Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Cyfrowa Szkoła PILOTAŻ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Cyfrowa Szkoła PILOTAŻ"

Transkrypt

1 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa Szkoła PILOTAŻ Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi 6 lipca 2012 r.

2 Organy prowadzące szkoły otrzymują promesy, na podstawie których będą mogły być ogłoszone postępowania w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Po rozstrzygnięciu ww. postępowań i po zawarciu umów z dostawcami sprzętu zostaną zawarte umowy z Gminami o udzielenie dotacji celowej z Budżetu Państwa. Przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji Gmina musi wypełnić deklarację dotyczącą przepustowości łącz internetowych. Do 31 grudnia 2012 r. organy prowadzące wykorzystują otrzymaną dotację Do 15 stycznia 2013 r. organy prowadzące składają rozliczenie przyznanej dotacji

3 Oświadczenie Gmina.. deklaruje, że zapewni dla szkoły/szkół..., stały dostęp do Internetu o przepustowości przynajmniej: prędkość pobierania danych z sieci Internet 8 Mb/s, prędkość wysyłania danych do sieci Internet 2 Mb/s na cały okres realizacji projektu w ramach pilotażowego Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa Szkoła W załączeniu Gmina przedstawia zapewnienie od dowolnego dostawcy usług internetowych o technicznej możliwości uzyskania powyższych parametrów dla wymienionej szkoły/wymienionych szkół. Data Wójt/Burmistrz/Prezydent...

4 Po zawarciu umowy z dostawcą, Gmina dostarcza do MUW dokumenty potrzebne do zawarcia umowy o udzielenie dotacji (umowa z dostawcą, zawierająca kalkulację kosztów zgodna z tą umieszczoną we wniosku aplikacyjnym, oświadczenie skarbnika o zabezpieczeniu środków) Przy kalkulowaniu kosztów po podpisaniu umowy z dostawcą, przed przedłożeniem ich do MUW należy pamiętać o poprawnym wyliczeniu wkładu własnego: Dla elementów, których wartość jednostkowa brutto wynosi do 3 500,00 zł - minimum 20 % Dla elementów, których wartość jednostkowa brutto przekracza 3 500,00 zł - minimum 50 %

5 Zgodnie z 16.1 rozporządzenia: Wojewoda kontroluje sposób wykorzystania dotacji Zgodnie z 20 rozporządzenia: 1. Do celów bieżącego monitoringu realizacji oraz ewaluacji programu, na żądanie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, szkoły, organy prowadzące oraz wojewodowie są obowiązani do udziału w badaniach oraz do wypełniania drogą elektroniczną ankiet dotyczących realizacji programu 2. Szkoły, organy prowadzące oraz wojewodowie są obowiązani do udział w badaniach na potrzeby ewaluacji programu dokonywanej przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie

6 W imieniu Wojewody Małopolskiego program realizuje: Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie we współpracy z Małopolskim Kuratorem Oświaty. Osoby do kontaktu: Jan Pawłowski, tel , - Kuratorium Oświaty, Agnieszka Talaga, tel , - Małopolski Urząd Wojewódzki, Patrycja Ślęzańska, tel , - Małopolski Urząd Wojewódzki, Dokumenty programowe i bieżące informacje można znaleźć pod adresem Ministerstwa Edukacji Narodowej: Informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie pod adresem: w zakładce Dla Samorządów w części : Cyfrowa Szkoła

7 Wybrane zagadnienia w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez Beneficjentów Programu Cyfrowa szkoła

8 Zadania i obowiązki organów prowadzących szkoły Wydatkowanie przez organ prowadzący środków finansowych przyznanych z budżetu państwa na realizację programu będzie się odbywać z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych

9 Akty prawne 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759); 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U ); 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U ); 4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U ).

10 Wyłączenia przedmiotowe Art. 4 pkt 8 ustawy Pzp Ustawy nie stosuje się do: zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro (aktualny kurs euro 4,0196). 1 pkt 2 lit a) Rozporządzenia w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów: Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli wartość zamówień: udzielanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro - dla dostaw lub usług.

11 Zasady udzielania zamówień Art Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. 2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 3. Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.

12 Zasady udzielania zamówień Art Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.

13 Zasady udzielania zamówień Art Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. 2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie. (przesłanki odpowiednio z art. 55 ust. 1, art. 60b ust. 1, art. 62 ust. 1, art. 67 ust. 1, art. 70, art. 74 ust. 2)

14 Warunki udziału w postępowaniu Art O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 3. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się w ogłoszeniu o zamówieniu lub w przypadku trybów, które nie wymagają publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w zaproszeniu do negocjacji. 4. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.

15 Warunki udziału w postępowaniu dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 1 ust. 1. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów - W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do negocjacji lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, a w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający może żądać, następujących dokumentów: 1) koncesji, zezwolenia lub licencji 2) wykazu robót budowlanych ( ); 3) wykazu wykonanych dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 4) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych ( ); 5) oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych ( ); 6) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ( ); 7) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 8) sprawozdania finansowego albo jego części, ( ); 9) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 10) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

16 Warunki udziału w postępowaniu dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, a w postępowaniach określonych w art.. 26 ust. 2 ustawy zamawiający może żądać, następujących dokumentów: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

17 Naruszenia przepisów ustawy Pzp sposób przeprowadzenia postępowania 1) naruszenie ustawy poprzez ominięcie jej stosowania (np. podział zamówienia na części lub zaniżenie jego wartości w celu uniknięcia stosowania ustawy art. 32 ust. 2); 2) bezpodstawne wykluczenie wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę lub bezpodstawne odrzucenie oferty najkorzystniejszej; 3) zaniechanie wezwania wykonawcy w trybie art. 26 ust. 3 i 4, który złożył najkorzystniejszą ofertę do uzupełnienia dokumentów/złożenia wyjaśnień i wykluczenie go z postępowania /odrzucenie jego oferty 4) udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki przy braku zaistnienia przesłanek uzasadniających zastosowanie tego trybu

18 Naruszenia przepisów ustawy Pzp ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ 1) brak tożsamości informacji zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w BZP, na stronie internetowej zamawiającego, tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego (art. 40 ust. 6 pkt 2 ustawy Pzp); 2) rozbieżność danych zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ (np. warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów, terminu realizacji zamówienia); (wyrok KIO/UZP 939/10 z 2 czerwca 2010 r.) SIWZ i ogłoszenie o zamówieniu są dokumentami, które powinny być ze sobą spójne i w sposób jednakowy opisywać np. sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wymieniając przy tym taki sam katalog dokumentów, które należy wraz z ofertą przedłożyć, a zamawiający powinien dochować należytej staranności sporządzając obydwa dokumenty 3) brak wskazania dokumentów wymaganych od podmiotów zagranicznych lub wskazywanie innego katalogu tych dokumentów wymaganych dla podmiotów krajowych innego dla podmiotów zagranicznych; 4) niezamieszczenie w BZP ogłoszenia o zmianie ogłoszenia przy modyfikacji treści SIWZ prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia (np. zmiana warunków udziału w postępowaniu, terminu składania ofert, terminu realizacji zamówienia) art. 38 ust. 4a ustawy Pzp.

19 Naruszenia przepisów ustawy Pzp ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ 5) opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący (art. 29 ust. 1 ustawy Pzp) Opis przedmiotu zamówienia powinien być na tyle jasny, aby pozwalał na identyfikację zamówienia (wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 27 listopada 2006 r., sygn. akt III Ca 1019/06). 6) opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie w dokumentacji przetargowej (również w załącznikach do SIWZ) znaków towarowych, bez wskazania możliwości zastosowania materiałów/produktów równoważnych, a także w sytuacji gdy nie jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i zamawiający mógł opisać przedmiot zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W każdym przypadku gdy obiektywnie możliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niewymagający wskazania znaku towarowego, zamawiający powinien się do tego zastosować (Prawo zamówień publicznych. Komentarz - W. Dzierżanowski, M. Stachowiak. Wyd. 4).

20 Naruszenia przepisów ustawy Pzp ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ 7) opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia oraz nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia (art. 22 ust. 4): wymóg wykazania się doświadczeniem niewspółmiernie wysokim do w stosunku do rodzaju i wartości zamówienia, wymóg posiadania przez wykonawców ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności i/lub potencjału finansowego w nadmiernej wysokości opis warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia / sytuacji ekonomicznej i finansowej z odniesieniem do ceny ofertowej wykonawcy (wyroki KIO: z 3 kwietnia 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 250/08; z 7 kwietnia 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 254/08; z 17 marca 2010 KIO/UZP 167/10; z 9 czerwca 2010 r. sygn. akt: KIO 1009/10; uchwały KIO: z 18 września 2009 r. sygn. akt: KIO/KD 31/09; z 17 lutego 2010 r. sygn. akt: KIO/KD 12/10) przy tak wskazanym opisie to wykonawcy de facto kształtują możliwości spełniania tych warunków przez siebie, co z kolei prowadzi do sytuacji, w której w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mamy do czynienia z odmiennymi warunkami dla każdego z wykonawców, odnoszących wartość wykazanych prac/dostaw do własnej ceny ofertowej

21 Naruszenia przepisów ustawy Pzp ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ 8) ograniczenie podwykonawstwa w sytuacji gdy nie jest to uzasadnione specyfiką zamówienia (art. 36 ust. 5 ustawy Pzp); 9) żądanie wskazania przez wykonawców w ofercie nazw podwykonawców (art. 36 ust. 4 ustawy Pzp); 10) w zakresie dokumentów: żądanie przedłożenia dokumentu na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu bez dokonania opisu sposobu oceny spełniania tego warunku (naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp); brak określenia, że aktualne zaświadczenia z US, ZUS, KRUS, odpis z właściwego rejestru (KRS) oraz informacja KRK powinny być wystawione nie wcześniej niż odpowiednio 3/6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; uwaga: pojęcie właściwy rejestr nie obejmuje ewidencji działalności gospodarczej (z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie wynika, czy w stosunku do wykonawcy otwarto likwidację lub ogłoszono jego upadłość);

22 Naruszenia przepisów ustawy Pzp ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wskazywanie okresów 6 m-cy dla zaświadczeń z US, ZUS, KRUS i odwrotnie 3 m-ce dla odpisów z właściwego rejestru i informacji z KRK; żądanie od każdego z członków konsorcjum przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 (naruszenie art. 23 ust. 3 i art. 7 ust. 1 ustawy Pzp); (wyrok KIO 1432/10) ( ) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia obowiązany jest wykazać, iż nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, w świetle art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (tzw. warunki negatywne). Natomiast jeżeli chodzi o warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp (tzw. warunki pozytywne) w przypadku konsorcjum, co do zasady, podlegają sumowaniu żądanie złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (naruszenie art. 23 ust. 3 ustawy Pzp); żądanie dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania (np. umowy konsorcjum).

23 Opis przedmiotu zamówienia na sprzęt komputerowy - Rekomendacje Prezesa UZP Rekomendacje Prezesa UZP dotyczące udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych wersja z 10 stycznia 2012 r. CEL REKOMENDACJI Rekomendacje opracowano celem wskazania sposobu opisu przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający równe traktowanie wykonawców oraz uczciwą konkurencję przy udzielaniu zamówień na dostawę zestawów komputerowych.

24 Opis przedmiotu zamówienia na sprzęt komputerowy - Rekomendacje Prezesa UZP ZASADY OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA Ustawodawca poprzez przesłanki negatywne określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (art. 29 ust. 2 ustawy Pzp), to jest przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, z wyjątkiem przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i jednocześnie zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "Iub równoważne" (art. 29 ust. 3 ustawy Pzp). Wskazane przepisy służą realizacji zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (a co za tym idzie zasady równego dostępu do zamówienia), wyrażonych w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Użycie przez zamawiającego przy opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń czy parametrów wskazujących konkretnego producenta (dostawcę) lub konkretny produkt narusza zasady obiektywizmu i równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne.

25 Opis przedmiotu zamówienia na sprzęt komputerowy - Rekomendacje Prezesa UZP Naruszenie zasady wynikającej z art. 29 ust. 2 ustawy Pzp może być realizowane w sposób bezpośredni oraz pośredni. bezpośrednie naruszenie zachodzi gdy przedmiot zamówienia określany jest w sposób wskazujący na konkretny produkt poprzez wskazanie znaków towarowych, oznaczeń, patentów lub pochodzenia. pośrednie naruszenie będzie miało miejsce gdy produkt opisany przez zamawiającego nie będzie nazwany, jednakże wymogi i parametry przedmiotu zamówienia zostaną określone tak, że aby je spełnić wykonawca musi dostarczyć jeden konkretny produkt.

26 Opis przedmiotu zamówienia na sprzęt komputerowy - Rekomendacje Prezesa UZP Przykłady pośredniego naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wykazanych przez kontrole przeprowadzone przez Prezesa UZP : 1) dobór wartości takich parametrów jak częstotliwość taktowania procesora oraz poziom pamięci cache (np. częstotliwość taktowania procesora: nie mniej niż MHz; pojemność pamięci cache L2: nie mniej niż kb; procesor klasy x 86, dwurdzeniowy, taktowany zegarem min. 2,8 GHz, o szynie systemowej taktowanej zegarem min. 1,3 GHz, pamięć podręczna L2 4MB) 2) wskazanie częstotliwości taktowania magistrali FSB (np. częstotliwość taktowania magistrali: MHz); 3) wskazanie wymogu posiadania przez procesor czterech rdzeni; 4) wskazanie wymogu, aby procesor posiadał określoną wydajność w oparciu o niemiarodajne testy wydajnościowe (np. procesor zgodny z architekturą x 86, o wydajności ocenianej na minimum MIPS według testu SiSoft Sandra Xii P (benchmark Procesor Arithmetic Dhrystone ALU)]; 5) wskazanie następujących parametrów procesora: procesor klasy x 86, dwurdzeniowy, taktowany zegarem min. 2,8 GHz, o szynie systemowej taktowanej zegarem min. 1,3 GHz, pamięć podręczna L2 4MB

27 Opis przedmiotu zamówienia na sprzęt komputerowy - Rekomendacje Prezesa UZP naruszenie bezpośrednie - wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia wymogu dostarczenia zestawów komputerowych wyposażonych w procesor producenta wskazanego z nazwy, przy jednoczesnym dopuszczeniu składania ofert równoważnych. W wyniku kontroli stwierdzono, iż pomimo faktu dopuszczenia składania ofert równoważnych, produkty innych producentów niż wskazany w SIWZ nie spełniały warunków technicznych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

28 Opis przedmiotu zamówienia na sprzęt komputerowy - Rekomendacje Prezesa UZP Zapisy niedopuszczalne (tabela 3 rekomendacji) 1) Zapisy dotyczące zestawu jako całości: wskazywanie konkretnego producenta lub producentów zestawu; wymaganie, aby wszystkie lub część komponentów zestawu (np. płyta główna, monitor, klawiatura, mysz, urządzenia peryferyjne) pochodziły od tego samego producenta i były sygnowane logiem producenta komputera. Nie wyklucza to wymagania jednolitej wersji komponentów dla całej puli zestawów objętych zamówieniem; 2) Model zainstalowanego procesora (ów) - konkretny producent/nazwa modelu także w wersji z dopiskiem lub równoważny ; liczba rdzeni; częstotliwość zegara; wszystkie parametry charakteryzujące wewnętrzną architekturę procesora np.: wielkość pamięci podręcznych, rodzaj/częstotliwość magistrali procesora;

29 Opis przedmiotu zamówienia na sprzęt komputerowy - Rekomendacje Prezesa UZP 3) Płyta główna - Producent, model; rodzaj i częstotliwość szyny systemowej; typy obsługiwanych pamięci (np. DDR, RDRAM, etc.) model i producent układów kart zintegrowanych. 4) Karta graficzna - parametry dotyczące wielkości i działania pamięci karty graficznej, parametry dotyczące taktowania rdzenia karty graficznej, przepustowość pamięci karty graficznej. 5) Pamięć operacyjna - Typy obsługiwanych pamięci (np. DDR, DDR2, SDRAM), częstotliwość pracy. 6) Obudowa: konkretne wymiary obudowy, tj. podane z dokładnością do pojedynczego centymetra lub większą (np. 340 x 380 x 100 mm /dokładnie/, ale dopuszczalne może być potraktowanie tych wymiarów jako maksymalnych, w granicach nie wykluczających konkurencji); wymaganie rodzaju obudowy wspieranego przez ograniczoną liczbę producentów (np. obudowa typu BTX).

30 Opis przedmiotu zamówienia na sprzęt komputerowy - Rekomendacje Prezesa UZP 7) monitor / wyświetlacz - wymaganie, aby monitor pochodził od tego samego producenta, co jednostka centralna Tabela 3 zawiera przykłady zapisów, których umieszczanie w SIWZ nie jest zalecane, z uwagi na to, iż w pewnych warunkach (np. w połączeniu z innymi wyśrubowanymi wymaganiami) mogą one prowadzić do dyskryminacji niektórych producentów sprzętu. Zapisów tych nie można jednak uważać, za bezwzględnie wykluczone z SIWZ umieszczając je należy jednak zwrócić uwagę, czy nie prowadzą one do dyskryminacji niektórych wytwórców.

31 Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U z późn. zm.) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw) (Dz.U ) wejście w życie z dniem

32 Odpowiedzialność za naruszenie undfp (art.17) art. 17: ust. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych: 1) opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję; 2) ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości; 3) opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia; 4) określenie kryteriów oceny ofert; 5) nieprzekazanie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu lub ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 6) niezawiadomienie w terminie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.",

33 Odpowiedzialność za naruszenie undfp (art.17) b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu: "1a. Działanie lub zaniechanie określone w ust. 1 nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych, jeżeli: 1) zostało skorygowane w sposób zapewniający zgodność danej czynności i toku postępowania z przepisami o zamówieniach publicznych; 2) nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego. 1b. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia publicznego: 1) wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych; 2) z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę. 1c. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w inny sposób niż określony w ust. 1 i 1b, jeżeli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego.",

34 Odpowiedzialność za naruszenie undfp (art.17) c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezłożenie przez członka komisji przetargowej lub inną osobę wykonującą czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z tego postępowania.", ust. 5. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego osoby podlegającej wyłączeniu z takiego postępowania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych. ust. 6. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych.

35 Techniczny opis przedmiotu zamówienia

36 Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia jest fundamentalną czynnością zamawiającego poprzedzającą wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, która determinuje cały przebieg postępowania i może wywrzeć wpływ na jego wynik. Zamawiający winni dokonywać tej czynności w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Dyskryminujące opisanie przedmiotu zamówienia wpływa na znaczne ograniczenie konkurencyjności, które przejawia się mniejszą liczbą ofert złożonych w postępowaniu oraz może spowodować zaoferowanie produktów tylko i wyłącznie jednego producenta. Takie działanie grozi nieracjonalnym wydatkowaniem przez zamawiającego środków publicznych, gdyż wykonawcy zmuszeni opisem przedmiotu zamówienia do zaoferowania konkretnego produktu pozbawieni zostają możliwości zaoferowania produktu alternatywnego i ze względu na brak presji konkurencyjnej nie są zmuszeni realiami rynkowymi odnoszącymi się do takich produktów do dostosowania do nich ceny oferty, co nie gwarantuje udzielenia zamówienia po niższej (właściwej dla rynku) cenie.

37 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) Art.7 1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Art Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny.

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE Urząd Zamówień Publicznych 2010 r. REKOMENDACJE 1. CEL REKOMENDACJI Niniejsze rekomendacje opracowano celem wskazania sposobu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.10.2013 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZZAK.3201.12.2013 Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Szanowni Państwo,

Wstęp. Szanowni Państwo, Wstęp Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu poradnik poświęcony podstawowym zasadom sporządzania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ lub Specyfikacja ), stanowiącej kluczowy dokument

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu MPL Kraków-Balice nr 37/82/12 z dn. 26.10.2012 r. ( tekst jednolity z dnia 31.01.2014r.)

Załącznik do Uchwały Zarządu MPL Kraków-Balice nr 37/82/12 z dn. 26.10.2012 r. ( tekst jednolity z dnia 31.01.2014r.) Załącznik do Uchwały Zarządu MPL Kraków-Balice nr 37/82/12 z dn. 26.10.2012 r. ( tekst jednolity z dnia 31.01.2014r.) Regulamin udzielania zamówień publicznych oraz doprogowych przez jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: Dostawa tablic interaktywnych i komputerów w ramach projektu pn.: Budowa i modernizacja

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Dostawa zestawów komputerowych

Dostawa zestawów komputerowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwerów typu blade wraz z wydajną macierzą dyskową

Dostawa serwerów typu blade wraz z wydajną macierzą dyskową Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Centralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 9 REGON: 140610454 NIP: 701 00 25-324 ZATWIERDZAM Sprawa nr 42/ZP/CBA/2015/TCz Dyrektor Biura Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKE / WOA / 150 / 3 / 013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ),,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 68 w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 Im. Gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3

Szkoła Podstawowa nr 68 w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 Im. Gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3 ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Podstawowa nr 68 w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 Im. Gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa ZP/1/2012 Dostawa,

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: WPR.341-31/1/2010 Zatwierdzam: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy...

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy... Rozdział Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Opis przedmiotu zamówienia... 4 3. Termin wykonania zamówienia... 5 4. Warunki udziału w postępowaniu i ich ocena... 5 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 31/BAF-VI/PN/08 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby DCEP. Zamawiający

Bardziej szczegółowo