PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK AGROBIZNESU O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK AGROBIZNESU 331402 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ"

Transkrypt

1 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK AGROIZNESU O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1

2 TY SZKOŁY: TEHNIKUM 1. TY ROGRAMU: MODUŁOWY 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY 3. AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: Autorzy : mgr inż. Andrzej Kulka mgr inż. Krystyna Jabłonka mgr inż. Elżbieta ankiewicz Recenzenci:.. Konsultanci: mgr inż. Ewa Marciniak-Kulka 4. ODSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO rogram nauczania dla zawodu TEHNIK AGROIZNESU opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania Rozporządzeniem w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników Rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Ustawą rawo o ruchu drogowym. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenie, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. 5. ELE GŁÓWNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie co najmniej następujących celów ogólnych kształcenia zawodowego: rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2

3 elem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczospołecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 6. KORELAJA ROGRAMU NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK AGROIZNESU Z ODSTAWĄ KSZTAŁENIA OGÓLNEGO rogram nauczania dla zawodu technik agrobiznesu uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania. rogram uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponad gimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym: 1) umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; 2) umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 3) umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa; 4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych; 5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi; 6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 8) umiejętność pracy zespołowej. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3

4 W programie nauczania dla zawodu technik agrobiznesu uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów jak: biologia, geografia, a także podstawy przedsiębiorczości i edukację dla bezpieczeństwa. W zakresie biologii - biotechnologia i inżynieria genetyczna, powinna wystąpić przed realizacją technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej i różnorodność biologiczna i jej zagrożenia przed rolnictwem ekologicznym. W zakresie geografii - treści Relacja człowiek-środowisko przyrodnicze a zrównoważony rozwój - wystąpią przed rolnictwem ekologicznym. 7. INFORMAJA O ZAWODZIE TEHNIK AGROIZNESU Technik agrobiznesu prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą oraz przetwórstwo żywności. rzygotowany jest także do prowadzenia działalność gospodarczej w sektorze rolno-spożywczym, prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstwa i rozliczeń podatkowych. W związku z tym technik agrobiznesu opracowuje technologie i prowadzi uprawę roślin, planuje, organizuje i przeprowadza poszczególne etapy produkcji, planuje zaopatrzenie gospodarstwa w środki do produkcji roślinnej, prowadzi uprawę roli, siew i sadzenie roślin, pielęgnacje roślin, oraz ochronę przed chwastami, chorobami i szkodnikami przeprowadza okresową kontrolę i ocenę plantacji w tym plantacji nasiennych w okresie wegetacji, planuje i przeprowadza zbiór roślin, kontroluje i konserwuje urządzenia wodno-melioracyjne, organizuje i nadzoruje [race związane z chowem, pielęgnacją i żywieniem zwierząt gospodarskich, gospodaruje w sposób właściwy paliwami i bezpiecznie je przechowuje, obsługuje z zachowaniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy instalacje, silniki i urządzenia elektryczne używane w rolnictwie, obsługuje i właściwie eksploatuje maszyny, dokonuje oceny stanu technicznego używanego sprzętu rolniczego, dokonuje konserwacji i drobnych napraw, planuje zaopatrzenie gospodarstwa w narzędzia maszyny i urządzenia, prowadzi dokumentacje dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej, sporządza kalkulacje ponoszonych kosztów w produkcji roślinnej i zwierzęcej, wszystkie etapy technologiczne w produkcji roślinnej i zwierzęcej prowadzi zgodnie z wymogami Zwykłej Dobrej raktyki Rolniczej oraz Zasadami Wzajemnej Zgodności, w produkcji roślinnej i zwierzęcej wykorzystuje metody ekologiczne, prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, identyfikuje odbiorców na produkty wytworzone we własnym gospodarstwie, przygotowuje ofertę handlową, nadzoruje prace innych pracowników w małym zespole, korzysta z środków Unii Europejskiej Oprócz typowych prac związanych z rolnictwem zajmuje się również planowaniem i organizacją przetwórstwa żywności, prowadzenia dokumentacji z tym związanej, przygotowany jest również do sprzedaży przetworzonej żywności z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. Technik agrobiznesu prowadzi działalność gospodarczą, organizuje działalność produkcyjną, logistyczną i handlową dla swojego przedsiębiorstwa. Zgodnie z obowiązującym prawem prowadzi rachunkowość przedsiębiorstwa, sporządza i analizuje sprawozdania finansowe. Oprócz powyższych zadań rozlicza zobowiązania publiczno-prawne i skarbowe. 8. UZASADNIENIE OTRZEY KSZTAŁENIA W ZAWODZIE W olsce, zgodnie z danymi GUS na koniec 2011 roku było niespełna 2,3 mln gospodarstw rolnych, co roku ta liczba zmniejsza się, natomiast zwiększa się średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego i na koniec 2011 roku wynosiła 10,36 ha. Zwiększa się również ilość gospodarstw towarowych charakteryzujących się korzystaniem z dużej ilości maszyn, a także dużymi nakładami kapitałowymi. oraz częściej powstają przedsiębiorstwa zajmujące się obsługą sektora agrobiznesu. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4

5 Zmiany demograficzne na wsi i konieczność zmiany pokoleń wiąże się również z zapotrzebowaniem na osoby wykształcone, przedsiębiorcze i kreatywne, które będą prowadziły własne gospodarstwa i przedsiębiorstwa obsługujące rolnictwo z wykorzystaniem intensywnych technologii i rachunku ekonomicznego. Technik agrobiznesu może prowadzić własną działalność gospodarczą jak również pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w urzędach i instytucjach służb rolnych. 9. OWIĄZANIA ZAWODU TEHNIK AGROIZNESU Z INNYMI ZAWODAMI odział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, np.: dla zawodu rolnik wyodrębniona została kwalifikacja R.3., która stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik rolnik i technik agrobiznesu. Zarówno technik rolnik jak i technik agrobiznesu ma kwalifikacje właściwe dla zawodu, które są nadbudową do kwalifikacji bazowej R.3. Inną grupą wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego są efekty stanowiące podbudowę kształcenia w zawodach lub grupie zawodów określone kodem KZ( R.c). KZ( R.d). KZ( R.f). Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu po potwierdzeniu kwalifikacji R.3. rowadzenie produkcji rolniczej i R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej. Kwalifikacja R.3. rowadzenie produkcji rolniczej Symbol zawodu Zawód Elementy wspólne Rolnik KZ(R.c) KZ(R.d) Technik agrobiznesu R.16. R.6. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie Technik rolnik Technik rolnik OMZ KZ(R.c) KZ(R.d) KZ(R.f) Technik agrobiznesu rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5

6 11. ELE SZZEGÓŁOWE KSZTAŁENIA W ZAWODZIE TEHNIK AGROIZNESU Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu powinien być przygotowany do wykonywania przynajmniej następujących zadań zawodowych: 1) organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą; 2) obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej; 3) organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem; 4) prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych; 5) prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie. Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik rolnik: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (H, DG, JOZ, OMZ) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie KZ(R.d), KZ(R.f) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie R.3. rowadzenie produkcji rolniczej efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie R.6.Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie. Tabela 3. lan nauczania do programu o strukturze modułowej Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w zasadniczej szkole zawodowej minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1485 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 750 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne 735 godzin. W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik agrobiznesu minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi: - na kształcenie w ramach kwalifikacji R.3. przeznaczono minimum 650 godzin. - na kształcenie w ramach kwalifikacji R.6. przeznaczono minimum 360 godz. - na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia przeznaczono minimum 340 godzin. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 6

7 Klasa Liczba godzin w cyklu kształcenia Lp. Kod i nazwa modułu I II III IV tygodniowo łącznie 1 M1.rzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy M2.Wykorzystywanie języka obcego w rolnictwie M3.rowadzenie działalności gospodarczej M4.rowadzenie produkcji roślinnej M5.rowadzenie produkcji zwierzęcej 8, M6 Obsługiwanie środków technicznych 8, M7.Organizowanie i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie 13,5 405 raktyki zawodowe 4 tyg. 160 EGZAMIN OTWIERDZAJĄY IERWSZĄ KWALIFIKAJĘ R.3. ODYWA SIĘ OD KONIE KLASY TRZEIEJ. EGZAMIN OTWIERDZAJĄY TRZEIĄ KWALIFIKAJĘ R.6. ODYWA SIĘ OD KONIE IERWSZEGO SEMESTRU KLASY ZWARTEJ. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 7

8 Tabela Wykaz modułów i jednostek modułowych Symbol modułu i jednostki modułowej Nazwa modułu i jednostki modułowej Liczba godzin na realizację M1/ M1/ M1/ rzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy M1.J1/ M1.J1/ M1.J1/ Zapewnianie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym M1.J2/ M1.J2/ M1.J2/ Zapobieganie wypadkom przy pracy w rolnictwie M2/ M2/ M2/ osługiwanie się językiem obcym w rolnictwie M1.J1/ M2.J1/ M1.J1/ oszukiwanie i ustalanie warunków pracy M2.J2/ M2.J2/ M2.J2/ osługiwanie się dokumentacją techniczną i technologiczną M2.J3 / 30 Komunikowanie się podczas wykonywania zadań M2.J3/ M2.J3/ M M3/ M3/ rowadzenie działalności gospodarczej M3.J1/ 80 rowadzenie i modernizacja gospodarstwa rolnego M3.J1/ M3.J1/ M3.J2 / 48 Dobieranie roślin dla gospodarstwa M3.J2/ M3.J3/ M3.J3/ M3.J3/ 38 Dobieranie zwierząt dla gospodarstwa M3.J M3.J4/ M3.J4/ 34 Sprzedaż produktów rolnych M3.J M4/ M4 / M4/ rowadzenie produkcji roślinnej M4.J1/ 50 rzygotowanie gleby do uprawy M4.J1/ M4.J1/ M4.J2/ 42 rowadzenie uprawy roślin paszowych M4.J2/ M4.J2/ M4.J3 / 94 rowadzenie uprawy roślin zbożowych M4.J3/ M4.J3/ M4.J5 / 80 rowadzenie uprawy roślin okopowych M4.J4/ M4.J5/ M4.J6 / 32 rowadzenie uprawy roślin przemysłowych M4.J5/ M4.J6/ M4.J7/ 22 rowadzenie uprawy roślin specjalnych M4.J6/ M4.J7/ M5/ M5/ M5/ rowadzenie produkcji zwierzęcej M5.J1/ Rozpoznawanie biologicznych i technologicznych uwarunkowań użytkowania zwierząt 70 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 8

9 M5.J1/ M5.J1/ gospodarskich M5.J2 / 84 hów bydła, owiec i kóz M5.J2/ M5.J2/ M5.J3/ 44 hów trzody chlewnej M5.J3/ M5.J3/ M5.J4 / 39 rowadzenie produkcji drobiarskiej M5.J4/ M5.J4/ M5.J5 / 18 hów koni M5.J5/ M5.J4/ M6/ M6/ M6 Obsługiwanie środków technicznych M6.J1/ 54 Dobór i konserwacja maszyn i pojazdów w gospodarstwie M6.J1/ M6.J1/ M6.J2/ 96 Obsługiwanie maszyn w produkcji roślinnej M6.J2/ M6.J2/ M6.J3/ 75 Obsługiwanie maszyn w produkcji zwierzęcej M6.J3/ M6.J3/ M7 Organizowanie i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie M7.J1 rowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesie M7.J2 lanowanie przetwórstwa spożywczego M7.J3 rowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych w przedsiębiorstwie 190 agrobiznesowym 8. raktyka zawodowa Wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym rowadzenie przedsiębiorstwa agrobiznesowego 80 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 9

10 Dydaktyczna mapa programu rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10

11 1.M1. rzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy-30 godzin M1.J.1.Zapewnienie bezpieczeństwa w gospodarstwie i na stanowisku pracy 15 godzin M1.J.2.Identyfikowanie zagrożeń i planowanie ograniczenia ich skutków 15 godzin. M1.J1 Zapewnianie bezpieczeństwa w gospodarstwie i na stanowisku pracy Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: Materiał kształcenia H (1)1 zdefiniować pojęcia związane z wypadkami i chorobami zawodowymi, zasadami higieny i ochrony zdrowie, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; H (1)2 rozróżnić pojęcia związane z wypadkami i chorobami zawodowymi, zasadami higieny i ochrony zdrowie, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; H (2)1 wymienić i rozróżnić instytucje działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w olsce KRUS, I, IO, IMW; GIJAR-S, GIORiN; GIW; H (2)2 przedstawić zadania i uprawnienia instytucji działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w olsce, H (3)1 określić prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; H (3)2 określić prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; H (7)1 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z dobrymi praktykami bezpieczeństwa pracy przy sprzęcie rolniczym; H (7)2 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z dobrymi praktykami bezpieczeństwa pracy w transporcie; oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna A Wypadki i choroby zawodowe. Instytucje ochrony pracy i ochrony środowiska Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego rawa i obowiązki pracownika i pracodawcy rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 11

12 H (7)3 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z dobrymi praktykami bezpieczeństwa pracy ze środkami chemicznymi; H (7)4 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z dobrymi praktykami bezpieczeństwa pracy w produkcji zwierzęcej; H (7)5 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z dobrymi praktykami bezpieczeństwa pracy przy pracach około rolniczych obróbka drewna, prace warsztatowe, prace ziemne i na wysokości; H(9)1 przedstawić ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie, oraz przepisy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. lanowane zadania Zadanie 1 Opracować słownik pojęć związanych z wypadkami i chorobami zawodowymi, zasadami higieny i ochrony zdrowie, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią. rzedstawienie instytucji działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w olsce Na podstawie otrzymanej karty pracy zakwalifikuj wymienione pojęcia do odpowiedniej grupy związanej z wypadkami i chorobami zawodowymi, zasadami higieny i ochrony zdrowie, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią. Na podstawie wykazu instytucji działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w olsce, podziel je na grupy zajmujące się podobnym obszarem działania. rzedstaw ich zadania i uprawnienia. Zadanie 2 rzedstaw jak powinno wyglądać stanowisko pracy zgodnie z dobrymi praktykami bezpieczeństwa pracy. Na podstawie wykazu stanowisk pracy występujących w gospodarstwie rolnym grupy uczniów proponują zorganizowanie stanowiska pracy, np.: przy sprzęcie rolniczym, w produkcji zwierzęcej lub przy pracach około rolniczych. Zaproponowane stanowiska pracy porównują z obowiązującymi przepisami, opisują wnioski. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: Kodeks pracy Opisy instytucji z zakresu ochrony pracy i ochrony środowiska. Komputer z dostępem do Internetu, Urządzenia multimedialne. Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. zasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce ochrony pracy i ochrony środowiska. Zalecane metody dydaktyczne Jednostka modułowa Zapewnianie bezpieczeństwa w gospodarstwie i na stanowisku pracy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, metody przypadków, dyskusji dydaktycznej. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. raca w systemie klasowo-lekcyjnym. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testów praktycznych. Kryteria oceniania będą dotyczyć poprawności merytorycznej i kolejności wykonywanych czynności. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 12

13 Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. M1.J2 Identyfikowanie zagrożeń i planowanie ograniczania ich skutków Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: Materiał kształcenia H(4)1. wskazać zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka podczas wykonywania zadań zawodowych w rolnictwie H(4)2. scharakteryzować sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia podczas wykonywania prac w rolnictwie H(4)3. przewidzieć zagrożenia środowiska naturalnego związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego H(5)1 wskazać zagrożenia związane z występowaniem czynników szkodliwych w pracy w gospodarstwie rolnym; H(5)2. scharakteryzować najczęściej występujące zagrożenia związane z realizacją zadań zawodowych w rolnictwie H(5)3. określić sposoby zapobiegania zagrożeniom związanym z występowaniem czynników szkodliwych w pracy w rolnictwie H (6)1 zdefiniować wszystkie czynniki szkodliwe występujące w gospodarstwie i mające wpływ na organizm człowieka; H (6)2 określić działanie wszystkich czynników szkodliwych występujące w gospodarstwie na organizm człowieka; oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna zynniki szkodliwe występujące na stanowiskach pracy w rolnictwie Dobre praktyki bezpieczeństwa pracy na stanowiskach pracy Ochrona indywidualna i zbiorowa stanowisk pracy ierwsza pomoc w stanach zagrożenia rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 13

14 H(9)1 przedstawić ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie, oraz przepisy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. H (10)1 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia; H (10)2 zgłosić wypadek lub chorobę zawodową do odpowiednich instytucji; KS (3)1 przewidzieć skutki udzielonej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia. lanowane zadania Zadanie 1 Opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. Na podstawie wykazu stanowisk pracy występujących w gospodarstwie rolnym grupy uczniów wybierają określone stanowisko, identyfikują zagrożenia, proponują sposoby ich ograniczania opracowując ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: Kodeks pracy Opisy instytucji z zakresu ochrony pracy i ochrony środowiska. Komputer z dostępem do Internetu, Urządzenia multimedialne. Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. zasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce ochrony pracy i ochrony środowiska. Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych rolnika. W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu ochrony pracy i ochrony środowiska. Jednostka modułowa Identyfikowanie zagrożeń i planowanie ograniczania ich skutków wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, metody przypadków, dyskusji dydaktycznej. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. raca w systemie klasowo-lekcyjnym. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testów praktycznych. Oceniona będzie ocena ryzyka zawodowego. Kryteria oceniania obejmą poprawność merytoryczną, a w przypadku pracy wynikającej z zadania również poprawność metodyczną wykonania pracy. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 14

15 2.M2.Wykorzystanie języka obcego w rolnictwie 60 godzin M2. J1 oszukiwanie i ustalanie warunków pracy M2.J2 osługiwanie się dokumentacją techniczną i technologiczną M2.J3 Komunikowanie się podczas wykonywania zadań M.2.J.1. oszukiwanie i ustalanie warunków pracy Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: Materiał kształcenia oziom wymagań programowych ( lub ) JOZ(1)1. posłużyć się poprawnie słownictwem związanym z agrobiznesem i rynkiem pracy Specjalistyczne słownictwo zawodowe z zakresu agrobiznesu i rynku pracy. JOZ(1)2. przeczytać i przetłumaczyć prawidłowo tekst otrzymany drogą Europejski rynek pracy. elektroniczną dotyczący rynku pracy oszukiwanie pracy. JOZ(1)3. przetłumaczyć prawidłowo oferty pracy w języku obcym Wiedza o stanowiskach pracy w rolnictwie w języku obcym. JOZ(1)4. przeprowadzić rozmowę telefoniczną w języku obcym dotyczącą tematyki zawodowej Dokumenty związane z rynkiem pracy. JOZ (2)1. przekazać krótkie informacje dotyczące wykonania zadań zawodowych Rozmowa kwalifikacyjna. z zastosowaniem poprawnych form gramatycznych Oferty handlowe w języku obcym. JOZ (2)2. zinterpretować polecenia otrzymane w języku obcym związane z Ustalanie warunków płacy i pracy w języku obcym. poszukiwaniem pracy JOZ (2)3. udzielić odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące pracy zawodowej JOZ (4)1. sporządzić w języku obcym dokumenty związane z poszukiwaniem pracy list motywacyjny i V Kategoria taksonomiczna rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 15

16 JOZ (4)2. ustalić warunki pracy i płacy na określonym stanowisku D JOZ (4)3. przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną w języku obcym dotyczącą D danego stanowiska pracy JOZ (5)1. odszukać na obcojęzycznych stronach na internetowych oferty pracy JOZ (5)2. zgromadzić i przetłumaczyć poprawnie oferty pracy z branży rolniczej szkoleniowe dla branży rolniczej lanowane zadania Wykonywanie zadań sprawdzających rozumienie tekstu zawodowego ze słuchu. Uczniowie wysłuchują fragmentu tekstu zawodowego, a następnie wykonują ćwiczenia polegające na uzupełnieniu brakujących wyrazów w tekście. o wykonaniu ćwiczeń dokonują samooceny. Tłumaczenie oraz przygotowanie odpowiedzi na ofertę pracy. Odnaleźć w Internecie oferty pracy sporządzone w języku obcym, przetłumaczyć je i sporządzić dokumenty V i list motywacyjny w języku obcym. rzeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej na określone stanowisko pracy. Uczniowie zostają podzieleni na grupy, wybierają spośród siebie lidera. Otrzymują ofertę pracy i przygotowują się do rozmowy kwalifikacyjnej, przewidują i formułują pytania, które mogą otrzymać na rozmowie z przyszłym pracodawcą, oraz przygotowują odpowiedzi. Następnie lider grupy losuje role pracodawca i kandydat do pracy. Uczniowie w parach przeprowadzają rozmowę kwalifikacyjną na forum grupy, która dokonuje oceny. o wykonaniu zadania następni uczniowie odgrywają scenkę z rozmową kwalifikacyjną. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni produkcji rolniczej lub językowej. W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: komputer z dostępem do Internetu, (1 stanowisko dla dwóch uczniów). Urządzenia multimedialne. Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. filmy i prezentacje multimedialne. Zalecane metody dydaktyczne Jednostka modułowa oszukiwanie i ustalanie warunków pracy wymaga stosowania aktywizujących metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem dyskusji dydaktycznej, inscenizacji, gry symulacyjne oraz metod praktycznych - ćwiczenia przedmiotowe. Uczniowie powinni aktywnie włączać się w wykonywane ćwiczenia, odgrywać różne role. owinni w sposób kreatywny podchodzić do odgrywanych ról. Na zajęciach uczniowie powinni mieć możliwość nie tylko słuchania tekstów w języku obcym, ale przede wszystkim samodzielnie ćwiczyć dialogi odgrywając różne role. Dominują metodą powinna być metoda ćwiczeń. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualna lub zbiorowa praca zróżnicowana. Zajęcia należy prowadzić w grupach do 15 uczniów. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru, testów ustnych i pisemnych sprawdzających opanowanie słownictwa i zastosowanie odpowiednich zwrotów. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 16

17 Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. M2.J2 osługiwanie się dokumentacją techniczną i technologiczną Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: Materiał kształcenia oziom wymagań programowych ( lub ) JOZ(1)1. posłużyć się poprawnie specjalistycznym słownictwem związanym z dokumentacją techniczną i technologiczną Specjalistyczne słownictwo zawodowe z zakresu agrobiznesu. JOZ(1)2. przeczytać i przetłumaczyć krótkie teksty zawodowe dotyczące Wiedza o rolnictwie w języku obcym. technologii stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej JOZ(1)3. przeczytać i przetłumaczyć ofertę handlową dotyczącą produktów Wiedza o produktach wytwarzanych w gospodarstwie rolnym. rolnych oraz środków do produkcji rolnej lanowanie zadań zawodowych w języku obcym. JOZ (2)1. zinterpretować polecenia otrzymane w języku obcym dotyczące Oferty handlowe w języku obcym. wykonywanych zadań zawodowych Dokumentacja techniczna i technologiczna. JOZ(2)2. przeprowadzić rozmowy handlowe w języku obcym podczas sprzedaży rowadzenie rozmów handlowych w języku obcym. bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego i spożywczego JOZ(3)1. przetłumaczyć na język obcy dokumentację techniczną oraz instrukcje p dotyczące zasad obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie JOZ(3)2. przetłumaczyć na język obcy z zachowaniem podstawowych zasad gramatyki i ortografii, teksty zawodowe napisane w języku polskim dotyczące produkcji rolniczej JOZ (3)3 zanalizować przykładowe zadania zawodowe D Kategoria taksonomiczna rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 17

18 JOZ(3)4. odczytać i dokonać analizy informacji w języku obcym zamieszczonych D na towarach, opakowaniach towarów, metkach JOZ (4)1. napisać krótką notatkę na podstawie dokumentacji na temat wykonywanych zadań zawodowych JOZ (4)2. przekazać informacje dotyczące wykonywanych prac zawodowych JOZ(5)1. skorzystać z obcojęzycznych zasobów Internetu związanych z tematyką zawodową JOZ (5)2. skorzystać z katalogów, ulotek informacyjnych i folderów, czasopism branżowych wydawanych w obcych językach lanowane zadania Tłumaczenie oraz przygotowanie odpowiedzi na ofertę handlową dotyczącą zakupu środków do produkcji rolnej. Odnaleźć w Internecie oferty handlowe sporządzone w języku obcym, przetłumaczyć je i sporządzić krótką odpowiedź. o wykonaniu zadania nastąpi prezentacja oferty i samoocena. rzetłumaczenie instrukcji maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie Uczniowie otrzymują instrukcje maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie w języku obcym i ich zadaniem jest przetłumaczyć na język polski posługując się specjalistycznym słownictwem zawodowym. o wykonaniu ćwiczenia dokonują porównania z oryginalnymi tłumaczeniami i dokonują samooceny. Uczniowie wykonują ćwiczenia polegająca na tłumaczeniu tekstów zawodowych oraz instrukcji na język obcy. o wykonaniu zadania dokonują samooceny. Sprzedaż produktów rolniczych w języku obcym. Uczniowie dzielą się na pary, losują role sprzedawcy i kupującego. o krótkim przygotowaniu wykonują ćwiczenie polegające na symulacji sprzedaży określonych produktów z wykorzystaniem zwrotów obcojęzycznych oraz zwrotów grzecznościowych. Zadaniem sprzedających będzie negocjowanie ceny i warunków sprzedaży oraz przedstawienie rzetelnej informacji o produkcie. o przeprowadzeniu ćwiczenia uczniowie dokonuje oceny. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni produkcji rolniczej lub językowej. W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: komputer z dostępem do Internetu, (1 stanowisko dla dwóch uczniów). Urządzenia multimedialne. Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń karty samooceny, karty pracy dla uczniów. zasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce dotyczącej pracy sprzedawcy. Zalecane metody dydaktyczne Jednostka modułowa osługiwanie się dokumentacją techniczną i technologiczną wymaga stosowania aktywizujących metod nauczania oraz metod praktycznych np. ćwiczenia przedmiotowe. Uczniowie powinni aktywnie włączać się w wykonywane ćwiczenia, odgrywać różne role. owinni w sposób kreatywny podchodzić do odgrywanych ról. Uczniowie powinni zapoznawać się ze słownictwem fachowym poprzez kontakt z tekstami zawodowymi jakimi są instrukcje, dokumentacja techniczna. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: zbiorowa praca zróżnicowana. Zajęcia należy prowadzić w grupach do 15 osobowych. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się sprawdzenie prac przygotowanych przez uczniów pod kątem ich poprawności merytorycznej oraz rozmowy symulowane ilustrujące realizację zadań zawodowych ucznia w języku obcym w kontekście poprawnego zastosowania odpowiednich zwrotów. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 18

19 Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. M.2.J.3. Komunikowanie się podczas wykonywania zadań. Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: Materiał kształcenia oziom wymagań programowych ( lub ) Wiedza o rolnictwie i rodzajach zadań zawodowych. Typowe zadania zawodowe w rolnictwie w języku JOZ(1)1. przeczytać i przetłumaczyć prawidłowo tekst otrzymany drogą obcym. elektroniczną dotyczący wykonywania zadań zarodowych olecenia związane z wykonywaniem zadań JOZ(1)2. zastosować w prawidłowy sposób zwroty grzecznościowe w kontaktach z zawodowych w języku obcym. klientami i współpracownikami Informacje na towarach, opakowaniach i metkach. JOZ(2)1. przetłumaczyć prawidłowo polecenia wydane w języku obcym dotyczące wykonywania zadań zawodowych Wiedza o ofertach środków do produkcji rolnej w zasobach internetowych wyrażona w języku obcym. JOZ(2)2. porozumieć się ze współpracownikami w języku obcym wykorzystując poprawne słownictwo zawodowe Zasoby Internetowe z obszaru rolnictwa, firmy i Instytucje obsługujące rolnictwo. JOZ(3)1. przeczytać i przetłumaczyć obcojęzyczną korespondencję dotyczącą wykonywania zadań zawodowych Oferty szkoleniowe dotyczące obszaru rolnictwa. JOZ (3)2. dokonać analizy przykładowych zadań zawodowych i wyjaśnić D współpracownikom sposób ich wykonania JOZ(3)3. określać poszczególne czynności w języku obcym w ramach zadań zawodowych JOZ(4)1. Zredagować notatkę w języku obcym z przeprowadzonej rozmowy, Kategoria taksonomiczna rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 19

20 tekstu zawodowego słuchanego i czytanego Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego JOZ(4)2. przeprowadzić rozmowę handlową w języku obcym podczas zakupu D środków do produkcji rolnej JOZ (5)1. zgromadzić i przetłumaczyć poprawnie oferty szkoleniowe dla branży rolniczej JOZ(5)2. gromadzić, dokonywać selekcji i aktualizacji informacje zawodowe zamieszczane informacje zawodowe zamieszczane na obcojęzycznych stronach Internetu na obcojęzycznych stronach Internetu lanowane zadania Wyjaśnienie sposobu wykonania określonego zadania zawodowego Uczniowie otrzymują opis zadnia zawodowego w języku polskim, które należy przetłumaczyć na język obcy, a następnie wyjaśnić koledze sposób wykonania. o wykonaniu zadania uczniowie dokonują porównania z przekazanym tekstem. rzetłumaczenie instrukcji obsługi maszyn na język polski i obcy Uczniowie zostają podzieleni na dwie grupy. Jedna grupa otrzymuje instrukcje obsługi maszyn w języku polskim, druga w języku obcym. Zadaniem uczniów jest przetłumaczenie instrukcji a następnie porównanie z oryginalnymi tłumaczeniami. Wykonanie zadań zawodowych związanych z rolnictwem Uczniowie zostają podzieleni na grupy. Każda z grup otrzymuje inne zadanie zawodowe z produkcji roślinnej lub zwierzęcej i opracowuje szczegółową instrukcję wykonania tego zadania w języku obcym. Następnie uczniowie przemieszczają się do innych grup i przekazują informacje innej grupie. Wykonaną pracę należy porównać z otrzymanym wzorcem i dokonać samooceny prawidłowości wykonania zadania. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni produkcji rolniczej lub językowej. W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne owinien znajdować się komputer z dostępem do Internetu, (1 stanowisko dla dwóch uczniów). Urządzenia multimedialne. Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. zasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce zawodowej. Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych w agrobiznesie. W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu wykonywania zadań zawodowych w rolnictwie oraz przekazywanie tych informacji współpracownikom. Jest to szczególnie ważna umiejętność ze względu na rynek pracy w krajach Unii Europejskiej. Dominującą metodą jest metoda ćwiczeń, dyskusji oraz puzzle. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w grupach do 15 osobowych. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie sprawdzianu pisemnego oraz sprawdzianów ustnych prezentujących dialogi na wskazany temat. W każdym przypadku zasadniczym kryterium będzie poprawność merytoryczna. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 20

TECHNIK ROLNIK 314207

TECHNIK ROLNIK 314207 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ROLNIK 314207 TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Niniejszy program nauczania jest własnością Krajowego entrum Edukacji Rolniczej w rwinowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RAHUNKOWOŚI 431103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 01.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA 311512

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA 311512 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK MEHANIZAJI ROLNITWA 311512 TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Niniejszy program nauczania jest własnością Krajowego entrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU SRZEDAWA 522301 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 28.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ` ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU SRZEDAWA 522301 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK FARMACEUTYCZNY 321301

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK FARMACEUTYCZNY 321301 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK FARMAEUTYZNY 321301 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TYFLOINFORMATYK, 351204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TYFLOINFORMATYK, 351204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TYFLOINFORMATYK, 351204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 711102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 711102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MONTER KONSTRUKJI BUDOWLANYH 711102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 25.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH, 514207 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH, 514207 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK USŁUG KOSMETYZNYH, 514207 O STRUKTURZE RZEMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TAIER, 753402 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 5.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU KUCHARZ 512001 wersja przed recenzją (wersja robocza) 07.05.2012

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU KUCHARZ 512001 wersja przed recenzją (wersja robocza) 07.05.2012 TY SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU KUHARZ 512001 wersja przed recenzją (wersja robocza) 07.05.2012 1. TY ROGRAMU: RZEDMIOTOWY 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY 3. AUTORZY, REENZENI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK EZIEZEŃSTWA I HIGIENY RAY 325509 O STRUKTURZE RZEMIOTOWEJ TY SZKOŁY: SZKOŁA OLIEALNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU UKIERNIK 751201 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TELEINFORMATYK, 351103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TELEINFORMATYK, 351103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TELEINFORMATYK, 351103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany. Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany. Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T Opracowano na podstawie programu autorów: mgr Zbigniew Sobór, mgr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

w zawodzie operator przemysłu spożywczego Nr programu: 522301 /827[01]/ZSZ, SP/MEN/2006.10.16/ ZSiPKZ/2012

w zawodzie operator przemysłu spożywczego Nr programu: 522301 /827[01]/ZSZ, SP/MEN/2006.10.16/ ZSiPKZ/2012 rogram nauczania realizowany w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół lacówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w zawodzie operator przemysłu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 Technikum nr 2

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 Technikum nr 2 ROGRAM NAUZANIA W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM raktyki zawodowe TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY rogram powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM: ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM: ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203 ROGRAM NAUZANIA RZEDMIOTÓW W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM ELEKTROMEHANIK OJAZDÓW SAMOHODOWYH, 741203 ` ROGRAM NAUZANIA RZEDMIOTÓW W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM: Naprawy elektrycznych i elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO 311928 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO 311928 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TRANSORTU KOLEJOWEGO 311928 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn.30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMEHANIK OJAZDÓW SAMOHODOWYH 741203 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY Wschowa 2014 Autor: mgr inż. Radosław Kęsicki.Ewa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU BLACHARZ SAMOCHODOWY 721306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU BLACHARZ SAMOCHODOWY 721306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU BLAHARZ SAMOHODOWY 721306 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni PROGRAM NAUCZANIA. Typ szkoły: Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni PROGRAM NAUCZANIA. Typ szkoły: Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni ROGRAM NAUZANIA Typ szkoły: ubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód: KUHARZ Symbol cyfrowy zawodu: 512 001 rogram powstał na podstawie przykładowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK GEODETA 311104 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK GEODETA 311104 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK GEODETA 311104 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo