Instrukcja utrzymania pojazdów kolejowych Itw-4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja utrzymania pojazdów kolejowych Itw-4"

Transkrypt

1 Załącznik do zarządzenia Nr 13/2011 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 kwietnia 2011 r. Instrukcja utrzymania pojazdów kolejowych Itw-4 Warszawa, 2010 rok Tekst jednolity zamieszczony w bazie dnia 14 kwietnia 2010 r.

2 Regulacja wewnętrzna spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16 poz. 94 z późn. zm.) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Właściciel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wydawca: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Biuro Dróg Kolejowych ul. Targowa 74, Warszawa tel Wszelkie prawa zastrzeżone. Modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja, kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji, bez uprzedniej zgody PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zabronione

3 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne Przedmiot instrukcji Zakres obowiązywania instrukcji... 5 Rozdział 2. Pojęcia podstawowe Słowniczek użytych pojęć, definicje... 5 Rozdział 3. Wymagania formalne dla pojazdów kolejowych Rejestracja i znakowanie pojazdów kolejowych Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdów kolejowych Świadectwa sprawności technicznej pojazdów kolejowych Zasady dopuszczania pojazdów kolejowych do eksploatacji Zasady wyłączania pojazdów kolejowych z eksploatacji Rozdział 4. Zasady i wymagania związane z utrzymaniem pojazdów kolejowych Spółki Postanowienia ogólne Dokumentacja techniczna związana z utrzymaniem pojazdów kolejowych Planowanie i wykonywanie przeglądów Planowanie i wykonywanie napraw okresowych Gwarancja jakości napraw Wykonanie naprawy bieżącej Klasyfikacja pojazdów kolejowych do napraw poawaryjnych, wykonanie napraw poawaryjnych Przesyłanie pojazdów kolejowych do miejsca wykonywania przeglądu lub naprawy Kontrola stanu technicznego pojazdów kolejowych w trakcie eksploatacji Zasady postępowania z pojazdami kolejowymi uszkodzonymi w trakcie eksploatacji Dokumenty związane z utrzymaniem pojazdów kolejowych Rejestracja czynności związanych z utrzymaniem pojazdów kolejowych Rozdział 5. Kontrola i odbiór czynności utrzymaniowych Kontrola i odbiór pojazdów kolejowych po czynnościach z zakresu poziomów utrzymania P1, P2, P Kontrola i odbiór pojazdów kolejowych po czynnościach z zakresu poziomów utrzymania P4 i P5 lub napraw poawaryjnych wykonanych w Sekcji ( warsztatach ) jednostek organizacyjnych Spółki Odbiór pojazdów kolejowych po czynnościach z zakresu poziomów utrzymania P2, P3, P4, P5 oraz naprawach poawaryjnych wykonanych przez zewnętrzne podmioty gospodarcze Rozdział 6. Wprowadzanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałów Ogólne zasady wprowadzania nowych rozwiązań konstrukcyjnych w pojazdach kolejowych Eksploatacja próbna Rozdział 7. Skreślenie pojazdu kolejowego z rejestru pojazdów kolejowych

4 26. Kwalifikacja pojazdu kolejowego do skreślenia z rejestru pojazdów kolejowych Spółki Zasady techniczne postępowania z częściami odzyskanymi podczas fizycznej likwidacji pojazdu kolejowego Załącznik nr 1 Przepisy obowiązujące w Spółce związane z postanowieniami Instrukcji utrzymania pojazdów kolejowych Załącznik nr 2 Plan przeglądów okresowych pojazdów kolejowych Załącznik nr 3 Wzór protokołu oceny stanu technicznego pojazdu kolejowego kwalifikowanego do naprawy poawaryjnej/okresowej Załącznik nr 4 Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego Załącznik nr 5 Wzór protokołu z prób i badań wstępnych pojazdu kolejowego Załącznik nr 6 Wzór orzeczenia technicznego Załącznik nr 7 Wykaz pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymujących instrukcję do stosowania

5 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Przedmiot instrukcji 1. Instrukcja utrzymania pojazdów kolejowych Itw-4 zwana dalej instrukcją, określa warunki techniczne, podstawowe pojęcia oraz zasady i wymagania związane z utrzymaniem wszystkich typów pojazdów kolejowych eksploatowanych przez Spółkę w zakresie zachowania bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. 2. Zasady i wytyczne w zakresie planowania, utrzymania i organizacji obsługi technicznej dotyczącej układów roboczych maszyn do robót torowych poruszających się po torze kolejowym określa Instrukcja o gospodarce naprawczej maszyn i pojazdów kolejowych, urządzeń oraz sprzętu zmechanizowanego do robót torowych Id Instrukcja definiuje i omawia wzory dokumentów stosowanych w procesie utrzymania pojazdów kolejowych. 2. Zakres obowiązywania instrukcji 1. Instrukcja obowiązuje komórki organizacyjne Centrali Spółki, wykonawcze jednostki organizacyjne Spółki oraz komórki organizacyjne i wykonawcze jednostek organizacyjnych Spółki, a także zewnętrzne podmioty gospodarcze, które biorą udział w procesie utrzymania pojazdów kolejowych Spółki oraz ich zespołów i podzespołów. 2. Instrukcja obowiązuje zewnętrzne podmioty gospodarcze, które na podstawie zawartych umów najmują pojazdy kolejowe będące własnością Spółki. 3. Dla pracowników Spółki instrukcja ma charakter obligatoryjny. Rozdział 2. Pojęcia podstawowe 3. Słowniczek użytych pojęć, definicje 1. Awaria - nieprzewidziane uszkodzenie pojazdu kolejowego, powodujące jego przestój lub zakłócenia w pracy, które nie wynikają z normalnej eksploatacji. 2. Cykl naprawczy szereg następujących po sobie, w ustalonej kolejności i po określonych przebiegach lub po określonym czasie, czynności ujętych w zakres przeglądów i napraw okresowych wykonywanych między dwiema kolejnymi naprawami głównymi lub od początku eksploatacji do pierwszej naprawy głównej. 3. Dokumentacja czynności związanych z utrzymaniem pojazdów kolejowych zbiór informacji związanych z procesem utrzymania pojazdów kolejowych, przechowywanych w wersji papierowej lub elektronicznej, obejmujący w szczególności: 1) dane pojazdu, zapisy o przebiegu, okresie eksploatacji pojazdu i jego zespołów; 2) opis wykonanych czynności przy utrzymaniu pojazdu; 3) zapisy dotyczące usterek i uszkodzeń; 5

6 4) karty pomiarowe części i zespołów mających wpływ na bezpieczeństwo w czasie jazdy transportowej, wystawiane w trakcie napraw. 4. Dokumentacja procesu utrzymania pojazdów kolejowych to zespół przepisów wewnętrznych, procedur i zasad obowiązujących w Spółce oraz zbiór dokumentacji związanej z konstrukcją, badaniami, eksploatacją i utrzymaniem pojazdów kolejowych, odnoszących się przede wszystkim do zespołów mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu. 5. Dokumentacja systemu utrzymania (DSU) - zbiór dokumentów i danych, niezbędnych do zarządzania utrzymaniem i utrzymania określonego typu pojazdu kolejowego, zestawionych w jednym opracowaniu, którego szczegółowy zakres określają przepisy prawa ustanowione przez ministra właściwego do spraw transportu, obowiązujące wg stanu na dzień zatwierdzenia DSU. Dokumentacja Systemu Utrzymania pojazdów specjalnych i pojazdów pomocniczych powinna zawierać dokumenty techniczne odnoszące się przede wszystkim do zespołów i podzespołów mających wpływ na bezpieczeństwo w czasie jazdy transportowej. 6. Jednostka organizacyjna Spółki Zakład Linii Kolejowych, Zakład Maszyn Torowych w Krakowie, Centrum Diagnostyki w Warszawie. 7. Kierowca należy rozumieć kierowcę drezyny i wózka motorowego oraz kierowcę lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM, który posiada kwalifikacje i spełnia wymogi zdrowotne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 212, poz z późn. zm. ), jest zatrudniony na stanowisku kierowcy i posiada prawo kierowania pojazdem kolejowym wydane przez pracodawcę. 8. Książka pokładowa pojazdu zwana dalej również książką pojazdu książka służąca do prowadzenia zapisów dotyczących pracy pojazdu, stwierdzonych usterek, wydarzeń, wykonanych czynności utrzymania P2 do P5, odnotowania sprawności urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wykonanych oględzin technicznych itp. 9. Maszynista wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych zwany dalej maszynistą - należy rozumieć pracownika, który posiada kwalifikacje i wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 212, poz z późn. zm.), jest zatrudniony na stanowisku kierowcy i posiada prawo kierowania pojazdem kolejowym wydane przez pracodawcę. 10. Modernizacja pojazdu kolejowego prace modyfikacyjne w pojeździe kolejowym, które zmieniają przeznaczenie pojazdu lub poprawiają jego ogólne osiągi techniczne, a w szczególności: zmianę charakterystyki trakcyjnej, prędkości maksymalnej, mocy, zdolności do zasilania w różnych systemach, jednocześnie mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego bezwzględnie wymagają zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. 6

7 11. Naprawiający zewnętrzny podmiot gospodarczy, Sekcja lub warsztat Spółki, posiadający wykwalifikowanych pracowników, zaplecze techniczne oraz warunki organizacyjne gwarantujące prawidłowe wykonanie prac związanych z naprawą pojazdów kolejowych, ich zespołów, podzespołów i elementów określonych w dokumentacji systemu utrzymania adekwatnie do danego poziomu utrzymania. 12. Naprawa bieżąca naprawa polegająca na usunięciu usterek oraz sprawdzeniu i wymianie zużywających się części nie wymagających demontażu maszyny. Zakres tej naprawy obejmuje czynności obsługi codziennej, sprawdzenie połączeń układów roboczych i sterujących oraz regulację luzów. Naprawa bieżąca przeprowadzana jest w miejscu pracy, postoju maszyny lub w warsztacie Sekcji Spółki. Przeprowadza ją obsługa pojazdów kolejowych oraz w razie potrzeby dodatkowo pracownicy właściwego punktu utrzymania a w przypadku urządzeń objętych TDT - czynności te wykonuje uprawniony konserwator. Wykonanie naprawy bieżącej, w miarę możliwości należy łączyć z czynnościami wynikającymi z zakresu poziomów utrzymania P1 do P5, przyjętych dla danego typu pojazdu kolejowego. 13. Naprawa poawaryjna naprawa o zakresie ustalonym indywidualnie w wyniku przeglądu poawaryjnego, mająca na celu przywrócenie pojazdowi kolejowemu stanu sprawności technicznej. 14. Odbiór techniczny całokształt działań, które należy wykonać w celu stwierdzenia zgodności rzeczywistych parametrów, cech konstrukcyjnych, technologicznych, eksploatacyjnych oraz napisów i oznaczeń pojazdu kolejowego z parametrami, cechami i oznaczeniami określonymi w dokumentach stanowiących podstawę do odbioru technicznego. 15. Plan utrzymania powinien być sporządzony z podziałem na poziomy utrzymania pojazdu kolejowego i uwzględniać przebiegi kilometrowe lub czasokresy użytkowania (dla danego typu pojazdu jest cykl przeglądowo-naprawczy). 16. Pojazd kolejowy pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych. 17. Pojazdy kolejowe Spółki ilekroć w instrukcji jest mowa o pojazdach kolejowych, należy przez to rozumieć wagony, pojazdy kolejowe specjalne i pomocnicze, wieloczynnościowe i ciężkie maszyny do robót budowlanych oraz pojazdy drogowo-szynowe. 18. Pojazd trakcyjny pojazd kolejowy z napędem własnym np. lokomotywa o mocy do 300KM, wózek motorowy, maszyna do robót torowych. 19. Pojazd specjalny pojazd kolejowy przeznaczony w szczególności do prac remontowobudowlanych lub ratunkowych, którego budowa pozwala na kursowanie samodzielne lub w składzie pociągu, przy zachowaniu określonych warunków dotyczących w szczególności miejsca ustawienia w składzie pociągu i prędkości jazdy. Do pojazdów specjalnych zalicza się w szczególności: maszyny do kolejowych robót budowlanych, żurawie kolejowe, wózki motorowe. Na ścianach bocznych pojazdów specjalnych powinna być wskazana maksymalna prędkość jazdy, miejsce ustawienia w składzie pociągu i inne ograniczenia techniczne. W dalszej części instrukcji terminem tym określa się pojazdy specjalne. 7

8 20. Pojazdy pomocnicze pojazdy kolejowe, których budowa nie pozwala na ich włączenie do składu pociągu. W szczególności do pojazdów pomocniczych zalicza się: maszyny budowlane na kołach, drezyny i wózki motorowe, pojazdy drogowo-szynowe. 21. Poziom utrzymania pojazdu kolejowego zestawienie czynności utrzymaniowych wykonywanych dla danego pojazdu kolejowego określone zakresem tych prac. 22. Poziom utrzymania 1 (dotychczasowy przegląd kontrolny PK) czynności sprawdzające lub monitoring, dokonywane przed wyjazdem pojazdu kolejowego na linię, w czasie jazdy lub po zjeździe pojazdu, w zakresie określonym w DSU. Zaopatrzenie w materiały eksploatacyjne, ocena stanu zasadniczych zespołów, podzespołów i układów pojazdu kolejowego, mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu pojazdu. 23. Poziom utrzymania 2 (dotychczasowy przegląd okresowy PO) czynności wykonywane planowo w przerwach między kolejną planową eksploatacją pojazdu kolejowego, które zapobiegają przekroczeniom limitów zużycia, wykonywane w zakresie definiowanym w DSU. Szczegółowa ocena stanu technicznego pojazdu kolejowego przez sprawdzenie działania jego obwodów, oględziny dostępnych bez demontażu podzespołów, przewidziane w dokumentacji badania diagnostyczne. 24. Poziom utrzymania 3 (dotychczasowy przegląd okresowy poszerzony PD ) czynności z zakresu utrzymania określone w DSU, które zapobiegają przekroczeniom limitów zużycia, wykonywane na specjalistycznych stanowiskach, z wyłączeniem pojazdu kolejowego z eksploatacji. Szczegółowa ocena stanu technicznego pojazdu kolejowego przez sprawdzenie działania jego obwodów, oględziny dostępnych, a także po demontażu określonych w dokumentacji podzespołów, a także przewidziane w dokumentacji badania diagnostyczne. 25. Poziom utrzymania 4 (dotychczasowa naprawa rewizyjna NR ) czynności z zakresu utrzymania naprawczego wykonywane zgodnie z opisem w DSU, w zakładach posiadających zaplecze techniczne i stanowiska pomiarowe. Obejmuje między innymi szczegółowe sprawdzenie stanu technicznego przewidzianych w dokumentacji podzespołów i zespołów, planową wymianę oraz naprawy zespołów i podzespołów wykonywane w specjalistycznych warsztatach. 26. Poziom utrzymania 5 (dotychczasowa naprawa główna NG i modernizacja pojazdów kolejowych) czynności mające na celu odnowienie pojazdu kolejowego, wykonywane w wyspecjalizowanych zakładach lub u producenta. Zakres prac obejmuje demontaż zespołów i podzespołów z pojazdów kolejowych i ich wymianę na nowe lub zregenerowanie. 27. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 28. Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego dokument wydany przez Prezesa UTK uprawniający do użytkowania danego typu pojazdu kolejowego w przewozach kolejowych. 29. Świadectwo sprawności technicznej pojazdu kolejowego dokument wydany przez upoważnionego pracownika Spółki potwierdzający, że pojazd kolejowy jest sprawny technicznie. 8

9 30. TDT Transportowy Dozór Techniczny, jednostka państwowa powołana dla sprawowania dozoru technicznego urządzeń w zakresie określonym w ustawie o dozorze technicznym. 31. Typ pojazdów kolejowych pojazdy kolejowe o takich samych rozwiązaniach konstrukcyjnych. 32. Upoważniony pracownik pracownik upoważniony do wydawania świadectw. 33. UTK Urząd Transportu Kolejowego - centralny organ administracji rządowej, właściwy w sprawach: 1) regulacji transportu kolejowego; 2) licencjonowania transportu kolejowego; 3) nadzoru technicznego nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz pojazdów kolejowych; 4) bezpieczeństwa ruchu kolejowego. 34. Utrzymanie eksploatacyjne pojazdów kolejowych zwane w dalej utrzymaniem - całokształt działań organizacyjno technicznych, mających na celu zapewnienie bezpiecznego i ekonomicznego użytkowania pojazdów kolejowych, w ramach obowiązującej organizacji pracy, obowiązującego planu utrzymania oraz poziomów utrzymania. Na utrzymanie składają się przeglądy i naprawy. 35. Wyłączenie pojazdu kolejowego zaprzestanie eksploatacji pojazdu kolejowego spowodowane stanem technicznym pojazdu, nie spełnieniem wymagań formalnych lub z innych przyczyn ekonomiczno organizacyjnych. Rozdział 3. Wymagania formalne dla pojazdów kolejowych 4. Rejestracja i znakowanie pojazdów kolejowych 1. Pojazdy kolejowe podlegają ewidencjonowaniu w rejestrze pojazdów kolejowych Spółki, który jest prowadzony w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego Spółki. 2. Rejestr i oznakowanie pojazdów kolejowych eksploatowanych w Spółce prowadzone jest na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego przywołanych w Załączniku nr 1 pod poz Rejestr pojazdów kolejowych prowadzi komórka organizacyjna Centrali Spółki właściwa ds. eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych. Dane dotyczące poszczególnych pojazdów kolejowych są wprowadzane do rejestru przez bezpośrednich użytkowników pojazdów. 4. Wyciąg z rejestru pojazdów kolejowych eksploatowanych w jednostce organizacyjnej Spółki prowadzi komórka organizacyjna właściwa ds. eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych. 5. Sposób oznakowania pojazdów, w zakresie jego grafiki, umiejscowienia oraz treści, musi być zgodny z wymaganiami aktualnie obowiązujących w tym względzie norm i przepisów. 9

10 6. Zestawienie kopii świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego oraz DSU, znajduje się w rejestrze pojazdów kolejowych. 7. Zmiana treści istniejących oznaczeń, numerów i napisów może być dokonana wyłącznie z polecenia lub za wiedzą komórki organizacyjnej Centrali Spółki, właściwej ds. eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych, z zastrzeżeniem ust Nie wymaga odrębnej zgody zmiana opisu pojazdu, wynikająca z aktualizacji danych takich jak: 1) data wykonania naprawy okresowej - czynności z zakresu poziomu utrzymania 4 i 5; 2) nazwa wykonawcy ostatniej naprawy okresowej czynności z zakresu poziomu utrzymania 4 i 5; 3) przydziału inwentarzowego pojazdu kolejowego. 9. Za właściwe oznakowanie oraz stan znaków i napisów na pojeździe kolejowym odpowiada Naczelnik Sekcji, na której stanie ewidencyjnym, dany pojazd się znajduje. 5. Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdów kolejowych 1. Każdy pojazd kolejowy eksploatowany przez Spółkę musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, wydane początkowo przez ówczesnego Głównego Inspektora Kolejnictwa, a od wejścia w życie Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, przez Prezesa UTK. 2. Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, zwane dalej także świadectwem dopuszczenia typu, uzyskuje się w oparciu o przepisy prawne wydane przez ministra właściwego ds. transportu. 3. Całokształtem zagadnień związanych z uzyskaniem, rejestracją, archiwizacją świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, z zastrzeżeniem ust. 4, zajmuje się komórka organizacyjna Centrali Spółki właściwa ds. eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych. 4. Szczegółowy opis zarządzania świadectwami dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, może zostać dodatkowo określony wewnętrznymi uregulowaniami Spółki. 5. Dokumentację techniczno konstrukcyjną oraz opisową w części technicznej, stanowiącą załączniki do wniosku o wydanie świadectwa dopuszczenia typu, opracowuje komórka organizacyjna Centrali Spółki właściwa ds. utrzymania pojazdów kolejowych, przy udziale jednostek organizacyjnych Spółki. 6. Pojazd kolejowy, którego świadectwo dopuszczenia typu utraciło ważność lub zostało cofnięte przez Prezesa UTK, należy wyłączyć z eksploatacji. 7. Decyzję o wyłączeniu pojazdu kolejowego z eksploatacji, z powodu utraty ważności świadectwa dopuszczenia typu pojazdu kolejowego, podejmuje kierownik komórki organizacyjnej Centrali Spółki właściwej ds. eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych. 10

11 8. Decyzja o wyłączeniu pojazdu kolejowego z eksploatacji musi zostać bezzwłocznie przekazana do właściwej jednostki organizacyjnej, na stanie której dany pojazd się znajduje. 9. Ponowne włączenie pojazdu kolejowego do eksploatacji może nastąpić po ustąpieniu przyczyn i warunków powodujących jego wcześniejsze wyłączenie. 10. Decyzję o ponownym włączeniu pojazdu kolejowego do eksploatacji podejmuje kierownik komórki organizacyjnej Centrali Spółki właściwej do spraw eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych. 6. Świadectwa sprawności technicznej pojazdów kolejowych 1. Każdy pojazd kolejowy eksploatowany przez Spółkę musi posiadać ważne świadectwo sprawności technicznej pojazdu kolejowego, zwane dalej świadectwem sprawności technicznej. 2. Sposób postępowania w sprawie wydawania, rejestracji, przechowywania oraz unieważniania świadectw sprawności technicznej dla pojazdów kolejowych wykonujących przewozy technologiczne oraz dla wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do robót budowlanych, użytkowanych przez Spółkę, określa Zarządzenie Nr 8/2008 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych (załącznik do Uchwały Nr 242/2008 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 kwietnia2008 r. z pózn. zm. ) 3. Świadectwa sprawności technicznej mogą wydawać pracownicy posiadający pisemne, imienne upoważnienie Członka Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. właściwego ds. utrzymania infrastruktury, zgodnie z Zarządzeniem przywołanym w ust 2. tego paragrafu. 4. Zakres upoważnienia, o którym mowa w ust. 3, ustala Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. właściwy ds. utrzymania infrastruktury, na wniosek kierownika komórki organizacyjnej Centrali Spółki właściwej ds. utrzymania pojazdów kolejowych. 5. Świadectwa wydane przez osoby nieupoważnione lub przez osoby posiadające upoważnienie, ale w zakresie niezgodnym z jego postanowieniami, są nieważne. 6. Świadectwo, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia, przywołanego w Załączniku nr 1 poz. 7, wydaje się po spełnieniu przez pojazd kolejowy, łącznie następujących warunków: 1) na typ pojazdu kolejowego, dla którego wydawane jest świadectwo, zostało wydane świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego; 2) na podstawie przeprowadzonych badań i prób odbiorczych (odbioru technicznego ukończonego z wynikiem pozytywnym) lub protokołów odbioru technicznego pojazdu kolejowego, zgodnych ze wzorami zawartymi w dokumentacji technicznej stanowiącej podstawę do odbioru technicznego, stwierdzono, że pojazd kolejowy spełnia warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych; 3) pojazd kolejowy jest oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. Świadectwa należy wydawać dla pojazdu kolejowego: 11

12 1) nowego, nabytego przez jednostkę organizacyjną Spółki; 2) po naprawie okresowej (z uwzględnieniem warunków określonych w DSU) lub modernizacji; 3) po naprawie awaryjnej, eliminującej poważne uszkodzenie układu biegowego, konstrukcji nośnej (w tym: ostoi, ramy wózka, czołownicy, czopów skrętu) oraz braki lub uszkodzenie wyposażenia uniemożliwiające bezpieczną eksploatację tego pojazdu; 4) przed ponownym włączeniem pojazdu kolejowego do eksploatacji, jeżeli uprzednio został on wyłączony z eksploatacji w drodze decyzji Prezesa UTK; 5) w celu umożliwienia przejazdu do miejsca wykonywania: naprawy okresowej, awaryjnej, modernizacji jeżeli dotychczasowe świadectwo utraciło ważność, przy czym stan techniczny pojazdu kolejowego nie może stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego, co powinno być potwierdzone w trakcie przeglądu. Przejazd powinien odbywać się z ograniczeniami (np. prędkości, sposobu transportu) oraz pod nadzorem, jeżeli zostanie to ustalone w wyniku przeglądu technicznego; 6) w celu umożliwienia wykonania jazd próbnych po wykonaniu naprawy okresowej, awaryjnej lub modernizacji, jeżeli stan techniczny pojazdu kolejowego nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego. 8. Świadectwa dla pojazdów kolejowych z napędem, w przypadkach wymienionych w niniejszym paragrafie w ust. 7 pkt 1 4, sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: 1) jeden egzemplarz świadectwa zachowuje upoważniony pracownik w prawym górnym rogu świadectwa należy postawić stempel o treści egzemplarz wydającego ; 2) drugi egzemplarz świadectwa przechowuje jednostka organizacyjna, która jest użytkownikiem pojazdu kolejowego w prawym górnym rogu świadectwa należy postawić stempel o treści egzemplarz użytkownika ; 3) trzeci egzemplarz świadectwa przechowywany jest w komórce organizacyjnej Spółki właściwej ds. utrzymania pojazdów kolejowych w prawym górnym rogu świadectwa należy postawić stempel o treści egzemplarz Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ; 4) czwarty egzemplarz świadectwa jednostka organizacyjna użytkująca pojazd, ma obowiązek umieścić w kabinie pojazdu kolejowego w prawym górnym rogu świadectwa należy postawić stempel o treści egzemplarz do umieszczenia w kabinie kierującego pojazdem. 9. Świadectwa dla pojazdów kolejowych bez napędu, w przypadkach wymienionych w niniejszym paragrafie ust. 7 pkt 1-4, sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach na zasadach przedstawionych w ust. 8 pkt Świadectwa wydawane w przypadkach wymienionych w niniejszym paragrafie w ust. 7 pkt 5 i 6, sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 1) jeden egzemplarz świadectwa zachowuje upoważniony pracownik w prawym górnym rogu świadectwa należy postawić stempel o treści egzemplarz wydającego ; 12

13 2) drugi egzemplarz świadectwa należy dołączyć do dokumentów pociągu, w składzie którego pojazd kolejowy się porusza lub do innych dokumentów, związanych z przejazdem pojazdu kolejowego w prawym górnym rogu świadectwa należy postawić stempel o treści egzemplarz dla potrzeb przejazdu specjalnego ; 3) na świadectwie w rubryce adnotacje należy umieścić wpis informacyjny, w jakim celu realizowany jest przejazd (np. jazda próbna po naprawie okresowej, przejazd do naprawy okresowej itp.). 11. Upoważniony pracownik, wydający świadectwo, odpowiada za właściwe sporządzenie, rozesłanie, ostemplowanie poszczególnych egzemplarzy, zgodnie z postanowieniami Zarządzenia Nr 8/2008 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. 12. Kierownicy jednostek organizacyjnych Spółki zobowiązani są do prowadzenia na bieżąco lub winni zlecić wyznaczonym pracownikom wykonanie: 1) rejestru otrzymanych świadectw; 2) aktualizacji danych w rejestrze pojazdów kolejowych. 13. Świadectwo traci ważność w przypadku: 1) upływu terminu ważności lub wykonania przez pojazd kolejowy przebiegu, na jaki zostało wydane; 2) cofnięcia przez Prezesa UTK świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego; 3) wyłączenia pojazdu kolejowego z eksploatacji w drodze decyzji Prezesa UTK; 4) stwierdzenia, przez upoważnionego pracownika lub przez użytkownika, niezdatności pojazdu kolejowego do eksploatacji; 5) udziału pojazdu kolejowego w zdarzeniu (np. wypadek, pożar) powodującym: a) uszkodzenie uniemożliwiające jego dalszą bezpieczną eksploatację (np. poważne uszkodzenie układu biegowego, konstrukcji nośnej w szczególności uszkodzenie: ostoi, ramy wózka, zestawów kołowych, czołownicy, czopów skrętu), b) braki zagrażające dalszej bezpiecznej eksploatacji tego pojazdu; 6) zmiany identyfikatora (oznaczeń serii, typu, numeru) pojazdu kolejowego; 7) wykreślenia pojazdu kolejowego z rejestru (inwentarza) pojazdów kolejowych Spółki. 14. Niezdatność pojazdu kolejowego do eksploatacji, o której mowa w ust. 13 pkt 4, ma miejsce w przypadku: 1) zaistnienia zdarzenia przedstawionego w ust. 13 pkt 5; 2) gdy pojazd kolejowy w okresie ostatnich 12 miesięcy nie był eksploatowany; 3) nadania pojazdowi kolejowemu statusu pojazdu oczekującego skreślenia z rejestru pojazdów kolejowych Spółki (tj. pojazdu kolejowego oczekującego skreślenia z inwentarza). 15. Niezdatność pojazdu kolejowego do eksploatacji, o której mowa w ust. 13 pkt 4, nie zachodzi w przypadku normalnego zużycia eksploatacyjnego zespołów, podzespołów 13

14 i elementów, a także w przypadku postoju pojazdu na przeglądzie w ramach procesu utrzymania lub w naprawie bieżącej. 16. W przypadkach, o których mowa w ust. 13 pkt 2-7, na każdym egzemplarzu świadectwa w rubryce adnotacja należy zamieścić wpis o treści unieważniono, podając powód unieważnienia wraz z datą, podpisem i pieczęcią imienną osoby dokonującej wpisu unieważnienia. 17. Unieważnienie świadectwa dokonywane jest według następujących zasad: 1) decyzję o unieważnieniu świadectwa podejmuje wydający świadectwo, a w razie, gdy nie ma takiej możliwości, inna osoba posiadająca upoważnienie do wydawania świadectw; 2) unieważniający świadectwo bezzwłocznie powiadamia pisemnie o tym fakcie posiadaczy wszystkich egzemplarzy, którzy dokonują samodzielnie wpisu o unieważnieniu na własnych egzemplarzach świadectwa, a unieważniający dokonuje wpisu o unieważnieniu na własnym egzemplarzu świadectwa; 3) wszyscy posiadacze egzemplarzy świadectw zobowiązani są niezwłocznie powiadomić wydającego, jeżeli otrzymali informacje na temat zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 13 pkt W przypadku pojazdu kolejowego z napędem, użytkownik eksploatujący pojazd, zobowiązany jest do sprawdzania usunięcia nieważnego świadectwa z kabiny maszynisty lub kierowcy pojazdu. 19. Egzemplarze nieważnego świadectwa należy przechowywać przez okres trzech lat od daty utraty ważności świadectwa. 7. Zasady dopuszczania pojazdów kolejowych do eksploatacji 1. Warunkiem dopuszczenia pojazdu kolejowego do eksploatacji jest świadectwo sprawności technicznej. 2. Dopuszczony do eksploatacji może zostać wyłącznie pojazd kolejowy spełniający aktualnie wszelkie wymagania formalne i techniczne określone w dokumentacji systemu utrzymania, przepisach wewnętrznych Spółki oraz innych przepisach prawnych powszechnie obowiązujących w tym zakresie, przez co może być używany do wykonywania pracy zgodnie ze swoim przeznaczeniem. 3. Dopuszczenie pojazdu kolejowego do eksploatacji wymagane jest w następujących przypadkach: 1) dla pojazdu nowo zakupionego przez Spółkę; 2) po wykonaniu czynności wynikających z zakresu poziomów utrzymania od P3 do P5, przyjętych dla danego typu pojazdu kolejowego; 3) po wykonanej naprawie poawaryjnej; 4) gdy pojazd był uprzednio wyłączony z eksploatacji. 14

15 4. Bezwzględnym warunkiem dopuszczenia pojazdu kolejowego do eksploatacji jest jego stan techniczny, zapewniający pełne bezpieczeństwo w ruchu kolejowym. 5. Do dopuszczania pojazdów kolejowych do eksploatacji, po wykonanym przeglądzie okresowym, uprawnieni są: 1) pracownicy upoważnieni do wydawania świadectw sprawności technicznej zgodnie z zasadami określonymi w 6 niniejszej instrukcji; 2) upoważnieni przez kierownika jednostki organizacyjnej Spółki pracownicy komórki organizacyjnej oraz komórki wykonawczej (np. Sekcji Eksploatacji), aktualnie wykonujący czynności związane z utrzymaniem pojazdów kolejowych, zatrudnieni na stanowiskach właściwych ds. eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych: np. główny operator (przegląd P2), mistrz, rewident (przeglądy P2 i P3), z zastrzeżeniem ust. 8., zwani dalej dopuszczającymi. 6. Imienny, aktualny wykaz pracowników, o których mowa w ust. 5, uprawnionych do dopuszczania pojazdów kolejowych do eksploatacji powinien: 1) zawierać imię, nazwisko i stanowisko pracownika oraz oznaczenie typu lub rodzaju pojazdów kolejowych, które jest on upoważniony dopuszczać do ruchu; 2) być podpisany przez Dyrektora jednostki organizacyjnej Spółki i przechowywany we właściwej ds. eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych komórce wykonawczej (Sekcji). 7. Pracownicy, o których mowa w ust. 5 mogą dopuszczać do eksploatacji pojazdy kolejowe z macierzystej organizacyjnej komórki wykonawczej (Sekcji) oraz, zależnie od potrzeb, również pojazdy kolejowe z innych jednostek organizacyjnych, jeżeli ich typy mogą być dopuszczane przez pracownika, zgodnie z ust. 5 pkt Bezpośrednio po ukończonej naprawie okresowej lub poawaryjnej eliminującej usterki powodujące zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, nowego, po modernizacji lub przebudowie, dopuszczającym pojazd kolejowy do eksploatacji jest pracownik upoważniony do wydawania świadectw sprawności technicznej. 9. Dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego, który został uprzednio wyłączony z eksploatacji może nastąpić, gdy: 1) pojazd posiada ważne świadectwo sprawności technicznej wydane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, z uwzględnieniem zasad organizacyjnych zawartych w przepisach wewnętrznych Spółki; 2) nie został przekroczony dopuszczalny czasokres lub przebieg do następnego przeglądu okresowego zgodnie z obowiązującym dla danego typu pojazdu systemem utrzymania ( DSU ); 3) został w pełnym zakresie wykonany przegląd lub naprawa; 4) w książce pokładowej pojazdu z napędem pracownik upoważniony do dopuszczania pojazdów kolejowych do eksploatacji, zamieścił adnotację o wykonanej: naprawie bieżącej, poawaryjnej, okresowej, pomiarach lub badaniach, ukończonym przeglądzie okresowym zależnie od okoliczności; 15

16 5) znaki i napisy na pojeździe są czytelne i zgodne z obowiązującymi przepisami; 6) w kabinie kierującego pojazdem kolejowym, w widocznym miejscu, umieszczone jest świadectwo sprawności technicznej. 10. Dopuszczający potwierdzają fakt dopuszczenia pojazdu kolejowego do eksploatacji, dokonując wpisu do książki pokładowej pojazdu kolejowego z napędem o treści: dopuszczam pojazd kolejowy typu.. nr. do eksploatacji, uzupełnionego datą, godziną nazwą miejscowości i czytelnym podpisem oraz ewentualnie stemplem. 11. Nadzór nad bezpieczną eksploatacją pojazdów kolejowych w jednostce organizacyjnej Spółki sprawuje kierownik tej jednostki. 8. Zasady wyłączania pojazdów kolejowych z eksploatacji 1. Wyłączenie pojazdu kolejowego z eksploatacji oznacza, że pojazd nie spełnia wymagań formalnych lub technicznych określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz odpowiednimi przepisami wewnętrznymi Spółki i z tego powodu nie może być używany do wykonywania pracy eksploatacyjnej, za wyjątkiem przejazdu na miejsce wykonania naprawy, modernizacji lub jazd próbnych i doświadczalnych. 2. Pojazd kolejowy należy wyłączyć z eksploatacji w następujących przypadkach: 1) utraty ważności świadectwa sprawności technicznej lub unieważnienia tego świadectwa; 2) gdy wymaga przeglądu okresowego ( poziom 2 ) lub poszerzonego ( poziom 3 ); 3) gdy wymaga wykonania naprawy planowej tj.: naprawy rewizyjnej ( poziom 4 ) lub naprawy głównej (poziom 5), a także naprawy poawaryjnej eliminującej usterki powodujące zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub inne nieprawidłowości. W szczególności gdy pojazd uczestniczył w wypadku komunikacyjnym lub pożarze, lub w książce pokładowej pojazdu kolejowego znajduje się adnotacja o nieprawidłowościach w jego pracy, z której wynika, że dalsza eksploatacja może zagrażać bezpieczeństwu ruchu; 4) gdy opisy na pojeździe kolejowym są nieczytelne lub niezgodne z obowiązującymi przepisami; 5) decyzji kierownictwa Sekcji lub jednostki organizacyjnej Spółki oraz decyzji komórki organizacyjnej Centrali Spółki właściwej ds. eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych; 6) decyzji Prezesa UTK. 3. Obowiązkiem każdego pracownika Spółki jest bezzwłoczna reakcja na stwierdzone zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, spowodowane stanem technicznym eksploatowanego pojazdu kolejowego. Każdy pracownik Spółki, który stwierdzi, że stan techniczny eksploatowanego pojazdu kolejowego zagraża bezpieczeństwu ruchu kolejowego, w zależności od sytuacji i możliwości jest zobowiązany przy użyciu wszelkich dostępnych środków doprowadzić do natychmiastowego zaprzestania eksploatacji pojazdu kolejowego, w szczególności korzystając z takich możliwości jak: 16

17 1) zatrzymanie pojazdu przy użyciu sygnałów obowiązujących w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji; 2) powiadomienie obsługi pojazdu; 3) powiadomienie najbliższego posterunku ruchu lub dyspozytora w zakładzie lub Centrali Spółki; 4) powiadomienie dyżurnego ruchu. 4. Pojazdy kolejowe wyłączone z eksploatacji należy odpowiednio zabezpieczyć przed dewastacją i kradzieżami oraz szkodliwymi oddziaływaniami na środowisko naturalne. 5. Odpowiedzialnymi za właściwe zabezpieczenie pojazdu kolejowego wyłączonego z eksploatacji jest kierownictwo Sekcji, na stanie ewidencyjnym której znajduje się pojazd kolejowy. Rozdział 4. Zasady i wymagania związane z utrzymaniem pojazdów kolejowych Spółki 9. Postanowienia ogólne 1. Proces utrzymania pojazdów kolejowych Spółki powinien być realizowany z uwzględnieniem postanowień przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów przywołanych w Załączniku nr 1, a także z uwzględnieniem postanowień niniejszej instrukcji oraz innych przepisów wewnętrznych Spółki, obejmujących zagadnienia związane z utrzymaniem pojazdów kolejowych. 2. Czynności z zakresu utrzymania zapobiegawczego poziom P1 pojazdów kolejowych, realizowane są samodzielnie przez bezpośrednich użytkowników pojazdów w komórkach wykonawczych (Sekcjach) jednostek organizacyjnych Spółki. 3. Czynności z zakresu utrzymania zapobiegawczego poziom P2 i P3, realizowane są : 1) w Zakładach Linii Kolejowych i Centrum Diagnostyki w Sekcjach Zakładów lub przez zewnętrzne podmioty gospodarcze na podstawie zawartych umów; 2) w Zakładzie Maszyn Torowych w Krakowie w Sekcjach Zakładu. 4. Czynności z zakresu utrzymania naprawczego poziom P4 i P5 realizowane są 1) w Zakładach Linii Kolejowych i Centrum Diagnostyki przez zewnętrzne podmioty gospodarcze na podstawie zawartych umów, a wyjątkowo w Sekcjach Zakładów; 2) w Zakładzie Maszyn Torowych w Krakowie w Sekcjach Zakładu oraz w zewnętrznych podmiotach gospodarczych. 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego przywołanymi w Załączniku nr 1 poz. 3, zewnętrzne podmioty gospodarcze oraz Sekcje Zakładów wykonujące czynności wynikające z zakresu poziomów utrzymania P3 do P5 pojazdów kolejowych Spółki, zobowiązane są posiadać właściwe uprawnienia i doświadczenie w zakresie realizowanych czynności oraz dysponować wiedzą i wyposażeniem odpowiednimi do wymagań w tym zakresie. 17

18 6. Zarządzanie i nadzór nad procesem utrzymania pojazdów kolejowych w Sekcji, należy do obowiązków komórki Sekcji właściwej do spraw eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych. 7. Zarządzanie i nadzór nad procesem utrzymania pojazdów kolejowych w jednostkach organizacyjnych Spółki, należy do obowiązków komórki organizacyjnej, właściwej do spraw eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych. 8. Zarządzanie i nadzór nad procesem utrzymania pojazdów kolejowych w Spółce, należy do obowiązków komórki organizacyjnej Centrali Spółki, właściwej do spraw eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych. 9. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych w pojazdach kolejowych eksploatowanych przez Spółkę, bez uzgodnienia z Prezesem UTK. 10. Dokumentacja techniczna związana z utrzymaniem pojazdów kolejowych 1. Dokumentacja związana z procesem utrzymania pojazdów kolejowych obejmuje: 1) dokumentację projektowania systemu utrzymania pojazdów kolejowych; 2) dokumentację techniczną pojazdów kolejowych; 3) plan utrzymania; 4) dokumentację systemu utrzymania (DSU); 5) opis zarządzania DSU; 6) dokumentację czynności związanych z utrzymaniem pojazdów kolejowych. 2. Dokumentację projektowania systemu utrzymania pojazdów kolejowych: 1) nowych, wprowadzonych do eksploatacji w Spółce po raz pierwszy; 2) modernizowanych oraz tych, dla których zmieniono system utrzymania prowadzi komórka organizacyjna Centrali Spółki, właściwa do spraw eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych, w razie potrzeby we współpracy z jednostką badawczą upoważnioną do przeprowadzania badań koniecznych do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego przywołanymi w Załączniku nr 1 poz Dokumentacja techniczna pojazdów kolejowych powinna zawierać: 1) dokumentację techniczno-ruchową pojazdu kolejowego (DTR); 2) warunki techniczne odbioru pojazdu kolejowego (WTO); 3) dokumentację konstrukcyjną wraz z warunkami technicznymi wykonania (WTW), w zakresie określonym w umowie na dostawę pojazdu kolejowego. 4. W dokumentację techniczną pojazdu kolejowego, o której mowa w ust. 3., (w miarę posiadanej przez Spółkę dokumentacji) powinny być wyposażone jednostki organizacyjne Spółki oraz zewnętrzne podmioty gospodarcze wykonujące utrzymanie naprawcze, adekwatnie do realizowanego poziomu utrzymania. 18

19 5. Ust. 1 pkt 3. dotyczy planu utrzymania pojazdów kolejowych w jednostkach organizacyjnych Spółki, 6. Dokumentacja systemu utrzymania DSU stanowi podstawowy dokument w oparciu, o który realizowany jest proces utrzymania danego typu pojazdu kolejowego. Komórka organizacyjna Centrali Spółki właściwa ds. eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych powinna posiadać wersję papierową i wersję elektroniczną dokumentacji systemu utrzymania dla wszystkich typów pojazdów kolejowych eksploatowanych w Spółce. Jednostki organizacyjne Spółki oraz Sekcje tych jednostek powinny posiadać kopię papierową lub wersję elektroniczną dokumentacji systemu utrzymania, tylko dla pojazdów, których utrzymanie realizują. Zewnętrzne podmioty gospodarcze otrzymują kopię papierową lub wersję elektroniczną DSU (wyłącznie na czas naprawy pojazdu kolejowego), równolegle z przekazaniem pojazdu kolejowego do naprawy w uzgodnionym w warunkach umowy terminie. 7. W odniesieniu do ust. 1. pkt 5. dokumentacja czynności związanych z utrzymaniem pojazdów kolejowych obejmuje wzory dokumentów, książek, rejestrów, także tych prowadzonych w formie elektronicznej. 8. Szczegółowy opis zarządzania dokumentacją systemu utrzymania w Spółce określają jej wewnętrzne przepisy. 9. Do czasu opracowania i zatwierdzenia przez Prezesa UTK brakującej dokumentacji systemu utrzymania DSU, na niektóre typy pojazdów kolejowych eksploatowanych przez Spółkę, dopuszcza się planowanie czynności wynikających z zakresu poziomu utrzymania P1 do P5, w oparciu o dokumentacje techniczne pojazdów kolejowych wskazane w 10 ust Planowanie i wykonywanie przeglądów 1. Pojazdy kolejowe eksploatowane w Spółce poddawane są następującym rodzajom przeglądów w odniesieniu do poszczególnych typów pojazdów kolejowych w oparciu o dokumentację systemu utrzymania DSU: 1) Dla pojazdów kolejowych z napędem własnym (maszyn do robót torowych, wózków motorowych, pojazdów pomiarowych, pozostałych pojazdów pomocniczych): a) poziom utrzymania 1 przegląd kontrolny PK, b) poziom utrzymania 2 i 3 przegląd okresowy PO i PD; 2) Dla pojazdów kolejowych bez napędu (np.: wagony, pługi i zespoły odśnieżne, przyczepy wózków motorowych, transportery materiałów sypkich z ruchomą podłogą): a) poziom utrzymania 1 przegląd kontrolny PK, b) poziom utrzymania 2 i 3 przegląd okresowy PO i PD. 2. Planowanie przeglądów okresowych pojazdów kolejowych dokonuje Sekcja jednostki organizacyjnej Spółki poprzez opracowanie planu przeglądów okresowych na dany miesiąc, wyłącznie w odniesieniu do pojazdów kolejowych eksploatowanych w danej jednostce organizacyjnej. 19

20 3. Plan przeglądów okresowych, o którym mowa w ust. 2., powinien uwzględniać strukturę cykli przeglądów określonych w DSU oraz rzeczywistą wielkość wykonanej i przewidywanej pracy pojazdu kolejowego. Plan ten podlega weryfikacji przez komórkę organizacyjną Zakładu/Centrum Diagnostyki właściwą ds. eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych i zatwierdzany jest przez Dyrektora: Zakładu Linii Kolejowych, Zakładu Maszyn Torowych, Centrum Diagnostyki. Wzór planu przeglądów okresowych pojazdów kolejowych stanowi Załącznik nr Podstawą do określenia terminów wykonania przeglądów okresowych pojazdu kolejowego jest ilość dni, w których pojazd jest eksploatowany. 5. Za terminowe kierowanie pojazdu kolejowego na przeglądy okresowe odpowiadają wspólnie Naczelnik Sekcji oraz kierujący komórką właściwą ds. eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych w jednostce organizacyjnej Spółki. 6. Naczelnik Sekcji lub kierownik właściwy do wykonania zadań przez pojazd kolejowy, podejmujący decyzję o zatrudnieniu pojazdu kolejowego, a także obsługa pojazdu kolejowego, są zobowiązani upewnić się, czy pojazd nie wymaga przeglądu kontrolnego lub okresowego. 7. Planowania przeglądów kontrolnych nie wykonuje się. 8. Przeglądy sezonowe ( posezonowe ) należy wykonywać w terminach umożliwiających właściwe przygotowanie pojazdów kolejowych do nowego sezonu, w ramach przypadających przeglądów okresowych. 9. Pojazd kolejowy skierowany na przegląd okresowy P2 i P3 podlega wyłączeniu z eksploatacji. 10. Do wykonywania przeglądów pojazdów kolejowych upoważnieni są pracownicy jednostki organizacyjnej Spółki oraz pracownicy współpracujących ze Spółką podmiotów zewnętrznych, posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe określone w: 1) przepisach prawa powszechnie obowiązującego, regulujących uprawnienia specjalistyczne np. w zakresie badań defektoskopowych, badania manometrów, spawania elementów konstrukcyjnych itp.; 2) indywidualnych wytycznych wydawanych przez producentów urządzeń diagnostycznych, pomiarowych, skrawających itd. 11. Pracownicy, o których mowa w ust. 10, wykonują czynności wynikające z ich indywidualnych kwalifikacji, zgodnie z posiadaną kartą charakterystyki stanowiska pracy. 12. Przeglądy należy wykonywać w oparciu o DSU lub opracowaną na podstawie DSU dla potrzeb warsztatowych, dokumentację techniczną wskazaną w 10 ust Zakres przeglądu określony w dokumentacji wskazanej w ust 12, musi być zrealizowany. 14. Przed rozpoczęciem czynności, pracownicy wykonujący przegląd zobowiązani są zapoznać się z wpisami w książce (pokładowej) pojazdu z napędem, dokonanymi od ostatniego przeglądu okresowego. 15. Po wykonaniu przeglądu pracownicy odpowiedzialni z tytułu nadzoru, dokonują w książce pokładowej pojazdu z napędem, wpisu potwierdzającego wykonanie przeglądu. 20

Instrukcja utrzymania pojazdów kolejowych Itw-4

Instrukcja utrzymania pojazdów kolejowych Itw-4 PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S. A. Załącznik do uchwały Nr 1011/2016 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 października 2016 r. Instrukcja utrzymania pojazdów kolejowych Itw-4 Warszawa, 2016

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O UTRZYMANIU POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

INSTRUKCJA O UTRZYMANIU POJAZDÓW TRAKCYJNYCH INSTRUKCJA O UTRZYMANIU POJAZDÓW TRAKCYJNYCH Bt-3 2010r. Strona 1/65 Nr Zmianę (uzupełnienie) wprowadzono Zmiany i uzupełnienia Dotyczy ust. Zmiana (uzupełnienie obowiązuje od dnia) Data i czytelny podpis

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r. Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r. Wytyczne informowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo

Zasady wykonywania próbnych jazd po naprawach. Załącznik nr 20 do Umowy UM.

Zasady wykonywania próbnych jazd po naprawach. Załącznik nr 20 do Umowy UM. Zasady wykonywania próbnych jazd po naprawach Załącznik nr 20 do Umowy UM. 2 z 8 Spis treści Rozdział I Ustalenia wstępne.3 1 Warunki odbywania próbnych jazd.5 2 Organizacja próbnej jazdy.6 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

UMOWA UŻYCZENIA. przy kontrasygnacie. - Skarbnika Województwa Lubuskiego

UMOWA UŻYCZENIA. przy kontrasygnacie. - Skarbnika Województwa Lubuskiego Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt UMOWA UŻYCZENIA Nr. zawarta w dniu.r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

Zasady wykonywania próbnych jazd po naprawach. Załącznik nr 10

Zasady wykonywania próbnych jazd po naprawach. Załącznik nr 10 Zasady wykonywania próbnych jazd po naprawach Załącznik nr 10 do umowy UM-BPT-.. 2 z 7 Spis treści Rozdział I Ustalenia wstępne.3 1 Warunki odbywania próbnych jazd.5 2 Organizacja próbnej jazdy.6 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o utrzymaniu wagonów pasażerskich Bw-1

Instrukcja o utrzymaniu wagonów pasażerskich Bw-1 PKP Intercity Spółka Akcyjna Instrukcja o utrzymaniu wagonów pasażerskich Bw-1 Warszawa, 2008 r. Instrukcja o utrzymaniu wagonów pasażerskich Bw-1 Str. 2 Miejsce opracowania: PKP Intercity Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Nadzór Prezesa UTK nad Bocznicami Kolejowymi

Nadzór Prezesa UTK nad Bocznicami Kolejowymi Nadzór Prezesa UTK nad Bocznicami Kolejowymi Tomasz Kuminek starszy inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji linii kolejowych w Oddziale Terenowym w Katowicach 15:21:47 Warszawa, 6 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) ZARZĄDZENIE NR 54/16 WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania samochodu służbowego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. wydawania świadectwa maszynisty. w Spółce "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

PROCEDURA. wydawania świadectwa maszynisty. w Spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o. Strona 1 z PROCEDURA wydawania świadectwa maszynisty w Spółce "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. NINIEJSZY DOKUMENT JEST WŁASNOŚCIĄ Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2009 r. projekt z dnia 12 sierpnia 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy

Bardziej szczegółowo

LLU-4101-03-02/2012 P/12/077. Lublin, dnia sierpnia 2012 r. Pan Zbigniew Tracichleb Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

LLU-4101-03-02/2012 P/12/077. Lublin, dnia sierpnia 2012 r. Pan Zbigniew Tracichleb Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. LLU-4101-03-02/2012 P/12/077 Lublin, dnia sierpnia 2012 r. Pan Zbigniew Tracichleb Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r.

Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r. Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 07.06.2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA UŻYCZENIA

PROJEKT UMOWA UŻYCZENIA Załącznik do Uchwały Nr 2474/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 9 sierpnia 2016r. PROJEKT UMOWA UŻYCZENIA Załącznik nr 14b Nr. zawarta w Opolu w dniu.. roku pomiędzy Stronami, to jest: Województwem

Bardziej szczegółowo

PRZEWOZY REGIONALNE spółka z o.o.

PRZEWOZY REGIONALNE spółka z o.o. PRZEWOZY REGIONALNE spółka z o.o. Z A R ZĄ D ul. Grójecka 17 02-021 Warszawa tel. /faks /0-22/ 47 33 077 tel. /faks /0-22/ 47 33 422 tel. /0-22/ 47 32 684 Warszawa, dnia 02 lipca 2008 r. Nr pisma: PBL2-0241/240/2008

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Oleśnica. Rozdział I Postanowienia ogólne.

Regulamin korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Oleśnica. Rozdział I Postanowienia ogólne. Regulamin korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Oleśnica. Załącznik do Zarządzenia Nr 23/13 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 10 grudnia 2013 r. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. 1. Celem Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Mw-1 Instrukcja o utrzymaniu normalnotorowych wagonów osobowych

Mw-1 Instrukcja o utrzymaniu normalnotorowych wagonów osobowych Mw-1 Instrukcja o utrzymaniu normalnotorowych wagonów osobowych Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Przedmiot i cel instrukcji 1. Instrukcja o utrzymaniu wagonów osobowych, zwana dalej instrukcją, określa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/2016 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 19 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/2016 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 19 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 4/2016 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE w sprawie Regulaminu użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Siemiatycze. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P/03 - Realizacja procesu przewozu pasażerów

PROCEDURA P/03 - Realizacja procesu przewozu pasażerów S t r o n a 1 z 1 3 PROCEDURA pasażerów S t r o n a 2 z 1 3 Spis treści: 1. Cel procedury 2. Przedmiot procedury 3. Odpowiedzialność i uprawnienia 4. Opis przebiegu procesu 5. Dokumenty związane 6. Formularze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 27 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 27 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie określenia Instrukcji użytkowania samochodów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia

Bardziej szczegółowo

Procedura: Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej 12.

Procedura: Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej 12. 12. 1. Proces utrzymania przekaźników typu zamkniętego stosowanych w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym, prowadzony jest na podstawie obowiązujących w Spółce instrukcji, standardów technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH do umowy nr z dn..

KARTA GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH do umowy nr z dn.. KARTA GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH do umowy nr z dn.. ZAMAWIAJĄCY: Użytkownik WYKONAWCA: Gwarant Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. w Spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o.

PROCEDURA. w Spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o. PROCEDURA Nr A 211 Wydanie 3 24.06.2015 Strona 1 z 10 PROCEDURA wydawania świadectwa maszynisty w Spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o. NINIEJSZY DOKUMENT JEST WŁASNOŚCIĄ Spółki Przewozy Regionalne sp.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2015 WÓJTA GMINY WODZIERADY z dnia 20 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2015 WÓJTA GMINY WODZIERADY z dnia 20 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 6/2015 WÓJTA GMINY WODZIERADY z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Wodzierady. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 324/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU Z DNIA 09.09.2015

ZARZĄDZENIE NR 324/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU Z DNIA 09.09.2015 ZARZĄDZENIE NR 324/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU Z DNIA 09.09.2015 w sprawie ustalenia Regulaminu zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miasta Sopotu Na podstawie art. 30 Ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2016 r. Poz. 226 OBWIESZCZENIE. z dnia 27 stycznia 2016 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2016 r. Poz. 226 OBWIESZCZENIE. z dnia 27 stycznia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2016 r. Poz. 226 OBWIESZCZENIE Ministra infrastruktury i BUDOWNICTWA 1) z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46 /2011 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 19 maja 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 46 /2011 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 19 maja 2011r. ZARZĄDZENIE NR 46 /2011 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 19 maja 2011r. w sprawie określenia instrukcji użytkowania samochodów służbowych, gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliw. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 Wójta Gminy Borowie z dnia 08 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15 Wójta Gminy Borowie z dnia 08 kwietnia 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 15 Wójta Gminy Borowie z dnia 08 kwietnia 2009 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych

Bardziej szczegółowo

z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.)

z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.) Dz.U.03.230.2303 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ DOŚWIADCZENIA UTK NA PODSTAWIE PRZESYŁANYCH PRZEZ PODMIOTY INFORMACJI O WPROWADZANYCH

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ DOŚWIADCZENIA UTK NA PODSTAWIE PRZESYŁANYCH PRZEZ PODMIOTY INFORMACJI O WPROWADZANYCH Urząd Transportu Kolejowego ZARZĄDZANIE ZMIANĄ DOŚWIADCZENIA UTK NA PODSTAWIE PRZESYŁANYCH PRZEZ PODMIOTY Utrzymanie INFORMACJI O WPROWADZANYCH techniczne wagonów ZMIANACH towarowych w kontekście recertyfikacji

Bardziej szczegółowo

U M O W A NA DOSTAWĘ AUTOBUSÓW MIEJSKICH KLASY MIDI DLA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W ZDUŃSKIEJ WOLI

U M O W A NA DOSTAWĘ AUTOBUSÓW MIEJSKICH KLASY MIDI DLA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W ZDUŃSKIEJ WOLI ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ z dn. 16.12.2013 r. - (WZÓR) U M O W A NA DOSTAWĘ AUTOBUSÓW MIEJSKICH KLASY MIDI DLA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W ZDUŃSKIEJ WOLI zawarta w dniu. w Zduńskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania i wykonywania obsługi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 477/2014 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA. z dnia 17 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 477/2014 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA. z dnia 17 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 477/2014 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza progu stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

http://localhost:12130/akty/tresc/171847

http://localhost:12130/akty/tresc/171847 Page 1 of 7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury/1/ z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy (Dz. U. Nr 230, poz. 2303) Na podstawie art. 39e ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Procedura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgłaszania awarii i prac planowych na kablach światłowodowych. Ie-109. Warszawa, 2014 rok

Procedura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgłaszania awarii i prac planowych na kablach światłowodowych. Ie-109. Warszawa, 2014 rok Załącznik do zarządzenia Nr 2/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 stycznia 2014 r. Procedura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgłaszania awarii i prac planowych na kablach światłowodowych

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RUCHU NA LINIACH METRA. Rozdział 1 Przepisy ogólne

PROWADZENIE RUCHU NA LINIACH METRA. Rozdział 1 Przepisy ogólne PROWADZENIE RUCHU NA LINIACH METRA Rozdział 1 Przepisy ogólne 140. 1. Szczegółowe zasady i warunki prowadzenia ruchu i sygnalizacji na liniach metra określa zarządca infrastruktury. 2. Karta próby hamulca

Bardziej szczegółowo

POJAZDÓW KOLEJOWYCH. zawarta dnia... w Krakowie pomiędzy:

POJAZDÓW KOLEJOWYCH. zawarta dnia... w Krakowie pomiędzy: Załącznik do uchwały Nr 1408/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 grudnia 2014r. UMOWA UŻYCZENIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH zawarta dnia... w Krakowie pomiędzy: Województwem Małopolskim z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 1 Ustawa o dozorze technicznym z dn. 21.12.2000 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 963 z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

Procedura: Współpraca z dostawcami i wykonawcami. Rozdział 1. Cel i zakres procedury Rozdział 2. Dokumenty związane... 3

Procedura: Współpraca z dostawcami i wykonawcami. Rozdział 1. Cel i zakres procedury Rozdział 2. Dokumenty związane... 3 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Cel i zakres procedury... 3 Rozdział 2. Dokumenty związane... 3 Rozdział 3. Zasady odpowiedzialności... 4 Rozdział 4. Opis postępowania... 8 Rozdział 5. Zapisy... 12 Rozdział 6.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU Załącznik do Zarządzenia nr 0050.161.2011 z dnia 25 października 2011 r. ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 1 lipca 2014r. Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r. Dz.U.2005.69.622 2007.10.12 zm. Dz.U.2007.178.1264 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Systemu Ochrony Informacji (SOI) w GK PSE

Rozbudowa Systemu Ochrony Informacji (SOI) w GK PSE Załącznik 1: Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia Część II SIWZ Załącznik nr1 do Części II SIWZ Koncepcja Rozbudowy Systemów Ochrony Informacji (SOI) eksploatowanych w GK PSE 13 Załącznik 2: Wykaz sprzętu,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4 /12 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie z dnia 6 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 4 /12 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie z dnia 6 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 4 /12 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich z dnia 6 lutego 2012 r. wprowadzające Instrukcję w sprawie zasad gospodarowania samochodami służbowymi stanowiącymi własność Zarządu Dróg Miejskich.

Bardziej szczegółowo

Tytuł Instrukcji: Obsługa Reklamacji

Tytuł Instrukcji: Obsługa Reklamacji LOGO ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KOPALNIA SOLI "KŁODAWA" S.A. Wydanie: 3 Data: 2009-12-10 Strona: 1/6 Tytuł Instrukcji: Obsługa Reklamacji Kopia: ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi tymczasowych ograniczeń prędkości (TSR) w systemie ERTMS/ETCS Ie-30

Instrukcja obsługi tymczasowych ograniczeń prędkości (TSR) w systemie ERTMS/ETCS Ie-30 Załącznik do Zarządzenia Nr 46/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 listopada 2014. r. Instrukcja obsługi tymczasowych ograniczeń prędkości (TSR) w systemie ERTMS/ETCS Ie-30 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac

l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. procedury Wyciąg z procedury Zarządzanie kompetencjami personelu

Procedura Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. procedury Wyciąg z procedury Zarządzanie kompetencjami personelu Wyciąg z Zarządzanie Strona: 1/8 WYCIĄG Z PROCEDURY ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI PERSONELU ZATWIERDZONEJ W DNIU 04.05.2106 r. Wyciąg z Zarządzanie Strona: 2/8 1. Procedura wydawania świadectw maszynisty.

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania samochodami służbowymi przez Urząd Gminy w Dobromierzu

w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania samochodami służbowymi przez Urząd Gminy w Dobromierzu ZARZĄDZENIE NR 46/09 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania samochodami służbowymi Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/14 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 25 luty 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 6/14 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 25 luty 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 6/14 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 25 luty 2014 roku w sprawie określenia Instrukcji użytkowania samochodów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 lutego 2014 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 5 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 29 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 5 lutego 2014 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 5 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 29 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 5 lutego 2014 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 5 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie form uwierzytelniania użytkowników systemów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 249/14 WÓJTA GMINY NAREWKA. z dnia 12 czerwca 2014

ZARZĄDZENIE NR 249/14 WÓJTA GMINY NAREWKA. z dnia 12 czerwca 2014 ZARZĄDZENIE NR 249/14 WÓJTA GMINY NAREWKA z dnia 12 czerwca 2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I 1.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I 1. . REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Prezydencie/Zastępcach Prezydenta rozumie się przez

Bardziej szczegółowo

Praca Komisji egzaminacyjnej

Praca Komisji egzaminacyjnej Praca Komisji egzaminacyjnej w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

wprowadzony Uchwałą Nr 5/4/2009 z dnia roku Zarządu Spółki MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach

wprowadzony Uchwałą Nr 5/4/2009 z dnia roku Zarządu Spółki MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W GORLICACH PRZEPROWADZANYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH wprowadzony Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zasady ogólne

Rozdział I Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr./2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia...2014r. R E G U L A M I N udzielania przez Powiat Skarżyski zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

oraz użytkowania niezgodnie ze specyfikacją techniczną opisaną w niniejszej instrukcji. KARTA GWARANCYJNA 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 15 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 23.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia. Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (.Dz. U. z 2013r. poz. 594

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. / NR / 2015 zawarta w dniu.2015r.

Umowa Nr.. / NR / 2015 zawarta w dniu.2015r. Projekt umowy Nie wypełniać Umowa Nr.. / NR / 2015 zawarta w dniu.2015r. pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, ul. Pionierów 2, 84 300 Lębork, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 17/I NADZORY PRZEMYSŁOWE NA PODSTAWIE UZNANEGO SYSTEMU PLANOWEGO UTRZYMANIA URZĄDZEŃ

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 17/I NADZORY PRZEMYSŁOWE NA PODSTAWIE UZNANEGO SYSTEMU PLANOWEGO UTRZYMANIA URZĄDZEŃ PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 17/I NADZORY PRZEMYSŁOWE NA PODSTAWIE UZNANEGO SYSTEMU PLANOWEGO UTRZYMANIA URZĄDZEŃ 2001 Publikacje I (Informacyjne) wydawane przez Polski Rejestr Statków mają charakter instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe.

Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe. Załącznik Nr 1 Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe. 1. Ilekroć mowa w instrukcji o: 1) pojeździe należy przez to rozumieć samochody służbowe, będące własnością Gminy Skąpe,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19/2015 Wójta Gminy Żukowice z dnia 3 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 19/2015 Wójta Gminy Żukowice z dnia 3 marca 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 19/2015 Wójta Gminy Żukowice z dnia 3 marca 2015r. w sprawie określenia Instrukcji użytkowania samochodów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliwa w samochodach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie.

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie. REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie. I Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2013 Burmistrza Szydłowca z dnia 26 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 33/2013 Burmistrza Szydłowca z dnia 26 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 33/2013 Burmistrza Szydłowca w sprawie określenia Instrukcji użytkowania samochodów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliwa w samochodach służbowych.

Bardziej szczegółowo

awarii. - Legalizacji. - Kalibracjach oraz regulacje wymagane przez producenta i obowiązujące w tym zakresie

awarii. - Legalizacji. - Kalibracjach oraz regulacje wymagane przez producenta i obowiązujące w tym zakresie 1 z 5 2015-05-28 11:51 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 120140-2015 z dnia 2015-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ełk Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeglądzie, konserwacji oraz naprawie

Bardziej szczegółowo

24 września 2007 r r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 15 grudnia r. 6 kwietnia 2009 r. 1 stycznia r.

24 września 2007 r r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 15 grudnia r. 6 kwietnia 2009 r. 1 stycznia r. WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE L.p. Symbol Nazwa instrukcji Obowiązuje od 1. Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów 24 września Przepis

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017 Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017 Strona 1 z 6 Spis zawartości części technicznej: 1. Opis

Bardziej szczegółowo

3) warunki, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych;

3) warunki, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych; Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy z dnia 2005-04-01

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2011 Dyrektora MGZO z dnia 1 marca 2011r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO 1 1.

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości) KONTRAKT nr. 1. z siedzibą w, 2. z siedzibą w, 3. z siedzibą w.

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości) KONTRAKT nr. 1. z siedzibą w, 2. z siedzibą w, 3. z siedzibą w. KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości) KONTRAKT nr Wykonanie robót budowlanych obejmujących dokończenie zadania inwestycyjnego EC1 Zachód (Zadanie 2), realizowanego w ramach Projektu pn. Rewitalizacja EC-1

Bardziej szczegółowo

WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW

WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW BR.0050.81.20 15 ZARZĄDZENIE NR 79/2015 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zasad użytkowania samochodów służbowych w Urzędzie Gminy Stanisławów Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/2012 Wójta Gminy w Orłach z dnia 12 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 65/2012 Wójta Gminy w Orłach z dnia 12 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 65/2012 Wójta Gminy w Orłach z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad obsługi transportowej i stawek za jeden kilometr przejazdu pojazdem nie stanowiącym własności pracodawcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

24 września 2007 r r. 14 czerwca 2015 r. 31 marca 2015 r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 09 marca 2015 r.

24 września 2007 r r. 14 czerwca 2015 r. 31 marca 2015 r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 09 marca 2015 r. WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE L.p. Symbol Nazwa instrukcji Obowiązuje od 1. Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów 24 września 2007

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA UŻYCZENIA Nr TD.III. 7012-UUŻ / /2008

UMOWA UŻYCZENIA Nr TD.III. 7012-UUŻ / /2008 WZÓR UMOWA UŻYCZENIA Nr TD.III. 7012-UUŻ / /2008 zawarta w Toruniu, w dniu.. 2008 roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy Pl. Teatralnym 2, reprezentowanym przez: 1) -..

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania służbowych telefonów komórkowych Rozdział 1. Przedmiot (cel)

Regulamin użytkowania służbowych telefonów komórkowych Rozdział 1. Przedmiot (cel) Regulamin użytkowania służbowych telefonów komórkowych Rozdział 1. Przedmiot (cel) 1. Regulamin użytkowania służbowych telefonów komórkowych określa i reguluje zasady użytkowania i przydziału służbowych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. ochrony danych osobowych określający politykę bezpieczeństwa. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu

R E G U L A M I N. ochrony danych osobowych określający politykę bezpieczeństwa. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu R E G U L A M I N ochrony danych osobowych określający politykę bezpieczeństwa Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3 Regulamin Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIK 3 Regulamin Komisji Przetargowej Regulamin określa organizację, skład, zakres obowiązków oraz tryb pracy członków komisji przetargowej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Komisja Przetargowa w AMG, zwana dalej Komisją, jest zespołem powoływanym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Art. 10.

Rozdział 3 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Art. 10. Rozdział 3 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Art. 10. 1. Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach: 1) regulacji transportu kolejowego, 2) licencjonowania transportu kolejowego,

Bardziej szczegółowo

Załączniki nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załączniki nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Załączniki nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 1. Określenie przedmiotu zamówienia Świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych badań dozorowych, konserwacji urządzeń transportu bliskiego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Postępowanie po wystąpieniu zagrożenia lub zdarzenia

PROCEDURA Postępowanie po wystąpieniu zagrożenia lub zdarzenia S t r o n a 1 z 8 PROCEDURA P/16 Postępowanie po wystąpieniu zagrożenia lub zdarzenia S t r o n a 2 z 8 Spis treści: 1. Cel procedury 2. Przedmiot procedury 3. Odpowiedzialność i uprawnienia 4. Opis przebiegu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P/20 - wydawania świadectwa maszynisty w Spółce Koleje Śląskie Sp. z o.o.

PROCEDURA P/20 - wydawania świadectwa maszynisty w Spółce Koleje Śląskie Sp. z o.o. Przewoźnik Kolejowy Strona 1 z 10 PROCEDURA P/20 - wydawania świadectwa maszynisty w Spółce Koleje Śląskie Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi własność Kolei Śląskich, a jego rozpowszechnianie, kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA 1. Przedmiot zamówienia : NAPRAWA SYMULATORÓW I TRENAŻERÓW (SiT) typu AGPT i ASPT: Zad. nr 1 Naprawa symulatora czołgu LEOPARD

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2013/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 26 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2013/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 26 lutego 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 6/2013/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie użytkowania służbowych pojazdów samochodowych i prowadzenia odpowiedniej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2012 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2012 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2012 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i remont pomieszczeń budynku Wydziału Chemii we Wrocławiu przy ul. Joliot- Curie 14

Przebudowa i remont pomieszczeń budynku Wydziału Chemii we Wrocławiu przy ul. Joliot- Curie 14 - WZÓR- Postępowanie nr BZP.2422.17.2014.JS Załącznik nr 4 Do Umowy nr KARTA GWARANCYJNA określająca uprawnienia Zamawiającego (Użytkownika) tj. Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu jako uprawnionego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła Załącznik nr 6 Zawarta w Warszawie, w dniu 2015 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Zespołem Szkół nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

z dnia. r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

z dnia. r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów Projekt z dnia 4 maja 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia. r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą" reprezentowanym przez:

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Umowa Nr./2017 zawarta w dniu... 2017 roku w Przeworsku pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Szkolna 6, 37 200 Przeworsk zwanym dalej w tekście Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

Załącznik nr 1 do umowy UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Załącznik nr 1 do umowy UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski

Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski Zarządzenie Nr 69/15 Burmistrza Pasłęka z dnia 23 lipca 20115 r. w sprawie nadania regulaminu korzystania z samochodu służbowego marki Dacia Duster w Urzędzie Miejskim w Pasłęku Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące przepisy i najlepsze praktyki dla dokumentacji systemu utrzymania (DSU)

Obowiązujące przepisy i najlepsze praktyki dla dokumentacji systemu utrzymania (DSU) Obowiązujące przepisy i najlepsze praktyki dla dokumentacji systemu utrzymania (DSU) Urząd Transportu Kolejowego Departament Bezpieczeostwa Kolejowego Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo