WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH"

Transkrypt

1 ' l 'i''o)::! Dziennik ustaw Nr n 940 Poz 320 Pozycja WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH Symbol J 'grupa pod dalsze szczeble Nazwa środków trwałych grupa rodzaj podziału Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1983 r (poz 320) Stawka B aynki Budynki przemysłowe transportu handlowe i usługowe składowomagazynowe pawii 19 lony i hale sportowe dyspozytornie portiernie wartownie budynki stacji ratownictwa górniczego baraki niemieszk'alne} inne budynki nie wymienione (z wyjątkiem rodz i 198): Ol o konstrukcji trwałej 1 P(Z) 02 o konstrukcji drewnianej lub innej nietrwałej 3 P(Z) 14 1'161 Budynki biurowe służby zdrowia socjalne mieszkalne szkolne i'kultury (z wyjątkiem oraz 186 rodz 16 i 169): 03 ' o konstrukcji trwałej 04 :: o konstrukcji drewnianej lub innej nietrwalej 3 P(Z) Pawilony handlowe o lekkiej 'prz e szkłonej konstrukcji Kioski i budkj towarowe o kubaturze powyżej 0 ma Budynki gospodarcze i budyqk mieszkalne budownictwa wiejskiego i leśnego (z wyjątkiem rodz 186): 0 o konstrukcji trwałej 1 08 o konstrukcji drewnianej i innej nietrwałej nne budynki mieszkalne i niemieszkalne nie ujęte w poz Ol do 08 w tym również budynki zastępcze z pudeł wagonwych oraz domki kempingowe o kubaturze powyżej 0m 3 2 BuclowJe Bunkry chłodnieprzemysłowe i składowomagażynowe wieże przemysłowe zbiorniki i komory podziemne zbiorniki wieżowe (z wyjątkiem rodz 202 i 204) 2 P() i Silosy 2 P(Z) 204 Chłodnie kominowe i wentylatorowe: 2 o konstrujtcji trwałej 4 3 o konstrukcji drewnianej lub innej nietrwałej 2 O do 3 Budowle górnicze: wieże eksploatacyjne szybów wydqbywczyh pomocniczych wentylacyjnych podsadzkowych itp wieże nieprzenośne do głębienia szybów i otworów wiertniczych: 4 o konsrukcji trwałej 23 o konstrukcji drewnianej lub innej nietrwalej ' 6 2 O do 3 Wieże przenośne do głębienia szybów i otworów wieriniczych 211 O Wkopy górnicze Sztolnie wyrobiska upadowe szyby ślepe i szybiki w górnictwię węglowym ipoza górnictwem węglowym : do i 8 Chodniki pnec szyby podszyiakomory główne w górnictwie węglowym i poza 212 O do 3 górnictwem węgl9wym oraz magazyny podziemne i otwory' wiertnicze 2':':' 220 O l O do 3 Szamba doły gnilne i zbiorniki chłonne osadniki budwle oczy8zczalni wód i ścieków 3 26 O l do 9 ' Rurod'ągi przesyłowe gazu i sprężonego powietrza stacje reprodukcyjnopomiarowe przewody sieci rozdzielczej gazu i 8prężonegopowietrza: 61 stalowe 4 62 żeliwne azbestoceme'ntowe i inne l Rurociągi przesyłowe parowe i ciepłownicze przewody'siecirozdzlelczej prwej i cle płowniczej na potrzeby technologiczne przedsiębiorstw Wraz z kanałami i tunelami' dla rurociągów Rurociągi przesyłowe wody rurociągi przemysłowe i przewody sieci rozdzielczej paro wej i ciepłowniczej na potrzeby komunalne wraz z kanałami przechodnimi i nieprzechodnimi oraz tunelami 2 % l P(Z) ' 1 J '

2 Dziennik Ustaw Nc ' Poi' 320 l O l 46 Sieci rozdzielcze wodociągowe i przeciwpożarowe: żeliwne stalowe azbestocementowe 238 do 12 i inne 3P Zurawie wodne i studzienki żurawiowe oraz wały i groble jak na' przykład: przeciwpo 2 O do 3 8 wodziowe melioracji podstawowych gospodarstw rybackich itp Przewody kanalizacyjne 2P O Rurociągi przesyłowe i rozdzielcze ropy i innych cieczy z wyjątkiem solanki Rurociągi przesyłowe i rozdzielcze 80lanki 0 23 l Rurociągi nietechnologiczne do innyc)l cieczy na przykład mleka wód mineralnych itp 238 Rurociągi podsadzkowe: 1 00 z rur stalowych 33 2 Ol z rur stalowych z wkładką bazaltową O l Drgi 'kolejowe i sieci elektrotrakcji kolejowej użytku niepublicznego (koleje piaskowe 24 O do 4 górnicze z siecią i inne użytku niepublicznego) ' ' O l Drogi kolej'owe normalno i wąskotorowe użytku publicznego l 24Q 8 Trasy (drogi) kolei linowych O do 4 Sieci elektrotrakcji kolejowej na 8zlaku i na stacji bez względu na napięcie O do 9 Tory tramwajowe i rozjazdy oraz sieci elekrotrakcji tramwajowej i trolejbu8owej v O do Drogi kołowe ulice i place oraz budowle inżynieryjne dróg ulic i placów oraz dróg 24 kolejowych: 8 o konstrukcji trwałej 1 9 o konstrukcji nietrivałej 246 Budowle 8tacyjne: rampy perony itp: 80 o konstrukcji trwał ej ' 2 81 o konstrukcji drewnianej lub innej nietrwałej 20 O l 2 Budowle morskie i śródlądowe wodne: fałóchrony nabrze ż a skarpowe oczepowe pirsy pomojlty estakadymola i dalby: 82 o konstrukcji trwałej 2 83 o konstrukcji' dre'nianej i innej nietrwałej Umocnienia brzegów morskich: nabrzeża opaski ostrogi okladziny ścianki prgi itp oraz akwedukty akwenr portowe tory wodne głębia dokowa kanały dojściowe do portów i przystani wodnych morskich: 84 ' : o kons'trukcji trwałej 2 8 ' o konstrukcji drewnianej lub innej nietrwałej Doki portowe zalądowione w portach morskich i śródlądowych Budowle piętrzące (jazy zapory śluzy przelewy itp) kanały wodne żeglowne żeglow 21 O do 2 noenergetyczne przemysłowe i inne niero1nicze k!łnały melioracji podstawowych bu 23 O do ' dowie regulacyjne na rzekach i poiokach górkich Wiocnienia brzegowe wód śródądo 24 O do 3 8 wych oraz pochylnie stoczniowe i slipy: 29 O do 29 O do l 8 ' o konstrukcji trwałej l 88 o konstrukcji drewnianej lub innej nietrwałej Budowle i konstrukcje hydrotechniczne podstawowe i pomocnicze w energtyce O do 4 Ujęcia i zrzuty wody powierzchniowe i systemem studni wierconych i kopanych (z wy 6 do 9 jątkiem żurawi wodnych i studzienek żurawiowych) atudnie kopane ujęcia za pomocą galerii poziomej itp Studnie wiercone Budowle uzdatniania wody jak filtry pospieszne i powole pompownie komory reakcyjne itp Linie oraz sieci energetyczne 'i telekomunikacyjne kablowe Linie energetyczne i telekomunikacyjne napowietrzne: o konstrukcji trwałej 3 9 o konstrukcji nietrwałej 4 ( 1

3 ' Dziennik Ustaw Nr Poz do 288 Budowle sportowe: 96 o konstrukcji trwałej 2P 9 o konstrukcji drewnianej lub innej nietrwałej Wieże przeciwpożarowe: 98 o konstrukcji trwałej 1 99 o konstrukliji drewnianej lub innej nietrwałej Anteny i urżądzenia antenowe radiostacji i telestacji stałych Budowle oznakowania ' nawigacyjnego posadowione na lądie ' i wodzie jak latarnie morskie nabieniki znaki świetlne maszyny sygnalizacyjne itp służące do nawigacji w portach i przystaniach morskich ' 1 P Latarnie oświetleniowe oraz ogrodzenia i parkany 3P 29 Kominy wolrio stojące przemysłowe i inne: 3 O murowane 2P 4 l 3 żelbetowe 3P 2 4 stalowe P 296 Estakady pomosty podpory rurociągów itp: 6 o konstrukcji trwałej 2P ' o konstrukcji drewnianej lub innej nietrwałej 4P 299 nne budowle nie wymienione: 8 30 zadaszenia (powłoki) pneumatyczne i inne uzbrojenia chmielników winnic plantacji wikliny szkółek leśnych i inne uzbroje ni zasadzeń wieloletnieh 4 HO O do 2 8 schrony przeciwstrzałowe w kopalniach kamieniołomach itp oraz inne budoe specjalnego przeznaczenia 4 Hl 0 OH i 018 Budowle i urządzenia wodnomelioraeyjne w zakresie melioracji szczegółowych i półpodstawowych (kanały i budowle piętrzące zaliezane do melioracji podstawowych ujęte 3 są w pol' 66 8 i 88) 3 KotlYimaszyny energetyezne Kotły grzejne i parowe (z wyjątkiem ujętych w ' poz 11) H Kotły bloków energetyki zawodowej 4 32 Maszyny napędowe pierwotnie nie zespolone Turbiny parowe Turbiny wodne Maszyny parowe tłokowe: 14 do 00 obrotów na minutę 1 powyżej 00 obrotów na minutę Silniki spalinowe na paliwo lekkie ciężkie gazowe: 16 do 00 obrotów na minutę 1 do 00 obrotów na minritę 18 powyżej 00 obrotów na minutę Silniki powietrzne: 19 O do 1 20 do 22 drjlwniane do 18 23' do 26 8 stalowe 4 32 Koła wodne: do do 62 drewniane 162 do '12 stalowe i stalowodrewniane 4 40 do 42 0 do 2 0 do 2 80 do''!! 328 Silniki napędzane pówietrzem sprężonym: 163 O powietrzne tłokowe do 12 powietrzne wirnikowe 2 33 Maszyny elektryczne wirujące nie zespolone do 338 Maszyny elektryczne wirujące nie zespolone Układy napędowe elektryczne skojarzone 4 ' '

4 ' '' Dziennik Ustaw Nr '2 ( 943 Poz 320 l Ag r e g a t y (z e s po ł y) elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze Turbozespoły:gerieratory turbiny parowe z wyjątkiem ujętych w poz w blokach energetyki zawodowej Turbozespoły: generatory turbiny wodne Zespoły elektroenergetyczne: generatory silniki parowe tłokowe silniki' spalinowe 34 na paliwo lekkie ciężkie i gazowe Zerpoły elektroenergetyczne polowe o napędzie spalinowym 12 _ 4 M a 8 yo y ur ł d z e o i a i a p ar y 'o g ó o e g o z a 8 t o 8 0 w a o i a 40 Obrabiarki do metali s kra waj ą c e o g ó l n e go z a s t o li o w a n i a '' Zespoły wiatrowe elektryczne Przetwornice Tokarki (z wyjątkiem rodz 400 l 2 8) l 2 Tokarki tarczowe i karuzelowe Automaty tokarskie tokarki rewolwerowe i z automatycznym cyklem pracy Wiertarki wiertarkofrezarki wytaczarki frezarki wzdłużne i bramowe karuzelowe ( bębnowe Piły i pilnikarki Strugarki dłutownice przeciągarki i bruzdonice 8 ( ' Szlifierki (z wyjątkiem szlifierek ze sterowaniem programowym ujętych w poz 214) Obrabiarki do m e t a l i ' s kra waj ą c e specjalne i specjalizowane do 0812 do 1 Tokarki specjalne i specjalizowane (z wyjątkiem rodz 4 11) Tokarki epecjalne dla hutnictwa i kolejnictwa Frezarki piły pilnikarki specjalne i specjalizowane obrabiarki do uzwojeń i uzębień Strugarki dłutownice przeciągarki i bruzdownice specjalne i specjalizowane Szlifierki specjalne i specjalizowane w tym szlifierki dla hutnictwa i kolejnictwa O Linie obróbcze z obrabiarek podstawowych (obrabiarki kombinowane) l 2 3 Jednostki obróbcze obrabiarki zespołowe i linie obróbcze złożone z obrabiarek specjalnych Obrabiarki specjalne (w tym szlifierki i obrabiarki ze stezowaniem programwy!p) Maszyny do obróbki plastycznej' metali i tworzyw sztucznych Młoty i kuźniarki ( 8?' Prsy do metali i 'tworzyw sztucznych oraz proszków spiekanych i Maszyny do gięcia i prostowania nitownice nożyce do metali i tworzyw sztucżnych (z wyjątkiem rodz 424 ujętego w poz 32) Ciągarki Maszyny do skręcania i wyrobu sprężyn spiralnych nne maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych 8 43 ' Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w przemyśle spożywcym Maszyny urządzenia i aparaty do rozdrabniania surowców rozcierania i mieszania mas surowcowych łamacze walcowe Filtry (prasy) błotliarki cedzidła mechaniczne ' 2 3 Filtry próżniowe filtry z masą filtracyjną filtry z płytami filtracyjnymi Pasteryzatory maszyny urządzenia aparaty do doz?wania pełniania zamykania korkowania etykietowania butelek słoi puszek i tub w tym również automaty z myjką ' (z wyjątkiem rodz ) '434 Ol 02 Zmywarki do słoi zmywark do słoi i puszek ' Maszyny i urządzenia do pakowania w torby i kartony Jw tym również automaty do wxtwarzania torebek' lub kartoników fasonowych) ' Maszyny urządzenia i aparaty do zamaczania mycia płukania i czyszczenia opakowań i butelek nne maszyny urządzenia aparaty ogólnego zastosowania Vi przemyśle rolnym i spo żywczym 8 44 Maszyoy i urządzenia do przetłaczania i sprężaoia cieczy i g az ów Pompy nurnikowe i tłókowe 8 <

5 1 0' f :::r:: A:i' :h[: 'o 'j Dziennik Ustaw Nr Pozo 320 l Ol O 2 42 O l O l 260 j4 2 ' ' 262 lo do do O 2(9 4! l ' ' 23 ) 44 4 tłoczących oleje tłoczących clecze z zawiesinami ciecze pędne i wodę morską Pompy wirowe(z wyjątkiem rodz 441 Ol 02 i 04) Pompy wirowe tłoczące ciecze z zawiesinami wodę morską ciecze gęste oraz ciecze z materiałami ściernymi Pompy wirowe tłoczące solankę i inne' iecze żrące Pompy rotacyjne i zębate 'tłoczących ciecze kwaśne i ługi Sprężarki ' (z wyjątkiem rodz 444 f i 3) Sprężarki amoniakalne i do gazów słabo korodujących Sprężarki przewoźne Dmuchawy i ssawy tłoczących gazy słabo korodujące tłoczących gazy agresywnie korodujące tłoczących gazy wyjątkowo agresywnie korodujące Wentylatory pracujących w podwyższonej temperaturze wyciągających gazy zanieczyszczone pyłanii pracujących w ciężkich warunkach w przemyśle chemicznym tj w oddziałach superfosfatu i fluorokrzemianu Pozostałe maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów (z wyjątkiem rodz i 44981) Urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów: ręczne elektryczne i przepływomierze składowe do paliw płynnych P i e c e przemysłowe Piece do przerobu suowców (z' WYj!łtkiem rodz 400) Piece do prżerobu surowca wielokomorowe Piece do przetwarżania paliw (z wyjątkiem rodz 4) Piece koksownicze Piece grzewcze (do na'grzewania wsadu przed przeróbką plastyczną oraz do suszenia) Piece grzewcze (do obróbki ieplnej) Piece topielne Piece do wypalania okresowe Piece do wypalania kręgowe i wielokomorowe (pierścieniowe) Piece do wyp'alania tunelowe Mieszalniki stalownicze i konwertory (z wyjątkiem rodz i 42) Konwertory do wytwarzania stali Konwertory rozkładni gazu Piece indukcyjne wysokiej częstotliwości Aparaty do wymiany ciepła Aparaty do wymiany ciepła (z wyjątkiem rodz 4690) )Vymienniki przeponowe rurowe pracujące jako chłodnice kwasu siarkowego Wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody Chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu Maszyny i aparaty do operacji i procesów m a t e r ia ł o w y c h Mieszalniki cieczy poza emaliowanymi Miesz(llniki Cieczy emaliowane Skrubery Kolumny ' pracujących w optymalnych warunkach pracy na przykład w przemyśle naftowym ' 8 C i ' t '':'?' :

6 ' Maszyny ' ro V' ' J' 1'::' ' ' > ' ' Dziennik Ustaw Nr 2 94 Poz 320 ' l S' i nitracyjnych i denitracyjnych 12 S 4 Aparaty bębnowe Aparaty walcowe skrobakowe : 2 4 Od046d08 Suszarki komorowe (z wyjątkiem rodz 4 ) 28 4 Suszarki z półkami obrotówymi i zgarniaczami nne maszyny i aparaty do operacji i procesów materiałowych (z wyjątkiem rodz 490) O Odbiera lnice hydl'auliczne rozkładni gazu 14 ' 48 P ozostałe maszyny urządzenia i aparaty ogólnego z a s t 0 sowania y ' o l 8 Elektrolizery (z wyjątkiem rodz ) '' '! 'Elektrolizery do otrzymywania metali z roztworów 'oraz z roztopionych soli ' 481 Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicżnym i elektrochemicznym 1 ' Aparaty i urządzenia do powierzcbniowej obróbki metali sposobem cieplnym Urządzenia i aparaty do elektroerozyjnej obróbki metali Maszyny i aparaty do spawania zgrzewania natryskiwania oraz maszyny i aparaty «lo cięcia za pomocą gazu: 286 l Przenośne wytwornice acetylenu wysokiego ciśnienia i przenośne maszyny docięcia 28 termicznego i metodami pokrewnymi Stacjonarne wytwornice acetylenu wysokiego ciśnienia i stacjonarne maszyny do cięcia termicznego 8 r 288 S 8 Osprzęt specjalny do spawaniacięcia tlenem i procesów pokrewnych i osprzęt pomocni czy do spawania i cięcia łukowego (zbiornik _ topika układy chłodzenia uchwyty i elektromagnetyczne itp) 289 O Urządzenia do spawania i napawania łukowego ln ochronie gazów oraz do spąwania i na pawania plazmowego Zgrzewarki oporowe i tarcicowe oraz przetworńice spawalnicze (spawarki wirujące) ' Urządzenia do metalizacji natryskowej Urządzenia do natryskiwania tworzywami sztucznymi Urządzenia chłodnicze nieprzenośne Urządzenia chłodnicze przenone 49 Pozostałe maszyny i a p a r at y specjalizowane i speciałne ogólnego zastosowania : Maszyny analitycznokalkulacyjne systemu kart dziurkowanych oraż maszyny matematyczne (komputery) Ma 8 z y n y urządzenia i aparaty specjalne branżowe 0 MaszyJly urządzenia i apa'raty przemysłu c'h e m i c z n e g Maszyny urządzenia i aparaty przemysłu azotowego i syntezy chemicznej do8 t Maszyny urządzenia i aparaty przemysłu farmaceutycznego i przemysłów pokrewnych ( (z wyjątkiem rodz SOO l) ) O l Aparaty szklane i porcelanowe oraz porcelanowe młyny kulowe 2 (i ' urządenia i aparaty przemysłu włókien sztu'cznych (z wyjątkiem rodz < 0233) 8 '11 tł Krajarki do włókna :i' Odgazowywacze Maszyny urządzenia i aparaty przemysłu tworzyw sztucznych ' 3 04 Maszyny urządzenia i aparaty przemysłu gumowego ' li ' 38 0 Maszyny urządzenia i aparaty przemysłu nieorganicznego kwasu siarkowego i nawo f : zów fosforowych (z wyjątkiem rodz 0Sl i 81) 8 t [ 'Cyklony i filtry l Piece prażalnicze fluidyziieyjne stosowane przy produkcji kwasu siarkowego i Maszyny wycinające superfosft z komory 12 r O 3 do8 MaszynJ' urządzenia i aparaty przemysłu gazów technicnych (z wyjątkiem rodz 061 ) 062) v' l 2 Aparaty do rektyfikacji powietrza f Maszyny urządzenia i aparaty przemysłu rafinel'yjnego (z wyjątkiem rodz 00 l 8) to 36 0 O Wieże ekstrakcyjne

7 Dziennik Ustaw' Nr Pdz 320 l l 8 Agitatory oksydatory i kotły do destylacji bezpłomieniowej lub koksowej oraz ma 1 O 1_2 8 szyny i urządzenia koksownicze i gazownicze 1 M a s zy ny i u r z ą d z e n i aw i e rt n i c z e górnicze hutnicze od lewnicze' i torfiarskie o r a z ' g e o d e z y j n o kar t o g r a fi c z n e 3 Maszyny i urządzenia wiertnicze Maszyny górnicze Obudowa zmechanizowana Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych 'Maszyny i urządzenia do obróbi mechanicznej rud i węgla (z wyjątkiem przenośników ujętych w poz 83) O l 3do6 Maszyny i urządzenia hutnicze aglomerowni wielkopiecowe walcowni tabor hutniczy 424 nożyce łlutnicze do cięcia na gorąco (z wyjątkiem rodz 142) Maszyny i urządzenia hutnicze stalowni Maszyny i urządzenia odlewnicze Maszyny i urządzenia torfiarskie lo Ol do 04 Aparaty j' urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych geodezyjnych fotogra Odol2 etrycznych f kartograficznych (z wyjątkiem rodz ) Aparatura grawimetryczna Aparaty i urządzenia do pomiarów geodezyjnych fotogrametrycznych i kartograficznych 14 2 Maszyny do produkcji surowców ll! iner a n y c h i wyrobów z ni ch O do 8 Maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego oraz maszyny do produkcji elemen tów z lastrico i kamienia sztucznego ' Maszyny i urządzenia przemysłu mineralnego Maszyny i urządzenia ' przemysłu wapienniczego i gipsowego Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego ' ' Maszyny i urządzenia przemysłu izolacyjnego i korkowego (z wyjątkiem rodz ) 12 38:ł Piece do trampowania głowie Hagera Piece do topienia żużlu wielkopiecowego i bazaltu Maszyny i urządzenia do produkcji ceramiki budowlanej materiałów ognioodpornych i silikatowych (z wyjątkiem rodz 231) Autoklawy Maszyny i urządzenia przemysłu ceramiki szlachetnej i technicznej 8' Maszyny i urządzenia do produkcji szkła i wyrobów ze szkła Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów : ściernych maszyny do profilowania ' ściernic ' Maszynyturządzenia do produkcji innych materiałów budowlanych (z wyjątkiem rodz 2981 i 82 ujętych w poz 39) 12 3 Maszyny do wyrobów z metalii tworzyw' sztucznych Maszyny specjalne do wyrobów galanteńi metalowej Maszyny 'do wyrobów metalowych (z wyjątkiem rodz ) Maszyny wielooperacyjne do produkcji śrub walcarki do gwintów rolkowe automaty do tłoczenia nakrętek 12': Maszyny i urządzenia do wyrąbu kabli i przewodów elektrycznych (pancerki skręcarki fazowe kotły do impregnacji i wulkanizacji prasy do oboławiania kabli) (z wyjątkiem rodz 3330 do 38) ' ' do38 Maszyny do ogumowania ' i mas plastycznych Maszyny i urządzenia do wyrobu akumulatorów baterii w tym linie produkcyjne zawierające piece do topienia ołowiu (z wyjątkiem rodz 3432 i 33) Młyny do produkcji pyłu tlenków ołowiu młynki kulowe do mieleniachemikali6w Urządzenia do produkcji p6łprzewodnik6w Odo4 08 Maszyny i urządzenia do produkcji żarówek i lamp elektrycznych (z wyjątkiem rodz: ) Urządzenia dotrawienia oraz galwaniczne'go pokrywania rdzeni wytwarzańia kwasu' 03 0 wolframowego i molibdenowego 12 v Aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego maszyny do redukcyjnych próżniowych ispecjalnych wytopów metali do produkcji węglan6w i pat emulsyjnych 1

8 ' Dziennik Ustaw Nr 2 94 Poz 32 l ' Maszyny i urządzenia do produkcji półfabrykatów z materiałów izolacyjnych maszyny i urządzenia 'do trzonkowania wyświecania i wykańczania lamp elektrycznych apara tura i urżądzenia do kontroli (z wyjątkiem rodz 3614) Projektory Maszyny i aparaty do produkcji taśmy filmowej i magnetycznej błon płyt i papierów fotograficznych oraz maszyny i aparaty do produkcji filmów i kopii filmowych oraz do realizacji filmów Maszyny i urządzenia do nawijania cewek i izolacji silników transformatorów i kon' densatorów 4 Maszyny doobróbki i przerobu drewna wyrobów z drewna oraz maszyny papiernicze i poligraficzne O l Maszyny urządzenia i aparaty do ścinania drzew oraz maszyny i urządzenia do pier wiastkowej obróbki drewna wszystkie po Maszyny urządzenia i aparaty do wtórnej obróbki drewna i do produkcji wyrobów zostałe zbiory z drewna oraz z materiałów zastępczych w połączeniu z innymi materiałami rodz 40 nie ujęte w poz O do O do l Maszyny urządzenia i aparaty do produkcji fornirów płyt stolarskich sklejki płyt pilśniowych i wiórowych (z wyjątkiem rodz i 42) Suszarnie do fornirów suszarnie rolkowe i maszyny odwadniające prłlsy Maszyny urządenia i aparaty do wyrobu zapałek Maszyny urządzenia i aparaty do wyrobu celulozy papieru i tektury Maszyny urządzenia i aparaty do wyrobów papierniczych i tekturowych O Maszyny urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego 4 41' 48 l Maszyny i urządzenia do mechanicznego wyl!onywania formy Maszyny i aparaty do fotomechanicznego i chemicznego wykonania formy drukującej maszyny i aparaty do odtwarzania formy prasy hydrauliczne do matrycowania i tłoczenia na zimno i gorąco maszyny introligatorskie Maszyny do druky oraz sprzęt pomocniczy do druku maszyny dociskowe i powielacze offsetowe (z wyjątkiem rodz 4840 i 41) Maszyny arkuszowe typograficzne offsetowe rotograwiurowe ' '4i Maszyny rotacyjne typograficzne działowe gazetowe oraz }otograwiurowe offsetowe i fleksograficzne ' Maszyny poligraficzne pomocnicze i inne Maszyny włókiennicze i odzieżowe orazdo produkcji skóry i wy ro bó wz e skóry J Maszynydo wstępnej' obróbki włókien łykowych Maszyny przędzalnicze (z wyjątkiem rodz 181) Maszyny do teksturowania przędzy Maszyny do produkcji nici sznurków i lin 8 '42 3 Maszyąy tkackie (z wyjątkiem rodz 32) Krosna bezczółenkowe Maszyny dziewiarskie płaskie i osnowowe (z wyjątkiem rodz ) Maszyny okrągłl! dziewiarskie i pończosznicze ' lo Maszyny kotonowe dziewiarskie i pończosznicze 430 Maszyny wykańczalnicze i farbiarskie (z wyjątkiem rodz 60 do 63 i 6 do 68) do63 6 dom Mazyny do obróbki szlachetnej Maszyny do produkcji filcu i artykułów z filcu 433 Maszyny szwahiicze i odzieżme (z wyjątkiem rodz 6 ) '1 do Maszyny do produkcji guzików z mas plastycznych drewna i innych tworzyw O Maszyny i urządzenia do produkcji artykulów technicznych l 4 Maszyny i urządzenia doproduk'cjiobuwiaj do wyrobu galanterii ze skóry i tworzyw

9 4 Dziennik Usta) Nr Poz ' 320 l 2 3 ' Maszyny i urządzenia do' wyprawiania skór i wyrobu sztuczńj skóry S 6 Maszyny i urządzellia do produkcji wyrobów futrzarskich i do wyrobu rękawiczek Maszyny i urządzenia do wyrobu ekstraktów gąrbarskich J Maszyny i urządzenia do wyrobu farb garbarskich O Maszyny ' i urządzenia do wyrobów włókienniczych typu przędzin i włókniil ' 8 6 M a s z y n y u r z ą' d zen i a i a p a r a t y P r z e m y s lj w r o l n y c h Maszyny urządzenia i aparaty przemysłu cukrowniczego (z wyjątkiem rodz 60 ) do do ) do 1342 Łapacze liści słomy miazgi wysłodkowej koła podnośne pompy do buraków wirówki do cukrownicze automatyczne dyfuzje ciągłe urządzenia do suszenia wysłodków Maszyny urządzenia ' i aparaty przemysłu piwowarskosłodowniczego (z wyjątkiem rodz ' ) Kadzie zalewneurządzenia i aparaty fermentownipiwa naczynia leżakowe kadzie fermentacyjne otwarte i zamknięte Maszyny urządzeni!' i aparaty do produkcji wód gazoanych maszyny impregnacyjne Maszyny urządzenia i aparaty przemysłu drożdżowego Maszyny 'urządzenia i aparaty przemysłu spirytusowego : Maszyny urządzenia i aparaty przemysłuctowego 40 6 Maszyny urządzenia i aparaty przemysłu ziemniaczanego ' Maszyny urządzenia i aparaty przemysłu owocowowarzywnego 42 6 Maszyny urządzenia i aparaty przemysłu zbożowo młynarskiego oraz do produkcji ma 1 l karonu Maszyny urządzenia i aparaty przemysłu piekarniczego (z wyjątkiem rodz 6840 do 48) do 46 Piece piekarnicze' ceramiczne Piece piekarnicze cyklotermiczne i specjalne 14 Maszyny urządzenia i aparaty prze 'mysłów spożywczych szyny UJ'ządzenia i aparaty przemysłu cukierniczego Maszyny urządzenia i aparaty przeysłu koncentratów spożywczych (z wyjątiem rodz ) Autoklawy do hydrolizy neutralizatory stalowe neutralizatory i hydrolizatory beto 'nowe lub murowane Odo 80 ' Maszyny urżądzenia i _aparaty przemysłu tytoniowego Maszyny urządenia ' i aparaty przemysłu zielarskiego Maszyny urządzenia i aparaty przemysłu mięsnego ' Maszyny urządzenia i aparaty przemysłu rybnego 12 ' Maszyny urządzenia i aparaty przemysiu tłuszczowego: 463 O Maszyny i urządzenia do produkcji oleju i margaryny 8 ' 464 l 2 Maszyny i urządzenia do produkcji mydeł i proszków do prania oraz do pozostałego przetwórstwa tłuszczowego Maszyny urządzenia i aparaty przemysłu mleczarskiego Masżyny urządzenia i aparaty przemysłu jajczarskodrobiarskiego 46 8 Maszyny i urządzenia gastronomiczne nne maszyny urządzenia 'i aparaty przemysłów spożywczych (z wyjątkiem rodz Ol 02) Ol 02 ' Destruktory młynki młotkowe maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych 20 8 Maszyny do robót ziemnych budowlanych i drogowych Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych (z wyjątkiem wibromłotów) Maszyny do robót budowlanych (z wyjątkiem rodz i 4) Wibratory zacieraczki do' tynku' i wibromłoty Maszyny do robót drogowych (z wyjątkiem rodz ) Walce statyczne Pojemniki do bitumu stalowe powyżej l pojemności Odśnieżarki o mocy silników powyżej 120' KM Szczotki mechaniczne i osprzęt roboczy ' do utrzymania dróg Maszyny do budowy nawierzchni betonowych ' 14 ' '

10 'Dziennik' Ustaw Nr Poz O Koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla Koparki w piaskowniach przemya'u węglowego Maszyny do robót torowych 12 9 M a s z y n y r o n i c z e i g os p o d ark i leśnej do 99 Maszyny rolnicze i gospodarki leśnej 6 U i' z ł d z e D i at e eh D i e z D 60 Z b i o r D i k i n az i e m n e ' Zbiorniki naziemńe z ćegły betonowe i żelbetowe 4 S1 OO 601 zbiorników z wykładziną chemoodp«:lrną dla kwasu ponitracyjnego Zbiorniki naziemne drewniane ' Zbiorniki naziemne z tworzyw naturalnych i sztucznyh Zbiorniki naziemne stalowe 4 z wyjątkiem przeznaczonych do: 6040' produktów aftowych kwasów i ługów oraz nitrozy 604 kwasu siarkowego rozcieńczonego i solanki amoniakalnej 12S '8 60S Zbiorniki naziemne z metali nieżelaznych 61 Urządzenia rozdzielcze i aparatura energii el e k t r y c z n ej: 9 6 do 61 stałe ' 0 6 do 61 przewoźne Urządzenia t e e i radiotechniczne Urządzenia radionadawcze Urządzenia radiokomunikacyjne (dopuszcza się amortyzowanie tych urządzeń łącznie z systemami antenowymi poz 0 według stawki 12%) Urządenia elektroakustyczne Urządzienia teletransmisji przewodowej z wyjątkiem zasilaczy (wzmacniaków) prostownikowych ujętych w poz Urzll4łzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach wysokiego napięcia i urządzenia telefonii na przewodach zawieszonych pod przewodami wysokiego napięcia 4 f) Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne 8 ' ' ' :' Lącznice telefoniczne telegraficzne łącznie z telegraficznymi zasilaczami (wzmacniaka 623 O i l mi) prostownikowymi S nne urządzenia tele i radiotechniczne 63 Urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające Transformatory Zespoły prostownikowe Kondensatory statyczne Baterie akumulatorów elektrycznych stalych (stacyjnych) i przewoźnych Dźwigi i przenośniki (transportery) Dźwigi osobowe i toarowe Dźwigniki wciągniki i wciągarki przejezdne oraz nieprzejezdne kołowroty i wyciągi (z wyjątkiem rodz ) Kołowroty Wyciągi kop!ilniane Wyciągi kopalniane przy głębieniu szybów Wyciągi (napędy) kolei linowych : Żurawie (dźwigi przeładunkowe) z wyjątkiem rodz Żurawie Jezdniowe pracujljce w budownictwie Przenośniki urządzeń ' (przenośników) mechanizacji poczty O l 234 Przenośniki w kopalniach i w zakładach przetwórczych rud i węgla Przenośniki kopalń odkrywkowych S Przenośniki zakładów przeróbki mechanicznej węgla i rud Przenośniki powietrzne i wodne Suwnice i waadząrki

11 Dziennik Ustaw Nr 2 90 i Poz ' ' Prz'esuwnice obrotnice i wywrotnice Towarowe kolejki linowe i dźwignice linowe 4 6 Pozostałe _ urządzenia przemysłowe Przekładie f Przewody (z rur) sieci technologicznych weątrzzakladowych<z wyjątkiem rodz ' 616 ) Przewody' (z rur) sieci technologicznych wewnątrzzakładowych z żeliwa krzemowego i ołowiane '' Urządzenia wentylacyjne i urządzenia klimatyzacyjne użytkowane: 93 w warunkach normalnych 94 w warunkach utrudnionych (przepływ przez urządzenia powietrza zanieczyszczonego pyłami lub gazami powodującymi korozję) Urządzenia techniczne i technologiczne do uzdatniania wody i do oczyszczania ścieków (z wyjątkiem rodz 64) Urządzenia do dezynfekcji wody 9 6 Urządzenia do oczyszczania gazów Urządzenia do odpopielania i oużlania 99 6 Akumulatory hydrauliczne Pozostałe urządzenia przemysłowe nie wymienione 66 Urządzenia niep rzemysłowe Wagi wozowe wagonowe i inne wbudowane Urządzenia pralni (z wyjątkiem rodz i 4) Urządzenia pralni: wirówki i prasownice do bielizny oraz prasy do bielizny i odzieży Projektory stacjonarne 3 mmi 0 mm rzutniki epidiaskopy i inne urządzenia pro jekcyjne (z wyjątkiem rodz 6621 i ) Projektory przenośne 16 mm i ' 3 mm Ekrany kinowe Urządzenia gaśnicze Urządzenia do przeprowadzania badań technicznych (z wyjątkiem rodz 6641) Aparaty kontrolnopomiarowe elektryczne i elektroni::zne do mierzenia wielkości elek trycznych i nieelektryczttych: Urządzenia techniczne teatralne nne urządzenia nieprzemysłowe Urządzenia zabezpieczenia ruellu pociągów Kontenery 14 Środki transportowe Tabor szynowy naziemny (z wyjątkiem rodz 002 oraz 00 do 06) Wagony towarowe samowyładowcze do 06 Drezyny i przyczepy do drezyn 12 1 Kolejowy iabor szynowy podimny 63 do 12 O Lokomotywy (z wyjątkiem lokomotyw akumulatorowych rodz 01 do : do do 03) 64 do do 03 LokomQtywy akumulatorowe' '12 6 d 12 do 14 Wozy kopalniime 12 2 T r a m waj o w Y t a b o r sz y n ow y (normalno i w ą s k o t o r o w y) O do 8 Tramwajowy tabor szynowy 4 Pojazdy mechanicżne 6 40 Motocykle? O l Samochody osobowe do 02 Samochody ciężarowe (w tym dostawcze) o ładowności do 2 tony oraz mikrobusy do do miejsc (mikrobusy powyżej 12 miejsc ujęto w poz 66) przez ładowność rozumie się 20 do 22 okre ślony przez wytwórcę ciężar ładunku jaki może być przewieziony przez dany sa 3'0 do 32 mochód nie wlicza się do ładowności wagi załogi paliwa wyllosażenia itp do 04 Samochody ciężarowe (w tym ciągniki siodłowe do naczep) o ładowności powyżej 13 do 14 2 tony do ton z wyjątkiem samowyładowczych 1 23 do do do 44 1

12 Dziennik Ustaw Nr 2 9Sj' Poz 3'29 ' l do 0413 do 14 Samochody ciężarowe (w tym ciągniki siodłowe do naczep) o ładowności powyżej 23 do do 34 2 tony do ton samowyładowcze do Samochody: ciężarowe (w tym ciągniki siodłowe do naczep) o ładowności powyżej ton do 14 ton Samochody ciężarowe (w tym ciągniki siodłowe do naczep) o ładowności powyżej 14 ton Autobusy i aoltokary: i 664 O l z silnikiem o mocy do 1 KM (z wyjątkiem mikrobusów ujętych w poz 69) z silnikiem o mocy powyżej 1 KM O l Samochody specjalne (dźwigi cysterny zbiorniki cementu chłodnie warsztaty samo 3d08 chody' specjalne dla celów kulturalnooświatowych gospodarki komunalnej barobusy itp (z wyjątkiem rodz 432) Samochody pożarnicze 66ą 4 O l Trolejbusy i samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym = 46 Ciągniki 12 Przyczepy i naczepy (z wyjątkiem przyczep i naczep mieszkalnych oraz go'spodarczych): l ciężarowe o łdowności do 19 ton 48 O 12 i 3 autobusowe jak wyżej ciężarowe o ładowności powyżej 19 ton i rolnicze ciągnikowe 12 48! Przyczepy i naczepy mieszkalne oraz gospodarcze 12 Tabor konny 63 0 do Tabor konny 12 6 Pozostały tabor bezszynowy do 6 Pozostały tabor bezszynowy O 3 Wagony kolei wahadłowej dwulinowej oraz rewizyjnoratownicze l Wagony kolei okrężnej dwulinowej ' ' i Krzesełka kolei okrężnej jednolinowej i krzesełka siodłowe 12 } Tabor pływający Tabor transportu morskiego ' Statki morskie: towarowe pasażerskie rybackie i promy (dopuszcza się zwiększenie stawki oraz jej różnicowanie w poszczególnych okresach w zależności od rodzaju statku i koniunktury) ' 0 13 Kontenery pływające ( 12 ' Od02 8 Tabor techniczny i ratowniczy morski (doki pontony itp) 4 Tabor transportu śródlądowego Statki pasażerskie promy holowniki pchacze statki inspekcyjne barki holowane mo 4 O 2 i 3 torówki pogłębiarki lodołamacze i poźostały tabor z napędem i bez napędu (z wyjątkiem rodz ) W odolóty oraz łodzie różnego typu Barki pchane orazsżalandy ' Pozostały tabor techniczny i l'atowniczy oraz inny tabor pływający Tab'o r lotniczy Samoloty pasażerskotransportowe do tony ' 33 Samoloty pasażerskotransportowe powyżej tony Śmigłowce (wiropłaty)! Szybowce nne nie wymienione masz ny urządzenia i środki tran_portowe 12 ( 8 N ar ę d i a p r y r ą d y ruchomości i w y p '0 s a ż e n i e Narzędzia przyrządy sprawdziany itp Wyposażenie laboratoryjne (z wyjątkiem rodz 80) O Elektroniczna aparatura kontrolnopomiarowa do przeprowadzania badań laboratoryjnych ! Sprzęt i wyposażenie medyczne (aparatura) z wyjątkiem rodz O Aparaty i sprzęt hydro i mehanoterapii Maszyny biurowe oraz dałekopisy do maszyn matematycznych Wyposażenie' cyrków 20

13 ( Dzienl!!k Ustaw Nr 2 92 l ' 0 80 Wyposażenie teatrów kin itp (z wyjątkiem rodz ) O nsrumenty muzyczne 806 Kioski budki domki kempingowe ó kunaturze poniżej 0 m 3 : 09 o konstrukcji trwałej i mieszanej na fundamencie trwałym _ 8 ' ó konstrukcji drewnianej lub innej nietrwałej na fundamencie trwałym pozostałe nne nie wymienione Zasadzenia wi e o e t n i e Plantacje wikliny Objaśnienia 1 'Przewidywany okres użytkowania przyjęty za podstawę ustalenia właściwej stawki amortyzacyjnej oblicza się według wzoru: w którym: 0 E= ::)0 E = OKres użytkowania zaokrąglony w górę do pełny::h lat So = okreslona w wyka:lie roczna stawka amortyzacyjna 2 BUdynki i buqowle o konstrukcji trwałej ' są to obiekty o kod'>tf ukcjl nosnej pionowej (jak ściany słupy tilary itp) wykónanej 'f betonu zelbetu Kamienia cegły stali lub mnych materiałów o podobnej trwałości bez względu n:! rodzaj stropu W mostach i wiaduktach decyduje materiał tej samej trwa_ łości uzyty do konstrukcji nosnej a w drogach rodzaj podłoża nosnego J Budynki i budowle o konstrukcji drewnianej lub innej' nietrwałej są to ' obiekty o konstrukcju nosnej jak w ust wykonauej z drewna materiałów arewnopochoanych 'muru pruskiego gliny blachy falistej i innych matriałów o podobnej 'trwałosci 00 budynków i budowli nietrwałych zalicza się również obiekty o kontrukcji nuśnej mieszanej to jest wykonanej z materiałów trwałych i nietrwałych 4 Od budynków i budowli użytkoanych w warunkach pogorszonych któr:l oznaczono w wykazie literą p lub w warunkach złych które oznaczono w wykazie literą Z nie przystosowanych :do tych warunków ze względu na konstrukcję lub tworzywo' albo zabezpieczenie antykorozyjne dokonuje się odpisów amortyzacyjnycl1 przy zastosowalllu podwyż s zonych!>tawek amortyzacyjnych W tym celu należy pomnożyć własc we dla danych budynków lub blldowli stawki_ amortyzacyjne ustalone w wykazie dla warunków normalnych przez współczynnik określony ' w ust 4 rozporządzenia Za pogorszone warunki użytkowania uważa się użytkowanie budynku lub budowli pod ciągłym działaniem wody par wodnych znacznych drgań nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodująych przyspieszenie zużycia obiektu Za złe warunki użytkowania uważa się użytkowanie budynku lub budowli pod ciągłym wpływem silnej agresji chemicznej w razie gdy są to obiekty w których wytwarza się stosuje w produkcji lub przechowuje agresywne środki chemiczne Dotyczy to również wypadków silnego działania n budynek lub budowlę ągresywnych środków chemicznych rozproszonych w atmosferze wodzie lub wydzielających się w postaci oparów których żró<iłem są inne obiekty zna 'jdujące się w pobliżu Stawki amortyzacyjne innych niż budynki i budowle środków trwałych ustalone są przy założeniu dwu lub przy ruchu ciągłym trzyzmianowej pracy Od poszczególnych maszyn urządzeń pojazdów mechanicznych i taboru transportu sródlądowego użytkowanych mniej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych bądż ' w warunkach pogorszonych w stosunku do przeciętnych lub wymagających szczególnej sprawności technicznej (np pod ziemią pod wpływem agresji chemicmej w warunkach terenowych) a do tego nie przystosowanych od maszyn urządzeń narzędzi przyrząd0w ruchomości i wyposaż'mia stanowiących przedmiot stałęgo odpłatnego najmu (bez obsługi) ' na rzecz ludności N tym także rolników jak również od określonych maszyn i urządzeńzaliczonych do grupy 46 klasyfikacji rodzajowej środków trwałych charakteryzujących się szczególnie szybkim postępem techniczno ekonomicznym lub użytkowanych mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym ciągu trzech zmian można dokonywać odpisów amortyzacyjnych stosując obnii'one lilb ' 'ljodwyższone stawki amortyzacyjne_ W tym celu należy por mnoży 'ć właściwą dla danego środka trwałego stąwkę amorty zacyjną przez odpowiedni współczynnik określony w st4 i rozporządzenia ) 6 Podwyższone stawki amortyzacyjne używanych środków trwałych zakupionych lb niebdpłatnie przejętych oraz zmodernizowanych w drodze inwestycji a także o krótszym przewidywanym okresie użytkowania od okresu przyjętego za podstawę 'ustalenia stawki amortyzacyjnej określonej w wykazie w szczególności na skutek ograniczenia zasobów złóż lub czasu produkcji określonych produktów jak również ograniczenir z góry okresu użytkowania ( ust 6 rozporządzenia) oblicza ę: ' a) gdy w ewidencji ujmuje się jedynie wartość początkową ' środka trwałego według wzoru: 0 0 =' E b) gdy w ewidencji ujmuje się zarówno warteść początków4 ' jak i urrorzenie środka trwałego według wzoru: ' ' w So Es Wp1x 0 0 = Wp1xE ' ' których: roczna stawka amortyzacyjna przewidywany skrócony okres użytkowania środa trwałego w latach nie umorzona część wartości początkowej (brutto)' środka trwałegll na dzień ustalenia podwyższonej stawki amortyzacyjnej wartość początkowa (brutte) środka trwałego dla którego ustala ię podwyższoną stawkę am()rtyzacyjną Podwyższone stawki amortyzacyjne budowli związanych _ z eksploatacją złóż górniczych wyliczone według zasad' ojtreś: lony ch w ust 6 nie mogą być niższe od dolnej granicyt ani wyższe od górnej granicy stawek podanych w wykazie w gra nicac od do ' 8 Ustalone w sposób określony w ust 6 i stawki : amortyzacyjne podlegają weryfikacji co najmniej co lał ' (w latach kończących się na O i ) w celu uwzględnienia ewen tualnych zmian okresu użytkowania środków trwałych tączny : okres użytkowania ' po weryfikacji nie może być jednak dłuższy ' od przyjętego za podstawę ustalenia stawki amortyzacyjnej określonej w wykazie ' 9 Jeżeli dla określonego środka trwałego uzasadnione jest :: obliczenie podwyższonej stawki amort'yzacyjnej a zac!fodzć jednocześnie dwie lub więcej okoliczności o których mowa w ust 2 to stosuje się do tego środka wyższą stawkę C amortyzacyjną ) ' Obliczone według zasad określonych w ust 29 p ' wyższone stawki amortyzacyjne zaokrągla się w górę t _a slawki : obniżone zaokrągla się w dół ustalając je w wysokości nat _ bliższej następujących stawek: 000 3% 2fło 2cJllo 1% 14' 12% % 80f0 To % 4% 3% 2% 2% 1 0 1% ' Tłoczono z polęcenia Prezesa Rady Ministrów w Zakładach Graficznych Tamka Zakład nr L Warszawa ul Tamka 3 Z Cena 3200 zt

WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH

WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH Załącznik nr 1 WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH Pozycja Stawka % 4,5 Symbol KŚT (grupa lub podgrupa, lub rodzaj) 121 2 4 3 9 0 Nazwa środków trwałych Z rodzaju 1 placówki opiekuńczo - wychowawcze,

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia komunalnego Informacja o stanie mienia komunalnego Grupa OGÓŁEM GRUPY 0-8 Grupa 0 - Grunty 155 170 053,60 14 525 808,02 11 958 473,42 157 737 388,20 13 630 733,24 853 878,75 86 882,33 14 397 729,66 użytki rolne 86

Bardziej szczegółowo

Załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 1 stycznia 2015

Załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 1 stycznia 2015 Poz. Stawka % ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH. Symbol KŚT (grupa lub podgrupa, lub rodzaj) Nazwa środków trwałych Powiązanie z KRŚT 1 2 3 4 5 01 1,5 11 Budynki mieszkalne 15, 16 122

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH. Budynki mieszkalne. Lokale mieszkalne. Budynki niemieszkalne. bez opieki medycznej. Lokale niemieszkalne

WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH. Budynki mieszkalne. Lokale mieszkalne. Budynki niemieszkalne. bez opieki medycznej. Lokale niemieszkalne ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH Pozycja Stawka % Symbol KŚT (grupa lub podgrupa, lub rodzaj) Nazwa środków trwałych Powiązanie z KRŚT 1 2 3 4 5 01 1,5 11 Budynki mieszkalne 15, 16

Bardziej szczegółowo

Nazwa Użytkownika Głównego 0 GRUNTY SGN

Nazwa Użytkownika Głównego 0 GRUNTY SGN Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 6/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. Symbol KŚT grupa podgrupa rodzaj Wyszczególnienie Nazwa Użytkownika Głównego 0 GRUNTY 1 01 UŻYTKI ROLNE 010 Grunty orne 011 Sady 012

Bardziej szczegółowo

Schemat klasyfikacji. Symbol KŚT. Wyszczególnienie 0 GRUNTY

Schemat klasyfikacji. Symbol KŚT. Wyszczególnienie 0 GRUNTY pod 0 GRUNTY 01 GRUNTY ROLNE 010 Grunty orne 011 Sady 012 Łąki trwałe 013 Pastwiska trwałe 014 Grunty rolne zabudowane 015 Grunty pod stawami 016 Grunty pod rowami 017 Grunty zadrzewione i zakrzewione

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań KŚT 2010 KŚT 2016

Klucz powiązań KŚT 2010 KŚT 2016 Klucz powiązań Klucz powiązań 0 GRUNTY 0 GRUNTY 01 UŻYTKI ROLNE 01* GRUNTY ROLNE 010 Grunty orne 010 Grunty orne 011 Sady 011 Sady 012 Łąki trwałe 012 Łąki trwałe 013 Pastwiska trwałe 013 Pastwiska trwałe

Bardziej szczegółowo

Grupa klasyfikacyjna 11

Grupa klasyfikacyjna 11 Pozycja Stawka procentowa 01 1,5% 2,5% 10% 02 2,5% 4,5% Grupa klasyfikacyjna 11 122 10 110 121 102 104 103 109 010 224 21 290 291 225 226 2 Nazwa środka trwałego Budynki mieszkalne Lokale mieszkalne Budynki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZIENICE w 2006 roku.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZIENICE w 2006 roku. Załącznik Nr 14 do uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr z dnia INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZIENICE w 2006 roku. 1 rolne działki budowlane tereny rekreacyjne Stan na dzień 31.X. roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/34/14 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2014 roku W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki

Bardziej szczegółowo

Wartość oraz powierzchnia gruntów w rozbiciu na rodzaje.

Wartość oraz powierzchnia gruntów w rozbiciu na rodzaje. Wartość oraz powierzchnia gruntów w rozbiciu na rodzaje. w tym: Straż Miejska Miasta Krakowa 31.12.2013 r. 31.12.2014 r. jednostka budżetowa Powierzchnia Powierzchnia Wartość brutto 3 Umorzenie 3 Wartość

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury CHEMIA symbol nazwa grupowania wyjątki 17.11.Z 17.12.Z Produkcja masy włóknistej Produkcja papieru i tektury 17.21.Z 19.10.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/33/2013 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 27.03.2013 r. W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki

Bardziej szczegółowo

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

CHEMOSERVIS-DWORY S.A.

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. USŁUGI Z BRANŻY ELEKTRYCZNEJ: Prace montażowe i modernizacje istniejących instalacji elektrycznych. Wykonywanie remontów i przeglądów instalacji oraz urządzeń elektrycznych w wykonaniu normalnym i przeciwwybuchowym.

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r. Załącznik nr 3: do Planu Połączenia MOJ S.A. ( Spółka Przejmująca) z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana) z dnia 27 maja2013 r. Projekt zmian Statutu MOJ S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PARAGRAFY księgowego. KŚT ze stawkami amortyzacyjnymi. MONITOR księgowego nr 22(98) 20.11.2007

PARAGRAFY księgowego. KŚT ze stawkami amortyzacyjnymi. MONITOR księgowego nr 22(98) 20.11.2007 MONITOR księgowego nr 22(98) 20.11.2007 d o d a t e k n r 2 8 2007 KŚT ze stawkami amortyzacyjnymi PARAGRAFY księgowego Stan prawny na dzień 7 listopada 2007 r. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH (KŚT) ZE STAWKAMI

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja środków transportu

Klasyfikacja środków transportu Klasyfikacja środków transportu Opracował : Robert Urbanik Podział ze względu na przedmiot przewozu Środki transportu do przewozu osób Samochody osobowe Autobusy Wagony osobowe Statki pasażerskie białej

Bardziej szczegółowo

ZAKRESU AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 099

ZAKRESU AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 099 ZAKRESU AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 099 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 30 maja 2017 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ZESTAWIENIE ZBIORCZE ŚRODKÓW TRWAŁYCH PODLEGAJĄCYCH UBEZPIECZENIU W 2012 ROKU RODZAJ WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ BRUTTO

ZAŁĄCZNIK NR 1 ZESTAWIENIE ZBIORCZE ŚRODKÓW TRWAŁYCH PODLEGAJĄCYCH UBEZPIECZENIU W 2012 ROKU RODZAJ WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ BRUTTO ZAŁĄCZNIK NR 1 ZESTAWIENIE ZBIORCZE ŚRODKÓW TRWAŁYCH PODLEGAJĄCYCH UBEZPIECZENIU W ROKU RODZAJ WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ BRUTTO 10 Budynki przemysłowe M 11 Budynki transportu M 13 Budynki skład.-magazynowe

Bardziej szczegółowo

agregaty wody lodowej, generatory prądu, klimatyzatory, pompy, silniki spalinowe, sprężarki, wentylatory

agregaty wody lodowej, generatory prądu, klimatyzatory, pompy, silniki spalinowe, sprężarki, wentylatory agregaty wody lodowej, generatory prądu, klimatyzatory, pompy, silniki spalinowe, sprężarki, j.w 8 18 Hz 40-2100 kg Stacjonarne i ruchome ( zabezpieczenie przed zerwaniem ) j.w agregaty wody lodowej, generatory

Bardziej szczegółowo

Jaka stawka amortyzacyjna jest właściwa w opisanej sytuacji? Pytanie

Jaka stawka amortyzacyjna jest właściwa w opisanej sytuacji? Pytanie Jaka stawka amortyzacyjna jest właściwa w opisanej sytuacji? Pytanie Firma wykonująca usługi reklamowe, drukarskie zakupiła specjalistyczne drukarki laserowe do wykonywania usług introligatorskich i drukarskich.

Bardziej szczegółowo

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów 20.13.Z podstawowych chemikaliów nieorganicznych 20.14.Z podstawowych chemikaliów organicznych 20.15.Z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU Informacja o stanie mienia Powiatu Wysokomazowieckiego została sporządzona w oparciu o art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 67/PM/2012 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia

ZARZĄDZENIE Nr 67/PM/2012 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia ZARZĄDZENIE Nr 67/PM/2012 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia Na podstawie art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. 2009

Bardziej szczegółowo

Wykaz KNR-ów dostępnych w Sykalu podstawowym

Wykaz KNR-ów dostępnych w Sykalu podstawowym Wykaz KNR-ów dostępnych w Sykalu podstawowym KNNR - KOSZTORYSOWE NORMY NAKŁADÓW Ilość RZECZOWYCH norm P N001 - Roboty ziemne 1031 N002 - Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego 1237 N003 - Roboty remontowe

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 002

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 002 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 002 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 16 września 2013 r. AC 002 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych

Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych Wydatki na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, co do zasady, nie mogą być bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te mogą

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny Targów INSTALACJE 2012

Zakres tematyczny Targów INSTALACJE 2012 Zakres tematyczny Targów INSTALACJE 2012 Szczegółowa lista grup towarowych Targów Instalacje. OGRZEWANIE 1. SALON TECHNIKI GRZEWCZEJ I CIEPŁOWNICZEJ Wytwarzanie, przetwarzanie, przesyłanie i odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH TOWARZYSTWO OŚWIATOWO NAUKOWE I N T E R W I E D Z A Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Budowlanych, Drogowych i Transportowych Rok założenia 1990 KRS 182820, NIP 7541000156 45064 Opole, ul Damrota 10,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK II. Przedsięwzięcia podlegające przepisom art. 4 ust. 2. 1. Rolnictwo. a) Przedsięwzięcia dotyczące restrukturyzacji obszarów wiejskich.

ZAŁĄCZNIK II. Przedsięwzięcia podlegające przepisom art. 4 ust. 2. 1. Rolnictwo. a) Przedsięwzięcia dotyczące restrukturyzacji obszarów wiejskich. ZAŁĄCZNIK II Przedsięwzięcia podlegające przepisom art. 4 ust. 2 1. Rolnictwo a) Przedsięwzięcia dotyczące restrukturyzacji obszarów wiejskich. b) Przedsięwzięcia w celu wykorzystania nieuŝytków i obszarów

Bardziej szczegółowo

T. 32 KLASYFIKACJA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH ŚRÓDLĄDOWYCH I MORSKICH

T. 32 KLASYFIKACJA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH ŚRÓDLĄDOWYCH I MORSKICH T. 32 KLASYFIKACJA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH ŚRÓDLĄDOWYCH I MORSKICH RODZAJE BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH Budowla hydrotechniczna to budowla służąca gospodarce wodnej, kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

Wykaz budowli "Dalmor" S.A.

Wykaz budowli Dalmor S.A. Wykaz budowli "Dalmor" S.A. Lp Nazwa budowli 1 wiata ognioodporna 2 bud betonowy podziemny 3 wiata na garaż 4 zasobnik na węgiel 5 zbiornik na wodę 6 wieża reflektorowa 7 wiat typ I 8 wiat typ II 9 wiat

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE)

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE) SZKOLENIA SEP Szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego znajomość zasad w zakresie elektroenergetycznym na stanowisku EKSPLOATACJI Z UPRAWNIENIAMI POMIAROWYMI. Obowiązuje osoby wykonujące czynności

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja pojazdów według:

Klasyfikacja pojazdów według: Klasyfikacja pojazdów według: 1. rodzajów i podrodzajów pojazdów 2. przeznaczenia pojazdów ze względu na specjalizację 3. przeznaczenia pojazdów specjalnych Rodzaj pojazdu Podrodzaj pojazdu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego

Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego W 2004 r. inspektorzy pracy zbadali 913 wypadków przy pracy, w których źródłami czynników niebezpiecznych, powodujących urazy, były maszyny, aparatura, narzędzia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji 2 (WE) w roku 2003 WARSZAWA, czerwiec 2005 UWAGA! Poniższe wskaźniki emisji odpowiadają wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do współpracy!

Zapraszamy do współpracy! rozszerzenia II i I klasa oraz maszyn Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprezentować nasz ośrodek szkolenia operatorów. Działamy na mocy 26 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września

Bardziej szczegółowo

SEP - Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Olsztyński w Olsztynie - WykazPrzepisyNormy-1 sobota, 29 września :00

SEP - Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Olsztyński w Olsztynie - WykazPrzepisyNormy-1 sobota, 29 września :00 I. Sieci elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe. 1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A.

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. Zarząd TESGAS S.A. (Spółka) w dniu 5 września 2012 roku, powziął informację, że Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KIELCE

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KIELCE 0 PREZYDENT MIASTA KIELCE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KIELCE na dzień 31 grudnia 2010 roku PREZYDENT MIASTA KIELCE Wojciech Lubawski KIELCE 2011 Opracowanie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 038

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 038 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 038 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 12 lipca 2016 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA R.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA R. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2014 R. Lp. Treść Wartość mienia 31.12.2013 31.12.2014 Różnica 1. Grunty 72 709 103,30 72 948 769,07 239 665,77 2. Budynki 59 413 910,83 59 732 668,24 318

Bardziej szczegółowo

CENNIK POSZCZEGÓLNYCH KNR-ów W PRZYPADKU DOKOPIOWANIA INDYWIDUALNEGO

CENNIK POSZCZEGÓLNYCH KNR-ów W PRZYPADKU DOKOPIOWANIA INDYWIDUALNEGO CENNIK POSZCZEGÓLNYCH KNR-ów W PRZYPADKU DOKOPIOWANIA INDYWIDUALNEGO KNNR - KOSZTORYSOWE NORMY NAK ADÓW Ilość Razem dana RZECZOWYCH Cena netto grupa N001 - Roboty ziemne 1031 30,93 zł N002 - Konstrukcje

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm. Dziennik Ustaw Nr 22-1303 - Poz. 209 209 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Przemysł to dział gospodarki narodowej zajmujący się eksploatacją i przetwarzaniem zasobów przyrody w sposób masowy, przy użyciu maszyn i

Przemysł to dział gospodarki narodowej zajmujący się eksploatacją i przetwarzaniem zasobów przyrody w sposób masowy, przy użyciu maszyn i Przemysł Przemysł to dział gospodarki narodowej zajmujący się eksploatacją i przetwarzaniem zasobów przyrody w sposób masowy, przy użyciu maszyn i zastosowaniu podziału pracy. Przemysł to działalność gospodarcza,

Bardziej szczegółowo

Piotr MAŁECKI. Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Piotr MAŁECKI. Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Piotr MAŁECKI Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 1 PODATKI EKOLOGICZNE W POLSCE NA TLE INNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 2

Bardziej szczegółowo

01 MOTOROWER _ bez podziału 01 OSOBOWY 02 MOTOCYKL. 05 TROLEJBUS _ bezpodziału 01 SKRZYNIA 09 CIĄGNIK ROLNICZY

01 MOTOROWER _ bez podziału 01 OSOBOWY 02 MOTOCYKL. 05 TROLEJBUS _ bezpodziału 01 SKRZYNIA 09 CIĄGNIK ROLNICZY 01 MOTOROWER _ bez podziału 01 OSOBOWY 02 MOTOCYKL 02 CIĘśAROWY 01 SEDAN 02 HATCHBACK 03 SMOCHÓD 03 KOMBI OSOBOWY 04 COUPE 05 KABRIOLET 01 MIEJSKI 02 MIĘDZYMIASTOWY 04 AUTOBUS 03 TURYSTYCZNY 04 SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Jerzy Nowotczyński, Krystyna Nowotczyńska, Rynek Instalacyjny 7-8/2009 Zestawienie norm zawiera wybrane PN, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie uchwał

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY WAŁBRZYCH

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY WAŁBRZYCH URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY WAŁBRZYCH WAŁBRZYCH, MARZEC 213 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. MAJĄTEK GMINY WAŁBRZYCH OGÓŁEM...6 Grunty...9 Budynki i lokale...16 Obiekty inżynierii

Bardziej szczegółowo

REMY Sp. z o. o. Głogów ul. Żukowicka 1 67-231 Żukowice

REMY Sp. z o. o. Głogów ul. Żukowicka 1 67-231 Żukowice REMY Sp. z o. o. Głogów ul. Żukowicka 1 67-231 Żukowice REMY Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo wywodzące się ze struktur KGHM Polska Miedź S.A./ Oddział Huta Miedzi Głogów. Nasze usługi, oparte na doświadczeniu

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Kategoria obiektów Klasa obiektów Przykładowe obiekty ropociągowy słupek telekomunikacyjny,dystrybutorpaliw, hydrofornia, kontener telekomunikacyjny, odwodnienie liniowe turbina wiatrowa, wieża telekomunikacyjna,

Bardziej szczegółowo

Jaki eurokod zastępuje daną normę

Jaki eurokod zastępuje daną normę Jaki eurokod zastępuje daną normę Autor: Administrator 29.06.200. StudentBuduje.pl - Portal Studentów Budownictwa Lp. PN wycofywana Zastąpiona przez: KT 02 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych

Bardziej szczegółowo

1.1. Akty prawne 12 1.2. Zapewnienie ochrony zdrowia i życia pracowników 13. 2.1. Zadania i uprawnienia instytucji i służb w zakresie ochrony pracy 15

1.1. Akty prawne 12 1.2. Zapewnienie ochrony zdrowia i życia pracowników 13. 2.1. Zadania i uprawnienia instytucji i służb w zakresie ochrony pracy 15 SPIS TREŚCI Wstęp 9 Rozdział 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przetwórstwa spożywczego 11 1. Podstawowe przepisy prawne obowiązujące w produkcji wyrobów spożywczych 12 1.1. Akty prawne 12

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA IRS O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZĘTU BUDOWLANEGO W II KWARTALE 2007 R. ZESZYT 20/2007 (1011)

INFORMACJA IRS O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZĘTU BUDOWLANEGO W II KWARTALE 2007 R. ZESZYT 20/2007 (1011) ZESZYT 20/2007 (1011) INFORMACJA O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZĘTU BUDOWLANEGO IRS Ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego nie zawierają podatku VAT W II KWARTALE 2007 R. SPIS

Bardziej szczegółowo

Nakłady na inwestycję podstawową. Nakłady na inwestycje towarzyszące w rozmiarach uzasadnionych potrzebami inwestycji podstawowej

Nakłady na inwestycję podstawową. Nakłady na inwestycje towarzyszące w rozmiarach uzasadnionych potrzebami inwestycji podstawowej dr Adam Salomon: Określenie nakładów, efektów i okresu obliczeniowego inwestycji + Średnioważona stawka amortyzacyjna grupy obiektów + Okres eksploatacji obiektów transportowych (EiLwPTM) Określenie nakładów,

Bardziej szczegółowo

Ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy techniki strzałowej

Ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy techniki strzałowej Górnicze 1. Operator kombajnów ścianowych 2. Operator kombajnów chodnikowych 3. Operator zmechanizowanych obudów ścianowych 4. Specjalistyczne przeszkolenie dla osób przed dopuszczeniem ich do pracy na

Bardziej szczegółowo

L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ

L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ UPRAWNIENIA BUDOWLANE 07 - LISTA AKTÓW PRAWNYCH Ustawa z dnia 07.07.99 r. Prawo budowlane. 5 7 9 0 Jednolity tekst Dz. U..90 Zmiany: Dz. U..9, Dz. U..5, Dz. U..50, Dz.U..55 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Lista występujących na rynku katalogów normatywnych

Lista występujących na rynku katalogów normatywnych Lista występujących na rynku katalogów normatywnych KNR KNR 0010 KNR 0011 KNR 0012 KNR 0013 KNR 0014 KNR 0015 KNR 0016 KNR 0017 KNR 0018 KNR 0019 KNR 0020 KNR 0021 KNR 0022 KNR 0023 KNR 0024 KNR 0025 KNR

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2010 2011 zmiana % 2011/2010 udział % 2010 łącznie 235 469,587 249 348,263 5,89% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Potencjał wymiany handlowej 2015-06-25 10:08:19

Potencjał wymiany handlowej 2015-06-25 10:08:19 Potencjał wymiany handlowej 2015-06-25 10:08:19 2 Perspektywiczne dziedziny eksportu polskich towarów, współpracy handlowej i inwestycyjnej z Marokiem to przede wszystkim budownictwo i roboty publiczne,

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Komisja Kwalifikacyjna nr 200 przy ZO SIMP w Elblągu

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Komisja Kwalifikacyjna nr 200 przy ZO SIMP w Elblągu Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Komisja Kwalifikacyjna nr 200 przy ZO SIMP w Elblągu Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń,

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO. 45 Budownictwo Dział ten obejmuje: budowę nowych budynków i obiektów, remonty i ogólne naprawy.

BUDOWNICTWO. 45 Budownictwo Dział ten obejmuje: budowę nowych budynków i obiektów, remonty i ogólne naprawy. Dziennik Ustaw 2 Poz. 1125 Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (poz. 1125) WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH NACE 1)2) KOD CPV 3) SEKCJA F 1) BUDOWNICTWO Dział Grupa Klasa Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K1 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

Kwalifikacja K1 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych Kwalifikacja K1 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.8. Wykonywanie robót związanych

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Definicja i zakres pojęcia technologia 1.2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim.

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. Proponowana zmiana: 3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie

Bardziej szczegółowo

Zuzia - Fundamenty Tasta Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 12247) strona nr: 1. Przedmiar

Zuzia - Fundamenty Tasta Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 12247) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 FUNDAMENT NR 1 - PRASA YSLT 300A 1.1 KNR 404/603/7 Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, posadzka o grubości 30cm 54,5 m3 1.2 KNR 404/1103/4 załadowaniu

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com PIROLIZA Instalacja do pirolizy odpadów gumowych przeznaczona do przetwarzania zużytych opon i odpadów tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, polistyrol), w której produktem końcowym może być energia

Bardziej szczegółowo

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA 3 Spis treści Wstęp... 9 I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA... 11 1. Określenia stosowane w budownictwie... 11 2. Wymagania stawiane obiektom budowlanym... 11 2.1. Wymagania stawiane obiektom budowlanym przez

Bardziej szczegółowo

N 160-E N 200-4 N 350-4 N 500-6 N 700-2

N 160-E N 200-4 N 350-4 N 500-6 N 700-2 Dane techniczne C 160-2 / C 160-2 PLUS C 250-0 PLUS Max. grubość blachy Stal 400 N / mm 2 mm 1,6 2,5 = Rury spiralnie zwijane mm 4 x 0,9 / 6 x 0,6 Stal 600 N / mm 2 mm 1,2 1,5 = Rury spiralnie zwijane

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ AKWENÓW PORTOWYCH ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD INFRASTRUKTURY PORTOWEJ PORTU GDAŃSK

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ AKWENÓW PORTOWYCH ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD INFRASTRUKTURY PORTOWEJ PORTU GDAŃSK ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ AKWENÓW PORTOWYCH ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD INFRASTRUKTURY PORTOWEJ PORTU GDAŃSK 1. AKWENY PORTOWE 1.1. Gdańsk Nowy Port 1.1.1. Baseny

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2009 Prezentowane tabele zawierają dane na temat wartości

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI. z katedr dyplomowania. dla kierunku TRANSPORT

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI. z katedr dyplomowania. dla kierunku TRANSPORT PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI z katedr dyplomowania dla kierunku TRANSPORT 1 Katedra Energetyki i Pojazdów 1. Charakterystyka procesu dystrybucji paliw płynnych w Polsce. 2. Przegląd, budowa,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 104-1899 Poz. 508. ,, 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 lipca

Dziennik Ustaw Nr 104-1899 Poz. 508. ,, 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 lipca Dziennik Ustaw Nr 104-1899 Poz. 508,, 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1993 r.", 2) 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1993 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej KOMPLEKSOWY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W REGIONIE POLSKI POŁUDNIOWEJ 16 2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej 2.1. Analiza ilościowo-jakościowa zinwentaryzowanych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

USTAWA z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 listopada 1999 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 95, poz. 1101 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Wiadomości wstępne... 7. 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów...

SPIS TREŚCI. 1. Wiadomości wstępne... 7. 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów... Zbigniew Heidrich SPIS TREŚCI 1. Wiadomości wstępne... 7 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów... 9 2. Zapotrzebowanie na wodę... 12 2.1.

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013/2014 Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013 2014 zmiana % 2014/2013 2013 2014 łącznie 233 196,920 228 866,019-1,86% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment

Darmowy fragment PIOTR PAWLISZYN LOTEM N A D K L A S Y F I K A C J Ą Ś R O D K Ó W T R W A Ł Y C H Pytania i odpowiedzi Copyright by Piotr Pawliszyn & e-bookowo Projekt okładki: e-bookowo ISBN 978-83-63080-42-6 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo

1.1Przepisy i zarządzenia Dane geologiczne...14

1.1Przepisy i zarządzenia Dane geologiczne...14 Spis treści 1 Pozyskiwanie wody...13 1.1Przepisy i zarządzenia...13 1.2 Dane geologiczne...14 1.3 Źródła...15 1.3.1Typy źródeł...15 1.3.2.Ujęcia źródeł...18 1.3.3 Studnie zbiorcze...20 1.3.4 Nadzór i konserwacja...24

Bardziej szczegółowo

Wibroizolacja i redukcja drgań

Wibroizolacja i redukcja drgań Wibroizolacja i redukcja drgań Firma GERB istnieje od 1908 roku i posiada duże doświadczenie w zakresie wibroizolacji oraz jest producentem systemów dla redukcji drgań różnego rodzaju struktur, maszyn

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 7 września 2015 r. AC 023 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu STALEXPORT SA 1 Połączenie Spółek

w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu STALEXPORT SA 1 Połączenie Spółek Załącznik Nr 2 do Planu Połączenia UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI STALEXPORT CENTROSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz

Bardziej szczegółowo

TYP 42 ZAKŁAD WYTWARZANIA ARTYKUŁÓW ŚCIERNYCH.

TYP 42 ZAKŁAD WYTWARZANIA ARTYKUŁÓW ŚCIERNYCH. 66 TYP 41 ŚCIERNICE płaskie do przecinania TYP 42 ŚCIERNICE z obniżonym środkiem do przecinania Ściernice typów 41 i 42 stanowią liczną i popularną grupę narzędzi ściernych uniwersalnych i specjalnych

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaje działań Gazy cieplarniane 1 Spalanie paliw w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej

Lp. Rodzaje działań Gazy cieplarniane 1 Spalanie paliw w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej Załączniki do ustawy z dnia... RODZAJE DZIAŁAŃ PROWADZONYCH W INSTALACJACH WRAZ Z WARTOŚCIAMI PROGOWYMI ODNIESIONYMI DO ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH TYCH INSTALACJI I GAZY CIEPLARNIANE PRZYPORZĄDKOWANE DANEMU

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy audyt energetyczny

Przemysłowy audyt energetyczny Przemysłowy audyt energetyczny Roman Kołodziej Energopomiar Sp. z o.o. Dyrektywa 2006/32/WE Efektywność energetyczna: Stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii. Poprawa

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH (KŚT)

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH (KŚT) KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH (KŚT) Warszawa 2016 Spis treści 1. Objaśnienia wstępne.. 3 1.1. Uwagi ogólne 3 1.2 Pojęcie środków trwałych. 3 1.3. Podział rodzajowy i zasady klasyfikowania środków trwałych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI str.: Wstęp... 11

SPIS TREŚCI str.: Wstęp... 11 SPIS TREŚCI str.: Wstęp....................................... 11 1. Pompy...................................... 13 1.1. Podział pomp okrętowych....................... 13 1.2. Pompy wyporowe............................

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL STRUCTURES

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL STRUCTURES KONSTRUKCJE STALOWE STEEL STRUCTURES Produkcja konstrukcji ponadgabarytowych Roczne moce wytwórcze do 9 600 ton POWODY, DLA KTÓRYCH WYBIERZESZ NASZĄ OFERTĘ: pełny zakres asortymentowy konstrukcji stalowych

Bardziej szczegółowo

AZBEST i PCB - KOMUNIKAT

AZBEST i PCB - KOMUNIKAT AZBEST i PCB - KOMUNIKAT Azbest z uwagi na odporność na wysokie temperatury, na działanie mrozu, na działanie kwasów, elastyczność i dobre własności mechaniczne i małe przewodnictwo cieplne wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i zakres kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Rodzaje i zakres kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Arkusz 1 z 5 Rodzaje i zakres kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Kategorie uprawnień do obsługi urządzeń transportu bliskiego Na jednym wniosku można umieścić urządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 4 grudnia 2014 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Ankieta BUDYNKI na potrzeby opracowania strategii niskoemisyjnej dla Gminy Purda

Ankieta BUDYNKI na potrzeby opracowania strategii niskoemisyjnej dla Gminy Purda Ankieta BUDYNKI 1. Informacje ogólne 1.1. Adres budynku 1.2. Rodzaj budynku jednorodzinny wielorodzinny 1.3. Przeznaczenie obiektu 1.4. Rodzaj prowadzonej działalności 1.5. Rok budowy lub oddania do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja pojazdów wg. rodzajów, podrodzajów i przeznaczenia

Klasyfikacja pojazdów wg. rodzajów, podrodzajów i przeznaczenia Klasyfikacja pojazdów wg. rodzajów, podrodzajów i przeznaczenia Rodzaj pojazdu Podrodzaj pojazdu Przeznaczenie pojazdu ITS Nazwa ITS Nazwa ITS Nazwa 01 MOTOROWER - - - - 02 MOTOCYKL 01 OSOBOWY - - 02 CIĘŻAROWY

Bardziej szczegółowo