POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITECHNIKA POZNAŃSKA"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Sprawozdanie z działalności Politechniki Poznańskiej w roku akademickim 2011/2012 Poznań, czerwiec 2012

2 2 Prof. dr hab. inż. Adam Hamrol Rektor Politechniki Poznańskiej Sprawozdanie z działalności Politechniki Poznańskiej w roku akademickim 2011/ UCZELNIA 1.1. Strategia Uczelni Rok akademicki 2011/2012 był kolejnym rokiem, w którym władze i społeczność akademicka Politechniki Poznańskiej konsekwentnie realizowali założenia Strategii rozwoju Politechniki Poznańskiej do roku Dokument ten zawiera nie tylko cele strategiczne, ale także wizję Politechniki Poznańskiej, jako wiodącej nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami, uczelni akademickiej Sprawy organizacyjne Rok akademicki 2010/2011 był czwartym, ostatnim rokiem pracy kierownictwa Uczelni w składzie: rektor prof. dr hab. inż. Adam Hamrol, prorektorzy: ds. kształcenia dr hab. inż. Stefan Trzcieliński, prof. nadzw. PP; ds. nauki dr hab. inż. Aleksandra Rakowska, prof. nadzw. PP; ds. ogólnych prof. dr hab. inż. Karol Nadolny. Funkcję kanclerza pełnił dr inż. Janusz Napierała. Dążąc do usprawnienia działalności w administracji centralnej Uczelni wprowadzono zmiany organizacyjne, polegające m.in. na likwidacji Działu Technologii Informacyjnych i utworzeniu z jego zasobów Działu Obsługi i Eksploatacji oraz Działu Rozwoju Oprogramowania; Z dniem 1 października 2011 r. nowym Dyrektorem Biblioteki Politechniki Poznańskiej została mgr Małgorzata Furgał. W roku sprawozdawczym rektor wydał 39 zarządzeń, z których najważniejsze dotyczyły: wprowadzenia Regulaminów przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Poznańskiej oraz Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich; wprowadzenia Regulaminu podziału i gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych oraz Regulaminu Pracy; planów audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej na rok 2012; wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności w szkole wyższej; zawierania umów ze studentami studiów stacjonarnych;

3 3 wprowadzenia nazewnictwa kierunków studiów i specjalności oraz jednostek organizacyjnych w języku angielskim; zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony; wysokości wynagrodzenia za promotorstwo i recenzje; wysokości opłat za usługi dydaktyczne; okresowej oceny nauczycieli akademickich; zmian w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów Wydziały Strukturę, prowadzone kierunki studiów oraz posiadane uprawnienia do nadawania stopni naukowych wydziałów Uczelni przedstawia Tablica 1. Dążąc do usprawnienia działalności podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni podjęto m.in. następujące działania,: na Wydziale Architektury utworzono Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa (IAU); Katedrę Architektury Usługowej i Mieszkaniowej (KA) przekształcono w Zakład Architektury Usługowej i Mieszkaniowej (Z1) w Instytucie Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa; Zakład Historii Architektury i Urbanistyki (Z3) w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego przeniesiono, jako (Z2) do Instytutu Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa; Zakład Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (Z2) w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego przeniesiono, jako Zakład Urbanistyki (Z3) do Instytutu Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa; Zakład Techniki w Architekturze w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego zmienił numerację na (Z2); na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska zlikwidowano Zakłady Konstrukcji Metalowych (Z2) oraz Konstrukcji Żelbetowych (Z3) i utworzono z ich zasobów Zakład Konstrukcji Metalowych, Betonowych i Drewnianych (Z2). Dotychczasowe Zakłady Z4, Z5, Z6 i Z7 zmieniły numerację odpowiednio na Z3, Z4, Z5 i Z6; na Wydziale Fizyki Technicznej zmieniono nazwę Zakładu Fizyki Komputerowej i Półprzewodników (Z4) na Zakład Fizyki Komputerowej i Obliczeniowej (Z4) Senat akademicki W okresie od października 2011 r. do czerwca 2012 r. odbyło się 9 posiedzeń Senatu. Przedmiotem obrad były zagadnienia istotne dla całego szkolnictwa wyższego, ze szczególnym

4 4 uwzględnieniem problemów nurtujących społeczność akademicką naszej Uczelni. Działalność Senatu wspomagały, podobnie jak w latach ubiegłych, komisje senackie, przygotowując stosownie do swoich kompetencji projekty dokumentów i odpowiednie materiały informacyjne. Rezultatem pracy Senatu było m.in. podjęcie 40 uchwał oraz wyrażenie opinii związanych z funkcjonowaniem Politechniki Poznańskiej, szkolnictwa wyższego i całego systemu edukacji w kraju. Do ważniejszych spraw, którymi zajmował się Senat, należy zaliczyć: uchwalenia Statutu PP, Regulaminu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich oraz regulaminu studiów doktoranckich, uchwalenie Regulaminu studiów dla kierunków Bioinformatyka oraz Techniczne zastosowania Internetu, uchwalenie planu i przyjęcie sprawozdania finansowego Uczelni, przyjęcie sprawozdania z działalności naukowo-badawczej Uczelni, wprowadzenie zmian w Regulaminie Gospodarki Finansowej, powołanie Uczelnianej Komisji Wyborczej; określenie efektów kształcenia dla studiów prowadzonych na Politechnice Poznańskiej, uchwalenie Regulaminu studiów podyplomowych, wszczęcie postępowania o nadanie prof. dr. inż. Januszowi Rajskiemu tytułu doktora honoris causa PP; nadanie godności Zasłużony Profesor Politechniki Poznańskiej prof. Czesławowi Cemplowi; zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego, zatwierdzenie ordynacji wyborczej, przekształcenie kierunku studiów Zarządzanie w kierunek Inżynieria Zarządzania. W okresie sprawozdawczym Senat zaopiniował cztery wnioski o nadanie tytułu doktora honoris causa: Politechniki Białostockiej prof. Zenonowi Mrozowi, Politechniki Koszalińskiej prof. Michałowi Białce, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. Michałowi Kleiberowi, Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Marianowi P. Kaźmierkowskiemu.

5 5 Tablica 1 Wydziały Politechniki Poznańskiej stan na r. Lp. Wydział Jednostki Kierunki studiów 1. Architektury Budownictwa i Inżynierii Środowiska Budowy Maszyn i Zarządzania Elektroniki i Telekomunikacji 5. Elektryczny 6. Fizyki Technicznej 7. Informatyki Inżynierii Zarządzania Maszyn Roboczych i Transportu Technologii Chemicznej - Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego - Katedra Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych - Katedra Architektury Usługowej i Mieszkaniowej - Instytut Konstrukcji Budowlanych - Instytut Inżynierii Lądowej - Instytut Inżynierii Środowiska - Instytut Mechaniki Stosowanej - Instytut Technologii Mechanicznej - Instytut Inżynierii Materiałowej - Instytut Technologii Materiałów - Katedra Radiokomunikacji - Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych - Katedra Systemów Telekomunikacyjnych i Optoelektroniki - Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki - Instytut Elektroenergetyki - Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej - Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej - Instytut Matematyki - Instytut Fizyki - Katedra Inżynierii i Metrologii Kwantowej - Katedra Spektroskopii Optycznej - Instytut Informatyki - Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów - Katedra Inżynierii Komputerowej - Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki - Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości - Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego - Katedra Nauk Ekonomicznych - Pracownia Humanistyki i Komunikacji w Zarządzaniu - Pracownia Zarządzania i Systemów Informatycznych - Pracownia Integracji Europejskiej i Prawa Gospodarczego - Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych - Instytut Silników Spalinowych i Transportu - Katedra Techniki Cieplnej - Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn - Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej - Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej - architektura i urbanistyka - edukacji artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - budownictwo - inżynieria środowiska - inżynieria materiałowa - mechanika i budowa maszyn - mechatronika - zarządzanie i inżynieria produkcji - elektronika i telekomunikacja - techniczne zastosowania Internetu - automatyka i robotyka - elektrotechnika - energetyka - informatyka - matematyka - edukacja techniczno-informatyczna - fizyka techniczna - automatyka i robotyka - bioinformatyka (makrokierunek) - informatyka - inżynieria bezpieczeństwa - logistyka - zarządzanie - mechanika i budowa maszyn - transport - inżynieria chemiczna i procesowa - technologia chemiczna - technologie ochrony środowiska Uprawnienia doktorskie - doktor nauk: technicznych w zakresie: - architektury i urbanistyki technicznych w zakresie: - budownictwa - inżynierii środowiska technicznych w zakresie: - budowy i eksploatacji maszyn - inżynierii materiałowej - mechaniki technicznych w zakresie: - telekomunikacji technicznych w zakresie: - automatyki i robotyki - elektrotechniki fizycznych w zakresie: - fizyki technicznych w zakresie: - automatyki i robotyki - informatyki ekonomicznych w zakresie: - nauk o zarządzaniu technicznych w zakresie: - budowy i eksploatacji maszyn technicznych w zakresie: - budowy i eksploatacji maszyn - transport chemicznych w zakresie: - chemii - technologii chemicznej technicznych w zakresie: - technologii chemicznej Uprawnienia habilitacyjne - dr hab. nauk: - technicznych w zakresie: - budownictwa - inżynierii środowiska technicznych w zakresie: - budowy i eksploatacji maszyn - mechaniki technicznych w zakresie: - telekomunikacji technicznych w zakresie: - automatyki i robotyki - elektrotechniki fizycznych w zakresie: - fizyki technicznych w zakresie: - automatyki i robotyki - informatyki technicznych w zakresie: - budowy i eksploatacji maszyn - chemicznych w zakresie: - technologii chemicznej

6 Wydarzenia ogólnouczelniane Wśród licznych istotnych dat zapisanych na kartach historii Uczelni wymienić należy: 6 października 2011 r. uroczysta inauguracja roku akademickiego na PP oraz otwarcie Europejskiego Centrum Bioinformatyki i Genomiki. Centrum zlokalizowane jest w pomieszczeniach Biblioteki Technicznej i Centrum Wykładowo-Konferencyjnego; 24 października 2011 r. otwarcie filii Centrum Badawczo-Rozwojowego Samsung Electronics Polska. Centrum zlokalizowane jest w pomieszczeniach budynku Wydziału Elektrycznego; października 2011 r. konferencja organizowana pod egidą Unii Europejskiej Future Internet Week ; 5 grudnia 2011 r. otwarcie wystawy poświęconej prof. dr hab. Elżbiecie Frąckowiak z Wydziału Technologii Chemicznej laureatce nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; 8-9 grudnia 2011 r. XII Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju Uczelni Technicznych; 21 grudnia 2011 r. IX posiedzenie Wielkopolskiej Rady Trzydziestu. Politechnika Poznańska realizując zadania nie tylko w dziedzinie kształcenia młodzieży, ale także w zakresie wszechstronnego rozwoju człowieka udostępniła swoje podwoje interesującym projektom kulturalnym. Na terenie uczelni gościły między innymi wystawy: Pod znakiem modernizmu wernisaż fotografii poświęconej architekturze Brna autorstwa Libora Teplego; Stulecie odkrycia naukowego Machu Picchu wernisaż fotografii, wykład Ambasador Peru i Konsula Honorowego. W minionym roku akademickim miała miejsce uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Poznańskiej. 19 października 2011 roku ten zaszczytny tytuł otrzymał prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek, wybitny specjalista w dziedzinie automatyki i elektrotechniki w tym teorii sterowania oraz teorii systemów dynamicznych, inicjator nowatorskich badań naukowych w obszarze dyskretnych układów dynamicznych o wielu zmiennych niezależnych, układów osobliwych oraz dodatnich układów dynamicznych, dla których opracował kompleksowy model teoretyczny. W minionym roku akademickim Uczelnia organizowała i współorganizowała wiele cyklicznych imprez, takich jak: Salon Maturzystów, Drzwi Otwarte, Targi Pracy, Targi Edukacyjne, XV Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, Dziewczyny na Politechniki.

7 Konwent 23 listopada 2012 roku odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Politechniki Poznańskiej, organu doradczego, mającego wspierać działania Uczelni. Gospodarzem spotkania był prof. dr hab. inż. Adam Hamrol Rektor Politechniki Poznańskiej, który gościł członków Konwentu w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Uczelni Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Społeczność akademicka Politechniki Poznańskiej korzysta z usług oferowanych przez AIP, który prowadzi doradztwo z podstaw przedsiębiorczości, zakładania firm (również typu spin-off, spin-out), pozyskiwania funduszy unijnych oraz oferuje wiele szkoleń specjalistycznych m.in. z BHP dla kierownictwa, controlingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, podstaw księgowości. 2. KSZTAŁCENIE 2.1. Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia W roku akademickim 2011/2012 na dziesięciu wydziałach Politechniki Poznańskiej, prowadzono 26 kierunków studiów (Tablica 2, Wykres 1). Kształcono na nich łącznie studentów. Podstawową formą studiów były studia stacjonarne (dzienne), na których studiowało osób. Wśród nich było 36 cudzoziemców. Na studiach niestacjonarnych kształciło się studentów, wśród nich 16 cudzoziemców. W roku 2011 spośród kandydatów przyjęto na studia osób, w tym: na studia stacjonarne I stopnia, na studia stacjonarne II stopnia (z tego osób na semestr letni), na studia niestacjonarne I stopnia, 678 na studia niestacjonarne II stopnia. W ramach studiów prowadzonych w języku angielskim, w roku akademickim 2011/2012 na PP studiuje: 2 studentów obcokrajowców na studiach I stopnia (Kamerun, Arabia Saudyjska); 35 studentów obcokrajowców na studiach II stopnia (Indie, Kamerun, Turcja, Syria, Ukraina, Arabia Saudyjska, Peru, Bangladesz, Palestyna, Meksyk, Afganistan, Iran, Francja, Rumunia, Portugalia, Hiszpania). Podobnie jak w roku ubiegłym, w procesie rekrutacji w roku 2010 na studia stacjonarne i niestacjonarne wykorzystano system elektronicznej rejestracji kandydatów.

8 / / / / /2012 studia stacjonarne studia niestacjonarne Wykres 1 Liczba studentów Politechniki Poznańskiej w latach 2007/ /12 W minionym roku wydano dyplomów magistra, magistra inżyniera i inżyniera, w tym: 280 na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich, na studiach stacjonarnych I stopnia, 981 na studiach stacjonarnych II stopnia, 4 na niestacjonarnych jednolitych studiach magisterskich, 412 na studiach niestacjonarnych I stopnia, 802 na studiach niestacjonarnych II stopnia. Wykaz absolwentów z roku 2011 zamieszczany jest w dodatku do Biuletynu inauguracyjnego PP.

9 Tablica 2 Liczba studentów Politechniki Poznańskiej w latach 2007/ /12 9 Architektury Wydział Budownictwa i Inż. Środowiska Budowy Maszyn i Zarządzania Elektroniki i Telekomunikacji Elektryczny Fizyki Technicznej Informatyki Inżynierii Zarządzania Maszyn Roboczych i Transportu Technologii Chemicznej Uczelnia 2007/ / / / /2012 Kierunek stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne architektura i urbanistyka edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych budownictwo inżynieria środowiska inżynieria biomedyczna 65 0 inżynieria materiałowa matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika zarządzanie i inżynieria produkcji elektronika i telekomunikacja techniczne zastosowania Internetu automatyka i robotyka energetyka elektrotechnika informatyka matematyka edukacja techniczno-informatyczna fizyka techniczna automatyka i robotyka (automatyka i zarządzanie) informatyka bioinformatyka inżynieria bezpieczeństwa logistyka zarządzanie (zarządzanie i marketing) mechanika i budowa maszyn transport inżynieria chemiczna i procesowa ochrona środowiska technologia chemiczna technologie ochrony środowiska Razem

10 Studia doktoranckie W roku akademickim 2011/2012 słuchaczami studiów doktoranckich było 558 osób, wśród nich 1 cudzoziemiec (Tablica 3, Wykres 2). Stypendium doktoranckie pobierało 334 doktorantów / / / / /2012 studia stacjonarne studia niestacjonarne liczba stypendiów Wykres 2 Liczba słuchaczy studiów doktoranckich w latach 2007/ /12 Tablica 3 Liczba słuchaczy studiów doktoranckich w latach 2007/ /12 Liczba słuchaczy studiów doktoranckich Wydział 2007/ / / / /12 stacjonarnych niestacjonarnych stacjonarnych niestacjonarnych stacjonarnych niestacjonarnych stacjonarnych niestacjonarnych stacjonarnych niestacjonarnych Budownictwa i Inżynierii Środowiska Budowy Maszyn i Zarządzania Elektroniki i Telekomunikacji Elektryczny Fizyki Technicznej Informatyki i Zarządzania Informatyki Inżynierii Zarządzania Maszyn Roboczych i Transportu Technologii Chemicznej Razem Liczba stypendiów

11 Studia podyplomowe Według stanu na 31 grudnia 2011 roku w studiach podyplomowych na Politechnice Poznańskiej uczestniczyło słuchaczy (Tablica 4, Wykres 3). Studia ukończyło w tym okresie 929 osób. Tablica 4 Liczba słuchaczy studiów podyplomowych w latach 2007/ /12 Wydział Nazwa studiów 2007/ / / / /2012 Architektury Planowanie przestrzenne Budownictwa i Inżynierii Środowiska Budowy Maszyn i Zarządzania Elektroniki i Telekomunikacji Elektryczny Fizyki Technicznej Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena energetyczna budynków Chłodnictwo i klimatyzacja Ogrzewnictwo, ciepłownictwo z audytingiem energetycznym Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków Komputerowo wspomagane projektowanie technologii mechanicznej Konstrukcja form wtryskowych i narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych Menadżer eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa i higieny pracy Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie Optymalizacja technologii i sterowania procesami produkcyjnymi oraz prognozowanie i zapewnienie jakości w odlewnictwie Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy Technika współrzędnościowa i pomiary błędów kształtu Techniki komputerowe w produkcji Zarządzanie jakością w teorii i praktyce Projektowanie i utrzymanie nowoczesnych sieci teleinformatycznych dla 21 profesjonalistów Metody informacyjne w mechatronice Nowoczesne techniki w projektowaniu, budowie i eksploatacji sieci dystrybucyjnych oraz instalacji elektrycznych Odnawialne źródła energii. Współpraca systemem elektroenergetycznym. Pomiary. Badania Zarządzanie w elektrotechnice i elektroenergetyce Edukacja pedagogiczno-dydaktyczna w obszarze wiedzy technicznej

12 12 Informatyki Inżynierii Zarządzania Maszyn Roboczych i Transportu Przemysłowe systemy robotyki i automatyki Sieci komputerowe i aplikacje internetowe Systemy automatyki i robotyki Systemy baz danych Bezpieczeństwo i higiena pracy Doradztwo zawodowe Kompetencje edukacyjne w obszarze przedmiotów politechnicznych Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką Podyplomowe Studia Menedżerskie Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym Studium organizacji i zarządzania instytucjami oświatowymi Studium zarządzania jakością i konkurencyjnością przedsiębiorstw Technika z wychowaniem komunikacyjnym Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w konkurencyjnej gospodarce Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi Informatyka z technologią informacyjną Podstawy rzeczoznawstwa w technice samochodowej Technika z wychowaniem komunikacyjnym Uczelnia Razem liczba słuchaczy / / / / / liczba studiów liczba słuchaczy liczba studiów Wykres 3 Liczba słuchaczy i studiów podyplomowych w latach 2007/ /12

13 Projekty strukturalne w zakresie dydaktyki Era inżyniera. Rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej Od 2008 roku studenci i pracownicy Politechniki Poznańskiej mogą brać udział w zadaniach realizowanych w ramach projektu Era inżyniera współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym czasie projektem zostało objętych ponad osób, w tym w roku akademickim 2011/2012 ok Najwięcej studentów (łącznie osób) skorzystało z zajęć dodatkowych z matematyki i fizyki. W ramach projektu uruchomiono specjalności Silniki lotnicze i Transport lotniczy na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu oraz rekrutowano studentów na kierunki Energetyka oraz Mechatronika. W 2010 roku uruchomiono specjalność Structural Engineering prowadzoną w całości w języku angielskim. Dużym zainteresowaniem studentów cieszą się także warsztaty umiejętności miękkich oraz trzymiesięczne staże studenckie (502 osoby odbyły staże, w 2012 roku zrekrutowano 297 stażystów). Średnio 40% stażystów otrzymało propozycję dalszej współpracy z pracodawcą, u którego realizowany był staż. Całkowity budżet projektu wynosi 32,7 mln zł. Kierunki zamawiane Politechnika Poznańska od roku akademickiego 2008/2009 realizuje projekty związane z zamawianiem kształcenia. Są to: Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych pilotaż, Poddziałanie Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, na kierunkach: Budownictwo oraz Inżynieria środowiska (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska), Elektrotechnika (Wydział Elektryczny), Mechanika i budowa maszyn specjalność informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania). Całkowity budżet projektu wynosi 1,6 mln zł, zakończenie projektu nastąpiło w marcu 2012 r. Rozwój i doskonalenie kształcenia na Politechnice Poznańskiej w zakresie technologii informatycznych i ich zastosowań w przemyśle. W projekcie uczestniczą 354 osoby z tego 186 na II stopniu i 168 na I stopniu studiów stacjonarnych. Całkowity budżet projektu wynosi 5,03 mln zł. projekty POKL w ramach Priorytetu IV: Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie 4.1.: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy:

14 14 - Mechanika i Budowa Maszyn kierunkiem Twoich sukcesów na Wydziałach: Budowy Maszyn i Zarządzania oraz Maszyn Roboczych i Transportu. Całkowity budżet projektu wynosi 3 mln zł.; - Kadra dla potrzeb nanoinżynierii materiałowej na Wydziałach: Fizyki Technicznej oraz Budowy Maszyn i Zarządzania. Całkowity budżet projektu wynosi 3,2 mln zł. od roku akademickiego 2011/2012 realizowane są projekty POKL w ramach Priorytetu IV: Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie 4.1.: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy: - Energetyka dla energicznych na Wydziale Elektrycznym. Całkowity budżet projektu wynosi ok. 2 mln zł, -,,Inżynier fizyk dla innowacyjnych technologii na Wydziale Fizyki Technicznej. Całkowity budżet projektu wynosi ok. 2 mln zł. oraz Poddziałanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni: - Kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy na Wydziale Elektrycznym i Wydziale Informatyki. Całkowity budżet projektu wynosi ,00 mln zł. Dla uczestników ostatniego z tych projektów, osób pracujących i bezrobotnych dedykowane są cztery nowe studia podyplomowe: Diagnostyka i monitoring urządzeń wysokiego napięcia pracujących w systemie elektroenergetycznym Technika świetlna, Odnawialne źródła energii. Technologie. Projektowanie. Finansowanie, Inżynieria Oprogramowania. Jednocześnie w ramach projektu realizowane są specjalistyczne szkolenia: obsługa oprogramowania AutoCAD, zarządzanie projektem UE, technika świetlna na poziomie podstawowym, technika świetlna na poziomie zaawansowanym, pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań, ocena projektu architektonicznego za pomocą metody ATAM, zarządzania przedsięwzięciem z wykorzystaniem metodyki XPrince, zarządzanie przedsięwzięciem z wykorzystaniem metodyki SCRUM. W ramach projektu realizowane są częściowo płatne studia podyplomowe i bezpłatne specjalistyczne szkolenia, w których wsparciem zostanie objętych 608 osób. Politechnika Poznańska od roku akademickiego 2012/2013 otrzymała dofinansowanie dla projektu Energetyka z przyszłością na kierunku Energetyka na Wydziale Elektrycznym ( kierunek zamawiany ).

15 15 Na wszystkich kierunkach zamawianych najlepsi studenci otrzymują stypendia w wysokości do 1000 zł miesięcznie. Natomiast wszyscy studenci biorący udział w tych projektach realizują uatrakcyjniony plan studiów, obejmujący między innymi: dodatkowe zajęcia, spoza programu studiów, zajęcia wyrównawcze, uczestnictwo w stażach realizowanych w firmach, udział w wykładach prowadzonych przez ekspertów krajowych i zagranicznych, wyjazdy do zakładów pracy w kraju i zagranicą, zwiedzanie imprez targowych w kraju i zagranicą, udział w certyfikowanych kursach, szkoleniach. Wiedza dla gospodarki Celem projektu, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jest dostosowanie oferty kształcenia Politechniki Poznańskiej do oczekiwań potencjalnych pracodawców, rynku pracy oraz wymagań gospodarki opartej na wiedzy poprzez poprawienie jakości kształcenia. Łącznie w ramach projektu wsparcie uzyska 780 studentów. Projekt Wiedza dla gospodarki zrealizował już znaczną część działań ujętych w harmonogramie, wśród których znalazły się: otwarcie czterech nowych kierunków studiów drugiego stopnia: Inżynieria chemiczna i procesowa, Zarządzanie (rekrutacja 2009/2010, 2010/2011), Logistyka, Inżynieria bezpieczeństwa (rekrutacja 2010/2011, 2011/2012); realizacja staży dla 120 studentów i absolwentów Wydziału Technologii Chemicznej i Wydziału Inżynierii Zarządzania; 9 spotkań panelowych z pracodawcami; 66 wykłady i warsztaty z udziałem pracodawców; 3 edycje Targów Pracy; 4 wykłady otwarte z udziałem wybitnych naukowców. Ponadto w ramach projektu studenci otrzymują podręczniki przygotowane do każdego przedmiotu, a także mają okazję uczestniczyć w dodatkowych kursach i szkoleniach. Dzięki projektowi udało się również wyposażyć pracownie i laboratoria Politechniki Poznańskiej w nowy sprzęt komputerowy i nowoczesne oprogramowanie. Całkowity budżet projektu wynosi 12,1 mln zł.

16 3. BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE Finansowanie badań Sumarycznie nakłady na działalność naukowo-badawczą w roku 2011 wyniosły 63,9 mln zł, z tego 26,5% na działalność statutową i badania własne (Tablica 6, Wykres 5). Tablica 6 Nakłady na działalność naukowo-badawczą Politechniki Poznańskiej w roku 2011 Rodzaj działalności Liczba tematów/projektów Nakłady (tys. zł) Działalność statutowa Badania własne Projekty własne i rozwojowe (granty) Prace umowne (JGN) oraz usługi badawcze Programy międzynarodowe Prace dla odbiorców zagranicznych Projekty celowe Projekty zamawiane Łącznie Prowadzono 241 tematów badawczych w ramach działalności statutowej na ogólną kwotę ponad 16 mln zł oraz 74 tematy badawcze w ramach badań własnych na kwotę ok. 643 tys. zł. Realizowano 164 projekty: 123 własne, 31 promotorskich, 10 habilitacyjnych i 25 rozwojowych na łączną kwotę ok. 10 mln zł. Realizowano także 15 projektów celowych na kwotę 1,8 mln zł / / / / /2012 nakłady (tys. zł) Wykres 5 Nakłady na działalność naukowo-badawczą Politechniki Poznańskiej w latach

17 17 W ramach Programów Unii Europejskiej oraz innych programów międzynarodowych realizowano 20 projektów o nakładach w wysokości 5,0 mln zł, w tym: 14 projektów w ramach 7 Programu Ramowego; 2 w ramach akcji COST; 2 w ramach programu edukacyjnego Leonardo da Vinci; 1 w ramach programu Inicjatywa EUREKA; 1 w ramach współpracy PL USA Publikacje, patenty i konferencje naukowe W wyniku działalności naukowej prowadzonej przez pracowników Uczelni w roku 2011 m.in. opublikowano 374 artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej, 35 książek w języku angielskim i 96 książek w wydawnictwach krajowych (Tablica 7). Tablica 7 Liczba publikacji pracowników Politechniki Poznańskiej w roku 2010 Lp. Wydział Rodzaj publikacji Mon. i podr. aut. w j. ang. Mon. i podr. aut. w j. in. niż ang. Publ. w czas. wyróż. przez Journal Citation Report Rozdz. w mon. i podr. autor. w j. ang. Roz. w mon. i podr. autor. w j. in. niż ang. Publ. w czas. rec. wym. w wykazie ministra Publ. w in. recen. czasop. Publ. w czas. i zesz. lokal. Ref. wyd. w mat. kon. międz. Ref. wydr. w mat. konf. kraj. Poz. pop.-nauk. i popularyz. 1 Architektury 2 Budownictwa i Inżynierii Środowiska 3 Budowy Maszyn i Zarządzania 4 Elektroniki i Telekomunikacji 5 Elektryczny 6 Fizyki Technicznej 7 Informatyki 8 Inżynierii Zarządzania 9 Maszyn Roboczych i Transportu 10 Technologii Chemicznej RAZEM Pracownicy Uczelni aktywnie uczestniczyli w konferencjach naukowych, wzięło w nich udział 775 osób (w tym 310 osób w konferencjach międzynarodowych). W materiałach konfe-

18 18 rencyjnych opublikowano referatów i komunikatów, w tym 713 w materiałach konferencji międzynarodowych oraz 585 w materiałach konferencji krajowych. Rezultatem prowadzonych prac badawczych było m.in. uzyskanie w minionym roku akademickim 52 patenty i skierowano do Urzędu Patentowego 82 zgłoszenia patentowe. 4. KADRY 4.1. Zatrudnienie Według stanu na 1 czerwca 2012 r. Politechnika Poznańska zatrudniała ogółem osoby (w przeliczeniu na pełne etaty 2 178), w tym nauczycieli akademickich (Tablica 8, Wykres 6). Tablica 8 Zatrudnienie w Politechnice Poznańskiej w latach 2007/ /12 Grupa prac. Rok akad. 2007/ / / / /12 Nauczyciele akademiccy w tym finansowani z projektów prof. zw prof. nadzw w tym prof. PP docenci adiunkci z habilitacją Adiunkci starsi wykładowcy Wykładowcy Asystenci Inni Prac. niebędący naucz. akad w tym finansowani z projektów naukowo-techniczni służba biblioteczna ekonomiczno-administr Obsługa Razem

19 / / / / /2012 nauczyciele akademiccy prac. niebędący naucz. akad. razem Wykres 6 Zatrudnienie w Politechnice Poznańskiej w latach 2006/ / Przejścia na emeryturę W minionym roku akademickim, w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego odeszło z Uczelni 21 nauczycieli akademickich, w tym: 1) profesorowie tytularni: prof. dr hab. Bolesław Jurkowski; 49 lat pracy zawodowej (w tym 28 lat pracy w PP); specjalista w dyscyplinach: inżynieria materiałowa, budowa i eksploatacja maszyn; Doktor Honoris Causa Instytutu Metalopolimerów Białoruskiej Akademii Nauk; kierownik Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy w Instytucie Technologii Maszyn w latach ; odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej; prof. dr hab. inż. Zenon Łukaszewski; 48 lat pracy zawodowej i pracy w PP; specjalista w dyscyplinach: nauki chemiczne, inżynieria i ochrona środowiska; członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej w latach ; dziekan Wydziału Technologii Chemicznej w latach ; kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej i Ogólnej Instytutu Chemii i Elektrochemii Technicznej w latach ; odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi; Medalem Komisji Edukacji Narodowej; prof. dr hab. inż. arch. Hanka Zaniewska; 48 lat pracy zawodowej (w tym 10 lat pracy w PP); specjalistka w dyscyplinie architektura i urbanistyka; dyrektor Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego w latach ; odznaczona między innymi Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej;

20 20 2) profesorowie PP: dr hab. Jarosław Morchało; 46 lat zawodowej i pracy w PP; specjalista w dyscyplinie matematyka, w zakresie planowania przestrzennego oraz urbanistyki; zastępca dyrektora Instytutu Matematyki w latach ; kierownik Zakładu Równań Różniczkowych i Funkcyjnych Instytutu Matematyki w latach ; kierownik Zakładu Zastosowań Matematyki w Instytucie Matematyki w latach ; odznaczony między innymi Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji edukacji Narodowej; dr hab. Ryszard Nazar; 46 lat pracy zawodowej i pracy w PP; specjalista w dyscyplinach organizacja i zarządzanie, nauki filozoficzne; odznaczony między innymi Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, dwukrotnie Medalem Komisji Edukacji Narodowej; dr hab. Małgorzata Przyłęcka; 45 lat pracy zawodowej (w tym 35 lat pracy w PP); specjalistka w dyscyplinach: Inżynieria materiałowa, budowa i eksploatacja maszyn; kierownik Zakładu Obróbki Cieplnej i Spawalnictwa w Instytucie Inżynierii Materiałowej w latach ; odznaczona między innymi Medalem Komisji Edukacji Narodowej; dr hab. inż. Wacław Szyc; 48 lat pracy zawodowej (w tym 45 lat pracy w PP); specjalista w dyscyplinie mechanika; dyrektor Instytutu Mechaniki Stosowanej w latach ; odznaczony między innymi Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej; 3) adiunkci: dr Tomasz Kopczyński, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej; dr inż. Krzysztof Lange, Katedra Systemów Telekomunikacyjnych i Optoelektroniki; dr inż. Janusz Rabiega, Katedra Techniki Cieplnej; 4) docenci: dr Małgorzata Dobielińska, Instytut Inżynierii Materiałowej; dr inż. Piotr Maluśkiewicz, Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn; 5) starsi wykładowcy: dr inż. Arkadiusz Barczak, Instytut Silników Spalinowych i Transportu; dr inż. Marek Bielecki, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej; dr Marian Dawidowski, Instytut Matematyki; mgr inż. Jan Dmochowski, Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości; mgr Edmund Kamiński, Studium Języków Obcych; dr Czesław Prętki, Instytut Matematyki; dr Władysława Urbańska, Instytut Matematyki; mgr Wacław Urbański, Studium Języków Obcych;

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011

Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011 Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011 STUDIA WIECZOROWE I ZAOCZNE W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ Studia niestacjonarne przeznaczone są w zasadzie dla osób pracujących

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 KANCLERZA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 2 lutego 2016 r. znak DA /16

KOMUNIKAT NR 1 KANCLERZA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 2 lutego 2016 r. znak DA /16 KOMUNIKAT NR 1 KANCLERZA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 2 lutego 2016 r. znak DA3.021-1/16 w sprawie wyborów w obwodzie wyborczym OW-2 Działając na podstawie ust. 2 pkt 3 rozdziału

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kolegium Dziekańskie Dziekan: dr hab. inż. Adam Czornik prof. nzw w Pol. Śl. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA Politechnika Poznańska ponad 90 lat tradycji Dlaczego warto studiować na Politechnice Poznańskiej? WIEDZA Czyli to, co najcenniejszego może przekazać Wam Uczelnia. Wiedza na Politechnice

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej realizowanych od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Kierunki studiów prowadzone w Warszawie Kierunek ADMINISTRCAJA Administacji i Nauk Społecznych 6 semestrów 4 semestry Bez

Bardziej szczegółowo

Rejestr Studenckich Kół Naukowych Politechnika Poznańska

Rejestr Studenckich Kół Naukowych Politechnika Poznańska Lp. Nr ewid. Rejestr Studenckich Kół Naukowych Politechnika Poznańska Nazwa Koła Naukowego Jednostki Uwagi 1. 1 Centrum Promocji Inżynierów Instytut Inżynierii Zarządzania 2. 2 Ergonomii Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi

KOMUNIKAT Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi KOMUNIKAT Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia 13.06.2016 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone przez Politechnikę Łódzką w roku akademickim 2016/2017 Komunikat opracowany został

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej POLITECHNIKA ÓDZKA INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej 2004 INFORMACJI O ZASADACH REKRUTACJI, STUDIACH I LIMITACH PRZYJÊÆ UDZIELA ORAZ DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ HISTORIA 1995 uruchomienie kierunku Informatyka na WE 2001 powstanie Wydziału Informatyki i Zarządzania 2001 uruchomienie makrokierunku Automatyka i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska zaprasza na studia!

Politechnika Śląska zaprasza na studia! Politechnika Śląska zaprasza na studia! Historia Politechnika Śląska została utworzona 24 maja 1945 r. Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 29 października 1945 r. Naukę na czterech wydziałach

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi

KOMUNIKAT Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi KOMUNIKAT Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia 15.06.2015 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone przez Politechnikę Łódzką w roku akademickim 2015/2016 Komunikat opracowany został

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018

Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018 Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018 Kierunki studiów prowadzone w Warszawie Kierunek ADMINISTRCAJA Administacji i Nauk Społecznych 6 semestrów 4 semestry Bez specjalności Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę uczelni, które od nowego roku akademickiego będą realizować program kierunków zamawianych - strategicznych dla gospodarczego rozwoju Polski. W tym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-31/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr R-31/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 czerwca 2014 r. Zarządzenie Nr R-31/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA NIESTACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE Administacji i Nauk Społecznych Kierunek ADMINISTRCAJA Czas trwania 6 semestrów 4 semestry Specjalności Bez specjalności Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Uchwały Senatu Politechniki Poznańskiej Kadencja 2008-2012

Uchwały Senatu Politechniki Poznańskiej Kadencja 2008-2012 Data Nr Prot. Nr Uchw. 24.09.08 I/2008 1 24.09.08 I/2008 2 24.09.08 I/2008 3 24.09.08 I/2008 4 Uchwały Senatu Politechniki Poznańskiej Kadencja 2008-2012 T r e ś ć Zatwierdzenie sprawozdania rektora z

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r. Rb-D.0201-1-17/15 ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY http://www.mechaniczny.p.lodz.pl. 20 min. 3300,00 zł 2 prof. dr hab. inż. Andrzej Gołąbczak

WYDZIAŁ MECHANICZNY http://www.mechaniczny.p.lodz.pl. 20 min. 3300,00 zł 2 prof. dr hab. inż. Andrzej Gołąbczak Szczegółowe informacje dotyczące oferty studiów podyplomowych na rok akademicki 2015/2016 znajdują się na stronach internetowych poszczególnych Wydziałów naszej Uczelni Informacja na tej stronie nie jest

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki kolejnej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad 22

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ zasady uczestnictwa w projekcie Kierunki zamawiane co to oznacza? Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jednostka wykonawcza Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016 Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5 IMiR Inżynieria Akustyczna opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. WNIOSEK 1 Nr../ 2011

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. WNIOSEK 1 Nr../ 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IV: Działanie 4.1: Szkolnictwo wyższe i nauka Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Program Studium Doktoranckiego WEEIiA Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej

Program Studium Doktoranckiego WEEIiA Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej 1 I. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Nazwa programu Obszar wiedzy, dziedzina nauki i dyscyplina naukowa Forma studiów Studia Doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki tegorocznej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad

Bardziej szczegółowo

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały:

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: 4 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: Nr 339 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału Wydziału Ekonomii i Zarządzania,

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości rozwoju biur karier w praktyce- Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt:

Nowe możliwości rozwoju biur karier w praktyce- Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt: Nowe możliwości rozwoju biur karier w praktyce- Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt: Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej zarządzanie Uczelnią, nowoczesna

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wydziałach, kierunkach, rodzajach studiów oraz specjalnościach w Politechnice Łódzkiej 2008/2009

INFORMACJA o wydziałach, kierunkach, rodzajach studiów oraz specjalnościach w Politechnice Łódzkiej 2008/2009 INFORMACJA o wydziałach, kierunkach, rodzajach studiów oraz specjalnościach w Politechnice Łódzkiej 2008/2009 Informacji o zasadach rekrutacji, studiach i limitach przyjęć udziela oraz dokumenty na wszystkie

Bardziej szczegółowo

prof. Andrzej Materka

prof. Andrzej Materka prof. Andrzej Materka Prezentacja kandydata na stanowisko rektora PŁ Spotkanie przedwyborcze, 27 marca 2008 Plan prezentacji Wykształcenie i droga zawodowa Osiągnięcia w Politechnice Łódzkiej Politechnika

Bardziej szczegółowo

Seminarium Rankingowe. Sesja I. Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność

Seminarium Rankingowe. Sesja I. Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność Seminarium Rankingowe Sesja I Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność Jak czytać Ranking? 100 punktów oznacza najlepszy wynik w ramach danego kryterium Wyniki pozostałych uczelni

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW. AGH Kraków, dn r.

Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW. AGH Kraków, dn r. Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW AGH Kraków, dn. 22.06.2009r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z trzech programów operacyjnych wdrażanych

Bardziej szczegółowo

Ocena kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa dokonana przez PKA. Ryszard Parkitny

Ocena kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa dokonana przez PKA. Ryszard Parkitny Ocena kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa dokonana przez PKA Ryszard Parkitny Podstawa oceny 1. Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2016r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA Lp. Adresat 1. Prof. dr hab. inż. Jan AWREJCEWICZ Kierownik Katedry Automatyki i Biomechaniki Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3 6/2017 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 29 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3 6/2017 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 29 czerwca 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 3 6/2017 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH Zespół Opracował Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Sprawdził Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

OFERTA KSZTAŁCENIA TECHNOLOGIE W POZYTYWNYM KLIMACIE. www.put.poznan.pl. Mechatronika. Architektura i Urbanistyka. Inżynieria materiałowa

OFERTA KSZTAŁCENIA TECHNOLOGIE W POZYTYWNYM KLIMACIE. www.put.poznan.pl. Mechatronika. Architektura i Urbanistyka. Inżynieria materiałowa OFERTA TECHNOLOGIE W POZYTYWNYM KLIMACIE KSZTAŁCENIA Architektura i Urbanistyka Inżynieria materiałowa Mechatronika Energetyka Inżynieria bezpieczeństwa Informatyka Fizyka techniczna Automatyka i robotyka

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK Załącznik nr 1 do uchwały Nr 13 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK 1 Do zajmowania stanowisk naukowo-dydaktycznych w Uniwersytecie niezbędne są udokumentowane osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska Uczelnia przyjazna i prestiżowa. Stawiam na ludzi. Stawiam na rozwój

Politechnika Śląska Uczelnia przyjazna i prestiżowa. Stawiam na ludzi. Stawiam na rozwój Politechnika Śląska 2016-2020 Uczelnia przyjazna i prestiżowa. Stawiam na ludzi. Stawiam na rozwój Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk Priorytety Ludzie Przyjazna atmosfera Rozwój i prestiż Transfer technologii

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Akademia Techniczna

Wojskowa Akademia Techniczna Zarejestrowano 2017-03-02 10:06:15 przez Baranowski Waldemar wat\baranowswald 800000038635 Wojskowa Akademia Techniczna WEW/PRK/00011/2017 2017-03-02 Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im.

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego Sukces KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH 2008 pilotaŝ programu: wpłynęło 51

Bardziej szczegółowo

S-12 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich

S-12 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-9 Warszawa, al. Niepodległości Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej S-1 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do uchwały nr 405 Senatu UZ z dn. 28.05.2008r. Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studiach doktoranckich oraz ich formy w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik 4 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kierunek studiów: architektura i urbanistyka

Bardziej szczegółowo

Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studenta studiującego na kierunku zamawianym w ramach projektu Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: wysokości opłat usługi edukacyjne zwiąne z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Regulamin przyznawania doktoranckich stypendiów naukowych oraz stypendiów stażowych dla młodych doktorów (wprowadzony Zarządzeniem Rektora z dnia 28. 01. 2010 r. Nr 6/2010) przyznawanych ze środków projektu

Bardziej szczegółowo

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r. M O N I T O R Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-104/16 REKTORA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia kompetencji Prorektorów KUL Na podstawie 29 ust. 3 pkt 6 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie danych i dostarczanie informacji z systemów informatycznych OPI

Przetwarzanie danych i dostarczanie informacji z systemów informatycznych OPI Przetwarzanie danych i dostarczanie informacji z systemów informatycznych OPI w ramach projektu Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym (Pol-on). Z-ca Dyrektora OPI ds. utrzymania zasobów

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Powitanie Gości Serdecznie witamy na uroczystości nadania imienia profesora Mariana Cegielskiego sali wykładowej nr 28 w bud. D-1 Córkę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-18/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr R-18/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 maja 2016 r. Zarządzenie Nr R-18/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 20/ 2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 1 lipca 2016 r.

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 20/ 2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 1 lipca 2016 r. ZAR ZĄ D ZEN IE N r 20/ 2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców podejmujących i

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Elektrycznego w dn. 22.02.2010r.) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR

UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR z dnia 25 maja 2017r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2017r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu roku

P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu roku Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Kraków, dnia 03.07.2016 r. P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu 23.06.2016 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 69/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała nr 69/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. Uchwała nr 69/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2015/2016 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Matematyki i Informatyki PASJA TO SZUKANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE 30.01.1919 r. utworzono Wydział

Bardziej szczegółowo

Laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów w 2014 roku za 2013

Laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów w 2014 roku za 2013 1 Magnificencjo, Wielce Szanowni Goście, Z prawdziwą satysfakcją pragnę poinformować, że: rok zostali: Laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów w 2014 roku za 2013 Za wysoko ocenione osiągnięcia będące

Bardziej szczegółowo

Studia prowadzone są przez 3 Wydziały Politechniki Warszawskiej na nastepujących kierunkach i specjalnościach:

Studia prowadzone są przez 3 Wydziały Politechniki Warszawskiej na nastepujących kierunkach i specjalnościach: PEŁNE STUDIA INŻYNIERSKIE minima programowe razem i po latach 1+2 oraz latach 3+4 Program niestacjonarnych studiów inżynierskich prowadzonych w modelu zaocznych studiów przez Internet (model SPRINT) obejmuje

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej

Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej 24 czerwca 2013 r. Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 Odwróciliśmy

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009)

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009) Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009) W-01 Wydział Mechaniczny I-07 Instytut Inżynierii Materiałowej I-08 Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn I-10 Instytut Maszyn Przepływowych

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r.

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r. ... (pieczątka uczelni) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 05 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku środki z budżetów

Bardziej szczegółowo

Edukacja dualna Wydział Mechaniczny Politechnika Wrocławska. Prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak Prof. dr hab. inż.

Edukacja dualna Wydział Mechaniczny Politechnika Wrocławska. Prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak Prof. dr hab. inż. Edukacja dualna Wydział Mechaniczny Politechnika Wrocławska Prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak Prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski I Konferencja Edukacja Dualna EDUAL Gliwice, 06.03.2017 Transformacja

Bardziej szczegółowo

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 27/ 2015 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 29 czerwca 2015 r.

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 27/ 2015 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 29 czerwca 2015 r. ZAR ZĄ D ZEN IE N r 27/ 2015 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na

Bardziej szczegółowo

biologia biotechnologia

biologia biotechnologia Załącznik do uchwały nr 17 Senatu ZUT z dnia 26 marca 2012 r. Wykaz kierunków studiów, których ukończenie uprawnia kandydatów do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok Łączny plan finansowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na 2013 rok Toruń, czerwiec 2013 r. 2 Dział I. Rachunek zysków i strat plan 2013 wyszczególnienie [w tys. PLN] plan łączny 2013 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE realizuje projekt WZMOCNIENIE POTENCJAŁU PWSZ W KONINIE DROGĄ DO WZROSTU LICZBY ABSOLWENTÓW KIERUNKU O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE

STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja Studia I stopnia licencjackie 6 semestrów i studia II stopnia magisterskie 4 semestry Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 410 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku

Uchwała Nr 410 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku Uchwała Nr 410 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne

Rozdział I Informacje ogólne R E G U L A M I N zasad i trybu przyznawania stypendiów doktorantom i młodym doktorom w ramach projektu Kwalifikacje dla rynku pracy - Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy Rozdział I Informacje

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 66/2013/XXIII z 20 lutego 2013 r.

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 66/2013/XXIII z 20 lutego 2013 r. Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 66/2013/XXIII z 20 lutego 2013 r. w sprawie: przyjęcia Zasad przyjęć kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Politechnice

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. Uchwała nr 56/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2017/2018 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju Politechniki Częstochowskiej Numer Projektu: POKL.04.01.01 00 059/08

Plan rozwoju Politechniki Częstochowskiej Numer Projektu: POKL.04.01.01 00 059/08 Numer Projektu: POKL.04.01.01 00 059/08 Częstochowa, dn. 5 maja 2010 roku JAK POWSTAWAŁ PROJEKT VIII 2008 negocjacje umowy VII 2008 decyzja o dofinansowaniu IV 2008 złożenie wniosku o dofinansowanie III

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku Wydział Kierunek/specjalność studiów Kierownik studiów Adres studiów, numer telefonu Dni i godziny pracy sekretariatu SD Czas trwania studiów Forma studiów Opłata za studia doktoranckie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) Zał. nr 3 do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo