Uroki kulturowe Ziemi Parczewskiej Zespó³ Pa³acowy w Milanowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uroki kulturowe Ziemi Parczewskiej Zespó³ Pa³acowy w Milanowie"

Transkrypt

1 Powiat w obiektywie Œpiewaj¹cy S³owik 2011 w Parczewie Nr 5 (108) Maj 2011 Miesiêcznik spo³eczno-kulturalny Powiatu Parczewskiego Rok X Podsumowanie konkursu ortograficznego Z³ote Pióro Starosty Parczewskiego Z ycia Powiatu W numerze: Uroczystoœci 3 Maja Diecezjalny Dzieñ Rodziny Œladami Pieœni i Tradycji 2011 w Paszenkach Zaproszenie do konkursów Laureaci konkursów i przegl¹dów Badania mammograficzne Plener RzeŸbiarski tu, tu Ze œwiata czterech stron Wyjazdowe szkolenie bibliotekarzy Gwiazdy nad Bugiem Inauguracja sezonu wêdkarskiego Jezioro Libiszowskie czeka Ze sportu fot. Andrzej Chodacki Wydawca: Adres redakcji: Zespó³ Redakcyjny Wspó³praca Druk: Parczewskie Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury w Parczewie Parczew, ul. Jana Paw³a II 36; Mieczys³aw Bielski, Jan Najs, Stanis³aw Jadczak /redaktor naczelny/, Bogumi³a Sarnowska, Lechos³aw P³owaœ, Anna Ignatowicz, Urszula Jószczuk, Marlena Mazur Powiatowa Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury w Parczewie, Starostwo Powiatowe w Parczewie Zak³ad Poligraficzny AWA-DRUK Radzyñ Podlaski, ul. D¹browskiego 4a, tel./fax /83/ Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania korekt i doboru publikowanych materia³ów. Materia³y przekazane do publikacji nie podlegaj¹ zwrotowi. Uroki kulturowe Ziemi Parczewskiej Zespó³ Pa³acowy w Milanowie ISSN

2 2 Uroczystoœci 3 Maja w Parczewie Powiatowy Dzieñ Stra aka w Parczewie Fotorelacja z Przegl¹du Kapel i Œpiewaków Ludowych w Paszenkach 15

3 14 Inauguracja sezonu wêdkarskiego Sezon wêdkarski 2011zacz¹³ siê na dobre. Inauguracja tegorocznego sezonu odby³a siê 30 kwietnia nad Jez. Skomelno w Starym Orzechowie. Tradycyjnie ju od kilku lat dzier awca tego jeziora sp. z o.o. DODO i jej Prezes Stanis³aw Kuszyk na inauguracjê organizuj¹ zawody wêdkarskie w dwóch kategoriach: spinningowej i sp³awikowej po³¹czone ze spotkaniem wêdkarzy przy tradycyjnej zupie rybnej. Dzieci i m³odzie od 5 do 14 lat (z opiekunem) startuj¹ tylko w kategorii sp³awikowej, natomiast doroœli w kategorii spinningowei i sp³awikowej. Zawody spinningowe odbywaj¹ siê z w³asnych œrodków p³ywaj¹cych, Zawody sp³awikowe s¹ z pomostów na zasadzie losowania stanowisk. W zawodach bierze corocznie udzia³ kilkudziesiêciu wêdkarzy z Lublina i terenu ca³ego województwa. W tym roku by³o ich 62. Najlepsi wêdkarze w ka dej kategorii otrzymali puchary i dyplomy ufundowane przez organizatora i w³adze samorz¹dowe województwa Lubelskiego, powiatu Parczewskiego i gminy Sosnowica. /V/ Jezioro Libiszowskie czeka na wêdkarzy W tym roku na wêdkarzy czeka ciekawa woda - jezioro Bia³e Sosnowickie (Libiszowskie). W³aœciciel tego jeziora Gospodarstwo Rybackie Polesie w Sosnowicy podobnie jak w latach ubieg³ych. udostêpnia je do wêdkowania we wszystkie dni tygodnia za wykupieniem stosownego pozwolenia. Oto ceny pozwoleñ na 2011 r: 1. pozwolenie 1-dniowe - 30 z³. 2. pozwolenie 2-dniowe - 50 z³ 3. pozwolenie 7-dniowe 100 z³ 4. pozwolenie 14-dniowe 150 z³ 5. pozwolenie 2 miesiêczne 350 z³ 6. pozwolenie ca³osezonowe z³ Na miejscu jest mo liwoœæ cumowania w³asnej ³odzi za odp³atnoœci¹ 100 z³ na sezon. Jest równie mo liwoœæ wypo yczenia ³odzi za odp³atnoœci¹ 25 z³ za dzieñ. W jeziorze mo na z³owiæ ró ne gatunki ryb np. karpie, sumy, sandacze, szczupaki, liny, amury, to³pygi, karasie, sumiki kar³owate, p³ocie, leszcze, wzdrêgi. Spotyka siê tu medalowe okazy ryb. Tegoroczny regulamin po³owów na tym jeziorze zezwala na ³owienie tylko w porze dziennej tj. od wschodu do zachodu s³oñca. Z w³asnych œrodków p³ywaj¹cych mo na ³owiæ ca³y tydzieñ. Zabronione jest ³owienie ryb drapie nych na ywca lub martw¹ rybkê oraz u ywanie silników do ³odzi. Na wêdkarzy czeka równie Rybakówka oferuj¹ca noclegi. Pozwolenia na wêdkowanie mo na nabyæ w biurze Gospodarstwa Rybackiego Polesie w Sosnowicy, Sosnowica Dwór 1 tel lub punkcie sprzeda y ryb w Libiszowie / czynny ca³a dobê/ tel Zapraszamy wêdkarzy - mi³oœników relaksu nad du ¹, spokojn¹ i rybn¹ wodê./v/ IGRZYSKA M ODZIE Y SZKOLNEJ 2010/11 Puchar Powiatowego Szkolnego Zwi¹zku Sportowego w Parczewie zdoby³ zespó³ dziewcz¹t SP 1 uków w sk³adzie: Szczygielska Joanna, Wierzbicka Dominika, Antoniak Daria, W³odarczyk Justyna, Milewska Laura, K¹kol Natalia oraz ch³opców SP 5 Bia³a Podlaska w sk³adzie: Sacharczuk ukasz, Bober Bartosz, Torbowiec Kacper, Paluch Aleksander, Ho³ownia Mateusz, Stanis³awek Kacper. Dziewczêta ze Szko³y Podstawowej Nr 1 w Parczewie uklasyfikowa³y siê na 7 pozycji 10 pkt klasyfikacja koñcowa pkt, opiekun Anna Somianek a dru yna ch³opców SP 1 Parczew 12 pkt klasyfikacja koñcowa pkt, opiekun Marek Kowalski.Przed wyjazdem na Fina³ Wojewódzki, przypominamy o obowi¹zku posiadania imiennej listy zawodników podpisanej przez Dyrektora Szko³y, aktualnej legitymacji szkolnej i kserokopii wp³aty wpisowego.powiatowy Szkolny Zwi¹zek Sportowy w Parczewie dziêkuje Dyrekcji i pracownikom MOSiR w Parczewie za udostêpnienie obiektu i pomoc przy organizacji zawodów. W uroczystym Otwarciu Imprezy oraz wrêczaniu pucharów i pami¹tkowych dyplomów uczestniczyli: * Wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu Parczewskiego- S. Langa, * Przewodnicz¹cy ZPSZS w Parczewie - Z. Serafin, * Sekretarz ZPSZS w Parczewie -A. Hulajko Zawody finansowane ze œrodków Urzêdu Marsza³kowskiego w Lublinie oraz MSiT. Wszystkie dru yna (wœród dziewcz¹t i ch³opców) otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy. /PSZS/ Fina³u SZS Rejonu Bia³a Podlaska Pi³ka no na ch³opców GIMNAZJADA 2010/11 Na obiektach MOSiR w Parczewie, przy Al. Jana Paw³a II 1 odby³y siê 9 maja zawody Pi³ka no na ch³opców GIMNAZJADA 2010/11, finansowane ze œrodków Urzêdu Marsza³kowskiego w Lublinie. System gier: po eliminacjach powiatowych piêæ najlepszych dru yn awansowa³o do Fina³u Rejonu. Czas gry: 2 x 20 minut + 2 min. Przerwy Koñcowa kolejnoœæ: 1 m Publiczne Gimnazjum nr 4 Bia³a Podlaska (powiat BP. miasto) 16 pkt awans do Fina³u Wojewódzkiego opiekun Dariusz Banaszuk 2 m Gimnazjum Janów Podlaski 15 pkt op. Grzegorz Demianiuk 3 m Gimnazjum nr 1 uków 14 pkt op. Jakub Ostrowski 4 m Gimnazjum Siemieñ 13 pkt op. Cezary G³ówka Zwyciêski zespó³ awansowa³ do Fina³u Wojewódzkiego w Kraœniku Fabrycznym, który odby³ siê na obiekcie MOSiR. Wszystkie zespo³u otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy. Powiatowy Szkolny Zwi¹zek Sportowy w Parczewie dziêkuje Dyrektorowi i pracownikom MOSiR w Parczewie za udostêpnienie i przygotowanie obiektu oraz nauczycielom wychowania fizycznego Dariuszowi Dziubie i Andrzejowi Kopiñskiemu za pomoc przy przeprowadzenie Turnieju. /PSZS/ Diecezjalny Dzieñ Rodziny W niedzielê 8 maja odby³ siê w Parczewie Diecezjalny Dzieñ Rodziny. By³ on po³¹czony z X rocznic¹ koronacji obrazu Matki Bo ej Królowej Rodzin, który znajduje siê w parczewskim sanktuarium. Spotkanie rozpoczê³a katecheza na temat sakramentalnoœci ma³ eñstwa, wyg³oszona przez bp. Kiernikowskiego. - Cz³owiek stworzony na obraz i podobieñstwo Boga jest sakramentem. Pojawia siê jednak problem, na ile pojmujemy nasze ycie sakramentalnie. K³ad¹c nacisk na sakramentalny charakter ma³ eñstwa i rodziny w chrzeœcijañskiej koncepcji, na pierwszy plan wysuwa siê przymierze, które bêdzie dokonywa³o siê miêdzy Bogiem a dwojgiem ludzi. Przez sakrament ma³ eñstwa mê czyzna i kobieta wchodz¹ w tajemnicê samego Boga, objawion¹ w misterium paschalnym Jezusa Chrystusa naucza³ Biskup Siedlecki. - Ma³ eñstwo chrzeœcijañskie to zawierzenie siê dwojga wierz¹cych mocy Boga z ufnoœci¹, i to On uczyni ich jednym cia³em w Chrystusie. Partnerami przymierza ma³ eñskiego s¹: z jednej strony Bóg, a z drugiej mê czyzna i kobieta w ich wzajemnej relacji. Jest to jedyne w swoim rodzaju zwi¹zanie siê z drugim cz³owiekiem dla prze ywania sakramentu jednoœci, przekraczaj¹ce ludzki rozum i tylko ludzkie si³y -mówi³ Ksi¹dz Biskup. Diecezjalny Dzieñ Rodziny ubogaci³y cztery œwiadectwa ma³ onków, którzy doœwiadczyli w swoim yciu obecnoœci Boga. Po œwiadectwach, ks. Jacek Sereda diecezjalny duszpasterz rodzin, zaprezentowa³ nowy program formacyjny dla narzeczonych. Program sk³ada siê z oœmiu katechez. Bêdzie obowi¹zywa³ w ca³ej diecezji od 1 wrzeœnia 2011 r. - Katechezy te maj¹ pomóc we w³aœciwym przygotowaniu siê do przyjêcia sakramentu ma³ eñstwa. W przygotowaniu tym nie chodzi o zaliczenie katechez, lecz ukszta³towanie w sobie chrzeœcijañskiej koncepcji ma³ eñstwa, nierozerwalnej wspólnoty mê czyzny i kobiety opartej na przymierzu dwojga ludzi z Chrystusem- mówi³ ks. Jacek Sereda. - Œwiat potrzebuje œwiadectwa chrzeœcijañskich ma³ onków, którzy yj¹ w jednoœci moc¹ mi³oœci zdolnej przebaczaæ i traciæ ycie. Je eli przyjrzymy siê dzisiejszym rodzinom chrzeœcijañskim, to z ³atwoœci¹ zobaczymy jak daleko ich ycie odbiega od Ewangelii. Katechezy przygotowane przez Duszpasterstwo Rodzin w jakiejœ czêœci chc¹ zape³niæ tê lukê i pomóc narzeczonym w dojrza³ym i odpowiedzialnym wejœciu w przymierze ma³ eñskie. Szczytowym momentem parczewskich uroczystoœci by³a Eucharystia w intencji rodzin, której przewodniczy³ Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski. Podczas Eucharystii mia³a miejsce instalacja dwóch nowych kanoników Kapitu³y Parczewskiej: ks. S³awomira Olopiaka i ks. Adama Turemki. Znakiem zewnêtrznym godnoœci kanonickiej jest dystynktorium. Obok mantoletu stanowi ono element kanonickiego stroju chórowego. Po Mszy œw. ma³ onkowie spotkali siê z Ksiêdzem Biskupem na wspólnej agapie, przygotowanej przez miejscow¹ wspólnotê parafialn¹. Specjalnie dla najm³odszych przygotowano równie miasteczko zabaw. O godz odby³ siê koncert w wykonaniu Warszawskiej Orkiestry Wojska Polskiego. Diecezjalny Dzieñ Rodziny w Parczewie by³ doœwiadczeniem ywego Koœcio³a, œwiêtuj¹cego obecnoœæ zmartwychwsta³ego Pana, a jednoczeœnie promieniuj¹cego œwiadectwem wiary oraz ma³ eñskiej mi³oœci, która sprawia, e mo na byæ szczêœliwym w ma³ eñstwie, niezale nie od up³ywaj¹cych lat i zmieniaj¹cych siê warunków ycia. Organizatorami spotkania byli parafia œw. Jana Chrzciciela w Parczewie na czele z proboszczem ks. pra³atem Tadeuszem Lewczukiem oraz Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Siedleckiej. /A.I/ Œwiêto 3 Maja W bie ¹cym roku obchodziliœmy 220 rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody œwiêta majowego w Parczewie zosta³y zorganizowane przez Radê i Zarz¹d Powiatu w Parczewie oraz Starostwo Powiatowe w Parczewie. Uroczystoœci rozpocz¹³ przemarsz uczestników obchodów od siedziby Starostwa Powiatowego w Parczewie pod pomnik Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Po z³o eniu kwiatów pochód z³o ony z delegacji wraz z pocztami sztandarowymi uda³ siê do Bazyliki Mniejszej, gdzie zosta³a odprawiona uroczysta Msza œw. w intencji Ojczyzny. Nastêpnie wszyscy uczestnicy majowego œwiêta udali siê pod pomnik Odzyskania Niepodleg³oœci, gdzie odby³a siê oficjalna czêœæ obchodów. Przedstawiciele samorz¹du lokalnego, s³u by mundurowe, ksiê a, kombatanci, m³odzie szkó³ z terenu powiatu, przedstawiciele instytucji i zak³adów pracy oraz partii politycznych z³o yli wi¹zanki kwiatów. Okolicznoœciowe przemówienie wyg³osi³ Kazimierz Jaszczuk Przewodnicz¹cy Rady Powiatu w Parczewie. Ca³¹ uroczystoœæ uœwietni³a M³odzie owa Orkiestra Dêta Urzêdu Miejskiego w Parczewie./Ai/ Powiatowy Dzieñ Stra aka W dniu 15 maja br. odby³ siê Powiatowy Dzieñ Stra aka. G³ówne uroczystoœci mia³y miejsce na placu Komendy Powiatowej PSP. Uroczystoœci rozpoczê³y siê od przemarszu ulicami Parczewa pochodu delegacji stra aków. Tradycyjnie ju wyst¹pi³a orkiestra OSP z Milanowa. Nastêpnie w Bazylice Mniejszej zosta³a odprawiona uroczysta Masz Œw. koncelebrowana przez miêdzy innymi ks. pra³ata Tadeusza Lewczuka i ks. kapelana po arników Andrzeja Biernata. Po mszy uczestnicy wymarszu ruszyli ponownie w kierunku Komendy Powiatowej PSP gdzie na placu odby³ siê uroczysty apel. Wœród goœci obecni byli miêdzy innymi pose³ na sejm RP Franciszek Jerzy Stefaniuk i Zastêpca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie m³. bryg. Gustaw W³odarczyk. Uroczystego otwarcia stra ackiego œwiêta i powitania goœci dokona³ Prezes Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP, jednoczeœnie Starosta Parczewski Waldemar Wezgraj w przemówieniu nawi¹za³ do trudu i ryzyka, jakie niesie ze sob¹ zawód stra aka. W dniu dzisiejszym po uroczystej mszy œwiêtej spotykamy siê na corocznym, tradycyjnym, naszym powiatowym dniu stra aka. Z okazji tegorocznego dnia stra aka przekazuje pañstwu najserdeczniejsze pozdrowienia oraz wyrazy najwy szego szacunku. Dziêkuje za codzienn¹ realizacjê zadañ. Za ofiarnoœæ i profesjonalizm podczas akcji ratowniczogaœniczych. Dziêki waszym dzia³aniom, zaanga owaniu i poœwiêceniu, polskie po arnictwo jest nowoczesn¹ i ciesz¹c¹ siê spo³ecznym zaufaniem formacj¹. S³owa uznania kieruj¹ równie do m³odzie y stra ackiej, która niesienie pomocy drugiemu cz³owiekowi obra³a za cel swojej drogi yciowej. yczê wszystkim pomyœlnoœci w realizacji planów i zamierzeñ s³u ¹cych dalszej poprawie wspólnego bezpieczeñstwa powiedzia³ Starosta Parczewski Waldemar Wezgraj. Wyró niaj¹cym siê stra akom zosta³y wrêczone odznaczenia, awanse, decyzje i nagrody pieniê ne. /K.W/ Wystêp parczewskich piosenkarzy w Lubomlu W dniu 27 kwietnia br. w Lubomlu (Ukraina) odby³ siê coroczny Festiwal Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej pn. Gwiazdy nad Bugiem. Na zaproszenie strony ukraiñskiej do Lubomla wyjecha³a z Parczewa grupa m³odych piosenkarzy w sk³adzie: Julia Trojanowska, Marcelina Trojanowska, Miko³aj Zieñczuk, Katarzyna Golecka i Paulina Lewczuk pod przewodnictwem Kierownika Wydzia³u Edukacji i Spraw Spo³ecznych Starostwa Powiatowego mgr Jana Najsa. Nasi m³odzi wykonawcy wyst¹pili poza konkursem, jako honorowi goœcie. Ka dy z nich wykona³ dwa utwory w jêzyku polskim lub angielskim. Wystêpy naszych piosenkarzy zosta³y przyjête bardzo dobrze i wysoko ocenione przez publicznoœæ. Teraz czekamy na rewizytê m³odych wykonawców z Ukrainy na podobnym konkursie w Parczewie. /V/ 3

4 4 ZAPROSZENIE DO KONKURSU LITERACKIEGO Parczewskie Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury, Starostwo Powiatowe w Parczewie, Powiatowa Biblioteka Publiczna Centrum Kultury w Parczewie, Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. M. Konopnickiej w Milanowie oraz Biblioteka Pedagogiczna w Bia³ej Podlaskiej Filia w Parczewie, og³aszaj¹ VIII Regionalny Konkurs Literacki im. Apolinarego Nosalskiego MYŒLI w S OWA ZAMKNIÊTE. Ide¹ tego konkursu jest pobudzenie wra liwoœci i aktywnoœci twórczej, promocja talentów literackich, a w 2011r., zwrócenie uwagi twórców i czytelników, na wielkich Polaków, laureatów Nagrody Nobla. Konkurs ma charakter otwarty zarówno pod wzglêdem treœci utworów, jak i wieku twórców. Utwory bêd¹ oceniane w czterech kategoriach: I - dzieci szkó³ podstawowych II uczniowie gimnazjów III m³o dzie szkó³ ponadgimnazjalnych IV doroœli Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nades³anie w maszynopisie, (w 3 egzemplarzach) i na CD 1-2 wierszy lub jednego tekstu prozaicznego (esej, reporta, nowela, opowiadanie, list, kartka z pamiêtnika do 3 stron). Na konkurs nie wolno przesy³aæ utworów wczeœniej publikowanych i nagradzanych. Uczestnicy mog¹ uzyskaæ nagrodê specjaln¹, za tekst prezentuj¹cy sylwetkê i dorobek jednego z polskich laureatów Nagrody Nobla, bêd¹cy trwa³ym wk³adem w rozwój ludzkoœci i naszego narodu. Laureaci konkursu (I,II,III miejsce) otrzymaj¹ nagrody pieniê ne, wyró nieni nagrody rzeczowe, ufundowane przez organizatorów i sponsorów. Regulamin konkursu dostêpny jest w bibliotekach, gminnych oœrodkach kultury i szko³ach na terenie ca³ego powiatu oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Parczewie Konkurs odbywa siê pod honorowym patronatem Starosty Parczewskiego i Wójta Gminy Milanów. Og³oszenie wyników nast¹pi w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Milanowie w paÿdzierniku 2011 r. Nagrodzone i wyró nione utwory bêd¹ publikowane w prasie regionalnej i tomiku pokonkursowym. Termin nadsy³ania prac: do 24 czerwca 2011 r. na adres: Parczewskie Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury Parczew, ul. Jana Paw³a II 36 kontakt: tel Kamila Sternik lub , Teresa Bo ym Kamila Sternik Laureatka Konkursu Przebudzony do ycia Dnia 5 maja 2011 r. w Wojewódzkim Oœrodku Kultury w Lublinie odby³ siê Turniej Wojewódzki V Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla gimnazjalistów Przebudzeni do ycia. Jury w sk³adzie Anna Krawczyk, Anna Paluch, Mateusz Nowak po wys³uchaniu prezentacji 20 recytatorów z woj. lubelskiego przyznali nagrody i wyró nienia. Powiat parczewski reprezentowa³a Karolina Klimiuk z Gimnazjum w Podedwórzu, instruktor Iwona Kolada, która otrzyma³a wyró nienie za interpretacjê utworów: Koniec i pocz¹tek Wis³awy Szymborskiej oraz fr. Pamiêtnika narkomanki Barbary Rosiek. Jury konkursowe zwróci³o uwagê na wysoki poziom prezentacji konkursowych oraz ró norodny repertuar uczestników. Gratulujemy sukcesu Karolinie i jej opiekunce artystycznej - z nadziej¹ ponownego spotkania za rok. /K. Sternik / POLSCY NOBLIŒCI Maria Sk³odowska-Curie ( ) Wybitna uczona urodzona w Polsce, wiêkszoœæ ycia i kariery naukowej spêdzi³a we Francji.. Dwukrotnie wyró niona Nagrod¹ Nobla za osi¹gniêcia naukowe w 1903 z fizyki wraz z mê em Piotrem Curie za badania nad zjawiskiem promieniotwórczoœci i 1911 z chemii za wydzielenie czystego radu. Henryk Sienkiewicz Pseudonim Litwos ( ) polski prozaik; Laureat literackiej Nagrody Nobla Jeden z najpopularniejszych pisarzy XX w. Wywodzi³ siê z zubo a³ej rodziny ziemiañskiej. Od 1855 przebywa³ w Warszawie, studiowa³ prawo. Najwa niejsze utwory: Szkice wêglem, Latarnik, W pustyni i w puszczy, Krzy acy, Rodzina Po³anieckich, Trylogia, Quo vadis. W³adys³aw Stanis³aw Reymont ( ) Urodzi³ siê we wsi Kobiele Wielkie k. Radomska. W 1885 r. otrzyma³ krawiecki patent czeladniczy - jedyne w yciu formalne œwiadectwo swego wykszta³cenia. Zmar³ w Warszawie. Zosta³ pochowany na Pow¹zkach. Literack¹ Nagrodê Nobla otrzyma³ w 1924r. Dorobek pisarski Reymonta obejmuje ok. 30 obszernych tomów prozy. Najbardziej znane: Ch³opi, Ziemia Obiecana Czes³aw Mi³osz ( ) polski poeta, prozaik, eseista, historyk literatury, t³umacz. Laureat literackiej Nagrody Nobla w 1980r., Laureat Nagrody Nike '98. Cechowa³o go etyczne spojrzenie na œwiat znieprawionej cywilizacji, co uwidacznia siê równie w eseistyce i publicystyce. W 1981 r. otrzyma³ doktorat honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a w 1989 r. Uniwersytetu Jagielloñskiego. Lech Wa³êsa (1943-) dzia³acz zwi¹zkowy, polityk, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej , laureat pokojowej Nagrody Nobla w W grudniu 1970 cz³onek stoczniowego Komitetu Strajkowego. Doktor honoris causa kilkunastu uniwersytetów. Wis³awa Szymborska (1923-) polska poetka, krytyk literacki, laureatka literackiej Nagrody Nobla w Urodzona w Prowencie, od 1931 mieszka w Krakowie. Studiowa³a polonistykê i socjologiê na Uniwersytecie Jagielloñskim. Doktor honoris causa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu NASZ MI OSZ prasowo-czytelniczy konkurs wiedzy Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. opaciñskiego w Lublinie og³osi³a konkurs prasowo-czytelniczy o yciu i twórczoœci Czes³awa Mi³osza - jednego z najwybitniejszych pisarzy XX w. Konkurs ma charakter otwarty. Regulamin konkursu oraz kupon z pytaniami dostêpne s¹ na stronie internetowej WBP pod adresem: oraz w bibliotekach publicznych pow. parczewskiego. Odpowiedzi na pytania wraz z danymi osobowymi nale y przes³aæ do 17 czerwca 2011r. na adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. opaciñskiego, ul. Narutowicza 4, Lublin, z dopiskiem: Konkurs Nasza Mi³osz. Wy³onienie laureatów odbêdzie siê 30 czerwca 2011r. (w 100. Rocznicê urodzin Cz. Mi³osza) w siedzibie WBP w Lublinie. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biblioteki. ZAPRASZAMY! K. Sternik W bibliotece o gatunkach dziennikarskich Wa ne miejsce w zbiorach gromadzonych i udostêpnianych przez Biblioteki zajmuje prasa. Popularyzowanie jej czytelnictwa to istotna czêœæ edukacji czytelniczej i medialnej. Zrozumienie dla powy szego faktu zaakcentowano w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Krystyny Krahelskiej w Sosnowicy, organizuj¹c spotkanie temat gatunki dziennikarskie dla Doros³ych cz³onków Dyskusyjnego Klubu Ksi¹ ki i uczniów klasy trzeciej miejscowego Gimnazjum. Dr hab. Adrian Uljasz prof. UR z Zak³adu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, wspó³pracuj¹cy od kilku lat z Bibliotek¹, wyg³osi³ prelekcjê na temat historii i wspó³czesnoœci rodzajów oraz gatunków dziennikarskich na œwiecie i w Polsce. Prof. Uljasz zajmuje siê naukowo, a tak e w roli dydaktyka kultur¹ prasy i ksi¹ ki z okresu XIX-XXI wieku i wspó³czesnym nowym medium, jakim jest Internet. Wyst¹pienie stanowi³o dla M³odzie y rozszerzenie wiadomoœci z jêzyka polskiego i wiedzy o spo³eczeñstwie. Mówi³ o podstawowym podziale gatunków dziennikarskich na rodzaje informacyjny i publicystyczny. Gatunki informacyjne to m.in. wzmianka, notatka, zapowiedÿ, sprawozdanie i relacja, a do publicystycznych nale ¹ artyku³, recenzja i esej. Prelegent popularyzowa³ te gatunki mieszane, informacyjno publicystyczne, takie jak wywiad czy internetowy czat i hipertekst. Upowszechnia³ wiedzê na temat gatunków dziennikarskich wystêpuj¹cych w prasie, telewizji, radio i Internecie. Po³o y³ nacisk na edukacjê literack¹ wymieniaj¹c nazwiska wybitnych zagranicznych i polskich pisarzy z XIX i XX wieku, znanych w roli autorów felietonów i reporta y. Nie zapomnia³ o fotograficznych gatunkach dziennikarskich. Zwróci³ uwagê na zjawisko konwergencji, czyli wzajemnego przenikania siê rozmaitych mediów. Dawa³ liczne przyk³ady z mediów ogólnopolskich, regionalnych lubelskich i lokalnych parczewskich. Zachêca³ M³odzie do korzystania z bibliotecznych zbiorów ksi¹ kowych i prasowych, a tak e odwiedzania publicznego punktu dostêpu do Internetu dzia³aj¹cego w Bibliotece. Uczniowie i Doroœli goœcie wys³uchali z zainteresowaniem wyst¹pienia. M³odzie przegl¹da³a z zami³owaniem ksiêgozbiór, a wiêc spotkanie spe³ni³o swoj¹ rolê, zachêcaj¹c m³odych s³uchaczy do rozwijania zainteresowañ czytelniczych.zapraszamy mieszkañców i goœci gminy Sosnowica do odwiedzania Biblioteki, oferuj¹cej interesuj¹ce zbiory i wykonuj¹cej us³ugi informacyjne. Opracowa³a : Anna Czarnomska DNI KSI KI I PRASY 20 maja w ZS w Sosnowicy odby³ siê apel poœwiêcony obchodom Dnia Ksi¹ ki i Prasy. Recytatorzy pod kierunkiem pañ U. Wójcik i E. Siwik zaprezentowali fragmenty znanych i lubianych powieœci, takich jak: Pamiêtnik narkomanki, Ania z Zielonego Wzgórza Wyst¹pieniom artystów towarzyszy³a muzyka Fryderyka Chopina.Oprócz czêœci artystycznej uczniowie mogli równie obejrzeæ zestaw plansz dotycz¹cy m.in. historii ksi¹ ki.ksi¹ ki towarzysz¹ cz³owiekowi od tysiêcy lat. Gromadzono je w bibliotekach, czytelniach, prywatnych zbiorach, ksiêgarniach i antykwariatach. Od pocz¹tku pobudza³y wyobraÿniê kolejnych pokoleñ czytelników i do dziœ mog¹ byæ najlepszym przyjacielem ka dego, kto pozna³ sztukê czytania. Wanda Chotomska w wierszu Do widzenia! pisze: Nie zab³¹dzi ten, kto czyta. Ksi¹ ki mówi¹, e ciekawscy yj¹ m¹drzej. Czy jesteœmy m¹drzy? Czy potrafimy czytaæ? Czy staæ nas na wzruszenie i prze ywanie przygód razem z bohaterami powieœci? Czy ksi¹ ka jest dla nas wartoœci¹ Opracowa³a p. U. Wójcik 13 Kraina Rumianku zaprasza! W maju b.r. Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej w Parczewie promuje Gminê Podedwórze pod wzglêdem atrakcyjnoœci turystycznej. W PPIT ( ul. Koœcielna 30) mo na obejrzeæ wystawê wyrobów ceramicznych z Oœrodka Edukacji Regionalnej w Ho³ownie (istnieje mo liwoœæ zakupu eksponatów). Ho³owno, to wioska tematyczna znana ju nie tylko w Polsce, ale tak e poza granicami naszego kraju, uznana za jeden z najlepszych produktów turystycznych na LubelszczyŸnie. Tutaj od 2005 roku odbywa siê Œwiêto Krainy Rumianku. W czasie festynu mo na spróbowaæ poleskich potraw regionalnych, wypiæ herbatkê rumiankow¹, zaopatrzyæ siê w rumiankowe kosmetyki, za yæ k¹pieli rumiankowej, skorzystaæ z gabinetu masa u lub sauny syberyjskiej. Zwiedzaj¹c okolice mo na wzi¹æ lekcje pieczenia chleba, tkania p³ótna czy toczenia na kole garncarskim. W tym roku Gmina Podedwórze zaprasza na Œwiêto Krainy Rumianku -12 czerwca oraz na Festiwal Zió³ - 21 sierpnia. Gmina Podedwórze to nie tylko Kraina Rumianku. Coœ dla siebie znajd¹ tak e mi³oœnicy architektury sakralnej, zapaleni historycy oraz osoby preferuj¹ce aktywne formy wypoczynku i kontakt z przyrod¹. W Miejscu Rekreacji Turystycznej Podedwórze ma swój pocz¹tek trasa rowerowa Na dwóch kó³kach z bobrem i bocianem o ³¹cznej d³ugoœci 85 km, podzielona na trzy pêtle. Tutaj tak e przebiega Ekologiczna œcie ka edukacyjnotutystyczna oraz Œcie ka rowerowa œladami pozosta³oœci polodowcowych.wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieæ siê wiêcej o Gminie Podedwórze i Krainie Rumianku zapraszamy do Powiatowego Punktu Informacji Turystycznej (pon-pt , sob ) oraz na stronê internetow¹ i /A. Kochanowska, PBPCK/ Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam wchodzê 11 maja br. w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, Powiatowa Biblioteka Publiczna Centrum Kultury w Parczewie, zorganizowa³a jednodniowe seminarium szkoleniowowyjazdowe do Gminnej Biblioteki Publicznej w Wisznicach. W szkoleniu uczestniczyli bibliotekarze gminnych bibliotek publicznych i filii z terenu powiatu parczewskiego. GBP w Wisznicach mieœci siê w wyremontowanym, nowoczeœnie wyposa onym lokalu. Biblioteka bra³a udzia³ w Programie Rozwoju Bibliotek (Biblioteka Wiod¹ca) z którego otrzyma³a œrodki finansowe na remont, wyposa enie i sprzêt komputerowy. Dyrektor GBP Alina Maniowiec zapozna³a nas z zasobami i prac¹ biblioteki, mieliœmy okazjê obejrzeæ ciekaw¹ prezentacjê multimedialn¹ na temat wspó³pracy biblioteki ze œrodowiskiem lokalnym. Nastêpnie odwiedziliœmy niezwyk³e miejsce, piêknie odrestaurowany budynek dawnej cerkwi, obecnie Centrum Kultury Chrzeœcijañskiej w Wisznicach. Œwi¹tynia ta kilkakrotnie niszczona i odbudowywana by³a niemym œwiadkiem dziejów tego niezwykle wa nego dla historii Podlasia miasteczka. W CKCh obejrzeliœmy wystawê eksponatów archeologicznych pochodz¹cych z wykopalisk prowadzonych na terenie gm. Wisznice oraz wystawê fotografii "Œladami minionego czasu...". Odwiedziliœmy równie Cmentarz i zespó³ nagrobków w Wisznicach, który jest unikatowym obiektem sakralnym, na którym spoczywaj¹ prochy przedstawicieli wybitnych rodów, zas³u onych dla rozwoju kultury i obronnoœci kraju m. in. rodzice i bracia Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz brat gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Kolejn¹ atrakcj¹ by³a wizyta w Regionalnym Centrum Kultury Ludowej w Rowinach. W budynku zbudowanym jeszcze za rosyjskich czasów, w II po³owie XIX wieku (1878) przez w³adze carskie zgromadzone s¹ eksponaty z prze³omu XIX i XXw. W CKL mo na obejrzeæ wyroby tkackie i stroje ludowe, zestawy samowarów i lamp, stêpy i kamienie arnowe, ko³a garncarskie, warsztat rymarski, wyroby z drewna (niecki, bodnie i dzie e). Spotkanie bibliotekarzy by³o doskona³¹ okazj¹ do wymiany doœwiadczeñ, pomys³ów oraz okazj¹ do integracji zawodowej. Kamila Sternik

5 12 Eliminacje powiatowe konkursów recytatorskich 19 kwietnia 2011r. w Wiejskim Centrum Kultury w Przew³oce, odby³y siê eliminacje powiatowe XXX Ma³ego Konkursu Recytatorskiego, adresowanego do uczniów szkó³ podstawowych oraz V Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla gimnazjalistów, Przebudzeni do ycia. Eliminacje zorganizowa³a Powiatowa Biblioteka Publiczna Centrum Kultury w Parczewie, Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie oraz Filia Biblioteczna w Przew³oce. Konkurs recytatorski popularyzuje literaturê poprzez piêkno s³owa mówionego, pozwala na realizacjê marzeñ artystycznych dzieci, pomagaj¹c w odkrywaniu ich zdolnoœci i wra liwoœci na otaczaj¹cy œwiat i ludzi, promuje dorobek myœli ludzkiej, pozwala poznaæ nowych twórców i ich dzie³a. Obcowanie z literatur¹ zmusza do refleksji, rozbudza i umacnia mi³oœæ do sztuki, uczy poszukiwania prawdy i dobra; jest te okazj¹ do podzielenia siê swym talentem ze œrodowiskiem rówieœniczym. Repertuar recytatorów stanowi³y: wiersz lub fragment prozy (uczniowie szkó³ podstawowych), dwa wiersze lub wiersz i fragment prozy (gimnazjaliœci). Jury w prezentacjach recytatorów ocenia³o dobór repertuaru (jego wartoœæ artystyczn¹, oryginalnoœæ i dostosowanie do mo liwoœci wykonawczych recytatora), poprawnoœæ dykcyjn¹, interpretacjê utworów i ogólny wyraz artystyczny. Po wys³uchaniu prezentacji 29 recytatorów w Ma³ym Konkursie Recytatorskim komisja w sk³adzie: Anna Kistelska Wojewódzki Oœrodek Kultury w Lublinie i Marian Kowalski Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie, zdecydowa³a, e w finale wojewódzkim powiat parczewski bêd¹ reprezentowaæ: uczniowie klas I-III Anna Czarnacka Szko³a Podstawowa nr 2 w Parczewie (instr. Gra yna Dziêcio³) uczniowie klas IV-VI Pawe³ Blicharski Szko³a Podstawowa w Kodeñcu (instr. Irena Niemiec) Katarzyna Golecka Szko³a Podstawowa nr 2 w Parczewie (instr. Joanna Czarnacka) Angelika Jaworska - Szko³a Podstawowa w Milanowie (instr. Bogumi³a Sienkiewicz) Ponadto wyró niono recytatorów: Aleksandrê Haæ (Szko³a Filialna w Zienkach, instr. Jolanta Osenko), Annê Nieœcioruk (Szko³a Podstawowa w Mi³kowie, instr. Renata Kamiñska), Mariusza Kubiaka (Szko³a Podstawowa nr 2 w Parczewie, instr. Marianna Barbara Banachewicz), Juliê Trojanowsk¹ (Szko³a Podstawowa nr 1 w Parczewie, instr. Ewa Howorus). Po wys³uchaniu 11 prezentacji w V Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim dla gimnazjalistów Przebudzeni do ycia, nominacjê do fina³u wojewódzkiego otrzyma³a: Karolina Klimiuk - Zespó³ Placówek Oœwiatowych w Podedwórzu (instr. Iwona Kolada).Wyró nienie otrzyma³ Micha³ Turek Publiczne Gimnazjum w Parczewie, (instr. Ewa Borsa). Imprezê uœwietni³a prezentacja artystyczna i multimedialna o Janie Pawle II oraz wystawa prac plastycznych wykonana przez uczniów z Zespo³u Placówek Szkolnych im. Jana Paw³a II w Przew³oce.Gratulujemy laureatom i uczestnikom konkursów recytatorskich i yczymy sukcesów w kolejnych zmaganiach. Kamila Sternik, PBP-CK w Parczewie XII Pielgrzymka do Leœnej Podlaskiej 13 maj 2011r. odby³a siê XII Pielgrzymka Œrodowisk Pomocy Spo³ecznej województwa Lubelskiego do Sanktuarium Maryjnego Matki Bo ej Leœniañskiej w Lesnej Podlaskiej. Ojcze, mi³oœniku ycia, poprzez d³onie Maryi, zawierzamy Ci wszystkich chorych, niepe³nosprawnych, cierpi¹cych, samotnych tych dla, których pracujemy. Niech za przyk³adem tej, której serce dozna³o boleœci, odnajduj¹ pociechê i pokrzepienie w Chrystusie -Chlebie, który st¹pi³ z nieba Ojcze, Ÿród³o wszelkiej pociechy poprzez d³onie Maryi, zawierzamy Ci wszystkich pracowników pomocy spo³ecznej. Spraw niech za przyk³adem Tej, która jest pocieszycielk¹ Strapionych, ich d³onie zawsze bêd¹ dobre i chêtne do pracy, a serca piêkne, czyste i nape³nione Twoj¹ moc¹ TYMI S OWAMI W CZASIE EUCHARYSTII pielgrzymi modlili siê do Matki Bo ej Leœniañskiej w dniu 13 maja 2011r. Po raz dwunasty Zarz¹d Stowarzyszenia Integracji Spo³ecznej Bone Corda w Kalince dzia³aj¹cy na rzecz osób niepe³nosprawnych zorganizowa³ doroczn¹ majow¹ pielgrzymkê.leœna Podlaska w dniu 13 maja goœci³a w Sanktuarium Maryjnym pielgrzymów ze œrodowiska pomocy spo³ecznej. Uczestnicy spotkania to przede wszystkim mieszkañcy i pracownicy domów pomocy, warsztatów terapii zajêciowych, oœrodków wsparcia i œrodowiskowych domów pomocy spo³ecznej.na pielgrzymkê przyby³o ponad 700 uczestników z najdalszych zak¹tków woj. lubelskiego. Uroczystoœci przewodniczy³ ks. biskup Zbigniew Kiernikowski w asyœcie 25 koncelebransów tj. kapelanów pomocy spo³ecznej którzy przyjechali wraz z pielgrzymami. Religijna formu³a wspólnego spotkania pracowników i mieszkañców domów pomocy kolejny raz spotka³a siê z entuzjastycznym przyjêciem. Dla mnie, dyrektora DPS pe³ni¹cego tê funkcjê od 7-miu miesiêcy.jest to nowe doœwiadczenie. Pomimo e znam doœæ dobrze œrodowisko pomocy spo³ecznej i mia³em wiele okazji by uczestniczyæ w ró nych spotkaniach to jednak na wspólnej pielgrzymce by³em po raz pierwszy. Przyznajê e zrobi³a na mnie wielkie wra enie. Pracownicy i podopieczni razem na modlitwie a póÿniej przy grilu i muzyce (tañcach te ) to bardzo emocjonalne a zarazem bliskie spotkanie w duchu poszanowania ludzkiej osoby i zadumy nad mistyk¹ ludzkiego losu. Muszê przyznaæ e nie czêsto zdarzaj¹ siê okazje do podobnych prze yæ. Obserwuj¹c radoœæ i uœmiech na twarzach pielgrzymów osób niepe³nosprawnych serdecznie dziêkujê osobom g³êboko zaanga owanym w trud zorganizowania tej uroczystoœci a w szczególnoœci Pni Gra ynie Pi uk, Marii Bakanacz, Wies³awie Chêckiewicz a tak e ks.dr.waldemarowi S¹deckiemu z Archidiecezji Lubelskiej za wspó³pracê. Sk³adam te podziêkowania dla o.przeora Jana Tyburczy za serdeczne i ciep³e przyjêcie nas w Sanktuarium Maryjnym w Leœnej Podlaskiej. Opisywane spotkanie to jednoczeœnie realizacja ustawowych zadañ i funkcji jakie spe³nia dom pomocy - to jest zaspakajanie potrzeb religijnych, spo³ecznych i kulturalnych a zarazem integracja z innymi mieszkañcami i pracownikami domów pomocy. Nale y podkreœliæ e nie dom pomocy jest organizatorem (chodzi te o finansowanie) ale stowarzyszenie czyli inicjatywa i wysi³ek osób prywatnych zwi¹zanych z domem pomocy i wspieraj¹cych dom w trosce o zapewnienie mieszkañcom godnego ycia. Warto zwróciæ uwagê e wsparcie stowarzyszenia to pielgrzymki,wycieczki, okolicznoœciowe imprezy i uroczystoœci jak te przekazywanie produktów ywnoœciowych i ka da pomoc na rzecz mieszkañców domu pomocy. Trudno jest tutaj opisywaæ tê pomoc warto jest wiedzieæ e taka mo liwoœæ jest a najlepiej przy³¹czyæ siê ze swoj¹ inicjatyw¹ i do³o yæ swoje trzy grosze. Dyrektor DPS w Kalince Andrzej Koœmider Plener rzeÿbiarski w Jab³oniu Amatorska twórczoœæ plastyczna jest dzia³alnoœci¹, w której cz³owiek wyra a swoje prze ycia, doœwiadczenia i nadzieje. Sztuka potrafi mówiæ o teraÿniejszoœci ale wraca tak e do historii. Dziêki takiej postawie twórców uczestnicz¹cych na plenerach rzeÿbiarskich organizowanych w Jab³oniu Ziemia Parczewska na sta³e wpisa³a siê w historiê donios³oœci artystycznej. Po raz kolejny Parczewskie Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury jest organizatorem X Miêdzynarodowego Pleneru RzeŸbiarskiego im. Augusta Zamoyskiego w Jab³oniu Plener odbêdzie siê w pierwszych dniach lipca 2011 r. Od dziewiêciu lat Jab³oñ jest miejscem spotkañ kilkunastu rzeÿbiarzy z Polski, Wêgier i Ukrainy. Podczas lipcowych plenerów imienia Augusta Zamoyskiego rzeÿbiarze tworz¹ okaza³e prace, których czêœæ pozostaje na sta³e w Jab³oniu. Od samego pocz¹tku plenery s³u ¹ idei wzajemnego poznawania siê artystów ró nych preferencji twórczych. Ka dy z plenerów podsumowany jest czasow¹ wystaw¹ poplenerow¹, podczas której mo na by³o obejrzeæ osi¹gniêcia i prace rzeÿbiarzy. Wystawy poplenerowe u³atwiaj¹ rozmi³owanie odbiorców w otaczaj¹cej nas sztuce, rozwijaj¹ aktywnoœæ twórcz¹, a tak e motywuj¹ do w³asnej pracy artystycznej. Tematyka prac nawi¹zuje najczêœciej do uroków Polesia i Ziemi Parczewskiej, przewijaj¹ siê te motywy sakralne, spo³eczne i zwi¹zane z postaci¹ Augusta Zamoyskiego. Prace uczestników pleneru wyrasta³y z inspiracji dawn¹ sztuk¹ ludow¹, ale w oparciu o intuicjê i swoj¹ wra liwoœæ plastyczn¹ artyœci kreowali w³asny rzeÿbiarski œwiat oraz byli orêdownikami otaczaj¹cej ich natury. W bie ¹cym roku myœl¹ przewodni¹ pleneru s¹ Postacie z legend Ziemi Parczewskiej, tematyka pleneru wynika z jubileuszowego spotkania mi³oœników sztuki rzeÿbiarskiej. Parczewskie Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury w Parczewie wraz ze wspó³organizatorami po raz dziesi¹ty zaprasza mieszkañców naszego powiatu i województwa lubelskiego na plener do Jab³onia, gdzie od 1 lipca mo na obserwowaæ aktywnoœæ twórcz¹ rzeÿbiarzy. Plener odbywaæ siê bêdzie na terenie na terenie Zespo³u Szkól Centrum Kszta³cenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jab³oniu. Plener jest realizowany dziêki wsparciu finansowemu Powiatu Parczewskiego oraz Województwa Lubelskiego. W niedzielê 10 lipca 2011 roku odbêdzie siê uroczyste zakoñczenie pleneru po³¹czona z czasow¹ wystaw¹ prac plenerowych. Zapraszamy mi³oœników rzeÿbiarstwa na spotkanie poœwiecone sztuce oraz autentyczne prze ycie niezapomnianej uczty duchowej. /AI/ Per³y Chmielowa w Borkach W palmow¹ niedzielê, 17 kwietnia b.r. w Borkach k/radzynia Podlaskiego odby³y siê XIII Spotkania z Pieœni¹ i Tradycj¹ Wielkopostn¹, w których wziê³y udzia³ zespo³y œpiewacze z czterech powiatów: radzyñskiego, ³ukowskiego, lubartowskiego i parczewskiego. Powiat Parczewski reprezentowa³y Jednolatki, Echo Dêbwej i Per³y Chmielowa. Uroczystoœci rozpoczê³y siê procesj¹ z piêknymi palmami i msz¹ œwiêt¹. Potem by³ koncert rzadko œpiewanych pieœni wielkopostnych w wykonaniu 19 zespo³ów. Nastêpnie w Zespole Szkó³ odby³y siê dwa konkursy: jeden na najbardziej okaza³¹ palmê wielkanocn¹, drugi na potrawy wielkopostne i wielkanocne. Komisja oceni³a 17 bogato zastawionych i piêknie ozdobionych sto³ów. Pierwsze miejsce w tej kategorii przyzna³a zespo³owi Per³y Chmielowa. Na ich stole, obok babek, babeczek i innych smakowitoœci œwi¹tecznych znalaz³y siê potrawy dawne, raczej skromne, a mianowicie: kisiel gryczany, osuch, drygieliny i so³oducha. Ta ostatnia potrawa wzbudzi³a du e zainteresowanie goœci oraz studentów kulturoznawstwa z UMCS, którzy j¹ smakowali i pytali o przepis. Pose³ na Sejm RP T.S³awecki. w czasie podsumowania konkursu stwierdzi³, e choæ du o jeÿdzi po Polsce, to z t¹ potraw¹ spotyka siê po raz pierwszy. Ponadto Per³y Chmielowa zosta³y wyró nione w konkursie na najbardziej okaza³¹ palmê podlask¹, wykonan¹ w sposób tradycyjny. / Regina Makówka/ ŒPIEWAJ CY S OWIK 2011 w PARCZEWIE W tym roku, Eliminacje Powiatowe do Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej Œpiewaj¹cy S³owik odby³y siê 12 maja, w obiekcie Centrum Kszta³cenia Zak³adu Doskonalenia Zawodowego w Parczewie. W przes³uchaniach wziê³o udzia³ 38 solistów i zespó³ wokalny, dzieci i m³odzie z powiatu parczewskiego. Komisja Konkursowa w sk³adzie: Agnieszka elazowska, nauczyciel - przewodnicz¹ca, Jadwiga Og³oziñska - instruktor PBP-CK i Pawe³ Tarnowski - muzyk, po zapoznaniu siê ze wszystkimi prezentacjami wy³oni³a 10 najlepszych wykonañ piosenek, przyznaj¹c wykonawcom Dyplom Laureata Eliminacji Powiatowych i statuetkê s³owika. Wyró nienia wrêczy³ Kierownik Wydzia³u Edukacji i Spraw Spo³ecznych Starostwa Powiatowego w Parczewie Pan Jan Najs. Najlepszymi wokalistami okazali siê: Aleksandra Golecka z Przedszkola nr 1 w Parczewie, Karolina ukomska z Kodeñca, Izabela Szemetiuk z Publicznego Gimnazjum w Parczewie, Weronika Chilczuk z Publicznego Gimnazjum w Parczewie, Miko³aj Zieñczuk ze Szko³y Podstawowej w Paszenkach, Patrycja Lipka z Parczewskiego Domu Kultury, Katarzyna Golecka z Parczewskiego Domu Kultury, Klaudia Dro d yk z Parczewa, Paulina Lewczuk z Parczewskiego Domu Kultury oraz zespó³ wokalny Czadowe trio z Publicznego Przedszkola nr 2 w Parczewie. Z grona tych bardzo dobrych wykonawców, decyzj¹ Jury Nominacjê na Wojewódzki Festiwal Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej, który odbêdzie siê w Rykach 9-10 czerwca otrzymali: Klaudia Dro d yk z Parczewa Paulina Lewczuk - PDK Parczew, instruktor Magdalena Hymos Katarzyna Golecka - PDK Parczew, instruktor Magdalena Hymos Miko³aj Zieñczuk - Szko³a Podstawowa w Paszenkach, instruktor Ireneusz Parafiniuk Patrycja Lipka - PDK Parczew, instruktor Magdalena Hymos Powiatowa Biblioteka Publiczna Centrum Kultury w Parczewie, g³ówny organizator Eliminacji Powiatowych Œpiewaj¹cego S³owika bardzo dziêkuje pracownikom Parczewskiego Domu Kultury - dyrektor Krystynie Kodym oraz instruktorom Lechos³awowi Tarnowskiemu i Eliaszowi Grunwaldowi za pomoc w organizacji przes³uchañ i owocn¹ wspó³pracê. Podziêkowania kierujemy tak e do gospodarzy Centrum Kszta³cenia ZDZ za umo liwienie nam korzystania z sali widowiskowej. Wdziêczni jesteœmy sponsorom Festiwalu: Dyrektorowi Huta Szk³a w Parczewie Panu Wac³awowi Szulferowi za piêkne szklane s³owiki wykonane w hucie oraz fundatorom s³odkiego poczêstunku dla wykonawców - Pañstwu Marcie i Romanowi Lipkom (Zak³ad Piekarniczy w Parczewie) i Pani Janinie Sidor ( Alma Parczew). PBP-CK w Parczewie: oprac. J. Og³oziñska, fot. B. Sarnowska i K. Sternik 5

6 6 OFERTA EDUKACYJNA SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH Z TERENU POWIATU PARCZEWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Œladami Pieœni i Tradycji w Paszenkach 15 maja odby³ siê w Paszenkach, gmina Jab³oñ Powiatowy Przegl¹d Teatrów Obrzêdowych, Kapel i Œpiewaków Ludowych pn. Œladami Pieœni i Tradycji. W pierwszej czêœci przes³uchañ konkursowych prezentowali siê œpiewacy ludowi. Zespo³y œpiewacze reprezentowa³y gminy z powiatu parczewskiego. Wyst¹pi³y zespo³y: Alebabki z Gródka Szlacheckiego, Jednolatki z Kol. Mi³ków, Sosna z Sosnowicy, Kalina z Jab³onia, Jarzêbina z Paszenek, Echo Dêbowej z Dêbowej K³ody, Per³y Chmielowa z Chmielowa, Zespó³ KGW w Radczu oraz Dzieciêcy Zespó³ Ludowy Cha³upa z Paszenek (kategoria du y-ma³y). Jako jedyna solistka wyst¹pi³a pani Teresa Gdela z kol. Mi³kow k/parczewa. O godz wszyscy wykonawcy uczestniczyli we Mszy Œwiêtej w intencji artystów ludowych odprawionej przez ks. Jacka Nazaruka w koœciele w Paszenkach. Druga czêœæ Przegl¹du dotyczy³a teatrów wiejskich. Komisja Artystyczna, w której zasiada³y panie: Janina Biegalska, pracownik Departamentu Kultury Urzêdu Marsza³kowskiego w Lublinie i Iwona Niewczas z Wojewódzkiego Oœrodka Kultury, ocenia³a wczeœniej zaprezentowane pieœni oraz szeœæ spektakli teatralnych, w których pokaza³y swe umiejêtnoœci zespo³y ludowe: Jarzêbina z Paszenek w spektaklu pt. Korowaj w Paszenkach, Sosna z Sosnowicy w spektaklu Wyplatanie koszy z rogo yny, Rumenok z Ho³owna w spektaklu pt. Odnos i hodun, Wrzeciono z Podedwórza w Misterium Mêki Pañskiej, Kalina z Jab³onia ze spektaklem pt. T³oka i Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Dêbowej K³odzie ze spektaklem pt. Pierzaki. O tym, które zespo³y œpiewacze i obrzêdowe bêd¹ reprezentowa³y powiat parczewski na Festiwalach Wojewódzkich dowiemy siê na pocz¹tku czerwca tego roku. Przegl¹d w Paszenkach by³ nagrywany przez Radio Lublin, które reprezentowa³a redaktor Bogumi³a Nowicka. Wszystkie zespo³y œpiewacze i teatralne otrzyma³y podziêkowania i nagrody pieniê ne, ufundowane przez Zarz¹d Powiatu w Parczewie. Gospodarze imprezy: Wójt Gminy Jab³oñ, Gminny Oœrodek Kultury w Jab³oniu i Wiejski Dom Kultury w Paszenkach goœcinnie podejmowali wszystkich uczestników Przegl¹du. Zespo³y otrzyma³y gratulacje od zaproszonych goœci - przedstawicieli w³adz powiatowych i gminnych: Wicestarosty Parczewskiego Jerzego Maœlucha i Przewodnicz¹cego Rady Powiatu Parczewskiego Kazimierza Jaszczuka, Przewodnicz¹cego Komisji Oœwiaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu S³awomira Langa, Wójta Gminy Jab³oñ Dariusza obejko i Przewodnicz¹cego Rady Gminy w Jab³oniu Krzysztofa Jaszczuka. Wojewódzki Oœrodek Kultury przekaza³ wszystkim wystêpuj¹cym zespo³om Kalendarze Kultury 2011 Województwa Lubelskiego. Powiatowa Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Parczewie, jako wspó³organizator, do³o y³a starañ, aby artyœci ludowi naszego Powiatu mogli jak najlepiej zaprezentowaæ siê w Paszenkach. Organizatorzy dziêkuj¹ zespo³om powiatu parczewskiego za twórczy udzia³ w Przegl¹dzie, a w³adzom i sponsorom za yczliwe wsparcie dzia³añ kulturalnych. /Fotorelacja str. 15/ PBP-CK w Parczewie: J. Og³oziñska (oprac.), Kamila Sternik (fot.) 2011/ Gimnazjaliœci promuj¹ polskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej WYGRAJMY POLSK PREZYDENCJÊ to szkolny projekt edukacyjny realizowany przez uczniów gimnazjum Zespo³u Placówek Oœwiatowych w Podedwórzu. Jest on jednym z wielu tego typu dzia³añ podejmowanych w kilkudziesiêciu placówkach oœwiatowych w ramach konkursu Jak najskuteczniej podnieœæ w œrodowisku lokalnym œwiadomoœæ Polaków o polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Konkurs organizowany jest przez Spo³eczne Towarzystwo Oœwiatowe w ramach projektu Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej w II po³owie 2011r. jako zadanie wspierane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych ze œrodków publicznych. Grupa uczniów dostrzega³a potrzebê przeprowadzenia lokalnej kampanii informacyjnej nt. polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. To bezprecedensowe wydarzenie dostrze ono jako urzeczywistnienie d¹ eñ i starañ wielu pokoleñ Polaków o nale ne Polsce miejsce w Europie. Dlatego nie mo emy przegraæ polskiej Prezydencji WYGRAJMY POLSK PREZYDENCJÊ! Apel m³odych ludzi wyra ony w tytule szkolnego projektu edukacyjnego ma z jeden strony zainspirowaæ mieszkañców Gminy Podedwórze adresatów kampanii do pog³êbienia wiedzy nt. funkcjonowania Unii Europejskiej, z drugiej zaœ wyra a nadziejê na godne i efektywne przewodzenie przez Polskê krajom Unii Europejskiej. Nasz kraj, ze wzglêdu na solidarnoœciow¹ WYGRAJMY POLSK PREZYDENCJÊ tradycjê, ma obowi¹zek wymagaæ od Europy polityki jednakowej prêdkoœci, która umo liwi realizacjê ponadczasowych celów, takich jak bezpieczeñstwo, dobrobyt, postêp cywilizacyjny, ochrona praw powszechnych oraz wyeliminowanie dominacji jednych pañstw nad innymi. Zaplanowana przez gimnazjalistów z Podedwórza kampania informacyjna sk³ada siê z kilku powi¹zanych ze sob¹ dzia³añ. Wa nym jej elementem by³o pozyskanie lokalnych sprzymierzeñców. Wœród nich nie mog³o zabrakn¹æ otwartego na europejsk¹ tematykê Samorz¹du Gminy Podedwórze. Dziêki przychylnoœci Wójta Gminy Pana Krzysztofa Chilczuka mo liwe jest przeprowadzenie szerszej akcji informacyjnej nt. polskiej Prezydencji: uczniowie otrzymali ³amy gazety Gmina Podedwórze oraz miejsce na stronie internetowej Gminy do publikacji prezentacji multimedialnej. Realizuj¹cy projekt zaprojektowali równie okolicznoœciowy plakat, który zostanie wyeksponowany na tablicach informacyjnych w poszczególnych instytucjach oraz so³ectwach. Zak³adka do ksi¹ ki, zawieraj¹ca podstawowe informacje o polskiej Prezydencji, to produkt finalny projektu adresowany przede wszystkim do m³odzie y gimnazjalnej oraz czytelników korzystaj¹cych z zasobów Gminnej Biblioteki Publicznej w Podedwórzu. Kulminacj¹ uczniowskiego zaanga owania w projekt z okazji pierwszej polskiej Prezydencji bêdzie publiczna prezentacja poœwiêcona przewodnictwu Polski w Radzie Unii Europejskiej. /Artur Becher/ j.angielski, wos, j.obcy (j. niemiecki, j.rosyjski) technik us³ug kosmetycznych

7 10 "Z³ote Pióro" wrêczone We wtorek 19 kwietnia 2011 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie, odby³ siê IV Powiatowy Konkurs Ortograficzny o "Z³ote Pióro" Starosty Parczewskiego w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych. Organizatorem konkursu by³o Starostwo Powiatowe i I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Miko³aja Kopernika w Parczewie. Osob¹ odpowiedzialn¹ za przebieg, autorem dyktanda i testu ortograficznego oraz g³ównym inicjatorem ca³ego przedsiêwziêcia by³ Krzysztof Wroñski, nauczyciel jêzyka polskiego z I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja Kopernika w Parczewie. W finale powiatowym udzia³ wziê³o piêciu reprezentantów ka dej szko³y ponadgimnazjalnej, którzy uzyskali najlepszy wynik w eliminacjach szkolnych. Swoich przedstawicieli mia³: Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Stanis³awa Staszica w Parczewie, I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Miko³aja Kopernika w Parczewie, Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Milanowie i Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jab³oniu. Uczniowie pisali dyktando i test ortograficzny sprawdzaj¹cy umiejêtnoœæ poprawnej pisowni oraz znajomoœæ zasad ortograficznych i interpunkcyjnych. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, e tegoroczny test by³ szczególnie trudny.uczniowie naszej szko³y wypadli bardzo dobrze, zajmuj¹c kolejno cztery pierwsze miejsca. Zwyciê czyni¹ tegorocznego konkursu zosta³a Aleksandra Radwañska z klasy Ie. Komisja Konkursowa wy³oni³a laureatów i przyzna³a wyró nienia nastêpuj¹cym osobom: * 1 miejsce Mistrz Ortografii Powiatu Parczewskiego 2011 r. Aleksandra Radwañska (I LO w Parczewie) * 2 miejsce Ilona Kêdracka (I LO w Parczewie) * 3 miejsce Natalia Ostap (I LO w Parczewie) *Wyró nienie Dorota Partyka (I LO w Parczewie) *Wyró nienie Grzegorz Lipski (ZSP w Parczewie) *Wyró nienie Katarzyna Furman (I LO w Parczewie) *Wyró nienie Aneta Komar (ZSP w Milanowie) Finaliœci konkursu otrzymali bardzo cenne nagrody, które odebrali z r¹k Przewodnicz¹cego Rady Powiatu Pana Kazimierza Jaszczuka, Starosty Parczewskiego Pana Waldemara Wezgraja, cz³onka Zarz¹du Powiatu Pani Gra yny Lamczyk i Pani Dyrektor Beaty Trynieckiej. Celem konkursu by³o przede wszystkim propagowanie zasad poprawnej polszczyzny, sprawdzenie umiejêtnoœci pos³ugiwania siê jêzykiem ojczystym, ale tak e zintegrowanie œrodowiska samorz¹dowego, nauczycielskiego, sponsorów i prasy lokalnej wokó³ dzia³añ na rzecz edukacji. Konkurs od samego pocz¹tku cieszy siê du ym zainteresowaniem uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych z terenu powiatu parczewskiego. Dla wielu jest form¹ sprawdzenia siê, zmierzenia z trudnymi zasadami pisowni polskiej i licznymi pu³apkami jêzykowymi, które czyhaj¹ w pozornie prostych i swojsko brzmi¹cych s³owach. Pocz¹wszy od pierwszej edycji, czyli od 2008 roku w konkursowe szranki stanê³o (bior¹c pod uwagê etapy eliminacyjne) ponad 1000 osób. Autor tekstów i pomys³odawca tej ortograficznej imprezy pan Krzysztof Wroñski - uwa a to za du y sukces i jest przekonany, e konkurs ju na sta³e wpisa³ siê w œwiadomoœæ m³odzie y z powiatu parczewskiego. A zatem do zobaczenia za rok. /I LO/ Uroczysty apel upamiêtniaj¹cy ofiary katastrofy pod Smoleñskiem W pi¹tek 19 kwietnia w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Parczewie odby³ siê uroczysty apel upamiêtniaj¹cy ofiary katastrofy pod Smoleñskiem. Przypomniane zosta³y refleksje Jana Paw³a II zawieraj¹ce przes³anie o trwaniu cz³owieka pomimo œmierci: A przecie nie ca³y umieram, to co we mnie niezniszczalne trwa! ( ) Trwa cz³owiek, który odszed³, w tych, Co po nim przychodz¹. Trwa cz³owiek poza wszelkim odejœciem i przyjœciem w sobie i w Tobie! Uczniowie w swoim krótkim nawi¹zaniu przypomnieli o emocjach towarzysz¹cych katastrofie smoleñskiej - zagubieniu, niedowierzaniu i smutku. Tragiczny, smoleñski lot a tak e œmieræ wojskowych w Katyniu przypomnia³y strofy wierszy: al, e siê za ma³o kocha³o e siê myœla³o o sobie e siê ju nie zd¹ y³o e by³o za póÿno ( ) Szczególnej wymowy nabra³y s³owa wiersza ks. Jana Twardowskiego: Œpieszmy siê kochaæ ludzi '' Piêkna recytacja wierszy, piosenki oraz scenografia sprawi³y, e nastrój by³ bardzo uroczysty i sk³ania³ do refleksji. By³a to piêkna lekcja historii i patriotyzmu. / B.Dyba³a / Turniej Counter-Strike r w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Parczewie odby³y siê eliminacje w popularn¹ grê komputerow¹ Counter- Strike 1.6 z których trzy dru yny ze szkó³ wesz³o do kolejnego etapu, w którym zmierz¹ siê uczniowie Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych, Liceum Ogólnokszta³c¹cego oraz Gimnazjum w Parczewie. Do eliminacji z chêci¹ dostania siê do wielkiego turnieju przyst¹pi³o dwanaœcie dru yn z ZSP w Parczewie i piêæ dru yn z Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Parczewie. Eliminacje w Gimnazjum zosta³y rozegrane ju Wczeœniej. Pomys³odawc¹ i g³ównym organizatorem turnieju jest Daniel Zió³kowski (kl. II TI) i Mateusz Sobiesiak (kl. I TI), to w³aœnie Oni wpadli na ten pomys³ by zorganizowaæ w naszej szkole turniej na wiêksz¹ skalê. Daniel i Mateusz w³o yli równie wiele starañ w to by uzyskaæ dofinansowanie na nagrody, które otrzymaj¹ zwyciêzcy turnieju. Stron¹ organizacyjn¹ i techniczn¹ rozgrywek zajêli siê uczniowie klasy II TI m.in. Wojciech Lewczuk, Przemys³aw Jaworski, Jakub Kamola, Konrad Koz³owski i Szczepan Suzanowicz. Panowie postarali siê o to by ustaliæ zasady i rodzaje rozgrywki oraz skonfigurowaæ odpowiednio sprzêt na którym odby³y siê rozgrywki. Rozgrywki odby³y siê w pracowniach informat. za co serdecznie dziêkujemy dyrekcji i opiekunom sali, którzy udostêpnili pracownie na czas rozgrywek. Dla wszystkich najlepszych Trójek, które dzisiaj zwyciê y³y serdecznie gratulujemy oraz yczymy powodzenia w dalszej czêœci turnieju. /Wojciech Lewczuk/ Sukcesy Uczniów ZSCKR w Jab³oniu Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jab³oniu organizuje wiele konkursów i olimpiad pog³êbiaj¹cych wiedzê zawodow¹ uczniów. Tradycj¹ szko³y jest uczestnictwo w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Po arniczej, konkursie W rolnictwie mo na pracowaæ bezpiecznie, Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeñstwie Pracy w Rolnictwie. Do najbardziej presti owych nale ¹ Olimpiada M³odych Producentów Rolnych oraz Olimpiada Wiedzy i Umiejêtnoœci Rolniczych. Du ym zainteresowaniem wœród uczniów cieszy siê Olimpiada M³odych Producentów Rolnych organizowana przez Wojewódzki Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Koñskowoli oraz Zwi¹zek M³odzie y Wiejskiej w Lublinie we wspó³pracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. Olimpiada ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejêtnoœci z dziedzin rolniczych, ochrony œrodowiska i odnawialnych Ÿróde³ energii, ekonomiki i zarz¹dzania, bezpieczeñstwa i higieny pracy, zagadnieñ Wspólnej Polityki Rolnej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata W eliminacjach szkolnych olimpiady wziê³o udzia³ 43 uczniów, którzy przygotowywani byli pod kierunkiem p. Marii Korpysz, nauczyciela przedmiotów zawodowych. Trzech uczniów zakwalifikowa³o siê do etapu wojewódzkiego, który przeprowadzono na Wydziale Weterynarii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Uczeñ Bart³omiej Sokulski, kszta³cony w zawodzie technik rolnik, znalaz³ siê w finale olimpiady. Olimpiada Wiedzy i Umiejêtnoœci Rolniczych skierowana jest do uczniów szkó³ œrednich kszta³conych w zawodach rolniczych. Jej celem jest rozwijanie wœród m³odzie y zainteresowania rolnictwem oraz popularyzacja wiedzy rolniczej poza wiadomoœci i umiejêtnoœci zawodowe objête programem nauczania. Organizatorem olimpiady jest Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach dzia³aj¹cy w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwem Œrodowiska. Olimpiada pozwala na wspó³zawodnictwo uczniów w zakresie szeroko rozumianej wiedzy rolniczej teoretycznej i praktycznej. W kwietniu br. odby³ siê etap okrêgowy XXXV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejêtnoœci Rolniczych z udzia³em uczniów naszej szko³y. Etap ten przeprowadzono w Zespole Szkó³ Rolniczych w Kijanach. Najlepsi uczniowie naszej szko³y, wy³onieni z poœród 46 uczestników eliminacji szkolnych, wspó³zawodniczyli w piêciu blokach tematycznych produkcja roœlinna, produkcja zwierzêca, mechanizacja rolnictwa, agrobiznes i ywienie cz³owieka. Oprócz wiedzy i umiejêtnoœci specjalistycznych, uczniowie musieli wykazaæ siê wiedz¹ dotycz¹c¹ ekonomiki i organizacji produkcji, obrotu towarowego, przetwórstwa surowców oraz ochrony œrodowiska. W przygotowaniu do olimpiady wspierali uczniów nauczyciele przedmiotów zawodowych, s³u ¹c pomoc¹ i udostêpniaj¹c niezbêdne materia³y. Najlepsze wyniki w etapie okrêgowym OWiUR uzyskali: Emilia Pukiœ (technik ywienia i gospodarstwa domowego), Micha³ Gajko (technik rolnik), Mariusz Szubarczyk (technik rolnik), Tomasz Nieœcioruk (technik rolnik) i Pawe³ Szata³owicz (technik agrobiznesu). Udzia³ w olimpiadach o szerokim zakresie tematycznym wymaga od uczniów du ego wysi³ku i wytê onej pracy samokszta³ceniowej. Dlatego zaanga owanie m³odzie y i nauczycieli zas³uguje na uznanie. Poprzez udzia³ i wspó³zawodnictwo w konkursach uczniowie wzbogacaj¹ swoje przygotowanie zawodowe oraz godnie reprezentuj¹ szko³ê w œrodowisku lokalnym. Opracowa³a: Dorota Gajowy ZAPROSZENIE NA BEZP ATNE BADANIE MAMMOGRAFICZNE FINANSOWANE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Badania bêd¹ przeprowadzane od godz. 9:00 w mammobusie Zapisy pod nr tel.: , * *do rejestracji telefonicznej nale y przygotowaæ numer PESEL i numer telefonu Bezp³atne badanie mammograficzne przys³uguje kobietom w wieku od 50 do 69 lat (w roku 2011 roczniki od 1942 do 1961), które przez dwa ostatnie lata nie mia³y wykonywanego refundowanego badania. Prosimy o przybycie z dowodem osobistym. Zapewniamy, i badanie jest ca³kowicie bezpieczne i niek³opotliwe. Rak piersi jest najczêœciej wystêpuj¹cym nowotworem z³oœliwym u kobiet. Rak piersi wykryty we wczesnym stadium jest niemal ca³kowicie uleczalny!!! Informujemy, e w Powiecie Parczewskim badania odbêd¹ siê w nastêpuj¹cych terminach: Kontakt: 23 maja 2011r. w Jab³oniu 25,26,27 maja 2011r. w Parczewie 27 czerwca 2011r. w Milanowie 28 czerwca 2011r. w Siemieniu 29 czerwca 2011r. w Sosnowicy Paulina Kucharska koordynator mammografii stacjonarnej NZOZ Medica ódÿ, ul. Szparagowa 10 tel.:

8 8 Ze œwiata czterech stron... z Holandii, W³och, z Izraela i z dalekich Stanów Zjednoczonych, a tak e z wielu miast i miasteczek ziemi ojczystej: z Warszawy, Krakowa, S³upska, Wroc³awia, Lublina, Miêdzyzdrojów, Olkusza, Olsztyna, Stalowej Woli, Nowego S¹cza i Bia³ej Podlaskiej itd itd przyjedziemy w czerwcu tego roku do Parczewa miasta naszej m³odoœci i do naszej Alma Mater parczewskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego - szko³y, która w du ym stopniu ukszta³towa³a nas na ca³e ycie. Przyjedziemy, by spotkaæ siê z okazji piêædziesiêciolecia egzaminu dojrza³oœci. Czekamy na ten moment z wielk¹ niecierpliwoœci¹ w³aœciw¹ naszemu wiekowi, œwiadomi jak niewiele takich spotkañ ju nam w yciu pozosta³o. Warto wiêc mo e przywo³aæ z pamiêci nasze spotkanie, kiedy to byliœmy w Parczewie i szkole dwa lata temu w czerwcu 2009 roku. Mo e w tym wspomnieniu ktoœ odnajdzie tych m³odych ludzi sprzed piêædziesiêciu lat, którzy w jakiœ sposób zapisali siê w pamiêci i szko³y i miasta. Bo przecie jesteœmy i chcemy byæ cz¹stk¹ parczewskiej historii. To tam jest nasza pierwsza ma³a ojczyzna i tam coraz czêœciej wracamy pamiêci¹. A dwa lata temu spotkaliœmy siê po raz pierwszy po czterdziestu oœmiu latach od egzaminu dojrza³oœci. My uczniowie z lat , czyli wszyscy, którzy w 1957 roku rozpoczêli naukê w parczewskim Liceum. Kole anki i koledzy ze szkolnych ³awek - starsze panie i starsi panowie z ca³ym baga em yciowych doœwiadczeñ, pora ek i sukcesów. Niektórzy z nas widywali siê czasami chocia by na zjazdach absolwentów, czy podczas rodzinnych pobytów w Parczewie. Inni nie mieli kontaktu z kolegami prawie pó³ wieku. I to nic, e czêsto nie przetrwa³y dawne przyjaÿnie, e czas nie oszczêdzi³ m³odzieñczych mi³oœci, e gdzieœ w codziennym yciu przepad³y dawne idea³y i problemy wystarczy³o kilka pierwszych chwil, abyœmy znowu poczuli siê jedn¹ wielk¹ wspólnot¹, od y³y wspomnienia i znowu staliœmy siê tamtymi m³odymi, pe³nymi apetytu na ycie i marzeñ m³odymi ludÿmi. Parczew powita³ nas piêkn¹, s³oneczn¹ pogod¹. Zaskoczy³ i zadziwi³ nowymi szerokimi ulicami, rozrzuconymi wokó³ osiedlami domków jednorodzinnych, now¹ œwi¹tyni¹. Miasto wypiêknia³o, rozros³o siê, zmieni³o. Najpierw w koœciele, w którym niejedno z nas przystêpowa³o do I Komunii Œwiêtej, podniesionym dziœ do rangi Bazyliki Mniejszej, uczestniczyliœmy w mszy œwiêtej. I pierwsza refleksja. Cudowny obraz Matki Boskiej z Gruszk¹ za naszych czasów spoczywa³ gdzieœ w zakamarkach plebanii i nawet nie wiedzieliœmy, e istnieje. Druga - na cmentarzu przyby³o tyle mogi³ naszych bliskich, znajomych i nauczycieli. Chwile zadumy nad tymi mogi³ami by³y naszym ho³dem z³o onym im i œwiatu, który ju bezpowrotnie przemin¹³. W szkole zasiedliœmy przy stolikach w tej samej klasie, w której spêdziliœmy cztery lata. Wtedy by³y to ³awki. Powita³a nas pani Barbara Gosek, wicedyrektor Liceum. Opowiada³a o szkole, o osi¹gniêciach uczniów, profilowanych klasach, dzisiejszych m³odych ludziach, ich ambicjach i zainteresowaniach. Ten sam budynek, te same klasy, boiska i drzewa pod oknami, a jak e inna szko³a. Wszêdzie znaki czasu: pracownia internetowa, multimedialne pomoce naukowe. Na korytarzach wœród dyplomów i wyró nieñ odnajdujemy te nasze, sprzed tylu, tylu lat. Jakie to mi³e, e ktoœ tu mo e nas jeszcze pamiêta? Na tej naszej lekcji po pó³wieczu opowiadamy o sobie, o swojej pracy, swoich rodzinach. Chcemy w ci¹gu tych dwóch godzin nadrobiæ tyle lat. Jedno jest pewne, nikt z nas ich nie zmarnowa³, wyszliœmy na ludzi. Ka dy w jakiœ sposób spe³ni³ siê zawodowo. Jest wœród nas wielu z tytu³ami naukowymi, jest lekarz, logopeda, pielêgniarka, dziennikarz, ekonomiœci, in ynierowie ró nych dziedzin, nauczyciele, mikrobiolodzy, urzêdnicy ró nych szczebli, ojcowie i matki a w³aœciwie to ju dziadkowie i babcie. Na szczêœcie jeszcze sporo, prawie czterdzieœci osób.wspominamy wydarzenia szkolne te najprzyjemniej, ale i te najsmutniej zapisane w pamiêci. Ktoœ opowiada jak któryœ z profesorów kaza³ mu staæ w k¹cie i by³o to wielkie upokorzenie, ktoœ wspomina jak przewróci³ siê na oczach ca³ej szko³y podczas biegu na lekcji wychowania fizycznego. Wspominamy nasze stroje gimnastyczne z karykaturalnie na dzisiejsze czasy d³ugimi spodenkami, sadzenie lasu w ramach tzw. czynu spo³ecznego. Bardzo dziœ wysoki ten las. Patrzymy na niego z wielkim sentymentem doje d aj¹c od strony Lublina do miasta. Pamiêtamy i to, jak ca³¹ klas¹ urz¹dziliœmy sobie wagary i za karê kopaliœmy dó³ pod fundamenty sali gimnastycznej. Mieszkañcy internatu, który mieœci³ siê wówczas przy ulicy Armii Czerwonej (a wszyscy nazywali j¹ uparcie ulic¹ Koœcieln¹) wspominaj¹ obiadow¹ kaszê z czymœ, co mia³o byæ gulaszem, mycie w zimnej wodzie, tzw. naukê w³asn¹ w baraku s³u ¹cym za jadalniê i œwietlicê. S¹ z nami nasi profesorowiepanowie Mieczys³aw Sawicki, Wincenty G³¹b i Kazimierz Kaznowski. Wspominamy obie wychowawczynie: polonistkê pani¹ Irenê Zarêbiankê i ucz¹c¹ w szkole jêzyka ³aciñskiego p.mariê Kochanow¹. Matematyki (lekcje której do dziœ œni¹ siê niektórym a w tym autorce tych s³ów - po nocach) uczy³ nas profesor W³adys³aw B¹k, chemii - cudowny pan Franciszek Pietruszewski, niemal ksi¹ kowy przedwojenny belfer z kart gombrowiczowskiej Ferdydurke, zas³u ony dla tajnego nauczania w czasie okupacji. Gehenn¹ dla niektórych by³y lekcje fizyki prowadzone przez pana Henryka Miedzê Neumanna. Profesora czasem okrutnego, szczególnie dla dziewcz¹t, ale pe³nego nieoczekiwanych pomys³ów i bardzo oddanego szkole. Czy ktoœ pamiêta jak z okazji jakiejœ szkolnej zabawy zamieni³ salê gimnastyczn¹ w ulice Pary a ze s³ynnym Moulin Rouge? I jak obracaj¹ce siê skrzyd³a wielkiego wiatraka œwieci³y, rusza³y siê, gra³y? A chór szkolny, który prowadzi³ i nieœmiertelny kanon Od Krakowa goœcie jad¹ w jego (chóru) wykonaniu? Z wielkim wzruszeniem, za enowaniem i wstydem wspominamy nauczyciela jêzyka rosyjskiego pana Boles³awa Tomatina. Profesor Tomatin, by³ repatriantem ze Wschodu. O którego przesz³oœci kr¹ y³y ró ne poufne informacje i legendy. Z wielk¹ mi³oœci¹ i pasj¹ uczy³ tego, co potrafi³ najlepiej, czyli znienawidzonego przez nas jêzyka rosyjskiego. Próbowa³ zaszczepiæ nam mi³oœæ do rosyjskiej poezji i œpiewnej rosyjskiej mowy. Nadaremnie. Nie umia³ byæ konsekwentny, ani rygorystyczny i my, banda dzikusów, wchodziliœmy mu na g³owê. To prawda, profesor nie mia³ talentu pedagogicznego. Taktowa³ nas jak zgrajê najgorszych, bo nieprzewidywalnych wrogów, bywa³ w tej walce z nami wrêcz œmieszny, ale to my byliœmy podli i bezduszni. Najczêœciej na lekcjach rosyjskiego uczyliœmy siê ³aciny. Kiedy profesor dojrza³ pod ³awk¹ otwart¹ ksi¹ kê do ³aciny, po prostu wyrzuca³ j¹ przez otwarte okno. Klasa by³a na piêtrze i ksi¹ ka l¹dowa³a na dachu parterowej auli. By³o trochê k³opotu z jej œci¹gniêciem ale nie by³o chyba w klasie ucznia, który nie mia³by tam ksi¹ ki, wyrzuconej na lekcji jêzyka rosyjskiego.lekcje jêzyka polskiego z nasz¹ wychowawczyni¹, pann¹ Iren¹ Zarêbiank¹ absolwentk¹ Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a póÿniej z m³odym i bardzo przystojnym Mieczys³awem Sawickim, w którym tyle dziewcz¹t kocha³o siê na zabój, wielu z nas pomog³y w wyborze dalszej drogi yciowej. A nawet jeœli nie, to zaznaczy³y siê tak jakoœ szczególnie w naszej edukacji. Trzeba jednak przyznaæ, e najpiêkniejsze i najbardziej z punktu widzenia metodyki i dydaktyki doskona³e by³y lekcje biologii z pani¹ Jadwig¹ Pietruszewsk¹. O lekcjach historii i naszych relacjach z panem profesorem Wincentym G³¹bem mo na by napisaæ ca³e opowiadanie, tak by³y niepowtarzalne. Bo i profesor jest na swój sposób osobowoœci¹. Kocha³ szkolny rygor, tarcze na rêkawach, granatowe fartuszki, g³adko uczesane w³osy. Nie móg³ znieœæ, jeœli ktoœ wyrywa³ siê z tej pruskiej ukochanej przezeñ sztampy. A my dziewczyny uparcie wi¹za³yœmy w³osy w modny wówczas koñski ogon, nosi³yœmy jakieœ dziwne miêkkie granatowe berety zamiast sztywnego placka z antenk¹ i wszyscy przypinaliœmy tarcze agrafkami, by odpi¹æ je tu po wyjœciu ze szko³y. Co siê biedny pan profesor z tym wszystkim nawalczy³, nazmaga³. Ogromn¹ sympatiê pisz¹cej te wspomnienia zaskarbi³a sobie ucz¹ca nas wychowania fizycznego pani Zenobia Janik. I wcale nie ze wzglêdu na rozwijanie tê yzny fizycznej, bo tu by³am wyj¹tkow¹ ³amag¹. Ale za jej mi³oœæ do teatru. Wystawi³a z nami jakieœ sztuczyd³o, którego tytu³u niestety nie pamiêtam. By³o ideologicznie s³uszne, akcja toczy³a siê w czasie II wojny œwiatowej, chyba w Norwegii. Wprawdzie nie dosta³am roli amantki (Urszula Kukowska by³a ode mnie du o ³adniejsza) ale moja rola starej matki bohatera partyzanta, zapocz¹tkowa³a wielk¹ mi³oœæ do teatru. Ta mi³oœæ przetrwa³a do dziœ, a dobry Bóg da³ mi mo liwoœæ bywania od ponad czterdziestu lat, co miesi¹c w którymœ z krakowskich teatrów. Pani Janikówna mia³a lekcje wychowania fizycznego z dziewczêtami. Ch³opców uczy³ pan Kazimierz Kaznowski. Salê gimnastyczn¹ mieliœmy dopiero w czwartej klasie. Lekcje odbywa³y siê zazwyczaj na boisku przed szko³¹. Po jednej jego stronie biegali ch³opcy, po drugiej dziewczêta. I jak siê mo na by³o nie przewracaæ, kiedy patrzy³o na nas dziewczêta- tyle mêskich oczu? W tym i przystojny pan profesor. W ostatniej klasie mieliœmy astronomiê. Uczy³ jej póÿniejszy dyrektor Liceum pan Roman Jêdrych. Jak e nowoczesny by³ to przedmiot, jak postêpow¹ w naszym mniemaniu uczyni³a siê dziêki niemu szko³a. To nic, e na oczy nie widzieliœmy teleskopu, astrografu czy zwyczajnej lunety, nie obserwowaliœmy gwiazd, a z praktyki zaledwie zbudowaliœmy zegar s³oneczny ale sama teoria by³a niezwykle tajemnicza i nobilituj¹ca. Dobrze nie pamiêtam, ale chyba wszyscy nale eliœmy do Zwi¹zku M³odzie y Socjalistycznej. Nikt z nas nie widzia³ wtedy w tej organizacji jakiejœ przybudówki partii, która mia³a za zadanie uczyniæ z nas wierne dzieci socjalizmu. Dla nas by³a to po prostu fajna organizacja, a jedyne co z ni¹ siê wi¹za³o to chodzenie na pierwszomajowe pochody (chodziæ musieliœmy wszyscy niezale nie od jakiejkolwiek przynale noœci), udzia³ w zebraniach, na których i tak nikt nie s³ucha³ prelegenta czy przygotowywanie szkolnych uroczystoœci rocznicowych. Dla nas w tym wszystkim wa ne by³o, e mieliœmy dodatkow¹ okazjê do spotkañ, do organizowania potañcówek,do nawi¹zywania znajomoœci koñcz¹cych siê czêsto pierwszymi zauroczeniami i mi³oœciami. Trzeba przyznaæ, e Liceum jedyne w Parczewie i to tylko z dwoma ci¹gami klas od dziewi¹tej do jedenastej, by³o szko³¹ jak na ówczesne czasy doœæ otwart¹ na œwiat i licz¹c¹ siê w œrodowisku. Oczywiœcie dziêki dyplomacji i sile przebicia jego dyrektorki, pani Józefy Wnukowej. Do dziœ zastanawiam siê, jak to siê dzia³o, e pracowali w nim absolwenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, e nie próbowano nas indoktrynowaæ wprost i si³¹, e biegaliœmy na religiê do podziemi naszego piêknego koœcio³a, a potem ksi¹dz Tadeusz Ryciak by³ jedn¹ z najciekawszych postaci w naszym gronie pedagogicznym. Profesorowie byli elit¹ miasta i to niew¹tpliwie elit¹ opiniotwórcz¹. O jedno dbano przesadnie: o dyscyplinê. Ale by³o to pewnie potrzebne, w tym tyglu m³odych buntuj¹cych siê ludzi z ró nych œrodowisk. Dyscyplinie mia³y s³u yæ sta³e kontrole tzw. trójek klasowych (nauczyciel plus dwoje rodziców), które patrolowa³y miasto po godzinie dwudziestej pierwszej i nie daj Bo e by³o wpaœæ w ich ramiona po tym czasie. Mia³y one tak e prawo kontrolowania uczniów w ich domach, a szczególnie tych mieszkaj¹cych na tzw. stancjach, czyli w wynajêtych pokojach u mieszkañców Parczewa. Zbrodni¹ by³o pójœcie do kina na niedozwolony film. Do kina chodzi³o siê albo parami z wychowawc¹, albo wcale. Raz byliœmy w jakimœ lubelskim kinie na Krzy akach i raz w teatrze im. Juliusza Osterwy tak e w Lublinie. To by³ Cyd ze Stanis³awem Mikulskim w roli g³ównej. Có to by³o za prze ycie! Wielkim wykroczeniem by³ udzia³ w tzw. prywatce (dzisiejszej domówce), a nie daj Bo e jeszcze z alkoholem w postaci cienkiego wina krajowej produkcji. No có? - z ogromnym zapa³em chodziliœmy do kina, urz¹dzaliœmy prywatki. By³o jak w piosence Wojciecha G¹sowskiego: wieczór, bambino (typ adaptera) i ty. Jak e smakowa³ ten zakazany owoc! Nasze ycie pozaszkolne, mimo e toczyæ siê musia³o w co tu du o mówiæ doœæ prowincjonalnym miasteczku, by³o na swój sposób o ywione. Ale jak e mo e wydaæ siê ubogie i naiwne dzisiejszemu licealiœcie. Nie by³o telewizorów, komputerów, Internetu. Do Lublina jecha³o siê dwie godziny poci¹giem, pod warunkiem, e wczeœniej odby³o siê prawie trzykilometrowy marsz na stacjê kolejow¹. Nie by³o wycieczek do Krakowa, Warszawy, w góry czy nad morze. Naszych rodziców nie by³o po prostu na nie staæ. Urz¹dza³yœmy dziewczyñskie rowerowe wyprawy do Chmielowa, odbywa³y siê zabawy szkolne pod czu³ym okiem nauczycieli. Pozostawa³y jeszcze kole eñskie odwiedziny, no i zakazane prywatki. Dziœ, kiedy myœlimy o yciu w tamtych latach œmia³o ka dy z nas mo e uto samiæ siê ze s³owami poety: Nie g³aska³o mnie ycie po g³owie Nie pija³em ptasiego mleka No i dobrze! No i na zdrowie! Tak wyrasta siê na cz³owieka. (W³adys³aw Broniewski) Byliœmy m³odzi, silni, pe³ni marzeñ. Potem rozbiegliœmy siê po œwiecie, by je spe³niaæ. Niektórzy z nas pozostali wierni Parczewowi i w nim znaleÿli swoje miejsce. I ca³e szczêœcie - dziœ mamy do kogo wracaæ. Wprawdzie pomys³ tego spotkania sprzed dwu lat narodzi³ siê daleko od Parczewa, podczas spotkañ kilkorga z nas na skyp'e, zainicjowanych przez Marka Soko³owskiego, ale ca³y ciê ar jego organizacji spad³ na nasze kole anki - parczewianki. To dziêki Franciszce Szynkaruk, Danucie uæko, Jolancie Gajko i Marii Banach Grzebu³a wszystko by³o przygotowane wzorowo. Mieliœmy gdzie zakotwiczyæ w tej podró y do m³odoœci, mogliœmy spêdziæ piêkne popo³udnie w Almie, gdzie zostaliœmy serdecznie i profesjonalnie przyjêci. Wdziêczni jesteœmy wszystkim, dziêki którym i miasto, i szko³a przyjê³y nas tak dobrze. Ze szczególnym wzruszeniem dziêkujemy naszemu starszemu koledze panu Mieczys³awowi Bielskiemu za pos³ugê w czasie naszej mszy œwiêtej i skierowane do nas piêkne przes³anie. Ju za kilka miesiêcy znowu zagoœcimy w Parczewie. Odwiedzimy Bazylikê, by podziêkowaæ Parczewskiej Madonnie za dar ycia i zdrowie, z³o ymy symboliczn¹ ró ê na grobach Profesorów, obiegniemy (raczej odrepczemy) wszystkie stare k¹ty. Wszystkie dró ki, którymi chodziliœmy do starej budy. Wszystkie miejsca, w których przed ciekawskimi ukrywaliœmy siê ze swoimi pierwszymi mi³oœciami i klêskami, ulice, które kiedyœ by³y takie inne. A wszystko to po to, by potwierdziæ, e to miasto i ta szko³a to jeden z najpiêkniejszych przystanków w naszym d³ugim ju yciu. A wiêc do 25 czerwca! Bêdziemy! El bieta Niziuk - Œwiæ 9

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK 10107 Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji kolejnej edycji olimpiad dla najm³odszych, które zosta³y

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK 22137 Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji kolejnej edycji olimpiad dla najm³odszych, które zosta³y

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK. sesja zimowa

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK. sesja zimowa OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK sesja zimowa 10685 Szanowni Nauczyciele, OGÓLNOPOLSKie olimpiady OLIMPUSEK sesja zimowa Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ Organizator: Zespół Oświatowy w Stoczku ul. Węgrowska 34 07-104 Stoczek (0-25) 691-91-68 Adresaci konkursów: Adresatami konkursów są

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów 1 Postanowienia ogólne 1. II Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 18055 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

SESJA zimowa

SESJA zimowa SESJA zimowa 2015 10038 Warszawa, 5.03.2015 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych wœród

Bardziej szczegółowo

SESJA zimowa

SESJA zimowa SESJA zimowa 2013 10107 Warszawa, 25.02.2013 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych wœród

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników konkursów. Zuc

Opracowanie wyników konkursów. Zuc Opracowanie wyników konkursów Zuc 24984 Warszawa; 7 maja 2013 r. Konkurs Zuc Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji konkursu Zuch oraz konkursu Zuch z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku W ŚWIECIE KSIĄŻEK III GMINNY KONKURS BIBLIOTECZNY Szanowni Państwo Biblioteka Publicznego Gimnazjum w Jaworniku oraz Burmistrz Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

SESJA zimowa

SESJA zimowa SESJA zimowa 2015 25963 Warszawa, 5.03.2015 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych wœród

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach. Głównym patronem i sponsorem konkursu jest Wójt i Rada Gminy Bukowina

Bardziej szczegółowo

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU GMINA UJSOŁY 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU 1. Promowanie wśród uczniów wiedzy na temat gminy, w której mieszkają

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIAD. SESJA wiosenna 2014

WYNIKI OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIAD. SESJA wiosenna 2014 WYNIKI OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIAD SESJA wiosenna 2014 26607 Warszawa, 15.05.2014 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji i prozy oraz upowszechnianie kultury żywego słowa; Budzenie ducha zdrowej rywalizacji wśród uczniów;

Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji i prozy oraz upowszechnianie kultury żywego słowa; Budzenie ducha zdrowej rywalizacji wśród uczniów; REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU DLA UCZNIÓW KLAS I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJÓW,,Zamiast smucić się i płakać lubię rymy czasem łapać'' PATRONI KONKURSU: Burmistrz Miasta i Gminy Wronki, Wroniecki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN

XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN 1 HASŁO FESTIWALU: Służyć Bogu i Ojczyźnie I. ORGANIZATOR o Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej II. WSPÓŁPRACUJĄCY o Caritas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Organizator Konkursu: XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs Na ścieŝkach Ŝycia Tischnerowskie drogowskazy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Imielin, wrzesień 2015 Zarząd Samorządu Uczniowskiego: Przewodnicząca: Dominika Żak, Zastępca: Magdalena Malinowska, Skarbnik: Mateusz Niejadlik,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O

REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O pod patronatem STAROSTY SOKÓLSKIEGO Sokó³ka, dnia 6 paÿdziernika 2013 r. str. 1 X Miêdzynarodowe Kryterium im. Józefa Goœci³o WYŒCIG KOLARSKI ZE

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Kultury Teatralnej. 61 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Towarzystwo Kultury Teatralnej. 61 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Towarzystwo Kultury Teatralnej 61 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Warszawa 2016 Regulamin I. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób starszych.

Bardziej szczegółowo

BIBLIA I PRZYPOWIESCI BIBLIJNE

BIBLIA I PRZYPOWIESCI BIBLIJNE Opracowanie wyników konkursu BIBLIA I PRZYPOWIESCI BIBLIJNE LISTOPAD 2014 10768 Warszawa, 15.01.2015 r. Szanowni Szkolni Koordynatorzy Konkursu Biblia i Przypowieœci biblijne, Serdecznie dziêkujemy wszystkim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku szkolnym 2012/2013

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku szkolnym 2012/2013 Wewnątrz System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku m 2012/2013 Główny cel WSDZ: Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia ponadgimnazjalnego.

Bardziej szczegółowo

4. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów spełniających powyższe warunki, stosuje się kryteria oceny z zachowania.

4. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów spełniających powyższe warunki, stosuje się kryteria oceny z zachowania. Kryteria rekrutacji uczniów zamieszkałych w poza obwodem: 1. możliwość kontynuacji nauki języka obcego 10 pkt., 2. za ocenę ze sprawowania: - poprawna 1 pkt., - dobra 2 pkt., - bardzo dobra 3 pkt., - wzorowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Hasło przewodnie Uśmiech jest dobry na wszystko Postanowienia ogólne: Przegląd Zespołów Kabaretowych Osób Niepełnosprawnych to jednodniowe przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

III Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej. We Are the Music. Gimnazjum Publiczne nr 1 we Frysztaku. Frysztak, 18 maja 2016 r.

III Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej. We Are the Music. Gimnazjum Publiczne nr 1 we Frysztaku. Frysztak, 18 maja 2016 r. III Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej We Are the Music Gimnazjum Publiczne nr 1 we Frysztaku Frysztak, 18 maja 2016 r. Frysztak, 8.04.2016 Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele języka angielskiego,

Bardziej szczegółowo

KRAJOBRAZY PRZEKSZTAŁCONE PRZEZ CZŁOWIEKA

KRAJOBRAZY PRZEKSZTAŁCONE PRZEZ CZŁOWIEKA SCE.58/2 27/15 Tarnów, dnia 30 marca 2016 r. III MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POD HASŁEM: KRAJOBRAZY PRZEKSZTAŁCONE PRZEZ CZŁOWIEKA PATRONAT HONOROWY: BURMISTRZ RYGLIC DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2012/2013. Semestr II

KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2012/2013. Semestr II KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2012/2013 Semestr II OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OLIMPUS sesja zimowa 2013 W dniu 09.01.2013 r. uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST. KONARSKIEGO W MIELCU

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST. KONARSKIEGO W MIELCU PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST. KONARSKIEGO W MIELCU Rok 2012/2013 L.p. Zadania Sposób realizacji 1. Rozpoczęcie roku szkolnego Powitanie klas I przez radiowęzeł,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było...

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było... Regulamin IV Warszawskiego Konkursu Tak żyć, jak żyłem, warto było.... Temat czwartej edycji konkursu dotyczy życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. Honorowy patronat nad Konkursem sprawują:

Bardziej szczegółowo

W grudniowe dni kolęda brzmi

W grudniowe dni kolęda brzmi Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym PoMoSt V WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK MDK nr 1 ul. Powstańców Warszawskich 12 Bytom 12.12.2014 godz.9.00 Partnerzy Patroni

Bardziej szczegółowo

LAUREACI KONKURSU CZYTELNICZEGO : Koleżeńska przyjaźń w powieści Chłopcy z Placu Broni Ferenca Molnara - konkurs dla uczniów klas IV i V

LAUREACI KONKURSU CZYTELNICZEGO : Koleżeńska przyjaźń w powieści Chłopcy z Placu Broni Ferenca Molnara - konkurs dla uczniów klas IV i V Konkursy czytelnicze miały na celu promowanie wartościowej literatury dla dzieci i młodzieży, w której przyjaźń i patriotyzm stanowią ponadczasowe wartości. Natomiast konkurs plastyczno historyczny zobrazował

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto Konferencja Drogi ekspresowe S-74, S-12 i S-8 (Wrocław-Łódź) i ich strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski środkowo-wschodniej Dnia 04 czerwca 2008 r. w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY WOLONTARIAT SZKOLNY

MŁODZIEŻOWY WOLONTARIAT SZKOLNY MŁODZIEŻOWY WOLONTARIAT SZKOLNY Inspiracją do napisania programu i założenia w mojej szkole wolontariatu były słowa Krzysztofa Zanussiego: Jeśli chcesz zrobić coś dobrze, nie odkładaj tego na jutro, zrób

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Nr 10 /2008 w dniu 22 lipca 2008 roku

Protokół posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Nr 10 /2008 w dniu 22 lipca 2008 roku Protokół posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Nr 10 /2008 w dniu 22 lipca 2008 roku Posiedzenie rozpoczęto o godz. 9.40 zakończono o godz. 11.45 L.p Imię i nazwisko Podpis 1. Robert

Bardziej szczegółowo

BIBLIA I PRZYPOWIESCI BIBLIJNE

BIBLIA I PRZYPOWIESCI BIBLIJNE Opracowanie wyników konkursu BIBLIA I PRZYPOWIESCI BIBLIJNE LISTOPAD 2014 12433 Warszawa, 15.01.2015 r. Szanowni Szkolni Koordynatorzy Konkursu Biblia i Przypowieœci biblijne, Serdecznie dziêkujemy wszystkim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16

Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16 Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: Festiwal Piosenki o Zdrowiu. 2. Organizator: Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. ZAPRASZA do uczestnictwa

Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. ZAPRASZA do uczestnictwa Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie ZAPRASZA do uczestnictwa Pod PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA TARNOWA Bieg poświęcony pamięci zmarłej reprezentantki Polski w piłce siatkowej byłej uczennicy

Bardziej szczegółowo

Dniu Chemii 2016, który będzie składał się z dwóch części: I-Testu wiedzy o promieniotwórczości (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych),

Dniu Chemii 2016, który będzie składał się z dwóch części: I-Testu wiedzy o promieniotwórczości (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem Oddział Cieszyn oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie serdecznie zapraszają do udziału w Dniu Chemii 2016,

Bardziej szczegółowo

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-04.05 Oaza rekolekcyjna animatorów ewangelizacji (ORAE), Dąbrówka 01-05.05 Pielgrzymka KSM śladami wiary

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z akcji charytatywnej,,podaruj dzieciom iskierkę radości ZSO nr 2 w Szczecinie.

Sprawozdanie z akcji charytatywnej,,podaruj dzieciom iskierkę radości ZSO nr 2 w Szczecinie. Sprawozdanie z akcji charytatywnej,,podaruj dzieciom iskierkę radości ZSO nr 2 w Szczecinie. W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 po raz pierwszy przystąpił do akcji charytatywnej

Bardziej szczegółowo

XV edycja KONKURSU HISTORYCZNEGO

XV edycja KONKURSU HISTORYCZNEGO XV edycja KONKURSU HISTORYCZNEGO ZIEMIA S DECKA OD PRZESZ OŒCI DO WSPÓ CZESNOŒCI XV EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNEGO ZIEMIA S DECKA OD PRZESZ OŒCI DO WSPÓ CZESNOŒCI Patronat: Aleksander Palczewski - Ma³opolski

Bardziej szczegółowo

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej 25 lipca 2015 roku na lotnisku w Kruszynie odbył się I Międzynarodowy Zjazd Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej działającej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA EUROPEJSKA PLANSZÓWKA maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2015/2016 liczy 28 wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem włączają się w prace naszego Koła. 18 września 2015 r. ognisko SKC

Bardziej szczegółowo

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN Autor: Administrator 27.11.2013. Gmina Po wiêtne 23 listopada 2013 r. w hali Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê VII Turniej

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece Centrum Edukacji Obywatelskiej Centrum Edukacji Obywatelskiej Instytucja pożytku publicznego Niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli Promuje wiedzę, praktyczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE Numer 7 (113) Mierzeszyn, 15 marca 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 UROCZYSTOŚĆ 110. ROCZNICY MSZY ŚWIĘTEJ PRYMICYJNEJ KS. JANA PAWŁA AELTERMANNA POD

Bardziej szczegółowo

Dzieje ruchu harcerskiego w Małopolsce

Dzieje ruchu harcerskiego w Małopolsce NP. 5563.38-1.2012.AP REGULAMIN KONKURSU Dzieje ruchu harcerskiego w Małopolsce dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013

Bardziej szczegółowo

ODBLASKOWA SZKOŁA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014 ROKU

ODBLASKOWA SZKOŁA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014 ROKU Działania podejmowane w ramach konkursu ODBLASKOWA SZKOŁA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014 ROKU Wyposażenie uczniów w kamizelki i elementy odblaskowe Dla uczniów szkoły zostały zakupione kamizelki i elementy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZATOR KONKURSU. Klub Patriotyczny im. Por. Antoniego Bieguna PATRONAT HONOROWY. Stanisław Pięta Poseł na Sejm RP PATRONAT MEDIALNY

REGULAMIN ORGANIZATOR KONKURSU. Klub Patriotyczny im. Por. Antoniego Bieguna PATRONAT HONOROWY. Stanisław Pięta Poseł na Sejm RP PATRONAT MEDIALNY Zaprasza wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu żywieckiego, bielskiego i miasta Bielsko - Biała do udziału w konkursie historyczno-literackim ŻOŁNIERZE WYKLĘCI REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH Lp. Nazwa Imprezy Termin Organizator Miejsce 1. 2. 24.FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku Kontakt: 19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 7, tel/fax 876104323, sekretariat@zs2.elk.pl,

Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku Kontakt: 19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 7, tel/fax 876104323, sekretariat@zs2.elk.pl, Z e s p ó ł S z k ó ł n r 2 i m. K. K. B a c z y ń s k i e g o w E ł k u II Liceum Ogólnokształcące V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 7, tel./fax 876104323, sekretariat@zs2.elk.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik.

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie chemicznym Młody All-Chemik na najciekawsze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Fina³ Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego Zatrzymane w kadrze 2011. MDK Nr 1 Droga Dêbiñska 21 Poznañ www.mdk1.pl

Fina³ Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego Zatrzymane w kadrze 2011. MDK Nr 1 Droga Dêbiñska 21 Poznañ www.mdk1.pl Fina³ Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego Zatrzymane w kadrze 2011 MDK Nr 1 Droga Dêbiñska 21 Poznañ www.mdk1.pl Poznañ, 9 kwietnia, 2011 roku Protokó³ Jury Wielkopolskiego Konkursu Fototgraficznego

Bardziej szczegółowo

2. Arska-Świder Jolanta : Tam, gdzie w herbie biały niedźwiedź: antologia twórczości dziecięcej. Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim

2. Arska-Świder Jolanta : Tam, gdzie w herbie biały niedźwiedź: antologia twórczości dziecięcej. Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim 1. Andrejuk Alicja, Makarewicz Agnieszka, Steckiewicz Mirosława, Wysokińska Teresa: Wieczór poezji Adama Mickiewicza - scenariusz. ZSO nr 2 w Białej 2. Arska-Świder Jolanta : Tam, gdzie w herbie biały

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE MARZEC-KWIECIEŃ 2016 1 Regulamin 1 Organizatorzy: Warsztaty Robotów- Nowoczesny Wymiar Edukacji Społeczno- Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin Fundacja Sądecka 2 Patronat

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie miasta Lublin Na podstawie art. 12 pkt 11 i

Bardziej szczegółowo

Wiersze Pana JANA KUCHTY

Wiersze Pana JANA KUCHTY Słowo wstępne W lutym 2011 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Długosza w Sandomierzu wraz z nauczycielami i uczniami szkół ponadgimnazjalnych, rozpoczęła cykl Spotkań z Poezją. Spotkania odbywają

Bardziej szczegółowo

NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM

NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA ROK 2009/2010 CEL OGÓLNY : wdraŝanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umoŝliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel 1 Organizator Konkursu 1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. Mój niepełnosprawny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU Ośrodek Oświaty i Sportu ul. Poznańska 33 64 300 Nowy Tomyśl e-mail: oois@interia.pl REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU 1. Cel : Popularyzacja halowej piłki

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólny Projektu Lesznowolski Festiwal Historyczny

Regulamin Ogólny Projektu Lesznowolski Festiwal Historyczny Lesznowola, 14 września 2015 r. Regulamin Ogólny Projektu Lesznowolski Festiwal Historyczny I. Cele Festiwalu: 1. Upowszechnianie wiedzy i pamięci o historycznych wydarzeniach, miejscach pamięci i ludziach

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z ORGANAMI SZKOŁY

Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z ORGANAMI SZKOŁY Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z ORGANAMI SZKOŁY WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z ORGANAMI SZKOŁY Samorząd uczniowski to

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w Biegu Alpejskim I. CEL ZAWODÓW: Małe Biegi Śnieżnickie Mistrzostwa Polski Młodzików w Biegu Anglosaskim

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu II Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii

Regulamin Konkursu II Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii SEPZ-I.5563.12.3.2014.AP Regulamin Konkursu II Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.05.2016 godz. 05:18:33 Numer KRS: 0000371379

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.05.2016 godz. 05:18:33 Numer KRS: 0000371379 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.05.2016 godz. 05:18:33 Numer KRS: 0000371379 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak I Cel rozgrywek Celem rozgrywek jest: - wyłonienie

Bardziej szczegółowo