Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 11 Listopad 2008 ISSN X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Nie odk³adaæ Nowe i u ywane - Sprzeda, wynajem - serwis, czêsci zamienne Zas³u eni kulturze Marysia zaczê³a uczyæ siê graæ na skrzypcach, gdy mia³a 7 lat. Bra³a udzia³ w wielu konkursach i zdoby³a mnóstwo nagród. JeŸdzi³a do W³och, do Holandii, do Niemiec. W ubieg³ym roku by³a w Szwajcarii na stypendium. czytaj str. 6» gazeta bezp³atna Dzia³ handlowy: , , Limanowscy szybcy i wœciekli PóŸne godziny nocne miêdzy 2:00 3:00. Spokój, g³ucha cisza, uœpione ulice... takie wyobra enie o Sowlinach ma wiêkszoœæ mieszkañców Limanowej. Ale to tylko pozory. czytaj str. 4» na ostatni¹ chwilê Wójt Gminy Tymbark, Stanis³aw Pachowicz, planuje doprowadzenie wody pitnej do gminy z Jeziora Dobczyckiego. Jak na razie wody nie brakuje, jednak za kilkanaœcie lat mo e siê okazaæ, e mieszkañcy regionu mog¹ ju nie mieæ wody w takich iloœciach, jakich by potrzebowali. Nale y wiêc ju teraz zacz¹æ myœleæ o przysz³oœci. Sieæ wodoci¹gowa w Tymbarku istnieje ju od bardzo dawna. Pierwszy wodoci¹g wybudowano w 1926 roku, a w 1936 roku powsta³ zbiornik. Poprawiono i zmodernizowano go w latach siedemdziesi¹tych XX wieku. Gmina Tymbark jest jedn¹ z lepiej zwodoci¹gowanych w wojewódz- twie. 56 % mieszkañców jest zaopatrywanych przez wodê gminn¹. Woda dostarczana jest z wodoci¹gów zbiorczych i lokalnych. Za mojej kadencji, a wójtem jestem od dwunastu lat mówi Stanis³aw Pachowicz, zmodernizowaliœmy rury g³ówne, wybudowaliœmy trzy zbiorniki na wodê, powsta³a stacja uzdalniania wody. Unowoczeœniliœmy zatem ca³¹ sieæ wodoci¹gow¹. W Gazecie Prawnej, w numerze z 9 kwietnia 2008 roku, jesteœmy na drugiej pozycji w województwie ma³opolskim jako gmina,» dokoñczenie na str. 2 P.P.H.U.T. BRAMY S.C. PROMOCJA gara owe ogrodzeniowe przemys³owe OKNA DRZWI Limanowa, ul. Tarnowska 34 tel./fax: tel HURT - DETAL, Najni sze ceny importowe WSZYSTKO DLA CA$INGS MASARZY I KUCHNI WIELICZKA Plac Targowy Bednarka BARDZO KORZYSTNA OFERTA! - DLA OSÓB FIZYCZNYCH NAPRAWDÊ TANIE KREDYTY GOTÓWKOWE BEZP ATNE KONTA WALUTOWE I PLN - DLA ROLNIKÓW, PRZEDSIÊBIORCÓW KREDYT POMOSTOWY UNIA BIZNES Oddzia³ JOD OWNIK Plac III Rzeczypospolitej 198 tel.: PUNKTY OBS UGI KLIENTA: DOBRA 416 (dawna rest. ososinka) tel.: SZCZYRZYC 114 tel.: WESTERN UNION Kompleksowe rozwi¹zania w zakresie ubezpieczeñ i kredytów OFERUJEMY: NAJTAÑSZE OC UBEZPIECZENIA MAJ TKOWE UBEZPIECZENIA FIRM PLANY EMERYTALNE II FILAR OFE FUNDUSZE INWESTYCYJNE SZYBKIE KREDYTY OFERTA 15 BANKÓW POMAGAMY UZYSKAÆ ODSZKODOWANIE Limanowa ul. Witosa 22 Tel (0-18) Zapraszamy: pon.-pt: 9-16 sob:8-13 P.P.H.U.T. OPONY S.C. WULKANIZACJA PROMOCJA OPONY OSOBOWE, DOSTAWCZE TIR, PRZEMYS OWE FELGI STALOWE, ALUMINOWE AKUMULATORY NAPRAWY OGUMIENIA CZÊŒCI ZAMIENNE DO SAM. NAPRAWY SAMOCHODÓW Limanowa, ul. Tarnowska 34 tel./fax: tel

2 2 Listopad 2008 Nr 11 LIMANOWA Zbli a siê 70. rocznica zbrodni katyñskiej Nie odk³adaæ na ostatni¹ chwilê» dokoñczenie ze str. 1 która najwiêcej zainwestowa³a w wodoci¹gi i pozyska³a œrodki z Unii Europejskiej na infrastrukturê wodno kanalizacyjn¹. Województwo ma³opolskie pod wzglêdem modernizacji sieci wodno kanalizacyjnej jest w rankingu województw pierwsze w Polsce. Tymbark jest zatem w czo³ówce. Ale to dalej ma³o. Od dwunastu lat zu ycie wody w Gminie Tymbark podnios³o siê o oko³o 120 %. Wi¹ e siê to ze wzrastaj¹c¹ liczb¹ budynków. Coraz wiêcej osób buduje tu domy, osiedla siê, a co za tym idzie, do ka dego nale y pod³¹czyæ wodoci¹g. Bez wody przecie yæ siê nie da. Obecnie w gminie wody nie brakuje. Dwanaœcie lat temu woda by³a racjonowana podaje Stanis³aw Pachowicz. Jedni mieli wodê do po³udnia, inni popo³udniu. Problem z wod¹ by³ zatem doœæ powa ny. W tym momencie nie jest ona racjonowana, maj¹ j¹ wszyscy, nikomu siê jej nie zamyka. Niepokoj¹ce jest jednak obni anie siê poziomu wód gruntowych i powolne wysychanie najd³u szej rzeki regionu ososiny. eby zabezpieczyæ wodê, zgodnie z dyrektywami trzeba du ych inwestycji mówi wójt Gminy Tymbark. Wiercimy studnie g³êbinowe. Planujemy po³¹czyæ kilka ujêæ w jedn¹ ca³oœæ, by dzia³a³y wspólnie. Odwierty bêd¹ trwaæ do koñca roku. Stanis³aw Pachowicz, wójt Gminy Tymbark Wymiana i modernizacja sieci wodoci¹gowej na terenie gminy oraz po³¹czenie ujêæ wody pitnej zostanie zrealizowane do koñca 2009 roku. Ta inwestycja ma na celu poprawiæ zaopatrzenie mieszkañców w wodê. Równoczeœnie znaleziono te inne rozwi¹zanie. Zaplanowano ju alternatywny sposób pozyskania wody. Gmina nie zamierza czekaæ, a wody rzeczywiœcie zacznie brakowaæ. Staramy siê myœleæ perspektywicznie komentuje Stanis³aw Pachowicz. Niezale nie od wykonywanych odwiertów chcemy œci¹gn¹æ wodê z Dobczyc. Zu ycie wody jest przecie du e i ca³y czas roœnie. Mamy coraz wiêcej pozwoleñ budowlanych. Jeœli za dziesiêæ lat zu ycie wody zwiêkszy siê o 100 % do stanu dzisiejszego, to Ÿród³a mog¹ nie wytrzymaæ. Na razie wszystko jest pod kontrol¹, ale trzeba ju myœleæ o przysz³oœci. Problem wody to dla ka dego problem numer jeden. Moja gmina jest jedn¹ z lepiej zaopatrzonych w wodê, jednak zdarza siê, e i tu ludziom ubywa wody w studniach. ród³a przecie wysychaj¹, w studniach poziom wody maleje. Generalnie obni y³ siê poziom wód gruntowych. Poza tym geolodzy i Rejonowy Zarz¹d Wód Gruntowych s¹ zdania, e za oko³o dwadzieœcia lat mo e wyschn¹æ rzeka ososina. Zbiornik retencyjny w Dobczycach to najpewniejsze Ÿród³o, z którego moglibyœmy œci¹gn¹æ wodê. Strzelec upamiêtni oficera, który zgin¹³ w Katyniu. Okaza³o siê, e jest osoba zwi¹zana z Tymbarkiem, która zginê³a w Katyniu, mianowicie Jerzy Myszkowski. Jerzy Myszkowski s³u y³ w Legionach, by³ zwolennikiem Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. W pierwszych dniach wrzeœnia 1939 roku zosta³ powo³any do wojska. Jako jeniec sowiecki by³ internowany póÿniej w Starobielski i Kozielsku. Zamordowany przez NKWD w Katyniu. Jego ona Julia wobec zbli aj¹cej siê Armii Czerwonej wyjecha³a z matk¹ i córk¹ do Tymbarku, do siostry mê a Zofii Turskiej. Piêæ dziewczyn ze Zwi¹zku Strzeleckiego opracowa³o materia³ (szkice, rysunki, opisy) na temat ofiary zbrodni katyñskiej i ju wys³aliœmy to na konkurs mówi Robert Nowak, dowód- ca tymbarskiego Strzelca. S¹ to: Agnieszka Sacha (III LO, profil policyjny); Ewa Pociecha (III LO, profil policyjny); Katarzyna Lachor (II LO, profil wojskowy); Ewelina Knapczyk (II LO, profil policyjny); Jolanta Nowak (II LO, profil policyjny) Strzelec mo e braæ udzia³ w upamiêtnieniu ofiary zbrodni katyñskiej dziêki Stowarzyszeniu Parafiada. - W okolicy kwietnia 2009 roku posadzimy d¹b pamiêci Jerzego Myszkowskiego dodaje Robert Nowak. Program edukacyjny KATYÑ ocaliæ od zapomnienia kierowany jest do dzieci i m³odzie y, by pamiêta³y o tragicznym losie przodków, a tak e do wszystkich, którzy o straszliwej zbrodni katyñskiej nie maj¹ zamiaru milczeæ. Akcja polega na posadzeniu w parkach czy na skwerach Dêbów Pamiêci na 70 rocznicê zbrodni katyñskiej, czyli do roku Ka dy d¹b to jedno nazwisko z listy katyñskiej. Wszyscy uczestnicy projektu zobowi¹zuj¹ siê do opieki nad dêbem i upamiêtnienia nazwiska oficera zastrzelonego w Katyniu. Za³o eniem organizatorów programu jest zachowanie pamiêci o wojsku, które zosta³o zamordowane strza³em w ty³ g³owy, a tak e o wymordowaniu polskiej inteligencji, lekarzy, naukowców, artystów, duchownych i dyplomatów. Motto programu to s³owa Jana Paw³a II: Cz³owiek nie mo e pozwoliæ, eby prawda zosta³a wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolnoœci, nie mo na zagubiæ w sobie krzyku sumienia, jako g³osu Prawdy, która go przerasta, ale która równoczeœnie czyni go cz³owiekiem i stanowi o jego cz³owieczeñstwie. Aby zawody nie zaginê³y Wsi podgórska, wsi weso³a Le ¹ca w koronie pasm Co Ciê zow¹ Pisarzowa Choæ historie zatai³ czas... (W³odzimierz Fr¹czek) Jesienne d³ugie wieczory wprowadzaj¹ nastrój zadumy, refleksji i wspomnieñ z dawnych lat, kiedy wieœ pisarska by³a samowystarczalna. Pomimo niskiego poziomu wykszta³cenia i niewyuczonych zawodów tylko koniecznych do funkcjonowania gospodarstw i wsi istnia³a wzajemna wspó³praca, jeden drugiemu zrobi³ buty, motykê, grabie, beczkê, sweter itd. Wszystkie prace wykonywane by³y rêcznie prostymi narzêdziami. We wsi naliczono oko³o 60 rodzajów rzemios³a. Namiastkê tego zaprezentowano na wystawie zatytu³owanej Ocaliæ od zapomnienia gin¹ce zawody w której zaprezentowa³o siê 29 wystawców: Janina Pietryga - koronkarstwo, hafciarstwo; Górszczyk Katarzyna - dzianina, koronkarstwo; Ewa Dêbska - koronkarstwo, hafciarstwo; Lubera Antonia - tkactwo, hafciarstwo; Rozalia Ciu³a - koronkarstwo; Górszczyk Cecylia - haft krzy ykowy; Raczek Anna - koronkarstwo; Michalik Bernadeta - koronkarstwo; Janina Cempa - koronkarstwo, hafciarstwo; Hebda Maria - hafciarstwo; Dorota Górszczyk - koronkarstwo, dziadzina; Gomó³ka Julia - hafciarswo; Maria Fr¹czek - koronkarstwo, hafciarstwo Anna Oleksy - koronkarstwo; Alicja W³odarczyk - haft krzy ykowy; Jaros³aw Œwi¹tek - tkactwo; Jawor Barbara - haft krzy ykowy; Anna Rosiek - malarstwo; Krzysztof Kuczaj - malarstwo; W³adys³aw Raczek - malarstwo, kowalstwo artystyczne; Ma³ucha Stanis³aw - wikliniarstwo; Jan Fr¹czek - wikliniarstwo; Madej W³adys³aw - wikliniarstwo; Chudy Stefan - wikliniarstwo; Hec Maria - odlewy gipsowe; Józef Liptak - stolarz; Janas Benedykt - bednarz; Jan Górszczyk - kowal; Marian i Rafa³ - militaria Wszystko to mo na by³o zobaczyæ na wspania³ej imprezie 19 paÿdziernika w Wiejskim Domu Kultury w Pisarzowej zorganizowanej przez Gminny Zespó³ U ytecznoœci Publicznej w Limanowej, Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Pisarzowej, Bibliotekê Publiczna w Pisarzowej, Wiejski Klub Kultury w Pisarzowej. Imprezê otworzy³ Jacenty Musia³ (Dyrektor Gminnego Zespo³u U ytecznoœci Publicznej w Limanowej), Janina Cempa (Przewodnicz¹ca Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Pisarzowej, g³ówny pomys³odawca i inicjator imprezy), pose³ Bronis³aw Dutka i Wójt Gminy W³adys³aw Pazdan. W humorystyczny sposób Maria Chudy przedstawi³a w swoim wierszu prace poszczególnych zawodów. W czasie spotkania mo na by³o wys- ³uchaæ wielu wspomnieñ dotycz¹cych tradycji rzemios³a wsi, jak równie wymieniono nazwiska rzemieœlników ju nie yj¹cych oraz uprawiaj¹cych swój zawód po dzieñ dzisiejszy. Dziêki oprawie muzycznej Janusza i Krzysztofa Serafinów, przyœpiewkom Pierwszego Dru by Weselnego Jacka Kowalskiego oraz prowadz¹cej Jadwidze Kuczaj klimat spotkania by³ wzruszaj¹cy i niepowtarzalny. Dodatkow¹ atrakcj¹ Czy ktoœ wie? Dowództwo Zwi¹zku Strzeleckiego Strzelec w Tymbarku poszukuje informacji o ksiêdzu Stanis³awie P³onczyñskim, urodzonym w 1874 roku. Wed³ug zebranych danych by³ on inicjatorem za³o enia 26. Polskiej Dru yny Strzeleckiej w Tymbarku, a jednoczeœnie jej pierwszym dowódc¹ od 1913 roku. Jak do tej pory informacji zebrano niewiele. Je eli ktoœ chcia³by pomóc, prosimy o kontakt: Robert Nowak Inspektorat ds. obronnych, obrony cywilnej i zarz¹dzania kryzysowego Urz¹d Gminy Tymbark by³y salwy armatnie, które sypa³y siê z armaty usytuowanej przed WDK jako jedno ze stanowisk wystawcy Mariana Ardeckiego. Cz³onkinie Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Pisarzowej zaprosi³y uczestników na wspania³¹ degustacjê potraw przez nie przygotowanych. Na sto³ach znalaz³y siê mini zraziki z sosem grzybowym, domowy chleb, podp³omyki, ko³acze i buchty, swojskie wyroby wêdliniarskie, sery i mas³o oraz ró nego rodzaju marynaty i konfitury. Aby tradycja nie zaginê³a, wszyscy bawili siê do bia³ego rana. Wystawê zwiedzi³o oko³o 300 osób, co œwiadczy to o wielkim zainteresowaniu tematyk¹ wœród mieszkañców wsi. Zapraszamy na nastêpne spotkanie pod has³em: Ocaliæ od zapomnienia - Tradycje Œwi¹t Bo ego Narodzenia. Janina Cempa

3 Nr 11 Listopad Nowoczesna placówka Bank Spó³dzielczy w Limanowej POK w Mszanie Dolnej P odczas uroczystoœci otwarcia obecni byli przedstawiciele samorz¹du lokalnego, w³adze Banku oraz ks. Pawe³ Rybski, który dokona³ poœwiêcenia obiektu. Zmiana lokalizacji podyktowana by³a zwiêkszeniem dostêpnoœci do us³ug oferowanych przez Bank Spó³dzielczy w Limanowej i podniesieniem standardów obs³ugi Klienta. Chc¹c zapewniæ jak najbardziej funkcjonalny i bezpieczny system obs³ugi, now¹ placówkê wyposa ono w najnowoczeœniejsze urz¹dzenia m.in. LIMANOWA W dniu r. nast¹pi³o przeniesienie dotychczasowej placówki Banku z ul. Kolbego 5 do nowego lokalu przy ul. Starowiejskiej 4c. terminal internetowy. Wychodz¹c naprzeciw potrzebom Klienta wyd³u ono godziny obs³ugi i tak od poniedzia³ku do pi¹tku placówka czynna jest w godz , dodatkowo równie w sobotê w godz Przestronne, otwarte wnêtrze i nowoczesne standardy z pewnoœci¹ spe³ni¹ oczekiwania nawet najbardziej wymagaj¹cych Klientów. Poprzez poznanie do umi³owania Zapraszamy! Gmina Limanowa i Gminny Zespó³ U ytecznoœci Publicznej w Limanowej og³osi³y XIV Konkurs Turystyczno - Krajoznawczy o Gminie Limanowa i Powiecie Limanowskim pt. Poprzez poznanie do umi³owania. Has³o konkursu zaczerpniêto od ojca polskiego krajoznawstwa - Zaruskiego, który po zwiedzeniu ruin zamku w Ogrodziñcu w 1886 r., urzeczony krajobrazem i piêknem wypowiedzia³ s³owa: Miliony Polaków swego kraju nie znaj¹, miliony Polaków nie wie, gdzie jest Ogrodziniec, a szkoda, bo gdyby go znali to na pewno by go jeszcze bardziej pokochali. Idee ojca polskiego krajoznawstwa s¹ wci¹ ywe i aktualne, dlatego te GZUP w trosce o szersze poznanie naszych stron, promuje i popularyzuje Gminê Limanowa i Powiat Limanowski. Poprzez organizowany konkurs chcemy m.in. wyrobiæ u m³odzie y nawyk uprawiania pieszej turystyki górskiej oraz pomóc jej zdobyæ umiejêtnoœci pos³ugiwania siê i korzystania z przewodników i map turystycznych. Tematyka pytañ konkursowych obejmuje informacje dotycz¹ce terenu powiatu ego: pasma górskie i wzniesienia, przep³ywaj¹ce rzeki, s³awni i znani ludzie, roœlinnoœæ, drogi, zabytki, œrodki transportu i po³¹czenia komunikacyjne, szlak architektury drewnianej /szlaki papieskie, szlaki piesze, szlaki rowerowe, szlaki przyrodnicze, szlaki konne/ oraz dodatkowe pytania na temat Gorców i Gorczañskiego Parku Narodowego. Ponadto przedmiotem pytañ bêdzie bezpieczeñstwo na feriach i wakacjach, ekologia i ochrona œrodowiska oraz turystyka i krajoznawstwo, jako formy aktywnego wypoczynku i przeciwdzia³ania zagro eniom m³odego pokolenia. Prawo startu w konkursie maj¹ uczniowie Szkó³ Podstawowych i Gimnazjów z terenu gminy Limanowa oraz m³odzie uczêszczaj¹ca do Gminnych Bibliotek Publicznych i Wiejskich Klubów Kultury. Placówki te do dnia 20 listopada br. przeprowadzaj¹ eliminacje na podstawie ustnie zadawanych pytañ, a wy³onieni zwyciêzcy - osoby, które zajê³y I i II miejsca przechodz¹ do rundy fina³owej, która odbêdzie siê dnia 11 grudnia br. w Wiejskim Domu Kultury w Starej Wsi i sk³adaæ siê bêdzie z testu pisemnego. W fina³owej edycji konkursu mog¹ wzi¹æ tak e udzia³ zwyciêzcy Konkursu Wiedzy o Regionie zorganizowanego w dniu 29 czerwca br. podczas uroczystoœci Otwarcia Letniego Sezonu Turystycznego na Ziemi Limanowskiej na górze Paproæ (645 m n.p.m.). Liczymy na to, e dzieci i m³odzie wykorzystaj¹ jesienno-zimowy okres na naukê i dobrze przygotuj¹ siê do konkursu. Jacenty Musia³ RzeŸb¹ oddaæ muzykê W Ogólnopolskim Konkursie na Grafikê i RzeŸbê o Tematyce Muzycznej Aleksander Majerski z Limanowej zaj¹³ trzecie miejsce w kategorii: rzeÿba. O rganizatorem konkursu by³o Muzeum Okrêgowe w Lesznie. Prace nale a³o z³o yæ do 30 wrzeœnia 2008 roku. Grafiki i rzeÿby sk³adane na konkurs mia³y dotyczyæ muzyki, bêd¹cej sztuk¹ nieod³¹cznie towarzysz¹c¹ cz³owiekowi. Ciekawy by³ sam pomys³ organizatorów konkursu mianowicie po³¹czenie dwóch dziedzin: muzyki w temacie prac i plastyki w technikach, czy to graficznych, czy rzeÿbiarskich. Robi³em ca³y cykl Jesiennych Symfonii mówi Aleksander Majerski. Gdy mia³em ju cztery, mo e piêæ rzeÿb, dosta³em zaproszenie na konkurs i pomyœla³em, e mo e wyœlê jedn¹ rzeÿbê. Te, które akurat robi³em, nazwa- ³em Jesiennymi Symfoniami. Jesiennymi dlatego, e powstawa³y w jesieni. S¹ to anio³ki graj¹ce na ró nych instrumentach. Instrumenty nie s¹ jednak dok³adnie okreœlone. Jest tylko ich zarys. Bardziej chodzi³o mi o oddanie nastroju zas³uchania. Dla mnie muzyka to nie tylko graj¹cy, ale te ten, kto j¹ odbiera. Ja oddajê to uczucie muzyczne w rzeÿbie. Aleksander Majerski przyznaje, e nagrody w tym konkursie siê nie spodziewa³. - By³ to konkurs raczej na typowo ludowe prace - mówi. - Tymczasem mnie do twórców ludowych nie zaliczaj¹, moje prace traktuj¹ bardziej z dystansem. Tym bardziej jestem zaskoczony z nagrody. 15 listopada w Muzeum Okrêgowym w Lesznie odby³o siê uroczyste podsumowanie konkursu.

4 4 Listopad 2008 Nr 11 INFORMACJE Sprzeda urz¹dzeñ do diagnostyki i naprawy uk³adów wtryskowych COMMON RAIL, BOSCH I DELPHI SZKOLENIE NA MIEJSCU GARRETT, HOLSET, SCHWITZER, KKK, IHI, WSK RZESZÓW, TOYOTA, NISSAN, MITSUBISHI Po ar! na szczêœcie to tylko æwiczenia W ci¹gu roku Zarz¹d Gminny Stra y Po arnych wspólnie z Urzêdem Gminy przeprowadza æwiczenia jednostek Ochotniczych Stra y Po arnych. W tym roku odby³y siê one w Pod³opieniu, na terenie firmy Florad. C a³y scenariusz, czyli za³o enia, epizody æwiczeñ i zadania poszczególnych osób, opracowali funkcjonariusze Pañstwowej Stra y Po arnej: asp. Dariusz Molek, asp. Tomasz Kaptur i Zbigniew Kaptur, komendant oddzia³u gminnego ZOSP RP w Tymbarku. Jacek Radkowiak, prezes firmy Florad Sp. z o.o. zgodzi³ siê, by na terenie jego firmy przeprowadziæ szkolenie. Im te siê to przyda twierdzi Robert Nowak, inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarz¹dzania kryzysowego Urzêdu Gminy w Tymbarku. - Stra acy znaj¹ ju teren, drogi wyjazdowe, roz³o enie hydrantów. W razie jakiegokolwiek zagro enia, akcja ratunkowa bêdzie odbywaæ siê sprawniej. W scenariuszu æwiczeñ za³o ono, e dwie osoby bêd¹ poszkodowane. OSP Tymbark i OSP Pod³opieñ mia³y za zadanie ewakuowaæ rannych i udzieliæ im pierwszej pomocy. Z kolei OSP Zawadka i OSP Piekie³ko zajmowa³y siê zasileniem wodnym. Nale a³o zbudowaæ liniê zasilaj¹c¹ w wodê z rzeki ososinki. Dodatkowym elementem zasko- Wieliczka, ul. Kopernika 59 tel.: (012) REGENERACJA POMPOWTRYSKIWACZY SAMOCHODY OSOBOWE-CIÊ AROWE PRZEDSTAWICIEL NA POLSKÊ Pompy ciœnieniowe i wtryskiwacze COMMON RAIL, BOSCH I DELPHI Regeneracja oraz sprzeda nowych pomp, wtryskiwaczy oraz czêœci do naprawy TURBOSPRÊ ARKI DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH DOSTAWCZYCH, CIÊ AROWYCH SPRZEDA I NAPRAWA GWARANCJA PO NAPRAWIE KUPON RABATOWY 5% czenia by³ pozorowany wypadek jednego z ratowników wchodz¹cych do zadymionych pomieszczeñ. aden ze stra aków nie wiedzia³, e jest to tylko element szkolenia. Szliœmy ratowaæ rannych relacjonuje Pawe³ Janczak z tymbarskiej OSP i w pewnym momencie poinformowa³em pozosta- ³ych ratowników, e mój kolega uleg³ wypadkowi. Jaki jest cel takich æwiczeñ? Oczywiœcie najwa niejsza jest koordynacja i sprawdzenie wspó³dzia³ania poszczególnych jednostek Ochotniczych Stra y Po arnych podczas prowadzenia dzia³añ ratowniczo gaœniczych. Stra acy maj¹ te mo liwoœæ przetestowania systemu alarmowania jednostek i sprawdzenia ³¹cznoœci pomiêdzy kieruj¹cym akcj¹, a ratownikami. Dodatkowo mog¹ zapoznaæ siê z obiektem, w którym akurat odbywaj¹ siê æwiczenia, co jest nie bez znaczenia równie dla w³aœciciela danego terenu. Obserwatorami æwiczeñ z ramienia KP PSP Limanowa byli: m³. kpt. Andrzej Jurowicz oraz m³. kpt. Marcin Kulig, DO SPRZEDANIA Dom jednorodzinny w Limanowej przy ul. Romera (Osiedle nad Torem), po gruntownym remoncie stan bardzo dobry. Tel. /0-602/ NZOZ MEDICUS-KULKA-HOLDING Dr n. med. Krzysztof Kulka MEDYCYNA PRACY BADANIA KIEROWCÓW PORADNIE SPECJALISTYCZNE REHABILITACJA LECZNICZA OPIEKA D UGOTERMINOWA Mszana Górna 401 tel FIRMA ZATRUDNI w Niemczech doœwiadczonych: - cieœli, zbrojarzy, murarzy, operatorów urawi, brygadzistów, majstrów, DO ZAK ADÓW PREFABRYKACJI I NA BUDOWY tel: (018) lub -949 Limanowscy szybcy i wœciekli, czyli nielegalne, nocne wyœcigi w Sowlinach Sowliny jeden z wiêkszych rejonów Limanowej. PóŸne godziny nocne miêdzy 2:00 3:00. Spokój, g³ucha cisza, uœpione ulice... takie wyobra enie o tej czêœci miasta ma wiêkszoœæ mieszkañców Limanowej. Ale to tylko pozory. C i, którzy mieszkaj¹ w Sowlinach swoj¹ dzielnicê noc¹ opisuj¹ zupe³nie inaczej. - Ten ha³as jest nie do wytrzymania. Mój m¹ siê wœcieka, normalnie dostaje rozstroju nerwowego. Okien nie mo na w nocy otworzyæ. Dla nas to bardzo uci¹ liwe, ale przecie tu mieszkaj¹ tak e starsi ludzie... Dzwoniliœmy na policjê, ale to nic nie daje mówi mieszkanka ulicy Fabrycznej. Jak naprawdê wygl¹daj¹ noc¹ Soliny? Oko³o godziny 2:00 przyje d aj¹ tu stuningowane maszyny. Wszêdzie s³ychaæ potê ny ryk silników i basy ze sportowego wydechu, przerywane co jakiœ czas ostrymi piskami opon. W powietrzu unosi siê zapach palonej gumy. Tak zaczynaj¹ siê nocne wyœcigi. Jest kilka tras. Najpopularniejsza to Dworzec PKS Limanowa g³ówne skrzy owanie w Sowlinach. Przypomnijmy, e to w³aœnie tutaj krzy uj¹ siê ruchliwe drogi wojewódzkie wiod¹ce w kierunku Krakowa i Mszany Dolnej, a przepisy ograniczaj¹ prêdkoœæ do 50 km/h w dzieñ i 60 km/h noc¹. Tymczasem limanowscy szybcy i wœciekli w ogóle siê z tym nie licz¹. Opel Calibra przeje d a maj¹c na liczniku 240 km/h obok stacji benzynowej PKN Orlen, Volkswagen Golf z prêdkoœci¹ 180 km/h obok sk³adu budowlanego IMPULS. Najczêœciej œcigaj¹ siê m³odzi ch³opcy z rejonów Limanowej. Dlaczego to robi¹? - Jest ryzyko, jest zabawa. Jest strach, s¹ emocje, ale jest te nagroda dobra zabawa i wygrany wyœcig mówi Markos, jeden z uczestników wyœcigów. Dla wiêkszoœci m³odych mê czyzn ich samochód jest jak ich kobieta ma byæ podziwiany przez wszystkich. Chc¹ wiec pochwaliæ siê swoj¹ maszyn¹ z obni onym zawieszeniem, podrasowanym silnikiem, umieszczonym tu i ówdzie neonem czy ciekawym spojlerem. Pojawiaj¹ siê tu m.in. opel calibra, tigra, volkswagen golf, mitsubishi lancer, czy subaru impreza. Czasami wyœcigi rozpoczynaj¹ siê spontaniczne, dla zabawy, kiedy dwaj m³odzi kierowcy przypadkowo spotykaj¹ siê w Sowlinach i obaj chc¹ pokazaæ, kto tu rz¹dzi. Kto ma lepszy samochód, kto lepiej prowadzi. Innym razem zdarzaj¹ siê wyœcigi na pieni¹dze. Ile? To zale y od ch³opaków mówi jeden z kierowców. - Mo e byæ tak, e powiesz: dajê 50 z³, a ten, z którym masz siê œcigaæ powie: za 50 z³ to ja mogê... Dajesz setkê i jedziemy. Obaj daj¹ kasê trzeciemu kolesiowi, po wyœcigu ten, który by³ lepszy bierze wszystko. A czy istnieje mo liwoœæ umówienia siê na rewan? Nie komentuje szybki i wœciek³y. - O planowanym wyœcigu dowiaduj¹ siê tylko Ci, którzy siê œcigaj¹ regularnie. Jeden z nas dostaje cynk, daje znaæ innemu, a ten kolejnemu. Nie wczeœniej ni dzieñ przed wyœcigiem, bo za du o osób by wiedzia³o... za du a fama by posz³a... Sowliny to tylko jedna z tras. Nocne wyœcigi odbywaj¹ siê tak e w innych rejonach, na przyk³ad w Piekie³ku. Przyje d aj¹ tu Ci najszybsi z Tarnowa i Brzeska. Policja tymczasem nic o tych wyœcigach nie wie. Jak do tej pory nie mieliœmy adnych zg³oszeñ dotycz¹cych wyœcigów t³umaczy podinsp. Jerzy Ogorza³ek, oficer prasowy KPP Limanowa. Justyna Skrzekut G³os Limanowski ul. Przewóz 2a Kraków Redakcja: tel./fax: Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel tel./fax: Druk: Drukarnia Kraków którzy ocenili i podsumowali praktyczne dzia³ania stra aków ratowników oraz przyjête za³o enia akcji. - Æwiczenia wypad³y tak dobrze, e poprosili nas oni o film z nagraniem akcji, który bêd¹ pokazywaæ jako film instruktarzowy komentuje Pawe³ Janczak. Wszystkich stra aków nale y pochwaliæ za sprawne przeprowadzenie dzia³añ ratowniczo - gaœniczych. Nie by³oby tego gdyby nie zawodowcy, którzy dzia³aj¹ w OSP mówi Robert Nowak, inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarz¹dzania kryzysowego Urzêdu Gminy w Tymbarku. Ochotnicy, którzy jednoczeœnie pracuj¹ w KP PSP Limanowa to asp. Tomasz Kaptur, asp. Dariusz Molek, st. stra ak Marcin Janczak i stra ak Robert Rybka. Jest to znacz¹ce dla bezpieczeñstwa naszej gminy. Cieszymy siê, e mamy w szeregach OSP tak wyszkolonych ludzi. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione.

5 Nr 11 Listopad INFORMACJE Pomyœlmy o naszej przysz³oœci Inwestycje, lokaty, kredyty, umowy drugofilarowe, czy odszkodowania z OC sprawcy wypadku nasz klient nie musi siê na tym znaæ. Od tego w³aœnie jesteœmy. Zajmujemy siê szeroko pojêtym poœrednictwem finansowym. N asza firma w Limanowej istnieje od listopada 1999 roku. Pocz¹tkowo zajmowa³a siê jedynie ubezpieczeniami. Stopniowo jednak zaczê³am selekcjonowaæ firmy na rynku mówi w³aœcicielka, st¹d dziœ wspó³pracujemy z najlepszymi. S¹ to firmy solidne i dobre dla naszego klienta, oczywiœcie przy 100-procentowej wyp³acalnoœci. Jesteœmy firm¹ rodzinn¹. Ka dy z nas wyspecjalizowany jest w innej dziedzinie, dziêki czemu klient ma gwarancjê, e poœwiêcimy mu wystarczaj¹co du o czasu i za³atwimy jego sprawê najlepiej jak siê da. Szanujemy czas klienta, dlatego nasze biuro otwarte jest od 9:00 do nieraz 22:00. Przecie nie powiemy, eby przyszed³ kiedy indziej, jeœli on ma czas tylko wieczorem. Inwestycje Pomagamy ka demu klientowi dobraæ rodzaj inwestycji odpowiedni do jego potrzeb. Dlaczego inwestycje s¹ nam dziœ potrzebne? Wiemy, e przysz³a emerytura z ZUS i OFE nie bêdzie wystarczaj¹ca, dlatego pokazujemy naszym klientom jak pomna aæ zarobki w lekki i przyjemny sposób, w³aœnie poprzez inwestycje. Staramy siê wyt³umaczyæ, co to jest przychód pasywny. Fundusze inwestycyjne mog¹ byæ zabezpieczeniem przysz³oœci. Pieni¹dze inwestowane przynajmniej na lat, mog¹ byæ póÿniej dodatkowym Ÿród³em na emeryturze. Mamy stworzony program inwestowania dla przedsiêbiorców, który zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami podatkowymi pozwala zaliczyæ ca³¹ sk³adkê inwestycyjn¹ w poczet kosztów, a tym samym obni yæ podstawê p³acenia podatku dochodowego. Posiadamy odpowiednie interpretacje przepisów z Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Pracy. Osobom fizycznym za³o enie funduszy inwestycyjnych w polisie daje korzyœci prawno-podatkowe, m.in wy³¹cza czêœciowo te pieni¹dze z egzekucji s¹dowych. Wa ny jest te fakt, e w przypadku œmierci osoby ubezpieczonej, gdy polisa przechodzi na osoby uposa- one, nie musz¹ one z tego tytu³u p³aciæ podatków i darowizn. Naszym klientom proponujemy te lokaty, zwolnione z podatku Belki. Na lokatach bankowych klient mo e zyskaæ oko³o % w skali roku (netto). Z kolei lokaty strukturyzowane daj¹ 100 % gwarancji kapita³u zainwestowanego. Klient wyp³aca tyle, ile wp³aci³ plus udzia³ w wypracowanym zysku, czêsto wy szym ni na zwyk³ej lokacie. Umowy z Otwartym Funduszem Emerytalnym Pomagamy odzyskaæ wszelkie dokumenty z ZUS. Sprawdzamy dane klienta, czy pomiêdzy pracodawc¹, ZUS i OFE s¹ one zgodne. Staramy siê uzupe³niæ wszystkie dokumenty osobom, które siê do nas zwracaj¹ i w razie potrzeby odzyskaæ sk³adki, których ZUS nie przekaza³ funduszowi w terminie. Przy najmniejszych niedop³aconych obecnie sk³adkach klient traci na wysokoœci swojej przysz³ej emerytury!!! Dlatego do ka dego, nawet najmniejszego braku sk³adamy w jego imieniu reklamacjê do stanu konta w ZUS. Ca³a obs³uga wykonywana jest bezp³atnie dla klienta. Odszkodowania Pomagamy ka dej osobie, która uleg³a wypadkowi komunikacyjnemu i nie jest jego sprawc¹ odzyskaæ odszkodowanie od firmy, której sprawca p³aci OC. Odszkodowanie dotyczy obra- eñ cia³a, a tak e wszelkich poniesionych w wypadku strat (koszty rehabilitacji, leczenia itp.). Kredyty Kredyt gotówkowy mo e wzi¹æ ka dy, z tym e jego wysokoœæ zale y od sta³ych dochodów po yczaj¹cego. Mo na go wzi¹æ na dowolny cel. W przypadku, gdy klient ma ju inne kredyty i musi wp³acaæ po kilka rat miesiêcznie w ró nych bankach, polecamy kredyt konsolidacyjny. Dziêki niemu mo na po³¹czyæ sp³atê zobowi¹zañ w jedn¹ ni sz¹ ratê. Sp³ata jest wtedy roz³o ona na d³u szy okres. Daje to klientowi wiêksz¹ swobodê finansow¹, poniewa oprocentowanie kredytu konsolidacyjnego jest niskie. Kredyt samochodowy mo na wzi¹æ nie tylko na samochód nowy, ale na auto w ka dym wieku, równie sprowadzane z zagranicy. Wysokoœæ kredytu mo e wynosiæ nawet 100 % wartoœci pojazdu. ul. Szwedzka 4, Limanowa tel Poznaj ycie lasu Na terenie Leœnictwa Lubogoszcz, w Nadleœnictwie Limanowa, w masywie góry Lubogoszcz znajduje siê Leœna Œcie ka Przyrodniczo - Edukacyjna. M³odzie i dzieci, które siê tam udaj¹, poznaj¹ naturalny rytm ycia lasu. Decyzja o utworzeniu œcie ki zapad³a ju doœæ dawno temu. Zrodzi³a siê g³ównie z potrzeby ukierunkowania ruchu turystów, których rzeczywiœcie pojawia siê tam bardzo du o. Postanowiono te wpleœæ tu treœci edukacyjne. Inicjatorem powstania œcie ki by³ Zdzis³aw Witteczek, do 2007 roku nadleœniczy Nadleœnictwa Limanowa. Jej budowa trwa³a od 2006 roku. Wtedy tez rozpoczêto prace terenowe. W 2007 powsta³y przewodniki po œcie ce, omawiaj¹ce poszczególne przystanki, a w tym roku gabloty z niezbêdnymi dla wyruszaj¹cych na œcie kê informacjami. Œcie ka powsta³a przede wszystkim z myœl¹ o dzieciach i m³odzie y ze starszych klas szko³y podstawowej i gimnazjum, ale oczywiœcie mog¹ z niej równie korzystaæ doroœli. Las jest otwarty dla wszystkich. CO W LESIE PISZCZY Œcie ka omawia przekrojowo najwa niejsze dziedziny leœnictwa. Tematem przewodnim jest drzewostan nasienny i zwi¹zane z nim szkó³karstwo, nasiennictwo, genetyka, selekcja. Las, w którym œcie ka siê znajduje, jest lasem szczególnym tak zwanym Gospodarczym Drzewostanem Nasiennym. Nasiona zebrane z jode³ s³u ¹ do hodowli sadzonek. Nale y pamiêtaæ, e Nadleœnictwo Limanowa jest jednym z nadleœnictw o najwy szej powierzchni naturalnych odnowieñ lasu. Ca³a trasa ma 2 km d³ugoœci i rozpoczyna siê przy tablicy z map¹ trasy, oko³o 200 m od Bazy Szkoleniowo Wypoczynkowej Lubogoszcz. Na œcie ce znajduj¹ siê przystanki. M³odzie mo e zapoznaæ siê z wieloma zagadnieniami z leœnictwa. Poszczególne przystanki dotycz¹: naturalnego cyklu lasu, ochrony zasobów leœnych, zwierz¹t i ptaków, zwalczania szkodników, czy te urz¹dzenia lasu. Przystanek róde³ko informuje o retencji, czyli zatrzymaniu wody w lesie, a owiectwo o gatunkach chronionych i ³ownych. A jaki charakter ma œcie ka? Nie umieœciliœmy tablic w lesie z uwagi na ekologiê mówi Jakub Zygarowicz, specjalista s³u by leœnej ds. ochrony lasu i lasów niepañstwowych. Nie chcieliœmy wprowadzaæ do lasu elementu obcego. Zamiast tych tablic w oœrodku umieszczone s¹ w gablotach szerokie informacje. Oprócz tego m³odzie dostaje przewodniki. Ze œcie ki mo na by³o korzystaæ ju od roku. Uroczyste otwarcie odby³o siê jednak 23 paÿdziernika 2008 roku w Bazie Szkoleniowo Wypoczynkowej Lubogoszcz w Kasince Ma³ej. W otwarciu wziêli udzia³ przedstawiciele samorz¹dów i m³odzie gimnazjaliœci ze Skawiny, którzy akurat tam przebywali. Przeciêcia iglastej wstêgi dokona³ Zdzis³aw Witeczek. MSZANA DOLNA Otwarty Turniej Tenisa Sto³owego W sobotê 25 paÿdziernika w sali sportowej Zespo³u Szkó³ Techniczno - Informatycznych w Mszanie Dolnej odby³ siê Otwarty Turniej Tenisa Sto³owego. Bra³a w nim udzia³ m³odzie ze szkó³ podstawowych, gimnazjów oraz szkó³ œrednich. Tradycyjnie na zakoñczenie rozgrywek Burmistrz Miasta wraz z organizatorami turnieju wrêczy³ najlepszym nagrody: pami¹tkowe puchary i dyplomy. Wyniki turnieju: Kategoria - Szko³y Podstawowe (dziewczêta) 1. Monika Barda Kategoria - Szko³y Podstawowe (ch³opcy) 1. Marcin Stachura gdzie spotkasz 2. Dominik Dawiec 3. Micha³ Cie ak 4. S³awomir Kaleta 5. Jakub abuz 6. Wojciech Karpierz Kategoria- Gimnazjum 1. Konrad Miœkowiec 2. Kacper Karpierz 3. Bart³omiej Olajossy 4. Jakub Wietrzyk 5. Jakub Skawski 6. Zbigniew Karpierz Kategoria - Szko³y Ponadgimnazjalne 1. Marek Szczypka 2. Piotr Stachura 3. S³awomir Jasek Info: UM Mszana Dolna g³os Limanowa: - Rynek, ul. Jana Paw³a II, ul. M.B. Bolesnej - market RSZiZ, market Ima Tymbark: - sklepy spo ywcze Dobra: - market spo., stacja benzyn. Mszana Dolna: - centrum, sklepy spo ywcze, - stacja benzynowa g³os

6 6 Listopad 2008 Nr 11 POWIAT TYMBARK Zas³u eni kulturze Podczas XXIII Sesji Rady Gminy Tymbark Wójt Stanis³aw Pachowicz wrêczy³ nagrody pieniê ne i listy gratulacyjne osobom zas³u onym dla kultury. Wœród wyró nionych zaleÿli siê: - Joanna Ligas - uczennica Zespo³u Szkó³ im. KEN w Tymbarku, laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Recytator-skiego w kategorii poezji œpiewanej oraz innych konkursów o zasiêgu regionalnym - Maria Majeran - utalentowana skrzypaczka, laureatka wielu presti owych konkursów - Stanis³aw Przybylski - Prezes OSP Tymbark, dzia³acz spo³eczny, popularyzator dzia³añ na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu orkiestr dêtych, animator kultury w gminie Tymbark. Koniec prac nad likwidacj¹ osuwiska Zakoñczy³y siê prace nad likwidacj¹ osuwiska w Tymbarku. Wyremontowano te drogê i chodnik, które jak do tej pory ci¹gle niszczy³a osuwaj¹ca siê ziemia. P race trwa³y przesz³o rok i by³y doœæ skomplikowane. Równie doœæ kosztowne jak na nasze warunki dodaje Stanis³aw Pachowicz, wójt Gminy Tymbark. 20 procent kosztów musia³a pokryæ gmina, 200 tysiêcy z³otych da³o na tê inwestycjê Starostwo Powiatowe w Limanowej, a resztê op³aci³ Skarb Pañstwa. Prace dotyczy³y jednak tylko samego epicentrum osuwiska. W tym miejscu zosta³o ono odwodnione i Nie zapominajmy o historii W tym roku mija dziewiêædziesi¹ta rocznica odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. 11 listopada 1918 roku Rzeczpospolita na nowo zaistnia³a na arenie miêdzynarodowej. W listopadzie 1918 roku na scenie polskiej pojawi³ siê ponownie Józef Pi³sudski, zwolniony z wiêzienia w Magdeburgu. 10 listopada przyby³ poci¹giem do Warszawy. Na peronie powitali go przedstawiciele Rady Regencyjnej. Dzieñ póÿniej, 11 listopada, Niemcy podpisa³y zawieszenie broni z krajami Ententy, co by³o równoznaczne z ich ostateczn¹ klêsk¹. W tym samym czasie, na ziemiach polskich Rada Regencyjna przekaza³a Pi³sudskiemu w³adzê wojskow¹ i naczelne dowództwo nad tworz¹cym siê wojskiem. Data ta zosta³a póÿniej uznana przez Sejm II Rzeczypospolitej za dzieñ odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Po 123 latach niewoli nasz kraj na nowo pojawi³ siê na mapach œwiata. Jednoczeœnie 11 listopada jest to data zakoñczenia dzia³añ zbrojnych w I wojnie œwiatowej. 14 listopada 1918 roku pod naciskiem wiêkszoœci stronnictw Rada Regencyjna rozwi¹za³a siê ostatecznie, przekazuj¹c Józefowi Pi³sudskiemu równie cywiln¹ w³adzê w odradzaj¹cym siê pañstwie. osuszone. Zamontowano te odpowiednie umocnienia. Jeœli nie bêd¹ tamtêdy jeÿdzi³y TIR-y i nie bêdzie siê stawia³o dodatkowych domów, to nic nie powinno siê dziaæ mówi Stanis³aw Pachowicz. - Ca³e, jako takie osuwisko nie jest na razie zlikwidowane, poniewa koszty by³yby bardzo du e. Na to na razie nie ma pieniêdzy. W ka dym b¹dÿ razie inwestycja Likwidacja osuwiska w Tymbarku zosta³a zakoñczona. Nied³ugo powinien zostaæ wznowiony ruch przez centrum Tymbarku. Zg³osiliœmy ju zakoñczenie prac Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego podaje wójt Gminy Tymbark. - Teraz czekamy na odbiór. Je eli Inspektor to odbierze, puœcimy ju tamtêdy ruch. Kierowcy samochodów ciê arowych bêd¹ jednak musieli tê drogê omijaæ. Dlaczego tak wa ne jest uroczyste obchodzenie rocznic narodowych? Karolina Domaga³a, mieszkanka Limanowej: Zgadzam siê, e powinniœmy pamiêtaæ o wszystkich wydarzeniach i œwiêtach pañstwowych. Kiedyœ gra³am w orkiestrze koœcielnej. Wystêpowaliœmy podczas takich œwi¹t, na przyk³ad na 11 listopada graliœmy przy Pomniku Nieznanego o³nierza w Limanowej. Warto o wa nych rocznicach pamiêtaæ, poniewa byli ludzie, którzy poœwiêcili ycie za nasz¹ lepsz¹ przysz³oœæ. Z tego chocia powodu jesteœmy im winni pamiêæ. Edyta Marcisz, mieszkanka Starej Wsi: Uwa am, e powinno siê hucznie obchodziæ œwiêta narodowe, eby nie zapomnieæ o tradycji i zachowaæ pamiêæ o tym, co dla nas wa ne. W szko³ach powinny byæ organizowane akademie. Poza tym dni upamiêtniaj¹ce wa ne rocznice powinny byæ wolne od szko³y. Ewa Marcisz, mieszkanka Starej Wsi: Myœlê, e nie powinno siê zapomnieæ o tradycji. Takie rocznice jak 11 listopada s¹ to wa ne wydarzenia, którymi Polska powinna siê chwaliæ. Nie wolno tego ukrywaæ, nie wolno tego przemilczeæ. MSZANA DOLNA Odszed³ ksi¹dz Antoni Pawlita Na parê chwil przed pó³noc¹ 31 paÿdziernika 2008, przed dniem Wszystkich Œwiêtych, odszed³ do Domu Ojca wieloletni Dziekan Dekanatu Mszana Dolna, Ksi¹dz Antoni Pawlita. T en syn oficera Wojska Polskiego przyszed³ na œwiat w Starogardzie Szczeciñskim w roku Nim dekretem Krakowskiego Metropolity zosta³ proboszczem w Mszanie Dolnej, pracowa³ jako wikariusz w Kasinie Wielkiej, Nowej Hucie i jako proboszcz w Pod³ê u. Wiêkszoœæ swojego kap³añskiego ycia spêdzi³ jednak w Mszanie Dolnej. Przyby³ tu w roku 1979 i przez 23 lata by³ proboszczem Parafii œw. Micha³a Archanio³a. W bardzo trudnych czasach, dziêki Jego staraniom parafia wzbogaci³a siê o Dom Parafialny, Kaplicê Cmentarn¹, nowy cmentarz i Kaplicê we wsi ostówka. W parafialnej œwi¹tyni pojawi³y siê te nowe ³awki, a na koœcielnej wie y przyby³y dwa dzwony. W czasach, kiedy ks. Antoni Pawlita by³ proboszczem, rozpocz¹³ siê te proces tworzenia nowej mszañskiej parafii pw. Mi³osierdzia Bo ego. Uroczystoœci pogrzebowe œp. ksiêdza Antoniego Pawlity rozpoczê³y siê Msz¹ Œwiêt¹ w koœciele œw. Micha³a Archanio³a we wtorek 4 listopada 2008 roku o godz Wraz z ksiêdzem kardyna³em Franciszkiem Macharskim, Mszê Œwiêt¹ koncelebrowa³o ponad 60 kap³anów jedni wspó³pracowali ze œp. ks. Antonim Pawlit¹ jako wikariusze w mszañskiej parafii, inni pamiêtali Go, jako dziekana mszañskiego Dekanatu, a jeszcze inni wraz z Nim przygotowywali siê do kap³añstwa w krakowskim Seminarium Duchownym. Nie zabrak³o kap³anów wywodz¹cych siê z Mszany Dolnej, a tak e ksi¹dza Zdzis- ³awa Balona, bezpoœredniego nastêpcy zmar³ego i proboszcza drugiej mszañskiej wspólnoty, ksiêdza Stanis³awa Rozmowa z Agat¹ Majeran, mam¹ Marysi Kiedy Marysia zaczê³a graæ? Zaczê³a siê uczyæ graæ na skrzypcach, gdy mia³a 7 lat. Uczy³a siê w klasie pani profesor Haliny Rosiek, która tak ni¹ kierowa³a, e Marysia mog³a doskonaliæ grê pod okiem ró nych profesorów. Bra³a udzia³ w wielu konkursach i zdoby³a mnóstwo nagród. JeŸdzi³a do W³och, do Holandii, do Niemiec. W ubieg³ym roku by³a w Szwajcarii na stypendium. Czy jest Pani dumna z córki? - Marysia ma 17 lat. Zda³a maturê dwa lata wczeœniej ni jej rówieœnicy i dosta³a siê na studia muzyczne do Hochschule für Musik und Theater w Hannoverze. To wa ne, e dziewczynie z takiej ma³ej miejscowoœci uda³o siê dostaæ na studia zagraniczne i to w wieku 17 lat. Marysia uczy siê w klasie profesora Adama Kosteckiego. W jej grupie jest kilkunastu uczniów, z czego prawie wszyscy to Azjaci. Jest tylko jedna Niemka i jedna Polka w³aœnie ona. Marysia musia³a pokonaæ barierê jêzykow¹, ale poradzi³a sobie. Wiadomo, e utrzymanie na studiach zagranicznych sporo kosztuje. Borykamy siê z tym, e Marysia nie ma dobrego instrumentu. To wszystko kosztuje Ale chcemy jej pomóc, skoro tak jej na grze zale y. Poza tym martwimy siê trochê, bo jest sama daleko od domu, a ma dopiero 17 lat Ale cieszy nas, e jej siê uda³o. To jest najwa niejsze. Jesteœmy z niej bardzo dumni. Parzygnata. Trumna z cia³em zmar³ego kap³ana pozosta³a w mszañskiej œwi¹tyni do œrody. O godzinie 8.00 zosta³a odprawiona Msza Œwiêta za duszê ksiêdza Antoniego Pawlity. Tej liturgii przewodniczy³ obecny proboszcz ks. Jerzy RaŸny wraz z ksiê mi rodakami i proboszczami z okolicznych parafii. Dopiero wtedy trumna z cia³em ks. Antoniego Pawlity, przy dÿwiêkach a³obnych dzwonów zosta³a przeniesiona do karawanu i a³obny kondukt odjecha³ do rodzinnych Mikuszowic ko³o Bielska Bia³ej. Tam w koœciele o godzinie zosta³a odprawiona Msza Œwiêta pogrzebowa, której przewodniczy³ ksi¹dz biskup Jan Zaj¹c. Po niej odprowadzono Zmar³ego na parafialny cmentarz, na którym zgodnie z Jego wol¹, spocz¹³ przy swoich Rodzicach. Info: UM Mszana Dolna

7 Nr 11 Listopad INFORMACJE

8 8 Listopad 2008 Nr 11 Notatki z radiowozu 3 listopada Policjanci zatrzymali 14-latka z Limanowej, który pod³o y³ w toalecie Zespo³u Szkó³ Samorz¹dowych w Limanowej atrapê ³adunku wybuchowego z zamiarem póÿniejszego zg³oszenia o pod³o eniu bomby. Sprawca przyzna³ siê do w/w czynu. Po wykonaniu czynnoœci zosta³ zwolniony. Atrapê bomby zabezpieczono. 3 listopada miejscowoœci Pod³opieñ gm. Tymbark podczas nieobecnoœci w³asciciela dosz³o do po aru drewnianej stodo³y. Budynek uleg³ spaleniu wraz z przechowywanymi tam maszynami rolniczymi. Nie ustalono przyczyny po aru. 7 listopada Kieruj¹cy samochodem m-ki Peugeot mieszkaniec. Jurkowa potr¹ci³ pieszego lat 57 mieszkañca Tymbarku, który przechodzi³ przez jezdniê w miejscu niedozwolonym. Pieszy dozna³ wielonarz¹dowych obra eñ ciê kich i przebywa w Szpitalu Rejonowym w Limanowej. Kierowca trzeÿwy. 19 paÿdziernika w m. Zasadne w nocy w bli ej nieustalonych okolicznoœciach dosz³o do po aru niezamieszka³ego budynku mieszkalnego konstrukcji drewnianej, od którego spaleniu uleg³y równie pomieszczenia gospodarcze stajni i stodo³y powoduj¹c tym samym straty w wys. ok. 90 tys z³ na szkodê mieszkañca Szczawy. Postêpowanie prowadzi PP Kamienica. 20 paÿdziernika w miejscowoœci S³opnice kieruj¹cy poj. m-ki Audi jad¹c drog¹ powiatow¹ nr K-1613 w obszarze niezabudowanym na prostym odcinku drogi przy nawierzchni asfaltowej, suchej w miejscu nieoœwietlonym nie zachowa³ szczególnych œrodków ostro noœci i potr¹ci³ id¹cego z naprzeciwka prawid³owo przy lewym poboczu jezdni pieszego mieszkañca. S³opnic. W wyniku wypadku pieszy odniós³ ciê kie obra enia cia³a: urazu g³owy z krwiakiem, pêkniêcia czaszki, z³amania ramienia, uda i podudzia prawego. Pieszy zosta³ zabrany do Szpitala Powiatowego w Limanowej. Kieruj¹cy prowadzi³ pojazd w stanie po u yciu alkoholu - 0,20 mg/l - zosta³ zatrzymany z polecenia prokuratora do sprawy i osadzony w PIZ KPP-Limanowa. Pojazd zabezpieczono do badañ. Na miejscu zdarzenia by³ obecny bieg³y s¹dowy z zakresu ruchu drogowego. 20 paÿdziernika w miejscowoœci Dobra na drodze powiatowej nr K-1632, kieruj¹cy motocyklem m-ki KTM mieszkaniec Dobrej (lat 27) jad¹c w kierunku mostu prowadz¹cego do drogi K-28 nie zachowa³ nale ytych œrodków ostro noœci i wje d aj¹c na most uderzy³ w umieszczon¹ tam po prawej stronie metalow¹ barierê energoch³onn¹, w wyniku czego dozna³ obra eñ cia³a. Mê czyzna prowadzi³ motocykl w stanie nietrzeÿwoœci - 1,08 mg/l stê enia alkoholu. Na miejscu grupa dochodzeniowo -œledcza wykona³a oglêdziny miejsca zdarzenia, ustalono œwiadków. Specjalistyczny Gabinet Ortopedyczny Lek. Bartosz Grochowski Specjalista ortopedii i traumatologii Kompleksowa diagnostyka i leczenie urazów oraz chorób narz¹du ruchu USG narz¹du ruchu USG stawów biodrowych dzieci Limanowa ul. Koœciuszki 19 czynny: wtorki , czwartki Rejestracja telefoniczna REKLAMA NOTEBOOKI, NAWIGACJE DZIA REKLAMY zadzwoñ: tel DREWNO z ca³ego ŒWIATA Oferujemy: - klejonki - meble ogrodowe - tarcice egzotyczne - deski tarasowe Nowy Targ ul. Szaflarska 103 a FIRMA HANDLOWA MP LIMANOWA ul. Pi³sudskiego 61 a tel./fax (018) , /9 Wyposa enie ³azienek Systemy C.O. Instalacje wodno-kanalizacyjne RTV KOMPUTERY ul. Rynek 36, tel. 018/ / PROMOCJA KLEJONKI sosnowej œwierkowej merantii tel./fax tel. kom KURSY: TAÑCA TOWARZYSKIEGO poæwicz przed: - studniówk¹ - pó³metkiem - weselem - inn¹ imprez¹ JÊZYKÓW OBCYCH - jêzyk angielski - jêzyk niemiecki - j. rosyjski, w³oski, - francuski-jeœli bêd¹ chêtni KOMPUTEROWY dla osób doros³ych i starszych - obs³uga komputera - poruszanie siê w internecie - poczta elektroniczna ( ) - GG, Skype - Obs³uga MS Office informacje i zapisy: Biuro PRYZMAT Limanowa ul. Witosa 22 tel lub PORTRETY Z E Z D JE C I A, O B R A Z Y Wspanialy prezent na: Urodziny Komuniê Wesela Rocznice i inne okazje tel lub Mo liwoœæ przys³ania zdjêcia drog¹ elektroniczn¹ FU LIM-EX Limanowa Jana Paw³a II 44 tel ; ksiêgi przychodów i rozchodów, ewidencje rycza³t rejestry VAT deklaracje PIT, VAT, PCC i inne inne rozliczenia podatkowe rozliczenia wynagrodzê i ZUS z teletransmisja (podpis elektroniczny) rozliczenia roczne zwroty VAT w budownictwie doradztwo podatkowe odwo³ania od decyzji podatkowych i ZUS dokumentacja i doradztwo przy zak³adaniu firmy Biuro czynne pon-pi¹t 8,00 14,00 Indywidualne terminy po uzgodnieniu telefonicznym. STARY S CZ UL. RÓDLANA 22 tel AZIENKI, P YTKI CERAMICZNE LIMANOWA, UL. BERLINGA 44, tel KUPON RABATOWY 10%

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (52) Kwiecieñ 2012 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Alternatywa dla ekranów gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (21) Wrzesieñ 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski www.limanowski.glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) 29.10.2007 r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA!

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA! My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 26 (1053) 30 czerwca 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) Piszemy tak e o Baszkowie, s. 7 Biadkach, s. 9 Cieszkowie, s. 9 Gorzupi, s. 9 Zalesiu

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (14) Styczeñ 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Zima w Zawoi gazeta

Bardziej szczegółowo

Œlisko, ciemno, zimno, bez wody

Œlisko, ciemno, zimno, bez wody Œlisko, ciemno, zimno, bez wody Po raz pierwszy w historii ciemnoœæ spowi³a ca³y bytowski powiat. Niektórzy bez pr¹du musieli obyæ siê nawet kilka dni, co przysporzy³o sporo k³opotów. Mimo zapowiedzi zbli

Bardziej szczegółowo

Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 8 Nr 2 (22) Luty 2011 ISSN 2081-2353 gazeta bezp³atna G OS CHRZANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl CHRZANÓW, TRZEBINIA, ALWERNIA, LIBI, BABICE gazeta

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY Plaga kradzie y w marketach Jak reaguj¹ osoby z³apane na kradzie- y? Jedni s¹ zawstydzeni, przejawiaj¹ skruchê. Inni t³umacz¹, e dan¹ rzecz wziêli przez przypadek. W krotoszyñskich marketach kradn¹ najczêœciej

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 31 marca 2008 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 31 marca 2008 r. Nr 07/198/2008 Rok VI tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

KREDYTY GOTÓWKOWE KREDYTY SAMOCHODOWE TEL. (068) 384 27 20 TEL. (068) 384 27 20. masz ciekawy temat - zadzwoñ

KREDYTY GOTÓWKOWE KREDYTY SAMOCHODOWE TEL. (068) 384 27 20 TEL. (068) 384 27 20. masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 02 marzec 2009 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 02 marzec 2009 r. Nr 5/222/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s. SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

IX Dni Istebnej Z Ochodzitej przez Skalite

IX Dni Istebnej Z Ochodzitej przez Skalite LIPIEC 2005 Informator Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 7 (144) ROK XIII LIPIEC 2005 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1000 egz. cena 1,50 z VAT Serdecznie witam wszystkich goœci, turystów i wczasowiczów,

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE?

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? Krotoszyñskie Przedszkole nr 2 Biedronka zagro one likwidacj¹. Rodzice s¹ oburzeni tym pomys³em. W³adze gminy argumentuj¹, e koszty remontu przedszkola by³yby zbyt du- ym obci¹

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie Mieszkañcowi Jasnego Pola nie odebrano œmieci Pracownicy PGKiM t³umaczyli siê tym, e wystawi³ odpady w zbyt du ym pojemniku. Jak skoñczy³a siê ta sprawa? s. 5 Motocyklista nie przyj¹³ mandatu od policji

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 32 Kwiecieñ 2005 numer bezp³atny ISSN 1642-8420 Mistrzostwa w tenisie sto³owym SPRAWNI RAZEM Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia Dni Otwartych Drzwi

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia nauczyciel

Ile zarabia nauczyciel RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Burmistrz goni³ z³odzieja 27-letni

Bardziej szczegółowo

Nr 12 10 (19) (29) Grudzieñ PaŸdziernik 2008 2009 ISSN 1898-0813 gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 szystkie te dzieci maj¹ nadziejê, e gdy

Bardziej szczegółowo