RGULAMIN. Biegi dla dzieci i młodzieży

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RGULAMIN. Biegi dla dzieci i młodzieży"

Transkrypt

1 RGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży ORGANIZATOR Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS z siedzibą w Bielinach. Dane teleadresowe organizatora znajdują się na stronie Współorganizatorami Biegu są: Park Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno, Biegam Bo Muszę w Kielcach oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie. I. CEL 1. Promocja zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej przy wykorzystaniu unikatowych warunków przyrodniczo-geograficznych Gór Świętokrzyskich. 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 3. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną i promocję zdrowej żywności. 4. Promocja obszaru LGD Wokół Łysej Góry jako przyjaznego dla biegaczy. 5. Zagospodarowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego od nauki szkolnej. II. TERMIN I MIEJSCE BIEGU 1. Bieg odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych w dniu 13 czerwca 2015r. na terenie Parku Miniatur i Rozrywki SabatKrajno w Krajnie. Długość trasy wynosi dla poszczególnych kategorii wiekowych: a) uczniowie przedszkoli 200 metrów (1 pętla) b) uczniowie klas I-III szkół podstawowych 400 metrów (2 pętle) c) uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych 500 metrów (podbieg na terenie stoku narciarskiego) d) uczniowie gimnazjów 800 metrów (podbieg na terenie stoku narciarskiego) 2. Start nastąpi przy trasie narciarskiej Parku Miniatur i Rozrywki SabatKrajno z siedzibą Krajno Zagórze 43c Górno (KIELCE) woj. świętokrzyskie. 3. Festyn rekreacyjno-sportowy pod nazwą Bieg dzieci i młodzieży odbywać się będzie wg. poniższego planu minutowego: godz weryfikacja zgłoszeń i niezbędnych oświadczeń w Biurze Zawodów godz oficjalne otwarcie imprezy i rozgrzewka

2 godz start biegu przedszkolaków i uczniów klas IV-VI szkół podstawowych godz start biegu uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów III. ZASADY OGÓLNE 1. W Biegu pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane w sposób półelektroniczny. 2. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest ukończenie biegu. 3. Zawodnicy skracający trasę nie będą sklasyfikowani IV. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA 1. Biuro Biegu mieścić się będzie na terenie Parku Miniatur i Rozrywki SabatKrajno Otwarte: w godzinach r. w godzinach Zgłoszenia można dokonywać grupowo lub indywidualnie. a) Zgłoszenia grupowe zgłoszeń grupowych może dokonać dyrekcja szkoły na zasadach obowiązujących podczas międzyszkolnych zawodów sportowych imienna lista uczestników z rocznikiem urodzenia podpisana przez opiekuna-nauczyciela i dyrektora szkoły Zaleca się, aby nauczyciele uzyskali pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział dziecka w imprezie wraz z zaświadczeniem lub oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na wzięcie udziału w imprezie biegowej (wzór załącznik nr 2). b) Zgłoszenia indywidualne - indywidualnych zgłoszeń osób niepełnoletnich mogą dokonać tylko ich opiekunowie prawni, równocześnie dostarczając pisemną zgodę na udział dziecka w zawodach wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na wzięcie udziału w imprezie biegowej (wzór załącznik nr 2). 3. Zgłoszenia uczestnictwa w Biegu można dokonać poprzez: a) wysłanie do dnia r. do godziny informacji pod adres wpisując w tytule maila: ZGŁOSZENIE FESTIWAL BIEGOWY, a w treści wiadomości podając kategorię wiekową oraz ilość uczestników.

3 - W przypadku zgłoszeń grupowych załącznik stanowi imienna lista uczestników opieczętowana przez szkołę i podpisana przez opiekuna-nauczyciela i dyrektora szkoły. - W przypadku zgłoszeń indywidualnych załącznik stanowi prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy (wzór załącznik nr 1) oraz dostarczenie pisemnego oświadczenia do Biura Zawodów (wzór załącznik nr 2) b) wypełnienie formularza zgłoszeniowego w dniach w Biurze Zawodów w przypadku nieprzekroczonego limitu zgłoszeń. 4. W biegu mogą startować zawodnicy kwalifikujący się do następujących kategorii: a) uczniowie przedszkoli b) uczniowie klas I-III szkół podstawowych c) uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych d) uczniowie gimnazjów 5. Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez uczestnika i opiekuna, że uczestnik zawodów jest zdrowy i przygotowany do podjęcia intensywnego wysiłku fizycznego. Odpowiedzialność za start zawodnika i związane z tym wszelkie konsekwencje ponosi opiekun. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu zawodników nie uprawnionych do startu. 6. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia będzie opublikowane na stronie internetowej w odpowiedniej zakładce. 7. Ze względu na happeningowy charakter biegu udział w biegu jest bezpłatny. 8. Wszystkie informacje dotyczące Uczestników, uzyskane z Formularza Zgłoszenia, które pozwolą zidentyfikować poszczególnych Uczestników, zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą używane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zmianami). Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry oraz współorganizatorzy nie będą ujawniać takich informacji osobom trzecim. 9. Ustala się limit startujących - decyduje kolejność zgłoszeń: a) uczniowie przedszkoli 100 uczestników b) uczniowie klas I-III szkół podstawowych 200 uczestników c) uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych 200 uczestników d) uczniowie gimnazjów 200 uczestników

4 10. Puchary otrzymają zdobywcy miejsc I-VI w poszczególnych kategoriach wiekowych z podziałem na płeć. 11. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. 12. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu oraz innych wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry 13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu. 2. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora 3. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających 4. Zabrania się używania ognia podczas Biegu 5. Uczestnicy biegu mogą nieodpłatnie oddać w depozyt swoje rzeczy w miejscu do tego celu przygotowanym, przy czym organizator nie odpowiada za rzeczy tam pozostawione. 6. Szatnia i przechowalnia/depozyt odzieży będą znajdowały się w okolicy mety i będą przyjmowały do depozytu rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków Szatnia i depozyt będą czynne w dniu biegu od godz do Wydawanie

5 worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. 7. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. 9. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. 10. Uczestnik startuje w Biegu wyłącznie za zgodą rodzica/prawnego opiekuna, który ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Rodzice i prawni opiekunowie osób niepełnoletnich przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego i oświadczenia zgody oznacza, że rodzic/prawny opiekun rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zezwolił na udział w biegu swojemu dziecku ze świadomością, że dziecko startując w Biegu wyłącznie na jego odpowiedzialność. 11. Nauczyciele-opiekunowie, którzy nie uzyskali oświadczenia zgody rodzica/opiekuna biorą pełną odpowiedzialność za wszelakie ryzyko wiążące się z uczestnictwem w biegu osób niepełnoletnich nad którymi sprawują opiekę. 12. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu. 13. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu 14. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu. 15. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 16. Szczegółowe pytania dotyczące biegu prosimy kierować na adres mailowy najpóźniej do dnia 5 czerwca 2015 roku.

6 Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Imię i nazwisko :. Data urodzenia:... Adres zamieszkania:. Kategoria wiekowa*: przedszkole, S.P. kl. I-III, S.P. kl. IV-VI, gimnazjum Nazwa szkoły: miejscowość:... *Właściwe podkreślić

7 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE Niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka..., Imię i nazwisko data urodzenia.. zamieszkałego w... adres zamieszkania w imprezie sportowej Biegi dla dzieci i młodzieży organizowanej w ramach I Pucharu Gór Świętokrzyskich Festiwal Biegowy, która odbędzie się 13 czerwca 2015 r. na terenie Parku Miniatur i Rozrywki SabatKrajno w Krajnie. Oświadczam, że stan zdrowia dziecka jest dobry i nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w/w imprezie. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią Regulaminu biegu i tym samym akceptuje warunki w nim zawarte. Jako prawny opiekun dziecka - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U nr 133 poz. 883) - wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora a) danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do zawodów dla potrzeb przeprowadzenia imprezy oraz dla celów informacyjnych, b) wizerunku utrwalonego na materiałach multimedialnych będących dokumentacją z imprezy do celów informacyjnych oraz promocji działalności organizatora nr dowodu osobistego rodzica (prawnego opiekuna) czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna)

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life 1. CEL IMPREZY 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Promocja biegania wśród mieszkańców Warszawy. 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności. 4. Promowanie atrakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 20 września 2014 r.

Regulamin. 20 września 2014 r. Regulamin 20 września 2014 r. I. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Promocja idei krwiodawstwa i zbieranie funduszy na jego rozwój. 3. Integracja środowiska

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r.

Regulamin. I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r. Regulamin I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Gostyńskiego Nauczycieli w Półmaratonie pod patronatem Starosty Gostyńskiego Dystans 21,097

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. BIEGU "Piotr i Paweł" organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km

REGULAMIN. BIEGU Piotr i Paweł organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km Cele i założenia biegu REGULAMIN BIEGU "Piotr i Paweł" organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej promocja miasta

Bardziej szczegółowo

Regulamin. II bieg NASZA DYCHA Gostyń 19 kwietnia 2015r.

Regulamin. II bieg NASZA DYCHA Gostyń 19 kwietnia 2015r. Regulamin II bieg NASZA DYCHA Gostyń 19 kwietnia 2015r. Dystans 10 km - atest PZLA Cele i założenia biegu popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej promocja miasta Gostynia propagowanie

Bardziej szczegółowo

III PÓŁMARATON WIELKA PĘTLA IZERSKA PKO BP

III PÓŁMARATON WIELKA PĘTLA IZERSKA PKO BP REGULAMIN BIEGU III PÓŁMARATON WIELKA PĘTLA IZERSKA PKO BP 1 Organizator 1. Organizatorem biegu jest TS Regle Szklarska Poręba. 2. Współorganizatorem biegu jest MOKSiAL Szklarska Poręba. 3. Bieg jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PIKNIK RODZINNY Z TURNIEJEM GOLF I MINIGOLF Słubice 16.08.2015 r.

REGULAMIN PIKNIK RODZINNY Z TURNIEJEM GOLF I MINIGOLF Słubice 16.08.2015 r. REGULAMIN PIKNIK RODZINNY Z TURNIEJEM GOLF I MINIGOLF Słubice 16.08.2015 r. CEL ZAWODÓW: aktywizacja środowiska sportowego powiatu słubickiego; popularyzacja golfa i minigolfa wśród dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

G. 2 (87-100) 6, NIP: 9562286503, REGON:

G. 2 (87-100) 6, NIP: 9562286503, REGON: Regulamin 4. Półmaratonu Dwóch Mostów I. CEL 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania, jako najprostszej formy upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i zdrowego stylu życia. 2. Promocja miasta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r.

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. BIEG NA 10 KM I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja miasta Warszawy w Polsce i na

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Biegu Uniwersyteckiego

Regulamin II Biegu Uniwersyteckiego Regulamin II Biegu Uniwersyteckiego 1. Cel zawodów - promocja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, - propagowanie zdrowego i sportowego tryb życia ukierunkowanego na ochronę i promocję zdrowia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA. bieg uliczny na dystansie 10 km. Sosnowiec, 29 marca 2015 r.

REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA. bieg uliczny na dystansie 10 km. Sosnowiec, 29 marca 2015 r. REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA bieg uliczny na dystansie 10 km Sosnowiec, 29 marca 2015 r. 1. ORGANIZATORZY - Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu - Międzyszkolny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Biegu Rozalińska 13-tka - 13.06.2015 (sobota)

REGULAMIN Biegu Rozalińska 13-tka - 13.06.2015 (sobota) REGULAMIN Biegu Rozalińska 13-tka - 13.06.2015 (sobota) 1. NAZWA IMPREZY: - Rozalińska 13-tka 2. TERMIN I MIEJSCE: - zawody odbędą się 13 czerwca 2015 (sobota) w Lusówku - biuro zawodów zlokalizowane będzie

Bardziej szczegółowo

I. Organizator. II. Partner generalny. III. Cele

I. Organizator. II. Partner generalny. III. Cele I. Organizator 1. Organizatorem imprezy Biegów Integracja poprzez sport, zwanej dalej Biegiem, jest Zespół Szkół w Ruszowie z siedzibą przy ul. Zgorzeleckiej 2 w Ruszowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin 16. PKO Poznań Maraton im. Macieja Frankiewicza. 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.

Regulamin 16. PKO Poznań Maraton im. Macieja Frankiewicza. 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji. I. Cel Regulamin 16. PKO Poznań Maraton im. Macieja Frankiewicza 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji. 2. Promocja Miasta Poznania w Polsce i na świecie. II. Organizator

Bardziej szczegółowo

II Otwarty Bieg na Wrotkach

II Otwarty Bieg na Wrotkach Regulamin!!! II Otwarty Bieg na Wrotkach w ramach XI Międzynarodowego Biegu Skawińskiego Skawina 11 maja 2013r. I. ORGANIZATOR 1. Gmina Skawina. 2. Uczniowski Klub Sportowy Jedynka. 3. Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

I. Organizatorem biegu jest Fundacja "Wychowanie przez Sport.

I. Organizatorem biegu jest Fundacja Wychowanie przez Sport. REGULAMIN REGULAMIN PKO BIEG CHARYTATYWNY PKO Bieg Charytatywny, zostanie rozegrany w 12 lokalizacjach w Polsce. Aktywność biegaczy biorących udział w Biegu zostanie przeliczona na złotówki, a uzyskana

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWE BIEGI URODZINOWE 2015 Regulamin Młodzieżowych Biegów Urodzinowych 2015

MŁODZIEŻOWE BIEGI URODZINOWE 2015 Regulamin Młodzieżowych Biegów Urodzinowych 2015 MŁODZIEŻOWE BIEGI URODZINOWE 2015 Regulamin Młodzieżowych Biegów Urodzinowych 2015 I. Cel imprezy 1) Popularyzacja biegania i propagowanie zdrowego trybu życia 2) Promocja Miasta Gdyni 3) Uczczenie 89

Bardziej szczegółowo

IV Bieg Skawiński na Rolkach

IV Bieg Skawiński na Rolkach Regulamin!!! IV Bieg Skawiński na Rolkach w ramach XIII Międzynarodowego Biegu Skawińskiego Skawina 9 maja 2015r. I. ORGANIZATOR Uczniowski Klub Sportowy Jedynka. II. WSPÓŁORGANIZATORZY 1. Gmina Skawina.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH POKONAJ FOCHA III

REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH POKONAJ FOCHA III REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH POKONAJ FOCHA III I.ORGANIZATOR 1. Klub Sportowy Optima Skawina II. WSPÓŁORGANIZATORZY 1. Centrum Kultury i Sportu w Skawinie 2. Miasto i Gmina Skawina Projekt zrealizowano

Bardziej szczegółowo

XIII Międzynarodowy Bieg Skawiński

XIII Międzynarodowy Bieg Skawiński Regulamin!!! XIII Międzynarodowy Bieg Skawiński VII Mistrzostwa Polski Energetyków VI Mistrzostwa Gminy Skawina Skawina 9 maja 2015r. Trasa biegu posiada atest PZLA I. ORGANIZATOR Uczniowski Klub Sportowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIEGU URBANIAN RUN WARSAW

REGULAMIN BIEGU URBANIAN RUN WARSAW REGULAMIN BIEGU URBANIAN RUN WARSAW I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja sportowego trybu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego. 2. Promocja Warszawy jako miasta atrakcyjnego dla osób uprawiających sport.

Bardziej szczegółowo

I Bieg na Zakończenie Lata

I Bieg na Zakończenie Lata I Bieg na Zakończenie Lata I. ORGANIZATOR Maratończyk Maciej Łucyk, ul.żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:7661821861, regon: 302346704 oraz Grupa Biegający Wągrowiec II. WSPÓŁORGANIZATOR Urząd Miasta Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY FLASHRUN"

REGULAMIN IMPREZY FLASHRUN REGULAMIN IMPREZY FLASHRUN" I CEL IMPREZY 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Promocja biegania i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Warszawy i osób odwiedzających Warszawę.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r.

REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r. REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r. 1. CEL IMPREZY Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Wspieranie pasji i zainteresowań młodzieży i dorosłych. Promocja miejscowości

Bardziej szczegółowo

EuCO Susz Triathlon 2015

EuCO Susz Triathlon 2015 EuCO Susz Triathlon 2015 Regulamin Mistrzostw Polski w triathlonie na dystansie sprinterskim w klasyfikacji generalnej i młodzieżowców (kobiet i mężczyzn) Otwartych zawodów na dystansie sprinterskim (grupy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N III MARATON MTB KOCIEWIE SZLAKIEM

R E G U L A M I N III MARATON MTB KOCIEWIE SZLAKIEM R E G U L A M I N III MARATON MTB KOCIEWIE SZLAKIEM 1. ORGANIZATOR Stowarzyszenie Grupa Kolarska Starogard Gdański (GK STG) 2. CEL Popularyzacja maratonów MTB i turystyki rowerowej. Promowanie regionalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku

REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku I. CEL 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja Miasta Wrocławia.

Bardziej szczegółowo

I. CEL. 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja Miasta Wrocławia. II.

I. CEL. 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja Miasta Wrocławia. II. REGULAMIN 33. PKO WROCŁAW MARATONU 14. Mistrzostw Polski Nauczycieli w Maratonie 4. Mistrzostw Polski Solidarności w Maratonie Wrocław, 13 września 2015 roku I. CEL 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. XXV BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 2015 r. II BIEGU ZDOBYCIA PAST y 2015

REGULAMIN. XXV BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 2015 r. II BIEGU ZDOBYCIA PAST y 2015 REGULAMIN XXV BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 2015 r. II BIEGU ZDOBYCIA PAST y 2015 I. ORGANIZATOR Organizatorem XXV Biegu Powstania Warszawskiego oraz II Biegu Zdobycia PAST y jest Stołeczne Centrum Sportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ PT. GIGAWĘZEŁ. 1. Organizator. 2. Zasady Gry

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ PT. GIGAWĘZEŁ. 1. Organizator. 2. Zasady Gry REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ PT. GIGAWĘZEŁ 1. Organizator 1. Organizatorem Gry Miejskiej pt. GIGAWĘZEŁ (zwanej dalej Grą) jest BringMore Advertsing Włodzimierz Rajczyk, ul. Armii Krajowej 9A, Chorzów (zwanym

Bardziej szczegółowo