Piąty Okólnik Dyrektorki Generalnej Sodalicji Św. Piotra Klawera do Eksternistek, Zelatorów i Zelatorek na rok 1909

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Piąty Okólnik Dyrektorki Generalnej Sodalicji Św. Piotra Klawera do Eksternistek, Zelatorów i Zelatorek na rok 1909"

Transkrypt

1 Piąty Okólnik Dyrektorki Generalnej Sodalicji Św. Piotra Klawera do Eksternistek, Zelatorów i Zelatorek na rok 1909 Drodzy Członkowie Zewnętrzni Bogu niech będą dzięki i Wam wszystkim błogosławieństwo BoŜe! Z tym serdecznym pozdrowieniem, staję przed Wami i zapraszam Was do spojrzenia ze mną wstecz, na rok ubiegły i do zaprojektowania drogi na rok przyszły. Po pierwsze chciałabym ponownie przebiec rok ubiegły i razem z Wami chwalić Boga za jego liczne i ciągłe błogosławieństwa; w tym samym czasie chciałabym podziękować Wam za pełne miłości i hojności wsparcie naszej troski o zbawienie biednych Afrykańczyków. JednakŜe, straszny kataklizm, który dotknął nasze współczesne czasy, jedyne i niesamowicie mocne trzęsienie ziemi, które miało miejsce pod koniec roku, przykrywa wszystkie inne słowa, wszystkie inne uczucia. Jedna myśl mnie przejmuje i musi być ona włączona w całye moje tegoroczne pismo, refleksja bardzo powaŝna, jednak bardzo stosowna, aby wyciągnąć z niej wnioski praktyczne dla naszego Dzieła zbawienia dusz: Jest miłosierdziem Pana, Ŝe nie zostaliśmy unicestwieni (Jeremiasz, Lamentacje). Nie jest to prawdą, drodzy Przyjaciele? Śmierć zabrała tysiące i setki tysięcy osób w chwili, w której się najmniej tego spodziewali. Dlaczego oni i dlaczego nie my? Z pewnością Bóg w swoim mądrym zamiarze, nawet jeśli przed nami ukrytym, dopuścił tę straszną katastrofę. Nie wydaje się nam to moŝe, jako nieuniknione pasmo BoŜego planu kary? A inne kraje nie zasłuŝyły na rózgę? Człowieczeństwo uświęcone przez naszego Pana i Odkupiciela, nie jest obraŝane, wyśmiane, krzywdzone, poniewierane w błocie i dzień Pański nie jest profanowany w sposób bezwstydny równieŝ w innych krajach i nie tylko we Włoszech południowych? Jesteśmy moŝe lepsi od tych co zostali pogrzebani? Och drodzy Przyjaciele, spojrzenie na rok 1908, zakończony tak tragicznie dla całego świata, wzywa członków Sodalicji Św. Piotra Klawera 1

2 przede wszystkim do dziękczynienia, poniewaŝ my jeszcze Ŝyjemy; na drugim miejscu do dziękczynienia za wszystko dobro, które Pan pozwolił nam zrealizować w ubiegłym roku; na trzecim miejscu, ale nie mniej od dziękczynienia, poniewaŝ Pan który pozostawił nas przy Ŝyciu, daje nam jeszcze moŝliwość czynienia dobra. Rzeczywiście w ubiegłym roku działał Pan poprzez Sodalicję Św. Piotra Klawera i poprzez kaŝdego z jej czlonków, tak wewnętrznego jak i zewnętrznego, Zelatorów i Zelatorki (wszyscy razem jesteśmy jak małe tryby zegarka). Nie wchodzę teraz w szczegóły, zobaczycie je później w małym i duŝym sprawozdaniu rocznym; powiem tylko, Ŝe suma pieniędzy wysłana w roku 1908 na misje osiągnęła ponownie wysokość K; dołączają się do niej ponadto przedmioty o wartości K, które w kontenerach i paczkach zostały wysłane do Afryki. W jakie błogosławieństwo przemieniły się te pieniądze! Ilu misjonarzy zostało uchronionych, poprzez te pieniądze, od chorób i śmierci! Ilu katechetów było utrzymanych, ile dzieci wykupionych i włączonych do szkół misyjnych! Ile młodych dziewcząt zostało ustrzeŝonych od upokarzającego jarzma niewolnictwa! Ilu seminarzystów nadzieja Afryki otrzymało formację, ile szkół, kaplic i kościołów zostało wybudowanych! Och drodzy Przyjaciele, tylko w wieczności zobaczymy to co nasze małe ofiary ponownie uczyniły wiecznego i nieśmiertelnego. I co mam powiedzieć o okropnościach głodu, który równieŝ w roku 1908 zdewastował niektóre kraje Afryki? Tylko dla ofiar klęski Ŝywiołowej wpłynęło prawie K: były to Wasze hojne dary, rozdzielone w rejonach najbardziej dotkniętych, aby zaradzić przynajmniej w części, brakowi Ŝywności. Jakie dobro czynią te ofiary, nie tylko dla ciała, ale równieŝ dla duszy! Jak wszyscy wiecie, czas klęski jest równieŝ czasem zbioru dusz dla misji. Czy nie powinniśmy dziękować z całego serca Bogu, który dał nam w ten sposób moŝliwość współpracy? Czy nie powinniśmy dziękować Duchowi Świętemu, który w tych czasach egoizmu i materializmu natchnął szlachetne serca do uczestniczenia w Dziele, jak nasze, które zakłada jeszcze głębszą wiarę i jeszcze większe wyrzeczenie? PoniewaŜ interesować się tylko dziełami czysto charytatywnymi własnego narodu i mieć w nich swój udział, jest obowiązkiem równieŝ Ŝyda i massona, ale w dziele 2

3 poświęconemu zbawieniu dusz moŝna uczestniczyć tylko z czystej miłości Boga, z miłości do Kościoła i do dusz... Nie chcę jednakŝe dziękować tylko Bogu z całego serca, ale rownieŝ i Wam drodzy Przyjaciele. Wam, którzy wspieraliście mnie tak dzielnie. W sposób bardzo szczególny dziękuję Dyrektorkom wszystkich Biur przeze mnie otwartych w ostatnich latach. Wiedzcie, Ŝe chciałabym bardzo napisać, od czasu do czasu, słowo podziękowania i otuchy do kaŝdej z Was osobiście, ale poniewaŝ nie jest to moŝliwe muszę ograniczyć się do pozdrowienia z kraju gdzie kwitną pomarańcze. Jednak dziękuję Wam codziennie, monetą, która napewno jest Wam droŝsza: skromną modlitwą moją i moich Sodalistek. Musicie takŝe wiedzieć, Ŝe śledzę z uwagą Waszą działalność, Wasz trud, Wasze sukcesy i z radością muszę stwierdzić, Ŝe nie wysychają źródła i potoki zapoczątkowane przeze mnie z BoŜą łaską, ale wszystkie płyną do przodu; oczywiście, niektóre jak cienka nitka wody, podczas gdy inne stały się jak gwałtowne strumienie albo nawet jak wezbrane rzeki, których masa wód płynie do Sodalicji w formie nowych prenumeratorów, nowych Zelatorów i ofiar. Jeszcze specjalne podziękowanie Dyrektorkom biur otwartych w ubiegłym roku podczas podróŝy z propagandą w Austro-Węgrzech i Niemczech wschodnich, o załoŝeniu, których chcę Wam opowiedzieć w rocznym raporcie. Dziękuję równieŝ kapłanom, którzy mi pomogli w konferencjach, dziękuję stowarzyszeniom religijnym, które uprzejmie przyjęły mnie i moją towarzyszkę i których wielka gościnność, bardzo zmniejszyła cięŝar podróŝy. Na koniec dziękuję moim słuchaczom i słuchaczkom w róŝnych miastach i miejscach i ponownie specjalne podziękowanie dla tych spośród nich, którzy odpowiedzieli na moje prośby i przyłączyli się do naszej Sodalicji jako Zelatorzy i Zelatorki: do Was są teraz skierowane, te linijki, które wychodzą spod mojego pióra jako pierwsze i bezpośrednie pozdrowienie. Wiedzcie, Ŝe o Was nie zapomniałam i jeŝeli Bóg da mi głos i jeszcze kilka lat Ŝycia, to powrócę do kotaktów osobistch i w ten sposób zobaczymy się jeszcze raz na tej ziemi... Ale teraz drodzy Przyjaciele, spójrzmy w przyszłość! Jest to głównym celem mojego pisma. Z miłosierdzia BoŜego nie zostaliśmy zniszczeni. 3

4 (Odnosi się do strasznego trzęsienia ziemi w Messynie we Włoszech. d. tł.). Dlatego chcemy i powinniśmy dziękować w sposób specjalny Bogu, który wie ile czasu mamy przed sobą aby czynić dobro, które On sam pozwoli nam czynić. W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. (Gal. 6, 9) Trzeba nam pełnić dzieła Tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień (J. 9, 4). Wyobraźmy sobie, Ŝe jesteśmy wśród nieszczęśliwych miasta śmierci, Ŝe znajdujemy się pod budynkiem duŝego domu, pogrzebani Ŝywi pod zniszczonymi murami, z połamanym całym ciałem, pozbawieni światła i powietrza, otoczeni odorem rozkładających się ciał ludzi i zwierząt, cierpiący z głodu i pragnienia i krzyczący pomocy! przez trzy, cztery, pięć dni. I jeŝeli nikt by nas nie usłyszał, język by nam wyschnął, głos stałby się coraz słabszy, widmo strasznej śmierci stanęłoby przed nami i my walczylibyśmy przeciw obłąkaniu, które chciałoby zawładnąć naszymi zmysłami! I jeŝeli w tym momencie zabrzmiałby niebiański głos, głos Boga, który obiecuje nam wybawienie od tej nocy śmiertelnej. I jeśliby postawił nam następujący warunek: Synu mój! Reszta twojego Ŝycia nie naleŝy więcej do ciebie ale tylko do mnie i do moich trosk. KaŜdy dzień, kaŝdą godzinę, kaŝdą minutę, musisz wykorzystać w przyszłości, aby zdobywać dla mnie dusze. Chcesz tego, czy nie? Och drodzy Przyjaciele, co odpowiedzielibyśmy na taką propozycję? Czy kaŝdy z nas nie zaakceptowałby jej ze szczęściem? Ech nie, gdyby była wśród Was dusza, która juŝ wcześniej słyszała w swoim sercu zaproszenie Pana aby poświęcić się całkowicie na Jego słuŝbę i która z powodu związku z rodziną, z ojczyzną lub z wygodnym Ŝyciem, go odepchnęła; ta dusza, teraz, zwycięŝona dobrocią Boga, nie upadłaby na kolana przed Panem, prosząc aby wziął ją na swoją słuŝbę jako podziękowanie za Ŝycie darowane ponownie? I inne osoby, od których Bóg nie wymaga takiego poświęcenia, które jednak w ich przeszłym Ŝyciu mogły uczynić dla Niego o wiele więcej niŝ uczyniły dotychczas, jeŝeli Bóg wyciągnąłby je Ŝywe z tych gruzów i pozwoliłby im oglądać z radością niebo i słońce, nie oddałyby one reszty swojego Ŝycia Dziełu poświęconemu zbawieniu dusz? I obiecałyby zdobycie jednego, dwóch, trzech, aleŝ nie, dziesięciu i stu 4

5 nowych prenumeratorów Echa kaŝdego roku? Wszystko to wydawałoby się im niczym, w porównaniu z wybawieniem od strasznej śmierci! A więc, drodzy Przyjaciele, nawet jeśli nie znajdujemy się rzeczywiście w tej sytuacji, moglibyśmy się w niej znajdować, jeŝeli Bóg by nas nie uchronił. Wy nie jesteście lepsi od tych, którzy zostali pogrzebani. Wydarzenie jest BoŜą przestrogą dla nas wszystkich. Nie moŝemy stracić ale tylko skorzystać, jeŝeli będziemy umieli wyciągnąć wnioski z tego nieszczęścia uznając kaŝdy pozostały dzień i kaŝdą godzinę naszego Ŝycia za dar BoŜej łaski, ofiarowany nam aby czynić dobro i gromadzić skarby, które nie mogą być pogrzebane przez Ŝadne trzęsienie ziemi. Jakie dobre dzieło mogłabym zaproponować Waszej hojności i gotowości do poświęcenia? Jak na razie mam gotową tylko jedną propozycję. JednakŜe proszę Was o wzięcie jej sobie mocno do serca: pomnoŝenie naszych prenumeratorów Echa i Biblioteki. RozwaŜcie fakt, Ŝe moglibyście odkupić kaŝdy dzień Ŝycia nowym prenumeratorem!... Nasze Echo z Afryki i jeszcze bardziej nasza Biblioteka są zbyt mało rozpowszechnione; tak, liczba prenumeratorów weszła niestety od dłuŝszego czasu w pewien rodzaj zastoju. Znacie przysłowie: Zatrzymać się znaczy iść do tyłu! Czy musimy naprawdę krąŝyć zawsze wokół tego samego numeru prenumeratorów? Kiedy jeszcze jako dama dworu, sama dzieliłam pracę redaktorki, administratorki i nadawczyni nowego, co tylko załoŝonego Echa, zdobyłam wtedy, w pierwszych dwóch latach, okrągłe prenumeratorów. Jeśliby liczba prenumeratorów zwiększyła się utrzymując ten sam rytm, dzisiaj liczylibyśmy prenumeratorów. Natomiast mamy ich zaledwie wydania niemieckiego i jeszcze mniej w innych wydaniach. Skąd bierze się ten szybki wzrost początkowy i potem zatrzymanie? Tak, jest to bardzo proste: ja w tamtym czasie wysyłałam z niezmordowaną gorliwością numery próbne, potem słowem i pismem zdobywałam nowych prenumeratorów, itd. Teraz, z powodu ciągłego rozwoju Sodalicji i pracy misyjnej, brakuje mi i moim towarzyszkom czasu na tę drobiazgową pracę. 5

6 Dlatego mówię to otwarcie, Wy, drodzy Przyjaciele, powinniście być w tym bardziej aktywni. Przede wszystkim Filie i Biura powinny być świadome, Ŝe nie są zatrudnione tylko po to aby odbierać to co przysyła im BoŜa Opatrzność; ale ich pierwszym i głównym zadaniem jest zdobywanie, na wszystkie moŝliwe sposoby i z Ŝywą gorliwością, nowych prenumeratorów Echa i Biblioteki. Powinno to być pierwszym celem wszystkich konferencji, zebrań, teatrów, bazarów, itd., a nie ostatnim, jak zazwyczaj się zdarza. Misjom słuŝy bardziej 10 nowych prenumeratorów Echa niŝ 100 K, które dają na tacę jako ofiarę. Wierzcie mi, mówię to z doświadczenia. Oczywiście, Ŝe byłoby najlepiej osiągnąć oba cele. Pragnę jednak abyście zwrócili Waszą uwagę na pierwszy punkt. W Austrii, Niemczech, Szwajcarii i Włoszech, nie moŝemy, jak to było do dzisiaj, zadowalać się rozpowszechnianiem Echa w języku lokalnym Filii i Biur. Musimy być bardziej międzynarodowi. Dlaczego dzisiaj, nie moŝemy wykorzystać coraz to bardziej wzrastającej róŝnorodności ludów w róŝnych krajach? Wszystko na chwałę BoŜą! Ile miast Niemiec i Szwajcarii niemieckiej ma kolonie włoskie, ile miast francuskich i włoskich ma swoje kolonie niemieckie, ilu Polaków i Czechów jest rozproszonych w całym świecie? Dlaczego zwracamy tak mało uwagi na świat multietniczny? Wykorzystajmy międzynarodowość i wielojęzyczność naszego drogiego Echa, rozsiewajmy wokół nas numery próbne równieŝ w obcych językach. MoŜe osiągniemy lepiej nasz cel wśród emigrantów ulotkami, które w ich ojczystym języku, będą dla nich pozdrowieniem z dalekiej ojczyzny, niŝ raczej Echem w języku kraju, w którym Ŝyją. Nikt nie jest prorokiem we własnej ojczyźnie. Pewnie zwrócicie się do mnie z: Ach! To jest w większości biedny lud robotników, który nie ma ani pieniędzy na prenumeratę, ani moŝliwości złoŝenia ofiary na misje! Nie jest tak dosłownie. Otrzymałam juŝ niespodziewanie duŝy wkład od niejednego robotnika włoskiego w Szwajcarii. To właśnie ci ludzie odmawiają sobie pieniędzy aby je ofiarować i znajdują czas aby czytać. Są to ludzie serdeczni, gotowi pokochać Echo, które jest proste i bez wymagań i które poprzez wiadomości z misji, Ŝywi ich miłość do religii i zachęca do bycia zadowolonymi z własnej sytuacji. Czy moŝe to nie ma wartości? 6

7 A teraz z ręką z na sercu, drodzy Zelatorzy i Zelatorki! Czy ktoś z Was ma tylko nasze dwa czasopisma w swoim własnym języku? Ufam, Ŝe nie. Jak moŝecie zachęcić innych jeŝeli zadawalacie się tylko wkładem rocznym 2 K? Czy nie utracicie poczucia przynaleŝności do Sodalicji jeŝeli nie czytacie nigdy Echa, które mówi o jej rozwoju, o jej działalności w siedzibie głównej w Rzymie i Filiach? Na koniec nie zapomnicie równieŝ zapłacić Waszej składki zelatorskiej? Tak, jeŝeli Echo nie słuŝy jako łącznik między Wami i Sodalicją, utracicie wszystkie korzyści duchowe z tym związane? Ja bardzo się tego obawiam. Przede wszystkim liczy się tu przysłowie: Lakarzu ulecz samego siebie. JeŜeli nie macie jeszcze naszych czasopism, zaprenumerujcie je sobie i o ile jest to dla Was moŝliwe czytajcie je i potem dajcie je do czytania innym. Jesteście juŝ prenumeratorami? A więc zróbcie mocne, niezachwiane postanowienie, albo uŝywając terminów aktualnych, postanowienie, którego nie poruszy nawet trzęsienie ziemi, zdobycia podczas roku 1909, nowego prenumeratora Echa i nowego prenumeratora Biblioteki. Wymagam duŝo? Pomyślcie zawsze o Messynie, pomyślcie o mieście zmarłych: to będzie ceną wykupienia na rok 1909, które Pan Wam darował, podczas gdy zabrał innych... Czy tym Was zniechęcam? Nie wierzę! 1. Liczba naszych prenumeratorów wzrośnie niespodziewanie do 8.000? Och, jaką by to było dla mnie radością! Ilu nowych przyjaciół byłoby zdobytych dla misji afrykańskich, ilu nowych przyjaciół liczyłaby Sodalicja! Ile dobra moŝnaby było osiągnąć dla większej chwały Boga i dla zbawienia dusz! Pewna starsza Siostra Miłosierdzia prowadzi modlitwę przed zwłokami słynnego księgarza i wydawcy katolickiego Herdera; ta święta Siostra miała w pewnym momencie taką wizję. W swoim duchu kontemplowała iskrzące się na słońcu wielkie pole kłosów i w zachwycie, czuła potrzebę aby powtarzać: Och co za kłosy, och co za kłosy! W tym samym czasie dał jej Pan zrozumieć, Ŝe te kłosy symbolizują wszystko dobro, które szlachetny zmarły uczynił poprzez propagowanie dobrych ksiąŝek i innych pism. Nie chcemy równieŝ my, drodzy Przyjaciele, aby moŝna było powtarzać przed naszą trumną: Och co za kłosy, och co za kłosy! i jeszcze więcej: Och jakie dusze, och jakie dusze!? Nie patrzmy wstecz na dobro, którego moŝe 1 Dlatego, aby Wam pomóc w zrealizowaniu tego, do obecnego listu dołączam bilecik na prenumeratę razem z kopertą. 7

8 dokonaliśmy w Ŝyciu, nie opierajmy się na nim, uwaŝajmy go za pogrzebane pod ruinami Messiny; dołączmy do dobra uczynionego jeszcze inne dobro, w naszym przypadku w postaci nowego prenumeratora Echa i Biblioteki. Zwracam tu uwagę na fakt, Ŝe nie moŝe to być tylko prenumerator formalny, który zostaje prenumeratorem tylko po to aby wypaść dobrze przed osobą, która go o to prosi. Ten typ prenumeratorów nie jest trudno znaleść. Och jeŝeli my sami bylibyśmy przekonani o naszej działalności i bylibyśmy gorąco rozentusiazmowani! Podczas moich konferencji obserwowałam często, Ŝe tylko własny entuzjazm i własne przekonanie mogą pociągnąć. Gdzie ich brak, nawet najbardziej przekonywująca mowa pozostaje bez efektu. I jeszcze raz: dziękuję Bogu i wszystkim Wam Ŝyczę błogosławieństwa BoŜego! I równocześnie bardzo Was proszę abyście wspierali mnie i moje dzieło waszymi Ŝarliwymi modlitwami. Módlmy się zjednoczeni i pracujmy zjednoczeni abyśmy mogli być w przyszłości zjednoczeni wiecznie aby czwalić i adorować Boga! Wasza zawsze wdzięczna i wierna słuŝebnica w Panu M. T. Ledóchowska Rzym, ul. Olmata 16, styczeń

rok CXXII nr 10 / październik 2014 Urok afrykańskich imion / Animatorzy misyjni Niedziela Misyjna / Różne są dary łaski

rok CXXII nr 10 / październik 2014 Urok afrykańskich imion / Animatorzy misyjni Niedziela Misyjna / Różne są dary łaski rok CXXII nr 10 / październik 2014 Urok afrykańskich imion / Animatorzy misyjni Niedziela Misyjna / Różne są dary łaski Od Redakcji przedostatnią niedzielę października obchodzimy w Ko- W ściele Światowy

Bardziej szczegółowo

Niezwykły przypadek Clarity

Niezwykły przypadek Clarity Niezwykły przypadek Clarity Udokumentowana historia opętania Siedemnastoletnia Clarita Villaneuva miała tragiczne Ŝycie. Nie pamięta ojca. Nie wie czy umarł, czy opuścił jej matkę. Historia, którą chcę

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE

ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE OJCIEC JÓZEF WRZESIŃSKI ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE Cahiers de Baillet, Éditions Quart Monde Cahiers de Baillet to seria wydawnicza publikująca teksty napisane przez ojca Józefa Wresińskiego, jak też szkice

Bardziej szczegółowo

Boskie objawienie piekła - czas dobiega końca - Kathryn Mary Baxter

Boskie objawienie piekła - czas dobiega końca - Kathryn Mary Baxter Boskie objawienie piekła - czas dobiega końca - Kathryn Mary Baxter KsiąŜka ta dedykowana jest dla chwały Boga Ojca, Boga Syna, oraz Boga Ducha Świętego Wprowadzenie Zdaję sobie sprawę, Ŝe bez ponadnaturalnej

Bardziej szczegółowo

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni.

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. Zasady ewangelii Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. 1 Nefi 15:14 Zasady ewangelii Wydane przez Kościół Jezusa Chrystusa

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Josemaríi Escrivy w intencji pracy

Nowenna do św. Josemaríi Escrivy w intencji pracy Nowenna do św. Josemaríi Escrivy w intencji pracy Dzień pierwszy Praca jako droga do świętości Przychodzimy by jeszcze raz zwrócić uwagę na przykład Jezusa, który przez trzydzieści lat przebywał w Nazarecie

Bardziej szczegółowo

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek MOC BOŻEGO SŁOWA od redakcji duchowość komunii Carlos Garcia Andrade CMF: KU TEOLOGII SŁOWA 3 świadkowie Camillo Bianchin OFM: DO ZOBACZENIA, PADRE NOVO! 12 doświadcrenia Róża Wilczek: PANIE, DO KOGÓŻ

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

Nasze dzieci, nasza odpowiedzialność, nasz czas

Nasze dzieci, nasza odpowiedzialność, nasz czas Seminarium rodzicielskie Nasze dzieci, nasza odpowiedzialność, nasz czas 66 Nasze dzieci, nasza odpowiedzialność, nasz czas Być rodzicem chrześcijaninem w dzisiejszych czasach autor Carina Lillbäck-Larsson

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Projektu

Regulamin Małopolskiego Projektu Regulamin Małopolskiego Projektu Mieć wyobraźnię miłosierdzia przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym w roku szkolnym 2014/2015 1 Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

Jezu, zburz wszystkie mury

Jezu, zburz wszystkie mury Jezu, zburz wszystkie mury 7 DNIOWE MODLITEWNE OBLĘŻENIE JERYCHA Ks. Kamil Spolankiewicz (POLECANA, SKUTECZNA PRAKTYKA DUCHOWA DLA WSZYSTKICH INTENCJI) I. Przeczytać z listu św. Pawła do Efezjan z rozdziału

Bardziej szczegółowo

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego Chrystusa, i wszystkie Dary, których udziela On ludzkości. Módl się, droga Matko, aby wszystkim duszom został przyznany Dar Zbawienia Wiecznego. Chroń mnie przed jedną światową religią (158) Modlitwa Krucjaty

Bardziej szczegółowo

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie Modlić się aby żyć Katechezy Benedykta XVI o modlitwie 1 1. Modlitwa pogan - Katecheza z 4 maja 2011 r. Drodzy bracia i siostry, Chciałbym dziś rozpocząć nową serię katechez. Po katechezach poświęconych

Bardziej szczegółowo

Życie chrześcijanina według adhortacji papieża Franciszka Evangelii Gaudium

Życie chrześcijanina według adhortacji papieża Franciszka Evangelii Gaudium 1 Ks. Andrzej Muszala Życie chrześcijanina według adhortacji papieża Franciszka Evangelii Gaudium Adhortacja to szczególny rodzaj wypowiedzi papieskiej. Nie posiada ona rangi encykliki, podającej ważne

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM Wallace Wattles Niniejsza książka jest darmowa (wygasły na nią prawa autorskie) i powinna dotrzeć do jak największej ilości osób. Jeśli znasz kogoś, kogo mogłaby zainteresować

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM Wallace Wattles Niniejsza książka jest darmowa (wygasły na nią prawa autorskie) i powinna dotrzeć do jak największej ilości osób. Jeśli znasz kogoś, kogo mogłaby zainteresować

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0860-8474. Nasza Rodzina. czasopismo kościoła nowoapostolskiego

PL ISSN 0860-8474. Nasza Rodzina. czasopismo kościoła nowoapostolskiego PL ISSN 0860-8474 Nasza Rodzina czasopismo kościoła nowoapostolskiego Rok 26 Nr 10 Październik 2014 S Ł O W O W S T Ę P N E Żniwa czy owocobranie zawsze są piękną sprawą. Coś urosło, wydało owoce, mogło

Bardziej szczegółowo

Możesz uzdrowić swoje życie

Możesz uzdrowić swoje życie Louise L. Hay Możesz uzdrowić swoje życie przekład: Teresa Kruszewska Paulina Remiszewska-Drążkiewicz Wydawnictwo MEDIUM Przedmowa Gdybym miał być zesłany na bezludną wyspę i mógł zabrać ze sobą tylko

Bardziej szczegółowo

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Podczas oczekiwania na pociąg podszedłem do stojących kolporterów Strażnicy, jeden z nich trzymał w ręku między innymi Strażnicę 21/1995 roku, w której odwołano

Bardziej szczegółowo

Post. Cz. I - Moc ze słabości

Post. Cz. I - Moc ze słabości Post Cz. I - Moc ze słabości Potrzeba wyrzeczeń i oddzielenia życia dla Jezusa Duch tego świata potrafi manifestować się w subtelny i wyrafinowany sposób. Przekonuje wszystkich do swoich racji i wspaniałych

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093 ISSN 1428-3093 Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki ŻYĆ JUBILEUSZEM! Już ponad dziewięć miesięcy dzieli nas od chwili, gdy papież Jan Paweł II w noc

Bardziej szczegółowo

I. BOŻE RZĄDY PRZEZ WSPÓLNE WSTAWIENNICZE UWIELBIENIE

I. BOŻE RZĄDY PRZEZ WSPÓLNE WSTAWIENNICZE UWIELBIENIE Jak mamy żyć? I. BOŻE RZĄDY PRZEZ WSPÓLNE WSTAWIENNICZE UWIELBIENIE A. Bóg obdarzył rasę ludzką wielką godnością. Mamy wolną wolę, co oznacza, że mamy możność podejmowania decyzji, które sprawiają rzeczywistą

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

PROCES DUCHOWEGO UZDRAWIANIA SŁUGI BOŻEGO JACQUESA FESCHA W ŚWIETLE DZIENNIKA WIĘZIENNEGO:

PROCES DUCHOWEGO UZDRAWIANIA SŁUGI BOŻEGO JACQUESA FESCHA W ŚWIETLE DZIENNIKA WIĘZIENNEGO: ZOFIA PAŁUBSKA STUDIA TEOLOGICZNE NAWRÓĆCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ 32(2014) PROCES DUCHOWEGO UZDRAWIANIA SŁUGI BOŻEGO JACQUESA FESCHA W ŚWIETLE DZIENNIKA WIĘZIENNEGO: Jacques Fesch, Za pięć godzin

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego.

WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego. WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego. TOM II Nadszedł Czas Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności Pańskiej,

Bardziej szczegółowo

Życie w łasce franciszkanina świeckiego

Życie w łasce franciszkanina świeckiego Życie w łasce franciszkanina świeckiego Materiały do formacji permanentnej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce NA ROK 2014 1. Natura łaski (KKK 1996 2005) O. Andrzej Romanowski OFMCap 2. Żyć

Bardziej szczegółowo

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił!

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Mk 1,14 20 PONIEDZIAŁEK Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Czas się wypełnił to są pierwsze słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii św. Marka. Spróbujmy je skomentować. Również w naszym

Bardziej szczegółowo

Wiadomości Misyjne. Sekretariatu Misyjnego Franciszkanów Prowincji św. Jadwigi. Nr 4 (2/07) Czerwiec 2007

Wiadomości Misyjne. Sekretariatu Misyjnego Franciszkanów Prowincji św. Jadwigi. Nr 4 (2/07) Czerwiec 2007 Wiadomości Misyjne Sekretariatu Misyjnego Franciszkanów Prowincji św. Jadwigi Nr 4 (2/07) Czerwiec 2007 Odważmy się żyć Ewangelią W numerze: Najnowsze wiadomości z pracy naszych misjonarzy List O. Sebastiana

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa. Potrzeba kochania

Spis treści Przedmowa. Potrzeba kochania Spis treści Przedmowa Wprowadzenie Potrzeba kochania Kto mówi: «kobieta», mówi: «kłopot»? Niedane pocałunki Eros i twórczość Ojcostwo w kapłaństwie Głos z wewnątrz Potrzeba kochania Na ostatnim Synodzie

Bardziej szczegółowo

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Rok XVII nr 17 (366) 1-15 października 2008 r. Fot. Anna Tokarska Potrzeba było mądrości, duchowej wrażliwości i świętości życia ks. Michała Sopoćki, by

Bardziej szczegółowo