Modernizacja Lubskiego Domu Kultury dla potrzeb spotkań polsko-niemieckich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modernizacja Lubskiego Domu Kultury dla potrzeb spotkań polsko-niemieckich"

Transkrypt

1 ~ 1 ~ Lubski Dom Kultury w Lubsku pl. Jana Pawła II Lubsko (+48 68) , wew Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: LDK.341-1/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Modernizacja Lubskiego Domu Kultury dla potrzeb spotkań polsko-niemieckich Zatwierdzam:.. Data i podpis Zamawiającego

2 ~ 2 ~ Specyfikacja niniejsza zawiera: l.p. Oznaczenie Nazwa Części Części 1. Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW). 2. Część II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 3. Część III Opis przedmiotu zamówienia 4. Część IV Dokumentacja projektowa wraz z opisami, szkicami i rysunkami 5. Część V Specyfikacja techniczna wykonania i obioru robót budowlanych 6. Część VI Przedmiary robót

3 ~ 3 ~ CZEŚĆ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Spis treści: 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego Definicje Tryb udzielania zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Zamówienia częściowe Zamówienia uzupełniające Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej Termin wykonania zamówienia Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Wadium Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego Opis sposobu przygotowania oferty Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami Miejsce, termin i sposób złożenia oferty Miejsce i termin otwarcia ofert Termin związania ofertą Opis sposobu obliczenia ceny Kryteria oceny ofert Tryb oceny ofert Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia Środki ochrony prawnej Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami Podwykonawstwo Wykaz załączników do niniejszych IDW

4 ~ 4 ~ 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. Lubski Dom Kultury pl. Jana Pawła II Lubsko 2. Definicje. Na potrzeby niniejszej SIWZ za: - Podmiot wspólny uważa się podmiot w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w skład którego wchodzi dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. - Postępowanie uważa się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; - Roboty uważa się stałe i tymczasowe roboty, które mają zostać wykonane (włączając projekty wykonawcze, urządzenia, sprzęt, które mają być dostarczone) dla osiągnięcia założonych celów Projektu. - u.p.z.p. uważa się Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - Wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego Dokumentacja przetargowa Kompletna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z ogłoszeniem o zamówieniu, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)., zwanej dalej u.p.z.p) oraz pozostałe dokumenty niezbędne i wymagane u.p.z.p. do przeprowadzenia przetargów na wybór wykonawców robót 3. Tryb udzielania zamówienia. Przetarg nieograniczony.

5 ~ 5 ~ 4. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zadanie pt. Modernizacja Lubskiego Domu Kultury dla potrzeb spotkań polsko-niemieckich polegające w szczególności na: - remoncie sali widowiskowej (bud. B), przebudowie zaplecza sceny (bud. A), remoncie elewacji (bud. A, B, C), remoncie piwnic (bud. A) budynku A,B,C o kubaturze ,00 m 3 ; - przebudowie instalacji: grzewczej, wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, gazu oraz wentylacji nawiewnej do sali widowiskowej oraz wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w sali konferencyjnej; - remoncie instalacji elektrycznej poprzez wykonanie instalacji siłowej i wyrównawczej, instalacji gniazd wtykowych 1-fazowych, instalacji oświetleniowej, instalacji: nagłośnienia, sterowania oraz sygnalizacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III oraz w Części IV i V niniejszej SIWZ. Wykonawca udzieli na wykonane roboty gwarancji jakości nie krótszej niż 36 miesięcy. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny przedmiot Dodatkowy przedmiot Słownictwo główne Roboty remontowe i renowacyjne Roboty rozbiórkowe Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Roboty instalacyjne elektryczne 5. Zamówienia częściowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Zamówienia uzupełniające. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

6 ~ 6 ~ Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w kwocie nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego. 7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej. 1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej z Wykonawcami. 8. Termin wykonania zamówienia. Termin realizacji kompletnego zamówienia do r. 9. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania posiadania wiedzy i doświadczenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia sytuacji ekonomicznej i finansowej 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) posiadania uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w tym uprawnienia do występowania w obrocie prawnym oraz nie podleganie wykluczeniu z postępowania przetargowego na podstawie art. 24 u.p.z.p. Za spełniającego niniejszy warunek uznani będą Wykonawcy, którzy przedłożą: a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 u.p.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

7 ~ 7 ~ b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), d) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 u.p.z.p. sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone oświadczenia dla każdego z nich lub oświadczenie wspólne ). e) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 u.p.z.p. sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2b do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone oświadczenia dla każdego z nich lub oświadczenie wspólne ). W przypadku składania oferty przez podmiot wspólny oświadczenie z pkt. e) składa ten/ci Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/wykazują spełnianie warunków natomiast oświadczenie z pkt d) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wchodzących w skład podmiotu wspólnego. Oświadczenie z pkt d) złożone wspólnie przez wykonawców powinno być podpisane przez: każdego Wykonawcę spełniającego warunek lub upoważnionego przedstawiciela każdego Wykonawcy składającego oświadczenie. Oświadczenie z pkt e) złożone wspólnie przez wykonawców powinno być podpisane przez:

8 ~ 8 ~ Wykonawcę/Wykonawców, który/którzy spełnia/spełniają warunki lub upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców lub przez Pełnomocnika upoważnionego przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia Za spełniającego warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna Wykonawcę, który spełni warunek przedstawiony poniżej (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą łączne kwalifikacje i doświadczenia, w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wskazywać będą spełnienie tego warunku) tzn.: a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: - co najmniej trzy roboty budowlane polegającą na realizacji (budowie lub przebudowie) obiektu kubaturowego o kubaturze nie mniejszej niż m 3 i wartości brutto nie mniejszej niż ,00 zł brutto/każda (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych), w tym dwie, to budowy lub przebudowy obiektu użyteczności publicznej. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców roboty zostały wykonane należycie, zawierały, co najmniej: a. wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował roboty, których dokumenty dotyczą, b. wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty, c. wskazanie zakresu robót, d. wskazanie wartości robót, e. wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia), f. wskazanie miejsca wykonania, g. opinię podmiotu wskazanego powyżej w pkt. b stwierdzającą, że roboty zostały wykonane należycie; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

9 ~ 9 ~ a) Za spełniającego warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia Zamawiający uzna Wykonawcę, który (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny): a. przedstawi wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, to jest minimum po 1 sztuce sprawnego sprzętu, w tym: - betoniarka, - wyciąg, - żuraw okienny, - żuraw samochodowy, - rusztowanie rurowe lub ramowe, - samochód dostawczy, - samochód samowyładowczy. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW. b) Za spełniającego warunek dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna Wykonawcę, który (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): posiada przeciętne zatrudnienie w okresie ostatnich trzech lat, tj. w latach , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wysokości co najmniej 20 pracowników/rocznie. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW, wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby/podmioty wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności:

10 ~ 10 ~ Kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej (Ekspert nr 1) - posiadającego co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy (po uzyskaniu uprawnień), posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, należącym do właściwej izby samorządu zawodowego; Kierownika robót w branży elektrycznej (Ekspert nr 2) posiadającego co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy (po uzyskaniu uprawnień), posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych dla zakresu robót objętych niniejszym postępowaniem, należącym do właściwej izby samorządu zawodowego; Kierownika robót w branży instalacyjnej (Ekspert nr 3) - posiadającego co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy (po uzyskaniu uprawnień), posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych dla zakresu robót objętych niniejszym postępowaniem, należącym do właściwej izby samorządu zawodowego. Wszystkie wymagane powyżej terminy należy liczyć od daty składania ofert w niniejszym postępowaniu. Wskazany powyżej kluczowy personel nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy i winien być traktowany jako minimalne wymogi Zamawiającego. W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: 1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania osobami wskazanymi do wykonywania niniejszego zamówienia, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5a do niniejszej IDW. 2. Informacje na temat, niezbędnych do wykonania zamówienia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia osób wskazanych do wykonywania niniejszego zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - rozumiane jako informacja o której mowa w 1 ust. 1 pkt 6) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w

11 ~ 11 ~ jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817). Zalecany przez Zamawiającego wzór stanowi załącznik nr 5b do niniejszej IDW. 3. Do w/w dokumentów należy załączyć oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Oświadczenie będzie złożone w sprawie posiadania uprawnień budowlanych przez Ekspertów nr 1, 2, 3, oraz przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego przez Ekspertów nr 1, 2, 3. Uprawnienia budowlane winny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83 poz. 578) lub z wcześniej wydanymi przepisami. Zalecany przez Zamawiającego wzór stanowi załącznik nr 5b do niniejszej IDW. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej Za spełniającego warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna Wykonawcę, który (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa, w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wskazywać będą spełnienie tego warunku): a) posiada środki finansowe w wysokości co najmniej PLN lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej PLN. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej PLN. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi dołączyć do oferty ważną polisę, a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 2. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

12 ~ 12 ~ Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do 4 ust.1. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 226 poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może zadać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej: 1) w pkt 9.1.1) a), 9.1.1) b) składa dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 2) Dokumenty o których mowa w pkt 9.2.1) a ) - powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w pkt 9.2.1) b i )c) - powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt 2) znajdują odpowiednie zastosowanie. 4) Jeżeli dokumenty wymagane w pkt 9 SIWZ będą przedkładane do oferty w innym języku niż język polski, Wykonawca winien załączyć do nich również poświadczone przez siebie ich tłumaczenie na język polski. 5) Dokumenty załączone do oferty winny być podpisane lub, w przypadku kserokopii, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub przez jego pełnomocnika. 6) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w pkt 9 Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie: średni kurs NBP z dnia ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych jeżeli dniem ukazania się ogłoszenia jest sobota. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. 3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b u.p.z.p., Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,

13 ~ 13 ~ iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zalecany wzór załącznik nr 7). 4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia tych podmiotów w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust. 1 u.p.z.p. 5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p., polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., Wykonawca przedłoży informacje (dotyczące tych podmiotów) banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których podmioty te posiadają rachunek, potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tych podmiotów, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia nie spełnia. 10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 IDW. Wykonawcy, o których mowa w niniejszym pkt ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przedłożyć Zamawiającemu, przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia, stosowne porozumienie, zawierające w swojej treści co najmniej następujące postanowienia: 1) związanie porozumieniem na czas nie krótszy niż czas trwania umowy dotyczącej niniejszego zamówienia publicznego, 2) wyznaczenie spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę, 3) role i zadania każdego z Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie,

14 ~ 14 ~ 4) solidarną odpowiedzialność uczestników porozumienia wobec Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej w wyniku niniejszego zamówienia publicznego, 5) numery i nazwy rachunków bankowych, na które będą dokonywane płatności z tytułu realizacji przedmiotowej Umowy. 11. Wadium 1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: ,00 zł 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, - iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

15 ~ 15 ~ zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ; - iż wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p. nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw a nie udowodnił, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 3) Postanowienia pkt ) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt )b) i )e). 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Zachodni WBK O/Lubsko Nr Do oferty należy dołączyć kopię wyciągu z konta bankowego. 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale załączonym do oferty, przy czym oryginał wadium wnoszonego w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach niż w formie pieniężnej powinno być składane w nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem: Lubski Dom Kultury WADIUM na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na wybór wykonawcy Modernizacji Lubskiego Domu Kultury dla potrzeb spotkań polsko-niemieckich 3) Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopi wyciągu z konta bankowego, dostarczonego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym, do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

16 ~ 16 ~ 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p. 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Informacje ogólne Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny brutto całkowitej podanej w ofercie. 2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy, które nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego w odrębnym piśmie, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu;

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mokobody Plac Chreptowicza 25 08-124 Mokobody Polska Nr nadany sprawie przez Zamawiającego Nr tel. +48 25 641 13 15 Nr fax +48 25 641 13 15 Adres internetowy e-mail: mokobody@gminy.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 44-100 Gliwice ul. Rybnicka 47 tel. 32 232 17 06 telefax. 32 232 31 35 Adres internetowy: www.pwik.gliwice.pl Adres poczty elektronicznej: bok@pwik.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner Spółka z o.o., ul. Lędzińska 47 43-143 Lędziny Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Tel./fax: +48 (032) 216 61 23 Tel./fax: +48 (032) 326 70

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/13/2015

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SIWZ Zaktad Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. W Watczu Plac Polski 1 78-600 Watcz Polska tel. +48 67 258 24 78 fax +48 67 258 24 78 www.zwikwalcz.pl nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajqcego: 4/JRP/2009

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SP33.3301.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie i budowę szkolnego palcu zabaw dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ BUDOWY SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/12/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000,00 EUR pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/8/2015

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. : Dostawa i montaż

Bardziej szczegółowo