REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ"

Transkrypt

1 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem prowadzony jest przez ASAJ Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 1, Siedlce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP , numer Regon Dane kontaktowe: 1) adres pocztowy: ASAJ Sp. z o.o. ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera Siedlce 2) adres poczty elektronicznej: 3) numery telefonów do Sklepu: , oraz czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient). 2 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie sklepu internetowego ASAJ, zwanym dalej Regulaminem wyrazy oznaczają: 1) Sprzedawca, ASAJ ASAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 1, Siedlce, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP , numer Regon , 2) Sklep sklep internetowy prowadzony przez ASAJ dostępny na stronie internetowej pod adresem działający na podstawie Regulaminu, 3) Sklep stacjonarny sklep stacjonarny prowadzony przez ASAJ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym oferowane są przez ASAJ towary do bieżącej sprzedaży. Lista Sklepów stacjonarnych jest dostępna na stronie internetowej pod adresem

2 4) Serwis serwis internetowy administrowany przez Comarch S.A. dostępny na stronie internetowej pod adresem 5) Usługa usługa świadczona przez ASAJ drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013, poz ze zm.) na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu, umożliwiająca wybór i zakup Towarów od ASAJ oraz zamieszczanie Treści na stronie internetowej Sklepu, 6) Klient osoba fizyczna, która ukończyła 18 roku życia i/lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu, w szczególności, która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia i zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu lub korzysta z innych Usług Sklepu, 7) Konsument Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej z ASAJ niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, 8) Przedsiębiorca Klient inny niż Konsument, 9) Towar rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży, 10) Środki porozumiewania się na odległość środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy powołanej w 2 pkt 5, stanowiące rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną, 11) Umowa sprzedaży umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121 ze zm.),zwana dalej Kodeksem cywilnym, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, 12) Zamówienie oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu, określające: rodzaj i ilość Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru, miejsce wydania Towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie ASAJ przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Towarów będących przedmiotem Zamówienia, 13) Czas realizacji zamówienia liczba dni roboczych, w których ASAJ skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie, powierzy zamówiony towar firmie kurierskiej w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony Towar za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, 14) Dni robocze dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, 15) Rejestracja jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta w serwisie internetowym

3 16) Konto dostępne dla danego Klienta po zalogowaniu (podaniu Loginu i Hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Klient dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia i zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu lub korzysta z innych Usług Sklepu, 17) Login indywidualna i niepowtarzalna nazwa Klienta w Serwisie, jaka została przez niego wybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie, 18) Hasło informacja poufna do wyłącznej wiadomości Klienta, jaka została przez niego wybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie, 19) Siła Wyższa zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu (np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, powodzie, pożary, trąby powietrzne), 20) Treści treści, informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia komentarze, opinie lub oceny itp. zamieszczane przez Klienta na stronie internetowej Sklepu, 3 Treść Regulaminu 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu Umów sprzedaży Towarów, zasady wykonywania tych Umów sprzedaży, zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług, a także zasady postępowania reklamacyjnego. 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy powołanej w 1 pkt Prawa wyłączne do Treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują ASAJ lub podmiotom, z którymi ASAJ zawarł stosowne umowy. 4 Udostępnianie Regulaminu, wymagania techniczne 1. Sprzedawca zapewnia dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem Klient może sporządzić wydruk Regulaminu. 2. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: 1) posiadania komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, 2) posiadania przeglądarki internetowej: a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

4 b) Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub c) Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub d) Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub e) Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies; jjj 3) posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej ( ); 4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli. 5 Obowiązki Klienta Klient korzystający ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do: 1) korzystania z Usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów, 2) korzystania z Usług oferowanych Regulaminem w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy, w szczególności poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń, opisanych w 4 ust. 2, 3) korzystania z Treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, 4) niedostarczania i nieprzekazywania Treści o charakterze bezprawnym, 5) nierozsyłania lub niezamieszczania w Sklepie niezamówionej informacji handlowej (spam), 6) niepodejmowania jakichkolwiek czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta. 6 Rejestracja i logowanie 1. ASAJ świadczy drogą elektroniczną Usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu pod adresem 2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu po zalogowaniu się. 3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie jest dobrowolna i nieodpłatna.

5 4. Klient może przeglądać produkty dostępne w Sklepie, składać zamówienia i zawierać Umowy sprzedaży Towarów na odległość bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie ma jednak możliwość: śledzenia historii zamówień, uzyskania rabatów. 5. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu pod adresem zakładki Rejestracja lub podczas składania Zamówienia. 6. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie: 1) danych logowania - adresu poczty elektronicznej (adresu ) oraz hasła, 2) danych Klienta - imię i nazwisko/nazwę, ulicę, numer domu/lokalu, kod pocztowy oraz miasto. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi Zamówień złożonych w Sklepie, a także do korzysta z innych Usług Sklepu oraz ich prawidłowej realizacji. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta. 7. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk Utwórz konto. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres ), zostanie przez ASAJ wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. 8. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres ) oraz hasło. 9. Rejestracja Konta jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Klientem a ASAJ umowy o świadczenie Usług. 10. Umowa o świadczenie Usług w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. 11. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie Usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało doręczone drugiej stronie w formie pisemnej (tzn. utrwalone na piśmie, podpisane i przesłane na właściwy adres). Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług następuje po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z dniem skuteczności oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie

6 Usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść Umów sprzedaży, które zostały zawarte przez Klienta przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług. 12. W przypadku ustania pomiędzy ASAJ a Klientem mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług, Konto danego Klienta przestaje być aktywne i dostępne dla Klienta; zamówienia Klienta zostają anulowane, zawarte Umowy sprzedaży pozostają w mocy. 13. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki działań podejmowanych za pomocą jego Konta. 7 Składanie zamówień 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu umożliwia Klientom składanie Zamówień dotyczących Towarów dostępnych w Sklepie i zawieranie Umów sprzedaży Towarów na odległość. 2. Lista Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem Podane przez Sprzedawcę w Sklepie informacje o Towarach (w szczególności opis, dane techniczne, cena), stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu są fabrycznie nowe. 3. Klient może dokonać zakupu Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu przez złożenie Zamówienia. 4. Złożenie zamówienia na Towar jest możliwe są po akceptacji Regulaminu. 5. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego 6. Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu. 7. Elementem procedury składania Zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania Zamówienia w celu realizacji i obsługi Zamówienia złożonego w Sklepie. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia. 8. W celu złożenia Zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu 1) skompletować Zamówienie,

7 2) wybrać sposób dostawy oraz adres dostawy, 3) wybrać sposób płatności, 4) wskazać dane do wystawienia faktury o ile Klient oczekuje wystawienia faktury przez Sprzedawcę, a następnie zatwierdzić i przesłać Zamówienie przez naciśnięcie na przycisk Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Naciśnięcie na przycisku Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty. 9. Klient kompletuje zamówienie korzystając z Koszyka. Przez naciśnięcie na przycisk Dodaj do koszyka Klient dokonuje wyboru Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu w chwili składania Zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną. Po naciśnięciu na przycisk Zamówienie Klient wybiera sposób dostawy, adres dostawy, sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia. 10. W formularzu zamówienia należy wskazać: 1) imię i nazwisko oraz adres Klienta, 2) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres ) Klienta, 3) dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta 11. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie może złożyć Zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu. 12. Towar zamówiony w Sklepie może zostać dostarczony wyłącznie na wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 13. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru. 14. W trakcie procedury składania zamówienia aż do momentu naciśnięcia na przycisk Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty, Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji Zamówienia w zakresie wyboru należy nacisnąć na przycisk Edytuj widoczne na stronie Sklepu podczas procedury składania zamówienia. 15. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towaru będącego przedmiotem Zamówienia.

8 16. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres ), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez Sprzedawcę wiadomość elektroniczna , potwierdzająca wpływ Zamówienia do Sklepu, zawierająca potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia: ceny, zasad płatności, terminu i warunków dostawy oraz przyjęcia Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Sprzedawcy zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej Umowy sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi odnośników do: aktualnego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 17. Świadczenie przez ASAJ Usług w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na Towary oferowane przez ASAJ za pośrednictwem Sklepu jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez ASAJ. 18. Klient ma prawo zrezygnować z Zamówienia lub wprowadzić zmiany do Zamówienia do czasu otrzymania wiadomości , o której mowa w ust. 16 pkt Wprowadzanie zmian/wycofania Zamówienia możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem em pod adresem telefonicznie pod numerami telefonów: , oraz czynnymi od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient). 20. Zmiany w Zamówieniu zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela Konta. 21. Modyfikacje w Zamówieniach przekazywane em dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu zarejestrowanego na koncie Klienta. 22. Jeśli, po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka Towarów, okaże się, że realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej (adres ), wskazany w formularzu Zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył Zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta. W takim przypadku Klient podejmuje decyzje o sposobie realizacji Zamówienia (dłuższy czas oczekiwania, częściowa realizacja Zamówienia w wyznaczonym terminie lub anulowanie całości Zamówienia) informując o tym Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Brak informacji od Klienta w terminie dwóch dni roboczych od wysłania wiadomości o częściowym braku zamawianych Towarów, powoduje anulowanie całości Zamówienia Klienta. 23. W przypadku określonym w punkcie 22, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony Towar z góry ( Przedpłata/Przelew ), Sprzedawca zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy Zamówienie zostanie zrealizowane w części.

9 Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 24. Klient, który złożył zamówienie i wybrał płatność za pobraniem ( Pobranie/Gotówka ), ma prawo anulować Zamówienie do momentu nadania przez ASAJ przesyłki z przedmiotem Zamówienia do Klienta. Oświadczenie woli o anulowaniu Zamówienia może zostać złożone przez naciśnięcie na link Anuluj zamówienie, który pojawia się na stronie internetowej Sklepu po wybraniu przez Klienta pola Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty dotyczącego danego Zamówienia. Po naciśnięciu na link Anuluj zamówienie na adres poczty elektronicznej (adres ), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klienta złożył Zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie wysłana wiadomość dotycząca etapu realizacji i możliwości anulowania Zamówienia. 25. W przypadku wybranych Towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia Zamówień oraz formy dokonania zapłaty za zamówienie: Pobranie/Gotówka. Informacje o wyłączeniu określonych form dostarczania Towarów oraz akceptowanych sposobach płatności, jest podana przy poszczególnych Towarach znajdujących się w asortymencie Sklepu, dostępnych na stronie internetowej pod adresem 26. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za Zamówienie Pobranie/Gotówka wobec Przedsiębiorcy, który nie posiada pełnej aktywacji konta lub wobec Przedsiębiorcy, który uprzednio zawierając z ASAJ Umowę sprzedaży Towaru przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość nie odebrał dostarczonego za pobraniem Towaru. 27. W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione Towary, Klient może według swego wyboru podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakupy w Sklepie lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty. Zwrot nadpłaty nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu nadpłaty - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 8 Ceny towarów 1. Ceny Towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają cła i podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). 2. Ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu nie zawierają kosztów dostarczenia Towaru, które zostały wskazane w 10 Regulaminu. Koszty dostarczenia zamówionego Towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

10 3. Informacje o cenie Towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu i zamieszczone są przy prezentowanym Towarze. 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w Koszyku w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu. 5. Ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu obowiązują jedynie przy składaniu Zamówień. 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu prezentowanych na stronie internetowej Sklepu wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 9 Sposoby zapłaty ceny za zamówiony Towar oraz opłat za dostarczenie zamówionego Towaru 1. Klient przy składaniu Zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia Towaru na wskazany przez Klienta adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) płatność gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru ( Pobranie/Gotówka ), 2) przed odbiorem zamówionego Towaru ( Przedpłata/Przelew ): a) przelewem bankowym na konto w ING Bank Śląski numer Dane do przelewu: Dane banku - ING Bank Śląski Dane odbiorcy ASAJ Sp. z o.o., ul. K. Przerwy-Tetmajera 1, Siedlce Numer konta Tytuł płatności numer zamówienia oraz numer Klienta b) przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PayPal 2. Klient, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność Przedpłata/Przelew, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia Towaru w ciągu 72 godzin od otrzymania od Sprzedawcy wiadomości elektronicznej , o której mowa w 7 ust. 16 pkt 2 Regulaminu.

11 3. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność Pobranie/Gotówka zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony Towar. 4. Aktualne możliwe sposoby płatności określone są na stronie internetowej Sklepu w zakładce Dostawa. 10 Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru 1. Klient wybiera sposób dostawy Towaru odpłatnie za pośrednictwem firm kurierskich. 2. Zamówiony Towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL Express (Poland) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz InPost spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. 3. Zamówione Towary są dostarczane jedynie pod wskazany przez Klienta adres wskazany podczas składania Zamówienia znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 4. Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających wykonanie przez Sprzedawcę Umowy sprzedaży, tj. imienia i nazwiska/nazwy/firmy, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, o ile są niezbędne do wykonania Umowy sprzedaży. 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w składanym Zamówieniu w danych adresowych, w wyniku których przesyłka nie została dostarczona do Klienta bądź dotarła do niego z opóźnieniem. Koszty związane ze zwrotem przesyłki oraz ponowną wysyłką i obsługą takiego zlecenia ponosi Klient. 6. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu są dostarczane w dni robocze. Przewidywany czas dostawy zamówionych Towarów przez firmę kurierską wynosi od 1 do 3 dni roboczych. 7. Dostarczenie zamówionego Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej jest odpłatne na zasadach określonych poniżej. 8. Koszty dostarczenia zamówionego Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej ponosi: 1) Klient - w przypadku, gdy łączna cena zamówionych Towarów jest niższa lub równa niż 500 zł, 2) ASAJ w przypadku, gdy łączna cena zamówionych Towarów jest wyższa niż 500 zł. 9. Koszty dostarczenia zamówionego Towaru są niezależne od liczby zamówionych przez Klienta Towarów. 10. Koszty dostarczenia zamówionego Towaru są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu płatności i wynoszą:

12 1) w przypadku dostarczenia Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL Express (Poland) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, gdy Klient przy składaniu zamówienia wybrał jako płatność: a) Pobranie/Gotówka 20 zł, b) Przedpłata/Przelew 15 zł, 2) w przypadku dostarczenia Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, gdy Klient przy składaniu zamówienia wybrał jako płatność: a) Pobranie/Gotówka 13 zł, b) Przedpłata/Przelew 9 zł. 11. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu wynosi do 21 dni roboczych licząc od dnia: 1) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności Pobranie/Gotówka od dnia wysłania przez Sprzedawcę do Klienta wiadomości elektronicznej , o której mowa w 7 ust. 16 pkt 2 Regulaminu, 2) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności przelewem internetowym bankowości elektronicznej od dnia otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności. We wskazanych powyżej przypadkach 18 dni roboczych przeznaczonych jest dla Sprzedawcy na skompletowanie Zamówienia i przekazanie przesyłki firmie kurierskiej w celu dostarczenia jej na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu, a następne od 1 do 3 dni robocze przeznaczone są na dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. 12. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, zgodnie ze wskazaniem Klienta w Zamówieniu, obejmującymi zamówiony Towar. Faktury VAT wystawiane są wyłącznie do Klientów, którzy życzą sobie wystawienia faktury poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub zamówienia. 13. Klient jest uprawniony do korzystania z dostępnych usług w zakresie informowania przez Sprzedawcę o bieżącym statusie Zamówienia. 11 Doręczenie i sprawdzenie stanu przesyłki 1. Po dostarczeniu przesyłki Klient, w obecności doręczającego przesyłkę, powinien sprawdzić stan przesyłki, jej zwartość, stan dostarczonych Towarów. 2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta: 1) ubytku lub uszkodzenia przesyłki lub jej zawartości,

13 2) niezgodności Towarów z Towarami wskazanymi w Zamówieniu, zarówno co do asortymentu jak też ilości Towaru, 3) braku poszczególnych elementów Towaru, Klient może odmówić przyjęcia przesyłki, zawiadamiając o tym Sprzedawcę. 12 Prawo odstąpienia od umowy 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), zwaną dalej Prawem konsumenta, Konsument, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął Towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatni Towar, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniego Towaru, ostatniej partii lub części. 3. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przez wysłanie pisma pocztą na adres: ASAJ Sp. z o.o., ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 1, Siedlce, z dopiskiem Odstąpienie od umowy lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14-dniowego terminu na adres: ASAJ Sp. z o.o., ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 1, Siedlce, z dopiskiem Odstąpienie od umowy. 7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego HANDTECH

Regulamin sklepu internetowego HANDTECH Regulamin sklepu internetowego HANDTECH 1. Dane identyfikacyjne Sklep internetowy działający pod adresem www.handtech.pl prowadzony jest przez Handtech Maciej Szczepański z siedzibą w Poznaniu, ul. Raszkowska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego whitemagic.pl

Regulamin sklepu internetowego whitemagic.pl Regulamin sklepu internetowego whitemagic.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.whitemagic.pl jest prowadzony przez Firmę Produkcyjno-Handlowo-Usługową Sabina Biernacka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.agatabanach.pl, prowadzony jest przez Agatę Banach prowadzącą działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego safepacz.pl

Regulamin sklepu internetowego safepacz.pl Regulamin sklepu internetowego safepacz.pl 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep Internetowy Safepacz dostępny pod adresem internetowym www.safepacz.pl prowadzony jest przez firmę Flowing Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABC ELEKTRO

Regulamin sklepu internetowego ABC ELEKTRO Regulamin sklepu internetowego ABC ELEKTRO 1. Dane identyfikacyjne Sklep internetowy działający pod adresem www.abcelektro.pl prowadzony jest przez Hotpin Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni, Obłaczkowo 144/a

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie Regulamin zakupów sklepu internetowego szprycha.com.pl I. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 1.Strona www.szprycha.com.pl (zwana dalej sklepem internetowym szprycha.com.pl lub sklepem ) jest sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Spersonalizowane Wieszaki, dostępny pod adresem mailowym spersonalizowane.wieszaki@gmail.com, prowadzony jest przez Magdalenę

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.poradnikbudowlany.com jest prowadzony przez ATET Euro-Tłumacze Sp. z o. o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: kalorietoniewszystko.pl, prowadzony jest przez Natalię Czekalską prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO A-WITEK

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO A-WITEK REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO A-WITEK 1. Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 Sprzedawca przedsiębiorca Anna Witek Pietroń A.Witek, z siedzibą w Modlniczce, ul. Handlowców 14, 32-085

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.izi.sklep.pl jest prowadzony przez Firma Usługowo-Handlowa IZI Bartłomiej Ledwiński z siedzibą w Wrząca 64,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r.

Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r. Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Wydawnictwa Draco

Regulamin sklepu internetowego Wydawnictwa Draco Regulamin sklepu internetowego Wydawnictwa Draco obowiązujący od dnia 01 września 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem http://wydawnictwodraco.pl/oferta

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować Regulamin sklepu internetowego ALS Polska (stan na 2015-10-24) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy ALS Polska prowadzony jest przez ALS Miłosz Korcz wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Data publikacji: 28.12.2016 r. Sklep internetowy Nasze Bieszczady działający pod adresem http:// naszebieszczady.com/sklep/ należy do Michała Gaponiuka,

Bardziej szczegółowo

Dni robocze wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Dni robocze wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PUBQUIZ.PL 1. Definicje 2. Postanowienia ogólne 3. Rejestracja 4. Zasady korzystania ze sklepu 5. Zasady i formy płatności 6. Realizacja zamówień 7. Warunki dostawy 8. Odstąpienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu I. Informacje o firmie Sklep internetowy Atelier Tiu prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ateliertiu.pl. Właścicielem sklepu jest:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne Sklep internetowy Esklep, dostępny pod adresem internetowym http://macconsulting.isklep24.pl/, prowadzony jest przez Management Accounting Consulting

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego instaltube.pl. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego instaltube.pl. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego instaltube.pl 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy InstalTube, dostępny pod adresem internetowym instaltube.pl, prowadzony jest przez Michał Widz prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. Sejfy.PL Sp. z o. o. Orla 8 00-143 Warszawa Nip:5223017052 Regon:147329217 Infolinia 22 620 02 07 Mobile +48533888866 +48604655554

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. z dnia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.  z dnia REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ www.kreacjaciala.pl z dnia 31.05.2017 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna

Bardziej szczegółowo

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014.

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. I. Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. PODSTAWOWE POJĘCIA 1 Sprzedawca RAFAŁ PRĘDOTA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. AVIKOM RAFAŁ PRĘDOTA, pod adresem: Jaworznia 188, 26-065 Piekoszów, posługujący się numerami: NIP 959-054-01-32,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży

Regulamin Sklepu internetowego  1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży Regulamin Sklepu internetowego www.sklep.peiter.pl Realizacja sprzedaży przez Sklep internetowy www.sklep.peiter.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu internetowego MELO 1 Postanowienia ogólne Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.melo.szczecin.pl, jest prowadzony przez Małgorzatę Gajewską i Magdalenę Orłowską

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień Regulamin Sklepu MEBLESHOP.PL z dnia 19.04.2015 roku Właścicielem serwisu MEBLESHOP.PL jest: Certanet Łukasz Adamowicz, przy al. Solidarności 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca Lwy Północy S.C. ul. Wielkie Młyny 16/8 80-49 Gdańsk, wpisany do rejestru przedsiębiorców. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Firma ogólno-budowlana BUD-KAM z I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Firma ogólno-budowlana BUD-KAM z I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Firma ogólno-budowlana BUD-KAM z 1.11.2016 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ/ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY IV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ/ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY IV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ/ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY III. REKLAMACJA PRODUKTU IV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ V. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Składalnia, dostępny pod adresem internetowym http://skladalnia.pl/ prowadzony jest przez Jagodę Gołębiewską, prowadzącą działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl. 1 Postanowienia ogólne Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego unifund.pl, składania zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego HAMOND obowiązujący od dnia 1 sierpnia 2016 roku. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu internetowego HAMOND obowiązujący od dnia 1 sierpnia 2016 roku. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu internetowego HAMOND obowiązujący od dnia 1 sierpnia 2016 roku 1 Postanowienia ogólne 1. HAMOND Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarszewach przy,, Dane kontaktowe:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku

Regulamin sklepu internetowego. obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku Regulamin sklepu internetowego obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem sklep.tartak-wasilkow.pl jest prowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.piri-inhell.com 1.2 Sprzedawcą jest firma Piri

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Postanowienia ogólne

REGULAMIN Postanowienia ogólne REGULAMIN Niniejszy Regulamin sklepu internetowego Peoni dostępny jest na stronie www.peoni.pl w zakładce Regulamin. Regulamin można pobrać w formacie PDF i zapisać w pamięci komputera. Plik PDF zawierający

Bardziej szczegółowo

Regulamin witryny internetowej WINNERS GADŻETY

Regulamin witryny internetowej WINNERS GADŻETY Dane kontaktowe: Regulamin witryny internetowej WINNERS GADŻETY obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku Regulamin korzystania z witryny internetowej 1) adres pocztowy: WINNERS Anna Kaczmarek ul. Długa

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego PRZEKŁADNIKI

Regulamin sklepu internetowego PRZEKŁADNIKI Regulamin sklepu internetowego PRZEKŁADNIKI obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.przekladniki.pl jest prowadzony przez firmę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku

Regulamin sklepu internetowego. obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku Regulamin sklepu internetowego obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.modnalampa.pl jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Kotly.com

Regulamin sklepu internetowego Kotly.com Regulamin sklepu internetowego Kotly.com 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy regulamin określa zasady składania, realizacji i reklamacji zamówień w sklepie internetowym Kotly.com. 1.2 Operatorem sklepu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO biametag_pl. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO biametag_pl. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO biametag_pl 1. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez BIAMET AG Eugeniusz Malicki, Adam Woroniecki. z siedzibą w Grabówce przy ul. Leszczynowej 2/5,

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

1. Sklep Przygotowalnia działający pod adresem www.przygotowalniadtp.pl/prestashop jest platformą prowadzoną przez firmę: Słowniczek

1. Sklep Przygotowalnia działający pod adresem www.przygotowalniadtp.pl/prestashop jest platformą prowadzoną przez firmę: Słowniczek 1. Sklep Przygotowalnia działający pod adresem www.przygotowalniadtp.pl/prestashop jest platformą prowadzoną przez firmę: NIP 9471933919 REGON 361824767 Słowniczek 1. Dni robocze wszystkie dni tygodnia

Bardziej szczegółowo

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy.

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy. REGULAMIN SKLEPU (obowiązuje od 25 grudnia 2014) Informacja o firmie: Sprzedaż na Allegro przez Sprzedawcę Remek_PL prowadzone jest przez "Remek.Pl - Remigiusz Jaroszewicz" z siedzibą w Chociszew 59, 95-045

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FOTOZAKUPY.PL z 25 grudnia 2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FOTOZAKUPY.PL z 25 grudnia 2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FOTOZAKUPY.PL z 25 grudnia 2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.fashionforyou.pl z dn. 17 luty 2017r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU ZAKUPU BILETÓW SERWISU.

REGULAMIN SYSTEMU ZAKUPU BILETÓW SERWISU. REGULAMIN SYSTEMU ZAKUPU BILETÓW SERWISU 1. Definicje i postanowienia ogólne http://www.east-biz2016.pl/ 1.1. Organizator imprezy, zwany dalej administratorem danych osobowych jest DigiBrand Grzegorz Kiersznowski

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne Sklep internetowy ZAP Hurtownia Elektryczna dostępny pod adresem internetowym www.zap.wroclaw.pl, prowadzony jest przez ZAP Hurtownia Elektryczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMEDIKA z dn. 25.12.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMEDIKA z dn. 25.12.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMEDIKA z dn. 25.12.2014 r. Sklep internetowy OMEDIKA, działający pod adresem www.omedika.pl prowadzony jest przez Bartosza Tomalę i Krzysztofa Żaka, prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 18.08.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania, świadczenia i rozliczania Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawartych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SOWADRUK.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SOWADRUK.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SOWADRUK.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. I. Informacje o sprzedającym 1. Organizatorem sprzedaży prowadzonej na odległość przez telefon jest Castorama Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Regulamin Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą Regulamin Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne

II. Postanowienia ogólne Regulamin zakupów obowiązujący do 24-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Kagero.pl

Regulamin sklepu internetowego Kagero.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu internetowego Kagero.pl 1. Właścicielem Sklepu internetowego Kagero.pl (dalej także: Sklep ) jest Damian Majsak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Damian

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy MOYE prowadzony jest przez MOYE spółka cywilna M.Wyszomierska M.Wyszomierska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez:

Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez: WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Chasing Lands Clothes Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez: Lidię Okruta prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SCANDINAVIAN BABY

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SCANDINAVIAN BABY Regulamin dla Klientów hurtowych: KLIKINJ TUTAJ REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SCANDINAVIAN BABY z dnia 13 listopada 2013 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BiQL z 05.10.2016r I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT Prosimy zapoznaj się z naszym regulaminem. Znajdziesz tu ciekawe i przydatne informacje, jak wygląda zamawianie w naszym sklepie. Wszystko napisane jest prostym i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem sklep.malesiolo.pl. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.STILL.PL Sklep Internetowy still.pl działający pod adresem http://www.still.pl, zwany w niniejszym Regulaminie Sklep Internetowy still.pl jest prowadzony

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO erdaelectronic.com z 25 grudnia 2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo