Nr NAZWA KRYTERIUM WAGA (Wg) 1. Całkowita cena brutto 100%

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr NAZWA KRYTERIUM WAGA (Wg) 1. Całkowita cena brutto 100%"

Transkrypt

1 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3 tel , fax Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Olsztyn, dnia 21 marca 2014r. Zamawiający: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Plac Gen. Józefa Bema Olsztyn NIP: ZAPYTANIE OFERTOWE Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego (które jest jednocześnie szacowaniem wartości zamówienia) na wykonanie zamówienia: I. Nazwa przedmiotu zamówienia nadana przez Zamawiającego: Świadczenie usług ochrony fizycznej osób, mienia i budynku dla Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. II. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony fizycznej mienia, budynku i osób w Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. Przez usługę ochrony fizycznej należy rozumieć: a) ochronę fizyczną mienia, budynku i osób w budynku Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie mieszczącego się przy ul Jagiellońskiej 91a przez jednego pracownika ochrony codziennie w godzinach od 19:30 do 07:30 (w dni robocze) i 24h/dobę w weekendy i święta, z możliwością zmiany tych godzin przez Zamawiającego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1a do niniejszego zapytania. III. Termin realizacji zamówienia: Czas trwania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2014r. IV. Kryterium oceny ofert oraz sposób obliczenia ceny oferty: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: Nr NAZWA KRYTERIUM WAGA (Wg) 1. Całkowita cena brutto 100% KRYTERIUM I (Całkowita cena brutto) Oferty oceniane będą na podstawie całkowitej ceny, podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym i obliczane według następującego wzoru: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3 tel , fax , Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Olsztynie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , NIP: Kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł w całości opłacony 1

2 Cn P = x 100 pkt. x Wg (tj. 100%) Cb gdzie: P- oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie Cn- oznacza cenę całkowitą brutto oferty najtańszej Cb- oznacza cenę całkowitą brutto badanej oferty Wg- oznacza wagę kryterium (w %) = 100% V. Oferta powinna zawierać: wartość netto i brutto za wykonanie usług zgodnie ze specyfikacją opisaną w punkcie II zapytania ofertowego jak również stawkę za 1 roboczogodzinę netto, w cenie usługi Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane z realizacją zamówienia plus podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zaproszenia, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa; cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zwiększeniu; powinna być złożona na udostępnionym formularzu (załącznik nr 1) VI. Warunki udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków posiadania wiedzy i doświadczenia oraz potwierdzenia odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: 1) Aktualną koncesję wydaną przez ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia; 2) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum ,00 zł. Oferty nie zawierające ww. dokumentów zostaną odrzucone z udziału w postępowaniu VII. Adres świadczenie usługi Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie ul. Jagiellońska 91 A Olsztyn VIII. Miejsce i termin składania ofert: a. Oferty powinny być złożone osobiście w siedzibie Zamawiającego: Warmińsko-Mazurska Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, w sekretariacie pok. Nr 114, (I piętro), w dni pracy agencji, w godz. 7:30 15:30, przesłane pocztą (przesyłką poleconą) lub dostarczone przez kuriera na adres: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3 lub przesłane za pomocą poczty elektronicznej (skan podpisanej oferty) na adres: b. Termin składania ofert upływa 28 marca 2014r. o godz Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy, nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisane hasłem: Świadczenie usług ochrony fizycznej osób, mienia i budynku dla Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. w przypadku wysyłki elektronicznej jako skan oferty w temacie wiadomości prosimy podać nazwę zamówienia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data 2

3 i godzina wpływu ofert do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową, kurierską lub elektroniczną. IX. Uwagi: Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę, Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego, Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub Zapytaniem ofertowym, spowoduje odrzucenie oferty, Treść Zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca, którego oferta zawiera braki lub nieścisłości zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 24 godzin, a jeśli tego nie uczyni jego oferta nie będzie dalej rozpatrywana. Płatność za wykonanie usługi będzie się odbywać na podstawie faktur miesięcznych w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu X. Pozostałe informacje: Zamawiający informuje, że nie niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w myśl postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty (również w przypadku, kiedy najkorzystniejsza oferta przekroczy wartość środków, które Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na wykonanie zamówienia). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwracania się do Wykonawców o wyjaśnienie treści oferty lub wzywania do uzupełnienie dokumentów. Osoby wyznaczone przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: Karol Szacherski - w zakresie przedmiotu zamówienia, tel , ZATWIERDZIŁ: Prezes Zarządu Członek Zarządu /-/ Bożena Cebulska /-/ Joanna Kruszewska-Papuszka 3

4 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3 tel , fax Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Formularz oferty pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy Nazwa i adres Wykonawcy: (w przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wskazując również Pełnomocnika) NIP REGON Nr telefonu Nr faksu OFERTA Zamawiający: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Plac Gen. Józefa Bema Olsztyn W odpowiedzi za zapytanie ofertowe na Świadczenie usług ochrony fizycznej osób, mienia i budynku dla Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie składamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (stanowiącym załącznik nr 1a do zapytania ofertowego) 1. Oferujemy wykonanie całego zamówienia zgodnie z postanowieniami przedmiotowego postępowania za cenę: brutto (słownie ) Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3 tel , fax , Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Olsztynie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , NIP: Kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł w całości opłacony

5 Na powyższą cenę składają się następujące części składowe: Przedmiot zamówienia Liczba roboczogodzin Cena jednostkowa netto roboczogodziny Wartość usługi netto VAT % Wartość usługi brutto (1) (2) (3) (4) = (2) x (3) (5) (6) = (4) x (5) + (4) Ochrona fizyczna mienia, budynku i osób w Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie (budynek Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji, ul. Jagiellońska 91a) Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty jakie ponosi Wykonawca w związku z realizacją zamówienia w przypadku wyboru niniejszej oferty. 3. Oświadczamy, że wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia jest kompletna 4. Oświadczamy, że wykonamy całość przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym począwszy od daty zawarcia umowy. 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostaną wprowadzone do jej treści (załącznik nr 2), które są integralną częścią niniejszego zapytania i akceptujemy je bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określnych w niej przez Zamawiającego warunkach, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym. 6. Oświadczamy, że oferta jest dla nas wiążąca przez okres 30 dni od daty ustalonej na złożenie oferty. 7. Oświadczamy, że nie zamierzamy/zamierzamy* powierzyć część zamówienia podwykonawcy w następującym zakresie Oświadczamy, że wszelkie zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty, stanowiące integralną część niniejszego postępowania, wyszczególnione we wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego zostały uwzględnione. 9. Oświadczamy, że podpisuję niniejszą ofertę jak osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego pełnomocnictwa/odpisu z ewidencji działalności gospodarczej/odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) Miejscowość i data

6 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3 tel , fax Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Załącznik 1a do Zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób, mienia, obiektu i terenu Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji mieszczącego się przy ul. Jagiellońskiej 91a w Olsztynie. Usługi stałe: 1. W ramach usług ochrony objętych niniejszym postępowaniem wyróżnia się: 1.1. Świadczenie usługi polegającej na fizycznej ochronie osób i mienia przez okres wykazany w treści zapytania ofertowego (od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2014): a) w dni powszednie przez 12 h na dobę od 19:30 do 07:30 b) w weekendy i święta każdy dyżur trwać będzie 24 h (w weekend dyżur rozpoczyna się o godz. 19:30 w piątek i trwa do poniedziałku do 07:30. W dni świąteczne dyżur rozpoczyna się o godz. 19:30 w dzień poprzedzający święto i kończy się pierwszego dnia roboczego następującego po święcie o godz. 07:30) Szacunkowa liczba godzin wyliczona przez Zamawiającego, wliczając w to usługi świadczone w dni powszednie oraz weekendy i święta wynosi w przybliżeniu godzin (począwszy od 01 kwietnia 2014r. do 31 grudnia 2014r.) Zakres usług świadczonych przez Wykonawcę związanych z ochroną fizyczną: 1. Wykonawca będzie wykonywał usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia działając zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności prawa w zakresie ochrony osób i mienia. 2. Ochrona polega na bezpośredniej, stałej, fizycznej ochronie osób, mienia, obiektu i terenu, w tym na: a) ochronie powierzonego mienia, w tym przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem, napadem, dewastacją, pożarem, zagrożeniem wybuchem i przed zalaniem; b) przeciwdziałaniu przestępstwom oraz wykroczeniom przeciwko obiektowi i osobom przebywającym na jego terenie, a także przeciwdziałaniu powstawania szkód wynikających ze zdarzeń przestępczych lub wykroczeń, w tym kradzieży i niszczeniu chronionego mienia; c) udaremnianiu prób dokonywania kradzieży lub dewastacji chronionego mienia, d) bezpośredniej interwencji, w sposób zgodny z prawem, w przypadku ingerencji osób z zewnątrz zagrażającej zniszczeniem, kradzieżą lub innym naruszeniom chronionego mienia, łącznie z zatrzymaniem sprawcy ewentualnego zagrożenia i przekazaniem go wezwanym funkcjonariuszom Policji, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3 tel , fax , Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Olsztynie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , NIP: Kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł w całości opłacony

7 e) podejmowaniu działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku na terenie chronionego obiektu, f) nadzorowaniu i niezwłocznemu powiadamianiu osób upoważnionych przez Zamawiającego w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla osób przebywających na chronionym terenie lub zagrożenia chronionego mienia oraz o wszelkich zdarzeniach mogących wpłynąć na chronione mienie, w tym w szczególności o pożarze, zalaniu, wycieku, itp. lub o zagrożeniach ich powstania, g) niezwłocznym powiadamianiu właściwych publicznych służb ochrony (Policja, straż pożarna, pogotowie medyczne, pogotowie gazowe i inne służby) oraz osób upoważnionych przez Zamawiającego o zagrożeniach, prawidłowemu reagowaniu na mogące wystąpić sytuacje nagłe, awaryjne związane z istniejącymi w obiekcie instalacjami. h) patrolowaniu terenu na zewnątrz oraz wewnątrz obiektu; i) przeciwdziałaniu przebywania na chronionym terenie osób nieupoważnionych; j) nadzorowania i śledzenia monitoringu zainstalowanego w obiekcie i na terenie posesji 3. Pracownicy ochrony zobowiązani są do prowadzenia książki służby, w której będą odnotowywane zauważone zdarzenia. Książka ta będzie własnością Zamawiającego oraz będzie znajdować się w posiadaniu pracowników ochrony i będzie udostępniona Zamawiającemu do wglądu. 4. Do książki służby mogą dokonywać wpisów upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz funkcjonariusze publicznych służb porządkowych (Policja, straż pożarna, itp.). 5. Przy dokumentowaniu wszelkich zdarzeń, stwierdzonych nieprawidłowości, braków, usterek gdy godzą one w bezpieczeństwo ochranianego obiektu, niezwłocznie informowanie osoby wyznaczonej przez Zamawiającego o wszystkich nieprawidłowościach zaobserwowanych w trakcie pełnienia służby a mających wpływ na bezpieczeństwo ochranianego obiektu 6. Do ochrony Wykonawca skieruje odpowiednio zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa - wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników, odpowiednio umundurowanych, wyposażonych w identyfikatory, środki ochrony osobistej i w niezbędne środki łączności umożliwiające wezwanie wsparcia, tj. grupy interwencyjnej wyposażonej w środki przymusu bezpośredniego lub policji. 7. Pracownicy ochrony podlegają bezpośrednio Wykonawcy. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego (osoba do kontaktu) może wydawać pracownikom ochrony dyspozycje w formie pisemnej, ustnej lub telefonicznej z pominięciem osób reprezentujących Wykonawcę. Dyspozycje te będą wykonywane tylko w przypadku, jeżeli mieszczą się w przedmiocie niniejszego zamówienia i nie kolidują z przepisami prawa oraz nie wpływają ujemnie na stan bezpieczeństwa ochranianego obiektu. Pracownik ochrony przed podjęciem czynności na podstawie dyspozycji ma prawo uzgodnić planowane czynności bezpośrednio z przełożonym (od strony Wykonawcy). 8. Wskazane jest ustalenie przez Wykonawcę stałych pracowników ochrony świadczących usługi u Zamawiającego oraz aby o wszelkich zmianach składu osobowego pracowników Zamawiający był niezwłocznie informowany. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji przedłożonego przez Wykonawcę składu osobowego pracowników ochrony oraz ewentualnych zmian wprowadzonych w nim przez Wykonawcę 9. W stosunku do pracowników ochrony naruszających dyscyplinę służby wnioski służbowe i kary dyscyplinarne stosował będzie Wykonawca. 2

8 10. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zdarzeniach mogących mieć znaczenie dla należytego wykonania usług ochrony. W trakcie realizacji usług ochrony Wykonawca zobowiązany jest gromadzić informacje o zaistniałych zdarzeniach zagrożeniach dla życia, zdrowia lub mienia. Na żądanie Zamawiającego gromadzone dane Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Ponadto do zakresu zadań pracowników ochrony należy wykonywanie czynności portierskorecepcyjnych itp.: 1. Zakwaterowanie gości na zmianie nocnej w przypadku nieobecności pracownika Zamawiającego: a) Zakwaterowanie gości następuję wyłącznie na podstawie wcześniejszego zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego pisemnej informacji o planowanym noclegu b) Pracownik ochrony nie przyjmuje należności za nocleg od gości korzystających z noclegu, przekazuje pracownikowi Zamawiającego przed zdaniem służby informacje ilu gości zakwaterował i podaje numer pokoju gościnnego; c) Pracownik ochrony przy kwaterowaniu gości odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby gość wypełnił kartę meldunkową, uzupełnił numer pokoju, w którym zakwaterował gościa oraz spisuje numery rejestracyjne samochodu w przypadku, gdy gość korzysta z miejsca parkingowego. Na tej podstawie wydaje osobom kwaterowanym klucz do pokoju. 2. Pracownik ochrony odpowiedzialny jest za: a) Otwieranie i zamykanie okien w pokojach gościnnych oraz salach szkoleniowych w godzinach popołudniowych/wieczornych zgodnie z wykazem przekazanym przez pracownika Zamawiającego; b) Patrolowanie nie rzadziej niż co 1,5 h obiektu i bezpośredniego jego otoczenia (posesji); sprawdzanie prawidłowości zamknięć pomieszczeń, zabezpieczeń obiektu itp. c) Po zakończeniu szkoleń i konferencji odbywających się u Zamawiającego pracownik ochrony odpowiedzialny jest za sprawdzenie czy drzwi i okna w salach są zamknięte, klimatyzacja, wentylacja, światło wyłączone oraz odpowiedzialny jest za zabezpieczenie sprzętu technicznego w miejscy wskazanym przez Zamawiającego Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie kadry wykonawczych, niezbędnych do prawidłowego wykonywania usługi posiadających niezbędne przygotowanie zawodowe, przy czym osoby nadzorujące wykonywanie obowiązków przez pracowników ochrony powinny posiadać co najmniej licencję I stopnia pracownika ochrony zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 145, poz 1221 z pozn. zm) Wizja lokalna obiektów Zamawiającego Zaleca się w celu uzyskania wszelkich informacji potrzebnych do przygotowania oferty, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu. Zamawiający zapewni potencjalnym Wykonawcom możliwość wejścia na teren obiektu i swobodne zebranie interesujących go informacji, po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem Zamawiającego Panem Karolem Szacherskim pod numerem tel: ,

9 Obowiązki Zamawiającego: Zamawiający zapewni pracownikom ochrony właściwe warunki do pełnienie służby polegające na: 1) Nieodpłatnym udostępnieniu oddzielnego pomieszczenia na terenie obiektu dla pracowników ochrony; 2) Zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych dla pracowników ochrony (ogrzewanie, dostępu do toalety i wody pitnej); 3) zapewnienie warunków pracy w miejscu wykonywania usługi po katem zgodności z przepisami ppoż i bhp; 4) właściwym zabezpieczeniu technicznym pomieszczeń 5) umożliwienie pracownikom Wykonawcy zapoznania się z topografią obiektu, przebiegiem dróg ewakuacyjnych, 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zmiany każdego z pracowników Wykonawcy, którzy przez swoje zachowanie i jakość wykonywanej pracy dał powód do uzasadnionych skarg. 4

10 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3 tel , fax Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Istotne postanowienia umowy Umowa zawarta w Olsztynie dnia..., w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nadaną nazwą Świadczenie usług ochrony fizycznej osób, mienia i budynku dla Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, pomiędzy: Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa, Bema 3, Olsztyn, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod nr KRS , NIP , posiadającą kapitał zakładowy w wysokości zł. w całości opłacony zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: a. zwanym Wykonawcą, w imieniu którego działają: została zawarta umowa następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na rzecz Zamawiającego usługę polegającą na świadczeniu usług ochrony osób, mienia, obiektu i terenu Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji mieszczącego się przy ul. Jagiellońskiej 91a w Olsztynie zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1a do niniejszej umowy. Załączniki stanowią integralną część umowy. 2 Warunki wykonania umowy 1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z zachowaniem szczególnej staranności z uwzględnieniem zawodowego charakteru swojej działalności, przy wykorzystaniu swojej wiedzy i zawodowego doświadczenia. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3 tel , fax , Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Olsztynie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , NIP: Kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł w całości opłacony

11 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za mienie pozostawione pod jego opieką w godzinach służby, oraz za szkody powstałe w mieniu Zamawiającego na skutek kradzieży z włamaniem lub innym działaniem powodującym uszkodzenie ochranianego mienia, jeżeli zostanie udowodnione nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 3. W przypadku powstania szkody w mieniu Zamawiającego na skutek działania osób trzecich lub innym działaniem powodującym uszkodzenie ochranianego mienia, wymagane jest, aby ocena wysokości strat odbywała się w obecności stron umowy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz z późniejszymi zmianami). 5. W zakresie zadań umownych, wymienionych w 1, Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr uprawniającą do bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia stałego. 6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki, jakie mogą wyniknąć z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 7. Wykonawca zobowiązuje się, że przez cały okres wykonywania zamówienia będzie posiadał aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę minimum ,00 zł. Wykonawca zobowiązany jest w terminie siedmiu dni od daty utraty ważności dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC przedstawić Zamawiającemu aktualny dokument. 8. Zamawiający ma obowiązek zapewnić właściwe zabezpieczenie obiektów poprzez sprawność zamknięć drzwi, okien i innych wejść do budynków, a także innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo (kraty, rolety antywłamaniowe i inne). 9. Zamawiający ma obowiązek zapewnienia technicznej sprawności systemów monitoringu. 10. Zamawiający ma obowiązek przeprowadzić szkolenie dla wszystkich pracowników świadczących usługi ochrony w zakresie zapoznania z obiektami. 11. Realizacja zamówienia może być świadczona maksymalnie do liczby godzin określonych przez Zamawiającego i całkowitej kwoty zaproponowanej przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie jednak możliwość nie wykorzystania pełnego zakresu ilościowego umowy. Sytuacja ta nie może być podstawą do roszczenia Wykonawcy o zakup nie zrealizowanej części umowy, ani do dochodzenia jakichkolwiek innych roszczeń z tego tytułu. 3 Termin obowiązywania umowy Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od.. do dnia 31 grudnia 2014r. 4 Wartość umowy i zasady rozliczania 1. Wykonawcy przysługuje za wykonanie przedmiotu umowy maksymalne wynagrodzenie w kwocie: a) netto w wysokości złotych (słownie: ), 2

12 b) do wynagrodzenia tego zostanie doliczony należny podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury, c) wynagrodzenie brutto w wysokości złotych (słownie:. ). 2. Należność za wykonaną usługę, płatna będzie miesięcznie. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za każdy miesiąc, składać się będzie z następujących elementów na podstawie których wystawiona będzie faktura: a) iloczynu wykazanych ilości godzin przepracowanych w danym miesiącu i stawki netto za jedną roboczogodzinę wynoszącą złotych (słownie: ) plus należny podatek VAT. 3. Załącznikiem do prawidłowo wystawionej faktury VAT będzie każdorazowo, szczegółowe zestawienie ilości przepracowanych godzin w danym miesiącu. 4. Stawka netto za jedną roboczogodzinę, o których mowa w pkt 2 są niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją usług objętych przedmiotem umowy. 6. Należności za wykonaną usługę będą wypłacane na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur. 7. Faktura powinna zwierać następujące dane Zamawiającego: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Pl. Gen Józefa Bema Olsztyn NIP Strony dopuszczają możliwość zmiany cen spowodowanych zmianami przepisów określających wysokość należnego podatku VAT, na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. 9. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia objęty umową będzie płatne na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 10. Za datę zapłaty strony będą uważały datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 11. W przypadku opóźnienia zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 5 Kary umowne i odstąpienie od umowy 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych: 1) 5 % wynagrodzenia miesięcznego brutto za każdy przypadek nienależytego wykonania, stwierdzony przez Zamawiającego i przekazany Wykonawcy w formie pisemnej. Przez nienależyte wykonanie usługi rozumie się brak należytego wykonania czynności określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1a do umowy, a także pełnienie służby przez pracownika ochrony pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Wymagane jest, aby ocena nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia odbywała się w obecności stron umowy; 3

13 2) 10% wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w 4 ust. 1 umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2. Kara umowna musi być zapłacona w terminie 10 dni od wezwania albo zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 4. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody, w tym także zwrot utraconego zysku, dochodzone na zasadach ogólnych. 5. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w 4 ust. 1 umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 6. Brak szkody nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu kar umownych. 7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może wówczas żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę istotnych warunków umowy, określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1a do umowy. 9. W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami zastępczej ochrony osób i mienia do czasu zorganizowania przez Zamawiającego nowej ochrony jednak nie dłużej niż przez okres dwóch tygodni. 6 Przedstawiciele stron 1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy będzie: 2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizacje umowy będzie:. 3. W przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie drugiej Strony. 8 Postanowienia końcowe 1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 2. Sprawy nieuregulowane niniejszą umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego. 3. Spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 4. Wykonawca nie może dokonać cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 4

14 5. Każda ze Stron zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić drugą Stronę o zmianie adresu do korespondencji. W przypadku, gdy Strona nie dopełni powyższego obowiązku, korespondencja skierowana na poprzedni adres będzie uważana za doręczoną. 6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. Załączniki: Nr 1 kserokopia oferty Wykonawcy z dnia r. Nr 1a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nr 2 kopia polisy ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 5

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

BR/4174/2014 Kraków, dnia 6 listopada 2014 r. Nr sprawy: BR-271-12/2014 (251) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

BR/4174/2014 Kraków, dnia 6 listopada 2014 r. Nr sprawy: BR-271-12/2014 (251) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BR/4174/2014 Kraków, dnia 6 listopada 2014 r. Nr sprawy: BR-271-12/2014 (251) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie, ul. Kasy Oszczędności Miasta

Bardziej szczegółowo

usługę stałej i doraźnej ochrony fizycznej obiektów Inspektoratu SKW w Gdyni

usługę stałej i doraźnej ochrony fizycznej obiektów Inspektoratu SKW w Gdyni ZATWIERDZAM (data, podpis) ZAMAWIAJĄCY: Inspektorat Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Gdyni ul. Korzeniowskiego 8/10 81-301 Gdynia tel. (58) 626 32 79; fax (58) 626 30 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają:

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają: Wzór Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu...we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają:

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają: Wzór Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu...we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności : 1. w ramach ochrony fizycznej osób, mienia, obiektów: 1) Całodobowa fizyczna

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności : 1. w ramach ochrony fizycznej osób, mienia, obiektów: 1) Całodobowa fizyczna Załącznik nr 2 Wzór umowy Całodobowa ochrona osób fizycznych i mienia Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Giżycku przy ul. Moniuszki 22 w okresie od 01.03.2014 do 29.02.2016r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki 10 marca 2014 r.

tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki 10 marca 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach 16 400 Suwałki, ul. 23 Października 20 tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki

Bardziej szczegółowo

Usługi ochrony osób i mienia CPV 79.70.00.00-4; 79.71.10.00-1. oraz obsługi szatni CPV 98.30.00.00-6

Usługi ochrony osób i mienia CPV 79.70.00.00-4; 79.71.10.00-1. oraz obsługi szatni CPV 98.30.00.00-6 SIWZ Sygn. ZP/01/PN/2013 Zgierz, dnia 04/11/2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Usługi ochrony osób i mienia CPV 79.70.00.00-4; 79.71.10.00-1 oraz obsługi szatni CPV 98.30.00.00-6 - 1 - SIWZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o. 1/18 Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. 09-400 Płock ul. Przemysłowa 17, tel. 367-51-10, fax 367-51-14 ogłasza postępowanie przetargowe na Ochronę mienia KM-Płock Sp. z o.o. Postępowanie prowadzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony ZP/04/2013 Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony Usługa monitorowania wraz z podjazdami grup interwencyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o. 1/19 Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. 09-400 Płock ul. Przemysłowa 17, tel. 367-51-10, fax 367-51- 14 ogłasza postępowanie przetargowe na Ochronę mienia KM-Płock Sp. z o.o. Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja) Zamawiający: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków faks 12-422-06-36 wew. 44 NIP: 676-210-18-14 e-mail: biuro@rops.krakow.pl www.rops.krakow.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2011 zawarta dnia.2011r. w Olsztynie pomiędzy:

UMOWA nr /2011 zawarta dnia.2011r. w Olsztynie pomiędzy: Załącznik nr 3 UMOWA nr /2011 zawarta dnia.2011r. w Olsztynie pomiędzy: Zarządem Komunikacji Miejskiej w Olsztynie, ul. Gietkowska 9i, 10-170 Olsztyn Nr identyfikacji podatkowej 7393816540, REGON nr 280573109

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku

Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług w zakresie: ochrony obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz tankowania pojazdów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo