Higiena, ktorei potrzebuiesz! ItNoru9

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Higiena, ktorei potrzebuiesz! ItNoru9"

Transkrypt

1 Higiena, ktorei potrzebuiesz! ItNoru9

2 Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialno1ci4 NOTIJS powstala jako firma rodzinna w maju 1989 roku w Rawie Mazowieckiej. Od pocz4tku swojego istnimia firma zajmuje siq wyposaianiem zaklad6w przemyslu w opakowania i artykuly pomocnicze do produkcji oraz sprzet i Srodki do utrzymania higieny. Od roku 995 sp1lka rozpoczgla wsp6lprace z austriacka firm7 HAGLEITNER ' jednym z czolowych ptoducent'w w bran'y higienicznego wyposa2enia lazienek. Obecnie NOTUS prowadzi aktywn4 dzialalnoit handlow4 w zakresie opakowah, higieny ibudownictwa wsp6lpracuj4c w tym zakresie z wieloma krajowymi i zagranicznymi producentami dostarczaj4c wyroby o najwy2szej ewiatowej jakoici, Poza przemyslem spo2ywczym odbiorcami tych towardw sa biura i obiekty u2ytecznoeci publicznej, slu2ba zdrowia, rolnictwo, hotele, Bastronomia, przemysl elektroniczny, mototyzacyjny i inne. Opakowania i wyposaienie magazyndw: skrzynki, pojemniki, palety z tworzyw sztucznych, pojemniki izotermiczne, zbiorniki UN do ttanspottu material1w niebezpiecznych, wanny ipalety ociekowe, maty i podlogi, skrzyniopalety i wywrotnice do nich, pojemniki specjalne, regaly plastikowe, systemy etykiet samoprzylepnych oraz systemy elektronicznej identyfikacji pojemnik6w. Higiena i BHP: wyposazenie lazienek w dozowniki mydla, papieru toaletowego, rgcznik6w papierowych, plyn6w clo dezynfekcji, nakladek na deski sedesowe, kremu do r4k i past do usuwania zabrudzeh przemyslowych, suszarki elektryczne do r4k iwlos6w, obuwie robocze, lampy owadob1jcze, siatki ptzeciwko owadom, szczotki, wycieraczki do obuwia i inny sprzgt do utrzymania czystoici, myjki do pojemnik'w, palet iobuwia, sterylizatory do nozy ir4k. Budownictwo: drzwiwahadlowe i kurtyny paskowe, napedy do bnm ogrodzeniowych, wanny dottanspottu zaprawy lub betonu, systemy zewnetrznych podl6g podniesionych, formy do pr6bek betonu, bramy seqmentowe. J ftnotus

3 ffiewewffiffi I eeiqele se. -'- -1iirg6_ Hlg*ffi g # f f i ff;rui' ;Fc*-. * #e$iffi # ffi Sn t? 3F e{ Sf g-.s LE Sg EtrFW e*t s,r:: (;(--\:5- tr 5 =ffi # rcff EK'!cFF?* Grupa fhm HAGLEITNER zostata zalo2ona w 1971 roku klad4c tym samym kamieri wqgielny pod migdzynarodowy handel produktami utrzymania higieny przeznaczonymi do wgzl6w sanitarnych. Z ilo6cia ponad 600 pozycjiw pigciu sel<torach produkt6w - toalety i higiena sanitarna, higiena kuchni, higiena pralni, higiena podlogi oraz higiena og6lna - HAGLEITNER posiada wlaiciwe produkty oraz serwis zapewniaj4cy rozwi4zanie wszystki ch p rob I em6w zw i 4zanych z higien7. Dodatkowo, wlasna produkcja wklad6w do dozownik6w oraz chemicznych plyn6w c zy szc zacych, zaopatryw an i e laz i e- nek w atrakcyjne oraz wynkiej jakosci, wydajne dozowniki, jest podstawowym zadaniem firmy. ffi ru

4 o I

5 Jedyna szansa na nrezapomnrane wrazen 1e... Dlatego wybierz najlepsze opcje - system dozownik6w Luna. Luna to wiqcej ni2 seria doskonalych indywidualnych urzqdzeri, to kompletna linia dozownik6w n4wyiszej klasy zar6wno pod wzglqdem wzornictwa, jak i funkcjonalno6ci. o do r62nych typ6w skladanki. wskaznik zawartocci dozownika. latwy monta2. specjalne zamkniecie. pojemnde do 500 recznik6w WYMTARY(HxBxL) 1 397x302x 138 ART NR I HC 0063 RoDzAJ PAPTERU z recyklingu Bialy ILoSC IL(XC warsrw l 2 ARI NR HC 0220 HC O217 o dwie rolki papieru automatyczne przel4czenie na drug4 rolkg w przypadku wyczerpania pietwszej obudowa wykonana z antystatycznego, odpornego na udetzenia tworzywa ABS odporny na korozje gladka powierzchnia obudowy ulatwia utrzymanie czysto1ci wska2nik zu2ycia papieru specjalne zamkniqcie wewnetrznv odcinacz dla ekonomicznego zu2ycia papieru latwa wymiana rccznik6w dziqki systemowi muliroll kontrola w iel koici porcji WYMTARYHxBxL) 3go x32ox17s ARI, NR HG 0053 RoDzAJ PAPIERU puszysty z recyklinsu bialy niebieski llolc w jpak. I2 rolek I2 rolek 12 rolek I2 rolek ILoSC warsrw I I TtoczENrE nie tak tak I K Dwaolc PAPTERL 100m 115 m l00 m ARI NR na iyczenie HC HC HC E 'm i\r s- {_

6 o doskonaly zestaw w komplecie z dozownikiem rgcznik6w papierowych. law w mocowaniu o latwy w obsludze. pojemnogt 40 litr6w o specjalne zamkniqcie latwa obsluga jedn4 r9k4 mo2liwa obsluga za pomoc4 lokcia opatentowany system wklad1w vacuumbag szczelny zbiorniczek szczelny zaw6r nie pozwalaj4cy na wyciekanie mydla 500 potcji (krcm) 2250 potcji (piana) hermetyczny, zabezpi eczony przed wysychaniem oraz bakteriami zbiorniczek rezerwowy specjalne zamkniecie WYM\ARYHxBxu 270>,120\94 6x0,6kg 6x0,6kg ' o wlakiwoscidch bakteriobdicrych, stwor/one aby spelniaf onre wymdhisieniune if awiane ptez pvpn 'ysl spoiy.zy, zawiera IRCASAN - lesl( i zarwierdzony prtez \rdl wski InsMd 7d'owia Public/neEo i Hiaienv. najvvy2sza ochrona i troska o dlonie opatentowany system wkl ad6w vacuumbag law w montazu szczelny zbiorniczek oraz wymienne wklady 550 porcji w jednym wkladzie, zbiorniczek rezerwowy WYMIARy(HxBxL) 169x122x87 0,3 kg Luna sanocare krem do r4k 6x0,3kg tnorus

7 odpotna na wysoka temperature, wykohczenie chromowe latwa w czyszczeniu, t6wnie2 w zmywarkach specjalne zamknigcie lanvy monta2 na drzwiach lub icianie wykonany z t\votzrya ABS doskonaly spos6b na dodatkow4 reklamq mo2liwde nadruku logo przy niewielkich zamlwieniach. najlepsza higiena deski sedesowej. opatentowany system wklad1w vacuumbag o szczelny zbiorniczek oraz wklad wymienny. latwy do zamontowania. specjalne zamkniqcie. 500 potcji z jednego wkladu. zbiomiczek tezerwowy. latwa wymiana wkladdw WYMTARY(HxBxL) 196x122x47 oo1574 0,3 kg plynu odkaiajqcego tuna wc o WYM\ARYIHxB\L) 296x430x69 l0 x 100 szt. obudowa odporna na uderzenia zawaftoce 2 x 100 nakladek doskonata ochrona i higiena nakladka zostaje zassana wraz z wod4 splukuj4ca WYMTARY(HxBxL) 128xll8x55 zabezpiecza potrzeby higieniczne w toaletach damskich latwy w u2yciu wydajny ffgienegeggrr

8 automatyczne podanie drugiej rolki w przypadku wyczerpania piewszej obudowa wykonana z antystatycznego, odpornego na udetzenia t\!orzywa ABS gladka przednia cz93t obudowy ulanvia uttzymanie urz4dzenia w czystoici wska2nik zawartogci specjalne zamkniecie hamulec blokuj4cy papier przed >amorozu ijaniem sie prosty system wklad6w multiroll mo2l iwoit zainstalowan i a dozowni ka woreczk1w h i gi en icznych do t'azienek damski ch WYMTARYHxBxL) 295 x 135 x 165 WYMTARY(HxBxL) 352 x 135 x 165 ARL NR 42 rolki 42 folki 42 rolki o doskonaly pod prysznicem, w lazience oraz przy umywalce w pokojach hotelowych latwa obsluga jedn4 rqk4 opatentowany system wklad6w vacuu nbag 500 porcji w jeclnym wklaclzie hermetycznie zabezpieczony przed wysychaniem oraz bakteriami zbiorniczek rezerwowy specjalne zamkniecie F-,--"..-." p WYMTARY(HxBxL) 196x122x87 HC 01s71 tuna Hair & Body Laguna tuna Hair & Body Pacyfic 6x0,3kg wysokiej jakoac i ply n myjecy do wlos6w wysokiej jakos i ptyn myiqcy dowlos6w i ciala, elegancki i mily zapach, doskonale pasujqcy do kazdego rodzaiu sk6ry pasujacy do kaideso 'odzaju sk6ry i ciala, sportowy zapach, doskonale dzieki dokladnie wyse'ekcjonowanymdzieki dokladnie wyselekcio.owanym skladnikom kosmetycznym. skladnikom kosmetycznym- 6.xt \ J \ ""rr, t6hy 6 * isnotus

9

10 przeznaczony do dezynfekcji r4k w przemysle spo2ywczym imedycynie latwy w mocowaniu lanvy w obsludze pojemnosa 700 ml specjalne zamknigcie bezbarwny i bezwonny szybko odparowuj4cy konstrukcja umo2liwiaj4ca dozowanie lokciem i zachowanie sterylnoici dloni najcze1ciej stosowany razem z dozownikiem mydla w kremie Iub w pianie jednorazowe wklady zalecane do stosowania w systemach HACCP t?t { a I L-rd t WyMIARY(HxBxL) 270x120x140 6x0,7kg -rtrcx Prcparatna ba2ie alkoholu przeznaczony do dezynfekcji rek. Szybkie iskuteczne dzialanie, specjalna foruula ochrony lqk popzez zastosowanie (natluszczai4cych) dodatk6w Kr6rki czas schniecia. Nie zawiera dodatk6w pedumujqcych i barwiqcych, dzieki czemu polecany jest do stosowania w przemysle spoiyw- w- "r*a,;& a9 :>- -t -& It-ffi -r-wra K - -U-.w H przeznaczony do mycia brudnych r4k w r62nych dzialach przemysl u, warsztatach samochoclovvych, laki erni ach, drukarniach, zakladach mechanicznych i innych. latvvy w mocowaniu latwy w obsludze pojemno4t 700 ml specjalne zamknipcie mocna, odporna na uderzenia obudowa szybko odparowuj4cy ko n str u kcj a u moz I iw i aj 4ca dozow an i e I o kc i e m zalecany do stosowania razem z dozownikiem rgcznik6w i dozownikiem kremu do r4k opatentowany system napelniani a pr62niowego wklad6w WYMIARY(HxBxL) 270\120x140 6x0,7kB PrtetnaLtone do zabr /ze'i Tarbami i 'dkierdmi. 6r0.7 lg Poel^/c/one do kbtudzen ole)dmi "mardni. 6r0.7 lg do duzy h zabrudze'1 oiejami maszynowymi i olej m napqdowym. t0 ITNOTUS

11 I higieniczne, jednorazowe kohc6wki szczotek do toalet dozownik na 39 szt. ekologicznych, samorozpuszczaj4cych sie kofic6wek wklady nas4czone s4 lrodkiem myj4cym zu2yte kohc6wki splukiwane s4 w toalecie jak zu,w papier toaletowy dozownik montowany na gcianie ptoste i higieniczne u2ycie dozown ik zabezpieczony przed otvvarci em specjalnym kluczem WYMTARY(HxBxL) 370x112x x 39 szt. Prone i higieniczne uiytkowanie: 1. pobranie jednej sztuki ko6c6wki poprzez wsuniecie doln ] czesci uchwlru w otw6r w dozowniku 2. w zetkn;9ciu z wode koic6wka staje sie miekka i uwalnia Srodek czyszczecy J. ru2fe koic6wli wv'/u, dne s4 I uchwfu poprze, na. i<nie(ie prrycislu w g6rnej czescj rckoje6ci 4. splukujqca woda zabiera ze sobe zu2)tq konc6wke 5. u.hwu narychmiau Sotowy jesr do dalszego ury(ia sol id ny dozownik u ruchami any tokci em z abezp i ecz ony prz ed kapan i em jednakowe porcje kremu przeznaczony dla przemysl u, warsztat6w mechanicznych i p tz etwdrstw a spo2yw c zego dozowni k zabezpieczony przed otwarciem specja I nym kluczem WYMIARy(HxBxL) 270x120x140 6xO,7kB szczeg6ln ie szybko wchtan iajecy sie, n'e natluszczajqc, n ie zawierajqcy silikonu iodek zabezpieczajacy sk6rq. Nie zawiera Srodk6w konserwujqcych, neutralny dla sk6ry. Nalezy uiywaa poprzez dokladne rozsmarcwanie na dloniach pzed przystepieniem do placy. Do zmycia stosowac Crodki myjace limy Hagle;tner. Po umyciu natluscid sk6fe krcmem do rqk. \ - \ l--. nowoczesna sylwetka i zaawansowana technologi a czujnik ruchu, indywidualne oprogramowanie dla pomieszczeh od 2O do 100 nf program dzienny i nocny zasilanie bateryjne 4 atrakcyjne zapachy WYMIARY(HxBxL) 207 >. 143 x 80,l,', I lrr 1l

12 !lnot J."9 Higiena pod kontrolq

OFERTA HANDLOWA 2010 /1 MERIDA STELLA. zapraszamy na nasze strony www.merida.com.pl URZĄDZENIA I ŚRODKI HIGIENY

OFERTA HANDLOWA 2010 /1 MERIDA STELLA. zapraszamy na nasze strony www.merida.com.pl URZĄDZENIA I ŚRODKI HIGIENY URZĄDZENIA I ŚRODKI HIGIENY OFERTA HANDLOWA Nowość MERIDA STELLA NOWA, KOMPLETNA LINIA URZĄDZEŃ ZE STALI NIERDZEWNEJ szczegóły na str. 26-27 zapraszamy na nasze strony www.merida.com.pl 2010 /1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA 2012/1

OFERTA HANDLOWA 2012/1 URZĄDZENIA I ŚRODKI HIGIENY OFERTA HANDLOWA 2012/1 www.merida.com.pl SPIS TREŚCI Nasze oddziały - dane teleadresowe oraz plany dojazdu 2-3 MERIDA TOP - kompletna linia estetycznych i funkcjonalnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Poniższa oferta zawiera wybrany asortyment produktów, najczęściej wybierany przez naszych klientów.

Szanowni Państwo! Poniższa oferta zawiera wybrany asortyment produktów, najczęściej wybierany przez naszych klientów. Szanowni Państwo! Dziękujemy za zainteresowanie usługami naszej firmy! W naszej ofercie znajdziecie Państwo pełen asortyment nowoczesnych narzędzi oraz profesjonalnych środków do sprzątania renomowanych

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA ARCHITEKTÓW

OFERTA DLA ARCHITEKTÓW profesjonalne urządzenia do ł azienek i toalet OFERTA DLA ARCHITEKTÓW Katalog zawiera kompletne linie urządzeń do łazienek i toalet publicznych. Prezentacja multimedialna na CD posiada dodatkowo modele

Bardziej szczegółowo

Szanowni Klienci, Z wyrazami szacunku, Zarząd Firmy JohnsonDiversey Polska

Szanowni Klienci, Z wyrazami szacunku, Zarząd Firmy JohnsonDiversey Polska KATALOG URZĄDZEŃ TASKI 2005 Szanowni Klienci, Od lat firma JohnsonDiversey jest wysoko oceniana przez naszych Klientów pod względem jakości świadczonych usług i profesjonalizmu wykonywanych zadań. Doskonale

Bardziej szczegółowo

Kosze. i koszopopielnice

Kosze. i koszopopielnice 07 08 09 10 11 Kosze sanitarne Kosze Kosze i koszopopielnice Wózki Materiały eksploatacyjne 24 18 20 23 22 1 y Jofel jest międzynarodową grupą wyspecjalizowaną w produkcji urządzeń higienicznych i papierów.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/51/2015 Załącznik nr 1.1 do Siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa chemii profesjonalnej, powszechnie stosowanych środków chemicznych oraz materiałów higienicznych dla Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Bardziej szczegółowo

Produkty do zapewniania higieny rąk, łazienek i toalet. W celu zapewnienia zdrowszego i bardziej higienicznego miejsca pracy

Produkty do zapewniania higieny rąk, łazienek i toalet. W celu zapewnienia zdrowszego i bardziej higienicznego miejsca pracy Produkty do zapewniania higieny rąk, łazienek i toalet W celu zapewnienia zdrowszego i bardziej higienicznego miejsca pracy Podnoszenie higieny Koncentrując się na potrzebach Państwa firmy, dostarczamy

Bardziej szczegółowo

Kompletne rozwiązania higieniczne dla klientów różnych segmentów rynku. Katalog produktów Tork 2015

Kompletne rozwiązania higieniczne dla klientów różnych segmentów rynku. Katalog produktów Tork 2015 Kompletne rozwiązania higieniczne dla klientów różnych segmentów rynku. Katalog produktów Tork 2015 Tork jest światowym liderem w swojej dziedzinie i największym dostawcą profesjonalnych rozwiązań higienicznych

Bardziej szczegółowo

EASTERN EUROPE OFFICE

EASTERN EUROPE OFFICE katalog gp produktów gpro roduktów Spis treœci Spis treœci Grupa Strona edycje buzila edycja BUDENAT 12 edycja Classic 15 edycja Compact 17 edycja Drizzle 19 edycja Planta 21 edycja Smart 23 rozwi¹zania

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW EILFIX

CENNIK PRODUKTÓW EILFIX CENNIK PRODUKTÓW EILFIX podane ceny nie zawierają kosztów dostawy PASTY DO MYCIA RĄK Mycie i pielęgnacja rąk nazwa symbol pojem. op. oz paleta netto brutto PASTA DO MYCIA RĄK Pasta produkowana na bazie

Bardziej szczegółowo

System certyfikacji jest bardzo rozbudowany. Branży spożywczej oferujemy najważniejszy certyfikat Państwowego Zakładu Higieny, objęte są nim

System certyfikacji jest bardzo rozbudowany. Branży spożywczej oferujemy najważniejszy certyfikat Państwowego Zakładu Higieny, objęte są nim 2 System certyfikacji jest bardzo rozbudowany. Branży spożywczej oferujemy najważniejszy certyfikat Państwowego Zakładu Higieny, objęte są nim odkurzacze oraz urządzenia czyszcząco-szorujące. Zdobyliśmy

Bardziej szczegółowo

Wykaz środków czystościowych i sprzętu do sprzątania. Pakiet nr 1

Wykaz środków czystościowych i sprzętu do sprzątania. Pakiet nr 1 Załącznik nr 8 do specyfikacji 1. Mydło w płynie do rąk. Wykaz środków czystościowych i sprzętu do sprzątania Pakiet nr 1 Ilość 1 200 l Pojemność - 5 litrów kanister, ph zbliżone do naturalnego 5,5, zawartość

Bardziej szczegółowo

Akcesoria Katalog produktów

Akcesoria Katalog produktów Akcesoria Katalog produktów WYPOSAŻENIE ZAPEWNIAJĄCE OPTYMALNY OBIEG ARTYKUŁÓW WYSTERYLIZOWANYCH Aby zapewnić najlepsze procedury w zakresie zwalczania zakażeń, wysoką efektywność oraz ergonomię stanowiska

Bardziej szczegółowo

z a p r a s z a m y jest we Wrocławiu. W skład Grupy wchodzi m. in. Dział Handlowy i Serwis mający Klientów na terenie całego kraju.

z a p r a s z a m y jest we Wrocławiu. W skład Grupy wchodzi m. in. Dział Handlowy i Serwis mający Klientów na terenie całego kraju. ABC Service, jest prywatną Grupą Kapitałową, której założycielami są Ryszard Brząkała i Ryszard Gawron. Powstała w 1991 r. rozpoczynając od świadczenia usług utrzymania czystości. Obecnie działa na terenie

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ NOVELTY НОВИНКА NOWOŚĆ NOVELTY НОВИНКА NO НОВ PREMIERY INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ. ACG Worldwide SZUKAJ STOISK OZNACZONYCH TYM ZNAKIEM!

NOWOŚĆ NOVELTY НОВИНКА NOWOŚĆ NOVELTY НОВИНКА NO НОВ PREMIERY INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ. ACG Worldwide SZUKAJ STOISK OZNACZONYCH TYM ZNAKIEM! PREMIERY INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ SZUKAJ STOISK OZNACZONYCH TYM ZNAKIEM! Pawilon 3A, stoisko 66 PVC/PVdC Polimerowa folia barierowa PVdC o wysokiej jakości wykonania. Nawet przy stosunkowo cienkiej warstwie,

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI TAROPAK 2010 Przygotowane na podstawie informacji nadesłanych przez wystawców. Stan na 23.07.2010

NOWOŚCI TAROPAK 2010 Przygotowane na podstawie informacji nadesłanych przez wystawców. Stan na 23.07.2010 NOWOŚCI TAROPAK 2010 Przygotowane na podstawie informacji nadesłanych przez wystawców. Stan na 23.07.2010 ACG Worldwide Pawilon 3A, stoisko 66 PVC/PVdC Polimerowa folia barierowa PVdC o wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Szanowni Państwo

Wstęp. Szanowni Państwo Higiena kuchni Szanowni Państwo Czysta kuchnia to oprócz odpowiednio dobranego menu klucz do sukcesu każdego restauratora. Każda część kuchni to specyficzne zadania w dziedzinie utrzymania czystości. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Solid Shine. Solid Special. Solid Hero. Solid Heavy. Solid Mega

Solid Shine. Solid Special. Solid Hero. Solid Heavy. Solid Mega Institutional Division Asortyment produktów Institutional Division MASZYNOWE MYCIE NACZYŃ Solid Shine Środek do mycia naczyń w formie bloku Silnie skoncentrowany produkt gwarantujący osiągnięcie maksymalnej

Bardziej szczegółowo

EXEOL MIXTUM NASZ CEL WSTĘP :

EXEOL MIXTUM NASZ CEL WSTĘP : K ATA L O G EXEOL Exeol to profesjonalna, innowacyjna gama produktów, produkowanych dla Państwa w trzech zakładach znajdujących się w Normandii we Francji. Exeol to ponad 40-letnie doświadczenie w tworzeniu

Bardziej szczegółowo

PERFEKCYJNY PROGRAM HIGIENY W KAŻDEJ KUCHNI

PERFEKCYJNY PROGRAM HIGIENY W KAŻDEJ KUCHNI PERFEKCYJNY PROGRAM HIGIENY W KAŻDEJ KUCHNI Koncepcja higieny w profesjonalnej kuchni Filie Partnerzy handlowi Jako profesjonalista w dziedzinie czyszczenia, dezynfekcji i pielęgnacji, Werner & Mertz Professional

Bardziej szczegółowo

Producent Chemii Profesjonalnej KATALOG PRODUKTÓW

Producent Chemii Profesjonalnej KATALOG PRODUKTÓW Producent Chemii Profesjonalnej KATALOG PRODUKTÓW SYSTEMY SANITARNE Szanowni Państwo, Firma ROYAL Sp z o.o. powstała w 1990 roku. Przez 6 lat siedziba firmy mieściła się w Gietrzwałdzie, a od 1996 roku

Bardziej szczegółowo

Sugerowany Cennik Produktów A Clean Partner

Sugerowany Cennik Produktów A Clean Partner 1 Preparaty alkaliczne Preparaty uniwersalne Strovels Snabbrent - 500ml 1 Uniwersalny preparat do usuwania punktowych zabrudzeń. 19,00 5 78,00 1 14, Strovels Alfatin 5 Delikatny środek do codziennej pielegnacji

Bardziej szczegółowo

Kwadratura trójkąta. 1. Linie produktów 2. Systemy dozowania 3. Serwis i obsługa Klienta 4. Doradztwo i szkolenia

Kwadratura trójkąta. 1. Linie produktów 2. Systemy dozowania 3. Serwis i obsługa Klienta 4. Doradztwo i szkolenia Institutional Division Asortyment produktów Institutional Division 1. Linie produktów 2. Systemy dozowania 3. Serwis i obsługa Klienta 4. Doradztwo i szkolenia Kwadratura trójkąta Klienci naszej firmy

Bardziej szczegółowo

NATURE KATALOG PRODUKTÓW 2011. www.steamart.pl. ... the real cleaning is FRIENDLY

NATURE KATALOG PRODUKTÓW 2011. www.steamart.pl. ... the real cleaning is FRIENDLY ... the real cleaning is DEALER STRATEGICZNY MOBILNYCH MYJNI PAROWYCH OPTIMA ORAZ SYSTEMÓW SANTOEMMA KATALOG PRODUKTÓW 2011.pl POWER Clean System NATURE FRIENDLY Myjnie Parowe Optima str.1-6 Odkurzacze

Bardziej szczegółowo

Znakomite wzornictwo, pierwszorzędna jakość i funkcjonalność Nowa linia dozowników. Sensor - Ręczniki, AutoCut Mydło/Mydło w pianie

Znakomite wzornictwo, pierwszorzędna jakość i funkcjonalność Nowa linia dozowników. Sensor - Ręczniki, AutoCut Mydło/Mydło w pianie Znakomite wzornictwo, pierwszorzędna jakość i funkcjonalność Nowa linia dozowników Sensor - Ręczniki, AutoCut Mydło/Mydło w pianie Ręczniki składane, Ręczniki wielopanelowe Centralne dozowanie, Papier

Bardziej szczegółowo

Koncepcja życia w zgodzie z naturą. Katalog ACT Polska /2015

Koncepcja życia w zgodzie z naturą. Katalog ACT Polska /2015 Koncepcja życia w zgodzie z naturą Katalog ACT Polska /2015 / 2016 ACT Polska istnieje w naszym kraju na rynku sprzedaży bezpośredniej już od 15 lat, a swój początek wiąże z założycielem szwedzkiej firmy

Bardziej szczegółowo

Metoda tradycyjna. Produkty oferowane przez ACT POLSKA dostępne są w systemie sprzedaży bezpośredniej. Zapraszamy do lektury naszego katalogu.

Metoda tradycyjna. Produkty oferowane przez ACT POLSKA dostępne są w systemie sprzedaży bezpośredniej. Zapraszamy do lektury naszego katalogu. Koncepcja sprzątania w zgodzie z naturą Katalog ACT Polska 2013 / 2014 Firma ACT POLSKA swój początek wiąże z Rudolfem Nordinem, założycielem szwedzkiej firmy ACT, który to w 1990 roku wynalazł, jako pierwszy

Bardziej szczegółowo

ZAKUPY PRODUCENTÓW DYSTRYBUTORÓW. Katalog 2012. Na kazdej stronie katalogu: bezposredni, kompetentny partner. www.zakupyuproducentow.com.

ZAKUPY PRODUCENTÓW DYSTRYBUTORÓW. Katalog 2012. Na kazdej stronie katalogu: bezposredni, kompetentny partner. www.zakupyuproducentow.com. ZAKUPY U PRODUCENTÓW DYSTRYBUTORÓW i Katalog 2012 www.zakupyuproducentow.com.pl. Na kazdej stronie katalogu:, bezposredni, kompetentny partner KOMPETENTNIE BEZPOŚREDNIO OSZCZĘDNIE Katalog zakupów z nim

Bardziej szczegółowo

Institutional Division ŚRODKI I SYSTEMY CZYSZCZĄCE

Institutional Division ŚRODKI I SYSTEMY CZYSZCZĄCE Institutional Division ŚRODKI I SYSTEMY CZYSZCZĄCE 1 2 Środki i systemy czyszczące Bendurol maxx Uniwersalny środek do gruntownego czyszczenia posadzek Do wszystkich posadzek wodoodpornych takich jak:

Bardziej szczegółowo