S T A T U T MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ UL. STAROBIELSKA 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S T A T U T MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ UL. STAROBIELSKA 9"

Transkrypt

1 S T A T U T MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ UL. STAROBIELSKA 9 Dział 1. Przepisy definiujące i postanowienia ogólne Dział 2. Cele i zadania Ośrodka Dział 3. Zasady działania i organizacja pracy Ośrodka Dział 4. Organa Dział 5. Wychowankowie Dział 6. Pracownicy Ośrodka Dział 7. Szkoła Dział 8. Postanowienia końcowe

2 Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). 2. Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240). 3. Ustawa Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, z późn. zm.). 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2001r. w sprawie realizowania przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych w porze nocnej (Dz.U. Nr 52, poz. 550). 5. Rozporządzenie MENiSz dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U z 2003 r. Nr 6 poz. 69) 6. Rozporządzenie MENiS z dnia 26 marca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii (Dz.U. Nr 178, poz. 1833). 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2005r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczanych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (Dz.U. Nr 25, poz. 203). 8. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz.U. Nr 52, poz. 466). 9. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 marca 2005r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. Nr 52, poz. 467, z późn. zm.) do momentu zaprzestania kierowania przez Ośrodek Rozwoju edukacji w Warszawie na podstawie decyzji Sądów Rejonowych. 10. Rozporządzenie MENiSz dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów wszkołach publicznych (Dz. U. nr 156, poz.1046). 11. Rozporządzenie MEN z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii. 2

3 Dział I PRZEPISY DEFINIUJĄCE I POSTANOWIENIA OGÓLNE l 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 34, Gimnazjum Nr 21 i Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 11 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Bielsku-Białej, b) Ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). c) Statucie MOS należy przez to rozumieć Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej, d) Ośrodku należy przez to rozumieć Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej, e) Dyrektorze należy przez to rozumieć Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej, f) Uczniach, Wychowankach i Rodzicach należy przez to rozumieć uczniów Szkoły, wychowanków Ośrodka oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów, g) Wychowawcy klasy należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole, h) Wychowawcy grupy należy przez to rozumieć nauczyciela, którego opiece wychowawczej powierzono grupę wychowawczą w Ośrodku, i) Organie prowadzącym należy przez to rozumieć Miasto Bielsko-Biała na prawach powiatu, j) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach. k) Radzie Pedagogicznej, należy przez to rozumieć organa działające w Ośrodku, l) Samorządzie należy przez to rozumieć samorząd uczniowski gromadzący wszystkich uczniów będących jednocześnie wychowankami Ośrodka. 2. Organem wyższego stopnia, w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu spełniania obowiązku szkolnego jest Kuratorium Oświaty w Katowicach. 2 1.Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki, zwany dalej Ośrodkiem, jest placówką dla dzieci i młodzieży w normie intelektualnej, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej i socjoterapeutycznej. 2. Ośrodek posiada 70 miejsc i jest placówką przeznaczoną dla chłopców: a) w normie intelektualnej, b) z zaburzeniami rozwojowymi, c) z trudnościami w uczeniu się, d) zagrożonej niedostosowaniem społecznym, e) z zaburzeniami zachowania. Do Ośrodka przyjmowana jest młodzież od 13 do 18 lat. 3

4 W uzasadnionych przypadkach wychowanek po ukończeniu 18 roku życia może na swoją prośbę pozostać w Ośrodku w celu ukończenia gimnazjum. Tryb przyjęcia do ośrodka: Dzieci przyjmowane są do placówki w dwojaki sposób : - na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej i prośbę rodziców lub - na podstawie postanowienia sądu rejonowego o umieszczeniu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 3. Ośrodek jest jednostką budżetową, dla której organem prowadzącym jest miasto Bielsko- Biała na prawach powiatu. 4. W zakresie gospodarki finansowej i materialnej obsługiwany jest przez Miejski Zakład Oświaty w Bielsku-Białej. 5. Zasady gospodarki finansowej i materialnej Ośrodka określają odrębne przepisy. 6. Ze względu na specyfikę działań Ośrodek jest placówką o charakterze socjoterapeutycznym, która zapewnia młodzieży niedostosowanej społecznie: a) opiekę i wychowanie, b) realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, c) przygotowanie do życia w naturalnym środowisku społecznym zgodnie z uznanymi normami oraz do samodzielności. Dział II CELE I ZADANIA OŚRODKA 3 1. Naczelnym celem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków, w miarę ich możliwości, do wszechstronnego uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym poprzez: a) tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju młodzieży warunków wychowawczych oraz umożliwienie prawidłowego przebiegu procesów rozwoju i socjalizacji, b) osiągnięcie rozwoju, przy indywidualnym podejściu do każdego z nich i w dostępnym każdemu zakresie, za pomocą metod pedagogiki specjalnej resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej, c) przygotowanie do pracy, d) wyrabianie nawyków higienicznych oraz wpajanie zasady przestrzegania higieny w życiu osobistym, e) kształtowanie patriotycznej postawy, poszanowania tradycji i trwałych wartości kultury narodowej, f) uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska, g) umożliwienie uczniom podtrzymywania tożsamości narodowej i religijnej, h) zapewnienie specjalistycznej opieki psychologicznej i pedagogicznej, zdrowotnej i materialnej, i) umożliwienie rozwoju zainteresowań, j) rozwijanie i wzbogacanie osobowości wychowanków, przygotowanie do nauki w różnego typu szkołach i uczestnictwa w życiu rodziny i społeczności lokalnej, k) cele Ośrodka realizowane są w oparciu o programy grup wychowawczych. 4

5 2. Do zadań Ośrodka należy: a) eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania. b) przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z normami społecznymi i prawnymi c) wspomaganie rodziców (prawnych opiekunów) w pełnieniu funkcji wychowawczych. d) współpraca ze środowiskiem lokalnym w celu prowadzenia działań edukacyjnych, terapeutycznych i profilaktyczno-wychowawczych. 3. Zadania te są realizowane poprzez: a) organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym, b) pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań wychowanków, c) udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie rozwijania potencjalnych możliwości oraz unikania zachowań ryzykownych. Dział III ZASADY DZIAŁANIA I ORGANIZACJI PRACY OŚRODKA 4 1. W skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszkiw Bielsku-Białej wchodzą szkoły: a) klasy IV-VI Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 34, b) 3-letnie Gimnazjum Specjalne Nr 21, c) 2-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 11, 2. W nazwie Szkół specjalnych umieszczonej na tablicy urzędowej, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, opuszcza się wyraz specjalny Ośrodek prowadzi działalność przez cały rok szkolny, we wszystkie dni tygodnia, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne i zapewnia wychowankom: a) całodobową opiekę wychowawczą, b) opiekę w porze nocnej, którą sprawuje wychowawca, mający do pomocy co najmniej jednego pracownika nie będącego pracownikiem pedagogicznym. c) dbanie o bezpieczeństwo wychowanków podczas zajęć szkolnych, przerw, zajęć w internacie z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego wewnątrz budynku i na zewnątrz. d) realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. 2. Dla realizacji celów statutowych Ośrodek posiada: pomieszczenia do nauki, pomieszczenia do spania, pokoje dzienne, jadalnię, świetlicę, izolatkę, gabinet medyczny, gabinet psychologa, pedagoga, salę do zajęć terapeutycznych, bibliotekę, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenie izolacyjne, pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, obiekty i tereny sportowo-rekreacyjne, monitoring wizyjny, który swym zasięgiem obejmuje budynek i tereny wokół placówki. 5

6 3. Dla realizacji misji wychowawczej szkoły ustalono zasady wykorzystania zapisów monitoringu i tak: a) System monitoringu wizyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, zachowania zdrowia wśród uczniów. b) System monitoringu wizyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii ma służyć podejmowaniu działań interwencyjnych, a także do wykorzystania wybranych materiałów do prezentowania dobrej praktyki zachowania uczniów. c) Zapis w systemie monitoringu może być wykorzystany do ponoszenia konsekwencji przewidzianych w Statucie Szkoły. d) W sytuacji pobicia, stosowania przemocy, kradzieży, uszkodzenia mienia, itp. zapis w systemie monitoringu zostanie wykorzystany do podjęcia odpowiednich działań przez Dyrekcję szkoły, wychowawców i nauczycieli, funkcjonariuszy Policji. e) Wykorzystanie materiałów monitoringu wizyjnego może zostać po poddaniu zabiegom technicznym tak, aby osoby w nich sie pojawiające były anonimowe, zapis ten nie musi być stosowany w przypadku uzyskania zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub innych osób pojawiających się w/w materiałach. 4. Podstawą organizacji pracy Ośrodka w roku szkolnym jest arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, zatwierdzony przez organ prowadzący. 5. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników placówki z określeniem stopni awansu zawodowego, liczbę stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin dla poszczególnych form działalności oraz liczbę godzin przeznaczonych na inne zajęcia finansowe ze środków przydzielonych przez organ finansujący placówkę. 6. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w Ośrodku jest grupa wychowawcza - godzina zajęć wychowawczych w internacie trwa 60 minut. 7. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział szkolny. Formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym godzina lekcyjna trwa 45 minut. 8. Organizację stałych i dodatkowych obowiązków dydaktycznych i wychowawczych określają rozkłady zajęć zatwierdzone przez Dyrektora, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną. 9. Ze względu na specyfikę placówki dopuszcza się wprowadzenie ruchomych rozkładów zajęć i zmiany planów pracy. 10. Wprowadzono standardy pracy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, które dotyczą (całość w załączniku): a) Zasad funkcjonowania w grupach, b) Kadry, c) Pracy kadry, d) Konstrukcji, realizacji i ewaluacji programów 6

7 1. Ośrodek, w ramach posiadanych środków finansowych, może organizować zajęcia pozalekcyjne. 2. Organizację zajęć w Ośrodku określają tygodniowe rozkłady zajęć edukacyjnych i wychowawczych, ustalone zgodnie z wymogami zdrowia i higieny pracy. 3. Wychowawcy są zobligowani do realizacji innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowania uczniów. 4. Szkoła wydaje uczniom świadectwa promocyjne i ukończenia szkoły. 5. Działalność wychowawcza i socjoterapeutyczna Ośrodka organizowana jest na podstawie: - Szkolnego Programu Wychowawczego, - Szkolnego Programu Profilaktyki, - Indywidualnych Programów Terapeutycznych. 6 7 Zespół Wychowawczy 1. W Ośrodku działa Zespół Wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków, powoływany przez Dyrektora. 2. W skład Zespołu Wychowawczego wchodzą: a) Dyrektor Ośrodka lub upoważniona przez niego osoba jako przewodniczący zespołu, b) Zastępcy Dyrektora, c) Wychowawcy grupy wychowawczej, d) Wychowawca klasy, e) Pedagodzy, f) Psycholog, g) Pielęgniarka 3. Do zadań Zespołu Wychowawczego należy w szczególności: a) diagnoza problemów wychowanków, tworzenie indywidualnego programu pracy terapeutycznej z wychowankiem, b) określanie form pracy z wychowankiem, c) analizowanie stosowanych metod pracy i wybór skutecznych form pomocy, d) okresowe ocenianie efektów pracy z wychowankiem, jego rodzicami (prawnymi opiekunami), szkołą i środowiskiem lokalnym, e) ocenianie zasadności dalszego pobytu wychowanka w placówce, f) prognozowanie oczekiwanych efektów działań terapeutycznych g) wnioskowanie do Sądów Rejonowych Wydział Rodzinny i Nieletnich o uchylenie lub zmianę środka wychowawczego Wychowankowie przebywający w Ośrodku podzieleni są na grupy wychowawcze. 2. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi do12 osób. 7

8 3. Każdą grupę wychowawczą powierza się opiece co najmniej dwóch stałych wychowawców. 4. W Ośrodku zapewnia się wychowankom opiekę całodobową, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, zajęcia profilaktyczno-wychowawcze. 5. Zajęcia te odbywają się według ustalonego na semestr, tygodniowego ramowego rozkładu zajęć, w którym uwzględnione są różnorodne zajęcia: sportowo-rekreacyjne, porządkowosamoobsługowe, socjoterapeutyczne. 6. W Ośrodku zapewnia się wychowankom wyżywienie. 7. Rodzice, prawni opiekunowie bądź całodobowe palcówki opiekuńczo-wychowawcze, ponoszą opłatę za posiłki w stołówce ośrodka, równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie. 8. Wysokość kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w placówce ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym Ośrodek. 9. Organ prowadzący Ośrodek może zwolnić rodziców z całości lub części opłat za posiłki w stołówce: - w szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, - w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 9 Ośrodek może przyjmować studentów na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem a organizatorem praktyki. Dział IV WYCHOWANKOWIE Przyjmowanie i skreślania z listy wychowanków Wychowankowie mogą być przyjmowani do Ośrodka na prośbę rodziców skierowaną do Prezydenta Miasta Bielska Białej, który na podstawie przedłożonych dokumentów tj.: - orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, - odpisu aktu urodzenia z potwierdzonym zameldowaniem, - dokumentacji szkolnej, wydaje skierowanie do placówki. 2. Młodzież jest również kierowana do Ośrodka przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego o umieszczeniu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 3. Wychowanek przyjmowany jest do ośrodka zgodniez ustalonymi procedurami postępowania. Za dowiezieniedziecka do ośrodka odpowiadają rodzice, opiekunowie lub placówka, w której wychowanek przebywał do czasuskierowania. 8

9 4.Ośrodek jest placówką przeznaczoną dla chłopców. 5.Wychowankowie Ośrodka są uczniami szkół funkcjonujących w placówce. 6. Do ośrodka przyjmowana jest młodzież: a) w normie intelektualnej (przy dysharmonii rozwojoweji zaniedbaniach pedagogicznych); b) ze specyficznymi trudnościami w nauce szkolnej; c) z zaburzeniami zachowania na tle niepowodzeńszkolnych; d) z wieloletnim opóźnieniem szkolnym, wynikającymz zaniedbań środowiskowych; e) z nerwicami, fobią szkolną i z zaburzeniamiemocjonalnymi wynikającymi z zaburzonych relacjiw rodzinie; f) zagrożone niedostosowaniem społecznym i demoralizacją jak również młodzież, która ma uregulowanąsytuację w zakresie opieki prawnej, nie skazaną wyrokiemsądu za czyny karalne i przeciwko której nie toczy siępostępowanie sądowe, w normie psychicznej i fizycznej,bez uzależnienia od środków psychoaktywnychi alkoholu. 7.Dzieci i młodzież przyjmowane są do Ośrodka na rok szkolny, etap edukacyjny lub okres nauki w szkole wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub skierowaniu. 8.Ustala się następujące warunki pobytu wychowanka w Ośrodku: a) przestrzeganie zasad regulaminu zachowania obowiązującego w Ośrodku, b) podpisanie i przestrzeganie ustaleń indywidualnego kontraktu z wychowawcą Wychowankowie, umieszczeni w placówce decyzją sądu, mogą być urlopowani do domu rodzinnego, opiekunów lub krewnych za zgodą Sądu Rejonowego. 2.Wniosek o wyrażenie zgody na urlopowanie składa: - Dyrektor na prośbę wychowawcy odpowiedzialnego za realizację indywidualnego programu edukacyjno terapeutycznego, - rodzic lub opiekun prawny. 3. Wychowankowie umieszczeni w placówce na prośbę rodziców mogą być również urlopowani po ustaleniach z rodzicami bądź opiekunem prawnym. 4. Wychowankowie mogą samodzielnie podróżować do domów rodzinnych na pisemną prośbę i zgodę rodziców (opiekunów prawnych) W przypadku samowolnego opuszczenia placówki przez wychowanka nauczyciel/wychowawca powiadamia o fakcie ucieczki najbliższą jednostkę Policji, Sąd Rejonowy, rodziców (opiekunów prawnych). 2. W przypadku nie zgłoszenia się wychowanka w wyznaczonym terminie po nieusprawiedliwionej nieobecności Dyrektor: a) przeprowadza postępowanie wyjaśniające, 9

10 b) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu rodziców lub opiekunów prawnych wychowanka oraz sąd rejonowy nadzorujący wykonanie orzeczenia ( jeżeli wychowanek umieszczony jest na podstawie postanowienia Sądu). 3. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności wychowanka w ośrodku trwającej dłużej niż 4 tygodnie, licząc od daty powiadomienia sądu rejonowego o nieobecności nieletniego, Dyrektor powiadamia o tym właściwego starostę oraz ORE, a ponadto sąd rodzinny, rodziców lub opiekunów prawnych oraz właściwe organy obowiązane do kontroli spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. 4. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności wychowanka przyjętego na prośbę rodzica, Dyrektor może skreślić go z listy ewidencji po upływie 4 tygodni od daty powiadomienia rodziców. Uczeń objęty obowiązkiem szkolnym może być skreślony z listy uczniów po wcześniejszym powiadomieniu szkoły macierzystej, która umożliwi realizację obowiązku szkolnego. Dyrektor przekazuje dokumentację nieletniego do jednostki kierującej do placówki oraz powiadamia o tym rodziców. 5. Przeniesienie nieletniego do innego Ośrodka może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mających znaczenie dla skuteczności procesu resocjalizacyjnego lub socjoterapeutycznego, na podstawie opinii Zespołu Wychowawczego, decyzją Dyrektora. 6. Wniosek o wskazanie ośrodka, do którego nieletni ma być przeniesiony wraz z opinią zespołu wychowawczego dyrektor ośrodka przekazuje do ORE za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 7. Wniosek do sądu rejonowego o uchylenie lub zmianę środka wychowawczego i zwolnienie nieletniego z ośrodka składają dyrektor ośrodka lub rodzice, lub opiekunowie przedstawiając informację o efektach zastosowanych działań resocjalizacyjnych lub terapeutycznych oraz zaobserwowanych zmianach postawy nieletniego, które uzasadniają przypuszczenie o prawidłowym uczestnictwie nieletniego w życiu społecznym. 8. Osoba, która ukończyła 18 rok życia, w przypadku samowolnego opuszczenia placówki lub rażącego naruszenia zasad wynikających z regulaminu placówki na wniosek Rady Pedagogicznej może zostać skreślona z ewidencji uczniów, wychowanków Wychowankami Ośrodka może być młodzież do czasu ukończenia nauki szkolnej: a) nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 18 roku życia w przypadku szkoły podstawowej, b) 21 roku życia w przypadku gimnazjum, c) 24 roku życia w przypadku szkoły zawodowej Wychowanek ma prawo do: a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny umysłowej, 10

11 b) opieki wychowawczej zapewniającej ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności osobistej oraz wolności, c) troskliwego i życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno-opiekuńczowychowawczym, d) swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych (jeśli nie narusza tym dobra innych osób), a także dotyczących życia placówki, e) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania, f) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami oraz możliwościami organizacyjnymi, g) zachowania tajemnicy korespondencji, h) odwoływania się od kar do Samorządu, nauczycieli, pedagoga i psychologa, a od ich decyzji do Dyrektora i Kuratorium Oświaty, i) redagowania i wydawania gazetki, j)wpływania na życie placówki poprzez działalność samorządową, k) zapoznania się ze statutem i wewnętrznym systemem oceniania. 2. Wychowanek ma obowiązek: a) przestrzegać postanowień zawartych w statucie Ośrodka, b) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, wychowawczych i życiu placówki, c) uczestniczyć w procesie terapeutycznym i resocjalizacyjnym, d) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Ośrodka, e) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w placówce. 3. Wychowankom zabrania się: a) posiadania i używania alkoholu, papierosów, środków psychoaktywnych i odurzających, b) przynoszenia i posiadania lekarstw, c) jeżeli lekarstwa są konieczne, rodzic przekazuje je wychowawcy lub służbie medycznej zaraz po przybyciu do Ośrodka, d) posiadania ostrych i niebezpiecznych narzędzi, e) posiadania przy sobie kwot pieniędzy; należy je zaraz po przyjściu do Ośrodka wpłacić wychowawcy, który prowadzi zeszyt kasowy w grupie, f) przynoszenia drogiego sprzętu (radia, magnetofony, telefony komórkowe, mp3 itp.), g) zachowań agresywnych i autoagresywnych dokonywania samookaleczeń i tatuaży oraz demonstrowania przynależności do subkultur (kolczyki, emblematy, fryzura) Dyrektor Ośrodka, na podstawie wniosku Zespołu Wychowawczego, może: a) wystąpić z wnioskiem o przeniesienie ucznia (wychowanka) objętego obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki do innej placówki, b) wezwać rodziców, prawnych opiekunów aby zabrali dziecko z placówki gdy zastosowane środki wychowawcze nie przyniosły pożądanego rezultatu, a wychowanek uporczywie i świadomie uchyla się od realizacji założonych celów wychowawczych rażąco naruszając swoje obowiązki m.in. poprzez wielokrotne: - zażywanie środków narkotycznych - używania przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych osób 11

12 spożywanie alkoholu - niszczenie mienia szkoły lub innych osób - wulgarne zachowywanie się, demoralizowanie innych wychowanków - narażanie zdrowia i życia własnego i innych na niebezpieczeństwo nieusprawiedliwione nieuczęszczanie na zajęcia szkolne. 1. Za przejawy negatywnego zachowania na terenie Ośrodka ustala się następujące kary: a) upomnienie przez nauczyciela, wychowawcę, b) rozmowa dyscyplinująca u Dyrektora, c) wezwanie rodziców, d) ograniczenie wyjść poza Ośrodek, e) wstrzymanie przepustek, f) przeniesienie na grupę readaptacyjną, g) wpis do zeszytu obserwacji h) poinformowanie rodziców, sądu, i) przeniesienie do innej placówki Od wszystkich kar wychowanek może odwołać się do Samorządu, pedagoga i psychologa, a następnie Dyrektora, a w ostateczności do Kuratorium Oświaty w Katowicach (w trybie 14 dni od daty nałożenia kary). 3. Odwołanie analizuje zespół w składzie: Dyrektor, opiekun Samorządu, wychowawcy, pedagog, psycholog. 4. W przypadku niesłusznego ukarania wychowanka nauczyciel lub Dyrektor odwołuje karę w takim samym trybie, w jakim została ona udzielona Za przykładną postawę ustala się następujące nagrody: a) pochwała udzielona przez nauczyciela, wychowawcę, b) pochwała udzielona przez Wicedyrektora, c) pochwała udzielona przez Dyrektora w obecności wszystkich wychowanków, d) list pochwalny do rodziców lub sądu, e) wcześniejsze wyjście do domu rodzinnego, f) nagroda rzeczowa, g) inne wyróżnienia i nagrody uchwalone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 2. Za wzorowe pełnienie funkcji w Samorządzie, osiągnięcie wyróżniających wyników w olimpiadach wiedzy, turniejach, konkursach, zawodach sportowych lub inne osiągnięcia przynoszące zaszczyt Ośrodkowi i rodzicom, oprócz przyznania wychowankowi wyróżnień i nagród wymienionych w pkt. 1, odnotowuje się te osiągnięcia w aktach wychowanka i kronice Ośrodka. 12

13 Dział V ORGANA OŚRODKA Organami Ośrodka są: a) Dyrektor Ośrodka. b) Rada Pedagogiczna. c) Samorząd Uczniowski Dyrektor Ośrodka 1. Kompetencje Dyrektora Ośrodka: a) kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz, b) sprawuje nadzór pedagogiczny, c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego, d) przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej, realizuje jej uchwały w ramach swoich kompetencji, e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną, jest odpowiedzialny za ich prawidłowe wykorzystanie. f) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, g) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych, 2. Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie Ośrodka. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. 3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Ośrodku nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: a) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki, b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki, c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki. 4. Dyrektor w wykonywaniu swoich działań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem. 5. Dyrektor może ponadto, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz wojewódzkim urzędem pracy, zmienić lub wprowadzić nowe zawody lub profile kształcenia zawodowego, w których kształci szkoła. 6. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności placówki. 13

14 7. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor powiadamia niezwłocznie organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 8. Dyrektor określa zakres czynności i kompetencji osób, którym zleca zastępstwo na czas swojej nieobecności. 20 Rada Pedagogiczna 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Ośrodka realizującym jego statutowe zadania. 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcje instruktorów praktycznej nauki. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor placówki. 4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego placówkę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 5. Przewodniczący Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków. 6. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności conajmniej połowy jej członków. 7. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu placówki albo jego zmian. 8. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w placówce. 9.Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności. Zebrania Rady są protokołowane. 10. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszonych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki. 11. Kompetencje Rady Pedagogicznej: a) zatwierdzenie planu pracy placówki, b)zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce, d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki, 14

15 e) podejmowanie uchwał w sprawie skreślania z listy uczniów, f) zatwierdzenie wniosków wychowawców klas i innych pracowników w sprawie przyznania nagród i wyróżnień oraz udzielania kar wychowankom, 12. Rada Pedagogiczne opiniuje: a) organizację pracy placówki w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, b) projekt planu finansowego placówki, c) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom i wychowawcom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, d) propozycje Dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, e) propozycje Dyrektora dotyczące kandydatów do powierzania im funkcji kierowniczych w placówce. f) Rada Pedagogiczne obraduje na posiedzeniach zwyczajnych tj. przewidzianych w planie pracy oraz na posiedzeniach nadzwyczajnych nie ujętych w planie pracy. 13. Ze względu na specyfikę placówki w Ośrodku nie powołuje się rady placówki, w związku z tym Rada Pedagogiczna wykonuje następujące zadania: a) uchwala zmiany w statucie placówki, b) opiniuje plan pracy placówki, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla placówki. 14.Rada Pedagogiczna powołuje ze swojego składu stałe komisje i zespoły problemowozadaniowe w szczególności: zespół wychowawczy i zespół nauczycieli. 21 Samorząd Uczniowski 1. W Ośrodku działa Samorząd Uczniowski, tożsamy z Samorządem Wychowanków, nosi on wspólną nazwę Samorząd, który w szczególności: a. opracowuje regulamin własnej działalności, b. opiniuje Wewnątrzszkolny System Oceniania, Szkolny Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki, c. może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach, szczególnie dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak: - prawo do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, -prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, -prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrekcją, - prawo wyboru opiekuna Samorządu. 2.Samorząd ponadto: d. wnioskuje o udzielanie kar uczniom, e. może wyrazić opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela. 15

16 22 1. Zasady współdziałania organów Ośrodka i rozwiązywanie sporów między nimi określa się poprzez: a) zapewnienie każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w statucie Ośrodka, b) umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Ośrodka, poprzez mediacje prowadzone przez psychologa lub pedagoga, c)mediacje prowadzone przez związki zawodowe działające na terenie placówki, d)zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami Ośrodka w podejmowanych i planowanych działaniach, 2. W ostateczności prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Ośrodku organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do Dyrektora. 3.Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty wewnątrz Ośrodka można zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub prowadzącego placówkę. Dział VI PRACOWNICY OŚRODKA Organizacja pracy w ośrodku W Ośrodku zatrudnia się pracowników: d) pedagogicznych: nauczycieli, wychowawców, pedagoga, psychologa, bibliotekarza, e) administracyjnych: kierownik gospodarczy, sekretarz, pielęgniarka szkolna, f) obsługi: magazynier, sprzątaczki, portierzy, praczki, kierowca, kucharki, rzemieślnicy. 2. Portierzy pracują w systemie całodobowym. Portier kończący służbę nie może opuścić stanowiska pracy, jeżeli nie ma zmiennika. 3. W Ośrodku tworzy się stanowiska kierownicze: a) Wicedyrektor do spraw dydaktycznych, b) Wicedyrektor do spraw wychowawczych, c) Kierownik gospodarczy. 4. Kierownik gospodarczy w szczególności: a) organizuje pracę pracowników administracyjnych i obsługowych, b) gospodaruje majątkiem placówki. 5.Szczegółowe zakresy obowiązków dla pracowników administracyjnych i obsługowych ustala Dyrektor. 9. Osoby zajmujące stanowiska kierownicze podlegają służbowo Dyrektorowi. 16

17 Praca Internatu Wicedyrektor do spraw wychowawczych nadzoruje bezpośrednio prace internatu a w szczególności: - w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością wychowawczą Ośrodka: tworzenie warunków do prawidłowej realizacji zadań wychowawczo-profilaktycznych Ośrodka, w szczególności realizacji Szkolnego programu wychowawczego i Szkolnego Planu Profilaktyki oraz planów pracy Ośrodka, - w zakresie spraw organizacyjnych: a) przygotowanie planów pracy wychowawców, b) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć. c) nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji przez wychowawców, d) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, e) wnioskowanie do Dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla wychowawców, - w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych: a) sprawowanie nadzoru nad majątkiem powierzonym wychowawcom, b) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku, c) określanie zakresu odpowiedzialności materialnej wychowawców, zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków, d) zastępuje Dyrektora podczas jego nieobecności. Zadania zespołu psychologiczno-pedagogicznego 1.Do zadań pedagoga należy w szczególności: a) współpraca ze wszystkimi pracownikami Ośrodka w celu integracji oddziaływań resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych wobec wychowanków, b) prowadzenie planowych zajęć socjoterapeutycznych, c) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb wychowanków, sprawowanie indywidualnej opieki nad wychowankami mającymi trudności w przystosowaniu się do życia w Ośrodku, d) analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych, e) koordynacja prac z zakresu orientacji zawodowej, f) współpraca z psychologiem, wychowawcami, nauczycielami i rodzicami w minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w Ośrodku, g) działania na rzecz uregulowania sytuacji prawnej wychowanków oraz organizowanie pomocy materialnej wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji. h) współdziałanie w sprawach wychowanków z administracją oświatową, policją i wymiarem sprawiedliwości, i) prowadzenie dokumentacji przewidzianej odrębnymi przepisami

18 2. Pedagog powinien zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przez placówkę postanowień Konwencji o Prawach Dziecka. 3. Do zadań psychologa należy w szczególności: a) prowadzenie i organizowanie różnego rodzaju form pomocy psychologicznej dla wychowanków, sprawowanie indywidualnej opieki nad wychowankami mającymi trudności w przystosowaniu się do życia w Ośrodku, b) prowadzenie obserwacji i badań psychologicznych, służących poznaniu każdego wychowanka, wykrywanie przyczyn i źródeł zaburzeń rozwojowych oraz niepowodzeń szkolnych, c) prowadzenie planowych zajęć psychoedukacyjnych, terapii indywidualnej, terapii rodzin, d) kontakt z psychiatrą dziecięcym i placówkami prowadzącymi głęboką terapię, e) prowadzenie doradztwa psychologicznego dla kadry pedagogicznej i rodziców, f) współpraca z pedagogami, wychowawcami, nauczycielami i rodzicami w minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w Ośrodku, g) organizowanie wraz z pedagogami specjalistycznych zajęć dla wychowanków i kadry Ośrodka, h) określanie wraz z pedagogami kierunku i programu oddziaływań terapeutycznych, wychowawczych i resocjalizacyjnych, i) prowadzenie dokumentacji przewidzianej odrębnymi przepisami. 4. Zadania, o których mowa w pkt 2-9, pedagog i psycholog Ośrodka realizują: a) we współdziałaniu z rodzicami, pielęgniarką, organami Ośrodka i instytucjami poza Ośrodkiem, b) we współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej wychowankom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach. 5. Pedagog i psycholog prowadzą zajęcia wychowawcze o charakterze terapeutycznym. 6. Psycholog i pedagog opracowują na każdy rok szkolny ramowy plan pracy oraz plan zajęć terapeutycznych i pod koniec każdego semestru składają Radzie Pedagogicznej sprawozdanie ze swojej pracy. 7. Pedagog i psycholog podlegają bezpośrednio Dyrektorowi. 26 Zadania wychowawcy grupy 1. Wychowawca grupy ma obowiązek w szczególności: a) realizować program wychowawczy Ośrodka, b) informować rodziców (opiekunów) wychowanków oraz dyrekcję Ośrodka o przebiegu procesu resocjalizacyjnego i socjoterapeutycznego, c) opracowywać dla wychowanków indywidualny program terapeutyczny d) zapoznać wychowanków z dokumentami prawa wewnątrzszkolnego, e) wzbogacać własny warsztat pracy, brać udział w formach doskonalenia zawodowego, f) wspierać swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój wychowanków oraz ich zainteresowania, 18

19 g) udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb i możliwości uczniów, h) bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie oceniać i traktować wszystkich wychowanków, i) przeprowadzać wywiady środowiskowe, j) współpracować z zespołem wychowawczym, k) prawidłowo prowadzić wymaganą dokumentację, 2. Wychowawca grupy ma prawo do: a) wnioskowania w sprawie oceny zachowania wychowanków swojej grupy, b) wnioskowania w sprawie nagród, wyróżnień oraz kar regulaminowych wychowanków, 3. Wychowawca grupy jest odpowiedzialny za: a) życie, zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków, b) realizację indywidualnych programów terapeutycznych, c) tworzenie serdecznej atmosfery sprzyjającej rozwojowi uczuć i więzi emocjonalnych, d) prowadzenie obowiązkowej dokumentacji (dziennik zajęć, teczki indywidualne wychowanków), e) za stan powierzonego warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych, f) za zniszczenie lub stratę elementów majątkowych i wyposażenia placówki przydzielonych mu przez dyrekcję, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia. 27 Obowiązki nauczyciela, wychowawcy podczas wyjść poza teren Ośrodka: a) każdorazowe wyjście klasy (grupy) na zajęcia poza Ośrodek zgłaszane jest przez prowadzącego zajęcia Dyrektorowi lub Wicedyrektorowi z podaniem celu zajęć oraz miejsca i czasu przebywania poza placówką, b) wszystkie wyjścia poza teren Ośrodka wymagają wypełnienia karty wycieczki, c) uczniowie (wychowankowie) biorący udział w zajęciach poza Ośrodkiem opuszczają budynek w zwartej grupie razem z opiekunem, d) opiekun odpowiada za organizację wyjścia i bezpieczeństwo przebywających pod jego opieką uczniów (wychowanków), e) w czasie wycieczki górskiej, jeden opiekun może mieć ze sobą do 10 wychowanków, f) w razie wypadku opiekun obowiązany jest udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy, wezwać pomoc i niezwłocznie powiadomić Dyrektora, g) szczegółowe zasady organizowania wyjść poza teren Ośrodka zawarte są w procedurze organizowania wyjść. 28 Nauczycieli oraz innych pracowników nie będących nauczycielami zatrudnia i zwalnia Dyrektor według odrębnych przepisów. 19

20 Dział VII SZKOŁA Rozdział 1 Cele i zadania Szkoły Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej, terapeutycznej, opiekuńczej oraz resocjalizacyjnej. 2. Szkoła stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a, także ich możliwości psychofizyczne. 30 Rodzice i nauczyciele, wychowawcy na zasadach określonych w Statucie, współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci W zakresie działalności dydaktycznej Szkoła w szczególności: a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły, b) kształci umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i korzystania z różnych źródeł informacji, c) działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie imprez sportowych, konkursów oraz innych zajęć, d) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania. 2. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. 3. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje wymagane do pracy w szkole specjalnej Szkoła, współpracując z Zespołem Wychowawczym, wspomaga wychowawczą rolę rodziny oraz współdziała ze środowiskiem zewnętrznym w celu kształtowania wewnątrzszkolnego środowiska wychowawczego. 2. Zadania wychowawcze przyjęte do realizacji określa szczegółowo Szkolny Program Wychowawczy oraz Szkolny Program Profilaktyki. 3. Szkolny Program Wychowawczy opracowuje Rada Pedagogiczna na okres co najmniej trzech lat i uchwala, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu. Szkolny Program Wychowawczy podlega corocznej ewaluacji i w zależności od potrzeb może być modyfikowany. 20

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU Zespół Szkół Nr 16 we Wrocławiu 53-621 Wrocław, ul. Głogowska 30 Tel. 71/798-68-83 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU 1 Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Salezjańskich, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska,

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców.

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. Organy szkoły 11 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 12 1. Do Dyrektora należy: 1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik do uchwały Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012 1.1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie 1 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 zwana dalej "Poradnią" ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Parkowej 2. 2. Poradnia działa

Bardziej szczegółowo

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r nr 67, poz. 329 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie

STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie Załącznik do Uchwały RMK Nr z dnia.. STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie ROZDZIAŁ I NAZWA I TYP SZKOŁY 1 1. Pełna nazwa szkoły: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4

STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4 STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle Art. 1 Szkoła nosi nazwę: Szkoły im. św. Jana de La Salle Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle Szkoła ma siedzibę w Gdańsku przy ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym jej statutowe

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Miejskich Nr 3. w Kędzierzynie - Koźlu

Regulamin Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Miejskich Nr 3. w Kędzierzynie - Koźlu Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Kędzierzynie - Koźlu Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZBÓJNIE.

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZBÓJNIE. Załącznik nr do Uchwały Nr 1/1/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Zbójnie z dnia 1 września 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu działalności Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Zbójnie. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr W42/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 czerwca 2015 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI opracowany na podstawie art. 60 ust.l w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie Załącznik nr 5 do uchwały Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 1) liceum należy przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach realizującym wynikające ze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Bardziej szczegółowo

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie -

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie - Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, ze zm.). 2. Statut Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie. 1 1. W

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25 STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 ul. Tysiąclecia 25 Na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Dz 1991r.Nr 95, poz. 425, z 1992r.Nr 26,poz.113,Nr 54,poz.254,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania szkoły dotyczące kształcenia, wychowania i

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim 1 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim Każdy Pracownik Szkoły, Uczeń i jego Rodzice mają prawo do znajomości treści Statutu Szkoły oraz zarządzeń Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH. Spis treści:

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH. Spis treści: Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/165/2008 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 kwietnia 2008 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH Spis treści: Dział I. NAZWA ZESPOŁU Dział II. CELE I ZADANIA ZESPOŁU Dział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich w KOŁACZKOWICACH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Pedagogiczna jest stałym organem wewnętrznym szkoły powołanym do rozwiązania, opracowania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ. w Jodłówce Tuchowskiej

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ. w Jodłówce Tuchowskiej STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Jodłówce Tuchowskiej I. Nazwa Zespołu 1 1. Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół w Jodłowce Tuchowskiej. 2. Organem prowadzącym jest Gmina Tuchów. 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r.

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć dalej jest mowa o: 1. Zespole Szkół należy

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r

Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r 1 SPIS TREŚCI NAZWA ZESPOŁU SZKÓŁ, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE...

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Regulamin organizacji i działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej. Na podstawie Ustawy z unia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Bz.tf.Nr 95,póz.425)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach Na podstawie art.43 ust.2 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ustala się,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej. W KONARZYCACH 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U nr67

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są:

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są: Rozdział IV Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania Organami szkoły są: 38 1. dyrektor szkoły 2. rada pedagogiczna 3. rada rodziców 4. samorząd szkolny 5. samorząd słuchaczy. 39 1. Kandydata

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Dębicy Tekst jednolity 1 wrzesień 2011 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEŹNIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEŹNIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEŹNIE Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/108/12 Rady Gminy Krzymów z dnia 29 marca 2012r. opracowany na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa placówki brzmi: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu. 2. Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWYM IMIENIA MARIANNY FRĄCKOWIAK W SKIBNIEWIE INFORMACJE OGÓLNE 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Oświatowego im. Marianny Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

STATUT ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 W EŁKU

STATUT ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 W EŁKU Załącznik do Uchwały Nr XLII/300/10 Rady Powiatu w Ełku z dnia 18 lutego 2010 r. Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku STATUT ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 W EŁKU SPIS TREŚCI: I INFORMACJE O SZKOLE

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania Rozdział IV Organy szkoły oraz ich zadania Organami szkoły są: 1. Dyrektor szkoły. 2. Rada Pedagogiczna. 3. Rada Szkoły. 4. Rada Rodziców. 5. Samorząd Uczniowski. 19 20 Uprawnienia i obowiązki dyrektora

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM NAZWA SZKOŁY 1. 1. Szkoła nosi nazwę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim zwana dalej w statucie Zespołem. 2. Zespół jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU

ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU GIMNAZJUM im. 25 pp AK w ŻARNOWIE OBOWIĄZKI DYREKTORA I WICEDYREKTORA KOMPETENCJE DYREKTORA SZKOŁY 1. Do obowiązków Dyrektora Szkoły należy: 1) opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie Uchwalono na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10 w Strzelcach Opolskich I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację rady pedagogicznej w przedszkolach publicznych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Raciborzu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Raciborzu UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Raciborzu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Podstawa prawna 1 1.1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 3 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W ORZESZU - MOŚCISKACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Statut szkoły /placówki Uwagi i wnioski z analizy statutów szkół Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Podstawa prawna: 1. Art.60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 3 RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 1. 1. Statut publicznego gimnazjum, zwanego dalej gimnazjum, określa jego nazwę. Nazwa gimnazjum zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski;

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; III. Organy Szkoły 7 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; 8 1. Zespołem Szkół kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PONADLOKALNEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W OGRODNIKACH

REGULAMIN PONADLOKALNEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W OGRODNIKACH Załącznik Do Zarządzenia Nr 7/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie REGULAMIN PONADLOKALNEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ I. Podstawa prawna. W OGRODNIKACH 1. Placówka prowadzi swoją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie Załącznik do Statutu Szkoły REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie 1 Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. nr 95, poz.

Bardziej szczegółowo

Komisja wnioskowa formułuje wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przedstawia Radzie Pedagogicznej do przegłosowania.

Komisja wnioskowa formułuje wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przedstawia Radzie Pedagogicznej do przegłosowania. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4./ 2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku z dnia 9 kwietnia 2013 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. 1. Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 23 w Krakowie, zwana dalej Radą Pedagogiczną, jest kolegialnym organem realizującym zadania dotyczące kształcenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE 1 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Skomlinie zwana dalej radą, jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/895/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia

UCHWAŁA NR XLIV/895/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia UCHWAŁA NR XLIV/895/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle Na podstawie art. 18 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIOWSKI

REGULAMIN UCZNIOWSKI REGULAMIN UCZNIOWSKI I. Uczeń ma prawo do: 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej, 2. opieki wychowawczej i przebywania w warunkach zapewniających bezpieczeństwo,

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni Załącznik do uchwały Nr VIII/47/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 marca 2007 roku Spis treści: Rozdział I Informacje ogólne o Zespole

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 1 1 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 w Gliwicach z siedzibą przy ul. Gomułki 16a zwany dalej zespołem jest zespołem szkół publicznych. 2. W skład zespołu

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

1. Poradnia psychologiczno Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza 9 (zwana dalej poradnią ) działa na podstawie :

1. Poradnia psychologiczno Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza 9 (zwana dalej poradnią ) działa na podstawie : STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU 1 1. Poradnia psychologiczno Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza 9 (zwana dalej poradnią ) działa na podstawie : 1. Ustawy z dn. 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH I. Ludomy 2016 Podstawowe informacje o Zespole 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Zespole należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony

Bardziej szczegółowo

Statut Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Mały Piesek Zuzi

Statut Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Mały Piesek Zuzi Statut Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Mały Piesek Zuzi Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO Nr 1 W BIAŁYMSTOKU. Białystok, 1 września 2012 r.

STATUT. ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO Nr 1 W BIAŁYMSTOKU. Białystok, 1 września 2012 r. STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO Nr 1 W BIAŁYMSTOKU Białystok, 1 września 2012 r. 1. Użyte w statucie określenia oznaczają: 1) Dyrektor Zespołu Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1 w Białymstoku;

Bardziej szczegółowo

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pan/i Zatrudnionego na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej w Czerninie.

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pan/i Zatrudnionego na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej w Czerninie. .. Czernin, 10.09.2007r Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pan/i Zatrudnionego na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej w Czerninie. Zakres obowiązków wynikających z art.100 kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu. Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu. Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 4 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W ORZESZU - MOŚCISKACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

Statut ujednolicony STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK W DZIARNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut ujednolicony STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK W DZIARNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut ujednolicony STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK W DZIARNIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zespół Placówek w Dziarnie zwany dalej Zespołem, działa na podstawie: 1) ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18.

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18. I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40-44 Ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Rozdział II CELE I ZADANIA ZESPOŁU

Rozdział II CELE I ZADANIA ZESPOŁU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE Rozdział I POZSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pełna nazwa placówki brzmi: ZESPÓŁ SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE. 2. W skład Zespołu Szkół w Puszczykowie wchodzą następujące szkoły: 1)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 273/17 RADY GMINY CELESTYNÓW. z dnia 30 maja 2017 r.

Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 273/17 RADY GMINY CELESTYNÓW. z dnia 30 maja 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 5192 UCHWAŁA NR 273/17 RADY GMINY CELESTYNÓW z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GDOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GDOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GDOWIE Rozdział I Zasady ogólne. Rozdział II Zadania Przewodniczącego i członków Rady. Rozdział III Organizacja pracy Rady. Rozdział IV Kompetencje Rady. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie

Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/257/02 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2002 r. Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie Nowelizacja Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie nastąpiła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ. w Zespole Szkół w Rudkach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ. w Zespole Szkół w Rudkach. 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/ 2011 /2012 Dyrektora Zespołu Szkół w Rudkach z dnia 05.12.2011 r. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ w Zespole Szkół w Rudkach 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/901/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia

UCHWAŁA NR XLIV/901/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia UCHWAŁA NR XLIV/901/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu Na podstawie art.43 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz.329 z późn.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ UL. STAROBIELSKA 9

S T A T U T MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ UL. STAROBIELSKA 9 S T A T U T MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ UL. STAROBIELSKA 9 Dział 1. Przepisy definiujące i postanowienia ogólne... s. 3 Dział 2. Cele i zadania Ośrodka..

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W B IAŁOŁĘCE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W B IAŁOŁĘCE 1 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W B IAŁOŁĘCE POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I Przepisy definiujące 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Zespole Szkół- należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie Załącznik do Uchwały Nr XII/163/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 roku Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego statutu stanowi: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚL.

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚL. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚL. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie przepisów Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (D.U. z 2004 nr 256 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ 1 Uwagi ogólne 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest jej kolegialnym

Bardziej szczegółowo

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego.

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego. Rozdział VI Regulamin życia szkolnego. 53 Każdy członek społeczności szkolnej bez względu na wiek i funkcję ma prawo do uczestniczenia w życiu szkoły we wszystkich jej dziedzinach oraz rzetelnej i sprawiedliwej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., Art. 40-43 (tekst jednolity Dz. U. z 1996 roku Nr 67 poz. 39 z póź. zm.), 2. Statut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W GDYNI

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W GDYNI REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W GDYNI POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Pedagogicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 22 w Gdyni.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 2 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jako integralną część Statutu Zespołu Szkół w Prandocinie. 2. Rada pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Gimnazjalnych. w Gliwicach. Strona 0

REGULAMIN. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Gimnazjalnych. w Gliwicach. Strona 0 REGULAMIN Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach Strona 0 WSTĘP Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach został ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie opracowano

Bardziej szczegółowo