Piąty Okólnik Dyrektorki Generalnej Sodalicji Św. Piotra Klawera do Eksternistek, Zelatorów i Zelatorek na rok 1909

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Piąty Okólnik Dyrektorki Generalnej Sodalicji Św. Piotra Klawera do Eksternistek, Zelatorów i Zelatorek na rok 1909"

Transkrypt

1 Piąty Okólnik Dyrektorki Generalnej Sodalicji Św. Piotra Klawera do Eksternistek, Zelatorów i Zelatorek na rok 1909 Drodzy Członkowie Zewnętrzni Bogu niech będą dzięki i Wam wszystkim błogosławieństwo BoŜe! Z tym serdecznym pozdrowieniem, staję przed Wami i zapraszam Was do spojrzenia ze mną wstecz, na rok ubiegły i do zaprojektowania drogi na rok przyszły. Po pierwsze chciałabym ponownie przebiec rok ubiegły i razem z Wami chwalić Boga za jego liczne i ciągłe błogosławieństwa; w tym samym czasie chciałabym podziękować Wam za pełne miłości i hojności wsparcie naszej troski o zbawienie biednych Afrykańczyków. JednakŜe, straszny kataklizm, który dotknął nasze współczesne czasy, jedyne i niesamowicie mocne trzęsienie ziemi, które miało miejsce pod koniec roku, przykrywa wszystkie inne słowa, wszystkie inne uczucia. Jedna myśl mnie przejmuje i musi być ona włączona w całye moje tegoroczne pismo, refleksja bardzo powaŝna, jednak bardzo stosowna, aby wyciągnąć z niej wnioski praktyczne dla naszego Dzieła zbawienia dusz: Jest miłosierdziem Pana, Ŝe nie zostaliśmy unicestwieni (Jeremiasz, Lamentacje). Nie jest to prawdą, drodzy Przyjaciele? Śmierć zabrała tysiące i setki tysięcy osób w chwili, w której się najmniej tego spodziewali. Dlaczego oni i dlaczego nie my? Z pewnością Bóg w swoim mądrym zamiarze, nawet jeśli przed nami ukrytym, dopuścił tę straszną katastrofę. Nie wydaje się nam to moŝe, jako nieuniknione pasmo BoŜego planu kary? A inne kraje nie zasłuŝyły na rózgę? Człowieczeństwo uświęcone przez naszego Pana i Odkupiciela, nie jest obraŝane, wyśmiane, krzywdzone, poniewierane w błocie i dzień Pański nie jest profanowany w sposób bezwstydny równieŝ w innych krajach i nie tylko we Włoszech południowych? Jesteśmy moŝe lepsi od tych co zostali pogrzebani? Och drodzy Przyjaciele, spojrzenie na rok 1908, zakończony tak tragicznie dla całego świata, wzywa członków Sodalicji Św. Piotra Klawera 1

2 przede wszystkim do dziękczynienia, poniewaŝ my jeszcze Ŝyjemy; na drugim miejscu do dziękczynienia za wszystko dobro, które Pan pozwolił nam zrealizować w ubiegłym roku; na trzecim miejscu, ale nie mniej od dziękczynienia, poniewaŝ Pan który pozostawił nas przy Ŝyciu, daje nam jeszcze moŝliwość czynienia dobra. Rzeczywiście w ubiegłym roku działał Pan poprzez Sodalicję Św. Piotra Klawera i poprzez kaŝdego z jej czlonków, tak wewnętrznego jak i zewnętrznego, Zelatorów i Zelatorki (wszyscy razem jesteśmy jak małe tryby zegarka). Nie wchodzę teraz w szczegóły, zobaczycie je później w małym i duŝym sprawozdaniu rocznym; powiem tylko, Ŝe suma pieniędzy wysłana w roku 1908 na misje osiągnęła ponownie wysokość K; dołączają się do niej ponadto przedmioty o wartości K, które w kontenerach i paczkach zostały wysłane do Afryki. W jakie błogosławieństwo przemieniły się te pieniądze! Ilu misjonarzy zostało uchronionych, poprzez te pieniądze, od chorób i śmierci! Ilu katechetów było utrzymanych, ile dzieci wykupionych i włączonych do szkół misyjnych! Ile młodych dziewcząt zostało ustrzeŝonych od upokarzającego jarzma niewolnictwa! Ilu seminarzystów nadzieja Afryki otrzymało formację, ile szkół, kaplic i kościołów zostało wybudowanych! Och drodzy Przyjaciele, tylko w wieczności zobaczymy to co nasze małe ofiary ponownie uczyniły wiecznego i nieśmiertelnego. I co mam powiedzieć o okropnościach głodu, który równieŝ w roku 1908 zdewastował niektóre kraje Afryki? Tylko dla ofiar klęski Ŝywiołowej wpłynęło prawie K: były to Wasze hojne dary, rozdzielone w rejonach najbardziej dotkniętych, aby zaradzić przynajmniej w części, brakowi Ŝywności. Jakie dobro czynią te ofiary, nie tylko dla ciała, ale równieŝ dla duszy! Jak wszyscy wiecie, czas klęski jest równieŝ czasem zbioru dusz dla misji. Czy nie powinniśmy dziękować z całego serca Bogu, który dał nam w ten sposób moŝliwość współpracy? Czy nie powinniśmy dziękować Duchowi Świętemu, który w tych czasach egoizmu i materializmu natchnął szlachetne serca do uczestniczenia w Dziele, jak nasze, które zakłada jeszcze głębszą wiarę i jeszcze większe wyrzeczenie? PoniewaŜ interesować się tylko dziełami czysto charytatywnymi własnego narodu i mieć w nich swój udział, jest obowiązkiem równieŝ Ŝyda i massona, ale w dziele 2

3 poświęconemu zbawieniu dusz moŝna uczestniczyć tylko z czystej miłości Boga, z miłości do Kościoła i do dusz... Nie chcę jednakŝe dziękować tylko Bogu z całego serca, ale rownieŝ i Wam drodzy Przyjaciele. Wam, którzy wspieraliście mnie tak dzielnie. W sposób bardzo szczególny dziękuję Dyrektorkom wszystkich Biur przeze mnie otwartych w ostatnich latach. Wiedzcie, Ŝe chciałabym bardzo napisać, od czasu do czasu, słowo podziękowania i otuchy do kaŝdej z Was osobiście, ale poniewaŝ nie jest to moŝliwe muszę ograniczyć się do pozdrowienia z kraju gdzie kwitną pomarańcze. Jednak dziękuję Wam codziennie, monetą, która napewno jest Wam droŝsza: skromną modlitwą moją i moich Sodalistek. Musicie takŝe wiedzieć, Ŝe śledzę z uwagą Waszą działalność, Wasz trud, Wasze sukcesy i z radością muszę stwierdzić, Ŝe nie wysychają źródła i potoki zapoczątkowane przeze mnie z BoŜą łaską, ale wszystkie płyną do przodu; oczywiście, niektóre jak cienka nitka wody, podczas gdy inne stały się jak gwałtowne strumienie albo nawet jak wezbrane rzeki, których masa wód płynie do Sodalicji w formie nowych prenumeratorów, nowych Zelatorów i ofiar. Jeszcze specjalne podziękowanie Dyrektorkom biur otwartych w ubiegłym roku podczas podróŝy z propagandą w Austro-Węgrzech i Niemczech wschodnich, o załoŝeniu, których chcę Wam opowiedzieć w rocznym raporcie. Dziękuję równieŝ kapłanom, którzy mi pomogli w konferencjach, dziękuję stowarzyszeniom religijnym, które uprzejmie przyjęły mnie i moją towarzyszkę i których wielka gościnność, bardzo zmniejszyła cięŝar podróŝy. Na koniec dziękuję moim słuchaczom i słuchaczkom w róŝnych miastach i miejscach i ponownie specjalne podziękowanie dla tych spośród nich, którzy odpowiedzieli na moje prośby i przyłączyli się do naszej Sodalicji jako Zelatorzy i Zelatorki: do Was są teraz skierowane, te linijki, które wychodzą spod mojego pióra jako pierwsze i bezpośrednie pozdrowienie. Wiedzcie, Ŝe o Was nie zapomniałam i jeŝeli Bóg da mi głos i jeszcze kilka lat Ŝycia, to powrócę do kotaktów osobistch i w ten sposób zobaczymy się jeszcze raz na tej ziemi... Ale teraz drodzy Przyjaciele, spójrzmy w przyszłość! Jest to głównym celem mojego pisma. Z miłosierdzia BoŜego nie zostaliśmy zniszczeni. 3

4 (Odnosi się do strasznego trzęsienia ziemi w Messynie we Włoszech. d. tł.). Dlatego chcemy i powinniśmy dziękować w sposób specjalny Bogu, który wie ile czasu mamy przed sobą aby czynić dobro, które On sam pozwoli nam czynić. W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. (Gal. 6, 9) Trzeba nam pełnić dzieła Tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień (J. 9, 4). Wyobraźmy sobie, Ŝe jesteśmy wśród nieszczęśliwych miasta śmierci, Ŝe znajdujemy się pod budynkiem duŝego domu, pogrzebani Ŝywi pod zniszczonymi murami, z połamanym całym ciałem, pozbawieni światła i powietrza, otoczeni odorem rozkładających się ciał ludzi i zwierząt, cierpiący z głodu i pragnienia i krzyczący pomocy! przez trzy, cztery, pięć dni. I jeŝeli nikt by nas nie usłyszał, język by nam wyschnął, głos stałby się coraz słabszy, widmo strasznej śmierci stanęłoby przed nami i my walczylibyśmy przeciw obłąkaniu, które chciałoby zawładnąć naszymi zmysłami! I jeŝeli w tym momencie zabrzmiałby niebiański głos, głos Boga, który obiecuje nam wybawienie od tej nocy śmiertelnej. I jeśliby postawił nam następujący warunek: Synu mój! Reszta twojego Ŝycia nie naleŝy więcej do ciebie ale tylko do mnie i do moich trosk. KaŜdy dzień, kaŝdą godzinę, kaŝdą minutę, musisz wykorzystać w przyszłości, aby zdobywać dla mnie dusze. Chcesz tego, czy nie? Och drodzy Przyjaciele, co odpowiedzielibyśmy na taką propozycję? Czy kaŝdy z nas nie zaakceptowałby jej ze szczęściem? Ech nie, gdyby była wśród Was dusza, która juŝ wcześniej słyszała w swoim sercu zaproszenie Pana aby poświęcić się całkowicie na Jego słuŝbę i która z powodu związku z rodziną, z ojczyzną lub z wygodnym Ŝyciem, go odepchnęła; ta dusza, teraz, zwycięŝona dobrocią Boga, nie upadłaby na kolana przed Panem, prosząc aby wziął ją na swoją słuŝbę jako podziękowanie za Ŝycie darowane ponownie? I inne osoby, od których Bóg nie wymaga takiego poświęcenia, które jednak w ich przeszłym Ŝyciu mogły uczynić dla Niego o wiele więcej niŝ uczyniły dotychczas, jeŝeli Bóg wyciągnąłby je Ŝywe z tych gruzów i pozwoliłby im oglądać z radością niebo i słońce, nie oddałyby one reszty swojego Ŝycia Dziełu poświęconemu zbawieniu dusz? I obiecałyby zdobycie jednego, dwóch, trzech, aleŝ nie, dziesięciu i stu 4

5 nowych prenumeratorów Echa kaŝdego roku? Wszystko to wydawałoby się im niczym, w porównaniu z wybawieniem od strasznej śmierci! A więc, drodzy Przyjaciele, nawet jeśli nie znajdujemy się rzeczywiście w tej sytuacji, moglibyśmy się w niej znajdować, jeŝeli Bóg by nas nie uchronił. Wy nie jesteście lepsi od tych, którzy zostali pogrzebani. Wydarzenie jest BoŜą przestrogą dla nas wszystkich. Nie moŝemy stracić ale tylko skorzystać, jeŝeli będziemy umieli wyciągnąć wnioski z tego nieszczęścia uznając kaŝdy pozostały dzień i kaŝdą godzinę naszego Ŝycia za dar BoŜej łaski, ofiarowany nam aby czynić dobro i gromadzić skarby, które nie mogą być pogrzebane przez Ŝadne trzęsienie ziemi. Jakie dobre dzieło mogłabym zaproponować Waszej hojności i gotowości do poświęcenia? Jak na razie mam gotową tylko jedną propozycję. JednakŜe proszę Was o wzięcie jej sobie mocno do serca: pomnoŝenie naszych prenumeratorów Echa i Biblioteki. RozwaŜcie fakt, Ŝe moglibyście odkupić kaŝdy dzień Ŝycia nowym prenumeratorem!... Nasze Echo z Afryki i jeszcze bardziej nasza Biblioteka są zbyt mało rozpowszechnione; tak, liczba prenumeratorów weszła niestety od dłuŝszego czasu w pewien rodzaj zastoju. Znacie przysłowie: Zatrzymać się znaczy iść do tyłu! Czy musimy naprawdę krąŝyć zawsze wokół tego samego numeru prenumeratorów? Kiedy jeszcze jako dama dworu, sama dzieliłam pracę redaktorki, administratorki i nadawczyni nowego, co tylko załoŝonego Echa, zdobyłam wtedy, w pierwszych dwóch latach, okrągłe prenumeratorów. Jeśliby liczba prenumeratorów zwiększyła się utrzymując ten sam rytm, dzisiaj liczylibyśmy prenumeratorów. Natomiast mamy ich zaledwie wydania niemieckiego i jeszcze mniej w innych wydaniach. Skąd bierze się ten szybki wzrost początkowy i potem zatrzymanie? Tak, jest to bardzo proste: ja w tamtym czasie wysyłałam z niezmordowaną gorliwością numery próbne, potem słowem i pismem zdobywałam nowych prenumeratorów, itd. Teraz, z powodu ciągłego rozwoju Sodalicji i pracy misyjnej, brakuje mi i moim towarzyszkom czasu na tę drobiazgową pracę. 5

6 Dlatego mówię to otwarcie, Wy, drodzy Przyjaciele, powinniście być w tym bardziej aktywni. Przede wszystkim Filie i Biura powinny być świadome, Ŝe nie są zatrudnione tylko po to aby odbierać to co przysyła im BoŜa Opatrzność; ale ich pierwszym i głównym zadaniem jest zdobywanie, na wszystkie moŝliwe sposoby i z Ŝywą gorliwością, nowych prenumeratorów Echa i Biblioteki. Powinno to być pierwszym celem wszystkich konferencji, zebrań, teatrów, bazarów, itd., a nie ostatnim, jak zazwyczaj się zdarza. Misjom słuŝy bardziej 10 nowych prenumeratorów Echa niŝ 100 K, które dają na tacę jako ofiarę. Wierzcie mi, mówię to z doświadczenia. Oczywiście, Ŝe byłoby najlepiej osiągnąć oba cele. Pragnę jednak abyście zwrócili Waszą uwagę na pierwszy punkt. W Austrii, Niemczech, Szwajcarii i Włoszech, nie moŝemy, jak to było do dzisiaj, zadowalać się rozpowszechnianiem Echa w języku lokalnym Filii i Biur. Musimy być bardziej międzynarodowi. Dlaczego dzisiaj, nie moŝemy wykorzystać coraz to bardziej wzrastającej róŝnorodności ludów w róŝnych krajach? Wszystko na chwałę BoŜą! Ile miast Niemiec i Szwajcarii niemieckiej ma kolonie włoskie, ile miast francuskich i włoskich ma swoje kolonie niemieckie, ilu Polaków i Czechów jest rozproszonych w całym świecie? Dlaczego zwracamy tak mało uwagi na świat multietniczny? Wykorzystajmy międzynarodowość i wielojęzyczność naszego drogiego Echa, rozsiewajmy wokół nas numery próbne równieŝ w obcych językach. MoŜe osiągniemy lepiej nasz cel wśród emigrantów ulotkami, które w ich ojczystym języku, będą dla nich pozdrowieniem z dalekiej ojczyzny, niŝ raczej Echem w języku kraju, w którym Ŝyją. Nikt nie jest prorokiem we własnej ojczyźnie. Pewnie zwrócicie się do mnie z: Ach! To jest w większości biedny lud robotników, który nie ma ani pieniędzy na prenumeratę, ani moŝliwości złoŝenia ofiary na misje! Nie jest tak dosłownie. Otrzymałam juŝ niespodziewanie duŝy wkład od niejednego robotnika włoskiego w Szwajcarii. To właśnie ci ludzie odmawiają sobie pieniędzy aby je ofiarować i znajdują czas aby czytać. Są to ludzie serdeczni, gotowi pokochać Echo, które jest proste i bez wymagań i które poprzez wiadomości z misji, Ŝywi ich miłość do religii i zachęca do bycia zadowolonymi z własnej sytuacji. Czy moŝe to nie ma wartości? 6

7 A teraz z ręką z na sercu, drodzy Zelatorzy i Zelatorki! Czy ktoś z Was ma tylko nasze dwa czasopisma w swoim własnym języku? Ufam, Ŝe nie. Jak moŝecie zachęcić innych jeŝeli zadawalacie się tylko wkładem rocznym 2 K? Czy nie utracicie poczucia przynaleŝności do Sodalicji jeŝeli nie czytacie nigdy Echa, które mówi o jej rozwoju, o jej działalności w siedzibie głównej w Rzymie i Filiach? Na koniec nie zapomnicie równieŝ zapłacić Waszej składki zelatorskiej? Tak, jeŝeli Echo nie słuŝy jako łącznik między Wami i Sodalicją, utracicie wszystkie korzyści duchowe z tym związane? Ja bardzo się tego obawiam. Przede wszystkim liczy się tu przysłowie: Lakarzu ulecz samego siebie. JeŜeli nie macie jeszcze naszych czasopism, zaprenumerujcie je sobie i o ile jest to dla Was moŝliwe czytajcie je i potem dajcie je do czytania innym. Jesteście juŝ prenumeratorami? A więc zróbcie mocne, niezachwiane postanowienie, albo uŝywając terminów aktualnych, postanowienie, którego nie poruszy nawet trzęsienie ziemi, zdobycia podczas roku 1909, nowego prenumeratora Echa i nowego prenumeratora Biblioteki. Wymagam duŝo? Pomyślcie zawsze o Messynie, pomyślcie o mieście zmarłych: to będzie ceną wykupienia na rok 1909, które Pan Wam darował, podczas gdy zabrał innych... Czy tym Was zniechęcam? Nie wierzę! 1. Liczba naszych prenumeratorów wzrośnie niespodziewanie do 8.000? Och, jaką by to było dla mnie radością! Ilu nowych przyjaciół byłoby zdobytych dla misji afrykańskich, ilu nowych przyjaciół liczyłaby Sodalicja! Ile dobra moŝnaby było osiągnąć dla większej chwały Boga i dla zbawienia dusz! Pewna starsza Siostra Miłosierdzia prowadzi modlitwę przed zwłokami słynnego księgarza i wydawcy katolickiego Herdera; ta święta Siostra miała w pewnym momencie taką wizję. W swoim duchu kontemplowała iskrzące się na słońcu wielkie pole kłosów i w zachwycie, czuła potrzebę aby powtarzać: Och co za kłosy, och co za kłosy! W tym samym czasie dał jej Pan zrozumieć, Ŝe te kłosy symbolizują wszystko dobro, które szlachetny zmarły uczynił poprzez propagowanie dobrych ksiąŝek i innych pism. Nie chcemy równieŝ my, drodzy Przyjaciele, aby moŝna było powtarzać przed naszą trumną: Och co za kłosy, och co za kłosy! i jeszcze więcej: Och jakie dusze, och jakie dusze!? Nie patrzmy wstecz na dobro, którego moŝe 1 Dlatego, aby Wam pomóc w zrealizowaniu tego, do obecnego listu dołączam bilecik na prenumeratę razem z kopertą. 7

8 dokonaliśmy w Ŝyciu, nie opierajmy się na nim, uwaŝajmy go za pogrzebane pod ruinami Messiny; dołączmy do dobra uczynionego jeszcze inne dobro, w naszym przypadku w postaci nowego prenumeratora Echa i Biblioteki. Zwracam tu uwagę na fakt, Ŝe nie moŝe to być tylko prenumerator formalny, który zostaje prenumeratorem tylko po to aby wypaść dobrze przed osobą, która go o to prosi. Ten typ prenumeratorów nie jest trudno znaleść. Och jeŝeli my sami bylibyśmy przekonani o naszej działalności i bylibyśmy gorąco rozentusiazmowani! Podczas moich konferencji obserwowałam często, Ŝe tylko własny entuzjazm i własne przekonanie mogą pociągnąć. Gdzie ich brak, nawet najbardziej przekonywująca mowa pozostaje bez efektu. I jeszcze raz: dziękuję Bogu i wszystkim Wam Ŝyczę błogosławieństwa BoŜego! I równocześnie bardzo Was proszę abyście wspierali mnie i moje dzieło waszymi Ŝarliwymi modlitwami. Módlmy się zjednoczeni i pracujmy zjednoczeni abyśmy mogli być w przyszłości zjednoczeni wiecznie aby czwalić i adorować Boga! Wasza zawsze wdzięczna i wierna słuŝebnica w Panu M. T. Ledóchowska Rzym, ul. Olmata 16, styczeń

Drugi Okólnik Kierowniczki Generalnej Sodalicji Świętego Piotra Klawera do Promotorów i Promotorek Sodalicji

Drugi Okólnik Kierowniczki Generalnej Sodalicji Świętego Piotra Klawera do Promotorów i Promotorek Sodalicji Drugi Okólnik Kierowniczki Generalnej Sodalicji Świętego Piotra Klawera do Promotorów i Promotorek Sodalicji Drodzy Promotorzy i Promotorki! PoniewaŜ okoliczności nie pozwalają mi, tak jak kiedyś, mówić

Bardziej szczegółowo

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r.

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Aktywni na start Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło

Bardziej szczegółowo

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać?

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Jan Paweł, 23.06.2016 11:06 Jedną z osób która nie ma najmniejszych co do tego wątpliwości, jest Chorwatka Miriam, która od 24 czerwca 1981 roku spotyka się z Matką

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

Drodzy Eksterniści i Eksternistki, Zelatorzy i Zelatorki!

Drodzy Eksterniści i Eksternistki, Zelatorzy i Zelatorki! Pierwszy Okólnik Kierowniczki Generalnej Sodalicji św. Piotra Klawera do Członków Zewnętrznych (Eksternistek i Eksternistów), Zelatorów i Zelatorek na rok 1902 Drodzy Eksterniści i Eksternistki, Zelatorzy

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

Drogie Eksternistki, drodzy Zelatorzy i Zelatorki!

Drogie Eksternistki, drodzy Zelatorzy i Zelatorki! Trzeci okólnik Kierowniczki Generalnej Sodalicji św. Piotra Klawera do Członków Zwewnętrznych, Zelatorów i Zelatorek Sodalicji na temat papieskiego Breve z 10 czerwca 1904 r. Drogie Eksternistki, drodzy

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ CZWARTY Lepsze poznanie Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 4, 1-13 Diabeł kusi Jezusa,

Bardziej szczegółowo

Nowi przyjaciele i partnerzy z Polski!

Nowi przyjaciele i partnerzy z Polski! Nowi przyjaciele i partnerzy z Polski! 7-go i 8-go września 2006 gościliśmy u siebie rodzinę Mielimaka (/Mielimaków? trudno to odmienić) z Polski. Chcieli obejrzeć Instytut Kyborg oraz oryginalne piramidy

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi. ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa tel. 18 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.pl okładka.indd 1 2015-03-03 08:10:05 Alicja Maksymiuk ŚWIĘTY JÓZEFIE,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROJEKTU REALIZOWANEGO NA MATEMATYCE

PROGRAM PROJEKTU REALIZOWANEGO NA MATEMATYCE Nauczyciel matematyki: mgr Aneta Jędrzejczyk Gimnazjum, im. K. K. Baczyńskiego w Poczesnej PROGRAM PROJEKTU REALIZOWANEGO NA MATEMATYCE Temat wiodący: Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych I.

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Kościół

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

I Ty zostań naszym Misjonarzem

I Ty zostań naszym Misjonarzem I Ty zostań naszym Misjonarzem W ramach Adopcji serca a dzięki otwartej Ŝyczliwości naszej Pani Dyrektor Moniki Prochot chcemy pomagać dzieciom Afryki i ich Misjonarzom w Kamerunie i Tanzanii. Nasza szkoła

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

Dziesiąty Okólnik Kierowniczki Generalnej Sodalicji św. Piotra Klawera do Eksternistek, Zelatorów i Zelatorek Sodalicji na rok 1914

Dziesiąty Okólnik Kierowniczki Generalnej Sodalicji św. Piotra Klawera do Eksternistek, Zelatorów i Zelatorek Sodalicji na rok 1914 Dziesiąty Okólnik Kierowniczki Generalnej Sodalicji św. Piotra Klawera do Eksternistek, Zelatorów i Zelatorek Sodalicji na rok 1914 Drodzy moi Współpracownicy i Współpracowniczki! Przychodzę do Was jak

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

Pawłowe pozdrowienia

Pawłowe pozdrowienia Pawłowe pozdrowienia Efezjan 1:1-2 Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych zamieszkałych w Efezie, wiernych w Chrystusie Jezusie: Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec,

Bardziej szczegółowo

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com Raport o kursie Strona 0 Raport o kursie Marcin Tereszkiewicz Raport o kursie Strona 1 Oczyszczanie Umysłu Oczyść swój umysł aby myśleć pozytywnie i przyciągać to czego chcesz Raport o kursie Strona 2

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA KS. JERZY LECH KONTKOWSKI SJ NA GÓRZE PRZEMIENIENIA Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM KSIĘGA MODLITW ZNAK KRZYŻA W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Test z 1 listu do Koryntian

Test z 1 listu do Koryntian Literka.pl Test z 1 listu do Koryntian Data dodania: 2011-05-31 22:32:12 Autor: Grażyna Siwiec Pliki zawierają test z 1 listu do Koryntian i klucz odpowiedzi do testu. Test ułożyłam i wykorzystałam na

Bardziej szczegółowo

Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej

Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej Parafia Trójcy Świętej w Koszęcinie [ wersja dla wiernych ] K: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. W: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. * Chwała Ojcu i Synowi, i

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 6,1-14

Lectio Divina Rz 6,1-14 Lectio Divina Rz 6,1-14 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Miłosierdzie Miłosierdzie

Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie SP Klasa IV, Temat 57 SP SP Klasa IV, IV, Temat 57 57 SP Klasa IV, Temat 57 Koronka do Miłosierdzia Bożego Na początku odmawia się: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę

Bardziej szczegółowo

Orędzia o Poście. 21.01.1982 (gdy widzący pytali jak modlić się za kapłanów) Post i modlitwa

Orędzia o Poście. 21.01.1982 (gdy widzący pytali jak modlić się za kapłanów) Post i modlitwa Orędzia o Poście 26.06.1981 Pokój, pokój, pokój, pojednajcie się! Tylko pokój! Trzeba by ludzie pojednali się z Bogiem i między sobą. Dlatego trzeba wierzyć, modlić się, pościć i spowiadać się. 26.11.1981

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA s. M. Renata Pawlak, prezentka s. M. Aurelia Patrzyk, prezentka ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA wiek: klasy IV - VI czas: 45 minut cele ogólne: dydaktyczny: zapoznanie z osobą Sł. B. Zofii Czeskiej

Bardziej szczegółowo

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ W Biblii znajdujemy nakazy i Ŝądania. Zawierają one to, co wierzący nazywają wolą BoŜą. Najbardziej znanym ich zbiorem jest Dziesięć przykazań (Wj 34, 28). Znajdujemy go

Bardziej szczegółowo

z psalmami Kalendarz 2015

z psalmami Kalendarz 2015 z psalmami Kalendarz 2015 Szanowni Państwo! Dziękujemy, że wybraliście Kalendarz z psalmami Wydawnictwa Aetos, by towarzyszył Wam w 2015 roku. Mamy nadzieję, że wybrane przez nas teksty psalmów oraz cytaty

Bardziej szczegółowo

Konspekt katechezy. TEMAT: Siostry zakonne we wspólnocie Kościoła.

Konspekt katechezy. TEMAT: Siostry zakonne we wspólnocie Kościoła. s. Agata Trzaska Konspekt katechezy TEMAT: Siostry zakonne we wspólnocie Kościoła. Cele: Wiedza: uczeń wie czym jest powołanie zakonne, jakie zadania w Kościele podejmują siostry zakonne Umiejętności:

Bardziej szczegółowo

Celebracja zamknięcia Roku Wiary

Celebracja zamknięcia Roku Wiary Celebracja zamknięcia Roku Wiary W czasie Mszy św. niedzielnej 24 listopada 2013 roku. Jest to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 1. Przed Mszą św. wiernym rozdaje się świece i zapala się paschał

Bardziej szczegółowo

Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci

Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci Niepokalana Dziewico Maryjo! Królowo Rodzin, Królowo Pokoju! Zawierzam Ci swoje dzieci i wszystkie dzieci objęte modlitwą w RóŜach RóŜańcowych

Bardziej szczegółowo

Ewangelia Jana 3:16-19

Ewangelia Jana 3:16-19 1. POTRZEBA ŁASKI "(16) Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu!

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Jesteś już uczniem i właśnie rozpoczynasz swoją przygodę ze szkołą. Poznajesz nowe koleżanki i nowych kolegów. Tworzysz razem z nimi grupę klasową i katechetyczną. Podczas

Bardziej szczegółowo

Drodzy Bracia i Siostry Rodziny Wincentyńskiej,

Drodzy Bracia i Siostry Rodziny Wincentyńskiej, Drodzy Bracia i Siostry Rodziny Wincentyńskiej, Okres Wielkiego Postu jest sprzyjającym czasem do rozważania tajemnic naszej wiary. Ponownie jesteśmy zaproszeni do przyłączenia się do Jezusa w Jego wędrówce

Bardziej szczegółowo

METODA MEDYTACJI IGNACJAŃSKIEJ

METODA MEDYTACJI IGNACJAŃSKIEJ METODA MEDYTACJI IGNACJAŃSKIEJ Zaczynamy rekolekcje ignacjańskie, inaczej mówiąc Ćwiczenia Duchowne, wg metody św. Ignacego. Ćwiczenia duchowne, jak mówi św. Ignacy to: wszelki sposób odprawiania rachunku

Bardziej szczegółowo

żyjący Odkupiciel Odkupiciel stał się człowiekiem. godny naśladowania Odkupiciel ukrzyżowany Odkupiciel cierpiący Odkupiciel zwycięski Odkupiciel

żyjący Odkupiciel Odkupiciel stał się człowiekiem. godny naśladowania Odkupiciel ukrzyżowany Odkupiciel cierpiący Odkupiciel zwycięski Odkupiciel Lekcja 12 na 17 grudnia 2016 Pod koniec historii Joba Bóg przedstawia się jako Wielki Stworzyciel i cierpienia Joba kończą się. Niemniej jednak konflikt między Bogiem a szatanem, który spowodował ten

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 17

SP Klasa V, Temat 17 Narrator: Po wielu latach od czasu sprzedania Józefa do Egiptu, w kraju Kanaan zapanował wielki głód. Ojciec Józefa Jakub wysłał do Egiptu swoich synów, by zakupili zboże. Tylko najmłodszy Beniamin pozostał

Bardziej szczegółowo

Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus)

Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus) Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus) DZIEWI PRÓB JEZUSA Nowenna z Kunegund Siwiec FLOS CARMELI POZNA 2015 NOWENNA ze Suebnic Bo Kunegund Siwiec WPROWADZENIE W trakcie II wojny światowej

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Adwent 2015 r.... 3 Spotkania na niedziele Adwentu: I Niedziela Adwentu [C]... 4 LITURGIA DOMOWA II Niedziela Adwentu [C]... 6 III Niedziela Adwentu [C]...

Bardziej szczegółowo

JAK DAWAĆ OSOBISTE ŚWIADECTWO?

JAK DAWAĆ OSOBISTE ŚWIADECTWO? JAK DAWAĆ OSOBISTE ŚWIADECTWO? 1.Naśladuj pełną pokory i słuŝebności postawę Jezusa Chrystusa. 2.Przygotuj się przez modlitwę. Proś Pana, aby był przy tobie obecny i błogosławił tych, którzy będą cię słuchać.

Bardziej szczegółowo

Św. Jan Paweł II. Spotkania z młodzieżą

Św. Jan Paweł II. Spotkania z młodzieżą Św. Jan Paweł II Spotkania z młodzieżą Wy jesteście nadzieją świata, nadzieją Kościoła, wy jesteście moją nadzieją Św. Jan Paweł II starał się przybliżyć młodzież do Boga, wiedział że to od ludzi młodych

Bardziej szczegółowo

Trochę o... przebaczaniu. ...Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy? FORMACJA B3!

Trochę o... przebaczaniu. ...Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy? FORMACJA B3! Trochę o... przebaczaniu...panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy? FORMACJA B3! ...Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt

Bardziej szczegółowo

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka Wizytacja ks. bpa Zdzisława 7 maja 2012 Fortuniaka Plan wizytacji w parafii Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym 7 maja 2012 r. 9.00 Eucharystia z udzieleniem Sakramentu chorych (koncelebracja, Prezbiter

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Marzec do Maja, 2009

Marzec do Maja, 2009 Marzec do Maja, 2009 March 1- First Sunday of Lent Weekend Rozeznawania Kapłaństwa. W dniach 20 do 22 marca Biuro Powołań organizuje Exploring Priesthood Weekend - rekolekcje w seminarium Mundelein. Jeśli

Bardziej szczegółowo

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem 3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem Trzeba wierzyć w to, co się robi i robić to z entuzjazmem. Modlić się to udać się na pielgrzymkę do wewnętrznego sanktuarium, aby tam uwielbiać Boga

Bardziej szczegółowo

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JANA BOSCO

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JANA BOSCO NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JANA BOSCO 1 1. Pieśń na wejście 2. Pozdrowienie kapłana Dzień 1 (22.01.) Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.

Bardziej szczegółowo

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010 Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje CREDO Warszawa, 2010 I dzień Zwiastowanie W: Jahwe, ja wiem, jesteś tu (176) Ty BoŜe wszystko wiesz (516) Wstanę i pójdę dziś D: Składamy Ci Ojcze (824)

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Bożego Narodzenia 2015/16... 3 Spotkania na uroczystości i niedziele Okresu Bożego Narodzenia 2015/16: LITURGIA DOMOWA Uroczystość Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

XXIV Niedziela Zwykła

XXIV Niedziela Zwykła XXIV Niedziela Zwykła Nikt inny jak tylko Pan Bóg wspomaga i prowadzi tych, którzy pragną Mu służyć. Ta droga wymaga ofiary i poświęcenia w pokonywaniu przeciwności. Ten duchowy trening wzmaga odwagę,

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

Czcigodny KsięŜe Janie!

Czcigodny KsięŜe Janie! Czcigodny KsięŜe Janie! Smutna jest dziś nasza grupa, smutna nasza dola, Ŝe Cię los kapłański w inne strony woła. Dawałeś nam swą mądrość. Dzieliłeś z nami serce. Wskazywałeś cierpliwie co dobre i piękne.

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 8,18-30

Lectio Divina Rz 8,18-30 Lectio Divina Rz 8,18-30 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ. Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów

WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ. Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów ale, to już było W roku wiary, idąc za Matką Bożą Loretańską peregrynującą po Diecezji Warszawsko-Praskiej byliśmy

Bardziej szczegółowo

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów Archidiecezjalny Program Duszpasterski Okres PASCHALNy ROK A Propozycje śpiewów Poznań 2007/2008 21 WIELKI CZWARTEK W. W Krzyżu cierpienie; A myśmy się chlubić powinni (antyfona śpiewana na przemian z

Bardziej szczegółowo

Modlitwa zawierzenia. Redakcja czasopisma Miłujcie się! redakcja@milujciesie.org.pl

Modlitwa zawierzenia. Redakcja czasopisma Miłujcie się! redakcja@milujciesie.org.pl Modlitwa zawierzenia Redakcja czasopisma Miłujcie się! redakcja@milujciesie.org.pl Miłujcie się! jest pismem formacyjnym RCS, które regularnie publikuje artykuły, świadectwa i informacje dotyczące Ruchu.

Bardziej szczegółowo

dla Mariusza Krótka historia o z łosiem w tle.

dla Mariusza Krótka historia o z łosiem w tle. Krótka historia o życiu z łosiem w tle. Kim jest Mariusz? Mariusz Kowalczyk - Mario Przystojny 34 letni brunet o niebieskoszarych oczach, pasjonat muzyki i życia W jego życiu liczą się trzy kobiety: żona

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE

KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE klasy IV-VI szkoły podstawowej Oprac. Ks. Łukasz Skolimowski Warszawa 2012 Przeznaczenie: Szkoła

Bardziej szczegółowo

TOTUS TUUS Cały twój

TOTUS TUUS Cały twój TOTUS TUUS Cały twój Przecież niecały umieram. To, co we mnie niezniszczalne, trwa Tryptyk rzymski W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą

Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą Jako mała dziewczynka miałam wiele marzeń. Chciałam pomagać innym ludziom. Szczególnie starzy, samotni

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IV Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IV Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Triduum Paschalne......5 Wielki Czwartek (5 kwietnia)......5 Droga Krzyżowa (6-7 kwietnia Wielki Piątek, Wielka Sobota)......8 Chrystus zmartwychwstał! (8 kwietnia Niedziela Wielkanocna)....

Bardziej szczegółowo

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają.

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. /Matka Celina Zapiski -17.VI.1883r./...dziecko drogie, chcę ci objaśnić...ogólną

Bardziej szczegółowo

Chrześcijanie są jak drzewa

Chrześcijanie są jak drzewa Chrześcijanie są jak drzewa Księga Rodzaju 2:18-24 Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY I PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA RELIGII

PROGRAMY I PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA RELIGII KOMISJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 01-015 Warszawa, Skwer Kardynała Wyszyńskiego 6 KWEP-C- 170/12 Warszawa, 19 marca 2012 r. PROGRAMY I PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA RELIGII PRZEDSZKOLE

Bardziej szczegółowo

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA Usprawiedliwienie wg KK 1992 : Usprawiedliwienie zostało nam wysłużone przez Mękę Chrystusa, który ofiarował się na krzyżu jako żywa, święta i miła Bogu ofiara i którego krew

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Świętej Anny

Nowenna do Świętej Anny Nowenna do Świętej Anny Modlitwa na każdy dzień nowenny C hwalebna i święta Anno, wielka jest cześć, której doznajesz w niebie i na ziemi. Trójca Przenajświętsza miłuje cię jako matkę Najświętszej Maryi

Bardziej szczegółowo

Nowenna Pompejańska (cz. błagalna)

Nowenna Pompejańska (cz. błagalna) Każdą z dwóch części Nowenny Pompejańskiej odmawiamy przez 27 kolejnych dni. Najpierw część błagalną, a potem część dziękczynną. Źródło: http://pompejanska.rosemaria.pl/. 2014-04-12. Nowenna Pompejańska

Bardziej szczegółowo

1) Pieśń: Idźcie na cały świat 2) Wprowadzenie: (ministrant I)

1) Pieśń: Idźcie na cały świat 2) Wprowadzenie: (ministrant I) NABOśEŃSTWO OBLACKIE 17 LUTEGO ROCZNICA ZATWIERDZENIA ZGROMADZENIA NaboŜeństwo eucharystyczne (opracowanie Damian Kopyto omi) 1) Pieśń: Idźcie na cały świat 2) Wprowadzenie: (ministrant I) 17 lutego obchodzimy

Bardziej szczegółowo

Królestwo Boże. oznaki wieczności. Wskazówki dla liderów młodzieży

Królestwo Boże. oznaki wieczności. Wskazówki dla liderów młodzieży Królestwo Boże oznaki wieczności Wskazówki dla liderów młodzieży Tydzień Modlitw Młodzieży 2014 01 Modlitwa A. Módl się na kilka tygodni przed samym wydarzeniem o Boże prowadzenie dla Ciebie i młodzieży

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA Kapłan może udzielić uroczystego błogosławieństwa na zakończenie Mszy, liturgii słowa, godziny kanonicznej albo na zakończenie obrzędów sakramentów. Diakon, albo, jeżeli go nie

Bardziej szczegółowo

Św. Kamil de Lellis (1550 1614) Patron Miasta Zabrze

Św. Kamil de Lellis (1550 1614) Patron Miasta Zabrze Św. Kamil de Lellis (1550 1614) Patron Miasta Zabrze Statuetka św. Kamila od 2000 roku przyznawana ludziom i instytucjom zasłuŝonym dla Miasta Zabrze O Patronie Zabrza 1550 narodziny Kamila we włoskim

Bardziej szczegółowo

Chleb Życia. To, co daje Bóg. To, co daje świat

Chleb Życia. To, co daje Bóg. To, co daje świat Chleb Życia Aby przeżyć, człowiek potrzebuje pokarmu. W wielu kulturach jednym z podstawowych źródeł pokarmu jest chleb. Nasza dusza też potrzebuje pokarmu. Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem żywota;

Bardziej szczegółowo

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r.

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. W dniach 25 26 kwietnia odbyły się w naszym domu w Chełmnie rekolekcje dla rodziców sióstr nowicjuszek. Niektórzy rodzice

Bardziej szczegółowo

Spotkanie 2 Zrozumieć powody przyjścia Chrystusa na ziemię

Spotkanie 2 Zrozumieć powody przyjścia Chrystusa na ziemię Spotkanie 2 Zrozumieć powody przyjścia Chrystusa na ziemię W co naprawdę wierzy nasza młodzież? Badania pokazują, że 64% młodzieży chodzącej do kościoła wierzy, że Chrystus przyszedł na ziemię, aby nauczyć

Bardziej szczegółowo

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka Po błogosławieństwie kończącym Mszę św. celebrans i inni kapłani udają się przed relikwiarz świętego Stanisława Kazimierczyka. Wszyscy klękają.

Bardziej szczegółowo

SIEDMIU ŚPIĄCYCH KOLOROWANKA. Opowiadania dla dzieci na podstawie Koranu. pokoloruj. obrazki. polskawersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.

SIEDMIU ŚPIĄCYCH KOLOROWANKA. Opowiadania dla dzieci na podstawie Koranu. pokoloruj. obrazki. polskawersja: naukapoprzezzabawe.wordpress. SIEDMIU ŚPIĄCYCH KOLOROWANKA Opowiadania dla dzieci na podstawie Koranu pokoloruj obrazki polskawersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com Działo się to około roku 250, za czasów panowania rzymskiego króla

Bardziej szczegółowo

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca:

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca: 1. Na krzyżyku, na stojąco odmawiamy Wierzę w Boga. 2. Odmawiamy Ojcze nasz. 3. Teraz mamy trzy paciorki na każdym z nich odmawiamy Zdrowaś Maryjo Pierwsza modlitwa to jest modlitwa za pogłębienie wiary,

Bardziej szczegółowo

Diecezjalna inauguracja kolejnego roku pracy Domowego Kościoła A W S D W S Z C Z E C I N I E 3 1 S I E R P N I A 2 0 1 4

Diecezjalna inauguracja kolejnego roku pracy Domowego Kościoła A W S D W S Z C Z E C I N I E 3 1 S I E R P N I A 2 0 1 4 Diecezjalna inauguracja kolejnego roku pracy Domowego Kościoła A W S D W S Z C Z E C I N I E 3 1 S I E R P N I A 2 0 1 4 ( ) Jesteśmy zapraszani, by odnawiać swe osobiste spotkanie z Jezusem ( ) Inauguracja

Bardziej szczegółowo

Kielce, Drogi Mikołaju!

Kielce, Drogi Mikołaju! I miejsce Drogi Mikołaju! Kielce, 02.12.2014 Mam na imię Karolina, jestem uczennicą klasy 5b Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach. Uczę się dobrze. Zbliża się 6 grudnia. Tak jak każde dziecko, marzę o tym,

Bardziej szczegółowo

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW SAKRAMENT POJEDNANIA Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW Znaki Gotowości Czy twoje dziecko czasem Chce się modlić do Boga? Mówi Przepraszam bez podpowiadania? Przebacza innym nawet wtedy, gdy nie mówi przepraszam?

Bardziej szczegółowo