Nr NAZWA KRYTERIUM WAGA (Wg) 1. Całkowita cena brutto 100%

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr NAZWA KRYTERIUM WAGA (Wg) 1. Całkowita cena brutto 100%"

Transkrypt

1 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3 tel , fax Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Olsztyn, dnia 21 marca 2014r. Zamawiający: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Plac Gen. Józefa Bema Olsztyn NIP: ZAPYTANIE OFERTOWE Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego (które jest jednocześnie szacowaniem wartości zamówienia) na wykonanie zamówienia: I. Nazwa przedmiotu zamówienia nadana przez Zamawiającego: Świadczenie usług ochrony fizycznej osób, mienia i budynku dla Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. II. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony fizycznej mienia, budynku i osób w Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. Przez usługę ochrony fizycznej należy rozumieć: a) ochronę fizyczną mienia, budynku i osób w budynku Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie mieszczącego się przy ul Jagiellońskiej 91a przez jednego pracownika ochrony codziennie w godzinach od 19:30 do 07:30 (w dni robocze) i 24h/dobę w weekendy i święta, z możliwością zmiany tych godzin przez Zamawiającego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1a do niniejszego zapytania. III. Termin realizacji zamówienia: Czas trwania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2014r. IV. Kryterium oceny ofert oraz sposób obliczenia ceny oferty: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: Nr NAZWA KRYTERIUM WAGA (Wg) 1. Całkowita cena brutto 100% KRYTERIUM I (Całkowita cena brutto) Oferty oceniane będą na podstawie całkowitej ceny, podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym i obliczane według następującego wzoru: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3 tel , fax , Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Olsztynie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , NIP: Kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł w całości opłacony 1

2 Cn P = x 100 pkt. x Wg (tj. 100%) Cb gdzie: P- oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie Cn- oznacza cenę całkowitą brutto oferty najtańszej Cb- oznacza cenę całkowitą brutto badanej oferty Wg- oznacza wagę kryterium (w %) = 100% V. Oferta powinna zawierać: wartość netto i brutto za wykonanie usług zgodnie ze specyfikacją opisaną w punkcie II zapytania ofertowego jak również stawkę za 1 roboczogodzinę netto, w cenie usługi Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane z realizacją zamówienia plus podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zaproszenia, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa; cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zwiększeniu; powinna być złożona na udostępnionym formularzu (załącznik nr 1) VI. Warunki udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków posiadania wiedzy i doświadczenia oraz potwierdzenia odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: 1) Aktualną koncesję wydaną przez ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia; 2) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum ,00 zł. Oferty nie zawierające ww. dokumentów zostaną odrzucone z udziału w postępowaniu VII. Adres świadczenie usługi Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie ul. Jagiellońska 91 A Olsztyn VIII. Miejsce i termin składania ofert: a. Oferty powinny być złożone osobiście w siedzibie Zamawiającego: Warmińsko-Mazurska Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, w sekretariacie pok. Nr 114, (I piętro), w dni pracy agencji, w godz. 7:30 15:30, przesłane pocztą (przesyłką poleconą) lub dostarczone przez kuriera na adres: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3 lub przesłane za pomocą poczty elektronicznej (skan podpisanej oferty) na adres: b. Termin składania ofert upływa 28 marca 2014r. o godz Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy, nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisane hasłem: Świadczenie usług ochrony fizycznej osób, mienia i budynku dla Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. w przypadku wysyłki elektronicznej jako skan oferty w temacie wiadomości prosimy podać nazwę zamówienia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data 2

3 i godzina wpływu ofert do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową, kurierską lub elektroniczną. IX. Uwagi: Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę, Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego, Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub Zapytaniem ofertowym, spowoduje odrzucenie oferty, Treść Zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca, którego oferta zawiera braki lub nieścisłości zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 24 godzin, a jeśli tego nie uczyni jego oferta nie będzie dalej rozpatrywana. Płatność za wykonanie usługi będzie się odbywać na podstawie faktur miesięcznych w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu X. Pozostałe informacje: Zamawiający informuje, że nie niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w myśl postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty (również w przypadku, kiedy najkorzystniejsza oferta przekroczy wartość środków, które Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na wykonanie zamówienia). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwracania się do Wykonawców o wyjaśnienie treści oferty lub wzywania do uzupełnienie dokumentów. Osoby wyznaczone przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: Karol Szacherski - w zakresie przedmiotu zamówienia, tel , ZATWIERDZIŁ: Prezes Zarządu Członek Zarządu /-/ Bożena Cebulska /-/ Joanna Kruszewska-Papuszka 3

4 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3 tel , fax Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Formularz oferty pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy Nazwa i adres Wykonawcy: (w przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wskazując również Pełnomocnika) NIP REGON Nr telefonu Nr faksu OFERTA Zamawiający: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Plac Gen. Józefa Bema Olsztyn W odpowiedzi za zapytanie ofertowe na Świadczenie usług ochrony fizycznej osób, mienia i budynku dla Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie składamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (stanowiącym załącznik nr 1a do zapytania ofertowego) 1. Oferujemy wykonanie całego zamówienia zgodnie z postanowieniami przedmiotowego postępowania za cenę: brutto (słownie ) Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3 tel , fax , Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Olsztynie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , NIP: Kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł w całości opłacony

5 Na powyższą cenę składają się następujące części składowe: Przedmiot zamówienia Liczba roboczogodzin Cena jednostkowa netto roboczogodziny Wartość usługi netto VAT % Wartość usługi brutto (1) (2) (3) (4) = (2) x (3) (5) (6) = (4) x (5) + (4) Ochrona fizyczna mienia, budynku i osób w Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie (budynek Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji, ul. Jagiellońska 91a) Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty jakie ponosi Wykonawca w związku z realizacją zamówienia w przypadku wyboru niniejszej oferty. 3. Oświadczamy, że wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia jest kompletna 4. Oświadczamy, że wykonamy całość przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym począwszy od daty zawarcia umowy. 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostaną wprowadzone do jej treści (załącznik nr 2), które są integralną częścią niniejszego zapytania i akceptujemy je bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określnych w niej przez Zamawiającego warunkach, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym. 6. Oświadczamy, że oferta jest dla nas wiążąca przez okres 30 dni od daty ustalonej na złożenie oferty. 7. Oświadczamy, że nie zamierzamy/zamierzamy* powierzyć część zamówienia podwykonawcy w następującym zakresie Oświadczamy, że wszelkie zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty, stanowiące integralną część niniejszego postępowania, wyszczególnione we wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego zostały uwzględnione. 9. Oświadczamy, że podpisuję niniejszą ofertę jak osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego pełnomocnictwa/odpisu z ewidencji działalności gospodarczej/odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) Miejscowość i data

6 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3 tel , fax Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Załącznik 1a do Zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób, mienia, obiektu i terenu Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji mieszczącego się przy ul. Jagiellońskiej 91a w Olsztynie. Usługi stałe: 1. W ramach usług ochrony objętych niniejszym postępowaniem wyróżnia się: 1.1. Świadczenie usługi polegającej na fizycznej ochronie osób i mienia przez okres wykazany w treści zapytania ofertowego (od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2014): a) w dni powszednie przez 12 h na dobę od 19:30 do 07:30 b) w weekendy i święta każdy dyżur trwać będzie 24 h (w weekend dyżur rozpoczyna się o godz. 19:30 w piątek i trwa do poniedziałku do 07:30. W dni świąteczne dyżur rozpoczyna się o godz. 19:30 w dzień poprzedzający święto i kończy się pierwszego dnia roboczego następującego po święcie o godz. 07:30) Szacunkowa liczba godzin wyliczona przez Zamawiającego, wliczając w to usługi świadczone w dni powszednie oraz weekendy i święta wynosi w przybliżeniu godzin (począwszy od 01 kwietnia 2014r. do 31 grudnia 2014r.) Zakres usług świadczonych przez Wykonawcę związanych z ochroną fizyczną: 1. Wykonawca będzie wykonywał usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia działając zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności prawa w zakresie ochrony osób i mienia. 2. Ochrona polega na bezpośredniej, stałej, fizycznej ochronie osób, mienia, obiektu i terenu, w tym na: a) ochronie powierzonego mienia, w tym przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem, napadem, dewastacją, pożarem, zagrożeniem wybuchem i przed zalaniem; b) przeciwdziałaniu przestępstwom oraz wykroczeniom przeciwko obiektowi i osobom przebywającym na jego terenie, a także przeciwdziałaniu powstawania szkód wynikających ze zdarzeń przestępczych lub wykroczeń, w tym kradzieży i niszczeniu chronionego mienia; c) udaremnianiu prób dokonywania kradzieży lub dewastacji chronionego mienia, d) bezpośredniej interwencji, w sposób zgodny z prawem, w przypadku ingerencji osób z zewnątrz zagrażającej zniszczeniem, kradzieżą lub innym naruszeniom chronionego mienia, łącznie z zatrzymaniem sprawcy ewentualnego zagrożenia i przekazaniem go wezwanym funkcjonariuszom Policji, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3 tel , fax , Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Olsztynie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , NIP: Kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł w całości opłacony

7 e) podejmowaniu działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku na terenie chronionego obiektu, f) nadzorowaniu i niezwłocznemu powiadamianiu osób upoważnionych przez Zamawiającego w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla osób przebywających na chronionym terenie lub zagrożenia chronionego mienia oraz o wszelkich zdarzeniach mogących wpłynąć na chronione mienie, w tym w szczególności o pożarze, zalaniu, wycieku, itp. lub o zagrożeniach ich powstania, g) niezwłocznym powiadamianiu właściwych publicznych służb ochrony (Policja, straż pożarna, pogotowie medyczne, pogotowie gazowe i inne służby) oraz osób upoważnionych przez Zamawiającego o zagrożeniach, prawidłowemu reagowaniu na mogące wystąpić sytuacje nagłe, awaryjne związane z istniejącymi w obiekcie instalacjami. h) patrolowaniu terenu na zewnątrz oraz wewnątrz obiektu; i) przeciwdziałaniu przebywania na chronionym terenie osób nieupoważnionych; j) nadzorowania i śledzenia monitoringu zainstalowanego w obiekcie i na terenie posesji 3. Pracownicy ochrony zobowiązani są do prowadzenia książki służby, w której będą odnotowywane zauważone zdarzenia. Książka ta będzie własnością Zamawiającego oraz będzie znajdować się w posiadaniu pracowników ochrony i będzie udostępniona Zamawiającemu do wglądu. 4. Do książki służby mogą dokonywać wpisów upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz funkcjonariusze publicznych służb porządkowych (Policja, straż pożarna, itp.). 5. Przy dokumentowaniu wszelkich zdarzeń, stwierdzonych nieprawidłowości, braków, usterek gdy godzą one w bezpieczeństwo ochranianego obiektu, niezwłocznie informowanie osoby wyznaczonej przez Zamawiającego o wszystkich nieprawidłowościach zaobserwowanych w trakcie pełnienia służby a mających wpływ na bezpieczeństwo ochranianego obiektu 6. Do ochrony Wykonawca skieruje odpowiednio zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa - wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników, odpowiednio umundurowanych, wyposażonych w identyfikatory, środki ochrony osobistej i w niezbędne środki łączności umożliwiające wezwanie wsparcia, tj. grupy interwencyjnej wyposażonej w środki przymusu bezpośredniego lub policji. 7. Pracownicy ochrony podlegają bezpośrednio Wykonawcy. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego (osoba do kontaktu) może wydawać pracownikom ochrony dyspozycje w formie pisemnej, ustnej lub telefonicznej z pominięciem osób reprezentujących Wykonawcę. Dyspozycje te będą wykonywane tylko w przypadku, jeżeli mieszczą się w przedmiocie niniejszego zamówienia i nie kolidują z przepisami prawa oraz nie wpływają ujemnie na stan bezpieczeństwa ochranianego obiektu. Pracownik ochrony przed podjęciem czynności na podstawie dyspozycji ma prawo uzgodnić planowane czynności bezpośrednio z przełożonym (od strony Wykonawcy). 8. Wskazane jest ustalenie przez Wykonawcę stałych pracowników ochrony świadczących usługi u Zamawiającego oraz aby o wszelkich zmianach składu osobowego pracowników Zamawiający był niezwłocznie informowany. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji przedłożonego przez Wykonawcę składu osobowego pracowników ochrony oraz ewentualnych zmian wprowadzonych w nim przez Wykonawcę 9. W stosunku do pracowników ochrony naruszających dyscyplinę służby wnioski służbowe i kary dyscyplinarne stosował będzie Wykonawca. 2

8 10. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zdarzeniach mogących mieć znaczenie dla należytego wykonania usług ochrony. W trakcie realizacji usług ochrony Wykonawca zobowiązany jest gromadzić informacje o zaistniałych zdarzeniach zagrożeniach dla życia, zdrowia lub mienia. Na żądanie Zamawiającego gromadzone dane Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Ponadto do zakresu zadań pracowników ochrony należy wykonywanie czynności portierskorecepcyjnych itp.: 1. Zakwaterowanie gości na zmianie nocnej w przypadku nieobecności pracownika Zamawiającego: a) Zakwaterowanie gości następuję wyłącznie na podstawie wcześniejszego zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego pisemnej informacji o planowanym noclegu b) Pracownik ochrony nie przyjmuje należności za nocleg od gości korzystających z noclegu, przekazuje pracownikowi Zamawiającego przed zdaniem służby informacje ilu gości zakwaterował i podaje numer pokoju gościnnego; c) Pracownik ochrony przy kwaterowaniu gości odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby gość wypełnił kartę meldunkową, uzupełnił numer pokoju, w którym zakwaterował gościa oraz spisuje numery rejestracyjne samochodu w przypadku, gdy gość korzysta z miejsca parkingowego. Na tej podstawie wydaje osobom kwaterowanym klucz do pokoju. 2. Pracownik ochrony odpowiedzialny jest za: a) Otwieranie i zamykanie okien w pokojach gościnnych oraz salach szkoleniowych w godzinach popołudniowych/wieczornych zgodnie z wykazem przekazanym przez pracownika Zamawiającego; b) Patrolowanie nie rzadziej niż co 1,5 h obiektu i bezpośredniego jego otoczenia (posesji); sprawdzanie prawidłowości zamknięć pomieszczeń, zabezpieczeń obiektu itp. c) Po zakończeniu szkoleń i konferencji odbywających się u Zamawiającego pracownik ochrony odpowiedzialny jest za sprawdzenie czy drzwi i okna w salach są zamknięte, klimatyzacja, wentylacja, światło wyłączone oraz odpowiedzialny jest za zabezpieczenie sprzętu technicznego w miejscy wskazanym przez Zamawiającego Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie kadry wykonawczych, niezbędnych do prawidłowego wykonywania usługi posiadających niezbędne przygotowanie zawodowe, przy czym osoby nadzorujące wykonywanie obowiązków przez pracowników ochrony powinny posiadać co najmniej licencję I stopnia pracownika ochrony zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 145, poz 1221 z pozn. zm) Wizja lokalna obiektów Zamawiającego Zaleca się w celu uzyskania wszelkich informacji potrzebnych do przygotowania oferty, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu. Zamawiający zapewni potencjalnym Wykonawcom możliwość wejścia na teren obiektu i swobodne zebranie interesujących go informacji, po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem Zamawiającego Panem Karolem Szacherskim pod numerem tel: ,

9 Obowiązki Zamawiającego: Zamawiający zapewni pracownikom ochrony właściwe warunki do pełnienie służby polegające na: 1) Nieodpłatnym udostępnieniu oddzielnego pomieszczenia na terenie obiektu dla pracowników ochrony; 2) Zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych dla pracowników ochrony (ogrzewanie, dostępu do toalety i wody pitnej); 3) zapewnienie warunków pracy w miejscu wykonywania usługi po katem zgodności z przepisami ppoż i bhp; 4) właściwym zabezpieczeniu technicznym pomieszczeń 5) umożliwienie pracownikom Wykonawcy zapoznania się z topografią obiektu, przebiegiem dróg ewakuacyjnych, 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zmiany każdego z pracowników Wykonawcy, którzy przez swoje zachowanie i jakość wykonywanej pracy dał powód do uzasadnionych skarg. 4

10 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3 tel , fax Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Istotne postanowienia umowy Umowa zawarta w Olsztynie dnia..., w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nadaną nazwą Świadczenie usług ochrony fizycznej osób, mienia i budynku dla Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, pomiędzy: Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa, Bema 3, Olsztyn, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod nr KRS , NIP , posiadającą kapitał zakładowy w wysokości zł. w całości opłacony zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: a. zwanym Wykonawcą, w imieniu którego działają: została zawarta umowa następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na rzecz Zamawiającego usługę polegającą na świadczeniu usług ochrony osób, mienia, obiektu i terenu Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji mieszczącego się przy ul. Jagiellońskiej 91a w Olsztynie zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1a do niniejszej umowy. Załączniki stanowią integralną część umowy. 2 Warunki wykonania umowy 1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z zachowaniem szczególnej staranności z uwzględnieniem zawodowego charakteru swojej działalności, przy wykorzystaniu swojej wiedzy i zawodowego doświadczenia. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3 tel , fax , Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Olsztynie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , NIP: Kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł w całości opłacony

11 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za mienie pozostawione pod jego opieką w godzinach służby, oraz za szkody powstałe w mieniu Zamawiającego na skutek kradzieży z włamaniem lub innym działaniem powodującym uszkodzenie ochranianego mienia, jeżeli zostanie udowodnione nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 3. W przypadku powstania szkody w mieniu Zamawiającego na skutek działania osób trzecich lub innym działaniem powodującym uszkodzenie ochranianego mienia, wymagane jest, aby ocena wysokości strat odbywała się w obecności stron umowy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz z późniejszymi zmianami). 5. W zakresie zadań umownych, wymienionych w 1, Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr uprawniającą do bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia stałego. 6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki, jakie mogą wyniknąć z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 7. Wykonawca zobowiązuje się, że przez cały okres wykonywania zamówienia będzie posiadał aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę minimum ,00 zł. Wykonawca zobowiązany jest w terminie siedmiu dni od daty utraty ważności dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC przedstawić Zamawiającemu aktualny dokument. 8. Zamawiający ma obowiązek zapewnić właściwe zabezpieczenie obiektów poprzez sprawność zamknięć drzwi, okien i innych wejść do budynków, a także innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo (kraty, rolety antywłamaniowe i inne). 9. Zamawiający ma obowiązek zapewnienia technicznej sprawności systemów monitoringu. 10. Zamawiający ma obowiązek przeprowadzić szkolenie dla wszystkich pracowników świadczących usługi ochrony w zakresie zapoznania z obiektami. 11. Realizacja zamówienia może być świadczona maksymalnie do liczby godzin określonych przez Zamawiającego i całkowitej kwoty zaproponowanej przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie jednak możliwość nie wykorzystania pełnego zakresu ilościowego umowy. Sytuacja ta nie może być podstawą do roszczenia Wykonawcy o zakup nie zrealizowanej części umowy, ani do dochodzenia jakichkolwiek innych roszczeń z tego tytułu. 3 Termin obowiązywania umowy Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od.. do dnia 31 grudnia 2014r. 4 Wartość umowy i zasady rozliczania 1. Wykonawcy przysługuje za wykonanie przedmiotu umowy maksymalne wynagrodzenie w kwocie: a) netto w wysokości złotych (słownie: ), 2

12 b) do wynagrodzenia tego zostanie doliczony należny podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury, c) wynagrodzenie brutto w wysokości złotych (słownie:. ). 2. Należność za wykonaną usługę, płatna będzie miesięcznie. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za każdy miesiąc, składać się będzie z następujących elementów na podstawie których wystawiona będzie faktura: a) iloczynu wykazanych ilości godzin przepracowanych w danym miesiącu i stawki netto za jedną roboczogodzinę wynoszącą złotych (słownie: ) plus należny podatek VAT. 3. Załącznikiem do prawidłowo wystawionej faktury VAT będzie każdorazowo, szczegółowe zestawienie ilości przepracowanych godzin w danym miesiącu. 4. Stawka netto za jedną roboczogodzinę, o których mowa w pkt 2 są niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją usług objętych przedmiotem umowy. 6. Należności za wykonaną usługę będą wypłacane na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur. 7. Faktura powinna zwierać następujące dane Zamawiającego: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Pl. Gen Józefa Bema Olsztyn NIP Strony dopuszczają możliwość zmiany cen spowodowanych zmianami przepisów określających wysokość należnego podatku VAT, na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. 9. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia objęty umową będzie płatne na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 10. Za datę zapłaty strony będą uważały datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 11. W przypadku opóźnienia zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 5 Kary umowne i odstąpienie od umowy 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych: 1) 5 % wynagrodzenia miesięcznego brutto za każdy przypadek nienależytego wykonania, stwierdzony przez Zamawiającego i przekazany Wykonawcy w formie pisemnej. Przez nienależyte wykonanie usługi rozumie się brak należytego wykonania czynności określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1a do umowy, a także pełnienie służby przez pracownika ochrony pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Wymagane jest, aby ocena nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia odbywała się w obecności stron umowy; 3

13 2) 10% wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w 4 ust. 1 umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2. Kara umowna musi być zapłacona w terminie 10 dni od wezwania albo zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 4. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody, w tym także zwrot utraconego zysku, dochodzone na zasadach ogólnych. 5. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w 4 ust. 1 umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 6. Brak szkody nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu kar umownych. 7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może wówczas żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę istotnych warunków umowy, określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1a do umowy. 9. W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami zastępczej ochrony osób i mienia do czasu zorganizowania przez Zamawiającego nowej ochrony jednak nie dłużej niż przez okres dwóch tygodni. 6 Przedstawiciele stron 1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy będzie: 2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizacje umowy będzie:. 3. W przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie drugiej Strony. 8 Postanowienia końcowe 1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 2. Sprawy nieuregulowane niniejszą umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego. 3. Spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 4. Wykonawca nie może dokonać cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 4

14 5. Każda ze Stron zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić drugą Stronę o zmianie adresu do korespondencji. W przypadku, gdy Strona nie dopełni powyższego obowiązku, korespondencja skierowana na poprzedni adres będzie uważana za doręczoną. 6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. Załączniki: Nr 1 kserokopia oferty Wykonawcy z dnia r. Nr 1a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nr 2 kopia polisy ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 5

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: WZÓR UMOWY Umowa nr... Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (11-500) przy ulicy Moniuszki 22, posiadającym numery:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA WZÓR zawarta w dniu r. pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, NIP 712-30-77-883, REGON 060271146, z siedzibą przy ulicy Wojciechowskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr...

WZÓR. UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr... Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego z dnia 10 listopada 2015 r. WZÓR UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr... zawarta w dniu..2015 r. w Lublińcu, pomiędzy stronami: Gminą Lubliniec z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór)

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) Załącznik nr 6 Zawarta w dniu.2015r. w Bydgoszczy pomiędzy: Muzeum Wojsk Lądowych, NIP: 554-272-84-85, REGON: 340274642, ul. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA WZÓR zawarta w dniu r. pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, NIP 712-30-77-883, REGON 060271146, z siedzibą przy ulicy Wojciechowskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. reprezentowaną przez:

UMOWA nr. reprezentowaną przez: UMOWA nr zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107

FORMULARZ OFERTOWY. Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY 1. Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu Plac Wolności 42 42-440 Ogrodzieniec 2. Przedmiot zamówienia: Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr DOS.3600-./2013. Zawarta w dniu... 2013 roku w Koninie Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.,

Umowa Nr DOS.3600-./2013. Zawarta w dniu... 2013 roku w Koninie Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., PROJEKT UMOWY Umowa Nr DOS.3600-./2013 Zawarta w dniu... 2013 roku w Koninie Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Sulańska 13, 62-510 Konin, Tel. (63) 246-81-79; faks (63)

Bardziej szczegółowo

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR.

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. Załącznik nr 4 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. zawarta dnia r. w Gliwicach pomiędzy : Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO..

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. zawarta w dniu. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... projekt. Zawarta w Nysie w dniu... pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa

U M O W A Nr... projekt. Zawarta w Nysie w dniu... pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa U M O W A Nr... projekt Zawarta w Nysie w dniu... pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy : Jolanta Barska zwany dalej Zamawiającym, a...... reprezentowany przez:...... wpis do Krajowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.6.15 Załącznik nr 1 do SIWZ

Numer sprawy: KZp.2730.6.15 Załącznik nr 1 do SIWZ Numer sprawy: KZp.2730.6.15 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/15 W dniu w Łomży po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Projekt Energia Kompetencji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA WZÓR

Projekt Energia Kompetencji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA WZÓR Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego Nr ZS/4415/61/2014/RK UMOWA WZÓR zawarta w dniu. w Kłobucku, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego z siedzibą w Kłobucku, przy ul. Zamkowej 6 posiadającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013 WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II zawarta w dniu 2013 r. w Łomiankach pomiędzy: Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Zawarta w Zamościu w dniu... 2012 roku, pomiędzy Sądem Okręgowym w Zamościu, reprezentowanym przez: Grzegorza Papierza Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku. Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III ul. Wojska Polskiego 51 57-530 Międzylesie tel. 74/8126395, 8126416, 8126346 faks 74/8126603, www.izolatory.pl 03/ZO/2014 Międzylesie, 03.10.2014 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA ... dnia...... Pieczęć Wykonawcy Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA Odpowiadając na zapytanie cenowe na dostawę bonów towarowych dla pracowników WZM

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace :

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace : Znak sprawy: DPS/D/2/I/2015 Zakopane dnia 23.04.2015r. Zaproszenie do składania ofert Na wykonanie robót budowlano remontowych w Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II 34-500 Zakopane, ul. Szpitalna 21

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: ZAŁĄCZNIK nr 7 WZÓR UMOWY Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Ostrowskim Parkiem Przemysłowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11 (projekt) zawarta w Szczecinie w dniu..., pomiędzy Skarbem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. NIP:, REGON., zwany dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. NIP:, REGON., zwany dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: Wzór umowy Załącznik nr. do SIWZ zawarta pomiędzy Miejsko-Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Dąbrowskiego 10, 66-011 Nowogród Bobrzański, NIP: 929-00-09-421, REGON: 970026920,

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Znak sprawy MOPS / 341 / 4/ 2010 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Zawarta w dniu...r

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich Załącznik nr 2 d o SIWZ - 1 - Projekt umowy UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich zawarta w dniu... r. pomiędzy Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 8, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór)

ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór) ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór) Zawarta w dniu. w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, kod poczt. 55-100, przy ul. Prusickiej 53-55, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

spr. Nr ZP-I/06/11 projekt Zał. Nr 3 do oferty UMOWA Nr...

spr. Nr ZP-I/06/11 projekt Zał. Nr 3 do oferty UMOWA Nr... spr. Nr ZP-I/06/11 projekt Zał. Nr 3 do oferty UMOWA Nr... W dniu... w Warszawie pomiędzy : Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy:

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych (korepetycji) z zakresu matematyki

FORMULARZ OFERTOWY na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych (korepetycji) z zakresu matematyki FORMULARZ OFERTOWY na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych (korepetycji) z zakresu matematyki I. Nazwa i adres Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 20-22

Bardziej szczegółowo

(Wzór umowy) Umowa Nr...

(Wzór umowy) Umowa Nr... Załącznik Nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) Umowa Nr... Umowa zawarta w dniu... 2016 roku w Olsztynie pomiędzy: Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza z siedziba w Olsztynie, ul. Michała Oczapowskiego

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą w..., ul...., wpisana-... do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w... pod numerem ( RHB ) KRS..., reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS.., reprezentowanym przez:

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS.., reprezentowanym przez: UMOWA Dnia.. r. w Grębocicach pomiędzy: 1/ Zakładem Gospodarki Komunalnej w Grębocicach ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice, NIP 5020000081, REGON 391048682 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy:

zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 8 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.9.2012... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wymagany przez zamawiającego sposób obliczenia ceny ofertowej wycena ofertowa /wzór/ - Załącznik Nr 2 3. Wymagane oświadczenia - (wzór) Załącznik

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. z dnia.

Zintegrowany System Zarządzania. z dnia. Zintegrowany System Zarządzania Procedura zakupy P/ZSZ -7.4-01 Umowa nr.. projekt z dnia. FS/P-49/2012 zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU UL. GRUDZIĄDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.11.2015. z dn.21.01.2015r. UMOWA - projekt

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.11.2015. z dn.21.01.2015r. UMOWA - projekt UMOWA - projekt Zawarta w dniu...2015r. pomiędzy Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, w imieniu którego działają: 1. Maciej Wasielewski Starosta Pleszewski ; 2. Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZP.271.19.3.2014 ZAŁĄCZNIK NR 7 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Przedmiot zamówienia 1. PRZEDMIOTEM Z UMOWY JEST świadczenie usług pocztowych w rozumieniu art. 2

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,, z siedzibą w Warszawie przy ul..., NIP.., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą.

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,, z siedzibą w Warszawie przy ul..., NIP.., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą. Projekt umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, NIP: 1132669019, REGON: 140944971 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A ( W Z Ó R )

U M O W A ( W Z Ó R ) załącznik nr 2 U M O W A ( W Z Ó R ) na.. zawarta w dniu.. r. w ramach Projektu Systemowego Podróż w usamodzielnienie realizowanego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL),

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy UMOWA NR. Znak sprawy: PL.2370.6.2014 zawarta w dniu roku w Wołominie pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,... 05-200

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ /

Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ / Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy ramowej Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ / Zawarta w dniu 2011 r. w Warszawie, pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 47/SPPW/2015

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 47/SPPW/2015 Załącznik nr 1. Wzór Formularza Oferty (Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy) OF ERTA Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 27-600 Sandomierz NIP: 864-00-07-587,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./I-3/2015. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ------------------------------ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

UMOWA NR./I-3/2015. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ------------------------------ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA UMOWA NR./I-3/2015 Zawarta w dniu... 2015 roku w Gdańsku - Oliwie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1.

Bardziej szczegółowo

znak postępowania: MG4-1/2013 Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A N R zawarta w dniu roku w Piekarach Śląskich pomiędzy:

znak postępowania: MG4-1/2013 Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A N R zawarta w dniu roku w Piekarach Śląskich pomiędzy: znak postępowania: MG4-1/2013 Załącznik nr 7 do SIWZ P R O J E K T U M O W Y U M O W A N R zawarta w dniu roku w Piekarach Śląskich pomiędzy: Miejskim Gimnazjum Nr 4 z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy.

Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. Załącznik nr 4 Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI Gdańsk, dnia 26.06.2015r. Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk tel.: (58) 300-92-12, tel. komórkowy:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA C/438/14/BAD/B/325. zawarta w Warszawie. w dniu lipca 2014 r. pomiędzy:

UMOWA C/438/14/BAD/B/325. zawarta w Warszawie. w dniu lipca 2014 r. pomiędzy: UMOWA C/438/14/BAD/B/325 zawarta w Warszawie w dniu lipca 2014 r. pomiędzy: SKARBEM PAŃSTWA MINISTERSTWEM FINANSÓW, z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa reprezentowanym przez Pana

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwaną dalej Zamawiającym a wpisanym..o kapitale zakładowym w wysokości reprezentowanym przez:

UMOWA. zwaną dalej Zamawiającym a wpisanym..o kapitale zakładowym w wysokości reprezentowanym przez: UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy - Głównym Inspektoratem Pracy ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, reprezentowaną przez:.... zwaną dalej Zamawiającym a wpisanym..o

Bardziej szczegółowo