Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r. Nr 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r. Nr 5"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 25 Nr 10 z dnia 6 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy decyzje MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI: 26 Nr 46 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 80 Regionalne izby obrachunkowe Nr 51 z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia mienia znajdującego się w użytkowaniu likwidowanych zakładów budżetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji OBWIESZCZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI: 28 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2010 r. przyznano dotacje podmiotowe w części 43 budżetu państwa Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne oraz kwot tych dotacji z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2010 r. przyznano dotacje celowe w części 43 budżetu państwa Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne oraz kwot tych dotacji ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 6 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. W zarządzeniu Nr 38 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2001 r. w sprawie 1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej sprawy wewnętrzne, na podstawie 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz i Nr 219, poz. 1707, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 107, poz. 679 i Nr 230, poz oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235.

2 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr Poz. 25 nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 11, poz. 52, z późn. zm. 3) ), załącznik do Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy otrzymuje brzmienie: Załącznik 1. SZPITAL 1) Izba Przyjęć; 2) Oddziały: a) Kardiologiczny z Rehabilitacją Kardiologiczną i Pododdziałem Chorób Wewnętrznych, b) Neurologiczny i Rehabilitacji Neurologicznej, c) Chirurgiczny z Pododdziałami: Urologicznym, Laryngologicznym, Ortopedycznym, d) Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii z Pododdziałem Neonatologicznym, e) Dzienny Leczenia Nerwic, f) Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii z Blokiem Operacyjnym; 3) Zakłady: a) Radiologii Lekarskiej z Pracowniami, b) Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej, c) Opiekuńczo Leczniczy; 4) Wojewódzka Komisja Lekarska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; 5) Dział Farmacji Szpitalnej. 2. PRZYCHODNIA w BYDGOSZCZY 1) Podstawowa Opieka Zdrowotna Gabinety Lpk; 2) Poradnia Medycyny Pracy; 3) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2003 r. Nr 15, poz. 43, z 2005 r. Nr 9, poz. 30 i Nr 16, poz. 58, z 2007 r. Nr 11, poz. 57, z 2008 r. Nr 4 poz. 14, Nr 14, poz. 71 i Nr 16, poz. 83, z 2009 r. Nr 8, poz. 43 i Nr 11, poz. 62, z 2010 r. Nr 9, poz. 39 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 2. 3) Poradnie Specjalistyczne: a) Alergologiczna, b) Chirurgiczna, c) Diabetologiczna, d) Dermatologiczna, e) Endokrynologiczna, f) Gastrologiczna, g) Ginekologiczno Położnicza, h) Kardiologiczna, i) Leczenia Bólu, j) Neurologiczna, k) Urazowo Ortopedyczna, l) Otolaryngologiczna, m) Urologiczna z Pracownią Endoskopii, n) Stomatologiczna, o) Badań Profilaktycznych, p) Zdrowia Psychicznego, q) Geriatryczna, r) Logopedyczna, s) Flebologiczna, t) Onkologiczna, u) Pulmonologiczna, v) Rehabilitacyjna, w) Chirurgii Onkologicznej; 4) Pracownie: a) Diagnostyki Chorób Serca i Naczyń, b) Endoskopowa, c) EKG, d) EEG, EMG; 5) Gabinet Zabiegowy.. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

3 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr Poz. 26 i DECYZJA Nr 46 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 80 Regionalne izby obrachunkowe Na podstawie 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 245, poz. 1637) postanawia się, co następuje: 1. Ustanawia się w części 80 Regionalne izby obrachunkowe dysponentami środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległymi dysponentowi głównemu: 1) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie; 2) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; 3) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy; 4) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku; 5) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach; 6) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach; 7) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie; 8) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie; 9) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi; 10) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie; 11) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu; 12) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu; 13) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie; 14) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie; 15) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu; 16) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze. 2. Traci moc decyzja Nr 153 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 80 Regionalne izby obrachunkowe (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 11, poz. 58). 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller 27 DECYZJA Nr 51 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia mienia znajdującego się w użytkowaniu likwidowanych zakładów budżetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm. 1) ) postanawia się, co następuje: 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz i Nr 238, poz Mienie będące w użytkowaniu zakładów budżetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: 1) Ośrodek Wypoczynkowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Kaper w Juracie;

4 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr Poz. 27 2) Ośrodek Wczasów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Dafne w Zakopanem; 3) Ośrodek Wypoczynkowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jawor w Polańczyku; 4) Zespół Szkoleniowo Wypoczynkowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szklarskiej Porębie; 5) Państwowy zakład budżetowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Lotnisko Warszawa- Babice w Warszawie pozostałe po likwidacji tych zakładów, przekazuje się Centrum Usług Logistycznych, utworzonemu zarządzeniem Nr 41 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Usług Logistycznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 14, poz. 68), wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr Wykazy mienia, o którym mowa w 1, określają załączniki nr 1 5 do decyzji. 3. Mienie będące w użytkowaniu zakładów budżetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: 1) Ośrodek Wczasów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Przedwiośnie w Kowarach; 2) Ośrodek Wczasowo Rekreacyjny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Magnus w Bystrej pozostałe po likwidacji tych zakładów, likwidatorzy przekażą właściwym terytorialnie komendom wojewódzkim Policji do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4. Wykazy mienia, o którym mowa w 3, określają załączniki nr 6 i 7 do decyzji. 5. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 31 grudnia 2010 r., z wyjątkiem 3 pkt 2, który wchodzi w życie z mocą od dnia 15 grudnia 2010 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller Załączniki do decyzji Nr 51 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2011 r. (poz. 27) Załącznik nr 1 lp. Wykaz mienia znajdującego się w użytkowaniu zakładu budżetowego Ośrodek Wczasów MSWiA KAPER w Juracie wg stanu na dzień r. z podziałem na grupy wg Klasyfikacji Środków Trwałych * grupa KŚT podstawowe środki trwałe ,99 0, , , , , , , , , , ,88 podstawowe wartości niematerialne i prawne SUMA: , ,72 0,00 0,00 OGÓŁEM ( ): ,76 OGÓŁEM ( ): ,72 1. pozostałych środków trwałych: ,17 zł 2. pozostałych wartości niematerialnych i prawnych: 3 728,77 zł * Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317, z późn. zm.)

5 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr Poz. 27 Załącznik nr 2 lp. Wykaz mienia znajdującego się w użytkowaniu zakładu budżetowego Ośrodek Wczasów MSWiA DAFNE w Zakopanem wg stanu na dzień r. z podziałem na grupy wg Klasyfikacji Środków Trwałych * grupa KŚT podstawowe środki trwałe 1 3 0,00 0, ,05 722, , , , , ,00 0, , ,65 podstawowe wartości niematerialne i prawne SUMA: , , ,00 0,00 OGÓŁEM ( ): ,37 OGÓŁEM ( ): ,85 1. pozostałych środków trwałych: ,22 zł 2. pozostałych wartości niematerialnych i prawnych: 30,00 zł * Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317, z późn. zm.) Załącznik nr 3 Wykaz mienia znajdującego się w użytkowaniu zakładu budżetowego Ośrodek Wypoczynkowy MSWiA JAWOR w Polańczyku wg stanu na dzień r. z podziałem na grupy wg Klasyfikacji Środków Trwałych * lp. grupa KŚT podstawowe środki trwałe , , , , , , ,59 0, , , , ,06 podstawowe wartości niematerialne i prawne SUMA: , , ,07 0,00 OGÓŁEM ( ): ,71 OGÓŁEM ( ): ,62 1. pozostałych środków trwałych: ,60 zł 2. pozostałych wartości niematerialnych i prawnych: 0,00 zł * Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317, z późn. zm.)

6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr Poz. 27 Załącznik nr 4 Wykaz mienia znajdującego się w użytkowaniu zakładu budżetowego Zespół Szkoleniowo Wypoczynkowy MSWiA w Szklarskiej Porębie wg stanu na dzień r. z podziałem na grupy wg Klasyfikacji Środków Trwałych * lp. grupa KŚT podstawowe środki trwałe , , , , ,61 0, , , , , , ,96 podstawowe wartości niematerialne i prawne SUMA: , , ,80 0,00 OGÓŁEM ( ): ,45 OGÓŁEM ( ): ,65 1. pozostałych środków trwałych: ,97 zł 2. pozostałych wartości niematerialnych i prawnych: 2 588,84 zł * Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317, z późn. zm.) Załącznik nr 5 lp. Wykaz mienia znajdującego się w użytkowaniu zakładu budżetowego MSWiA Lotnisko Warszawa-Babice wg stanu na dzień r. z podziałem na grupy wg Klasyfikacji Środków Trwałych * grupa KŚT podstawowe środki trwałe , , ,07 0, , , , , ,51 0, , ,80 podstawowe wartości niematerialne i prawne SUMA: , , , ,76 OGÓŁEM ( ): ,71 OGÓŁEM ( ): ,86 1. pozostałych środków trwałych: ,60 zł 2. pozostałych wartości niematerialnych i prawnych: 9 149,81 zł * Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317, z późn. zm.)

7 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr Poz. 27 Załącznik nr 6 Wykaz mienia znajdującego się w użytkowaniu zakładu budżetowego Ośrodek Wczasów MSWiA Przedwiośnie w Kowarach wg stanu na dzień r. z podziałem na grupy wg Klasyfikacji Środków Trwałych * lp. grupa KŚT podstawowe środki trwałe , , , , , , ,99 podstawowe wartości niematerialne i prawne SUMA: , ,85 0,00 0,00 OGÓŁEM ( ): ,56 OGÓŁEM ( ): 8 611,85 1. pozostałych środków trwałych: 0,00 zł 2. pozostałych wartości niematerialnych i prawnych: 0,00 zł * Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317, z późn. zm.) Załącznik nr 7 Wykaz mienia znajdującego się w użytkowaniu zakładu budżetowego Ośrodek Wczasowo Rekreacyjny MSWiA Magnus w Bystrej wg stanu na dzień r. z podziałem na grupy wg Klasyfikacji Środków Trwałych * lp. grupa KŚT podstawowe środki trwałe , , ,24 0, , , ,37 371, ,88 0, ,38 0,00 podstawowe wartości niematerialne i prawne SUMA: , ,94 0,00 0,00 OGÓŁEM ( ): ,56 OGÓŁEM ( ): ,94 1. pozostałych środków trwałych: ,47 zł 2. pozostałych wartości niematerialnych i prawnych: 0,00 zł * Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317, z późn. zm.)

8 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2010 r. przyznano dotacje podmiotowe w części 43 budżetu państwa Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne oraz kwot tych dotacji Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 2) ) podaje się do publicznej 1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz i Nr 257, poz wiadomości wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej, którym w 2010 r. przyznano dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie, w części 43 budżetu państwa,,wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne w dziale 921,,Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, oraz kwot tych dotacji, bez uwzględnienia zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, stanowiący załącznik do obwieszczenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2011 r. (poz. 28) WYKAZ jednostek, którym w 2010 r. przyznano dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie w części 43 budżetu państwa Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kwot tych dotacji, bez uwzględnienia zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Lp. Nazwa Kwota przyznanej dotacji podmiotowej w zł Białoruskie Towarzystwo Historyczne ,00 zł 2 Białoruskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne ,00 zł 3 Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Chojnicach 3 240,00 zł 4 Dom Współpracy Polsko Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach ,00 zł 5 Fundacja BAHTAŁE ROMA SZCZĘŚLIWI CYGANIE ,00 zł 6 Fundacja im. Bpa Antanasa Baranauskasa DOM LITEWSKI w Sejnach ,00 zł 7 Instytut Kaszubski ,00 zł 8 Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach ,00 zł 9 Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca KYCZERA ,00 zł 10 Niemiecka Wspólnota POJEDNANIE I PRZYSZŁOŚĆ 8 520,00 zł 11 Niemieckie Towarzystwo Kulturalno Społeczne we Wrocławiu ,00 zł 12 Niemieckie Towarzystwo Oświatowe ,00 zł

9 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr Poz Niemieckie Towarzystwo Społeczno Kulturalne w Pile 4 500,00 zł 14 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej ,00 zł 15 Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne 8 760,00 zł 16 Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Jodły 8 000,00 zł 17 Stowarzyszenie Chór Żydowski CLIL 9 000,00 zł 18 Stowarzyszenie Kulturalne Niemców Heimat 3 000,00 zł 19 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce ,00 zł 20 Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego ,00 zł 21 Stowarzyszenie Łemków ,00 zł 22 Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Warmia w Lidzbarku Warmińskim 3 240,00 zł 23 Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce ,67 zł 24 Stowarzyszenie Romów w Krakowie ,00 zł 25 Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM 7 300,00 zł 26 Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach ,00 zł 27 Stowarzyszenie Wspólnota Rosyjska 3 000,00 zł 28 Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej OJCZYZNA w Kwidzynie 9 000,00 zł 29 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej 8 910,00 zł 30 Towarzystwo Słowaków w Polsce ,00 zł 31 Towarzystwo Społeczno Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i okolic z siedzibą w Bartoszycach 32 Towarzystwo Społeczno Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze 4 200,00 zł 9 000,00 zł 33 Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim ,00 zł 34 Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu ,00 zł 35 Towarzystwo Społeczno Kulturalne Żydów w Polsce ,00 zł 36 Towarzystwo Ukraińskie ,00 zł 37 Zjednoczenie Łemków w Gorlicach ,00 zł 38 Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie ,00 zł 39 Związek Młodzieży Białoruskiej ,00 zł 40 Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku 5 000,00 zł 41 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno Kulturalnych w Polsce ,00 zł 42 Związek Ormian w Polsce im. Ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach 9 000,00 zł 43 Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur ,00 zł 44 Związek Śląskich Kobiet Wiejskich 6 000,00 zł 45 Związek Ukraińców Podlasia ,00 zł 46 Związek Ukraińców w Polsce ,00 zł Razem ,67 zł

10 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2010 r. przyznano dotacje celowe w części 43 budżetu państwa Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne oraz kwot tych dotacji Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 2) ) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek nieujętych w wykazie 1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz i Nr 257, poz stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej, którym w 2010 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie, w części 43 budżetu państwa,,wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, w działach 750,,Administracja publiczna, 801,,Oświata i wychowanie, 803,,Szkolnictwo wyższe i 921,,Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kwot tych dotacji, bez uwzględnienia zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, stanowiący załącznik do obwieszczenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2011 r. (poz. 29) WYKAZ jednostek, którym w 2010 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 43 budżetu państwa Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, w działach 750 Administracja Publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 803 Szkolnictwo wyższe i 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kwot tych dotacji, bez uwzględnienia zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Lp. Nazwa Kwota przyznanej dotacji celowej w zł Dział z którego przyznano dotację celową Białoruskie Stowarzyszenie Literackie BIAŁOWIEŻA ,00 zł Białoruskie Towarzystwo Historyczne ,00 zł Białoruskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne ,00 zł Białoruskie Zrzeszenie Studentów ,00 zł Białowieski Ośrodek Kultury 4 000,00 zł Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ,00 zł 801, Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska Białoruś ,00 zł Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Chojnicach 8 000,00 zł Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej ELPIS ,00 zł Dom Kultury Litewskiej ,00 zł 921

11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr Poz Dom Współpracy Polsko Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach 12 Fundacja im. Bpa Antanasa Baranauskasa DOM LITEWSKI w Sejnach ,00 zł ,00 zł Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego ,00 zł Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich ,00 zł Fundacja MUZYKA CERKIEWNA ,00 zł Fundacja Ormiańska KZKO ,00 zł Fundacja SHALOM ,00 zł Gmina Bytów ,00 zł Gmina Głogówek ,51 zł Gmina Jemielnica ,02 zł Gmina Kolonowskie ,85 zł Gmina Komprachcice ,80 zł Gmina Linia ,27 zł Gmina Sierakowice ,00 zł Gmina Strzeleczki ,48 zł Gmina Szemud ,34 zł Gmina Walce ,00 zł Gminne Centrum Kultury w Gródku ,00 zł Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji ,00 zł Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach ,00 zł Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie ,00 zł Instytut Kaszubski ,00 zł Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa ,00 zł Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach ,00 zł Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca KYCZERA ,00 zł Muzeum Okręgowe w Tarnowie ,00 zł Muzeum Zachodnio Kaszubskie w Bytowie ,00 zł Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku 7 000,00 zł Muzułmańska Gmina Wyznaniowa BOHONIKI ,00 zł Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej ,00 zł Niemiecka Wspólnota POJEDNANIE I PRZYSZŁOŚĆ ,00 zł Niemieckie Towarzystwo Kulturalno Społeczne we Wrocławiu ,00 zł Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej ,00 zł * Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne ,00 zł 921

12 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr Poz Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Jodły 46 Paideia. Fundacja Działań Twórczych w Kulturze i Edukacji 3 800,00 zł ,00 zł Rada Programowa Tygodnika NIWA ,00 zł Starostwo Powiatowe w Sejnach ,00 zł Stowarzyszenie Chór Żydowski CLIL ,00 zł Stowarzyszenie Chóralne DISCANTUS ,00 zł Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich ,00 zł Stowarzyszenie Kulturalne Niemców Heimat 3 100,00 zł Stowarzyszenie Litwinów w Polsce ,00 zł Stowarzyszenie Łemków ,00 zł Stowarzyszenie Mazurskie Związek Polsko Niemiecki w Olsztynie ,00 zł Stowarzyszenie MIDRASZ ,00 zł Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej ,00 zł Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Warmia w Lidzbarku Warmińskim 59 Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce 60 Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach ,00 zł ,00 zł ,00 zł Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB BA ,00 zł Stowarzyszenie Promocji Kultury im. Yehudi Menuhina ,00 zł Stowarzyszenie Romów w Krakowie ,00 zł Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM ,00 zł Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach ,85 zł Stowarzyszenie VILLA SOKRATES ,00 zł Stowarzyszenie Wspólnota Rosyjska 7 800,00 zł Stowarzyszenie ZIEMIA PUCKA ,00 zł Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej ,00 zł Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe ,00 zł Środkowo Europejskie Centrum Szkolenia Młodzieży ,00 zł Towarzystwo Kultury Białoruskiej ,00 zł Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi 74 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej ,00 zł ,00 zł Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gródeckiej 4 580,00 zł 921

13 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr Poz Towarzystwo Słowaków w Polsce ,00 zł Towarzystwo Społeczno Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i okolic z siedzibą w Bartoszycach 78 Towarzystwo Społeczno Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze 79 ** Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim 80 Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu 5 000,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Towarzystwo Społeczno Kulturalne Żydów w Polsce ,00 zł Towarzystwo Ukraińskie ,00 zł Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ,00 zł Zjednoczenie Łemków w Gorlicach ,00 zł Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie ,52 zł Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP ,00 zł Związek Karaimów Polskich ,00 zł Związek Młodzieży Białoruskiej ,00 zł Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce 90 Związek Ormian w Polsce im. Ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach ,00 zł ,00 zł Związek Romów Polskich ,00 zł 803, Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur ,00 zł Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Podlaski ,00 zł Związek Ukraińców Podlasia ,00 zł Związek Ukraińców w Polsce ,00 zł Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT ,00 zł 921 Razem ,64 zł * Kwota przyznanej dla Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego dotacji celowej została zwiększona o środki finansowe w wysokości 2800 zł pochodzące z dokonanych przez Zleceniobiorców w 2010 roku zwrotów na rachunek bankowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji niewykorzystanych dotacji bądź ich części. ** Kwota dotacji celowych dla Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim zawiera również dotację w wysokości zł przyznaną decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania, w przypadku, którego umowa ostatecznie nie została zawarta. Środki na realizację w 2010 r. zadań polegających na wymianie tablic informacyjnych zawierających dodatkowe nazwy miejscowości w językach mniejszości oraz w języku regionalnym zostały zapewnione w budżecie państwa w części 43, dziale 750, rozdziale 75001, 2020 w wysokości ,00 zł. Wyższa od zaplanowanej kwota dotacji przekazanych gminom wynika z faktu, że część środków została niewykorzystana i zwrócona do budżetu państwa, następnie ponownie przekazana kolejnym gminom.

14 130

15 131

16 132 Wydawca: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Redakcja: Departament Prawny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, Warszawa, tel Skład, druk i kolportaż: Centrum Usług Wspólnych Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, Warszawa, tel ; faks Bezpłatna infolinia: (czynna w godz ) Tło czo no z po le ce nia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Centrum Usług Wspólnych Wydział Wy daw nictw i Po li gra fii, ul. Po wsińska 69/71, War sza wa Zam. 1266/W/C/2011 ISSN Cena 6,70 zł (w tym VAT)

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2011 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2011 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2011 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2010 r. przyznano dotacje celowe w części 43 budżetu państwa "Wyznania religijne oraz

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1. z dnia... 2011 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1. z dnia... 2011 r. Projekt Etap: Uzgodnienia międzyresortowe OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 z dnia... 2011 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2010 r. przyznano dotacje podmiotowe lub celowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r. Nr 5

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r. Nr 5 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 25 Nr 10 z dnia 6 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. Warszawa, dnia 24 października 2012 r. Poz. 29

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. Warszawa, dnia 24 października 2012 r. Poz. 29 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, dnia 24 października 2012 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazu jednostek, którym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 lipca 2013 r. Poz. 19

Warszawa, dnia 8 lipca 2013 r. Poz. 19 Warszawa, dnia 8 lipca 2013 r. Poz. 19 OBWIESZCZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe w części 43 budżetu

Bardziej szczegółowo

Poz. 12 OBWIESZCZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r.

Poz. 12 OBWIESZCZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r. Poz. 12 OBWIESZCZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje celowe w części 43 budżetu państwa Wyznania religijne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 33

Warszawa, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 33 Warszawa, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 33 OBWIESZCZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe w części 43 budżetu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. 1. Best Complex Beata Staniszewska , Bondyra Krzysztof Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ,00

WYKAZ. 1. Best Complex Beata Staniszewska , Bondyra Krzysztof Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ,00 Załącznik do obwieszczenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 maja 2015 r. WYKAZ jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 43 budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 16 grudnia 2015, 01:12 Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Dz.Urz.MSWiA.04.4.9

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2

Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI: 9 Nr 1 z dnia 10 stycznia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 12:56 ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/408/2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/408/2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/408/2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 77 ZARZĄDZENIE NR 68 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1)

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 77 ZARZĄDZENIE NR 68 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 68 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 25 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 25 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Warszawa, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 25 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 r. przyznano

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 1303 UCHWAŁA NR XVI/164/2016 RADY POWIATU BĘDZIŃSKIEGO z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/314/2012 Rady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 3116 UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 15:41 Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Dz.Urz.MSWiA.04.2.4

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz. 2639 UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany Statutu podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI STACJONARNEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI STACJONARNEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik do Uchwały Nr XXV/ /2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego Załącznik Nr 1 do Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 873 UCHWAŁA NR VII/81/12 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/512/12 Pełniącej

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2010 r. Nr 9

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2010 r. Nr 9 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 31 sierpnia 2010 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI: 36 Nr 17 z dnia 7 lipca 2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r. UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2705 UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE DYREKTOR Rada Społeczna SP ZOZ MSW Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach oraz likwidacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2274 UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 października 2010 r. Nr 12

Warszawa, dnia 26 października 2010 r. Nr 12 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 26 października 2010 r. Nr 12 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 61 Nr 36 z dnia 13 października

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Statutu SP ZOZ w Opolu Lubelskim WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 1897 UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Termin przyjmowania propozycji zmian do projektu uchwały upływa z dniem 5 września 2013 roku.

Termin przyjmowania propozycji zmian do projektu uchwały upływa z dniem 5 września 2013 roku. Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/212/2012 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Opolu Lubelskim WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW, JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r.

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/38/2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 1381 UCHWAŁA NR 310/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 Elektronicznie podpisany przez: IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Data: 2013-07-09 14:39:14 UCHWAŁA NR 392/2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 4 grudnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 4 grudnia 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 grudnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 października 2016 r. Poz. 4277 UCHWAŁA NR 1212/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO TEKSTY ZAŁĄCZNIKÓW DO UCHWAŁ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO TEKSTY ZAŁĄCZNIKÓW DO UCHWAŁ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Zam. 1085 łam. i kor. 15.04.2010 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Załącznik do nru 2, poz. 11 13 z dnia 9 kwietnia 2010 r. TEKSTY ZAŁĄCZNIKÓW DO UCHWAŁ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia... 2014 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 17 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 3086 UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5553 UCHWAŁA NR XL/850/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH/KOMÓRKI ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW

WYKAZ MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH/KOMÓRKI ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Leczniczo- Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. WYKAZ MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH/KOMÓRKI ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW Lp.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające zarządzenie

Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające zarządzenie Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie z

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2011 r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 30 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE NR RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 30 grudnia 2015 r. OBWIESZCZENIE NR 1.2015 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie nadania statutu Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. 1 Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 90 000,00 zł. 2 Białoruskie Stowarzyszenie Literackie BIAŁOWIEŻA 36 560,00 zł

WYKAZ. 1 Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 90 000,00 zł. 2 Białoruskie Stowarzyszenie Literackie BIAŁOWIEŻA 36 560,00 zł Załącznik nr 2 do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia....(poz.....) WYKAZ jednostek, którym w 2008 r. przyznano dotacje celowe w części 43 "Wyznania religijne oraz mniejszości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 97 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 maja 2013 r. UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 maja 2013 r. Poz. 3787 UCHWAŁA NR 645/XXXVII/2013 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 330/XX/2012 Rady

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 października 2012 r. Poz. 4028 UCHWAŁA NR XLI/512/12 PEŁNIĄCEJ FUNKCJE ORGANÓW MIASTA BYTOM DZIAŁAJĄCEJ ZA RADĘ MIEJSKĄ z dnia września 2012 r.

Bardziej szczegółowo

ZASTĘPCA DYREKTORA PION DZIAŁALNOŚCI NIEMEDYCZNEJ Dział Zatrudnienia i Płac GŁÓWNY KSIĘGOWY Dział Ekonomiczny Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych Komitet Transfuzjologiczny

Bardziej szczegółowo

SESJA RADY POWIATU GRODZISEGO W trakcie październikowego posiedzenia Rada podjęła uchwały:

SESJA RADY POWIATU GRODZISEGO W trakcie październikowego posiedzenia Rada podjęła uchwały: SESJA RADY POWIATU GRODZISEGO W trakcie październikowego posiedzenia Rada podjęła uchwały: w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu do konstrukcji tabeli wynagradzania pracowników

Bardziej szczegółowo

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Certyfikat Nr: 165695-2014-AE-POL-RvA Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Ważność certyfikatu: 14 grudnia 2015-31 stycznia 2018 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji Samodzielny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie

Projekt zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/ 179/2016 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 9 lutego 2016 r. Projekt zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie 1. W Statucie Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 8 listopada 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/305/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE. z dnia 30 października 2012 r.

Kraków, dnia 8 listopada 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/305/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE. z dnia 30 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 8 listopada 2012 r. Poz. 5745 UCHWAŁA NR XXV/305/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE z dnia 30 października 2012 r. o zmianie Statutu Zakładu Lecznictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/144/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 12 września 2008r.

UCHWAŁA Nr XXIV/144/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 12 września 2008r. UCHWAŁA Nr XXIV/144/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 12 września 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie Na podstawie art. 12 pkt.

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2016 r. Poz. 788 UCHWAŁA NR XIV/312/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 lutego 2017 r. Poz. 902 UCHWAŁA NR XXIV/531/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 13 740 Poz. 66

Dziennik Ustaw Nr 13 740 Poz. 66 Dziennik Ustaw Nr 13 740 Poz. 66 66 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA Lp. Przychodnie i poradnie Adres / Telefon / email Zakres usług 1. 2. 3. 4. 5. Zdrowotnej Tutus Niepubliczny Samodzielny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian.

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian. Aneks nr 2 z dnia 22.12.2014 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie tekstu jednolitego wprowadzonego Obwieszczeniem Nr 1/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin A D R E S Y Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin (32) 267-30-11; Czeladź (32) 265-16-44, 265-17-47; 265-15-86; 265-15-81; 265-16-86; 265-14-36;

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 2 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 2 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Głubczycach

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Głubczycach PROJEKT Uchwała Nr / /2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 2009r. Załącznik do Uchwały Nr XXVI-193/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 2789 UCHWAŁA NR XLIX/1149/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina.

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. -projekt- Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. ając na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2010 r. Nr 5

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2010 r. Nr 5 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 24 sierpnia 2010 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 18 Nr 10 z dnia 1 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

WAŻNE TELEFONY I ADRESY

WAŻNE TELEFONY I ADRESY WAŻNE TELEFONY I ADRESY E-MAIL: DYREKCJA 22 47-35-300, 22 47-35-330 e-mail: sekretariat@mssw.pl NACZELNA PIELĘGNIARKA. 22 47-35-300, 22 47-35-330 tel/fax: 22 615-77-28 KANCELARIA 22 47-35-383 tel/faks:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2022/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 21 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 2022/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 21 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 2022/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp.z o.o. WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Numer księgi rejestrowej - cz. I 000000025125 identyfikator jednostki podziału

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXV/304/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 lutego 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXV/304/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 lutego 2013 r. Podla.2013.1464 2013-06-29 zm. Podla.2013.2571 1, 3 2014-05-20 zm. Podla.2014.1780 1 2014-11-29 zm. Podla.2014.3755 1 2015-04-22 zm. Podla.2015.1133 1 UCHWAŁA Nr XXV/304/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku S T A T U T Zał. do uchwały Nr XII/107/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24.10.2011 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego

Bardziej szczegółowo