o Metoda dobrego startu w opracowaniu M. Bogdanowicz, o Metoda Newella C. Kepharta o Metoda Marianny Frostig.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "o Metoda dobrego startu w opracowaniu M. Bogdanowicz, o Metoda Newella C. Kepharta o Metoda Marianny Frostig."

Transkrypt

1 9SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór kadry szkoleniowej do przeprowadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z Terapii pedagogicznej w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. I: Zamawiający I. 1) NAZWA I ADRES: Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Ełku, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5 A, Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel , faks I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ośrodek doskonalenia nauczycieli. II. Tryb udzielania zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz i Nr 182, poz ze zmianami)). III: Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wybór kadry szkoleniowej do przeprowadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z Terapii pedagogicznej, Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) usługi szkoleniowe 1.1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uznaje się ofertę złożoną na wskazaną tematykę określoną liczbą godzin w obrębie jednego przedmiotu. 1.2 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wskazaną tematykę określoną liczbą godzin w obrębie jednego przedmiotu. 2. Opis poszczególnych obszarów tematycznych: Kurs kwalifikacyjny z Terapii pedagogicznej Miejscem realizacji zamówienia jest: Ełk, liczba grup audytoryjnych 2, liczba grup laboratoryjnych 4, liczba uczestników 30,

2 2.1.Przedmiot: Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka Tematyka: Rozumienie społeczeństwa i osoby ludzkiej podstawowe problemy Dojrzałość psychiczna cechy osób samorealizujących się na podstawie badań A. Maslowa. Samoświadomość możliwość wglądu w siebie bariery poznawcze i emocjonalne liczba godzin 10 wykładów, ćwiczenia audytoryjne 2 grupy po 10 godzin, ćwiczenia laboratoryjne - 4 grupy po 10 godzin, wykładowca 1 osoba Wymagania: 1. Kwalifikacje Studia magisterskie z zakresu psychologii lub pedagogiki 2. Doświadczenie : Doświadczenie w realizacji szkoleń na kursie kwalifikacyjnym z zakresu terapii pedagogicznej min. 1 edycja Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie związanym z przedmiotem min. 1 edycja 2.2.Przedmiot: Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej Tematyka: Natura uczenia się. Uczenie się szkolne. Rozwój psychiczny dziecka, pojęcie rozwoju. Środowiskowe i wychowawcze uwarunkowania rozwoju psychicznego. Teoria adaptacji i rozwoju Piageta. Wpływ mowy na rozwój dziecka. Charakterystyka rozwoju dziecka i specyfika uczenia się w młodszym wieku szkolnym. Rozwój procesów poznawczych istotny z punktu widzenia nauki szkolnej Rozwój rozumowania dziecka i problem dojrzałości szkolnej Test dojrzałości szkolnej. Zachowanie dziecka w trudnych sytuacjach szkolnych Nieprawidłowości i opóźnienia rozwoju psychoruchowego dziecka. Dzieci wolniej uczące się. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki Zaburzenia dynamiki procesów nerwowych, nadpobudliwość i zahamowanie psychoruchowe, problem koncentracji uwagi, rozwój uwagi dowolnej. liczba godzin 20 wykładów, ćwiczenia audytoryjne - 2 grupy po 20 godzin, wykładowca 1 osoba. Wymagania:

3 1. Kwalifikacje: Studia magisterskie z zakresu psychologii lub pedagogiki. Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki lub terapii pedagogicznej. 2. Doświadczenie Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie związanym z przedmiotem. 2.3.Przedmiot: Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy Tematyka: Pojęcie mowy. Składniki mowy. Czynniki rozwoju mowy. Nauka mowy. Klasyfikacja zaburzeń mowy. Diagnoza. Przyczyny i objawy zaburzeń artykulacji. Przyczyny i objawy jąkania. Inne zaburzenia mowy i głosu. Zaburzenia mowy a trudności w uczeniu się. liczba godzin 20 wykładów, ćwiczenia laboratoryjne - 2 grupy po 10 godzin, wykładowca 1 osoba. Wymagania: 1. Kwalifikacje: Studia magisterskie z zakresu logopedii lub pedagogiki. Studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z logopedii. 2. Doświadczenie: Doświadczenie w realizacji szkoleń na kursie kwalifikacyjnym z zakresu terapii pedagogicznej min. 1 edycja Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie związanym z przedmiotem min. 1 edycja Doświadczenie pracy w poradni pedagogiczno-psychologicznej lub w gabinecie logopedycznym Przedmiot: Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania początkowego Tematyka: Kształcenie sprawności mówienia. Kształtowanie umiejętności czytania. Kształtowanie umiejętności pisania. liczba godzin - 10 godzin wykładów, ćwiczenia audytoryjne - 2 grupy po 5 godzin, wykładowca 1 osoba. Wymagania: 1. Kwalifikacje:

4 Studia magisterskie z zakresu nauczania początkowego lub kształcenia zintegrowanego lub edukacji wczesnoszkolnej Studia lub kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej 2. Doświadczenie Doświadczenie w realizacji szkoleń na kursie kwalifikacyjnym z zakresu terapii pedagogicznej min. 1 edycja. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie związanym z przedmiotem min. 1 edycja. Doświadczenie w pracy w szkole w kształceniu zintegrowanym. 2.5.Przedmiot: Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego Tematyka: Programowanie ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych w oparciu o diagnozę dotyczącą rozwoju ruchowego dziecka. Ćwiczenia ogólnej sprawności ruchowej i orientacji przestrzennej. Rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowej Ćwiczenia zwinnościowe i zręcznościowe: o Zabawy ruchowe zręcznościowe na odkrytym terenie, o Zabawy zręcznościowe w sali. Ćwiczenia sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo ruchowej Ćwiczenia w pisaniu Zasady postępowania z dzieckiem leworęcznym. System stymulacji i korekcji zaburzeń rozwoju ruchowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej: o Metoda dobrego startu w opracowaniu M. Bogdanowicz, o Metoda Newella C. Kepharta o Metoda Marianny Frostig. liczba godzin 10 wykładów, ćwiczenia audytoryjne 2 grupy po 5 godzin, ćwiczenia laboratoryjne - 4 grupy po 15 godzin, wykładowca 1 osoba Wymagania: 1.Kwalifikacje: Studia magisterskie z pedagogiki. Studia lub kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej. 3. Doświadczenie: Doświadczenie w realizacji szkoleń na kursie kwalifikacyjnym z zakresu terapii pedagogicznej min. 1 edycja. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie związanym z przedmiotem min. 1 edycja. Doświadczenie w pracy w szkole w terapii pedagogicznej.

5 2.6. Przedmiot: Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu Tematyka: Diagnoza społeczno-metodyczno-psychologiczno-pedagogiczna. Zasady terapii pedagogicznej. Ćwiczenia percepcji i pamięci wzrokowej w oparciu o materiał konkretny i abstrakcyjny. Ćwiczenia percepcji i pamięci słuchowej, percepcji i pamięci wzrokowej oraz koordynacji słuchowo - wzrokowo - ruchowej w oparciu o materiał werbalny i niewerbalny. Ćwiczenia percepcji, pamięci i koordynacji wzrokowej i słuchowej na materiale literowym z przechodzeniem stopniowo do ćwiczeń w czytaniu i pisaniu sylab, wyrazów i zdań. Ćwiczenia poprawnego ćwiczenia uwzgledniającego głoski specyficzne dla języka polskiego: dwuznaki, zmiękczenia, głoski z utratą dźwięczności, samogłoski nosowe, różnicowanie i i j, ż-rz, u-ó, ch-h. Omówienie i demonstracja pomocy do poszczególnych rodzajów ćwiczeń. Programowanie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych w oparciu o zalecenia postdiagnostyczne, zasady terapii pedagogicznej. Planowanie zajęć korekcyjno -terapeutycznych w jednostce dydaktycznej. Rola nauczyciela w wykrywaniu zaburzeń rozwojowych i zapobieganiu trudnościom w nauce. liczba godzin 7 wykładów, ćwiczenia audytoryjne 2 grupy po 11 godzin, ćwiczenia laboratoryjne - 4 grupy po 32 godziny, wykładowca 1 osoba Wymagania: 1.Kwalifikacje: Studia magisterskie z pedagogiki Studia lub kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej lub oligofrenopedagogiki. 2.Doświadczenie: Doświadczenie w realizacji szkoleń na kursie kwalifikacyjnym z zakresu terapii pedagogicznej min. 1 edycja. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie związanym z przedmiotem min. 1 edycja. Doświadczenie w pracy w szkole w terapii pedagogicznej Przedmiot: Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki Tematyka: 1. Niepowodzenia w uczeniu się matematyki na poziomie klas I-III: 1. Praca dydaktyczno-wyrównawcza dla dzieci, które doznają niepowodzeń w uczeniu się matematyki na poziomie klas początkowych:

6 a. psychologiczne i pedagogiczne podstawy prowadzenia zajęć dydaktycznowyrównawczych, b. zasady prowadzenia terapii z dziećmi. c. sposoby konstruowania programów terapii, d. metody oddziaływania terapeutycznego, e. przykłady ćwiczeń, gier, zabaw szczególnie przydatnych w prowadzeniu zajęć dydaktyczno wyrównawczych. liczba godzin 7 wykładów, ćwiczenia audytoryjne 2 grupy po 6 godzin, ćwiczenia laboratoryjne - 4 grupy po 17 godzin, wykładowca 1 osoba Wymagania 1.Kwalifikacje: Studia magisterskie z pedagogiki lub matematyki Studia lub kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej 2.Doświadczenie: Doświadczenie w realizacji szkoleń na kursie kwalifikacyjnym z zakresu terapii pedagogicznej min. 1 edycja. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie związanym z przedmiotem min. 1 edycja. Doświadczenie w pracy w szkole w terapii pedagogicznej Przedmiot: Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego Tematyka: Relacje emocjonalne w rodzinie. Kompensacyjne możliwości szkoły. Negatywny obraz własnej osoby. Zadania zajęć terapeutycznych. Wybrane metody pracy z dziećmi. Współpraca z rodzicami dzieci sprawiających trudności wychowawcze. liczba godzin 5 wykładów, ćwiczenia audytoryjne 2 grupy po 3 godziny, ćwiczenia laboratoryjne - 4 grupy po 12 godzin, wykładowca 1 osoba Wymagania: 1. Kwalifikacje: Studia magisterskie z zakresu psychologii lub pedagogiki Studia lub kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej 2. Doświadczenie: Doświadczenie w realizacji szkoleń na kursie kwalifikacyjnym z zakresu terapii pedagogicznej min. 1 edycja. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie związanym z przedmiotem min. 1 edycja.

7 Doświadczenie w pracy w szkole w terapii pedagogicznej. 2.9.Przedmiot: Organizacja procesu terapeutycznego Tematyka : Ogólna charakterystyka procesu terapeutycznego. Organizacja form pomocy dzieciom napotykającym na trudności w uczeniu się szkolnym. Warunki dobrego kontaktu nauczyciela terapeuty z dziećmi. Atmosfera w zespole dziecięcym. Problemy diagnozy w przebiegu procesu terapeutycznego. Programowanie pracy terapeutycznej. Współpraca z nauczycielami uczącymi dziecko i rodzicami dziecka. liczba godzin 5 wykładów, ćwiczenia audytoryjne 2 grupy po 5 godzin, ćwiczenia laboratoryjne - 4 grupy po 15 godzin, wykładowca 1 osoba Wymagania: 1. Kwalifikacje: Studia magisterskie z pedagogiki Studia lub kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej lub oligofrenopedagogiki. 2. Doświadczenie: Doświadczenie w realizacji szkoleń na kursie kwalifikacyjnym z zakresu terapii pedagogicznej min. 1 edycja. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie związanym z przedmiotem min. 1 edycja. IV. Termin wykonania zamówienia. 1. Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 30 czerwca 2013 r. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny spełnienia tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia - Wykonawca udokumentuje doświadczenie zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w danej tematyce, b. posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia. Wykonawca przedstawi wykaz swoich kwalifikacji niezbędnych do wykonania przedmiotu c. zamówienia, na który Wykonawca składa ofertę, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w danej tematyce d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 2. Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia będą oceniane, na podstawie druku ZP-17 (spełnia/nie spełnia).

8 VI. Wykonawca składa następujące oświadczenia lub dokumenty: a. w celu potwierdzenia warunku posiadania przez Wykonawcę doświadczenia i dorobku zawodowego: Wykonawca udokumentuje doświadczenie, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w danej tematyce załącznik Nr 2 do SIWZ b. informacje na temat kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, Wykonawca dokumentuje zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w danej tematyce załącznik Nr 3 do SIWZ c. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnień warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy załącznik Nr 4 do SIWZ d. oświadczenie Wykonawcy o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych załącznik Nr 5 do SIWZ. Wszystkie druki dołączonych przez Wykonawcę załączników winne być wypełnione czytelnie /pismem drukowanym lub drukiem komputerowym/. VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów. 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Wyjaśnienia treści SIWZ udzielane są na zasadach określonych w art. 38 ustawy. 2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest pani Alina Steperska godz tel VIII. Zamawiający nie wymaga składania wadium. IX. Termin związania ofertą. 1. Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. X. Opis przygotowania oferty. 1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami SIWZ. 2. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy - załącznik Nr 1 do SIWZ. 3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, pismem czytelnym oraz podpisana wraz z załącznikami przez Wykonawcę 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę 5. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje. 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem, opracowaniem programu i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. Koszty nie mogą być ujęte w rozliczeniu zamówienia 7. Zaleca się, aby oferta była trwale zszyta. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za kompletność ofert składających się z luźnych kartek. 8. Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach, zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie ich w stanie nienaruszonym Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz być oznakowana następująco:

9 Oferta na wybór kadry szkoleniowej do przeprowadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z zakresu Terapii pedagogicznej, nie otwierać przed dniem r. godz Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać imię, nazwisko i adres Wykonawcy oraz przedmiot i tematykę szkolenia wskazaną w ofercie XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ul. Sikorskiego 5A, Ełk lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru do dnia godzina 09: Za termin złożenia uważa się fizyczną obecność oferty w miejscu składania ofert, określoną w ust Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia r godz XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. Należy podać cenę za 1 godzinę prowadzenia zajęć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2. Cena może być tylko jedna. 3. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania z ofertą) 4. Cenę oferty należy przedstawić w formularzu ofertowym - załącznik Nr 1 do SIWZ. XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. Wszystkie oferty nie podlegające wykluczeniu lub odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów. 1) cena - 100% Oferta, która przedstawia najniższą cenę (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium), zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów. Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty obowiązywać będą następujące kryteria i ich wagi: Cena oferowana jednakowa dla wszystkich obszarów tematycznych Liczba punktów, którą można uzyskać według tego kryterium, obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 10 oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 100%. ilość punktów = x x100 x100% najniższa oferowana cena cena oferty badanej

10 XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający niezwłocznie poinformuje jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której publikowano SIWZ i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, zamieszczając: 1) wybór najkorzystniejszej oferty podając imię i nazwisko Wykonawcy lub nazwę i siedzibę firmy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie tego wyboru oraz nazwę i siedzibę (firmy) a także imiona i nazwiska Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację; 2) dane Wykonawców, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) dane Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4) informacje o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa o udzielenie zamówienia publicznego może być zawarta 2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zostaną zamieszczone w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 3. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 4. Umowa zostanie zawarta według wzoru umowy określonego w załączniku Nr 6 do SIWZ, w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy. 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art.93 ust. 1 ustawy. XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVI. Wzór umowy. 1. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ. 2. Zamawiający nie przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na warunkach określonych we wzorze umowy. XVII. Środki ochrony prawnej. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI (art ) ustawy przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. XVIII. Zamawiający nie przewiduje powierzenia części zamówienia podwykonawcom. XIX. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

11 XX. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. XXI. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. XXII. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. XXIII. Załączniki do specyfikacji. zał. Nr 1 do SIWZ - wzór formularza ofertowego zał. Nr 2 do SIWZ - informacje na temat doświadczenia i dorobku zawodowego niezbędnych do wykonania zamówienia zał. Nr 3 do SIWZ - informacje na temat kwalifikacji zawodowych i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia zał. Nr 4 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnień warunków zał. Nr 5 do SIWZ - oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, zał. Nr 6 do SIWZ - wzór umowy. Ełk, r.

12 OFERTA WYKONAWCY Załącznik Nr 1 do SIWZ Dane dotyczące Wykonawcy Imię, nazwisko... Adres... Nr telefonu... NIP./Pesel... REGON... Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na.kurs kwalifikacyjny z Terapii pedagogicznej w przedmiocie... na tematykę... za cenę brutto za godzinę.. zł (słownie:...) całość za kwotę brutto...zł (słownie:...) Zobowiązuję się wykonać zamówienie w wyznaczonym terminie. Do oferty załączam: Zastrzeżenie Wykonawcy Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: Korespondencję należy kierować: na adres pocztowy:... tel. kontaktowy: Inne informacje Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń. Oświadczam, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia jej na wymienionych warunkach, w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego.

13 ..., dnia r (miejscowość) (data).... (czytelny podpis Wykonawcy) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w złożonym przeze mnie formularzu w ramach przeprowadzanego zamówienia publicznego (zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883). Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnym podpisem, świadomy odpowiedzialności karnej (art K.K.)... (czytelny podpis Wykonawcy)..., dnia r (miejscowość, data)

14 Załącznik Nr 2 do SIWZ INFORMACJA NA TEMAT DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO Zadanie nr. Nazwa zadania Niniejszym potwierdzam spełnienie warunku posiadania doświadczenia i dorobku zawodowego: Doświadczenie zawodowe L.p. Miejsce i charakter wykonywanej pracy Okres wykonywania zadań (miesiąc, rok) Uwagi Inny dorobek zawodowy Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w złożonym przeze mnie formularzu w ramach przeprowadzanego zamówienia publicznego (zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883) Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnym podpisem, świadomy odpowiedzialności karnej (art K.K.)..., dnia r (miejscowość, data) (czytelny podpis Wykonawcy) 1. 1 Dokument należy wypełnić pismem drukowanym lub komputerowy

15 Załącznik Nr 3 do SIWZ INFORMACJA NA TEMAT POSIADANYCH KWALIFIKACJI Zadanie nr. Nazwa zadania Niniejszym potwierdzam spełnienie warunku posiadanych kwalifikacji: Załączniki potwierdzające kwalifikacje (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem): (czytelny podpis Wykonawcy) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w złożonym przeze mnie formularzu w ramach przeprowadzanego zamówienia publicznego (zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883) Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnym podpisem, świadomy odpowiedzialności karnej (art K.K.)..., dnia r (miejscowość, data) (czytelny podpis Wykonawcy)

16 ... (miejscowość, data) Załącznik Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.). (czytelny podpis Wykonawcy) Art Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

17 ... (miejscowość, data) Załącznik Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oświadczam(-y), że spełniam(-y) warunki, dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, - a tym samym spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)., dnia r. (Miejscowość ) (czytelny podpis Wykonawcy)

18 Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA SZKOLENIA zawarta w dniu pomiędzy Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, reprezentowanym przez Michała Jodko - dyrektora Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku zwanym dalej Zamawiającym, a zamieszkała/y w.. zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści: Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na wybór kadry szkoleniowej do przeprowadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z zakresu Terapii pedagogicznej. realizowanym przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku w okresie od do r. w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz i Nr 182, poz ze zmianami) o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie zajęć...dla osób wskazanych przez Zamawiającego w ramach projektu Nowe kompetencje psychologiczno pedagogiczne nauczycieli w powiecie ełckim nr WND-POKL /12 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty w terminie od...do w wymiarze: a) ilość wykładów. stawka za 1 godz... łącznie.. b) ilość ćwiczeń. stawka za 1 godz...łącznie.. 2. Szkolenie będzie obejmowało następujący zakres tematyki Wynagrodzenie 1. Z tytułu wykonania przedmiotowej umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie brutto w wysokości.. słownie.. 2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wypełnionego rachunku, z zastrzeżeniem ust. 3 przedmiotowego paragrafu. 3. Strony oświadczają, że nie będzie/będzie ( właściwe podkreślić ) ustalona składka na ubezpieczenie społeczne pracownika i pracodawcy, ponieważ Wykonawca podlega ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu w zakładzie pracy (podać nazwę zakładu pracy) w którym jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie trwania umowy. 3 Obowiązki Wykonawcy: 1. Osobiste wykonanie pracy w określonym czasie z należytą starannością,

19 2. Prowadzenie zajęć w oparciu o opracowany przez siebie program, zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego, 3. Opracowanie materiałów dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć (zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego dotyczącymi grafiki i informacji o źródłach finansowania projektu) oraz powielanie i dostarczanie ich każdemu uczestnikowi jak też Zamawiającemu, 4. Opracowanie materiałów dydaktycznych (w wersji elektronicznej i tradycyjnej), które będą zamieszczane na stronie www projektu, 5. Dokumentowanie realizacji powierzonych zadań edukacyjnych w dziennikach zajęć, prowadzenie ewidencji czasu pracy i zrealizowanych zadań za każdy miesiąc, z uwzględnieniem rodzaju zajęć i liczby godzin, zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami Zamawiającego, 6. Ochrona dokumentacji pedagogicznej i udostępnianie jej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U r. Nr 23 poz. 225 z późn. zm.), 8. Poddanie się kontroli, ewaluacji w szczególności dotyczącej zakresu i sposobu realizacji powierzonych zadań oraz dotyczących rozliczeń za świadczone usługi, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 4 Odstąpienie od umowy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: a) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy, b) Wykonawca zleca wykonanie zadań będących przedmiotem niniejszej umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego, c) Wykonawca nie świadczy lub nienależycie świadczy usługi objęte niniejsza umową, w szczególności nie stosuje się do pisemnych uwag Zamawiającego. 5 Odstąpienie od umowy 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) w wysokości 10% łącznej wartości umowy (brutto), gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, b) w wysokości 0,4% wartości niewykonanych w terminie robót określonych w danym zleceniu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 6 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Spory powstałe na tle wykonania umowy będą rozstrzygane przez są właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający Wykonawca

20 Ełk, dnia Nazwisko i imię: Data i miejsce urodzenia: Imiona rodziców: Adres zamieszkania: PESEL: Nazwisko rodowe Kasa chorych...nfz Urząd Skarbowy... (adres) RACHUNEK Dla Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku za wykonane prace zgodnie z umową zawartą w dniu na kwotę.. zł brutto słownie złotych Stwierdzam, że pracę wykonałem/łam/ osobiście, nie w ramach prac instytucji, w której jestem zatrudniony/a/. Jednocześnie oświadczam, iż nie przebywam na urlopie bezpłatnym, macierzyńskim i wychowawczym.... (Podpis Wykonawcy) Potwierdzam wykonanie prac oraz zgodność rachunku pod względem merytorycznym (data) (Podpis Zamawiającego) Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym (data) (Podpis Gł. Księgowego) Zatwierdzam do wypłaty zł, słownie.. Główny Księgowy Dyrektor...

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Moduł I. Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka 40 godz. (10 wykłady, 10 ćwiczenia audytoryjne, 20 ćwiczeń laboratoryjne).

Moduł I. Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka 40 godz. (10 wykłady, 10 ćwiczenia audytoryjne, 20 ćwiczeń laboratoryjne). OPZ załącznik nr 1 Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów oraz ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych w ramach Kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej - 5 zadań. Tematyka i terminy realizacji:

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji Nauczycieli 15-016 Białystok, ul. Złota 4 tel. (085) 7329 867, 7329 869, fax 7329 865, cen@cen.bialystok.pl

Centrum Edukacji Nauczycieli 15-016 Białystok, ul. Złota 4 tel. (085) 7329 867, 7329 869, fax 7329 865, cen@cen.bialystok.pl Centrum Edukacji Nauczycieli 15-016 Białystok, ul. Złota 4 tel. (085) 7329 867, 7329 869, fax 7329 865, cen@cen.bialystok.pl CEN.IV.203.14.2012 OGŁOSZENIE Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku ogłasza

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji Nauczycieli 15-016 Białystok, ul. Złota 4 tel. (085) 7329 867, 7329 869, fax 7329 865, cen@cen.bialystok.pl

Centrum Edukacji Nauczycieli 15-016 Białystok, ul. Złota 4 tel. (085) 7329 867, 7329 869, fax 7329 865, cen@cen.bialystok.pl Centrum Edukacji Nauczycieli 15-016 Białystok, ul. Złota 4 tel. (085) 7329 867, 7329 869, fax 7329 865, cen@cen.bialystok.pl CEN.IV.203-11 /11 OGŁOSZENIE Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku ogłasza

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa...

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks...

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w ramach kontraktów

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji Nauczycieli Białystok, ul. Złota 4 tel. (085) , , fax ,

Centrum Edukacji Nauczycieli Białystok, ul. Złota 4 tel. (085) , , fax , Centrum Edukacji Nauczycieli 15-016 Białystok, ul. Złota 4 tel. (085) 7329 867, 7329 869, fax 7329 865, cen@cen.bialystok.pl CEN.IV.203-6 /11 OGŁOSZENIE Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku ogłasza

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 9-842 Łódź Załącznik numer 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA OFERTA Załącznik nr 2 w ogłoszonym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem jest remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR-10: PZS-02/2015/ZC dane

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy Nazwa oferenta (pieczęć) Załącznik nr 2 Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław Formularz Ofertowy Przystępując do przetargu

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE INTEGRA Sp. z o.o., 22-100 Chełm, ul. Obłońska 1A/8, NIP: 563-239-38-12 składa zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : Modernizacja Kotła WR 2,5 nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy)

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy) ... ( oznaczenie Wykonawcy) załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pod nazwą: WYMIANA POKRYCIA DACHU I REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM 1. Nazwa... Nr faksu... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP..

Formularz ofertowy. Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP.. Formularz ofertowy Załącznik nr 1 Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP.. Oferujemy za wdrożenie systemu zarządzania jakością w placówce oświatowej ISO 9001 do projektu: współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający: Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu 36-030 Błażowa, ul. Myśliwska 16 tel/fax:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku FORMULARZ OFERTOWY

Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 7 grudnia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:...

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ NR 1 INFORMACJE OGÓLNE O WYKONAWCY

FORMULARZ NR 1 INFORMACJE OGÓLNE O WYKONAWCY FORMULARZ NR 1 INFORMACJE OGÓLNE O WYKONAWCY 1. Pełna Nazwa Wykonawcy - Firm/y (Przedsiębiorcy/ców) zgodna z aktualnym zapisami rejestru przedsiębiorców ( KRS) lub ewidencji działalności gospodarczej....

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ:

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: IN.251.1.1212 Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy 1. ZAMAWIAJĄCY: Przedszkole Miejskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ Z.P.

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PRAKTYCZNE PORADY Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Sztum, 28.08.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Sztum, 28.08.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Sztum, 28.08.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze, dla kandydatów do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Nazwa:... Siedziba:...

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Nazwa:... Siedziba:... Załącznik nr. 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 483412-2012; data zamieszczenia: 30.11.2012. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Numer ogłoszenia: 483412-2012; data zamieszczenia: 30.11.2012. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ełk: Wybór kadry szkoleniowej do przeprowadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z Terapii pedagogicznej w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Usługi Numer

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... nr NIP... nr REGON...

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... nr NIP... nr REGON... Numer sprawy: DRB/341/03/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIOGRANICZONEGO Dane dotyczące zamawiającego Miejski Zakład Komunalny ul. Międzyzakładowa 3 98-330 Pajęczno

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj. Page 1 of 5 Wodzisław: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej wraz z osprzętem (pompa + armatura) na podstawionym przez Zamawiającego podwoziu samochodu ciężarowego (marki MERCEDES

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy (wraz z kodem). tel. (kierunkowy)... tel., fax REGON. NIP. Internet: http//. e-mail:. Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez*: FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik Nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:......... Siedziba:.... Adres poczty elektronicznej:.... Strona internetowa:..... Numer telefonu:...... Numer faksu:... Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJAJCACH Z OGŁOSZENIEM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJAJCACH Z OGŁOSZENIEM [pieczątka firmowa] Załącznik nr 1 do Instrukcji NzO-1/11/IM... dnia... I. DANE OFERENTA WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJAJCACH Z OGŁOSZENIEM 1. Pełna nazwa:... 2. Przedstawiciel Wykonawcy 1

Bardziej szczegółowo

Suwałki, 29 kwietnia 2014 roku

Suwałki, 29 kwietnia 2014 roku CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH ul. Mikołaja Reja 67 B, 16-400 Suwałki tel./fax 875670328, 875657858 e-mail: cen@cen.suwalki.pl www.cen.suwalki.pl P l a c ó w k a a k r e d y t o w a n a p r z

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW Zawartość: CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 1 2 Załącznik nr 2 3 Załącznik nr 3 4 Załącznik nr 4 Formularz Oferty. Kosztorys ofertowy.

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo