Nr sprawy: WIF-212-3/2013 Warszawa,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr sprawy: WIF-212-3/2013 Warszawa, 2013-02-19"

Transkrypt

1 Warszawa, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Przedmiot zamówienia: dostawa serwerów i macierzy blade do rozbudowy środowiska wirtualnego i integracji infrastruktury IT CPV CPV CPV CPV Serwery Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) Pakiety oprogramowania dla sieci Urządzenia sieciowe Zamówienie będzie realizowane na rzecz Projektu Portal e-norma w Polskim Komitecie Normalizacyjnym część II. Zamawiający: Polski Komitet Normalizacyjny ul. Świętokrzyska 14 B Warszawa NIP: REGON: Zatwierdzam: dr inż. Tomasz Schweitzer Prezes PKN

2 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Informacje ogólne... 3 Rozdział 2 Stan aktualny... 4 Rozdział 3 Opis przedmiotu zamówienia... 5 Rozdział 4 Sposób i termin realizacji zamówienia Rozdział 5 Warunki udziału w postępowaniu Rozdział 6 Ocena ofert Rozdział 7 Aukcja elektroniczna Rozdział 8 Zawarcie umowy Rozdział 9 Zasady Poufności Rozdział 10 Środki ochrony prawnej Załącznik nr 1 - Wzór oferty wraz z załącznikami Załącznik nr Strona 2 z 44

3 Rozdział 1 Informacje ogólne 1. Polski Komitet Normalizacyjny z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14B zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa serwerów i macierzy blade do rozbudowy środowiska wirtualnego i integracji infrastruktury IT, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą. 2. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 7. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia (zakresu czynności), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 8. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w PLN. 9. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wykonanie całości zamówienia, z zastrzeżeniem art. 141 Ustawy. 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ lub w razie jakichkolwiek wątpliwości co do interpretacji postanowień SIWZ stosuje się przepisy Ustawy lub aktów wykonawczych do Ustawy. Strona 3 z 44

4 Rozdział 2 Stan aktualny 1. PKN wykorzystuje wymienione poniżej zasoby IT, które będą rozbudowywane i zintegrowane z dostarczanym sprzętem: 1.1. System VMWare ESXi serwerów kasetowych Dell PowerEdge 1955 zarządzanych przez vcenter Server Zasoby dyskowe, połączone z serwerami kasetowymi przez FC 2 Gb/s za pośrednictwem kasetowego przełącznika FC MacData Macierz NetApp FAS 2040, parametry: - system Data ONTAP 8.0.3P2-2 kontrolery - 4 porty Fibre Channel 1/2/4 Gb/s (po 2 porty na kontroler) - 12 dysków 600 GB SAS - dodatkowa półka NetApp DS4243 z 24 dyskami 3TB SATA. 2. PKN planuje podłączenie dostarczonego w wyniku zamówienia sprzętu do sieci LAN: Obudowa Blade zostanie zamontowana w serwerowni na 1 piętrze i połączona 4 interfejsami 10GbE z dwoma przełącznikami Cisco Catalyst 4506, znajdującymi się w serwerowni na 2 piętrze. Pomiędzy serwerowniami jest przeciągnięty kabel światłowodowy zakończony po obu stronach krosownicą z gniazdami SC. W przełącznikach Cisco Catalyst na 2 piętrze brakuje w tej chwili modułów GBIC 10 GB/s potrzebnych do połączenia z krosownicą światłowodową. Strona 4 z 44

5 Rozdział 3 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 serwerów kasetowych i 2 macierzy kasetowych wraz z obudową blade i oprogramowaniem VMware ESXi, które będą zarządzane przez posiadane przez Zmawiającego oprogramowanie wymienione w Rozdziale 2 pkt Wymagania ogólne 1.1. Oferta musi zawierać informację o oferowanym sprzęcie z podaniem producenta, modelu, oznaczeń a także specyfikację techniczną oferowanego modelu potwierdzającą spełnienie minimalnych wymagań określonych w SIWZ Oferowany sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek polski do oferty należy dołączyć odpowiednie oświadczenia producenta sprzętu (lub jego autoryzowanego Partnera Handlowego) oraz Wykonawcy Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta sprzętu na dostawę do PKN do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta sprzętu (lub jego autoryzowanego Partnera Handlowego) Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy i nieużywany Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producenta na okres minimum wymagany w SIWZ do oferty należy dostarczyć odpowiednie oświadczenia Wykonawcy i producenta sprzętu (lub jego autoryzowanego Partnera Handlowego) W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji, dyski pozostają u Zamawiającego do oferty należy załączyć oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu (lub jego autoryzowanego Partnera Handlowego) Wykonawca powinien zapewnić w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejęcie przez producenta oferowanego sprzętu na siebie wszelkich zobowiązań związanych z serwisem - do oferty należy dołączyć odpowiednie oświadczenie producenta sprzętu (lub jego autoryzowanego Partnera Handlowego) Wykonawca powinien zapewnić możliwość odpłatnego przedłużenia czasu serwisu producenta o dwa kolejne lata po wygaśnięciu gwarancji do oferty należy załączyć oświadczenie producenta sprzętu (lub jego autoryzowanego Partnera Handlowego) Dostarczane licencje nie będą ograniczone czasowo ani terytorialnie. Strona 5 z 44

6 1.10. Wszystkie licencje muszą być dostarczone wraz z minimum 3 letnim prawem do korzystania z usługi wsparcia technicznego, liczonym od daty podpisania protokołu odbioru, świadczonym przez producenta oprogramowania. Wsparcie powinno być realizowane w systemie 24 godziny/ 7 dni w tygodniu oraz obejmować prawo do korzystania z najnowszych dostępnych na rynku wersji oprogramowania i jego uaktualnień do oferty należy dostarczyć odpowiednie oświadczenia Wykonawcy i producenta będącego licencjodawcą oprogramowania (lub jego autoryzowanego Partnera Handlowego) Producent sprzętu i producent oprogramowania muszą posiadać certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z PN-EN ISO 9001:2009 lub innymi powszechnie uznawanymi w Unii Europejskiej do oferty należy załączyć certyfikat Oferowany sprzęt musi posiadać Deklarację zgodności CE do oferty należy załączyć Deklarację zgodności CE. 2. Wymagania szczegółowe 2.1. Obudowa typu blade musi spełniać następujące wymagania minimalne: Obudowa Ilość serwerów Moduły rozszerzeń Obudowa maksymalnej wysokości 10U do instalacji w standardowej szafie Rack 19" z kompletem kabli i przewodów połączeniowych niezbędnych do podłączenia zaoferowanego zestawu Obudowa musi umożliwiać zainstalowanie min. 16 sztuk fizycznych serwerów bez konieczności rozbudowy o dodatkowe komponenty. Przynajmniej 6 zatok umożliwiających instalację modułów Hot Plug: - moduły Pass-Through FC4/FC8 umożliwiające wyprowadzenie sygnałów z kart HBA FC na zainstalowanych serwerach blade - moduły Pass-Through Ethernet - moduły infiniband (4x DDR, min. 8 portów zewnętrznych) - przełączniki FibleChannel FC4/FC8 - przełączniki Gigabit ethernet -przełączniki 10Gb Ethernet - przełączniki 40Gb Ethernet Zainstalowane moduły w warstwie sieciowej szkieletu A: Redundantne przełączniki 40Gb, każdy posiadający: min. 32 porty wewnętrzne, min. 2 porty 40Gb zewnętrzne, możliwość instalacji min. 2 dodatkowych modułów rozszerzeń Zainstalowany dodatkowy moduł posiadający min. 4 porty SFP+ wraz z odpowiednimi wkładkami światłowodowymi SR. Przełącznik musi mieć możliwość przekazywania na portach zewnętrznych i wewnętrznych, informacji o wirtualnych sieciach lokalnych VLAN pomiędzy przełącznikiem Cisco 4500 (po stronie zewnętrznej) a serwerami kasetowymi (po stronie wewnętrznej) zgodnie ze standardem IEEE 802.1q. Zainstalowane moduły w warstwie sieciowej szkieletu B: Redundantne przełączniki 40Gb, każdy posiadający: min. 32 porty wewnętrzne, min. 2 porty 40Gb zewnętrzne, możliwość instalacji min. 2 dodatkowych modułów rozszerzeń Strona 6 z 44

7 Zainstalowany dodatkowy moduł posiadający min. 4 porty SFP+ wraz z odpowiednimi wkładkami światłowodowymi SR. Przełącznik musi mieć możliwość przekazywania na portach zewnętrznych i wewnętrznych, informacji o wirtualnych sieciach lokalnych VLAN pomiędzy przełącznikiem Cisco 4500 (po stronie zewnętrznej) a serwerami kasetowymi (po stronie wewnętrznej) zgodnie ze standardem IEEE 802.1q. Zainstalowane moduły w warstwie sieciowej szkieletu C: Redundantne przełączniki FibreChannel 8Gb/s, każdy posiadający: min. 16 portów wewnętrznych, 24 porty aktywne, 8 portów zewnętrznych obsadzonych wkładkami SFP+, licencja pozwalająca na agregowanie więcej niż dwóch portów Wirtualizacja połączeń Zarządzanie Zasilanie Wentylacja Gwarancja Dokumentacja Wirtualizacja połączeń LAN/SAN. Obudowa lub oferowany system złożony z blade i dodatkowych urządzeń umożliwi wirtualizację połączeń LAN i SAN przez zastosowanie odpowiednich przełączników lub modułów. Jeśli wirtualizacja połączeń wymaga dodatkowego oprogramowania lub elementu powinien on zostać uwzględniony w wycenie. Zintegrowany z obudową moduł switcha KVM umożliwiający przyłączenie lokalne (analogowe) monitora, klawiatury i myszy. System powinien mieć zainstalowane w obudowie blade dwie karty zdalnego zarządzania (Hot-Plug) pracujące w redundancji. Wymiana jednej z nich nie powinna powodować przerw w dostępie do drugiej. System zarządzania powinien umożliwiać: dostęp przez sieć LAN 10/100 Mb (osobne wyjście, własne IP sieci zarządzającej), zdalne włączanie i wyłączanie serwerów blade, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, a także zarządzanie poszczególnymi serwerami (przejęcie ich konsoli w trybie graficznym i tekstowym także w sesji BIOS, podłączenie wirtualnych napędów). Możliwość zarządzania jednocześnie wszystkimi serwerami blade, podgląd poboru energii całej obudowy i poszczególnych serwerów w trybie online. Wymagana możliwość zdalnego update i konfiguracji BIOS oraz detekcji przedawaryjnej. System musi umożliwiać wysyłanie przez komunikatów o błędach do administratorów. Karty zarządzające powinny mieć możliwość przechowywania wszystkich MAC adresów kart sieciowych serwerów oraz adresów WWN niezależnie od zainstalowanych przełączników. Obudowa wyposażona w wyświetlacz LCD umożliwiający diagnostykę. Obudowa fabrycznie wyposażona w 6 zasilaczy Hot Plug pracujących w trybie 3+3,z możliwością pracy w redundancji, możliwość zdefiniowania trybów pracy N+N oraz N+1, 6 kabli zasilających 230V 16A IEC320 C20/C19, oraz 2 listwy PDU z gniazdem wejściowym C20 i minimum 2 gniazdami wyjściowymi C19. System musi zapewniać sprawną wentylację wszystkich serwerów zamontowanych w obudowie nie dopuszczając do ich przegrzania. Producent musi zagwarantować, że dla maksymalnej liczby serwerów w szafie rack wentylatory w obudowach zapewnią wydajne chłodzenie dla wszystkich urządzeń w maksymalnych konfiguracjach przy założeniu dostarczenia przed szafę powietrza o temp. max 25 stopni C. Wentylatory muszą być redundantne typu Hot-Plug. Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do czterech godzin od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Strona 7 z 44

8 2.2. Wykonawca dostarczy 6 sztuk serwerów Blade. Serwer musi spełniać następujące wymagania minimalne: Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Karta graficzna Wbudowane porty Sloty Interfejsy sieciowe Wewnetrzny moduł SD Typu blade, umożliwiająca zainstalowanie min. 8 sztuk serwerów w zaoferowanej wraz z serwerami obudowie Blade. Płyta główna z możliwością zainstalowania do czterech procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach czteroprocesorowych Cztery procesory ośmiordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem, umożliwiające osiągniecie wyniku min punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie w konfiguracji czteroprocesorowej dla oferowanego serwera. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. Min. 16x 32GB pamięci RAM LV RDIMM o częstotliwości pracy 1333MHz płyta powinna obsługiwać do min. 1.5TB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 48 sloty przeznaczonych dla pamięci Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, Lockstep Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 min. 2x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy obsługujące bootowanie z napędów: dyskietek, CD/DVD, klucza USB Min. 4 sloty PCI Express x8 generacji 3 z możliwością obsadzenia kartami mezzanine Warstwa sieciowa szkieletu A: karty sieciowe posiadające min. 2 redundantne złącza 10GbE (dostępnie łącznie 4 złącza 10 GbE) Warstwa sieciowa szkieletu B: karty sieciowe posiadające min. 2 redundantne złącza 10GbE (dostępnie łącznie 4 złącza 10 GbE) Warstwa sieciowa szkieletu C: karty sieciowe posiadające min. 2 redundantne złącza FC 8Gb (dostępnie łącznie 4 złącza FC 8Gb) Zainstalowany wewnętrzny moduł SD z dwoma kartami o pojemności min. 2GB możliwość konfiguracji mirrorów pomiędzy kartami. Kontroler Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 512MB nieulotnej pamięci dysków cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. Dyski twarde Zainstalowane 2 dyski SAS o pojemności 146GB każdy Hot Plug 15k RPM 2.5 skonfigurowane fabrycznie w RAID 1 Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. System VMware Embedded w wersji min. 5.1.x Standard wraz z 3 letnim wsparciem operacyjny technicznym Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej Karta - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości zarządzająca obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów Strona 8 z 44

9 Gwarancja Certyfikaty Dokumentacja - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie - wsparcie dla dynamic DNS - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS wbudowana karta VFlash min. 8GB Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do czterech godzin od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005. Serwer musi posiadać deklarację CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status Certified for Windows dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86. Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela Wykonawca dostarczy 2 sztuki macierzy Blade. Macierz musi spełniać następujące wymagania minimalne: Obudowa macierzy Kontrolery Pamięć cache Interfejsy Dyski twarde Bezpieczeństwo danych Funkcjonalność Pozwalająca na zainstalowanie w zaoferowanej wraz z macierzą obudowie Blade, zajmująca nie więcej niż 15% wolnych slotów obudowy Blade Minimum dwa redundantne kontrolery Hot-Plug zapewniające wysoką dostępność Minimum 2 GB pamięci podręcznej dla jednego kontrolera z nieograniczonym czasowo zabezpieczeniem w razie awarii zasilania, obsługiwane poziomy RAID co najmniej 6,10, 50. Minimum 2 porty 10GbE, min. 1 port 10/100Mb do zarzadzania macierzą Zainstalowane min. 14 dysków SAS o pojemności min. 900GB 10k RPM z możliwością rozbudowy do min. 50TB poprzez dokładanie kolejnych modułów Hot Spare, Technologia SMART, Automatyczne zastępowanie wadliwych sektorów, Automatyczny system monitorowania dysków nadzorujący poprawność zapisu danych na dyskach, Zmiana wielkości dysków logicznych bez przerywania dostępu do danych. Możliwość rozbudowy łącznej pamięci cache grupy modułów macierzy do przynajmniej 128GB. Mechanizm adaptatywnego przenoszenia aktywnych danych na najszybsze dyski bez przerywania dostępu do danych. Strona 9 z 44

10 Oprogramowanie Wsparcie dla systemów operacyjnych Zarządzanie Warunki gwarancji Mechanizm dynamicznej alokacji przestrzeni dyskowej dla dysków logicznych (Thin Provisioning) z możliwością uwolnienia wcześniej zaalokowanej przestrzeni (Space Reclamation, Volume Unmap). Klonowanie i kopie migawkowe Możliwość tworzenia kopii migawkowych bez obciążania kontrolerów macierzy (Redirect on Write) Automatyczna replikcja synchroniczna i asynchroniczna Harmonogram migawek i automatycznej replikacji Zapisywalne i odzyskiwalne snapshoty, kopie migawkowe ze wsparciem dla MS SQL, MS Exchange, VMware ESX Oprogramowanie do zarządzania snapshotami od strony systemów operacyjnych Wielościeżkowy dostęp do danych Możliwość automatycznego wysyłania danych diagnostycznych do producenta macierzy Administrowanie oparte na rolach Centralny monitoring wydajności modułów macierzy (w tym raportowanie również na podstawie historycznych danych) oraz monitoring zdarzeń w obrębie macierzy z możliwością generowania raportów graficznych Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły bez przerywania dostępu do danych. Możliwość migracji całego urządzenia wraz z danymi i konfiguracjami kontrolerów na nowe urządzenie tego samego typu Wsparcie Single Sign-on dla LDAP, AD Metody powiadamiania SNMP, , dziennik systemowy Współpraca z przełącznikami 40GbE - Wielościeżkowy dostęp do danych - Oprogramowanie zarządzające wieloma macierzami - Centralny monitoring wydajności modułów macierzy (w tym raportowanie również na podstawie historycznych danych) oraz monitoring zdarzeń w obrębie macierzy MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2012, Citrix XenServer, RedHat Enterprise Linux, SUSE Linux Server, CentOS, Solaris, IBM AIX, HP-UX, MacOS X Novell Netware, Vmware vsphere Poprzez konsolę zintegrowaną z obudową Blade SNMP, telnet, SSH, HTTP, Web (SSL), Powiadamianie poprzez SNMP, oraz dziennik systemowy Minimum 3 lata gwarancji z czasem reakcji do maksymalnie czterech godzin od zgłoszenia awarii. Przyjmowanie zgłoszeń w trybie 24x7x365, naprawa w miejscu instalacji sprzętu Wykonawca dostarczy wraz ze sprzętem, niezbędne do podłączenia do sieci LAN Zamawiającego, kable światłowodowe oraz 4 moduły X2-10GB-SR 10GBASE-SR X2 producenta przełącznika, do supervisora WS-X45-SUP6L-E w przełączniku CISCO Catalyst Instalacja Strona 10 z 44

11 3.1. Wykonawca w obecności pracownika Zamawiającego zainstaluje i skonfiguruje dostarczony sprzęt Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić instruktaż dla 3 pracowników Zamawiającego W ramach instruktażu wdrożeniowego Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi warsztaty wdrożeniowe w zakresie administrowania i konfiguracji. Rozdział 4 Sposób i termin realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy licencje i sprzęt oraz zainstaluje i skonfiguruje sprzęt w terminie 45 dni od daty udzielenia zamówienia. Wynagrodzenie za zrealizowany przedmiot zamówienia będzie dokonane po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli stron protokołu odbioru, w ciągu 21 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę Rozdział 5 Warunki udziału w postępowaniu 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: 1.1. Posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawcy: wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie serwerów i/lub pamięci masowych o wartości brutto co najmniej zł każde Ocena spełniania warunku zostanie dokona na podstawie: 1) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Wzoru oferty, 2) Wykazu zrealizowanych co najmniej dwóch dostaw serwerów i/lub pamięci masowych o wartości brutto co najmniej zł każde; z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia zostały wykonane w sposób należyty, 3) Przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów udowadniających, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia a w szczególności zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. Pisemne zobowiązania, o których mowa powyżej należy załączyć do oferty. Strona 11 z 44

12 1.2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Ocena spełniania warunku zostanie dokona na podstawie Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Wzoru oferty Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej równą PLN Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Wzoru oferty, 2) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej równą PLN Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Wzoru oferty. 2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące tego podmiotu potwierdzające niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. 3. Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie analizy wymaganych od Wykonawców oświadczeń i dokumentów wskazanych w niniejszej SIWZ. Ocena odbędzie się zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia. Strona 12 z 44

13 4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie może brać udziału Wykonawca, po którego stronie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 Ustawy. Wykonawca taki podlega wykluczeniu z postępowania Ocena spełniania braku podstaw do wykluczenia zostanie dokonana na podstawie: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Wzoru oferty, 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy (stanowiące załącznik nr 8 do Wzoru oferty), 3) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Dokumenty wymagane od zagranicznego Wykonawcy: 5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4 ppkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: Strona 13 z 44

14 a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie ogłoszono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 2) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 4 ppkt 3) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy. 3) Dokumenty, o których mowa w ppkt. 1) litera a i c oraz w ppkt. 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w ppkt. 1) litera b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt ppkt 1) i 2) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt ppkt 3) stosuje się odpowiednio. 6. Inne formularze i dokumenty, które Wykonawca powinien dołączyć do oferty: 1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył swoją ofertę na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz dołączył wszystkie wymagane dokumenty określone w niniejszej SIWZ. Brak wyszczególnionego we wzorze oferty załącznika nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku jego dostarczenia. Formularz oferty powinien być wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 2) W przypadku, gdy Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, w formie oryginału albo kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Strona 14 z 44

15 3) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo uprawniające do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4) Oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawców warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy według wzoru określonego w załączniku nr 3 do Wzoru oferty. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy (według wzoru określonego w Załączniku nr 3a do Wzoru oferty) podpisuje pełnomocnik, o którym mowa w art. 23 ust. 2 Ustawy a oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy podpisuje odrębnie każdy uczestnik Konsorcjum (według wzoru określonego w Załączniku nr 4 do Wzoru oferty). 7. Dokumenty i oświadczenia należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 8. Kontakt z Wykonawcami Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Jerzy Krawiec Anna Przyłęcka 9. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami Wymiana wszelkiej korespondencji, z wyłączeniem dostarczania dokumentów wymaganych na podstawie niniejszej SIWZ, odbywać się będzie w formie elektronicznej. 10. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt 15.3 litera b) terminu Strona 15 z 44

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa www.wilanow-palac.art.pl Znak sprawy: 15/2015/PN/SD Warszawa, 2015-06-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16

Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16 Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, 2012-05-24 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-7/2012 Warszawa, 2012-11-21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, 2011-04-21 Zatwierdzam: dr inż. Tomasz Schweitzer Prezes PKN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... (Wzór) na dostawę nowoczesnej infrastruktury serwerowej i oprogramowania zawarta w dniu.w Warszawie

UMOWA NR... (Wzór) na dostawę nowoczesnej infrastruktury serwerowej i oprogramowania zawarta w dniu.w Warszawie Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR... (Wzór) na dostawę nowoczesnej infrastruktury serwerowej i oprogramowania zawarta w dniu.w Warszawie pomiędzy: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego dla studiów doktoranckich (tekst ujednolicony po zmianach z dnia 4.08.2011 r.) Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Informacje ogólne... 3. Rozdział 2 Terminologia... 4. Rozdział 3 Stan aktualny... 6. Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia...

Rozdział 1 Informacje ogólne... 3. Rozdział 2 Terminologia... 4. Rozdział 3 Stan aktualny... 6. Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia... Warszawa, 2010-03-26 Zatwierdzam:... Prezes PKN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK) w Warszawie Znak sprawy ADZ-23-04/2015 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy Łódź: Rozbudowa systemu informatycznego CEM dla potrzeb wirtualizacji oraz szkieletu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego. dla. Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego. dla. Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Numer sprawy : AZP-381-17/14 Rok założenia 1877 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę serwerów oraz oprogramowania dla Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA: dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wraz z rozbudową

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Tel. (17) 582-05-70 NIP: 817-13-96-575 Faks: (17) 582-05-76 REGON: 690439247 e-mail: mpgk@mpgk.mielec.pl www.mpgk.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Centralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 9 REGON: 140610454 NIP: 701 00 25-324 ZATWIERDZAM Sprawa nr 42/ZP/CBA/2015/TCz Dyrektor Biura Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO URZĘDU DO SPRAW

Bardziej szczegółowo

ul. Królewska 1/7 OO-909 Warszawa 1woizc(L)pgoyp1 www, u.wp.mit.l tel. +48 22 6873294 faks +48 22 6873297 NSPEKTORAT

ul. Królewska 1/7 OO-909 Warszawa 1woizc(L)pgoyp1 www, u.wp.mit.l tel. +48 22 6873294 faks +48 22 6873297 NSPEKTORAT Nr www, u.wp.mit.l i tel. +48 22 6873294 KANCEL AA J;wNA 1woizc(L)pgoyp1 INSPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska 1/7 SKARB PAŃSTWA - INSPEKTORAT UZBROJENIA Prawo (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm)

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A. poniżej 207 000 euro

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A. poniżej 207 000 euro Kraków, dnia 24.03.2015 r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A poniżej 207 000 euro w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonym przez

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa wyspecjalizowanego sprzętu komputerowego

Dostawa wyspecjalizowanego sprzętu komputerowego Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki zaprasza do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo