S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ)"

Transkrypt

1 Moskorzew, dnia r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) 1. Nazwa i adres zamawiającego. Zamawiający: Gmina Moskorzew Moskorzew Moskorzew tel tel./fax strona: 2. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz.907 z późn. zm.) o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy tj. poniżej euro, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń urzędowi publikacji unii europejskiej (dz. U. 2013, poz. 1735) Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U r. poz. 907 z późn. zm. ). rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). 3. Opis przedmiotu zamówienia. Udzielenie Gminie Moskorzew kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w kwocie ,80 zł 3.1 Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu konsolidacyjnego długoterminowego dla Gminy Moskorzew w wysokości ,80 zł (dwa miliony trzysta osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt groszy) z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w następujących bankach i kwotach: - Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie umowa nr 1137/05/ /F/CEB/EIB3/34/EKO z dnia kwota ,54 zł: -Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie umowa nr 775/06/2010/1014/F/CEB/EIB3/63/EKO z dnia kwota: ,00 -Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie umowa nr787/06/ /f/ceb/eib3/64/eko z dnia kwota: ,00 -Bank Spółdzielczy we Włoszczowie oddział w Chlewicach umowa nr 1/JST/C/11 z dnia kwota: ,26 - Spółdzielczy we Włoszczowie oddział w Chlewicach umowa nr 2/JST/C/12 z dnia kwota: , Sposób wykonania przedmiotu zamówienia 1. Bank udzielający kredytu dokona spłaty powyższych zobowiązań na konta ww. banków najpóźniej do dnia 31.lipca 2014r. 2. Oprocentowanie kredytu oparte na zmiennej rocznej stopie procentowej, składającej się z sumy: strona 1

2 1. zmiennej w okresie kredytowania stawki oprocentowania dla miesięcznych depozytów bankowych- WIBOR 1M (liczony jako średni z miesiąca - średnia arytmetyczna wszystkich dni miesiąca razem z dniami wolnymi gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego i mający zastosowanie od pierwszego dnia następnego miesiąca) i 2. stałej w całym okresie kredytowania marży banku. 3. Spłata kapitału w okresach miesięcznych przez okres 138 miesięcy od stycznia 2017r do 30 czerwca 2028r na koniec każdego miesiąca w następujących ratach: 2017 rok 11 rat po ,00 zł i ostatnia rata 8 000,00 zł 2018 rok 12 rat po ,00 zł 2019 rok 11 rat po ,00 zł i ostatnia rata 6 820,00zł 2020 rok 12 rat po ,00 zł 2021 rok 12 rat po ,00 zł 2022 rok 12 trat po ,00 zł 2023 rok 11 rat po ,00 zł i ostatnia rata ,00 zł 2024 rok 12 rat po , rok 12 rat po ,00 zł 2026 rok 11 rat po ,00 i ostatnia rata ,00 zł 2027 rok 11 rat po ,00 zł i ostatnia rata ,00 zł 2028 rok 5 rat po ,00 zł i ostatnia rata ,80 zł Okres karencji w spłacie kapitału do stycznia 2017r. 4. Odsetki będą naliczane od rzeczywistego zadłużenia. Spłata naliczonych odsetek na bieżąco od uruchomionego kredytu w okresach miesięcznych na ostatni dzień każdego miesiąca. O wysokości oprocentowania w danym miesiącu Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni roboczych od daty ustalenia oprocentowania dla danego okresu odsetkowego. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywista liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni. 5. W przypadku, gdy wyznaczone terminy spłaty rat kredytu (bądź odsetek) przypadają w dzień wolny od pracy, uregulowanie należnej spłaty nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów 6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej. 7. Zabezpieczenie kredytu weksel własny in blanco z deklaracją wekslową zawierające kontrasygnatę Skarbnika Gminy. 8. Zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w oparciu o art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Prawo Bankowe. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby środki kredytu pochodziły z międzynarodowych instytucji finansowych. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje wykonawcę na piśmie z 7 dniowym wyprzedzeniem. 11. W celu porównania złożonych ofert dla obliczenia odsetek za 2014r. należy przyjąć pełną realizację kredytu na dzień 21 lipca 2014r. 12. Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu wykonawca powinien przyjąć stawkę WIBOR 1M w wysokości 2,62%. 13. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych informacji przez Kredytodawcę Zamawiający załącza do Specyfikacji następujące dokumenty - załącznik nr 4: Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Moskorzew za 2012r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Moskorzew za 2013r. sprawozdanie Rb - 27 S- z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012r. i 2013r.oraz koniec I kwartału 2014 sprawozdanie Rb - 28 S- z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 i 2013r. oraz koniec I kwartału 2014r. sprawozdanie Rb - NDS o nadwyżce i deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 i 2013r. oraz koniec I kwartału 2014r. sprawozdanie Rb - Z o stanie zobowiązań wg stanu na koniec roku 2012 i 2013r. oraz IV kwartału 2014 roku sprawozdanie Rb -N o należnościach wg stanu na koniec roku 2012 i 2013r. oraz koniec IV kwartału 2014 roku opinie RIO: Uchwała nr 40/2013 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2013 roku.w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Moskorzew za 2012 rok. Uchwała nr 40/2014 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Moskorzew za 2013 rok. Uchwała nr.45/2014 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu konsolidacyjnego przez Gminę Moskorzew. Uchwała nr 110/2013 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata strona 2

3 Uchwała nr 111/2013 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Moskorzew na 2014 rok. Uchwała nr 112/2013 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetu Gminy Moskorzew na 2014 rok. uchwała nr XXIX/130/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2012 rok. uchwała nr XXXIV/158/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata uchwała nr XXXIV/159/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2014 rok uchwała nr XXXV/165/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/158/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata uchwała nr XXXV/166/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. uchwała Nr XXXVI/173/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/158/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata uchwała Nr XXXVI/174/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy uchwała Nr XXXVI/175/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. Kodów CPV: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających 8. Termin wykonania przedmiotu zamówienia. Kredyt winien być postawiony do dyspozycji zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. Planowany termin uruchomienia kredytu 21 lipca 2014 r., ostateczna spłata 30 czerwca 2028 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego zaciągnięcia kredytu, po pozytywnym zakończeniu procedury przetargowej w okresie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca zobowiązany jest do spłaty kredytów zaciągniętych w bankach wymienionych w pkt 3.1. w terminie nie później niż do 31 lipca 2014 r. 9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 9.1. o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy: 1) spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: poprzez legitymowanie się zezwoleniem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania czynności bankowych wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe), b) posiadania wiedzy i doświadczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie): Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy). Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy. strona 3

4 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie danego warunku): Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia" na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale 9 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, a w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązanie powinno określać również formę udziału tego podmiotu w realizacji zamówienia Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub nie złożyli pełnomocnictw, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert Zamawiający może wezwać Wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień, w przypadku zaistnienia wątpliwości, co do treści złożonych dokumentów i oświadczeń Niespełnienie choćby jednego z powyższych warunków udziału w postępowaniu będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy Pzp. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 10. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty: a. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie może być złożone łącznie na jednym druku). b. zezwolenie lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.). Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust 1 ustawy Wykonawca składa następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich): oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa: w pkt składa: dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. strona 4

5 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt stosuje się odpowiednio W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Wykonawca składa następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich): Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ oryginał Wykaz pozostałych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego: 1) Wypełniony Formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ; 2) Obliczenie ceny kredytu z harmonogramem spłaty kredytu w kwocie ,80 zł. (załącznik nr 2 do SIWZ), 3) Pełnomocnictwo, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia; 4) Pisemne zobowiązanie (jeżeli dotyczy) innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ; 5) Projekt umowy kredytu uwzględniający istotne dla stron postanowienia z pkt. 22 SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 1) Przepisy ustawy Pzp i postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są członkowie konsorcjum, a także wspólnicy spółki cywilnej. 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu. Ponadto tacy Wykonawcy mają obowiązek ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów. 4) Pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem. 5) Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza powinieny być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: 1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; 2) wszystkich Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; 3) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; strona 5

6 6) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia, podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli (wymienione we właściwym rejestrze). 7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę grupy Wykonawców występujących wspólnie, zawierającą w swojej treści następujące postanowienia: a. określenie celu gospodarczego; b. oznaczenie czasu trwania konsorcjum, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia; c. podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców występujących wspólnie; d. określenie lidera konsorcjum (może być nim pełnomocnik wskazany w ofercie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia); e. wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy wspólnej przez któregokolwiek z Wykonawców występujących wspólnie do czasu wykonania zamówienia w całości; f. solidarną odpowiedzialność Wykonawców występujących wspólnie za realizację przedmiotu zamówienia; g. ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 1) Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 2) W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. 3) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa wyżej uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się zapoznać z ich treścią. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 5) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielanych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści je na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. 6) Zamawiający zaleca aby przekazywanie powyższych dokumentów odbywało się faksem na numer lub drogą elektroniczną: 7) Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: Agnieszka Kowalczyk tel. 034/ w.32 - w zakresie procedury Danuta Segiet tel w. 26 w zakresie przedmiotu zamówienia 8) Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 07:30 do 15:30 w Urzędzie Gminy Moskorzew, Moskorzew 42, Moskorzew 12. Termin związania z ofertą. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert. 13. Wymagania dotyczące wniesienia wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 15. Opis sposobu przygotowania ofert. 16. Opis sposobu przygotowania ofert. 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 3) Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) uprawnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. strona 6

7 4) Uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego uprawnione. Pełnomocnictwa składane przez Wykonawcę wraz z ofertą muszą być przedstawione w formie oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii. 5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie. 6) Oferta musi być sporządzona: a. w języku polskim; b. w formie pisemnej; c. wyraźnym pismem drukowanym, maszynowym lub inną trwałą i czytelną techniką. 7) Zaleca się, aby: a. ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę uprawnioną, upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo; b. każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana kolejnymi numerami; c. kartki oferty były trwale spięte; d. oferta została sporządzona na formularzu (wzorze) stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ - niezastosowanie formularza podanego przez Zamawiającego nie spowoduje odrzucenia oferty, jednak Wykonawca musi zawrzeć w swojej ofercie wszystkie informacje wymagane przez Zamawiającego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1. 8) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 9) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, przy pomocy, których wykonawca wykazuje spełnianie warunków, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 10) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości. 11) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 12) Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: Udzielenie Gminie Moskorzew kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w kwocie ,80 zł Nie otwierać przed godz. 12:15. Wraz z podaniem nazwy, adresu, adresu poczty elektronicznej, telefonu i faxu Wykonawcy 13) W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 14) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu do składania ofert. 15) Zmiany złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA. W przypadku złożenia kilku ZMIAN kopertę każdej ZMIANY należy dodatkowo opatrzyć napisem zmiana nr. 16) Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę / osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (aktualny KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i jeśli to konieczne pełnomocnictwo). 17) W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy WYCOFANIE. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 18) Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 17. Miejsce i termin składania ofert Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Moskorzew, Moskorzew 42, Sekretariat, pok. Nr 9, w terminie do dnia do godziny 12: Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. strona 7

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo

Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.16.2013.EK Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy ZP.271. 11.2011 Lipnik, dnia 05.08.2011r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego którym jest:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : F.271.02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek" PRZETARG

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na kredyt długoterminowy przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrów Lubelski oraz spłatę wcześniej Zamawiający: Gmina Ostrów Lubelski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI o wartości mniejszej zamówienia niż określone w przepisach wydanych na podstawie art.11ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ Znak: FN.3051.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 193

Bardziej szczegółowo

Gmina Ostrów Mazowiecka

Gmina Ostrów Mazowiecka Gmina Ostrów Mazowiecka Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu Zatwierdzam. SIWZ Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu strona 1 z 13

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r.

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) GMINA WOJKOWICE Urząd Miasta w Wojkowicach ul. Jana III Sobieskiego 290A 42-580 W o j k o w i c e Centrala telefoniczna U.M. - (0-32) 769-50-66 fax U.M. - (0-32) 769-50-73 Strona internetowa U.M. - www.wojkowice.pl

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner Spółka z o.o., ul. Lędzińska 47 43-143 Lędziny Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Tel./fax: +48 (032) 216 61 23 Tel./fax: +48 (032) 326 70

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jodłowa, dnia 16.06.2008 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający. GMINA JODŁOWA 39-225 JODŁOWA 1A powiat dębicki woj. podkarpackie REGON: 000544065 NIP 872-10-46-746 tel. 014 6833053

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo