Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r. Nr 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r. Nr 5"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 25 Nr 10 z dnia 6 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy decyzje MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI: 26 Nr 46 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 80 Regionalne izby obrachunkowe Nr 51 z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia mienia znajdującego się w użytkowaniu likwidowanych zakładów budżetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji OBWIESZCZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI: 28 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2010 r. przyznano dotacje podmiotowe w części 43 budżetu państwa Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne oraz kwot tych dotacji z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2010 r. przyznano dotacje celowe w części 43 budżetu państwa Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne oraz kwot tych dotacji ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 6 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. W zarządzeniu Nr 38 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2001 r. w sprawie 1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej sprawy wewnętrzne, na podstawie 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz i Nr 219, poz. 1707, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 107, poz. 679 i Nr 230, poz oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235.

2 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr Poz. 25 nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 11, poz. 52, z późn. zm. 3) ), załącznik do Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy otrzymuje brzmienie: Załącznik 1. SZPITAL 1) Izba Przyjęć; 2) Oddziały: a) Kardiologiczny z Rehabilitacją Kardiologiczną i Pododdziałem Chorób Wewnętrznych, b) Neurologiczny i Rehabilitacji Neurologicznej, c) Chirurgiczny z Pododdziałami: Urologicznym, Laryngologicznym, Ortopedycznym, d) Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii z Pododdziałem Neonatologicznym, e) Dzienny Leczenia Nerwic, f) Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii z Blokiem Operacyjnym; 3) Zakłady: a) Radiologii Lekarskiej z Pracowniami, b) Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej, c) Opiekuńczo Leczniczy; 4) Wojewódzka Komisja Lekarska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; 5) Dział Farmacji Szpitalnej. 2. PRZYCHODNIA w BYDGOSZCZY 1) Podstawowa Opieka Zdrowotna Gabinety Lpk; 2) Poradnia Medycyny Pracy; 3) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2003 r. Nr 15, poz. 43, z 2005 r. Nr 9, poz. 30 i Nr 16, poz. 58, z 2007 r. Nr 11, poz. 57, z 2008 r. Nr 4 poz. 14, Nr 14, poz. 71 i Nr 16, poz. 83, z 2009 r. Nr 8, poz. 43 i Nr 11, poz. 62, z 2010 r. Nr 9, poz. 39 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 2. 3) Poradnie Specjalistyczne: a) Alergologiczna, b) Chirurgiczna, c) Diabetologiczna, d) Dermatologiczna, e) Endokrynologiczna, f) Gastrologiczna, g) Ginekologiczno Położnicza, h) Kardiologiczna, i) Leczenia Bólu, j) Neurologiczna, k) Urazowo Ortopedyczna, l) Otolaryngologiczna, m) Urologiczna z Pracownią Endoskopii, n) Stomatologiczna, o) Badań Profilaktycznych, p) Zdrowia Psychicznego, q) Geriatryczna, r) Logopedyczna, s) Flebologiczna, t) Onkologiczna, u) Pulmonologiczna, v) Rehabilitacyjna, w) Chirurgii Onkologicznej; 4) Pracownie: a) Diagnostyki Chorób Serca i Naczyń, b) Endoskopowa, c) EKG, d) EEG, EMG; 5) Gabinet Zabiegowy.. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

3 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr Poz. 26 i DECYZJA Nr 46 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 80 Regionalne izby obrachunkowe Na podstawie 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 245, poz. 1637) postanawia się, co następuje: 1. Ustanawia się w części 80 Regionalne izby obrachunkowe dysponentami środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległymi dysponentowi głównemu: 1) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie; 2) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; 3) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy; 4) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku; 5) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach; 6) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach; 7) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie; 8) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie; 9) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi; 10) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie; 11) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu; 12) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu; 13) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie; 14) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie; 15) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu; 16) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze. 2. Traci moc decyzja Nr 153 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 80 Regionalne izby obrachunkowe (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 11, poz. 58). 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller 27 DECYZJA Nr 51 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia mienia znajdującego się w użytkowaniu likwidowanych zakładów budżetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm. 1) ) postanawia się, co następuje: 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz i Nr 238, poz Mienie będące w użytkowaniu zakładów budżetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: 1) Ośrodek Wypoczynkowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Kaper w Juracie;

4 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr Poz. 27 2) Ośrodek Wczasów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Dafne w Zakopanem; 3) Ośrodek Wypoczynkowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jawor w Polańczyku; 4) Zespół Szkoleniowo Wypoczynkowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szklarskiej Porębie; 5) Państwowy zakład budżetowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Lotnisko Warszawa- Babice w Warszawie pozostałe po likwidacji tych zakładów, przekazuje się Centrum Usług Logistycznych, utworzonemu zarządzeniem Nr 41 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Usług Logistycznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 14, poz. 68), wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr Wykazy mienia, o którym mowa w 1, określają załączniki nr 1 5 do decyzji. 3. Mienie będące w użytkowaniu zakładów budżetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: 1) Ośrodek Wczasów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Przedwiośnie w Kowarach; 2) Ośrodek Wczasowo Rekreacyjny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Magnus w Bystrej pozostałe po likwidacji tych zakładów, likwidatorzy przekażą właściwym terytorialnie komendom wojewódzkim Policji do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4. Wykazy mienia, o którym mowa w 3, określają załączniki nr 6 i 7 do decyzji. 5. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 31 grudnia 2010 r., z wyjątkiem 3 pkt 2, który wchodzi w życie z mocą od dnia 15 grudnia 2010 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller Załączniki do decyzji Nr 51 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2011 r. (poz. 27) Załącznik nr 1 lp. Wykaz mienia znajdującego się w użytkowaniu zakładu budżetowego Ośrodek Wczasów MSWiA KAPER w Juracie wg stanu na dzień r. z podziałem na grupy wg Klasyfikacji Środków Trwałych * grupa KŚT podstawowe środki trwałe ,99 0, , , , , , , , , , ,88 podstawowe wartości niematerialne i prawne SUMA: , ,72 0,00 0,00 OGÓŁEM ( ): ,76 OGÓŁEM ( ): ,72 1. pozostałych środków trwałych: ,17 zł 2. pozostałych wartości niematerialnych i prawnych: 3 728,77 zł * Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317, z późn. zm.)

5 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr Poz. 27 Załącznik nr 2 lp. Wykaz mienia znajdującego się w użytkowaniu zakładu budżetowego Ośrodek Wczasów MSWiA DAFNE w Zakopanem wg stanu na dzień r. z podziałem na grupy wg Klasyfikacji Środków Trwałych * grupa KŚT podstawowe środki trwałe 1 3 0,00 0, ,05 722, , , , , ,00 0, , ,65 podstawowe wartości niematerialne i prawne SUMA: , , ,00 0,00 OGÓŁEM ( ): ,37 OGÓŁEM ( ): ,85 1. pozostałych środków trwałych: ,22 zł 2. pozostałych wartości niematerialnych i prawnych: 30,00 zł * Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317, z późn. zm.) Załącznik nr 3 Wykaz mienia znajdującego się w użytkowaniu zakładu budżetowego Ośrodek Wypoczynkowy MSWiA JAWOR w Polańczyku wg stanu na dzień r. z podziałem na grupy wg Klasyfikacji Środków Trwałych * lp. grupa KŚT podstawowe środki trwałe , , , , , , ,59 0, , , , ,06 podstawowe wartości niematerialne i prawne SUMA: , , ,07 0,00 OGÓŁEM ( ): ,71 OGÓŁEM ( ): ,62 1. pozostałych środków trwałych: ,60 zł 2. pozostałych wartości niematerialnych i prawnych: 0,00 zł * Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317, z późn. zm.)

6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr Poz. 27 Załącznik nr 4 Wykaz mienia znajdującego się w użytkowaniu zakładu budżetowego Zespół Szkoleniowo Wypoczynkowy MSWiA w Szklarskiej Porębie wg stanu na dzień r. z podziałem na grupy wg Klasyfikacji Środków Trwałych * lp. grupa KŚT podstawowe środki trwałe , , , , ,61 0, , , , , , ,96 podstawowe wartości niematerialne i prawne SUMA: , , ,80 0,00 OGÓŁEM ( ): ,45 OGÓŁEM ( ): ,65 1. pozostałych środków trwałych: ,97 zł 2. pozostałych wartości niematerialnych i prawnych: 2 588,84 zł * Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317, z późn. zm.) Załącznik nr 5 lp. Wykaz mienia znajdującego się w użytkowaniu zakładu budżetowego MSWiA Lotnisko Warszawa-Babice wg stanu na dzień r. z podziałem na grupy wg Klasyfikacji Środków Trwałych * grupa KŚT podstawowe środki trwałe , , ,07 0, , , , , ,51 0, , ,80 podstawowe wartości niematerialne i prawne SUMA: , , , ,76 OGÓŁEM ( ): ,71 OGÓŁEM ( ): ,86 1. pozostałych środków trwałych: ,60 zł 2. pozostałych wartości niematerialnych i prawnych: 9 149,81 zł * Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317, z późn. zm.)

7 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr Poz. 27 Załącznik nr 6 Wykaz mienia znajdującego się w użytkowaniu zakładu budżetowego Ośrodek Wczasów MSWiA Przedwiośnie w Kowarach wg stanu na dzień r. z podziałem na grupy wg Klasyfikacji Środków Trwałych * lp. grupa KŚT podstawowe środki trwałe , , , , , , ,99 podstawowe wartości niematerialne i prawne SUMA: , ,85 0,00 0,00 OGÓŁEM ( ): ,56 OGÓŁEM ( ): 8 611,85 1. pozostałych środków trwałych: 0,00 zł 2. pozostałych wartości niematerialnych i prawnych: 0,00 zł * Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317, z późn. zm.) Załącznik nr 7 Wykaz mienia znajdującego się w użytkowaniu zakładu budżetowego Ośrodek Wczasowo Rekreacyjny MSWiA Magnus w Bystrej wg stanu na dzień r. z podziałem na grupy wg Klasyfikacji Środków Trwałych * lp. grupa KŚT podstawowe środki trwałe , , ,24 0, , , ,37 371, ,88 0, ,38 0,00 podstawowe wartości niematerialne i prawne SUMA: , ,94 0,00 0,00 OGÓŁEM ( ): ,56 OGÓŁEM ( ): ,94 1. pozostałych środków trwałych: ,47 zł 2. pozostałych wartości niematerialnych i prawnych: 0,00 zł * Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317, z późn. zm.)

8 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2010 r. przyznano dotacje podmiotowe w części 43 budżetu państwa Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne oraz kwot tych dotacji Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 2) ) podaje się do publicznej 1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz i Nr 257, poz wiadomości wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej, którym w 2010 r. przyznano dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie, w części 43 budżetu państwa,,wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne w dziale 921,,Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, oraz kwot tych dotacji, bez uwzględnienia zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, stanowiący załącznik do obwieszczenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2011 r. (poz. 28) WYKAZ jednostek, którym w 2010 r. przyznano dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie w części 43 budżetu państwa Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kwot tych dotacji, bez uwzględnienia zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Lp. Nazwa Kwota przyznanej dotacji podmiotowej w zł Białoruskie Towarzystwo Historyczne ,00 zł 2 Białoruskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne ,00 zł 3 Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Chojnicach 3 240,00 zł 4 Dom Współpracy Polsko Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach ,00 zł 5 Fundacja BAHTAŁE ROMA SZCZĘŚLIWI CYGANIE ,00 zł 6 Fundacja im. Bpa Antanasa Baranauskasa DOM LITEWSKI w Sejnach ,00 zł 7 Instytut Kaszubski ,00 zł 8 Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach ,00 zł 9 Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca KYCZERA ,00 zł 10 Niemiecka Wspólnota POJEDNANIE I PRZYSZŁOŚĆ 8 520,00 zł 11 Niemieckie Towarzystwo Kulturalno Społeczne we Wrocławiu ,00 zł 12 Niemieckie Towarzystwo Oświatowe ,00 zł

9 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr Poz Niemieckie Towarzystwo Społeczno Kulturalne w Pile 4 500,00 zł 14 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej ,00 zł 15 Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne 8 760,00 zł 16 Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Jodły 8 000,00 zł 17 Stowarzyszenie Chór Żydowski CLIL 9 000,00 zł 18 Stowarzyszenie Kulturalne Niemców Heimat 3 000,00 zł 19 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce ,00 zł 20 Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego ,00 zł 21 Stowarzyszenie Łemków ,00 zł 22 Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Warmia w Lidzbarku Warmińskim 3 240,00 zł 23 Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce ,67 zł 24 Stowarzyszenie Romów w Krakowie ,00 zł 25 Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM 7 300,00 zł 26 Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach ,00 zł 27 Stowarzyszenie Wspólnota Rosyjska 3 000,00 zł 28 Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej OJCZYZNA w Kwidzynie 9 000,00 zł 29 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej 8 910,00 zł 30 Towarzystwo Słowaków w Polsce ,00 zł 31 Towarzystwo Społeczno Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i okolic z siedzibą w Bartoszycach 32 Towarzystwo Społeczno Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze 4 200,00 zł 9 000,00 zł 33 Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim ,00 zł 34 Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu ,00 zł 35 Towarzystwo Społeczno Kulturalne Żydów w Polsce ,00 zł 36 Towarzystwo Ukraińskie ,00 zł 37 Zjednoczenie Łemków w Gorlicach ,00 zł 38 Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie ,00 zł 39 Związek Młodzieży Białoruskiej ,00 zł 40 Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku 5 000,00 zł 41 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno Kulturalnych w Polsce ,00 zł 42 Związek Ormian w Polsce im. Ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach 9 000,00 zł 43 Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur ,00 zł 44 Związek Śląskich Kobiet Wiejskich 6 000,00 zł 45 Związek Ukraińców Podlasia ,00 zł 46 Związek Ukraińców w Polsce ,00 zł Razem ,67 zł

10 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2010 r. przyznano dotacje celowe w części 43 budżetu państwa Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne oraz kwot tych dotacji Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 2) ) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek nieujętych w wykazie 1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz i Nr 257, poz stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej, którym w 2010 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie, w części 43 budżetu państwa,,wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, w działach 750,,Administracja publiczna, 801,,Oświata i wychowanie, 803,,Szkolnictwo wyższe i 921,,Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kwot tych dotacji, bez uwzględnienia zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, stanowiący załącznik do obwieszczenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2011 r. (poz. 29) WYKAZ jednostek, którym w 2010 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 43 budżetu państwa Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, w działach 750 Administracja Publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 803 Szkolnictwo wyższe i 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kwot tych dotacji, bez uwzględnienia zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Lp. Nazwa Kwota przyznanej dotacji celowej w zł Dział z którego przyznano dotację celową Białoruskie Stowarzyszenie Literackie BIAŁOWIEŻA ,00 zł Białoruskie Towarzystwo Historyczne ,00 zł Białoruskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne ,00 zł Białoruskie Zrzeszenie Studentów ,00 zł Białowieski Ośrodek Kultury 4 000,00 zł Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ,00 zł 801, Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska Białoruś ,00 zł Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Chojnicach 8 000,00 zł Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej ELPIS ,00 zł Dom Kultury Litewskiej ,00 zł 921

11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr Poz Dom Współpracy Polsko Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach 12 Fundacja im. Bpa Antanasa Baranauskasa DOM LITEWSKI w Sejnach ,00 zł ,00 zł Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego ,00 zł Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich ,00 zł Fundacja MUZYKA CERKIEWNA ,00 zł Fundacja Ormiańska KZKO ,00 zł Fundacja SHALOM ,00 zł Gmina Bytów ,00 zł Gmina Głogówek ,51 zł Gmina Jemielnica ,02 zł Gmina Kolonowskie ,85 zł Gmina Komprachcice ,80 zł Gmina Linia ,27 zł Gmina Sierakowice ,00 zł Gmina Strzeleczki ,48 zł Gmina Szemud ,34 zł Gmina Walce ,00 zł Gminne Centrum Kultury w Gródku ,00 zł Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji ,00 zł Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach ,00 zł Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie ,00 zł Instytut Kaszubski ,00 zł Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa ,00 zł Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach ,00 zł Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca KYCZERA ,00 zł Muzeum Okręgowe w Tarnowie ,00 zł Muzeum Zachodnio Kaszubskie w Bytowie ,00 zł Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku 7 000,00 zł Muzułmańska Gmina Wyznaniowa BOHONIKI ,00 zł Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej ,00 zł Niemiecka Wspólnota POJEDNANIE I PRZYSZŁOŚĆ ,00 zł Niemieckie Towarzystwo Kulturalno Społeczne we Wrocławiu ,00 zł Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej ,00 zł * Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne ,00 zł 921

12 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr Poz Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Jodły 46 Paideia. Fundacja Działań Twórczych w Kulturze i Edukacji 3 800,00 zł ,00 zł Rada Programowa Tygodnika NIWA ,00 zł Starostwo Powiatowe w Sejnach ,00 zł Stowarzyszenie Chór Żydowski CLIL ,00 zł Stowarzyszenie Chóralne DISCANTUS ,00 zł Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich ,00 zł Stowarzyszenie Kulturalne Niemców Heimat 3 100,00 zł Stowarzyszenie Litwinów w Polsce ,00 zł Stowarzyszenie Łemków ,00 zł Stowarzyszenie Mazurskie Związek Polsko Niemiecki w Olsztynie ,00 zł Stowarzyszenie MIDRASZ ,00 zł Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej ,00 zł Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Warmia w Lidzbarku Warmińskim 59 Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce 60 Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach ,00 zł ,00 zł ,00 zł Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB BA ,00 zł Stowarzyszenie Promocji Kultury im. Yehudi Menuhina ,00 zł Stowarzyszenie Romów w Krakowie ,00 zł Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM ,00 zł Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach ,85 zł Stowarzyszenie VILLA SOKRATES ,00 zł Stowarzyszenie Wspólnota Rosyjska 7 800,00 zł Stowarzyszenie ZIEMIA PUCKA ,00 zł Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej ,00 zł Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe ,00 zł Środkowo Europejskie Centrum Szkolenia Młodzieży ,00 zł Towarzystwo Kultury Białoruskiej ,00 zł Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi 74 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej ,00 zł ,00 zł Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gródeckiej 4 580,00 zł 921

13 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr Poz Towarzystwo Słowaków w Polsce ,00 zł Towarzystwo Społeczno Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i okolic z siedzibą w Bartoszycach 78 Towarzystwo Społeczno Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze 79 ** Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim 80 Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu 5 000,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Towarzystwo Społeczno Kulturalne Żydów w Polsce ,00 zł Towarzystwo Ukraińskie ,00 zł Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ,00 zł Zjednoczenie Łemków w Gorlicach ,00 zł Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie ,52 zł Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP ,00 zł Związek Karaimów Polskich ,00 zł Związek Młodzieży Białoruskiej ,00 zł Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce 90 Związek Ormian w Polsce im. Ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach ,00 zł ,00 zł Związek Romów Polskich ,00 zł 803, Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur ,00 zł Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Podlaski ,00 zł Związek Ukraińców Podlasia ,00 zł Związek Ukraińców w Polsce ,00 zł Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT ,00 zł 921 Razem ,64 zł * Kwota przyznanej dla Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego dotacji celowej została zwiększona o środki finansowe w wysokości 2800 zł pochodzące z dokonanych przez Zleceniobiorców w 2010 roku zwrotów na rachunek bankowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji niewykorzystanych dotacji bądź ich części. ** Kwota dotacji celowych dla Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim zawiera również dotację w wysokości zł przyznaną decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania, w przypadku, którego umowa ostatecznie nie została zawarta. Środki na realizację w 2010 r. zadań polegających na wymianie tablic informacyjnych zawierających dodatkowe nazwy miejscowości w językach mniejszości oraz w języku regionalnym zostały zapewnione w budżecie państwa w części 43, dziale 750, rozdziale 75001, 2020 w wysokości ,00 zł. Wyższa od zaplanowanej kwota dotacji przekazanych gminom wynika z faktu, że część środków została niewykorzystana i zwrócona do budżetu państwa, następnie ponownie przekazana kolejnym gminom.

14 130

15 131

16 132 Wydawca: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Redakcja: Departament Prawny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, Warszawa, tel Skład, druk i kolportaż: Centrum Usług Wspólnych Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, Warszawa, tel ; faks Bezpłatna infolinia: (czynna w godz ) Tło czo no z po le ce nia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Centrum Usług Wspólnych Wydział Wy daw nictw i Po li gra fii, ul. Po wsińska 69/71, War sza wa Zam. 1266/W/C/2011 ISSN Cena 6,70 zł (w tym VAT)

ZARZĄDZENIE NR 28 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI. z dnia 11 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 28 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI. z dnia 11 sierpnia 2004 r. ZARZĄDZENIE NR 28 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

CZWARTY RAPORT DOTYCZĄCY SYTUACJI MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKA REGIONALNEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

CZWARTY RAPORT DOTYCZĄCY SYTUACJI MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKA REGIONALNEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ CZWARTY RAPORT DOTYCZĄCY SYTUACJI MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKA REGIONALNEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, 2013 r. Spis treści WSTĘP...4 CZĘŚĆ I: OGÓLNA...6 1. Liczebność i rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 kwietnia 2012 r. Poz. 3423 UCHWAŁA Nr XVIII/188/12 RADY MIASTA ZIELONKA z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 20 września 2010 r. Nr 17

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 20 września 2010 r. Nr 17 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 20 września 2010 r. Nr 17 Treść: Poz.: Z A R Z Ą D Z E N I A : 223 Nr 47/MON z dnia 11 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 162 USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2014. z dnia 24 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 162 USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2014. z dnia 24 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 162 USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423. ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423. ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423 ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 grudnia 2013 r. Poz. 1645 USTAWA. z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 1)

Warszawa, dnia 27 grudnia 2013 r. Poz. 1645 USTAWA. z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 grudnia 2013 r. Poz. 1645 USTAWA z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 marca 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 marca 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 marca 2000 r. Opracowano na podstawie:. Dz.U. 2000 r. Nr 30, poz. 379 w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej Warszawa dnia 15 czerwca 2015 r. Poz. 163 Departament Budżetowy ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 18 stycznia 2007r. Nr 10

Kielce, dnia 18 stycznia 2007r. Nr 10 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 18 stycznia 2007r. Nr 10 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 134 Nr XL/339/06 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 20 października 2006r. w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1877 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 29 grudnia 2009 r. Nr 176. TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD GMIN

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 29 grudnia 2009 r. Nr 176. TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD GMIN DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 grudnia 2009 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD GMIN 3441 nr XXXVII/371/2009 z dnia 29 października 2009 r. Rady Gminy Wejherowo w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 21 kwietnia 2005 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 21 kwietnia 2005 r. WD A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 21 kwietnia 2005 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 40 Nr 8/MON z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie nadania szpitalom

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA 1 z 108 2014-12-04 09:31 Stan na dzień: 2014-12-04 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000018572 Oznaczenie organu: W - 24 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

Nr 15 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1091 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. Nr 15. TREŚĆ: Poz.

Nr 15 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1091 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. Nr 15. TREŚĆ: Poz. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1091 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Nr 15 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 183 Nr 17/MON z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 3TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE 2496 Nr 3/05 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sejnach z dnia 12 października 2005

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 38 3230 Poz. 207 207 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej Projekt z dnia 24 września 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Załączniki (część 2 szczegółowa)

Załączniki (część 2 szczegółowa) Załączniki (część 2 szczegółowa) do Informacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2013 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r.

S T A T U T. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r. S T A T U T Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r. Postanowienia ogólne 1 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim jest podmiotem leczniczym niebędącym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 6553

Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 6553 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 6553 ZARZĄDZENIE Nr 2249/2012 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo