NOWOŚĆ! Bezpłatne ogłoszenia drobne! str. 8-9

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWOŚĆ! Bezpłatne ogłoszenia drobne! str. 8-9"

Transkrypt

1 ISSN NOWOŚĆ! Bezpłatne ogłoszenia drobne! str KWIECIEŃ 2014 NR 3/2014 MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY ODWIEDŹ NAS W INTERNECIE: INFORMATOR REGIONALNY I MEDYCZNY s. 2, 3, 5, 10 WYWIAD Poznaj osobę, która wykonuje dla nas rysunki. str ZDROWIE I URODA s. 6 WYWIAD s. 12 HISTORIA CHOJNIC s WĘDKARSTWO s. 5 i

2 2 informator regionalny Funkcjonuje już Karta Dużej Rodziny Chojnickiej Od 1 kwietnia br. funkcjonuje w Chojnicach Karta Dużej Rodziny przysługująca rodzinom wielodzietnym zarówno biologicznym jak i zastępczym. Karta Dużej Rodziny jest dokumentem wydawanym na wniosek przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach w ramach Programu Duża Rodzina Chojnicka dla rodzin zamieszkujących w Chojnicach i mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub 26 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub któremu wydłużono czas edukacji. Karta wydawana jest dla każdego członka rodziny na okres jednego roku, a następnie jest przedłużana. Obecnie dokument ten uprawnia do 1 wstępu na basen w Parku Wodnym w wymiarze 1,5 godzinnym, bezpłatnego dostępu 1 raz w miesiącu do oferty kina w Chojnickim Domu Kultury na 1 seans filmowy oraz do 2 bezpłatnych karnetów po 6 biletów na przejazd komunikacją miejską na terenie Chojnic. Wygląd karty zaprezentował w piątek (28.03) w ratuszu radny Grzegorz Wirkus pomysłodawca jej utworzenia oraz Elżbieta Szczepańska dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na przedniej stronie dokumentu znajduje się herb Chojnic oraz logo MOPS, a na tylnej termin ważności karty oraz imię i nazwisko jej posiadacza. Jak poinformowała Elżbieta Szczepańska, do dnia 27 marca wnioski o wydanie karty złożyły 83 rodziny, łącznie 430 osób. Wszelkie informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny wraz z wnioskiem o jej wydanie znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach. KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA DUŻEJ RODZINY Karta Dużej Rodziny, zwana dalej Kartą wydawana jest w ramach Programu Duża Rodzina Chojnicka rodzinom wielodzietnym- biologicznym i zastępczym, tj. rodzinom zamieszkującym w Chojnicach, tzn. posiadającym meldunek na terenie miasta lub inny dokument potwierdzający fakt zamieszkiwania ( np. umowa najmu), mającym na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub 26 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub któremu wydłużono czas edukacji. JAKIE UPRAWNIENIA DAJE KARTA DUŻEJ RO- DZINY bezpłatnego wstępu 1 raz w miesiącu na basen w Parku Wodnym w Chojnicach w wymiarze 1,5 godziny. Dzieci do 4 roku korzystają z oferty bezpłatnie na podstawie odrębnych przepisów. bezpłatnego dostępu 1 raz w miesiącu do oferty kina w Chojnickim Domu Kultury na 1 seans filmowy. Pomoc nie obejmuje kosztów zakupu okularów do oglądania filmów wyświetlanych wymiarze 3D. otrzymania bezpłatnych karnetów uprawniających do przejazdów komunikacją miejską na terenie miasta Chojnice w ilości 2 karnety po 6 biletów w miesiącu. Karnet ważny jest wyłączne z Kartą Dużej Rodziny i dokumentem tożsamości. Osoby posiadające prawo do korzystania z przejazdów ulgowych zobowiązane są posiadać przy sobie dokument uprawniający do zniżek (np. legitymacja szkolna, legitymacja studencka, legitymacja rencisty, orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności). Karnetu nie wolno odstępować innym osobom a o jego zagubieniu należy niezwłocznie poinformować MOPS. CO ZROBIĆ, ABY OTRZY- MAĆ KARTĘ DUŻEJ RO- DZINY Należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach ul. Wysoka 1 w godzinach pracy Ośrodka. Druki wniosku dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach ul. Wysoka 1 oraz można je pobrać drogą elektroniczną ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (http:// lub na stronie internetowej Urzędu Miasta Chojnice (http://www. miastochojnice.pl) Wniosek o wydanie Karty można złożyć w każdym momencie trwania programu,,duża Rodzina Chojnicka DOKUMENTY NIEZBĘD- NE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU W celu otrzymania Karty dla uprawnionych członków rodziny przedstawiciel rodziny ( rodzic lub opiekun) składa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach wniosek. Przy składaniu wniosku wnioskodawca zobowiązany jest okazać oryginały następujących dokumentów : - w przypadku rodziców i opiekunów- dowód tożsamości ze zdjęciem; - w przypadku dzieci w wieku szkolnym - aktualna legitymacja szkolna; - w przypadku dzieci do 6 lat - akt urodzenia; - w przypadku studentów do 26 roku życia - legitymacja studencka. - w przypadku rodzin zastępczych lub opiekuna prawnegoprawomocne orzeczenie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej lub ustanowieniu opiekuna prawnego KIEDY MOŻNA ODEBRAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany jest w ciągu miesiąca od dnia jego złożenia wraz z załącznikami. Po weryfikacji wniosku oraz załączników pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach wydaje kartę. Karta wydawana jest bezpłatnie. CO ZROBIĆ W PRZYPAD- KU UTRATY LUB ZNISZ- CZENIA KARTY W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty właściciel Karty lub osoba upoważniona jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach o utracie dokumentu oraz złożyć oświadczenie o utracie bądź zniszczeniu Karty. PRZEDŁUŻENIE KARTY DUŻEJ RODZINY Kartę wydaje się na okres 1 roku kalendarzowego lub na okres posiadania uprawnień wynikających z regulaminu. Termin ważności Karty może być przedłużony nie wcześniej niż jeden miesiąc przed upływem okresu ważności Karty. Warunkiem przedłużenia ważności karty jest złożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach wniosku wraz z kompletem dokumentów potwierdzających uprawnienia. więcej na: Irmina Łysakowska ODWIEDŹ NAS W INTERNECIE:

3 informator regionalny 3 Miejski fundusz rewitalizacyjny Strzelecka 3 remont elewacji Nowe Miasto 7 remont elewacji Do miejskiego konserwatora zabytków złożono 23 wnioski na remont elewacji kamienic w śródmieściu, z których 17 spełniło wszystkie wymogi formalne. Wśród nich są następujące kamienice: Plac Jagielloński 6 remont elewacji Drugi zakład Polipolu W Chojnicach przy ul. 14 Lutego na 25 ha działce powstać ma drugi zakład firmy Polipol. Obecnie na terenie tym, którego właścicielem jest Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie prowadzone są badania geologiczne. Natomiast w kwietniu ma zostać podjęta decyzja sprzedaży działki Polipolowi. Planowany termin budowy zakładu to rok Irmina Łysakowska Wstępny koszt realizacji elewacji to ,00 mln zł. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 14 kwietnia, burmistrz zaproponuje radnym, aby na tegoroczny miejski fundusz rewitalizacji przeznaczyć z budżetu miasta 450 tys. zł z rezerwą 100 tys. zł. Dla porównania w ubiegłym roku miasto dofinansowało remont elewacji 8 kamienic w kwocie zł. Irmina Łysakowska Wolontariusze seniorzy gotowi do współpracy Do Chojnic wrócił Marek Czajka i Jerzy Kuriata, którzy jako wolontariusze Fundacji Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej wyjechali na 6 tygodni do Emsdetten, partnerskiego miasta Chojnic. Panowie rozpoczęli wolontariat w lutym w ramach projektu Senior Volunteers in Youth Work, który realizowany był przy wsparciu finansowym unijnego programu Uczenie się przez całe życie przez Fundację Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej oraz Rockinitiative Emsdetten. Celem wyjazdu było uzyskanie informacji na temat działalności organizacji pozarządowych w naszym mieście partnerskim, nawiązanie kontaktów, a także sprawdzenie możliwości rozwijania współpracy między organizacjami w Emsdetten i Chojnicach. Panowie odwiedzili wiele organizacji, m.in. Caritas, tzw. domy starców i organizacje karnawałowe. Na zaproszenie Georga Moenikesa burmistrza Emsdetten uczestniczyli jako obserwatorzy w sesji Rady Miejskiej i w pracach komisji ds. infrastruktury. Jak sami twierdzą bardzo dużo się dowiedzieli i nauczyli, a zdobytym doświadczeniem podzielą się chętnie z organizacjami chojnickimi, aby i one funkcjonowały tak prężnie jak te w Niemczech. Oprócz możliwości pobytu w Na zdjęciu od lewej: wolontariusz Marek Czajka, prezes Fundacji Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej Michał Karpiak, wolontariusz Jerzy Kuriata Emsdetten szczególnym wyróżnieniem dla chojnickich wolontariuszy jest również to, że są pierwszymi osobami w historii miasta, które otrzymały obywatelstwo czasowe. Irmina Łysakowska Umiem pływać - powszechna nauka pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych Projekt pn.: Umiem pływać - powszechna nauka pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Chojnice został zgłoszony do dofinansowania w otwartym konkursie na dofinansowanie w 2014 roku prowadzenia i organizacji zajęć sportowych dla uczniów ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Zadanie obejmuje organizację i przeprowadzenie zajęć nauki pływania dla grupy 445 uczniów z klas III szkól podstawowych działających na terenie Gminy Miejskiej Chojnice tj. 225 uczniów w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 i 220 uczniów w I semestrze roku szkolnego 2014/2015. Projekt będzie realizowany w okresie od r. do r., w wymiarze 2h tygodniowo dla każdego uczestnika. Kurs liczy 20 godzin lekcyjnych przypadających na każdego uczestnika, zawierających treści programowe projektu powszechnej nauki pływania Umiem pływać opracowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zajęcia mają charakter nieodpłatny, pozalekcyjny, będą odbywać się w godzinach popołudniowych. Celem projektu jest m.in.: upowszechnianie aktywności fizycznej uczniów, promocji prozdrowotnych wartości sportu, profilaktyka zapobiegania zjawiskom patologii społecznej poprzez stworzenie alternatywy spędzania czasu wolnego. Wyposażenie dzieci w podstawowe umiejętności pływackie może przyczynić się również do zmniejszenia liczby wypadków oraz zwiększenia świadomości zagrożeń wynikających z przebywania w pobliżu otwartych akwenów wodnych. Program został opracowany w przyswajalnej formie zabawy, co sprawia, że zajęcia będą przygodą i ciekawą formą spędzania czasu wolnego. W celu wyłonienia wykonawcy zadania Gmina Miejska Chojnice ogłosiła w dniu r. przetarg nieograniczony. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 2 oferty: DLAKADR.PL Sp. z o.o. ul. Nakielska Warszawa Oferta otrzymała 60,23 pkt. CENTRUM PARK CHOJNICE Sp. z o.o. ul. Huberta Wagnera Chojnice Oferta otrzymała 100 pkt. Na wykonawcę wybrano ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów (kryterium wyboru ofert cena 100%) Centrum Park Chojnice Sp. z o.o., która wykona powyższe zadanie za kwotę brutto: ,00 zł. Połowę tej kwoty, tj ,00 zł dofinansuje Minister Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy podpisanej w dniu r. jest zobligowany do terminowej realizacji zajęć oraz zapewnienia odpowiedniej infrastruktury, wyposażenia i sprzętu niezbędnego do wypełnienia założeń programowych, jak również wyspecjalizowanych instruktorów i opiekunów. Powyższy projekt jest już trzecim z kolei realizowanym przy wsparciu finansowym Ministerstwa. Irmina Łysakowska

4 4 Imię i nazwisko Telefon Adres Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres redakcji. ODWIEDŹ NAS W INTERNECIE:

5 wędkarstwo Coraz lepsze perspektywy dla dworca PKP Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią odbyło się kolejne spotkanie w sprawie dworca PKP w Chojnicach. W rozmowach oraz wizji lokalnej uczestniczył Tomasz Czabański dyrektor PKP Nieruchomości SA Oddział w Gdańsku, Julian Skrochowski dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PLK w Gdyni, poseł Stanisław Lamczyk oraz burmistrz Chojnic Arseniusz Finster. Efektem rozmów jest wstępna zgoda PLK w Gdyni na likwidację jednego toru i rozważanie usunięcia toru drugiego. Należy mocno przeanalizować na ile likwidacja drugiego toru wpłynie na funkcje w ruchu towarowym i jednocześnie w ruchu pasażerskim w całej stacji Chojnice mówił dyrektor Julian Skrochowski. Jeżeli uda się usunąć dwa tory, to nie będzie konieczności budowy przejścia podziemnego dla pieszych, ponieważ autobusy będą mogły wjeżdżać wzdłuż peronu pierwszego od ul. Nad Dworcem. Jak powie- dział dyrektor Tomasz Czabański, najbliższe dwa lub trzy kwartały tego roku będą wiązały się z przygotowaniem koncepcji podziału geodezyjnego. Jako, że mamy dzisiaj działkę z dojazdem pod dworzec i działkę z budynkiem dworca, musimy jakby dokroić działeczki skarpowe i musimy stworzyć działkę w uzgodnieniu z miastem i ze spółkami kolejowymi, działkę, która by obejmowała budynki podlegające rozbiórce, ewentualnie rewitalizacji. W kwestii dworca wypowiedział się również poseł Stanisław Lamczyk, który jest członkiem komisji stałej ds. kolejnictwa i infrastruktury w Sejmie, zwracając uwagę na to, że jest on ostatnim dworcem na linii Gdynia-Chojnice, który ma przejąć samorząd. Dodał również, że zależy mu na tym, aby chojnicki dworzec odzyskał świetność, a kolej była konkurencyjna. Koncepcja przebudowy dworca opracowana zostanie w tym roku, natomiast jej realizacja planowana jest na rok Irmina Łysakowska O wędkarstwie słów kilka Zdaję sobie sprawę, że nie można nauczyć się łowienia ryb z książki. Dlatego też traktuję moje wypowiedzi, jako rozmowę o rybach, o ciekawszych wodach i interesujących ludziach. Skąd się wzięło wędkarstwo? Człowiek pierwotny zdobywał łowieniem ryb pożywienie. Oprócz wielkiego trudu i wysiłku ta czynność sprawiała mu radość, podniecenie, sukces, niewątpliwie i przyjemność. Ten pierwotny dziki instynkt łowczy zachował się u większości mężczyzn do dnia dzisiejszego tylko, że już w łagodniejszej formie. Zauważmy, że kobiety rzadko łowią ryby i jeszcze rzadziej polują. U praczłowieka miały one inne zadania m.in. gotowanie, wychowanie dzieci, a mężowie polowali i łowili ryby. Aby zdobyć ryby człowiek, od dawien dawna, stosował w łowieniu haczyki, np. człowiek z epoki kamiennej swój haczyk łupał z twardego kamienia typu obsydian. Robił to z wielką cierpliwością i starannością. Później człowiek wykonywał haczyki z kości. Haczyki te były łatwiejsze w obróbce i bardziej chwytliwe. Muszę powiedzieć, że postać wędkarza ilustrowana jest w najstarszych dziełach człowieka, np. na rysunkach w środku piramid egipskich, później nawet w formie posągu znalezionego w ruinach Pompei. Na tych dziełach widnieje już nawet węda, to znaczy wędzisko. Fakt ten świadczy o tym, że w starożytności łowili już ryby dla przyjemności, a było to już wędkarstwo, a nie rybactwo. Wiadomo, że rybołówstwo, to zawód - hodowla i łowienie ryb dla pożywienia, to znaczy dla zarobku. Wędkarz dziś jest czystym amatorem, który kocha i szanu- 5 je naturę. Przyroda jest dla niego, jak rodzinny dom, a on jest częścią rodziny. Nie tylko lubi i szanuje, ale również chroni środowisko naturalne. Jako pierwszy zauważa i zgłasza do odpowiednich instytucji śnięcie ryb, najczęściej spowodowane zanieczyszczeniem wód. Walczy z trucicielami. Mimo to wędkarz spotyka się z oskarżeniem, że zabija masowo ryby, a więc niszczy środowisko. Przeważnie oskarżają nas ludzie, którzy nie znają zasad zorganizowanego wędkarstwa, jego celów i praktyki. Dlatego też chciałbym wyjaśnić tę kwestię, żeby nie było nieporozumienia. Wędkarz przede wszystkim nie jest rybobójcą. On nie zabija ryby podczas połowu, lecz bierze do niewoli. W każdej chwili może darować jej życie. Czyni to bardzo często. Najczęściej, gdy ryba jest niewymiarowa, tzn. mała. Również wtedy, gdy dana ryba ma wyznaczony okres ochronny, zazwyczaj w czasie tarła. Wiele gatunków w ogóle jest pod ochroną z obawy o wyginięcie, dlatego bezwzględnie wypuszczamy je do wody. Jest wśród wędkarzy taka grupa, która hołduje zasadzie złów i wypuść. Ta grupa powstała w ubiegłym stuleciu w Wielkiej Brytanii, a dziś już mamy i w naszym kraju zwolenników tej metody połowu. Koniecznie muszę wspomnieć tych wspaniałych wędkarzy, którzy pomagają ichtiologom przy łowieniu ginących gatunków, aby Ci naukowcy mogli mierzyć długość i wagę oraz zaopatrzyć w urządzenia sygnalizacyjne, które umożliwiają obserwację przemieszczania się danej ryby. Współpraca więc wędkarzy i naukowców owocuje skuteczną ochroną danego gatunku ryb przed wyginięciem i tak niech już będzie po wsze czasy. Józef Kaszanits

6 6 zdrowie i uroda źródło: sxc.hu Gdy słyszysz hasło fitness masz mieszane uczucia? Myśl o zajęciach sportowych nie wywołuje w Tobie dreszczyku emocji? Przecież od dawna wiadomo, że ruch to zdrowie! Przede wszystkim zdrowsze serce, ale także szczupła sylwetka, lepsza kondycja, mocniejsze mięśnie, a nawet kości. Brzmi nieźle? Może, więc warto Jaki trening wybrać? zrobić coś dla siebie, zwłaszcza teraz kiedy robi się coraz cieplej, zbliżają się wakacje i chcemy dobrze czuć się w swojej skórze na plaży. I choć uzyskanie takiego wyniku często wiąże się z dużym wysiłkiem i mokrą od potu koszulką, po treningu poczujesz się fantastycznie: będzie Cię rozpierać radość i duma. Aby ułatwić Ci rozpoczęcie przygody z Fitnessem, zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje, które bezstresowo i bez kontuzji poprowadzą Cię przez kolejne etapy i pozwolą wybrać odpowiedni trening dla siebie. Jeśli jesteś już wtajemniczony/a znajdziesz tu rady, które pozwolą wzmocnić Twoją motywację do ćwiczeń. Jak zacząć? Po prostu przyjdź. Na miejscu załatwisz wszystkie formalności, tj. wypełnisz formularz na podstawie, którego wystawimy Ci kartę członkowską, wybierzesz karnet w przystępnej cenie i zapoznasz się ze szczegółami. Nasi instruktorzy pomogą Ci wybrać trening adekwatny do stopnia Twego zaawansowania i czasu jakim dysponujesz. Pamiętaj, że zawsze służymy pomocą i radą. Wszystkich informacji udzielamy również telefonicznie. A już dzisiaj zapoznaj się z treningiem, który nie wymaga od Ciebie super kondycji. Przeciwnie jeśli nie masz talentu koordynacyjnego i nie lubisz wyciskać z siebie siódmych potów lub uskarżasz się na bóle pleców ten trening jest dla Ciebie. PILATES Jest jednym z najlepszych sposobów na wzmocnienie wszystkich mięśni tułowia, a także na uzyskanie superpłaskiego brzucha. Jest nowoczesną techniką, w której podstawową częścią jest zachowanie naturalnego kształtu kręgosłupa. Ważne jest zrozumienie tego pojęcia oraz zasad pracy z tego wynikających. Wzmacnianie ciała powinno nastąpić po uprzednim skorygowaniu ustawienia kręgosłupa oraz miednicy. Jest to jedyny sposób, aby doprowadzić do prawidłowego wykonywania codziennych czynności, a przede wszystkim zapobieganiu bólom krzyża, zmianą postawy oraz dysharmonią napięć mięśniowych. W początkowym etapie uczymy zachowania naturalnego kształtu kręgosłupa w pozycji stojącej lub leżącej na plecach i skupiamy się na napięciu środka.wykonując ćwiczenia pilates, pracujemy przeciwko grawitacji. Wzmacniamy mięśnie opierając się na zasadzie: im wolniejszy ruch tym większa wytrzymałość mięśniowa. Podczas ćwiczeń dużą rolę odgrywa oddychanie i może być najtrudniejsze do opanowania, jednocześnie jest kluczem do prawidłowej techniki. Najbardziej istotne do zapamiętania jest to, że skupiamy się na bocznym, piersiowym oddychaniu, utrzymując napięcie głębokich mięśni brzucha. Do grupy można dołączyć w każdej chwili! Grafik zajęć Chojnickie nieruchomości - jakie stawki? 3540 zł za metr kwadratowy domu i 2817 zł za taką samą jednostkę powierzchni mieszkania - takie są aktualne średnie ceny ofertowe w powiecie chojnickim. Własne cztery kąty marzą się niejednemu młodemu człowiekowi, jednak biorąc pod uwagę wysokość wynagrodzenia przeciętnego Kowalskiego, trudno o realizację tego marzenia bez dodatkowego wsparcia finansowego bliskich czy wzięcia obciążającego na wiele lat kredytu. Ceny najtańszych mieszkań wyglądają jeszcze dość przystępnie, choć raczej nie są to lokale odpowiednie dla rodzin. Za 90, ,000 zł można stać się właścicielem chojnickiej kawalerki, jednak jest to rozwiązanie głównie dla singlów. Według informacji portalu Domy.pl na M3, czyli lokum złożone z dwóch pokojów, potrzeba około 130, ,000 zł. Wybór ofert jednak nie jest duży, więcej propozycji czeka na klientów pragnących nabyć M trzypokojowe. dostępny na naszej stronie www. fitnesskanama.pl znajdziesz nas także na Facebooku. Cyklicznie wprowadzimy was w poszczególne zajęcia fitness abyście mogli zapoznać się z różnymi formami aerobiku i znaleźć coś dla siebie. Fitness Club KaNaMa Magdalena Wałdoch W tym przypadku za najtańsze lokale zapłacimy również około 130,000 zł, jednak rozpiętość cen jest większa, najdroższe obiekty trzypokojowe kosztują bowiem około 190,000 zł. Zwróćmy uwagę, że podane kwoty to ceny ofertowe - ceny transakcyjne mogą się od nich różnić. Generalnie ceny ofertowe chojnickich mieszkań sięgają do w przybliżeniu 250,000 zł, a od kwoty mniej więcej tej wysokości zaczynają się ceny domów w tych stronach. Za 250, ,000 zł możemy kupić jeden z najtańszych chojnickich budynków mieszkalnych, przy czym ich metraż niezmiernie rzadko przekracza 100 m2. Zazwyczaj są to położone w urokliwej okolicy z dala od miasta domy rekreacyjne, czasem przystosowane do użytku całorocznego. Na najdroższe budynki potrzeba 1,5-1,6 miliona złotych, jednak tego typu oferty zdarzają się sporadycznie. Prześlij nam przepis na potrawę grillową i wygraj upominkową skrzynkę m. in. z miodem okolicznego producenta Pana Hieronima Koseckiego Kaszubskie Miody. Swój przepis prześlij pocztą tradycyjną na adres redakcji lub przez na Każde zgłoszenie musi zawierać: przepis, imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu. Na zgłoszenia czekamy do 5 maja 2014r. Wyniki konkursu ukażą się w majowym numerze gazety. ODWIEDŹ NAS W INTERNECIE:

7 7 Wystawa malarstwa i rysunku Kamili Pigońskiej Chojnicki Dom Kultury w ramach Galerii Młodych pokaże wystawę prac młodej artystki Kamili Pigońskiej. Kamila Pigońska ma 17 lat i jest uczennicą drugiej klasy Państwowego Liceum Plastycznego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Pierwsze kroki na drodze artystycznej stawiała na zajęciach plastycznych w Chojnickim Domu Kultury pod okiem Pini Wandy Sawickiej. - Ciężką i sumienną pracą spełniam swoje marzenia i rozwijam pasję. Jestem dopiero w drugiej klasie liceum i są to moje początki. W szkole mam szeroki wachlarz przedmiotów artystycznych gdzie można się rozwijać min. malarstwo, rysunek, fotografia, rzeźba, multimedia, podstawy projektowania i wiele innych. Dzięki temu jestem otwarta na różne formy przekazania sztuki. Jest to moja pierwsza wystawa na której chciałam pokazać czym się zajmuje - opowiada młoda artyska. Wystawa jest czynna od 4 kwietnia do końca miesiąca i można ją oglądać w holu Chojnickiego Domu Kultury. Konkurs Poezji Polskiej i Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w ChDK 26 i 27 marca na scenie Chojnickiego Domu Kultury odbyły się rejonowe eliminacje Konkursu Poezji Polskiej przeznaczonego dla gimnazjalistów oraz Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla licealistów oraz osób dorosłych. Dnia 26 marca 2014 roku odbył się w Chojnickim Domu Kultury Konkurs Poezji Polskiej etap powiatowy w Chojnicach. W konkursie wystąpiło 12 podmiotów wykonawczych 1 osoba w kategorii poezji śpiewanej i 11 osób w kategorii recytacji. Jury w składzie Kazimierz Rink, Przemysław Mikołajczyk i Paweł Szumski postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: Turniej Poezji Śpiewanej Wyróżnienie z kwalifikacją do etapu wojewódzkiego dla Weroniki Kowalskiej. Turniej Recytatorski Pierwsze miejsce z kwalifikacją do etapu wojewódzkiego ex eqo: 1. Diana Trzeciak (Gimnazjum w Sławęcinie) 1. Dominika Kozłowska (Gimnazjum w Konarzynach) 2. Michalina Warsińska (Gimnazjum w Lubni) 3. Kacper Rozek (Gimnazjum w Lubni) Wyróżnieni zostali: Oliwia Bakhaus (Gimnazjum w Konarzynach) Dagmara Narloch (Gimnazjum nr 3 w Chojnicach) Nikoletta Czyżyk (Gimnazjum nr 2 w Chojnicach) Dnia 27 marca 2014 roku odbył się Konkurs Recytatorski etap powiatowy w Chojnicach. W konkursie wystąpiło 27 podmiotów wykonawczych 6 osób w kategorii poezji śpiewanej, 1 osoba w kategorii recytacji dorosłych, 1 osoba w kategorii teatr jednego aktora i 19 osób w kategorii recytacji szkoły ponadgimnazjalne. Jury w składzie Kazimierz Rink, Grażyna Szumska i Przemysław Mikołajczyk postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: Turniej Poezji Śpiewanej Pierwsze miejsce z kwalifikacją do etapu wojewódzkiego dla Emilii Błocińskiej, Drugie miejsce dla Michała Lubińskiego. Teatr jednego aktora Wyróżnienie z kwalifikacją do etapu wojewódzkiego dla Weroniki Szczepaniak. Turniej Recytatorski Dorośli Wyróżnienie z kwalifikacją do etapu wojewódzkiego dla Damiana Szmaglińskiego. Turniej recytatorski szkoły ponadgimnazjalne Pierwsze miejsce z kwalifikacją do etapu wojewódzkiego dla Viktorii Szopińskiej Drugie miejsce ex eqo dla Klaudii Nica oraz Patrycji Peplińskiej, awans do etapu wojewódzkiego - Klaudia Nica Trzecie miejsce ex eqo dla Sławy Jaruszewskiej oraz Dominiki Kapiszka. Wyróżnione zostały: Klaudia Podolska Paulina Kosiedowska Wszystkim wykonawcom i laureatom gratulujemy!

8 8 SPRZEDAM SPRZEDAM - Nowa kopiarka Canon PC-D440 cena: 1350,00zł, nowa bindownica BindMate GBC cena: 115,00zł Tel Komplet książek do Technikum nr 1 Profil Elektryczny(cały komplet) Tel Piecyk gazowy MASTER 440 CR używany jeden sezon, max wyd 4,2kW zużycie gazu 0,31kg/h,waga 11,5kg Cena 180,00zł Tel Konwektor Elektryczny Ladycook N-15 TURBO 2000W, 230V/50Hz W stanie bardzo dobrym, nie używany. Cena: 80,00zł Tel. (52) Używana centralka SLICAN PMS-08 Cena: 300,00zł Tel Samsung S III na gwarancji, kolor: niebieski, stan: idealny, cena 830zł papiery, pudełko, słuchawki Tel Meble Biurowe (regał,biurko, szafka) - stan bardzo dobry nie zniszczone (prawie nie używane) cena do uzgodnienia tel: Wózek dziecięcy- głęboko-spacerowy 2 w 1 coneco v3 CHAMELE- ON - kolor zielony, Stan bardzo dobry, wózek posiada kółka dmuchane + plus fotelik który można zamocować - cena 600 zł tel Używane, w bardzo dobrym stanie dyski: Seagate Barracuda GB cena: 45,00zł Seagate Barracuda GB cena:120,00 zł OGŁOSZENIA DROBNE Tel Laptop Sony Vaio VPCSB- -1V9E cena 3200,procesor i5, 4GB RAM Tel dysk zewnętrzny model ME- 740 wraz z dyskiem 160GB,- cena 75złDodatkowa obudowa 40zł Tel Modem USB Huawei E169 działa aero, cały zestaw,cena 99 zł Tel Modem USB Huawei E156G sam modem, bez pudełka, cena 55zł Tel Fujitsu MHV2080AH 2,5 o pojemności 80 GB dysk przygotowany do pracy,cena 160zł. Tel dysk Seagate Barracuda ,5, 80GB dysk przygotowany do pracy,cena 55zł tel Projektor BENQ MP620c. Posiada on wejścia: USB, D-SUB (OUT i COMP.IN), DVI-I, VI- DEO, S-VIDEO, AUDIO. Do projektora dorzucam również torbę, pilota, kable- Zużycie lampy tylko 200 h!. Projektor w stanie idealnym. Cena 690 zł tel: dysk Samsung SV2001H 3,5, 20GB dysk gotowy do pracy, cena 25zł, tel dysk Maxtor 80GB SATA, cena 40zł, gotowy do pracy, tel meble do salonu 2 regały ciemny brąz - stan bardzo dobry - cena po której zostały zakupione w sklepie to (ok 1900 zł) tel Sprzedam wózek dziecięcy spacerowy - stan bardzo dobry - cena 80 zł tel NOWY NIEUŻYWANY TELEFON KOMÓR- KOWY NOKIA Lumia 625 w kolorze czarnym. Kupiony w salonie Play r. (24 m-ce gwarancji). W zestawie: telefon, bateria, ładowarka, kabel USB, zestaw słuchawkowy instrukcja obsługi w języku polskim oryginalne opakowanie, gwarancja, cena: 570 zł tel Sprzedam grzejnik 160 x 60 stan bardzo dobry tel Komplet wypoczynkowy ze skóry ekologicznej, składający się z jednej sofy trójki, dwójki i jedynki. Stan idealny, prawie nie używane. Tel Biurko sosnowe z szufladami i szafką na klucz. Tel Szafkę pod zlew- duża, kolor olcha, stan bardzo dobry. Cena 90zł gmail.com - Meble Biurowe (regał,biurko, szafka z szufladą na klucz, szafa biurowa kolor ciemny dąb) - stan bardzo dobry nie zniszczone (prawie nie używane) cena do uzgodnienia tel: Sprzedam Samsung S III stan idealny, na gwarancji do kolor niebieski,cena 1200zł tel Oferuje telefon SE Arc S,srebrny, stan wizualny nosi ślady użytkowania, pękniętą szybka,cena 700zł tel Torebka damska wykonana z bardzo dobrej jakościowo materiału. Odcienie brązu i beżu. Cena 40 zł tel Sprzedam nowe, nieużywane buty Reebok TENNIS wz. J88028, rozmiar EUR 39. Cena 95zł. (cena w sklepie 149). - Podręcznik Infrastruktura Transportu, Krystyna Wojewódzka-Król, Ryszard Rolbiecki, wyd. Uniwersytet Gdański Jak nowa, raz czytana. Cena 35zł. (na allegro 51) Tel KUPIĘ - Skup Aut. Auta osobowe, dostawcze uszkodzone, skorodowane, spalone stan obojętny własny transport. Tel Skaner A3 do dokumentów. Może być używany. Skaner do negatywów 35mm. Oferty ze zdjęciem proszę na MOTORYZACJA - Land Rover Freelander 2001 LPG Bezwypadkowy, wyposażenie standardowe, auto jest w pełni sprawne. Oferta bez bagażnika dachowego (za dopłatą). Więcej informacji tel Land Rovera Freelandera z 2000 roku. Auto posiada el.szyby, auto alarm, hak i centralny zamek.stan jak na swoje lata bardzo dobry. Samochód zadbany, wszystkie naprawy i obsługa wykonywane na bieżąco u zaufanego mechanika. Napędy sprawne. Bez oznak korozji. Nigdy nie uczestniczył w wypadku czy kolizji. Był użytkowany przez 4 lat i nigdy nie zawiódł. Więcej informacji telefonicznie. Chojnice tel Seat ibiza, rok 2004, przebieg 160 tys klimatronic,alufelgi, kolor idealny, cena tel Sprzedam FSO Polonez Caro 1,6, rocznik 95, benzyna, gaz (butla 60l). Zarejestrowany, ubezpieczony, sprawny technicznie, blacharka w stanie bardzo dobrym. Chojnice. Tel M ZA DARMO ODDAM ZA DARMO - Oddam za darmo lodówkę (mała) używana stan dobry - odbiór w Charzykowy tel Oddam za darmo meble ( łózko, szafa) -odbiór osobisty PRACA PRACA Firma Inpero.pl Sp. z o. o. poszukuje na stanowisko: - TELEMARKETER/KA Specjalisty ds. sprzedaży usług internetowych. Obowiązki: - Telefoniczna sprzedaż produktów i usług oferowanych przez pracodawcę - Negocjacje i utrzymywanie kontaktu ze stałymi Klientami firmy - Osiąganie założonych planów sprzedażowych Wymagania: - Umiejętność prowadzenia telefonicznych rozmów handlowych - Dobra obsługa komputera i umiejętność poruszania się w Internecie - Komunikatywność - Umiejętność pracy w grupie - Swoboda w prowadzeniu rozmów z klientami - Regionalny Przedstawiciel Handlowy Miejsce pracy: Chojnice (woj. pomorskie) Opis stanowiska: Pozyskiwanie nowych i obsługa istniejących klientów firmy (branża Internetowo Informatyczna) Realizacja wyznaczonych planów sprzedaży; Prowadzenie negocjacji handlowych oraz odpowiedzialność za realizację uzgodnień zawartych w umowach; Budowanie i utrzymanie długotrwałych relacji biznesowych z klientami; Dbanie o wizerunek firmy; Wymagania: Znajomość lokalnego rynku; Umiejętności komunikacyjne; Doświadczenie w sprzedaży; Minimum średnie wykształcenie; Nie wymagamy doświadczenia w branży. - Przedstawiciel handlowy Wymagania dotyczące kandydata: komunikatywność szybkość i skuteczność w działaniu kreatywność w sprzedaży (oferty sprzedażowe itp.) obsługa komputera i urządzeń biurowych ODWIEDŹ NAS W INTERNECIE:

9 9 prawo jazdy kat. B atutem będzie doświadczenie na podobnym stanowisku Warunki: wynagrodzenie: podstawa + prowizja praca pn. pt. CV prosimy przesyłać na Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych). CHOJNICCY FACHOWCY - BOSCH-STENCEL Mechanika Pojazdowa Bytowska 59, Chojnice tel.(52) FHU OLMAX Jan Różycki Chojnice, ul. Lichnowska 9 Tel. 52) Videofilmowanie Krzysztof Rudziński Jana Pawła Ii 3 / 20, Chojnice Tel Max Hydraulik Kazimierz Kowalski Chojnice, Plac Jagieloński 2/2 Tel Jarko Jarosław Piekarski Usługi Ogólnobudowlane tel. kom Chojnice Prowadzimy prace wykończeniowe z zakresu: malowanie, tapetowanie, szpachlowanie, stawianie ścian z karton gips, montaż sufitów podwieszanych, układanie płytek terakota, glazura, montaż i demontaż podłóg, drzwi,paneli podłogowych. - Meble na wymiar! Indeco Edar Dariusz Dąbrowski Autoryzowany Przedstawiciel Indeco Chojnice, ul. Drzymały 14 Tel.: indeco.pl Web: www. indecochojnice.pl - Instalacje grzewcze i sanitarne IgiS Brusy, Sportowa 2 tel./ fax kom Przewodowe i bezprzewodowe systemy alarmowe, kamery, rejestratory, przewody do montażu telewizji przemysłowej, systemy pożarowe - kontrola dostępu VOLT, Chojnice, ul. Dworcowa 26/3 tel Kominki, kominy, rolety, automatyka, bramy garażowe itp. Salon firmowy Dave Chojnice, ul. Człuchowska 38a tel. kom dave.com.pl - Elektronarzędzia, maszyny do obróbki metalu, drewna, blachy, urządzenia warsztato- we i ogrodowe. www. tanienarzedzia.com.pl tel Kowalstwo artystyczne.oferujemy wysokiej jakości wyroby z kowalstwa artystycznego t.j. balustrady wewnętrzne, balustrady zewnętrzne, ogrodzenia, wyposażenie wnętrz meble. Zapraszamy do współpracy. kontakt: Usługi geodezyjne. Profesjonale usługi geodezyjne w atrakcyjnej cenie. Więcej www. geokris.pl tel. kom SPA-SYSTEM Specjalizujemy się w usługach związanych ze strefą SPA & Wellness. Oferujemy sauny na indywidualne zamówienie, łaźnie parowe do użytku domowego i publicznego. Bezpłatna wycena. Tel.: Fotograf Chojnice: fotografia ślubna i okolicznościowa, sesje zdjęciowe. tel Naturalny miód z Kaszub. Gospodarstwo Pasieczne Kaszubskie Miody Hieronim Kosecki ul. Kalwaryjna 13, Brusy tel / kom kaszubskiemiody.pl - Naprawa, konfiguracja komputera tel inpero.pl - Spływy kajakowe, kajaki sportowe, rekreacyjne i kanoe Agrokajaki ul. Jeziorna 1, Swornegacie pl kom kom Wynajem sali na wesela, imprezy okolicznościowe. PPHU Turysta Charzykowy, ul. Turystyczna 40 tel kom charzykowy.org - Chcesz wynająć domek letniskowy lub szukasz letnika bezpłatne ogłoszenia

10 10 informator regionalny APTEKI Apteka Centrum Zdrowia ul. Michała Drzymały 33, Chojnice Czynne całą dobę 7 dni w tygodniu. Tel Apteka Kasztelańska ul. Gdańska 26a, Chojnice poniedziałek- piątek: 8:00-19:00 sobota: 8:00-15:00 Tel Apteka Przy Bramie ul. 31 Stycznia 12, Chojnice Tel Apteka Dbam o Zdrowie Pl. Św. Jerzego 4, Chojnice poniedziałek-piątek: 7:00-19:00 sobota: 8:00-14:00 Tel ul. Gdańska 49, Chojnice poniedziałek-piątek: 08:00-20:00 sobota: 8:00-20:00 niedziela: 10:00-18:00 Tel Apteka Nadworna Stary Rynek 7, Chojnice poniedziałek- sobota: 7:00-21:00 niedziela: 9:00-16:00 Tel Apteka Słoneczna ul. Wiśniowa 1b, Chojnice poniedziałek-piątek: 8:00-19:00 sobota: 9:00-13:00 niedziela: nieczynne Tel Apteka Szpital Specjalistyczny im. J.K Łukowicza Apteka Szpitalna Leśna 10, Chojnice poniedziałek- niedziela: 7:25-15:00 Tel Apteka Chojnicka ul. Kościerska 9, Chojnice Tel Apteka Centrum ul. Obrońców Chojnic 1- market Kaufland, Chojnice Tel Apteka Kaszubska ul. Młodzieżowa 7f, Chojnice Tel Apteka Piłsudskiego ul. Józefa Piłsudskiego 20a poniedziałek- piątek: 7:30-22:00 sobota: 8:00-22:00 niedziela: 9:00-22:00 Tel Apteka Pomorska ul. Jana Pawła II 1a, Chojnice Tel Apteka Pod Świerkami ul. Brzozowa 5, Chojnice poniedziałek-piątek: 8:00-18:00 sobota: 8:00-14:00 Tel URZĘDY Urząd Gminy Chojnice 31 Stycznia 56a Tel Urząd Miejski w Chojnicach Stary Rynek 1 Tel Urząd Stanu Cywilnego Stary Rynek 1 Tel w.34 Starostwo Powiatowe Chojnice ul. 31 Stycznia 56 Tel Powiatowy Urząd Pracy ul. Lichnowska 5 Tel Urząd Celny w Słupsku - Oddział Celny ul. Gdańska 110 A Chojnice, woj. pomorskie Tel Urząd Skarbowy ul. Młyńska 22 Tel Bałtyk sp. z o. o. Agencja Celna Gdańska 118 Tel JAS-FBG S.A. Agencja Celna ul. Gdańska 118 Tel Urząd Statystyczny w Gdańsku Oddział Chojnice Drzymały Chojnice, woj. pomorskie Tel Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Terenowy Punkt Paszportowy ul. 31 Stycznia Chojnice woj. pomorskie Tel Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pomorski Oddział Regionalny Biuro Powiatowe ul. Młodzieżowa 44 Tel Urząd Pocztowy Chojnice 1 Stary Rynek 8, Chojnice Tel Urząd Pocztowy Chojnice 2 Towarowa 6, Chojnice Tel Urząd Pocztowy Chojnice 4 Młodzieżowa 35, Chojnice Tel Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza ul. Leśna 10 Tel Powiatowy Rzecznik Konsumentów ul. 31 Stycznia 56 Tel Straż Miejska Komendant: Tadeusz Rudnik Zastępca Komendanta: mgr Arkadiusz Megger Stary Rynek 1 Tel Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Chojnicach ul. Pilsudskiego Chojnice, woj. pomorskie Tel. - (052) Fax - (052) Tel. alarmowy całodobowy: KOŚCIOŁY Kościół Matki Bożej Królowej Polski ul. Obrońców Chojnic 4, Chojnice, Msze św.: Niedziela 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 14:00, 18:30, Dni powszednie: 6:30, 8:30, 18:30 Święta kościelne niepaństwowe: 6:00, 8:30, 10:00, 15:15, 17:00, 18:30 Kościół p. w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela Plac Kościelny 5, Chojnice Msze w niedziele:06:00, 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 14:00, 19:00, Msze w dni powszednie: 07:00, 08:30, 19:00 - (zima - 17:00) Kośćiół Zwiastowania NMP ul. Pocztowa 2, Chojnice Msze w niedziele: 08:00, 10:00, 11:15, 16:00, Msze w dni powszednie: 08:00, 18:00 Kościół Matki Boskiej Fatimskiej al. MB Fatimskiej 21, Chojnice Dni powszednie: 8.30, 17.30, Niedziele i święta: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 14.30, 17.00, (w czasie wakacji 20:00) Nieżywięć: Kościół św. Królowej Jadwigi ul. Wiśniowa 33, Chojnice Dni powszednie: 8:00, 18:00 Niedziele i święta: 7:30, 9:00, 11:00, 18:00 Kościół Chrystusa Króla i Błogosławionego Daniela Broitier ul. Ducha Świętego 4, Chojnice Msze w dni powszednie: 8:30, 18:00, Niedziele i święta: 8:00, 10:00, 12:00, 18:00 Święta kościelne niepaństwowe: 8:30, 18:00 Kaplica Chrystusa Miłosiernego Plac Św. Faustyny 1, Chojnice Msze w dni powszednie: 8:00, 18:00, Niedziele i święta: 8:00, 9:30, 11:00, 17:00 Święta kościelne niepaństwowe: 9:00, 16:30, 18:00 Kaplica Miłosierdzia Bożego ul. Leśna 10 (szpital) Msze w dni powszednie: 15:30 Sobota: 19:00 Niedziele i święta: 11:00, 14:00 ALARMOWE Tel. alarmowy: 112 Pogotowie Ratunkowe: 999 Straż Pożarna: 998 Policja: 997 Straż Miejska Chojnice: 986 Pogotowie Ciepłownicze: Pogotowie Energetyczne: ; 991 Pogotowie Gazowe: 992 Pogotowie Wodociągowe: 994 TAXI Radio Taxi Hit Tel. z komórki Z tel. stacjonarnego zapasowe numery: Tel Kom TOP-TAXI Tel Taxi z tel. stacjonarnego z komórki (52) Taxi Bagażowe Tel POZOSTAŁE PKS Chojnice Siedziba: ul. 2 Lutego 6, Brusy Adres do korespondencji: Drzymały 10, Chojnice Informacja tel PKP Chojnice Dworzec PKP ul. Dworcowa 1, Chojnice Informacja tel MZK Chojnice ul. Angowicka 53, Chojnice Informacja tel Samodzielna Publiczna Przychodnia w Chojnicach ul. Kościerska 9, Chojnice Przychodnia Wiejska Tel Przychodnia Miejska Tel Chojnicki Dom Kultury ul. Swarożyca 1, Chojnice Tel./Fax Tel * Zauważyłeś błąd lub nieaktualną informację? Zgłoś to na: Matros ODWIEDŹ NAS W INTERNECIE:

11 11 Wywiad z pełniącym obowiązki dyrektora Chojnickiego Zespołu Szkół Pomerania dr Wiesławem Lesnerem Ruszyła rekrutacja do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Pomerania - Szkoły Kadetów w Chojnicach - Skąd pomysł na profilowany zespół szkół? Pomysł powołania nowej szkoły - Liceum Ogólnokształcącego z klasami mundurowymi, nawiązującego do tradycji Korpusu Kadetów - pojawił się w wyniku analizy potrzeb rynku pracy, a przede wszystkim zainteresowań wielu gimnazjalistów dalszą, niekonwencjonalną edukacją ponad gimnazjalną. Jakie klasy przewidujecie powołać? W liceum będą cztery klasy policyjna, strażacka, wojskowa oraz penitencjarna, wszystkie związane z atrakcyjnymi zawodami mundurowymi. Jak skonstruowany będzie program nauczania? Program nauczania, oprócz treści obowiązujących w każdym liceum ogólnokształcącym, będzie zawierał problematykę specjalistyczną - przyporządkowaną poszczególnym klasom zarówno w ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych, jak również zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych. Dlaczego warto zostać uczniem nowego zespołu szkół? Z pewnością warto zostać uczniem tej szkoły, ponieważ nasza oferta edukacyjna jest atrakcyjna zarówno dla dziewcząt jak i chłopców absolwentów gimnazjów. Praca w zawodzie mundurowym nie stanowi wyłączności, jak to kiedyś bywało, domeny męskiej profesji. Czy nie obawiacie się konkurencji? Konkurencji nie należy się obawiać. Konkurencja jest wręcz potrzebna, gdyż mobilizuje do lepszej pracy, a w naszym przypadku do zaprezentowania ciekawszej, lepszej i bardziej atrakcyjnej oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów i ich rodziców i taką prezentujemy (szczegóły na stronie internetowej Pomeranii ). Kim będą nauczyciele w nowej szkole? Zasadne pytanie przyjęliśmy założenie, że w elitarnej szkole będą zatrudnieni najlepsi nauczyciele, z dorobkiem naukowym i zawodowym. W najbliższym czasie opublikujemy na stronach internetowych Pomeranii imienną listę nauczycieli dydaktyków i wychowawców. Czy przewidujecie wakacyjne obozy szkoleniowe? Oczywiście, wakacyjne obozy szkoleniowe będą organizowane dla uczniów poszczególnych klas. Organizacja, terminy, miejsce, treści programowe uzgodnione zostaną z Radą Rodziców. Czy uczniowie będą umundurowani? Wszyscy uczniowie przyjęci do poszczególnych klas zostaną umundurowani. Mundury będą adekwatne do odpowiednich zawodów. Jak wygląda rekrutacja gdzie składać odpowiednie dokumenty? W terminie od 15 maja 2014r. do 23 czerwca 2014 r. kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego -Szkoły Kadetów (klasy mundurowe) składają dokumenty w biurze Rektora PWSH Pomerania ul. Świętopełka 10 w Chojnicach. Co chce Pan powiedzieć kandydatom do szkoły? Na podstawie opinii wyrażanych przez wielu gimnazjalistów, ich rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół, można śmiało i odważnie powiedzieć : WASZA ABSOLWENCI GIM- NAZJÓW - DECYZJA O POD- JĘCIU EDUKACJI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Pomerania może okazać się decyzją trafną i jedynie słuszną. Zapraszam do szkoły przyjaznej, gwarantującej satysfakcję oraz dającej szansę realizacji zamierzeń i spełnienia marzeń. Dziękuję za rozmowę i życzę obfitego naboru. Rozmawiał Jacek Klajna. Pożar w Bramie Pomorza W dniu br. odbyło się praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji połączone z ćwiczeniami w centrum handlowych Brama Pomorza w Lipieniach koło Chojnic. Na potrzeby ćwiczeń zasymulowano zadymienie w jednym z pomieszczeń socjalnych. Ćwiczenia rozpoczęły się tuż po godzinie dziesiątej gdy w obiekcie przebywali już pierwsi klienci. Wydobywający się dym wzbudził czujkę dymu w korytarzu prowadzącym do pomieszczeń socjalnych, natychmiast rozległ się alarm pożarowy w całym obiekcie. Sygnał o pożarze automatycznie został przesłany do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego, gdzie dyżurny natychmiast zadysponował zastępy gaśnicze do zdarzenia. Pracownicy ochrony podjęli próbę ugaszenia pożaru w własnym zakresie i rozpoczęli akcje ewakuację osób z budynku. W dniu dzisiejszym oprócz strażaków z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej ćwiczyli druhowie z jednostki OSP Ogorzeliny i OSP Rytel. Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów okazało się że jedna osoba z personelu prawdopodobnie zasłabła i znajduje się w jednym z pomieszczeń socjalnych w budynku. W związku z tym dwie roty wyposażone w sprzęt ochrony dróg oddechowych weszły do wnętrza celem odszukania osoby poszkodowanej i ewakuowania jej w strefę bezpieczną. Osobie poszkodowanej udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej i ugaszono symulowany pożar w pomieszczeniach. Po zakończonych ćwiczeniach odbyło się zapoznanie z obiektem dla ćwiczących strażaków przeprowadzone przez pracowników centrum handlowego. źródło: ODWIEDŹ NAS W INTERNECIE:

12 12 historia Chojnic Zabytki Chojnic: Ratusz miejski Rysunek przedstawia północno-wschodnią część chojnickiego rynku wraz z nowym, wybudowanym na początku XX wieku, ratuszem. Budynek miał wiele szczęścia w trakcie wyzwalania miasta w lutym 1945 roku i wraz z kamienicami północnej strony rynku, w przeciwieństwie do całej pozostałej zabudowy, przetrwał pożogę wojenną. Dzisiaj jest najbardziej rozpoznawal- nym chojnickim budynkiem i symbolem miasta. (umieszczono go nawet w polskim wydaniu gry Monopoly ). Jest to budynek neogotycki, murowany z czerwonej cegły, z modernistyczną elewacją zdobioną reliefami stiukowymi. Dwupiętrowy z trzecim piętrem w szczycie, siedmioosiowy z trójkątną częścią środkową nieznacznie zryzalitowaną, przechodzącą w szczyt schodkowy z prześwitami i sterczynami. W płycinach i nadokiennikach liczne płaskorzeźby z motywami rzemieślniczymi i handlowymi, a ponad, wspartym na konsolach w kształcie rzeźbionych głów, wykuszem drugiego piętra płaskorzeźba z herbem miasta. Na wysokości pierwszego piętra balkon, z figurami sów, przylegający do głównej sali obrad Rady Miejskiej, w której przetrwała oryginalna boazeria, witraże i żyrandole. Witraże przedstawiają cnoty i powinności samorządowej władzy wobec obywateli: sprawiedliwość - rozwagę w rządach, oświatę - dostęp do szkół oraz miłosierdzie, czyli opiekę nad ubogimi i chorymi. Dach o krzyżujących się kalenicach kryty dachówką. całość umieszczona na wysokich suterenach. Budow- la wzniesiona została według projektu berlińskich architektów i oddana do użytku w roku Przed II wojną światową ratusz gościł prezydentów RP: Stanisława Wojciechowskiego oraz Ignacego Mościckiego, a 28 czerwca 2013 Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Jacek Klajna Wywiad z rysownikiem Chojniczanina.pl - Jackiem Klajną Twoje rysunki goszczą na naszych łamach już trzeci rok, Chojniczanie znali cię dotychczas tylko z imienia i nazwiska, co więcej możesz powiedzieć naszym Czytelnikom o sobie? Urodziłem się i wychowałem w Chojnicach. Edukację rozpocząłem w szkole podstawowej nr 3, następnie stary ogólniak i matura rocznik Studia inżynierskie odbyłem w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk łączności a następnie rozpocząłem pracę w JW3637 Nieżychowice jako Kierownik Centrum Łączności Radiowej. Potem były kolejne stanowiska i tak minęło mi pierwsze 12 lat służby zawodowej. W latach 90-tych rozwiązywano w wojsku wszystko co tylko dało się rozwiązać. Rozwiązano także i chojnicką jednostkę. Kolejne 12 lat spędziłem więc w administracji wojskowej, początkowo w WKU Człuchów a następnie WKU Starogard Gdański. Kiedy rozwiązano WKU odszedłem z wojska. Obecnie jestem emerytem, działam w samorządzie osiedlowym nr 7 Żwirki i Wigury, rysuję i piszę artykuły o lokalnej historii. Skończyłeś studia techniczne, skąd więc zainteresowania humanistyczne? No nie tylko techniczne. W wojsku obowiązuje jedna generalna zasada: Jeśli wojsko nie walczy, to się szkoli. Studia ODWIEDŹ NAS W INTERNECIE: magisterskie były humanistyczne, skończyłem je na kierunku pedagogika, potem studia podyplomowe: informatyka, administracja publiczna i na koniec logistyka. Tak więc chyba trudno jednoznacznie określić moje prawdziwe zainteresowania. A ty sam jakbyś je określił? Historia Chojnic i okolic, polskie lotnictwo wojskowe, rysunek ołówkiem. Od jakiego czasu zajmujesz się rysowaniem? Pierwsze kroki to lata szkoły podstawowej, kiedy to zafascynowany zamieszczanymi w Dzien-

13 historia Chojnic 13 KALEJDOSKOP CZASU Wydarzyło się w Chojnicach i okolicy 1 kwietnia kwietnia kwietnia kwietnia kwietnia kwietnia kwietnia kwietnia kwietnia kwietnia kwietnia kwietnia kwietnia kwietnia kwietnia kwietnia kwietnia kwietnia kwietnia kwietnia kwietnia 1618 zaczął ukazywać się Konitzer Zeitung pierwszy numer polskiego pisma Gazeta Chojnicka. pierwsza wzmianka o zakonie augustianów w Swornegaciach. powstaje Grono Literackie - późniejsze Koło Filomatów wydano pozwolenie na budowę chojnickiego szpitala ur. Wincenty Rogala - pieśniarz kaszubski, działacz kulturalny. pożar zamienił w popiół 85 domów na ul. Człuchowskiej. wmurowano kamień węgielny pod budowę kościoła Chrystusa Miłosiernego. przystąpiono do budowy gmachu szpitala. zlikwidowano chojnicką lożę masońską. najtragiczniejszy w historii pożar Chojnic wznawia działalność LO, od 1966 im. Filomatów Chojnickich. otwarto klub służby zdrowia Medyk otwarto Aquapark Chojnice. podpisanie umowy o partnerstwie Chojnice - Emsdetten. ogłoszono dla części powiatu chojnickiego stan oblężenia komtur człuchowski nadał Mikołajowi Rutcherinowi karczmę w Charzykowach. odnowienie aktu lokacyjnego Chojnic. biskup Jakub Klunder konsekruje nowy kościół w Czersku ur. Jan Karol Łukowicz, pierwszy dyrektor szpitala Św. Boromeusza. protestanci zwrócili katolikom kościół św. Jerzego 15 kwietnia 1742 roku pomiędzy godziną a 1.00 w nocy w stajni przy domu asesora sądowego Adama Ludwiga na ul. Człuchowskiej wybuchł najtragiczniejszy w dziejach Chojnic pożar. Bezpośrednią przyczyną powstania pożaru była najprawdopodobniej nieuwaga palącego tytoń furmana. Szalejący tej nocy wiatr sprawił, że ogień szybko się rozprzestrzeniał i został ugaszony dopiero w południe następnego dnia. W ciągu 12 godzin miasto legło w gruzach i popiele. Pastwą płomieni padł ratusz, kościół ewangelicki, szkoła miejska i nie do końca odbudowana, po pożarze z 1733 roku, fara. Całkowitemu spaleniu uległy domy przy ulicach: Człuchowskiej (29), Młyńskiej (16), Wegnerowskiej (12), Mnichowskiej (7), Szkolnej (8), Kowalskiej (4), Gdańskiej (4) oraz przy Rynku (30). W obrębie murów miejskich ocalało zaledwie 19 domów. Drugiego maja 1742 roku, burmistrz Chojnic Isaak Gottfryd Goedtke udał się na dwór królewski Augusta III Sasa z prośbą o zwolnienie miasta od podatków na rzecz skarbu państwa. Uzyskał tam dokument królewski, który zwalniał miasto od wszelkich podatków państwowych na okres 4 lat. Ponadto pomocy udzieliły miasta pomorskie: Gdańsk przekazał 7693 floreny, Toruń 1691, Elbląg 340, Malbork 200. Rada Miejska podjęła uchwałę o wszczęciu śledztwa w celu ustalenia przyczyn spalenia się miasta, zakazała przed wyjściem do nowo budujących się domów ustawiać werandy a na właścicieli domów położonych naprzeciw 3 studni miejskich nałożono obowiązek ich naprawy i zaopatrzenia w łańcuch i 2 wiadra. Jeszcze siedem lat po pożarze, w roku 1749, miasto było jednym wielkim placem budowy. Na rynku zabudowanych było 20 parceli, na 9 prowadzono prace budowlane, a 6 było pustych. Na ulicy Człuchowskiej, na której wybuch pożar, i która najbardziej ucierpiała w trakcie pożaru odbudowanych było 11 domów, na 7 działkach prowadzono prace budowlane, a 6 było pustych. Wobec spalenia się zegara miejskiego, dzwonnikowi nakazano wybijanie godzin na małym dzwonie w Bramie Człuchowskiej. Jacek Klajna niku wieczornym komiksami Jerzego Wróblewskiego, próbowałem swych sił w tym gatunku. Efekt był raczej marny. A tak na poważnie to od czasu studiów. Wówczas powstało kilka pierwszych prac przedstawiających znajomych z czasów licealnych. A więc to były portrety. Tak, ale przyznam się szczerze nie jest to mój ulubiony gatunek twórczości i raczej do niego nie powrócę. Początkowe lata pracy zawodowej nie obfitowały w nadmiar wolnego czasu i z tego okresu zostały tylko szkice z prób umeblowania jednopokojowej kawalerki. Pierwszy duży cykl prac powstał pod koniec pracy zawodowej i przedstawiał tematykę lotniczą, a w szczególności samoloty bojowe II wojny światowej. Portrety, samoloty a gdzie Chojnice i kamienice? Jak zaczęła się przygoda z rysunkiem architektonicznym? To zupełny przypadek. W roku 2010 rozwiązano WKU w Starogardzie Gdańskim gdzie służyłem. Kiedy odchodziłem na emeryturę pracownice mojego wydziału podarowały mi w prezencie książkę z widokówkami dawnego Starogardu. Książka tak mnie zafascynowała, że po powrocie do Chojnic natychmiast rozpocząłem poszukiwania podobnej pozycji. I oczywiście znalazłem, przepiękne wydawnictwo ze zbiorami Pana Tadeusza Święcickiego. Takie były początki, dzisiaj posiadam znacznie bogatszą kolekcję zdjęć dawnych Chojnic, a efekty widać w postaci cyklicznie powstających prac i artykułów. Jest rysunek którego nie lubisz, który po prostu się nie udał? Tak, oczywiście. Te nieudane leżą jako przestroga by się nie spieszyć podczas rysowania, a tych zupełnie nieudanych nie ma. Skończyły jako kulki w koszu. Jak wygląda dzień z życia rysownika? Prozaicznie. Wypełniają go głównie zadania domowe. Trzeba odprowadzić dziecko do przedszkola, zrobić zakupy, ugotować obiad i trochę porysować. A ile czasu zajmuje narysowanie jednego rysunku? Średnio dwa, trzy dni po dwie, trzy godziny dziennie. Tak naprawdę trudno to określić. Jedne powstają w jeden dzień a inne męczą mnie przez tydzień. Co sprawiało Ci największy problem, gdy uczyłeś się rysować? Drzewa i konie. Drzewa opanowałem, a konie opanuję. Dzieci odziedziczyły po ojcu zdolności do rysunku? Częściowo chyba tak. Najstarszy syn raczej nie, ale ten średni i najmłodszy wykazują takie zdolności. Czy uważasz, że każdy może nauczyć się rysować? Tak. To tylko kwestia cierpliwości, odrobiny samozaparcia i wolnego czasu. Oczywiście warto przeczytać na początku jakikolwiek podręcznik do nauki rysunku, by poznać podstawy kompozycji, gry światłem, a przede wszystkim zasady perspektywy. Ale najważniejsze jest rysować, rysować i jeszcze raz rysować. Czy mógłbyś udzielić jakiejś rady osobom, które dopiero zaczynają rysować? Najważniejsza rada to warto zainwestować w dobre ołówki. Teoretycznie wydaje się, że do rysunku wystarczy kartka papieru i ołówek. Owszem, ale nie do końca. Żeby rysunek miał efekt potrzebne nam będą ołówki o różnej skali twardości. W sprzedaży dostępne są komplety wielu firm w bardzo zróżnicowanych cenach. Początkującemu rysownikowi polecam komplet ołówków bardzo popularnej czeskiej firmy KOH-I- NOOR. Komplet taki kosztuje ok. 20 zł i zawiera 12 ołówków od 5H do 5B. Jeśli chodzi o papier to polecam grube papiery, brystol lub bloki techniczne o gramaturze powyżej 200g/m3. A jakimi ołówkami ty rysujesz? Obecnie austriackimi ołówkami firmy CretaColor serii Fine Art Graphite 160. Ale równie dobre są angielskie Derwent lub niemieckie Faber-Castell czy Steadtler. Gdzie to wszystko kupić? W Chojnicach nie ma niestety typowego sklepu dla plastyków i lepsze rzeczy trzeba kupować w Internecie. Najlepiej zaopatrzony jest sklep Resler i tam polecam udać się wszystkim tym, którzy zamierzają zacząć przygodę z rysowaniem. Na pewno są tam komplety ołówków KOH-I-NO- OR i Faber-Castell oraz dobre firmowe papiery rysunkowe takich firm jak np. Canson. Gdzie oprócz naszej gazety można zobaczyć lub kupić twoje prace? Pytam bo często w redakcji odbieramy takie telefony. Dotychczas wydane zostały dwa kalendarze z moimi rysunkami. Jeden w roku 2013 i obecny Chojnickie kamienice na rok W najbliższym okresie planuję też wydanie teczki z dwunastoma rysunkami dawnych Chojnic. Jeśli wszystko pójdzie dobrze to może będzie dostępna już w maju. Kupić będzie ją można na pewno w saloniku prasowym na starym rynku i w księgarni Wiedza, inne punkty są w trakcie negocjacji. Co zobaczymy na naszych łamach w najbliższym czasie? Nowy cykl rysunków. W numerze marcowym zakończył się cykl Chojnickie kamienice, od bieżącego numeru zaczynamy Zabytki Chojnic. Takie są plany, ale generalnie to ja otwarty jestem także na propozycje czytelników. Jeśli ktoś ma ciekawe materiały graficzne, zdjęcia starych Chojnic lub pocztówki, i do tego ciekawą historię to możemy podjąć dowolny temat. I na koniec zapytam o plany na wakacje? Niezmienne od lat. Od maja do końca września Charzykowy. A w między czasie jak co roku 8-10 dni nad polskim morzem i drugie tyle na jakiejś wyprawie poznawczo-historycznej, czyli zwiedzaniu kolejnego regionu Polski. Rozmawiał Karol Buława

14 14 Usłyszał zarzut za posiadanie narkotyków 2 kwietnia br. policjanci z Chojnic przedstawili zarzut posiadania środków odurzających 17-latkowi, który został zatrzymany dzień wcześniej na terenie Czerska. Funkcjonariusze służby patrolowej znaleźli przy nim amfetaminę. Posiadanie środków odurzających zagrożone jest karą pozbawienia wolności do trzech lat. 1 kwietnia br. około godziny policjanci patrolujący centrum Czerska zauważyli młodego mężczyznę, który na widok radiowozu zaczął się nerwowo zachowywać. Mundurowi wylegitymowali mieszkańca tego miasta i w wyniku jego kontroli w tylnej kieszeni spodni mężczyzny znaleźli woreczki strunowe, które zawinięte były w opakowanie po gumie do żucia. Okazało się, że 17 latek posiadał przy sobie amfetaminę. W efekcie podjętej interwencji, trafił do Policyjnej Izby Zatrzymań w Chojnicach. Następnego dnia funkcjonariusze przedstawili mu zarzut posiadania narkotyków. To przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat trzech. Zatrzymania w związku z usiłowaniem zabójstwa źródło: chojnice.policja.gov.pl Policjanci z Komisariatu Policji w Czersku zatrzymali kobietę podejrzaną o usiłowanie zabójstwa. Do zdarzenia doszło w połowie marca br. w jednym z mieszkań na terenie miasta. Jak ustalili funkcjonariusze, starsza kobieta została napadnięta i pobita. Prokurator, na podstawie zebranych dowodów, zdecydował o przedstawieniu zatrzymanej zarzutu usiłowania zabójstwa. W sobotę policjanci doprowadzili ją do aresztu, gdzie zgodnie z decyzją sądu spędzi najbliższe trzy miesiące. Za usiłowanie zabójstwa grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat, 25 lat albo kara dożywotniego więzienia. W minionym tygodniu policjanci z Czerska zostali powiadomieni o pobiciu starszej kobiety, do którego doszło w jej mieszkaniu. Ze wstępnych informacji wynikało, że funkcjonariusze mają do czynienia z przestępstwem uszkodzenia ciała, którego dokonał nieznany sprawca. Na miejscu zdarzenia pracowała grupa dochodzeniowo - śledcza i technik kryminalistyki, który zabezpieczał ślady. Kryminalni bardzo szczegółowo sprawdzali wszystkie informacje, a mundurowi przesłuchiwali świadków. Następnego dnia zatrzymali kobietę, którą podejrzewali o popełnienie przestępstwa. Śledczy zebrali materiał dowodowy, z którego wynika, że sprawczyni działała z zamiarem pozbawienia życia mieszkanki Czerska. W piątek prokurator prowadzący śledztwo przedstawił 22-latce zarzut usiłowania zabójstwa. Dzień później sąd aresztował ją na okres trzech miesięcy. Usiłowanie zabójstwa zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż osiem lat, dwadzieścia pięć lat pozbawienia wolności albo dożywocia. źródło: chojnice.policja.gov.pl Kryminalni z Chojnic rozwiązali sprawę kradzieży, do której doszło pod koniec marca br. na terenie miasta. Łupem złodzieja padł rower o wartości 850 złotych. Mężczyzna zatrzymany w związku z tą sprawą usłyszał już zarzut popełnienia przestępstwa. Odzyskany przez policjantów rower wrócił do właściciela. Kradzież zagrożona jest karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. W połowie marca br. policjanci Policjanci zwrócili rower właścicielowi Wizyta uczniów w komendzie 19 marca br.w Komendzie Powiatowej Policji w Chojnicach gościły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lichnowach. Policjanci opowiadali im o swojej służbie, prezentowali sprzęt, jakim dysponują i tłumaczyli, zasady bezpieczeństwa na drodze, w kontaktach z osobami obcymi oraz podczas korzystania z Internetu. W środę19 marca br. policjanci z Chojnic mieli niecodziennych gości. Uczniów klasy drugiej ze Szkoły Podstawowej w Lichnowach po budynku komendy oprowadzał asp. Dariusz Piekarski. Policjant zaprosił ich na stanowisko kierowania jednostką przedstawił służbę dyżurną i opowiedział o ich wymagającej pracy. Dzieci miały okazję obserwować, jak funkcjonariusze przyjmują zgłoszenia od mieszkańców i w jaki sposób kierują patrole na interwencje. Następnie młodzi ludzie na dziedzińcu komendy spotkali się z policjantami ruchu drogowego, którzy zaprezentowali sprzęt, jakim dysponują oraz przypominali najmłodszym zasady bezpieczeństwa na drodze. Policjant zajmujący się prewencją kryminalną w świetlicy komendy zorganizował dla uczniów zajęcia z Chojnic zostali powiadomieni o kradzieży roweru o wartości 850 złotych, przechowywanego przez właściciela w garażu. Policjanci niezwłocznie zajęli się tą sprawą i szczegółowo sprawdzali wszystkie informacje. 31 marca br. mundurowi zatrzymali mieszkańca Chojnic, którego podejrzewali o dokonanie kradzieży. 27-latek trafił do Policyjnej Izby Zatrzymań. Następnego dnia usłyszał zarzut dokonania kradzieży. Funkcjonariusze odzyskali skradziony rower, który znalazł nowego nabywcę, po tym, jak sprawca kradzieży sprzedał go w komisie. Kryminalni zwrócili sprzęt właścicielowi. Za kradzież grozi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. źródło: chojnice.policja.gov.pl na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. Tłumaczył, jak ważne jest chronienie swoich danych osobowych i ostrożność w zawieraniu nowych znajomości. Omówił też zjawisko cyberprzemocy i kogo powiadomić w przypadku, gdy młody człowiek padnie ofiarą wyszydzania czy poniżania za pośrednictwem Internetu. Spotkanie jest częścią działań profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży realizowanych przez policjantów w codziennej służbie. źródło: chojnice.policja.gov.pl Złodzieje sklepowi usłyszeli zarzuty Policjanci zatrzymali czterech mężczyzn do sprawy napadów na sklepy 12 marca br. policjanci z Chojnic przedstawili zarzuty czterem mężczyznom, którzy kradli w jednym ze sklepów. Śledczy zebrali materiał dowodowy, z którego wynika, że ich łupem padł sprzęt elektroniczny o wartości kilku tysięcy złotych. Za kradzież grozi pięć lat pozbawienia wolności. 11 marca br. personel sklepu w Chojnicach zawiadomił policję, po tym jak zorientował się, że klienci próbują ukraść towar. Interweniujący mundurowi zatrzymali w sklepie trzech mężczyzn, a jednego w pobliżu miejsca kradzieży. Wszystkich przewieźli do policyjnej izby zatrzymań. Badanie alkotestem wykazało, że sprawcy byli pijani. Mieli od półtora do ponad dwóch promili alkoholu w organizmie. Policjanci zebrali materiał dowodowy, z którego wynika, że chojniczanie usiłowali ukraść telefon, netbook i komplet noży o łącznej wartości ponad trzy tysiące złotych. Kryminalni pracujący nad tą sprawą ustalili, że sprawcy byli w tym samym sklepie dzień wcześniej. Wówczas ukradli dwa tablety, których wartość sklep wycenił na kilka tysięcy złotych. Mężczyźni, po tym jak wytrzeźwieli, usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży i kradzieży. Za popełnione przestępstwa grozi im do pięciu lat więzienia. źródło: chojnice.policja.gov.pl Policjanci z Chojnic zatrzymali czterech mężczyzn do sprawy napadów na sklepy, do których doszło w lutym i marcu br. Sprawcy posługując się przedmiotem przypominającym broń i nożem zagrozili obsłudze i ukradli po kilkaset złotych. Śledczy zebrali materiał dowodowy, na podstawie którego prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty. Sprawcy odpowiedzą za rozboje, w tym jeden z użyciem niebezpiecznego przedmiotu. Jest to zbrodnia zagrożona karą pozbawienia wolności od trzech do piętnastu lat. W lutym br. dyżurny policji w Chojnicach odebrał zgłoszenie o rozboju w jednym z osiedlowych sklepów. Jak ustalili funkcjonariusze, dwóch zamaskowanych mężczyzn sterroryzowało ekspedientkę przedmiotem przypominającym broń, a następnie ukradło około 300 złotych. Policjanci na miejscu przestępstwa zabezpieczyli ślady i zbierali wszelkie informacje. Kryminalni pracowali również operacyjnie. Śledczy przeglądali zapisy monitoringu i przesłuchiwali świadków. W marcu br. doszło do kolejnego rozboju, w czasie którego jeden ze sprawców grożąc nożem ukradł ze sklepu ponad 500 złotych. Policjanci wytypowali i zatrzymali czterech chojniczan, których podejrzewali o dokonanie tych przestępstw. W poniedziałek 17 marca br. mundurowi do policyjnej izby zatrzymań doprowadzili dwóch 17-latków i 18-latka. Czwarty nieletni, trafił do Policyjnej Izby Dziecka. Zatrzymani mężczyźni usłyszeli już zarzuty dokonania rozboju. Grozi za to od dwóch do dwunastu lat więzienia. Jeżeli sprawca posługuje się nożem może trafić do więzienia nawet na 15 lat. Policja i prokuratura złożyła wniosek o aresztowanie podejrzanych. Prawdopodobnie jeszcze dziś sąd podejmie decyzję w tej sprawie. O losie nieletniego zadecyduje Sędzia Rodzinny. źródło: chojnice.policja.gov.pl

15 15 Modrak będzie miał trybuny Rada Strategii za przyjęciem dokumentu Strategia Rozwoju Miasta Chojnice 2020 Już wkrótce fani sportu będą mieli kolejny powód do zadowolenia, ponieważ na Modraku ustawione zostaną trybuny. W pobliżu stadionu powstanie również 18 miejsc parkingowych. Modrak to stadion piłkarsko- -atletyczny znajdujący się przy ul. Rzepakowej na osiedlu Bursztynowym w Chojnicach. Obecnie na Modraku znajduje się sztuczne oświetlenie i boisko piłkarskie, a w przeciągu najbliższych dwóch miesięcy nastąpi wybrukowanie terenu pod trybuny i montaż trybun oraz zbudowanie parkingu na 18 miejsc w tym jedno stanowisko dla samochodu osoby niepełnosprawnej. Zgodnie z planem (w terminie późniejszym oraz jeśli pojawią się na ten cel środki zewnętrzne) zbudowane zostanie również boisko do koszykówki, skocznia i bieżnia. Jednak, aby postawienie trybun nie zniweczyło przyszłych funkcji stadionu, do dokumentacji projektowej naniesiono zmiany polegające na przesunięciu trybun o kilka metrów w stronę boiska. Na zadanie jakim jest wybrukowanie terenu, montaż trybun i utworzenie parkingu w budżecie miejskim przeznaczono 90 tys. zł, natomiast termin realizacji planowany jest na miesiąc maj roku bieżącego. Irmina Łysakowska Wyniki konkursu plastyczno-fotograficznego Bo koty są dobre na wszystko... W dniu 14 marca w sali obrad Rady Miejskiej odbyło się wręczenie nagród w konkursie plastyczno-fotograficznym pn. Bo koty są dobre na wszystko..., organizowanym przez Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt oraz Urząd Miejski w Chojnicach. Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu: Kategoria O I miejsce Nina Szulc II miejsce Antonina Tran Dinh III miejsce Matylda Hamerska Kategoria klasy I III I miejsce Marcelina Moczadło II miejsce Kinga Gronalewska III miejsce Marcelina Stoltman Kategoria klasy IV VI I miejsce Karolina Knopek II miejsce Nikola Sołtysińska III miejsce Oliwier Obracht Prądzyński Kategoria fotograficzna gimnazjum I miejsce Karolina Rybarczyk II miejsce Sara Roicka III miejsce Martyna Jażdżewska Kategoria fotograficzna liceum I miejsce Anna Smagała II miejsce Julia Kulkowska III miejsce Patryk Jutrzenka Trzebiatowski Irmina Łysakowska 27 marca 2014 roku w Gimnazjum nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Chojnicach odbył się IV Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów klas pierwszych gimnazjum Z ekonomią za pan brat. Do konkursu przystąpiło 6 drużyn z powiatu chojnickiego. Organizatorkami potyczek były Z ekonomią za pan brat nauczycielki matematyki: Hanna Wyrowińska, Ewa Uske, Grażyna Kiedrowicz i Anita Krawczyk. Spotkanie było dla wszystkich okazją do dobrej zabawy, dało uczniom możliwość bliższego poznania się, zaprezentowania umiejętności matematycznych i ekonomicznych. Uczestnicy rozwiązywali zadania tekstowe, W dniu 11 marca br. odbyło się piąte, a zarazem ostatnie posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata , podczas którego kluczowym punktem było podjęcie uchwały Rady Strategii w sprawie opinii na temat Celów Strategicznych, Zadań Strategicznych i Dokumentu Końcowego Strategii. Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Rady Strategii Antoni Szlanga, po czym podsumował dotychczasową pracę nad dokumentem Zespołu Wykonawczego, Rady Strategii oraz Zespołu Koordynującego. Następnie prof. dr hab. Marek Dutkowski (Zespół Wykonawczy) przedstawił na temat projektu dokumentu Strategii opinię wydaną przez Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a także projekt ostatecznej wersji dokumentu Strategii. Zanim jednak podjęto uchwałę Rady Strategii w sprawie przyjęcia dokumentu przeprowadzono dyskusję, podczas której członkowie Rady wraz z Zespołem Wykonawczym przedyskutowali m.in. ostateczną nazwę dla dokumentu Strategii. Następnie projekt Strategii Rozwoju Miasta Chojnice 2020 bo taka jest przyjęta nazwa dokumentu został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Strategii. Na dzień 14 kwietnia zaplanowana jest sesja Rady Miejskiej, podczas której radni Rady Miejskiej podejmą ostateczną decyzję w sprawie uchwalenia dokumentu. Irmina Łysakowska krzyżówkę, układali puzzle, a także zmagali się z trudnościami matematycznymi wykorzystując nowoczesne technologie informatyczno-komunikacyjne. I miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum nr 2 w Chojnicach, II miejsce przypadło naszej drużynie z Gimnazjum nr 3, a trzecie miejsce zdobyło Gimnazjum nr 1 w Chojnicach. J.B.L. Sukces na festiwalu tańca w Białych Błotach Na festiwalu tańca w Białych Błotach Chojnicki Dom Kultury oraz Studio Tańca Music Dance były reprezentowane przez kilka solistek. Największy sukces odniosła Julia Polakowska. W kategorii solo do lat 15, w której występowały wszystkie dziewczęta najlepszy wynik osiągnęła Julia Polakowska. Julia zdobyła srebrny medal w kategorii modern solo oraz brązowy w jazz dance, gdzie startowały aż 44 tancerki. Festiwal okazał się również szczęśliwy dla Moniki Guentzel, która w kategoriach jazz solo i modern solo zakwalifikowała się do ścisłego finału. W obu kategoriach Monika zajęła V miejsce. Opiekunem i choreografem jest Monika Michalewicz. Gratulujemy wyników. ODWIEDŹ NAS W INTERNECIE:

16 16 Przygarnij zwierzaka! Nie kupuj! Adoptuj! Gorąco zachęcamy do przygarnięcia zwierzaka ze Schroniska Przytulisko. Więcej zwierząt czekających na nowego właści- ciela można zobaczyć na przytuliskochojnice.pl. Kontakt: tel Suzi Szarik Zapraszamy na nową stronę Przytuliska: Przygarnij zw Zmiany w Charzykowach Rek Picollo, pies do Otoczenie plaży w Charzykowach przechodzi metamorfozę. Plaża będzie większa, siedziba rewiru dzielnicowych także uległa pozytywnym zmianom, a kilka set metrów dalej rozpoczęto budowę woprówki. Podczas sesji rady gminy, która odbyła się dnia 20 marca br. radni podjęli decyzję o przekazaniu 45 tysięcy złotych na wyposażenie w meble i sprzęt charzykowski posterunek policji. Polepszenie gazeta regionalna warunków pracy to nie wszystko, radna powiatowa Bożena Stępień wnioskowała także, by wzmocnić patrol o dodatkową czwartą osobę na sezon, ze względu na większą ilość pracy latem. Metamorfoza wokół Charzykowskiego kąpieliska jest wynikiem interwencji mieszkańców. Zmniejszono teren boisk do beachsoccera i siatkówki oraz zlikwidowano pas zieleni, gdzie spoadres redakcji: Gazeta Regionalna Chojniczanin.pl Chojnice, ul. Mestwina 14b Biuro czynne od 8:00 do 16:00 (w soboty i niedziele nieczynne) 7 lat radycznie rosły krzaki i drzewa na korzyść powiększenia plaży. Charzykowy zyskają na atrakcyjności, co przyciągnie większa rzeszę miłośników wypoczynku nad jeziorem. Już latem mieszkańcy i turyści sami będą mogli ocenić efekty wykonywanych prac. Co sądzisz o zmianach w Charzykowach? Zapraszamy do dyskusji na chojniczanin.pl tel fax Redaktor naczelny: Tomasz Glaser Zespół redakcyjny: Karol Buława, Weronika Warnke Dział reklamy: tel Wydawca: Inpero.pl Sp. z o.o Chojnice ul. Rydzkowskiego 2 Go zwie

Kapica nie martwi się krytyką

Kapica nie martwi się krytyką CHOJNICE CZŁUCHÓW CZERSK BRUSY PAŹDZIERNIK 2011 NR 8 / 2011 MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY ISSN 2082-5625 MIES. REGIONALNY Aktualności kartapromocyjna.pl Nowe promocje str. 2 W Pana ocenie, jakie są powody porażki

Bardziej szczegółowo

ROZMOWA Z DYREKTOREM CHDK RADOSŁAWEM KRAJEWICZEM

ROZMOWA Z DYREKTOREM CHDK RADOSŁAWEM KRAJEWICZEM ISSN 2082-5625 ELITA - PRZEWÓZ OSÓB str. 10 LUTY 2013 NR 2 / 2013 MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY Gazeta i portal www nakład 12 000 egz. Nowe wydanie, nowy pomysł - teraz w każdym chojnickim domu. Twój Chojniczanin.pl

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Szanowni Mieszkańcy Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem z Państwa strony za co serdecznie w imieniu zespołu dziękuję. Daje nam to motywację, aby nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

Uroczysta Gala Sportowa na zakończenie Plebiscytu

Uroczysta Gala Sportowa na zakończenie Plebiscytu Kaziuki-Wilniuki to już kętrzyńska tradycja Co roku halę widowiskowo-sportową wypełnia tłum wielbicieli wieleńskich klimatów. A tych nie brakuje. Muzyka, taniec, wileński jarmark i znani wielńscy gawedziarze

Bardziej szczegółowo

Oferty pracy. Pożyczki UE. Praca za granicą. Kursy zawodowe. Ryzyko może się opłacać -11- Głuchołazy górą -13- -6- TEMAT NUMERU: Praca w mundurze

Oferty pracy. Pożyczki UE. Praca za granicą. Kursy zawodowe. Ryzyko może się opłacać -11- Głuchołazy górą -13- -6- TEMAT NUMERU: Praca w mundurze XI 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 10 WYWIAD: Ryzyko może się opłacać -11- -6- KONKURS: Głuchołazy górą PORADY: Kursy zawodowe -13- TEMAT NUMERU: Praca w mundurze Praca w policji, straży

Bardziej szczegółowo

Fryzjer z jajami. NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. Mała i Wielka Sowa. Paszport do zatrudnienia. Kosmetologia z PWSZ najlepsza! Najważniejsi nieobecni

Fryzjer z jajami. NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. Mała i Wielka Sowa. Paszport do zatrudnienia. Kosmetologia z PWSZ najlepsza! Najważniejsi nieobecni NAKŁAD: 16 000 EGZEMPLARZY ISSN: 17300878 NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. reklama R0329/14 18 KWIETNIA 2014, NR 504 WAŁBRZYCH Mała i Wielka Sowa Fryzjer z jajami wydarzenia str. 2 Paszport do zatrudnienia wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Nowe Tury. w Chojnicach. Z Romanem Guzelakiem Co Promocja Regionu. gazeta regionalna str. 8, 9 aktualności kartapromocyjna.

Nowe Tury. w Chojnicach. Z Romanem Guzelakiem Co Promocja Regionu. gazeta regionalna str. 8, 9 aktualności kartapromocyjna. CHOJNICE CZŁUCHÓW CZERSK BRUSY CZERWIEC 211 NR 3 / 211 MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY ISSN 282-5625 MIES. REGIONALNY str. 8, 9 aktualności kartapromocyjna.pl Nowe promocje Nowe Tury Zostaną wykonane trzy rzeźby

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s.

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s. Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ kwiecień 2015 ~ nr 4 (289) ~ rok XXVI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj Nowe ceny reklam! www.sasiadka-czytaj.pl Wiosenna promocja! Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach

Bardziej szczegółowo

sławkowski Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Strażacy zapraszają młodzież! s.

sławkowski Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Strażacy zapraszają młodzież! s. kurier bezpłatny sławkowski NR 3 (265) marzec 2015 ISSN 1 508-7281 egzemplarz Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 PONADTO W NUMERZE: Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Przypomnijmy, że projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 1.700.000 zł. Tym samym na promocję terenów inwestycyjnych

Przypomnijmy, że projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 1.700.000 zł. Tym samym na promocję terenów inwestycyjnych _Gubińskie Sprawdzali trzeźwość kierowców ROK XXI. nr 06/2014 (502). ISSN 1425-1558. DWUTYGODNIK www.gazeta.gubin.pl 27 marca 2014 Gazeta bezpłatna Znamy doradcę w projekcie promocyjnym! Burmistrzowie

Bardziej szczegółowo

Plac ze strefą parkingową

Plac ze strefą parkingową WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 27 (1140) 9.07.2013 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Plac ze strefą parkingową

Bardziej szczegółowo

POWIAT STRZELECKI. Warto zatrzymać się na dłużej. Przyjazne otoczenie. Gościnni mieszkańcy. Dobry klimat dla inwestycji. www.powiatstrzelecki.

POWIAT STRZELECKI. Warto zatrzymać się na dłużej. Przyjazne otoczenie. Gościnni mieszkańcy. Dobry klimat dla inwestycji. www.powiatstrzelecki. Znowu razem Po raz pierwszy Opole będzie siedzibą tak dużego spotkania przedstawicieli biznesu, samorządowców i naukowców, parlamentarzystów, organizacji pozarządowych, mediów i instytucji finansowych.

Bardziej szczegółowo

Już po egzaminach. Niebezpiecznie na drogach. Młodzież jeszcze ma wybór. Komunijne żniwa. Mamy sołtysów. Wieczór pełen poezji PROGRAM TV

Już po egzaminach. Niebezpiecznie na drogach. Młodzież jeszcze ma wybór. Komunijne żniwa. Mamy sołtysów. Wieczór pełen poezji PROGRAM TV To miejsce czeka na Twoją reklamę tel./fax 023 691 23 43 e-mail:zycie@nasielsk.pl www.zycie.nasielsk.pl W NUMERZE: Absolutorium udzielone Mamy sołtysów str. 2 str. 3 Komunijne żniwa str. 5 Wieczór pełen

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

DODATEK TV. O tym, że w Nasielsku będzie kręcony film, mówiło się od pół roku. Wszyscy

DODATEK TV. O tym, że w Nasielsku będzie kręcony film, mówiło się od pół roku. Wszyscy DODATEK TV To miejsce czeka na Twoją reklamę tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl www.noknasielsk.pl Z prac komisji Uwaga na znaki str. 2 NOK zaprasza str. 3 str. 8 Przełamałyśmy strach Historia

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA GAZETA BEZPŁATNA RADNY WALCZY str. 5 Z KUPOWANIEM GŁOSÓW Zbigniew Rudyk, radny z Lęborka chce zapłacić dwa tysiące złotych za każdy potwierdzony sygnał o kupowaniu głosów. - Ten proceder istnieje od dawna,

Bardziej szczegółowo

SKOK. Wołomin. Dla kogo Wołomińska Karta Rodziny? wspiera siatkówkę SKOK Wołomin jest Sponsorem. Radzymin. im gorzej tym lepiej?

SKOK. Wołomin. Dla kogo Wołomińska Karta Rodziny? wspiera siatkówkę SKOK Wołomin jest Sponsorem. Radzymin. im gorzej tym lepiej? NIERUCHOMOŚCI wybieraj strona 8 wwl-nieruchomosci nr 40 (338) str >> 9 Radzymin im gorzej tym lepiej? SKOK Wołomin wspiera siatkówkę SKOK Wołomin jest Sponsorem Głównym i Tytularnym zespołu seniorskiego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ratuszu. Proama - pełny wachlarz ubezpieczeń

Zmiany w ratuszu. Proama - pełny wachlarz ubezpieczeń PISMO BEZPŁATNE WWW.GAZETARUMSKA.PL NR 4 (94) KWIECIEŃ 2015 10 maja głosujemy! Zmiany w ratuszu Już wkrótce będziemy mieli okazję bezpośrednio wpłynąć na politykę i przyszłe władze naszego kraju. W niedzielę

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Powołanie samorządu można uznać za jeden z największych sukcesów okresu transformacji. Srebrne gody samorządu

Strzegom. Powołanie samorządu można uznać za jeden z największych sukcesów okresu transformacji. Srebrne gody samorządu Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 65; 26.05.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 09.06.2015 r. w numerze: STRZEGOM Remonty dróg i chodników Jakie inwestycje drogowe przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Do szkoły czas! WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ. www.przepisnakompot.pl 46 863-21-68. W NUMERZE Pamiętajmy o śmieciach str.

Do szkoły czas! WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ. www.przepisnakompot.pl 46 863-21-68. W NUMERZE Pamiętajmy o śmieciach str. WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 35 (1148) 3.09.2013 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Do szkoły czas! FOT.

Bardziej szczegółowo

Zasypane miasto całe...

Zasypane miasto całe... Nakład 10 000 egz. www.zblizenia.pl Nr 1 (122) 17 lutego 2012 Strażacy pozostają Jednostka straży pożarnej w usteckim CSMW nie zostanie zlikwidowana! str. 6 Zasypane miasto całe... Będzie referendum? Prezydent

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE I ZA DARMO ZAŚPIEWAŁY GWIAZDY NA AUTOBUSACH ZAOSZCZĘDZILI MILION ZWŁOKI W WERSALCE RONDO ZAMIAST STACJI PALIW. Rok XI nr 372 » STR. 4 » STR.

WSPÓLNE I ZA DARMO ZAŚPIEWAŁY GWIAZDY NA AUTOBUSACH ZAOSZCZĘDZILI MILION ZWŁOKI W WERSALCE RONDO ZAMIAST STACJI PALIW. Rok XI nr 372 » STR. 4 » STR. Rok XI nr 372 22 stycznia 2015 Gazeta bezpłatna ISSN 1732-761X Redaktor wydania: Marta Czachórska następne wydanie: 29 stycznia 2015 Fot. Mariola Samoticha RAZEM ZEBRALI KILKASET KILOGRAMÓW Kilkaset kilogramów

Bardziej szczegółowo

Pomiechowska. Na łyżwy do Pomiechówka!

Pomiechowska. Na łyżwy do Pomiechówka! EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2014 /1 (67) G a z e t a Pomiechowska Bez wątpienia jednym z lepszych sposobów na zimową rozrywkę jest jazda na łyżwach. Jeśli dodatkowo można robić to na świeżym powietrzu,

Bardziej szczegółowo

opłaty za psa 15 marca mija termin Nie zapomnij! nr 01 (145) styczeń 2015 ISSN 1233-0574 Walentynki z Anią Rusowicz w CKiBP

opłaty za psa 15 marca mija termin Nie zapomnij! nr 01 (145) styczeń 2015 ISSN 1233-0574 Walentynki z Anią Rusowicz w CKiBP nr 01 (145) styczeń 2015 ISSN 1233-0574 15 marca mija termin opłaty za psa Nie zapomnij! Oferta wynajmu sal w gminnych świetlicach i Domu Osiedlowym Walentynki z Anią Rusowicz w CKiBP Bądź fit w nowym

Bardziej szczegółowo

Największe jaja. Organizatorzy warsztatów. Drodzy Czytelnicy!

Największe jaja. Organizatorzy warsztatów. Drodzy Czytelnicy! gazeta bezpłatna nr 1/2011 2011 Organizatorzy warsztatów przygotowali mnóstwo prac związanych ze Świętami Wielkanocnymi, a prym wiodły oczywiście jaja. Uwagę przykuwały szczególnie te ogromne - gliniane

Bardziej szczegółowo

Ostatnie takie TBS-y FINAŁ Z SERCEM 7-9. Trudny czas dla bezdomnych. Projekt BALCEREK. Miliardowy budżet. 2/2012 (568) czwartek, 12 stycznia 2012 r.

Ostatnie takie TBS-y FINAŁ Z SERCEM 7-9. Trudny czas dla bezdomnych. Projekt BALCEREK. Miliardowy budżet. 2/2012 (568) czwartek, 12 stycznia 2012 r. 4 Trudny czas dla bezdomnych ISSN: 1642 1108 2/2012 (568) czwartek, 12 stycznia 2012 r. Ostatnie takie TBS-y Nastały chłodne dni i noce. Jak pomóc przetrwać zimę osobom bez dachu nad głową? Można m.in.

Bardziej szczegółowo

Wiesz, co się dzieje

Wiesz, co się dzieje EkoSen jedzie na finał do Gdyni Młodzi naukowcy z Zawadzkiego Patryk Długosz, Ewa Zajdel, Łukasz Piłacki E(x)plory to świat naukowych pasji, przełomowych badań i zaskakujących rozwiązań. Od 3 lat Fundacja

Bardziej szczegółowo

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007 10 Teatr Rodziców W numerze Okładka 10 Teatr Rodziców jak zwykle przyniósł wiele radości. Na zdjęciu: Agnieszka Starosz i Jacek Muszyński Z Gminy

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (1064) 4 marca 2011 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5% VAT)

Nr 9 (1064) 4 marca 2011 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5% VAT) Nr 9 (1064) 4 marca 2011 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5% VAT) s. 10 2 GAZETA JAROCIŃSKA 9 (1064) 4 marca 2011 SONDA Niewielu bawiło się w karnawale Czytelników portalu spytaliśmy,

Bardziej szczegółowo