Strategia Lizbo ska: za o enia, realizacja, wyzwania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia Lizbo ska: za o enia, realizacja, wyzwania"

Transkrypt

1 Strategia Lizbo ska: za o enia, realizacja, wyzwania

2

3 Strategia Lizbo ska i gospodarka oparta na wiedzy w Polsce 9 Strategia Lizbo ska za o enia programu rozwoju innowacyjnej Europy? Wyzwania zwi zane z globalizacj i rosn c konkurencyjno ci w gospodarce wiatowej, pojawienie si w krajach Unii barier strukturalnych wzrostu gospodarczego, spowolnienie jego tempa oraz wysoki poziom bezrobocia, doprowadzi y do szerokiej dyskusji nad konieczno ci okre lenia nowego programu reform gospodarczych UE. Jej efektem jest przyj ta podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Lizbonie strategia, która proponuje za o enia najwa niejszego, bo ca o ciowego programu gospodarczo-spo ecznego Unii Europejskiej 2. Punktem wyj cia dla rozwa ania za o e Strategii Lizbo skiej w odniesieniu do aktywno ci szeroko rozumianego sektora wiedzy oraz znaczenia innowacji w gospodarce i spoecze stwie jest niew tpliwie transformacja pogl dów na temat roli wyników sfery badawczo-rozwojowej (B+R) w strategii rozwoju spo eczno-gospodarczego. Mo na bowiem wykaza, i cho podejmowano liczne badania, gównie przez OECD 3, maj ce na celu udowodnienie strategicznej roli sektora B+R, jako czynnika d ugookresowego rozwoju gospodarczego i mo - liwo ci osi gania skoku we wzro cie produktywno ci, a tak e jego znacz cy wp yw na poprawienie poziomu ycia ludzi, to w praktyce sektor B+R nie by wpisany w gówny nurt polityki gospodarczej wielu krajów. A wi c, no niki wiedzy 4, w tym B+R, nie by y w istocie traktowane w praktyce jako strategiczne czynniki wzrostu gospodarczego. Problem ten zosta jednak dostrze ony i w krajach Unii Europejskiej podj to swoist 2 Strategia Lizbo ska: Droga do sukcesu Zjednoczonej Europy, Departament Analiz Ekonomicznych i Spo ecznych Urz du Komitetu Integracji Europejskiej, maj 2002, s Przyk adowo: The New Economy Beyond the Hype, The OECD Growth Project, OECD, Paris Edukacja, nauka i B+R, ga zie przemys u tzw. wysokiej techniki, us ugi wspomagania innowacyjnego biznesu i sektor us ug spo ecze stwa informacyjnego.

4 10 Strategia Lizbo ska i gospodarka oparta na wiedzy w Polsce samokrytyk, czego dowodz liczne publikacje; szczególnie chyba ostro kwesti niskiego wykorzystania rezultatów nauki, s abego jej powi zania z gospodark oraz niskiego poziomu innowacyjno ci gospodarek UE wykazano w raporcie Green Paper on Innovation 5. Do zgodnych, cho negatywnych wniosków w tej kwestii doszli tak e ministrowie gospodarki i finansów na spotkaniu ECOFIN, gdzie dyskutowano wyniki raportu na temat efektywno ci funkcjonowania i roli sektora B+R w gospodarce oraz dziedzin z nim zwi zanych w gospodarce. 6 Dowodem na ponowne i intensywne, niejako, wyznaczenie roli nauki, edukacji i rozwoju technologii, jako determinant wzrostu gospodarczego s ustalenia zawarte podczas szczytów w Lizbonie i Barcelonie. Wzmocnienie zainteresowania si w UE sektorem B+R nada y praktyczne ustalenia przedstawicieli banków centralnych krajów cz onkowskich UE. Kwestia zasadnicza, wynikaj ca z ustale podczas ww. wskazanych spotka, dotyczy przyj cia tzw. celów strategicznych dugookresowej polityki opartej na wzro cie udzia u no ników gospodarki wiedzy w osi ganiu innowacyjno ci i konkurencyjno ci europejskiej gospodarki. 7 Za o enia SL w praktyce sta y si wi c wyzwaniami dla okre lonego dzia ania nie tylko w ramach sfery no ników gospodarki wiedzy, ale równie dla ca ego otoczenia z ni zwi zanego. I tak: 8 1. Wyznaczenie celów strategicznych (23-24 marca 2000 r., Lizbona) dotyczy trzech kwestii ogólnych: wzmocnienia szans na zatrudnienie, przeprowadzenia reform ekonomicznych i zapewnienie spo ecznej spójno ci. Cele te stanowi 5 Green Paper on Innovation, Commission of the European Communities, Brussels Report on Research and Development, Economic Policy Committee, Working Group on Research and Development, EPC/ECFIN/01/777-EN Final, Warto podkre li, e cele takie stawia sobie wiele krajów poza UE. Zob. Science, Technology and Industry Outlook 2002, OECD, Paris Lisbon European Council: Presidency Conclusion, March 2000,

5 Strategia Lizbo ska i gospodarka oparta na wiedzy w Polsce 11 etap budowy gospodarki opartej na wiedzy i ta koncepcja jest trwa konstrukcj docelowych dzia a UE. 2. UE wskazuje, i potrzebuje nowej strategii rozwoju ze wzgl du na wyzwania globalizacji i proces rozszerzenia. Dotychczasowa koncepcja funkcjonowania struktur instytucjonalnych UE i spo eczno ci unijnej, jak równie koncepcja wzrostu gospodarczego opartego gownie na czynnikach tradycyjnych, nie spe nia oczekiwa spo ecznych, a co wa niejsze wyzwa konkurencyjno ci. Wymagane jest wi c do czenie si UE do teoretycznego nurtu rozwoju, z jego odmiennym paradygmatem, w którym motorem jest wiedza. 3. Przyj cie nowej koncepcji rozwoju wymaga zbudowania infrastruktury instytucjonalnej wymuszaj cej motywacj do wzrostu poziomu innowacyjno ci, modyfikowania zasad spo ecznego zabezpieczenia, co nie jest mo liwe bez g - bokiej reformy w systemie edukacji. 4. UE zdefiniowa a swoje silne i s abe strony: Do silnych stron zalicza: stabiln polityk pieni n, korzy ci dzi ki wprowadzeniu euro, nisk inflacj i stopy procentowe, zredukowanie deficytu bud etowego, zdrowy bilans patniczy UE, dobrze rozbudowany (struktura) rynek zarówno dla konsumenta jak i dla producenta, nowe mo liwo ci w zakresie ekspansji rynkowej i wzrostu zatrudnienia wynikaj ce z rozszerzenia, dobra jako zasobów ludzkich, silny system ochrony spo ecznej. Do sabo ci zalicza gównie: nisk stop zatrudnienia i ponad 15 mln ludzi bez pracy, nierówno ci w traktowaniu kobiet i ludzi starszych na rynku pracy, cechy bezrobocia, które ma charakter dugookresowy, strukturalny i regionalny (co oznacza powa ne trudno ci w jego agodzeniu, bowiem struktura gospodarki nie jest adekwatna do wyzwa wspó czesnej gospodarki wiatowej); sabo rozwini ty jest sektor us ug, szczególnie w zakresie telekomunikacji i dost pu do Internetu; wyst puje luka kwalifikacyjna, g ównie w dziedzinach zwi zanych z wy-

6 12 Strategia Lizbo ska i gospodarka oparta na wiedzy w Polsce korzystaniem technologii informacyjnych, gdzie popyt na prac przekracza jej poda ; wyst puj sabo ci konkurencyjne wielu firm. Wyznaczenie silnych i sabych stron stanowi podstaw do okre lenia kierunków ekspansji rozwojowej w jednolitej polityce UE oraz punktów kluczowych, wymagaj cych koncentracji uwagi i rodków w celu agodzenia luk konkurencyjnych. 5. Realizacja celu Strategii, tj. e strategicznym celem UE jest doprowadzenie w ci gu nast pnej dekady do tego, e Unia stanie si najbardziej konkurencyjn i dynamiczn, opart na wiedzy gospodark wiata, zapewniaj c zrównowa ony wzrost gospodarczy, kreowanie nowych miejsc pracy i spójno spo eczn, wymusza przygotowania: a. stabilnej koncepcji i transformacji dotychczasowej gospodarki UE w gospodark opart na wiedzy, dzi ki zmianie paradygmatu rozwoju i w czenia no ników wiedzy do grupy czynników inwestycyjnych; b. przyspieszenia reform strukturalnych, dzi ki instytucjonalnemu wsparciu dzia a na rzecz wzrostu innowacyjno ci i konkurencyjno ci; c. modernizacji europejskiego modelu spo ecznego, poprzez inwestowanie w ludzi i zwalczanie praktyk spoecznego wykluczenia; d. zapewnienia zdrowia ekonomicznego i perspektywy wzrostu gospodarczego poprzez wykorzystanie wa ciwej, czyli w tym przypadku mieszanej polityki makroekonomicznej pa stwa (policy mix), zawieraj cej zarówno instrumenty wzmacniaj ce liberalizacj wielu dziedzin, jak i wybiórcze instrumenty regulacyjne, wp y- waj ce na motywacj ekonomiczn podmiotów gospodarczych (np. stabilizacja makroekonomiczna z równoczesnym, kierunkowym wsparciem aktywno ci inwestycyjnej przedsi wzi innowacyjnych). 6. Zastosowania nowego typu otwartej koordynacji na ka - dym poziomie gospodarki, id cej w parze z wykorzystaniem takich instrumentów, jak wzmocnienie przywódczej i koor-

7 Strategia Lizbo ska i gospodarka oparta na wiedzy w Polsce 13 dynacyjnej roli Komisji, spójnych kierunków strategicznych, efektywne monitorowanie rezultatów, wzrost cz stotliwo ci spotka Komisji i weryfikacja podj tych akcji. W dokumentach UE omawiaj cych za o enia i realizacj Strategii jednoznacznie stawia si tez, i : Badania, innowacje i edukacja s sercem gospodarki opartej na wiedzy (), st d osi ganie europejskiej konkurencyjno ci mo e si dokonywa poprzez takie si y, jak badania, innowacje, technologie teleinformatyczne oraz inwestowanie w zasoby ludzkie i na tym koncentruje si polityka europejska. 9 W tym kontek cie rola sfery B+R w aktywno ci UE na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy jest szczególnie widoczna w trzech, wielkich zamierzeniach: 1. spo ecze stwo informacyjne dla wszystkich, 2. utworzenie Europejskiej Przestrzeni Bada i Innowacji, w w szej formie koncepcja znana jako ERA (European Research Area), 3. budowanie przyjaznego rodowiska dla powstawania i rozwoju innowacyjnych firm, szczególnie MSP. Sformu owane zadania stanowi niejako punkt wyj cia do rozwijaj cej si aktywno ci Komisji. Jedn z istotnych z nich jest program tworzenia Europejskich Platform Technologicznych, jako praktyczne rozwi zanie wynikaj ce z ERA (zapisane w European Strategic Research Agenda, a program ramowy dla EPT przewiduje finansowanie w wysoko ci 30 mld euro). 10 Konsekwencje programowe wynikaj ce z powy szych zada dotycz zarówno dziedzin wspó pracuj cych z sektorem wiedzy, jak i polityki pa stwa. Oto niektóre z nich. 9 The Lisbon Strategy Making Change Happen, Commission Staff Working Paper, SEC(2002) 29/2. 10 Konferencja: Polskie Platformy Technologiczne, Warszawa, 10 stycznia 2005 r.,

8 14 Strategia Lizbo ska i gospodarka oparta na wiedzy w Polsce W zamierzeniu pierwszym mamy do czynienia z wielowymiarowym oddzia ywaniem sfery no ników wiedzy. Z jednej, bowiem strony ich rol mo na tu sprowadzi do zabezpieczenia technologicznego, a wi c kreowania nowoczesnych technologii, z drugiej kwesti docierania nowoczesnych technologii teleinformatycznych do gospodarki i spo ecze stwa. Kolejny wymiar zagadnienia wykazuje, i wdro enie nowoczesnych technologii wymusza zmian modelu ycia, zachowa spo ecznych, zmienia struktur gospodarki, wymusza zmiany w edukacji i funkcjonowaniu rynku pracy. A wi c to, co da si zaobserwowa na powierzchni zjawiska dotyka raczej sposobu funkcjonowania gospodarki i spo ecze stwa, wkraczaj cego na drog budowania gospodarki opartej na wiedzy. Przechodz c do konkretów, Komisja Europejska stawia tu nast puj ce zadania do wykonania: wszystkie przedsi biorstwa i obywatele musz mie dost p do taniej, wiatowej klasy infrastruktury komunikacyjnej i szerokiego zakresu us ug; ka dy obywatel musi by wykszta cony, a wi c wyposa ony w umiej tno ci, by y i pracowa w spo ecze stwie informacyjnym; musz by zlikwidowane nierówne szanse dost pu do informacji, a wi c do Internetu i szybkich czy; administracja publiczna, bez wzgl du na szczebel dzia ania, jest zobowi zana (musi) wykorzystywa nowe technologie, aby zapewni tak du dost pno do informacji, jak to mo liwe w danych warunkach; w przyspieszonym tempie, odpowiednie instytucje UE zapewni wa ciwe rozwi zania legislacyjne, niezb dne dla wprowadzenie i rozszerzenia wielu rodzajów us ug, w zakresie e-potencja u (elektroniczny handel, edukacja, pieni dz elektroniczny, us ugi finansowe, re imy eksportowe i importowe itp.), jak równie zastosowane b d instrumenty promuj ce tego typu dzia alno (wi kszo tych zamierze realizowano w 2000 roku); Komisja i Parlament poczyni y starania o zapewnienie pe - nej integracji technologicznej i prawnej, a liberalizacji ryn-

9 Strategia Lizbo ska i gospodarka oparta na wiedzy w Polsce 15 ków telekomunikacyjnych, szczególnie w zakresie systemów telefonii komórkowej; cz onkowie UE wraz z Komisj podj li zobowi zanie wypracowania mo liwo ci obni enia kosztów u ytkowania Internetu i multimediów, by osi gn przewag konkurencyjn (cenow ); cz onkowie UE zapewnili, i wszystkie szko y do ko ca 2001 roku b d mia y dost p do Internetu, za wszyscy nauczyciele osi gn kwalifikacje do pracy z wykorzystaniem technologii informacyjnych do ko ca 2002 roku; kraje cz onkowskie zobowi za y si zapewni dost p elektroniczny do podstawowych us ug publicznych do ko ca 2003 roku; sformu owanie dokumentu okre laj cego zakres dzia a krajów cz onkowskich i Wspólnoty, jako ca o ci, w postaci eeurope Action Plan, reguluj cego rodzaje dzia ania i instrumenty. Zamierzenie drugie, ma wywo a znacz ce konsekwencje w kontek cie Strategii Lizbo skiej. Na ERA nale y patrze niejako z dwóch stron. Z jednej, jako na przyczyn (cel), z drugiej jako na skutek (rezultat). Po oko o 20 latach wzajemnego dostosowywania w krajach cz onkowskich polityki badawczej i technologicznej, a te innowacyjnej, po szerokich na ten temat debatach nast pi consensus, co do konieczno ci racjonalizowania tego pola wspólnotowej polityki. Jednym z najwa - niejszych instrumentów prowadz cych do ujednolicenia stanowiska w sprawie stanu konsensusu by y bez w tpienia programy ramowe, wprowadzone w latach 80. XX wieku. A wi c dzi ki procesom kooperacji w zakresie aktywno ci B+R i koordynowania, jak równie monitorowania wyników prac badawczych i rozwojowych, a te przenoszenia najlepszych praktyk w ramach krajów Wspólnoty mo liwe sta o si zbudowanie koncepcji ERA i dalszych programów z niej wynikaj cych. Otrzymane dzi ki badaniom w ramach ERA wyniki wskazuj jednak na kolejne wyzwanie cel dla ERA. UE musi wzmocni sw pozycj konkurencyjn w ramach triady: Japonia, USA, Europa; ponadto w samej Europie wyst puj znaczne ró nice w pozio-

10 16 Strategia Lizbo ska i gospodarka oparta na wiedzy w Polsce mie innowacyjno ci i konkurencyjno ci (np. Irlandia a Grecja), co tak e Komisja uznaje za powa ne sabo ci strukturalne 11 prowadz ce do deformowania obrazu poziomu rozwoju B+R w UE. 12 Dlatego wskazano, i jest wiele zaleg o ci do odrobienia w rozwoju technologii daj cych szanse na wzrost si y ekonomicznej w przysz o ci. 13 Na takim tle zrodzi a si wa nie w styczniu 2000 roku koncepcja ERA i sta a si centralnym komponentem projektu budowania gospodarki opartej na wiedzy zatwierdzonym w Strategii Lizbo skiej. Najogólniejszym celem ERA jest kreowanie warunków zapewniaj cych mo liwo ci wzrostu roli bada europejskich poprzez wzmocnienie spójno ci aktywno ci badawczej i polityki j wspieraj cej w Europie 14. Wyliczaj c szczegó owe zadania nakre lone w tym e zamierzeniu, nale y wskaza : rozwój odpowiednich mechanizmów do tworzenia sieci doskona o ci, tworzenie ich mapy; analizowanie i monitorowanie wyników sektora B+R w stosunku do ponoszonych na t dzia alno nak adów; doskonalenie rodowiska dla wzrostu prywatnych wydatków na B+R (partnerstwo instytucji B+R i firm technologicznych rozpoczynaj cych dzia alno innowacyjn, motywacyjna polityka podatkowa, wspomaganie przez venture capital oraz Europejski Bank Inwestycyjny EBI); zastosowanie benchmarkingu w systemie bada krajowych i stosowanie odpowiednich instrumentów w polityce pa - stwa; zidentyfikowanie podstawowych indykatorów su - cych ocenie wyników bada w ró nych polach specjalno ci, jak równie wyselekcjonowanie wska ników dla oceny i mierzenia rozwoju zasobów ludzkich, opracowanie do ko - ca 2001 roku Europejskiej karty poziomu innowacyjno ci; 11 Making Reality of the European Research Area: Guidelines for EU Research Activities ( ), COM (2000) 612 final, European Commission, Towards a European Research Area, COMM (2000) 6, European Commission, Ibidem. 14 Making Reality..., op. cit.

11 Strategia Lizbo ska i gospodarka oparta na wiedzy w Polsce 17 zapewnienie warunków technicznych do wykreowania w 2001 r. szybkiej, transeuropejskiej sieci komunikacji elektronicznej pomi dzy uniwersytetami, bibliotekami naukowymi, centrami naukowo-badawczymi i stopniowo szko ami; zwalczenie niech ci naukowców do mobilno ci w poszukiwaniu najwy szych talentów i opiekowaniu si nimi; zapewnienie zdolno ci do minimalizowania kosztów patentowania wynalazków w UE najta szy i najlepiej zabezpieczony patent w UE. Podobnie, mo na wymieni przyk adowe zdania szczegó owe sprecyzowane w zamierzeniu trzecim, w którym g ówn uwag koncentruje si na tworzeniu przyjaznego rodowiska dla nowo powstaj cych i rozwijaj cych si firm innowacyjnych. Produkowanie wiedzy, a wi c produktów o du ej jej zawarto ci, co jest domen sektora B+R i firm innowacyjnych, wymaga powi zania tych procesów z kategoriami ekonomicznymi, takimi jak popyt na produkty wiedzy, poda, specyficzny rynek, procesy komercjalizacji produktów i us ug o du ej zawarto ci wiedzy, umiej tno szacowania warto ci technologii, specyficzne fundusze finansowania innowacji oraz ekonomiczne, a tak e polityczne instrumenty ich utrzymania si na rynku. Podkre lono m.in. nast puj ce kwestie: zastosowanie benchmarkingu do oceny dugo ci czasu i kosztów za o enia firmy, wysoko ci ryzyka kapita owego, liczby zaanga owanych ludzi biznesu i nauki; wprowadzenie programów europejskich dla rozwoju przedsi biorstw i przedsi biorczo ci, w których b d powstawa b d rozwija si innowacje (na lata ); uznanie, e MSP s motorem do tworzenia nowych miejsc pracy w Europie i zobowi zanie do wspomagania ich potrzeb (wsparcie dla firm zaczynaj cych dzia alno, sektora high-tech i mikro przedsi biorstw, jak równie pomoc EBI dla wszelkich inicjatyw tworzenia kapita u ryzyka). Obok wskazanych, szczegó owych postanowie, co do trzech wymienionych zamierze gównych, zobowi zania Komisji i krajów cz onkowskich si gaj równie problematyki

12 18 Strategia Lizbo ska i gospodarka oparta na wiedzy w Polsce niezb dnych reform ekonomicznych, kompletuj cych niezb dny pakiet dzia a dla realizacji Strategii Lizbo skiej: przyj cie strategii likwidacji barier w sektorze us ug; przyspieszenie liberalizacji rynków szczególnie w takich segmentach jak paliwa, energetyka, poczta, transport, co powinno si przenosi na liberalizacj bada w tych dziedzinach oraz wzrost wykorzystania wyników bada przez przedsi biorstwa; podj cie niezb dnych kroków przez Komisj i rz dy w celu zapewnienia do ko ca 2003 roku mo liwo realizowania zaopatrzenia on-line; podj cie strategii uproszczenia i koordynowania wszelkich regulacji tak na poziomie Wspólnoty, jak i na poziomach narodowych krajów cz onkowskich zapewniaj c racjonalizacj prawa; wzmocnienie akcji na rzecz wspierania konkurencji oraz ograniczania roli pa stwa w jego interwencji generalnej, a skupienie uwagi na kierunkowym wspieraniu indywidualnych firm lub sektorów realizuj cych horyzontalne cele Wspólnoty, takie jak: zatrudnienie, rozwój regionalny, rodowisko naturalne, szkolenia i badania; wprowadzenie niezb dnych uzupe nie dla sprawnego dziaania i integrowania rynków finansowych wokó wiod cych zada UE (z takimi, szczegó owymi akcjami, jak na przyk ad wprowadzenie do 2005 roku planu akcji us ug finansowych ukierunkowanych na rozszerzenie dost pu do kapita u szczególnie dla MSP, zapewnienie pe nego wdro enia do ko ca planu akcji na rzecz kapita u ryzyka, likwidacja barier prawnych w czeniu ró nych form kapita u, doskonalenie warunków finansowych w handlu mi dzynarodowym); wprowadzenie tzw. pakietu podatkowego ukierunkowanego na wpieranie kluczowych inicjatyw; koordynacja polityk makroekonomicznych, a tu g ównie konsolidacja fiskalna, ustabilizowanie i jako ciowe wzmocnienie finansów publicznych oraz modernizacja europejskiego mo-

13 Strategia Lizbo ska i gospodarka oparta na wiedzy w Polsce 19 delu spo ecznego, promuj cego inwestycje w ludzi i budowanie aktywnego pa stwa dobrobytu; oparcie edukacji dla gospodarki opartej na wiedzy na trzech g ównych komponentach: rozwoju lokalnych centrów edukacji i szkole, promowanie nowych zdolno ci, umiej tno ci jako podstawowych np. w zakresie technologii informacyjnych oraz wzrost przejrzysto ci kwalifikacji; podj cie niezb dnych kroków w celu wzrostu konkurencyjno ci systemu edukacji w UE, w szczególno ci: wzrost rocznych inwestycji per capita na rozwój zasobów ludzkich, obni enie do 2010 roku liczby osób w wieku lat posiadaj cych najni sze, podstawowe lub zawodowe wykszta cenie, po czenie szkó i centrów szkoleniowych poprzez Internet w zintegrowane, lokalne centra edukacji dost pne dla wszystkich, wykorzystuj ce najnowocze niejsze metody edukacji i szkole, wprowadzenie edukacyjnego partnerstwa pomi dzy firmami, szko ami i centrami szkoleniowymi, wprowadzenie europejskiego dyplomu w zakresie kwalifikacji bazowych (do których zaliczono umiej tno pracy z komputerem, znajomo technologii teleinformacyjnych, j zyki obce, kultur technologiczn, przedsi biorczo i znajomo spraw spo ecznych) certyfikacja b dzie mia a zdecentralizowane procedury, dostosowane do lokalnych potrzeb, zdefiniowanie instrumentów wzrostu mobilno ci studentów, nauczycieli, badaczy i likwidacja istniej cych jeszcze barier w tym zakresie. Od czterech lat Unia Europejska wprowadza w ycie Strategi Lizbo sk. Oceny tego procesu s bardzo ró ne 15 : od skrajnych do pozytywnych wskazuj cych, i Strategia pozwoli a dokona niepodwa alnych post pów cz stkowych, zapocz tkowuj c niezb dn przemian w kierunku gospodarki konkurencyjnej, opartej na wiedzy, przynosz cej wzrost gospodarczy, wzrost zatrudnienia, wi ksz spójno spo eczn i szanuj cej 15 Wdra anie Strategii Lizbo skiej. Reformy dla rozszerzonej Unii, Raport Komisji na wiosenny szczyt Rady Europejskiej, 26 marca 2004 r.

14 20 Strategia Lizbo ska i gospodarka oparta na wiedzy w Polsce rodowisko naturalne. 16 Ocen tych nie mo na jednak uogólnia, bowiem niektóre segmenty europejskiej gospodarki dotkni te s powa nymi problemami spowalniaj cymi proces wdra ania Strategii, jako programu ca o ciowego i ogranicz powrót do wysokiego wzrostu gospodarczego 17. Najtrudniej b dzie chyba upora si z przesocjalizowaniem gospodarki europejskiej i mani centralnego konstruowania jedynie susznych rozwi - za 18. Istotne s jednak kwestie inne, a mianowicie: korzystn cech Strategii jest jej wszechstronno, prowadz ca do uj cia problemów ca o ciowo, w sposób zintegrowany i systemowy; Strategia Lisbo ska w sposób jednoznaczny wyznacza paradygmat rozwoju oparty na jego nowoczesnych no nikach (edukacja, nauka, B+R, innowacje, teleinformatyka); wzrost konkurencyjno ci SL nakazuje osi ga (motywowa i wymusza ) wzrostem innowacyjno ci firm, gospodarki i spo ecze stwa; Strategia wyznacza sabe punkty zintegrowanej Europy, wskazuj c, i stawk nie jest ju dogonienie USA, ale niedopuszczenie do stagnacji rozwojowej wewn trz Unii. Niew tpliwie Strategia Lizbo ska jest powa n prób konstruowania programu rozwoju innowacyjnej Europy. Dzi ki zdefiniowaniu wspólnych celów i sposobów ich realizacji, Strategia Lizbo ska stanowi dobry materia wyj ciowy do antycypowania d ugookresowych cie ek rozwoju Unii w uj ciu dynamicznym. Ewa Oko -Horody ska 16 Zob. dyskusje Polskiego Forum Strategii Lizbo skiej w 2003 i 2004 r. 17 Wdra anie Strategii, s Bariery rozwoju UE ostatnio dobitnie wskazano w: J. Nowakowski, Euroborrellioza, Wprost nr 2, 2005.

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Metody wspierania

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

PLANUJEMY FUNDUSZE EUROPEJSKIE

PLANUJEMY FUNDUSZE EUROPEJSKIE PLANUJEMY FUNDUSZE EUROPEJSKIE Druga połowa 2013 r. to czas intensywnej pracy instytucji zaangażowanych w przygotowanie systemu wdrażania funduszy europejskich w latach 2014 2020. Podczas wakacji opracowano

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Warszawa, 30 czerwca 2008 r. MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 czerwca 2016 r. (OR. en) 10775/16 FIN 415 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 30 czerwca 2016 r. Do: Dotyczy: Kristalina GEORGIEVA, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 PO Inteligentny Rozwój 2014-2020 Przyjęty w dniu 8 stycznia 2014 r. przez Radę Ministrów, Jeden z 6 programów operacyjnych zarządzanych z poziomu krajowego

Bardziej szczegółowo

HORIZON 2020. Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź. Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012

HORIZON 2020. Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź. Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012 Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012 HORIZON 2020 Program Ramowy w zakresie Badań Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP)

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP) Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP) EKOINNOWACJE Dr Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Ekonomia rozwoju wykład 1 dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Plan wykładu Ustalenie celu naszych spotkań w semestrze Ustalenie technikaliów Literatura, zaliczenie Przedstawienie punktu startowego

Bardziej szczegółowo

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MODELE KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NA ODLEGŁOŚĆ ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa, 12-13.10.2010 r. Józef Bednarek ZAŁOśENIA METODOLOGICZNE ANALIZ 1. ZłoŜoność

Bardziej szczegółowo

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw)

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej Pani/a opinii na temat prawdopodobieństwa wystąpienia przedstawionych zjawisk w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Polityka spójno ci w perspektywie finansowej UE na lata , a obszary wiejskie

Polityka spójno ci w perspektywie finansowej UE na lata , a obszary wiejskie Polityka spójno ci w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020, a obszary wiejskie Piotr Zygad o Zast pca Dyrektora Departamentu Koordynacji Strategii Rozwoju i Polityk w Ministerstwie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Opole, 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji?

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? 2 Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników Wygenerowany przychód Zakaz podwójnego finansowania Trwałość projektu Kontrola po zakończeniu realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2014-2015

Plan działania na rok 2014-2015 Plan działania na rok 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VII Promocja integracji społecznej Województwo Kujawsko-Pomorskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 2

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 2 Wykład 2. Wolność gospodarcza ( Economic Freedom) Koncepcja instytucjonalnego definiowania pojęcia wolności gospodarczej została opracowana przez M. Friedmana, laureata nagrody Nobla w 1986 roku. Seria

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Założenia Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Założenia Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Założenia Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Plan prezentacji 1. Strategiczne i prawne podstawy realizacji polityki spójności UE w latach 2014-2020 2.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

S ystem M onitorowania i E waluacji RIS

S ystem M onitorowania i E waluacji RIS S ystem M onitorowania i E waluacji RIS Prezentacja koncepcji 26 listopada 2013 r. Usługi doradczo-eksperckie w zakresie wdrożenia systemu informatycznego i infrastruktury technicznej do monitorowania

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2.

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2. strategiczny 2 Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie. szkolenia kadry e instytucji, budowa regionalnych

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r.

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016 Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Raport o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym i przestrzennym. Zgodnie z zapisem art. 35b

Bardziej szczegółowo

Strategia Grupy Kapitałowej PGZ. na lata 2015-2030

Strategia Grupy Kapitałowej PGZ. na lata 2015-2030 Strategia Grupy Kapitałowej PGZ na lata 2015-2030 Strategia Grupy Kapitałowej PGZ na lata 2015-2030 Misja Zapewniamy nowoczesne rozwiązania dla bezpieczeństwa. Wizja Jesteśmy narodowym koncernem w pierwszej

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE Logo programu NAZWA PROGRAMU Numer (uzupełnia WST) Klasyfikacja Kod Interwencji (nadawany przez WST) Dział gospodarki 1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1. Tytuł : 1.2. Nazwa skrócona (akronim) 1.3

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 FORUM Bydgoskie Dni Energii Roman Adrych Główny specjalista ds. zarządzania energią Energetyk

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Kwota wolna od podatku na kaŝde dziecko PKPP Lewiatan. Termin, harmonogram i warunki wprowadzenia w Polsce waluty euro. BCC-ZP

Kwota wolna od podatku na kaŝde dziecko PKPP Lewiatan. Termin, harmonogram i warunki wprowadzenia w Polsce waluty euro. BCC-ZP Propozycja przyporządkowania tematów do Zespołów problemowych TK: ds. budŝetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Ograniczenie sfery ubóstwa i wykluczenia społecznego Przeciwdziałanie przyczynom i zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Nowe podejście do zamówień publicznych Cele i problemy badawcze

Nowe podejście do zamówień publicznych Cele i problemy badawcze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowe podejście do zamówień publicznych Cele i problemy badawcze Badania w ramach projektu Nowe podejście do zamówień

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki UE Wspólne polityki w sferze transportu

Wspólne Polityki UE Wspólne polityki w sferze transportu Wspólne Polityki UE Wspólne polityki w sferze transportu Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Cele polityki transportowej Ma spełniać potrzeby społeczeństwa Ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Założenia RPO WM 2014-2020. Konsultacje społeczne

Założenia RPO WM 2014-2020. Konsultacje społeczne Założenia RPO WM 2014-2020 Konsultacje społeczne Cel Założeo RPO WM 2014-2020 Dokument został opracowany w celu wyznaczenia obszarów wsparcia dla dwufunduszowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Przegląd wydatków publicznych w obszarze wsparcia rodzin o niskich dochodach

Przegląd wydatków publicznych w obszarze wsparcia rodzin o niskich dochodach Przegląd wydatków publicznych w obszarze wsparcia rodzin o niskich dochodach Wnioski i rekomendacje Warszawa, listopad 2015 r. Wprowadzenie Głównym celem przeglądu wydatków publicznych w obszarze wsparcia

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku

Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 12 grudnia 2015r. 21.06.2013

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Definicja Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZMIENIAMY ŁÓDZKIE Z FUNDUSZAMI www EUROPEJSKIMI. www.rpo.lodzkie.pl

ZMIENIAMY ŁÓDZKIE Z FUNDUSZAMI www EUROPEJSKIMI. www.rpo.lodzkie.pl ZMIENIAMY ŁÓDZKIE Z FUNDUSZAMI www EUROPEJSKIMI www.rpo.lodzkie.pl DOTACJE z RPO WŁ SZANSĄ NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM ZASTANAWIASZ SIĘ SKĄD CZERPAĆ FUNDUSZE NA WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo, w związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025, zwracamy się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Zasady wyboru promotorów, tematów prac i ustalania oceny końcowej ze studiów:

Zasady wyboru promotorów, tematów prac i ustalania oceny końcowej ze studiów: STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej VII edycja Rok akademicki 2015/2016 Zasady wyboru promotorów,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ (fragment statutu) Celem Fundacji jest: a) tworzenie efektu synergii pomiędzy projektami realizowanymi na poziomie krajowym i w innych regionach; b)

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW Łódź, dnia 29.01.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW W związku z ubieganiem się przez Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej ICHEM sp. z o.o. o dofinansowanie na realizację projektu ze

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik

Autorzy: Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik FUNDUSZE STRUKTURALNE ORAZ FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Autorzy: Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik Od autorów Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

POIG.01.01.01-30-022/08

POIG.01.01.01-30-022/08 Foresight w drzewnictwie scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku POIG.01.01.01-30-022/08 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Nowe Zasady pomocy państwa na B&R&I. Katarzyna Piechucka European Commission Directorate General Competition

Nowe Zasady pomocy państwa na B&R&I. Katarzyna Piechucka European Commission Directorate General Competition Nowe Zasady pomocy państwa na B&R&I Katarzyna Piechucka European Commission Directorate General Competition 1 Disclaimer Poglądy wyrażone w niniejszej prezentacji są poglądami prelegenta i nie muszą odzwierciedlać

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości z funduszy strukturalnych w latach 2007 2013

Wsparcie przedsiębiorczości z funduszy strukturalnych w latach 2007 2013 Wsparcie przedsiębiorczości z funduszy strukturalnych w latach 2007 2013 Agnieszka Jankowska Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 Wsparcie dla przedsiębiorców w programach operacyjnych, 2007-2013 Program

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia z zakresu kultury mogą być finansowane ze środków: - Unii Europejskiej, tj.:

Przedsięwzięcia z zakresu kultury mogą być finansowane ze środków: - Unii Europejskiej, tj.: Fundusze europejskie dla kultury Kraków, 22 maja 2009 r. Finansowanie kultury Przedsięwzięcia z zakresu kultury mogą być finansowane ze środków: - Unii Europejskiej, tj.: - Funduszy strukturalnych - Programów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl 1 z 5 2014-09-19 09:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl Katowice: ROPS.ZPP.3321.28.2014 - Wybór osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

V Kongres Obywatelski

V Kongres Obywatelski V Kongres Obywatelski Sesja: Rozwój lokalny. Bariery i stymulanty. V Kongres Obywatelski Efekty i perspektywy rozwoju samorządu terytorialnego Cezary Trutkowski Znaczenie wyborów samorządowych 68% Średnia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Analiza dostępnych wskaźników makroekonomicznych. w celu określenia możliwości dostępu do Internetu

Analiza dostępnych wskaźników makroekonomicznych. w celu określenia możliwości dostępu do Internetu Analiza dostępnych wskaźników makroekonomicznych dla Województwa w celu określenia możliwości dostępu do Internetu Rozwój usług szerokopasmowych w województwie podkarpackim Rzeszów, 23 lutego 2016 #1 Agenda

Bardziej szczegółowo