STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 15 W BIAŁYMSTOKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 15 W BIAŁYMSTOKU"

Transkrypt

1 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 15 W BIAŁYMSTOKU Statut opracowano na podstawie : - Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), - Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami), - Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późniejszymi zmianami, - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. z 2003 r.) - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późniejszymi zmianami), - I Nazwa i siedziba szkoły 1 1. Nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Nr 15 w Białymstoku przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa Białystok ul. Waszyngtona Powołanie Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku nastąpiło dnia 1 września 2000 roku Uchwałą Nr XXVII/347/2000 Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 22 maja 2000 r W skład Zespołu Szkół Nr 15 wchodzą: a. Szkoła Podstawowa Nr 40 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku b. Publiczne Gimnazjum Nr 28 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku c. XVIII Liceum Ogólnokształcące przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Strona 1

2 Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku, w którym nauczaniem objęci są uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w zakresie przedmiotów ogólnych. 2. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliŝszego określenia "Zespół" naleŝy przez to rozumieć Zespół Szkół Nr 15 w Białymstoku. 3 Siedziba Zespołu Szkół Nr 15, Białystok ul. Waszyngtona 17 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa. Zespół obejmuje: a. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, ul. Waszyngtona 17 b. Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. Skłodowskiej 26 c. SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. St. Deresza w Choroszczy, pl. Brodowicza 1 d. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku, ul. śurawia Zespół funkcjonuje jako: a. sześcioletnia szkoła podstawowa, b. trzyletnie gimnazjum na podbudowie sześcioletniej szkoły podstawowej, c. trzyletnie liceum ogólnokształcące Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Białystok. Organem nadzorującym szkołę jest Podlaski Kurator Oświaty. 2. Zespół uŝywa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. II Cele i zadania szkoły Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z: a. Ustawy o systemie oświaty, b. Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej, Strona 2

3 c. Wytycznych Kuratora Oświaty w Białymstoku, d. Wytycznych Organu Prowadzącego, e. Uchwał Rady Pedagogicznej, f. Programu Wychowawczego Szkoły, g. Szkolnego Programu Profilaktyki, h. Deklaracji Praw Człowieka, i) Konwencji Praw Dziecka. Cele szkoły: 1. Szkoła dąŝy do zapewnienia równości szans wszystkim uczniom przewlekle chorym, przebywającym na leczeniu w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. K. Dłuskiego, Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego i SP Psychiatrycznym ZOZ im. dr. St. Deresza. 2. Szkoła umoŝliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz jak najlepszego przygotowania do Ŝycia w warunkach współczesnego świata. 3. Szkoła dostosowuje działalność pedagogiczną do stanu zdrowia oraz moŝliwości psychofizycznych wychowanków w celu przygotowania do pełnej integracji ze społeczeństwem Szkoła szpitalna pełni funkcję terapeutyczno-pedagogiczną dlatego teŝ wszelkie metody i formy zajęć dostosowane są do zadań leczniczych, stanu zdrowia dziecka, moŝliwości wysiłkowych ucznia-pacjenta. 2. Szkoła szpitalna udziela uczniom pomocy pedagogicznej, rewalidacyjnej i resocjalizacyjnej odpowiednio do ich potrzeb oraz moŝliwości szkoły. W szczególności umoŝliwia: zapobieganie powstawaniu braków wiedzy programowej wynikających z nieobecności w szkole macierzystej, wspomaganie procesu leczenia, właściwe gospodarowanie zasobami psychicznymi i fizycznymi dzieci i młodzieŝy, ukierunkowanie i wspomaganie procesu adaptacji ucznia do nowego środowiska, a takŝe do jego readaptacji po powrocie do domu i macierzystej szkoły, Strona 3

4 utrzymanie kontaktu z rodziną i szkołą macierzystą, stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa, tworzenie jednolitego systemu wychowawczego, w którym uczestniczą wszyscy pracownicy mający kontakt z dzieckiem na oddziale szpitalnym, wyrabianie aktywnej postawy ucznia w stosunku do nauki i procesu leczenia, zapobieganie ujemnym skutkom, które powstają na tle niekorzystnej sytuacji zdrowotnej i psychicznej ucznia, wyrabianie umiejętności samoobsługi, kształtowanie i wyrabianie zaradności Ŝyciowej, przezwycięŝanie poczucia zmniejszonej wartości, wzbudzanie potrzeby i kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania z otoczeniem, przygotowanie do czynnego i poŝytecznego udziału w Ŝyciu społecznym, usprawnianie zaburzonych funkcji, korygowanie nieprawidłowości rozwojowych w sferze intelektualnej i osobowościowej, kształtowanie prawidłowego obrazu choroby i niepełnosprawności własnej osoby, umoŝliwianie rozwijania zainteresowań, realizowanie indywidualnych programów dydaktyczno-wychowawczych, umoŝliwianie uczestnictwa w zajęciach dodatkowych uczniom z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych i moŝliwości psychofizycznych, współpracę z lekarzem, psychologiem, rodzicami i szkołą macierzystą, dostosowanie progu wymagań programowych do wydolności wysiłkowej chorego ucznia, korzystanie z księgozbioru w Filii Nr 10 KsiąŜnicy Podlaskiej działającej na terenie U.D.S.K. 8 Zespół realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów, uwzględniając obowiązujące w szkołach przepisy bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności: a. nauczyciel prowadzący zajęcia jest zobowiązany zapewnić uczniom bezpieczeństwo, b. w przypadku zaistnienia wypadku w czasie zajęć nauczyciel zobowiązany jest do powiadomienia personelu medycznego i dalej postępować zgodnie Strona 4

5 z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa w szkołach i placówkach publicznych. c. za bezpieczeństwo uczniów podczas imprez okolicznościowych i spacerów na terenie szpitalnym odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia. d. opieka podczas tych zajęć moŝe być zwiększona na wniosek nauczyciela o personel medyczny. 9 Szczegółowe zadania szkoły i sposób ich realizacji określa program szkoły zawarty w podstawowych dokumentach wewnątrzszkolnych, które tworzą: 1. Statut szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły. 3. Plan nauczania. 4. Tygodniowy rozkład zajęć. 5. Szkolne zestawy programów nauczania. 6. Program Wychowawczy Szkoły 7. Szkolny Program Profilaktyki 8. Wewnątrzszkolny System Oceniania-który jest załącznikiem do Nr 1 do niniejszego statutu 9. Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. 10. Plan nadzoru pedagogicznego. 11. Regulamin Rady Pedagogicznej. 12. Instrukcja wewnętrznego obiegu dokumentów III Organy zespołu 10 l. Organami Zespołu są: - Dyrektor Zespołu, - Rada Pedagogiczna, w Zespole nie działa Rada Rodziców i Rada Szkoły (ze względu na specyfikę). 2. Wszystkie organy Zespołu współdziałają ze sobą w sprawie kształcenia, wychowania i opieki. Strona 5

6 3. Zespołem kieruje dyrektor. Zasady powoływania i odwoływania dyrektora Zespołu określa ustawa z dnia 7 września 1991 oraz rozporządzenie MEN w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmujące stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek. 4. Koordynatorem współdziałania organów Zespołu jest dyrektor Zespołu, który : - zapewnia kaŝdemu z nich moŝliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji, zapewnia bieŝącą wymianę informacji pomiędzy organami Zespołu o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach, - umoŝliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Zespołu, - organizuje spotkania przedstawicieli organów Zespołu. 5. Spory pomiędzy członkami Rady Pedagogicznej rozstrzyga dyrektor. 6. Spory między dyrektorem Zespołu, a Radą Pedagogiczną rozstrzyga organ prowadzący Zespół Szkół. 11 Do zadań dyrektora Zespołu naleŝy w szczególności: - sprawowanie nadzoru pedagogicznego, - zapewnienie właściwych warunków pracy uczniom i pracownikom oraz dbałość o stan bezpieczeństwa w Zespole, - realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podejmowanych w ramach ich kompetencji stanowiących, - ścisła współpraca w wykonywaniu zadań z Radą Pedagogiczną, rodzicami i personelem medycznym, - organizowanie działalności administracyjnej, finansowej, gospodarczej szkoły i sprawowanie nad nimi nadzoru, - dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, - wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 12 Rada Pedagogiczna 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu, który realizuje jej statutowe zadania w zakresie kształcenia, wychowania, rewalidacji i opieki. Strona 6

7 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu. 3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole. 4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w kaŝdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieŝących potrzeb. 5. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 6. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 15 posiada kompetencje opiniujące, stanowiące i wnioskujące. I. Kompetencje opiniujące: opiniowanie organizacji pracy, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, - opiniowanie planu finansowego Zespołu Szkół, opiniowanie wniosków dyrektora dotyczących przyznawania nagród, odznaczeń i wyróŝnień, występowanie z uwagami i wnioskami w sprawie doskonalenia organizacji nauczania i wychowania (wnioski powinny wskazywać osoby odpowiedzialne za realizację, formę i terminy wykonania), - opiniowanie propozycji Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, - opiniowanie kandydatury urzędującego Dyrektora na kolejną kadencję, opiniowanie kandydatury na stanowisko Wicedyrektora w placówce. II. Kompetencje stanowiące: zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów, zatwierdzanie i przyjęcie do realizacji Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Zespołu Szkół, podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole Szkół, - zatwierdzanie i przyjmowanie do realizacji regulaminów o wewnętrznym charakterze, - zatwierdzenie innego niŝ 45 minutowy czas trwania zajęć edukacyjnych (nie Strona 7

8 dłuŝej jednak niŝ jedna godzina zegarowa) przy zachowaniu ogólnego tygodniowego czasu pracy ustalonego w tygodniowym rozkładzie zajęć, - zatwierdzenie i przyjęcie do realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, zatwierdzenie i przyjęcie do realizacji Rocznego Planu Pracy Zespołu zatwierdzenie i przyjęcie do realizacji planu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli (WDN). III. Kompetencje wnioskujące: wnioskowanie zmian w Statucie Zespołu Szkół, zgodnie z obowiązującą procedurą zgłaszania i przyjmowania wniosków, - zgłaszanie kandydatów na kierownicze stanowiska w Zespole Szkół, - przyjęcie sprawozdania Dyrektora z jego pracy dwukrotnie w ciągu roku szkolnego, - występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w Zespole, zgłaszanie kandydatów do nagród, odznaczeń i wyróŝnień, - kaŝdy członek Rady ma prawo zgłosić wniosek. IV. Rada pedagogiczna ma prawo do: - podejmowania uchwał i wniosków w głosowaniu jawnym lub tajnym, jeŝeli Rada tak postanowi, podczas zebrań plenarnych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. O wyniku decyduje liczba głosów oddanych na "tak" lub na "nie" bez względu na liczbę wstrzymujących się, tajność głosowania moŝe uchwalić Rada zwykłą większością głosów, - aby przeprowadzić głosowanie tajne, Rada kaŝdorazowo wybiera Komisję Skrutacyjną, - nauczyciele i pedagodzy mogą podejmować uchwały na Radach Cząstkowych w ramach posiadanych kompetencji i zatwierdzać je na Radach Plenarnych, - wytypowania jednego przedstawiciela do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora, - opracowania narzędzi ewaluacji wybranych obszarów pracy szkoły. V. Tryb zwoływania, zasady działania i inne kwestie związane z działaniem Rady Pedagogicznej określają odrębne przepisy oraz regulamin działalności Rady Pedagogicznej przez nią ustalony i zatwierdzony. Strona 8

9 IV Organizacja Zespołu 13 Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Jego szczegółową organizację ustala Minister Edukacji Narodowej. 14 Podstawą organizacji pracy Zespołu tj. nauczania, wychowania, rewalidacji i opieki w kaŝdym roku szkolnym jest arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora Zespołu na podstawie szkolnego planu nauczania w terminie do 30 kwietnia kaŝdego roku Szkoła szpitalna obejmuje następujące jednostki organizacyjne: grupy przedszkolne, zespoły lekcyjne w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, grupy wychowawcze w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. 2. Tworzenie w szkole szpitalnej jednostek, o których mowa w ust. 1 odbywa się na wniosek dyrektora szkoły po zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę 3. Wychowanie i nauczanie dzieci organizuje się w porozumieniu z lekarzem prowadzącym leczenie. 16 l. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 2. Szkoła jest jednostką, w której organizacja przewiduje ferie szkolne, natomiast przedszkole i grupy wychowawcze pracują przez cały rok kalendarzowy. Strona 9

10 17 1. Szkoła szpitalna realizuje podstawę programową nauczania 6-klasowej szkoły podstawowej publicznej i 3-letniego gimnazjum oraz 3-letniego liceum ogólnokształcącego, a takŝe w razie potrzeby program szkoły specjalnej. 2. Program nauczania przedmiotów muzyka, plastyka, technika realizowane są wybiórczo na zajęciach w grupach wychowawczych. 3. Przedmiotu wychowanie fizyczne w szkole nie prowadzi się. 4. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w zespole klasowy organizowane w klasach łączonych i prowadzone systemem lekcyjnym. 5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 6. Szczegółowy rozkład lekcji i przerw (od 5 do 15 minut) międzylekcyjnych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i obsługą medyczną na kaŝdy rok, uwzględniając moŝliwości szkoły, specyfikę oddziału szpitalnego, zasady higieny ucznia, dnia ucznia-pacjenta Zajęcia lekcyjne odbywają się na przemian z zajęciami wychowawczymi w zaleŝności od specyfiki oddziału szpitalnego. 2. W szkole prowadzone są wielopoziomowe oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego. 3. Liczbę uczniów-wychowanków w zespołach określają stosowne przepisy. 19 l. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów reguluje Wewnątrzszkolny System Oceniania z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z póź. zm.) 2. Oceny za osiągnięcia edukacyjne wystawiane są według następującej skali: - Klasy I-III (obowiązuje opisowa ocena śródroczna iroczna) - natomiast w ocenianiu bieŝącym w klasach I-III Strona 10

11 - Klasy IV-VI szkoły podstawowej - Klasy I-III gimnazjum - Klasy I-III liceum ogólnokształcącego - celujący -6 - bardzo dobry -5 - dobry -4 - dostateczny -3 - dopuszczający -2 - niedostateczny Klasyfikacje śródroczne przeprowadzone są raz w ciągu roku szkolnego w tygodniu poprzedzającym ferie zimowe, a w uzasadnionych przypadkach w terminie późniejszym 4. Klasyfikacja roczna uwzględnia oceny cząstkowe i śródroczne uzyskane w szkole macierzystej i szpitalnej, przeprowadzana jest na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego. Uczeń moŝe być klasyfikowany przez szkołę szpitalną w porozumieniu ze szkołą macierzystą. 5. Oceny klasyfikacyjne z poszczególnych przedmiotów ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne a ocenę zachowania wychowawca zespołu szkolnego. 6. Uczeń ma prawo uczestniczyć w sprawdzianie po szkole podstawowej w klasie VI, 7. Uczeń ma prawo uczestniczyć w egzaminie gimnazjalnym w klasie III i brać udział w realizacji projektu edukacyjnego zgodnie z Regulaminem realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjm nr 28 w Zespole Szkół nr 15 w Białymstoku, który jest załącznikiem nr 2 niniejszego statutu. 8. W klasie III liceum ogólnokształcącego uczeń moŝe przystąpić do egzaminu maturalnego pod warunkiem uczęszczania na zajęcia lekcyjne w Zespole Szkół Nr 15 przez cały rok szkolny. 9. Ocenę śródroczną i roczną klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: - wzorowe - bardzo dobre - dobre - poprawne Strona 11

12 - nieodpowiednie - naganne 9. Nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) o postępach ucznia w nauce na bieŝąco. 10. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeŝenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, Ŝe roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. ZastrzeŜenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 20 Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada pomieszczenia udostępnione przez szpitale: - samodzielne sale do nauki, - sale do zajęć wychowawczych i przedszkolnych, - pokój nauczycielski w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. K. Dłuskiego w Białymstoku, - sekretariat szkoły. 21 Szkoła moŝe przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyŝszych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyŝszą. V Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu 22 W szkole zatrudnia się pracowników pedagogicznych i administracyjnych. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy. Strona 12

13 23 Nauczyciel i wychowawca prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą, opiekuńczą, terapeutyczną i rewalidacyjną, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów-pacjentów. Ze względu na specyfikę szkoły (praca w 5 budynkach szpitalnych) w Zespole Szkół Nr 15 nie funkcjonują zespoły nauczycielskie Zakres czynności poszczególnych pracowników ustala dyrektor, dostosowany jest on do specyfiki placówki terapeutycznej. 2. Do zadań nauczyciela Zespołu naleŝy: - troska i odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i Ŝycie uczniów, - prowadzenie pracy dydaktycznej z uwzględnieniem działalności rewalidacyjnej, ustaleń wynikających z badań medycznych, psychologicznych, pedagogicznych oraz własnej obserwacji uczniów, wspomaganie procesu leczenia, współdziałanie z personelem słuŝby zdrowia w wyrabianiu u wychowanków czynnej postawy wobec procesu leczenia i współuczestniczenie w niesieniu pomocy dzieciom chorym, bezstronna i obiektywna ocena uczniów uwzględniająca ich moŝliwości psychofizyczne, dobieranie i stosowanie metod pracy z uczniem zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej, - korzystanie z osiągnięć współczesnej nauki, doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych, podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, tworzenie właściwej, bezkonfliktowej atmosfery pracy, dbanie o warsztat pracy i sprzęt szkolny, aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rad Pedagogicznych, Ŝyciu szkoły i oddziału szpitalnego Zadaniem nauczyciela wychowawcy Zespołu jest sprawowanie opieki nad Strona 13

14 uczniami, tworzenie optymalnych warunków wspomagających rozwój i moŝliwości uczenia się oraz przygotowanie ucznia do uczestnictwa w Ŝyciu społecznym, a w szczególności: - otoczenie indywidualną opieką kaŝdego ucznia, poznanie jego warunków Ŝycia oraz stanu zdrowotnego, - planowanie oraz organizowanie z uczniami i ich rodzicami moŝliwych form Ŝycia zespołowego integrującego środowisko, - systematyczna konsultacja z pielęgniarką, lekarzem, psychologiem na temat rozwoju psychofizycznego wychowanków. 2.Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące zespołu szkolnego, oddziału przedszkolnego: prowadzi dziennik i księgę uczniów, wypełnia arkusze ocen, pisze opinie o uczniach do szkół macierzystych, poradni itd., wypisuje świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły, prowadzi korespondencję ze szkołą macierzystą, rodzicami (opiekunami). 3. Kontakty i współpraca z rodzicami (opiekunami) odbywa się podczas przyjęcia dziecka do szpitala i podczas odwiedzin. 26 Nauczyciele i wychowawcy mają prawo do: -tworzenia nowatorskich programów nauczania i wychowania, decydowania o podręcznikach, doborze środków dydaktycznych i metodach kształcenia, -stosowania korelacji międzyprzedmiotowej, -doskonalenia zawodowego, - doradztwa metodycznego, - współdziałania w organizowaniu sal lekcyjnych i uzupełniania ich wyposaŝenia, - wspólnego opracowywania kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania osiągnięć szkolnych, wnikliwej i obiektywnej oceny pracy zawodowej nauczycieli na zasadach określonych odrębnymi przepisami, - przedstawiania wniosków dotyczących funkcjonowania szkoły szpitalnej. Strona 14

15 27 Do zadań pracowników ekonomicznych i administracyjnych naleŝy: - prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, - prowadzenie sekretariatu zgodnie z instrukcją kancelaryjną, załatwianie wszystkich spraw wynikających ze stosunku pracy nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. VI Uczniowie Szkoły 28 l. Do szkoły uczęszczają dzieci i młodzieŝ przebywająca czasowo na leczeniu w zakładzie opieki zdrowotnej. 2. O udziale dziecka chorego w zajęciach szkolnych, przedszkolnych i wychowawczych decyduje ordynator oddziału w porozumieniu z lekarzem prowadzącym. 3. Macierzysta szkoła ucznia otrzymuje zaświadczenie o uzyskanych przez niego ocenach. 29 Uczeń ma prawo do: - właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z wymogami higieny pracy umysłowej i zasadami pedagogiki leczniczej, - opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, - ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności, troskliwego i Ŝyczliwego traktowania w procesie dydaktycznowychowawczym i rewalidacyjnym, sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, rozwijania zainteresowań i zdolności, korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i ksiąŝek z Filii Nr 10 KsiąŜnicy Podlaskiej w U. Dz. Sz. Klinicznym w Białymstoku, - swobody wyraŝania myśli i przekonań, o ile nie narusza to dobra innych. Strona 15

16 30 Uczeń ma obowiązek: - systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i Ŝyciu szkoły w miarę wydolności wysiłkowej i stanu zdrowia, - przestrzegać zasad kultury, współŝycia w odniesieniu do innych kolegów, nauczycieli, personelu medycznego, dbać o ład i porządek w szkole, na oddziale, - usprawiedliwić nieobecność na zajęciach edukacyjnych po konsultacji z lekarzem prowadzącym, - nosić odpowiedni strój podczas pobytu w szpitalu i na zajęciach szkolnych, - wyłączać telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne podczas zajęć edukacyjnych. Uczeń moŝe być nagrodzony za: -.osiągnięcia w nauce, - udział w konkursach, 31 - pracę na rzecz szkoły i oddziałów, - wzorowe zachowanie. 32 Uczeń moŝe być ukarany za : -nieprzestrzeganie regulaminu ucznia-pacjenta, - wulgarne zachowanie, - brak poszanowania mienia szkoły, oddziału, -nieposzanowanie norm współŝycia w szkole, w szpitalu - wybryki chuligańskie. 33 Rodzaje nagród i kar: 1. Za rzetelną naukę, pracę społeczną, wzorową postawę uczeń moŝe uzyskać: - pochwałę nauczyciela, wychowawcy, pochwałę wobec rodziców podczas odwiedzin, - dyplom uznania z nagrodą, pochwałę dyrektora wobec społeczności uczniowskiej z wpisaniem do Strona 16

17 kroniki szkoły i przesłaniem treści pochwały do szkoły macierzystej, rodziców. 2. Uczeń moŝe być ukarany: - upomnieniem wychowawcy, nauczyciela, - upomnieniem lub naganą dyrektora Szkoły, - upomnieniem lub naganą wobec uczniów, - zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, - przesłanie opinii do szkoły macierzystej. 3. Uczeń moŝe odwołać się od kary do dyrektora szkoły: Uczeń lub jego rodzic(opiekun prawny) ma prawo odwołać się od nałoŝonej kary w formie pisemnej lub ustnej do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od nałoŝenia kary Dyrektor wydaje decyzję w terminie do 14 dni Dyrektor szkoły uchyla karę niezgodną ze statutem(nie ujętą w statucie) Dyrektor moŝe powierzyć wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy wyznaczonemu pracownikowi pedagogicznemu szkoły Dyrektor moŝe karę utrzymać lub zmienić, jeśli jest ona niewspółmierna do przewinienia Od decyzji dyrektora uczeń (rodzic, opiekun prawny) moŝe odwołać się do Kuratora Oświaty 4.Odwołanie rozpatruje się przy udziale zainteresowanych stron na zasadach wzajemnego poszanowania. 34 Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia: 1. W przypadku naruszenia jego praw uczeń(rodzic, opiekun prawny) ma prawo złoŝyć skargę (w formie pisemnej lub ustnej do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od daty zajścia. Skarga złoŝona w formie pisemnej powinna zawierać dane osoby składającej skargę oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji. Uczeń moŝe złoŝyć skargę w formie ustnej dyrektorowi szkoły lub innemu pracownikowi pedagogicznemu szkoły. W przypadku ustnego składania skargi sporządza się protokół, który podpisują wnoszący i przyjmujący skargę. W protokole umieszcza się dane zgłaszającego, datę przyjęcia skargi i zwięzły opis sprawy. 2. Rozpatrzenie skargi następuje do 14 dni od jej zgłoszenia. Dyrektor moŝe powierzyć rozpatrzenie skargi wyznaczonemu pracownikowi pedagogicznemu szkoły. 3. Podczas rozpatrywania skargi gromadzi się niezbędne materiały. 4. Dyrektor informuje zainteresowane strony o sposobie rozpatrzenia skargi, podjętych środkach i działaniach oraz o moŝliwości odwołania się wydanej decyzji w Strona 17

18 terminie 14 dni. VII Współpraca i współdziałanie pracowników słuŝby zdrowia i pracowników pedagogicznych 35 Współpraca polega na: 1. udzielaniu dzieciom pomocy w nawiązaniu kontaktów interpersonalnych na terenie szpitala, 2. wzajemnej wymianie doświadczeń i spostrzeŝeń, 3. wspomaganiu procesu leczenia, 4. wspólnym organizowaniu Ŝycia dzieci chorych, imprez, spotkań. VIII Postanowienia końcowe 36.Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 37 Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. Zespół moŝe gromadzić dochody na rachunku dochodów własnych pochodzące z : tytułu sprzedaŝy prac wychowanków - opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej, darowizn w postaci pienięŝnej oraz odszkodowań i opłat za utracone lub uszkodzone mienie Zmiana statutu moŝe nastąpić na pisemny wniosek: - dyrektora, - co najmniej 50% członków Rady Pedagogicznej. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 listopada 2010 roku. Strona 18

19 Strona 19

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25 STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 ul. Tysiąclecia 25 Na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. 1. Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 23 w Krakowie, zwana dalej Radą Pedagogiczną, jest kolegialnym organem realizującym zadania dotyczące kształcenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W GLIWICACH ROZDZIAŁ I SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ, FORMY I TRYB JEJ PRACY

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W GLIWICACH ROZDZIAŁ I SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ, FORMY I TRYB JEJ PRACY REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W GLIWICACH ROZDZIAŁ I SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ, FORMY I TRYB JEJ PRACY 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach Na podstawie art.43 ust.2 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ustala się,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, zwana

Bardziej szczegółowo

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski;

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; III. Organy Szkoły 7 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; 8 1. Zespołem Szkół kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

Bardziej szczegółowo

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU Zespół Szkół Nr 16 we Wrocławiu 53-621 Wrocław, ul. Głogowska 30 Tel. 71/798-68-83 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU 1 Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII / 327 / 2004 RADY MIASTA SOPOTU Z DNIA 02 LIPCA 2004 ROKU

UCHWAŁA NR XVIII / 327 / 2004 RADY MIASTA SOPOTU Z DNIA 02 LIPCA 2004 ROKU UCHWAŁA NR XVIII / 327 / 2004 RADY MIASTA SOPOTU Z DNIA 02 LIPCA 2004 ROKU w sprawie nadania statutu Liceum Profilowanemu dla Dorosłych w Sopocie przy ul. Tadeusza Kościuszki 22/24. Na podstawie art. 58

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Łebieniu

Regulamin pracy Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Łebieniu Regulamin pracy Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Łebieniu I. Postanowienia ogólne: 1. Rada Pedagogiczna zwana dalej,, radą jest kolegialnym organem zespołu szkół realizującym zadania

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Salezjańskich, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska,

Bardziej szczegółowo

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie Załącznik nr 5 do uchwały Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 1) liceum należy przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Załącznik Nr 1 do Statutu Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJALNEGO W SZCZEPOCICACH. Rozdział 1. Postanowienia wstępne

STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJALNEGO W SZCZEPOCICACH. Rozdział 1. Postanowienia wstępne Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/62/2003 Rady Gminy Radomsko z dnia 30 października 2003r. STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJALNEGO W SZCZEPOCICACH Rozdział 1 Postanowienia wstępne 1. 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik do uchwały Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012 1.1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym jej statutowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej. Przepisy wstępne

Regulamin Rady Pedagogicznej. Przepisy wstępne Regulamin Rady Pedagogicznej Załącznik Nr 1. Przepisy wstępne 1. Podstawę prawną regulaminu stanowi art. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne.

Rozdział I Informacje ogólne. Rozdział I Informacje ogólne. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola realizującym zadania wynikające ze Statutu Przedszkola dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 2. W skład Rady

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców.

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. Organy szkoły 11 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 12 1. Do Dyrektora należy: 1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ

R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik Nr 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ 1 Kompetencje Rady Pedagogicznej wynikają z art.41 Ustawy z dnia 7 września 1991r oraz z 10 Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Przasnyszu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18.

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18. I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40-44 Ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWYM IMIENIA MARIANNY FRĄCKOWIAK W SKIBNIEWIE INFORMACJE OGÓLNE 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Oświatowego im. Marianny Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE 1 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Skomlinie zwana dalej radą, jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r nr 67, poz. 329 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie -

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie - Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, ze zm.). 2. Statut Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie. 1 1. W

Bardziej szczegółowo

Komisja wnioskowa formułuje wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przedstawia Radzie Pedagogicznej do przegłosowania.

Komisja wnioskowa formułuje wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przedstawia Radzie Pedagogicznej do przegłosowania. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4./ 2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku z dnia 9 kwietnia 2013 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr W42/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 czerwca 2015 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI opracowany na podstawie art. 60 ust.l w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady Pedagogicznej REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Art.1 1. Rada Pedagogiczna zwana dalej Radą jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze Statutu Szkoły. 2. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY. 1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami),

STATUT SZKOŁY. 1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami), ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 12 przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu STATUT SZKOŁY Statut opracowano na podstawie: 1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEŹNIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEŹNIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEŹNIE Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/108/12 Rady Gminy Krzymów z dnia 29 marca 2012r. opracowany na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa placówki brzmi: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu. 2. Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 67 im. Narcyzy śmichowskiej w Warszawie. I. Podstawy prawne działania Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 67 im. Narcyzy śmichowskiej w Warszawie. I. Podstawy prawne działania Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 67 im. Narcyzy śmichowskiej w Warszawie I. Podstawy prawne działania Rady Pedagogicznej 1. Ustawa z dnia 7 września 19 91 r. o systemie oświaty tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Przy Szkole Podstawowej nr 1 Janusza Korczaka Regulamin opracowana na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego statutu stanowi: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE Rozdział I NAZWA, SIEDZIBA I SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ 1 Zespół, którego dotyczy statut używa nazwy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 138 /2003 RADY MIASTA SOPOTU Z DNIA 27 CZERWCA 2003 ROKU. Rada Miasta Sopotu uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR IX / 138 /2003 RADY MIASTA SOPOTU Z DNIA 27 CZERWCA 2003 ROKU. Rada Miasta Sopotu uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR IX / 138 /2003 RADY MIASTA SOPOTU Z DNIA 27 CZERWCA 2003 ROKU w sprawie załoŝenia Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Sopocie przy ul. Polnej 16/20. Na podstawie art.5 ust.2

Bardziej szczegółowo

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie został utworzony na podstawie aktu załoŝycielskiego uchwały nr 5/2002 Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW załącznik nr 3 do Statutu SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W TANOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Na podstawie art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 roku (Dz.U. z 1991 r. Nr 95 poz.425

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie nr I/2009/2010 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10 w Strzelcach Opolskich I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację rady pedagogicznej w przedszkolach publicznych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania szkoły dotyczące kształcenia, wychowania i

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r.

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć dalej jest mowa o: 1. Zespole Szkół należy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej. W KONARZYCACH 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U nr67

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUZIACH

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUZIACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUZIACH 1 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa strukturę, formy pracy i organizację Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1.1 Statut Szkoły Policealnej Nr 8 dla Dorosłych, Technikum Uzupełniającego Nr 1 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych

Załącznik 1.1 Statut Szkoły Policealnej Nr 8 dla Dorosłych, Technikum Uzupełniającego Nr 1 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych Załącznik 1.1 Statut Szkoły Policealnej Nr 8 dla Dorosłych, Technikum Uzupełniającego Nr 1 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych Rozdział I Postanowienia ogólne W skład Zespołu Szkół Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Statut szkoły /placówki Uwagi i wnioski z analizy statutów szkół Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Podstawa prawna: 1. Art.60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin rady pedagogicznej Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu

Regulamin rady pedagogicznej Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu Załącznik do Zarządzenia nr 2/2010 Regulamin rady pedagogicznej Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu Na podstawie art. 43 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU

RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU 1. I. NAZWA SZKOŁY. 1. Technikum Uzupełniające przy Zespole Szkół Zawodowych w Piszu. 2. Technikum Uzupełniające jest szkołą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach realizującym wynikające ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z 7 września 1991 r. art. 40-43 Rada Pedagogiczna jest kolegialnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 2 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jako integralną część Statutu Zespołu Szkół w Prandocinie. 2. Rada pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

RADY REGULAMIN PEDAGOGICZNEJ. Zespół Szkół w Paszczynie. Spis treści: ROZDZIAŁ II...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2

RADY REGULAMIN PEDAGOGICZNEJ. Zespół Szkół w Paszczynie. Spis treści: ROZDZIAŁ II...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Spis treści: ROZDZIAŁ I...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 ROZDZIAŁ II...2 ZADANIA I KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ...2 ROZDZIAŁ III...3 OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA RADY PEDAGOGICZNEJ...3

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XII/69/07 Rady Gminy Dywity z dnia 25 września 2007r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1.Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół w Dywitach. 2.Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ 2 1. Rada pedagogiczna zwana dalej radą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie Podstawa prawna; Art.40, 41, 42, 43, 44 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie 83-123 Piaseczno 26 Szkoła Podstawowa w Piasecznie 1. Regulamin opracowano na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

STAN PRAWNY NA DZIEŃ 10.02.2014 r.

STAN PRAWNY NA DZIEŃ 10.02.2014 r. REGULAMIN Rady Pedagogicznej ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH STAN PRAWNY NA DZIEŃ 10.02.2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE... 4 CZĘŚĆ II ORGANIZACJA... 4 CZĘŚĆ III KOMPETENCJE I ZADANIA... 5 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Puchalskiego w Męckiej Woli

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Puchalskiego w Męckiej Woli REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Puchalskiego w Męckiej Woli Rozdział I Zasady ogólne. Rozdział II Kompetencje Rady. Rozdział III Zadania Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Regulamin niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia r.

Regulamin niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia r. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ V Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku - Oliwie, ul. Polanki 130 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Liceum oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W STROJCU

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W STROJCU STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W STROJCU STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO w Strojcu I. WSTĘP Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Regulamin organizacji i działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej. Na podstawie Ustawy z unia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Bz.tf.Nr 95,póz.425)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Podstawa prawna 1 1.1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie

STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie Załącznik do Uchwały RMK Nr z dnia.. STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie ROZDZIAŁ I NAZWA I TYP SZKOŁY 1 1. Pełna nazwa szkoły: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r.

Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Załącznik nr 7 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ DLA

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Dz 1991r.Nr 95, poz. 425, z 1992r.Nr 26,poz.113,Nr 54,poz.254,

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. NR 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ

ZAŁ. NR 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁ. NR 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie Art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. Nr 95 z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity)

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity) REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne. 1 Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Głogówku jest aktem opracowanym w oparciu o ustawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIOWSKI

REGULAMIN UCZNIOWSKI REGULAMIN UCZNIOWSKI I. Uczeń ma prawo do: 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej, 2. opieki wychowawczej i przebywania w warunkach zapewniających bezpieczeństwo,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 273/17 RADY GMINY CELESTYNÓW. z dnia 30 maja 2017 r.

Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 273/17 RADY GMINY CELESTYNÓW. z dnia 30 maja 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 5192 UCHWAŁA NR 273/17 RADY GMINY CELESTYNÓW z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 5 IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W PŁOCKU

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 5 IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W PŁOCKU REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 5 IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W PŁOCKU Spis treści Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna działania Rady Strona 2 pedagogicznej 2 Skład Rady Strona 2 3 Prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy

REGULAMIN ŚWIETLICY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy REGULAMIN ŚWIETLICY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001 w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZBÓJNIE.

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZBÓJNIE. Załącznik nr do Uchwały Nr 1/1/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Zbójnie z dnia 1 września 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu działalności Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Zbójnie. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 2 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. 1. Statut publicznej szkoły podstawowej, zwanej dalej szkołą", określa jej nazwę. Nazwa szkoły zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie

Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie Załącznik Nr 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie 1 Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o obowiązujące dotychczas przepisy dotyczące systemu oświaty w Polsce:

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO Nr 1 W BIAŁYMSTOKU. Białystok, 1 września 2012 r.

STATUT. ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO Nr 1 W BIAŁYMSTOKU. Białystok, 1 września 2012 r. STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO Nr 1 W BIAŁYMSTOKU Białystok, 1 września 2012 r. 1. Użyte w statucie określenia oznaczają: 1) Dyrektor Zespołu Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1 w Białymstoku;

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW 17 1. Ustala się dwukrotną klasyfikacje uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie w obrębie roku szkolnego: 1) śródroczną

Bardziej szczegółowo

STATUT. NIEPUBLICZNEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY JULIUSZ Samodzielnego Koła Terenowego nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie

STATUT. NIEPUBLICZNEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY JULIUSZ Samodzielnego Koła Terenowego nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie STATUT NIEPUBLICZNEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY JULIUSZ Samodzielnego Koła Terenowego nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie Spis treści: 1. Rozdział I Nazwa placówki 2. Rozdział II Cele

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. TADUSZA KOSCIUSZKI W NOWYM SACZU UL. PIRAMOWICZA 16 Działając na podstawie art. 40-43 Ustawy z dnia 07 września 1991

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie

Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/257/02 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2002 r. Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie Nowelizacja Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie nastąpiła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na

Bardziej szczegółowo

STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PYRZYCACH

STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PYRZYCACH Załącznik Nr 7 Do Statutu Zespołu Szkół Nr 1 w Pyrzycach STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PYRZYCACH Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich w KOŁACZKOWICACH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Pedagogiczna jest stałym organem wewnętrznym szkoły powołanym do rozwiązania, opracowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GDAŃSKU OLIWIE

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GDAŃSKU OLIWIE 1 ZAŁĄCZNIK 4 REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GDAŃSKU OLIWIE Opracowany na podstawie następujących aktów prawnych: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W GDYNI

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W GDYNI REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W GDYNI POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Pedagogicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 22 w Gdyni.

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania Rozdział IV Organy szkoły oraz ich zadania Organami szkoły są: 1. Dyrektor szkoły. 2. Rada Pedagogiczna. 3. Rada Szkoły. 4. Rada Rodziców. 5. Samorząd Uczniowski. 19 20 Uprawnienia i obowiązki dyrektora

Bardziej szczegółowo