Fundacja im. Zofii Kossak ul. Stary Dwór Górki Wielkie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundacja im. Zofii Kossak ul. Stary Dwór 2 43-436 Górki Wielkie"

Transkrypt

1 Fundacja im. Zofii Kossak ul. Stary Dwór Górki Wielkie NIP : REGON : SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres r r. Załączniki : 1. wprowadzenie do sprawozdania i informacja dodatkowa 2. bilans 3. rachunek zysków i strat

2 WPROWADZENIE 1. Informacje o Fundacji a). Powstanie, rejestracja i siedziba Fundacji Fundacja im. Zofii Kossak, zgodnie z Aktem Notarialnym ( rep. A nr 836/1998 ) sporządzonym w dniu 31 marca 1998 r. r. w Kancelarii Notarialnej w Cieszynie została ustanowiona przez fundatorów : p. Annę Bugnon, córkę pisarki, p. Witolda Szatkowskiego, syna pisarki zastąpionego przez córkę Annę Magdalenę Feny Taylor oraz Gminę Brenna Zgodnie z 2 Statutu Fundacji czas jej trwania jest nieograniczony. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego W dniu r. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem Fundacja posiada numer identyfikacyjny REGON i została zarejestrowana pod numerem 9499Z Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD ), czyli jako działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. Siedziba Fundacji mieści się w Górkach Wielkich, ul. Stary Dwór 2 b).cele statutowe Fundacji zgodnie z 7 Statutu celem Fundacji jest - ochrona i przechowywanie słowa pisanego Zofii Kossak we wszelkiej postaci, tj. rękopisów, korespondencji, notatek i innych tekstów publikowanych i niepublikowanych - zabezpieczenie spuścizny po Zofii Kossak i Zygmuncie Szatkowskim, a zwłaszcza Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich, aby słuŝyły głębszemu poznawaniu i zrozumieniu ideałów, którymi Zofia Kossak się kierowała - wspieranie środowiska zgodnie z duchem twórczości Zofii Kossak - ochrona integralności i nienaruszalności twórczości Zofii Kossak, jak równieŝ dbanie o wiarygodny wizerunek Zofii Kossak we wszelkich publikacjach, dbanie o wiarygodny wizerunek Zofii Kossak we wszelkich publikacjach, dbanie o to by imię i nazwiska Zofii Kossak nie słuŝyło celom sprzecznym z duchem jej twórczości c). Fundacja realizuje swoje cele poprzez: - inspirowanie i wspieranie rozwoju muzeum biograficznego Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich - ochrona i opieka nad zabytkowym otoczeniem muzeum ( ruiny dworku i park ) Gromadzenie, udostępnianie i popularyzacja informacji związanych z Ŝyciem i twórczością Zofii Kossak - organizowanie ekspozycji, sesji literackich i naukowych oraz spotkań z młodzieŝą - kontakty i realizacja wspólnych celów statutowych z organizacjami, instytucjami i fundacjami

3 W roku obrotowym Fundacja nie prowadziła działalności odpłatnej d). Organy Fundacji Zgodnie z 13 Statutu Fundacji organami Fundacji są : - Zgromadzenie Fundatorów - Zarząd Fundacji W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe e). Reprezentacja Fundacji Fundację reprezentuje na zewnątrz Zarząd Fundacji Do zarządu Fundacji powołane zostały następujące osoby: - Krystyna Tomecka - Prezes Zarządu - Bogumił Zając wiceprezes zarządu - Małgorzata Lipińska sekretarz zarządu - Izabela Mikoś członek zarządu - Anna Witkowska członek zarządu - Tadeusz Dadok członek zarządu f).dane o działalności Fundacji - Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej Fundacja otrzymała zadania zlecone przez 1. Województwo Śląskie na realizację zadania publicznego pod nazwą Artystyczne lato u Kossaków, na realizacje którego otrzymała środki finansowe w wysokości zł. 2. Urząd Gminy Brenna na realizację zadania Artystyczne Lato u Kossaków, otrzymano środki w wysokości zł. 3. Powiat w Cieszynie na realizację Artystyczne Lato u Kossaków w wysokości zł 2. Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. z 2001 r. Nr 137, poz.1539 wraz z późniejszymi zmianami ) Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. zostało sporządzone przy załoŝeniu kontynuowania działalności przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości; nie istnieją okoliczności wskazujące na zagroŝenie kontynuowania działalności.

4 3. Przyjęte zasady polityki rachunkowości Omówienie przyjętych zasad w tym metod wyceny aktywów i pasywów ( takŝe amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych fundacja przyjęła następujące ustalenia: Składniki majątku o wartości początkowej poniŝej 3.500,00 zł fundacja zalicza bezpośrednio w koszty zuŝycia materiałów. Składniki majątku o wartości początkowej powyŝej zł fundacja zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do uŝywania ustalany jest okres ekonomicznej uŝyteczności dla kaŝdego nabytego składnika aktywów, który to decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do uŝywania. Na kaŝdy dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji przyjętego okresu ekonomicznej uŝyteczności kaŝdego składnika (tj. środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej). Zmiana przyjętego okresu skutkuje zmianą kwoty dokonywanych odpisów amortyzacyjnych począwszy od pierwszego dnia następnego roku. W roku objętym sprawozdaniem finansowym stosowano zasadę dokonywania odpisów amortyzacyjnych w okresach miesięcznych. Jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat I. Wyjaśnienia do bilansu 1. wartość gruntów uŝytkowanych wieczyście nie występuje 2. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, uŝywanych na podstawie umów najmu, dzierŝawy i innych umów o podobnym charakterze, w tym umów leasingu nie występuje 3. zobowiązania wobec budŝetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli nie występują 4. Dane o strukturze funduszu własnego Fundusz statutowy wynosi : zł 5. Fundacja nie posiada rezerw 6. Propozycja podziału zysku : nadwyŝka przychodów nad kosztami powiększy przychody roku następnego 7. Dane o odpisach aktualizujących stan naleŝności : nie występują 8. Zobowiązania długoterminowe : nie występują 9. Czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów : składają się na nie zapłacone z góry zobowiązania dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych 10. zabezpieczenia na majątku jednostki nie występują

5 11. zobowiązania warunkowe nie występują 12. rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują wartość otrzymanej refundacji dotyczącej wytworzenia środków trwałych. II. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat 1.struktura przychodów : ( poz. A rachunku zysków i strat ) - składki : ,00 zł - darowizny : ,50 zł - dotacje : ,87 zł - pozostałe przychody statutowe 750,00 zł nadwyŝka przychodów nad kosztami z ub. roku : ,25 zł Razem : ,62 zł 2. Fundacja nie dokonywała w roku obrotowym 2010 r. odpisów aktualizujących wartość zapasów 3. Fundacja nie dokonywała w 2010 r. odpisów aktualizujących środki trwałe 4. Rozliczenie głównych pozycji róŝniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego kw oty zw iększenia i treść zmniejszenia podstaw y róŝnica zwiększająca przychody następnego roku ,63 koszty doliczone statystycznie, ujęte w księgach rachunkowych ubiegłego roku ,80 koszty ujęte w księgach bieŝącego roku niestanowiące kosztów uzyskania przychodów ,67 przychody niepodlegające opodatkowaniu ,87 podstawa opodatkowania ,63 Kwotę 6 314,80 stanowią wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne zapłacone w bieŝącym roku obrotowym dotyczące ubiegłego roku. Na kwotę ,67 zł składa się: 4 610,70 wynagrodzenie za grudzień 2010 r. wypłacone w styczniu 2011 r ,88 składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące 2010 r zapłacone w 2011 r ,62 zł odsetki od zaciągniętej poŝyczki z wyceny bilansowej ,87 zł - wydatki pokryte otrzymanymi dotacjami 17,60 zł pozostałe koszty niestanowiące kosztów podatkowych Kwota ,87 zł to otrzymane dotacje wykazane w poz. A.II. Rachunku zysków i strat 5. Fundacja nie sporządza rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym 6. W roku obrotowym 2010 nie wystąpiły zyski ani straty nadzwyczajne

6 7. w roku obrotowym 2010 nie wystąpił w jednostce wynik na operacjach nadzwyczajnych 8. Fundacja nie jest zobowiązania przepisami ustawy do sporządzania sprawozdania z przepływów pienięŝnych 9. Po dniu bilansowym nie wystąpiły Ŝadne zdarzenia, które nie byłyby uwzględnione w sprawozdaniu finansowym 10.W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad ( polityki ) rachunkowości, nie dokonywano równieŝ zmian metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. 11. Brak jest informacji innych niŝ wymienione, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik jednostki

7 Fundacja im. Z. Kossak ul. Stary Dwór Górki Wielkie Informacja dodatkowa za 2010 r. (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny: Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie Wycena majątku finansowego Aktywa pieniężne Zobowiązania nie dotyczy według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne nie dotyczy w wartości nominalnej w kwocie wymagającej zapłaty 2. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym Kwota wyniku finansowego Wyszczególnienie zmian Przyczyny zmian spowodowana zmianami nie dotyczy nie dotyczy 0,00 3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie było Wyszczególnienie zdarzeń Kwota zł bilansie (zł) Nie uwzględniono w: rachunku zysków i strat (zł)

8 Zmiany w ciągu roku wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku 4. trwałego a) Środki trwałe Wyszczególnienie według pozycji bilansowych Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec z tytułu: wartości roku - inwestycji początkowej Wartość początkowa na początek roku - aktualizacji - inne Środki trwałe razem: ,80 0,00 0, ,80 z tego: 1 grunty ,00 0,00 0, ,00 2. budynki i budowle , ,14 0, ,14 3. urz. techniczne i maszyny 6 318, ,20 0, ,00 4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 5.inwestycje w obcych środkach trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 6.pozostałe środki trwałe 0, , ,60 środki trwałe w budowie , , ,14 0,00 Razem poz , , , ,74 b) Umorzenie środków trwałych Zwiększenia Zmniejszenia Wyszczególnienie według pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenie na początek roku umorzeń Stan na koniec umorzeń (środków trwałych) środków roku środków trwałych trwałych 1 grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2. budynki i budowle , ,18 0, ,94 3. urz. techniczne i maszyny 5 239,35 523,23 0, ,58 4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 5.inwestycje w obcych środkach trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 6. inne 0,00 408,70 0,00 408,70 Razem poz , ,11 0, ,22 c) Wartości niematerialne i prawne Wyszczególnienie według pozycji bilansowych - inne 1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Inne wartości niematerialne prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem poz. 0,00 0,00 0,00 0,00 d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych) Wartość początkowa na początek roku Dotychczasowe umorzenie na początek roku Zwiększenia z tytułu: - nowych inwestycji Zwiększenia umorzeń: Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych Zmniejszenia umorzeń Stan na koniec roku Stan na koniec roku 1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem poz. 0,00 0,00 0,00 0,00

9 e) Finansowy majątek trwały Wyszczególnienie według pozycji bilansowych Wartość na początek roku w ciągu roku 1. Udziały i akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem poz. 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Wyszczególnienie zobowiązań Razem na: Z tego płatne r r do 1 roku Zobowiązania długoterminowe (razem) Zobowiązania krótkoterminowe w tym 1. z tytułu dostaw i usług 2. z tytułu podatków i ubez. społ. 3. z tytułu wynagrodzeń 4. inne Razem zobowiązania Zwiększenia 6. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Wyszczególnienie należności Razem na: Z tego płatne r r do 1 roku Należności długoterminowe (razem) 0,00 0,00 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe 0,00 668,48 0,00 668,48 w tym 1. z tytułu dostaw i usług 0,00 668,48 668,48 0,00 2. z tytułu podatków i ubez. społ. 0,00 0,00 0,00 0,00 3. z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 4. inne 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem należności 0,00 668,48 0,00 668,48 7. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz PPO Wyszczególnienie Stan na: r Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów ,51 Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 Przychody przyszłych okresów ,73 Zmniejszenia w ciągu roku Stan na koniec roku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35

10 8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Razem Z tego losowe pozostałe Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 9. Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach) Wyszczególnienie na Ogółem Przychody organizacji w trym : przychody z działalności statutowej dotacje, subwencje składki członkowskie pozostałe przychody Razem w PLN , , , , , Wysokość kwot przeznaczonych na: PLN realizację celów statutowych organizacji w tym: świadczenia pieniężne: ,86 świadczenia niepieniężne: ,86 wydatki administracyjne w tym: ,13 - zużycie materiałów 688,77 - usługi obce ,72 - wynagrodzenia ,40 - narzuty na wynagrodzenia ,95 - amortyzacja 5 214,00 - podatki i opłaty 2 341,29 - pozostałe RAZEM , Wynik na działalności statutowej , WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ ,78 w tym: 0,00 odsetki bankowe 449,71 koszty finansowe 5 685,49 0,00

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 Nazwa: FUNDACJA FORM.ART Siedziba: 90-135 Łódź, Narutowicza 42/11 Zarząd Fundacji FORM.ART przestawia sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II ZA ROK OBROTOWY 2010 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Stowarzyszenia Franciszkańskie Centrum

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Fundacja PRO BONO PL 00-772 Warszawa, ul. PodchorąŜych 83/4 Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2008

Sprawozdanie finansowe za rok 2008 POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE 00-956 Warszawa ul. Śniadeckich 8 NIP: 526-12-86-274 Sprawozdanie finansowe za rok 2008 składające się z: 1) Wprowadzenia 2) Bilansu 3) Rachunku wyników 4) Informacji dodatkowej....

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2008 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 26.05.2010 31.12.2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji MAMY I TATY za rok 2010. Informacja dodatkowa Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI IZOLACJA JAROCIN S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2005 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI IZOLACJA JAROCIN S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2005 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI IZOLACJA JAROCIN S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2005 ROKU Zarząd Spółki zapewnił sporządzenie przedstawionego na kolejnych stronach, rocznego sprawozdania finansowego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2013 r. Warszawa, marzec 2014 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013 Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice Sprawozdanie finansowe za 2013 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP str. 3 I. BILANS str. 4 II. RACHUNEK WYNIKÓW str. 5 III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. INFORMACJE O FUNDACJI: 1. Nazwa, siedziba i adres: FUNDACJA ESPA ul. Jaworzyńska 108,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 00-325 Warszawa NIP: 526-244-73-54 za rok obrotowy 2013 Otwarta Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF z siedzibą w Warszawie, Al. Wilanowska 317, 02-665 Warszawa Sprawozdanie finansowe za okres: 01 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Spółki: Lena Lighting S.A. Siedziba Spółki mieści się przy: ul. Kórnickiej 52 63-000 Środa Wlkp. Spółce nadano numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenia Parking Osiedlowy nr 1 Gorkiego 36

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenia Parking Osiedlowy nr 1 Gorkiego 36 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Parking Osiedlowy nr 1 Gorkiego 36 za rok obrotowy 2014 Łódź, 08 maj 2015 r. 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Parking

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, przy ul. Przemysłowej 47 działa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BPX SA DAWNIEJ DOMEX- BUD DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 Wrocław, maj 2015 roku Strona 1 Spis treści A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014.... 5 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I 1. Informacje ogólne Fundacja Pomocy na rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek", używająca

Bardziej szczegółowo