o Metoda dobrego startu w opracowaniu M. Bogdanowicz, o Metoda Newella C. Kepharta o Metoda Marianny Frostig.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "o Metoda dobrego startu w opracowaniu M. Bogdanowicz, o Metoda Newella C. Kepharta o Metoda Marianny Frostig."

Transkrypt

1 9SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór kadry szkoleniowej do przeprowadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z Terapii pedagogicznej w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. I: Zamawiający I. 1) NAZWA I ADRES: Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Ełku, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5 A, Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel , faks I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ośrodek doskonalenia nauczycieli. II. Tryb udzielania zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz i Nr 182, poz ze zmianami)). III: Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wybór kadry szkoleniowej do przeprowadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z Terapii pedagogicznej, Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) usługi szkoleniowe 1.1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uznaje się ofertę złożoną na wskazaną tematykę określoną liczbą godzin w obrębie jednego przedmiotu. 1.2 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wskazaną tematykę określoną liczbą godzin w obrębie jednego przedmiotu. 2. Opis poszczególnych obszarów tematycznych: Kurs kwalifikacyjny z Terapii pedagogicznej Miejscem realizacji zamówienia jest: Ełk, liczba grup audytoryjnych 2, liczba grup laboratoryjnych 4, liczba uczestników 30,

2 2.1.Przedmiot: Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka Tematyka: Rozumienie społeczeństwa i osoby ludzkiej podstawowe problemy Dojrzałość psychiczna cechy osób samorealizujących się na podstawie badań A. Maslowa. Samoświadomość możliwość wglądu w siebie bariery poznawcze i emocjonalne liczba godzin 10 wykładów, ćwiczenia audytoryjne 2 grupy po 10 godzin, ćwiczenia laboratoryjne - 4 grupy po 10 godzin, wykładowca 1 osoba Wymagania: 1. Kwalifikacje Studia magisterskie z zakresu psychologii lub pedagogiki 2. Doświadczenie : Doświadczenie w realizacji szkoleń na kursie kwalifikacyjnym z zakresu terapii pedagogicznej min. 1 edycja Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie związanym z przedmiotem min. 1 edycja 2.2.Przedmiot: Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej Tematyka: Natura uczenia się. Uczenie się szkolne. Rozwój psychiczny dziecka, pojęcie rozwoju. Środowiskowe i wychowawcze uwarunkowania rozwoju psychicznego. Teoria adaptacji i rozwoju Piageta. Wpływ mowy na rozwój dziecka. Charakterystyka rozwoju dziecka i specyfika uczenia się w młodszym wieku szkolnym. Rozwój procesów poznawczych istotny z punktu widzenia nauki szkolnej Rozwój rozumowania dziecka i problem dojrzałości szkolnej Test dojrzałości szkolnej. Zachowanie dziecka w trudnych sytuacjach szkolnych Nieprawidłowości i opóźnienia rozwoju psychoruchowego dziecka. Dzieci wolniej uczące się. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki Zaburzenia dynamiki procesów nerwowych, nadpobudliwość i zahamowanie psychoruchowe, problem koncentracji uwagi, rozwój uwagi dowolnej. liczba godzin 20 wykładów, ćwiczenia audytoryjne - 2 grupy po 20 godzin, wykładowca 1 osoba. Wymagania:

3 1. Kwalifikacje: Studia magisterskie z zakresu psychologii lub pedagogiki. Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki lub terapii pedagogicznej. 2. Doświadczenie Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie związanym z przedmiotem. 2.3.Przedmiot: Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy Tematyka: Pojęcie mowy. Składniki mowy. Czynniki rozwoju mowy. Nauka mowy. Klasyfikacja zaburzeń mowy. Diagnoza. Przyczyny i objawy zaburzeń artykulacji. Przyczyny i objawy jąkania. Inne zaburzenia mowy i głosu. Zaburzenia mowy a trudności w uczeniu się. liczba godzin 20 wykładów, ćwiczenia laboratoryjne - 2 grupy po 10 godzin, wykładowca 1 osoba. Wymagania: 1. Kwalifikacje: Studia magisterskie z zakresu logopedii lub pedagogiki. Studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z logopedii. 2. Doświadczenie: Doświadczenie w realizacji szkoleń na kursie kwalifikacyjnym z zakresu terapii pedagogicznej min. 1 edycja Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie związanym z przedmiotem min. 1 edycja Doświadczenie pracy w poradni pedagogiczno-psychologicznej lub w gabinecie logopedycznym Przedmiot: Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania początkowego Tematyka: Kształcenie sprawności mówienia. Kształtowanie umiejętności czytania. Kształtowanie umiejętności pisania. liczba godzin - 10 godzin wykładów, ćwiczenia audytoryjne - 2 grupy po 5 godzin, wykładowca 1 osoba. Wymagania: 1. Kwalifikacje:

4 Studia magisterskie z zakresu nauczania początkowego lub kształcenia zintegrowanego lub edukacji wczesnoszkolnej Studia lub kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej 2. Doświadczenie Doświadczenie w realizacji szkoleń na kursie kwalifikacyjnym z zakresu terapii pedagogicznej min. 1 edycja. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie związanym z przedmiotem min. 1 edycja. Doświadczenie w pracy w szkole w kształceniu zintegrowanym. 2.5.Przedmiot: Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego Tematyka: Programowanie ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych w oparciu o diagnozę dotyczącą rozwoju ruchowego dziecka. Ćwiczenia ogólnej sprawności ruchowej i orientacji przestrzennej. Rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowej Ćwiczenia zwinnościowe i zręcznościowe: o Zabawy ruchowe zręcznościowe na odkrytym terenie, o Zabawy zręcznościowe w sali. Ćwiczenia sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo ruchowej Ćwiczenia w pisaniu Zasady postępowania z dzieckiem leworęcznym. System stymulacji i korekcji zaburzeń rozwoju ruchowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej: o Metoda dobrego startu w opracowaniu M. Bogdanowicz, o Metoda Newella C. Kepharta o Metoda Marianny Frostig. liczba godzin 10 wykładów, ćwiczenia audytoryjne 2 grupy po 5 godzin, ćwiczenia laboratoryjne - 4 grupy po 15 godzin, wykładowca 1 osoba Wymagania: 1.Kwalifikacje: Studia magisterskie z pedagogiki. Studia lub kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej. 3. Doświadczenie: Doświadczenie w realizacji szkoleń na kursie kwalifikacyjnym z zakresu terapii pedagogicznej min. 1 edycja. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie związanym z przedmiotem min. 1 edycja. Doświadczenie w pracy w szkole w terapii pedagogicznej.

5 2.6. Przedmiot: Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu Tematyka: Diagnoza społeczno-metodyczno-psychologiczno-pedagogiczna. Zasady terapii pedagogicznej. Ćwiczenia percepcji i pamięci wzrokowej w oparciu o materiał konkretny i abstrakcyjny. Ćwiczenia percepcji i pamięci słuchowej, percepcji i pamięci wzrokowej oraz koordynacji słuchowo - wzrokowo - ruchowej w oparciu o materiał werbalny i niewerbalny. Ćwiczenia percepcji, pamięci i koordynacji wzrokowej i słuchowej na materiale literowym z przechodzeniem stopniowo do ćwiczeń w czytaniu i pisaniu sylab, wyrazów i zdań. Ćwiczenia poprawnego ćwiczenia uwzgledniającego głoski specyficzne dla języka polskiego: dwuznaki, zmiękczenia, głoski z utratą dźwięczności, samogłoski nosowe, różnicowanie i i j, ż-rz, u-ó, ch-h. Omówienie i demonstracja pomocy do poszczególnych rodzajów ćwiczeń. Programowanie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych w oparciu o zalecenia postdiagnostyczne, zasady terapii pedagogicznej. Planowanie zajęć korekcyjno -terapeutycznych w jednostce dydaktycznej. Rola nauczyciela w wykrywaniu zaburzeń rozwojowych i zapobieganiu trudnościom w nauce. liczba godzin 7 wykładów, ćwiczenia audytoryjne 2 grupy po 11 godzin, ćwiczenia laboratoryjne - 4 grupy po 32 godziny, wykładowca 1 osoba Wymagania: 1.Kwalifikacje: Studia magisterskie z pedagogiki Studia lub kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej lub oligofrenopedagogiki. 2.Doświadczenie: Doświadczenie w realizacji szkoleń na kursie kwalifikacyjnym z zakresu terapii pedagogicznej min. 1 edycja. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie związanym z przedmiotem min. 1 edycja. Doświadczenie w pracy w szkole w terapii pedagogicznej Przedmiot: Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki Tematyka: 1. Niepowodzenia w uczeniu się matematyki na poziomie klas I-III: 1. Praca dydaktyczno-wyrównawcza dla dzieci, które doznają niepowodzeń w uczeniu się matematyki na poziomie klas początkowych:

6 a. psychologiczne i pedagogiczne podstawy prowadzenia zajęć dydaktycznowyrównawczych, b. zasady prowadzenia terapii z dziećmi. c. sposoby konstruowania programów terapii, d. metody oddziaływania terapeutycznego, e. przykłady ćwiczeń, gier, zabaw szczególnie przydatnych w prowadzeniu zajęć dydaktyczno wyrównawczych. liczba godzin 7 wykładów, ćwiczenia audytoryjne 2 grupy po 6 godzin, ćwiczenia laboratoryjne - 4 grupy po 17 godzin, wykładowca 1 osoba Wymagania 1.Kwalifikacje: Studia magisterskie z pedagogiki lub matematyki Studia lub kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej 2.Doświadczenie: Doświadczenie w realizacji szkoleń na kursie kwalifikacyjnym z zakresu terapii pedagogicznej min. 1 edycja. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie związanym z przedmiotem min. 1 edycja. Doświadczenie w pracy w szkole w terapii pedagogicznej Przedmiot: Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego Tematyka: Relacje emocjonalne w rodzinie. Kompensacyjne możliwości szkoły. Negatywny obraz własnej osoby. Zadania zajęć terapeutycznych. Wybrane metody pracy z dziećmi. Współpraca z rodzicami dzieci sprawiających trudności wychowawcze. liczba godzin 5 wykładów, ćwiczenia audytoryjne 2 grupy po 3 godziny, ćwiczenia laboratoryjne - 4 grupy po 12 godzin, wykładowca 1 osoba Wymagania: 1. Kwalifikacje: Studia magisterskie z zakresu psychologii lub pedagogiki Studia lub kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej 2. Doświadczenie: Doświadczenie w realizacji szkoleń na kursie kwalifikacyjnym z zakresu terapii pedagogicznej min. 1 edycja. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie związanym z przedmiotem min. 1 edycja.

7 Doświadczenie w pracy w szkole w terapii pedagogicznej. 2.9.Przedmiot: Organizacja procesu terapeutycznego Tematyka : Ogólna charakterystyka procesu terapeutycznego. Organizacja form pomocy dzieciom napotykającym na trudności w uczeniu się szkolnym. Warunki dobrego kontaktu nauczyciela terapeuty z dziećmi. Atmosfera w zespole dziecięcym. Problemy diagnozy w przebiegu procesu terapeutycznego. Programowanie pracy terapeutycznej. Współpraca z nauczycielami uczącymi dziecko i rodzicami dziecka. liczba godzin 5 wykładów, ćwiczenia audytoryjne 2 grupy po 5 godzin, ćwiczenia laboratoryjne - 4 grupy po 15 godzin, wykładowca 1 osoba Wymagania: 1. Kwalifikacje: Studia magisterskie z pedagogiki Studia lub kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej lub oligofrenopedagogiki. 2. Doświadczenie: Doświadczenie w realizacji szkoleń na kursie kwalifikacyjnym z zakresu terapii pedagogicznej min. 1 edycja. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie związanym z przedmiotem min. 1 edycja. IV. Termin wykonania zamówienia. 1. Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 30 czerwca 2013 r. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny spełnienia tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia - Wykonawca udokumentuje doświadczenie zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w danej tematyce, b. posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia. Wykonawca przedstawi wykaz swoich kwalifikacji niezbędnych do wykonania przedmiotu c. zamówienia, na który Wykonawca składa ofertę, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w danej tematyce d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 2. Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia będą oceniane, na podstawie druku ZP-17 (spełnia/nie spełnia).

8 VI. Wykonawca składa następujące oświadczenia lub dokumenty: a. w celu potwierdzenia warunku posiadania przez Wykonawcę doświadczenia i dorobku zawodowego: Wykonawca udokumentuje doświadczenie, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w danej tematyce załącznik Nr 2 do SIWZ b. informacje na temat kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, Wykonawca dokumentuje zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w danej tematyce załącznik Nr 3 do SIWZ c. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnień warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy załącznik Nr 4 do SIWZ d. oświadczenie Wykonawcy o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych załącznik Nr 5 do SIWZ. Wszystkie druki dołączonych przez Wykonawcę załączników winne być wypełnione czytelnie /pismem drukowanym lub drukiem komputerowym/. VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów. 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Wyjaśnienia treści SIWZ udzielane są na zasadach określonych w art. 38 ustawy. 2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest pani Alina Steperska godz tel VIII. Zamawiający nie wymaga składania wadium. IX. Termin związania ofertą. 1. Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. X. Opis przygotowania oferty. 1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami SIWZ. 2. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy - załącznik Nr 1 do SIWZ. 3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, pismem czytelnym oraz podpisana wraz z załącznikami przez Wykonawcę 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę 5. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje. 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem, opracowaniem programu i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. Koszty nie mogą być ujęte w rozliczeniu zamówienia 7. Zaleca się, aby oferta była trwale zszyta. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za kompletność ofert składających się z luźnych kartek. 8. Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach, zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie ich w stanie nienaruszonym Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz być oznakowana następująco:

9 Oferta na wybór kadry szkoleniowej do przeprowadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z zakresu Terapii pedagogicznej, nie otwierać przed dniem r. godz Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać imię, nazwisko i adres Wykonawcy oraz przedmiot i tematykę szkolenia wskazaną w ofercie XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ul. Sikorskiego 5A, Ełk lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru do dnia godzina 09: Za termin złożenia uważa się fizyczną obecność oferty w miejscu składania ofert, określoną w ust Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia r godz XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. Należy podać cenę za 1 godzinę prowadzenia zajęć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2. Cena może być tylko jedna. 3. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania z ofertą) 4. Cenę oferty należy przedstawić w formularzu ofertowym - załącznik Nr 1 do SIWZ. XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. Wszystkie oferty nie podlegające wykluczeniu lub odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów. 1) cena - 100% Oferta, która przedstawia najniższą cenę (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium), zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów. Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty obowiązywać będą następujące kryteria i ich wagi: Cena oferowana jednakowa dla wszystkich obszarów tematycznych Liczba punktów, którą można uzyskać według tego kryterium, obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 10 oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 100%. ilość punktów = x x100 x100% najniższa oferowana cena cena oferty badanej

10 XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający niezwłocznie poinformuje jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której publikowano SIWZ i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, zamieszczając: 1) wybór najkorzystniejszej oferty podając imię i nazwisko Wykonawcy lub nazwę i siedzibę firmy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie tego wyboru oraz nazwę i siedzibę (firmy) a także imiona i nazwiska Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację; 2) dane Wykonawców, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) dane Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4) informacje o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa o udzielenie zamówienia publicznego może być zawarta 2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zostaną zamieszczone w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 3. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 4. Umowa zostanie zawarta według wzoru umowy określonego w załączniku Nr 6 do SIWZ, w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy. 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art.93 ust. 1 ustawy. XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVI. Wzór umowy. 1. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ. 2. Zamawiający nie przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na warunkach określonych we wzorze umowy. XVII. Środki ochrony prawnej. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI (art ) ustawy przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. XVIII. Zamawiający nie przewiduje powierzenia części zamówienia podwykonawcom. XIX. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

11 XX. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. XXI. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. XXII. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. XXIII. Załączniki do specyfikacji. zał. Nr 1 do SIWZ - wzór formularza ofertowego zał. Nr 2 do SIWZ - informacje na temat doświadczenia i dorobku zawodowego niezbędnych do wykonania zamówienia zał. Nr 3 do SIWZ - informacje na temat kwalifikacji zawodowych i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia zał. Nr 4 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnień warunków zał. Nr 5 do SIWZ - oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, zał. Nr 6 do SIWZ - wzór umowy. Ełk, r.

12 OFERTA WYKONAWCY Załącznik Nr 1 do SIWZ Dane dotyczące Wykonawcy Imię, nazwisko... Adres... Nr telefonu... NIP./Pesel... REGON... Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na.kurs kwalifikacyjny z Terapii pedagogicznej w przedmiocie... na tematykę... za cenę brutto za godzinę.. zł (słownie:...) całość za kwotę brutto...zł (słownie:...) Zobowiązuję się wykonać zamówienie w wyznaczonym terminie. Do oferty załączam: Zastrzeżenie Wykonawcy Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: Korespondencję należy kierować: na adres pocztowy:... tel. kontaktowy: Inne informacje Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń. Oświadczam, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia jej na wymienionych warunkach, w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego.

13 ..., dnia r (miejscowość) (data).... (czytelny podpis Wykonawcy) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w złożonym przeze mnie formularzu w ramach przeprowadzanego zamówienia publicznego (zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883). Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnym podpisem, świadomy odpowiedzialności karnej (art K.K.)... (czytelny podpis Wykonawcy)..., dnia r (miejscowość, data)

14 Załącznik Nr 2 do SIWZ INFORMACJA NA TEMAT DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO Zadanie nr. Nazwa zadania Niniejszym potwierdzam spełnienie warunku posiadania doświadczenia i dorobku zawodowego: Doświadczenie zawodowe L.p. Miejsce i charakter wykonywanej pracy Okres wykonywania zadań (miesiąc, rok) Uwagi Inny dorobek zawodowy Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w złożonym przeze mnie formularzu w ramach przeprowadzanego zamówienia publicznego (zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883) Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnym podpisem, świadomy odpowiedzialności karnej (art K.K.)..., dnia r (miejscowość, data) (czytelny podpis Wykonawcy) 1. 1 Dokument należy wypełnić pismem drukowanym lub komputerowy

15 Załącznik Nr 3 do SIWZ INFORMACJA NA TEMAT POSIADANYCH KWALIFIKACJI Zadanie nr. Nazwa zadania Niniejszym potwierdzam spełnienie warunku posiadanych kwalifikacji: Załączniki potwierdzające kwalifikacje (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem): (czytelny podpis Wykonawcy) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w złożonym przeze mnie formularzu w ramach przeprowadzanego zamówienia publicznego (zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883) Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnym podpisem, świadomy odpowiedzialności karnej (art K.K.)..., dnia r (miejscowość, data) (czytelny podpis Wykonawcy)

16 ... (miejscowość, data) Załącznik Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.). (czytelny podpis Wykonawcy) Art Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

17 ... (miejscowość, data) Załącznik Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oświadczam(-y), że spełniam(-y) warunki, dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, - a tym samym spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)., dnia r. (Miejscowość ) (czytelny podpis Wykonawcy)

18 Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA SZKOLENIA zawarta w dniu pomiędzy Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, reprezentowanym przez Michała Jodko - dyrektora Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku zwanym dalej Zamawiającym, a zamieszkała/y w.. zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści: Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na wybór kadry szkoleniowej do przeprowadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z zakresu Terapii pedagogicznej. realizowanym przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku w okresie od do r. w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz i Nr 182, poz ze zmianami) o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie zajęć...dla osób wskazanych przez Zamawiającego w ramach projektu Nowe kompetencje psychologiczno pedagogiczne nauczycieli w powiecie ełckim nr WND-POKL /12 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty w terminie od...do w wymiarze: a) ilość wykładów. stawka za 1 godz... łącznie.. b) ilość ćwiczeń. stawka za 1 godz...łącznie.. 2. Szkolenie będzie obejmowało następujący zakres tematyki Wynagrodzenie 1. Z tytułu wykonania przedmiotowej umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie brutto w wysokości.. słownie.. 2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wypełnionego rachunku, z zastrzeżeniem ust. 3 przedmiotowego paragrafu. 3. Strony oświadczają, że nie będzie/będzie ( właściwe podkreślić ) ustalona składka na ubezpieczenie społeczne pracownika i pracodawcy, ponieważ Wykonawca podlega ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu w zakładzie pracy (podać nazwę zakładu pracy) w którym jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie trwania umowy. 3 Obowiązki Wykonawcy: 1. Osobiste wykonanie pracy w określonym czasie z należytą starannością,

19 2. Prowadzenie zajęć w oparciu o opracowany przez siebie program, zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego, 3. Opracowanie materiałów dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć (zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego dotyczącymi grafiki i informacji o źródłach finansowania projektu) oraz powielanie i dostarczanie ich każdemu uczestnikowi jak też Zamawiającemu, 4. Opracowanie materiałów dydaktycznych (w wersji elektronicznej i tradycyjnej), które będą zamieszczane na stronie www projektu, 5. Dokumentowanie realizacji powierzonych zadań edukacyjnych w dziennikach zajęć, prowadzenie ewidencji czasu pracy i zrealizowanych zadań za każdy miesiąc, z uwzględnieniem rodzaju zajęć i liczby godzin, zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami Zamawiającego, 6. Ochrona dokumentacji pedagogicznej i udostępnianie jej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U r. Nr 23 poz. 225 z późn. zm.), 8. Poddanie się kontroli, ewaluacji w szczególności dotyczącej zakresu i sposobu realizacji powierzonych zadań oraz dotyczących rozliczeń za świadczone usługi, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 4 Odstąpienie od umowy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: a) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy, b) Wykonawca zleca wykonanie zadań będących przedmiotem niniejszej umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego, c) Wykonawca nie świadczy lub nienależycie świadczy usługi objęte niniejsza umową, w szczególności nie stosuje się do pisemnych uwag Zamawiającego. 5 Odstąpienie od umowy 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) w wysokości 10% łącznej wartości umowy (brutto), gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, b) w wysokości 0,4% wartości niewykonanych w terminie robót określonych w danym zleceniu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 6 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Spory powstałe na tle wykonania umowy będą rozstrzygane przez są właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający Wykonawca

20 Ełk, dnia Nazwisko i imię: Data i miejsce urodzenia: Imiona rodziców: Adres zamieszkania: PESEL: Nazwisko rodowe Kasa chorych...nfz Urząd Skarbowy... (adres) RACHUNEK Dla Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku za wykonane prace zgodnie z umową zawartą w dniu na kwotę.. zł brutto słownie złotych Stwierdzam, że pracę wykonałem/łam/ osobiście, nie w ramach prac instytucji, w której jestem zatrudniony/a/. Jednocześnie oświadczam, iż nie przebywam na urlopie bezpłatnym, macierzyńskim i wychowawczym.... (Podpis Wykonawcy) Potwierdzam wykonanie prac oraz zgodność rachunku pod względem merytorycznym (data) (Podpis Zamawiającego) Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym (data) (Podpis Gł. Księgowego) Zatwierdzam do wypłaty zł, słownie.. Główny Księgowy Dyrektor...

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Cześć nr 1 Kurs prawa jazdy kategorii D (z C), Cześć nr 2 Kurs prawa jazdy kategorii D (z B)

Cześć nr 1 Kurs prawa jazdy kategorii D (z C), Cześć nr 2 Kurs prawa jazdy kategorii D (z B) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przeprowadzenie szkoleń w zakresie: Cześć nr 1 Kurs prawa jazdy kategorii D (z C), Cześć nr 2 Kurs prawa jazdy kategorii D (z B) Tryb postępowania: przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Teatr im. Bogusławskiego, pl. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz Telefon: 0-62 7605300 Fax: 0-62 7605303, adres e-mail: teatr@teatr.kalisz.pl, strona

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30, 37 200 Przeworsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP/5//14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego dla zadania inwestycyjnego p.n. Polsko-niemieckie centrum jeździeckie

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: Tryb udzielenia zamówienia:

I. Zamawiający: Tryb udzielenia zamówienia: Warszawa, 2012-12-07 ZATWIERDZAM DYREKTOR MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO... Prof. dr hab. Zbigniew Wawer oznaczenie sprawy: ZP-22 /2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1

Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Gliwice, dnia 06.12.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RP 9/P/11/2012 Kielce, 30.11.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na prenumeratę prasy i czasopism na rok 2013 dla 13-tu filii Miejskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie. ul. Krasickiego 17. 42-500 Będzin. Tel.: 32/267 81 08 faks: 32/267 81 08. www.pcpr.bedzin.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie. ul. Krasickiego 17. 42-500 Będzin. Tel.: 32/267 81 08 faks: 32/267 81 08. www.pcpr.bedzin. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ZAMAWIAJĄCY: Prawo zamówień publicznych Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

~(in.instytut biologii doświadczalnej - ~m. M. Nenckiego PAN

~(in.instytut biologii doświadczalnej - ~m. M. Nenckiego PAN ~L ~(in.instytut biologii doświadczalnej - ~m. M. Nenckiego PAN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej "specyfikacją" lub "SIWZ'') w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej Instytut Kultury Miejskiej ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk www.ikm.gda.pl tel: (+48) 58 760 72 16 fax: (+48) 58 760 72 15 e-mail: ikm@ikm.gda.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK

Bardziej szczegółowo

BZP.AP.341 71/11. Strona 1

BZP.AP.341 71/11. Strona 1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 193.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st. im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o łącznej wartości zamówienia wyższej niż kwoty

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z montażem mebli

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015 W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W

Bardziej szczegółowo

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach.

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ ) w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa całodobowej ochrony

Bardziej szczegółowo