Piąty Okólnik Dyrektorki Generalnej Sodalicji Św. Piotra Klawera do Eksternistek, Zelatorów i Zelatorek na rok 1909

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Piąty Okólnik Dyrektorki Generalnej Sodalicji Św. Piotra Klawera do Eksternistek, Zelatorów i Zelatorek na rok 1909"

Transkrypt

1 Piąty Okólnik Dyrektorki Generalnej Sodalicji Św. Piotra Klawera do Eksternistek, Zelatorów i Zelatorek na rok 1909 Drodzy Członkowie Zewnętrzni Bogu niech będą dzięki i Wam wszystkim błogosławieństwo BoŜe! Z tym serdecznym pozdrowieniem, staję przed Wami i zapraszam Was do spojrzenia ze mną wstecz, na rok ubiegły i do zaprojektowania drogi na rok przyszły. Po pierwsze chciałabym ponownie przebiec rok ubiegły i razem z Wami chwalić Boga za jego liczne i ciągłe błogosławieństwa; w tym samym czasie chciałabym podziękować Wam za pełne miłości i hojności wsparcie naszej troski o zbawienie biednych Afrykańczyków. JednakŜe, straszny kataklizm, który dotknął nasze współczesne czasy, jedyne i niesamowicie mocne trzęsienie ziemi, które miało miejsce pod koniec roku, przykrywa wszystkie inne słowa, wszystkie inne uczucia. Jedna myśl mnie przejmuje i musi być ona włączona w całye moje tegoroczne pismo, refleksja bardzo powaŝna, jednak bardzo stosowna, aby wyciągnąć z niej wnioski praktyczne dla naszego Dzieła zbawienia dusz: Jest miłosierdziem Pana, Ŝe nie zostaliśmy unicestwieni (Jeremiasz, Lamentacje). Nie jest to prawdą, drodzy Przyjaciele? Śmierć zabrała tysiące i setki tysięcy osób w chwili, w której się najmniej tego spodziewali. Dlaczego oni i dlaczego nie my? Z pewnością Bóg w swoim mądrym zamiarze, nawet jeśli przed nami ukrytym, dopuścił tę straszną katastrofę. Nie wydaje się nam to moŝe, jako nieuniknione pasmo BoŜego planu kary? A inne kraje nie zasłuŝyły na rózgę? Człowieczeństwo uświęcone przez naszego Pana i Odkupiciela, nie jest obraŝane, wyśmiane, krzywdzone, poniewierane w błocie i dzień Pański nie jest profanowany w sposób bezwstydny równieŝ w innych krajach i nie tylko we Włoszech południowych? Jesteśmy moŝe lepsi od tych co zostali pogrzebani? Och drodzy Przyjaciele, spojrzenie na rok 1908, zakończony tak tragicznie dla całego świata, wzywa członków Sodalicji Św. Piotra Klawera 1

2 przede wszystkim do dziękczynienia, poniewaŝ my jeszcze Ŝyjemy; na drugim miejscu do dziękczynienia za wszystko dobro, które Pan pozwolił nam zrealizować w ubiegłym roku; na trzecim miejscu, ale nie mniej od dziękczynienia, poniewaŝ Pan który pozostawił nas przy Ŝyciu, daje nam jeszcze moŝliwość czynienia dobra. Rzeczywiście w ubiegłym roku działał Pan poprzez Sodalicję Św. Piotra Klawera i poprzez kaŝdego z jej czlonków, tak wewnętrznego jak i zewnętrznego, Zelatorów i Zelatorki (wszyscy razem jesteśmy jak małe tryby zegarka). Nie wchodzę teraz w szczegóły, zobaczycie je później w małym i duŝym sprawozdaniu rocznym; powiem tylko, Ŝe suma pieniędzy wysłana w roku 1908 na misje osiągnęła ponownie wysokość K; dołączają się do niej ponadto przedmioty o wartości K, które w kontenerach i paczkach zostały wysłane do Afryki. W jakie błogosławieństwo przemieniły się te pieniądze! Ilu misjonarzy zostało uchronionych, poprzez te pieniądze, od chorób i śmierci! Ilu katechetów było utrzymanych, ile dzieci wykupionych i włączonych do szkół misyjnych! Ile młodych dziewcząt zostało ustrzeŝonych od upokarzającego jarzma niewolnictwa! Ilu seminarzystów nadzieja Afryki otrzymało formację, ile szkół, kaplic i kościołów zostało wybudowanych! Och drodzy Przyjaciele, tylko w wieczności zobaczymy to co nasze małe ofiary ponownie uczyniły wiecznego i nieśmiertelnego. I co mam powiedzieć o okropnościach głodu, który równieŝ w roku 1908 zdewastował niektóre kraje Afryki? Tylko dla ofiar klęski Ŝywiołowej wpłynęło prawie K: były to Wasze hojne dary, rozdzielone w rejonach najbardziej dotkniętych, aby zaradzić przynajmniej w części, brakowi Ŝywności. Jakie dobro czynią te ofiary, nie tylko dla ciała, ale równieŝ dla duszy! Jak wszyscy wiecie, czas klęski jest równieŝ czasem zbioru dusz dla misji. Czy nie powinniśmy dziękować z całego serca Bogu, który dał nam w ten sposób moŝliwość współpracy? Czy nie powinniśmy dziękować Duchowi Świętemu, który w tych czasach egoizmu i materializmu natchnął szlachetne serca do uczestniczenia w Dziele, jak nasze, które zakłada jeszcze głębszą wiarę i jeszcze większe wyrzeczenie? PoniewaŜ interesować się tylko dziełami czysto charytatywnymi własnego narodu i mieć w nich swój udział, jest obowiązkiem równieŝ Ŝyda i massona, ale w dziele 2

3 poświęconemu zbawieniu dusz moŝna uczestniczyć tylko z czystej miłości Boga, z miłości do Kościoła i do dusz... Nie chcę jednakŝe dziękować tylko Bogu z całego serca, ale rownieŝ i Wam drodzy Przyjaciele. Wam, którzy wspieraliście mnie tak dzielnie. W sposób bardzo szczególny dziękuję Dyrektorkom wszystkich Biur przeze mnie otwartych w ostatnich latach. Wiedzcie, Ŝe chciałabym bardzo napisać, od czasu do czasu, słowo podziękowania i otuchy do kaŝdej z Was osobiście, ale poniewaŝ nie jest to moŝliwe muszę ograniczyć się do pozdrowienia z kraju gdzie kwitną pomarańcze. Jednak dziękuję Wam codziennie, monetą, która napewno jest Wam droŝsza: skromną modlitwą moją i moich Sodalistek. Musicie takŝe wiedzieć, Ŝe śledzę z uwagą Waszą działalność, Wasz trud, Wasze sukcesy i z radością muszę stwierdzić, Ŝe nie wysychają źródła i potoki zapoczątkowane przeze mnie z BoŜą łaską, ale wszystkie płyną do przodu; oczywiście, niektóre jak cienka nitka wody, podczas gdy inne stały się jak gwałtowne strumienie albo nawet jak wezbrane rzeki, których masa wód płynie do Sodalicji w formie nowych prenumeratorów, nowych Zelatorów i ofiar. Jeszcze specjalne podziękowanie Dyrektorkom biur otwartych w ubiegłym roku podczas podróŝy z propagandą w Austro-Węgrzech i Niemczech wschodnich, o załoŝeniu, których chcę Wam opowiedzieć w rocznym raporcie. Dziękuję równieŝ kapłanom, którzy mi pomogli w konferencjach, dziękuję stowarzyszeniom religijnym, które uprzejmie przyjęły mnie i moją towarzyszkę i których wielka gościnność, bardzo zmniejszyła cięŝar podróŝy. Na koniec dziękuję moim słuchaczom i słuchaczkom w róŝnych miastach i miejscach i ponownie specjalne podziękowanie dla tych spośród nich, którzy odpowiedzieli na moje prośby i przyłączyli się do naszej Sodalicji jako Zelatorzy i Zelatorki: do Was są teraz skierowane, te linijki, które wychodzą spod mojego pióra jako pierwsze i bezpośrednie pozdrowienie. Wiedzcie, Ŝe o Was nie zapomniałam i jeŝeli Bóg da mi głos i jeszcze kilka lat Ŝycia, to powrócę do kotaktów osobistch i w ten sposób zobaczymy się jeszcze raz na tej ziemi... Ale teraz drodzy Przyjaciele, spójrzmy w przyszłość! Jest to głównym celem mojego pisma. Z miłosierdzia BoŜego nie zostaliśmy zniszczeni. 3

4 (Odnosi się do strasznego trzęsienia ziemi w Messynie we Włoszech. d. tł.). Dlatego chcemy i powinniśmy dziękować w sposób specjalny Bogu, który wie ile czasu mamy przed sobą aby czynić dobro, które On sam pozwoli nam czynić. W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. (Gal. 6, 9) Trzeba nam pełnić dzieła Tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień (J. 9, 4). Wyobraźmy sobie, Ŝe jesteśmy wśród nieszczęśliwych miasta śmierci, Ŝe znajdujemy się pod budynkiem duŝego domu, pogrzebani Ŝywi pod zniszczonymi murami, z połamanym całym ciałem, pozbawieni światła i powietrza, otoczeni odorem rozkładających się ciał ludzi i zwierząt, cierpiący z głodu i pragnienia i krzyczący pomocy! przez trzy, cztery, pięć dni. I jeŝeli nikt by nas nie usłyszał, język by nam wyschnął, głos stałby się coraz słabszy, widmo strasznej śmierci stanęłoby przed nami i my walczylibyśmy przeciw obłąkaniu, które chciałoby zawładnąć naszymi zmysłami! I jeŝeli w tym momencie zabrzmiałby niebiański głos, głos Boga, który obiecuje nam wybawienie od tej nocy śmiertelnej. I jeśliby postawił nam następujący warunek: Synu mój! Reszta twojego Ŝycia nie naleŝy więcej do ciebie ale tylko do mnie i do moich trosk. KaŜdy dzień, kaŝdą godzinę, kaŝdą minutę, musisz wykorzystać w przyszłości, aby zdobywać dla mnie dusze. Chcesz tego, czy nie? Och drodzy Przyjaciele, co odpowiedzielibyśmy na taką propozycję? Czy kaŝdy z nas nie zaakceptowałby jej ze szczęściem? Ech nie, gdyby była wśród Was dusza, która juŝ wcześniej słyszała w swoim sercu zaproszenie Pana aby poświęcić się całkowicie na Jego słuŝbę i która z powodu związku z rodziną, z ojczyzną lub z wygodnym Ŝyciem, go odepchnęła; ta dusza, teraz, zwycięŝona dobrocią Boga, nie upadłaby na kolana przed Panem, prosząc aby wziął ją na swoją słuŝbę jako podziękowanie za Ŝycie darowane ponownie? I inne osoby, od których Bóg nie wymaga takiego poświęcenia, które jednak w ich przeszłym Ŝyciu mogły uczynić dla Niego o wiele więcej niŝ uczyniły dotychczas, jeŝeli Bóg wyciągnąłby je Ŝywe z tych gruzów i pozwoliłby im oglądać z radością niebo i słońce, nie oddałyby one reszty swojego Ŝycia Dziełu poświęconemu zbawieniu dusz? I obiecałyby zdobycie jednego, dwóch, trzech, aleŝ nie, dziesięciu i stu 4

5 nowych prenumeratorów Echa kaŝdego roku? Wszystko to wydawałoby się im niczym, w porównaniu z wybawieniem od strasznej śmierci! A więc, drodzy Przyjaciele, nawet jeśli nie znajdujemy się rzeczywiście w tej sytuacji, moglibyśmy się w niej znajdować, jeŝeli Bóg by nas nie uchronił. Wy nie jesteście lepsi od tych, którzy zostali pogrzebani. Wydarzenie jest BoŜą przestrogą dla nas wszystkich. Nie moŝemy stracić ale tylko skorzystać, jeŝeli będziemy umieli wyciągnąć wnioski z tego nieszczęścia uznając kaŝdy pozostały dzień i kaŝdą godzinę naszego Ŝycia za dar BoŜej łaski, ofiarowany nam aby czynić dobro i gromadzić skarby, które nie mogą być pogrzebane przez Ŝadne trzęsienie ziemi. Jakie dobre dzieło mogłabym zaproponować Waszej hojności i gotowości do poświęcenia? Jak na razie mam gotową tylko jedną propozycję. JednakŜe proszę Was o wzięcie jej sobie mocno do serca: pomnoŝenie naszych prenumeratorów Echa i Biblioteki. RozwaŜcie fakt, Ŝe moglibyście odkupić kaŝdy dzień Ŝycia nowym prenumeratorem!... Nasze Echo z Afryki i jeszcze bardziej nasza Biblioteka są zbyt mało rozpowszechnione; tak, liczba prenumeratorów weszła niestety od dłuŝszego czasu w pewien rodzaj zastoju. Znacie przysłowie: Zatrzymać się znaczy iść do tyłu! Czy musimy naprawdę krąŝyć zawsze wokół tego samego numeru prenumeratorów? Kiedy jeszcze jako dama dworu, sama dzieliłam pracę redaktorki, administratorki i nadawczyni nowego, co tylko załoŝonego Echa, zdobyłam wtedy, w pierwszych dwóch latach, okrągłe prenumeratorów. Jeśliby liczba prenumeratorów zwiększyła się utrzymując ten sam rytm, dzisiaj liczylibyśmy prenumeratorów. Natomiast mamy ich zaledwie wydania niemieckiego i jeszcze mniej w innych wydaniach. Skąd bierze się ten szybki wzrost początkowy i potem zatrzymanie? Tak, jest to bardzo proste: ja w tamtym czasie wysyłałam z niezmordowaną gorliwością numery próbne, potem słowem i pismem zdobywałam nowych prenumeratorów, itd. Teraz, z powodu ciągłego rozwoju Sodalicji i pracy misyjnej, brakuje mi i moim towarzyszkom czasu na tę drobiazgową pracę. 5

6 Dlatego mówię to otwarcie, Wy, drodzy Przyjaciele, powinniście być w tym bardziej aktywni. Przede wszystkim Filie i Biura powinny być świadome, Ŝe nie są zatrudnione tylko po to aby odbierać to co przysyła im BoŜa Opatrzność; ale ich pierwszym i głównym zadaniem jest zdobywanie, na wszystkie moŝliwe sposoby i z Ŝywą gorliwością, nowych prenumeratorów Echa i Biblioteki. Powinno to być pierwszym celem wszystkich konferencji, zebrań, teatrów, bazarów, itd., a nie ostatnim, jak zazwyczaj się zdarza. Misjom słuŝy bardziej 10 nowych prenumeratorów Echa niŝ 100 K, które dają na tacę jako ofiarę. Wierzcie mi, mówię to z doświadczenia. Oczywiście, Ŝe byłoby najlepiej osiągnąć oba cele. Pragnę jednak abyście zwrócili Waszą uwagę na pierwszy punkt. W Austrii, Niemczech, Szwajcarii i Włoszech, nie moŝemy, jak to było do dzisiaj, zadowalać się rozpowszechnianiem Echa w języku lokalnym Filii i Biur. Musimy być bardziej międzynarodowi. Dlaczego dzisiaj, nie moŝemy wykorzystać coraz to bardziej wzrastającej róŝnorodności ludów w róŝnych krajach? Wszystko na chwałę BoŜą! Ile miast Niemiec i Szwajcarii niemieckiej ma kolonie włoskie, ile miast francuskich i włoskich ma swoje kolonie niemieckie, ilu Polaków i Czechów jest rozproszonych w całym świecie? Dlaczego zwracamy tak mało uwagi na świat multietniczny? Wykorzystajmy międzynarodowość i wielojęzyczność naszego drogiego Echa, rozsiewajmy wokół nas numery próbne równieŝ w obcych językach. MoŜe osiągniemy lepiej nasz cel wśród emigrantów ulotkami, które w ich ojczystym języku, będą dla nich pozdrowieniem z dalekiej ojczyzny, niŝ raczej Echem w języku kraju, w którym Ŝyją. Nikt nie jest prorokiem we własnej ojczyźnie. Pewnie zwrócicie się do mnie z: Ach! To jest w większości biedny lud robotników, który nie ma ani pieniędzy na prenumeratę, ani moŝliwości złoŝenia ofiary na misje! Nie jest tak dosłownie. Otrzymałam juŝ niespodziewanie duŝy wkład od niejednego robotnika włoskiego w Szwajcarii. To właśnie ci ludzie odmawiają sobie pieniędzy aby je ofiarować i znajdują czas aby czytać. Są to ludzie serdeczni, gotowi pokochać Echo, które jest proste i bez wymagań i które poprzez wiadomości z misji, Ŝywi ich miłość do religii i zachęca do bycia zadowolonymi z własnej sytuacji. Czy moŝe to nie ma wartości? 6

7 A teraz z ręką z na sercu, drodzy Zelatorzy i Zelatorki! Czy ktoś z Was ma tylko nasze dwa czasopisma w swoim własnym języku? Ufam, Ŝe nie. Jak moŝecie zachęcić innych jeŝeli zadawalacie się tylko wkładem rocznym 2 K? Czy nie utracicie poczucia przynaleŝności do Sodalicji jeŝeli nie czytacie nigdy Echa, które mówi o jej rozwoju, o jej działalności w siedzibie głównej w Rzymie i Filiach? Na koniec nie zapomnicie równieŝ zapłacić Waszej składki zelatorskiej? Tak, jeŝeli Echo nie słuŝy jako łącznik między Wami i Sodalicją, utracicie wszystkie korzyści duchowe z tym związane? Ja bardzo się tego obawiam. Przede wszystkim liczy się tu przysłowie: Lakarzu ulecz samego siebie. JeŜeli nie macie jeszcze naszych czasopism, zaprenumerujcie je sobie i o ile jest to dla Was moŝliwe czytajcie je i potem dajcie je do czytania innym. Jesteście juŝ prenumeratorami? A więc zróbcie mocne, niezachwiane postanowienie, albo uŝywając terminów aktualnych, postanowienie, którego nie poruszy nawet trzęsienie ziemi, zdobycia podczas roku 1909, nowego prenumeratora Echa i nowego prenumeratora Biblioteki. Wymagam duŝo? Pomyślcie zawsze o Messynie, pomyślcie o mieście zmarłych: to będzie ceną wykupienia na rok 1909, które Pan Wam darował, podczas gdy zabrał innych... Czy tym Was zniechęcam? Nie wierzę! 1. Liczba naszych prenumeratorów wzrośnie niespodziewanie do 8.000? Och, jaką by to było dla mnie radością! Ilu nowych przyjaciół byłoby zdobytych dla misji afrykańskich, ilu nowych przyjaciół liczyłaby Sodalicja! Ile dobra moŝnaby było osiągnąć dla większej chwały Boga i dla zbawienia dusz! Pewna starsza Siostra Miłosierdzia prowadzi modlitwę przed zwłokami słynnego księgarza i wydawcy katolickiego Herdera; ta święta Siostra miała w pewnym momencie taką wizję. W swoim duchu kontemplowała iskrzące się na słońcu wielkie pole kłosów i w zachwycie, czuła potrzebę aby powtarzać: Och co za kłosy, och co za kłosy! W tym samym czasie dał jej Pan zrozumieć, Ŝe te kłosy symbolizują wszystko dobro, które szlachetny zmarły uczynił poprzez propagowanie dobrych ksiąŝek i innych pism. Nie chcemy równieŝ my, drodzy Przyjaciele, aby moŝna było powtarzać przed naszą trumną: Och co za kłosy, och co za kłosy! i jeszcze więcej: Och jakie dusze, och jakie dusze!? Nie patrzmy wstecz na dobro, którego moŝe 1 Dlatego, aby Wam pomóc w zrealizowaniu tego, do obecnego listu dołączam bilecik na prenumeratę razem z kopertą. 7

8 dokonaliśmy w Ŝyciu, nie opierajmy się na nim, uwaŝajmy go za pogrzebane pod ruinami Messiny; dołączmy do dobra uczynionego jeszcze inne dobro, w naszym przypadku w postaci nowego prenumeratora Echa i Biblioteki. Zwracam tu uwagę na fakt, Ŝe nie moŝe to być tylko prenumerator formalny, który zostaje prenumeratorem tylko po to aby wypaść dobrze przed osobą, która go o to prosi. Ten typ prenumeratorów nie jest trudno znaleść. Och jeŝeli my sami bylibyśmy przekonani o naszej działalności i bylibyśmy gorąco rozentusiazmowani! Podczas moich konferencji obserwowałam często, Ŝe tylko własny entuzjazm i własne przekonanie mogą pociągnąć. Gdzie ich brak, nawet najbardziej przekonywująca mowa pozostaje bez efektu. I jeszcze raz: dziękuję Bogu i wszystkim Wam Ŝyczę błogosławieństwa BoŜego! I równocześnie bardzo Was proszę abyście wspierali mnie i moje dzieło waszymi Ŝarliwymi modlitwami. Módlmy się zjednoczeni i pracujmy zjednoczeni abyśmy mogli być w przyszłości zjednoczeni wiecznie aby czwalić i adorować Boga! Wasza zawsze wdzięczna i wierna słuŝebnica w Panu M. T. Ledóchowska Rzym, ul. Olmata 16, styczeń

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21 Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka1989-07/04/2011 21:21 NOWENNA KU CZCI JEZUSA PRAWDZIWEGO KRÓLA Ta prosta nowenna jest szczególnym hojnym darem naszego Pana. W związku z tym Jezus da wyjątkowe tajemnice

Bardziej szczegółowo

Drugi Okólnik Kierowniczki Generalnej Sodalicji Świętego Piotra Klawera do Promotorów i Promotorek Sodalicji

Drugi Okólnik Kierowniczki Generalnej Sodalicji Świętego Piotra Klawera do Promotorów i Promotorek Sodalicji Drugi Okólnik Kierowniczki Generalnej Sodalicji Świętego Piotra Klawera do Promotorów i Promotorek Sodalicji Drodzy Promotorzy i Promotorki! PoniewaŜ okoliczności nie pozwalają mi, tak jak kiedyś, mówić

Bardziej szczegółowo

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r.

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Aktywni na start Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło

Bardziej szczegółowo

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r.

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r. Program Misji Świętej w Gromadnie 06-13 września 2015 r. Niedziela Dzień Święty Porządek Mszy świętych, tak jak w niedziele z uroczystym wprowadzeniem misjonarzy Godz. 10.00 Godz. 18.00 Godz. 20.30 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać?

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Jan Paweł, 23.06.2016 11:06 Jedną z osób która nie ma najmniejszych co do tego wątpliwości, jest Chorwatka Miriam, która od 24 czerwca 1981 roku spotyka się z Matką

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

Drodzy Eksterniści i Eksternistki, Zelatorzy i Zelatorki!

Drodzy Eksterniści i Eksternistki, Zelatorzy i Zelatorki! Pierwszy Okólnik Kierowniczki Generalnej Sodalicji św. Piotra Klawera do Członków Zewnętrznych (Eksternistek i Eksternistów), Zelatorów i Zelatorek na rok 1902 Drodzy Eksterniści i Eksternistki, Zelatorzy

Bardziej szczegółowo

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań W najbliższą niedzielę zakończy się Rok Wiary. Jakie będą jego owoce? Biskup Henryk Tomasik przedstawia kilka propozycji: poszanowanie dnia świętego, systematyczne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej,

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ CZWARTY Lepsze poznanie Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 4, 1-13 Diabeł kusi Jezusa,

Bardziej szczegółowo

Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek

Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek http://onlyjesus.co.uk Nie ma innego Pan moim światłem Emmanuel (Wysławiamy Cię) Tańcz dla Pana Pan zmartwychwstał Niewidomi widzą Jak łania W Twoim ogniu (Duchu

Bardziej szczegółowo

Nowi przyjaciele i partnerzy z Polski!

Nowi przyjaciele i partnerzy z Polski! Nowi przyjaciele i partnerzy z Polski! 7-go i 8-go września 2006 gościliśmy u siebie rodzinę Mielimaka (/Mielimaków? trudno to odmienić) z Polski. Chcieli obejrzeć Instytut Kyborg oraz oryginalne piramidy

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi. ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa tel. 18 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.pl okładka.indd 1 2015-03-03 08:10:05 Alicja Maksymiuk ŚWIĘTY JÓZEFIE,

Bardziej szczegółowo

Drogie Eksternistki, drodzy Zelatorzy i Zelatorki!

Drogie Eksternistki, drodzy Zelatorzy i Zelatorki! Trzeci okólnik Kierowniczki Generalnej Sodalicji św. Piotra Klawera do Członków Zwewnętrznych, Zelatorów i Zelatorek Sodalicji na temat papieskiego Breve z 10 czerwca 1904 r. Drogie Eksternistki, drodzy

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ Po Ewangelii OPIEKUN kandydatów do ślubowania zwraca się do Celebransa: Ojcze, obecni tu kandydaci pragną podczas tej Eucharystii, w uroczystość

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Najświętszego Serca Jezusowego. Wpisany przez Administrator piątek, 11 kwietnia :32 - DZIEŃ 1

Nowenna do Najświętszego Serca Jezusowego. Wpisany przez Administrator piątek, 11 kwietnia :32 - DZIEŃ 1 DZIEŃ 1 O Jezu, Ty mnie tak bardzo umiłowałeś, że zstąpiłeś z nieba i przyjąłeś nędze ludzkie aż po śmierć, i to śmierć krzyżową, aby mnie zbawić. Pragnę na Twoją miłość odpowiedzieć miłością. Rozpal więc

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio 3 Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio Święty Ojcze Pio, przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie, w dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie, w ostatniej godzinie

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com Raport o kursie Strona 0 Raport o kursie Marcin Tereszkiewicz Raport o kursie Strona 1 Oczyszczanie Umysłu Oczyść swój umysł aby myśleć pozytywnie i przyciągać to czego chcesz Raport o kursie Strona 2

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam 3 Spis treści Przedmowa.... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA Otwórzcie drzwi wiary! 1. Drzwi wiary są otwarte...

Bardziej szczegółowo

Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12. RóŜnica

Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12. RóŜnica Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12 Stworzenie BoŜe Dziecko BoŜe Naturalna rasa pochodzenie ziemskie Duchowa rasa pochodzenie niebiańskie

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

Akt oddania się Matce Bożej

Akt oddania się Matce Bożej 3 Akt oddania się Matce Bożej (kard. Stefana Wyszyńskiego) Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i

Bardziej szczegółowo

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Kościół

Bardziej szczegółowo

Dziesiąty Okólnik Kierowniczki Generalnej Sodalicji św. Piotra Klawera do Eksternistek, Zelatorów i Zelatorek Sodalicji na rok 1914

Dziesiąty Okólnik Kierowniczki Generalnej Sodalicji św. Piotra Klawera do Eksternistek, Zelatorów i Zelatorek Sodalicji na rok 1914 Dziesiąty Okólnik Kierowniczki Generalnej Sodalicji św. Piotra Klawera do Eksternistek, Zelatorów i Zelatorek Sodalicji na rok 1914 Drodzy moi Współpracownicy i Współpracowniczki! Przychodzę do Was jak

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

ROK PIĄTY

ROK   PIĄTY ROK PIĄTY 2001-2002 REKOLEKCJE Rekolekcje adwentowe w Szkole Salezjańskiej w Szczecinie prowadził o. Wiesław Łyko, oblat, w dniach 14 16 grudnia 2001 roku. OPŁATEK Spotkanie opłatkowe 18 grudnia 2001 z

Bardziej szczegółowo

Podziękowania dla Rodziców

Podziękowania dla Rodziców Podziękowania dla Rodziców Tekst 1 Drodzy Rodzice! Dziękujemy Wam za to, że jesteście przy nas w słoneczne i deszczowe dni, że jesteście blisko. Dziękujemy za Wasze wartościowe rady przez te wszystkie

Bardziej szczegółowo

I Ty zostań naszym Misjonarzem

I Ty zostań naszym Misjonarzem I Ty zostań naszym Misjonarzem W ramach Adopcji serca a dzięki otwartej Ŝyczliwości naszej Pani Dyrektor Moniki Prochot chcemy pomagać dzieciom Afryki i ich Misjonarzom w Kamerunie i Tanzanii. Nasza szkoła

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Miłosierdzie Miłosierdzie

Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie SP Klasa IV, Temat 57 SP SP Klasa IV, IV, Temat 57 57 SP Klasa IV, Temat 57 Koronka do Miłosierdzia Bożego Na początku odmawia się: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROJEKTU REALIZOWANEGO NA MATEMATYCE

PROGRAM PROJEKTU REALIZOWANEGO NA MATEMATYCE Nauczyciel matematyki: mgr Aneta Jędrzejczyk Gimnazjum, im. K. K. Baczyńskiego w Poczesnej PROGRAM PROJEKTU REALIZOWANEGO NA MATEMATYCE Temat wiodący: Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych I.

Bardziej szczegółowo

USPRAWIEDLIWIENIE WYŁĄCZNIE PRZEZ WIARĘ

USPRAWIEDLIWIENIE WYŁĄCZNIE PRZEZ WIARĘ USPRAWIEDLIWIENIE WYŁĄCZNIE PRZEZ WIARĘ Lekcja 4 na 22 lipca 2017 Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

Pawłowe pozdrowienia

Pawłowe pozdrowienia Pawłowe pozdrowienia Efezjan 1:1-2 Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych zamieszkałych w Efezie, wiernych w Chrystusie Jezusie: Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec,

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA KS. JERZY LECH KONTKOWSKI SJ NA GÓRZE PRZEMIENIENIA Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM KSIĘGA MODLITW ZNAK KRZYŻA W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest

Bardziej szczegółowo

Ankieta. Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży.

Ankieta. Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży. Ankieta Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży www.fundamentywiary.pl Pytania ankiety i instrukcje Informacje wstępne Wybierz datę przeprowadzenia ankiety w czasie typowego spotkania grupy młodzieżowej.

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 6,1-14

Lectio Divina Rz 6,1-14 Lectio Divina Rz 6,1-14 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Orędzia o Poście. 21.01.1982 (gdy widzący pytali jak modlić się za kapłanów) Post i modlitwa

Orędzia o Poście. 21.01.1982 (gdy widzący pytali jak modlić się za kapłanów) Post i modlitwa Orędzia o Poście 26.06.1981 Pokój, pokój, pokój, pojednajcie się! Tylko pokój! Trzeba by ludzie pojednali się z Bogiem i między sobą. Dlatego trzeba wierzyć, modlić się, pościć i spowiadać się. 26.11.1981

Bardziej szczegółowo

Drodzy Bracia i Siostry Rodziny Wincentyńskiej,

Drodzy Bracia i Siostry Rodziny Wincentyńskiej, Drodzy Bracia i Siostry Rodziny Wincentyńskiej, Okres Wielkiego Postu jest sprzyjającym czasem do rozważania tajemnic naszej wiary. Ponownie jesteśmy zaproszeni do przyłączenia się do Jezusa w Jego wędrówce

Bardziej szczegółowo

żyjący Odkupiciel Odkupiciel stał się człowiekiem. godny naśladowania Odkupiciel ukrzyżowany Odkupiciel cierpiący Odkupiciel zwycięski Odkupiciel

żyjący Odkupiciel Odkupiciel stał się człowiekiem. godny naśladowania Odkupiciel ukrzyżowany Odkupiciel cierpiący Odkupiciel zwycięski Odkupiciel Lekcja 12 na 17 grudnia 2016 Pod koniec historii Joba Bóg przedstawia się jako Wielki Stworzyciel i cierpienia Joba kończą się. Niemniej jednak konflikt między Bogiem a szatanem, który spowodował ten

Bardziej szczegółowo

Ewangelia Jana 3:16-19

Ewangelia Jana 3:16-19 1. POTRZEBA ŁASKI "(16) Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby

Bardziej szczegółowo

Ja nic nie znaczę, Bóg kieruje wszystkim. Czynię tylko to, czego Bóg żąda ode mnie.

Ja nic nie znaczę, Bóg kieruje wszystkim. Czynię tylko to, czego Bóg żąda ode mnie. Ja nic nie znaczę, Bóg kieruje wszystkim. Czynię tylko to, czego Bóg żąda ode mnie. Kiedyż o Boże, zdołamy Ci się wywdzięczyć naszymi ubogimi służbami za takie mnogie skarby miłosierdzia Twego. Stoi przede

Bardziej szczegółowo

Test z 1 listu do Koryntian

Test z 1 listu do Koryntian Literka.pl Test z 1 listu do Koryntian Data dodania: 2011-05-31 22:32:12 Autor: Grażyna Siwiec Pliki zawierają test z 1 listu do Koryntian i klucz odpowiedzi do testu. Test ułożyłam i wykorzystałam na

Bardziej szczegółowo

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego,

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Lekcja 6 na 11 lutego 2017 A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa (1 Tesaloniczan

Bardziej szczegółowo

z psalmami Kalendarz 2015

z psalmami Kalendarz 2015 z psalmami Kalendarz 2015 Szanowni Państwo! Dziękujemy, że wybraliście Kalendarz z psalmami Wydawnictwa Aetos, by towarzyszył Wam w 2015 roku. Mamy nadzieję, że wybrane przez nas teksty psalmów oraz cytaty

Bardziej szczegółowo

JAK DAWAĆ OSOBISTE ŚWIADECTWO?

JAK DAWAĆ OSOBISTE ŚWIADECTWO? JAK DAWAĆ OSOBISTE ŚWIADECTWO? 1.Naśladuj pełną pokory i słuŝebności postawę Jezusa Chrystusa. 2.Przygotuj się przez modlitwę. Proś Pana, aby był przy tobie obecny i błogosławił tych, którzy będą cię słuchać.

Bardziej szczegółowo

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ W Biblii znajdujemy nakazy i Ŝądania. Zawierają one to, co wierzący nazywają wolą BoŜą. Najbardziej znanym ich zbiorem jest Dziesięć przykazań (Wj 34, 28). Znajdujemy go

Bardziej szczegółowo

Czyż nie jest wam wiadomo, bracia - mówię przecież do tych, co Prawo znają - że Prawo ma moc nad człowiekiem, dopóki on żyje?

Czyż nie jest wam wiadomo, bracia - mówię przecież do tych, co Prawo znają - że Prawo ma moc nad człowiekiem, dopóki on żyje? Lectio Divina Rz 7, 1-6 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

250 ROCZNICA USTANOWIENIA ŚWIĘTA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

250 ROCZNICA USTANOWIENIA ŚWIĘTA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W pierwszy piątek miesiąca 6 lutego 2015 r. przeżywaliśmy 250. rocznicę ustanowienia na ziemiach polskich liturgicznego święta Najświętszego Serca Pana Jezusa. Papież Klemens XIII ustanawiając to święto,

Bardziej szczegółowo

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu!

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Jesteś już uczniem i właśnie rozpoczynasz swoją przygodę ze szkołą. Poznajesz nowe koleżanki i nowych kolegów. Tworzysz razem z nimi grupę klasową i katechetyczną. Podczas

Bardziej szczegółowo

Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej

Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej Parafia Trójcy Świętej w Koszęcinie [ wersja dla wiernych ] K: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. W: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. * Chwała Ojcu i Synowi, i

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów Archidiecezjalny Program Duszpasterski Okres PASCHALNy ROK A Propozycje śpiewów Poznań 2007/2008 21 WIELKI CZWARTEK W. W Krzyżu cierpienie; A myśmy się chlubić powinni (antyfona śpiewana na przemian z

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

XI Kapituła generalna SMMM (maj/czerwiec 2011) zatwierdziła decyzję dotyczącą tematu Stulecie powstania. W celu wypełnienia tej decyzji, Rada

XI Kapituła generalna SMMM (maj/czerwiec 2011) zatwierdziła decyzję dotyczącą tematu Stulecie powstania. W celu wypełnienia tej decyzji, Rada XI Kapituła generalna SMMM (maj/czerwiec 2011) zatwierdziła decyzję dotyczącą tematu Stulecie powstania. W celu wypełnienia tej decyzji, Rada generalna utworzyła Komisję Centralną, którą tworzą: siostry,

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z KS. TOMASZEM ROSĄ kapłanem archidiecezji warmińskiej, obecnie misjonarzem w Tanzanii

Rozmowa z KS. TOMASZEM ROSĄ kapłanem archidiecezji warmińskiej, obecnie misjonarzem w Tanzanii Rozmowa z KS. TOMASZEM ROSĄ kapłanem archidiecezji warmińskiej, obecnie misjonarzem w Tanzanii Ks. Tomasz praktykę duszpasterską rozpoczął wśród plemienia Masajów w diecezji Arusha. W 2010 r. zaczął pracować

Bardziej szczegółowo

ADORACJA EUCHARYSTYCZNA

ADORACJA EUCHARYSTYCZNA ADORACJA EUCHARYSTYCZNA Gdy w środowisku chrześcijańskim mówi się o adoracji, spontanicznie i słusznie myślimy o adoracji Najświętszego Sakramentu. Ona jest źródłem i uprzywilejowanym miejscem wszelkiej

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 17

SP Klasa V, Temat 17 Narrator: Po wielu latach od czasu sprzedania Józefa do Egiptu, w kraju Kanaan zapanował wielki głód. Ojciec Józefa Jakub wysłał do Egiptu swoich synów, by zakupili zboże. Tylko najmłodszy Beniamin pozostał

Bardziej szczegółowo

Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus)

Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus) Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus) DZIEWI PRÓB JEZUSA Nowenna z Kunegund Siwiec FLOS CARMELI POZNA 2015 NOWENNA ze Suebnic Bo Kunegund Siwiec WPROWADZENIE W trakcie II wojny światowej

Bardziej szczegółowo

Celebracja zamknięcia Roku Wiary

Celebracja zamknięcia Roku Wiary Celebracja zamknięcia Roku Wiary W czasie Mszy św. niedzielnej 24 listopada 2013 roku. Jest to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 1. Przed Mszą św. wiernym rozdaje się świece i zapala się paschał

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA s. M. Renata Pawlak, prezentka s. M. Aurelia Patrzyk, prezentka ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA wiek: klasy IV - VI czas: 45 minut cele ogólne: dydaktyczny: zapoznanie z osobą Sł. B. Zofii Czeskiej

Bardziej szczegółowo

Wiadomości z XXIV Kapituły Generalnej Rzym 6 lipca 2015 r.

Wiadomości z XXIV Kapituły Generalnej Rzym 6 lipca 2015 r. Wiadomości z XXIV Kapituły Generalnej Rzym 6 lipca 2015 r. Duchem jestem zawsze i ciągle z wami moje najdroższe dzieci. Tak głęboko zapadłyście w serce moje. Tak wasza miłość ku Panu Jezusowi, wasze poświęcenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Od Autora...5 ALFABETYCZNY SPIS PIEŚNI

SPIS TREŚCI. Od Autora...5 ALFABETYCZNY SPIS PIEŚNI SPIS TREŚCI Od Autora...5 ALFABETYCZNY SPIS PIEŚNI Bądź na wieki pochwalony...9 Bądź pochwalony, Boże...10 Bądź pozdrowiony, Ojcze...11 Bądź z nami z łaską swoją...12 Będę składał Tobie dzięki...13 Błogosławcie

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

Konspekt katechezy. TEMAT: Siostry zakonne we wspólnocie Kościoła.

Konspekt katechezy. TEMAT: Siostry zakonne we wspólnocie Kościoła. s. Agata Trzaska Konspekt katechezy TEMAT: Siostry zakonne we wspólnocie Kościoła. Cele: Wiedza: uczeń wie czym jest powołanie zakonne, jakie zadania w Kościele podejmują siostry zakonne Umiejętności:

Bardziej szczegółowo

Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci

Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci Niepokalana Dziewico Maryjo! Królowo Rodzin, Królowo Pokoju! Zawierzam Ci swoje dzieci i wszystkie dzieci objęte modlitwą w RóŜach RóŜańcowych

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

WĘDROWANIE Z BOGIEM Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 0

WĘDROWANIE Z BOGIEM Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 0 WĘDROWANIE Z BOGIEM Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 0 Wydawnictwo WAM Kraków 2008 Podręcznik nr AZ-03-03-1-01 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY

KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY EWANGELIA WEDŁUG ŚW ŁUKASZA ( rozdział 6) CZY CZYTASZ ZE ZROZUMIENIEM? PYTANIA 1. KONKURS BIBLIJNY EWANGELIA WEDŁUG ŚW ŁUKASZA ( rozdział 6) CZY CZYTASZ ZE ZROZUMIENIEM? KLUCZ DO ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Św. Jan Paweł II. Spotkania z młodzieżą

Św. Jan Paweł II. Spotkania z młodzieżą Św. Jan Paweł II Spotkania z młodzieżą Wy jesteście nadzieją świata, nadzieją Kościoła, wy jesteście moją nadzieją Św. Jan Paweł II starał się przybliżyć młodzież do Boga, wiedział że to od ludzi młodych

Bardziej szczegółowo

WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ. Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów

WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ. Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów ale, to już było W roku wiary, idąc za Matką Bożą Loretańską peregrynującą po Diecezji Warszawsko-Praskiej byliśmy

Bardziej szczegółowo

Pierwsza Komunia Święta... i co dalej

Pierwsza Komunia Święta... i co dalej Ewa Czerwińska ilustracje: Anna Gryglas Pierwsza Komunia Święta... i co dalej Wydawnictwo WAM Fotografia z uroczystości Boże dary dla każdego Pierwsza Komunia Święta... i co dalej Ewa Czerwińska ilustracje:

Bardziej szczegółowo

Marzec do Maja, 2009

Marzec do Maja, 2009 Marzec do Maja, 2009 March 1- First Sunday of Lent Weekend Rozeznawania Kapłaństwa. W dniach 20 do 22 marca Biuro Powołań organizuje Exploring Priesthood Weekend - rekolekcje w seminarium Mundelein. Jeśli

Bardziej szczegółowo

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010 Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje CREDO Warszawa, 2010 I dzień Zwiastowanie W: Jahwe, ja wiem, jesteś tu (176) Ty BoŜe wszystko wiesz (516) Wstanę i pójdę dziś D: Składamy Ci Ojcze (824)

Bardziej szczegółowo

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem 3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem Trzeba wierzyć w to, co się robi i robić to z entuzjazmem. Modlić się to udać się na pielgrzymkę do wewnętrznego sanktuarium, aby tam uwielbiać Boga

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Adwent 2015 r.... 3 Spotkania na niedziele Adwentu: I Niedziela Adwentu [C]... 4 LITURGIA DOMOWA II Niedziela Adwentu [C]... 6 III Niedziela Adwentu [C]...

Bardziej szczegółowo

METODA MEDYTACJI IGNACJAŃSKIEJ

METODA MEDYTACJI IGNACJAŃSKIEJ METODA MEDYTACJI IGNACJAŃSKIEJ Zaczynamy rekolekcje ignacjańskie, inaczej mówiąc Ćwiczenia Duchowne, wg metody św. Ignacego. Ćwiczenia duchowne, jak mówi św. Ignacy to: wszelki sposób odprawiania rachunku

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Bóg sprawdza miłość Abrahama

Biblia dla Dzieci przedstawia. Bóg sprawdza miłość Abrahama Biblia dla Dzieci przedstawia Bóg sprawdza miłość Abrahama Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Tammy S. Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children

Bardziej szczegółowo

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka To My! Wydanie majowe! W numerze: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka Redakcja gazetki: redaktor naczelny - Julia Duchnowska opiekunowie - pan

Bardziej szczegółowo

Trochę o... przebaczaniu. ...Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy? FORMACJA B3!

Trochę o... przebaczaniu. ...Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy? FORMACJA B3! Trochę o... przebaczaniu...panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy? FORMACJA B3! ...Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt

Bardziej szczegółowo

Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć.

Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć. o. Walerian Porankiewicz Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć. To całkowite oddanie się Bogu

Bardziej szczegółowo

dla Mariusza Krótka historia o z łosiem w tle.

dla Mariusza Krótka historia o z łosiem w tle. Krótka historia o życiu z łosiem w tle. Kim jest Mariusz? Mariusz Kowalczyk - Mario Przystojny 34 letni brunet o niebieskoszarych oczach, pasjonat muzyki i życia W jego życiu liczą się trzy kobiety: żona

Bardziej szczegółowo

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1 Ewangelia wg św. Jana Rozdział 1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

Bardziej szczegółowo

Studium biblijne numer 12. Prawdziwa religia. Andreas Matuszak. InspiredBooks

Studium biblijne numer 12. Prawdziwa religia. Andreas Matuszak. InspiredBooks Studium biblijne numer 12. Prawdziwa religia Andreas Matuszak InspiredBooks październik 2013, dla niniejszego wydania Ver. 1.0 www.inspiredbooks.de Prawdziwa religia Andreas Matuszak InspiredBooks 4 Prawdziwa

Bardziej szczegółowo