ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W T O M A S Z O W I E L U B E L S K I M U L. L W O W S K A 5 4 TELEFONY , , TEL / FAX NIP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W T O M A S Z O W I E L U B E L S K I M U L. L W O W S K A 5 4 TELEFONY 664 2057, 664 3045, 665 8464 TEL / FAX 664 2273 NIP"

Transkrypt

1 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W T O M A S Z O W I E L U B E L S K I M U L. L W O W S K A 5 4 TELEFONY , , TEL / FAX NIP , REGON PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE 2012 / 2013

2 STAN PRZYGOTOWAŃ DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA SEZON 2012/2013 Utrzymanie dróg w okresie zimowym to podstawowa działalność Zarządu Dróg Powiatowych - polegająca na zapewnieniu przejezdności dróg dla ich użytkowników. W naszych warunkach klimatycznych zarówno opady śniegu jak i śliskość zimowa mają bardzo często charakter żywiołu. Dlatego służba drogowa nie jest w stanie całkowicie go zwalczyć, lecz może łagodzić jego następstwa. Poniesione nakłady finansowe na te prace, nie podnoszą wartości dróg, a uszczuplają nakłady przeznaczone na letnie utrzymanie dróg. Z tego względu oraz mając na uwadze niedostateczny własny potencjał sprzętowy, zaplanowany zakres robót odpowiada najważniejszym potrzebom ruchu drogowego. Założono że, drogi powiatowe będą utrzymywane w IV i V standardzie zimowego utrzymania dróg (VI standard dopuszczono jedynie w przypadku wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych). Obowiązujące wszystkie drogi publiczne, standardy zimowego utrzymania dróg, z opisem stanu dla danego standardu - określone zostały w załączniku do zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 roku w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych (Dz. Urzędowy MTiGM Nr 10 z późn. zm.) /załącznik Nr 1/. Do zimowego utrzymania dróg przygotowano dwie grupy sprzętu tj: - do zwalczania śliskości zimowej; - do odśnieżania dróg. Do zwalczania śliskości przeznaczono 7 szt. piaskarek z nakładanymi pługami odśnieżnymi oraz koparkę i koparko-ładowarkę. Zaznaczamy, że wszystkie piaskarki są własnością ZDP, natomiast nośniki piaskarek (samochody ciężarowe) w ilości 5 szt. stanowią tabor własny a 2 szt. - tabor wynajęty /w ramach przetargu nieograniczonego/. W roku bieżącym na pozyskanym od Zespołu Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej samochodzie ciężarowym marki Star (i po poddaniu go we własnym zakresie kapitalnemu remontowi) założono piaskarkę, tym samym rezygnując z wynajęcia jednego nośnika obcego dla piaskarki. Do odśnieżania dróg przygotowano:

3 - pługi lemieszowe średnie / montowane na samochodach o ładowności 8-12 t z dwoma napędami - nośniki wynajęte / - 4 szt. - pługi lemieszowe ciężkie /montowane na samochodach o ładowności powyżej 12 t z trzema napędami np. na pojazdach typu Tatra - nośniki wynajęte/ - 2 szt. (dodatkowo w miarę potrzeby trzeci pług zamontowany zostanie na samochodzie ciężarowym marki Man - własność ZDP); - pług średni na ciągniku Lamborghini 1 szt.; - pługi wirnikowe - 2 szt. - własność ZDP; - równiarki drogowe - 1 szt. - własność ZDP Zabezpieczony obecnie sprzęt w sposób optymalny zapewnia utrzymanie dróg w zimie przy istniejących w ostatnich latach warunkach pogodowych. Jednocześnie zaznaczam że w ubiegłym sezonie zimowym koszt poniesionych wydatków własnych (materiały, paliwo, części zamienne) wyniósł ok. 353 tys. zł, a dodatkowo wynajmu sprzętu w wys. ok. 55 tys. zł. W sezonie 2010/11 łączny koszt wynajętego sprzętu jak i poniesionych kosztów własnych wynosił 766 tys. zł w tym samego wynajmu sprzętu 505 tys. zł). Należy podkreślić, że obniżenie kosztów wynajmu sprzętu osiągnięto poprzez wysyłanie własnego sprzętu - na co pozwalała stosunkowo korzystna (dla zimowego utrzymania dróg) pogoda oraz złożona (po przeprowadzonym przetargu) korzystniejsza cena za wynajęty sprzęt nośnik pługopiaskarki. Zorganizowano dwa składowiska materiałów do zwalczania śliskości zimowej tj. w Żulicach i w Tomaszowie Lub. Zgromadzono na nich /wg stanu na dzień 16 października 2012 roku/: ton mieszanki uszarstniającej piaskowo - solnej; , 5 ton czystego piasku; ton soli; ton żużla; Miejsca szczególnie narażone na zawiewanie zostaną zabezpieczone zasłonami przeciwśnieżnymi. ZDP posiada ok. 14, 4 km siatki z tworzywa sztucznego oraz pali do zasłon. Ustawianie zasłon zastanie rozpoczęte pod koniec października br. tj. po zakończeniu prac polowych. ZDP dąży do zmniejszania kosztów zimowego utrzymania dróg poprzez zatrudnianie w pierwszej kolejności własnego sprzętu. Posiadamy jednostki sprzętowe przydatne do tego rodzaju robót /5 szt. pługopiaskarek, 2 pługi wirnikowe, 1 pług średni i ciężki, równiarkę, koparkę i spycharko-koparkę /. Jeśli zachodzi taka potrzeba sprzęt ten pracuje na dwie zmiany.

4 Dużym natomiast usprawnieniem w wykonywaniu robót zimowych jest wprowadzenie obowiązku posiadania łączności bezprzewodowej pomiędzy jednostkami sprzętowymi a bazami. Wszystkie nasze jednostki posiadają łączność radiową lub telefony komórkowe na kartę, natomiast wynajęte - telefony komórkowe. Należy też podkreślić dobrą współpracę z większością Urzędów Gmin /Miast/ w tym zakresie. Informacje o stanie przejezdności i innych utrudnieniach na drogach były przekazywane zarówno przez służby ZDP do UG/M/, Starostwa, na stronie internetowej ZDP (pod adresem jak i przez Wójtów /Burmistrzów/ do Zarządu Dróg /drogą faksową, ową lub telefoniczną/.

5 Zimowe utrzymanie dróg Zimowe utrzymanie dróg /ZUD/ są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Zasady prac prowadzonych przy ZUD oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania. Poszczególnym standardom ZUD przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw. W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych /zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania / okresy te mogą się przedłużać. Z chwilą rozpoczęcia prac przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości zimowej w siedzibie Zarządu Dróg wprowadzone będą dyżury personelu technicznego mające na celu nadzorowanie i koordynowanie prac oraz prowadzenie obsługi informacyjnej. Harmonogram dyżurów opracowany jest natomiast już od 1 listopada br. Zakres tych dyżurów uzależniony będzie od lokalnych potrzeb, a zwłaszcza stanu przejezdności dróg i prognozowanych warunków pogodowych. Dla ewentualnych potrzeb dyżurnego lub osoby przez niego wyznaczonej przekazany jest do dyspozycji samochód terenowy. Osobą kierującą akcją zimową w Zarządzie Dróg Powiatowych jest dyżurny pełniący swą funkcję pod numerem telefonu Kierowanie przez dyżurnego akcją zimową polega na nadzorze i koordynacji działań poszczególnych jednostek zatrudnionych w celu osiągnięcia najlepszych wyników w zapewnieniu przejezdności dróg w okresie zimy. Jednocześnie posiadany system GSM/GPS umożliwia lokalizację pracy własnego sprzętu oraz kontrolę zużytego paliwa. Zarząd Dróg administruje ogółem 629 km dróg powiatowych (tzw. twardych) i generalnie wszystkie drogi utwardzone ujęte są w zimowym planie utrzymania dróg. Akcja zimowego utrzymania dróg prowadzona będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych od r. do r. Na drogach zaliczonych do standardu IV jezdnia będzie odśnieżana na całej szerokości, natomiast posypywane mieszanką piaskowo-solną będą tylko odcinki niebezpieczne tj. skrzyżowania dróg, spadki podłużne > 4%, przejazdy kolejowe i przystanki autobusowe) oraz miejsca wyznaczone przez Zarząd Dróg. Na jezdni może występować zajeżdżony śnieg, zaspy, języki śniegowe, dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin.

6 Na drogach zaliczonych do V standardu zimowego utrzymania odśnieżany będzie jeden pas ruchu z wykonaniem, co kilkaset metrów mijanek. Jezdnia posypywana będzie mieszanką piaskowo-solną na wyznaczonych niebezpiecznych odcinkach. Dopuszcza się występowanie zajeżdżonego śniegu, zasp, naboju śniegowego. Przerwy w komunikacji mogą trwać do 24 godzin. W standardzie VI prowadzone będzie interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia będzie posypywana mieszanką piaskowo-solną, po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez Zarząd Dróg. Dopuszcza się występowanie zajeżdżonego śniegu, zasp, naboju śniegowego. Przerwy w komunikacji mogą trwać do 48 godzin. Przy intensywnych i długotrwałych opadach śniegu i silnych wiatrach powodujących zawieje i zamiecie śnieżne, służby drogowe w pierwszej kolejności skoncentrują swoje działania na zapewnieniu przejezdności dróg zaliczonych do IV standardu, a następnie w miarę możliwości zapewnią sprzęt do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg na drogi standardu V i VI. Zarząd Dróg Powiatowych do prac przy zimowym utrzymaniu dróg powołał służby dyżurne, które w zależności od sytuacji na drogach pełnić będą dyżury zimowe w systemie jedno, dwu lub trzyzmianowym: telefon kontaktowy z osobą pełniąca dyżur w Zarządzie Dróg Powiatowych , fax , przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych czas dyżuru pierwszej zmiany pełniony będzie w godz. od 4 00 do 12 00, natomiast zmiany drugiej od do W przypadku zagrożenia przejezdności dróg wprowadzone zostaną dyżury całodobowe. Z chwilą wystąpienia sprzyjających warunków pogodowych pełnienie dyżurów zimowych może zostać czasowo zawieszone. Wszelkich informacji o zimowym utrzymaniu dróg będzie można także uzyskać w Zarządzie Dróg Powiatowych w godz pod numerem telefonu Reasumując, zabezpieczono środki finansowe na poziomie średnich warunków zimowych z możliwością ich zwiększenia, ale kosztem środków planowanych na przebudowy, remonty oraz utrzymanie dróg i mostów w okresie letnim. Oznacza to, że nie można oczekiwać, iż za wszelką cenę będziemy dążyć do utrzymania przejezdności jezdni nawet w trakcie opadów śniegu gdyż nie byłoby to uzasadnione ekonomicznie.

7 Lp. Stan dard Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH Dopuszczalne odstępstwa od standardu Po ustaniu opadów śniegu Od stwierdzenia występowania zjawisk IV Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. tj. skrzyżowania dróg, spadki podłużne > 4%, przejazdy kolejowe i przystanki autobusowe luźny - 8godz. zajeżdżony - występuje języki śnieżne - występują zaspy - do 8godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8godz. W miejscach wyznaczonych: gołoledź - 8godz. pośniegowa - 10godz. lodowica - 8godz. 2. V Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. luźny - 16godz. zajeżdżony - występuje nabój śnieżny - występują zaspy - występują do 24godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24godz. W miejscach wyznaczonych: gołoledź - 8godz. pośniegowa 3. VI Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarządcę dróg j.w. luźny - występuje zajeżdżony - występuje nabój śnieżny - występuje zaspy - występują do 48godz. W miejscach wyznaczonych: wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 2godz.

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU Zielona Góra, dn. 14.08.2009r. ZDW-ZG-IV-3310-115/09 ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU dot. przetargu nieograniczonego: Usługi i roboty związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonach zimowych 2009/2010, 2010/2011,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Zał. Nr 2 do SIWZ Wzór umowy W dniu... pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Myślenicach, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach - Pana mgr inż.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY WYMAGANIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY WYMAGANIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY WYMAGANIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA OPIS WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA DROGI Załącznik zawiera proponowane przez Podmiot Publiczny standardy Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Właściciel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Właściciel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Załącznik do decyzji Nr 2/202 Członka Zarządu dyrektora ds. eksploatacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 6 lipca 202 r. Instrukcja o zapewnieniu sprawności kolei w zimie Ir-7 Tekst jednolity uwzględniający:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 WYDZIAŁ ANALIZ RCB GRUDZIEŃ 2013 1 SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE RAPORTU... 3 II. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W SEZONIE ZIMOWYM... 4 III. PROGNOZOWANE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni za rok 2012.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni za rok 2012. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni za rok 2012. LUTY 2013 rok 44-36 1 Syr y nia, ul. Racibors k a 3 t el./fax. : 0 32/451 76 07, 0 32/451 74

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 USTAWA. z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 USTAWA. z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/67 Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659, 1310.

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE CZASOPISMO INFORMACYJNE

SAMORZĄDOWE CZASOPISMO INFORMACYJNE Egzemplarz bezpłatny Nr 1 (26) Kwiecień 2010 ISSN 1509-4421 SAMORZĄDOWE CZASOPISMO INFORMACYJNE Dzieląc się radością Świąt Wielkanocnych składamy Mieszkańcom powiatu przeworskiego najserdeczniejsze życzenia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Linia Życia

Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Linia Życia LUTY 2012 NR 14. Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Linia Życia UTRZYMAJ STANDARD AUDYT BEZPIECZEŃSTWA OZNAKOWANIE TYMCZASOWE NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA SŁOWO WSTĘPNE. BIULETYN INFORMACYJNY Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WYDZIAŁ ANALIZ KWARTALNY INFORMACJE ANALITYCZNE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CHARAKTERYSTYKA I FORMA PRZEKAZU 3

BIULETYN WYDZIAŁ ANALIZ KWARTALNY INFORMACJE ANALITYCZNE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CHARAKTERYSTYKA I FORMA PRZEKAZU 3 WYDZIAŁ ANALIZ BIULETYN KWARTALNY INFORMACJE ANALITYCZNE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CHARAKTERYSTYKA I FORMA PRZEKAZU 3 ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WYSTĄPIENIEM CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

R/12001/R12002/2012 Nr ewid. 149/2013/R12001/R12002/KAP. Informacja o wynikach kontroli. marzec 2 01 1

R/12001/R12002/2012 Nr ewid. 149/2013/R12001/R12002/KAP. Informacja o wynikach kontroli. marzec 2 01 1 R/12001/R12002/2012 Nr ewid. 149/2013/R12001/R12002/KAP Informacja o wynikach kontroli planowanie i realizacja przez gminy zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

POCIĄGIEM do POZNANIA

POCIĄGIEM do POZNANIA WĄGROWIECKI KURIER POWIATOWY 1 BIULETYN BEZPŁATNY NR 13 (26) Grudzień 2011 Po sześciu miesiącach intensywnych prac modernizacyjnych na linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód Wągrowiec, 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul Długa 49

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul Długa 49 INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI NAZWA OPRACOWANIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul Długa 49 EEggi iss PPool laanndd SSpp.. zz oo..oo.. Deeppaarrt taameennt t PPrrooj jeekkt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TEHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA DODATKOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH

SPECYFIKACJA TEHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA DODATKOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH SPECYFIKACJA TEHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia Nazwa inwestycji: BUDOWA DODATKOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r.

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO z dnia 31 stycznia 2014 r. Sprawozdanie Starosty Kluczborskiego z działalności Komisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne 2 ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI: Lp. TS TYTUŁ Strona 1. TS 00.00 Wymagania ogólne 3 18 2. TS-01.01 Komory czyszczakowe - roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE NA BIEŻĄCO

INWESTYCJE NA BIEŻĄCO ROK XXII NR 9 (225) LISTOPAD 2013 ISSN 1232-6755 CENA 3.00 zł SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA INWESTYCJE NA BIEŻĄCO 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 2013. Całkowita wartość projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIE PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OSIEDLOWEGO DOMU KULTURY PRZY UL. DĘBICKIEJ W RZESZOWIE OBIEKT PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OSIEDLOWEGO DOMU KULTURY PRZY UL.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Drawsko Pomorskie, wrzesień 2014 Powiatowy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM NA OBSZARZE GDAŃSKA, GDYNI I SOPOTU TRISTAR

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM NA OBSZARZE GDAŃSKA, GDYNI I SOPOTU TRISTAR KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM NA OBSZARZE GDAŃSKA, GDYNI I SOPOTU TRISTAR Część I Koncepcja ogólna Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR Gdańsk, październik 2007 Egz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO ZP.271. 28. 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO Nazwa przedmiotu zamówienia: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA Instalacja gazów w budynku Strona: 1 SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA ST-03.01 Wymagania Ogólne 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A M A W I A J Ą C Y: Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy A d r e s : u l. 1. P r a s k i e g o P u ł k u n r 3 3 0 5-0 7 5 W a r s z a w a - W e s o ł a Tel. 22 773-60-60, fax. 22 773-60-99

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH gotowe projekty hal sportowych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA 18x40 LOKALIZACJA: INWESTOR: Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Lubuski Urząd Wojewódzki - Gorzów Wlkp. 2011 r. Spis treści: II ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY INSTALACJI GRZEWCZEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W DOBROCINIE,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRZETARGOWE

DOKUMENTY PRZETARGOWE Instytucje finansujące: UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ul. Targowa 74 04-734 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla MIĘDZYNARODOWEGO PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

I N S T Y T U T B A D A W C Z Y D R Ó G i M O S T Ó W

I N S T Y T U T B A D A W C Z Y D R Ó G i M O S T Ó W I N S T Y T U T B A D A W C Z Y D R Ó G i M O S T Ó W Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych - weryfikacja metody badań zgodnie z zaleceniami UE oraz aktualizacja

Bardziej szczegółowo