Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin."

Transkrypt

1 1 z :12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Lublin: Wykonanie zadania pn. Wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr w ramach projektu pn. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału w administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Lubelski, ul. Spokojna 9, Lublin, woj. lubelskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zadania pn. Wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr w ramach projektu pn. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału w administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa doradczo - szkoleniowa polegająca na opracowaniu i wdrożeniu systemu rozwoju kompetencji kadr administracji Powiatu Lubelskiego. Zakres usługi objętej przedmiotem zamówienia: 1. Opracowanie dokumentu System Zarządzania Wiedzą w administracji Powiatu Lubelskiego. 2. Szkolenie z zakresu zarządzania i rozwoju kompetencji kadr dla kierownictwa jednostek organizacyjnych Powiatu Lubelskiego (2 gr. x 10 os. x 64 godz.). 3.

2 2 z :12 Szkolenie utrwalające z zakresu zarządzania dla kierownictwa i pracowników merytorycznych Starostwa oraz jednostek podległych (2 gr. x 10 os. x 16 godz.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Opracowanie dokumentu System Zarządzania Wiedzą w administracji Powiatu Lubelskiego. Zakres zamówienia obejmuje usługę doradczą polegającą w szczególności na: 1) Przeprowadzeniu badania stanu wiedzy, zakresu czynności i luk kompetencyjnych (rozbieżności kompetencji rzeczywistych i wymaganych na danym stanowisku pracy) wśród kadr administracji Powiatu Lubelskiego. Badaniem zostaną objęci pracownicy na stanowiskach urzędniczych Starostwa Powiatowego w Lublinie (165 osób) oraz 3 jednostek organizacyjnych Powiatu Lubelskiego: -Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/ s w Bełżycach (21 osób), - Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Lublinie (13 osób), - Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie (54 osoby). Minimalna reprezentatywność grupy wynosi 90%. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić raport z wykonania w/ w badania. 2) Opracowanie procedur systemu monitorowania rozwoju kompetencji kadr administracji Powiatu Lubelskiego, w tym w szczególności: - Zasad i procedur kierowania na szkolenia, w tym zasady określania potrzeb szkoleniowych pracowników urzędów, - przesunięć kompetencyjnych wewnątrz organizacji (zmiany stanowiska pracy) oraz pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, - zmian zakresu wykonywanych czynności. 3) Opracowanie, na podstawie badania określonego w pkt 1) bazy danych kompetencji kadr administracji Powiatu Lubelskiego w formie profili kompetencyjnych (matrycy kompetencji) w oparciu o identyfikację kompetencji pracownika nieodzownych dla sprawnego funkcjonowania na danym stanowisku. Baza danych powinna zawierać w szczególności następujące informacje: - nazwę stanowiska pracy, w tym nazwę komórki organizacyjnej; - zakres czynności wykonywanych na danym stanowisku; - określenie wymaganych kompetencji; - określenie posiadanych kompetencji; - określenie (TAK/NIE) czy kompetencje są wystarczające. Baza danych powinna być zagregowana w układzie jednostek organizacyjnych Powiatu, a w przypadku Starostwa Powiatowego w Lublinie zgodnie ze strukturą organizacyjną Starostwa (Wydziałami). 4) Określenie w formie ekspertyzy (stanowiska eksperckiego popartego publikacjami naukowymi) preferowanych zmian w strukturze i jakości kadr. Opracowane procedury powinny być spójne z wymaganiami dotyczącymi innych procesów wdrażanych w organizacji Zamawiającego, w szczególności systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować uwzględnienie w opracowanych procedurach wymogów systemu zarządzania bezpieczeństwem w sposób wymagany normą PN-ISO/IEC w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować realizację zamówienia. Dokumentacja powinna zawierać w szczególności: a) dokument System Zarządzania Wiedzą w administracji Powiatu Lubelskiego, b) udokumentowane deklaracje polityki bezpieczeństwa i celów dotyczących bezpieczeństwa, zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001, c) udokumentowane każdej procedury, tj. udokumentowanie, że procedura ta jest ustanowiona, udokumentowana i wdrożona w sposób wymagany normą PN-EN ISO 9001:2009. Dokumentacja zostanie opracowana w formie papierowej: 3 egzemplarze oraz elektronicznej: płyta CD/DVD. Forma elektroniczna będzie przygotowana w plikach edytowalnych oraz przygotowanych do wydruku. Dopuszczone formaty plików edytowalnych:.doc (MS Word 2003),.xls (MS Excel 2003),.odt (OOwriter),.ods (OOcalc); dopuszczone formaty plików przygotowanych do wydruku:.pdf (zgodny z Acrobat Reader 7.0),.ps (PostScript). Dokumentacja będzie oznakowana zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Zamawiającego, w sposób spełniający wymagania dokumentu Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu

3 3 z :12 Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Szkolenie z zakresu zarządzania i rozwoju kompetencji kadr dla kierownictwa jednostek organizacyjnych Powiatu Lubelskiego Zakres zamówienia obejmuje usługę szkoleniową obejmującą szkolenie z zakresu zarządzania i rozwoju kompetencji kadr obejmujące w szczególności: a) zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych, b) wdrażanie zarządzania wiedzą jako elementu Human Resource Management w organizacjach publicznych, c) praktyczne techniki analizy, monitorowania i zwiększania zasobów wiedzy organizacji. Warunki szkolenia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia harmonogramu szkolenia Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia; 2) Wykonawca przeprowadzi szkolenia zgodnie z zakresem merytorycznym programu szkoleń; 3) Zamawiający na 7 dni przed rozpoczęciem szkoleń przygotuje podstawową listę osób - uczestników szkoleń, z zastrzeżeniem jej zmian z przyczyn niezależnych od Zamawiającego; 4) Wykonawca umożliwi wizytowanie zajęć i przeprowadzenie kontroli zarówno przez pracownika Zamawiającego, jak i przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej - Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w zakresie prawidłowej realizacji Projektu; 5) Wykonawca zapewni wykwalifikowanych wykładowców do przeprowadzenia szkolenia. Wykonawca ponosi koszty zakwaterowania, wyżywienia wykładowców i inne koszty związane z ich pracą; 6) Wykonawca zobowiązuje się do przygotowywania i przedkładania na bieżąco: 1) imiennej listy obecności uczestników szkolenia sporządzanej odrębnie dla każdego dnia szkolenia, zawierającej informacje o liczbie godzin obecności danej osoby, podpis uczestnika szkolenia, podpis wykładowcy/wykładowców, 2) ankiet ewaluacyjnych uczestników szkolenia, sporządzonych na koniec szkolenia; 3) na zakończenie każdego miesiąca - arkusza czasu pracy; 7) Miejscem realizacji szkolenia jest miasto Lublin. Wykonawca zapewni sale szkoleniowe na własny koszt dla co najmniej 12 osób, spełniającą wymogi BHP. Sala szkoleniowa musi być zlokalizowana w odległości nie większej niż 700 m od siedziby Zamawiającego. Inna lokalizacja jest możliwa za zgodą Zamawiającego, w przypadku znacząco większej odległości Zamawiający może żądać zapewnienia transportu na miejsce szkolenia z siedziby Zamawiającego; 8) Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego oznaczenia sal szkoleniowych zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Zamawiającego w sposób spełniający wymagania dokumentu Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach PO KL oraz informowania uczestników o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 9) Wykonawca przeprowadzi zajęcia w godzinach w dni robocze zgodnie ze szczegółowym harmonogramem szkoleń; 10) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciepłego posiłku dla każdego uczestnika szkolenia w każdym dniu szkoleniowym oraz serwisu kawowego dla uczestników szkolenia (kawa, herbata, ciastka); Przez sformułowanie ciepły posiłek Zamawiający rozumie: obiad składający się z dwóch dań: zupa + danie główne (np. mięso lub ryba z dodatkiem ziemniaków lub frytek i surówki). Jedna porcja zupy musi mieć pojemność nie mniej niż 0,250 ml. Zupy muszą być zróżnicowane, na każdy dzień szkolenia inny rodzaj zupy. Posiłek dla każdego uczestnika powinien być podany na ciepło z kompletem sztućców i serwetek, obiad dla każdego uczestnika powinien być dostarczony jako wyporcjowany; 11) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pomocy dydaktycznych; 12) Wykonawca opracuje i zapewni, w tym drukowane i cyfrowe materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika, odpowiadające zakresowi merytorycznemu programowi szkolenia oraz co najmniej 2 egzemplarze materiałów szkoleniowych zostanie przekazane Zamawiającemu do celów archiwalnych. Za druk materiałów odpowiedzialny będzie Wykonawca; 13) Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie

4 4 z :12 ukończenia szkolenia; 14) Na materiałach szkoleniowych oraz na zaświadczeniach ukończenia szkolenia muszą znaleźć się emblematy Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2.1 Wymiar czasowy szkolenia to 64 godziny szkoleniowe (1 godzina szkoleniowa - 45 minut zegarowych). W wymiar czasowy szkolenia nie wliczają się przerwy o długości co najmniej 5 min. na każdą godzinę szkolenia. Minimalny wymiar czasowy jednorazowego szkolenia to 4 godziny szkoleniowe, maksymalny wymiar czasowy jednorazowego szkolenia to 8 godzin szkoleniowych. Liczebność grupy szkoleniowej to 10 osób. Liczba grup szkoleniowych to 2 grupy. Zamawiający dopuszcza zmianę liczebności grupy szkoleniowej o 20% Szczegółowa tematyka zajęć zostanie opracowana przez Wykonawcę i przedłożona Zamawiającemu w formie programu zajęć w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć i podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 2. Szkolenie utrwalające z zakresu zarządzania i rozwoju kompetencji kadr dla kierownictwa i pracowników merytorycznych Starostwa oraz jednostek podległych: Zakres zamówienia obejmuje usługę szkoleniową obejmującą szkolenie z zakresu zarządzania i rozwoju kompetencji kadr obejmujące w szczególności: a) omówienie problemów i trudności we wdrażaniu zarządzania wiedzą w organizacji (w tym obowiązkowa forma dyskusji z uczestnikami), b) praktyczne aspekty we wdrażaniu zarządzania wiedzą w organizacji publicznej (w tym obowiązkowa forma case study na temat przedstawiony przez uczestników). Warunki szkolenia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia harmonogramu szkolenia Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia; 2) Wykonawca przeprowadzi szkolenia zgodnie z zakresem merytorycznym programu szkoleń; 3) Zamawiający na 7 dni przed rozpoczęciem szkoleń przygotuje podstawową listę osób - uczestników szkoleń, z zastrzeżeniem jej zmian z przyczyn niezależnych od Zamawiającego; 4) Wykonawca umożliwi wizytowanie zajęć i przeprowadzenie kontroli zarówno przez pracownika Zamawiającego, jak i przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej - Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w zakresie prawidłowej realizacji Projektu; 5) Wykonawca zapewni wykwalifikowanych wykładowców do przeprowadzenia szkolenia. Wykonawca ponosi koszty zakwaterowania, wyżywienia wykładowców i inne koszty związane z ich pracą; 6) Wykonawca zobowiązuje się do przygotowywania i przedkładania na bieżąco: 1) imiennej listy obecności uczestników szkolenia sporządzanej odrębnie dla każdego dnia szkolenia, zawierającej informacje o liczbie godzin obecności danej osoby, podpis uczestnika szkolenia, podpis wykładowcy/wykładowców, 2) ankiet ewaluacyjnych uczestników szkolenia, sporządzonych na koniec szkolenia; 3) na zakończenie każdego miesiąca - arkusza czasu pracy; 7) Miejscem realizacji szkolenia jest miasto Lublin. Wykonawca zapewni sale szkoleniowe na własny koszt dla co najmniej 12 osób, spełniającą wymogi BHP. Sala szkoleniowa musi być zlokalizowana w odległości nie większej niż 700 m od siedziby Zamawiającego. Inna lokalizacja jest możliwa za zgodą Zamawiającego, w przypadku znacząco większej odległości Zamawiający może żądać zapewnienia transportu na miejsce szkolenia z siedziby Zamawiającego; 8) Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego oznaczenia sal szkoleniowych zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Zamawiającego w sposób spełniający wymagania dokumentu Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach PO KL oraz informowania uczestników o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 9) Wykonawca przeprowadzi zajęcia w godzinach w dni robocze zgodnie ze szczegółowym harmonogramem szkoleń; 10) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciepłego posiłku dla każdego

5 5 z :12 uczestnika szkolenia w każdym dniu szkoleniowym oraz serwisu kawowego dla uczestników szkolenia (kawa, herbata, ciastka); Przez sformułowanie ciepły posiłek Zamawiający rozumie: obiad składający się z dwóch dań: zupa + danie główne (np. mięso lub ryba z dodatkiem ziemniaków lub frytek i surówki). Jedna porcja zupy musi mieć pojemność nie mniej niż 0,250 ml. Zupy muszą być zróżnicowane, na każdy dzień szkolenia inny rodzaj zupy. Posiłek dla każdego uczestnika powinien być podany na ciepło z kompletem sztućców i serwetek, obiad dla każdego uczestnika powinien być dostarczony jako wyporcjowany; 11) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pomocy dydaktycznych; 12) Wykonawca opracuje i zapewni, w tym drukowane i cyfrowe materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika, odpowiadające zakresowi merytorycznemu programowi szkolenia oraz co najmniej 2 egzemplarze materiałów szkoleniowych zostanie przekazane Zamawiającemu do celów archiwalnych. Za druk materiałów odpowiedzialny będzie Wykonawca; 13) Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia; 14) Na materiałach szkoleniowych oraz na zaświadczeniach ukończenia szkolenia muszą znaleźć się emblematy Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3.1 Wymiar czasowy szkolenia to 16 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa - 45 minut zegarowych). W wymiar czasowy szkolenia nie wliczają się przerwy o długości co najmniej 5 min. na każdą godzinę szkolenia. Minimalny wymiar czasowy jednorazowego szkolenia to 4 godziny szkoleniowe, maksymalny wymiar czasowy jednorazowego szkolenia to 8 godzin szkoleniowych. Liczebność grupy szkoleniowej to 10 osób. Liczba grup szkoleniowych to 2 grupy. Zamawiający dopuszcza zmianę liczebności grupy szkoleniowej o 20% Szczegółowa tematyka zajęć zostanie opracowana przez Wykonawcę i przedłożona Zamawiającemu w formie programu zajęć w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć i podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia W odniesieniu do poszczególnych części zamówienia Wykonawcę obowiązują następujące warunki płatności: 1. zakres opisany w pkt 1.: wynagrodzenie stanowi od 20% do 30% wartości zamówienia, 2. zakres opisany w pkt 2: wynagrodzenie stanowi od 55% do 65% wartości zamówienia, 3. zakres opisany w pkt 3: wynagrodzenie stanowi od 15% do 25% wartości zamówienia.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

6 6 z :12 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Ocena spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia/ nie spełnia na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza ofertowego. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Na potwierdzenie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie w przedmiocie objętym zamówieniem, a w szczególności wykazał się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 usługi doradczej z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi o wartości co najmniej zł. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia oraz wykazu usług, którego wzór stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 3 do formularza ofertowego III.3.3) Potencjał techniczny Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia, którego wzór stanowi odpowiednio załącznik nr 1 do formularza ofertowego. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Na potwierdzenie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje: a) co najmniej 1 osobą (członkiem zespołu wykonawczego) zdolną do wykonania zamówienia w zakresie realizacji usługi doradczej z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, tj. wykonała usługę doradczą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi o wartości co najmniej zł w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, b) co najmniej 1 osobą (członkiem zespołu wykonawczego) zdolną do wykonania zamówienia w zakresie realizacji szkoleń w zakresie zarządzania wiedzą, tj. przeprowadziła co najmniej jedno szkolenie w zakresie zarządzania wiedzą w ilości łącznej co najmniej 40 godzin w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia oraz wykazu osób, którego wzór stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 4 do formularza ofertowego. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

7 7 z :12 Ocena spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia/ nie spełnia na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza ofertowego. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

8 8 z :12 Dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w następujących sytuacjach: 1) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje umowy, 2) w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych, zaleceń lub wyrażenia zgody na dokonanie zmian w realizowanym projekcie przez Instytucję Pośredniczącą - Ministra Administracji i Cyfryzacji., 3) w zakresie zmiany terminu realizacji poszczególnych usług składających się na przedmiot umowy w przypadku zmiany harmonogramu realizacji projektu z zastrzeżeniem, że zmiany te nie spowodują zmiany ostatecznego terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 4) w przypadku zmiany kadry realizującej szkolenia w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych (np. w szczególności długotrwała choroba, śmierć) oraz wynikającej ze zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego. 5) jeżeli niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowej realizacji umowy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9, Lublin, pokój 204 a.. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 09:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9, Lublin, Kancelaria Ogólna II piętro, pokój IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gim2.wolsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gim2.wolsztyn.pl Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gim2.wolsztyn.pl Wolsztyn: Pełnienie funkcji asystenta nauczyciela projektu CHCEMY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Roźwienica: Czas na aktywność w Gminie Roźwienica Numer ogłoszenia: 123932-2011; data zamieszczenia: 23.05.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2013-10-29 14:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page l of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie 16 konferencji szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl Page 10f5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie cyklu czterech 2-dniowych konferencji nt.: Wsparcia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 6 2013-03-27 10:51 Lwówek Śląski: Zorganizowanie i przeprowadzenie w 2013 roku szkoleń, warsztatów socjologicznych, zespołu ćwiczeń rehabilitacyjno - usprawniających realizowanych przez Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-03-19 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem programów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl Skoczów: Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w związku z realizacją projektu pn. Zdobyta wiedza - lepsza przyszłość nr WND-POKL.09.01.02-24-158/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwoweksl.epcpr.pl Lwówek Śląski: Organizacja i przeprowadzenie w 2012r roku szkoleń, doradztwa

Bardziej szczegółowo

POKL.0404.8.2014 Kierownik Zamawiającego ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH DLA 14 OSÓB W TYM: NIELICENCJONOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA DLA 6 OSÓB; KURS PRAWA JAZDY DLA

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zam. Pub. Nr 30/10/Pzp Wałbrzych: LIDERZY PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Wdrożenie systemu intranet w Głównym Inspektoracie Transportu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie, Żyraków 137, 39-204 Żyraków, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie, Żyraków 137, 39-204 Żyraków, woj. 1 z 10 2010-06-02 13:36 Żyraków: Przeprowadzenie kompleksowych szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu pn. Czas na aktywność w gminie Żyraków Numer ogłoszenia: 143199-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 1 z 8 2013-09-11 07:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zabierzów: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach, ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach, ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy, woj. Kartuzy: Realizacja PAKIETU STARTOWEGO Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Udany start w dorosłe życie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bukowsko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bukowsko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bukowsko.pl Bukowsko: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych pn. Sprzedawca z obsługą

Bardziej szczegółowo

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez 1 z 8 2013-09-11 07:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.araw.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.araw.pl Wrocław: Zakup, dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz ze szkoleniami w Urzędzie Gminy Lelów w ramach projektu Nowa jakość zarządzania w partnerstwie 6 JST współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Otwock: Wykonanie modernizacji serwerowni na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprjarocin.pl Jarocin: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ABC przedsiębiorczości z elementami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl Przemyśl: Usługi szkoleniowe, doradcze i rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

Projekt SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łosice: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Komputerowa obsługa hurtowni i sklepów z kasami fiskalnymi dla 4 uczestników projektu /Społeczność aktywna/ realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników

zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników 1 z 5 2010-08-17 16:22 Warszawa: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu metodyki zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników MSWiA Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo