Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r. Nr 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r. Nr 5"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 25 Nr 10 z dnia 6 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy decyzje MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI: 26 Nr 46 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 80 Regionalne izby obrachunkowe Nr 51 z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia mienia znajdującego się w użytkowaniu likwidowanych zakładów budżetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji OBWIESZCZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI: 28 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2010 r. przyznano dotacje podmiotowe w części 43 budżetu państwa Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne oraz kwot tych dotacji z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2010 r. przyznano dotacje celowe w części 43 budżetu państwa Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne oraz kwot tych dotacji ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 6 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. W zarządzeniu Nr 38 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2001 r. w sprawie 1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej sprawy wewnętrzne, na podstawie 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz i Nr 219, poz. 1707, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 107, poz. 679 i Nr 230, poz oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235.

2 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr Poz. 25 nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 11, poz. 52, z późn. zm. 3) ), załącznik do Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy otrzymuje brzmienie: Załącznik 1. SZPITAL 1) Izba Przyjęć; 2) Oddziały: a) Kardiologiczny z Rehabilitacją Kardiologiczną i Pododdziałem Chorób Wewnętrznych, b) Neurologiczny i Rehabilitacji Neurologicznej, c) Chirurgiczny z Pododdziałami: Urologicznym, Laryngologicznym, Ortopedycznym, d) Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii z Pododdziałem Neonatologicznym, e) Dzienny Leczenia Nerwic, f) Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii z Blokiem Operacyjnym; 3) Zakłady: a) Radiologii Lekarskiej z Pracowniami, b) Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej, c) Opiekuńczo Leczniczy; 4) Wojewódzka Komisja Lekarska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; 5) Dział Farmacji Szpitalnej. 2. PRZYCHODNIA w BYDGOSZCZY 1) Podstawowa Opieka Zdrowotna Gabinety Lpk; 2) Poradnia Medycyny Pracy; 3) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2003 r. Nr 15, poz. 43, z 2005 r. Nr 9, poz. 30 i Nr 16, poz. 58, z 2007 r. Nr 11, poz. 57, z 2008 r. Nr 4 poz. 14, Nr 14, poz. 71 i Nr 16, poz. 83, z 2009 r. Nr 8, poz. 43 i Nr 11, poz. 62, z 2010 r. Nr 9, poz. 39 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 2. 3) Poradnie Specjalistyczne: a) Alergologiczna, b) Chirurgiczna, c) Diabetologiczna, d) Dermatologiczna, e) Endokrynologiczna, f) Gastrologiczna, g) Ginekologiczno Położnicza, h) Kardiologiczna, i) Leczenia Bólu, j) Neurologiczna, k) Urazowo Ortopedyczna, l) Otolaryngologiczna, m) Urologiczna z Pracownią Endoskopii, n) Stomatologiczna, o) Badań Profilaktycznych, p) Zdrowia Psychicznego, q) Geriatryczna, r) Logopedyczna, s) Flebologiczna, t) Onkologiczna, u) Pulmonologiczna, v) Rehabilitacyjna, w) Chirurgii Onkologicznej; 4) Pracownie: a) Diagnostyki Chorób Serca i Naczyń, b) Endoskopowa, c) EKG, d) EEG, EMG; 5) Gabinet Zabiegowy.. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

3 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr Poz. 26 i DECYZJA Nr 46 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 80 Regionalne izby obrachunkowe Na podstawie 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 245, poz. 1637) postanawia się, co następuje: 1. Ustanawia się w części 80 Regionalne izby obrachunkowe dysponentami środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległymi dysponentowi głównemu: 1) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie; 2) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; 3) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy; 4) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku; 5) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach; 6) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach; 7) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie; 8) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie; 9) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi; 10) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie; 11) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu; 12) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu; 13) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie; 14) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie; 15) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu; 16) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze. 2. Traci moc decyzja Nr 153 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 80 Regionalne izby obrachunkowe (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 11, poz. 58). 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller 27 DECYZJA Nr 51 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia mienia znajdującego się w użytkowaniu likwidowanych zakładów budżetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm. 1) ) postanawia się, co następuje: 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz i Nr 238, poz Mienie będące w użytkowaniu zakładów budżetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: 1) Ośrodek Wypoczynkowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Kaper w Juracie;

4 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr Poz. 27 2) Ośrodek Wczasów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Dafne w Zakopanem; 3) Ośrodek Wypoczynkowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jawor w Polańczyku; 4) Zespół Szkoleniowo Wypoczynkowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szklarskiej Porębie; 5) Państwowy zakład budżetowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Lotnisko Warszawa- Babice w Warszawie pozostałe po likwidacji tych zakładów, przekazuje się Centrum Usług Logistycznych, utworzonemu zarządzeniem Nr 41 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Usług Logistycznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 14, poz. 68), wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr Wykazy mienia, o którym mowa w 1, określają załączniki nr 1 5 do decyzji. 3. Mienie będące w użytkowaniu zakładów budżetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: 1) Ośrodek Wczasów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Przedwiośnie w Kowarach; 2) Ośrodek Wczasowo Rekreacyjny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Magnus w Bystrej pozostałe po likwidacji tych zakładów, likwidatorzy przekażą właściwym terytorialnie komendom wojewódzkim Policji do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4. Wykazy mienia, o którym mowa w 3, określają załączniki nr 6 i 7 do decyzji. 5. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 31 grudnia 2010 r., z wyjątkiem 3 pkt 2, który wchodzi w życie z mocą od dnia 15 grudnia 2010 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller Załączniki do decyzji Nr 51 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2011 r. (poz. 27) Załącznik nr 1 lp. Wykaz mienia znajdującego się w użytkowaniu zakładu budżetowego Ośrodek Wczasów MSWiA KAPER w Juracie wg stanu na dzień r. z podziałem na grupy wg Klasyfikacji Środków Trwałych * grupa KŚT podstawowe środki trwałe ,99 0, , , , , , , , , , ,88 podstawowe wartości niematerialne i prawne SUMA: , ,72 0,00 0,00 OGÓŁEM ( ): ,76 OGÓŁEM ( ): ,72 1. pozostałych środków trwałych: ,17 zł 2. pozostałych wartości niematerialnych i prawnych: 3 728,77 zł * Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317, z późn. zm.)

5 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr Poz. 27 Załącznik nr 2 lp. Wykaz mienia znajdującego się w użytkowaniu zakładu budżetowego Ośrodek Wczasów MSWiA DAFNE w Zakopanem wg stanu na dzień r. z podziałem na grupy wg Klasyfikacji Środków Trwałych * grupa KŚT podstawowe środki trwałe 1 3 0,00 0, ,05 722, , , , , ,00 0, , ,65 podstawowe wartości niematerialne i prawne SUMA: , , ,00 0,00 OGÓŁEM ( ): ,37 OGÓŁEM ( ): ,85 1. pozostałych środków trwałych: ,22 zł 2. pozostałych wartości niematerialnych i prawnych: 30,00 zł * Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317, z późn. zm.) Załącznik nr 3 Wykaz mienia znajdującego się w użytkowaniu zakładu budżetowego Ośrodek Wypoczynkowy MSWiA JAWOR w Polańczyku wg stanu na dzień r. z podziałem na grupy wg Klasyfikacji Środków Trwałych * lp. grupa KŚT podstawowe środki trwałe , , , , , , ,59 0, , , , ,06 podstawowe wartości niematerialne i prawne SUMA: , , ,07 0,00 OGÓŁEM ( ): ,71 OGÓŁEM ( ): ,62 1. pozostałych środków trwałych: ,60 zł 2. pozostałych wartości niematerialnych i prawnych: 0,00 zł * Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317, z późn. zm.)

6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr Poz. 27 Załącznik nr 4 Wykaz mienia znajdującego się w użytkowaniu zakładu budżetowego Zespół Szkoleniowo Wypoczynkowy MSWiA w Szklarskiej Porębie wg stanu na dzień r. z podziałem na grupy wg Klasyfikacji Środków Trwałych * lp. grupa KŚT podstawowe środki trwałe , , , , ,61 0, , , , , , ,96 podstawowe wartości niematerialne i prawne SUMA: , , ,80 0,00 OGÓŁEM ( ): ,45 OGÓŁEM ( ): ,65 1. pozostałych środków trwałych: ,97 zł 2. pozostałych wartości niematerialnych i prawnych: 2 588,84 zł * Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317, z późn. zm.) Załącznik nr 5 lp. Wykaz mienia znajdującego się w użytkowaniu zakładu budżetowego MSWiA Lotnisko Warszawa-Babice wg stanu na dzień r. z podziałem na grupy wg Klasyfikacji Środków Trwałych * grupa KŚT podstawowe środki trwałe , , ,07 0, , , , , ,51 0, , ,80 podstawowe wartości niematerialne i prawne SUMA: , , , ,76 OGÓŁEM ( ): ,71 OGÓŁEM ( ): ,86 1. pozostałych środków trwałych: ,60 zł 2. pozostałych wartości niematerialnych i prawnych: 9 149,81 zł * Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317, z późn. zm.)

7 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr Poz. 27 Załącznik nr 6 Wykaz mienia znajdującego się w użytkowaniu zakładu budżetowego Ośrodek Wczasów MSWiA Przedwiośnie w Kowarach wg stanu na dzień r. z podziałem na grupy wg Klasyfikacji Środków Trwałych * lp. grupa KŚT podstawowe środki trwałe , , , , , , ,99 podstawowe wartości niematerialne i prawne SUMA: , ,85 0,00 0,00 OGÓŁEM ( ): ,56 OGÓŁEM ( ): 8 611,85 1. pozostałych środków trwałych: 0,00 zł 2. pozostałych wartości niematerialnych i prawnych: 0,00 zł * Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317, z późn. zm.) Załącznik nr 7 Wykaz mienia znajdującego się w użytkowaniu zakładu budżetowego Ośrodek Wczasowo Rekreacyjny MSWiA Magnus w Bystrej wg stanu na dzień r. z podziałem na grupy wg Klasyfikacji Środków Trwałych * lp. grupa KŚT podstawowe środki trwałe , , ,24 0, , , ,37 371, ,88 0, ,38 0,00 podstawowe wartości niematerialne i prawne SUMA: , ,94 0,00 0,00 OGÓŁEM ( ): ,56 OGÓŁEM ( ): ,94 1. pozostałych środków trwałych: ,47 zł 2. pozostałych wartości niematerialnych i prawnych: 0,00 zł * Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317, z późn. zm.)

8 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2010 r. przyznano dotacje podmiotowe w części 43 budżetu państwa Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne oraz kwot tych dotacji Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 2) ) podaje się do publicznej 1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz i Nr 257, poz wiadomości wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej, którym w 2010 r. przyznano dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie, w części 43 budżetu państwa,,wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne w dziale 921,,Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, oraz kwot tych dotacji, bez uwzględnienia zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, stanowiący załącznik do obwieszczenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2011 r. (poz. 28) WYKAZ jednostek, którym w 2010 r. przyznano dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie w części 43 budżetu państwa Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kwot tych dotacji, bez uwzględnienia zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Lp. Nazwa Kwota przyznanej dotacji podmiotowej w zł Białoruskie Towarzystwo Historyczne ,00 zł 2 Białoruskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne ,00 zł 3 Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Chojnicach 3 240,00 zł 4 Dom Współpracy Polsko Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach ,00 zł 5 Fundacja BAHTAŁE ROMA SZCZĘŚLIWI CYGANIE ,00 zł 6 Fundacja im. Bpa Antanasa Baranauskasa DOM LITEWSKI w Sejnach ,00 zł 7 Instytut Kaszubski ,00 zł 8 Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach ,00 zł 9 Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca KYCZERA ,00 zł 10 Niemiecka Wspólnota POJEDNANIE I PRZYSZŁOŚĆ 8 520,00 zł 11 Niemieckie Towarzystwo Kulturalno Społeczne we Wrocławiu ,00 zł 12 Niemieckie Towarzystwo Oświatowe ,00 zł

9 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr Poz Niemieckie Towarzystwo Społeczno Kulturalne w Pile 4 500,00 zł 14 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej ,00 zł 15 Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne 8 760,00 zł 16 Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Jodły 8 000,00 zł 17 Stowarzyszenie Chór Żydowski CLIL 9 000,00 zł 18 Stowarzyszenie Kulturalne Niemców Heimat 3 000,00 zł 19 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce ,00 zł 20 Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego ,00 zł 21 Stowarzyszenie Łemków ,00 zł 22 Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Warmia w Lidzbarku Warmińskim 3 240,00 zł 23 Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce ,67 zł 24 Stowarzyszenie Romów w Krakowie ,00 zł 25 Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM 7 300,00 zł 26 Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach ,00 zł 27 Stowarzyszenie Wspólnota Rosyjska 3 000,00 zł 28 Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej OJCZYZNA w Kwidzynie 9 000,00 zł 29 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej 8 910,00 zł 30 Towarzystwo Słowaków w Polsce ,00 zł 31 Towarzystwo Społeczno Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i okolic z siedzibą w Bartoszycach 32 Towarzystwo Społeczno Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze 4 200,00 zł 9 000,00 zł 33 Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim ,00 zł 34 Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu ,00 zł 35 Towarzystwo Społeczno Kulturalne Żydów w Polsce ,00 zł 36 Towarzystwo Ukraińskie ,00 zł 37 Zjednoczenie Łemków w Gorlicach ,00 zł 38 Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie ,00 zł 39 Związek Młodzieży Białoruskiej ,00 zł 40 Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku 5 000,00 zł 41 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno Kulturalnych w Polsce ,00 zł 42 Związek Ormian w Polsce im. Ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach 9 000,00 zł 43 Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur ,00 zł 44 Związek Śląskich Kobiet Wiejskich 6 000,00 zł 45 Związek Ukraińców Podlasia ,00 zł 46 Związek Ukraińców w Polsce ,00 zł Razem ,67 zł

10 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2010 r. przyznano dotacje celowe w części 43 budżetu państwa Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne oraz kwot tych dotacji Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 2) ) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek nieujętych w wykazie 1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz i Nr 257, poz stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej, którym w 2010 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie, w części 43 budżetu państwa,,wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, w działach 750,,Administracja publiczna, 801,,Oświata i wychowanie, 803,,Szkolnictwo wyższe i 921,,Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kwot tych dotacji, bez uwzględnienia zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, stanowiący załącznik do obwieszczenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2011 r. (poz. 29) WYKAZ jednostek, którym w 2010 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 43 budżetu państwa Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, w działach 750 Administracja Publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 803 Szkolnictwo wyższe i 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kwot tych dotacji, bez uwzględnienia zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Lp. Nazwa Kwota przyznanej dotacji celowej w zł Dział z którego przyznano dotację celową Białoruskie Stowarzyszenie Literackie BIAŁOWIEŻA ,00 zł Białoruskie Towarzystwo Historyczne ,00 zł Białoruskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne ,00 zł Białoruskie Zrzeszenie Studentów ,00 zł Białowieski Ośrodek Kultury 4 000,00 zł Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ,00 zł 801, Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska Białoruś ,00 zł Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Chojnicach 8 000,00 zł Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej ELPIS ,00 zł Dom Kultury Litewskiej ,00 zł 921

11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr Poz Dom Współpracy Polsko Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach 12 Fundacja im. Bpa Antanasa Baranauskasa DOM LITEWSKI w Sejnach ,00 zł ,00 zł Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego ,00 zł Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich ,00 zł Fundacja MUZYKA CERKIEWNA ,00 zł Fundacja Ormiańska KZKO ,00 zł Fundacja SHALOM ,00 zł Gmina Bytów ,00 zł Gmina Głogówek ,51 zł Gmina Jemielnica ,02 zł Gmina Kolonowskie ,85 zł Gmina Komprachcice ,80 zł Gmina Linia ,27 zł Gmina Sierakowice ,00 zł Gmina Strzeleczki ,48 zł Gmina Szemud ,34 zł Gmina Walce ,00 zł Gminne Centrum Kultury w Gródku ,00 zł Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji ,00 zł Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach ,00 zł Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie ,00 zł Instytut Kaszubski ,00 zł Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa ,00 zł Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach ,00 zł Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca KYCZERA ,00 zł Muzeum Okręgowe w Tarnowie ,00 zł Muzeum Zachodnio Kaszubskie w Bytowie ,00 zł Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku 7 000,00 zł Muzułmańska Gmina Wyznaniowa BOHONIKI ,00 zł Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej ,00 zł Niemiecka Wspólnota POJEDNANIE I PRZYSZŁOŚĆ ,00 zł Niemieckie Towarzystwo Kulturalno Społeczne we Wrocławiu ,00 zł Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej ,00 zł * Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne ,00 zł 921

12 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr Poz Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Jodły 46 Paideia. Fundacja Działań Twórczych w Kulturze i Edukacji 3 800,00 zł ,00 zł Rada Programowa Tygodnika NIWA ,00 zł Starostwo Powiatowe w Sejnach ,00 zł Stowarzyszenie Chór Żydowski CLIL ,00 zł Stowarzyszenie Chóralne DISCANTUS ,00 zł Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich ,00 zł Stowarzyszenie Kulturalne Niemców Heimat 3 100,00 zł Stowarzyszenie Litwinów w Polsce ,00 zł Stowarzyszenie Łemków ,00 zł Stowarzyszenie Mazurskie Związek Polsko Niemiecki w Olsztynie ,00 zł Stowarzyszenie MIDRASZ ,00 zł Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej ,00 zł Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Warmia w Lidzbarku Warmińskim 59 Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce 60 Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach ,00 zł ,00 zł ,00 zł Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB BA ,00 zł Stowarzyszenie Promocji Kultury im. Yehudi Menuhina ,00 zł Stowarzyszenie Romów w Krakowie ,00 zł Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM ,00 zł Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach ,85 zł Stowarzyszenie VILLA SOKRATES ,00 zł Stowarzyszenie Wspólnota Rosyjska 7 800,00 zł Stowarzyszenie ZIEMIA PUCKA ,00 zł Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej ,00 zł Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe ,00 zł Środkowo Europejskie Centrum Szkolenia Młodzieży ,00 zł Towarzystwo Kultury Białoruskiej ,00 zł Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi 74 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej ,00 zł ,00 zł Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gródeckiej 4 580,00 zł 921

13 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr Poz Towarzystwo Słowaków w Polsce ,00 zł Towarzystwo Społeczno Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i okolic z siedzibą w Bartoszycach 78 Towarzystwo Społeczno Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze 79 ** Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim 80 Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu 5 000,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Towarzystwo Społeczno Kulturalne Żydów w Polsce ,00 zł Towarzystwo Ukraińskie ,00 zł Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ,00 zł Zjednoczenie Łemków w Gorlicach ,00 zł Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie ,52 zł Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP ,00 zł Związek Karaimów Polskich ,00 zł Związek Młodzieży Białoruskiej ,00 zł Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce 90 Związek Ormian w Polsce im. Ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach ,00 zł ,00 zł Związek Romów Polskich ,00 zł 803, Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur ,00 zł Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Podlaski ,00 zł Związek Ukraińców Podlasia ,00 zł Związek Ukraińców w Polsce ,00 zł Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT ,00 zł 921 Razem ,64 zł * Kwota przyznanej dla Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego dotacji celowej została zwiększona o środki finansowe w wysokości 2800 zł pochodzące z dokonanych przez Zleceniobiorców w 2010 roku zwrotów na rachunek bankowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji niewykorzystanych dotacji bądź ich części. ** Kwota dotacji celowych dla Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim zawiera również dotację w wysokości zł przyznaną decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania, w przypadku, którego umowa ostatecznie nie została zawarta. Środki na realizację w 2010 r. zadań polegających na wymianie tablic informacyjnych zawierających dodatkowe nazwy miejscowości w językach mniejszości oraz w języku regionalnym zostały zapewnione w budżecie państwa w części 43, dziale 750, rozdziale 75001, 2020 w wysokości ,00 zł. Wyższa od zaplanowanej kwota dotacji przekazanych gminom wynika z faktu, że część środków została niewykorzystana i zwrócona do budżetu państwa, następnie ponownie przekazana kolejnym gminom.

14 130

15 131

16 132 Wydawca: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Redakcja: Departament Prawny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, Warszawa, tel Skład, druk i kolportaż: Centrum Usług Wspólnych Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, Warszawa, tel ; faks Bezpłatna infolinia: (czynna w godz ) Tło czo no z po le ce nia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Centrum Usług Wspólnych Wydział Wy daw nictw i Po li gra fii, ul. Po wsińska 69/71, War sza wa Zam. 1266/W/C/2011 ISSN Cena 6,70 zł (w tym VAT)

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2011 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2011 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2011 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2010 r. przyznano dotacje celowe w części 43 budżetu państwa "Wyznania religijne oraz

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1. z dnia... 2011 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1. z dnia... 2011 r. Projekt Etap: Uzgodnienia międzyresortowe OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 z dnia... 2011 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2010 r. przyznano dotacje podmiotowe lub celowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r. Nr 5

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r. Nr 5 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 25 Nr 10 z dnia 6 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. Warszawa, dnia 24 października 2012 r. Poz. 29

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. Warszawa, dnia 24 października 2012 r. Poz. 29 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, dnia 24 października 2012 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazu jednostek, którym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 lipca 2013 r. Poz. 19

Warszawa, dnia 8 lipca 2013 r. Poz. 19 Warszawa, dnia 8 lipca 2013 r. Poz. 19 OBWIESZCZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe w części 43 budżetu

Bardziej szczegółowo

Poz. 12 OBWIESZCZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r.

Poz. 12 OBWIESZCZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r. Poz. 12 OBWIESZCZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje celowe w części 43 budżetu państwa Wyznania religijne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 33

Warszawa, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 33 Warszawa, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 33 OBWIESZCZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe w części 43 budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 16 grudnia 2015, 01:12 Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Dz.Urz.MSWiA.04.4.9

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2

Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI: 9 Nr 1 z dnia 10 stycznia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 77 ZARZĄDZENIE NR 68 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1)

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 77 ZARZĄDZENIE NR 68 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 68 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 12:56 ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 25 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 25 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Warszawa, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 25 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 r. przyznano

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2010 r. Nr 9

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2010 r. Nr 9 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 31 sierpnia 2010 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI: 36 Nr 17 z dnia 7 lipca 2010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 15:41 Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Dz.Urz.MSWiA.04.2.4

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI STACJONARNEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI STACJONARNEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik do Uchwały Nr XXV/ /2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego Załącznik Nr 1 do Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 873 UCHWAŁA NR VII/81/12 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/512/12 Pełniącej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2705 UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2274 UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 października 2010 r. Nr 12

Warszawa, dnia 26 października 2010 r. Nr 12 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 26 października 2010 r. Nr 12 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 61 Nr 36 z dnia 13 października

Bardziej szczegółowo

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE DYREKTOR Rada Społeczna SP ZOZ MSW Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 Elektronicznie podpisany przez: IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Data: 2013-07-09 14:39:14 UCHWAŁA NR 392/2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 1897 UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Statutu SP ZOZ w Opolu Lubelskim WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. 1 Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 90 000,00 zł. 2 Białoruskie Stowarzyszenie Literackie BIAŁOWIEŻA 36 560,00 zł

WYKAZ. 1 Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 90 000,00 zł. 2 Białoruskie Stowarzyszenie Literackie BIAŁOWIEŻA 36 560,00 zł Załącznik nr 2 do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia....(poz.....) WYKAZ jednostek, którym w 2008 r. przyznano dotacje celowe w części 43 "Wyznania religijne oraz mniejszości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Opolu Lubelskim WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW, JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia... 2014 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 17 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r.

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/38/2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 4 grudnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 4 grudnia 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 grudnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 3086 UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające zarządzenie

Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające zarządzenie Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie z

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 maja 2013 r. Poz. 3787 UCHWAŁA NR 645/XXXVII/2013 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 330/XX/2012 Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 maja 2013 r. UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Certyfikat Nr: 165695-2014-AE-POL-RvA Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Ważność certyfikatu: 14 grudnia 2015-31 stycznia 2018 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji Samodzielny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 13 740 Poz. 66

Dziennik Ustaw Nr 13 740 Poz. 66 Dziennik Ustaw Nr 13 740 Poz. 66 66 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 października 2012 r. Poz. 4028 UCHWAŁA NR XLI/512/12 PEŁNIĄCEJ FUNKCJE ORGANÓW MIASTA BYTOM DZIAŁAJĄCEJ ZA RADĘ MIEJSKĄ z dnia września 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 149 11592 Poz. 1003 1003 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA Lp. Przychodnie i poradnie Adres / Telefon / email Zakres usług 1. 2. 3. 4. 5. Zdrowotnej Tutus Niepubliczny Samodzielny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin A D R E S Y Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin (32) 267-30-11; Czeladź (32) 265-16-44, 265-17-47; 265-15-86; 265-15-81; 265-16-86; 265-14-36;

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 203 OBWIESZCZENIE. z dnia 23 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 203 OBWIESZCZENIE. z dnia 23 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 203 OBWIESZCZENIE prezesa rady ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2010 r. Nr 5

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2010 r. Nr 5 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 24 sierpnia 2010 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 18 Nr 10 z dnia 1 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Głubczycach

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Głubczycach PROJEKT Uchwała Nr / /2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 2009r. Załącznik do Uchwały Nr XXVI-193/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 1 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 1 lutego 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r.

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r. UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 18 września 2013 r. w sprawie: zmian statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 marca 2013 r. Poz. 1703 UCHWAŁA NR XXXII/408/2013 RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE. z dnia 29 stycznia 2013 r.

Wrocław, dnia 8 marca 2013 r. Poz. 1703 UCHWAŁA NR XXXII/408/2013 RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE. z dnia 29 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 marca 2013 r. Poz. 1703 UCHWAŁA NR XXXII/408/2013 RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r.

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r. OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2006 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 stycznia 2014 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 stycznia 2014 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA ) z dnia 22 stycznia 204 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 203 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 75007 - Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej

1 2 3 4 5 6 75007 - Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej Załącznik nr 2 Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy urzędy podległe i nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Część 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.:

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: RADA POWIĄ.T~ w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 22 sierpnia 2014 r. Poz. 3179 UCHWAŁA NR 939/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Zespołu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu Tabela 26. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach, wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych Powiat Nazwa jednostki Nr księgi rej. Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2011 r. Nr 1

Warszawa, dnia 30 czerwca 2011 r. Nr 1 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2011 r. Nr 1 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ: 1 Nr 1 z dnia 21 lutego 2011

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 6 67 Poz. DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI nr 0 z dnia września 005 r. w sprawie wprowadzenia programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU z dnia 31 marca 2015 r. Rady Powiatu w Świdniku w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA 1 z 108 2014-12-04 09:31 Stan na dzień: 2014-12-04 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000018572 Oznaczenie organu: W - 24 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 września 2015 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 września 2015 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 7 lipca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 18 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 7 lipca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 18 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08 Ksiega 1 z 35 25-11-27 13:52 Stan na dzień: 25-11-27 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000025345 Oznaczenie organu: W - 08 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r.

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

2 Szpital działa na podstawie : - ustawy i innych przepisów dotyczących publicznych zakładów opieki zdrowotnej, - niniejszego statutu.

2 Szpital działa na podstawie : - ustawy i innych przepisów dotyczących publicznych zakładów opieki zdrowotnej, - niniejszego statutu. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią, utworzony zarządzeniem nr 43/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 1998 r. w sprawie utworzenia samodzielnych publicznych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji Na podstawie art. 122 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 25 września 2014 r. Poz. 3388 UCHWAŁA NR 1125/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1 INFORMATOR Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa Ziemi Słupskiej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Centrala... 43 78 000 Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Pielęgniarka Naczelna...4378307

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 29 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 29 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 101 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.05.17 16:21:14 +02'00' 5886 Poz. 583 583 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

Struktura Organizacyjna Wielospecjalistycznego Szpitala - SPZOZ w Zgorzelcu

Struktura Organizacyjna Wielospecjalistycznego Szpitala - SPZOZ w Zgorzelcu z dnia 13 listopada 2014 r. Struktura Organizacyjna Wielospecjalistycznego Szpitala - SPZOZ w Zgorzelcu PION LECZNICZY I. Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Zgorzelcu - Szpitalnictwo zlokalizowany w

Bardziej szczegółowo

Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2014 r.

Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2014 r. Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 214 r. w sprawie podziału na realizację w roku 215 zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 listopada 2015 r. Poz. 5544 UCHWAŁA NR XI/239/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo