Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania."

Transkrypt

1 Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/20/2015 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie procedur weryfikacji funkcjonowania wewnętrznego systemu system zapewnienia jakości kształcenia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U tj., z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 w związku z 11 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia oraz 5 Uchwały nr 144/2013 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Uchwałą nr 14/2014 z dnia 29 styczni 2014r. i Uchwałą nr 115/2014 z dnia 24 września 2014r.zmieniającymi Uchwałę nr 144/2013 zarządza się, co następuje: 1 1. Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, funkcjonujący w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie jako Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia, określa sposób weryfikowania efektów kształcenia w trakcie całego procesu kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów. 2. Procedurę przeglądu sposobów weryfikowania efektów kształcenia na kierunku przeprowadzają Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia, uwzględniając zapisy w kartach przedmiotów oraz sprawozdania pracowników prowadzących zajęcia dydaktyczne z realizacji efektów kształcenia i sprawozdania kierowników katedr/zakładów/zespołów. 3. Procedurę przeglądu sposobów weryfikowania efektów kształcenia na kierunku przeprowadza się w terminie do końca marca po semestrze zimowym, a w terminie do końca lipca po semestrze letnim. 4. Wzór procedury przeglądu sposobów weryfikowania efektów kształcenia wraz z opisem form dokumentacji wytworów studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych określa załącznik nr 1. Wydziałowe Zespoły ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia mogą uzupełnić lub zmienić w załączniku nr 1 przykłady sposobów weryfikacji efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków, uwzględniając specyfikę kształcenia na kierunkach. 5. Zbiorcze potwierdzenie uzyskania przez studentów efektów kształcenia na lektoratach języków obcych, zajęciach z wychowania fizycznego (jeśli efekty są określone na kierunku) i przedmiotach swobodnego wyboru przygotowywane jest przez dyrekcję jednostek międzywydziałowych lub dyrekcję odpowiedniego instytutu i przekazywane do prorektora właściwego ds. dydaktyki w terminie do dwóch miesięcy po zakończeniu cyklu zajęć w semestrze. Wzór zbiorczego zestawienia określa załącznik nr 1a. Zbiorcze zestawienie jest przechowywane w Dziale Rozwoju i Obsługi Dydaktyki i udostępniane na prośbę jednostek. 6. Wydział może wprowadzić zmiany w procedurach dotyczących przeglądu sposobów weryfikowania efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach (z wyjątkiem pkt 5), uwzględniając specyfikę kierunków prowadzonych przez wydział W doskonaleniu jakości kształcenia wykorzystuje się wnioski z ocen nauczycieli akademickich dokonywanych przez studentów. 2. Analizy badań ankietowych dokonują Wydziałowe Zespoły ds. Oceny Jakości Kształcenia. 3. Dziekan wydziału lub dyrektor jednostki międzywydziałowej wdraża działania mające na celu doskonalenie jakości kształcenia, wykorzystując wnioski z analiz oceny zajęć poprzez: 1) wyróżnienie pracowników otrzymujących najwyższe oceny zajęć dydaktycznych, w tym po otrzymaniu zgody pracownika upowszechnienie informacji o wyróżnieniu. 2) w przypadku pracowników, którzy otrzymali niskie oceny zajęć dydaktycznych wdrożenie działań mających na celu poprawę jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych, ze szczególnym

2 podkreśleniem możliwości nieuwzględnienia tych zajęć w obciążeniu pracownika w kolejnych semestrach, a także przeprowadzenia dodatkowych hospitacji zajęć przez bezpośredniego przełożonego, dyrektora instytutu i/lub prodziekana właściwego ds. dydaktycznych. 4. Wydział może wprowadzić własne procedury dotyczące wykorzystywania wniosków z ocen nauczycieli akademickich W celu oceny realizacji zakładanych efektów kształcenia przeprowadza się okresowe przeglądy programów kształcenia na kierunku. 2. Przeglądy programów kształcenia służą ich doskonaleniu. 3. Okresowe przeglądy przeprowadzają Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia. 4. Przeglądy przeprowadza się w danym roku akademickim, a dokumentację dołącza do sprawozdania z działalności właściwego Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. 5. Wyniki okresowych przeglądów są uwzględniane przez Wydziałowe Zespoły ds. Oceny Jakości Kształcenia w procedurze samooceny jednostki, przeprowadzanej raz na dwa lata. 6. Okresowe przeglądy obejmują: 1) analizę programów kształcenia: pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa pod względem ich zgodności z zakładanymi efektami kształcenia i kwalifikacjami związanymi z ukończeniem studiów, z uwzględnieniem weryfikacji systemu punktów ECTS, z oceną doboru treści kształcenia, w tym treści uwzględniających najnowsze osiągnięcia naukowe lub artystyczne, z oceną doboru metod kształcenia z uwzględnieniem metod pracy ze studentami, wkładu pracy własnej studenta i sposobu jej weryfikacji, z oceną doboru zajęć obowiązkowych i fakultatywnych w programie studiów, z uwzględnieniem proporcji między rodzajami zajęć, w szczególności wykładami, konwersatoriami, ćwiczeniami i zajęciami warsztatowymi, 2) ocenę realizacji procesu kształcenia, w tym organizacji i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, która obejmuje: infrastrukturę dydaktyczną z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, liczebność grup studenckich, racjonalność rozkładu zajęć, organizację zajęć, dostęp do pomocy naukowych (w tym biblioteki i zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki), informatycznych i audiowizualnych; dostęp studentów i doktorantów do: regulaminu studiów, regulaminu pomocy materialnej, informacji dotyczących wymagań egzaminacyjnych i zaliczeniowych, wsparcie studentów w zakresie opieki naukowej i dydaktycznej; kontakt z nauczycielami akademickimi w ramach konsultacji, obsługę administracyjną procesu kształcenia, w tym poziom informatyzacji, wykorzystanie nowoczesnych i zróżnicowanych metod kształcenia spełnianie warunków prowadzenia kształcenia na odległość; 3) analizę warunków i trybu rekrutacji na studia, w tym zasadności doboru kryteriów stosowanych przy określaniu warunków przyjęcia na studia; 4) ocenę sposobu wykorzystania wniosków z analizy wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów w celu dostosowania efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy 5) ocenę zaangażowania interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w tworzenie i doskonalenie programów kształcenia, 6) stosowane procedury weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia, które obejmują: sprecyzowane wymogi dotyczące egzaminów, zaliczeń, kolokwiów, prac zaliczeniowych, projektów itp., które uwzględniają m.in. zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz ich zgodność z sylabusami poszczególnych przedmiotów oraz metodami kształcenia i formami zajęć,

3 system oceny studentów zawierający wystandaryzowane wymagania oraz zapewniający przejrzystość i obiektywizm formułowania ocen, zasady oceniania i uzasadniania wystawianych ocen, system gromadzenia (przechowywania) dokumentacji weryfikacji efektów kształcenia zasady dyplomowania uwzględniające zakres tematyczny, sposób przeprowadzenia i zasady oceny egzaminu dyplomowego, zasady przygotowania i oceny prac dyplomowych tj.: wymagania merytoryczne i formalne w odniesieniu do osób pełniących funkcję opiekuna dyplomanta i recenzenta, zgodności z profilem kształcenia, procedury weryfikowania samodzielności i okresowej oceny jakości prac, 7) analizę zakładanych i uzyskanych efektów z realizacji praktyk, która obejmuje: monitorowanie przebiegu praktyk w tym ich korelacji z kierunkiem studiów, właściwą organizację zharmonizowaną z procesem kształcenia, system kontroli praktyk i ich zaliczania, wspólną ocenę efektów praktyk dokonywaną przez przedstawicieli uczelni i jej interesariuszy zewnętrznych w celu wykorzystania wyników weryfikacji zakładanych efektów kształcenia i efektów kształcenia osiągniętych przez studenta w ramach praktyk; 8) ocenę kadry dydaktycznej, które obejmuje: zapewnianie odpowiedniej liczby nauczycieli akademickich zgodnie z obowiązującymi przepisami, adekwatność doboru kadry do programu kształcenia na kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia pod względem kwalifikacji, dorobku naukowego lub artystycznego lub posiadanego doświadczenia zawodowego zdobytego poza uczelnią, dostępność kadry dla studentów, prawidłowość proporcji między liczbą nauczycieli akademickich zaliczonych do minimum kadrowego a liczbą studentów danego kierunku studiów, okresową ocenę kadry dydaktycznej oraz hospitacje zajęć dydaktycznych, szkolenie kadr w zakresie m.in. nauczania wspomaganego nowoczesnymi technikami multimedialnymi, metod i technik kształcenia na odległość; 9) funkcjonowanie potwierdzania efektów uczenia się (jeśli na kierunku może być przeprowadzane); 10) w przypadku kierunku studiów o profilu praktycznym ocenę: programu i wymiaru praktyk zawodowych, doboru miejsc ich odbywania, warunków realizacji zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym; 11) w przypadku kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim ocenę: uwzględnienia w procesie kształcenia badań naukowych prowadzonych w dziedzinie nauki lub sztuki związanej z kierunkiem studiów, zapewnienie studentom tego kierunku co najmniej przygotowania do prowadzenia badań w przypadku studiów pierwszego stopnia, zapewnienie studentom tego kierunku udziału w badaniach w przypadku studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; 12) w przypadku kierunku studiów, w ramach którego są prowadzone zajęcia przygotowujące do uzyskania kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela ocenę: dostosowania programu studiów do warunków określonych w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 7. Okresowy przegląd programu kształcenia zostaje podsumowany oceną realizacji efektów kształcenia na kierunku. 8. Wzór okresowego przeglądu programu kształcenia określa załącznik nr Wydział może wprowadzić zmiany w procedurach dotyczących przeglądów programów kształcenia, uwzględniając specyfikę kierunków prowadzonych przez wydział.

4 4 W procesie doskonalenia kształcenia wykorzystuje się wnioski z analizy wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów uczelni, o których mowa w art. 13b ust. 10 i 12 Ustawy. Wnioski uwzględnia się w doskonaleniu programów kształcenia w kolejnym roku akademickim W Uczelni stosuje się procedury antyplagiatowe. 2. System antyplagiatowy administrowany jest przez Zespół Systemów Informatycznych i Obsługi Dydaktyki. 3. Badaniu systemem antyplagiatowym poddawane są wszystkie pisemne prace dyplomowe powstające w Uczelni oraz prace końcowe studiów podyplomowych. 4. Praca dyplomowa niespełniająca warunków określonych w punkcie 5 nie zostaje dopuszczona do procesu dyplomowania. 5. Warunkiem dopuszczenia pracy do procesu dyplomowania jest nieprzekraczanie wartości progowych określonych w procedurach antyplagiatowych, zweryfikowane przez promotora w każdym ze sprawdzanych zakresów Dziekan wydziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na określonym kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem opinii nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego, przedkłada radzie tej jednostki na koniec roku akademickiego ocenę realizacji zakładanych efektów kształcenia na kierunkach prowadzonych przez wydział. 2. W ocenie realizacji zakładanych efektów kształcenia na kierunkach wykorzystuje się wnioski z okresowych przeglądów programów kształcenia, przeprowadzanych zgodnie z procedurą określoną w Wzór oceny realizacji zakładanych efektów kształcenia określa załącznik nr Wydział może określić własny sposób oceny realizacji zakładanych efektów kształcenia na kierunkach prowadzonych przez wydział. 5. Wnioski z oceny realizacji zakładanych efektów kształcenia uwzględnia się przy doskonaleniu programu kształcenia. 7 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

5 Załącznik nr 1 SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PROWADZONYM PRZEZ WYDZIAŁ Rok akademicki Semestr FORMA ZAJĘĆ WYKŁADY SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Egzaminy ustne Egzaminy pisemne Egzaminy pisemne z dostępem do podręczników OPIS FORMY DOKUMENTACJI wykazy pytań wraz z matryce testów/kolokwiów, form pisemnych egzaminów wraz z opisem, w jakim stopniu efekty zostały osiągnięte matryce testów/kolokwiów, form pisemnych egzaminów wraz z opisem, w jakim stopniu efekty zostały osiągnięte PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY, NA KTÓRYCH SPOSÓB JEST STOSOWANY WRAZ Z OCENĄ SKUTECZNOŚCI SPOSOBU WERYFIKACJI *.. ** *.. ** ĆWICZENIA. * Prezentacje indywidualne Prezentacje zespołowe Eseje.. ** prezentacja w formie elektronicznej wraz z prezentacja w formie elektronicznej wraz z esej w formie pisemnej lub elektronicznej wraz z

6 LABORATORIA PRACOWNIE ZAJĘCIA WARSZTA- TOWE indywidualnie zespołowo Studium przypadku (case study) Ocena zaangażowania w dyskusję Kolokwia....*.*..* Raporty indywidualne Raporty zespołowe..*...*...* Przygotowanie dzieła..*.*...* indywidualnie matryca zadania wraz z matryca zadania wraz z matryca case study wraz z wykaz osób zaangażowanych w dyskusję, oznaczona na liście osób uczestniczących w zajęciach wraz z datą zajęć matryce testów/kolokwiów, form pisemnych zaliczeń wraz z opisem w jakim stopniu.. **.. **.. ** matryca raportu wraz z matryca raportu wraz z... **... **. ** przygotowane dzieło wraz z.. **.. **.. ** matryca zadania wraz z

7 LEKTORARY JĘZYKÓW OBCYCH zespołowo...*..* indywidualnie zespołowo matryca zadania wraz z ** ** matryca zadania wraz z matryca zadania wraz z *.. ** *.. ** ZAJĘCIA Z WYCHOWA- NIA FIZYCZNEGO *.. ** PRZEDMIOTY SWOBODNE- GO WYBORU PRAKTYKI SEMINARIA Samoocena studenta Inne sposoby weryfikacji zgodne z przedmiotem indywidualnie..*..* Przygotowanie pracy dyplomowej matryca samooceny dotycząca efektów kształcenia wraz z efekt został osiągnięty matryca sposobu weryfikacji dziennik praktyk.. **.. ** praca dyplomowa w formie pisemnej lub ustnej Prezentacja osiągniętych wyników badań Egzamin dyplomowy wykaz pytań wraz z zgodnie z regulaminem dyplomowania * inne formy określone dla kierunku ** formy dokumentowania określone dla kierunku

8 Załącznik nr 1a ZBIORCZE ZESTAWIENIE POTWIERDZENIA UZYSKANIA PRZEZ STUDENTÓW EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA PRZEDMIOTACH OGÓLNOUCZELNIANYCH Rok akademicki Semestr zimowy/letni* PRZEDMIOTY SWOBODNEGO WYBORU * NA KIERUNKU PROWADZONYM PRZEZ WYDZIAŁ LEKTORATY JĘZYKÓW OBCYCH* ZAJĘCIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO* /** NAZWA PRZEDMIOTU LICZBA OSÓB UCZĘSZCZAJĄCA NA PRZEDMIOT POTWIERDZNIE UZYSKANIA PRZEZ STUDENTÓW EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA PRZEDMIOCIE (podpis prowadzącego lub dyrektora instytutu albo dyrektora jednostki międzywydziałowej) * niepotrzebne skreślić **w przypadku, gdy efekty kształcenia z zakresu wychowania fizycznego zostały określone dla kierunku

9 ZAŁĄCZNIK NR 2 PROCEDURA OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE.. OKRESOWY PRZEGLĄD PROGRAMU KSZTAŁCENIA przeprowadzany w celu oceny realizacji zakładanych efektów kształcenia KIERUNEK DATA PRZEGLĄDU PROGRAMU. 1. ANALIZA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA bez zastrzeżeń / uwagi zgodność z obowiązującymi przepisami prawa zgodność z zakładanymi efektami kształcenia i kwalifikacjami związanymi z ukończeniem studiów weryfikacja systemu punktów ECTS dobór treści kształcenia, w tym treści uwzględniających najnowsze osiągnięcia naukowe lub artystyczne dobór metod kształcenia z uwzględnieniem metod pracy ze studentami, wkładu pracy własnej studenta i sposobu jej weryfikacji, dobór zajęć obowiązkowych i fakultatywnych w programie studiów, z uwzględnieniem proporcji między rodzajami zajęć, w szczególności wykładami, konwersatoriami, ćwiczeniami i zajęciami warsztatowymi, 2. OCENA REALIZACJI PROCESU KSZTAŁCENIA infrastruktura dydaktyczna z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych liczebność grup studenckich racjonalność rozkładu zajęć, organizację zajęć dostęp do pomocy naukowych (w tym biblioteki i zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki), informatycznych i audiowizualnych dostęp studentów i doktorantów do: regulaminu studiów, regulaminu pomocy materialnej, informacji dotyczących wymagań egzaminacyjnych i zaliczeniowych wsparcie studentów w zakresie opieki naukowej i dydaktycznej kontakt z nauczycielami akademickimi w ramach konsultacji obsługa administracyjna procesu kształcenia, w tym poziom informatyzacji wykorzystanie nowoczesnych i zróżnicowanych metod kształcenia spełnianie warunków prowadzenia kształcenia na odległość 3. ANALIZA WARUNKÓW I TRYBU REKRUTACJI NA STUDIA warunki rekrutacji na studia tryb rekrutacji na studia zasadność doboru kryteriów stosowanych przy określaniu warunków przyjęcia na studia

10 4. MONITOROWANIE KARIER ZAWODOWYCH wyniki monitorowania karier zawodowych 5. ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY W TWORZENIE I DOSKONALENIE PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA zaangażowanie interesariuszy wewnętrznych zaangażowanie interesariuszy zewnętrznych 6. PROCEDURY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA sprecyzowane wymogi dotyczące egzaminów, zaliczeń, kolokwiów, prac zaliczeniowych, projektów zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz ich zgodność z sylabusami poszczególnych przedmiotów oraz metodami kształcenia i formami zajęć system oceny studentów zawierający wystandaryzowane wymagania oraz zapewniający przejrzystość i obiektywizm formułowania ocen zasady oceniania i uzasadniania wystawianych ocen system gromadzenia (przechowywania) dokumentacji weryfikacji efektów kształcenia zasady dyplomowania uwzględniające zakres tematyczny, sposób przeprowadzenia i zasady oceny egzaminu dyplomowego zasady przygotowania i oceny prac dyplomowych tj.: wymagania merytoryczne i formalne w odniesieniu do osób pełniących funkcję opiekuna dyplomanta i recenzenta, zasady zatwierdzania tematów prac dyplomowych w szczególności pod kątem ich zgodności z profilem kształcenia, procedury weryfikowania samodzielności i okresowej oceny jakości prac 7. ANALIZA ZAKŁADANYCH I UZYSKANYCH EFEKTÓW Z REALIZACJI PRAKTYK monitorowanie przebiegu praktyk w tym ich korelacji z kierunkiem studiów właściwa organizacja zharmonizowana z procesem kształcenia system kontroli praktyk i ich zaliczania wspólna ocena efektów praktyk dokonywaną przez przedstawicieli uczelni i interesariuszy zewnętrznych 8. KADRA DYDAKTYCZNA zapewnianie odpowiedniej liczby nauczycieli akademickich zgodnie z obowiązującymi przepisami adekwatność doboru kadry do programu kształcenia pod względem kwalifikacji, dorobku naukowego lub artystycznego lub posiadanego doświadczenia zawodowego zdobytego poza uczelnią, dostępność kadry dla studentów prawidłowość proporcji między liczbą nauczycieli akademickich zaliczonych do minimum kadrowego a liczbą studentów danego kierunku studiów

11 okresowa ocenę kadry dydaktycznej oraz hospitacje zajęć dydaktycznych szkolenie kadr w zakresie m.in. nauczania wspomaganego nowoczesnymi technikami multimedialnymi, metod i technik kształcenia na odległość 9. FUNKCJONOWANIE POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ (JEŚLI NA KIERUNKU MOŻE BYĆ PRZEPROWADZANE) zgodność fukcjonowania potwierdzania efektów uczenia się z procedurami określonymi w uczelni 10. KIERUNKI O PROFILU PRAKTYCZNYM program i wymiar praktyk zawodowych dobór miejsca odbywania praktyk warunki realizacji zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym 11. KIERUNKI O PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM uwzględnienie w procesie kształcenia badań naukowych prowadzonych w dziedzinie nauki lub sztuki związanej z kierunkiem studiów zapewnienie studentom kierunku co najmniej przygotowania do prowadzenia badań w przypadku studiów pierwszego stopnia zapewnienie studentom kierunku udziału w badaniach w przypadku studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich 12. SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA (JEŚLI JEST PROWADZONA) dostosowanie programu studiów do warunków określonych w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela PODSUMOWANIE - OCENA REALIZACJI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z UWGLĘDNIENIEM OCENY PUNKTÓW 1-12 TABELA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE WIEDZY OCENA REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI 3. EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZENYCH

12 ZAŁĄCZNIK NR 3 OCENA REALIZACJI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁACENIA PRZEDSTAWIANA PRZEZ DZIEKANA RADZIE WYDZIAŁU NA KONIEC ROKU AKADEMICKIEGO OCENA REALIZACJI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ.. ROK AKADEMICKI TERMIN POSIEDZENIA RADY WYDZIAŁU.. WYNIKI GŁOSOWANIA RADY WYDZIAŁU za. przeciw wstrzymało się KIERUNEK OCENA SZCZEGÓŁOWA - czy warunki dla realizacji efektów kształcenia w roku akademickim zostały zapewnione? OCENA PODSUMOWUJĄCA: - czy program kształcenia zaplanowany na rok akademicki został zrealizowany? - czy została przeprowadzona weryfikacja efektów kształcenia przez pracowników? - czy weryfikacja efektów kształcenia została zaakceptowana przez kierowników katedr/ zakładów/zespołów? - czy weryfikacja efektów kształcenia została przeanalizowana przez Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia zgodnie z systemem weryfikacji efektów kształcenia? -czy został przeprowadzony okresowy przegląd programu kształcenia w celu oceny realizacji efektów kształcenia? W roku akademickim zostały zrealizowane wszystkie efekty kształcenia na kierunku:

13 OPINIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH STANOWIĄCYCH MINIMUM KADROWE NA KIERUNKU IMIĘ I NAZWISKO UWAGI DOTYCZĄCE PODPIS REALIZACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OPINIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH SPOZA MINIMUM KADROWEGO NA KIERUNKU IMIĘ I NAZWISKO UWAGI DOTYCZĄCE PODPIS REALIZACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 13 A Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie : projektowania, zatwierdzania dokumentacji i monitorowania programu kształcenia 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-36/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 lipca 2014 r.

Zarządzenie Nr R-36/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 lipca 2014 r. Zarządzenie Nr R-36/2014 w sprawie systemu weryfikacji efektów w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 3a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW Uchwała Nr 104/2015 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 1. Przedmiot i zakres procedury

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 1. Przedmiot i zakres procedury ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 1. Przedmiot i zakres procedury Przedmiotem procedury jest ujednolicenie sposobów weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI Zarządzenie Nr 118/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru druku Karty samooceny podstawowej, międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej

Bardziej szczegółowo

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni Projekt szczegółowych kryteriów oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz

Bardziej szczegółowo

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 roku Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów 1. Cel Celem procedury jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny 1.1. Koncepcja kształcenia Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 28 lutego 2014 roku WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Ocena i monitorowanie efektów kształcenia PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

PROCEDURA. Ocena i monitorowanie efektów kształcenia PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Załącznik do Zarządzenia Nr 27/12/13 PROCEDURA 1 / 1 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Kopiowanie i rozpowszechnianie jedynie za zgodą Rektora 1. Zakres procedury PROCEDURA 2 / 5 Procedura ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

I. Procedury oceny jakości kształcenia

I. Procedury oceny jakości kształcenia Załącznik do Decyzji Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW z dnia 21 września 2012 r. w sprawie wdrożenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW Wewnętrznego Systemu Zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentacji i weryfikacji realizacji efektów kształcenia na Wydziale Humanistycznym UKW

Zasady dokumentacji i weryfikacji realizacji efektów kształcenia na Wydziale Humanistycznym UKW Zasady dokumentacji i weryfikacji realizacji efektów kształcenia na Wydziale Humanistycznym UKW 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA

ZADANIA I ORGANIZACJA AKCEPTUJE Dziekan.. Prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO Warszawa, 29 wrzesień 2016 ZADANIA I ORGANIZACJA Wydziałowej Komisji ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale Nowych Technologii

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie

Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie Badany obszar Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Zespoły/osoby podejmujące

Bardziej szczegółowo

Roczny harmonogram auditów wewnętrznych jednostki organizacyjnej UWM

Roczny harmonogram auditów wewnętrznych jednostki organizacyjnej UWM Roczny harmonogram auditów wewnętrznych jednostki organizacyjnej UWM Symbol: Data: WSZJK-O- 2014-02-12 GiGP-2 Wydanie: Stron: 1/2014 9 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura WSZJK-O-GiGP-2 dotyczy ustalenia rocznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 NA WYDZIALE EKONOMII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

Załącznik nr 1 NA WYDZIALE EKONOMII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Załącznik nr 1 PROCEDURA FUNKCJONOWANIA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EKONOMII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO DZIAŁANIA INTERESARIUSZE OBJĘCI PROCEDURĄ DOKUMENTACJA TERMIN

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 22/2012 z dnia 17 września 2012 roku Zalecane wzory dokumentów dotyczące funkcjonowania USZJK SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9 Rektora ASP z dnia 9 lutego 2015 r. OPIS KIERUNKU STUDIÓW I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: 1 POZIOM KSZTAŁCENIA: do wyboru jedna pozycja z listy: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 26 Dziekana Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia r

DECYZJA Nr 26 Dziekana Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia r DECYZJA Nr 26 Dziekana Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19.12.2013r w sprawie: ustalenia rocznego harmonogramu auditów na Wydziale Nauk Technicznych w roku

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OKREŚLAJĄCA ZASADY

PROCEDURA OKREŚLAJĄCA ZASADY Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Symbol: Data: WSZJK-O-BZ-1 2013-04-12 Wydanie: Wydział Bioinżynierii Zwierząt 1/2013 9 PROCEDURA OKREŚLAJĄCA ZASADY DOKUMENTOWANIA PROCESU

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Uchwała nr 61/2015 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia procedury dokumentowania i weryfikacji efektów kształcenia na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 1 Senatu WSGK z dn. 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji efektów kształcenia

System weryfikacji efektów kształcenia System weryfikacji efektów kształcenia Ogólne wytyczne 1. Do opisaniu efektów kształcenia służy deskryptor (opis katalogowy, hasłowy) rozumiany jako ogólne stwierdzenie określające zakładane efekty 2.

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia w Wyższej Szkole

Umiejętności Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia w Wyższej Szkole PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EKONOMIA stacjonarne studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie), ogólnoakademicki profil kształcenia. Dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW Uchwała Nr 20/2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla Rad podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: poziomu kształcenia:. profilu

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 50/R/15 PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Zapewnianie jakości kształcenia wymaga, by weryfikacja osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 45/2016/2017. z dnia 28 lutego 2017 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 45/2016/2017. z dnia 28 lutego 2017 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 45/2016/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku 1 Programy kształcenia, w tym programy studiów i plany studiów, spełniają wymagania określone w następujących rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 46/2016

Zarządzenie Nr 46/2016 Zarządzenie Nr 46/2016 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Systemu monitoringu i weryfikacji zakładanych efektów kształcenia w Pomorskim

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 102/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr 102/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 grudnia 2016 roku Uchwała Nr 102/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ Spis treści I. Podstawy prawne wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 3 II. III. IV. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EKONOMIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EKONOMIA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EKONOMIA Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu Nr 22/2016 z dnia 16.06.2016r. stacjonarne studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie), praktyczny profil kształcenia.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-20/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr R-20/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Nr R-20/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzoru arkusza samooceny podstawowej jednostki organizacyjnej Politechniki Lubelskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM. WRZESIEŃ Lp. Zadanie Realizatorzy (Odpowiedzialność) 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa Kierownicy Jednostek/ Termin

HARMONOGRAM. WRZESIEŃ Lp. Zadanie Realizatorzy (Odpowiedzialność) 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa Kierownicy Jednostek/ Termin HARMONOGRAM działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie na rok akademicki 2016/2017 WRZESIEŃ Lp. Zadanie Realizatorzy 1. Letnia sesja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 80/2014. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 18 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr 80/2014. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 18 grudnia 2014 roku Uchwała Nr 80/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. i znowelizowane na posiedzeniach RW 21.11.2012 r. oraz 27.02.2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 16 listopada 2011 r. Nr 9 Poz. 204 ZARZĄDZENIE NR 44 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 88/ 2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 88/ 2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2017 r. Uchwała nr 88/ 2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2017 r. sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Politechnice Rzeszowskiej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164.poz.1365 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z

Bardziej szczegółowo

REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Elementy procesu kształcenia Symbol procedury Nazwa procedury Data Wydanie Ogólne procedury zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 37/ Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Uchwała nr 37/ Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Uchwała nr 37/2016-17 Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 1.02.2017 - w sprawie: zatwierdzenie instrukcji systemu jakości kształcenia na Wydziale Nauk

Bardziej szczegółowo

Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii

Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Filozofii i Socjologii Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii 1 Polityka kadrowa Politykę kadrową realizuje dziekan wraz z dyrektorami

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów.

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów. Załącznik do Uchwały nr 3/I/12 Senatu PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z dnia 18 stycznia 2012r. Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety dotyczącej przebiegu przeglądu programów kształcenia 2012/2013

Wyniki ankiety dotyczącej przebiegu przeglądu programów kształcenia 2012/2013 Wyniki ankiety dotyczącej przebiegu przeglądu programów kształcenia 2012/2013 Maria Próchnicka Pełnomocnik Rektora UJ ds. doskonalenia jakości kształcenia Kto wziął udział w badaniach ankietowych 14 wydziałów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r. Uchwała nr 3/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. 1. ustawa - ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z p. zm.),

DEFINICJE. 1. ustawa - ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z p. zm.), UCHWAŁA NR 436 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i uchwalania programów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk

Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk KRK Stan wdrożenia i korekty KRK Sylabusy Pracodawcy BCC, Rada pracodawców Proces dyplomowania Składy komisji prac dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Procedura zatwierdzona uchwałą nr 167/2013 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia

Procedura zatwierdzona uchwałą nr 167/2013 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie 1. Za całość sposobu weryfikacji osiągania

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne

I. Informacje ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 79 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU WNIOSEK O UTWORZENIE KIERUNKU STUDIÓW/ POZIOMU/PROFILU KSZTAŁCENIA/FORMY STUDIÓW I. Informacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Załącznik do Uchwały Senatu Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi Nr 6 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Społecznej Akademii Nauk z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI JEGO EFEKTÓW. Cel systemu.

WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI JEGO EFEKTÓW. Cel systemu. WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 02-061 WARSZAWA, UL. WAWELSKA 14, TEL (0-22) 825-62-13, FAX (0-22) 825-80-31 SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI JEGO EFEKTÓW 1. Celem

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 1. OKREŚLENIE FORMY ZAJĘĆ PROWADZONYCH NA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. Do użytku wewnętrznego ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 1. Prace związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 20/2015 z 28 lipca 2015 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 20/2015 z 28 lipca 2015 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 20/2015 z 28 lipca 2015 r. w sprawie: zasad tworzenia oraz likwidacji kierunków studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej. Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

Procedura systemu jakości Wydział Zarządzania i Transportu

Procedura systemu jakości Wydział Zarządzania i Transportu 1. Cel procedury Celem procedury jest określenie sposobu postępowania związanego z procesem weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studentów i słuchaczy Wydziału Zarządzania i Transportu Akademii

Bardziej szczegółowo

Poznań, 25 września 2017 roku DOP /2017

Poznań, 25 września 2017 roku DOP /2017 Poznań, 25 września 2017 roku DOP- 0212-102/2017 Zarządzenie nr 102/2017 w Poznaniu z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia procedury hospitacji zajęć dydaktycznych Na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/2014 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH

ZARZĄDZENIE Nr 11/2014 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH ZARZĄDZENIE Nr 11/2014 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH z dnia 3 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedur na Wydziale Nauk Ścisłych Na podstawie 60 ust. 1 pkt 6 Statutu UPH oraz 10 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 16/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 16/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 24 lutego 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 16/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 24 lutego 2015 r. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Ignatianum w Krakowie W trosce o zbudowanie kultury

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 24/2017. Ramy przedmiotowe uchwały

Uchwała Nr 24/2017. Ramy przedmiotowe uchwały Uchwała Nr 24/2017 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu projektowania i zmiany programów kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 430/01/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej I. OGÓLNY OPIS SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych.

sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych. Informacje na temat punktów ECTS w znowelizowanej Ustawie Prawo o szkolnictwie Wyższym, w rozporządzeniach do tego aktu wykonawczego, oraz w dokumentach uniwersyteckich. Wykaz dokumentów, które traktują

Bardziej szczegółowo

REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Wydział Bioinżynierii Zwierząt (jednostka organizacyjna)

REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Wydział Bioinżynierii Zwierząt (jednostka organizacyjna) REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wydział Bioinżynierii Zwierząt (jednostka organizacyjna) Elementy procesu kształcenia Symbol procedury Nazwa procedury Data Wydanie Ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia i jego doskonalenia na

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie projektowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu 28.01.2013 REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA dotyczące doskonalenia jakości na UAM w Poznaniu Propozycje działań na rzecz doskonalenia jakości przygotowane przez uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 47 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 47 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 47 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i uchwalania programów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1. Podstawy prawne Systemu Ustawa z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.

Bardziej szczegółowo

System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu

System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu A. Zasady i zakres oceny efektów kształcenia oraz organizacja prac Wydziałowej

Bardziej szczegółowo

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała nr 3 (2010/2011) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 25 osób

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra.. PROGRAM KSZTAŁCENIA. Nazwa kierunku studiów

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra.. PROGRAM KSZTAŁCENIA. Nazwa kierunku studiów Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2015 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru programu kształcenia i sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Załącznik 1 do Uchwały nr 34/2015 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 26czerwca 2015 r. REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 1 Regulamin określa koncepcję i strukturę systemu potwierdzenia efektów uczenia

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ DYDAKTYCZNY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO NA WYDZIALE OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT OCEANOGRAFII ROK AKADEMICKI 2013/2014

TERMINARZ DYDAKTYCZNY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO NA WYDZIALE OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT OCEANOGRAFII ROK AKADEMICKI 2013/2014 4 X 2013 Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Oceanografii i Geografii 7 X 2013 Początek zajęć w semestrze zimowym semestr zimowy Ocenianie osiągnięć studenta w trakcie trwania semestru

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA 30 WERYFIKACJA OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ STUDENTÓW

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA 30 WERYFIKACJA OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ STUDENTÓW PROCEDURA 30 WERYFIKACJA OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ STUDENTÓW 1 1. ZAKRES PROCEDURY Wydział Nauk o Zdrowiu (WNoZ) 2. TERMINOLOGIA Efekty kształcenia zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 17 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 45/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 17 września 2013 r. Zarządzenie Nr 45/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 17 września 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów wyższych

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r Uchwała nr 1/2008 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Studiów Edukacyjnych

Rekomendacje Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Studiów Edukacyjnych Poznań, dnia 27.02.2013 r. Rekomendacje Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczące doskonalenia jakości na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Propozycje działań

Bardziej szczegółowo