Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I zamówienia SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I zamówienia SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 Miasto Ząbki Postępowanie nr: ZP Załącznik nr 4 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I zamówienia SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIMOWE UTRZYMANIE JEZDNI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA ZĄBKI WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zimowym utrzymaniem jezdni dróg gminnych na terenie miasta Ząbki Zakres stosowania SST. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, będących w stałym utrzymaniu Wykonawcy, na terenie miasta Ząbki, administrowanych przez Urzędu Miasta Ząbki, wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SST. Niniejsza SST obowiązuje przy wykonawstwie i odbiorze prac w ramach zimowego utrzymania dróg zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania dróg gminnych, określonymi w załączniku nr 2 do niniejszej SST Drogi będące w stałym utrzymaniu. Drogi gminne stanowiące sieć komunikacyjną na terenie miasta Ząbki, dla potrzeb zimowego utrzymania dróg dzieli się na 3 kategorie odśnieżania dróg: 1. Drogi twarde, o dużym znaczeniu komunikacyjnym; 2. Pozostałe drogi twarde, nie zaliczone do dróg twardych o dużym znaczeniu komunikacyjnym; 3. Drogi gruntowe, w tym drogi utwardzone doraźnie destruktem asfaltowym. Ilość i długość poszczególnych kategorii odśnieżania dróg podano w załączniku nr 1 do niniejszej SST. Zakres zimowego utrzymania na drogach obejmuje: posiadanie odpowiedniej ilości materiałów, utrzymanie gotowości ludzi, transportu i sprzętu potrzebnego do wykonania prac objętych zakresem zimowego utrzymania, pełnienie dyżurów dyspozytorskich związanych z zimowym utrzymaniem, patrolowanie dróg (akcja bierna); wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem przejezdności przez usuwanie śniegu, zwalczanie śliskości oraz posypywanie dróg materiałem uszorstniającym zgodnie 1 S t r o n a

2 z przyjętymi standardami (akcja czynna) Wymagania dla Wykonawcy. 1. WYKONAWCA zobowiązany jest do stałego monitorowania warunków pogodowych i do utrzymania w gotowości materiału, sprzętu i ludzi w celu podjęcia prac w warunkach i w czasie podanym w załączniku nr 2 do SST, określającym standard utrzymania dróg podczas okresu zimowego oraz dopuszczalne odstępstwa od tych standardów. 2. Wszystkie rozpoczęte i zakończone prace przez WYKONAWCĘ, w celu poprawnego utrzymania dróg podczas okresu zimowego, powinny być zgłaszane ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ faksem pod nr.. lub pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta Ząbki w pokoju nr 4 Urzędu Miasta Ząbki, doręczonym ZAMAWIAJĄCEMU przed rozpoczęciem i po zakończeniu prac. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 3 do SST. 3. WYKONAWCY zobowiązany jest każdorazowo, przed rozpoczęciem i po zakończeniu prac, do dokonywania zgłoszeń, w postaci krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) pod nr tel... (tel. komórkowy przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO). 4. W przypadku, gdy realizacja obowiązków ciążących na WYKONAWCY wynikających z ust. 2, jest niemożliwa do wykonania, obowiązek ten musi zostać przez WYKONAWCĘ zrealizowany w ciągu 72h od momentu zgłoszenia dokonanego w sposób opisany w ust Brak zgłoszenia na zasadach opisanych w ust. 2, 3 lub 4 będzie jednoznacznym z niepodjęciem działań przez WYKONAWCĘ. 6. ZAMAWIAJĄCY może nie wyrazić zgody na przeprowadzenie prac przez WYKONAWCĘ. Powyższe oświadczenie ZAMAWIAJĄCY przekaże (pisemnie lub sms em) WYKONAWCY w ciągu 30 minut od czasu otrzymania zgłoszenia o rozpoczęciu prac Określenia podstawowe. Zimowe utrzymanie dróg - czynności, których celem jest zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych takimi zjawiskami jak opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimowa jezdni. Standard zimowego utrzymania drogi - ustalony przez zarządzającego drogą minimalny poziom utrzymania powierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu (lub śliskości zimowej), jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw. Akcja czynna wykonywanie na całym odcinku czynności związanych z utrzymaniem przejezdności przez usuwanie śniegu, zwalczanie śliskości oraz innych czynności zgodnie z przyjętymi standardami. Akcja bierna utrzymanie gotowości transportu, materiałów, ludzi i sprzętu potrzebnego do wykonania prac objętych zakresem zimowego utrzymania, całodobowe monitorowanie warunków pogodowych, pełnienie dyżurów dyspozytorskich związanych z zimowym utrzymaniem, patrolowanie dróg. Odśnieżanie drogi - usuwanie śniegu z jezdni i poboczy drogi oraz obiektów towarzyszących (zatok autobusowych). Śnieg luźny - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego. Śnieg zajeżdżony - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały. Nabój śnieżny - nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od 2 S t r o n a

3 kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni. Błoto pośniegowe - topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi. Śliskość zimowa - zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu. Rozróżnia się trzy podstawowe formy śliskości zimowej w zależności od warunków powstawania, a mianowicie: gołoledź jest to warstwa lodu o grubości do l mm, powstała na skutek opadów mgły roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchnie o ujemnej temperaturze; lodowica jest to warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów powstała z zamarznięcia nie usuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu; zlodowaciały lub ubity śnieg jest to warstwa śniegu w postaci przymarzniętej do nawierzchni, zlodowaciałej lub ubitej nieusuniętej warstwy śniegu o grubości do kilku centymetrów zalegającej nawierzchnie warstwy o znacznej grubości ze zlodowaciałą lub ubitą górną częścią tej warstwy. Zwalczanie śliskości zimowej - zabiegi mające na celu zapobieganie występowaniu śliskości zimowej oraz zabiegi likwidujące powstałą śliskość zimową. Uszorstnienie lodu lub zlodowaciałego lub ubitego śniegu - posypanie nawierzchni kruszywem w celu zwiększenia przyczepności kół pojazdu z nawierzchnią. 2. MATERIAŁY 2.1. Warunki ogólne. Materiały do zimowego utrzymania gromadzi Wykonawca we własnym zakresie na bazach, z których będzie prowadził zimowe utrzymanie w ilości zapewniającej ciągłość wykonywanych robót. Materiały powinny być składowane w magazynach, pod wiatą lub na wolnym powietrzu tak aby nie prowadziły do degradacji środowiska naturalnego Materiały do zwalczania śliskości zimowej i uszorstniające. Materiały do zwalczania śliskości zimowej powinny być zgodne z ustaleniami niniejszej SST i Zamawiającego. Do materiałów chemicznych stosowanych przy zwalczaniu śliskości zimowej należy sól drogowa. Do uszorstnienia lodu lub zlodowaciałego śniegu należy stosować: piasek o uziarnieniu do 2 mm, wg PN-B-11113:1996; kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu 2-4 mm, wg PN-B-11112:1996. Zamawiający dopuszcza do stosowania w obu przypadkach jednorodną mieszaninę piaskowosolną o składzie wagowym: 70% piasku i 30% soli. Do zwalczania śliskości na drogach Zamawiający dopuszcza stosowanie innych materiałów jak: sól (chlorek sodu), solanka, nawilżona sól, chlorek wapnia techniczny, chlorek magnezu, mieszaniny soli z chlorkami wapnia i magnezu, o ile nie spowoduje to wzrostu ceny jednostkowej, a zastosowane materiały przyniosą oczekiwany rezultat Wymagania dla materiałów. Na wszystkie materiały stosowane do zimowego utrzymania dróg Wykonawca zobowiązany jest posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania. 2. SPRZĘT 3 S t r o n a

4 3.1. Warunki ogólne. Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby możliwym było zrealizowanie zadania zgodnie z przyjętymi standardami. Operatorzy sprzętu muszą posiadać odpowiednie uprawnienia, tj. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg. Przed rozpoczęciem pracy operator winien dokonać sprawdzenia stanu technicznego pojazdu i sprzętu. Wykonawca, w przypadku awarii sprzętu, gwarantuje ciągłość pracy sprzętem zastępczym bez dodatkowych kosztów ponoszonych przez Zamawiającego. W przypadku nie wykonania prac w określonym czasie i zakresie Urząd Miasta Ząbki zleci ich wykonanie innemu Wykonawcy obciążając kosztami dotychczasowego Wykonawcę Sprzęt do wykonywania robót. Wykonawca musi wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do zimowego utrzymania dróg (wymagania minimalne): pługo-piaskarkę na podwoziu samochodowym ciężarowym 1szt.; ciągniki rolnicze wyposażone w pługi 2szt.; piaskarki lub rozrzutniki rolnicze do rozsypywania kruszyw w ilości 2szt.; koparko-ładowarkę 1szt Wymagania dla sprzętu. Pojazdy samochodowe używane do wykonywania zimowego utrzymania dróg muszą być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym, odpowiadający warunkom określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U poz. 305 ). Nośniki pługów i rozsypywaczy kruszywa (pojazdy ciężarowe i ciągniki) muszą posiadać moc właściwą do sprzężonego sprzętu oraz panujących warunków pogodowych. Układ napędowy nośnika powinien zapewniać długotrwałą pracę w niskich przełożeniach skrzyni biegów przy pełnym obciążeniu silnika. Zaleca się aby posiadały napęd na co najmniej dwie osie. Wykonawca musi posiadać na wyposażeniu pojazdów pracujących przy zimowym utrzymaniu dróg łańcuchy przeciwślizgowe, zakładane na koła w przypadku wystąpienia dużych utrudnień w czasie jazdy. Służby techniczne zabezpieczające gotowość techniczną sprzętu muszą posiadać na wyposażeniu urządzenia rozruchowe do szybkiego uruchomienia środków sprzętowo-transportowych biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg. Talerz lub talerze rozsypujące muszą być usytuowane na takiej wysokości aby rozsypywany materiał nie powodował uszkodzeń karoserii pojazdów będących w ruchu. 4. TRANSPORT Materiały do zimowego utrzymania dróg można przewozić dowolnymi środkami transportowymi, w warunkach zabezpieczających ją przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i zawilgoceniem. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonania robót. Za jakość wykonanych usług oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w niniejszej SST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Okres zimowego utrzymania dróg : od do Zakończenie utrzymania zimowego będzie uzależnione od warunków atmosferycznych. Dzień rozpoczęcia akcji ustala się na dzień r. W tym czasie Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 4 S t r o n a

5 zimowego utrzymania dróg, które oprócz pracy obejmuje również całodobowe monitorowanie warunków pogodowych, prowadzenie całodobowych dyżurów dyspozytorskich przy uwzględnieniu następujących warunków: dostępność telefoniczna, przyjmowanie interwencji, każda jednostka sprzętowa jest wyposażona w telefon komórkowy, składanie zgłoszeń na druku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SST, i raportów na druku stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SST, do Urzędu Miasta Ząbki z częstotliwością żądaną przez Zamawiającego za pośrednictwem telefonu, faksu lub na biuro podawcze Urzędu Miasta Ząbki; prowadzenie zimowego utrzymania dróg zgodnie z obowiązującymi standardami utrzymania. Wykonawca w czasie prowadzenia utrzymania zimowego dróg, przyjmuje interwencje oraz wykonuje prace w celu usunięcia przyczyny zgłaszanych interwencji. W tym celu poza numerem telefonu do kontaktu z Zamawiającym, Wykonawca poda numer ogólnodostępnego telefonu do kontaktu użytkowników dróg z Wykonawcą, umożliwiając tym samym użytkownikom dróg telefoniczne składanie interwencji. Telefon ten zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Ząbki. Dni akcji czynnej lub biernej obejmują pełnienie dyżurów dyspozytorskich. Rozpoczęcie akcji biernej pokrywa się z terminem realizacji umowy i trwa do r. Każde rozpoczęcie i zakończenie akcji czynnej musi być bezwzględnie zgłoszone upoważnionemu przedstawicielowi Urzędu Miasta Ząbki. Powyższe nie ma zastosowania dla robót wykonywanych na drogach wymienionych w pkt. 3 załącznika nr 1 do niniejszej SST. Na drogach tych o rozpoczęciu akcji odśnieżania bezwzględnie decyduje Zamawiający. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawieszenia akcji czynnej z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne oraz do jej wznowienia w czasie do dwóch godzin od momentu powiadomienia Wykonawcy o konieczności wznowienia akcji z uwagi na spodziewane pogorszenie się warunków pogodowych. Zamawiający nie ma możliwości zawieszenia akcji biernej. Obowiązek prowadzenia akcji biernej wygasa w przypadku rozwiązania umowy lub jej zakończenia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody (wypadki, kolizje drogowe) spowodowane zaniechaniem prac lub na skutek niedostatecznego, niezgodnego z obowiązującymi przepisami i warunkami podanymi w SST wykonywania usług przy zimowym utrzymaniu dróg Standard utrzymania dróg. Rozpoczęcie pracy sprzętu winno nastąpić nie później niż 2 godziny od momentu wystąpienia zjawiska lub zgłoszenia interwencji dotyczących utrudnień na drodze. Standardy utrzymania dróg reguluje załącznik nr 2 do niniejszej SST. W przypadku skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg) uniemożliwiających osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego, organizacje pracy należy dostosować do aktualnych zmieniających się warunków na drogach i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązania Odśnieżanie dróg. Odśnieżanie dróg ma na celu usuniecie śniegu z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących jakimi są zatoki autobusowe. Do odśnieżania należy używać wyposażone w pługi pojazdy samochodowe oraz inne przystosowane do tego celu. Dopuszcza się zastosowanie jako nośników ciągników rolniczych dwunapędowych wyposażonych w pługi 5 S t r o n a

6 przednie. Śnieg zalegający na jezdni należy spychać na pobocze drogi. Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu na drogi boczne i przystanki autobusowe. O ile to nastąpi Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego uprzątnięcia śniegu. Odśnieżanie zatok autobusowych należy realizować w trakcie prowadzenia odśnieżania na drodze Uszorstnianie nawierzchni dróg. Cieńsze warstwy lodu, zlodowaciałego śniegu lub ubitego śniegu powinny być uszorstniane przez posypywanie kruszywem w ilości ok. 100 g/m2 jednorazowo. Posypywanie należy powtarzać w miarę pokrywania nawierzchni świeżym śniegiem lub usuwania kruszywa przez wiatr i ruch pojazdów. Rodzaje kruszywa należy dobierać, zależnie od lokalnych warunków. Grube warstwy lodu i zlodowaciałego śniegu (ponad 5cm) powinny być usuwane z nawierzchni mechanicznie lub mechanicznie i chemicznie, tzn. po usunięciu mechanicznym warstw lodu lub śniegu można zastosować środki chemiczne do likwidacji cienkich pozostałości lodu i śniegu. Należy dążyć do maksymalnego usuwania padającego na drogę śniegu celem zapobieżenia powstania nadmiernego naboju śnieżnego. Grubość tej warstwy nie może być większa od podanej w SST. W przypadku wystąpienia kolein oraz innych nierówności powstałych w wyniku miejscowych wytopień śniegu lub lodu ich głębokość nie może być większa a niżeli 5cm. W przypadku wystąpienia większych nierówności należy usunąć nadmiar naboju śnieżnego mechanicznie lub mechanicznie i chemicznie. Dobór materiałów i ich dawek do zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości Wykonawca stosuje w zależności od panujących warunków pogodowych. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Po rozpoczęciu zimowego utrzymania dróg Wykonawca zobowiązany jest do całodobowego pełnienia dyżurów oraz do składania zgłoszeń i raportów miesięcznych do Urzędu Miasta Ząbki. Upoważniony pracownik Urzędu Miasta Ząbki kontroluje stan dróg i zakres prowadzonego ich utrzymania oraz sposób prowadzenia prac. W przypadkach niedostatecznego prowadzenia usługi zimowego utrzymania dróg, zostanie sporządzony protokół podpisany przez obie strony, który będzie podstawą potrącenia wysokości wynagrodzenia przewidzianego umową i przesłania Wykonawcy pisemnego upomnienia. W przypadku rażących zaniedbań lub trzeciego pisemnego upomnienia Zamawiający będzie miał prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Sprawdzenie wykonania zimowego utrzymania dróg obejmuje wyrywkową kontrolę grubości pozostawionego śniegu na jezdni (jeżeli warunki pogodowe na to pozwalają) oraz szerokości odśnieżanej i posypywanej drogi. Drogi powinny być utrzymane zgodnie ze standardami przyjętymi w niniejszej SST. Wykonujący prace zobowiązany jest prowadzić dokumentację zimowego utrzymania dróg zawierającą: dziennik pracy sprzętu; ewidencję zużytych materiałów; terminarz prowadzenia akcji biernej, czynnej; w dni robocze i dni wolne od pracy w czasie wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do składania meldunków. Po zakończeniu sezonu zimowego i otrzymania od Wykonawcy raportów miesięcznych, dziennika pracy sprzętu, ewidencji zużytych materiałów spisany zostanie pisemny protokół. Powyższy protokół jest konieczny do wypłacenia faktury za ostatni miesiąc akcji zima. 7. OBMIAR ROBÓT Dla dróg wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszej SST Wykonawca sporządzał będzie, zgłoszenia i raport miesięczny z wpisanymi terminami prowadzenia akcji czynnej. 6 S t r o n a

7 7.1. Jednostki obmiarowe. Jednostką obmiarową jest 1 kilometr akcji czynnej prowadzonej na drogach objętych zimowym utrzymaniem dróg. 8. ODBIÓR ROBÓT Odbiorem objęte są prace w zakresie utrzymania zimowego dróg gminnych, dla utrzymania przejezdności, które winny być wykonane zgodnie z zasadami niniejszej SST w okresie miesięcznym. Każdą zakończoną akcję czynną Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu na druku zgłoszenia załącznik nr 3 do SST. Z okresu miesięcznego Wykonawca sporządzi raport, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SST, a którego zatwierdzenie przez przedstawiciela Zamawiającego upoważni Wykonawcę do wystawienia f-ry za okres ujęty raportem. Okres rozliczeniowy każdy z miesięcy zimowego utrzymania dróg. Zamawiający wyznaczy swojego przedstawiciela, do kontrolowania podejmowanych przez Wykonawcę działań. Sprawdzenie wykonania zimowego utrzymania dróg obejmuje wyrywkową kontrolę grubości pozostawionego śniegu na jezdni (jeżeli warunki pogodowe na to pozwalają) oraz szerokości odśnieżanej i posypywanej drogi. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. Płatności dokonywane będą na podstawie faktur. Rozliczenie robót będzie dokonywane w okresach miesięcznych Cena jednostki obmiarowej. Cena jednego kilometra akcji czynnej utrzymania zimowego drogi będącej w stałym utrzymaniu obejmuje: przygotowanie materiałów przez Wykonawcę (zakup, transport, magazynowanie materiałów uszorstniających i soli), sprzętu oraz składu osobowego zapewniającego pełną obsadę sprzętu przez cały czas trwania umowy; prowadzenie akcji czynnej i biernej; odśnieżanie i posypywanie jezdni dróg wg załączonego wykazu; odśnieżanie i posypywanie obiektów towarzyszących: zatok autobusowych; dyżur sprzętu; patrolowanie dróg; zapewnienie łączności z pracującym lub dyżurującym sprzętem; wszelkie czynności jakie muszą być wykonane przez Wykonawcę celem poprawnego i zgodnego z zamówieniem wykonaniem zadania. ZAŁĄCZNIKI: Załącznik nr 1 Wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem dróg z podaniem ich standardów utrzymania; Załącznik nr 2 Opis standardów utrzymania zimowego dróg; Załącznik nr 3 Druk zgłoszenia; Załącznik nr 4 Druk raportu. 7 S t r o n a

8 Załącznik nr 1 do SST Wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem dróg z podaniem ich standardów utrzymania KATEGGORIA I Lp. Nazwa ulicy Długość w m Rodzaj nawierzchni bitumiczna Powierzchnia w m2 1 Bema Gajowa ,00 3 Harcerska ,00 4 Jana Pawła II ,00 6 Kopernika ,00 7 Kosynierów ,00 8 Kościelna ,00 9 Kwiatowa , Listopada ,00 11 Legionów ,00 12 Leszyckiego ,00 13 Maczka , Maja ,00 15 Narutowicza ,00 16 Orla ,00 17 Poniatowskiego ,00 18 Powstańców ,00 19 Rychlińskiego ,00 20 Sikorskiego ,00 21 Skrajna ,00 22 Sobieskiego ,00 23 Sosnowa ,00 24 Stefczyka ,00 25 Szwoleżerów ,00 26 Targowa ,00 27 Warszawska ,00 28 Wigury ,00 29 Wiosenna ,00 30 Wolności ,00 31 Wyzwolenia ,00 32 Zycha STANDARD I 8 S t r o n a

9 33 Żeromskiego RAZEM Załącznik nr 2 do SST Standardy zimowego utrzymania dróg oraz dopuszczalne odstępstwa od standardów Dopuszczalne odstępstwa od standardu Kategoria dróg 1 2 Numer standardu / opis standardu utrzymania drogi STANDARD I Jezdnia odśnieżona, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości STANDARD II Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na : Skrzyżowaniach z drogami twardymi, przystankach i zatokach autobusowych, innych miejscach ustalonych przez zamawiającego Po ustaniu opadów śniegu śnieg luźny może zalegać do 4-ch godzin, błoto pośniegowe może występować do 6-ciu godzin występuje warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu lecz nie grubsza niż 5cm śnieg luźny może zalegać do 6ch-godzin, występuje warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych, zaspy mogą występować do 6 - ciu godzin Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego gołoledzi 3 godz. szronu 3 godz. szadzi 3 godz. lodowicy 4 godz. śliskości pośniegowej 4 godz. gołoledzi 5 godz. szronu 5 godz. szadzi 5 godz. lodowicy 6 godz. śliskości pośniegowej 6 godz. 3 STANDARD III Pas drogowy o szerokości minimum 2,5 m odśnieżony śnieg luźny może zalegać do 24-ech godzin, występuje warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych, zaspy śniegowe 24 godz. Wykonawca zobowiązany jest do: ręcznego odgarnięcia pokrywy śnieżnej w miejscach niedostępnych dla pługów, stałego monitorowania warunków pogodowych, doczyszczania z błota pośniegowego i zmarzliny przykrawężnikowej jezdni w strefie przejść dla pieszych, usuwanie na bieżąco zmarzliny wokół wpustów ulicznych w celu spływu z jezdni wody powstałej z topniejącego śniegu, stałe patrolowanie dróg w celu bieżącej oceny skuteczności podejmowanych działań i zastosowanych technologii, 9 S t r o n a

10 Załącznik nr 3 do SST ZGŁOSZENIE AKCJA ZIMA I. DATA... godz.... ROZPOCZĘCIE / ZAKOŃCZENIE AKCJI II. PANUJĄCE WARUNKI POGODOWE 1. TEMPERATURA OTOCZENIA... O C 2. Opad: Śnieg / Deszcz BRAK MAŁY INTENSYWNY WIELKOSKALOWY 3. Stan nawierzchni drogowych (właściwe zakreślić) Gołoledź Szron Szadź Lodowica pośniegowa Śliskość pośniegowa Błoto pośniegowe Zajeżdżona warstwa śniegu Śnieg luźny Zaspy w przypadku występowania zasp natychmiast powiadomić przedstawiciela zarządcy dróg z podaniem lokalizacji i ilości miejsc występowania. III. ZESTAWIENIE WYKONANYCH PRAC. CAŁOŚĆ Z ZAKRESU UMOWY WYTYPOWANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO IV. POTWIERDZENIE OSIĄGNIĘCIA EFEKTU ZGODNEGO ZE STANDARDAMI OPISANYMI ZAMÓWIENIEM - EWENTUALNIE UWAGI S t r o n a

11 Czytelny podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę do dokonania zgłoszenia Załącznik nr 4 do SST Raport z podjętych czynności AKCJA ZIMA za miesiąc Lp. Dnia Godziny pracy Określenie zakresu prac Uwagi Ilość ogółem...x... =... Ilość ogółem...x... =... Ilość ogółem...x... =... Ilość ogółem...x... =... RAZEM:... = data i podpis osoby zatwierdzającej data i podpis osoby sporządzającej z ramienia zarządcy dróg raport 11 S t r o n a

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Jastków w sezonie 2016/2017 Opracował: M. Zarzeka Kod CPV 90.62.00.00-9 usługi odśnieżania 90.63.00.00-2 usługi

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG D-10.10.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych zimowym utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie ( )

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie ( ) Załącznik Nr 1 do SIWZ Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie (2016-2017) I. 1. Przedmiot zamówienia będzie obowiązywał w okresie od 01.11.2016 r. do 15.05.2017 r. zgodnie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG l. Wstęp Zimowe utrzymanie dróg w skrócie ZUD są to czynności których celem jest zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/2015 WÓJTA GMINY NIEMCE. z dnia 12 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/2015 WÓJTA GMINY NIEMCE. z dnia 12 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 183/2015 WÓJTA GMINY NIEMCE w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Niemce w sezonie 2015-2016 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zał. Nr 1 do SIWZ ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2012/2013. l. Wstęp Zimowe utrzymanie dróg są to czynności których

Bardziej szczegółowo

BRGK Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BRGK Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRGK.271.25.2016 Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wiśniowa w sezonie 2016/2017. l. Wstęp Zimowe utrzymanie dróg są to czynności których

Bardziej szczegółowo

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BARTOSZYCKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BARTOSZYCKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC 11 200 Bartoszyce, Dąbrowa 56A Tel/fax 089 764 20 02 http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_bartoszycki www.zdpdabrowa.pl e-mail: zdpdabrowa@wp.pl NIP 743-16-46-963

Bardziej szczegółowo

Zimowe utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg Załącznik Nr I.4 Zimowe utrzymanie dróg 1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Miasto Oświęcim 2. Zakres przedmiotu zamówienia, o którym

Bardziej szczegółowo

DROGI POWIATOWE NA TERENIE GMINY KĘPNO usuwanie oblodzeń i odśnieżanie

DROGI POWIATOWE NA TERENIE GMINY KĘPNO usuwanie oblodzeń i odśnieżanie Słupia p/kępnem, dnia 27.11.2017 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie z siedzibą w Słupi p/kępnem informuje, że zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie ZIMA 2017/2018 zajmować się będą następujące

Bardziej szczegółowo

Złącznik Nr 9 do SIWZ Załącznik Nr 1 do umowy...

Złącznik Nr 9 do SIWZ Załącznik Nr 1 do umowy... Złącznik Nr 9 do SIWZ Załącznik Nr 1 do umowy... SPECYFIKACJE TECHNICZNE /ST/ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC MIEJSKICH I POWIATOWYCH administrowanych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski w sezonie 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i warunki realizacji robót w ramach Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych (ZUD) na obszarze Powiatu Sztumskiego

Szczegółowe zasady i warunki realizacji robót w ramach Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych (ZUD) na obszarze Powiatu Sztumskiego Nr sprawy: ON III 342/9/2006 Załącznik A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Szczegółowe zasady i warunki realizacji robót w ramach Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych (ZUD) na obszarze Powiatu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 6, do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia są wymagania wykonywania usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Police będących

Bardziej szczegółowo

Złącznik Nr 5 do SIWZ

Złącznik Nr 5 do SIWZ Złącznik Nr 5 do SIWZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE /ST/ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC MIEJSKICH I POWIATOWYCH administrowanych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski w sezonie 2009/2010 1. Wstęp Przedmiotem ST są

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG D-10.10.01 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych zimowym utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zimowe oczyszczanie ulic na terenie miasta Oświęcim

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zimowe oczyszczanie ulic na terenie miasta Oświęcim OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zimowe oczyszczanie ulic na terenie miasta Oświęcim Załącznik nr I.5.1 I. Zimowe utrzymanie dróg oznacza zespół czynności, których celem jest zapewnienie przejezdności, przejścia

Bardziej szczegółowo

SST D c ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NA DRODZE

SST D c ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NA DRODZE SST D - 10.10.01c ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NA DRODZE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna /ST/ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2014 2017

Specyfikacja Techniczna /ST/ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2014 2017 1 Wstęp Specyfikacja Techniczna /ST/ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2014 2017 1.1. Przedmiot specyfikacji. Przedmiotem ST są wymagania techniczne dla prac

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna /ST/ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach

Specyfikacja Techniczna /ST/ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 1 Wstęp Specyfikacja Techniczna /ST/ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2017 2020 1.1. Przedmiot specyfikacji. Przedmiotem ST są wymagania techniczne dla prac

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w sezonie zimowym

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w sezonie zimowym Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie 32-200 Miechów ul. Warszawska 11 tel./fax (41) 38-318- 27, (41) 38-307- 42 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOMPLEKSOWE ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2009/2010 NA TERENIE GMINY LASKOWA 1. Wstęp Zimowe utrzymanie dróg w skrócie ZUD są to czynności,

Bardziej szczegółowo

ŚNIEG LUŹNY - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

ŚNIEG LUŹNY - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego. Załącznik nr 1 SIWZ Sprawa nr: RDWM/ZP-12/2009 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W SEZONIE 2009/2010 1. Wstęp Zimowe utrzymanie dróg w skrócie ZUD są

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10 do SIWZ

Załącznik Nr 10 do SIWZ Załącznik Nr 10 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM CHODNIKÓW I ŚCIEŻEK PIESZO-ROWEROWYCH 1. Zimowe utrzymanie prowadzone na chodnikach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W T O M A S Z O W I E L U B E L S K I M U L. L W O W S K A 5 4 TELEFONY 664 2057, 664 3045, 665 8464 TEL / FAX 664 2273 NIP

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W T O M A S Z O W I E L U B E L S K I M U L. L W O W S K A 5 4 TELEFONY 664 2057, 664 3045, 665 8464 TEL / FAX 664 2273 NIP ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W T O M A S Z O W I E L U B E L S K I M U L. L W O W S K A 5 4 TELEFONY 664 2057, 664 3045, 665 8464 TEL / FAX 664 2273 NIP 921-16-58-422, REGON 950371637 e-mail: sekretariat@zdptomaszow.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN TECHNICZNY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG. na sezon 2013/2014 Z Z D W KOSZALIN REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH PYRZYCE UL. STARGARDZKA 42

PLAN TECHNICZNY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG. na sezon 2013/2014 Z Z D W KOSZALIN REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH PYRZYCE UL. STARGARDZKA 42 PLAN TECHNICZNY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG na sezon 2013/2014 Z Z D W KOSZALIN REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH PYRZYCE UL. STARGARDZKA 42 Sporządził: Krzysztof Okraska Akceptuję: Kierownik RDW w Pyrzycach mgr inż.

Bardziej szczegółowo

2. Prace przygotowawcze do sezonu zimowego

2. Prace przygotowawcze do sezonu zimowego Załącznik nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotycząca zimowego utrzymania dróg gminnych (ZUD) 1. Wstęp Zimowe utrzymanie dróg ZUD są to czynności, których celem jest zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Załącznik Nr 6 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna LIKWIDACJA GOŁOLEDZI I ZAŚNIEŻENIA DRÓG I. WSTĘP Zimowe utrzymanie dróg- ZUD są to roboty i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie. tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, e-mail: drogi@drogi.csw.pl PLAN

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie. tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, e-mail: drogi@drogi.csw.pl PLAN POWIATOWY ZARZĄD DRÓG ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, e-mail: drogi@drogi.csw.pl PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ PZD W ŚWIECIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barczewo.bip.net.pl/ Barczewo: Zimowe utrzymanie dróg publicznych będących w zarządzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Standardy zimowego utrzymania dróg gminnych w Myszkowie w sezonie 2015/2016. Opis standardu W przypadku opadów śniegu

Standardy zimowego utrzymania dróg gminnych w Myszkowie w sezonie 2015/2016. Opis standardu W przypadku opadów śniegu ZASADY WYKONANIA I ODBIORU USŁUGI ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE ZIMOWYM 2015/2016 Prowadzenie akcji zimowej wymaga od Wykonawcy wykonywania

Bardziej szczegółowo

GMINA NOWY ŻMIGRÓD SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Zasady odśnieżania dróg zarządzanych przez Gminę Nowy Żmigród w sezonie zimowym 2015/2016

GMINA NOWY ŻMIGRÓD SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Zasady odśnieżania dróg zarządzanych przez Gminę Nowy Żmigród w sezonie zimowym 2015/2016 Załącznik nr 4 GMINA NOWY ŻMIGRÓD SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasady odśnieżania dróg zarządzanych przez Gminę Nowy Żmigród w sezonie zimowym 2015/2016 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dla prac i czynności prowadzonych w ramach zamówienia

Bardziej szczegółowo

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CPV: 90.63.00.00-2 - Usługi usuwania oblodzeń CPV: 90.62.00.00-9 - Usługi odśnieżania 1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w skrócie ZUD to czynności mające na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRANIEWIE ul. Królewiecka 55; 14 500 Braniewo tel. cent, fax 55 625 73 80 www.zdp.braniewo.waw.pl; e-mail: zdp@braniewo.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający

Bardziej szczegółowo

cyfrowo... słownie...

cyfrowo... słownie... pieczątka FORMULARZ OFERTOWY załącznik nr 1 1. Nazwa, Adres, Telefon Fax Wykonawcy (wypełnić wyłącznie w przypadku podmiotu nie występującego wspólnie -nie dot. konsorcjów, spółek itp.) 2. Nazwa, Adres,

Bardziej szczegółowo

ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONACH 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016

ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONACH 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016 PLAN OPERACYJNY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONACH 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016 DLA SIECI DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIELECKIEGO Zawiera: 1. Część opisową, 2. Wykaz dróg objętych

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2014/2015 Numer ogłoszenia: 347510-2014;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Milanówka w okresie od 1 grudnia 2015r. do 30 kwietnia 2016r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Milanówka w okresie od 1 grudnia 2015r. do 30 kwietnia 2016r. ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Milanówka w okresie od 1 grudnia 2015r. do 30 kwietnia 2016r. 1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

GMINA SKARŻYSKO KOŚCIELNE

GMINA SKARŻYSKO KOŚCIELNE Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr do umowy Nr. z dnia.. Wykaz dróg powiatowych do zimowego utrzymania dróg wraz ze standardami zimowego utrzymania na terenie gminy Łączna, Skarżysko Kościelne oraz miasta

Bardziej szczegółowo

PLAN operatywny Akcji Zimowej Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie sezon zimowy 2014/2015. Niniejszy plan zatwierdzam:

PLAN operatywny Akcji Zimowej Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie sezon zimowy 2014/2015. Niniejszy plan zatwierdzam: PLAN operatywny Akcji Zimowej Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie sezon zimowy 2014/2015 Niniejszy plan zatwierdzam:... Olesno, listopad 2014 1 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zarządu

Bardziej szczegółowo

PLAN operatywny Akcji Zimowej Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie sezon zimowy 2016/2017. Niniejszy plan zatwierdzam:

PLAN operatywny Akcji Zimowej Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie sezon zimowy 2016/2017. Niniejszy plan zatwierdzam: PLAN operatywny Akcji Zimowej Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie sezon zimowy 2016/2017 Niniejszy plan zatwierdzam:... Olesno, październik 2016 1 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 5/2016 Dyrektora Powiatowego Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU I LIKWIDACJA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU I LIKWIDACJA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ 1. SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU I LIKWIDACJA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ strona 2 Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wstęp. Przedmiot specyfikacji technicznej. Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne na wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich i powiatowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr.. do SIWZ. UMOWA Nr.../2015

Załącznik nr.. do SIWZ. UMOWA Nr.../2015 Załącznik nr.. do SIWZ UMOWA Nr.../2015 zawarta w dniu w Skarżysku - Kamiennej pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w... reprezentowany przez:... zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: IZP KK

Znak sprawy: IZP KK Załącznik A do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasady i warunki realizacji robót w ramach zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Prabuty w sezonie 2016/2017 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta Przasnysza, dla których zarządcą jest Burmistrz Przasnysza

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta Przasnysza, dla których zarządcą jest Burmistrz Przasnysza SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 2 do SIWZ zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta Przasnysza, dla których zarządcą jest Burmistrz Przasnysza 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia, stanu utrzymania drogi oraz wymaganego sprzętu

Opis przedmiotu zamówienia, stanu utrzymania drogi oraz wymaganego sprzętu Załącznik Nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, stanu utrzymania drogi oraz wymaganego sprzętu 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi związanej z zimowym utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2016/2017.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2016/2017. Zał. Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2016/2017. l. Wstęp Zimowe utrzymanie dróg są to czynności których

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 7 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 278016-2015 z dnia 2015-10-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Celestynów 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z zimowym utrzymaniem dróg gminnych,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. SPRZĘT 3. WYKONANIE ROBÓT 4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 5. OBMIAR ROBÓT 6. ODBIÓR ROBÓT 7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. SPRZĘT 3. WYKONANIE ROBÓT 4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 5. OBMIAR ROBÓT 6. ODBIÓR ROBÓT 7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 1. WSTĘP 2. SPRZĘT 3. WYKONANIE ROBÓT 4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 5. OBMIAR ROBÓT 6. ODBIÓR ROBÓT 7. PODSTAWA PŁATNOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY CZERWIEŃSK W SEZONIE 2015/2016

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY CZERWIEŃSK W SEZONIE 2015/2016 ZASADY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY CZERWIEŃSK W SEZONIE 2015/2016 I. Podstawy prawne II. Utrzymanie przejezdności dróg i ciągów komunikacyjnych III. Utrzymywanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D b UTRZYMANIE ZIMOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D b UTRZYMANIE ZIMOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D -10.10.01b UTRZYMANIE ZIMOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY...4 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 7 5. WYKONANIE ROBÓT... 7 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 11 7.

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY KWIDZYN

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY KWIDZYN 1 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY KWIDZYN INWESTOR: URZĄD GMINY KWIDZYN UL.GRUDZIĄDZKA 30 82 500 KWIDZYN Listopad 2013 2 ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH D 10.10.01b Odśnieżanie dróg

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D b UTRZYMANIE ZIMOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D b UTRZYMANIE ZIMOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D -10.10.01b UTRZYMANIE ZIMOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY...4 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 7 5. WYKONANIE ROBÓT... 7 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 11 7.

Bardziej szczegółowo

POWIAT BYDGOSKI PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG SEZON 2010/2011. Wykaz dróg dla zadania III gm. Koronowo

POWIAT BYDGOSKI PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG SEZON 2010/2011. Wykaz dróg dla zadania III gm. Koronowo POWIAT BYDGOSKI PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG SEZON 2010/2011 Wykaz dróg dla zadania III gm. Koronowo Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy Wydział Dróg Powiatowych Bydgoszcz 2010 Standard Opis stanu utrzymania

Bardziej szczegółowo

II. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA i TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC.

II. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA i TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC. Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA. Lp. Rodzaj prac Wielkość Jednostka miary 1. LETNIE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI 1.1 mechaniczne oczyszczanie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Umowa nr.../zp-15/2012

WZÓR UMOWY Umowa nr.../zp-15/2012 Umowa nr.../zp-15/2012 W dniu... pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Myślenicach, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach - Pana mgr inż. Jerzego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

ROZDZIAŁ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG ROZDZIAŁ IX SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I. Wstęp Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dla robót i prac prowadzonych w ramach zimowego utrzymania dróg.

Bardziej szczegółowo

ŚNIEG LUŹNY - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

ŚNIEG LUŹNY - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego. SPECYFIKACJE TECHNICZNE /ST/ Załącznik nr 1 SIWZ Nr sprawy: RDW.NS/ZP-03-IX/2009 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W SEZONIE 2009/2010 1. Wstęp Zimowe utrzymanie dróg w skrócie

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE NR SP.DT.5548/22/08

POROZUMIENIE NR SP.DT.5548/22/08 POROZUMIENIE NR SP.DT.5548/22/08 zawarte w dniu 5 stycznia 2009 roku we Wrocławiu pomiędzy: Zarządcą dróg powiatowych Zarządem Powiatu Wrocławskiego Z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 28, 50-040 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 9 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dla prac i czynności prowadzonych w ramach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Zimowego Utrzymania Dróg.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Zimowego Utrzymania Dróg. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Zimowego Utrzymania Dróg. Dobra 2014 1 Wstęp 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

Polska-Zielona Góra: Usługi odśnieżania 2015/S 156-287254. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Zielona Góra: Usługi odśnieżania 2015/S 156-287254. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287254-2015:text:pl:html Polska-Zielona Góra: Usługi odśnieżania 2015/S 156-287254 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W SEZONIE 2010/2011

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W SEZONIE 2010/2011 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W SEZONIE 2010/2011 styczeń 2011 ORGANIZACJA ZIMOWEGO UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W SEZONIE 2010/2011 administruje siecią

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 1 Załącznik Nr 9 do SIWZ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE dla usługi polegającej na KOMPLEKSOWYM ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG POWIATOWYCH ORAZ CIĄGÓW PIESZYCH WRAZ ZE SCHODAMI PRZY DROGACH POWIATOWYCH ZARZĄDZANYCH

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE NR SP.DT.5548/21/08

POROZUMIENIE NR SP.DT.5548/21/08 POROZUMIENIE NR SP.DT.5548/21/08 zawarte w dniu 15 grudnia 2008 roku we Wrocławiu pomiędzy: Zarządcą dróg powiatowych Zarządem Powiatu Wrocławskiego Z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 28, 50-040 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia, stanu utrzymania drogi oraz wymaganego sprzętu

Opis przedmiotu zamówienia, stanu utrzymania drogi oraz wymaganego sprzętu Załącznik Nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, stanu utrzymania drogi oraz wymaganego sprzętu 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi związanej z zimowym utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA USŁUG

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA USŁUG SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA USŁUG zadania pn: Zimowe utrzymanie dróg gminnych, ciągów pieszych, miejsc parkingowych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w sezonie zimowym 2031/2014 w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zimowe utrzymanie dróg powiatu inowrocławskiego w sezonie 2017/2018 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z O F E R T Y. Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Zawidów Poniżej euro (nazwa rodzaju zamówienia)

F O R M U L A R Z O F E R T Y. Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Zawidów Poniżej euro (nazwa rodzaju zamówienia) F O R M U L A R Z O F E R T Y Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Zawidów Poniżej 30 000 euro (nazwa rodzaju zamówienia) I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Miejska Zawidów Plac Zwycięstwa 21/22,

Bardziej szczegółowo

Standardy zimowego utrzymania dróg obowiązujące w GDDKiA. Krasnystaw, luty 2015

Standardy zimowego utrzymania dróg obowiązujące w GDDKiA. Krasnystaw, luty 2015 Standardy zimowego utrzymania dróg obowiązujące w GDDKiA Krasnystaw, luty 2015 1 Utrzymanie drogi Wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

D- 10.01.01a SPECYFIKACJE TECHNICZNE zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Lwówek Śląski. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

D- 10.01.01a SPECYFIKACJE TECHNICZNE zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Lwówek Śląski. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) D- 10.01.01a SPECYFIKACJE TECHNICZNE zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Lwówek Śląski. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia I. Zamawiający: Miasto Oświęcim ul. Zaborska nr 2 32-600 Oświęcim www.um.oswiecim.pl II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W SUWAŁKACH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D b ODŚNIEŻANIE DRÓG I ULIC

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W SUWAŁKACH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D b ODŚNIEŻANIE DRÓG I ULIC Nr sprawy: ZP.271-16/13 Załącznik nr 12 do SIWZ ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W SUWAŁKACH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.10.01b ODŚNIEŻANIE DRÓG I ULIC Suwałki 2013 D-10.10.01b Odśnieżanie drogi 2

Bardziej szczegółowo

Zimowe utrzymanie dróg, placów i parkingów na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Szarotka w Kamiennej Górze

Zimowe utrzymanie dróg, placów i parkingów na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Szarotka w Kamiennej Górze SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zimowe utrzymanie dróg, placów i parkingów na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Szarotka w Kamiennej Górze Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Szarotka

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Zał. Nr 2 do SIWZ Wzór umowy W dniu... pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Myślenicach, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach - Pana mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałbrzych: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane 2016/S

Polska-Wałbrzych: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane 2016/S 1 / 34 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248707-2016:text:pl:html Polska-Wałbrzych: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, o treści następującej:

zwaną dalej Wykonawcą, o treści następującej: UMOWA NR 2222/./2011 zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w dniu.01.2011 r. w Urzędzie Gminy w Obrytem pomiędzy: Urzędem Gminy w Obrytem Obryte,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Załącznik nr 4 do siwz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Załącznik Nr 8 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dla prac i czynności prowadzonych

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011

AKTUALIZACJA PLANU zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 POWIATOWY OBWÓD DRÓG W śurominie AKTUALIZACJA PLANU zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 Sporządził : Tomasz DrąŜewski Zatwierdził: Kierownik Powiatowego Obwodu Dróg Wojciech

Bardziej szczegółowo

Zasady zimowego utrzymania dróg powiatowych /ZUD/ w sezonie zimowym 2010/2011

Zasady zimowego utrzymania dróg powiatowych /ZUD/ w sezonie zimowym 2010/2011 Zasady zimowego utrzymania dróg powiatowych /ZUD/ w sezonie zimowym 2010/2011 Informacja zawiera: 1) wykaz dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniem w IV standardzie ZUD, 2) wykaz dróg powiatowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Na zimowe utrzymanie dróg

UMOWA Na zimowe utrzymanie dróg UMOWA Na zimowe utrzymanie dróg Zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Dębowiec zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez : 1. Wójta Gminy - Zbigniewa Staniszewskiego a: działającym na podstawie. zwanym

Bardziej szczegółowo

Dobrcz, dnia 30 października 2017r.

Dobrcz, dnia 30 października 2017r. Dobrcz, dnia 30 października 2017r. 1 2 PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY DOBRCZ SEZON 2017/2018 W związku ze zbliżającą się zimą informujemy wszystkich mieszkańców i użytkowników dróg o zasadach

Bardziej szczegółowo

1.1 Zakres stosowania specyfikacji

1.1 Zakres stosowania specyfikacji ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56 SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego. Grupa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 13 do SIWZ URZĄD GMINY JARACZEWO SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-10.10.01 b ODŚNIEŻANIE DRÓG 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I ULIC

ZASADY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I ULIC Załącznik nr 1 ZASADY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I ULIC NA TERENIE GMINY LUBOMIERZ SEZON 2014/2015 I. Wstęp Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) - są to roboty i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg,

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki.

Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki. Załącznik nr 6 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki. Kod CPV 45 23 31 42-6 roboty w zakresie naprawy dróg SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2014/2015 NA TERENIE SOŁECTW GMINY JABŁONNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2014/2015 NA TERENIE SOŁECTW GMINY JABŁONNA Załącznik nr 1 do ogłoszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2014/2015 NA TERENIE SOŁECTW GMINY JABŁONNA obejmujące świadczenie usług polegających

Bardziej szczegółowo

w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści: 1

w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści: 1 Załącznik nr do SIWZ UMOWA Nr.../2015 zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna mającą siedzibę przy ul. Sikorskiego 18 w Skarżysku Kamiennej, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Część I ODŚNIEŻANIE DROGI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Część I ODŚNIEŻANIE DROGI Zał. nr 13 do SIWZ Załącznik nr 4 do umowy SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część I ODŚNIEŻANIE DROGI Lublin, 2008 2010r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr do SIWZ Załącznik nr do umowy nr. z dnia.. Zamawiający: GMINA SKARŻYSKO KAMIENNA ul. Sikorskiego 18 26 110 Skarżysko Kamienna Szczegółowa specyfikacja techniczna Świadczenie usług przy zimowym

Bardziej szczegółowo

ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ I ODŚNIEŻANIE DRÓG POWIATOWYCH W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ I ODŚNIEŻANIE DRÓG POWIATOWYCH W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA Załącznik nr 2 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru usługi ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ I ODŚNIEŻANIE DRÓG POWIATOWYCH W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA Luborzyca, 2012 rok 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie. Plan AKCJI ZIMOWEJ. Na okres ; od 01 listopada 2011 roku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie. Plan AKCJI ZIMOWEJ. Na okres ; od 01 listopada 2011 roku Plan AKCJI ZIMOWEJ Na okres ; od 01 listopada 2011 roku do 31 marca 2012 roku Koszalin dnia 14 październik 2011 rok Strona 1 z 17 Spis treści; Słownik wyrażeń.. str. 3 1. Cel prowadzenia akcji zimowej........

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA ZADANIE PN.: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W ŚWIERADOWIE-ZDROJU W SEZONIE 2013/2014 Świeradów-Zdrój, 24 lipca 2013r. 1 Spis treści I. Wstęp II. Wymagania ogólne III. Definicje

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2016 r. Poz POROZUMIENIE. z dnia 9 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2016 r. Poz POROZUMIENIE. z dnia 9 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2016 r. Poz. 3832 POROZUMIENIE z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Bielawa

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w Pilchowicach.... wpisanym do rejestru...zwanym w treści umowy Wykonawcą w imieniu i na rzecz którego działa:

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w Pilchowicach.... wpisanym do rejestru...zwanym w treści umowy Wykonawcą w imieniu i na rzecz którego działa: Wzór umowy Załącznik nr 1 zawarta w dniu... roku w Pilchowicach Zawarta w dniu 24.08.2015r. w Pilchowicach pomiędzy GMINĄ PILCHOWICE, Adres: 44-145 Pilchowice ul. Damrota 6 NIP 969-160-68-90 Zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: GIŚ AS.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: GIŚ AS. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: letnio zimowego utrzymania ulic, chodników, dróg, placów, parkingów, schodów oraz przystanków i zatok autobusowych wraz z opróżnianiem

Bardziej szczegółowo