WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH"

Transkrypt

1 ' l 'i''o)::! Dziennik ustaw Nr n 940 Poz 320 Pozycja WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH Symbol J 'grupa pod dalsze szczeble Nazwa środków trwałych grupa rodzaj podziału Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1983 r (poz 320) Stawka B aynki Budynki przemysłowe transportu handlowe i usługowe składowomagazynowe pawii 19 lony i hale sportowe dyspozytornie portiernie wartownie budynki stacji ratownictwa górniczego baraki niemieszk'alne} inne budynki nie wymienione (z wyjątkiem rodz i 198): Ol o konstrukcji trwałej 1 P(Z) 02 o konstrukcji drewnianej lub innej nietrwałej 3 P(Z) 14 1'161 Budynki biurowe służby zdrowia socjalne mieszkalne szkolne i'kultury (z wyjątkiem oraz 186 rodz 16 i 169): 03 ' o konstrukcji trwałej 04 :: o konstrukcji drewnianej lub innej nietrwalej 3 P(Z) Pawilony handlowe o lekkiej 'prz e szkłonej konstrukcji Kioski i budkj towarowe o kubaturze powyżej 0 ma Budynki gospodarcze i budyqk mieszkalne budownictwa wiejskiego i leśnego (z wyjątkiem rodz 186): 0 o konstrukcji trwałej 1 08 o konstrukcji drewnianej i innej nietrwałej nne budynki mieszkalne i niemieszkalne nie ujęte w poz Ol do 08 w tym również budynki zastępcze z pudeł wagonwych oraz domki kempingowe o kubaturze powyżej 0m 3 2 BuclowJe Bunkry chłodnieprzemysłowe i składowomagażynowe wieże przemysłowe zbiorniki i komory podziemne zbiorniki wieżowe (z wyjątkiem rodz 202 i 204) 2 P() i Silosy 2 P(Z) 204 Chłodnie kominowe i wentylatorowe: 2 o konstrujtcji trwałej 4 3 o konstrukcji drewnianej lub innej nietrwałej 2 O do 3 Budowle górnicze: wieże eksploatacyjne szybów wydqbywczyh pomocniczych wentylacyjnych podsadzkowych itp wieże nieprzenośne do głębienia szybów i otworów wiertniczych: 4 o konsrukcji trwałej 23 o konstrukcji drewnianej lub innej nietrwalej ' 6 2 O do 3 Wieże przenośne do głębienia szybów i otworów wieriniczych 211 O Wkopy górnicze Sztolnie wyrobiska upadowe szyby ślepe i szybiki w górnictwię węglowym ipoza górnictwem węglowym : do i 8 Chodniki pnec szyby podszyiakomory główne w górnictwie węglowym i poza 212 O do 3 górnictwem węgl9wym oraz magazyny podziemne i otwory' wiertnicze 2':':' 220 O l O do 3 Szamba doły gnilne i zbiorniki chłonne osadniki budwle oczy8zczalni wód i ścieków 3 26 O l do 9 ' Rurod'ągi przesyłowe gazu i sprężonego powietrza stacje reprodukcyjnopomiarowe przewody sieci rozdzielczej gazu i 8prężonegopowietrza: 61 stalowe 4 62 żeliwne azbestoceme'ntowe i inne l Rurociągi przesyłowe parowe i ciepłownicze przewody'siecirozdzlelczej prwej i cle płowniczej na potrzeby technologiczne przedsiębiorstw Wraz z kanałami i tunelami' dla rurociągów Rurociągi przesyłowe wody rurociągi przemysłowe i przewody sieci rozdzielczej paro wej i ciepłowniczej na potrzeby komunalne wraz z kanałami przechodnimi i nieprzechodnimi oraz tunelami 2 % l P(Z) ' 1 J '

2 Dziennik Ustaw Nc ' Poi' 320 l O l 46 Sieci rozdzielcze wodociągowe i przeciwpożarowe: żeliwne stalowe azbestocementowe 238 do 12 i inne 3P Zurawie wodne i studzienki żurawiowe oraz wały i groble jak na' przykład: przeciwpo 2 O do 3 8 wodziowe melioracji podstawowych gospodarstw rybackich itp Przewody kanalizacyjne 2P O Rurociągi przesyłowe i rozdzielcze ropy i innych cieczy z wyjątkiem solanki Rurociągi przesyłowe i rozdzielcze 80lanki 0 23 l Rurociągi nietechnologiczne do innyc)l cieczy na przykład mleka wód mineralnych itp 238 Rurociągi podsadzkowe: 1 00 z rur stalowych 33 2 Ol z rur stalowych z wkładką bazaltową O l Drgi 'kolejowe i sieci elektrotrakcji kolejowej użytku niepublicznego (koleje piaskowe 24 O do 4 górnicze z siecią i inne użytku niepublicznego) ' ' O l Drogi kolej'owe normalno i wąskotorowe użytku publicznego l 24Q 8 Trasy (drogi) kolei linowych O do 4 Sieci elektrotrakcji kolejowej na 8zlaku i na stacji bez względu na napięcie O do 9 Tory tramwajowe i rozjazdy oraz sieci elekrotrakcji tramwajowej i trolejbu8owej v O do Drogi kołowe ulice i place oraz budowle inżynieryjne dróg ulic i placów oraz dróg 24 kolejowych: 8 o konstrukcji trwałej 1 9 o konstrukcji nietrivałej 246 Budowle 8tacyjne: rampy perony itp: 80 o konstrukcji trwał ej ' 2 81 o konstrukcji drewnianej lub innej nietrwałej 20 O l 2 Budowle morskie i śródlądowe wodne: fałóchrony nabrze ż a skarpowe oczepowe pirsy pomojlty estakadymola i dalby: 82 o konstrukcji trwałej 2 83 o konstrukcji' dre'nianej i innej nietrwałej Umocnienia brzegów morskich: nabrzeża opaski ostrogi okladziny ścianki prgi itp oraz akwedukty akwenr portowe tory wodne głębia dokowa kanały dojściowe do portów i przystani wodnych morskich: 84 ' : o kons'trukcji trwałej 2 8 ' o konstrukcji drewnianej lub innej nietrwałej Doki portowe zalądowione w portach morskich i śródlądowych Budowle piętrzące (jazy zapory śluzy przelewy itp) kanały wodne żeglowne żeglow 21 O do 2 noenergetyczne przemysłowe i inne niero1nicze k!łnały melioracji podstawowych bu 23 O do ' dowie regulacyjne na rzekach i poiokach górkich Wiocnienia brzegowe wód śródądo 24 O do 3 8 wych oraz pochylnie stoczniowe i slipy: 29 O do 29 O do l 8 ' o konstrukcji trwałej l 88 o konstrukcji drewnianej lub innej nietrwałej Budowle i konstrukcje hydrotechniczne podstawowe i pomocnicze w energtyce O do 4 Ujęcia i zrzuty wody powierzchniowe i systemem studni wierconych i kopanych (z wy 6 do 9 jątkiem żurawi wodnych i studzienek żurawiowych) atudnie kopane ujęcia za pomocą galerii poziomej itp Studnie wiercone Budowle uzdatniania wody jak filtry pospieszne i powole pompownie komory reakcyjne itp Linie oraz sieci energetyczne 'i telekomunikacyjne kablowe Linie energetyczne i telekomunikacyjne napowietrzne: o konstrukcji trwałej 3 9 o konstrukcji nietrwałej 4 ( 1

3 ' Dziennik Ustaw Nr Poz do 288 Budowle sportowe: 96 o konstrukcji trwałej 2P 9 o konstrukcji drewnianej lub innej nietrwałej Wieże przeciwpożarowe: 98 o konstrukcji trwałej 1 99 o konstrukliji drewnianej lub innej nietrwałej Anteny i urżądzenia antenowe radiostacji i telestacji stałych Budowle oznakowania ' nawigacyjnego posadowione na lądie ' i wodzie jak latarnie morskie nabieniki znaki świetlne maszyny sygnalizacyjne itp służące do nawigacji w portach i przystaniach morskich ' 1 P Latarnie oświetleniowe oraz ogrodzenia i parkany 3P 29 Kominy wolrio stojące przemysłowe i inne: 3 O murowane 2P 4 l 3 żelbetowe 3P 2 4 stalowe P 296 Estakady pomosty podpory rurociągów itp: 6 o konstrukcji trwałej 2P ' o konstrukcji drewnianej lub innej nietrwałej 4P 299 nne budowle nie wymienione: 8 30 zadaszenia (powłoki) pneumatyczne i inne uzbrojenia chmielników winnic plantacji wikliny szkółek leśnych i inne uzbroje ni zasadzeń wieloletnieh 4 HO O do 2 8 schrony przeciwstrzałowe w kopalniach kamieniołomach itp oraz inne budoe specjalnego przeznaczenia 4 Hl 0 OH i 018 Budowle i urządzenia wodnomelioraeyjne w zakresie melioracji szczegółowych i półpodstawowych (kanały i budowle piętrzące zaliezane do melioracji podstawowych ujęte 3 są w pol' 66 8 i 88) 3 KotlYimaszyny energetyezne Kotły grzejne i parowe (z wyjątkiem ujętych w ' poz 11) H Kotły bloków energetyki zawodowej 4 32 Maszyny napędowe pierwotnie nie zespolone Turbiny parowe Turbiny wodne Maszyny parowe tłokowe: 14 do 00 obrotów na minutę 1 powyżej 00 obrotów na minutę Silniki spalinowe na paliwo lekkie ciężkie gazowe: 16 do 00 obrotów na minutę 1 do 00 obrotów na minritę 18 powyżej 00 obrotów na minutę Silniki powietrzne: 19 O do 1 20 do 22 drjlwniane do 18 23' do 26 8 stalowe 4 32 Koła wodne: do do 62 drewniane 162 do '12 stalowe i stalowodrewniane 4 40 do 42 0 do 2 0 do 2 80 do''!! 328 Silniki napędzane pówietrzem sprężonym: 163 O powietrzne tłokowe do 12 powietrzne wirnikowe 2 33 Maszyny elektryczne wirujące nie zespolone do 338 Maszyny elektryczne wirujące nie zespolone Układy napędowe elektryczne skojarzone 4 ' '

4 ' '' Dziennik Ustaw Nr '2 ( 943 Poz 320 l Ag r e g a t y (z e s po ł y) elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze Turbozespoły:gerieratory turbiny parowe z wyjątkiem ujętych w poz w blokach energetyki zawodowej Turbozespoły: generatory turbiny wodne Zespoły elektroenergetyczne: generatory silniki parowe tłokowe silniki' spalinowe 34 na paliwo lekkie ciężkie i gazowe Zerpoły elektroenergetyczne polowe o napędzie spalinowym 12 _ 4 M a 8 yo y ur ł d z e o i a i a p ar y 'o g ó o e g o z a 8 t o 8 0 w a o i a 40 Obrabiarki do metali s kra waj ą c e o g ó l n e go z a s t o li o w a n i a '' Zespoły wiatrowe elektryczne Przetwornice Tokarki (z wyjątkiem rodz 400 l 2 8) l 2 Tokarki tarczowe i karuzelowe Automaty tokarskie tokarki rewolwerowe i z automatycznym cyklem pracy Wiertarki wiertarkofrezarki wytaczarki frezarki wzdłużne i bramowe karuzelowe ( bębnowe Piły i pilnikarki Strugarki dłutownice przeciągarki i bruzdonice 8 ( ' Szlifierki (z wyjątkiem szlifierek ze sterowaniem programowym ujętych w poz 214) Obrabiarki do m e t a l i ' s kra waj ą c e specjalne i specjalizowane do 0812 do 1 Tokarki specjalne i specjalizowane (z wyjątkiem rodz 4 11) Tokarki epecjalne dla hutnictwa i kolejnictwa Frezarki piły pilnikarki specjalne i specjalizowane obrabiarki do uzwojeń i uzębień Strugarki dłutownice przeciągarki i bruzdownice specjalne i specjalizowane Szlifierki specjalne i specjalizowane w tym szlifierki dla hutnictwa i kolejnictwa O Linie obróbcze z obrabiarek podstawowych (obrabiarki kombinowane) l 2 3 Jednostki obróbcze obrabiarki zespołowe i linie obróbcze złożone z obrabiarek specjalnych Obrabiarki specjalne (w tym szlifierki i obrabiarki ze stezowaniem programwy!p) Maszyny do obróbki plastycznej' metali i tworzyw sztucznych Młoty i kuźniarki ( 8?' Prsy do metali i 'tworzyw sztucznych oraz proszków spiekanych i Maszyny do gięcia i prostowania nitownice nożyce do metali i tworzyw sztucżnych (z wyjątkiem rodz 424 ujętego w poz 32) Ciągarki Maszyny do skręcania i wyrobu sprężyn spiralnych nne maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych 8 43 ' Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w przemyśle spożywcym Maszyny urządzenia i aparaty do rozdrabniania surowców rozcierania i mieszania mas surowcowych łamacze walcowe Filtry (prasy) błotliarki cedzidła mechaniczne ' 2 3 Filtry próżniowe filtry z masą filtracyjną filtry z płytami filtracyjnymi Pasteryzatory maszyny urządzenia aparaty do doz?wania pełniania zamykania korkowania etykietowania butelek słoi puszek i tub w tym również automaty z myjką ' (z wyjątkiem rodz ) '434 Ol 02 Zmywarki do słoi zmywark do słoi i puszek ' Maszyny i urządzenia do pakowania w torby i kartony Jw tym również automaty do wxtwarzania torebek' lub kartoników fasonowych) ' Maszyny urządzenia i aparaty do zamaczania mycia płukania i czyszczenia opakowań i butelek nne maszyny urządzenia aparaty ogólnego zastosowania Vi przemyśle rolnym i spo żywczym 8 44 Maszyoy i urządzenia do przetłaczania i sprężaoia cieczy i g az ów Pompy nurnikowe i tłókowe 8 <

5 1 0' f :::r:: A:i' :h[: 'o 'j Dziennik Ustaw Nr Pozo 320 l Ol O 2 42 O l O l 260 j4 2 ' ' 262 lo do do O 2(9 4! l ' ' 23 ) 44 4 tłoczących oleje tłoczących clecze z zawiesinami ciecze pędne i wodę morską Pompy wirowe(z wyjątkiem rodz 441 Ol 02 i 04) Pompy wirowe tłoczące ciecze z zawiesinami wodę morską ciecze gęste oraz ciecze z materiałami ściernymi Pompy wirowe tłoczące solankę i inne' iecze żrące Pompy rotacyjne i zębate 'tłoczących ciecze kwaśne i ługi Sprężarki ' (z wyjątkiem rodz 444 f i 3) Sprężarki amoniakalne i do gazów słabo korodujących Sprężarki przewoźne Dmuchawy i ssawy tłoczących gazy słabo korodujące tłoczących gazy agresywnie korodujące tłoczących gazy wyjątkowo agresywnie korodujące Wentylatory pracujących w podwyższonej temperaturze wyciągających gazy zanieczyszczone pyłanii pracujących w ciężkich warunkach w przemyśle chemicznym tj w oddziałach superfosfatu i fluorokrzemianu Pozostałe maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów (z wyjątkiem rodz i 44981) Urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów: ręczne elektryczne i przepływomierze składowe do paliw płynnych P i e c e przemysłowe Piece do przerobu suowców (z' WYj!łtkiem rodz 400) Piece do prżerobu surowca wielokomorowe Piece do przetwarżania paliw (z wyjątkiem rodz 4) Piece koksownicze Piece grzewcze (do na'grzewania wsadu przed przeróbką plastyczną oraz do suszenia) Piece grzewcze (do obróbki ieplnej) Piece topielne Piece do wypalania okresowe Piece do wypalania kręgowe i wielokomorowe (pierścieniowe) Piece do wyp'alania tunelowe Mieszalniki stalownicze i konwertory (z wyjątkiem rodz i 42) Konwertory do wytwarzania stali Konwertory rozkładni gazu Piece indukcyjne wysokiej częstotliwości Aparaty do wymiany ciepła Aparaty do wymiany ciepła (z wyjątkiem rodz 4690) )Vymienniki przeponowe rurowe pracujące jako chłodnice kwasu siarkowego Wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody Chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu Maszyny i aparaty do operacji i procesów m a t e r ia ł o w y c h Mieszalniki cieczy poza emaliowanymi Miesz(llniki Cieczy emaliowane Skrubery Kolumny ' pracujących w optymalnych warunkach pracy na przykład w przemyśle naftowym ' 8 C i ' t '':'?' :

6 ' Maszyny ' ro V' ' J' 1'::' ' ' > ' ' Dziennik Ustaw Nr 2 94 Poz 320 ' l S' i nitracyjnych i denitracyjnych 12 S 4 Aparaty bębnowe Aparaty walcowe skrobakowe : 2 4 Od046d08 Suszarki komorowe (z wyjątkiem rodz 4 ) 28 4 Suszarki z półkami obrotówymi i zgarniaczami nne maszyny i aparaty do operacji i procesów materiałowych (z wyjątkiem rodz 490) O Odbiera lnice hydl'auliczne rozkładni gazu 14 ' 48 P ozostałe maszyny urządzenia i aparaty ogólnego z a s t 0 sowania y ' o l 8 Elektrolizery (z wyjątkiem rodz ) '' '! 'Elektrolizery do otrzymywania metali z roztworów 'oraz z roztopionych soli ' 481 Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicżnym i elektrochemicznym 1 ' Aparaty i urządzenia do powierzcbniowej obróbki metali sposobem cieplnym Urządzenia i aparaty do elektroerozyjnej obróbki metali Maszyny i aparaty do spawania zgrzewania natryskiwania oraz maszyny i aparaty «lo cięcia za pomocą gazu: 286 l Przenośne wytwornice acetylenu wysokiego ciśnienia i przenośne maszyny docięcia 28 termicznego i metodami pokrewnymi Stacjonarne wytwornice acetylenu wysokiego ciśnienia i stacjonarne maszyny do cięcia termicznego 8 r 288 S 8 Osprzęt specjalny do spawaniacięcia tlenem i procesów pokrewnych i osprzęt pomocni czy do spawania i cięcia łukowego (zbiornik _ topika układy chłodzenia uchwyty i elektromagnetyczne itp) 289 O Urządzenia do spawania i napawania łukowego ln ochronie gazów oraz do spąwania i na pawania plazmowego Zgrzewarki oporowe i tarcicowe oraz przetworńice spawalnicze (spawarki wirujące) ' Urządzenia do metalizacji natryskowej Urządzenia do natryskiwania tworzywami sztucznymi Urządzenia chłodnicze nieprzenośne Urządzenia chłodnicze przenone 49 Pozostałe maszyny i a p a r at y specjalizowane i speciałne ogólnego zastosowania : Maszyny analitycznokalkulacyjne systemu kart dziurkowanych oraż maszyny matematyczne (komputery) Ma 8 z y n y urządzenia i aparaty specjalne branżowe 0 MaszyJly urządzenia i apa'raty przemysłu c'h e m i c z n e g Maszyny urządzenia i aparaty przemysłu azotowego i syntezy chemicznej do8 t Maszyny urządzenia i aparaty przemysłu farmaceutycznego i przemysłów pokrewnych ( (z wyjątkiem rodz SOO l) ) O l Aparaty szklane i porcelanowe oraz porcelanowe młyny kulowe 2 (i ' urządenia i aparaty przemysłu włókien sztu'cznych (z wyjątkiem rodz < 0233) 8 '11 tł Krajarki do włókna :i' Odgazowywacze Maszyny urządzenia i aparaty przemysłu tworzyw sztucznych ' 3 04 Maszyny urządzenia i aparaty przemysłu gumowego ' li ' 38 0 Maszyny urządzenia i aparaty przemysłu nieorganicznego kwasu siarkowego i nawo f : zów fosforowych (z wyjątkiem rodz 0Sl i 81) 8 t [ 'Cyklony i filtry l Piece prażalnicze fluidyziieyjne stosowane przy produkcji kwasu siarkowego i Maszyny wycinające superfosft z komory 12 r O 3 do8 MaszynJ' urządzenia i aparaty przemysłu gazów technicnych (z wyjątkiem rodz 061 ) 062) v' l 2 Aparaty do rektyfikacji powietrza f Maszyny urządzenia i aparaty przemysłu rafinel'yjnego (z wyjątkiem rodz 00 l 8) to 36 0 O Wieże ekstrakcyjne

7 Dziennik Ustaw' Nr Pdz 320 l l 8 Agitatory oksydatory i kotły do destylacji bezpłomieniowej lub koksowej oraz ma 1 O 1_2 8 szyny i urządzenia koksownicze i gazownicze 1 M a s zy ny i u r z ą d z e n i aw i e rt n i c z e górnicze hutnicze od lewnicze' i torfiarskie o r a z ' g e o d e z y j n o kar t o g r a fi c z n e 3 Maszyny i urządzenia wiertnicze Maszyny górnicze Obudowa zmechanizowana Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych 'Maszyny i urządzenia do obróbi mechanicznej rud i węgla (z wyjątkiem przenośników ujętych w poz 83) O l 3do6 Maszyny i urządzenia hutnicze aglomerowni wielkopiecowe walcowni tabor hutniczy 424 nożyce łlutnicze do cięcia na gorąco (z wyjątkiem rodz 142) Maszyny i urządzenia hutnicze stalowni Maszyny i urządzenia odlewnicze Maszyny i urządzenia torfiarskie lo Ol do 04 Aparaty j' urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych geodezyjnych fotogra Odol2 etrycznych f kartograficznych (z wyjątkiem rodz ) Aparatura grawimetryczna Aparaty i urządzenia do pomiarów geodezyjnych fotogrametrycznych i kartograficznych 14 2 Maszyny do produkcji surowców ll! iner a n y c h i wyrobów z ni ch O do 8 Maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego oraz maszyny do produkcji elemen tów z lastrico i kamienia sztucznego ' Maszyny i urządzenia przemysłu mineralnego Maszyny i urządzenia ' przemysłu wapienniczego i gipsowego Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego ' ' Maszyny i urządzenia przemysłu izolacyjnego i korkowego (z wyjątkiem rodz ) 12 38:ł Piece do trampowania głowie Hagera Piece do topienia żużlu wielkopiecowego i bazaltu Maszyny i urządzenia do produkcji ceramiki budowlanej materiałów ognioodpornych i silikatowych (z wyjątkiem rodz 231) Autoklawy Maszyny i urządzenia przemysłu ceramiki szlachetnej i technicznej 8' Maszyny i urządzenia do produkcji szkła i wyrobów ze szkła Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów : ściernych maszyny do profilowania ' ściernic ' Maszynyturządzenia do produkcji innych materiałów budowlanych (z wyjątkiem rodz 2981 i 82 ujętych w poz 39) 12 3 Maszyny do wyrobów z metalii tworzyw' sztucznych Maszyny specjalne do wyrobów galanteńi metalowej Maszyny 'do wyrobów metalowych (z wyjątkiem rodz ) Maszyny wielooperacyjne do produkcji śrub walcarki do gwintów rolkowe automaty do tłoczenia nakrętek 12': Maszyny i urządzenia do wyrąbu kabli i przewodów elektrycznych (pancerki skręcarki fazowe kotły do impregnacji i wulkanizacji prasy do oboławiania kabli) (z wyjątkiem rodz 3330 do 38) ' ' do38 Maszyny do ogumowania ' i mas plastycznych Maszyny i urządzenia do wyrobu akumulatorów baterii w tym linie produkcyjne zawierające piece do topienia ołowiu (z wyjątkiem rodz 3432 i 33) Młyny do produkcji pyłu tlenków ołowiu młynki kulowe do mieleniachemikali6w Urządzenia do produkcji p6łprzewodnik6w Odo4 08 Maszyny i urządzenia do produkcji żarówek i lamp elektrycznych (z wyjątkiem rodz: ) Urządzenia dotrawienia oraz galwaniczne'go pokrywania rdzeni wytwarzańia kwasu' 03 0 wolframowego i molibdenowego 12 v Aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego maszyny do redukcyjnych próżniowych ispecjalnych wytopów metali do produkcji węglan6w i pat emulsyjnych 1

8 ' Dziennik Ustaw Nr 2 94 Poz 32 l ' Maszyny i urządzenia do produkcji półfabrykatów z materiałów izolacyjnych maszyny i urządzenia 'do trzonkowania wyświecania i wykańczania lamp elektrycznych apara tura i urżądzenia do kontroli (z wyjątkiem rodz 3614) Projektory Maszyny i aparaty do produkcji taśmy filmowej i magnetycznej błon płyt i papierów fotograficznych oraz maszyny i aparaty do produkcji filmów i kopii filmowych oraz do realizacji filmów Maszyny i urządzenia do nawijania cewek i izolacji silników transformatorów i kon' densatorów 4 Maszyny doobróbki i przerobu drewna wyrobów z drewna oraz maszyny papiernicze i poligraficzne O l Maszyny urządzenia i aparaty do ścinania drzew oraz maszyny i urządzenia do pier wiastkowej obróbki drewna wszystkie po Maszyny urządzenia i aparaty do wtórnej obróbki drewna i do produkcji wyrobów zostałe zbiory z drewna oraz z materiałów zastępczych w połączeniu z innymi materiałami rodz 40 nie ujęte w poz O do O do l Maszyny urządzenia i aparaty do produkcji fornirów płyt stolarskich sklejki płyt pilśniowych i wiórowych (z wyjątkiem rodz i 42) Suszarnie do fornirów suszarnie rolkowe i maszyny odwadniające prłlsy Maszyny urządenia i aparaty do wyrobu zapałek Maszyny urządzenia i aparaty do wyrobu celulozy papieru i tektury Maszyny urządzenia i aparaty do wyrobów papierniczych i tekturowych O Maszyny urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego 4 41' 48 l Maszyny i urządzenia do mechanicznego wyl!onywania formy Maszyny i aparaty do fotomechanicznego i chemicznego wykonania formy drukującej maszyny i aparaty do odtwarzania formy prasy hydrauliczne do matrycowania i tłoczenia na zimno i gorąco maszyny introligatorskie Maszyny do druky oraz sprzęt pomocniczy do druku maszyny dociskowe i powielacze offsetowe (z wyjątkiem rodz 4840 i 41) Maszyny arkuszowe typograficzne offsetowe rotograwiurowe ' '4i Maszyny rotacyjne typograficzne działowe gazetowe oraz }otograwiurowe offsetowe i fleksograficzne ' Maszyny poligraficzne pomocnicze i inne Maszyny włókiennicze i odzieżowe orazdo produkcji skóry i wy ro bó wz e skóry J Maszynydo wstępnej' obróbki włókien łykowych Maszyny przędzalnicze (z wyjątkiem rodz 181) Maszyny do teksturowania przędzy Maszyny do produkcji nici sznurków i lin 8 '42 3 Maszyąy tkackie (z wyjątkiem rodz 32) Krosna bezczółenkowe Maszyny dziewiarskie płaskie i osnowowe (z wyjątkiem rodz ) Maszyny okrągłl! dziewiarskie i pończosznicze ' lo Maszyny kotonowe dziewiarskie i pończosznicze 430 Maszyny wykańczalnicze i farbiarskie (z wyjątkiem rodz 60 do 63 i 6 do 68) do63 6 dom Mazyny do obróbki szlachetnej Maszyny do produkcji filcu i artykułów z filcu 433 Maszyny szwahiicze i odzieżme (z wyjątkiem rodz 6 ) '1 do Maszyny do produkcji guzików z mas plastycznych drewna i innych tworzyw O Maszyny i urządzenia do produkcji artykulów technicznych l 4 Maszyny i urządzenia doproduk'cjiobuwiaj do wyrobu galanterii ze skóry i tworzyw

9 4 Dziennik Usta) Nr Poz ' 320 l 2 3 ' Maszyny i urządzenia do' wyprawiania skór i wyrobu sztuczńj skóry S 6 Maszyny i urządzellia do produkcji wyrobów futrzarskich i do wyrobu rękawiczek Maszyny i urządzenia do wyrobu ekstraktów gąrbarskich J Maszyny i urządzenia do wyrobu farb garbarskich O Maszyny ' i urządzenia do wyrobów włókienniczych typu przędzin i włókniil ' 8 6 M a s z y n y u r z ą' d zen i a i a p a r a t y P r z e m y s lj w r o l n y c h Maszyny urządzenia i aparaty przemysłu cukrowniczego (z wyjątkiem rodz 60 ) do do ) do 1342 Łapacze liści słomy miazgi wysłodkowej koła podnośne pompy do buraków wirówki do cukrownicze automatyczne dyfuzje ciągłe urządzenia do suszenia wysłodków Maszyny urządzenia ' i aparaty przemysłu piwowarskosłodowniczego (z wyjątkiem rodz ' ) Kadzie zalewneurządzenia i aparaty fermentownipiwa naczynia leżakowe kadzie fermentacyjne otwarte i zamknięte Maszyny urządzeni!' i aparaty do produkcji wód gazoanych maszyny impregnacyjne Maszyny urządzenia i aparaty przemysłu drożdżowego Maszyny 'urządzenia i aparaty przemysłu spirytusowego : Maszyny urządzenia i aparaty przemysłuctowego 40 6 Maszyny urządzenia i aparaty przemysłu ziemniaczanego ' Maszyny urządzenia i aparaty przemysłu owocowowarzywnego 42 6 Maszyny urządzenia i aparaty przemysłu zbożowo młynarskiego oraz do produkcji ma 1 l karonu Maszyny urządzenia i aparaty przemysłu piekarniczego (z wyjątkiem rodz 6840 do 48) do 46 Piece piekarnicze' ceramiczne Piece piekarnicze cyklotermiczne i specjalne 14 Maszyny urządzenia i aparaty prze 'mysłów spożywczych szyny UJ'ządzenia i aparaty przemysłu cukierniczego Maszyny urządzenia i aparaty przeysłu koncentratów spożywczych (z wyjątiem rodz ) Autoklawy do hydrolizy neutralizatory stalowe neutralizatory i hydrolizatory beto 'nowe lub murowane Odo 80 ' Maszyny urżądzenia i _aparaty przemysłu tytoniowego Maszyny urządenia ' i aparaty przemysłu zielarskiego Maszyny urządzenia i aparaty przemysłu mięsnego ' Maszyny urządzenia i aparaty przemysłu rybnego 12 ' Maszyny urządzenia i aparaty przemysiu tłuszczowego: 463 O Maszyny i urządzenia do produkcji oleju i margaryny 8 ' 464 l 2 Maszyny i urządzenia do produkcji mydeł i proszków do prania oraz do pozostałego przetwórstwa tłuszczowego Maszyny urządzenia i aparaty przemysłu mleczarskiego Masżyny urządzenia i aparaty przemysłu jajczarskodrobiarskiego 46 8 Maszyny i urządzenia gastronomiczne nne maszyny urządzenia 'i aparaty przemysłów spożywczych (z wyjątkiem rodz Ol 02) Ol 02 ' Destruktory młynki młotkowe maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych 20 8 Maszyny do robót ziemnych budowlanych i drogowych Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych (z wyjątkiem wibromłotów) Maszyny do robót budowlanych (z wyjątkiem rodz i 4) Wibratory zacieraczki do' tynku' i wibromłoty Maszyny do robót drogowych (z wyjątkiem rodz ) Walce statyczne Pojemniki do bitumu stalowe powyżej l pojemności Odśnieżarki o mocy silników powyżej 120' KM Szczotki mechaniczne i osprzęt roboczy ' do utrzymania dróg Maszyny do budowy nawierzchni betonowych ' 14 ' '

10 'Dziennik' Ustaw Nr Poz O Koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla Koparki w piaskowniach przemya'u węglowego Maszyny do robót torowych 12 9 M a s z y n y r o n i c z e i g os p o d ark i leśnej do 99 Maszyny rolnicze i gospodarki leśnej 6 U i' z ł d z e D i at e eh D i e z D 60 Z b i o r D i k i n az i e m n e ' Zbiorniki naziemńe z ćegły betonowe i żelbetowe 4 S1 OO 601 zbiorników z wykładziną chemoodp«:lrną dla kwasu ponitracyjnego Zbiorniki naziemne drewniane ' Zbiorniki naziemne z tworzyw naturalnych i sztucznyh Zbiorniki naziemne stalowe 4 z wyjątkiem przeznaczonych do: 6040' produktów aftowych kwasów i ługów oraz nitrozy 604 kwasu siarkowego rozcieńczonego i solanki amoniakalnej 12S '8 60S Zbiorniki naziemne z metali nieżelaznych 61 Urządzenia rozdzielcze i aparatura energii el e k t r y c z n ej: 9 6 do 61 stałe ' 0 6 do 61 przewoźne Urządzenia t e e i radiotechniczne Urządzenia radionadawcze Urządzenia radiokomunikacyjne (dopuszcza się amortyzowanie tych urządzeń łącznie z systemami antenowymi poz 0 według stawki 12%) Urządenia elektroakustyczne Urządzienia teletransmisji przewodowej z wyjątkiem zasilaczy (wzmacniaków) prostownikowych ujętych w poz Urzll4łzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach wysokiego napięcia i urządzenia telefonii na przewodach zawieszonych pod przewodami wysokiego napięcia 4 f) Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne 8 ' ' ' :' Lącznice telefoniczne telegraficzne łącznie z telegraficznymi zasilaczami (wzmacniaka 623 O i l mi) prostownikowymi S nne urządzenia tele i radiotechniczne 63 Urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające Transformatory Zespoły prostownikowe Kondensatory statyczne Baterie akumulatorów elektrycznych stalych (stacyjnych) i przewoźnych Dźwigi i przenośniki (transportery) Dźwigi osobowe i toarowe Dźwigniki wciągniki i wciągarki przejezdne oraz nieprzejezdne kołowroty i wyciągi (z wyjątkiem rodz ) Kołowroty Wyciągi kop!ilniane Wyciągi kopalniane przy głębieniu szybów Wyciągi (napędy) kolei linowych : Żurawie (dźwigi przeładunkowe) z wyjątkiem rodz Żurawie Jezdniowe pracujljce w budownictwie Przenośniki urządzeń ' (przenośników) mechanizacji poczty O l 234 Przenośniki w kopalniach i w zakładach przetwórczych rud i węgla Przenośniki kopalń odkrywkowych S Przenośniki zakładów przeróbki mechanicznej węgla i rud Przenośniki powietrzne i wodne Suwnice i waadząrki

11 Dziennik Ustaw Nr 2 90 i Poz ' ' Prz'esuwnice obrotnice i wywrotnice Towarowe kolejki linowe i dźwignice linowe 4 6 Pozostałe _ urządzenia przemysłowe Przekładie f Przewody (z rur) sieci technologicznych weątrzzakladowych<z wyjątkiem rodz ' 616 ) Przewody' (z rur) sieci technologicznych wewnątrzzakładowych z żeliwa krzemowego i ołowiane '' Urządzenia wentylacyjne i urządzenia klimatyzacyjne użytkowane: 93 w warunkach normalnych 94 w warunkach utrudnionych (przepływ przez urządzenia powietrza zanieczyszczonego pyłami lub gazami powodującymi korozję) Urządzenia techniczne i technologiczne do uzdatniania wody i do oczyszczania ścieków (z wyjątkiem rodz 64) Urządzenia do dezynfekcji wody 9 6 Urządzenia do oczyszczania gazów Urządzenia do odpopielania i oużlania 99 6 Akumulatory hydrauliczne Pozostałe urządzenia przemysłowe nie wymienione 66 Urządzenia niep rzemysłowe Wagi wozowe wagonowe i inne wbudowane Urządzenia pralni (z wyjątkiem rodz i 4) Urządzenia pralni: wirówki i prasownice do bielizny oraz prasy do bielizny i odzieży Projektory stacjonarne 3 mmi 0 mm rzutniki epidiaskopy i inne urządzenia pro jekcyjne (z wyjątkiem rodz 6621 i ) Projektory przenośne 16 mm i ' 3 mm Ekrany kinowe Urządzenia gaśnicze Urządzenia do przeprowadzania badań technicznych (z wyjątkiem rodz 6641) Aparaty kontrolnopomiarowe elektryczne i elektroni::zne do mierzenia wielkości elek trycznych i nieelektryczttych: Urządzenia techniczne teatralne nne urządzenia nieprzemysłowe Urządzenia zabezpieczenia ruellu pociągów Kontenery 14 Środki transportowe Tabor szynowy naziemny (z wyjątkiem rodz 002 oraz 00 do 06) Wagony towarowe samowyładowcze do 06 Drezyny i przyczepy do drezyn 12 1 Kolejowy iabor szynowy podimny 63 do 12 O Lokomotywy (z wyjątkiem lokomotyw akumulatorowych rodz 01 do : do do 03) 64 do do 03 LokomQtywy akumulatorowe' '12 6 d 12 do 14 Wozy kopalniime 12 2 T r a m waj o w Y t a b o r sz y n ow y (normalno i w ą s k o t o r o w y) O do 8 Tramwajowy tabor szynowy 4 Pojazdy mechanicżne 6 40 Motocykle? O l Samochody osobowe do 02 Samochody ciężarowe (w tym dostawcze) o ładowności do 2 tony oraz mikrobusy do do miejsc (mikrobusy powyżej 12 miejsc ujęto w poz 66) przez ładowność rozumie się 20 do 22 okre ślony przez wytwórcę ciężar ładunku jaki może być przewieziony przez dany sa 3'0 do 32 mochód nie wlicza się do ładowności wagi załogi paliwa wyllosażenia itp do 04 Samochody ciężarowe (w tym ciągniki siodłowe do naczep) o ładowności powyżej 13 do 14 2 tony do ton z wyjątkiem samowyładowczych 1 23 do do do 44 1

12 Dziennik Ustaw Nr 2 9Sj' Poz 3'29 ' l do 0413 do 14 Samochody ciężarowe (w tym ciągniki siodłowe do naczep) o ładowności powyżej 23 do do 34 2 tony do ton samowyładowcze do Samochody: ciężarowe (w tym ciągniki siodłowe do naczep) o ładowności powyżej ton do 14 ton Samochody ciężarowe (w tym ciągniki siodłowe do naczep) o ładowności powyżej 14 ton Autobusy i aoltokary: i 664 O l z silnikiem o mocy do 1 KM (z wyjątkiem mikrobusów ujętych w poz 69) z silnikiem o mocy powyżej 1 KM O l Samochody specjalne (dźwigi cysterny zbiorniki cementu chłodnie warsztaty samo 3d08 chody' specjalne dla celów kulturalnooświatowych gospodarki komunalnej barobusy itp (z wyjątkiem rodz 432) Samochody pożarnicze 66ą 4 O l Trolejbusy i samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym = 46 Ciągniki 12 Przyczepy i naczepy (z wyjątkiem przyczep i naczep mieszkalnych oraz go'spodarczych): l ciężarowe o łdowności do 19 ton 48 O 12 i 3 autobusowe jak wyżej ciężarowe o ładowności powyżej 19 ton i rolnicze ciągnikowe 12 48! Przyczepy i naczepy mieszkalne oraz gospodarcze 12 Tabor konny 63 0 do Tabor konny 12 6 Pozostały tabor bezszynowy do 6 Pozostały tabor bezszynowy O 3 Wagony kolei wahadłowej dwulinowej oraz rewizyjnoratownicze l Wagony kolei okrężnej dwulinowej ' ' i Krzesełka kolei okrężnej jednolinowej i krzesełka siodłowe 12 } Tabor pływający Tabor transportu morskiego ' Statki morskie: towarowe pasażerskie rybackie i promy (dopuszcza się zwiększenie stawki oraz jej różnicowanie w poszczególnych okresach w zależności od rodzaju statku i koniunktury) ' 0 13 Kontenery pływające ( 12 ' Od02 8 Tabor techniczny i ratowniczy morski (doki pontony itp) 4 Tabor transportu śródlądowego Statki pasażerskie promy holowniki pchacze statki inspekcyjne barki holowane mo 4 O 2 i 3 torówki pogłębiarki lodołamacze i poźostały tabor z napędem i bez napędu (z wyjątkiem rodz ) W odolóty oraz łodzie różnego typu Barki pchane orazsżalandy ' Pozostały tabor techniczny i l'atowniczy oraz inny tabor pływający Tab'o r lotniczy Samoloty pasażerskotransportowe do tony ' 33 Samoloty pasażerskotransportowe powyżej tony Śmigłowce (wiropłaty)! Szybowce nne nie wymienione masz ny urządzenia i środki tran_portowe 12 ( 8 N ar ę d i a p r y r ą d y ruchomości i w y p '0 s a ż e n i e Narzędzia przyrządy sprawdziany itp Wyposażenie laboratoryjne (z wyjątkiem rodz 80) O Elektroniczna aparatura kontrolnopomiarowa do przeprowadzania badań laboratoryjnych ! Sprzęt i wyposażenie medyczne (aparatura) z wyjątkiem rodz O Aparaty i sprzęt hydro i mehanoterapii Maszyny biurowe oraz dałekopisy do maszyn matematycznych Wyposażenie' cyrków 20

13 ( Dzienl!!k Ustaw Nr 2 92 l ' 0 80 Wyposażenie teatrów kin itp (z wyjątkiem rodz ) O nsrumenty muzyczne 806 Kioski budki domki kempingowe ó kunaturze poniżej 0 m 3 : 09 o konstrukcji trwałej i mieszanej na fundamencie trwałym _ 8 ' ó konstrukcji drewnianej lub innej nietrwałej na fundamencie trwałym pozostałe nne nie wymienione Zasadzenia wi e o e t n i e Plantacje wikliny Objaśnienia 1 'Przewidywany okres użytkowania przyjęty za podstawę ustalenia właściwej stawki amortyzacyjnej oblicza się według wzoru: w którym: 0 E= ::)0 E = OKres użytkowania zaokrąglony w górę do pełny::h lat So = okreslona w wyka:lie roczna stawka amortyzacyjna 2 BUdynki i buqowle o konstrukcji trwałej ' są to obiekty o kod'>tf ukcjl nosnej pionowej (jak ściany słupy tilary itp) wykónanej 'f betonu zelbetu Kamienia cegły stali lub mnych materiałów o podobnej trwałości bez względu n:! rodzaj stropu W mostach i wiaduktach decyduje materiał tej samej trwa_ łości uzyty do konstrukcji nosnej a w drogach rodzaj podłoża nosnego J Budynki i budowle o konstrukcji drewnianej lub innej' nietrwałej są to ' obiekty o konstrukcju nosnej jak w ust wykonauej z drewna materiałów arewnopochoanych 'muru pruskiego gliny blachy falistej i innych matriałów o podobnej 'trwałosci 00 budynków i budowli nietrwałych zalicza się również obiekty o kontrukcji nuśnej mieszanej to jest wykonanej z materiałów trwałych i nietrwałych 4 Od budynków i budowli użytkoanych w warunkach pogorszonych któr:l oznaczono w wykazie literą p lub w warunkach złych które oznaczono w wykazie literą Z nie przystosowanych :do tych warunków ze względu na konstrukcję lub tworzywo' albo zabezpieczenie antykorozyjne dokonuje się odpisów amortyzacyjnycl1 przy zastosowalllu podwyż s zonych!>tawek amortyzacyjnych W tym celu należy pomnożyć własc we dla danych budynków lub blldowli stawki_ amortyzacyjne ustalone w wykazie dla warunków normalnych przez współczynnik określony ' w ust 4 rozporządzenia Za pogorszone warunki użytkowania uważa się użytkowanie budynku lub budowli pod ciągłym działaniem wody par wodnych znacznych drgań nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodująych przyspieszenie zużycia obiektu Za złe warunki użytkowania uważa się użytkowanie budynku lub budowli pod ciągłym wpływem silnej agresji chemicznej w razie gdy są to obiekty w których wytwarza się stosuje w produkcji lub przechowuje agresywne środki chemiczne Dotyczy to również wypadków silnego działania n budynek lub budowlę ągresywnych środków chemicznych rozproszonych w atmosferze wodzie lub wydzielających się w postaci oparów których żró<iłem są inne obiekty zna 'jdujące się w pobliżu Stawki amortyzacyjne innych niż budynki i budowle środków trwałych ustalone są przy założeniu dwu lub przy ruchu ciągłym trzyzmianowej pracy Od poszczególnych maszyn urządzeń pojazdów mechanicznych i taboru transportu sródlądowego użytkowanych mniej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych bądż ' w warunkach pogorszonych w stosunku do przeciętnych lub wymagających szczególnej sprawności technicznej (np pod ziemią pod wpływem agresji chemicmej w warunkach terenowych) a do tego nie przystosowanych od maszyn urządzeń narzędzi przyrząd0w ruchomości i wyposaż'mia stanowiących przedmiot stałęgo odpłatnego najmu (bez obsługi) ' na rzecz ludności N tym także rolników jak również od określonych maszyn i urządzeńzaliczonych do grupy 46 klasyfikacji rodzajowej środków trwałych charakteryzujących się szczególnie szybkim postępem techniczno ekonomicznym lub użytkowanych mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym ciągu trzech zmian można dokonywać odpisów amortyzacyjnych stosując obnii'one lilb ' 'ljodwyższone stawki amortyzacyjne_ W tym celu należy por mnoży 'ć właściwą dla danego środka trwałego stąwkę amorty zacyjną przez odpowiedni współczynnik określony w st4 i rozporządzenia ) 6 Podwyższone stawki amortyzacyjne używanych środków trwałych zakupionych lb niebdpłatnie przejętych oraz zmodernizowanych w drodze inwestycji a także o krótszym przewidywanym okresie użytkowania od okresu przyjętego za podstawę 'ustalenia stawki amortyzacyjnej określonej w wykazie w szczególności na skutek ograniczenia zasobów złóż lub czasu produkcji określonych produktów jak również ograniczenir z góry okresu użytkowania ( ust 6 rozporządzenia) oblicza ę: ' a) gdy w ewidencji ujmuje się jedynie wartość początkową ' środka trwałego według wzoru: 0 0 =' E b) gdy w ewidencji ujmuje się zarówno warteść początków4 ' jak i urrorzenie środka trwałego według wzoru: ' ' w So Es Wp1x 0 0 = Wp1xE ' ' których: roczna stawka amortyzacyjna przewidywany skrócony okres użytkowania środa trwałego w latach nie umorzona część wartości początkowej (brutto)' środka trwałegll na dzień ustalenia podwyższonej stawki amortyzacyjnej wartość początkowa (brutte) środka trwałego dla którego ustala ię podwyższoną stawkę am()rtyzacyjną Podwyższone stawki amortyzacyjne budowli związanych _ z eksploatacją złóż górniczych wyliczone według zasad' ojtreś: lony ch w ust 6 nie mogą być niższe od dolnej granicyt ani wyższe od górnej granicy stawek podanych w wykazie w gra nicac od do ' 8 Ustalone w sposób określony w ust 6 i stawki : amortyzacyjne podlegają weryfikacji co najmniej co lał ' (w latach kończących się na O i ) w celu uwzględnienia ewen tualnych zmian okresu użytkowania środków trwałych tączny : okres użytkowania ' po weryfikacji nie może być jednak dłuższy ' od przyjętego za podstawę ustalenia stawki amortyzacyjnej określonej w wykazie ' 9 Jeżeli dla określonego środka trwałego uzasadnione jest :: obliczenie podwyższonej stawki amort'yzacyjnej a zac!fodzć jednocześnie dwie lub więcej okoliczności o których mowa w ust 2 to stosuje się do tego środka wyższą stawkę C amortyzacyjną ) ' Obliczone według zasad określonych w ust 29 p ' wyższone stawki amortyzacyjne zaokrągla się w górę t _a slawki : obniżone zaokrągla się w dół ustalając je w wysokości nat _ bliższej następujących stawek: 000 3% 2fło 2cJllo 1% 14' 12% % 80f0 To % 4% 3% 2% 2% 1 0 1% ' Tłoczono z polęcenia Prezesa Rady Ministrów w Zakładach Graficznych Tamka Zakład nr L Warszawa ul Tamka 3 Z Cena 3200 zt

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Strona 1 z 60 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (publikacja: Dz. U. z 1999 r. nr 112, poz. 1317 i z 2002 r. nr 18, poz. 169 oraz z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

1. Ustala się wzory urzędowych blankietów wekslowych w cenie:

1. Ustala się wzory urzędowych blankietów wekslowych w cenie: Dziennik Ustaw Nr 7-111 Poz. 33 i 34 Wartość znaku 5 gr 10 gr 20 gr 50 gr 1 zł 2 zł 3 zł 5 zł 10 zł 20 zł 30 zł 50 zł Kolor znaku kontur jasny ugier kontur ciemny ugier kontur sepia kontur brąz kontur

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

USTAWA z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 listopada 1999 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 95, poz. 1101 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17.01.1997r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17.01.1997r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17.01.1997r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Dz.U. 1997 nr 6 poz. 35 obowiązywało do 31.12.00 - zastąpione przez

Bardziej szczegółowo

Sławomir Biliński Tomasz Król Katarzyna Wojciechowska Grzegorz Ziółkowski. Wszystko o amortyzacji

Sławomir Biliński Tomasz Król Katarzyna Wojciechowska Grzegorz Ziółkowski. Wszystko o amortyzacji Sławomir Biliński Tomasz Król Katarzyna Wojciechowska Grzegorz Ziółkowski Wszystko o amortyzacji Amortyzacja samochodu osobowego według wyższej stawki 4 Podwyższone stawki amortyzacji 4 Stawki indywidualne

Bardziej szczegółowo

PCA Załącznik nr 1. Nazwa grupy wyrobów

PCA Załącznik nr 1. Nazwa grupy wyrobów Część A: Ogólny podział branżowy wyrobów Załącznik nr 1 do DACW-01 Grupa / Kod ICS Nazwa grupy wyrobów 11. Wyroby medyczne 13. Wyposażenie i sprzęt ochronny, systemy alarmowe i ostrzegawcze 17. Sprzęt

Bardziej szczegółowo

s' dnia 24 lutego 1975 r.

s' dnia 24 lutego 1975 r. Monilor Polski Nr 8 dzono w trybie określonym w uchwale nr 329 Rady Mini.trów' z>dnia 22 grudnia 1972 r. w sprawie wprowadzenia kompleksowych zasad ekonomiczno-finansowych w niektórych jednostkach i organizacjach

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja P K D PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA

Klasyfikacja P K D PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA Klasyfikacja P K D Sekcje SEKCJA A SEKCJA B SEKCJA C SEKCJA D SEKCJA E SEKCJA F SEKCJA G SEKCJA H SEKCJA I SEKCJA J SEKCJA K SEKCJA L SEKCJA M SEKCJA N SEKCJA O SEKCJA P SEKCJA Q PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Wodzisławia Śl.

Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Wodzisławia Śl. Załącznik nr 3 do zarządzenia Prezydenta Miasta GG.I-722-6/29 Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Wodzisławia Śl. Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie art. 18 ustawy z dnia 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW W SPRAWIE WYSTAWIANIA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH REALIZACJĘ DOSTAW MATERIAŁÓW, WYROBÓW I CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO ODDZIAŁÓW KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Kompania Węglowa S.A., wprowadza

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Wodzisławia Śl.

Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Wodzisławia Śl. Wodzisław Śl. 4.11.25 r. GG.II-722-57 /25 Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Wodzisławia Śl. Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie art. 12 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 18.11.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 338/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA Komunikat Komisji w ramach wdrażania

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne; ogrodnictwo, włączając warzywnictwo 01.11 Uprawa zbóż i pozostałe

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Schemat klasyfikacji SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne;

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SCHEMAT KLASYFIKACJI

CZĘŚĆ II SCHEMAT KLASYFIKACJI CZĘŚĆ II SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne; ogrodnictwo, włączając warzywnictwo 01.11 Uprawa zbóż

Bardziej szczegółowo

36.14.B Działalność usługowa w zakresie wykończania mebli

36.14.B Działalność usługowa w zakresie wykończania mebli 36.14.B Działalność usługowa w zakresie wykończania mebli - lakierowanie, pozłacanie, malowanie mebli, - restaurowanie i renowację mebli. - wykończania, włączając tapicerowanie krzeseł i pozostałych mebli

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Zarządzenie nr 24 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 9 lipca 2004 r.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Zarządzenie nr 24 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 9 lipca 2004 r. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Zarządzenie nr 24 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne oraz

Bardziej szczegółowo

POLSKA KLASYFIKACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (PKOB)

POLSKA KLASYFIKACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (PKOB) POLSKA KLASYFIKACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (P) SPIS TREŚCI I. Objaśnienia wstępne 1. Wprowadzenie 2. Pojęcia podstawowe 3. Struktura klasyfikacji 4. Zasady klasyfikowania obiektów budowlanych 5. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Statystyka bazy EFEKT

Statystyka bazy EFEKT Statystyka bazy EFEKT www.marketingrelacji.com Warszawa, 26 maja 2015 roku Lp Informacja - kryterium wyboru ilość kompletność 1 Łączna ilość rekordów 3 306 452 100% 2 Nazwa firmy 3 306 452 100% 3 Imię

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 214 Część C... 220 Część D... 242 Część M... 257

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 214 Część C... 220 Część D... 242 Część M... 257 CONTENTS Część A... 2 Część B... 214 Część C... Część D... 242 Część M... 257 CZĘŚĆ A A.1. 96966 6/4/21 SILENT Piano 35 Fulwood House 12 Fulwood Place London WC1V 6HR EN IT 28 - Kołowrotki wędkarskie,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW P()LSKIEJ RZECZ y P()SPO LI'fEJ LUDOWEJ

DZIENNIK USTAW P()LSKIEJ RZECZ y P()SPO LI'fEJ LUDOWEJ DZIENNIK USTAW P()LSKIEJ RZECZ y P()SPO LI'fEJ LUDOWEJ Warszawa, dnia ~ 5 patdziernika 1958 r. Nr 64 ----~-------------------------------------------------------------------- Poz: ROZPORZ.Ą,DZENIE RADY

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE. Wypadki przy pracy (film) Halina Wojciechowska-Piskorska. Anna Obuchowska. cena katalogowa 300 zł

PROMOCJE. Wypadki przy pracy (film) Halina Wojciechowska-Piskorska. Anna Obuchowska. cena katalogowa 300 zł PROMOCJE Wypadki przy pracy (film) 55:30 min format DVD cena: od 125,00 zł + 23% VAT* symbol VD722 Wypadki przy pracy (analiza przypadków, kwalifikowanie wypadków, postępowanie powypadkowe, przykład dokumentacji).

Bardziej szczegółowo

PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE

PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE NOWOŚĆ format A3 (297 x 420) obustronnie foliowane symbol BPL0001 Zakaz przejścia BPL0002 Nieupoważnionym wstęp wzbroniony BPL0003 Zakaz uruchamiania maszyny (urządzenia)

Bardziej szczegółowo

PLAKATY NIE RÓB TEGO KOLEGO! INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE

PLAKATY NIE RÓB TEGO KOLEGO! INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE NIE RÓB TEGO KOLEGO! PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE symbol BPL0001 Zakaz przejścia BPL0002 Nieupoważnionym wstęp wzbroniony BPL0003 Zakaz uruchamiania maszyny (urządzenia) BPL0004 Zakaż używania drabiny

Bardziej szczegółowo

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW i SPECJALNOŚCI

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW i SPECJALNOŚCI Warszawa, 22.12. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. INDEKS ALFABETYCZNY

Bardziej szczegółowo

Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz.

Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz. KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz.537) Lp. symbol nazwa zawodu 1.

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2014.1145 ) Lp. Symbol Nazwa zawodu 1. 252101

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW A ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82, poz. 537 z dnia 17

Bardziej szczegółowo