Instrukcja utrzymania pojazdów kolejowych Itw-4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja utrzymania pojazdów kolejowych Itw-4"

Transkrypt

1 Załącznik do zarządzenia Nr 13/2011 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 kwietnia 2011 r. Instrukcja utrzymania pojazdów kolejowych Itw-4 Warszawa, 2010 rok Tekst jednolity zamieszczony w bazie dnia 14 kwietnia 2010 r.

2 Regulacja wewnętrzna spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16 poz. 94 z późn. zm.) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Właściciel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wydawca: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Biuro Dróg Kolejowych ul. Targowa 74, Warszawa tel Wszelkie prawa zastrzeżone. Modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja, kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji, bez uprzedniej zgody PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zabronione

3 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne Przedmiot instrukcji Zakres obowiązywania instrukcji... 5 Rozdział 2. Pojęcia podstawowe Słowniczek użytych pojęć, definicje... 5 Rozdział 3. Wymagania formalne dla pojazdów kolejowych Rejestracja i znakowanie pojazdów kolejowych Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdów kolejowych Świadectwa sprawności technicznej pojazdów kolejowych Zasady dopuszczania pojazdów kolejowych do eksploatacji Zasady wyłączania pojazdów kolejowych z eksploatacji Rozdział 4. Zasady i wymagania związane z utrzymaniem pojazdów kolejowych Spółki Postanowienia ogólne Dokumentacja techniczna związana z utrzymaniem pojazdów kolejowych Planowanie i wykonywanie przeglądów Planowanie i wykonywanie napraw okresowych Gwarancja jakości napraw Wykonanie naprawy bieżącej Klasyfikacja pojazdów kolejowych do napraw poawaryjnych, wykonanie napraw poawaryjnych Przesyłanie pojazdów kolejowych do miejsca wykonywania przeglądu lub naprawy Kontrola stanu technicznego pojazdów kolejowych w trakcie eksploatacji Zasady postępowania z pojazdami kolejowymi uszkodzonymi w trakcie eksploatacji Dokumenty związane z utrzymaniem pojazdów kolejowych Rejestracja czynności związanych z utrzymaniem pojazdów kolejowych Rozdział 5. Kontrola i odbiór czynności utrzymaniowych Kontrola i odbiór pojazdów kolejowych po czynnościach z zakresu poziomów utrzymania P1, P2, P Kontrola i odbiór pojazdów kolejowych po czynnościach z zakresu poziomów utrzymania P4 i P5 lub napraw poawaryjnych wykonanych w Sekcji ( warsztatach ) jednostek organizacyjnych Spółki Odbiór pojazdów kolejowych po czynnościach z zakresu poziomów utrzymania P2, P3, P4, P5 oraz naprawach poawaryjnych wykonanych przez zewnętrzne podmioty gospodarcze Rozdział 6. Wprowadzanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałów Ogólne zasady wprowadzania nowych rozwiązań konstrukcyjnych w pojazdach kolejowych Eksploatacja próbna Rozdział 7. Skreślenie pojazdu kolejowego z rejestru pojazdów kolejowych

4 26. Kwalifikacja pojazdu kolejowego do skreślenia z rejestru pojazdów kolejowych Spółki Zasady techniczne postępowania z częściami odzyskanymi podczas fizycznej likwidacji pojazdu kolejowego Załącznik nr 1 Przepisy obowiązujące w Spółce związane z postanowieniami Instrukcji utrzymania pojazdów kolejowych Załącznik nr 2 Plan przeglądów okresowych pojazdów kolejowych Załącznik nr 3 Wzór protokołu oceny stanu technicznego pojazdu kolejowego kwalifikowanego do naprawy poawaryjnej/okresowej Załącznik nr 4 Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego Załącznik nr 5 Wzór protokołu z prób i badań wstępnych pojazdu kolejowego Załącznik nr 6 Wzór orzeczenia technicznego Załącznik nr 7 Wykaz pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymujących instrukcję do stosowania

5 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Przedmiot instrukcji 1. Instrukcja utrzymania pojazdów kolejowych Itw-4 zwana dalej instrukcją, określa warunki techniczne, podstawowe pojęcia oraz zasady i wymagania związane z utrzymaniem wszystkich typów pojazdów kolejowych eksploatowanych przez Spółkę w zakresie zachowania bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. 2. Zasady i wytyczne w zakresie planowania, utrzymania i organizacji obsługi technicznej dotyczącej układów roboczych maszyn do robót torowych poruszających się po torze kolejowym określa Instrukcja o gospodarce naprawczej maszyn i pojazdów kolejowych, urządzeń oraz sprzętu zmechanizowanego do robót torowych Id Instrukcja definiuje i omawia wzory dokumentów stosowanych w procesie utrzymania pojazdów kolejowych. 2. Zakres obowiązywania instrukcji 1. Instrukcja obowiązuje komórki organizacyjne Centrali Spółki, wykonawcze jednostki organizacyjne Spółki oraz komórki organizacyjne i wykonawcze jednostek organizacyjnych Spółki, a także zewnętrzne podmioty gospodarcze, które biorą udział w procesie utrzymania pojazdów kolejowych Spółki oraz ich zespołów i podzespołów. 2. Instrukcja obowiązuje zewnętrzne podmioty gospodarcze, które na podstawie zawartych umów najmują pojazdy kolejowe będące własnością Spółki. 3. Dla pracowników Spółki instrukcja ma charakter obligatoryjny. Rozdział 2. Pojęcia podstawowe 3. Słowniczek użytych pojęć, definicje 1. Awaria - nieprzewidziane uszkodzenie pojazdu kolejowego, powodujące jego przestój lub zakłócenia w pracy, które nie wynikają z normalnej eksploatacji. 2. Cykl naprawczy szereg następujących po sobie, w ustalonej kolejności i po określonych przebiegach lub po określonym czasie, czynności ujętych w zakres przeglądów i napraw okresowych wykonywanych między dwiema kolejnymi naprawami głównymi lub od początku eksploatacji do pierwszej naprawy głównej. 3. Dokumentacja czynności związanych z utrzymaniem pojazdów kolejowych zbiór informacji związanych z procesem utrzymania pojazdów kolejowych, przechowywanych w wersji papierowej lub elektronicznej, obejmujący w szczególności: 1) dane pojazdu, zapisy o przebiegu, okresie eksploatacji pojazdu i jego zespołów; 2) opis wykonanych czynności przy utrzymaniu pojazdu; 3) zapisy dotyczące usterek i uszkodzeń; 5

6 4) karty pomiarowe części i zespołów mających wpływ na bezpieczeństwo w czasie jazdy transportowej, wystawiane w trakcie napraw. 4. Dokumentacja procesu utrzymania pojazdów kolejowych to zespół przepisów wewnętrznych, procedur i zasad obowiązujących w Spółce oraz zbiór dokumentacji związanej z konstrukcją, badaniami, eksploatacją i utrzymaniem pojazdów kolejowych, odnoszących się przede wszystkim do zespołów mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu. 5. Dokumentacja systemu utrzymania (DSU) - zbiór dokumentów i danych, niezbędnych do zarządzania utrzymaniem i utrzymania określonego typu pojazdu kolejowego, zestawionych w jednym opracowaniu, którego szczegółowy zakres określają przepisy prawa ustanowione przez ministra właściwego do spraw transportu, obowiązujące wg stanu na dzień zatwierdzenia DSU. Dokumentacja Systemu Utrzymania pojazdów specjalnych i pojazdów pomocniczych powinna zawierać dokumenty techniczne odnoszące się przede wszystkim do zespołów i podzespołów mających wpływ na bezpieczeństwo w czasie jazdy transportowej. 6. Jednostka organizacyjna Spółki Zakład Linii Kolejowych, Zakład Maszyn Torowych w Krakowie, Centrum Diagnostyki w Warszawie. 7. Kierowca należy rozumieć kierowcę drezyny i wózka motorowego oraz kierowcę lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM, który posiada kwalifikacje i spełnia wymogi zdrowotne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 212, poz z późn. zm. ), jest zatrudniony na stanowisku kierowcy i posiada prawo kierowania pojazdem kolejowym wydane przez pracodawcę. 8. Książka pokładowa pojazdu zwana dalej również książką pojazdu książka służąca do prowadzenia zapisów dotyczących pracy pojazdu, stwierdzonych usterek, wydarzeń, wykonanych czynności utrzymania P2 do P5, odnotowania sprawności urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wykonanych oględzin technicznych itp. 9. Maszynista wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych zwany dalej maszynistą - należy rozumieć pracownika, który posiada kwalifikacje i wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 212, poz z późn. zm.), jest zatrudniony na stanowisku kierowcy i posiada prawo kierowania pojazdem kolejowym wydane przez pracodawcę. 10. Modernizacja pojazdu kolejowego prace modyfikacyjne w pojeździe kolejowym, które zmieniają przeznaczenie pojazdu lub poprawiają jego ogólne osiągi techniczne, a w szczególności: zmianę charakterystyki trakcyjnej, prędkości maksymalnej, mocy, zdolności do zasilania w różnych systemach, jednocześnie mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego bezwzględnie wymagają zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. 6

7 11. Naprawiający zewnętrzny podmiot gospodarczy, Sekcja lub warsztat Spółki, posiadający wykwalifikowanych pracowników, zaplecze techniczne oraz warunki organizacyjne gwarantujące prawidłowe wykonanie prac związanych z naprawą pojazdów kolejowych, ich zespołów, podzespołów i elementów określonych w dokumentacji systemu utrzymania adekwatnie do danego poziomu utrzymania. 12. Naprawa bieżąca naprawa polegająca na usunięciu usterek oraz sprawdzeniu i wymianie zużywających się części nie wymagających demontażu maszyny. Zakres tej naprawy obejmuje czynności obsługi codziennej, sprawdzenie połączeń układów roboczych i sterujących oraz regulację luzów. Naprawa bieżąca przeprowadzana jest w miejscu pracy, postoju maszyny lub w warsztacie Sekcji Spółki. Przeprowadza ją obsługa pojazdów kolejowych oraz w razie potrzeby dodatkowo pracownicy właściwego punktu utrzymania a w przypadku urządzeń objętych TDT - czynności te wykonuje uprawniony konserwator. Wykonanie naprawy bieżącej, w miarę możliwości należy łączyć z czynnościami wynikającymi z zakresu poziomów utrzymania P1 do P5, przyjętych dla danego typu pojazdu kolejowego. 13. Naprawa poawaryjna naprawa o zakresie ustalonym indywidualnie w wyniku przeglądu poawaryjnego, mająca na celu przywrócenie pojazdowi kolejowemu stanu sprawności technicznej. 14. Odbiór techniczny całokształt działań, które należy wykonać w celu stwierdzenia zgodności rzeczywistych parametrów, cech konstrukcyjnych, technologicznych, eksploatacyjnych oraz napisów i oznaczeń pojazdu kolejowego z parametrami, cechami i oznaczeniami określonymi w dokumentach stanowiących podstawę do odbioru technicznego. 15. Plan utrzymania powinien być sporządzony z podziałem na poziomy utrzymania pojazdu kolejowego i uwzględniać przebiegi kilometrowe lub czasokresy użytkowania (dla danego typu pojazdu jest cykl przeglądowo-naprawczy). 16. Pojazd kolejowy pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych. 17. Pojazdy kolejowe Spółki ilekroć w instrukcji jest mowa o pojazdach kolejowych, należy przez to rozumieć wagony, pojazdy kolejowe specjalne i pomocnicze, wieloczynnościowe i ciężkie maszyny do robót budowlanych oraz pojazdy drogowo-szynowe. 18. Pojazd trakcyjny pojazd kolejowy z napędem własnym np. lokomotywa o mocy do 300KM, wózek motorowy, maszyna do robót torowych. 19. Pojazd specjalny pojazd kolejowy przeznaczony w szczególności do prac remontowobudowlanych lub ratunkowych, którego budowa pozwala na kursowanie samodzielne lub w składzie pociągu, przy zachowaniu określonych warunków dotyczących w szczególności miejsca ustawienia w składzie pociągu i prędkości jazdy. Do pojazdów specjalnych zalicza się w szczególności: maszyny do kolejowych robót budowlanych, żurawie kolejowe, wózki motorowe. Na ścianach bocznych pojazdów specjalnych powinna być wskazana maksymalna prędkość jazdy, miejsce ustawienia w składzie pociągu i inne ograniczenia techniczne. W dalszej części instrukcji terminem tym określa się pojazdy specjalne. 7

8 20. Pojazdy pomocnicze pojazdy kolejowe, których budowa nie pozwala na ich włączenie do składu pociągu. W szczególności do pojazdów pomocniczych zalicza się: maszyny budowlane na kołach, drezyny i wózki motorowe, pojazdy drogowo-szynowe. 21. Poziom utrzymania pojazdu kolejowego zestawienie czynności utrzymaniowych wykonywanych dla danego pojazdu kolejowego określone zakresem tych prac. 22. Poziom utrzymania 1 (dotychczasowy przegląd kontrolny PK) czynności sprawdzające lub monitoring, dokonywane przed wyjazdem pojazdu kolejowego na linię, w czasie jazdy lub po zjeździe pojazdu, w zakresie określonym w DSU. Zaopatrzenie w materiały eksploatacyjne, ocena stanu zasadniczych zespołów, podzespołów i układów pojazdu kolejowego, mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu pojazdu. 23. Poziom utrzymania 2 (dotychczasowy przegląd okresowy PO) czynności wykonywane planowo w przerwach między kolejną planową eksploatacją pojazdu kolejowego, które zapobiegają przekroczeniom limitów zużycia, wykonywane w zakresie definiowanym w DSU. Szczegółowa ocena stanu technicznego pojazdu kolejowego przez sprawdzenie działania jego obwodów, oględziny dostępnych bez demontażu podzespołów, przewidziane w dokumentacji badania diagnostyczne. 24. Poziom utrzymania 3 (dotychczasowy przegląd okresowy poszerzony PD ) czynności z zakresu utrzymania określone w DSU, które zapobiegają przekroczeniom limitów zużycia, wykonywane na specjalistycznych stanowiskach, z wyłączeniem pojazdu kolejowego z eksploatacji. Szczegółowa ocena stanu technicznego pojazdu kolejowego przez sprawdzenie działania jego obwodów, oględziny dostępnych, a także po demontażu określonych w dokumentacji podzespołów, a także przewidziane w dokumentacji badania diagnostyczne. 25. Poziom utrzymania 4 (dotychczasowa naprawa rewizyjna NR ) czynności z zakresu utrzymania naprawczego wykonywane zgodnie z opisem w DSU, w zakładach posiadających zaplecze techniczne i stanowiska pomiarowe. Obejmuje między innymi szczegółowe sprawdzenie stanu technicznego przewidzianych w dokumentacji podzespołów i zespołów, planową wymianę oraz naprawy zespołów i podzespołów wykonywane w specjalistycznych warsztatach. 26. Poziom utrzymania 5 (dotychczasowa naprawa główna NG i modernizacja pojazdów kolejowych) czynności mające na celu odnowienie pojazdu kolejowego, wykonywane w wyspecjalizowanych zakładach lub u producenta. Zakres prac obejmuje demontaż zespołów i podzespołów z pojazdów kolejowych i ich wymianę na nowe lub zregenerowanie. 27. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 28. Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego dokument wydany przez Prezesa UTK uprawniający do użytkowania danego typu pojazdu kolejowego w przewozach kolejowych. 29. Świadectwo sprawności technicznej pojazdu kolejowego dokument wydany przez upoważnionego pracownika Spółki potwierdzający, że pojazd kolejowy jest sprawny technicznie. 8

9 30. TDT Transportowy Dozór Techniczny, jednostka państwowa powołana dla sprawowania dozoru technicznego urządzeń w zakresie określonym w ustawie o dozorze technicznym. 31. Typ pojazdów kolejowych pojazdy kolejowe o takich samych rozwiązaniach konstrukcyjnych. 32. Upoważniony pracownik pracownik upoważniony do wydawania świadectw. 33. UTK Urząd Transportu Kolejowego - centralny organ administracji rządowej, właściwy w sprawach: 1) regulacji transportu kolejowego; 2) licencjonowania transportu kolejowego; 3) nadzoru technicznego nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz pojazdów kolejowych; 4) bezpieczeństwa ruchu kolejowego. 34. Utrzymanie eksploatacyjne pojazdów kolejowych zwane w dalej utrzymaniem - całokształt działań organizacyjno technicznych, mających na celu zapewnienie bezpiecznego i ekonomicznego użytkowania pojazdów kolejowych, w ramach obowiązującej organizacji pracy, obowiązującego planu utrzymania oraz poziomów utrzymania. Na utrzymanie składają się przeglądy i naprawy. 35. Wyłączenie pojazdu kolejowego zaprzestanie eksploatacji pojazdu kolejowego spowodowane stanem technicznym pojazdu, nie spełnieniem wymagań formalnych lub z innych przyczyn ekonomiczno organizacyjnych. Rozdział 3. Wymagania formalne dla pojazdów kolejowych 4. Rejestracja i znakowanie pojazdów kolejowych 1. Pojazdy kolejowe podlegają ewidencjonowaniu w rejestrze pojazdów kolejowych Spółki, który jest prowadzony w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego Spółki. 2. Rejestr i oznakowanie pojazdów kolejowych eksploatowanych w Spółce prowadzone jest na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego przywołanych w Załączniku nr 1 pod poz Rejestr pojazdów kolejowych prowadzi komórka organizacyjna Centrali Spółki właściwa ds. eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych. Dane dotyczące poszczególnych pojazdów kolejowych są wprowadzane do rejestru przez bezpośrednich użytkowników pojazdów. 4. Wyciąg z rejestru pojazdów kolejowych eksploatowanych w jednostce organizacyjnej Spółki prowadzi komórka organizacyjna właściwa ds. eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych. 5. Sposób oznakowania pojazdów, w zakresie jego grafiki, umiejscowienia oraz treści, musi być zgodny z wymaganiami aktualnie obowiązujących w tym względzie norm i przepisów. 9

10 6. Zestawienie kopii świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego oraz DSU, znajduje się w rejestrze pojazdów kolejowych. 7. Zmiana treści istniejących oznaczeń, numerów i napisów może być dokonana wyłącznie z polecenia lub za wiedzą komórki organizacyjnej Centrali Spółki, właściwej ds. eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych, z zastrzeżeniem ust Nie wymaga odrębnej zgody zmiana opisu pojazdu, wynikająca z aktualizacji danych takich jak: 1) data wykonania naprawy okresowej - czynności z zakresu poziomu utrzymania 4 i 5; 2) nazwa wykonawcy ostatniej naprawy okresowej czynności z zakresu poziomu utrzymania 4 i 5; 3) przydziału inwentarzowego pojazdu kolejowego. 9. Za właściwe oznakowanie oraz stan znaków i napisów na pojeździe kolejowym odpowiada Naczelnik Sekcji, na której stanie ewidencyjnym, dany pojazd się znajduje. 5. Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdów kolejowych 1. Każdy pojazd kolejowy eksploatowany przez Spółkę musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, wydane początkowo przez ówczesnego Głównego Inspektora Kolejnictwa, a od wejścia w życie Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, przez Prezesa UTK. 2. Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, zwane dalej także świadectwem dopuszczenia typu, uzyskuje się w oparciu o przepisy prawne wydane przez ministra właściwego ds. transportu. 3. Całokształtem zagadnień związanych z uzyskaniem, rejestracją, archiwizacją świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, z zastrzeżeniem ust. 4, zajmuje się komórka organizacyjna Centrali Spółki właściwa ds. eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych. 4. Szczegółowy opis zarządzania świadectwami dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, może zostać dodatkowo określony wewnętrznymi uregulowaniami Spółki. 5. Dokumentację techniczno konstrukcyjną oraz opisową w części technicznej, stanowiącą załączniki do wniosku o wydanie świadectwa dopuszczenia typu, opracowuje komórka organizacyjna Centrali Spółki właściwa ds. utrzymania pojazdów kolejowych, przy udziale jednostek organizacyjnych Spółki. 6. Pojazd kolejowy, którego świadectwo dopuszczenia typu utraciło ważność lub zostało cofnięte przez Prezesa UTK, należy wyłączyć z eksploatacji. 7. Decyzję o wyłączeniu pojazdu kolejowego z eksploatacji, z powodu utraty ważności świadectwa dopuszczenia typu pojazdu kolejowego, podejmuje kierownik komórki organizacyjnej Centrali Spółki właściwej ds. eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych. 10

11 8. Decyzja o wyłączeniu pojazdu kolejowego z eksploatacji musi zostać bezzwłocznie przekazana do właściwej jednostki organizacyjnej, na stanie której dany pojazd się znajduje. 9. Ponowne włączenie pojazdu kolejowego do eksploatacji może nastąpić po ustąpieniu przyczyn i warunków powodujących jego wcześniejsze wyłączenie. 10. Decyzję o ponownym włączeniu pojazdu kolejowego do eksploatacji podejmuje kierownik komórki organizacyjnej Centrali Spółki właściwej do spraw eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych. 6. Świadectwa sprawności technicznej pojazdów kolejowych 1. Każdy pojazd kolejowy eksploatowany przez Spółkę musi posiadać ważne świadectwo sprawności technicznej pojazdu kolejowego, zwane dalej świadectwem sprawności technicznej. 2. Sposób postępowania w sprawie wydawania, rejestracji, przechowywania oraz unieważniania świadectw sprawności technicznej dla pojazdów kolejowych wykonujących przewozy technologiczne oraz dla wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do robót budowlanych, użytkowanych przez Spółkę, określa Zarządzenie Nr 8/2008 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych (załącznik do Uchwały Nr 242/2008 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 kwietnia2008 r. z pózn. zm. ) 3. Świadectwa sprawności technicznej mogą wydawać pracownicy posiadający pisemne, imienne upoważnienie Członka Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. właściwego ds. utrzymania infrastruktury, zgodnie z Zarządzeniem przywołanym w ust 2. tego paragrafu. 4. Zakres upoważnienia, o którym mowa w ust. 3, ustala Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. właściwy ds. utrzymania infrastruktury, na wniosek kierownika komórki organizacyjnej Centrali Spółki właściwej ds. utrzymania pojazdów kolejowych. 5. Świadectwa wydane przez osoby nieupoważnione lub przez osoby posiadające upoważnienie, ale w zakresie niezgodnym z jego postanowieniami, są nieważne. 6. Świadectwo, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia, przywołanego w Załączniku nr 1 poz. 7, wydaje się po spełnieniu przez pojazd kolejowy, łącznie następujących warunków: 1) na typ pojazdu kolejowego, dla którego wydawane jest świadectwo, zostało wydane świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego; 2) na podstawie przeprowadzonych badań i prób odbiorczych (odbioru technicznego ukończonego z wynikiem pozytywnym) lub protokołów odbioru technicznego pojazdu kolejowego, zgodnych ze wzorami zawartymi w dokumentacji technicznej stanowiącej podstawę do odbioru technicznego, stwierdzono, że pojazd kolejowy spełnia warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych; 3) pojazd kolejowy jest oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. Świadectwa należy wydawać dla pojazdu kolejowego: 11

12 1) nowego, nabytego przez jednostkę organizacyjną Spółki; 2) po naprawie okresowej (z uwzględnieniem warunków określonych w DSU) lub modernizacji; 3) po naprawie awaryjnej, eliminującej poważne uszkodzenie układu biegowego, konstrukcji nośnej (w tym: ostoi, ramy wózka, czołownicy, czopów skrętu) oraz braki lub uszkodzenie wyposażenia uniemożliwiające bezpieczną eksploatację tego pojazdu; 4) przed ponownym włączeniem pojazdu kolejowego do eksploatacji, jeżeli uprzednio został on wyłączony z eksploatacji w drodze decyzji Prezesa UTK; 5) w celu umożliwienia przejazdu do miejsca wykonywania: naprawy okresowej, awaryjnej, modernizacji jeżeli dotychczasowe świadectwo utraciło ważność, przy czym stan techniczny pojazdu kolejowego nie może stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego, co powinno być potwierdzone w trakcie przeglądu. Przejazd powinien odbywać się z ograniczeniami (np. prędkości, sposobu transportu) oraz pod nadzorem, jeżeli zostanie to ustalone w wyniku przeglądu technicznego; 6) w celu umożliwienia wykonania jazd próbnych po wykonaniu naprawy okresowej, awaryjnej lub modernizacji, jeżeli stan techniczny pojazdu kolejowego nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego. 8. Świadectwa dla pojazdów kolejowych z napędem, w przypadkach wymienionych w niniejszym paragrafie w ust. 7 pkt 1 4, sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: 1) jeden egzemplarz świadectwa zachowuje upoważniony pracownik w prawym górnym rogu świadectwa należy postawić stempel o treści egzemplarz wydającego ; 2) drugi egzemplarz świadectwa przechowuje jednostka organizacyjna, która jest użytkownikiem pojazdu kolejowego w prawym górnym rogu świadectwa należy postawić stempel o treści egzemplarz użytkownika ; 3) trzeci egzemplarz świadectwa przechowywany jest w komórce organizacyjnej Spółki właściwej ds. utrzymania pojazdów kolejowych w prawym górnym rogu świadectwa należy postawić stempel o treści egzemplarz Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ; 4) czwarty egzemplarz świadectwa jednostka organizacyjna użytkująca pojazd, ma obowiązek umieścić w kabinie pojazdu kolejowego w prawym górnym rogu świadectwa należy postawić stempel o treści egzemplarz do umieszczenia w kabinie kierującego pojazdem. 9. Świadectwa dla pojazdów kolejowych bez napędu, w przypadkach wymienionych w niniejszym paragrafie ust. 7 pkt 1-4, sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach na zasadach przedstawionych w ust. 8 pkt Świadectwa wydawane w przypadkach wymienionych w niniejszym paragrafie w ust. 7 pkt 5 i 6, sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 1) jeden egzemplarz świadectwa zachowuje upoważniony pracownik w prawym górnym rogu świadectwa należy postawić stempel o treści egzemplarz wydającego ; 12

13 2) drugi egzemplarz świadectwa należy dołączyć do dokumentów pociągu, w składzie którego pojazd kolejowy się porusza lub do innych dokumentów, związanych z przejazdem pojazdu kolejowego w prawym górnym rogu świadectwa należy postawić stempel o treści egzemplarz dla potrzeb przejazdu specjalnego ; 3) na świadectwie w rubryce adnotacje należy umieścić wpis informacyjny, w jakim celu realizowany jest przejazd (np. jazda próbna po naprawie okresowej, przejazd do naprawy okresowej itp.). 11. Upoważniony pracownik, wydający świadectwo, odpowiada za właściwe sporządzenie, rozesłanie, ostemplowanie poszczególnych egzemplarzy, zgodnie z postanowieniami Zarządzenia Nr 8/2008 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. 12. Kierownicy jednostek organizacyjnych Spółki zobowiązani są do prowadzenia na bieżąco lub winni zlecić wyznaczonym pracownikom wykonanie: 1) rejestru otrzymanych świadectw; 2) aktualizacji danych w rejestrze pojazdów kolejowych. 13. Świadectwo traci ważność w przypadku: 1) upływu terminu ważności lub wykonania przez pojazd kolejowy przebiegu, na jaki zostało wydane; 2) cofnięcia przez Prezesa UTK świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego; 3) wyłączenia pojazdu kolejowego z eksploatacji w drodze decyzji Prezesa UTK; 4) stwierdzenia, przez upoważnionego pracownika lub przez użytkownika, niezdatności pojazdu kolejowego do eksploatacji; 5) udziału pojazdu kolejowego w zdarzeniu (np. wypadek, pożar) powodującym: a) uszkodzenie uniemożliwiające jego dalszą bezpieczną eksploatację (np. poważne uszkodzenie układu biegowego, konstrukcji nośnej w szczególności uszkodzenie: ostoi, ramy wózka, zestawów kołowych, czołownicy, czopów skrętu), b) braki zagrażające dalszej bezpiecznej eksploatacji tego pojazdu; 6) zmiany identyfikatora (oznaczeń serii, typu, numeru) pojazdu kolejowego; 7) wykreślenia pojazdu kolejowego z rejestru (inwentarza) pojazdów kolejowych Spółki. 14. Niezdatność pojazdu kolejowego do eksploatacji, o której mowa w ust. 13 pkt 4, ma miejsce w przypadku: 1) zaistnienia zdarzenia przedstawionego w ust. 13 pkt 5; 2) gdy pojazd kolejowy w okresie ostatnich 12 miesięcy nie był eksploatowany; 3) nadania pojazdowi kolejowemu statusu pojazdu oczekującego skreślenia z rejestru pojazdów kolejowych Spółki (tj. pojazdu kolejowego oczekującego skreślenia z inwentarza). 15. Niezdatność pojazdu kolejowego do eksploatacji, o której mowa w ust. 13 pkt 4, nie zachodzi w przypadku normalnego zużycia eksploatacyjnego zespołów, podzespołów 13

14 i elementów, a także w przypadku postoju pojazdu na przeglądzie w ramach procesu utrzymania lub w naprawie bieżącej. 16. W przypadkach, o których mowa w ust. 13 pkt 2-7, na każdym egzemplarzu świadectwa w rubryce adnotacja należy zamieścić wpis o treści unieważniono, podając powód unieważnienia wraz z datą, podpisem i pieczęcią imienną osoby dokonującej wpisu unieważnienia. 17. Unieważnienie świadectwa dokonywane jest według następujących zasad: 1) decyzję o unieważnieniu świadectwa podejmuje wydający świadectwo, a w razie, gdy nie ma takiej możliwości, inna osoba posiadająca upoważnienie do wydawania świadectw; 2) unieważniający świadectwo bezzwłocznie powiadamia pisemnie o tym fakcie posiadaczy wszystkich egzemplarzy, którzy dokonują samodzielnie wpisu o unieważnieniu na własnych egzemplarzach świadectwa, a unieważniający dokonuje wpisu o unieważnieniu na własnym egzemplarzu świadectwa; 3) wszyscy posiadacze egzemplarzy świadectw zobowiązani są niezwłocznie powiadomić wydającego, jeżeli otrzymali informacje na temat zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 13 pkt W przypadku pojazdu kolejowego z napędem, użytkownik eksploatujący pojazd, zobowiązany jest do sprawdzania usunięcia nieważnego świadectwa z kabiny maszynisty lub kierowcy pojazdu. 19. Egzemplarze nieważnego świadectwa należy przechowywać przez okres trzech lat od daty utraty ważności świadectwa. 7. Zasady dopuszczania pojazdów kolejowych do eksploatacji 1. Warunkiem dopuszczenia pojazdu kolejowego do eksploatacji jest świadectwo sprawności technicznej. 2. Dopuszczony do eksploatacji może zostać wyłącznie pojazd kolejowy spełniający aktualnie wszelkie wymagania formalne i techniczne określone w dokumentacji systemu utrzymania, przepisach wewnętrznych Spółki oraz innych przepisach prawnych powszechnie obowiązujących w tym zakresie, przez co może być używany do wykonywania pracy zgodnie ze swoim przeznaczeniem. 3. Dopuszczenie pojazdu kolejowego do eksploatacji wymagane jest w następujących przypadkach: 1) dla pojazdu nowo zakupionego przez Spółkę; 2) po wykonaniu czynności wynikających z zakresu poziomów utrzymania od P3 do P5, przyjętych dla danego typu pojazdu kolejowego; 3) po wykonanej naprawie poawaryjnej; 4) gdy pojazd był uprzednio wyłączony z eksploatacji. 14

15 4. Bezwzględnym warunkiem dopuszczenia pojazdu kolejowego do eksploatacji jest jego stan techniczny, zapewniający pełne bezpieczeństwo w ruchu kolejowym. 5. Do dopuszczania pojazdów kolejowych do eksploatacji, po wykonanym przeglądzie okresowym, uprawnieni są: 1) pracownicy upoważnieni do wydawania świadectw sprawności technicznej zgodnie z zasadami określonymi w 6 niniejszej instrukcji; 2) upoważnieni przez kierownika jednostki organizacyjnej Spółki pracownicy komórki organizacyjnej oraz komórki wykonawczej (np. Sekcji Eksploatacji), aktualnie wykonujący czynności związane z utrzymaniem pojazdów kolejowych, zatrudnieni na stanowiskach właściwych ds. eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych: np. główny operator (przegląd P2), mistrz, rewident (przeglądy P2 i P3), z zastrzeżeniem ust. 8., zwani dalej dopuszczającymi. 6. Imienny, aktualny wykaz pracowników, o których mowa w ust. 5, uprawnionych do dopuszczania pojazdów kolejowych do eksploatacji powinien: 1) zawierać imię, nazwisko i stanowisko pracownika oraz oznaczenie typu lub rodzaju pojazdów kolejowych, które jest on upoważniony dopuszczać do ruchu; 2) być podpisany przez Dyrektora jednostki organizacyjnej Spółki i przechowywany we właściwej ds. eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych komórce wykonawczej (Sekcji). 7. Pracownicy, o których mowa w ust. 5 mogą dopuszczać do eksploatacji pojazdy kolejowe z macierzystej organizacyjnej komórki wykonawczej (Sekcji) oraz, zależnie od potrzeb, również pojazdy kolejowe z innych jednostek organizacyjnych, jeżeli ich typy mogą być dopuszczane przez pracownika, zgodnie z ust. 5 pkt Bezpośrednio po ukończonej naprawie okresowej lub poawaryjnej eliminującej usterki powodujące zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, nowego, po modernizacji lub przebudowie, dopuszczającym pojazd kolejowy do eksploatacji jest pracownik upoważniony do wydawania świadectw sprawności technicznej. 9. Dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego, który został uprzednio wyłączony z eksploatacji może nastąpić, gdy: 1) pojazd posiada ważne świadectwo sprawności technicznej wydane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, z uwzględnieniem zasad organizacyjnych zawartych w przepisach wewnętrznych Spółki; 2) nie został przekroczony dopuszczalny czasokres lub przebieg do następnego przeglądu okresowego zgodnie z obowiązującym dla danego typu pojazdu systemem utrzymania ( DSU ); 3) został w pełnym zakresie wykonany przegląd lub naprawa; 4) w książce pokładowej pojazdu z napędem pracownik upoważniony do dopuszczania pojazdów kolejowych do eksploatacji, zamieścił adnotację o wykonanej: naprawie bieżącej, poawaryjnej, okresowej, pomiarach lub badaniach, ukończonym przeglądzie okresowym zależnie od okoliczności; 15

16 5) znaki i napisy na pojeździe są czytelne i zgodne z obowiązującymi przepisami; 6) w kabinie kierującego pojazdem kolejowym, w widocznym miejscu, umieszczone jest świadectwo sprawności technicznej. 10. Dopuszczający potwierdzają fakt dopuszczenia pojazdu kolejowego do eksploatacji, dokonując wpisu do książki pokładowej pojazdu kolejowego z napędem o treści: dopuszczam pojazd kolejowy typu.. nr. do eksploatacji, uzupełnionego datą, godziną nazwą miejscowości i czytelnym podpisem oraz ewentualnie stemplem. 11. Nadzór nad bezpieczną eksploatacją pojazdów kolejowych w jednostce organizacyjnej Spółki sprawuje kierownik tej jednostki. 8. Zasady wyłączania pojazdów kolejowych z eksploatacji 1. Wyłączenie pojazdu kolejowego z eksploatacji oznacza, że pojazd nie spełnia wymagań formalnych lub technicznych określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz odpowiednimi przepisami wewnętrznymi Spółki i z tego powodu nie może być używany do wykonywania pracy eksploatacyjnej, za wyjątkiem przejazdu na miejsce wykonania naprawy, modernizacji lub jazd próbnych i doświadczalnych. 2. Pojazd kolejowy należy wyłączyć z eksploatacji w następujących przypadkach: 1) utraty ważności świadectwa sprawności technicznej lub unieważnienia tego świadectwa; 2) gdy wymaga przeglądu okresowego ( poziom 2 ) lub poszerzonego ( poziom 3 ); 3) gdy wymaga wykonania naprawy planowej tj.: naprawy rewizyjnej ( poziom 4 ) lub naprawy głównej (poziom 5), a także naprawy poawaryjnej eliminującej usterki powodujące zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub inne nieprawidłowości. W szczególności gdy pojazd uczestniczył w wypadku komunikacyjnym lub pożarze, lub w książce pokładowej pojazdu kolejowego znajduje się adnotacja o nieprawidłowościach w jego pracy, z której wynika, że dalsza eksploatacja może zagrażać bezpieczeństwu ruchu; 4) gdy opisy na pojeździe kolejowym są nieczytelne lub niezgodne z obowiązującymi przepisami; 5) decyzji kierownictwa Sekcji lub jednostki organizacyjnej Spółki oraz decyzji komórki organizacyjnej Centrali Spółki właściwej ds. eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych; 6) decyzji Prezesa UTK. 3. Obowiązkiem każdego pracownika Spółki jest bezzwłoczna reakcja na stwierdzone zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, spowodowane stanem technicznym eksploatowanego pojazdu kolejowego. Każdy pracownik Spółki, który stwierdzi, że stan techniczny eksploatowanego pojazdu kolejowego zagraża bezpieczeństwu ruchu kolejowego, w zależności od sytuacji i możliwości jest zobowiązany przy użyciu wszelkich dostępnych środków doprowadzić do natychmiastowego zaprzestania eksploatacji pojazdu kolejowego, w szczególności korzystając z takich możliwości jak: 16

17 1) zatrzymanie pojazdu przy użyciu sygnałów obowiązujących w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji; 2) powiadomienie obsługi pojazdu; 3) powiadomienie najbliższego posterunku ruchu lub dyspozytora w zakładzie lub Centrali Spółki; 4) powiadomienie dyżurnego ruchu. 4. Pojazdy kolejowe wyłączone z eksploatacji należy odpowiednio zabezpieczyć przed dewastacją i kradzieżami oraz szkodliwymi oddziaływaniami na środowisko naturalne. 5. Odpowiedzialnymi za właściwe zabezpieczenie pojazdu kolejowego wyłączonego z eksploatacji jest kierownictwo Sekcji, na stanie ewidencyjnym której znajduje się pojazd kolejowy. Rozdział 4. Zasady i wymagania związane z utrzymaniem pojazdów kolejowych Spółki 9. Postanowienia ogólne 1. Proces utrzymania pojazdów kolejowych Spółki powinien być realizowany z uwzględnieniem postanowień przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów przywołanych w Załączniku nr 1, a także z uwzględnieniem postanowień niniejszej instrukcji oraz innych przepisów wewnętrznych Spółki, obejmujących zagadnienia związane z utrzymaniem pojazdów kolejowych. 2. Czynności z zakresu utrzymania zapobiegawczego poziom P1 pojazdów kolejowych, realizowane są samodzielnie przez bezpośrednich użytkowników pojazdów w komórkach wykonawczych (Sekcjach) jednostek organizacyjnych Spółki. 3. Czynności z zakresu utrzymania zapobiegawczego poziom P2 i P3, realizowane są : 1) w Zakładach Linii Kolejowych i Centrum Diagnostyki w Sekcjach Zakładów lub przez zewnętrzne podmioty gospodarcze na podstawie zawartych umów; 2) w Zakładzie Maszyn Torowych w Krakowie w Sekcjach Zakładu. 4. Czynności z zakresu utrzymania naprawczego poziom P4 i P5 realizowane są 1) w Zakładach Linii Kolejowych i Centrum Diagnostyki przez zewnętrzne podmioty gospodarcze na podstawie zawartych umów, a wyjątkowo w Sekcjach Zakładów; 2) w Zakładzie Maszyn Torowych w Krakowie w Sekcjach Zakładu oraz w zewnętrznych podmiotach gospodarczych. 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego przywołanymi w Załączniku nr 1 poz. 3, zewnętrzne podmioty gospodarcze oraz Sekcje Zakładów wykonujące czynności wynikające z zakresu poziomów utrzymania P3 do P5 pojazdów kolejowych Spółki, zobowiązane są posiadać właściwe uprawnienia i doświadczenie w zakresie realizowanych czynności oraz dysponować wiedzą i wyposażeniem odpowiednimi do wymagań w tym zakresie. 17

18 6. Zarządzanie i nadzór nad procesem utrzymania pojazdów kolejowych w Sekcji, należy do obowiązków komórki Sekcji właściwej do spraw eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych. 7. Zarządzanie i nadzór nad procesem utrzymania pojazdów kolejowych w jednostkach organizacyjnych Spółki, należy do obowiązków komórki organizacyjnej, właściwej do spraw eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych. 8. Zarządzanie i nadzór nad procesem utrzymania pojazdów kolejowych w Spółce, należy do obowiązków komórki organizacyjnej Centrali Spółki, właściwej do spraw eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych. 9. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych w pojazdach kolejowych eksploatowanych przez Spółkę, bez uzgodnienia z Prezesem UTK. 10. Dokumentacja techniczna związana z utrzymaniem pojazdów kolejowych 1. Dokumentacja związana z procesem utrzymania pojazdów kolejowych obejmuje: 1) dokumentację projektowania systemu utrzymania pojazdów kolejowych; 2) dokumentację techniczną pojazdów kolejowych; 3) plan utrzymania; 4) dokumentację systemu utrzymania (DSU); 5) opis zarządzania DSU; 6) dokumentację czynności związanych z utrzymaniem pojazdów kolejowych. 2. Dokumentację projektowania systemu utrzymania pojazdów kolejowych: 1) nowych, wprowadzonych do eksploatacji w Spółce po raz pierwszy; 2) modernizowanych oraz tych, dla których zmieniono system utrzymania prowadzi komórka organizacyjna Centrali Spółki, właściwa do spraw eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych, w razie potrzeby we współpracy z jednostką badawczą upoważnioną do przeprowadzania badań koniecznych do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego przywołanymi w Załączniku nr 1 poz Dokumentacja techniczna pojazdów kolejowych powinna zawierać: 1) dokumentację techniczno-ruchową pojazdu kolejowego (DTR); 2) warunki techniczne odbioru pojazdu kolejowego (WTO); 3) dokumentację konstrukcyjną wraz z warunkami technicznymi wykonania (WTW), w zakresie określonym w umowie na dostawę pojazdu kolejowego. 4. W dokumentację techniczną pojazdu kolejowego, o której mowa w ust. 3., (w miarę posiadanej przez Spółkę dokumentacji) powinny być wyposażone jednostki organizacyjne Spółki oraz zewnętrzne podmioty gospodarcze wykonujące utrzymanie naprawcze, adekwatnie do realizowanego poziomu utrzymania. 18

19 5. Ust. 1 pkt 3. dotyczy planu utrzymania pojazdów kolejowych w jednostkach organizacyjnych Spółki, 6. Dokumentacja systemu utrzymania DSU stanowi podstawowy dokument w oparciu, o który realizowany jest proces utrzymania danego typu pojazdu kolejowego. Komórka organizacyjna Centrali Spółki właściwa ds. eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych powinna posiadać wersję papierową i wersję elektroniczną dokumentacji systemu utrzymania dla wszystkich typów pojazdów kolejowych eksploatowanych w Spółce. Jednostki organizacyjne Spółki oraz Sekcje tych jednostek powinny posiadać kopię papierową lub wersję elektroniczną dokumentacji systemu utrzymania, tylko dla pojazdów, których utrzymanie realizują. Zewnętrzne podmioty gospodarcze otrzymują kopię papierową lub wersję elektroniczną DSU (wyłącznie na czas naprawy pojazdu kolejowego), równolegle z przekazaniem pojazdu kolejowego do naprawy w uzgodnionym w warunkach umowy terminie. 7. W odniesieniu do ust. 1. pkt 5. dokumentacja czynności związanych z utrzymaniem pojazdów kolejowych obejmuje wzory dokumentów, książek, rejestrów, także tych prowadzonych w formie elektronicznej. 8. Szczegółowy opis zarządzania dokumentacją systemu utrzymania w Spółce określają jej wewnętrzne przepisy. 9. Do czasu opracowania i zatwierdzenia przez Prezesa UTK brakującej dokumentacji systemu utrzymania DSU, na niektóre typy pojazdów kolejowych eksploatowanych przez Spółkę, dopuszcza się planowanie czynności wynikających z zakresu poziomu utrzymania P1 do P5, w oparciu o dokumentacje techniczne pojazdów kolejowych wskazane w 10 ust Planowanie i wykonywanie przeglądów 1. Pojazdy kolejowe eksploatowane w Spółce poddawane są następującym rodzajom przeglądów w odniesieniu do poszczególnych typów pojazdów kolejowych w oparciu o dokumentację systemu utrzymania DSU: 1) Dla pojazdów kolejowych z napędem własnym (maszyn do robót torowych, wózków motorowych, pojazdów pomiarowych, pozostałych pojazdów pomocniczych): a) poziom utrzymania 1 przegląd kontrolny PK, b) poziom utrzymania 2 i 3 przegląd okresowy PO i PD; 2) Dla pojazdów kolejowych bez napędu (np.: wagony, pługi i zespoły odśnieżne, przyczepy wózków motorowych, transportery materiałów sypkich z ruchomą podłogą): a) poziom utrzymania 1 przegląd kontrolny PK, b) poziom utrzymania 2 i 3 przegląd okresowy PO i PD. 2. Planowanie przeglądów okresowych pojazdów kolejowych dokonuje Sekcja jednostki organizacyjnej Spółki poprzez opracowanie planu przeglądów okresowych na dany miesiąc, wyłącznie w odniesieniu do pojazdów kolejowych eksploatowanych w danej jednostce organizacyjnej. 19

20 3. Plan przeglądów okresowych, o którym mowa w ust. 2., powinien uwzględniać strukturę cykli przeglądów określonych w DSU oraz rzeczywistą wielkość wykonanej i przewidywanej pracy pojazdu kolejowego. Plan ten podlega weryfikacji przez komórkę organizacyjną Zakładu/Centrum Diagnostyki właściwą ds. eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych i zatwierdzany jest przez Dyrektora: Zakładu Linii Kolejowych, Zakładu Maszyn Torowych, Centrum Diagnostyki. Wzór planu przeglądów okresowych pojazdów kolejowych stanowi Załącznik nr Podstawą do określenia terminów wykonania przeglądów okresowych pojazdu kolejowego jest ilość dni, w których pojazd jest eksploatowany. 5. Za terminowe kierowanie pojazdu kolejowego na przeglądy okresowe odpowiadają wspólnie Naczelnik Sekcji oraz kierujący komórką właściwą ds. eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych w jednostce organizacyjnej Spółki. 6. Naczelnik Sekcji lub kierownik właściwy do wykonania zadań przez pojazd kolejowy, podejmujący decyzję o zatrudnieniu pojazdu kolejowego, a także obsługa pojazdu kolejowego, są zobowiązani upewnić się, czy pojazd nie wymaga przeglądu kontrolnego lub okresowego. 7. Planowania przeglądów kontrolnych nie wykonuje się. 8. Przeglądy sezonowe ( posezonowe ) należy wykonywać w terminach umożliwiających właściwe przygotowanie pojazdów kolejowych do nowego sezonu, w ramach przypadających przeglądów okresowych. 9. Pojazd kolejowy skierowany na przegląd okresowy P2 i P3 podlega wyłączeniu z eksploatacji. 10. Do wykonywania przeglądów pojazdów kolejowych upoważnieni są pracownicy jednostki organizacyjnej Spółki oraz pracownicy współpracujących ze Spółką podmiotów zewnętrznych, posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe określone w: 1) przepisach prawa powszechnie obowiązującego, regulujących uprawnienia specjalistyczne np. w zakresie badań defektoskopowych, badania manometrów, spawania elementów konstrukcyjnych itp.; 2) indywidualnych wytycznych wydawanych przez producentów urządzeń diagnostycznych, pomiarowych, skrawających itd. 11. Pracownicy, o których mowa w ust. 10, wykonują czynności wynikające z ich indywidualnych kwalifikacji, zgodnie z posiadaną kartą charakterystyki stanowiska pracy. 12. Przeglądy należy wykonywać w oparciu o DSU lub opracowaną na podstawie DSU dla potrzeb warsztatowych, dokumentację techniczną wskazaną w 10 ust Zakres przeglądu określony w dokumentacji wskazanej w ust 12, musi być zrealizowany. 14. Przed rozpoczęciem czynności, pracownicy wykonujący przegląd zobowiązani są zapoznać się z wpisami w książce (pokładowej) pojazdu z napędem, dokonanymi od ostatniego przeglądu okresowego. 15. Po wykonaniu przeglądu pracownicy odpowiedzialni z tytułu nadzoru, dokonują w książce pokładowej pojazdu z napędem, wpisu potwierdzającego wykonanie przeglądu. 20

Zakłady Chemiczne Police SA. Obsługa Techniczna

Zakłady Chemiczne Police SA. Obsługa Techniczna Aktualizacja nr /data E/14.11.2013 Strona / stron 1/ 20 Karta zmian nr 8 Spis treści: 1. Cel...2 2. Przedmiot...2 3. Zakres...2 4. Odpowiedzialność...2 5. Opis postępowania...3 5.1 Ogólne zasady eksploatacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPOZYTURY ZAKŁADOWEJ PRZEWOŹNIKA KOLEJOWEGO

REGULAMIN DYSPOZYTURY ZAKŁADOWEJ PRZEWOŹNIKA KOLEJOWEGO REGULAMIN DYSPOZYTURY ZAKŁADOWEJ PRZEWOŹNIKA KOLEJOWEGO Imię i Nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Uzgodnił: Zatwierdził: Niniejszy dokument stanowi własność TORKOL-LOGISTIC Andrzej Gontarski kopiowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji 3 pasażerskich wagonów kolejowych ZATWIERDZAM:.. Warszawa 2015 rok 1

Bardziej szczegółowo

do zakresu tematycznego i liczby godzin szkolenia niezbędnych do nabycia uprawnień do wykonywania czynności na tym stanowisku.

do zakresu tematycznego i liczby godzin szkolenia niezbędnych do nabycia uprawnień do wykonywania czynności na tym stanowisku. UZASADNIENIE Zakres przedmiotowy projektu ustawy odnosi się do czterech podstawowych zagadnień związanych z wprowadzaniem nowego systemu przyznawania uprawnień na stanowisku maszynisty na terytorium Unii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w sprawach poważnych wypadków, wypadków i incydentów kolejowych Lr 3

Instrukcja postępowania w sprawach poważnych wypadków, wypadków i incydentów kolejowych Lr 3 2 Instrukcja postępowania w sprawach poważnych wypadków, wypadków i incydentów kolejowych Lr 3 Regulacja wewnętrzna spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian. Lp. Podstawa wprowadzenia zmiany Zakres wprowadzonej zmiany Obowiązuje od dnia. Załączniki 2.1, 2.2, 2.2A, 2.2B, 2.2C, 2.4B, 2.

Wykaz zmian. Lp. Podstawa wprowadzenia zmiany Zakres wprowadzonej zmiany Obowiązuje od dnia. Załączniki 2.1, 2.2, 2.2A, 2.2B, 2.2C, 2.4B, 2. REGULAMIN PRZYDZIELANIA TRAS POCIĄGÓW I KORZYSTANIA Z PRZYDZIELONYCH TRAS POCIĄGÓW PRZEZ LICENCJONOWANYCH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH W RAMACH ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW 2014/2015 Warszawa, 2014 Wykaz zmian Lp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16 Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 grudnia 2014 r. INSTRUKCJA utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o prowadzeniu gospodarki materiałowej i magazynowej. Im-1

Instrukcja o prowadzeniu gospodarki materiałowej i magazynowej. Im-1 Załącznik do zarządzenia Nr 33/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 03.10.2014 r. Instrukcja o prowadzeniu gospodarki materiałowej i magazynowej Im-1 Warszawa, 2014 rok Tekst ujednolicony

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTOR PRACY. Iwona Hickiewicz

GŁÓWNY INSPEKTOR PRACY. Iwona Hickiewicz Zarządzenie Nr 14/2013 Głównego Inspektora Pracy z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie wykorzystywania służbowych samochodów w jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Na podstawie 2 ust. 2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Tom Modernizacja systemu sterowania transportu i załadunku osadu odwodnionego na stacji pras wraz z układem synoptyki w centralnej dyspozytorni w oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian. Lp. Podstawa wprowadzenia zmiany Zakres wprowadzonej zmiany Obowiązuje od dnia. 9 ust. 1-8, 27 ust. 1a Załączniki 2.4B, 2.7, 2.

Wykaz zmian. Lp. Podstawa wprowadzenia zmiany Zakres wprowadzonej zmiany Obowiązuje od dnia. 9 ust. 1-8, 27 ust. 1a Załączniki 2.4B, 2.7, 2. REGULAMIN PRZYDZIELANIA TRAS POCIĄGÓW I KORZYSTANIA Z PRZYDZIELONYCH TRAS POCIĄGÓW PRZEZ LICENCJONOWANYCH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH W RAMACH ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW 2013/2014 Warszawa, 2013 Wykaz zmian Lp.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI Strona 1 z 58 ZAŁĄCZNIK NR 2 OFERTA WYKONAWCY Strona 2 z 58 ZAŁĄCZNIK NR 3 TESTY AKCEPTACYJNE I ODBIORY 1 TESTY AKCEPTACYJNE 1.1 Testy Akceptacyjne będą realizowane dla

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 9 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 9 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O DZIENNIK URZĘDOWY Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 9 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 / 2 0 1 5 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Cel i zakres procedury... 3. Rozdział 2. Dokumenty związane... 4. Rozdział 3. Zasady odpowiedzialności... 6

Rozdział 1. Cel i zakres procedury... 3. Rozdział 2. Dokumenty związane... 4. Rozdział 3. Zasady odpowiedzialności... 6 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Cel i zakres procedury... 3 Rozdział 2. Dokumenty związane... 4 Rozdział 3. Zasady odpowiedzialności... 6 Rozdział 4. Opis postępowania... 10 Rozdział 5. Wykaz załączników... 20

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy Budowa instalacji do spalania biomasy modernizacja kotła OP 230 nr 4 UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TARGÓWKA, GM. MIŃSK MAZOWIECKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TARGÓWKA, GM. MIŃSK MAZOWIECKI 08-110 Siedlce, ul. Topolowa 132, REG: 144410717, NIP:821-230-66-99 tel. 507-429-042, www.proskol.pl, biuro@proskol.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W

Bardziej szczegółowo

m. p. s t u d i o 34-300 Żywiec Ul. Komorowskich 95 tel./fax. 033 475-59-05

m. p. s t u d i o 34-300 Żywiec Ul. Komorowskich 95 tel./fax. 033 475-59-05 m. p. s t u d i o 34-300 Żywiec Ul. Komorowskich 95 tel./fax. 033 475-59-05 T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k u s z k o ł y p r z y u l. G r u n w a l d z k i e j 9 w Ż y w c u NAZWA INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

ST 00.01 - WYMAGANIA OGÓLNE...

ST 00.01 - WYMAGANIA OGÓLNE... OPRACOWANIE: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: HALA OLIVIA MASZYNOWNIA CHŁODNICZA WYMIANA SCHŁADZACZA GLIKOLU DRY-COOLERA, Z ODZYSKIEM CIEPŁA OBIEKT: Hala Sportowo-Widowiskowa "OLIVIA"

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 46. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURy I ROZWOJU 1) z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 46. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURy I ROZWOJU 1) z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 46 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURy I ROZWOJU 1) z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu. Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE

UZASADNIENIE. Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu. Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE 230610 UZASADNIENIE Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE Projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/80 USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1 z 64 2013-10-03 15:15

1 z 64 2013-10-03 15:15 1 z 64 2013-10-03 15:15 Wydruk z 2013.10.03 Dz.U.2007.16.94 -j.t. - Transport kolejowy. Wersja 2014.03.31 do... Dz.U.2007.16.94 j.t. 2014.03.31 zm. Dz.U.2013.1152 art. 1 USTAWA z dnia 28 marca 2003 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397. DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397. DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397 Zarząd Planowania Logistyki P4 DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad wprowadzania do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

1.11. Specjalizowany tor transmisji tor transmisyjny dedykowany lub tor transmisyjny dedykowany w sieci publicznej.

1.11. Specjalizowany tor transmisji tor transmisyjny dedykowany lub tor transmisyjny dedykowany w sieci publicznej. 1. DEFINICJE I OKREŚLENIA 1.1. Abonent osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za organizację systemu sygnalizacji pożarowej i systemu transmisji sygnału alarmu pożarowego w obiekcie, która jest stroną

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃS TWA

POLITYKA BEZPIECZEŃS TWA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 121/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 maja 2013r. Urząd Miejski Gminy Miasta Łomża (zwany dalej Urzędem Miejskim) Pl. Stary Rynek 14 18-400 Łomża POLITYKA BEZPIECZEŃS

Bardziej szczegółowo