S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ)"

Transkrypt

1 Moskorzew, dnia r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) 1. Nazwa i adres zamawiającego. Zamawiający: Gmina Moskorzew Moskorzew Moskorzew tel tel./fax strona: 2. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz.907 z późn. zm.) o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy tj. poniżej euro, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń urzędowi publikacji unii europejskiej (dz. U. 2013, poz. 1735) Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U r. poz. 907 z późn. zm. ). rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). 3. Opis przedmiotu zamówienia. Udzielenie Gminie Moskorzew kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w kwocie ,80 zł 3.1 Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu konsolidacyjnego długoterminowego dla Gminy Moskorzew w wysokości ,80 zł (dwa miliony trzysta osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt groszy) z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w następujących bankach i kwotach: - Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie umowa nr 1137/05/ /F/CEB/EIB3/34/EKO z dnia kwota ,54 zł: -Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie umowa nr 775/06/2010/1014/F/CEB/EIB3/63/EKO z dnia kwota: ,00 -Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie umowa nr787/06/ /f/ceb/eib3/64/eko z dnia kwota: ,00 -Bank Spółdzielczy we Włoszczowie oddział w Chlewicach umowa nr 1/JST/C/11 z dnia kwota: ,26 - Spółdzielczy we Włoszczowie oddział w Chlewicach umowa nr 2/JST/C/12 z dnia kwota: , Sposób wykonania przedmiotu zamówienia 1. Bank udzielający kredytu dokona spłaty powyższych zobowiązań na konta ww. banków najpóźniej do dnia 31.lipca 2014r. 2. Oprocentowanie kredytu oparte na zmiennej rocznej stopie procentowej, składającej się z sumy: strona 1

2 1. zmiennej w okresie kredytowania stawki oprocentowania dla miesięcznych depozytów bankowych- WIBOR 1M (liczony jako średni z miesiąca - średnia arytmetyczna wszystkich dni miesiąca razem z dniami wolnymi gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego i mający zastosowanie od pierwszego dnia następnego miesiąca) i 2. stałej w całym okresie kredytowania marży banku. 3. Spłata kapitału w okresach miesięcznych przez okres 138 miesięcy od stycznia 2017r do 30 czerwca 2028r na koniec każdego miesiąca w następujących ratach: 2017 rok 11 rat po ,00 zł i ostatnia rata 8 000,00 zł 2018 rok 12 rat po ,00 zł 2019 rok 11 rat po ,00 zł i ostatnia rata 6 820,00zł 2020 rok 12 rat po ,00 zł 2021 rok 12 rat po ,00 zł 2022 rok 12 trat po ,00 zł 2023 rok 11 rat po ,00 zł i ostatnia rata ,00 zł 2024 rok 12 rat po , rok 12 rat po ,00 zł 2026 rok 11 rat po ,00 i ostatnia rata ,00 zł 2027 rok 11 rat po ,00 zł i ostatnia rata ,00 zł 2028 rok 5 rat po ,00 zł i ostatnia rata ,80 zł Okres karencji w spłacie kapitału do stycznia 2017r. 4. Odsetki będą naliczane od rzeczywistego zadłużenia. Spłata naliczonych odsetek na bieżąco od uruchomionego kredytu w okresach miesięcznych na ostatni dzień każdego miesiąca. O wysokości oprocentowania w danym miesiącu Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni roboczych od daty ustalenia oprocentowania dla danego okresu odsetkowego. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywista liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni. 5. W przypadku, gdy wyznaczone terminy spłaty rat kredytu (bądź odsetek) przypadają w dzień wolny od pracy, uregulowanie należnej spłaty nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów 6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej. 7. Zabezpieczenie kredytu weksel własny in blanco z deklaracją wekslową zawierające kontrasygnatę Skarbnika Gminy. 8. Zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w oparciu o art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Prawo Bankowe. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby środki kredytu pochodziły z międzynarodowych instytucji finansowych. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje wykonawcę na piśmie z 7 dniowym wyprzedzeniem. 11. W celu porównania złożonych ofert dla obliczenia odsetek za 2014r. należy przyjąć pełną realizację kredytu na dzień 21 lipca 2014r. 12. Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu wykonawca powinien przyjąć stawkę WIBOR 1M w wysokości 2,62%. 13. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych informacji przez Kredytodawcę Zamawiający załącza do Specyfikacji następujące dokumenty - załącznik nr 4: Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Moskorzew za 2012r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Moskorzew za 2013r. sprawozdanie Rb - 27 S- z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012r. i 2013r.oraz koniec I kwartału 2014 sprawozdanie Rb - 28 S- z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 i 2013r. oraz koniec I kwartału 2014r. sprawozdanie Rb - NDS o nadwyżce i deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 i 2013r. oraz koniec I kwartału 2014r. sprawozdanie Rb - Z o stanie zobowiązań wg stanu na koniec roku 2012 i 2013r. oraz IV kwartału 2014 roku sprawozdanie Rb -N o należnościach wg stanu na koniec roku 2012 i 2013r. oraz koniec IV kwartału 2014 roku opinie RIO: Uchwała nr 40/2013 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2013 roku.w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Moskorzew za 2012 rok. Uchwała nr 40/2014 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Moskorzew za 2013 rok. Uchwała nr.45/2014 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu konsolidacyjnego przez Gminę Moskorzew. Uchwała nr 110/2013 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata strona 2

3 Uchwała nr 111/2013 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Moskorzew na 2014 rok. Uchwała nr 112/2013 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetu Gminy Moskorzew na 2014 rok. uchwała nr XXIX/130/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2012 rok. uchwała nr XXXIV/158/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata uchwała nr XXXIV/159/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2014 rok uchwała nr XXXV/165/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/158/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata uchwała nr XXXV/166/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. uchwała Nr XXXVI/173/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/158/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata uchwała Nr XXXVI/174/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy uchwała Nr XXXVI/175/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. Kodów CPV: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających 8. Termin wykonania przedmiotu zamówienia. Kredyt winien być postawiony do dyspozycji zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. Planowany termin uruchomienia kredytu 21 lipca 2014 r., ostateczna spłata 30 czerwca 2028 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego zaciągnięcia kredytu, po pozytywnym zakończeniu procedury przetargowej w okresie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca zobowiązany jest do spłaty kredytów zaciągniętych w bankach wymienionych w pkt 3.1. w terminie nie później niż do 31 lipca 2014 r. 9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 9.1. o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy: 1) spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: poprzez legitymowanie się zezwoleniem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania czynności bankowych wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe), b) posiadania wiedzy i doświadczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie): Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy). Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy. strona 3

4 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie danego warunku): Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia" na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale 9 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, a w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązanie powinno określać również formę udziału tego podmiotu w realizacji zamówienia Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub nie złożyli pełnomocnictw, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert Zamawiający może wezwać Wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień, w przypadku zaistnienia wątpliwości, co do treści złożonych dokumentów i oświadczeń Niespełnienie choćby jednego z powyższych warunków udziału w postępowaniu będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy Pzp. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 10. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty: a. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie może być złożone łącznie na jednym druku). b. zezwolenie lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.). Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust 1 ustawy Wykonawca składa następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich): oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa: w pkt składa: dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. strona 4

5 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt stosuje się odpowiednio W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Wykonawca składa następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich): Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ oryginał Wykaz pozostałych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego: 1) Wypełniony Formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ; 2) Obliczenie ceny kredytu z harmonogramem spłaty kredytu w kwocie ,80 zł. (załącznik nr 2 do SIWZ), 3) Pełnomocnictwo, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia; 4) Pisemne zobowiązanie (jeżeli dotyczy) innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ; 5) Projekt umowy kredytu uwzględniający istotne dla stron postanowienia z pkt. 22 SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 1) Przepisy ustawy Pzp i postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są członkowie konsorcjum, a także wspólnicy spółki cywilnej. 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu. Ponadto tacy Wykonawcy mają obowiązek ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów. 4) Pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem. 5) Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza powinieny być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: 1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; 2) wszystkich Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; 3) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; strona 5

6 6) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia, podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli (wymienione we właściwym rejestrze). 7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę grupy Wykonawców występujących wspólnie, zawierającą w swojej treści następujące postanowienia: a. określenie celu gospodarczego; b. oznaczenie czasu trwania konsorcjum, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia; c. podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców występujących wspólnie; d. określenie lidera konsorcjum (może być nim pełnomocnik wskazany w ofercie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia); e. wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy wspólnej przez któregokolwiek z Wykonawców występujących wspólnie do czasu wykonania zamówienia w całości; f. solidarną odpowiedzialność Wykonawców występujących wspólnie za realizację przedmiotu zamówienia; g. ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 1) Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 2) W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. 3) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa wyżej uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się zapoznać z ich treścią. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 5) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielanych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści je na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. 6) Zamawiający zaleca aby przekazywanie powyższych dokumentów odbywało się faksem na numer lub drogą elektroniczną: 7) Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: Agnieszka Kowalczyk tel. 034/ w.32 - w zakresie procedury Danuta Segiet tel w. 26 w zakresie przedmiotu zamówienia 8) Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 07:30 do 15:30 w Urzędzie Gminy Moskorzew, Moskorzew 42, Moskorzew 12. Termin związania z ofertą. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert. 13. Wymagania dotyczące wniesienia wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 15. Opis sposobu przygotowania ofert. 16. Opis sposobu przygotowania ofert. 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 3) Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) uprawnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. strona 6

7 4) Uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego uprawnione. Pełnomocnictwa składane przez Wykonawcę wraz z ofertą muszą być przedstawione w formie oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii. 5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie. 6) Oferta musi być sporządzona: a. w języku polskim; b. w formie pisemnej; c. wyraźnym pismem drukowanym, maszynowym lub inną trwałą i czytelną techniką. 7) Zaleca się, aby: a. ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę uprawnioną, upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo; b. każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana kolejnymi numerami; c. kartki oferty były trwale spięte; d. oferta została sporządzona na formularzu (wzorze) stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ - niezastosowanie formularza podanego przez Zamawiającego nie spowoduje odrzucenia oferty, jednak Wykonawca musi zawrzeć w swojej ofercie wszystkie informacje wymagane przez Zamawiającego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1. 8) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 9) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, przy pomocy, których wykonawca wykazuje spełnianie warunków, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 10) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości. 11) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 12) Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: Udzielenie Gminie Moskorzew kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w kwocie ,80 zł Nie otwierać przed godz. 12:15. Wraz z podaniem nazwy, adresu, adresu poczty elektronicznej, telefonu i faxu Wykonawcy 13) W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 14) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu do składania ofert. 15) Zmiany złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA. W przypadku złożenia kilku ZMIAN kopertę każdej ZMIANY należy dodatkowo opatrzyć napisem zmiana nr. 16) Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę / osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (aktualny KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i jeśli to konieczne pełnomocnictwo). 17) W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy WYCOFANIE. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 18) Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 17. Miejsce i termin składania ofert Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Moskorzew, Moskorzew 42, Sekretariat, pok. Nr 9, w terminie do dnia do godziny 12: Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. strona 7

8 18. Miejsce i termin otwarcia ofert Oferty zostaną otwarte w miejscu składania ofert, w dniu o godzinie 12: Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia zawarte w ofertach; Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub niniejszym dokumencie, z zastrzeżeniem zasad określonych w art. 26 ust Po otwarciu ofert Komisja Przetargowa w trybie zamkniętym dokona szczegółowej analizy złożonych ofert i wyboru Wykonawcy Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 19. Sposób obliczenia ceny oferty Wykonawca określa cenę udzielenia kredytu bankowego poprzez wypełnienie formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ Cenę brutto oferty (Co) dla kredytu należy rozumieć jako sumę kosztów oprocentowania kredytu W cenie oferowanej wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane z realizacją zamówienia, na cenę kredytu składa się oprocentowanie liczone za cały okres spłaty (WIBOR 1M + marża). Nie przewiduje się kosztów związanych z przygotowaniem kredytu (prowizja i inne opłaty bankowe),koszty przygotowawcze i inne koszty należy wkalkulować w zaoferowaną marżę (Mo) Cena brutto oferty (Co) stanowi całkowity koszt spłaty oprocentowania kredytu i winna być obliczana jako suma Σ poszczególnych rat odsetkowych (Ro) ustalonych w relacji do stawki WIBOR 1M tj. Co = Σ Ro przy czym Ro = (WIBOR 1M + Mo) % x Kk x d 365 gdzie: WIBOR 1M oznacza dzienną stawkę WIBOR 1M ustaloną jako średnia miesięczna za miesiąc poprzedzający miesiąc, dla którego ustala się oprocentowanie, Mo to stała w całym okresie kredytowania zaoferowana marża bankowa powiększająca (pomniejszająca) stawkę WIBOR 1M mająca wpływ na koszty oprocentowania kredytu, Kk kapitał (aktualna wysokość zadłużenia w danym miesiącu), d ilość dni miesiąca W celu obliczenia ceny oferty (Co) dla potrzeb porównania ofert i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty należy przyjąć: pełną realizację kredytu na dzień 21 lipca 2014r. stawkę WIBOR 1M w wysokości 2,62%. w stałej zaoferowanej marży bankowej (Mo) należy wkalkulować wszystkie opłaty i prowizje Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. 20. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1) Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie analizy złożonych dokumentów, tj. w pierwszej kolejności oceni, czy Wykonawcy, którzy złożyli oferty nie podlegają wykluczeniu z postępowania, a następnie oceni czy oferty nie podlegają odrzuceniu. 2) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie 1 cena kredytu 100% 3) Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów: strona 8

9 Nr kryt. Wzór Liczba punktów = Cn/Cb x 100 gdzie: 1 - Cn najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych - Cb cena oferty badanej wskaźnik stały Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt. 4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując umowę, której istotne warunki zostały wskazane w pkt 24 SIWZ. 21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; b. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; d. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa powyżej, na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. 3) Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym, ma obowiązek: a. wskazać osobę/osoby, która będzie podpisywać umowę; b. przedłożyć dokument uprawniający osobę/osoby wskazaną do podpisania umowy, o ile nie wynika to ze złożonych wraz z ofertą dokumentów 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę grupy Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w pkt.10.6 SIWZ. 22. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawatej w sprawie zamówienia. 1. Umowa na realizację zamówienia z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana zawarta zostanie na warunkach, jakie wynikają ze złożonej oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nie będzie zawierała zapisów niekorzystnych dla Zamawiającego (w tym dodatkowych opłat i prowizji nie ujętych w ofercie). 2. Bank udziela kredytobiorcy kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w kwocie ,80,74 zł (dwa miliony trzysta osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt groszy) na całkowitą spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w następujących bankach i kwotach: -Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie umowa nr 1137/05/ /F/CEB/EIB3/34/EKO z dnia kwota ,54 zł: -Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie umowa nr 775/06/2010/1014/F/CEB/EIB3/63/EKO z dnia kwota: ,00 -Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie umowa nr787/06/ /f/ceb/eib3/64/eko z dnia kwota: ,00 -Bank Spółdzielczy we Włoszczowie oddział w Chlewicach umowa nr 1/JST/C/11 z dnia kwota: ,26 - Spółdzielczy we Włoszczowie oddział w Chlewicach umowa nr 2/JST/C/12 z dnia kwota: ,00 3. Kredytodawca dokona spłaty zadłużenia kredytobiorcy najpóźniej do dnia 31.lipca 2014r. 4. Zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. 5. Odsetki pobierane przez Wykonawcę w okresie spłaty będą naliczane wyłącznie od niespłaconego kapitału. 6. Okres kredytowania ustala się na lata Okres karencji w spłacie kapitału do stycznia 2017r. 7. Spłata rat kapitału i odsetek na koniec każdego miesiąca. 8. Spłata kapitału od stycznia 2017roku; spłata odsetek na bieżąco od rzeczywistego zadłużenia. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo prolongaty spłaty rat kredytu. Przesunięcie terminu spłaty rat nie spowoduje zmiany okresu kredytowania. 10. Zmiana harmonogramu spłaty nie może powodować naliczenia jakiejkolwiek prowizji przez Wykonawcę. 11. Oprocentowanie kredytu oparte na zmiennej rocznej stopie procentowej, składającej się z sumy: zmiennej w okresie kredytowania stawki oprocentowania dla miesięcznych depozytów bankowych- WIBOR 1M (liczony jako średni z miesiąca - średnia arytmetyczna wszystkich dni miesiąca razem z dniami wolnymi gdzie obowiązuje stawka z dnia strona 9

10 poprzedniego i mający zastosowanie od pierwszego dnia następnego miesiąca) i stałej w całym okresie kredytowania marży banku w wysokości W okresie kredytowania zasady spłaty kredytu nie mogą ulec zmianie chyba, że zmiana będzie dla Zamawiającego korzystna. 13. Kredyt udzielony w złotych polskich (PLN). 14. Udzielenie kredytu przez Wykonawcę nie może spowodować konieczności przeniesienia depozytów lub obsługi bankowej do Wykonawcy. 15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji związanych z obsługą udzielonego kredytu Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedterminowej spłaty części lub całości kredytu bez dodatkowych prowizji, opłat lub innych należności naliczanych przez Wykonawcę. O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje wykonawcę z 7 dniowym wyprzedzeniem. 17. Zmiana oprocentowania wynikająca ze zmiany stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. 18. W sprawach nieuregulowanych umową będą mały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo bankowe, Ustawy Kodeks Cywilny, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 19. Zmiany umowy dla swej ważności będą wymagały formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania udzielenie zamówienia. Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia Odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości mniejszej od kwoty o której mowa w art.11 ust.8 ustawy. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub czynności zaniechanej, do której był zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ). 1. Formularz oferty - załącznik nr 1, 2. Obliczenie ceny kredytu załącznik nr 2, 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3, 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- załącznik nr 4, 5. Informacja o braku przynależności do grypy kapitałowej/lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej załącznik załącznik nr 5, 6. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów załącznik nr 6, 7. Dokumentacja do oceny zdolności finansowej gminy. Opracował: strona 10

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ)

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) Moskorzew, dnia: 18.06.2014 r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) 1. Nazwa i adres zamawiającego. Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru banku udzielającego kredytu długoterminowego dla Gminy Nowa Dęba 1. Zamawiający: Gmina Nowa Dęba: 39-460

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl 1 z 5 2014-10-09 13:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl Międzyrzecz: Udzielenie kredytu długoterminowego dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt. 2. 3.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt. 2. 3. Gmina Pęczniew Pęczniew, dn. 19.08.2014 r. ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew tel. (0-43) 678-15-19, fax (0-43) 678-15-19 wew. 34 e-maile: ug_peczniew@wp.pl http://e-peczniew.pl Znak sprawy: FP.3051.1.2014

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie: przetarg nieograniczony.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie: przetarg nieograniczony. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu konsolidacyjnego zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3.987.783 złotych Postępowanie jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, woj. lubelskie, tel. 015 8715079, faks 015 8717102.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, woj. lubelskie, tel. 015 8715079, faks 015 8717102. Modliborzyce: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł dla Gminy Modliborzyce Numer ogłoszenia: 238538-2012; data zamieszczenia: 06.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji w Gminie Solec nad Wisłą Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone

Bardziej szczegółowo

Pieczęć zamawiającego Nr sprawy: FN-2271/2/2013. 1. Zamawiający:

Pieczęć zamawiającego Nr sprawy: FN-2271/2/2013. 1. Zamawiający: Pieczęć zamawiającego Nr sprawy: FN-2271/2/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie: Wniesienie wkładów do Międzygminnego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, Niemodlin: Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2 567.000,00 zł Numer ogłoszenia: 166129-2011; data zamieszczenia: 15.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czystemiasto.pl Kalisz: Usługa ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Żyrzyn: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 6 827 424,00 zł na spłatę wierzytelności powstałych w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl Wawrzeńczyce: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 850.000,00

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-11-26 12:16 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zyrakow.pl/bip Żyraków: Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zw. dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zw. dalej SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zw. dalej SIWZ I. Zamawiający Gmina Bytnica, 66-630 Bytnica 52 II. Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony - zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Pilchowice: Kredyt długoterminowy w kwocie 2 530 000,00 zł z

Pilchowice: Kredyt długoterminowy w kwocie 2 530 000,00 zł z 1 z 5 2013-07-15 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pilchowice.pl Pilchowice: Kredyt długoterminowy w kwocie 2 530 000,00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-09-24 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ug@wielkieoczy.info.pl Wielkie Oczy: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnowiec, Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec, woj. podkarpackie, tel. 013 4424089, 013 4424092, faks 013 4424011.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnowiec, Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec, woj. podkarpackie, tel. 013 4424089, 013 4424092, faks 013 4424011. Tarnowiec: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 141 634,59 zł Numer ogłoszenia: 343800-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: 3/2010 Świdnica, dnia 27.05.2010r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie Gminie

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozglubczyce.biulety.info.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozglubczyce.biulety.info. 1 z 5 2012-09-10 11:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozglubczyce.biulety.info.pl Głubczyce: Udzielenie kredyty obrotowego

Bardziej szczegółowo

Gmina Lipce Reymontowskie. ul. Reymonta 24. 96-127 Lipce Reymontowskie

Gmina Lipce Reymontowskie. ul. Reymonta 24. 96-127 Lipce Reymontowskie zapytanie ofertowe Zamawiający. Gmina Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 96-127 Lipce Reymontowskie Tel.: (46) 831 61 66 Fax: (46) 831 62 68 http://www.lipcereymontowskie.pl/ Postanowienia ogólne. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg Nr 20/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.955.463,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Biskupice

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wielkieoczy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wielkieoczy.pl 1 z 5 2013-09-02 13:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wielkieoczy.pl Wielkie Oczy: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swietochlowice.pl Świętochłowice: Udzielenie krótkoterminowego kredytu w kwocie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. ogłasza przetarg nieograniczony na

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. ogłasza przetarg nieograniczony na Wersja archiwalna przetarg na Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 300 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją przez Gminę Siekierczyn zadania inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.pabianice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.pabianice.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.pabianice.pl Pabianice: Kredyt długoterminowy zaciągany przez Powiat Pabianicki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Kunów: Udzielenie Gminie Kunów kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zareby-kosc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zareby-kosc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zareby-kosc.pl Zaręby Kościelne: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Zaręby Kościelne.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skarszewy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skarszewy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skarszewy.pl Skarszewy: Kredyt w wysokości 610.000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4.

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4. Izba Wytrzeźwień ul. Racula Im. Rodła 6 66-004 Zielona Góra Zielona Góra, dnia: 02 czerwca 2016 r. Sprawa 6/2016 Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostrów Lubelski, ul. Partyzantów 1, 21-110 Ostrów Lubelski, woj. lubelskie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostrów Lubelski, ul. Partyzantów 1, 21-110 Ostrów Lubelski, woj. lubelskie, tel. 1 z 5 2014-11-24 16:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umigostrowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=80 Ostrów Lubelski: Kredyt

Bardziej szczegółowo

Złotoryja: Wybór Wykonawcy w celu udzielenia kredytu. inwestycyjnego w kwocie do 1 300 000 złotych na okres 180 miesięcy.

Złotoryja: Wybór Wykonawcy w celu udzielenia kredytu. inwestycyjnego w kwocie do 1 300 000 złotych na okres 180 miesięcy. Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl Złotoryja: Wybór Wykonawcy w celu udzielenia kredytu inwestycyjnego w kwocie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.biuletyn.net Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.biuletyn.net Jeżowe: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Nowa Sucha: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 1.650.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie

Nowa Sucha: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 1.650.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 1.650.000,00

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 3283877 PLN na finansowanie planowanego w 2011 r. deficytu budżetu Miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu inwestycyjnego dla Gminy Studzienice na lata OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Udzielenie kredytu inwestycyjnego dla Gminy Studzienice na lata OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Udzielenie kredytu inwestycyjnego dla Gminy Studzienice na lata 2013-2020 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zyrakow.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zyrakow.pl/bip 1 z 5 2013-11-26 13:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zyrakow.pl/bip Żyraków: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO S t r o n a 1 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, Zgorzelec, woj. dolnośląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, Zgorzelec, woj. dolnośląskie, tel , faks IM.271.22.2013.1 Zgorzelec, dnia 11-09-2013 r. Zgorzelec: Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zgorzelec na 2013r., na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zębowice, ul. Murka 2, 46-048 Zębowice, woj. opolskie, tel. 077 4216076, faks 077 4216076 w. 36.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zębowice, ul. Murka 2, 46-048 Zębowice, woj. opolskie, tel. 077 4216076, faks 077 4216076 w. 36. Zębowice: Udzielenie Gminie Zębowice kredytu w wysokości 1 550 000 zł przeznaczonego na budowę i przebudowę dróg Numer ogłoszenia: 266204-2011; data zamieszczenia: 31.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Jelenia Góra 14.02.2012 r. Oznaczenie postępowania: ZP VIIG234/26/12 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna 9 tel. 756428430 fax. 756428434 (adres,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75 Kiełpin dnia 20. 02. 2017 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. (Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN. Urząd Miejski w Żabnie, 33-240 Żabno, ul Jagiełły 1 Żabno, 18082009 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. dla zadania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. dla zadania Znak sprawy: ŚR.271.9.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2015 oraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Czchów: Usługi udzielania kredytu

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Czchów: Usługi udzielania kredytu 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235286-2010:text:pl:html PL-Czchów: Usługi udzielania kredytu 2010/S 152-235286 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 3/FB.3251.31.2015 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej powyżej 30 tys. EURO, i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8. Ogłoszenie obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1 423 400,55 PLN Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia

Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu jednostki samorządu terutorialnego Rodzaj zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Wójt mgr Jacek Oglęcki OR-SO.271.16.2.2013 Nr zam.publ. PN-9/11/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na świadczenie usług : udzielenie Gminie Grudusk kredytu długoterminowego w łącznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol, woj. podkarpackie, tel. 16 6719818, faks 16 6719818.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol, woj. podkarpackie, tel. 16 6719818, faks 16 6719818. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 270 000,00 PLN ze spłatą w ratach kwartalnych w latach 2016-2028 Numer ogłoszenia: 64263-2015; data zamieszczenia: 06.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie ,00 PLN

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie ,00 PLN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 1 200 000,00 PLN ROZDZIAŁ I Informacje ogólne. 1. Informacje o zamawiającym. Zamawiający: Gmina Chełmno

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Oznaczenie sprawy: 5/ZP/2012 Gliwice, 12-12-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA STAWISKI 18-520 Stawiski ul. Plac Wolności 13/15 tel. (086) 278 55 11/fax. (086) 278 55 33 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie kredytu długoterminowego. Znak sprawy: RF 341-1/09

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wolow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wolow.pl 1 z 6 2015-12-18 12:49 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wolow.pl Wołów: Udzielenie Gminie Wołów bankowego kredytu długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalilza.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalilza.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalilza.com.pl Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł

Bardziej szczegółowo

Gmina Biskupice zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego

Gmina Biskupice zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.600.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Biskupice na 2009 rok oraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.przytyk.pl Przytyk: Udzielenie kredytu bankowego. Numer ogłoszenia: 194950-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 271.2.2.2014 GMINA OLSZÓWKA Olszówka 15 62-641 Olszówka tel. (0-63) 2739010, faks 2739030 www.olszowka.bip.net.pl e-mail: urzad.gminy@olszowka.org.pl pow. kolski, woj. wielkopolskie SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo