Kwesta na cmentarzu ju siódma!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kwesta na cmentarzu ju siódma!"

Transkrypt

1 æ

2 Kwesta na cmentarzu ju siódma! T radycyjnie w dniach 1-2 listopada odb dzie si kolejna, ju siódma Kwesta na Rzecz Renowacji Pomników Wasilkowskiego Cmentarza. Pomysłodawc i organizatorem zbiórki jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej im. Ks. Wacława Rabczy skiego. Ka dego roku nieodmiennie ciesz si one du ym uznaniem w ród mieszka ców Wasilkowa i odwiedzaj cych go ci. Oprócz pierwszej kwesty, podczas której zgromadzono ok zł, ka da kolejna przynosiła ponad 10 tys. złotych. Najwi cej jak dotychczas zebrano w 2004 roku, podczas IV kwesty zł. Zebrane kwoty nie wystarczaj na remonty figur. Ka dorazowo potrzebn reszt pokrywa Urz d Miejski. Dzi ki temu praktycznie wszystkie figury od frontu cmentarza zostały ju odrestaurowane. Cztery z nich Chrystus w Ogrójcu, Anioł z tablic i otaczaj ca architektur, Archanioł z tr b i Chrystus Zmartwychwstały dodatkowo zostały pod wietlone, wieczorem i noc nadaj c cmentarzowi uroku. W tym roku renowacji i konserwacji została poddana rze ba Grobu Chrystusa i otaczaj cej go architektury. O dofinansowanie na ten cel w wysoko ci 13 tys. zł Towarzystwo zło yło wniosek w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego - jak dotychczas brak odpowiedzi. Cało ciowy koszt remontu obiektu wyniósł 29 tys. złotych, z czego 15tys. pochodziło z funduszy Towarzystwa i kwesty, reszt, tj. 14 tys. pokrył Urz d Miejski. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej i jego Prezes, Burmistrz Wasilkowa Antoni Pełkowski prosz wszystkich, komu jest wa ny los naszego cmentarza, o wsparcie kwesty i zło- enie pieni nego datku na ten cel. Tym samym wszyscy poczujemy si gospodarzami odpowiedzialnymi za jego stan. Z pewno ci mo emy czu si dumni posiadaj c tak niezwykły zabytkowy cmentarz, jeden z najpi kniejszych w regionie, kto wie czy nie w Polsce. NA RZECZ RENOWACJI FIGUR WASILKOWSKIEGO CMENTARZA strona listopada 2007 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej im. Ks. W. Rabczy skiego W tym roku renowacji i konserwacji została poddana rze ba Grobu Chrystusa i otaczaj cej go architektury Wasilków gmin Fair Play Gmina Wasilków otrzymała certyfikat Gmina Fair Play Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Tym samym gmina potwierdziła swoj otwarto na potrzeby inwestorów i przedsi biorców Dobiegła ko ca VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacyjnego "Gmina Fair Play", którego celem jest wyłonienie, nagrodzenie i wsparcie samorz dów zaanga owanych w tworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia działalno ci gospodarczej oraz inwestowania. Konkurs jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a jego organizatorem jest Instytut Bada nad Demokracj i Przedsi biorstwem Prywatnym; patronuj mu Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Urz dy Marszałkowskie i Wojewódzkie. Aby otrzyma powy sze wyró nienie trzeba było przej poprzez dwa etapy, w ród których było m.in. spotkanie audytora z władzami miasta oraz przedstawicielami dostawców mediów technicznych, przedsi biorcami inwestuj cymi na terenie Gminy Wasilków, przedstawicielami lokalnych organizacji, itp. W ocenie przyjazno ci gmin dla inwestorów przeprowadzane były badania w ród losowo wybranych inwestorów, którzy zako czyli lub prowadz proces inwestycyjny na terenie danej gminy. Ponadto wysoko oceniana jest kompetentna, sprawna i przyjazna kadra, słu ca rad i pomoc interesantom oraz wysoki poziom etyczny pracowników gminy. opr. red Z okazji Europejskiego Dnia Seniora najserdeczniejsze yczenia, du o zdrowia, pomy lno ci, 100 lat ycia w ci głym u miechu i zadowoleniu z ycia yczy Burmistrz Wasilkowa i Redakcja Gazety Wasilkowskiej Gazeta Wasilkowska

3 Obwodowe Komisje Wyborcze w naszej gminie OBWIESZCZENIE Burmistrza Wasilkowa z dnia 12 wrze nia 2007 roku Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z pó n. zmian.) Burmistrz Wasilkowa podaje do wiadomo ci publicznej informacj o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz dzonych na dzie 21 pa dziernika 2007 r. Nr obwodu Granice obwodu Wasilków ulice: Białostocka, Bociania, Ciemna, Dworna, Gajna, Edwarda Godlewskiego, Jana Pawła II, Tadeusza Ko ciuszki, Kry ska, Adama Mickiewicza, Nowa, Pogodna, Rynek Kili skiego, Słoneczna, Wincentego Witosa, Kard. Stefana Wyszy skiego, Zaułek. Wie : Nowodworce ulice: 3-go Maja, Bagnowska, Bociania, Brzozowa, Ceglana, Działkowa, Gajowa, Grzybowa, Gwiazdkowa, Krynicka, Krzywe Góry, Leszczynowa, Le na, Lipowa, Ł kowa, Nadrzeczna, Nieme ska, Ogrodowa, Przytulna, Sadzawki, Skrajna, Spacerowa, Stawowa, Stroma, Supra lska, Turowska, Wasilkowska, Wspólna, Zaciszna. Wasilków ulice: Cechowa, Chabrowa, Elektryczna, Grodzie ska, Grzybowa, Jagodowa, Jakimy, Klonowa, Kolejowa, Ko cielna od nr 1 do 61 oraz nr 64, 66, 68, 70, 72, Kupiecka, Łazienna, Ł kowa, Olszowa, Wi niowa, Piaskowa, Polna, Projektowana, Przejazdowa, Rzemie lnicza, Rolna, Spo ywcza, Stanisława Staszica, Supra- lska, Wielobran owa, Wojtachowska, Grzegorza Wołowicza, urawia, wirowa. Wasilków ulice: Bł kitna, Czysta, Jurowiecka, Kamienna, Le na, Nadawki, Nadrzeczna, Ogrodowa, Piasta, Emilii Plater, Produkcyjna, Przemysłowa, Przytorowa, Henryka Sienkiewicza, Stawowa, Torfowa, Zakładowa, Zielona. Wie Studzianki: ulice: Białostocka, Dworna, Gajna, Krótka, Krzywa, Lipowa, Ł cznikowa, Ł kowa, 3-go Maja, Nowa, Pla owa, Podle na, Polonijna, Sokólska, Spółdzielcza, Stawowa, Supra lska, Warszawska, Wasilkowska, Wesoła, Zielona. Wsie: D brówki, Horodnianka, O ynnik, Zapieczki. Wie Jurowce: ulice: Augustowska, Białostocka, Bukowa, Dobra, Górna, Jana Pawła II, Krótka, Le na, Lipowa, Polna, Północna, Przyle na, Sosnowa, Stroma, wierkowa, Uskok, Wasilkowska, Wiejska, Wjazd, Zagórna. Wsie: Burczak, Katrynka, Mostek, Osowicze, Rybniki, Sielachowskie, Sochonie, Woroszyły, Wólka-Przedmie cie, Wólka Poduchowna, Kol. Za cianek. Wasilków ulice: Akacjowa, Borsucza, Brzozowa, Ignacego Daszy skiego, Marii D browskiej, D bowa, Romana Dmowskiego, Jałowcowa, Marii Konopnickiej, Ko cielna nr 62, 62/1, 65, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, 67, 69, 71, Krucza, Orla, Krzywa, Lipowa, Lisia, 11-Listopada, Modrzewiowa, Ignacego Paderewskiego, Panerka, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Podle na, Prosta, Bolesława Prusa, Ks. Wacława Rabczy skiego, Równoległa, Gen. Edwarda Rydza- migłego, Gen. Władysława Sikorskiego, Juliusza Słowackiego, Gen. Kazimierza Sosnkowskiego, Sosnowa, Sportowa, wierkowa, Uko na, Wiewiórcza, Zaj cza, Stefana eromskiego. Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Gimnazjum im. ks. W. Rabczy skiego w Wasilkowie ul. Mickiewicza 2 tel lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Szkoła Podstawowa w Wasilkowie ul. Polna 1/4 A tel Przedszkole w Wasilkowie ul. Sienkiewicza 24 tel Szkoła Podstawowa w Studziankach ul. Supra lska 2 tel Szkoła Podstawowa w Sochoniach tel Przedszkole w Wasilkowie ul. Polna 1/4 C tel Lokale wyborcze w dniu 21 pa dziernika br. b d czynne od godziny 6 00 do Burmistrz Wasilkowa Gazeta Wasilkowska strona 3

4 Zdobyli Elbrus Katarzyna i Janusz Pelcnerowie, mieszka cy Gdyni, maj cy jednak swoje korzenie na Białostocczy nie i przyjaciół w Wasilkowie, to podró nicy i miło nicy gór. Sw wspinaczkow przygod zaczynali od polskich gór, głównie Tatr. W ubiegłym roku zdobyli Mont Blanc, w tym si gn li dalej i wy ej: Elbrus na Kaukazie. W dniach sierpnia 2007 odbyli dalek, azjatyck podró, która uwie czona został wej- ciem na szczyt m npm. Poni ej krótka relacja z dziennika ich wyprawy. strona 4 Kasia i Janusz Pelcnerowie na tle gór Kaukazu Najpierw dwudziestogodzinna podró poci giem do Moskwy i okazje do nowych wra e przekroczenie granicy z Białorusi. Wsz dzie chodzili w tych czapeczkach., z charakterystycznym herbem Zmiana podwozia w wagonach oraz babuszki na peronie w Brze ciu, od których mo na kupi ciepłe kartoszki, kuricu, placki ziemniaczane i oczywi cie piwo. Po drodze poci g zatrzymał si w Mi sku, a tam z gło ników rozbrzmiewał marsz wojskowy na powitanie. Do Moskwy dotarli my po dziewi tej rano, szybkie przej cie do metra, nast pnie przesiadka do busa. Podczas oczekiwania na przystanku, kieszonkowcy okradli jednego z naszych kolegów, wi c nale y zachowa ostro no i dojazd na lotnisko Moskwa Domodiedowo. Tutaj odprawa, zabezpieczenie baga u i wylot do Mineralnych Wód. Lot trwał jakie dwie godziny, a na lotnisku ju czekał na nas kierowca Icchak. Po kontrolach, bez których Rosjanie le si czuj, wyjechali my do doliny Baksan do naszej bazy w wiosce-miejscowo ci Tierskoł, gdzie dotarli my ok. godziny czasu miejscowego, 17 sierpnia Pierwszy wieczór nale ało sp dzi godnie, wi c poszli my do miejscowo ci Czeget, gdzie rozpocz ła si nasza przygoda z kaukaskimi lokalami gastronomicznymi. Czeget - dla uproszczenia miejsce, gdzie daj bobrze je i gdzie chodzili my na piwo. 18 sierpnia sobota Po niadaniu ruszamy na pierwsz wycieczk aklimatyzacyjn do obserwatorium na wysoko ci 3000 m npm. Pierwsze kapitalne widoki (wprawdzie marsz rozpocz li my przechodz c wzdłu nazwijmy to zabudowa gospodarskich, które raczej nie zach caj do pobytu w tym miejscu ale nie nas) i pierwsze trudy wej cia. Po drodze mijamy wodospad z lodowat, ale smaczn wod. Wchodzimy powy ej obserwatorium i po odpoczynku wracamy do Tierskołu. Pierwsze wra enia i obserwacje to wszechobecne luzem chodz ce krowy, które wyjadaj mieci, te wszechobecne. Wieczorem wypad do Czegetu. 19 sierpnia niedziela Ruszamy w gór z Azau (2400m npm.), pieszo do stacji po redniej kolejki (3000m npm.), dalej do stacji Mir (3500m npm.) i rozbijamy obóz powy ej Mira na ok. 3600m npm. Wej cie trudne i m cz ce, ale widok Elbrusa i pozostałych szczytów rekompensuje wysiłek. 20 sierpnia poniedziałek W nocy padało i pojawił si mróz, wi c mamy lady pierwszego niegu na namiotach. Po zwini ciu obozu poszli my wy ej przez miejsce zwane beczkami (schronisko ze starych zbiorników paliwowych) do Prijuta - schronisko i skały na wysoko ci 4100m npm. Rozbijamy obóz na skałach po przeciwnej stronie schroniska i ruszamy na lekko do Skał Pastuchowa (4500m npm.), w celu aklimatyzacji. 21 sierpnia wtorek Zgodnie z planem zwijamy obóz, schodzimy do stacji Mir, zje d amy do Azau i nast pnie do bazy w Tierskole. A wieczorem Czeget! 22 sierpnia- roda Wracamy do Prijuta na 4100m npm. Tym razem bez namiotów, b dziemy spa w kontenerach postawionych na skałach po stronie schroniska. Dla wygody wje d amy kolejk do Mira i co niektórzy krzesełkiem do beczek. Swoj drog, niezłe prze ycie jazda takim krzesełkiem. Gazeta Wasilkowska

5 Potem podej cie do Prijuta. Okazało si, e jedn noc dzielimy kontener z W grami, którzy rano ruszaj do skał Pastuchowa i tam rozbij obóz. Planujemy jutro podej cie na 5000m npm., a w nocy atak szczytowy. Jak pogoda dopisze. 23 sierpnia czwartek Rano wychodzimy w gór. Pogoda w tym masywie jest bardzo niestabilna i cz sto ró na od pogody u podnó a góry. Dochodzi tam do nagłych załama pogody, widoczno spada praktycznie do zera i gwałtownych spadków temperatury, poł czonych z wiatrem. Spowodowane jest to głównie faktem, e Elbrus jest gór eksponowan i znajduje si do blisko Morza Czarnego, co sprzyja zderzeniom ciepłych mas powietrza z zimnymi. Niestety tak te zacz ło si dzia tego dnia. Podeszli my na wysoko 4810m npm. - wysoko Blanca - i zacz li my wraca do kontenera. Coraz wyra niej pogoda daje sygnały, e w nocy mo emy spokojnie spa i z wyj cia na szczyt nic nie wyjdzie. Wieczorem dostajemy prognozy zapowiadaj ce okno pogodowe dopiero pojutrze w nocy. Podejmujemy decyzj : schodzimy do bazy w Tierskole i pojutrze wracamy do Prijuta na atak szczytowy. 24 sierpnia pi tek Dzie wolny Czeget i tym podobne. 25 sierpnia sobota Jedziemy do Prijuta. Kolejk, krzesłem i na koniec ratrak (pojazd g sienicowy) pod Prijuta wszystko to po to, eby mie siły noc, poniewa prognozy mówi tylko o jednej szansie na atak. Ponownie jeste my w kontenerze na skałach. Troch snu, ciepłe jedzenie, przygotowania do wyj cia w nocy. 26 sierpnia niedziela 0.30 pierwszy zespół rusza w gór na szczyt. Pi kna noc, ksi yc i lekki mróz. Wszyscy spotykamy si ponad skałami Pastuchowa (trzy zespoły) i ruszamy szukaj c tyczek wyznaczaj cych szlak. Przechodzimy trawers pod wschodnim wierzchołkiem i wchodzimy na przeł cz mi dzy wierzchołkami. Niestety jednego z nas dopada choroba wysoko ciowa i postanawia wraca. Poniewa jest to na wysoko ci ok m npm. rozpoczyna schodzenie sam, a niedługo pierwsi zdobywcy (oby) dojd do niego w drodze. Od przeł czy zaczyna si ostre podej cie, a potem jeszcze plato i dopiero ostatni wierzchołek to szczyt. Cała droga jest strasznie wyczerpuj ca, a tego dnia to my przecierali my szlak po wie ych opadach niegu. O godzinie 8.00 pierwsi z naszej grupy staj na szczycie Elbrusa! Pi kne i niepowtarzalne to, co wida ze szczytu jest trudne do opisania, a rado pozwala zapomnie o lekkich odmro eniach palców r k i nóg. Po chwilach uniesie czas na powrót. O cała ekipa była w kontenerze i po spakowaniu poszli my w dół do Tierskołu oczywi cie krzesło i wagoniki do Azau. A wieczorem Czeget. Zdobyli my szczyt! J. Pelcner, opr. red Chwila szcz cia na szczycie Je li masz niepotrzebne meble Je li wymieniasz meble i masz zb dn wersalk, regały lub podobne skontaktuj si z redakcj Gazety Wasilkowskiej lub z Miejskim O rodkiem Pomocy Społecznej w Wasilkowie tel w. 22 lub w.36 Je li cierpisz z powodu alkoholizmu kogo bliskiego przyjd do Al-Anon. Ka dy czwartek w godz ul. Polna (przedszkole). Tu uzyskasz pomoc dla siebie. Bank Polskiej Spółdzielczo ci SA w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 20 informuje e od dnia r. przyjmuje wpłaty z tytułu czynszu nale nego Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie bez jakichkolwiek opłat i prowizji. Gazeta Wasilkowska strona 5

6 Na antypodach Dwoje mieszka ców Wasilkowa, pan Marek z córk Małgosi latem tego roku odbyli dalek podró do Ameryki Południowej. Przez miesi c zwiedzali najciekawsze miejsca Peru i Boliwii: mityczne inkaskie miasto Machu Picchu, jezioro Titicaca, zabytki Cuzco, niezwykłe krajobrazy Andów i płaskowy u Nazca, w ko cu amazo skie lasy. Dlaczego Peru? Peru to chyba najciekawszy kraj Ameryki Południowej, zarówno ze wzgl du na bardzo ró norodne rodowisko naturalne, wspaniałe krajobrazy, jak i ciekaw kultur - od tajemniczej cywilizacji Inków, poprzez okres kolonialny, a po dzie dzisiejszy. Kraj jest ponad czterokrotnie wi kszy od Polski, na jego obszarze mo na spotka wiele typów krajobrazu: w ski pas wybrze a Oceanu Spokojnego to głównie pustynie, obszar rodkowy to wznosz ce si miejscami a do wysoko ci 6000 m n.p.m. ła cuchy Andów, a cz północno-wschodnia to bujna d ungla amazo ska. W Peru mieszka 28 milionów ludzi, jedna czwarta w stolicy Limie. Chocia Amazonia zajmuje ponad 60% powierzchni kraju, to zamieszkuje j zaledwie 6% ludno ci. 45% Peruwia czyków to Indianie, 37% Metysi, 15% biali a 3% Murzyni i Azjaci. Wybór trasy W ci gu miesi ca nie sposób zwiedzi całego kraju, przy wyborze trasy i ustalaniu harmonogramu zwiedzania musz wi c decydowa indywidualne zainteresowania i preferencje. S oczywi cie w Peru miasta i regiony, które koniecznie musz znale si w programie: zaliczane do cudów wiata ruiny inkaskiego miasta Machu Picchu, tajemnicze rysunki na płaskowy u Nazca czy wiadectwa kolonialnej przeszło ci w Cuzco. Miło- nicy dzikiej przyrody znajd tu wspaniałe szlaki górskie oraz wiele obszarów zachowanych w stanie pierwotnym, głównie w rejonie Amazonii. Podró Nie ma bezpo rednich poł cze z Polski do Ameryki Południowej. Do Limy mo na si dosta korzystaj c z kilku linii lotniczych, oferuj cych poł czenia z przesiadk w którym z głównych europejskich portów lotniczych: Amsterdamie, Frankfurcie, Pary u lub Madrycie. Lot z Europy do Peru trwa około 13 godzin. Na miejscu do wyboru jest wiele rodków transportu, ale najbardziej rozpowszechnionym jest autobus. Istnieje mnóstwo firm strona 6 transportowych utrzymuj cych poł czenia z nawet najmniejszymi miejscowo ciami. Na trasach dalekobie nych mo na spotka naprawd wygodne, pi trowe autokary. Transport lokalny obsługuj mikrobusy, których jednak stan techniczny pozostawia wiele do yczenia, a rozkłady jady praktycznie nie istniej - odjazd nast puje wówczas, gdy nazbiera si komplet pasa erów. Najciekawsze miejsca Wi kszo turystów rozpoczyna pobyt w Peru w stolicy kraju - Limie. Miasto liczy wraz z przedmie ciami około 7 milionów mieszka ców i jest dosy zró nicowane: przedmie cia s prze- Pan Marek z córk Małgosi na tle Machu Picchu ludnione i biedne, centrum miasta to głównie zabudowa pami taj ca czasy kolonizacji hiszpa skiej, a najnowsze, najbardziej reprezentacyjne dzielnice praktycznie nie ró ni si od podobnych w metropoliach europejskich. Lima jest baz wypadow do podró y w pozostałe rejony kraju. Kilkaset kilometrów na południe, w s siedztwie piasta Pisco, mo na zwiedza rezerwat obejmuj cy oceaniczne wyspy Ballestas - mieszka tu wiele gatunków kormoranów, mew, pingwinów, a tak e lwy morskie, foki i delfiny. Kolejny punkt podró y to słynne naskalne wizerunki na płaskowy u niedaleko miejscowo ci Nazca. Wyryte na pustyni olbrzymie wizerunki zwierz t, owadów i figury geometryczne widoczne s w pełni tylko z powietrza. Geneza ich powstania ani przeznaczenie nie s znane - pojawiaj si nawet hipotezy, e jest to dzieło przybyszów z kosmosu! Do najciekawszych miejsc w Peru zaliczy trzeba region jeziora Titicaca, jednego z najwi kszych jezior wysokogórskich na wiecie, najwi kszego jeziora w Ameryce Południowej i najwy- ej poło onego jeziora eglownego. Brzegi jeziora, le cego na wysoko ci 3820 m n.p.m., zamieszkuj india skie plemiona Keczua i Ajmara, mówi ce własnymi j zykami. Wielk atrakcj w tym regionie s pływaj ce wyspy na jeziorze, zbudowane z Gazeta Wasilkowska

7 trzciny i zamieszkane przez plemi Uru, utrzymuj ce si głownie z handlu rybami i r kodzieła. Zarówno domy, jak i tradycyjne łodzie pływaj ce po jeziorze wykonane s z trzciny. Cuzco, najstarsze stale zamieszkane miasto kontynentu, to główny o rodek imperium Inków, a dzi chyba najciekawsze miasto w Peru. Mnóstwo tu zabytków z czasów Inków, jak równie pozostało ci z okresu panowania Hiszpanów. Cz budynków kolonialnych jest wr cz posadowiona na kamiennych murach dawnych inkaskich wi ty, lub wzniesiona z kamieni uzyskanych z rozbiórki tych wi ty. Kunszt kamieniarski inkaskich rzemie lników jest naprawd imponuj cy: zachowane fragmenty murów wykonane s z idealnie oszlifowanych i pasuj cych do siebie kamieni, uło onych bez jakiejkolwiek zaprawy. A Peru to kraj cz sto do wiadczany przez trz sienia ziemi. Cuzco jest tak e baz wypadow do bezsprzecznie najwi kszej atrakcji Peru - ruin inkaskiego miasta Machu Picchu. Tak jak inne inkaskie fortece, tak e i to zbudowane zostało na niedost pnych szczytach, pokrytych g st d ungl gór, z których rozpo- cieraj si zapieraj ce dech w piersiach widoki. Zaginione Miasto Inków pozostawało nieznane a do roku 1911, gdy odkrył je ameryka ski historyk Hiram Bingham. Olbrzymi kompleks kamiennych zabudowa, składaj cy si z domów mieszkalnych, wi ty, rytualnych ła ni i tarasowych poletek uprawnych, jest od tej pory odwiedzany przez tysi ce badaczy i turystów, ale nie jest do ko ca zbadane czemu słu ył, ani dlaczego został opuszczony. i fasoli, mi sa wołowego lub wieprzowego, bardzo popularne s te owoce morza i ryby. Na ka dym rogu ulicy mo na kupi sprzedawane z przewo nych straganów przek ski, słodycze i wie o wyci ni te z owoców soki. Owoców jest bardzo du o, niektóre zupełnie nieznane w Europie. Tradycyjnym daniem jest pieczona winka morska, spotyka si te mi so z lamy. Trz sienia ziemi Peru le y na obszarach aktywnych sejsmicznie i nara one jest na cz ste trz sienia ziemi. Wi kszo budynków nie spełnia wymogów bezpiecze stwa pod wzgl dem odporno ci na wstrz sy tektoniczne, straty wywołane trz sieniami ziemi s wi c z reguły dosy du e. Najmniej wytrzymałe s domy z cegły suszonej na sło cu - najbardziej rozpowszechnionego budulca na prowincji. Ostatnie trz sienie ziemi, w sierpniu br., chocia ograniczone terytorialnie do rodkowego wybrze a Oceanu Spokojnego, spowodowało wiele ofiar miertelnych i znaczne straty materialne w rejonie miasta Pisco, około 250 km na południe od Limy. Cuzco, najstarsze stale zamieszkane miasto kontynentu Pływaj ca wyspa na jeziorze Titicaca. Zarówno podło e, domy, jak i tradycyjne łodzie wykonane s z trzciny Klimat Wi ksza cz obszaru Peru to tereny górskie, gdzie zim (czyli w okresie letnim na półkuli Północnej) panuje suchy, kontynentalny klimat. Dni s dosy ciepłe i bardzo słoneczne, ale noce, ze wzgl du na du wysoko nad poziomem morza, bardzo chłodne. W Limie, jak i w całym pasie nadbrze nym, w okresie od stycznia do marca trwa słoneczne i ciepłe lato, ale przez reszt roku niebo jest przewa nie zachmurzone. Ludzie Mieszka cy Peru s yczliwi w stosunku do przyjezdnych i skłonni do pomocy, chocia turystom czasem trudno jest op dzi si od wszechobecnych sprzedawców wszystkiego, co mo na sprzeda na ulicy: napojów, orzeszków, słodyczy, przek sek, pami tek, czapek, etc. Dobrze jest zna przynajmniej podstawowe słowa i zwroty w j zyku hiszpa skim, bo po angielsku porozumie si jest bardzo trudno. Kuchnia Kuchnia peruwia ska oferuje dania dosy mocno przyprawione ostr papryk chili - s to głównie potrawy z drobiu, ziemniaków Na szcz cie w tym czasie byli my w Boliwii i unikn li my niebezpiecze stwa, niemniej przez kilka dni, w których nie mieli my mo liwo ci kontaktu, nasi bliscy byli powa nie zaniepokojeni. Wrócili my szcz liwi z wielk torb cudownych pami tek: poncha, czapki i swetry tkane w fantastyczne wzory, drobne przedmioty codziennego u ytku, a nawet instrument perkusyjny (rodzaj grzechotki), ze wspaniał inkask ornamentyk. Doda trzeba, e wszystko to, jak te jedzenie i lokalne przejazdy jest tanie, co rekompensuje wysokie koszty podró y lotniczej z Europy. Marek W., opr. red Radni z klubu Wasilków Nasza Gmina zapraszaj mieszka ców naszego miasta i gminy w ka d przedostatni rod miesi ca o godz do Urz du Miejskiego. Słu ymy pomoc w rozwi zywaniu lokalnych problemów i wspieramy działania na rzecz naszego rodowiska. Gazeta Wasilkowska strona 7

8 Reggae Day B bny, didgeridoo, pokaz grupy ognia, warsztaty plastyczne, koncerty reggae i projekcja znakomitego filmu Baraka wszystko to zobaczy mo na było w sobot 25 sierpnia na Cyplu podczas Reggae Day w Wasilkowie. Wiele pozytywnych wibracji i wspaniała atmosfera towarzyszyła tej jak e odmiennej i stylistycznie okre lonej imprezie. Festyn przyci gn ł wielu młodych ludzi z dredami, grup wyznaj c swoj filozofi ycia, otaczaj c si specyficzn kultur. S bardzo przyja nie nastawieni do innych, zwykle niezale ni, uciekaj od zgiełku miasta i przez to, a mo e dzi ki temu, poszukuj własnej drogi i twórczego sposobu zarabiania na ycie. Ceni spokój i natur, wi kszo z nich jest wegetarianami. Sensu i odpowiedzi na pytania egzystencjalne poszukuj w filozofii wschodu, co ł czy si z fascynacj orientem i elementami tej kultury: wspomnianymi b bnami, didgeridoo, dredami na włosach, muzyk etniczn i reggae w szczególno ci. Łagodno, otwarto i przyjazn atmosfer wyczuwało si od samego pocz tku. Przyjechały całe rodziny i grupy znajomych, ciesz c si współobecno ci w jednym miejscu. Na imprez zaprosili my te artystów niezale nych: rze biarzy, twórców b bnów i didgeridoo, wyrobów ze skóry, ceramiki, garncarstwa, korzenioplastyki i wszelakiego r kodzieła. Zjawiskowe prace z korzeni wystawił Ró yc, wspaniałe oryginalne torby ze skóry prezentowały Łapiczanki - Jastina i Dziuba, pi knie malowane butelki pokazała Ewa Garboli ska. Ona tak e poprowadziła warsztaty artystyczne lepienia w glinie dla dzieci, cho nie zabrakło i dorosłych próbuj cych co ulepi ze swoimi pociechami. Swoj galeri wystawił Jurek Fiedoruk z Choroszczy, artysta wszechstronny. Oprócz prac z ceramiki, wyrobów z drewna i skóry wieczorem prowadził i akompaniował grupie ognia, która dała znakomite fire show. Okazał si wirtuozem gry na didgeri strona 8 Impreza przyci gn ła wielu młodych ludzi doo, a przed dwoma laty w Mielniku zorganizował ogólnopolski festiwal tego instrumentu. Jako pierwsza z koncertuj cych wyst piła grupa z Ełku, o swojsko brzmi cej nazwie Jelenie w terenie. To młodzi chłopcy, ale ju posiadaj cy do wiadczenie sceniczne i dobre umiej t no ci gry. Mi dzy piosenkami basista i wokalista rozweselał publiczno bezpretensjonalnymi dowcipami, ujmował szczero- ci i prostot wypowiedzi. Oprócz utworów w rytmach ska zagrali te kilka ostrzejszych kawałków, czym rozhu tali młodsz cz publiczno ci. Ju po zmierzchu pokaz fire show dała wspomniana wcze- Jako pierwsza wyst piła grupa z Ełku, o swojsko brzmi cej nazwie Jelenie w terenie. niej grupa Jurka Fiedoruka z Choroszczy. Okazało si, e był to jeden z ciekawszych wyst pów Regae Day. Widziałem wiele takich grup, równie prezentuj cych wysoki poziom. Wi kszo z nich do pokazu u ywa podkładu muzycznego z płyty. U nich usłyszałem wspaniał, transow muzyk, gran przez grup akompaniuj ca na ywo, która była jako ci sam w sobie. Dobrze zaaran owana, zagrana ze smakiem, nie natarczywa, idealne tło dla choreografii. Mogła stanowi element osobnego koncertu. Pomógł równie akustyk, który spisał si na medal, odpowiednio dodaj c potrzebnych efektów. Wytworzyli wspaniał atmosfer i bardzo podobali si publiczno ci. Po nich wyst pili Spejs Braders, białostocka grupa, działaj ca od 10 lat i owiana ju pewn legend w rodowisku. Na ich koncert przybyła spora grupa fanów. Grali długie transowe utwory w spokojnych rytmach, a wokalista, czasami prawie melorecytuj c, wy piewywał tekst bawi c si słowami i frazami, co pot gowało rytmiczno ich muzyki. Bardzo udany koncert, zagrany sprawnie i profesjonalnie. Wa nym członkiem zespołu okazał si akustyk Albert, który umiej tnie sterował konsolet i efektami specjalnymi. Gazeta Wasilkowska

9 Po krótkim reggae party, na zako czenie w Kinie Pod Gwiazdami odbyła si projekcja filmu Baraka. To rodzaj dokumentalnego eseju o zderzeniu natury, cywilizacji i religii, tak e obraz o pełnym namysłu przygl daniu si wiatu i szukaniu esencji w tym, co egzotyczne i pi kne, zwykłe, codzienne, czasami brzydkie, a niekiedy przera aj ce. Film wymykaj cy si jednoznacznym interpretacjom i unikaj cy twardych tez, przez co jego otwarta symbolika pozostawia wiele przestrzeni do refleksji i indywidualnych odpowiedzi. Na co? Odpowiedzi jacy jeste my, dok d zmierzamy jako ludzko. Wspaniałe wysmakowane zdj cia i muzyka Michaela Stearnsa z Dead Can Dance - prosta, oszcz dna w formie, momentami hipnotyczna, znakomicie dopełniaj ca obraz - były pierwszorz dnymi walorami filmu. Niech ałuj ci, którzy nie doczekali projekcji. Jako organizatorzy usłyszeli my wiele ciepłych słów i zach ty do kontynuowania reggae days, za co dzi kujemy. Miło słysze słowa uznania, które daj satysfakcj i energi do dalszych przedsi wzi. Ze swojej strony szczególne podzi kowania kierujemy do: Ró yca, za prezentacj wspaniałych prac z korzeni Łapiczanek, za pokaz niezwykłych toreb, które wytwarzaj Ewy Garboli skiej, za prezentacj pi knie malowanych butelek, prowadzenie warsztatów lepienia w glinie dla dzieci Andrzeja Horbika, za wystawienie b bnów i prowadzenie b bniarskiego session Jurka Fiedoruka, za prezentacj swojej galerii i pokaz fire show z grup swoich przyjaciół Ani i Tomka Stefa czuków, za pomoc w organizacji, wsparcie i wytworzenie szczególnego ciepła wokół imprezy wszystkich, którzy przyczynili si do udanego sfinalizowania naszej imprezy WD B bniarskie session zebrało liczna grup amatorów gry na tym instrumencie Fire show - jeden z ciekawszych wyst pów podczas Reggae Day W Informacje z MOAK raz z pocz tkiem roku szkolnego zostały wznowione zaj cia prowadzone przy MOAK w Wasilkowie, udział w zaj ciach prezentowanych poni ej jest bezpłatny. - w ka dy poniedziałek o godzinie w wietlicy przy ul. Dwornej 19 odbywaj si próby Chóru Klubu Seniora - we wtorki oraz pi tki od godziny treningi odbywa sekcja tenisa stołowego; równie w wietlicy przy ul. Dwornej. - we rody o godz w stołówce Szkoły Podstawowej odbywaj si zaj cia koła szachowego, a od godziny w wietlicy na Dwornej zaj cia muzyczne; w programie jest nauka gry na elektronicznych instrumentach klawiszowych, gitarze, akordeonie oraz zaj cia wokalne i wokalno muzyczne. - Zaj cia taneczne: w poniedziałki w godzinach Zespół Mix ; w ka dy pi tek w godz dzieci z klas 1-3. spotkania tych grup odbywaj si w małej Sali gimnastycznej szkoły podstawowej. Zespół Spectrum, b d cy na bardziej zaawansowanym poziomie spotyka si w terminach ustalonych z prowadz c. Wszystkie grupy wicz pod okiem pani instruktor Małgorzaty Sienkiewicz. - w soboty o godzinie 9.00 próby ma zespół Bik Bara Bum, a o godzinie maj miejsce spotkania koła teatralnego. Zaj cia odbywaj si w wietlicy przy ul. Dwornej. *** i razy w tygodniu, w ró nych grupach wiekowych maj P miejsce treningi ma oretek, grafik zaj wygl da nast puj co: poniedziałek: grupa młodsza dziewcz ta z gimnazjum roda: dziewcz ta z gimnazjum czwartek: grupa młodsza dziewcz ta z gimnazjum *** rzypominamy i monografia historyczna Wasilków miasto P renesansowej harmonii jest w sprzeda y. Ksi ka kosztuje 35zł i mo na j kupi w sklepach Drobiazg oraz Xerula przy ul. Ko cielnej, oraz w białostockich ksi garniach "Akcent. Wszystkich zainteresowanych histori naszego miasta zach camy do jej kupna. Jest to pierwsza, profesjonalnie opracowana monografia o historii Wasilkowa, tym bardziej wi c warto j mie w swojej bibliotece. *** nformujemy e wietlica w Nowodworach otwarta jest codziennie w godzinach wietlica oferuje gry i I zabawy dla dzieci i młodzie y oraz inne ciekawe formy sp dzania wolnego czasu. Zapraszamy na stron : aktualno ci, relacje z imprez, galeria zdj, informacje o zaj ciach. Przewodnicz cym Zarz du koła nr 13 w Wasilkowie Zwi zku Emerytów Rencistów i Inwalidów Polsce jest pan Włodzimierz Puchalski. Zainteresowanych działalno ci oraz z problemami zaprasza na dy ur do pok.27 Urz du Miejskiego w ka dy pi tek w godz Gazeta Wasilkowska strona 9

10 Odnaleziony bohater W pierwszych dniach pa dziernika odwiedził nas pan Zenon Rogowski z Jurowiec, dostarczaj c ciekawe zdj cia i materiały dotycz ce jego wuja Jana Rogowskiego. W ten sposób dowiedzieli my si o losach naszego rodaka, niezwykłego człowieka, o którym mo na z cał pewno ci powiedzie bohater. Heroiczna przeszło pana Rogowskiego wyszła na wiatło dzienne, kiedy David Empson z Capel St Mary w Ipswitch odkrył jego dokumenty, zdj cia i medale ocalałe po II wojnie wiatowej. Jan Rogowski był pilotem walcz cym w Bitwie o Angli. Prze- ył zestrzelenie swojego samolotu nad Beckenham, sam za zestrzelił samoloty wroga nad hrabstwem Kent i pokonał niemieckie lataj ce bomby" ze swoim Dywizjonem 306. Bohater był osob zamkni t w sobie i wydawał si ukrywa swoje osi gni cia, za które został odznaczony srebrnym krzy em Virtuti Militari. Zmarł w 1997 r. w wieku 79 lat, w domu opieki w Stowmarket. Przez 5 lat dla postronnych ludzi jego grób był anonimowy i nieopisany. 12 wrzesnia 2002r tłum ludzi, w tym jego przyjaciele, reprezentanci ambasady polskiej, władz Ipswitch, RAF, RAF Air Crew Association zebrali si nad jego grobem na uroczysto ci odsłoni cia nagrobnej tablicy upami tniaj cej jego bohaterstwo. Tego dnia cisz na cmentarzu Lawns Cemetery w Ipswich przerwał odgłos przelatuj cych nad głowami samolotów symbol szacunku i po egnania przez kolegów pilotów. Pan Rogowski uwa any był za niezwykle skrytego człowieka, który, po przeprowadzeniu si z Chelmsford, mieszkał przy Queen Street w Ipswich, tu nad piekarni znajduj c si obok pubu The Falcon". Jako chłopiec znał go Joe Biela, który na uroczysto ci reprezentował rodzin pana Rogowskiego. - Był wielce szanowanym człowiekiem. Czułby si zaszczycony dzisiejszym wydarzeniem. Miło jest wiedzie, e jest si pami tanym. W uroczysto ci wzi li udział przedstawiciele Królewskiego Legionu Brytyjskiego (Royal British Legion) i RAF z Honington. Grano ałobny Last Post". Na grobie, zaraz obok zdj cia pana Rogowskiego jako młodzie ca, zło ono wie ce i poło ono poduszk z medalami. * Jan Rogowski był w niespełna 150 osobowej grupie pilotów polskich broni cych angielskiego nieba w gor cym okresie lipiec-pa dziernik 1940 roku. Słu ył te w sławnym 303. Dywizjonie My liwskim. Urodził si we wsi Jurowce koło Białegostoku 16 sierpnia 1917 r. jako syn Jana i Pauliny z domu Piesiecka. Uczył si w szkole powszechnej w Jurowcach, a ok r. uko czył Pa stwow Szkoł Rzemie lniczo-przemysłow ( lusarz-mechanik). 2 listopada 1936 r. jako ochotnik zgłosił si do 5. Pułku Lotniczego w Lidzie. Stało si to niew tpliwie za namow jego starszego brata Wiktora, który słu ył w tej jednostce od 1931 r. (we wrze niu 1939 r. w randze młodszego mechanika wojskowego przydzielony był do 55. Samodzielnej Eskadry Bombowej). Pilot Jan Rogowski Jan Rogowski na przepustce (trzeci od lewej) z kolegami plotami Po podstawowym wyszkoleniu rekruckim i przysi dze rozpocz ł od stycznia 1937 r. pułkowy kurs obsługi samolotów zako czony w kwietniu tego roku. Po pomy lnie zako czonych badaniach lekarskich i jednomiesi cznym kursie szybowcowym w Ustianowej został przyj ty do pułkowej szkoły pilota u, która istniała od ponad roku przy eskadrze treningowej w Lidzie. Latał intensywnie w 1937 r. na RWD-8, a wiosn i Podczas odprawy. Jan Rogowski trzeci od lewej latem 1938 r. na PWS-26 z lotniska Baranowicze. Cało szkolenia zako czona została tzw. "szkoł ognia" na poligonie Pohulanka (60 kilometrów na północny wschód od Wilna). Od sierpnia 1938 r. przebywał na 2,5 miesi cznym kursie wy szego pilota u w Grudzi dzu. strona 10 Gazeta Wasilkowska

11 Po powrocie zostaje awansowany do stopnia starszego szeregowca i przydzielony do 151. Eskadry My liwskiej na lotnisku Porubanek koło Wilna. Eskadra wyposa ona była w samoloty P- 7a i z tym typem maszyny zwi zany był a do ko ca swojej słu by w Polsce. Na przełomie kwietnia i maja 1939 roku został przeniesiony do 6. Pułku Lotniczego we Lwowie. Tam ju jako kapral został przydzielony do 162. Eskadry My liwskiej. W eskadrze tej latał bojowo we wrze niu 1939 r. Od 18 wrze nia internowany był w rumu skim obozie Celafat. Wypłyn wszy z portu Balcic dotarł 19 grudnia do Marsylii, a od pocz tku stycznia 1940 r. zameldował si w bazie lotnictwa polskiego w Lyon-Bron. 3 marca dotarł do Anglii i został wcielony do RAF Volunteer Reserve w bazie Manston. Od 17 lipca do 5 sierpnia odbywał szkolenie w 5OTU w Aston Down. Dostał przydział do angielskiego 74. Dywizjonu My liwskiego, a ju 19 sierpnia przeniósł si do 303. Dywizjonu. Tam w walce nad kanałem La Manche 2 wrze nia zestrzelił Me W lutym 1941 r. wrócił do 74. Dywizjonu, gdzie podczas jednego z lotów operacyjnych został ranny w głow i praw nog. Po powrocie z leczenia latał nadal w 74. Dywizjonie i 7 kwietnia zestrzelił drugiego Me-109. W sierpniu został przeniesiony do "krakowskiego" 308. Dywizjomu My liwskiego, w którym latał bojowo do lipca 1942 r. przez nast pne jedena cie miesi cy był instruktorem pilota u w Coltishal, a od czerwca 1943 r. rozpocz ł słu b w 302. Dywizjonie "pozna skim". Od stycznia 1944 r. przebywał na kursie instruktorów pilota u w Newton, a od maja w szkole strzelców samolotowych. W czerwcu został odkomenderowany do 306. Dywizjonu "toru skiego". Do ko ca wojny wykonał 109 lotów bojowych i 104 loty operacyjne w ł cznym czasie 395 godzin i 20 minut. W marcu 1946 r. otrzymał polski stopie chor ego. Odznaczony był Srebrnym Krzy em Orderu Virtuti Militari nr 11118, trzykrotnie Krzy em Walecznych, Srebrnym Krzy em Zasługi z Mieczami i odznaczeniami brytyjskimi. Po wojnie pozostał na emigracji. Nigdy nie przyje d ał do kraju. Z biegiem lat coraz bardziej rozlu niał wi zi utrzymuj ce go z rodzin w Polsce a do zupełnego zaniku. Zmarł 17 sierpnia 1997 r. opr. red na podst. artykułu w Evening Star, z 13 wrze nia 2002r Jan Charytoniuk, "Lotnictwo z szachownic ", nr 4 oraz Jan Rogowski, pierwszy z lewej, w bojowym rynsztunku Piloci po zwyci skim locie. Od lewej: Feri, Kent, Grzeszczak, Radomski, Zumbach, Łokuciewski, Henneberg, Rogowski, Szaposznikow 9 wrze nia 2007r odszedł od nas Wojtek Pietrzak, architekt i pracownik Urz du Miejskiego w Wasilkowie. Pozostał w naszej pami ci jako serdeczny kolega i dobry fachowiec. Dla bliskich, odej cie ka dego jest momentem trudnym, szczególnie kiedy spotyka to człowieka młodego i pełnego ycia jakim był Wojtek. Fizyczn pustk i al wypełni mog jedynie ciepłe wspomnienia, które po sobie pozostawiłe. Wyrazu gł bokiego współczucia Rodzinie z powodu nagłej mierci pracownika Urz du Miejskiego w Wasilkowie Wojciecha Pietrzaka składa Burmistrz Wasilkowa i pracownicy Urz du Miejskiego Gazeta Wasilkowska strona 11

12 Mi dzynarodowa Młodzie owa Orkiestra D ta Wersalinka P omysł zorganizowania w Wasilkowie mi dzynarodowego muzycznego obozu dla młodych muzyków orkiestry i ma oretek powstał jeszcze zim, a przedstawił go pan Tomasz Czarnecki, wizytator Kuratorium O wiaty w Białymstoku i główny organizator corocznych Mi dzynarodowych Prezentacji Orkiestr D tych w Białymstoku Wersal Podlaski. Taki Pokaz musztry paradnej podczas wyst pu w Wasilkowie na boisku gimnazjum projekt był ju realizowany w 2006 roku jako Młodzie owa Mi dzynarodowa Orkiestra D ta Wersalinka, ale nasi muzycy nie brali w nim udziału. My, w Gimnazjum, mieli my ju do wiadczenie w organizacji zimowiska w okresie ferii, wi c przygotowanie szkoły na przyj cie grupy młodzie owej w czasie wakacji, nie było problemem. Problemem było znalezienie sposobu na sfinansowanie tego przedsi wzi cia. Kilkakrotnie składali my wnioski na ten projekt min. do Podlaskiego Urz du Marszałkowskiego, do Kuratorium O wiaty, do Ministerstwa. Pan Czarnecki niestrudzenie pisał nast pne, ale niestety wnioski nie uzyskiwały akceptacji. Wreszcie dosłownie w ostatniej chwili (na tydzie przed planowanym terminem obozu), otrzymali my informacj, e s fundusze z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Błyskawiczne tempo przygotowania dokumentacji, organizacja noclegów i wy ywienia Chocia tak naprawd byli my do tego przygotowani pan Wola ski przygotował ju dawno skład orkiestry, szczegółowy program pobytu i program młodych muzyków z Polski, Estonii, Ukrainy, oraz Białorusi. Polsk reprezentowali w orkiestrze muzycy z Wasilkowa, Suchowoli, Zambrowa i Białegostoku, a dyrygowali orkiestr - Adam Wola ski z Wasilkowa oraz Rein Vendla z Suure Jaani z Estonii. Przez cały tydzie, w dniach sierpnia muzycy zakwaterowani byli w Gimnazjum. Tam te odbywały si próby, a w wolnych chwilach go cie mieli mo liwo zwiedzania Wasilkowa i jego okolic. 14 sierpnia Wersalinka dała swój pierwszy koncert dla dzieci niepełnosprawnych, na zako czenie festynu w Zespole Szkół Katolickich w Białymstoku, a zaraz potem nast pny - mieszka com Białegostoku. Widowisko przed Teatrem Dramatycznym przyci gn ło wiele osób, które wspaniale si bawiły podziwiaj c barwn defilad. Orkiestra zagrała 15 sierpnia 2007, podczas mszy w. o godz , w ko ciele NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie, a zaraz potem o godz , na placu pod Kapliczk, miał miejsce specjalny koncert mieszka com Wasilkowa. We czwartek 16 sierpnia po południu na boisku Gimnazjum odbył si ostatni koncert w Polsce wraz z pokazem musztry paradnej. Koncert wzbudził du e zainteresowanie mieszka ców Wasilkowa i zgromadził du grup widzów i słuchaczy. W pi tek, 17 sierpnia orkiestra wyruszyła w tourne koncertowe na Białoru i do Estonii. W Białorusi uczestnicy Wersaliki odwiedzili grób zmarłego niedawno dyrygenta z ubiegłorocznej edycji Wersalinki - Aleksandra Litwi skiego. Zło yli muzyczny oraz nuty muzykom. Orkiestra powstała z strona 12 Sekcja d ta orkiestry w pełnej okazało ci Gazeta Wasilkowska

13 wieniec i zapalili znicze. 18 sierpnia odbyły si dwa koncerty orkiestry : w Maluszynach pod Domem Kultury oraz w centrum Korelicz. Oprócz muzykowania orkiestranci mieli mo liwo podziwiania zamku w Mirze i zwiedzania Korelicz. Kolejny dzie (19 sierpnia) upłyn ł na 15- godzinnej podró y z Korelicz (Białoru ) do Suure Jaani (Estonia). A 20 sierpnia był ostatnim dniem koncertów orkiestry w takich miastach jak Viliandi i Suure Jaani. Mimo ci kiej pracy przygotowania repertuaru muzycznego i tanecznego oraz uci liwo ci podró y, pobyt i koncerty w Wasilkowie i Białymstoku, w Koreliczach na Białorusi i w Estonii, dały uczestnikom ogromn satysfakcj i zadowolenie. Umo liwiły tak e nawi zanie kontaktów osobistych mi dzy uczestnikami oraz sprawiły rado entuzjastycznego przyj cia orkiestry we wszystkich miejscach wyst pów koncertowych. Koncert pod kapliczk wzbudził du e zainteresowanie mieszka ców Wasilkowa Barbara Borkowska, Adam Wola ski Widowisko przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku przyci gn ło wiele osób Pasowanie na Starszaka W dniu na terenie Przedszkola w Wasilkowie przy ul. Sienkiewicza po raz pierwszy odbyło si uroczyste pasowanie na starszaka, które tematycznie zwi zane było z mieszka cami Stumilowego Lasu. Uroczysto zaplanowana została tak, by dzieci mogły wesoło si bawi, a jednocze nie pokaza zaproszonym go ciom, to, czego si ju nauczyły. W czasie uroczysto ci rodzice obserwowali własne dzieci na tle grupy. Był to dzie szczególny, bowiem dzieci zdawały swój pierwszy egzamin - zdały go rewelacyjnie. Teraz nie stało ju nic na przeszkodzie, aby dyrektor El bieta Burzy ska uroczy cie pasowała wielkim drewnianym ołówkiem wszystkich na starszaka. Zarówno dzieci jak i Rodzice składali lubowanie. Na pami tk tego dnia dzieci otrzymały dyplomy z gratulacjami. Po cz ci oficjalnej dzieci wraz z rodzinami udały si na małe co nieco przygotowane przez rodziców. Uroczysto przygotowały El bieta Ołdzitowska i Joanna Broniszewska Hy y Joanna Broniszewska - Hy y Na pami tk dzieci otrzymały dyplomy z gratulacjami. Gazeta Wasilkowska strona 13

14 T radycj ju si stały doroczne do ynki w Studziankach, które z roku na rok przybieraj bardziej uroczyst i wi teczn form. Tegoroczne zbiory raczej nie dały wielkich powodów do rado ci, jednak jak obyczaj nakazuje, w najwi kszej wsi naszej gminy, odbyło si wi to plonów. W niedziel 16 wrze nia w asy cie Młodzie owej Orkiestry D tej z Wasilkowa i ma oretek, ze piewem na ustach członkinie zespołu ludowego Malwianki wniosły uroczy cie do ynkowy wieniec wykonany ze zbó i polnych kwiatów. Nast pnie starosta do ynek Mirosław Szyma ski i staro cina Anna Kruk wr czyli gospodarzom, paniom sołtys Eugenii Górko i Jolancie Szyma skiej symbol obfito ci zbiorów - chleb, a ksi a pobłogosławili plony. Po raz pierwszy mieszka cy Studzianek mogli obejrze i wysłucha u siebie wyst p orkiestry d tej i ma oretek, który został nagrodzony gromkimi brawami. Po cz ci oficjalnej, podczas której powitano zgromadzonych go ci oraz wr czono podzi kowania osobom, które przyczyniły si do zoorganizowania strona 14 Do ynki w Studziankach Paniom sołtys został wr czony do ynkowy chleb Chór Klubu Seniora z Wasilkowa był jednym z zaproszonych zespołów Członkinie zespołu ludowego Malwianki wniosły uroczy cie do ynkowy wieniec imprezy przyszła kolej na cz artystyczn. Wyst piły zaproszone zespoły ludowe: gospodynie Malwianki, Chór Klubu Seniora z Wasilkowa, urawinki z Ogrodniczek oraz Czarne Jagody z Czarnej Białostockiej. Nie zabrakło te najmłodszych, czyli Płomyczków. Wszystkie zespoły zaprezentowały utwory folklorystyczne naszego regionu, a po prezentacji zostały zaproszone na pocz stunek. Imprezie towarzyszył mecz dru yny ze Studzinek, która na swoim boisku podejmowała Cresovi II z Siemiatycz. Zawodnicy ze Studzianek ci ko walczyli stwarzaj c kilka sytuacji podbramkowych, jednak przeciwnicy oprócz stwarzania równie je wykorzystywali, strzelaj c do bramki 5 goli, na co gospodarze odpowiedzieli jedn strzelon bramk. Pomimo wyniku kibice wiernie dopingowali swoich zawodników, którzy dopiero rozpoczynaj swoj przygod w ligowej piłce no nej. Równolegle do meczu trwało przedstawienie dedykowane dzieciom, po którym przyszła kolej na cał mas zabaw i konkursów z nagrodami. Pomimo niesprzyjaj cej aury (troch zimno i silny wiatr) impreza cieszyła si spor frekwencj, jednak wieczór był na tyle chłodny, e planowana dyskoteka pod chmurk została przeniesiona do remizy, gdzie zabawa trwała do wieczora. Organizatorami do ynek byli: Miejski O rodek Animacji Kultury w Wasilkowie, zespół Malwianki, Rada Sołecka w Studziankach, OSP w Studziankach. Patronat obj ł i dofinansowania udzielił Burmistrz Wasilkowa Antoni Pełkowski. W tym miejscu dzi kujemy równie wszystkim osobom, które pomogły w organizacji imprezy. Gazeta Wasilkowska K

15 W drog póki serce młode... ogniska, olimpiada sportowa(ze zniczem olimpijskim!) i piewanki. Nie raz miały my szans, na wykazanie si w słu bie kuchennej czy na nocnej warcie. Działo si tak wiele, e nie sposób tego opisa! Czas sp dzony w przemiłej atmosferze, w gronie wielu niesamowitych ludzi przemin ł tak szybko, e nie zd yły my si nawet spostrzec, kiedy czekał ju na nas poci g powrotny. Nie jedna druhna uznała, e obóz ten był najlepszym wyjazdem w jej yciu. I nie dziwi si adnej osobie która tak twierdzi, gdy ta akcja letnia miała w sobie co naprawd magicznego! I kto wie, mo e to wła nie ten czar przyci gn ł ostatnio do Convivery szesna cie nowych druhenek? W ostatnim czasie w dru ynie nastało wiele zmian. Mamy Jak nakazuje stary harcerski zwyczaj,.i PDH Convivera wyruszyła latem na kolejny obóz. Tym razem odwiedziły my północno-zachodni cz naszego kraju, a dokładniej, mał malownicz miejscowo, o jak e trudnej do wypowiedzenia nazwie Gwda Wielka. Sp dziły my dwa cudowne tygodnie nad jeziorem Dołgie, z dala od ulicznych hałasów i mieszcza skiego gwaru. Ten wspaniały czas upływał nam w towarzystwie szarmanckich Małopolskich harcerzy i przesympatycznych harcerektak e z Krakowa. Poznały my ponad siedemdziesi t osób, nawi zały my nowe przyja nie i usłyszały my niesamowite historie, ale to wszystko to tylko namiastka tego, co działo si przez 16 dni... Wszystkie druhny z Convivery ju pierwszego sierpnia spotkały si na Białostockim dworcu PKP. Tam, po Nieodł czna cz obozu apel i sprawdzanie umundurowania now dru ynow i zast powe, skrupulatnym sprawdzeniu powstały kolejne zast py, a w obecno ci, wsiadły my do poci gu kieruj cego si w stron morza. Chwil pó niej usłyszały my charakterystyczne tr bienie si losy zielono-spódnicowych harcerek? led cie uwa nie szeregi wst piła młoda krew. I co b dzie dalej? Jak potocz odje d aj cego poci gu, wi c przyklejone do szyb, ostatni raz Gazet Wasilkowsk oraz nasz stron internetow i o rodka pomachały my naszym rodzicom. I... w drog póki serce młode... braknie na pewno! kultury, bo plany i ch ci mamy wielkie, wi c przygód nie za- Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj! dh. Aneta Butkiewicz Podczas obozu poznawały my kultur wielu krajów, z całego wiata. Ka dego poranka przechodziły my swoist teleportacj, by znale si w wymarzonym miejscu. W taki wła nie sposób przybyły my do Chin, gdzie np. wiczyły my pisanie chi skiego alfabetu, czy jedzenie ry u pałeczkami(uwierzcie, to był najdłu szy obiad na całym obozie!). Jednak kraj ry u nie był jedynym, do którego zajrzały my. Dotarły my nawet do Wybrze a Ko ci Słoniowej, a tam próbuj c upodobni si do Afryka czyków wytwarzały my gipsowe maski. Przez 14 dni przebrn ły my przez mas najró niejszych pa stw i chyba ka da z nas ju wie, e Indie nie maj nic wspólnego z Indianami. Kiedy tylko nie miały my zaj dotycz cych naszej obrz dowo ci, chodziły my na kajaki, lub pla. Nie omin ły nas tak e w drówki, Kadra pod pantoflem :) Gazeta Wasilkowska strona 15

16 III Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej W Parafii NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie zako czył si III Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. ks. Wacława Rabczy skiego. W tym roku równie przygotowali my wiele niespodzianek naszym stałym melomanom i do wzi cia udziału w III edycji zaprosili my wybitnych artystów znanych w Polsce i szeroko poza jej granicami. Tegoroczna edycja głównie rozbrzmiewała nut muzyki kameralnej. Festiwal zainaugurowały Marietta Kruzel- Sosnowska graj ca na organach i Jolanta Sosnowska graj ca na skrzypcach barokowych i skrzypcach współczesnych. Obie artystki nie tylko ł czy wielka miło do muzyki, ale równie silne wi zy rodzinne - matka i córka - doskonałe poł czenie osobowo- ci, wielkich talentów, wspaniałego wyczucia stylu i zrozumienia bez słów, co w efekcie ko cowym dało mistrzowski popis interpretacji utworów wybranych do programu koncertu. Podczas koncertu 2 wrze nia w doskonałej interpretacji Jolanty Sosnowskiej utworów Giovanniego Battisty Vitaliego usłyszeli my równie prezentacj brzmienia skrzypiec barokowych, których struny (w odró nieniu do skrzypiec współczesnych) wykonane s z jelit zwierz cych. Na kolejnym koncercie tj. 9 wrze nia 2007 owacyjnie przyj ty przez publiczno wasilkowsk wyst pił fenomenalny zespół Glass Duo - szklana harfa, który tworzy mał e stwo Anna i Arkadiusz Szafra cowie z Gda ska. W tym miejscu chciałbym przytoczy kilka faktów z historii szklanej muzyki, otó instrumenty szklane znane były na Dalekim Wschodzie ju w redniowieczu. W XII wieku w Chinach czy w XIV wieku w Persji wydobywano d wi k ze szklanych naczy, stukaj c w nie drewnianymi młoteczkami. W Europie pierwsze wzmianki o szklanej muzyce pochodz z 1492 roku. Grano wówczas na kieliszkach od wina strojonych wod. Pierwsze za informacje o profesjonalnym u ywaniu takiego zestawu pojawiaj si w 1741 roku. Wtedy to wła nie Irlandczyk Richard Pockridge konstruuje zestaw kieliszków i nazywa go anielskimi organami. Sam staje si pierwszym prawdziwym wirtuozem tego instrumentu, a d wi k wydobywa z niego pocieraj c rant kieliszka wilgotnym opuszkiem palca. Do stworzenia nowej muzycznej tradycji przyczynił si równie Wilibald Glück, którego verrillion, równie zbudowany ze strojonych wod kieliszków, zachwycał współczesnych mu melomanów sw magiczna barw. Najwi kszej jednak popularno ci przysporzył szklanej muzyce Benjamin Franklin, którego harmonika szklana podbiła serca publiczno ci i na stałe wpisała wynalazek ameryka skiego naukowca do kanonu europejskiej muzyki. Franklin postanowił zminimalizowa trudno ci wykonawcze, wyeliminowa problem strojenia wod. Zbudował instrument, w którym szklane czarki, odpowiednio odlane, osadzone były na wspólnej osi. Mechanizm pedałowy (podobnie jak w maszynie do szycia) obracał je, a zadaniem wykonawcy było jedynie dotykanie wiruj cych czarek. Instrument zaistniał w 1761 roku i od tej pory jego popularno stale rosła. W ród kompozytorów pisz cych na harmonik szklan, wymieni mo na cho by Mozarta, Naumanna, czy Beethovena. Koniec ery szklanej harmoniki nie oznaczał jednak schyłku popularno ci anielskich organów. Kolejnym krokiem w tym kierunku staje si stworzony przez F. Hopkinson-Smitha ( ) grand harmonicon, zbudowany z 25 kieliszków umocowanych w kwadratowej skrzyni, których nie trzeba ju było stroi wod. Smith odkrył sposób na mechaniczne strojenie kieliszków poprzez szlifowanie ich w odpowiednich miejscach. Narodziło si wi c kolejne wcielenie anielskich organów, któremu blisko ju do współczesnej szklanej harfy pomysłu Bruno Hoffmanna. To strona 16 wła nie Hoffmannowi - człowiekowi, który całe swoje ycie po wi cił na popularyzacj szklanej muzyki, zawdzi cza ona swój renesans w czasach obecnych. Szklanej harfie nadał on nieco odmienn form, przy czym najbardziej charakterystyczn innowacj wydaje si u ycie odpowiednio odlanych kieliszków, o optymalnym dla instrumentu kształcie, oraz osadzenie ich czarek w korpusie nie poprzez przytwierdzenie do niego ich podstaw, ale poprzez umieszczenie w nim ("na wcisk") okrojonych z podstaw nó ek. Współcze nie, wykonawcy graj cy na zbudowanych z kieliszków instrumentach u ywaj ró nych nazw rozumiane cz sto do szeroko i nie maj ce swego wiernego odpowiednika w j zyku polskim okre lenie musical lub singing glasses (niem.: glasspiel, fr.: verrillon), oraz nawi zuj ca do hoffmannowskiego zestawu szklana harfa ( ang. glass harp, niem. glasharfe, fr. harpe de verre). Dzi tradycj wskrzeszon przez Hoffmanna kontynuuje zaledwie garstka muzyków na całym wiecie. W Polsce kultywuje j jedynie zespół Glass Duo. Kiedy po raz pierwszy opuszki ich palców zetkn ły si z kraw dziami kieliszków by wzbudzi d wi k, muzycy nie s dzili, e ten moment, to pocz tek długiej drogi i zarazem przedsmak wielkiej przygody. Oboje, graj cy do tej pory na tradycyjnych instrumentach (skrzypce i tr bka), nie podejrzewali nawet, e yciowa cie ka poniesie ich niebawem w nieznane Zacz li poznawa szklan harf od podszewki i - ku swej wielkiej rado ci - odkryli w niej całkiem spory potencjał technicznych i wyrazowych mo liwo ci. Efektem ich pasji popartej mrówcz prac były coraz bardziej oblegane przez melomanów koncerty. Zjawiskowe brzmienie kieliszków zauroczyło muzyków do tego stopnia, i wkrótce rozstali si z pulpitami symfonicznej orkiestry, zza których do tej pory ogl dali wiat. Tak powstał zespół Glass Duo, którego instrument w chwili obecnej składa si z 56 kieliszków, czyli posiada pełne cztery i pół oktawy, co czyni go najwi kszym tego typu na wiecie. Glass Duo, przez lata swej działalno ci koncertowej nagrywało wielokrotnie dla radia, TV, dokonywało prawykona utworów specjalnie dla nich napisanych. Dzi koncertuje na całym wiecie bior c udział w festiwalach muzyki o randze zarówno regionalnej jak i mi dzynarodowej oraz u wietniaj c swymi wyst pami przeró ne wydarzenia. Zespół w swych muzycznych podró ach dotarł a do Singapuru, gdzie z cyklem koncertów wyst pował w ramach jednego z najbardziej presti owych wydarze Azji Płd- Wsch - Singapore Festiwal of Arts wrze nia licznie zgromadzon publiczno oczarował wyst p kwintetu instrumentów d tych blaszanych Brass cappella w składzie: Paweł Misiukiewicz - tr bka, Michał Drobnikowski - tr bka, Adam Drewnowski - waltornia, Dariusz Drewnowski - puzon, Bogdan Drewnowski - tuba. Zespół powstał jesieni 1993 roku przy Pa stwowej Filharmonii w Białymstoku, a zało- ycielami byli członkowie orkiestry, m.in. trzej bracia Adam, Dariusz i Bogdan Drewnowscy. W doskonałej interpretacji usłyszeli my utwory od renasansu i baroku po współczesno, a tak e popularne przeboje muzyki rozrywkowej i fragmenty musicali. 23 wrze nia Dariusz Hajdukiewicz wykonał recital organowy, podczas którego prezentował m.in. brzmienie zaistalowanego w organach nowego głosu j zykowego, jakim jest Obój 8'. Wysłuchali my równie kompozycji zmarłego w 2005 roku, wybitnego polskiego kompozytora, organisty i improwizatora - Mariana Sawy z najnowszego zbioru pt. Partity wydanego w 2007 roku. Gazeta Wasilkowska

17 III Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. ks. Wacława Rabczy skiego zako czył 30 wrze nia istniej cy od 1951 roku Chór Akademii Medycznej w Białymstoku pod dyrekcj prof. Bo enny Sawickiej oraz znana w Polsce i w Europie wybitna organistka z Białorusi Kseniya Pogorelaya. Koncert ten w pierwszej cz ci wypełniony był perfekcyjn czysto ci brzmienia zespołu wokalnego i doskonał interpretacj utworów a capella, w drugiej popisow wirtuozeri gry na organach Kseniyi Pogorelaya, a w ostatniej cz ci przepi knym wspólnym wykonaniem Kyrie z Mszy Des-dur St. Moniuszki oraz Ave verum Mozarta. Słowa podzi kowania składam: Organizatorom: Burmistrzowi Wasilkowa Panu Antoniemu Pełkowskiemu, Ks. Dziekanowi Prob. Ryszardowi Kotkowiczowi, Panu Wiesławowi D browskiemu - Dyrektorowi MOAK, Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej, Starostwu Powiatu Białostockiego. Patronom Honorowym: Metropolicie Białostockiemu, Wojewodzie Podlaskiemu, Staro cie Powiatu Białostockiego, Burmistrzowi Wasilkowa. Mecenasom Festiwalu: ZSZZ Solidarno - Region Podlaski, Firmie KONSTAL, Starostwu Powiatu Białostockiego. Patronom Medialnym: Polskiemu Radiu Białystok, TVP3 - Oddział Białystok, VOX FM, BiałystokOnline, Gazetcie Wasilkowskiej, W Słu bie Miłosierdzia, Pisakowi, Radiu Młodych Wasilków. Dzi kuj Firmie Organmistrzowskiej Pana Krzysztofa Grygowicza za przygotowanie organów oraz Pani Marii Rydzewskiej - Dudek za ufundowanie kwiatów. Szczególne podzi kowania składam wspaniałej, wra liwej, entuzjastycznie nagradzaj cej wykonawców gło nymi owacjami publiczno ci, która swoj wysok frekwencj doceniła wszystkich zaproszonych artystów i starania organizatorów. Zainaugurowany w 2005 roku Festiwal - jedyne tego typu wydarzenie artystyczne w województwie podlaskim - jest przedsi wzi ciem o bardzo wysokim poziomie artystycznym skupiaj cym wybitnych artystów, wspaniałych melomanów i rewelacyjn publiczno, czego potwierdzeniem była tegoroczna wrze niowa III edycja. W tym momencie Wasilków mo e by dumny z faktu, i Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. ks. Wacława Rabczy skiego wpisuj c si na stałe w kalendarz imprez kulturalnych miasta i województwa podlaskiego staje si miejscem przyci gaj cym artystów i wielu melomanów, a dla mieszka ców Ziemi Wasilkowskiej jest swoist wizytówk wyró niaj c ich miasto na mapie artystycznych o rodków Polski, a od tego roku równie poza jej granicami. Dariusz Hajdukiewicz dyrektor artystyczny festiwalu Miejski O rodek Animacji Kultury w Wasilkowie składa serdeczne podzi kowanie pani Marii Rydzewskiej Dudek, radnej Rady Miejskiej Wasilkowa za ufundowanie kwiatów artystom bior cycm udział w III Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej im. Ks. Wacława Rabczy skiego, Wspaniała publiczno doceniła wszystkich zaproszonych artystów i starania organizatorów Gazeta Wasilkowska strona 17

18 6 pa dziernika 2007r Kompleks Jard Nad Zalewem na kilka godzin zamienił si w mał Japoni. Odbyły si tam zawody sumo o Puchar Polski Seniorów - Turniej Basho, walczyli równie juniorzy i kadeci. Okazuje si, e ten egzotyczny sport ma w Polsce kilkunastoletni tradycj, wielu zwolenników i utytułowanych zawodników nie jest wi c tak egzotyczny jak mogliby my przypuszcza. Zawodom patronował i dotacji udzielił Burmistrz Wasilkowa Antoni Pełkowski. Obecni byli tak e Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, poseł Jarosław Zieli ski i wicemarszałek sejmu pani Genowefa Wi niowska. Organizatorami byli: Polski Zwi zek Sumo, Firma Jard- Jarosław Dziemian, Klub Sportowy Sumo Koluch. Prezes klubu Wiesław Koluch prowadził zawody, w sposób interesuj cy opowiadaj c o zasadach, historii i zawodnikach sumo. Specjalnie dla Gazety Wasilkowskiej wywiadu udzielił Jacek Jaracz, utytułowany zawodnik l ska Wrocław w kategorii +115 i Open - dwukrotny br zowy medalista M w 1998 i 2004r, trzykrotny br zowy medalista ME w latach 2003, 2005, 2007, trzykrotny srebrny medalista ME w latach 2000, 2001, 2002, zdobywca złotego medalu dru ynowo w ME w 2000 roku. GW: Jak zacz ła pana przygoda z sumo? Jacek Jaracz: - Na turnieju zapa niczym przed laty, w którym brałem udział, odbył si pokaz Japo czyków walki sumo. Po walce Japo czycy udzielili nam instrukta u i niedługo potem, ju w kwietniu 1997 roku odbył si I Turniej Pucharu Polski w Gda sku. Zdobyłem w nim dwa medale, pierwszy w kategorii do 115 kg i drugi w kategorii Open, co mnie zach ciło i wci gn ło do tego sportu. Do chwili obecnej, przez te dziesi ostatnich lat, zdobyłem 25 medali. Najbardziej cenionym przeze mnie jest złoto w mistrzostwach Europy, gdzie stan łem na najwy szym podium i usłyszałem nasz hymn, Mazurka D browskiego. Ka dy sportowiec, w ka dej dziedzinie sportu, marzy o tym, aby stan najwy ej i usłysze swój hymn. Niektórzy twierdz, e wystarczy im br zowy medal, ale to nieprawda, walcz c złoty medal zapewniony mamy srebrny. Czy według Pana sumo ma przyszło w Polsce? - Na pewno tak. Ostatnio powstało du o szkolnych klubów sportowych, gdzie sumo jest propagowane, turnieje szkolne odbywaj si tam co dwa tygodnie. Jest ju obecnie grupa do wiadczonych juniorów i kadetów, gdzie na ostatnich mistrzostwach Europy zdobywali medale i miejsca punktowane. No i oczywi cie strona 18 Sumo w Wasilkowie seniorzy, którzy zawsze wracaj z medalami. Jak wida sport ten rozwija si i uwa am, e jest to dyscyplina z przyszło ci. Jest to sport inny, ni ka dy inny. Sport ten ł czy si z rytuałem i japo sk tradycj. Czy zawodnicy polscy i europejscy nie maj kompleksów w stosunku do Japo czyków? - W moim przypadku nie. Ja si wył czam. My l tylko o walce, co zrobi przeciwnik. Koncentruj si na walce. Ka dego przeciwnika traktuj jednakowo, czy jest słabszy, czy silniejszy. Koncentracja i raczej rytuał s potrzebne w tej walce, trzeba mie to co, a wtedy s efekty. Czy był Pan ju kiedy w Wasilkowie? - Tak w ubiegłym tym roku na turnieju, gdzie brali udział znani mi ju wcze niej białostoccy zawodnicy z KS Sumo Koluch. Czy był Pan w Japonii, ojczy nie tego sportu? - Tak. Byli my z dru yn w 1997 lub 1998 roku. Był to wyjazd treningowo-pogl dowy, ale Japo czycy nie pozwolili nam pozna do ko ca swoich tajemnic walki. Mogli my obejrze walki zawodników japo skich, ale nie wolno nam było nagrywa cało- ci, tylko fragmenty walk czy treningów. To, co zobaczyli my było zdumiewaj ce. Zawodnicy trenuj tam przez wiele godzin, pocz wszy od 8 rano. Ka dy ruch sportowca na arenie jest omawiany i trenowany, pocz wszy od wyj cia poprzez uderzenia w barki itd. Ka dy z nich w takiej stajni ma po prostu dobry start. My jednak mogli my tylko patrze i uczy si, ale nie filmowa. W Japonii sport ten cieszy si du popularno ci. Jak wygl daj tam turnieje? - Tak. Sport ten jest bardzo Na Gazeta Wasilkowska popularny. turnieje przychodzi kilkana cie tysi cy ludzi, przez czterna ci dni w miesi cu. Dziennie odbywa si tylko jedna walka i je eli jest czterna cie walk to turniej trwa czterna ci dni. Co walka to inni przeciwnicy. Zbierana jest suma walk wygranych i przegranych i wiadomo, kto jest zwyci zc. Natomiast u nas w kraju uprawiany jest tzw. styl wolny w sumo. Głownie uprawiaj go ludzie maj cy ju wcze niej styczno ze sportem wysiłkowym, jak zapa nicy, d udocy, ci arowcy. Sportowcy maj cy podstawy i ogromn sił wi c łatwiej im nauczy si techniki walki. Wiadomo w sumo najwa niejsza jest siła w nogach. Czy masa te pomaga? - Tak, nawet bardzo. Jak startowałem w zapasach robiłem wag kg. Na mistrzostwa zabrakło mi jednak kilogramów. Teraz wa kg i czuj, e tamta waga 120 kg była za mała eby walczy. Czy my lał Pan o trenerstwie? - Dopóki pozwalaj mi zdrowie i wiek, b d walczył. Na razie jeszcze dobrze si czuj. Jak Walka odbywa si w kole o rednicy 4,55 m i wysoko ci od 30 do 60 cm i polega na wypchni ciu przeciwnika poza mat lub przewróceniu go za pomoc odpowiednich rzutów, pchni i uderze ciałem. Po lewej udzielaj cy wywiadu Jacek Jaracz

19 wiadomo im wi ksza masa tym wi kszy problem ze zdrowiem. Trenuj od 1983 roku, czyli ju 24 lata i siadaj mi stawy kolanowe. Ale przygotowuj si teraz na mistrzostwa wiata. B d walczył o najwy szy medal. Jakie s Pana plany na przyszło? - Moje plany to wystartowa w Mistrzostwach wiata i zdoby najwy sze trofeum. Dzi kuj i ycz powodzenia. Rozmawiał WD Sumo - japo ski sport narodowy znany od pocz tku VIII wieku. Przypomina zapasy. W dosłownym tłumaczeniu "sumo" oznacza szybkie przeciwdziałanie uderzeniom przeciwnika. Walka odbywa si w kole o rednicy 4,55 m i wysoko ci od 30 do 60 cm i polega na wypchni ciu przeciwnika poza mat lub przewróceniu go za pomoc odpowiednich rzutów, pchni i uderze ciałem. Pochodz ce z Japonii legendy dotycz ce walk sumo zdaj si sytuowa jego pocz tki w XVIII w. p.n.e. Najprawdopodobniej wywodzi si ono z ceremoniałów agrarnych było pierwotnie zwi zane z obrz dami ku czci bóstw maj cych zapewni obfite zbiory. Sumo jak aden inny sport obwarowane jest skomplikowanym ceremoniałem wywodz cym si wprost z czasów feudalnej Japonii, a przejawiaj cym si zarówno w kastowym wr cz systemie zale no ci, trybie ycia i treningu zawodników, jak i w sposobie rozgrywania samych zawodów. Nowe dowody osobiste Przypominamy, e 31 grudnia 2007 upływa termin składania wniosków na wydanie dowodu osobistego, natomiast wa no starych dowodów osobistych została przedłu ona do ko ca pierwszego kwartału 2008 roku. Przedłu enie wa no ci spowodowane jest tym, e wyprodukowanie nowego dowodu b dzie trwało od nowego roku nie miesi c, ale dwa miesi ce. Dokumenty, które nale y zło y w USC w Urz dzie Miejskim w Wasilkowie, w celu wydania nowego dowodu: wniosek, czytelnie wypełniony (najlepiej drukowanymi literami) dwa zdj cia akt urodzenia (je eli urodziłe si poza Wasilkowem - wa ny pół roku od daty wydania) akt mał e stwa (je eli brałe lub poza Wasilkowem - wa ny pół roku od daty wydania) obecny dokument to samo ci (stary lub tymczasowy dowód osobisty), potwierdzenie wpłaty do kasy tut. urz du opłaty za wydanie dokumentu w wysoko ci 30 zł Zło enie i odbiór dowodu osobistego wymaga stawiennictwa osobistego. Termin oczekiwania na dowód osobisty trwa (jeszcze teraz!) 30 dni. (red) Spotkanie z uczestnikiem Powstania Warszawskiego 27 wrze nia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie odbyło si spotkanie z uczestnikiem Powstania Warszawskiego Mieczysławem Wroczy skim. Pan Mieczysław jest mieszka cem Białegostoku, posiadaj cym rodzin i grono przyjaciół w Wasilkowie. wiadek historii, jeden z nielicznych, którzy jeszcze yj zajmuj co opowiadał o swoich losach i prze yciach w Bitwie o Warszaw 1944r. Urodził si w Łowiczu jako najmłodszy z pi ciu synów. Mieszkaniec Białegostoku od 1932r. W maju 1939 roku otrzymał matur i ju 4. czerwca tego roku miał na sobie wojskowy mundur. Po wybuchu wojny do pierwszych dni pa dziernika brał udział w kampanii wrze niowej. Udało mu si unikn mierci i niewoli, zarówno niemieckiej jak i sowieckiej i powróci w okolice Białegostoku. W pocz tkach okupacji sowieckiej dostał prac w charakterze manipulanta w sowieckim nadle nictwie, w którym pracował do 10. lutego 1940 roku. W 1941r, po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej, zagro ony wywózk do Niemiec na przymusowe roboty, znaj c do dobrze w j zyk niemiecki, podj ł prac w niemieckim nadle nictwie (Forstamt) w Czarnej Wsi (dzisiejszej Czarnej Białostockiej), w Puszczy Knyszy skiej. Praca ta trwała do poł. lipca 1944 roku, do chwili wycofywania si Niemców pod naporem wojsk sowieckich. Po wielu perypetiach, w połowie lipca 1944 roku dotarł do stolicy. Warszawa si gotowała - wspomina po latach atmosfer poprzedzaj c godzin ''W''. Wybuch Powstania zastał go na warszawskiej Woli, gdzie doł czył do kompanii ''Harcerskiej'' batalionu ''Gustaw''. W powstaniu członek zgrupowania Chrobry II kompanii ł czno ci, potem batalionu Lech elazny, a nast pnie kompanii szturmowej Warszawianka. Po zako czeniu walk 5. pa dziernika 1944r trafia do niewoli. Jako jeniec tuła si po stalagach w O arowie, Lamsdorf, Lukenwalde i Sonnenburg, a do maja 1945 roku, kiedy znad Łaby wraca do Białegostoku. W spotkaniu uczestniczyła ok. 30 osobowa grupa młodzie y z gimnazjum, kilka osób starszych z miasta. Wspomnienia pana Wroczy skiego ilustrowane były jego prywatnymi zdj ciami i zdj ciami archiwalnymi z powstania w formie prezentacji multimedialnej. Dla młodzie y z pewno ci była to ciekawa i ywa lekcja historii. Organizatorem był Miejski O rodek Animacji Kultury w Wasilkowie. (red) Mieczysław Wroczy ski zajmuj co opowiadał o swoich losach i prze yciach w Bitwie o Warszaw 1944r. Gazeta Wasilkowska strona 19

20 Uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie Uchwała nr X/57/07 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 23 sierpnia 2007 roku w sprawie utworzenia punktów opieki nad dzieckiem Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz dzie gminnym uchwala si, co nast puje: 1. W wykonaniu uchwały Nr IX/51/07 Rady Miejskiej w Wasilkowe z dnia 28 czerwca 2007 w sprawie uchwalenia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodzin tworzy si w sołectwach punkty opieki nad dzieckiem zwane dalej Punktami. 2. Merytoryczny nadzór nad Punktami b dzie sprawował Dyrektor Przedszkola w Wasilkowie natomiast Gmina Wasilków udost pni pomieszczenia na ten cel w istniej cych obiektów gminnych. 3. Opiek nad dzie mi winien sprawowa nauczyciel zatrudniony przez Dyrektora Przedszkola na zasadach okre lonych w Karcie Nauczyciela. 4. Upowa nia si Burmistrza Wasilkowa do zawarcia porozumienia pomi dzy Dyrektorem Przedszkola i Sołtysem, w którym zostan okre lone warunki, zasady i obowi zki poszczególnych stron odpowiedzialnych za prowadzenie Punktów. 5. Wykonanie powierza si Burmistrzowi Wasilkowa. 6. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia. Uchwała Nr XI/58/07 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 wrze nia 2007 roku w sprawie wyboru ławników. Na podstawie art ustawy z dnia 27 lipca 2001r Prawo o ustroju s dów powszechnych uchwala si, co nast puje: 1. Stwierdza si wybór ławników do S du Rejonowego w Białymstoku na kadencj , do orzekania w sprawach: A. Rodzinnych: - 1. Pani Agnieszka Bu ko B. Pracy i ubezpiecze społecznych 1. Pan Zbigniew Andrzejczyk 2. Pani Krystyna Bu ko 3. Pani Romana Scholastyka Głowacka 4. Pani Iwona Zajkowska 2. Wykonanie uchwały powierza si Burmistrzowi Wasilkowa 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia. Uchwała nr XI/63/07 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 wrze nia 2007r w sprawie przyst pienia Gminy Wasilków do Lokalnej Grupy Działania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz dzie gminnym oraz art. 15 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 marca 2997r o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U.z 2007 roku Nr 64, poz. 427) uchwala si co nast puje: Gmina Wasilków wyra a wol przyst pienia do Lokalnej Grupy Działania, której celem jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 2. Terytorialny zasi g działania Lokalnej Grupy Działania obejmuje gminy: Czarna Białostocka, Supra l i Wasilków. 2. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Wasilkowa..3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia. Uchwała Nr XI/64/07 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 wrze nia 2007r w sprawie przyst pienia do sporz dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cz ci miasta Wasilków powi kszenie cmentarza prawosławnego. strona 20 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorz dzie gminnym i art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu przestrzennym uchwala si, co nast puje: 1. Przyst puje si do sporz dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz ci miasta Wasilków powi kszenie cmentarza prawosławnego na działce nr ewid. 334/88 2. Integraln cz ci niniejszej uchwały jest zał cznik graficzny przedstawiaj cy granice obszaru obj tego projektem planu, o którym mowa w 1.Zał cznik do wgl du w Urz dzie Miejskim w Wasilkowie. 3. Wykonanie uchwały powierza si Burmistrzowi Wasilkowa. 4. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia. Uchwała Nr XI/65/07 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 wrze nia 2007 w sprawie przyst pienia do sporz dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cz ci gminy Wasilków budowa cmentarza w Osowiczach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorz dzie gminnym i art 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu przestrzennym uchwala si, co nast puje: 1. Przyst puje si do sporz dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz ci terenu gminy Wasilków budowa cmentarza w Osowiczach na działce nr ewid. 66 i cz ci działki nr ewid Integraln cz ci niniejszej uchwały jest zał cznik graficzny ( do wgl du w Urz dzie Miejskim w Wasilkowie) przedstawiaj cy granice obszaru obj tego projektem planu, o którym mowa w Wykonanie uchwały powierza si Burmistrzowi Wasilkowa. 4. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia. Uchwała nr XI/66/07 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 wrze nia 2007r w sprawie przyst pienia do sporz dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cz ci miasta Wasilków budowa cmentarza przy wi tej Wodzie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz dzie gminnym i art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala si co nast puje: 1. Przyst puje si do sporz dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz ci terenu miasta Wasilków budowa cmentarza przy wi tej Wodzie na cz ci działek nr ewid. 414/2 i Integraln cz ci niniejszej uchwały jest zał cznik graficzny (do wgl du w Urz dzie Miejskim w Wasilkowie) przedstawiaj cy granice obszaru obj tego projektem planu, o którym mowa w Wykonanie uchwały powierza si Burmistrzowi Wasilkowa. 4. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia. Uchwała Nr XI/67/07 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 wrze nia 2007 r. w sprawie przyst pienia do sporz dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cz ci miasta Wasilków budowa ko cioła wraz z obiektami towarzysz cymi w Wasilkowie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorz dzie gminnym i art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu terenu uchwala si, co nast puje: Gazeta Wasilkowska

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ NA TERENIE GMINY WASILKÓW W 2016 ROKU

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ NA TERENIE GMINY WASILKÓW W 2016 ROKU Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 Wasilków ulice: Akacjowa, Brzozowa, Dębowa, Jałowcowa, Leśna, Nadawki, Sosnowa, Świerkowa, Katrynka, Sochonie, Woroszyły, Wólka Poduchowna, Wólka Przedmieście Jurowce, Sielachowskie,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ NA TERENIE GMINY WASILKÓW W 2017 ROKU

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ NA TERENIE GMINY WASILKÓW W 2017 ROKU 1 2 3 4 5 6 7 8 Wasilków ulice: Akacjowa, Brzozowa, Dębowa, Jałowcowa, Leśna, Nadawki, Sosnowa, Świerkowa, ul. Cedrowa, ul. Cisowa, ul. Dereniowa, Katrynka, Sochonie, Woroszyły, Wólka Poduchowna, Wólka

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK NOWEGO SŁUCHACZA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK W KWIDZYNIE

PORADNIK NOWEGO SŁUCHACZA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK W KWIDZYNIE PORADNIK NOWEGO SŁUCHACZA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK W KWIDZYNIE MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KWIDZYNIE ul. Hallera 5 Rysunek 1 - Trasa sekretariat-szkoła Rysunek 2 -

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Senior w Centrum w czerwcu

Senior w Centrum w czerwcu Senior w Centrum w czerwcu Czerwiec w CAS Senior w Centrum: Harmonogram do pobrania Zmiany w harmonogramie od 6 czerwca 2016 r. Zmiana terminu wyjścia do CRICOTEKI GODZINY OTWARCIA CAS Senior w Centrum

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 30 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne

Scenariusz nr 30 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne Scenariusz nr 30 zajęć edukacji wczesnoszkolnej Metryczka zajęć edukacyjnych Miejsce realizacji zajęć: sala szkolna Ośrodek tematyczny realizowanych zajęć: Świat wokół nas Temat zajęć: Tradycyjne potrawy

Bardziej szczegółowo

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Na styku granic Polski i Niemiec, w Europamieście Zgorzelec-Görlitz, gdzie dwa narody zbliżają się do siebie,

Bardziej szczegółowo

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy!

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Oddaję w Twoje ręce krótki poradnik, dotyczący zagadnień, związanych z bezpieczeństwem podczas wycieczek pieszych. Jest to podręczny zbiór zasad, obowiązujących podczas

Bardziej szczegółowo

Na dzisiejszych warsztatach Animacji dokończyliśmy nasze filmy.

Na dzisiejszych warsztatach Animacji dokończyliśmy nasze filmy. Dziennik Elizy 07.04.2014 Dzisiaj na warsztatach plastycznych tworzyliśmy makiety oraz bohaterów filmu. Oglądaliśmy filmy, które powstały w poprzednich edycjach Opolskich Lamek. Bardzo mi się podobało

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Warszawa Przyjazna Seniorom

Warszawa Przyjazna Seniorom Katalog ofert Warszawa Przyjazna Seniorom W przyjętym przez Radę m.st. Warszawy Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020 określono cele i działania Miasta, które mają na celu podniesienie

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Obozy Zdobywców Biegunów to cykl wyjazdów na letnie i zimowe obozy rekreacyjne, których celem jest wspieranie aktywności dzieci niepełnosprawnych ruchowo, przewlekle

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

Brzozowski Jan 1.11. Feluś Stanisław 7.11. Rokicki Andrzej 12.11. Filip Mieczysław 20.11. Sobek Jan 22.11. Kaczmarski Tadeusz 25.

Brzozowski Jan 1.11. Feluś Stanisław 7.11. Rokicki Andrzej 12.11. Filip Mieczysław 20.11. Sobek Jan 22.11. Kaczmarski Tadeusz 25. Nr 35 31października 2014 rok Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Wasze ręce 35 numer naszego Biuletynu Informacyjnego. Polska złota jesień w pełni, każdego dnia łapiemy życiodajne promienie słońca. Staramy

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Turystyka jaka forma wypoczynku jest dla nas najlepsza?

Turystyka jaka forma wypoczynku jest dla nas najlepsza? Turystyka jaka forma wypoczynku jest dla nas najlepsza? Urlop to dla wielu z nas długo wyczekiwany okres w roku, który chcemy wykorzystać w najlepszy możliwy sposób. Wielu z nas decyduje się w tedy na

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ?

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? Za pośrednictwem platformy inwestycyjnej DIF Freedom istnieje wiele sposobów inwestowania w ropę naftową. Zacznijmy od instrumentu, który jest związany z najmniejszym ryzykiem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. A. Mickiewicza 45 720 Opole ul. Sz. Koszyka 21 tel./fax.: (077) 4743191 DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI program współpracy szkolno - przedszkolnej Magdalena

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 XVIIILO.4310.5.2016 XVIII LO im. Jana Zamoyskiego ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481 1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę Adres: Henryka Sienkiewicza 40 44-203 Rybnik Daty i godziny otwarcia: 13 i 14 grudnia 2014 roku (sobota i niedziela) w godzinach od 8:00 do 20:00. Kontakt:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011

REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011 REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011 1. Organizacja konkursu: Konkurs Pi kna Wie 2011, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wie i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród poło onych w granicach

Bardziej szczegółowo

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013 Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela Warszawa, kwiecień 2013 1 Harmonogram odbytych spotkań 1. Spotkanie inauguracyjne 17 lipca 2012 r. 2. Urlop dla poratowania zdrowia 7 sierpnia 2012 r. 3. Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015 Wymaga 4 Dzieci są aktywne Wymaga 4: Dzieci są aktywne Cele ewaluacji wewnętrznej jest sprawdze czy dzieci są wdrażane

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Trafny wybór dla Twojego Dziecka! SP 5 Bytom Nowoczesność w historycznym budynku!

Trafny wybór dla Twojego Dziecka! SP 5 Bytom Nowoczesność w historycznym budynku! Serdecznie witamy w naszych stuletnich murach! Życie ludzkie jest jak tkanie pajęczyny przedszkole gimnazjum dalsza edukacja narodziny szkoła podstawowa szkoła średnia zawód, praca i szczęśliwe życie Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH Lp. Nazwa Imprezy Termin Organizator Miejsce 1. 2. 24.FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku.

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Sosnowiec na

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Nawigacja podwodna. Nurkowanie głębokie

Nawigacja podwodna. Nurkowanie głębokie Kurs Advanced Open Water Diver dedykowany jest dla młodzieży od 15 roku życia. Podczas szkolenia wprowadzimy Was do podwodnego Świata i nauczymy zaawansowanych umiejętności. Kurs bazuje na tym czego nauczyłeś

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie

Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie 2 Wstęp Kiedy zaczyna, a kiedy kończy się rola fotografa w procesie fotografowania? Czy jego zadaniem jest jedynie przykładanie aparatu

Bardziej szczegółowo

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010 Nowennę za zmarłych można odprawiad w dowolnym czasie w celu uproszenia jakiejś łaski przez pośrednictwo zmarłych cierpiących w czyśdcu. Można ją odprawid po śmierci bliskiej nam osoby albo przed rocznicą

Bardziej szczegółowo

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi ANTRAKT ANTRAKT fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi zdjęcie na okładce: Ewa Pakuła wydawca: Teatr Muzyczny w Łodzi druk: Michalczyk i Prokop sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Szanowni

Bardziej szczegółowo

W grudniowe dni kolęda brzmi

W grudniowe dni kolęda brzmi Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym PoMoSt V WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK MDK nr 1 ul. Powstańców Warszawskich 12 Bytom 12.12.2014 godz.9.00 Partnerzy Patroni

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

Realizacja poszczególnych zadań wariant minimalny

Realizacja poszczególnych zadań wariant minimalny Realizacja poszczególnych zadań wariant minimalny Zmiana profili startu samolotów F16 Zmiana profili startów samolotów F-16 (stacjonujących na lotnisku wojskowym w Krzesinach) w przypadku startów w kierunku

Bardziej szczegółowo

Opis. Ciekawe miejsca w Wiedniu:

Opis. Ciekawe miejsca w Wiedniu: Wiedeń Opis Cena od: 1500 PLN Liczba dni: 4 dni Kraj: Austria Wiedeń to stolica Austrii, leży u stóp Lasów Wiedeńskich, północno-wschodniego pogórza Alp. Położony jest przy skrzyżowaniu starych szlaków

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Pomorskie życia pełne

Pomorskie życia pełne Pomorskie życia pełne 25 lipca, sobota 11.00-19.00 Promocja pomorskiej kuchni i Dary Morza Bałtyckiego, czyli kaszubski dzień od kuchni, m.in. wyrobów wędliniarskich i dań rybnych prezentacja pasieki i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Hasło przewodnie Uśmiech jest dobry na wszystko Postanowienia ogólne: Przegląd Zespołów Kabaretowych Osób Niepełnosprawnych to jednodniowe przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

O żorskiej młodzieży w Wielkim Mieście

O żorskiej młodzieży w Wielkim Mieście O żorskiej młodzieży w Wielkim Mieście Był 21 maj kiedy uczniowie klas szóstych stawili się przed świtem pod sklepem DYWYTA, by rozpocząć podróż do słonecznej Warszawy. Pomimo wczesnej pory każdy miał

Bardziej szczegółowo

1. WTOREK - 18/07/2017

1. WTOREK - 18/07/2017 1. WTOREK - 18/07/2017 W godzinach porannych oraz popo udniowych przyjazd uczestników XLI Mi dzynarodowego Kongresu Pueri Cantores, których b oczekiwa odpowiednio przygotowane osoby (na lotniskach, dworcach

Bardziej szczegółowo

Nasi uczniowie w Holandii Relacja 1

Nasi uczniowie w Holandii Relacja 1 Nasi uczniowie w Holandii Relacja 1 Po 13 godzinach spędzonych w autokarze szczęśliwie dotarliśmy do Silvolde. Po drodze doświadczaliśmy iście marcowej pogody od śnieżyc i temperatur -11 o C do pięknej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ ????? CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ Odpowiadaliście już na pytanie, co to jest zabytek i dzieło sztuki (KONTEKSTY, możecie jeszcze raz posłuchać informacji o zabytku w naszej szafie dźwiękowej). Nauczyliście się

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

Scenariusz 1. 3. Zbiórka w kręgu. Rozmowa z dziećmi na temat przeprowadzonych zabaw.

Scenariusz 1. 3. Zbiórka w kręgu. Rozmowa z dziećmi na temat przeprowadzonych zabaw. Scenariusz 1 Temat: Swobodny ruch na boisku szkolnym i uporządkowany ruch drogowy wycieczka po najbliższej okolicy. Ogólne zasady poruszania się po drogach. Cel zajęć: Uświadomienie dzieciom konieczności

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Drygałach Szkoła Podstawowa im. St. Palczewskiego w Drygałach SPRAWOZDANIE ZE SZKOLNEJ KAMPANII. Segreguję Mazury ratuję!

Zespół Szkół w Drygałach Szkoła Podstawowa im. St. Palczewskiego w Drygałach SPRAWOZDANIE ZE SZKOLNEJ KAMPANII. Segreguję Mazury ratuję! Zespół Szkół w Drygałach Szkoła Podstawowa im. St. Palczewskiego w Drygałach SPRAWOZDANIE ZE SZKOLNEJ KAMPANII Segreguję Mazury ratuję! Drygały, 2012 Zadania zrealizowane w ramach szkolnej kampanii Segreguję

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZI W KOŁOBRZEGU PROCEDURA COROCZNEGO PRZEGLĄDU WEWNĘTRZNEGO I STAŁEGO MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser)

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser) 22705 PIZZA FIESTA Kto poradzi sobie pierwszy ze złożeniem składników na pizze? Zwycięzcą jest gracz, który jako pierwszy zapełni dwie karty pizzy. Zawartość: -4 kawałki pizzy -6 kawałków ryby -6 kawałków

Bardziej szczegółowo

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЬЕДИНЕНИЕ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЬЕДИНЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЬЕДИНЕНИЕ «Белорусская автомобильная внедорожная федерация» ======================================================================== Республика Беларусь Р/с 3015000000168

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Kultura ludowa w turystyce wiejskiej - preferencje turystów. Ma gorzata Wyrwicz

Kultura ludowa w turystyce wiejskiej - preferencje turystów. Ma gorzata Wyrwicz Kultura ludowa w turystyce wiejskiej - preferencje turystów. Ma gorzata Wyrwicz Tradycyjna kultura ludowa jest to ca okszta t dziedzictwa kulturowego, które przekazywane jest przez pokolenie ust puj ce

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach

Bardziej szczegółowo

1. 1, 2 2. 3 3. - 4. 4 5. 5 6. 6 7. - WORD

1. 1, 2 2. 3 3. - 4. 4 5. 5 6. 6 7. - WORD Scenariusz prezentacji multimedialnej okazującej historię powstania oraz działania Miasteczka Ruchu Drogowego w Chełmie - opisowy Warszawa, MSWiA, 27 lutego 2009 r... 1. Witam państwa bardzo serdecznie,

Bardziej szczegółowo

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Working paper Prognoza przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z gastronomi. Słowa kluczowe: Przychody ze sprzedaży, koszt kapitału pracującego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2011 r. Druk Nr 9/4 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wybiegów dla psów zlokalizowanych na terenie miasta Słupska. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro)

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Uwaga: Ten tutorial tworzony był z programem Cubase 4 Studio, ale równie dobrze odnosi się do wcześniejszych wersji,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe.

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe. Toruńska Starówka według jej mieszkańców i użytkowników podsumowanie wyników ankiety internetowej przeprowadzonej w ramach projektu rewitalizacji Starego Miasta w Toruniu RESTART. Przez kilka miesięcy

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Michaela Ludwig. Konkurs Tajemnice regionów

Michaela Ludwig. Konkurs Tajemnice regionów Michaela Ludwig Konkurs Tajemnice regionów Kiedy dzieci przekraczają próg naszego przedszkola tak naprawdę rozpoczynają odkrywanie kolejnych tajemnic. Dzieci chętnie je odkrywają, trzeba tylko pomóc im

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK, 26 MAJA 2011r.

CZWARTEK, 26 MAJA 2011r. CZWARTEK, 26 MAJA 2011r. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVII SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2011 Wzór nr 2 Miasto/Gmina: ZBĄSZYŃ przeprowadzenia Województwo: WIELKOPOLSKIE "Przegląd

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Stawy Raszyńskie maj, sierpień-listopad 2013

Stawy Raszyńskie maj, sierpień-listopad 2013 Stawy Raszyńskie maj, sierpień-listopad 2013 Rezerwat ornitologiczny Stawy Raszyńskie utworzony został w 1978 roku na terenie tutejszych stawów rybnych; pow. rezerwatu 110 ha, pow. stawów 94 ha. Pieczę

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Muzyczna Klasa BGŻ w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku

Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Muzyczna Klasa BGŻ w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku ul. Kasprzaka 10/16, 01 211 Warszawa tel. +48 22 860 57 93, fax +48 22 860 59 00 fundacja@bgz.pl, www.bgz.pl Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Muzyczna Klasa BGŻ w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE PROBLEMY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

GŁÓWNE PROBLEMY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ GŁÓWNE PROBLEMY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Tomasz Białowąs bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Główne problemy gospodarki 1) Globalne ocieplenie światowej 2) Problem ubóstwa w krajach rozwijających się 3) Rozwarstwienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Cynthia A. Tyson

Prof. dr hab. Cynthia A. Tyson W pogoni za możliwym: Angażowanie rodziców i lokalnej społeczności dla wzmocnienia odpowiedzialności Prof. dr hab. Cynthia A. Tyson Uniwersytet Stanowy Ohio Colubmus, OH- USA Burza mózgu... Opisz dom "typowego"

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa

ROZPORZĄDZENIE. z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Projekt z dnia 14 kwietnia 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1 z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Na podstawie art.53a ust.6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Jakie piosenki są według Ciebie ponadczasowe, według Twoich rodziców/ dziadków?

Jakie piosenki są według Ciebie ponadczasowe, według Twoich rodziców/ dziadków? Kiedy, w jakich sytuacjach najczęściej słuchasz muzyki? W jakich sytuacjach muzyki słuchają Twoi Jakie piosenki są według Ciebie ponadczasowe, a jakie według Twoich rodziców/ Na jakim koncercie byłeś po

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI Nowohuckie Centrum Kultury zaprasza na zajęcia w Klubie SUPER MAMA. Klub to miejsce przyjazne mamom, to przestrzeń spotkań, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. To miejsce, w którym można porozmawiać

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań hałasu lotniczego w roku 2014

Wyniki badań hałasu lotniczego w roku 2014 Wyniki badań hałasu lotniczego w roku 2014 Pomiary hałasu lotniczego wpisanego do bazy wykonywane są głównie przez same porty lotnicze zgodnie z art. 175 ustawy Poś. Obowiązek prowadzenia ciągłych pomiarów

Bardziej szczegółowo