POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITECHNIKA POZNAŃSKA"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Sprawozdanie z działalności Politechniki Poznańskiej w roku akademickim 2011/2012 Poznań, czerwiec 2012

2 2 Prof. dr hab. inż. Adam Hamrol Rektor Politechniki Poznańskiej Sprawozdanie z działalności Politechniki Poznańskiej w roku akademickim 2011/ UCZELNIA 1.1. Strategia Uczelni Rok akademicki 2011/2012 był kolejnym rokiem, w którym władze i społeczność akademicka Politechniki Poznańskiej konsekwentnie realizowali założenia Strategii rozwoju Politechniki Poznańskiej do roku Dokument ten zawiera nie tylko cele strategiczne, ale także wizję Politechniki Poznańskiej, jako wiodącej nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami, uczelni akademickiej Sprawy organizacyjne Rok akademicki 2010/2011 był czwartym, ostatnim rokiem pracy kierownictwa Uczelni w składzie: rektor prof. dr hab. inż. Adam Hamrol, prorektorzy: ds. kształcenia dr hab. inż. Stefan Trzcieliński, prof. nadzw. PP; ds. nauki dr hab. inż. Aleksandra Rakowska, prof. nadzw. PP; ds. ogólnych prof. dr hab. inż. Karol Nadolny. Funkcję kanclerza pełnił dr inż. Janusz Napierała. Dążąc do usprawnienia działalności w administracji centralnej Uczelni wprowadzono zmiany organizacyjne, polegające m.in. na likwidacji Działu Technologii Informacyjnych i utworzeniu z jego zasobów Działu Obsługi i Eksploatacji oraz Działu Rozwoju Oprogramowania; Z dniem 1 października 2011 r. nowym Dyrektorem Biblioteki Politechniki Poznańskiej została mgr Małgorzata Furgał. W roku sprawozdawczym rektor wydał 39 zarządzeń, z których najważniejsze dotyczyły: wprowadzenia Regulaminów przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Poznańskiej oraz Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich; wprowadzenia Regulaminu podziału i gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych oraz Regulaminu Pracy; planów audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej na rok 2012; wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności w szkole wyższej; zawierania umów ze studentami studiów stacjonarnych;

3 3 wprowadzenia nazewnictwa kierunków studiów i specjalności oraz jednostek organizacyjnych w języku angielskim; zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony; wysokości wynagrodzenia za promotorstwo i recenzje; wysokości opłat za usługi dydaktyczne; okresowej oceny nauczycieli akademickich; zmian w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów Wydziały Strukturę, prowadzone kierunki studiów oraz posiadane uprawnienia do nadawania stopni naukowych wydziałów Uczelni przedstawia Tablica 1. Dążąc do usprawnienia działalności podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni podjęto m.in. następujące działania,: na Wydziale Architektury utworzono Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa (IAU); Katedrę Architektury Usługowej i Mieszkaniowej (KA) przekształcono w Zakład Architektury Usługowej i Mieszkaniowej (Z1) w Instytucie Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa; Zakład Historii Architektury i Urbanistyki (Z3) w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego przeniesiono, jako (Z2) do Instytutu Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa; Zakład Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (Z2) w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego przeniesiono, jako Zakład Urbanistyki (Z3) do Instytutu Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa; Zakład Techniki w Architekturze w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego zmienił numerację na (Z2); na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska zlikwidowano Zakłady Konstrukcji Metalowych (Z2) oraz Konstrukcji Żelbetowych (Z3) i utworzono z ich zasobów Zakład Konstrukcji Metalowych, Betonowych i Drewnianych (Z2). Dotychczasowe Zakłady Z4, Z5, Z6 i Z7 zmieniły numerację odpowiednio na Z3, Z4, Z5 i Z6; na Wydziale Fizyki Technicznej zmieniono nazwę Zakładu Fizyki Komputerowej i Półprzewodników (Z4) na Zakład Fizyki Komputerowej i Obliczeniowej (Z4) Senat akademicki W okresie od października 2011 r. do czerwca 2012 r. odbyło się 9 posiedzeń Senatu. Przedmiotem obrad były zagadnienia istotne dla całego szkolnictwa wyższego, ze szczególnym

4 4 uwzględnieniem problemów nurtujących społeczność akademicką naszej Uczelni. Działalność Senatu wspomagały, podobnie jak w latach ubiegłych, komisje senackie, przygotowując stosownie do swoich kompetencji projekty dokumentów i odpowiednie materiały informacyjne. Rezultatem pracy Senatu było m.in. podjęcie 40 uchwał oraz wyrażenie opinii związanych z funkcjonowaniem Politechniki Poznańskiej, szkolnictwa wyższego i całego systemu edukacji w kraju. Do ważniejszych spraw, którymi zajmował się Senat, należy zaliczyć: uchwalenia Statutu PP, Regulaminu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich oraz regulaminu studiów doktoranckich, uchwalenie Regulaminu studiów dla kierunków Bioinformatyka oraz Techniczne zastosowania Internetu, uchwalenie planu i przyjęcie sprawozdania finansowego Uczelni, przyjęcie sprawozdania z działalności naukowo-badawczej Uczelni, wprowadzenie zmian w Regulaminie Gospodarki Finansowej, powołanie Uczelnianej Komisji Wyborczej; określenie efektów kształcenia dla studiów prowadzonych na Politechnice Poznańskiej, uchwalenie Regulaminu studiów podyplomowych, wszczęcie postępowania o nadanie prof. dr. inż. Januszowi Rajskiemu tytułu doktora honoris causa PP; nadanie godności Zasłużony Profesor Politechniki Poznańskiej prof. Czesławowi Cemplowi; zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego, zatwierdzenie ordynacji wyborczej, przekształcenie kierunku studiów Zarządzanie w kierunek Inżynieria Zarządzania. W okresie sprawozdawczym Senat zaopiniował cztery wnioski o nadanie tytułu doktora honoris causa: Politechniki Białostockiej prof. Zenonowi Mrozowi, Politechniki Koszalińskiej prof. Michałowi Białce, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. Michałowi Kleiberowi, Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Marianowi P. Kaźmierkowskiemu.

5 5 Tablica 1 Wydziały Politechniki Poznańskiej stan na r. Lp. Wydział Jednostki Kierunki studiów 1. Architektury Budownictwa i Inżynierii Środowiska Budowy Maszyn i Zarządzania Elektroniki i Telekomunikacji 5. Elektryczny 6. Fizyki Technicznej 7. Informatyki Inżynierii Zarządzania Maszyn Roboczych i Transportu Technologii Chemicznej - Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego - Katedra Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych - Katedra Architektury Usługowej i Mieszkaniowej - Instytut Konstrukcji Budowlanych - Instytut Inżynierii Lądowej - Instytut Inżynierii Środowiska - Instytut Mechaniki Stosowanej - Instytut Technologii Mechanicznej - Instytut Inżynierii Materiałowej - Instytut Technologii Materiałów - Katedra Radiokomunikacji - Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych - Katedra Systemów Telekomunikacyjnych i Optoelektroniki - Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki - Instytut Elektroenergetyki - Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej - Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej - Instytut Matematyki - Instytut Fizyki - Katedra Inżynierii i Metrologii Kwantowej - Katedra Spektroskopii Optycznej - Instytut Informatyki - Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów - Katedra Inżynierii Komputerowej - Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki - Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości - Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego - Katedra Nauk Ekonomicznych - Pracownia Humanistyki i Komunikacji w Zarządzaniu - Pracownia Zarządzania i Systemów Informatycznych - Pracownia Integracji Europejskiej i Prawa Gospodarczego - Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych - Instytut Silników Spalinowych i Transportu - Katedra Techniki Cieplnej - Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn - Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej - Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej - architektura i urbanistyka - edukacji artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - budownictwo - inżynieria środowiska - inżynieria materiałowa - mechanika i budowa maszyn - mechatronika - zarządzanie i inżynieria produkcji - elektronika i telekomunikacja - techniczne zastosowania Internetu - automatyka i robotyka - elektrotechnika - energetyka - informatyka - matematyka - edukacja techniczno-informatyczna - fizyka techniczna - automatyka i robotyka - bioinformatyka (makrokierunek) - informatyka - inżynieria bezpieczeństwa - logistyka - zarządzanie - mechanika i budowa maszyn - transport - inżynieria chemiczna i procesowa - technologia chemiczna - technologie ochrony środowiska Uprawnienia doktorskie - doktor nauk: technicznych w zakresie: - architektury i urbanistyki technicznych w zakresie: - budownictwa - inżynierii środowiska technicznych w zakresie: - budowy i eksploatacji maszyn - inżynierii materiałowej - mechaniki technicznych w zakresie: - telekomunikacji technicznych w zakresie: - automatyki i robotyki - elektrotechniki fizycznych w zakresie: - fizyki technicznych w zakresie: - automatyki i robotyki - informatyki ekonomicznych w zakresie: - nauk o zarządzaniu technicznych w zakresie: - budowy i eksploatacji maszyn technicznych w zakresie: - budowy i eksploatacji maszyn - transport chemicznych w zakresie: - chemii - technologii chemicznej technicznych w zakresie: - technologii chemicznej Uprawnienia habilitacyjne - dr hab. nauk: - technicznych w zakresie: - budownictwa - inżynierii środowiska technicznych w zakresie: - budowy i eksploatacji maszyn - mechaniki technicznych w zakresie: - telekomunikacji technicznych w zakresie: - automatyki i robotyki - elektrotechniki fizycznych w zakresie: - fizyki technicznych w zakresie: - automatyki i robotyki - informatyki technicznych w zakresie: - budowy i eksploatacji maszyn - chemicznych w zakresie: - technologii chemicznej

6 Wydarzenia ogólnouczelniane Wśród licznych istotnych dat zapisanych na kartach historii Uczelni wymienić należy: 6 października 2011 r. uroczysta inauguracja roku akademickiego na PP oraz otwarcie Europejskiego Centrum Bioinformatyki i Genomiki. Centrum zlokalizowane jest w pomieszczeniach Biblioteki Technicznej i Centrum Wykładowo-Konferencyjnego; 24 października 2011 r. otwarcie filii Centrum Badawczo-Rozwojowego Samsung Electronics Polska. Centrum zlokalizowane jest w pomieszczeniach budynku Wydziału Elektrycznego; października 2011 r. konferencja organizowana pod egidą Unii Europejskiej Future Internet Week ; 5 grudnia 2011 r. otwarcie wystawy poświęconej prof. dr hab. Elżbiecie Frąckowiak z Wydziału Technologii Chemicznej laureatce nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; 8-9 grudnia 2011 r. XII Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju Uczelni Technicznych; 21 grudnia 2011 r. IX posiedzenie Wielkopolskiej Rady Trzydziestu. Politechnika Poznańska realizując zadania nie tylko w dziedzinie kształcenia młodzieży, ale także w zakresie wszechstronnego rozwoju człowieka udostępniła swoje podwoje interesującym projektom kulturalnym. Na terenie uczelni gościły między innymi wystawy: Pod znakiem modernizmu wernisaż fotografii poświęconej architekturze Brna autorstwa Libora Teplego; Stulecie odkrycia naukowego Machu Picchu wernisaż fotografii, wykład Ambasador Peru i Konsula Honorowego. W minionym roku akademickim miała miejsce uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Poznańskiej. 19 października 2011 roku ten zaszczytny tytuł otrzymał prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek, wybitny specjalista w dziedzinie automatyki i elektrotechniki w tym teorii sterowania oraz teorii systemów dynamicznych, inicjator nowatorskich badań naukowych w obszarze dyskretnych układów dynamicznych o wielu zmiennych niezależnych, układów osobliwych oraz dodatnich układów dynamicznych, dla których opracował kompleksowy model teoretyczny. W minionym roku akademickim Uczelnia organizowała i współorganizowała wiele cyklicznych imprez, takich jak: Salon Maturzystów, Drzwi Otwarte, Targi Pracy, Targi Edukacyjne, XV Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, Dziewczyny na Politechniki.

7 Konwent 23 listopada 2012 roku odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Politechniki Poznańskiej, organu doradczego, mającego wspierać działania Uczelni. Gospodarzem spotkania był prof. dr hab. inż. Adam Hamrol Rektor Politechniki Poznańskiej, który gościł członków Konwentu w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Uczelni Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Społeczność akademicka Politechniki Poznańskiej korzysta z usług oferowanych przez AIP, który prowadzi doradztwo z podstaw przedsiębiorczości, zakładania firm (również typu spin-off, spin-out), pozyskiwania funduszy unijnych oraz oferuje wiele szkoleń specjalistycznych m.in. z BHP dla kierownictwa, controlingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, podstaw księgowości. 2. KSZTAŁCENIE 2.1. Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia W roku akademickim 2011/2012 na dziesięciu wydziałach Politechniki Poznańskiej, prowadzono 26 kierunków studiów (Tablica 2, Wykres 1). Kształcono na nich łącznie studentów. Podstawową formą studiów były studia stacjonarne (dzienne), na których studiowało osób. Wśród nich było 36 cudzoziemców. Na studiach niestacjonarnych kształciło się studentów, wśród nich 16 cudzoziemców. W roku 2011 spośród kandydatów przyjęto na studia osób, w tym: na studia stacjonarne I stopnia, na studia stacjonarne II stopnia (z tego osób na semestr letni), na studia niestacjonarne I stopnia, 678 na studia niestacjonarne II stopnia. W ramach studiów prowadzonych w języku angielskim, w roku akademickim 2011/2012 na PP studiuje: 2 studentów obcokrajowców na studiach I stopnia (Kamerun, Arabia Saudyjska); 35 studentów obcokrajowców na studiach II stopnia (Indie, Kamerun, Turcja, Syria, Ukraina, Arabia Saudyjska, Peru, Bangladesz, Palestyna, Meksyk, Afganistan, Iran, Francja, Rumunia, Portugalia, Hiszpania). Podobnie jak w roku ubiegłym, w procesie rekrutacji w roku 2010 na studia stacjonarne i niestacjonarne wykorzystano system elektronicznej rejestracji kandydatów.

8 / / / / /2012 studia stacjonarne studia niestacjonarne Wykres 1 Liczba studentów Politechniki Poznańskiej w latach 2007/ /12 W minionym roku wydano dyplomów magistra, magistra inżyniera i inżyniera, w tym: 280 na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich, na studiach stacjonarnych I stopnia, 981 na studiach stacjonarnych II stopnia, 4 na niestacjonarnych jednolitych studiach magisterskich, 412 na studiach niestacjonarnych I stopnia, 802 na studiach niestacjonarnych II stopnia. Wykaz absolwentów z roku 2011 zamieszczany jest w dodatku do Biuletynu inauguracyjnego PP.

9 Tablica 2 Liczba studentów Politechniki Poznańskiej w latach 2007/ /12 9 Architektury Wydział Budownictwa i Inż. Środowiska Budowy Maszyn i Zarządzania Elektroniki i Telekomunikacji Elektryczny Fizyki Technicznej Informatyki Inżynierii Zarządzania Maszyn Roboczych i Transportu Technologii Chemicznej Uczelnia 2007/ / / / /2012 Kierunek stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne architektura i urbanistyka edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych budownictwo inżynieria środowiska inżynieria biomedyczna 65 0 inżynieria materiałowa matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika zarządzanie i inżynieria produkcji elektronika i telekomunikacja techniczne zastosowania Internetu automatyka i robotyka energetyka elektrotechnika informatyka matematyka edukacja techniczno-informatyczna fizyka techniczna automatyka i robotyka (automatyka i zarządzanie) informatyka bioinformatyka inżynieria bezpieczeństwa logistyka zarządzanie (zarządzanie i marketing) mechanika i budowa maszyn transport inżynieria chemiczna i procesowa ochrona środowiska technologia chemiczna technologie ochrony środowiska Razem

10 Studia doktoranckie W roku akademickim 2011/2012 słuchaczami studiów doktoranckich było 558 osób, wśród nich 1 cudzoziemiec (Tablica 3, Wykres 2). Stypendium doktoranckie pobierało 334 doktorantów / / / / /2012 studia stacjonarne studia niestacjonarne liczba stypendiów Wykres 2 Liczba słuchaczy studiów doktoranckich w latach 2007/ /12 Tablica 3 Liczba słuchaczy studiów doktoranckich w latach 2007/ /12 Liczba słuchaczy studiów doktoranckich Wydział 2007/ / / / /12 stacjonarnych niestacjonarnych stacjonarnych niestacjonarnych stacjonarnych niestacjonarnych stacjonarnych niestacjonarnych stacjonarnych niestacjonarnych Budownictwa i Inżynierii Środowiska Budowy Maszyn i Zarządzania Elektroniki i Telekomunikacji Elektryczny Fizyki Technicznej Informatyki i Zarządzania Informatyki Inżynierii Zarządzania Maszyn Roboczych i Transportu Technologii Chemicznej Razem Liczba stypendiów

11 Studia podyplomowe Według stanu na 31 grudnia 2011 roku w studiach podyplomowych na Politechnice Poznańskiej uczestniczyło słuchaczy (Tablica 4, Wykres 3). Studia ukończyło w tym okresie 929 osób. Tablica 4 Liczba słuchaczy studiów podyplomowych w latach 2007/ /12 Wydział Nazwa studiów 2007/ / / / /2012 Architektury Planowanie przestrzenne Budownictwa i Inżynierii Środowiska Budowy Maszyn i Zarządzania Elektroniki i Telekomunikacji Elektryczny Fizyki Technicznej Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena energetyczna budynków Chłodnictwo i klimatyzacja Ogrzewnictwo, ciepłownictwo z audytingiem energetycznym Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków Komputerowo wspomagane projektowanie technologii mechanicznej Konstrukcja form wtryskowych i narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych Menadżer eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa i higieny pracy Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie Optymalizacja technologii i sterowania procesami produkcyjnymi oraz prognozowanie i zapewnienie jakości w odlewnictwie Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy Technika współrzędnościowa i pomiary błędów kształtu Techniki komputerowe w produkcji Zarządzanie jakością w teorii i praktyce Projektowanie i utrzymanie nowoczesnych sieci teleinformatycznych dla 21 profesjonalistów Metody informacyjne w mechatronice Nowoczesne techniki w projektowaniu, budowie i eksploatacji sieci dystrybucyjnych oraz instalacji elektrycznych Odnawialne źródła energii. Współpraca systemem elektroenergetycznym. Pomiary. Badania Zarządzanie w elektrotechnice i elektroenergetyce Edukacja pedagogiczno-dydaktyczna w obszarze wiedzy technicznej

12 12 Informatyki Inżynierii Zarządzania Maszyn Roboczych i Transportu Przemysłowe systemy robotyki i automatyki Sieci komputerowe i aplikacje internetowe Systemy automatyki i robotyki Systemy baz danych Bezpieczeństwo i higiena pracy Doradztwo zawodowe Kompetencje edukacyjne w obszarze przedmiotów politechnicznych Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką Podyplomowe Studia Menedżerskie Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym Studium organizacji i zarządzania instytucjami oświatowymi Studium zarządzania jakością i konkurencyjnością przedsiębiorstw Technika z wychowaniem komunikacyjnym Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w konkurencyjnej gospodarce Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi Informatyka z technologią informacyjną Podstawy rzeczoznawstwa w technice samochodowej Technika z wychowaniem komunikacyjnym Uczelnia Razem liczba słuchaczy / / / / / liczba studiów liczba słuchaczy liczba studiów Wykres 3 Liczba słuchaczy i studiów podyplomowych w latach 2007/ /12

13 Projekty strukturalne w zakresie dydaktyki Era inżyniera. Rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej Od 2008 roku studenci i pracownicy Politechniki Poznańskiej mogą brać udział w zadaniach realizowanych w ramach projektu Era inżyniera współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym czasie projektem zostało objętych ponad osób, w tym w roku akademickim 2011/2012 ok Najwięcej studentów (łącznie osób) skorzystało z zajęć dodatkowych z matematyki i fizyki. W ramach projektu uruchomiono specjalności Silniki lotnicze i Transport lotniczy na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu oraz rekrutowano studentów na kierunki Energetyka oraz Mechatronika. W 2010 roku uruchomiono specjalność Structural Engineering prowadzoną w całości w języku angielskim. Dużym zainteresowaniem studentów cieszą się także warsztaty umiejętności miękkich oraz trzymiesięczne staże studenckie (502 osoby odbyły staże, w 2012 roku zrekrutowano 297 stażystów). Średnio 40% stażystów otrzymało propozycję dalszej współpracy z pracodawcą, u którego realizowany był staż. Całkowity budżet projektu wynosi 32,7 mln zł. Kierunki zamawiane Politechnika Poznańska od roku akademickiego 2008/2009 realizuje projekty związane z zamawianiem kształcenia. Są to: Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych pilotaż, Poddziałanie Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, na kierunkach: Budownictwo oraz Inżynieria środowiska (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska), Elektrotechnika (Wydział Elektryczny), Mechanika i budowa maszyn specjalność informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania). Całkowity budżet projektu wynosi 1,6 mln zł, zakończenie projektu nastąpiło w marcu 2012 r. Rozwój i doskonalenie kształcenia na Politechnice Poznańskiej w zakresie technologii informatycznych i ich zastosowań w przemyśle. W projekcie uczestniczą 354 osoby z tego 186 na II stopniu i 168 na I stopniu studiów stacjonarnych. Całkowity budżet projektu wynosi 5,03 mln zł. projekty POKL w ramach Priorytetu IV: Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie 4.1.: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy:

14 14 - Mechanika i Budowa Maszyn kierunkiem Twoich sukcesów na Wydziałach: Budowy Maszyn i Zarządzania oraz Maszyn Roboczych i Transportu. Całkowity budżet projektu wynosi 3 mln zł.; - Kadra dla potrzeb nanoinżynierii materiałowej na Wydziałach: Fizyki Technicznej oraz Budowy Maszyn i Zarządzania. Całkowity budżet projektu wynosi 3,2 mln zł. od roku akademickiego 2011/2012 realizowane są projekty POKL w ramach Priorytetu IV: Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie 4.1.: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy: - Energetyka dla energicznych na Wydziale Elektrycznym. Całkowity budżet projektu wynosi ok. 2 mln zł, -,,Inżynier fizyk dla innowacyjnych technologii na Wydziale Fizyki Technicznej. Całkowity budżet projektu wynosi ok. 2 mln zł. oraz Poddziałanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni: - Kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy na Wydziale Elektrycznym i Wydziale Informatyki. Całkowity budżet projektu wynosi ,00 mln zł. Dla uczestników ostatniego z tych projektów, osób pracujących i bezrobotnych dedykowane są cztery nowe studia podyplomowe: Diagnostyka i monitoring urządzeń wysokiego napięcia pracujących w systemie elektroenergetycznym Technika świetlna, Odnawialne źródła energii. Technologie. Projektowanie. Finansowanie, Inżynieria Oprogramowania. Jednocześnie w ramach projektu realizowane są specjalistyczne szkolenia: obsługa oprogramowania AutoCAD, zarządzanie projektem UE, technika świetlna na poziomie podstawowym, technika świetlna na poziomie zaawansowanym, pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań, ocena projektu architektonicznego za pomocą metody ATAM, zarządzania przedsięwzięciem z wykorzystaniem metodyki XPrince, zarządzanie przedsięwzięciem z wykorzystaniem metodyki SCRUM. W ramach projektu realizowane są częściowo płatne studia podyplomowe i bezpłatne specjalistyczne szkolenia, w których wsparciem zostanie objętych 608 osób. Politechnika Poznańska od roku akademickiego 2012/2013 otrzymała dofinansowanie dla projektu Energetyka z przyszłością na kierunku Energetyka na Wydziale Elektrycznym ( kierunek zamawiany ).

15 15 Na wszystkich kierunkach zamawianych najlepsi studenci otrzymują stypendia w wysokości do 1000 zł miesięcznie. Natomiast wszyscy studenci biorący udział w tych projektach realizują uatrakcyjniony plan studiów, obejmujący między innymi: dodatkowe zajęcia, spoza programu studiów, zajęcia wyrównawcze, uczestnictwo w stażach realizowanych w firmach, udział w wykładach prowadzonych przez ekspertów krajowych i zagranicznych, wyjazdy do zakładów pracy w kraju i zagranicą, zwiedzanie imprez targowych w kraju i zagranicą, udział w certyfikowanych kursach, szkoleniach. Wiedza dla gospodarki Celem projektu, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jest dostosowanie oferty kształcenia Politechniki Poznańskiej do oczekiwań potencjalnych pracodawców, rynku pracy oraz wymagań gospodarki opartej na wiedzy poprzez poprawienie jakości kształcenia. Łącznie w ramach projektu wsparcie uzyska 780 studentów. Projekt Wiedza dla gospodarki zrealizował już znaczną część działań ujętych w harmonogramie, wśród których znalazły się: otwarcie czterech nowych kierunków studiów drugiego stopnia: Inżynieria chemiczna i procesowa, Zarządzanie (rekrutacja 2009/2010, 2010/2011), Logistyka, Inżynieria bezpieczeństwa (rekrutacja 2010/2011, 2011/2012); realizacja staży dla 120 studentów i absolwentów Wydziału Technologii Chemicznej i Wydziału Inżynierii Zarządzania; 9 spotkań panelowych z pracodawcami; 66 wykłady i warsztaty z udziałem pracodawców; 3 edycje Targów Pracy; 4 wykłady otwarte z udziałem wybitnych naukowców. Ponadto w ramach projektu studenci otrzymują podręczniki przygotowane do każdego przedmiotu, a także mają okazję uczestniczyć w dodatkowych kursach i szkoleniach. Dzięki projektowi udało się również wyposażyć pracownie i laboratoria Politechniki Poznańskiej w nowy sprzęt komputerowy i nowoczesne oprogramowanie. Całkowity budżet projektu wynosi 12,1 mln zł.

16 3. BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE Finansowanie badań Sumarycznie nakłady na działalność naukowo-badawczą w roku 2011 wyniosły 63,9 mln zł, z tego 26,5% na działalność statutową i badania własne (Tablica 6, Wykres 5). Tablica 6 Nakłady na działalność naukowo-badawczą Politechniki Poznańskiej w roku 2011 Rodzaj działalności Liczba tematów/projektów Nakłady (tys. zł) Działalność statutowa Badania własne Projekty własne i rozwojowe (granty) Prace umowne (JGN) oraz usługi badawcze Programy międzynarodowe Prace dla odbiorców zagranicznych Projekty celowe Projekty zamawiane Łącznie Prowadzono 241 tematów badawczych w ramach działalności statutowej na ogólną kwotę ponad 16 mln zł oraz 74 tematy badawcze w ramach badań własnych na kwotę ok. 643 tys. zł. Realizowano 164 projekty: 123 własne, 31 promotorskich, 10 habilitacyjnych i 25 rozwojowych na łączną kwotę ok. 10 mln zł. Realizowano także 15 projektów celowych na kwotę 1,8 mln zł / / / / /2012 nakłady (tys. zł) Wykres 5 Nakłady na działalność naukowo-badawczą Politechniki Poznańskiej w latach

17 17 W ramach Programów Unii Europejskiej oraz innych programów międzynarodowych realizowano 20 projektów o nakładach w wysokości 5,0 mln zł, w tym: 14 projektów w ramach 7 Programu Ramowego; 2 w ramach akcji COST; 2 w ramach programu edukacyjnego Leonardo da Vinci; 1 w ramach programu Inicjatywa EUREKA; 1 w ramach współpracy PL USA Publikacje, patenty i konferencje naukowe W wyniku działalności naukowej prowadzonej przez pracowników Uczelni w roku 2011 m.in. opublikowano 374 artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej, 35 książek w języku angielskim i 96 książek w wydawnictwach krajowych (Tablica 7). Tablica 7 Liczba publikacji pracowników Politechniki Poznańskiej w roku 2010 Lp. Wydział Rodzaj publikacji Mon. i podr. aut. w j. ang. Mon. i podr. aut. w j. in. niż ang. Publ. w czas. wyróż. przez Journal Citation Report Rozdz. w mon. i podr. autor. w j. ang. Roz. w mon. i podr. autor. w j. in. niż ang. Publ. w czas. rec. wym. w wykazie ministra Publ. w in. recen. czasop. Publ. w czas. i zesz. lokal. Ref. wyd. w mat. kon. międz. Ref. wydr. w mat. konf. kraj. Poz. pop.-nauk. i popularyz. 1 Architektury 2 Budownictwa i Inżynierii Środowiska 3 Budowy Maszyn i Zarządzania 4 Elektroniki i Telekomunikacji 5 Elektryczny 6 Fizyki Technicznej 7 Informatyki 8 Inżynierii Zarządzania 9 Maszyn Roboczych i Transportu 10 Technologii Chemicznej RAZEM Pracownicy Uczelni aktywnie uczestniczyli w konferencjach naukowych, wzięło w nich udział 775 osób (w tym 310 osób w konferencjach międzynarodowych). W materiałach konfe-

18 18 rencyjnych opublikowano referatów i komunikatów, w tym 713 w materiałach konferencji międzynarodowych oraz 585 w materiałach konferencji krajowych. Rezultatem prowadzonych prac badawczych było m.in. uzyskanie w minionym roku akademickim 52 patenty i skierowano do Urzędu Patentowego 82 zgłoszenia patentowe. 4. KADRY 4.1. Zatrudnienie Według stanu na 1 czerwca 2012 r. Politechnika Poznańska zatrudniała ogółem osoby (w przeliczeniu na pełne etaty 2 178), w tym nauczycieli akademickich (Tablica 8, Wykres 6). Tablica 8 Zatrudnienie w Politechnice Poznańskiej w latach 2007/ /12 Grupa prac. Rok akad. 2007/ / / / /12 Nauczyciele akademiccy w tym finansowani z projektów prof. zw prof. nadzw w tym prof. PP docenci adiunkci z habilitacją Adiunkci starsi wykładowcy Wykładowcy Asystenci Inni Prac. niebędący naucz. akad w tym finansowani z projektów naukowo-techniczni służba biblioteczna ekonomiczno-administr Obsługa Razem

19 / / / / /2012 nauczyciele akademiccy prac. niebędący naucz. akad. razem Wykres 6 Zatrudnienie w Politechnice Poznańskiej w latach 2006/ / Przejścia na emeryturę W minionym roku akademickim, w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego odeszło z Uczelni 21 nauczycieli akademickich, w tym: 1) profesorowie tytularni: prof. dr hab. Bolesław Jurkowski; 49 lat pracy zawodowej (w tym 28 lat pracy w PP); specjalista w dyscyplinach: inżynieria materiałowa, budowa i eksploatacja maszyn; Doktor Honoris Causa Instytutu Metalopolimerów Białoruskiej Akademii Nauk; kierownik Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy w Instytucie Technologii Maszyn w latach ; odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej; prof. dr hab. inż. Zenon Łukaszewski; 48 lat pracy zawodowej i pracy w PP; specjalista w dyscyplinach: nauki chemiczne, inżynieria i ochrona środowiska; członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej w latach ; dziekan Wydziału Technologii Chemicznej w latach ; kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej i Ogólnej Instytutu Chemii i Elektrochemii Technicznej w latach ; odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi; Medalem Komisji Edukacji Narodowej; prof. dr hab. inż. arch. Hanka Zaniewska; 48 lat pracy zawodowej (w tym 10 lat pracy w PP); specjalistka w dyscyplinie architektura i urbanistyka; dyrektor Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego w latach ; odznaczona między innymi Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej;

20 20 2) profesorowie PP: dr hab. Jarosław Morchało; 46 lat zawodowej i pracy w PP; specjalista w dyscyplinie matematyka, w zakresie planowania przestrzennego oraz urbanistyki; zastępca dyrektora Instytutu Matematyki w latach ; kierownik Zakładu Równań Różniczkowych i Funkcyjnych Instytutu Matematyki w latach ; kierownik Zakładu Zastosowań Matematyki w Instytucie Matematyki w latach ; odznaczony między innymi Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji edukacji Narodowej; dr hab. Ryszard Nazar; 46 lat pracy zawodowej i pracy w PP; specjalista w dyscyplinach organizacja i zarządzanie, nauki filozoficzne; odznaczony między innymi Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, dwukrotnie Medalem Komisji Edukacji Narodowej; dr hab. Małgorzata Przyłęcka; 45 lat pracy zawodowej (w tym 35 lat pracy w PP); specjalistka w dyscyplinach: Inżynieria materiałowa, budowa i eksploatacja maszyn; kierownik Zakładu Obróbki Cieplnej i Spawalnictwa w Instytucie Inżynierii Materiałowej w latach ; odznaczona między innymi Medalem Komisji Edukacji Narodowej; dr hab. inż. Wacław Szyc; 48 lat pracy zawodowej (w tym 45 lat pracy w PP); specjalista w dyscyplinie mechanika; dyrektor Instytutu Mechaniki Stosowanej w latach ; odznaczony między innymi Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej; 3) adiunkci: dr Tomasz Kopczyński, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej; dr inż. Krzysztof Lange, Katedra Systemów Telekomunikacyjnych i Optoelektroniki; dr inż. Janusz Rabiega, Katedra Techniki Cieplnej; 4) docenci: dr Małgorzata Dobielińska, Instytut Inżynierii Materiałowej; dr inż. Piotr Maluśkiewicz, Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn; 5) starsi wykładowcy: dr inż. Arkadiusz Barczak, Instytut Silników Spalinowych i Transportu; dr inż. Marek Bielecki, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej; dr Marian Dawidowski, Instytut Matematyki; mgr inż. Jan Dmochowski, Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości; mgr Edmund Kamiński, Studium Języków Obcych; dr Czesław Prętki, Instytut Matematyki; dr Władysława Urbańska, Instytut Matematyki; mgr Wacław Urbański, Studium Języków Obcych;

Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011

Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011 Przedstawione na posiedzeniu Senatu w dniu 28 września 2011 r. Opracowanie - prof.

Bardziej szczegółowo

Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK. Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl. Skład komputerowy MICHAŁ KRAWCZYK

Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK. Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl. Skład komputerowy MICHAŁ KRAWCZYK SPRAWOZDANIE REKTORA z działalności Akademii Ekonomicznej w roku akademickim 2006/2007 POZNAŃ 2007 Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl Skład komputerowy MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

indeks Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH ROK 2010 ISSN 142 2991

indeks Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH ROK 2010 ISSN 142 2991 indeks 64 ROK 2010 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 GALERIA INDEKSU Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów Wydział Mechatroniki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU PROF. DR. HAB. ROMANA KOŁACZA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2009

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU PROF. DR. HAB. ROMANA KOŁACZA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2009 SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU PROF. DR. HAB. ROMANA KOŁACZA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2009 WROCŁAW 2010 Opracowanie redakcyjne mgr Elżbieta Winiarska-Grabosz Korekta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ w 2014 roku Dokument wewnętrzny Uczelni Skład: Biuro Rektora Politechniki Rzeszowskiej na podstawie materiałów z jednostek organizacyjnych Uczelni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2011 ROKU

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2011 ROKU INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2011 ROKU SPIS TREŚCI I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA... 3 II. STUDIA, STUDENCI I DOKTORANCI... 5 III. SPRAWY KADROWE... 8 IV. BADANIA NAUKOWE...

Bardziej szczegółowo

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY WOKÓŁ JUBILEUSZU NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2009 Rok XVII NR 6 (143) ISSN 1233-5444 W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM

Bardziej szczegółowo

Poczet Rektorów rzeszowskiej uczelni technicznej

Poczet Rektorów rzeszowskiej uczelni technicznej 2 GAZETA POLITECHNIKI Poczet Rektorów rzeszowskiej uczelni technicznej doc. mgr inż. Roman Niedzielski (1963-1972) prof. zw. dr inż. dr h.c. Kazimierz E. Oczoś (1972-1974, 1974-1981, 1982-1987, 1993-1996)

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010 3 (25) / 2010 Nowy rok akademicki rozpoczęty ISSN 1428-4014 W NUMERZE m.in.: 45 lat Wydziału Budownictwa i Architektury Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej Nowy image Uczelni Kilka słów o wynalazkach

Bardziej szczegółowo

Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ STYCZEŃ / LUTY 2014. Rok XXIII NR 01 (179) ISSN 1233-5444

Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ STYCZEŃ / LUTY 2014. Rok XXIII NR 01 (179) ISSN 1233-5444 Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ STYCZEŃ / LUTY 2014 Rok XXIII NR 01 (179) ISSN 1233-5444 Fot. Lidia Leszczyńska UROCZYSTE OTWARCIE LABORATORIÓW PRAKTYK 24 stycznia 2014 r. na Politechnice

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 1 SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2006/2007 Zielona Góra 2007 2 Materia³y do publikacji zosta³y przygotowane pod kierunkiem kierowników poszczególnych pionów

Bardziej szczegółowo

INAUGURACJA 2007/2008

INAUGURACJA 2007/2008 INAUGURACJA 2007/2008 JM Rektor PB prof. Joanicjusz Nazarko dokonuje otwarcia Inauguracji Goście Inauguracji. U góry od lewej: Andrea Anastazja Sandhacker, Konsul Austrii w Polsce; prof. Adam Skorek z

Bardziej szczegółowo

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 indeks NR Politechnika Świętokrzyska 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej GALERIA INDEKSU Politechnika

Bardziej szczegółowo

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska indeks NR Politechnika Świętokrzyska 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Kielecki Salon Maturzystów 2013 GALERIA INDEKSU Politechnika Świętokrzyska Odkrywając wolność

Bardziej szczegółowo

nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013

nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013 nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Marlena Chomska Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności uczelni. w roku akademickim 2012/2013

Sprawozdanie z działalności uczelni. w roku akademickim 2012/2013 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 SPIS TREŚCI: 1. ORGANIZACJA I STRUKTURA UCZELNI 2. PRACOWNICY UCZELNI 3. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 4. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA 5. WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2013 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2013 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ w 2013 roku Dokument wewnętrzny Uczelni Skład: Sekretariat Rektora Politechniki Rzeszowskiej na podstawie materiałów z jednostek organizacyjnych Uczelni

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego. z działalności uczelni w roku 2012

Sprawozdanie. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego. z działalności uczelni w roku 2012 Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności uczelni w roku 2012 Wrocław 2013 SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWESYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU

Bardziej szczegółowo

W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u

W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u Z Życia Politechniki Radomskiej numer 1(28) ISSN 1642-1256 STYCZEŃ/MARZEC 2008 W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2013 SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2013 sprawozdanie rektora za 2013.indb 1 2014-08-01 16:41:04 sprawozdanie rektora za 2013.indb 2 2014-08-01 16:41:04

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. Michała Mazurkiewicza z działalności Uczelni w roku 2006 WROCŁAW 2007 1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Politechniki. Każdy ma prawo szukać szczęścia... (vide str. 26.)

Politechniki. Każdy ma prawo szukać szczęścia... (vide str. 26.) 5 Politechniki (221) maj 2012 Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza Wybory dziekanów zakończone - s. 3 Pracownik PRz uczestnikiem programu Top 500 Innovators

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIA NAUKA. Święto Politechniki Łódzkiej. Trzy doktoraty honoris causa Politechniki Łódzkiej. Jedyny w Polsce

WYDARZENIA NAUKA. Święto Politechniki Łódzkiej. Trzy doktoraty honoris causa Politechniki Łódzkiej. Jedyny w Polsce W N U M E R Z E Święto Politechniki Łódzkiej W dniu 68. rocznicy wręczono nagrody i odznaczenia, nadano tytuł doktora honoris causa prof. Jimowi McDonaldowi oraz podpisano kolejną umowę o współpracy z

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA

PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA INFORMATOR 2012/2013 STUDIA INŻYNIERSKIE AUTOMATYKA I ROBOTYKA INFORMATYKA OCHRONA ŚRODOWISKA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA LICENCJACKIE ZARZĄDZANIE STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Projekt opracowany przez Zespół, kierowany przez a WBiA Lublin, marzec 2014 1 S t r o n a Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku S p r a w o z d a n i e z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku Spis Treści I. Wprowadzenie 4 II. Finanse 4 III. Struktura organizacyjna 5 IV. Sprawy osobowe 10 V. Kształcenie kadry naukowej

Bardziej szczegółowo

Politechniki. Ósma Noc Naukowców za nami! Studenci PP w konkursie Formuła Student. Bakteryjna praca zespołowa PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Politechniki. Ósma Noc Naukowców za nami! Studenci PP w konkursie Formuła Student. Bakteryjna praca zespołowa PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ WRZESIEŃ / PAŻDZIERNIK 2014 Rok XXIII NR 04 (182) ISSN 1233-5444 Ósma Noc Naukowców za nami! Studenci PP w konkursie Formuła Student Bakteryjna praca zespołowa

Bardziej szczegółowo