UMOWA nr /2011 zawarta dnia.2011r. w Olsztynie pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA nr /2011 zawarta dnia.2011r. w Olsztynie pomiędzy:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 UMOWA nr /2011 zawarta dnia.2011r. w Olsztynie pomiędzy: Zarządem Komunikacji Miejskiej w Olsztynie, ul. Gietkowska 9i, Olsztyn Nr identyfikacji podatkowej , REGON nr zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - mgr inż. Włodzimierza Popiołka, a. Nr identyfikacji podatkowej..zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:..... działającym na podstawie koncesji nr... wydanej przez... wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) o następującej treści: 1. Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie usługi, której przedmiotem jest: 1 1) ochrona i konwój gotówki pochodzącej z utargów z kas biletowych do banku wykonywana pojazdami specjalnymi lub przystosowanymi do przewozu wartości pieniężnych, 2) ochrona przedstawiciela Zamawiającego (kasjera) i konwój biletów ZKM z magazynu do kas biletowych i z kas biletowych do magazynu, 3) przyjmowanie pakietów z pieniędzmi i dostarczanie ich do banku przez osoby specjalnie do tego upoważnione pisemnie przez Wykonawcę, 4) ochrona następujących obiektów: a) Punkt Obsługi Klienta, Centrum, ul. Piłsudskiego b) Punkt Obsługi Klienta, Kortowo - pętla c) Punkt Obsługi Klienta, ul. Wilczyńskiego/Krasickiego d) Punkt Obsługi Klienta, Nagórki - pętla, ul. Barcza poprzez przyłączenie obiektów do systemu monitorowania i monitorowanie sygnałów pochodzących z systemów alarmowych zakwalifikowanych jako SA 2 zainstalowanych w obiektach, 5) ochrona fizyczna według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, w wymiarze nie większym niż 200 godzin w trakcie obowiązywania umowy. Cena jednej godziny ochrony fizycznej nie może przekroczyć połowy stawki za jeden konwój netto określonej w ofercie,

2 zgodnie z zapisami niniejszej umowy oraz Opisem przedmiotu zamówienia" określonym w załączniku nr 1 do Umowy, a Wykonawca zlecenie przyjmuje. 2. Zamawiający uprawniony jest do zmniejszenia lub zwiększenia wielkości zamówienia w całym okresie trwania umowy przy czym zmiana ta nie może przekroczyć 20% szacowanej wartości umowy brutto. 3. Zwiększenie zamówienia, o którym mowa w ust. 2 może nastąpić wyłącznie w przypadku dysponowania przez Zamawiającego zabezpieczonymi na ten cel środkami finansowymi Przez konwój rozumie się przewóz kasjerek zgodnie z grafikiem oraz przewóz gotówki w formie inkasa z poszczególnych Punktów Obsługi Klienta do Banku. 2. Przyjmowanie pakietów z wartościami pieniężnymi i dostarczenie ich do Banku dokonywane będzie przez osoby upoważnione pisemnie przez Zamawiającego, posiadające identyfikator firmowy i ważny dokument tożsamości (do wglądu). 3. Wykonawca zobowiązuje się do konwojowania transportu wartości pieniężnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, zwanego dalej rozporządzeniem" (Dz. U. Z 2010r., nr 166 poz. 1128) oraz ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r. (tj. Dz. U. z 2005r., nr 145 poz z późn. zm.). 4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa konwojowanej osobie oraz ochrony jej mienia przed kradzieżą, napadem, zniszczeniem i zaginięciem od momentu rozpoczęcia konwojowania do chwili dostarczenia w miejsce przeznaczenia, a w szczególności do towarzyszenia osobie ochranianej w drodze do samochodu i z samochodu do miejsca przeznaczenia: a) rozpoczęcie konwoju następuje po bezpośrednim oświadczeniu kasjera o jego gotowości do odbycia konwoju, b) pracownik ochrony zwraca uwagę na umiejscowienie przenoszonych wartości, c) w chwili dotarcia do samochodu chronione mienie zostaje zabezpieczone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 5. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia pracownik ochrony podejmuje niezwłocznie interwencję z zachowaniem przepisów Kodeksu Karnego. 6. Pracownicy ochrony wykonujący konwój wyposażeni są w broń palną ostrą, inne osobiste środki ochrony oraz łączność bezprzewodową. W ustalony wewnętrznie sposób informują dyżurnego Wykonawcy o rozpoczęciu i zakończeniu konwoju, a w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń natychmiast informują o tym osobę wyznaczoną z ramienia Wykonawcy. 7. Upoważniony pracownik Zamawiającego zobowiązany jest każdorazowo sprawdzić tożsamość i upoważnienie konwojenta.

3 8. Wykonawca odpowiedzialny jest za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie mienia kasjera i bezpiecznego pakietu obejmującego wartości pieniężne w wysokości zgodnej z wartością wskazaną przez upoważnionego pracownika Zamawiającego w bankowym dowodzie wpłaty lub zgodną z wartością potwierdzoną przez upoważnionego pracownika zamawiającego, odnośnie mienia konwojowanego kasjera, w czasie lub w związku z wykonywaniem usług będących przedmiotem umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy powstaje z chwilą pisemnego potwierdzenia przyjęcia konwoju typu inkaso i ustaje z chwilą przekazania nieuszkodzonego pakietu do trezora banku lub dostarczenia kasjera w miejsce przeznaczenia. 9. Wykonawca oświadcza, że w razie utraty, uszkodzenia lub zniszczenia bezpiecznego pakietu w czasie lub w związku z wykonywaniem usługi przez Wykonawcę dokona on zwrotu Zamawiającemu przedmiotowej kwoty w terminie 14 dni od dnia utraty, uszkodzenia czy zniszczenia pakietów lub biletów Monitorowanie obiektów realizowane będzie łączem radiowym poprzez podłączenie przez Wykonawcę i na jego koszt właściwych, zgodnych z pozwoleniem, urządzeń radiowych celem transmisji sygnałów alarmowych z chronionych obiektów do centrum monitorowania. 2. Nadajniki radiowe są własnością Wykonawcy. 3. Monitorowanie sygnałów alarmowych zainstalowanych w obiektach polegać będzie na przyjmowaniu przez Wykonawcę sygnałów alarmowych do centrum odbiorczego i przekazywaniu odpowiadających tym sygnałom informacji osobom wskazanym przez Zamawiającego oraz natychmiastowe wysłanie do obiektu grupy interwencyjnej. 4. Rodzaj informacji i sposób ich przekazywania Zamawiającemu ustalone zostaną w Kartach Informacyjnych (załącznik nr 7), których liczba odpowiada ilości monitorowanych obiektów. 5. Wykonawca, w zakresie monitorowania i ochrony obiektów zobowiązuje się do: 1) Monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego w obiektach polegającego na: a) przyjmowaniu sygnałów z lokalnego systemu alarmowego z każdego obiektu podlegającego ochronie, a będącego przedmiotem niniejszej umowy i przekazywaniu odpowiadającym tym sygnałom informacji wskazanym przez Zamawiającego osobom, b) Wykonawca zobowiązuje się do podejmowania interwencji przez uzbrojoną załogę na każdy sygnał alarmowy emitowany przez monitorowany lokalny system alarmowy oraz niezwłocznego przekazywania osobom wyznaczonym przez Zamawiającego informacji o spowodowanym alarmie. Interwencja zmierzać ma do udaremnienia powstawania szkody w mieniu Zamawiającego, c) monitorowaniu sygnałów oraz podejmowaniu interwencji przez cały czas trwania umowy,

4 d) monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego odbywa się w systemie całodobowym, e) interwencja zostanie podjęta w godz w czasie max. do 5 minut, a czas podjęcia interwencji w godz może ulec przedłużeniu do max. 10 minut, przy uwzględnieniu warunków atmosferycznych i przepisów o ruchu drogowym, f) rejestrowaniu uzgodnionych sygnałów przyjętych z lokalnego systemu alarmowego, g) rejestrowaniu wszelkich informacji przekazanych osobom wymienionym w Karcie Informacyjnej, o której mowa w 3 ust. 4, 2) niezwłocznego zawiadamiania Policji o spowodowanym alarmie, 3) przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego do obsługi systemów alarmowych, co zostanie stwierdzone na piśmie oraz podpisem przeszkolonej osoby, 4) przerwania przestępczej działalności, podjęcia czynności w rejonie obiektu w celu ujęcia sprawców, zabezpieczenie obiektu bez wchodzenia na jego teren do czasu przybycia Policji lub przedstawiciela Zamawiającego. Zabezpieczenie trwa jednak nie dłużej niż 1 godz. Po tym czasie zabezpieczenie obiektu jest płatne Wykonawcy w/g aktualnych stawek, za każdą rozpoczętą godzinę. 5) utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń i instalacji systemu alarmowego, w szczególności konserwacji urządzeń transmisyjnych systemu alarmowego oraz bieżącej kontroli sprawności systemu, nie rzadziej niż raz na kwartał. Konserwacja musi być potwierdzona protokołem podpisanym przez Zamawiającego. 6) zgłoszenia Zamawiającemu o jakimkolwiek zakłóceniu funkcjonowania systemu monitorowania, a w szczególności, gdy takie zakłócenie uniemożliwia prawidłowy odbiór sygnału z chronionych obiektów. 7) w przypadku uszkodzenia systemów alarmowych, na czas wykonania naprawy, do zabezpieczenia obiektów w inny sposób-poprzez ochronę fizyczną, wg. stawki określonej w umowie. 8) przechowywania wydruków ze stacji monitorującej przez okres trwania umowy i umożliwienia do nich wglądu na każde żądanie Zamawiającego Usługa konwoju będzie wykonana przy użyciu pojazdu mechanicznego Wykonawcy spełniającego warunki techniczne określone w rozporządzeniu". 2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wykazu wszystkich samochodów (marka samochodu i numer rejestracyjny), które będą służyły do wykonania usługi konwoju. Wykaz pojazdów stanowi załącznik nr 4 do Umowy. 3. Ochrona konwoju składać się będzie przynajmniej z 2 konwojentów, posiadających co najmniej licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia, wyposażonych w broń palną bojową, środki ochrony osobistej oraz środki łączności.

5 4. Ochrona fizyczna odbywać się będzie za pośrednictwem pracowników posiadających co najmniej licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia, wyposażonych w środki ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Wykonawca zobowiązuje się wyposażyć konwojentów i pracowników wykonujących ochronę fizyczną w jednolite umundurowanie oraz identyfikatory oznakowane symbolem Wykonawcy. 6. Wykonawca kierować będzie do wykonania usługi konwoju pracowników (konwojentów), których listę przedstawi Zamawiającemu. Wykaz konwojentów upoważnionych do konwojowania wartości pieniężnych wraz z kopiami licencji stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 7. Wykaz pracowników upoważnionych do wykonywania usługi ochrony fizycznej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej 3 dni przed terminem planowanego zapotrzebowania na tą usługę. 8. Usługa konwoju zostaje zakończona w momencie przekazania wartości pieniężnych do banku: PEKAO S.A. I Odział Olsztyn, ul. 1 Maja 10, Olsztyn lub z chwilą bezpiecznego odstawienia kasjera zamawiającego z magazynu do kas biletowych i z kas biletowych do magazynu. 9. Wykonawca informuje na bieżąco, w sposób telefoniczny, Zamawiającego o zakłóceniach w przebiegu konwoju i ochrony fizycznej. 10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi konwoju z należytą starannością, z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu". 11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną i cywilną za wykonywaną usługę konwoju oraz za szkody wynikłe na skutek zaniedbań ze swojej strony Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zmian personalnych konwojentów na wniosek Zamawiającego, po uprzedniej konsultacji. 2. W przypadku wystąpienia konieczności zatrudnienia przy realizacji umowy osób innych, niż wymienione w wykazie pracowników Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zaktualizować wykaz oraz dostarczyć kopie licencji tych osób, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia. 3. W przypadku zmian samochodów, które zostały wymienione w wykazie pojazdów stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zaktualizować wykaz oraz dostarczyć zaktualizowany wykaz Zamawiającemu, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia Wykonawca oświadcza, że posiada stosowną do zakresu usług, objętych niniejszą umową, polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (deliktową i kontraktową), na kwotę...zł, ważną przez cały okres obowiązywania umowy, której kopia stanowi załącznik nr 5 do Umowy.

6 2. W przypadku zaistnienia zdarzeń objętych polisą określoną w ust. 1 Zamawiający umożliwi przedstawicielowi firmy ubezpieczeniowej wykonanie niezbędnych czynności mających na celu wyjaśnienie przyczyn powstania szkody. 3. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za transportowane wartości pieniężne, w ramach istniejącego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na podstawie stwierdzenia zaistniałej szkody przez Zamawiającego Za czynności wykonane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiający zapłaci należność według następującej stawki: a) za jeden konwój...zł netto plus...% VAT, co daje kwotę brutto...zł słownie (...) b) za 1h ochrony fizycznej...zł netto plus...% VAT, co daje kwotę brutto...zł słownie (...) c) miesięczne wynagrodzenie z tytułu monitorowania jednego obiektu. netto plus...% VAT, co daje kwotę brutto...zł słownie (...) 2. Szacunkowa wartość całej umowy wynosi netto...zł, słownie (...) plus...%vat, co daje kwotę brutto...zł, słownie (...). 3. Stawki określone w ust. 1 zawierają wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy i nie ulegną zmianie do końca trwania umowy. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa ust. 1 lit. c) obejmuje również przyjazd grup interwencyjnych i konserwację urządzeń. 5. W przypadku ochrony fizycznej wykonywanej podczas oczekiwania na przyjazd osoby upoważnionej do odwoływania alarmów ze strony Zamawiającego pierwsza godzina przebywania ochrony na obiekcie wliczona jest w koszt abonamentu, natomiast za każdą następną rozpoczętą godzinę Zamawiający zapłaci Wykonawcy wg. stawki na podstawie ust. 1 lit. b). 6. W przypadku osiągnięcia wysokości środków, o których mowa w ust. 2, przed datą określoną w 10, umowa ulega rozwiązaniu. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą złożenia jednostronnego oświadczenia przez Zamawiającego, że kwota określona w ust. 2 została wyczerpana. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu rozwiązania umowy w taki sposób. 7. Umowa może być realizowana do wysokości posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych zaplanowanych na jej realizację w danym roku budżetowym. 8. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należność za usługi przelewem na rachunek bankowy nr... w terminie 21 dni od dnia dostarczenia faktury wystawionej raz w miesiącu po wykonaniu usług, o których mowa w 1 ust. 1. Ilość konwojów, za które Wykonawca wystawi fakturę będzie wynikała z miesięcznego grafiku konwojów. Ilość godzin wykonanej ochrony fizycznej będzie wynikała z zapotrzebowania złożonego przez osobę upoważnioną z ramienia Zamawiającego (pisemnie, faksem, telefonicznie), z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w 7

7 ust. 5. Ilość wykazanych konwojów i godzin ochrony fizycznej musi zostać potwierdzona przez Zamawiającego W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 1) niepobrania wartości pieniężnych z jednego ze zgłoszonych na dany dzień przez Zamawiającego punktów sprzedaży biletów, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za dany miesiąc, za każde zdarzenie za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 2) w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto za dany miesiąc za każde 30 minut opóźnienia w realizacji usługi, 3) w wysokości 100,00 zł brutto za każde stwierdzone uchybienie w wykonaniu obowiązków określonych w 3 ust 5. i obniży o tę kwotę miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu monitoringu. 4) w wysokości 20% ustalonego umownego wynagrodzenia brutto w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury Wykonawcy, lub dochodzenia ich na zasadach ogólnych. 3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w przypadku nieuzasadnionych i nieodwołanych fałszywych alarmów (w czasie 60 sek. od chwili wywołania podając swój indywidualny kod identyfikacyjny lub hasło odwołania) spowodowanych z winy Zamawiającego, pierwsze dwa przyjazdy grup interwencyjnych są bezpłatne, w ramach miesięcznego wynagrodzenia z tytułu monitoringu, natomiast każdy następny przyjazd jest płatny przez Zamawiającego w wysokości 60 zł brutto, (słownie: sześćdziesiąt 00/100 zł) w miesięcznym okresie rozliczeniowym. 9 W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Zamawiającego Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych od wartości wynagrodzenia za dany miesiąc, od dnia następnego po terminie płatności. 10 Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od dnia roku do dnia roku Umowa może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z 30-dniowym terminem wypowiedzenia w przypadku naliczenia w jednym miesiącu dwóch kar umownych o których mowa w 8 ust. 1, oświadczenia należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia naliczenia drugiej kary.

8 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 4. Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 1) zostanie ogłoszona likwidacja, rozwiązanie bądź przekształcenie Wykonawcy, 2) zostanie zajęty majątek Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym, 3) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 4) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez podania uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje jej pomimo wezwania dokonanego przez Zamawiającego na piśmie. 5. Odstąpienie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci... na kwotę... PLN (słownie złotych:... ). 2. Zamawiający będzie upoważniony do pobrania części lub całości kwoty zabezpieczenia, w każdym przypadku gdy: 1) Umowa zostanie rozwiązana z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2) Wykonawca zerwie umowę, 3) Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji przedmiotu umowy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 2. Ponadto przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w następującym zakresie: 1) wynagrodzenia określonego w 7 w przypadku: a) urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany stawek podatku VAT, b) zmniejszenia lub zwiększenia wielkości zamówienia w całym okresie trwania umowy przy czym zmiana ta nie może przekroczyć 20% szacowanej wartości umowy brutto. 2) wprowadzenia nowych uregulowań prawnych dotyczących ochrony wartości pieniężnych, 3) zmiany sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnętrznych uwarunkowań podmiotów wymienionych w preambule umowy. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony. Zmiany nie

9 mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Osoby upoważnione ze Strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą: (imię, nazwisko, stanowisko, nr tel., 2. Osoby upoważnione ze Strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym: (imię, nazwisko, stanowisko, nr tel., 15 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 16 Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego Integralną część umowy stanowią : - załącznik nr 1 do Umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia. - załącznik nr 2 do Umowy - Formularz ofertowy. - załącznik nr 3 do Umowy - Wykaz pracowników Wykonawcy upoważnionych do konwojowania wartości pieniężnych wraz z kopiami licencji w/w pracowników. - załącznik nr 4 do Umowy -Wykaz pojazdów (marka samochodu + numer rejestracyjny), które będą służyły do wykonana zadania. - załącznik nr 5 do Umowy - Kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. - załącznik nr 6 do Umowy - Kopia koncesji. - załącznik nr 7 do Umowy- Karta Informacyjna. 2. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla Wykonawcy, 1 egzemplarzu dla Zamawiającego. Zamawiający Wykonawcy

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: WZÓR UMOWY Umowa nr... Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (11-500) przy ulicy Moniuszki 22, posiadającym numery:

Bardziej szczegółowo

ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór)

ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór) ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór) Zawarta w dniu. w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, kod poczt. 55-100, przy ul. Prusickiej 53-55, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór)

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) Załącznik nr 6 Zawarta w dniu.2015r. w Bydgoszczy pomiędzy: Muzeum Wojsk Lądowych, NIP: 554-272-84-85, REGON: 340274642, ul. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. a..., reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą lub stroną,

Projekt umowy. a..., reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą lub stroną, Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Nr... na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zawarta w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

Umowa o monitoringu nr

Umowa o monitoringu nr Umowa o monitoringu nr zawarta w dniu. pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo

Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy.

Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. Załącznik nr 4 Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od..

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od.. Umowa Nr ZP Zawarta w dniu. pomiędzy: Załącznik Nr 2 do SIWZ Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą we Wschowie przy ulicy Klasztornej 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : Dyrektora Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107

FORMULARZ OFERTOWY. Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY 1. Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu Plac Wolności 42 42-440 Ogrodzieniec 2. Przedmiot zamówienia: Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr ZEF 4464/./2012

U M O W A Nr ZEF 4464/./2012 - W ZÓR - Załącznik Nr 7 do SIWZ U M O W A Nr ZEF 4464/./2012 zawarta dnia.. 2012 roku w Niemodlinie pomiędzy Gminą Niemodlin, 49 100 Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 reprezentowaną przez Pana

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] zwana dalej Umową, zawarta w dniu...06.2016 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy UMOWA NR. Znak sprawy: PL.2370.6.2014 zawarta w dniu roku w Wołominie pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,... 05-200

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

---------- PROJEKT ---------- UMOWA

---------- PROJEKT ---------- UMOWA Nr sprawy 12/ZP/2009 Załącznik nr 12 ---------- PROJEKT ---------- UMOWA zawarta dnia... 2010 r. pomiędzy: Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym z siedzibą w Żerkowie ul. Jarocińska 35, 63-210 Żerków,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012

Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012 Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012 zawarta w dniu... w Kielcach, pomiędzy: Izbą Celną w Kielcach z siedzibą przy ul. Wesołej 56, NIP: 657-265-21-32, Regon: 260036440, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy :

UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy : UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy : Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu ul. Podwale 30 50-040 Wrocław NIP: 896-10-03-995 reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... projekt. Zawarta w Nysie w dniu... pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa

U M O W A Nr... projekt. Zawarta w Nysie w dniu... pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa U M O W A Nr... projekt Zawarta w Nysie w dniu... pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy : Jolanta Barska zwany dalej Zamawiającym, a...... reprezentowany przez:...... wpis do Krajowego

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS.., reprezentowanym przez:

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS.., reprezentowanym przez: UMOWA Dnia.. r. w Grębocicach pomiędzy: 1/ Zakładem Gospodarki Komunalnej w Grębocicach ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice, NIP 5020000081, REGON 391048682 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA Nr /2014

PROJEKT UMOWA Nr /2014 PROJEKT UMOWA Nr /2014 zawarta w dniu...r. pomiędzy: Powiatem Rzeszowskim mającym siedzibę w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, reprezentowanym przez Starostę Rzeszowskiego i Wicestarostę Rzeszowskiego - zwanego

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat.

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 W dniu.. r. w Ustce, pomiędzy : Usteckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Ustce ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.6.15 Załącznik nr 1 do SIWZ

Numer sprawy: KZp.2730.6.15 Załącznik nr 1 do SIWZ Numer sprawy: KZp.2730.6.15 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/15 W dniu w Łomży po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr...

WZÓR. UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr... Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego z dnia 10 listopada 2015 r. WZÓR UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr... zawarta w dniu..2015 r. w Lublińcu, pomiędzy stronami: Gminą Lubliniec z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 2012. Załącznik nr 6 do SIWZ

Umowa Nr 2012. Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa Nr 202 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu w Nowej Suchej pomiędzy: Gmina Nowa Sucha - Usługi Komunalne w Nowej Suchej, z siedzibą: 96-53 Nowa Sucha, Nowa Sucha 50, reprezentowanym przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy

Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy Numer sprawy: ZP/PN-3/13 Załącznik nr 3 Strona 1 z 5 Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy Ja, niżej podpisany:..., będąc upoważniony do reprezentowania... z siedzibą w... przy ulicy... oświadczam, że:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr DOS.3600-./2013. Zawarta w dniu... 2013 roku w Koninie Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.,

Umowa Nr DOS.3600-./2013. Zawarta w dniu... 2013 roku w Koninie Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., PROJEKT UMOWY Umowa Nr DOS.3600-./2013 Zawarta w dniu... 2013 roku w Koninie Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Sulańska 13, 62-510 Konin, Tel. (63) 246-81-79; faks (63)

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

1. Do realizacji przedmiotowej usługi Wykonawca zapewni zespół konwojowy w składzie osobowym: a) inkasent, b) konwojent, c) kierowca.

1. Do realizacji przedmiotowej usługi Wykonawca zapewni zespół konwojowy w składzie osobowym: a) inkasent, b) konwojent, c) kierowca. Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawartej w dniu.. w Katowicach pomiędzy: Drugim Urzędem Skarbowym w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32b w imieniu którego działa: 1. zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B Załącznik nr 2 Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B zawarta w dniu.... r. w Międzyrzeczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA Nr. ... reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą Załącznik nr 3-do zadania I UMOWA Nr zawarta w dniu 2010 r. w wyniku przeprowadzonego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 08.06.2010 Dz.U. Nr 113 poz.759

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ zawarta w dniu.. r. w Olsztynie pomiędzy: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z siedzibą przy ul. Zamkowej 2, 10-074 Olsztyn NIP: 739-020-01-75, REGON:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Toruń, dnia 16.06.2015 r. SSM.DZP.200.44.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr ZT- I-241/97/2/12 PO-II-379/ZZP-2/64/12

WZÓR UMOWY Nr ZT- I-241/97/2/12 PO-II-379/ZZP-2/64/12 WZÓR UMOWY Nr ZT- I-241/97/2/12 PO-II-379/ZZP-2/64/12 zawarta w dniu.. maja 2012 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, 70-207 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot umowy. 2 Terminy. 3 Warunki dostawy

1 Przedmiot umowy. 2 Terminy. 3 Warunki dostawy Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR... Projekt Zawarta w dniu... w... pomiędzy:...regon...nip:..., reprezentowanym/ą przez: 1.... 2.... Zwanym/ą dalej Zamawiającym, a...regon...nip:......, reprezentowanym/ą

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11 (projekt) zawarta w Szczecinie w dniu..., pomiędzy Skarbem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt Zawarta w dniu...2014 r. w Szczecinku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i Aukcji Elektronicznej, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H UMOWA NR.. NA WYKONANIE USŁUGI KONSERWACJI SZAF DO PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI NIEJAWNYCH I DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Wzór Umowa Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. pomiędzy: ... reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym. reprezentowanym przez:

UMOWA - wzór. pomiędzy: ... reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym. reprezentowanym przez: UMOWA - wzór zawarta w dniu... 2015 r. we Włodawie z Wykonawcą w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR GE/ PRZEDMIOT UMOWY

WZÓR UMOWY NR GE/ PRZEDMIOT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY NR GE/ Spisana w dniu... pomiędzy Miastem Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:... zwanym dalej Zamawiającym a... zwanym dalej Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... - projekt -

U M O W A NR... - projekt - Załącznik nr 5 U M O W A NR... z dnia - projekt - zawarta pomiędzy Gminą Śmigiel z siedzibą w Śmiglu, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, REGON 411050557, NIP 698-172-24-62 reprezentowaną przez: Małgorzatę

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.11.2015. z dn.21.01.2015r. UMOWA - projekt

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.11.2015. z dn.21.01.2015r. UMOWA - projekt UMOWA - projekt Zawarta w dniu...2015r. pomiędzy Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, w imieniu którego działają: 1. Maciej Wasielewski Starosta Pleszewski ; 2. Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu...2014 r. w Warszawie. /projekt/

UMOWA NR.. zawarta w dniu...2014 r. w Warszawie. /projekt/ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu...2014 r. w Warszawie /projekt/ pomiędzy : Jednostką Wojskową 3964, ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa, NIP: 524-23-76-036, REGON: 017172392 tel. 22 6892338,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy: Załącznik nr 5 do siwz UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Domem Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Eugeniusza Romera 21-29

Bardziej szczegółowo

UMOWA C/438/14/BAD/B/325. zawarta w Warszawie. w dniu lipca 2014 r. pomiędzy:

UMOWA C/438/14/BAD/B/325. zawarta w Warszawie. w dniu lipca 2014 r. pomiędzy: UMOWA C/438/14/BAD/B/325 zawarta w Warszawie w dniu lipca 2014 r. pomiędzy: SKARBEM PAŃSTWA MINISTERSTWEM FINANSÓW, z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa reprezentowanym przez Pana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A Nr /2012 Zawarta w dniu..2012 roku w Murowie pomiędzy Gminą Murów z siedzibą 46-030 Murów ul. Dworcowa 2 reprezentowaną przez Wójta Gminy Andrzeja Puławskiego zwaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym przez: zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

rd/mm Strona 1 z 4 Umowa r. monitorowanie sygnału p.poż.

rd/mm Strona 1 z 4 Umowa r. monitorowanie sygnału p.poż. UMOWA O MONITOROWANIU SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU Nr DT/Z/ /14 Zawarta w dniu r. w Szczecinie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, 71-252 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./I-3/2015. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ------------------------------ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

UMOWA NR./I-3/2015. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ------------------------------ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA UMOWA NR./I-3/2015 Zawarta w dniu... 2015 roku w Gdańsku - Oliwie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1.

Bardziej szczegółowo

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r.

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI Nr... zawarta w dniu.. r. w Szczecinie pomiędzy: Rejonowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą przy ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin, NIP nr 852-080-37-03; Regon nr 810 060

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy - część I

Istotne postanowienia umowy - część I Projekt częściowo współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013 WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II zawarta w dniu 2013 r. w Łomiankach pomiędzy: Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy: Zespołem Szkół w Piaskach... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a... REGON.., NIP.

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy: Zespołem Szkół w Piaskach... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a... REGON.., NIP. UMOWA Załącznik nr 5 zawarta w dniu. pomiędzy: Zespołem Szkół w Piaskach... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:...... REGON.., NIP. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: UMOWA NR zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Bogumiłę

Bardziej szczegółowo