świadczeń może ulec zmianie w trakcie trwania roku akademickiego! 26

27 a jaki okres ydawane są ecyzje w prawach otyczących wiadczeń ocjalnych? Decyzje o przyznaniu stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wydawane są na okres: do dziewięciu miesięcy, gdy rok studiów trwa jeden semestr: na okres do pięciu miesięcy w semestrze zimowym do czterech miesięcy w semestrze letnim, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca danego roku akademickiego. 27

28 a jaki okres ydawane są ecyzje w prawach otyczących typendium pecjalnego dla sób iepełnoprawnych? Jeśli orzeczenie o niepełnosprawności jest wydane na czas określony, stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż ważność orzeczenia. W przypadku orzeczenia stwierdzającego kontynuację stopnia niepełnosprawności decyzję o stypendium specjalnym wydaje się od miesiąca, w którym stwierdzono kontynuację orzeczenia. kontynuacja przyznania świadczenia wymaga złożenia przez studenta nowego wniosku! 28

29 a jaki okres ydawane są ecyzje w prawach odatków do typendium ocjalnego? Decyzje o dodatku z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki wydaje się na okres wskazany w przedłożonych przez studenta dokumentach jednak nie dłużej niż do 30 czerwca danego roku akademickiego. 29

30 ak wygląda ryb dwoławczy od ecyzji? W przypadku stypendium socjalnego, dodatku do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego oraz zapomogi w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji można złożyć odwołanie do Uczelnianej Studenckiej Komisji Socjalnej, Odwołanie składa się za pośrednictwem Wydziałowej Studenckiej Komisji Socjalne, czyli za pośrednictwem właściwego dziekanatu. Wzór odwołania stanowi załącznik nr 8 do regulaminu 30

31 ak wygląda ryb dwoławczy od ecyzji? W przypadku zwiększonej zapomogi w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Uczelnianej Studenckiej Komisji Socjalnej, Wniosek składa się za pośrednictwem Wydziałowej Studenckiej Komisji Socjalne, czyli za pośrednictwem właściwego dziekanatu. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 9 do regulaminu 31

32 czym tudent musi oinformować czelnię jeżeli trzyma typendium? O zmianie liczby członków rodziny, O zmianie uzyskiwanego dochodu, O zaprzestaniu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie wskazanym w oświadczeniu, Innych okolicznościach mających wpływ na prawo do pobierania świadczeń pomocy materialnej. Na żądanie organu przyznającego świadczenia student zobowiązany jest do złożenia wyjaśnień oraz udzielenia informacji mających wpływ na prawo do tych świadczeń. 32

33 o zrobić gdy ystąpiły miany w prawnieniach o stypendium ocjalnego? Student powinien złożyć wniosek o ponowne przeliczenie dochodu, Wzór wniosku stanowi załącznik nr 10 do regulaminu, Wniosek trzeba odpowiednio udokumentować, W przypadku posiadania wiedzy o zmianie w uprawnieniach WSKS może wszcząć postępowanie wyjaśniające z urzędu 33

34 iedy strzymuje się ypłatę wiadczeń? Wszystkich świadczeń - w przypadku przerwania studiów tj. w wyniku rezygnacji ze studiów, skreślenia z listy studentów, Wszystkich świadczeń - w przypadku odmówienia udzielenia lub nie udzielania wyjaśnień, Stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w przypadku utraty praw do zamieszkania w domu studenckim bądź innym obiekcie (w takim przypadku wypacane jest jedynie stypendium socjalne, chyba, że student przedstawi dokument poświadczający zamieszkanie w innym obiekcie niż dotychczasowy) 34

35 nne ważne nformacje. Uzyskanie świadczeń o charakterze socjalnym (tj. stypendium socjalnego, dodatku do stypendium socjalnego, zapomogi oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych) nie ogranicza możliwości ubiegania się i pobierania innych form pomocy materialnej w rozumieniu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym (tj. stypendium Ministra oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów), Łączna miesięczna kwota pobieranych świadczeń pomocy materialnej nie może przekroczyć 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich 35

36 nne ważne nformacje. Student studiujący jednocześnie na kilku kierunkach może pobierać poszczególne świadczenia o charakterze socjalnym na jednym wskazanym przez siebie kierunku studiów, Osoby przyjęte na I rok studiów mogą złożyć wniosek o przyznanie świadczeń o charakterze socjalnym po złożeniu kompletu dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym jednak decyzja o jej przyznaniu wydawana jest nie wcześniej niż po immatrykulacji oraz złożeniu przez studenta ślubowania (do wniosku należy dołączyć kserokopię decyzji o przyjęciu na studia), Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów studiuje na drugim lub kolejnym kierunku studiów świadczenia o charakterze socjalnym nie przysługują, z wyjątkiem studentów kontynuujących studia po ukończeniu studiów I stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra. 36

37 dzie znajdują ię wzory niosków i nformacje na Biuro Spraw Studenckich (DS. Helios, ul. Czwartaków 13) emat pomocy aterialnej? 37

38 odstawa rawna rzyznawania typendiów Ustawa z dnia 27 lipca 2005 Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 tekst jednolity), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity), Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., nr 139 poz. 992 tekst jednolity), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. 2013, poz. 3), Zarządzenie Rektora UMCS nr 54/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń o charakterze socjalnym dla studentów UMCS 38

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Rektora Nr 20/2010-2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r. R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w Akademii Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU Regulamin pomocy materialnej dla studentów wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na dzień 20.02.2013 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.../2011

Zarządzenie Nr.../2011 Zarządzenie Nr.../2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 października 2011 roku wydane w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

Dyrektor InsJytutu. gorzata Witko. prof. dr hab.

Dyrektor InsJytutu. gorzata Witko. prof. dr hab. Zarz4dzenie Nr l4llo45 z dnia 12 czerwca 2015 Dyrektora Instytutu Katal@ i Firykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu ustalania nysokofci, przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH W SZCZECINIE Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Załącznik do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 15 września 2014 r. R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014 Rektora PWSZ w Wałczu z dnia 23.09.2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 16 lipca 2015 roku. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Załącznik do zarządzenia Rektora Nr 145 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

STYPENDIUM SOCJALNE przysługuje studentom znajdującym się w trudnej sytuacji

STYPENDIUM SOCJALNE przysługuje studentom znajdującym się w trudnej sytuacji STYPENDIUM SOCJALNE przysługuje studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, których miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 782,60 zł netto/osobę. Stypendium jest przyznawane na wniosek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 1/9/2011 z dnia 22 września 2011 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ PODSTAWA PRAWNA Regulamin wprowadza się na podstawie: - ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są: załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/14 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 30 października 2014 roku Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 30 /2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. Dochody uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta. Załącznik nr 1 1. 1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku DO-0130/65/2011 Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze

Bardziej szczegółowo

Stypendium socjalne. Jeżeli student lub jego małżonek nie spełnia wymienionych powyżej warunków to jest studentem niesamodzielnym finansowo

Stypendium socjalne. Jeżeli student lub jego małżonek nie spełnia wymienionych powyżej warunków to jest studentem niesamodzielnym finansowo Stypendium socjalne PODSTAWĄ do USTALENIA DOCHODU w RODZINIE STUDENTA SĄ: 1) oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (we wniosku poz. 11- liczba

Bardziej szczegółowo

Stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2014/2015

Stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2014/2015 Stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. nr

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J E O P O M O C Y M A T E R I A L N E J N A R O K A K A D E M I C K I 2 0 1 3 / 2 0 1 4

I N F O R M A C J E O P O M O C Y M A T E R I A L N E J N A R O K A K A D E M I C K I 2 0 1 3 / 2 0 1 4 I N F O R M A C J E O P O M O C Y M A T E R I A L N E J N A R O K A K A D E M I C K I 2 0 1 3 / 2 0 1 4 www.kul.pl/pomocmaterialna M i e j s c e s k ł a d a n i a w n i o s k ó w Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O /

S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O / S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O / C Z Ł O N K O W I E R O D Z I N Y S T U D E N T A / U S T A L E N I E S K Ł A D U R O D Z I N Y

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ 1. Możliwość ubiegania się o pomoc socjalną mają wszyscy studenci, niezależnie od systemu studiów (stacjonarne dzienne; niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 1. Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Regulamin. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania. świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Regulamin. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania. świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie Regulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów SPIS TREŚCI I - Postanowienia ogólne II - Komisja stypendialna

Bardziej szczegółowo