Targi są współfinansowane z Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kreator Innowacyjności Wsparcie Innowacyjnej Przedsiębiorczości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Targi są współfinansowane z Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kreator Innowacyjności Wsparcie Innowacyjnej Przedsiębiorczości"

Transkrypt

1

2 Szanowni Paostwo, Mamy zaszczyt przedstawid Paostwu ofertę uczestnictwa w Inżynierskich Targach Pracy i Przedsiębiorczości, organizowanych w tym roku po raz XIII przez Politechnikę Śląską w dniu 8 marca 2011 roku, w godz Targi odbędą sie w nowej hali Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej, w Gliwicach, położonej w centrum kampusu akademickiego przy ul. Kaszubskiej 28. Koordynatorami przedsięwzięcia są: z ramienia uczelni - Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej, z ramienia studentów - Stowarzyszenie Studentów BEST Gliwice. Przedsięwzięcie ma na celu nawiązanie bezpośredniego kontaktu Paostwa firmy z potencjalnymi kandydatami do pracy studentami, absolwentami oraz pracownikami naukowymi Politechniki Śląskiej. Wydarzeniu będzie towarzyszyła organizacja stoisk wystawienniczych dla przedstawicieli instytucji udzielających wsparcia merytorycznego i finansowego młodym przedsiębiorcom. Organizacji Targów sprzyja idea zwiększania współpracy w zakresie wymiany wiedzy pomiędzy biznesem, w tym sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, a środowiskiem akademickim. Współpraca ta może dotyczyd zlecania opracowao nowych rozwiązao technologicznych, udostępniania materiałów do pisania prac dyplomowych (w tym rozpraw doktorskich), jak również konsultowania i wdrażania pomysłów na zwiększenie efektywności podejmowanych działao. Uczestnictwo w Targach stanowi dobrą okazje do zaprezentowania Paostwa oferty oraz przybliżenia charakteru działalności przedsiębiorstwa. Serdecznie zapraszamy do udziału w XIII edycji Inżynierskich Targach Pracy i Przedsiębiorczości. Z wyrazami szacunku, Organizatorzy

3 Uczestnicy Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedsiębiorstwa małego, średniego i dutego sektora, działające na terenie kraju i zagranicy, zorientowane na pozyskiwanie zasobów ludzkich, fachowej wiedzy, innowacji ze środowiska akademickiego. Na Targach zaprezentują sie również instytucje rynku pracy, a także instytucje wspierające przedsiębiorczośd, prowadzące swoją działalnośd na terenie woj. śląskiego. Grupa docelowa Odbiorcami Targów są przede wszystkim studenci, absolwenci i pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej. Zaproszenia zostaną skierowane do osób studiujących na wszystkich śląskich uczelniach oraz współpracujących z Politechniką Śląską szkół ponadgimnazjalnych. Promocja wydarzenia Kampania reklamowa wydarzenia będzie odbywad sie przy użyciu następujących narzędzi: plakaty, ulotki informacyjne, portal internetowy baner informacyjny na witrynie Politechniki Śląskiej baner informacyjny na witrynie Biura Karier Politechniki Śląskiej newsletter do pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych Politechniki Śląskiej newsletter do studentów/absolwentów zarejestrowanych w bazie internetowej Biura Karier Studenckich (ok odbiorców) wysłany w przeddzieo oraz na dwa tygodnie przez planowanym wydarzeniem; informacje w mediach (radio, telewizja, portale pracy), w tym patronat wybranych stacji; kampania informacyjna w autobusach komunikacji miejskiej (nowośd)

4 Szczegóły oferty W ramach uczestnictwa w Inżynierskich Targach Pracy i Przedsiębiorczości jesteśmy w stanie zapewnid Paostwa firmie Pakiet Podstawowy (szczegóły w poniższej tabeli). Stanowisko w Nowej Hali Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej, w Gliwicach przy ul. Kaszubskiej 28 Logo i odnośnik do strony internetowej na portalu Umieszczenie prezentacji multimedialnej na portalu Udostępnienie powierzchni w katalogu giełdowym o formacie A5 Małe przedsiębiorstwa 1 Duże przedsiębiorstwa 2 (stolik + 2 krzesła) Nie Krótka informacja o firmie (dane teleadresowe, krótki opis działalności firmy, ok. 500 znaków) (stoisko 6m 2 wykonane przez profesjonalną firmę wraz z umeblowaniem, fryzem, podłączeniem elektrycznym i internetowym) Reklama w postaci udostępnienia jednej strony kolorowej w katalogu Logo na plakacie promującym Nie Prezentacja firmy na Politechnice Śląskiej w terminie uzgodnionym Nie z Organizatorem Liczba przedstawicieli firmy podczas Targów 2 osoby dowolna Catering Cena 500 zł + 23% VAT 2500zł + 23% VAT 1 Z pakietu przeznaczonego dla małych przedsiębiorstw mogą skorzystad firmy spełniające następujące wymagania: liczba pracowników w firmie nie przekracza 20 osób; działalnośd firmy oparta jest na nowoczesnych technologiach; firma ma możliwośd udostępnienia studentom narzędzi i produktów w celach napisania pracy dyplomowej. 2 Przedsiębiorstwa o wielkości zatrudnienia powyżej 20 osób.

5 Pakiet Sponsora (wzbogacony Pakiet Podstawowy): Stoisko o wielkości 8m 2 ; Wyeksponowane logo na plakatach i ulotkach promujących; Dwie kolorowe strony w katalogu giełdowym; Logo, odnosnik do strony internetowej i prezentacja multimedialna na stronie głównej portalu Targów oraz na podstronie,,wystawcy ; Cena Pakietu Sponsora wynosi 5000 zł + 23% VAT Pakiet Informacyjny Dla dużych przedsiębiorstw, które nie są zainteresowane bezpośrednim uczestnictwem w wydarzeniu, istnieje możliwośd skorzystania z Pakietu Informacyjnego, który obejmuje: umieszczenie materiałów promocyjnych firmy, tj. plakaty, ulotki, foldery itp. na stanowisku obsługiwanym przez Organizatorów; stronę w katalogu targowym o formacie A5; umieszczenie logo, odnośnika do strony internetowej firmy oraz prezentacji multimedialnej na portalu ITPiP; Cena Pakietu Informacyjnego wynosi 600 zł + 23% VAT Kontakt: W razie jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt: Biuro Karier Studenckich Tel.: (032) , Fax.: (032)

6 Regulamin Inżynierskich Targów Pracy i Przedsiębiorczości, dalej zw. ITPiP Uwaga: Przesłanie zgłoszenia jest równoczesną akceptacją warunków regulaminu! 1. Warunki uczestnictwa. Warunkiem uczestnictwa w ITPiP jest przesłanie faxem pod numer (032) lub em na adres podpisanego zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu, które jest jednocześnie akceptacją regulaminu ITPiP Zgłoszenia należy przesład najpóźniej do dnia 11 lutego 2011 roku (informacja o zatwierdzeniu uczestnictwa zostanie przekazana przez Organizatora po otrzymaniu zgłoszenia). Zgłoszenia przesłane po tym terminie mogą nie zostad uwzględnione. 2. Rezygnacja z uczestnictwa. - w terminie między 18, a 27 lutego 2011 skutkuje obciążeniem firmy kosztami w wysokości 50% opłaty za uczestnictwo; - po 27 lutego 2011 skutkuje obciążeniem firmy kosztami w wysokości 100% opłaty za uczestnictwo 3. Płatnośd. W dniu wydarzenia Wystawcy otrzymają fakturę za udział w wydarzeniu, powiększoną o wartośd podatku VAT, z terminem płatności 14 dni od daty sprzedaży, tj. 22 marca 2011, płatne przelewem na rachunek bankowy organizatora. Firmom korzystającym z pakietu informacyjnego faktura zostanie wysłana pocztą zwykłą, 9 marca 2011, na adres podany w zgłoszeniu. 4. Lokalizacja i organizacja stoiska. a) ITPiP będą odbywad się w budynku Nowej Hali Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej, w Gliwicach przy ul. Kaszubskiej 28. b) Wyboru lokalizacji dokonuje Wystawca na podstawie przedstawionego na stronie internetowej ITPiP planu rozmieszczenia stoisk. c) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji w przypadku: - zmian w planie ustawienia stanowisk, - wymogów utrzymania scalonej zabudowy w przypadku braku rezerwacji wszystkich stanowisk. d) Zabrania sie wiercenia, ciecia, przebijania itp. elementów stoiska oraz przerabiania go w sposób, który mógłby spowodowad jego uszkodzenie. W przypadku niewłaściwego użytkowania stoiska Organizator obciąży Wystawcę kosztami jego reperacji lub zakupienia nowych elementów.

7 5. Katalog i materiały promocyjne. a) Logo firmy oraz link do strony internetowej będą umieszczane na portalu ITPiP na bieżąco, w kolejności przesyłania, nie później niż do dwóch dni roboczych po przesłaniu ich do Organizatora. b) Warunkiem umieszczenia informacji o firmie w katalogu ITPiP jest dostarczenie drogą elektroniczną materiałów w terminie nie przekraczającym daty 18 lutego 2011r. Przy tworzeniu strony do katalogu ITPiP firma może posłużyd się layout em Organizatora lub własnym projektem. c) Akceptacja strony w katalogu po obróbce graficznej przez Organizatora powinna nastąpid do 5 dni po ich otrzymaniu przez firmę, nie później jednak niż do dnia 25 lutego Po tym terminie w katalogu zostaną umieszczone materiały przesłane przez firmę w pierwszym terminie. d) Organizator nie odpowiada za informacje umieszczane przez osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym jako kontaktowe. 6. Przepisy porządkowe. a) ITPiP będą odbywad się 8 marca 2011 r. w godzinach b) Stanowiska udostępnione będą Wystawcom w godz Zabezpieczenie wydarzenia. a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób, które wydarzyły się z ich winy. b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia eksponatów oraz ich kradzież czy zgubienie lub powstałe w wyniku czynników, na które nie ma wpływu (ogieo, zalanie wodą, przerwy w dostawie energii itp.).

8 FIRMA (UWAGA: dane zostaną umieszczone na fakturze) Nazwa firmy/ Forma prawna Branża/Profil działalności Adres (kod, miasto, ulica, numer) NIP Liczba Pracowników Tel./Fax FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY OSOBA KONTAKTOWA (reprezentant firmy) Imię i Nazwisko Stanowisko/Dział Tel./Fax VIP (reprezentant firmy) Prosimy o wskazanie osoby, którą Organizator powinien zaprosid na oficjalne otwarcie ITPiP, spotkanie z władzami Politechniki Śląskiej, adresata podziękowania za udział firmy w wydarzeniu Imię i Nazwisko/stanowisko Wybrany Pakiet Pakiet Podstawowy dla małych przedsiębiorstw (500 zł + VAT) Pakiet Podstawowy dla dużych przedsiębiorstw (2500 zł + VAT) Pakiet Sponsora (5000 zł +VAT) Pakiet Informacyjny (600 zł +VAT) UWAGI Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem ITPiP i akceptuję go. miejscowośd, data podpis i pieczątka Wypełniony formularz należy przesład na adres lub fax: (032)

WARUNKI UCZESTNICTWA / REGULAMIN

WARUNKI UCZESTNICTWA / REGULAMIN Page 1 WARUNKI UCZESTNICTWA / REGULAMIN TARGÓW 1. Organizator E.A.R. Małgorzata i Piotr Skulscy, ul. E. Ciołka 30, 01 432 Warszawa NIP 527 000 37 26, e mail. ear@ear.com.pl, wiola.jasinska@ear.com.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W XIX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

REGULAMIN UCZESTNICTWA W XIX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ REGULAMIN UCZESTNICTWA W XIX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ I. Postanowienia ogólne: 1. Niniejsze zasady, zwane dalej Zasadami Uczestnictwa określają warunki udziału w XIX Targach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDARZENIA TARGI PRACA.PL

REGULAMIN WYDARZENIA TARGI PRACA.PL REGULAMIN WYDARZENIA TARGI PRACA.PL Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Targach Praca.pl organizowanych w dniach 9-10 marca 2016 roku przez z siedzibą w Warszawie (ul. Bolesława Prusa 2,

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe targi SIAL China 2015 6-8 maja 2015

Międzynarodowe targi SIAL China 2015 6-8 maja 2015 Formularz zgłoszeniowy Umowa Międzynarodowe targi SIAL China 2015 6-8 maja 2015 Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją ) Osoba upoważniona do reprezentacji: 1. Pan Radosław Szatkowski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 23 października 2013 r.

Warszawa, dn. 23 października 2013 r. Warszawa, dn. 23 października 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZWS/10/2013 I. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie poniżej 14 tys. EUR netto oparte jest na zasadach konkurencyjności mające na celu

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe targi SIAL Paris 2014 19 23 października 2014

Międzynarodowe targi SIAL Paris 2014 19 23 października 2014 Formularz zgłoszeniowy Umowa Międzynarodowe targi SIAL Paris 2014 19 23 października 2014 Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją ) Osoba upoważniona do reprezentacji:. Osoba kontaktowa

Bardziej szczegółowo

Formularze Zamówienia Usług Dodatkowych. Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie 26-28. 11. 2013. Polska, Warszawa, EXPO XXI

Formularze Zamówienia Usług Dodatkowych. Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie 26-28. 11. 2013. Polska, Warszawa, EXPO XXI Formularze Zamówienia Usług Dodatkowych Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie 26-28. 11. 2013 Polska, Warszawa, EXPO XXI Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie WAŻNE

Bardziej szczegółowo

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Regionalnych Centrów Wolontariatu (RCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

POMAGAMY PRZEDSIĘBIORCZYM

POMAGAMY PRZEDSIĘBIORCZYM Projekt Pomagamy przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem w partnerstwie z Polskim Centrum

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: Dominika Banaszkiewicz - d.banaszkiewicz@4tradegroup.pl ; 606 924 241 Anna Jakubowska - a.jakubowska@4tradegroup.

Sprzedaż: Dominika Banaszkiewicz - d.banaszkiewicz@4tradegroup.pl ; 606 924 241 Anna Jakubowska - a.jakubowska@4tradegroup. REGULAMIN TARGÓW I EDYCJA DNI ALERGII I NIETOLERANCJI POKARMOWEJ 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Organizatorem pierwszej edycji Dni Alergii i Nietolerancji Pokarmowej zwanymi dalej targami, jest 4Trade Group

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Umowa. Działanie promocyjne: Misja handlowa i udział w targach SIAL CANADA Toronto, 27 kwietnia 1 maja 2015 r.

Formularz zgłoszeniowy Umowa. Działanie promocyjne: Misja handlowa i udział w targach SIAL CANADA Toronto, 27 kwietnia 1 maja 2015 r. Formularz zgłoszeniowy Umowa Działanie promocyjne: Misja handlowa i udział w targach SIAL CANADA Toronto, 27 kwietnia 1 maja 2015 r. Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją ) Osoba

Bardziej szczegółowo

Regulamin. TARGÓW SADOWNICTWA i WARZYWNICTWA. Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2015, zwane dalej Targami

Regulamin. TARGÓW SADOWNICTWA i WARZYWNICTWA. Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2015, zwane dalej Targami Regulamin TARGÓW SADOWNICTWA i WARZYWNICTWA 1. NAZWA TARGÓW Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2015, zwane dalej Targami 2. TERMIN I GODZINY OTWARCIA 19-20 lutego 2015 r. 19 lutego 2015 - czwartek, godziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o.

REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o. REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej Regulaminem Targów ) obowiązują wszystkich uczestników targów,

Bardziej szczegółowo

3 Zgłoszenie i warunki udziału w Targach Podwystawcy

3 Zgłoszenie i warunki udziału w Targach Podwystawcy REGULAMIN III Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek Dziedzictwo 2015 Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56 C 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Termin nadsyłania zgłoszeń 14.02.2010 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń 14.02.2010 r. Łódź, 4 5.04.010 r. Termin nadsyłania zgłoszeń 14.0.010 r. Zgłoszenie Udziału UMOWA, zawarta w dniu: ZG OSZENIE UDZIA U - UMOWA Podstaw¹ przyjêcia zg³oszenia jest nades³anie orygina³u tel. 0 4 637 1 15

Bardziej szczegółowo

97. zaproszenie do udziału. 16-17 lutego 2013 godz.: 10 00-17 00 ct chemobudowa, ul. klimeckiego 14

97. zaproszenie do udziału. 16-17 lutego 2013 godz.: 10 00-17 00 ct chemobudowa, ul. klimeckiego 14 97. zaproszenie do udziału 16-17 lutego 2013 godz.: 10 00-17 00, ul. klimeckiego 14 SZANOWNI PAŃSTWO, Zarząd Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w wyjątkowym

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE - UMOWA Nr...

ZGŁOSZENIE - UMOWA Nr... MIĘDZYNDWE TGI SZCZECIŃSKIE Sp. z o.o. 70-777 Szczecin, ul. Struga 6-8 tel. (+4891) 464 44 01, fax (+4891) 464 44 02 e-mail: office@mts.pl www.mts.pl JMK ZMITŚCI ZGŁSZENIE - UMW Nr.... Termin: 27-28.11.2010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Definicje 1. Park Naukowo - Technologiczny w Opolu Spółka

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2015

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2015 TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 7.0.015r. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 015 Zgłaszam udział w XXIII Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 015 w dniach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENA (SOPZ) na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii akwizycyjno-promocyjno-edukacyjnej (KAPE)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENA (SOPZ) na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii akwizycyjno-promocyjno-edukacyjnej (KAPE) ZAŁĄCZNIK 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENA (SOPZ) na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii akwizycyjno-promocyjno-edukacyjnej (KAPE) I. INFORMACJE OGÓLNE O KAMPANII 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 XI Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO Warszawa: 15-16 stycznia 2015 r. INFORMACJE PODSTAWOWE Organizator: BASF Polska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji wystawców na Małopolskie Targi Innowacji Biznes+Nauka

Regulamin rekrutacji wystawców na Małopolskie Targi Innowacji Biznes+Nauka Regulamin rekrutacji wystawców na Małopolskie Targi Innowacji Biznes+Nauka Lokalizacja: Województwo Małopolskie, Płyta Małego Rynku w Krakowie (część targowa) Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

III edycja projektu. Siła telemarketingu. oferta współpracy. 8 9 października 2007 Centrum Finansowe Puławska

III edycja projektu. Siła telemarketingu. oferta współpracy. 8 9 października 2007 Centrum Finansowe Puławska III edycja projektu Siła telemarketingu oferta współpracy 8 9 października 2007 Centrum Finansowe Puławska Oferta Siła Telemarketingu 2007 - strona 2 Fundacja Obserwatorium Zarządzania we współpracy z

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m P a r t n e r s k i

P r o g r a m P a r t n e r s k i P r o g r a m P a r t n e r s k i P R O G R A M P A R T N E R S K I Wspólnie tworzymy nowoczesne podmioty lecznicze Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. Kraków, marzec

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Formularz zgłoszeniowy Umowa. Działanie promocyjne: Misja handlowa i udział w targach World Food Uzbekistan Taszkent, 23 28 marca 2015 r.

WZÓR. Formularz zgłoszeniowy Umowa. Działanie promocyjne: Misja handlowa i udział w targach World Food Uzbekistan Taszkent, 23 28 marca 2015 r. WZÓR Formularz zgłoszeniowy Umowa Działanie promocyjne: Misja handlowa i udział w targach World Food Uzbekistan Taszkent, 23 28 marca 2015 r. Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją

Bardziej szczegółowo

22-23 października 2013. Warszawa OFERTA PARTNERSKA

22-23 października 2013. Warszawa OFERTA PARTNERSKA 22-23 października 2013 Warszawa OFERTA PARTNERSKA 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O KONFERENCJI 2. PODSUMOWANIE KORZYŚCI DLA PARTNERÓW KONFERENCJI 3. STRATEGICZNY PARTNER KONFERENCJI MTS 2013 4. ZŁOTY PARTNER

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 2-DNIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 30-31 maja 2015 r. Poznań

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 2-DNIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 30-31 maja 2015 r. Poznań Miejscowość Data FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 2-DNIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 30-31 maja 2015 r. Poznań Dane osobowe Imiona Data urodzenia Telefon komórkowy E-mail uczestnika Tytuł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

REGULAMIN TARGÓW WARUNKI UCZESTNICTWA REGULAMIN TARGÓW WARUNKI UCZESTNICTWA 1. NAZWA TARGÓW XII Międzynarodowe Targi Łowiectwa, Strzelectwa i Rekreacji HUBERTUS EXPO 2015 24-26 kwietnia 2015r. 2. IMPREZY TOWARZYSZĄCE Targom HUBERTUS EXPO 2015

Bardziej szczegółowo

OFERTA UCZESTNICTWA. Łódź, hala EXPO

OFERTA UCZESTNICTWA. Łódź, hala EXPO OFERTA UCZESTNICTWA Łódź, hala EXPO Spis treści Wprowadzenie.. 2 Oferta sponsor główny.... 4 Oferta - sponsor..... 5 Oferta - uczestnik..... 5 Oferta opcje dodatkowe....... 6 Kosztorys........ 6 Oferta

Bardziej szczegółowo

Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki

Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące

Bardziej szczegółowo