WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO"

Transkrypt

1 MSiG 163/2014 (4542) 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz KALMAT G. MATYSIAK, M. KALIŃSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJO- NOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [ZG.VIII NS-REJ.KRS/11427/14/944] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. KALMAT G. MATYSIAK, M. KALIŃSKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. ZIELONA GÓRA gmina M. ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA 2. miejscowość ZIE- LONA GÓRA ulica KOŻUCHOWSKA nr domu 15A nr lokalu 410 kod pocztowy poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MATYSIAK 2. GRZE- GORZ TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 2 1. KALIŃSKI 2. MIROSŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. PRAWO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁU- GUJE GRZEGORZOWI MATYSIAKOWI I MIROSŁA- WOWI KALIŃSKIEMU, DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MATYSIAK 2. GRZEGORZ KALIŃSKI 2. MIROSŁAW Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMO- WANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄ- DZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMA- TYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z PRZE- TWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIA- ŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWY- WANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Poz MEDI-KOL AL-MURTATHA, PRUSINOW- SKI SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJO- NOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [BI.XII NS-REJ.KRS/8409/14/594] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. MEDI-KOL AL-MURTATHA, PRUSINOWSKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat KOLNEŃSKI gmina KOLNO miejscowość KOLNO 2. miejscowość KOLNO ulica WITOSA nr domu 3a nr lokalu 5 kod pocztowy poczta KOLNO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. AL MURTATHA 2. ABDULWAHAB TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. PRUSINOWSKI 2. PIOTR NIE 8. NIE 3 1. PRUSINOWSKI 2. KRZYSZTOF ZYGMUNT TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE, PRZY CZYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ZŁ, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. AL MURTATHA 2. ABDULWA- HAB PRUSINOWSKI 2. PIOTR PRUSINOWSKI 2. KRZYSZTOF ZYGMUNT Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻ- NYCH D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE- SIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA d) Spółki komandytowe Poz AMEGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/44619/14/861] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. AMEGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica KACZOROWA nr domu 26 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ W SKIERNIEWICACH JOANNA WIEPRZKOWICZ- -ŁYŻEŃ, REP. A NR 96/2014 Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GAWI- NOWSKI 2. ZBIGNIEW PIOTR TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ZŁ ZŁ 12. NIE PRub ZŁ 2. NIE 2 1. AMEGRA ŚCIĄ NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOM- PLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE OBECNIE JEDNOOSOBOWY ZARZĄD W OSOBIE P. PAWŁA KŁOSA. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. AMEGRA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEK- STYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONA- NYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZ- NYCH Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH Z PRODUKCJA POZO- STAŁYCH WYROBÓW Z GUMY Z PRO- DUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z ODPRO- WADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZ- KARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALI- STYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZE- DAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZE- DAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTO- NIOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZO- STAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEK- STYLNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIE- CIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI A MAGAZYNO- WANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH B MAGAZYNOWANIE I PRZECHO- WYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATE- ROWANIA Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE 187 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

2 MSiG 163/2014 (4542) ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z POZOSTAŁA USŁU- GOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE C POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z POZASZKOLNE FORMY EDU- KACJI ARTYSTYCZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTA- WIEŃ ARTYSTYCZNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz ERTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ- -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [PO.IX NS-REJ.KRS/19193/14/852] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. ERTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina BUK miejscowość BUK 2. miejscowość BUK ulica DWORCOWA nr domu 19 kod pocztowy poczta BUK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA R., NOTARIUSZ BEATA SPA- CZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNA- NIU, REP. A NR 601/2014 AKT NOTARIALNY Z DNIA R., NOTARIUSZ BEATA SPACZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 729/ ZMIENIONO: 2, 7, 8 UST. 1, 14 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ERTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. SOLARSKA 2. ANGELINA NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 3 1. TOMIKOW- SKA 2. MAŁGORZATA NARCYZA TAK 6. NIE 7. TAK 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZ JEST OSOBĄ PRAWNĄ REPREZENTOWANĄ PRZEZ JEDNOOSO- BOWY ZARZĄD W OSOBIE ANGELINY SOLARSKIEJ - PREZESA ZARZĄDU. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ERTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIE- SZANA) Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH Z DRUKOWANIE GAZET Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZY- GOTOWYWANIEM DO DRUKU Z PRO- DUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMA- CEUTYCZNYCH Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZ- NYCH Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROL- NICTWA I LEŚNICTWA Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z WYKONY- WANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALI- ZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATY- ZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZO- STAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STO- LARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKAR- STWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOW- LANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z POZO- STAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTA- ŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄ- CZENIEM MOTOCYKLI Z KONSERWA- CJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZE- DAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMY- SŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZ- NYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄ- CYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIO- WEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEU- TYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOA- LETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z POZO- STAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGO- WISKAMI Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW RESTAURA- CJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z WYDAWA- NIE GAZET Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWA- NIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZA- NIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z PRZETWARZA- NIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNE- TOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETO- WYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZO- STAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄ- CZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERY- TALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIO- NYCH STRAT Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIE- RUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZ- NYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIAL- NYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMI- NISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWA- NIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALI- STYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PRO- WADZENIE BIURA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANA Poz FURNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA. KRS SĄD REJONOWY KATO- WICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/28081/14/564] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. FURNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. SOSNO- WIEC gmina M. SOSNOWIEC miejscowość SOSNO- WIEC 2. miejscowość SOSNOWIEC ulica STALOWA nr domu 3 nr lokalu 3 kod pocztowy poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA R., MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 188

3 MSiG 163/2014 (4542) REP. A NR 4921/2014, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA RAFAŁA SZMALA, KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ SZMAL, UL. 1 MAJA 18, CZELADŹ. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. FURNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. FURNUS ŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA TAK , , NIE PRub ,00 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST FURNUS ŚCIĄ ZGODNIE Z ZASADĄ REPREZENTACJI KOM- PLEMENTARIUSZA, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ KOMPLEMENTARIUSZA JEDNOOSOBOWO W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLE- MENTARIUSZA WCHODZĄ: - PIOTR MARIUSZ KNA- PIK - PREZES ZARZĄDU - BARTŁOMIEJ TOMASZ KUDELSKI - WICEPREZES ZARZĄDU PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. FURNUS ŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z PRZY- GOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- -KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z WYKONYWA- NIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZ- KARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALI- STYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Z LEASING FINANSOWY Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZE- NIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTAL- NYCH Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNIC- TWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Poz IN SHOP CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WR.VI NS-REJ.KRS/21819/14/836] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. IN SHOP CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNO- ŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WRO- CŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica SKARBOWCÓW nr domu 23A kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ TOMASZ KALINOWSKI, KANCE- LARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 60, REP. A NR 21885/2014 Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. IN SHOP CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. KACZMA- REK 2. DOMINIK JAN TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ IN SHOP CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ, W IMIENIU KTÓREJ JAKO OSOBY PRAWNEJ DZIAŁA ZARZĄD LUB USTANOWIONY PEŁNOMOCNIK SPÓŁKI. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. IN SHOP CONCEPT ŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE Z DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGO- TOWYWANIEM DO DRUKU Z INTRO- LIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Z PRODUKCJA MEBLI BIU- ROWYCH I SKLEPOWYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPO- SAŻENIA Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMO- WEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWA- NIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZE- DAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFE- RYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKO- MUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEK- TRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMO- WEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZO- STAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWA- DZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLE- POWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZO- STAŁYCH TOWARÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z PRZE- TWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIA- ŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERU- CHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIE- RUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMO- WYCH A POŚREDNICTWO W SPRZE- DAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚREDNIC- TWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLA- MOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZ- NYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEK- TOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRA- FICZNA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI Z DZIERŻAWA WŁA- SNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRO- DUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWA- NIA Z POZASZKOLNE FORMY EDU- KACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz INOSTALEX SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA. KRS SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA [GL.X NS-REJ.KRS/16060/14/372] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. INOSTALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TARNOGÓRSKI gmina RADZIONKÓW miejscowość RADZIONKÓW 2. miejscowość RADZION- KÓW ulica KS.DR. JÓZEFA KNOSAŁY nr domu 115 kod pocztowy poczta RADZIONKÓW kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej KOSI- - Adres strony internetowej Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ JACEK WIECZOREK ZASTĘPOWANY PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO PIOTRA DOLATA, KANCELA- RIA NOTARIALNA W TARNOWSKICH GÓRACH, REP. A NR 4910/ R., NOTARIUSZ JACEK WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWSKICH GÓRACH, REP. A NR 5443/2014 ZMIENIONO: 1 UST. 3 Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW INOSTALEX SPÓŁKA CYWILNA ELŻBIETA KOSI- DŁO, ADAM ZOGŁOWEK, INOSTALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA , ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO PIOTRA DOLATA - ZASTĘPCA NOTARIUSZA JACKA WIECZORKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W TARNOWSKICH 189 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

4 MSiG 163/2014 (4542) GÓRACH, REP. A NR 4907/2014, O PRZEKSZTAŁ- CENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ KOMAN- DYTOWĄ. Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOSIDŁO 2. ELŻBIETA NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 2 1. ZOGŁOWEK 2. ADAM JACEK TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. TAK PRub ,00 ZŁ 2. NIE 3 1. INOSTALEX ŚCIĄ NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁU- GUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI TJ. SPÓŁCE POD FIRMĄ INOSTALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS ), REPRE- ZENTOWANĄ PRZEZ ADAMA ZOGŁOWEK - PRE- ZESA ZARZĄDU. KOMANDYTARIUSZE MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JAKO PEŁNOMOCNICY. DO REPREZENTACJI W STOSUNKACH Z OSOBAMI TRZECIMI W SPRAWACH O WARTOŚCI PRZE- KRACZAJĄCYCH ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) DO SKUTECZNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI KONIECZNE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIA- ŁANIE KOMPLEMENTARIUSZA I PROKURENTA. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. INOSTALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPE- CJALIZOWANA Z POZOSTAŁE POŚRED- NICTWO PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZE- DAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA- GAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECH- NICZNE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ- MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z POZOSTAŁE DORADZ- TWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNO- ŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄ- ZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECH- NICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH Poz MŁYNOWA 44 SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA. KRS SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [BI.XII NS-REJ.KRS/6125/14/187] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY- TOWA 3. MŁYNOWA 44 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica SKŁODOWSKIEJ-CURIE nr domu 12 nr lokalu 1A kod pocztowy poczta BIAŁYSTOK kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R. W KN DARIUSZA ANDRYCHOWSKIEGO W BIA- ŁYMSTOKU, REP. A NR 3033/2014 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA DOKONANEGO W TRYBIE ART. 551 KSH SPÓŁKI MŁYNOWA 44 ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PODJĘTEJ W DNIU R. W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO PRZED NOTA- RIUSZEM DARIUSZEM ANDRYCHOWSKIM W KAN- CELARII NOTARIALNEJ W BIAŁYMSTOKU REP. A NR 3032/2014. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. MŁYNOWA 44 SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOWAL- CZYK 2. IWONA MARIA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK TAK PRub TAK 2 1. WASIŃSKI 2. WŁADYSŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK TAK PRub TAK 3 1. WASIŃSKA 2. BARBARA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK TAK PRub TAK 4 1. ORŁOWSKI 2. DARIUSZ TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK TAK PRub TAK 5 1. WOŁOSZYN 2. WIESŁAW TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK TAK PRub TAK 6 1. KOWALCZYK 2. DARIUSZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK TAK PRub TAK 7 1. MŁYNOWA 44 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MŁY- NOWA 44 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKAL- NYCH I NIEMIESZKALNYCH ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUN- DUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECE- NIE Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRAL- NYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄ- CZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRA- CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Poz VD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ MIESZKANIA IX SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJO- NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO- CŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WR.VI NS-REJ.KRS/22228/14/221] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY- TOWA 3. VD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ MIESZKANIA IX SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNO- ŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WRO- CŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica DĄBROWSKIEGO nr domu 44 kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ BEATA BARANOWSKA-SEWERYN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁA- WIU, UL. RUSKA 3/4, REP. A NR 67741/2014. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. VANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA TAK ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) 12. NIE PRub ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) 2. NIE 2 1. VD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRA- WACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH UPRAW- NIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. VD ŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPE- CJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFI- CES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFE- SJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWA- NIEM TERENÓW ZIELENI f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz M MULTIMEDIA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIE- DZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA [LU.VI NS-REJ.KRS/13558/14/551] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 4M MUL- TIMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBEL- SKIE powiat ZAMOJSKI gmina SZCZEBRZESZYN miejscowość SZCZEBRZESZYN 2. miejscowość SZCZEBRZESZYN ulica LUBELSKA nr domu 7 kod pocztowy poczta SZCZEBRZESZYN kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MAZUREK 2. MARIUSZ ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 70 WARTOŚĆ UDZIUAŁÓW ŁŁĄCZ- NIE: 3500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. MAZUREK 2. MAŁGO- RZATA ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 30 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 1500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 190

5 MSiG 163/2014 (4542) 1 1. MAZUREK 2. MARIUSZ PRE- ZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MAZUREK 2. MAŁGO- RZATA CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności SPRZE- DAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFOR- MACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ POZO- STAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYRO- BÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TAR- GOWISKACH SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRA- GANAMI I TARGOWISKAMI SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERY- FERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRE- SIE OPROGRAMOWANIA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZ- NYCH REKLAMA NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPRO- GRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI PRZETWARZA- NIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNE- TOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECH- NICZNYCH DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGA- JĄCA EDUKACJĘ Poz AA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJO- NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNA- NIU, IX STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.IX NS-REJ.KRS/22608/14/983] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AA SYSTEM ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW WIELKO- POLSKI miejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI 2. miejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI ulica KALISKA nr domu 35a nr lokalu 20A kod pocztowy poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SZLACHTA 2. ADRIAN UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. SZLACHTA 2. ANNA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZY- PADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SZLACHTA 2. ADRIAN PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZ- DAMI SAMOCHODOWYMI Poz ABBITUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA [PO.VIII NS-REJ.KRS/25474/14/637] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ABBITUR ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica DZIAŁOWA nr domu 22 nr lokalu 7 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIA- ŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. OSSOWSKI 2. ANDRZEJ UDZIAŁ O ŁĄCZ- NEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. OSSOWSKA 2. KATARZYNA MARIA UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻ- NIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMO- DZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. OSSOWSKA 2. KATARZYNA MARIA PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności WYNA- JEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ PRAWNI- CZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Poz ADEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/26986/14/336] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON ADEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BĘDZIŃSKI gmina BĘDZIN miejscowość BĘDZIN 2. miejscowość BĘDZIN ulica WIERZBOWA nr domu 2 B kod pocztowy poczta BĘDZIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ RAFAŁ SZMAL, KANCELARIA NOTA- RIALNA W CZELADZI UL. 1 MAJA NR 18; - REPER- TORIUM A NUMER 4423/2014 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. OCHENDUSZKO 2. ADRIAN UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJWYSOKOŚCI 4.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. JARZĘB- SKA 2. ELIZA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OSWIAD- CZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. OCHENDUSZKO 2. ADRIAN PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKAL- NYCH Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEK- TÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWA- NIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALI- ZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATY- ZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZO- STAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STO- LARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKAR- STWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOW- LANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z POZO- STAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHO- DÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTA- ŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄ- CZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY- KLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCY- KLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZE- DAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESO- RIÓW DO NICH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMY- SŁOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATE- RIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STAT- KÓW I SAMOLOTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYW- NOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZU- JĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKRE- ŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWA- RÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTO- NIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIE- RZĄT Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLE- JÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIO- WYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYRO- BÓW TEKSTYLNYCH Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA PERFUM I KOSMETYKÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKU- ŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZE- DAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERY- FERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJA- LIZOWANA Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATE- RIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANI- TARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZ- NEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

6 MSiG 163/2014 (4542) Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRO- DUKTÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPA- DÓW I ZŁOMU Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z POZO- STAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLO- WYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNO- ŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJ- NEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWI- ZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETA- LICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETO- WYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TAR- GOWISKACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGA- NAMI I TARGOWISKAMI Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATERO- WANIA Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRA- MOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZA- NIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁAL- NOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA Z POZOSTAŁE POŚREDNIC- TWO PIENIĘŻNE Z LEASING FINANSOWY Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KRE- DYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUN- DUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHU- NEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERU- CHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERU- CHOMOŚCIAMI Z POZOSTAŁE DORADZ- TWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIER- ŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOB- NYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRO- NIONYCH PRAWEM AUTORSKIM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURY- STYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANI- ZATORÓW TURYSTYKI Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH Z NIESPE- CJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEK- TÓW PRZEMYSŁOWYCH Z SPECJALI- STYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z POZOSTAŁE SPRZĄ- TANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGO- TOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPE- CJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIAD- CZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDY- TOWE Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz ADVIS DEAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZA- WIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/50183/14/920] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ADVIS DEAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZO- WIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica MIEDZIANA nr domu 11 nr lokalu 12 kod pocztowy poczta WAR- SZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LAKSIS 2. RAIMONDS UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZY- PADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. LAKSIS 2. RAIMONDS 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności POZO- STAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄ- CZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMO- CHODOWYMI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄ- ZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄ- ZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI WYTWA- RZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEK- TRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Poz AF MANAGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZA- WIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/29313/14/493] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AF MANAGER ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. RADOM gmina M. RADOM miejscowość RADOM 2. miejscowość RADOM ulica TORUŃSKA nr domu 12 nr lokalu 34 kod pocztowy poczta RADOM kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KRYSIŃSKI 2. MACIEJ ILOŚĆ UDZIAŁÓW; 48; WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZY- PADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KRYSIŃSKI 2. MACIEJ PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 192

7 MSiG 163/2014 (4542) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMO- WANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMA- TYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZA- NIEM Poz AG CRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/50176/14/802] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AG CRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZO- WIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica MIEDZIANA nr domu 11 nr lokalu 12 kod pocztowy poczta WAR- SZAWA kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GINTERS 2. ALDIS UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GINTERS 2. ALDIS 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPE- CJALISTYCZNE WYTWARZANIE I ZAOPA- TRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH MAGA- ZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPO- MAGAJĄCA TRANSPORT ZAKWATEROWA- NIE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Poz AGIATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [ZG.VIII NS-REJ.KRS/11356/14/405] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AGIATO ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. ZIELONA GÓRA gmina M. ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA 2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica DĄBROWSKIEGO nr domu 25A kod pocztowy poczta ZIELONA GÓRA kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R. NOTARIUSZ AGNIESZKA SUŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A NR 6205/2014 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. INVEST SPÓŁKA ZOGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄT- KOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W WYNIKU KTÓRYCH DOJDZIE DO ROZPORZĄ- DZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WARTO- ŚCI ,00 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ŁAWRYNO- WICZ 2. PAWEŁ JAKUB PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWĄ LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA RYBACTWO PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUK- CJA NAPOJÓW PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PRODUKCJA ODZIEŻY PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATE- RIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA METALI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄ- DZEŃ PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYRO- BÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUK- CJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANS- PORTOWEGO PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIE- TRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY ODPROWADZANIE I OCZYSZCZA- NIE ŚCIEKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKO- DLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTY- WACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNO- SZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDO- WEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HAN- DLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻY- WIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWI- ZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZ- NYCH TELEKOMUNIKACJA DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU- SZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄ- CZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EME- RYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZ- TWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻY- NIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZ- NEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFE- SJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁAL- NOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNI- KÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERE- NÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PRO- WADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ OPIEKA ZDROWOTNA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA NAPRAWA I KONSER- WACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz AGLOBAL ENERGY CAPITAL SPÓŁKA SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/47445/14/231] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AGLOBAL ENERGY CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WAR- SZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ŻYTNIA nr domu 18 nr lokalu A kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA R., SPORZĄDZONY PRZED TERESĄ DEBSKĄ-GRELUS NOTARIUSZEM W KANCELARII NOTARIALNEJ TERESY DĘBSKIEJ-GRELUS UL. ZGODY 3 LOK. 1, REP. A NR 5749/2014 Rub CZAS NIEOZNA- CZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ALPHA GROUP CORP LLC UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁO- TYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I POD- PISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. EBENSTEIN 2. MAKSYMILIAN MAX 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, 193 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

8 MSiG 163/2014 (4542) GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTA- WOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTA- WOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHE- MICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZ- NEJ Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTA- LACJI BUDOWLANYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANE Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH Z SPRZE- DAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNIC- TWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKO- NYWANE NA ZLECENIE Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPE- CJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYKONYWA- NIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻY- NIERSKICH Poz AION LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJO- NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.VIII NS-REJ.KRS/15589/14/57] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AION LOGI- STICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKO- POLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica STRZESZYŃSKA nr domu 67A nr lokalu 22 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R., REP. A NR 558/2014, NOTARIUSZ NATALIA NIECE- WICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. ŚWIĘTY WOJCIECH 10/4 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIA- ŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WIŚNIEWSKI 2. KRZYSZTOF UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. KUR- CIN 2. MATEUSZ UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, KONIECZNE JEST WSPÓŁ- DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WIŚNIEWSKI 2. KRZYSZTOF PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KURCIN 2. MATE- USZ CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPO- MAGAJĄCA TRANSPORT Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANY Z TRANSPORT DROGOWY TOWA- RÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz ALEKSIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIE- DZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LU.VI NS-REJ.KRS/13559/14/952] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ALEKSIM ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBARTOWSKI gmina LUBARTÓW miejscowość LUBARTÓW 2. miejscowość LUBARTÓW ulica PAWŁA FINDERA nr domu 23 kod pocztowy poczta LUBARTÓW kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej OP.PL Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TREPKA 2. SŁAWOMIR MAREK UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZY- PADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. TREPKA 2. SŁAWOMIR MAREK PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności WYKO- NYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO- -KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH POZOSTAŁE SPECJALI- STYCZNE ROBOTY BUDOWLANE WYKO- NYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZE- NIOWYCH ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNO- WYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄ- ZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKAL- NYCH I NIEMIESZKALNYCH REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ POZOSTAŁA INDYWIDU- ALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz AM MARKETING SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/43709/14/570] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AM MAR- KETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica WAŁBRZYSKA nr domu 11 nr lokalu 253A kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., REP. A NR 2192/2014, NOTARIUSZ ADAM SZCZEPAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. JAWORZYŃSKA NR 7 LOKAL 16 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MELLOW GROUP SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAR- TOŚCI ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁO- NEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MYSZOR 2. KAROLINA PRE- ZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIEC- TWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYW- CZYCH PRODUKCJA NAPOJÓW Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PRODUKCJA CHE- MIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FAR- MACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PRO- DUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRO- NICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUK- CJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWA- NIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHO- DOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZE- NIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMO- CHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNO- WANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMA- GAJĄCA TRANSPORT ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAW- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 194

9 MSiG 163/2014 (4542) NICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRO- DUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRA- MÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄ- CZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERY- TALNYCH DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGA- JĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁAL- NOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁAL- NOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWI- STYCZNA I OCHRONIARSKA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWA- NIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGA- JĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWA- NIA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMO- WEGO POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz AMANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [ZG.VIII NS-REJ.KRS/11361/14/721] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AMANTA ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. ZIELONA GÓRA gmina M. ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA 2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica DĄBROWSKIEGO nr domu 25a kod pocztowy poczta ZIELONA GÓRA kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R. NOTARIUSZ AGNIESZKA SUŁEK KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE REPERTORIUM A NR 6213/2014 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. INVEST SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄT- KOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI, W WYNIKU KTÓRYCH DOJDZIE DO ROZPORZĄ- DZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WARTO- SCI ,00 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY W PRZY- PADKU ZARZĄDU WIELOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ŁAWRYNOWICZ 2. PAWEŁ JAKUB PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWĄ LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA RYBACTWO PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUK- CJA NAPOJÓW PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PRODUKCJA ODZIEŻY PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATE- RIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA METALI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄ- DZEŃ PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYRO- BÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUK- CJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANS- PORTOWEGO PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIE- TRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY ODPROWADZANIE I OCZYSZCZA- NIE ŚCIEKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKO- DLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTY- WACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNO- SZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDO- WEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HAN- DLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻY- WIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWI- ZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZ- NYCH TELEKOMUNIKACJA DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU- SZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄ- CZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EME- RYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZ- TWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻY- NIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZ- NEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFE- SJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁAL- NOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNI- KÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERE- NÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PRO- WADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ OPIEKA ZDROWOTNA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA NAPRAWA I KONSER- WACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz AMD LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO- CŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WR.IX NS-REJ.KRS/15524/14/126] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AMD LOGI- STICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNO- ŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina SIECHNICE miejscowość IWINY 2. miejscowość IWINY ulica BROCHOWSKA nr domu 3 kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ JOANNA KAWECKA-PYSZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. BOLESŁAWA PRUSA 1/25, REPERTORIUM A NR 2503/2014 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIA- ŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. NAHAJOW- SKA 2. MAŁGORZATA ALICJA (DWADZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁO- TYCH 6. NIE 2 1. STANISZEWSKA 2. DOMINIKA JANINA (DWADZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ WOLI W IMIENIU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. NAHAJOWSKI 2. MAREK STANISŁAW PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTO- CYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄ- CZENIEM MOTOCYKLI Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 195 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

10 MSiG 163/2014 (4542) Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW B MAGAZYNOWANIE I PRZE- CHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGA- JĄCA TRANSPORT LĄDOWY A DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGA- JĄCA TRANSPORT LOTNICZY C PRZEŁA- DUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH Poz ARTMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA [PO.VIII NS-REJ.KRS/21888/14/682] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ARTMON ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica CZARNKOWSKA nr domu 17 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 25 KWIETNIA R. W KANCELARII NOTARIAL- NEJ ZBIGNIEWA TOMASZKIEWICZA REP. A NUMER 4650/2014 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘK- SZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. OLCZAK 2. TOMASZ RYSZARD UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIEL- NIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. OLCZAK 2. TOMASZ RYSZARD PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIU- ROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMO- CHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE- NIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTO- CYKLI Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE- NIEM MOTOCYKLI Z POŚREDNIC- TWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHO- LOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZA- KÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABA- WEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTY- KUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWA- DZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRA- GANAMI I TARGOWISKAMI Z POZO- STAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻ- NEGO RODZAJU Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ B POŚREDNIC- TWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLA- MOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHE- MICZNYCH Poz AS CORPORATE SERVICES SPÓŁKA SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/29267/14/601] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AS CORPORATE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZO- WIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina PIASTÓW miejscowość PIASTÓW 2. miejscowość PIASTÓW ulica NOAKOWSKIEGO nr domu 4 kod pocztowy poczta PIASTÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SADOWSKI 2. ADAM ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 5 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 500 ZŁ 6. NIE 2 1. STYPKA 2. MICHAŁ TOMASZ ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 45; WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZY- PADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SADOWSKI 2. ADAM PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności DZIA- ŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘ- GOWA I DORADZTWO PODATKOWE PRO- DUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA METALI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄ- CZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ PRO- DUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRO- NICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUK- CJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY BUDOW- LANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEK- TÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RURO- CIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZA- NIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHI- TEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECH- NICZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECH- NICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURY- STYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZ- NYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERE- NÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 196

11 MSiG 163/2014 (4542) Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PRO- WADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDUKACJA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ DZIA- ŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKRE- ACYJNA POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Poz ASMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA [PO.VIII NS-REJ.KRS/25336/14/54] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ASMUS ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica ŚWIE- RZAWSKA nr domu 10 nr lokalu 7 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PODSKOK 2. DOMINIK JERZY UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZY- PADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PODSKOK 2. DOMINIK JERZY PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNO- SZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDO- WEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ POCZ- TOWA I KURIERSKA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻY- WIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWA- NIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERU- CHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECH- NICZNA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRAL- NYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ PRAW- NICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZA- TORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZY- MANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGO- SPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGA- JĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ EDUKACJA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ Poz ASSETERS SPV 2 SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKO- WIE, XI STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/17629/14/374] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ASSETERS SPV 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁO- POLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica PLAC WOLNICA nr domu 13 nr lokalu 10 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ PAWEŁ CZUBIK, KANCELARIA NOTA- RIALNA W KRAKOWIE PRZY ULICY LWOWSKIEJ NR 2A/38, REPERTORIUM A NUMER: 2314/2014 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ASSETERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA JEDNO- OSOBOWA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU, W PRZY- PADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - REPRE- ZENTACJA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GRABOWSKI 2. TADEUSZ PAWEŁ PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALI- STYCZNE Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWA- DZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄ- DZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz AVERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [BI.XII NS-REJ.KRS/8625/14/834] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AVERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIA- ŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIA- ŁYSTOK 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica ALEJA 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO nr domu 17A kod pocztowy poczta BIAŁYSTOK kraj POL- SKA - Adres poczty elektronicznej AVERA. - Adres strony internetowej Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CHOMONIUK 2. BARBARA (DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.750,00 (CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁO- TYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. CHOMONIUK 2. BARBARA PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLE- POWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZO- STAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZ- PIECZENIOWYCH Z ROBOTY BUDOW- LANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Poz AXENDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/50177/14/203] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AXENDOR ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica AL. ARMII LUDOWEJ nr domu 6 nr lokalu 164 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MAZUR 2. LIDIA UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. TROJANOWSKI FLORIAN 2. MAREK ZBIGNIEW UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAR- TOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MAZUR 2. LIDIA PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. TROJANOWSKI FLORIAN 2. MAREK ZBIGNIEW CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIEC- TWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA RYBACTWO WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU) 197 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

12 MSiG 163/2014 (4542) GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO GÓRNICTWO RUD METALI POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWA- NIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMA- GAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUKCJA NAPOJÓW PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PRODUKCJA ODZIEŻY PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZE- NIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFI- NACJI ROPY NAFTOWEJ PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTA- ŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA METALI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄ- DZEŃ PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYRO- BÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUK- CJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANS- PORTOWEGO PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIE- TRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY ODPROWADZANIE I OCZYSZCZA- NIE ŚCIEKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKO- DLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTY- WACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNO- SZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDO- WEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HAN- DLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY MAGAZYNO- WANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMA- GAJĄCA TRANSPORT ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAW- NICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRO- DUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRA- MÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH NADAWANIE PROGRA- MÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTO- WYCH TELEKOMUNIKACJA DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMA- CJI DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁAL- NOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁAL- NOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNI- KÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERE- NÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PRO- WADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDUKACJA OPIEKA ZDROWOTNA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSO- WYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI DZIA- ŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKRE- ACYJNA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH NAPRAWA I KONSER- WACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz BALTIC EU OKNA I DRZWI SPÓŁKA SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [ZG.VIII NS-REJ.KRS/11586/14/570] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BALTIC EU OKNA I DRZWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat SŁUBICKI gmina RZEPIN miejscowość KOWALÓW 2. miejscowość KOWALÓW ulica SŁUBICKA nr domu 32A kod pocztowy poczta RZEPIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., REP. A NR 6332/2014, NOTARIUSZ PRZEMYSŁAWA BAC, KANCELA- RIA NOTARIALNA W SŁUBICACH Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CHRISTIANSEN 2. HEINZ UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2600,00 ZŁ 6. NIE 2 1. BRIETZKE 2. LOTHAR ALBERT MANFRED UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKO- ŚCI 1900,00 ZŁ 6. NIE 3 1. BAKAN 2. STANISŁAW UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRE- SIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPI- SYWAĆ UMOWY W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIEL- NIE, TYLKO JEŻELI WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKRACZA KWOTY ,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH).POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST JEDNOCZESNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. CHRISTIANSEN 2. HEINZ 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BRIETZKE 2. LOTHAR ALBERT MANFRED 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STO- LARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLA- TANIA Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO Z KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO Z PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO Z PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTA- ŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWA- ŁYCH Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZ- KALNYCH Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z MALOWANIE I SZKLE- NIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATE- RIAŁÓW BUDOWLANYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLA- NYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Poz BATIJEWSKA EMPATIKA WILANÓW ŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/43958/14/976] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BATIJEWSKA EMPATIKA WILANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica SARMACKA nr domu 5 nr lokalu U6 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ JANUSZ RUDNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. MARSZAŁKOWSKA 55/73 LOK. 33, REP. A NR 12365/2014. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BATIJEWSKA 2. ANNA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAR- TOŚCI 4.950,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWA- NIA SPÓŁKI, JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIE- LOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁ- DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BATIJEWSKA 2. ANNA CZŁO- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 198

13 MSiG 163/2014 (4542) NEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KUŹNIARSKI 2. MARCIN CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIEN- NYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLE- POWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZA- NIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIER- ŻAWIONYMI Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZA- CJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻ- NYCH D DZIAŁALNOŚĆ PARAME- DYCZNA E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POMOC SPO- ŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁ- NOSPRAWNYCH Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODE- SZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz BINKOWSCY TRANSPORT SPÓŁKA SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [BY.XIII NS-REJ.KRS/9367/14/688] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BINKOWSCY TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo KUJAW- SKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ 2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica DWORCOWA nr domu 73 kod pocztowy poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT ZAŁOŻYCIELSKI W FORMIE AKTU NOTARIAL- NEGO Z DNIA 23 LIPCA 2014 ROKU, REPERTORIUM A NR 2986/2014, SPORZĄDZONEGO PRZEZ NOTA- RIUSZA MARCINA PARADOWSKIEGO PROWADZĄ- CEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W BYDGOSZ- CZY PRZY UL. GDAŃSKIEJ 32/6A. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BINKOWSKI 2. ADRIAN STANISŁAW (STO) UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH. 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO. W PRZYPADKU POWO- ŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIEL- NIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA). PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BINKOWSKI 2. ANDRZEJ PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BINKOWSKI 2. ADRIAN STANISŁAW VICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI Z DZIAŁALNOŚĆ TAK- SÓWEK OSOBOWYCH Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY Z TRANS- PORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZ- KAMI Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGA- JĄCA TRANSPORT MORSKI B DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POR- TACH MORSKICH B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZO- STAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGEN- CJI TRANSPORTOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSO- BOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIAL- NYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Poz BROMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR- SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WA.XII NS-REJ.KRS/46858/14/88] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BROMAR ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WAR- SZAWA ulica AL. SOLIDARNOŚCI nr domu 115 nr lokalu 2 kod pocztowy poczta WAR- SZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., IWONA MIELOCH NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 598/2014 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BRONISZEWSKI 2. ŁUKASZ WŁODZIMIERZ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁO- TYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻ- NIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZADU SAMO- DZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BRONISZEWSKI 2. MAREK SŁAWOMIR PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH Z PRODUKCJA KON- STRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYRO- BÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA PRODUKCJA MASZYN OGÓL- NEGO PRZEZNACZENIA Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH; DYSTRYBUCJA I HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNO- SZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDO- WEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HAN- DLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI Z TRANS- PORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW A DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI PRZEŁADUNEK TOWARÓW ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁAL- NOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNI- KÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI SPRZĄTANIE OBIEKTÓW Z DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA EDUKACJĘ Poz BUD INVESTMENT GROUP SPÓŁKA SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WR.VI NS-REJ.KRS/19784/14/538] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BUD INVEST- MENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOL- NOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WRO- CŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO nr domu 6-12 nr lokalu 3 kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ PIOTR GARUS, KANCELARIA NOTARIALNA WE WRO- CŁAWIU PRZY PLACU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 17A/217, REP. A NR 40093/2014 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW 199 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

14 MSiG 163/2014 (4542) Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STOWARZYSZE- NIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W PODEJMOWANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPO- DARCZYCH ASE-RAT (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPRE- ZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MOLIK 2. JANUSZ ANDRZEJ PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. SZLACHCIC 2. LESZEK WIKTOR PROKURA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWA- NIE OWOCÓW I WARZYW Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNIC- TWA Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA WŁÓKIEN SZKLANYCH Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW SANITARNYCH Z PRO- DUKCJA CERAMICZNYCH IZOLATORÓW I OSŁON IZOLACYJNYCH Z PRODUKCJA POZO- STAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMICZ- NYCH, WYPALANEJ GLINY Z PRODUK- CJA CEMENTU Z PRODUKCJA WAPNA I GIPSU Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU Z PRODUK- CJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRY- KOWANEJ Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ Z PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM Z PRO- DUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU Z PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI Z ODLEWNIC- TWO ŻELIWA Z PRODUKCJA METALO- WYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEK- TRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOW- LANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZ- KARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALI- STYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMY- SŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIE- NIĘŻNE Z LEASING FINANSOWY Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU- SZÓW EMERYTALNYCH Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNIC- TWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKO- NYWANE NA ZLECENIE Z DZIAŁAL- NOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE Z STOSUNKI MIĘDZY- LUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRE- SIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELE- WIZJI B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJ- SCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDU- KACJĘ Poz CARGO BASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA- KOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XII NS-REJ.KRS/16051/14/452] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CARGO BASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOSĄDECKI gmina STARY SĄCZ miejscowość STARY SĄCZ 2. miejscowość STARY SĄCZ ulica OS. SŁONECZNE nr domu 4 nr lokalu 7 kod pocztowy poczta STARY SĄCZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ TADEUSZ SOJKA, UL. DOMA- NIEWSKA 39A, WARSZAWA, REP. A 10458/2014 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TISCHNER 2. LESZEK JAN UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5 000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELO- OSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ZEGARMISTRZ 2. MAREK PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. TISCHNER 2. LESZEK JAN PROKURA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLI- COWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTA- ŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIO- WYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANE Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMO- WEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZO- STAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEK- TRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA MEBLI BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z TRANS- PORT DROGOWY TOWARÓW B MAGA- ZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNIC- TWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONY- WANE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH Z DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄ- DZENIAMI INFORMATYCZNYMI Z PRZE- TWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIA- ŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSO- BOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOW- LANYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANE Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWA- NIEM PRACOWNIKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECH- NICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY- KLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄ- CZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSO- BOWYCH I FURGONETEK Z KONSER- WACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTO- CYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z WYNAJEM MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 200

15 MSiG 163/2014 (4542) I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALO- WYCH WYROBÓW GOTOWYCH Poz CENTRUM MEDYCZNE RYSKA SPÓŁKA SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [BI.XII NS-REJ.KRS/8253/14/591] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CENTRUM MEDYCZNE RYSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica SOBIESKIEGO nr domu 13 nr lokalu 8 kod pocztowy poczta BIAŁY- STOK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie W KN ELŻBIETY LUSSA W BIA- ŁYMSTOKU, REP. A NR 3598/2014 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘK- SZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZDANOWICZ 2. ADAM (DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WYSOKOŚCI (CZTERDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOOSOBOWEGO PREZES SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ZDANOWICZ 2. ADAM PRE- ZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności OPIEKA ZDROWOTNA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIE- NIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZ- NEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE PRODUKCJA WYRO- BÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄ- DZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSA- ŻENIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYRO- BÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTY- KUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄ- DZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH BADA- NIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Poz DBS GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA [PO.IX NS-REJ.KRS/22761/14/203] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DBS GRUPA ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina BUK miejscowość BUK 2. miejscowość BUK ulica BOHATERÓW BUKOW- SKICH nr domu 15A kod pocztowy poczta BUK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PESTKA 2. PAWEŁ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. WOLNA 2. ELŻBIETA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PESTKA 2. PAWEŁ PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETA- LICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANS- PORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA POZOSTAŁA INDYWIDU- ALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz DENLEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/50180/14/717] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DENLEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZO- WIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica CHMIELNA nr domu 2 nr lokalu 31 kod pocztowy poczta WAR- SZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STUDZIŃSKI 2. PATRYK UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. STUDZIŃSKI 2. PATRYK PRE- ZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIEC- TWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA RYBACTWO WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU) GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO GÓRNICTWO RUD METALI POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWA- NIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMA- GAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUKCJA NAPOJÓW PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PRODUKCJA ODZIEŻY PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZE- NIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFI- NACJI ROPY NAFTOWEJ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIE- TRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH PRODUKCJA PODSTAWO- WYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMA- CEUTYCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRO- DUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERAL- NYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA METALI PRODUKCJA META- LOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZE- NIEM MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA PRODUKCJA POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZE- NIEM MOTOCYKLI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE PRODUK- CJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW NAPRAWA, KON- SERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄ- DZEŃ POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTAR- CZANIE WODY ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPA- DAMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZ- DAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA NADAWANIE PROGRA- MÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTO- WYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRO- DUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE DZIAŁALNOŚĆ PRAWNI- CZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFI- CES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEK- TURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECH- NICZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZ- NEJ DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC SPO- ŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM POMOC 201 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

16 MSiG 163/2014 (4542) SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA EDUKACJA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEM- NYMI DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZ- RYWKOWA I REKREACYJNA NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY Poz DETEKTYW SPY24 SPÓŁKA SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/50582/14/923] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DETEKTYW SPY24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZO- WIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica PERECA nr domu 2 nr lokalu 220 kod pocztowy poczta WAR- SZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BUCHELT 2. TOMASZ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. LEWICZ 2. KAROLINA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZY- PADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. LEWICZ 2. KARO- LINA PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BUCHELT 2. TOMASZ CZŁO- NEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETY- KÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Poz EMIR 78 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/50518/14/82] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. EMIR 78 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZO- WIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica LWOWSKA nr domu 19 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CHAJEC, DON - SIEMION & ŻYTO SPÓŁKA KOMANDYTOWA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. CHAJEC 2. ANDRZEJ PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄ- CZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMO- CHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMO- ŚCI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRAL- NYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE WYNAJEM I DZIER- ŻAWA POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz EMIR 79 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/50567/14/286] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. EMIR 79 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZO- WIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica LWOWSKA nr domu 19 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CHAJEC, DON - SIEMION & ŻYTO SPÓŁKA KOMANDYTOWA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. CHAJEC 2. ANDRZEJ PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻY- WIENIEM REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPI- NII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZA- NIEM BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZ- WOJOWE WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Poz EVENT GROUP POLSKA SPÓŁKA SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓD- MIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/20089/14/204] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. EVENT GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PABIANICKI gmina PABIANICE miejscowość PABIANICE 2. miejscowość PABIANICE ulica RYDZYŃSKA nr domu 3 kod pocztowy poczta PABIANICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. ASESOR NOTARIALNY KRZYSZTOF KABARA ZASTĘPCA NOTARIUSZA RADOSŁAWA KANIECKIEGO Z KAN- CELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI REPERTORIUM A NR 5013/2014- UMOWA SPÓŁKI Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. NOWAKOWSKI 2. PIOTR JERZY UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSKOŚCI 1.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. STANISŁAWCZYK 2. EWELINA MAŁGORZATA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.750,00 ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. STANI- SŁAWCZYK 2. MICHAŁ PIOTR UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.750,00 ZŁO- TYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁON- KÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. STANISŁAWCZYK 2. EWELINA MAŁGORZATA PRE- ZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności DRU- KOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄ- CZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODO- WYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZE- NIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Z DZIAŁALNOŚĆ POR- TALI INTERNETOWYCH Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA WYNAJEM I DZIERŻAWA REKLAMA Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRA- CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁAL- NOŚCI GOSPODARCZEJ DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁAL- NOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZ- RYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHI- WÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Poz FENIX MZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [KO.IX NS-REJ.KRS/6554/14/153] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 202

17 MSiG 163/2014 (4542) NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. FENIX MZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat BIAŁOGARDZKI gmina BIAŁOGARD miejscowość BIAŁOGARD 2. miejscowość BIAŁOGARD ulica ASNYKA nr domu 48 kod pocztowy poczta BIAŁOGARD kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIE- OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WIENCH 2. MARZENA BARBARA UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WARTOŚCI 4 900,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WIENCH 2. MARZENA BARBARA PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIE- RZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ LEŚNICTWO I POZYSKIWA- NIE DREWNA NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA NAPOJÓW PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZE- NIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWO- RZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA META- LOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZE- NIEM MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU WYTWA- RZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEK- TRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIE- KÓW POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTAR- CZANIE WODY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPA- DAMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIE- RANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIA- NIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGA- ZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPO- MAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMO- ŚCI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHI- TEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZA- TORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMA- NIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODA- ROWANIEM TERENÓW ZIELENI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWA- DZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDUKACJA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWA- NIA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz FIBROPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [RZ.XII NS-REJ.KRS/17134/14/185] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. FIBROPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZE- SZÓW 2. miejscowość RZESZÓW ulica GEODE- TÓW nr domu 1 nr lokalu 8A kod pocztowy poczta RZESZÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU R. PRZED NOTARIUSZEM ŻANETĄ POWĘSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE PRZY UL. GEODETÓW 1, RZESZÓW, REP. A NR 1602/2014 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GORDEVYCH 2. OLEG UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZŁ 6. NIE 2 1. BABYVK 2. SERGIY UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄT- KOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISY- WANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO A TAKŻE PROKURENT - PROKURA SAMOISTNA JEDNOOSOBOWA. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GORDEVYCH 2. OLEG 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BABYUK 2. SER- GIY 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. TEPLICKI 2. ANDRZEJ PRO- KURA SAMOISTNA JEDNOOSOBOWA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLI- COWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTA- ŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIO- WYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZE- DAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPO- DARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZAR- SKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZU- JĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKRE- ŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWA- RÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZE- DAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZ- NYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWA- NÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKU- ŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZE- DAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRO- NICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘ- ŚCI DO NIEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODAT- KOWEGO WYPOSAŻENIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻY- NIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Z SPRZE- DAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZ- NEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJ- NEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZO- STAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEK- TRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMO- WEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZO- STAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWA- NYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWI- SKACH Z WYTWARZANIE PRODUK- TÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKA- LIÓW ORGANICZNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH POD- STAWOWYCH Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRU- KARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRO- DUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH Z PRODUKCJA MATERACÓW Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI Z PRODUKCJA MIOTEŁ, SZCZOTEK I PĘDZLI Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEK- TRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTA- LACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW 203 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

18 MSiG 163/2014 (4542) PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWI- SKACH Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLE- POWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERU- CHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANE Poz FIRMA WYBURZENIOWA HAMMER 2 ŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W GLIWI- CACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GL.X NS-REJ.KRS/16693/14/144] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON NIP FIRMA WYBURZE- NIOWA HAMMER 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TARNOGÓRSKI gmina TARNOWSKIE GÓRY miejscowość TARNOW- SKIE GÓRY 2. miejscowość TARNOWSKIE GÓRY ulica SIENKIEWICZA nr domu 47B kod pocztowy poczta TARNOWSKIE GÓRY kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., REP. A NR 2352/2014, NOTARIUSZ MAŁGORZATA BYSTRZANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BARWIKOWSKI 2. KRZYSZTOF UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. PASZEK 2. ZBI- GNIEW FRANCISZEK UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁ- DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKU- RENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SZOŁTYSIK 2. MAGDALENA EWA PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGRE- GOWANYCH Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOW- LANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLA- NYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE INSTALA- CJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWA- NIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZ- KARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALI- STYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZ- NYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZ- NEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁ- PRODUKTÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Poz FIUME ENTERPRISE SPÓŁKA SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/48087/14/984] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. FIUME ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica MOKOTOW- SKA nr domu 4/6 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ EWELINA WACHOWSKA-GIERS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. OBRZEŻNA 7A LOK.U1, WARSZAWA, REP. A NR 1541/2014 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. READYMADE POLAND ŚCIĄ UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PAWLUK 2. PATRYCJA PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIEC- TWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA RYBACTWO WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU) GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO GÓRNICTWO RUD METALI POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWA- NIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMA- GAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUKCJA NAPOJÓW PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PRODUKCJA ODZIEŻY PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZE- NIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFI- NACJI ROPY NAFTOWEJ PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTA- ŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA METALI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄ- DZEŃ PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYRO- BÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUK- CJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANS- PORTOWEGO PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIE- TRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY ODPROWADZANIE I OCZYSZCZA- NIE ŚCIEKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKO- DLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTY- WACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNO- SZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDO- WEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HAN- DLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY MAGAZY- NOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPO- MAGAJĄCA TRANSPORT POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIA- ŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH NADAWA- NIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABO- NAMENTOWYCH TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMO- WANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMA- TYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFOR- MACJI Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA- GAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZ- PIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE BADA- NIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJO- NALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNA- JEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z ZATRUDNIENIEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZER- WACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZY- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 204

19 MSiG 163/2014 (4542) MANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGO- SPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGA- JĄCA EDUKACJĘ PRAKTYKA LEKARSKA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE- SIE OPIEKI ZDROWOTNEJ DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA DZIA- ŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMO- WEGO POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZA- TORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE Poz GAGNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [BY.XIII NS-REJ.KRS/9996/14/856] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GAGNER ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo KUJAW- SKO-POMORSKIE powiat MOGILEŃSKI gmina STRZELNO miejscowość BOŻEJEWICE 2. miejscowość BOŻEJEWICE ulica BOŻEJEWICE nr domu 48 A kod pocztowy poczta STRZELNO kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BOROWSKI 2. SYLWESTER JAN ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 50 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 2 500,00 6. NIE 2 1. BRZOSTEK 2. ARKA- DIUSZ ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 50 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 2 500,00 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZY- PADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BOROWSKI 2. SYLWESTER JAN PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BRZOSTEK 2. ARKADIUSZ CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUKCJA ARTY- KUŁÓW SPOŻYWCZYCH NAPRAWA, KON- SERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄ- DZEŃ PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZ- TWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIA- ŁALNOŚĆ POWIĄZANA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE WYNAJEM I DZIER- ŻAWA NAPRAWA I KONSERWACJA KOM- PUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Poz GALLUS BIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [RZ.XII NS-REJ.KRS/17161/14/945] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GALLUS BIO ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat PRZEWORSKI gmina TRYŃCZA miejscowość GNIEWCZYNA ŁAŃCUCKA 2. miejscowość GNIEW- CZYNA ŁAŃCUCKA nr domu 150 kod pocztowy poczta GNIEWCZYNA ŁAŃCUCKA kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R. UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO PRZEZ NOTARIUSZA ARTURA MIELNICZEK, KANCELA- RIA NOTARIALNA ELŻBIETA GORAJ, NOTARIUSZ ARTUR MIELNICZEK NOTARIUSZ W JAROSŁAWIU PRZY UL. JANA PAWŁA II 17, REP. A NR 5642/2014 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BUDZANOVSKA 2. OLENA UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZŁ 6. NIE 2 1. MATYJA 2. NATALIA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BUDZANOVSKA 2. OLENA PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MATYJA 2. NATALIA WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIEC- TWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWA- NIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMA- GAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUKCJA NAPOJÓW PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PRODUKCJA ODZIEŻY PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZE- NIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA METALI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄ- DZEŃ PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYRO- BÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUK- CJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANS- PORTOWEGO PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPA- DAMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOW- LANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HUR- TOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODO- WYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻY- WIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRA- MOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFOR- MATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFOR- MACJI Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH UBEZPIECZENIA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINAN- SOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU- SZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘ- GOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIA- ŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERE- NÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWA- DZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDUKACJA NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBI- STEGO I DOMOWEGO POZOSTAŁA INDY- WIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz GRESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA [PO.IX NS-REJ.KRS/22600/14/775] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GRESTO ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOL- SKIE powiat NOWOTOMYSKI gmina OPALENICA miejscowość ŁĘCZYCE 2. miejscowość ŁĘCZYCE nr domu 22A kod pocztowy poczta OPALE- NICA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DACH 2. STANISŁAW TADEUSZ 205 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

20 MSiG 163/2014 (4542) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAR- TOŚCI 4.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. PIÓRO 2. GRZEGORZ MACIEJ UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ 6. NIE 3 1. PIÓRO 2. TOMASZ ROBERT UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PIÓRO 2. GRZEGORZ MACIEJ PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWA- NIE GLINY I KAOLINU Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓR- NICTWO I WYDOBYWANIE Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKO- WANEJ Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNO- WYCH I KOLEI PODZIEMNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZE- SYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKO- MUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z POZO- STAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU- SZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINAN- SOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU- SZÓW EMERYTALNYCH Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁA- SNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z DZIA- ŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIAL- NYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Poz HASHI-TASHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZA- WIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/48812/14/540] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. HASHI- -TASHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica MOKOTOW- SKA nr domu 1 kod pocztowy poczta WAR- SZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., TOMASZ WOJCIECHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA BEATA TURKOT, TOMASZ WOJCIECHOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 60/62 LOK.36, REP. A NR 4344/2014 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIA- ŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAR- TOŚCI 1.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. SZUREK 2. MACIEJ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIE- LOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁ- DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKU- RENTEM. WOBEC CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PEŁNOMOCNIK POWOŁANY UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SZUREK 2. MACIEJ PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMO- WANIEM Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIEN- NICZYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH C POŚRED- NICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z PAKOWANIEM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWA- DZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz HERBITUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/21518/14/132] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. HERBITUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica GRANICZNA nr domu 62 kod pocztowy poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PĘZIK 2. WIESŁAW UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAR- TOŚCI 4 950,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PĘZIK 2. WIESŁAW PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUKCJA NAPOJÓW PRODUKCJA CHE- MIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALI- STYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZY- NOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMA- GAJĄCA TRANSPORT ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘ- KOWYCH I MUZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZ- TWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁAL- NOŚĆ POWIĄZANA POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA- GAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZ- TWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM WYNA- JEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZY- MANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGO- SPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI EDUKACJA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Poz INVENTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GD.VII NS-REJ.KRS/15635/14/949] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. INVENTIVE ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica TRAUGUTTA nr domu 84 nr lokalu 5 kod pocztowy poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 21 MAJA 2014 R. REPERTORIUM A NR 3655/2014 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO ANNĘ STAROSZCZUK Z KAN- CELARII NOTARIUSZ AGNIESZKI ZAPARTY Z SIE- DZIBĄ W GDAŃSKU - UL. KOŁOBRZESKA NR 12, KOD POCZTOWY: Rub CZAS NIE- OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BULZAK 2. IZABELA MONIKA UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WYSOKOŚCI ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁA- DANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BULZAK 2. PAWEŁ PREZES ZARZĄDU 6. NIE MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 206

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki:

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: 1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu.

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu. Raport bieżący nr 13/2017 Uchwalone zmiany w Statucie Spółki Zarząd Indykpol S.A. informuje, że uchwałą Nr 7/05/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2017 r. zmieniło Statut Spółki przez

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: Wskazanie zmiany Statutu przyjętej na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 26 maja 2015 roku: Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Było: Art. 6. Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy ilość firm wg PKD 4 kwietnia 2014 08:41:34 główne pkd opis Rekordy e-mail Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 16 4 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu:

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/2012 2 Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: 18.11.Z Drukowanie gazet 18.12.Z Pozostałe drukowanie 18.13.Z - Działalność usługowa

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:01:12 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:01:12 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.10.2013 godz. 14:01:12 Numer KRS: 0000333763 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji!

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! W 2012 roku zarejestrowano w KRS 31 377 podmiotów. Jest to wzrost o 26% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku i wzrost o 35% w stosunku

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn 120 000 nowych firm założonych w 2012 roku powstało z udziałem kobiet. 4 na 10 nowych firm zakładają kobiety. Kobiety w coraz większym stopniu przejmują tradycyjne męskie zajęcia. Przykładem takich działań

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Dane z wpisu w rejestrze REGON Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od

Bardziej szczegółowo

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku.

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. 1. Na podstawie uchwały nr 17 ZWZ Prymus S.A. zmienia się 6 Statutu Spółki. Obowiązujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z dnia 28-07-2015 1 Stawający: Radosław Rabiański, PESEL 72122203052, adres: Polska, 31-216 Kraków, ul. Ludwika Solskiego 3, numer lokalu 1, oświadcza, że

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - PKD 18.11.Z drukowanie gazet, - PKD 18.12.Z pozostałe drukowanie, - PKD 18.13.Z działalność usługowa związana z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:35:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:35:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.07.2016 godz. 23:35:49 Numer KRS: 0000354537 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:02:41 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:02:41 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.10.2015 godz. 21:02:41 Numer KRS: 0000093468 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A.

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. W związku z proponowanymi zmianami Statutu Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu, co do których wnioskowane

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:26:29 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:26:29 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.09.2013 godz. 12:26:29 Numer KRS: 0000474926 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INDEKS INDEKS. BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (załącznik nr 9) [BMSiG-9316/2013] - s. 181, poz. 16549.

INDEKS INDEKS. BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (załącznik nr 9) [BMSiG-9316/2013] - s. 181, poz. 16549. MSIG 228/2013 (4345) A M A Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy (załącznik nr 15) [BMSiG-10328/2013] - s. 265, poz. 16555. Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS

3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS 3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS Przedmiotem działalności Spółki z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1. PKD 13.1 Przygotowanie i przędzenie włókien

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:32:55 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:32:55 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.08.2017 godz. 13:32:55 Numer KRS: 0000525887 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych NOWI INWESTORZY ZAGRANICZNI W POLSCE W 2012 ROKU W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 2578 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to spadek o 6% w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%.

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%. REKORDOWA LICZBA REJESTRACJI NOWYCH FIRM W KRS W 2012 R. W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 23 015 podmiotów. Jest to wzrost o 25% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:46:20 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:46:20 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.01.2017 godz. 10:46:20 Numer KRS: 0000473301 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-07/ KH 627E KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) 1. Kontakt do: Kancelaria Liderio Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:09:33 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:09:33 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.07.2016 godz. 10:09:33 Numer KRS: 0000472456 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.:

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: 7. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki Poniżej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.09.2012 godz. 13:34:09 Numer KRS: 0000433335

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.09.2012 godz. 13:34:09 Numer KRS: 0000433335 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.09.2012 godz. 13:34:09 Numer KRS: 0000433335 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:01:57 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:01:57 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.12.2016 godz. 00:01:57 Numer KRS: 0000523681 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:53:29 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:53:29 Numer KRS: Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.12.2016 godz. 12:53:29 Numer KRS: 0000385224 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.09.2013 godz. 11:07:26 Numer KRS: 0000440716

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.09.2013 godz. 11:07:26 Numer KRS: 0000440716 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.09.2013 godz. 11:07:26 Numer KRS: 0000440716 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.01.2015 godz. 18:10:09 Numer KRS: 0000487433

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.01.2015 godz. 18:10:09 Numer KRS: 0000487433 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.01.2015 godz. 18:10:09 Numer KRS: 0000487433 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.07.2015 godz. 10:28:59 Numer KRS: 0000498504

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.07.2015 godz. 10:28:59 Numer KRS: 0000498504 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.07.2015 godz. 10:28:59 Numer KRS: 0000498504 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:32:42 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:32:42 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.12.2016 godz. 11:32:42 Numer KRS: 0000005750 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-27/ KH 813 1. Kontakt do: KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) Kancelaria LIDERIO Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.11.2014 godz. 08:44:23 Numer KRS: 0000412363

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.11.2014 godz. 08:44:23 Numer KRS: 0000412363 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.11.2014 godz. 08:44:23 Numer KRS: 0000412363 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:18:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:18:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.12.2016 godz. 23:18:49 Numer KRS: 0000103812 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim.

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. Proponowana zmiana: 3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.01.2013 godz. 10:16:49 Numer KRS: 0000323389

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.01.2013 godz. 10:16:49 Numer KRS: 0000323389 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.01.2013 godz. 10:16:49 Numer KRS: 0000323389 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.11.2015 godz. 08:20:20 Numer KRS: 0000478961

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.11.2015 godz. 08:20:20 Numer KRS: 0000478961 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.11.2015 godz. 08:20:20 Numer KRS: 0000478961 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2016 godz. 04:08:34 Numer KRS: 0000371771 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:19:54 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:19:54 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.09.2016 godz. 18:19:54 Numer KRS: 0000364032 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:05:33 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:05:33 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.02.2017 godz. 21:05:33 Numer KRS: 0000397244 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r. R021692 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2015 godz. 07:00:44 Numer KRS: 0000520272

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2015 godz. 07:00:44 Numer KRS: 0000520272 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.11.2015 godz. 07:00:44 Numer KRS: 0000520272 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem działalności Spółki jest:

Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (PKD 01.13.Z); 2) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:11:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:11:05 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.02.2017 godz. 01:11:05 Numer KRS: 0000507846 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni postanawia odstąpić

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 22 z dnia 1 września 2010 roku

Uchwała nr 22 z dnia 1 września 2010 roku Uchwała nr 21 z dnia 1 września 2010 roku Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka ) w przedmiocie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 2017 r.

Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 2017 r. Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 207 r. Ustawą z dnia 5 maja 205 r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono nowy typ postępowania, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:37:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:37:11 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.02.2017 godz. 13:37:11 Numer KRS: 0000450384 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:10:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:10:05 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.09.2016 godz. 15:10:05 Numer KRS: 0000483725 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.11.2014 godz. 12:14:06 Numer KRS: 0000529299

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.11.2014 godz. 12:14:06 Numer KRS: 0000529299 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.11.2014 godz. 12:14:06 Numer KRS: 0000529299 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:15:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:15:01 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.12.2016 godz. 05:15:01 Numer KRS: 0000520675 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.08.2014 godz. 12:49:10 Numer KRS: 0000519383

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.08.2014 godz. 12:49:10 Numer KRS: 0000519383 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.08.2014 godz. 12:49:10 Numer KRS: 0000519383 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.09.2013 godz. 12:20:04 Numer KRS: 0000245640

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.09.2013 godz. 12:20:04 Numer KRS: 0000245640 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.09.2013 godz. 12:20:04 Numer KRS: 0000245640 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:10:29 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:10:29 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.08.2017 godz. 20:10:29 Numer KRS: 0000520373 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.08.2013 godz. 16:53:51 Numer KRS: 0000317543

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.08.2013 godz. 16:53:51 Numer KRS: 0000317543 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.08.2013 godz. 16:53:51 Numer KRS: 0000317543 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:18:22 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:18:22 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.01.2017 godz. 01:18:22 Numer KRS: 0000482231 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki:

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki: Numer raportu: RB 109-W/2015 Data sporządzenia: 2015-12-29 Temat raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 26 stycznia 2016 roku Treść raportu: Zarząd Centrum

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:09:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:09:17 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.10.2016 godz. 21:09:17 Numer KRS: 0000303885 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:22:14 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:22:14 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.04.2016 godz. 18:22:14 Numer KRS: 0000326239 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 16:54:13 Numer KRS: 0000397603

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 16:54:13 Numer KRS: 0000397603 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2014 godz. 16:54:13 Numer KRS: 0000397603 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo