UMOWA nr /2011 zawarta dnia.2011r. w Olsztynie pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA nr /2011 zawarta dnia.2011r. w Olsztynie pomiędzy:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 UMOWA nr /2011 zawarta dnia.2011r. w Olsztynie pomiędzy: Zarządem Komunikacji Miejskiej w Olsztynie, ul. Gietkowska 9i, Olsztyn Nr identyfikacji podatkowej , REGON nr zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - mgr inż. Włodzimierza Popiołka, a. Nr identyfikacji podatkowej..zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:..... działającym na podstawie koncesji nr... wydanej przez... wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) o następującej treści: 1. Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie usługi, której przedmiotem jest: 1 1) ochrona i konwój gotówki pochodzącej z utargów z kas biletowych do banku wykonywana pojazdami specjalnymi lub przystosowanymi do przewozu wartości pieniężnych, 2) ochrona przedstawiciela Zamawiającego (kasjera) i konwój biletów ZKM z magazynu do kas biletowych i z kas biletowych do magazynu, 3) przyjmowanie pakietów z pieniędzmi i dostarczanie ich do banku przez osoby specjalnie do tego upoważnione pisemnie przez Wykonawcę, 4) ochrona następujących obiektów: a) Punkt Obsługi Klienta, Centrum, ul. Piłsudskiego b) Punkt Obsługi Klienta, Kortowo - pętla c) Punkt Obsługi Klienta, ul. Wilczyńskiego/Krasickiego d) Punkt Obsługi Klienta, Nagórki - pętla, ul. Barcza poprzez przyłączenie obiektów do systemu monitorowania i monitorowanie sygnałów pochodzących z systemów alarmowych zakwalifikowanych jako SA 2 zainstalowanych w obiektach, 5) ochrona fizyczna według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, w wymiarze nie większym niż 200 godzin w trakcie obowiązywania umowy. Cena jednej godziny ochrony fizycznej nie może przekroczyć połowy stawki za jeden konwój netto określonej w ofercie,

2 zgodnie z zapisami niniejszej umowy oraz Opisem przedmiotu zamówienia" określonym w załączniku nr 1 do Umowy, a Wykonawca zlecenie przyjmuje. 2. Zamawiający uprawniony jest do zmniejszenia lub zwiększenia wielkości zamówienia w całym okresie trwania umowy przy czym zmiana ta nie może przekroczyć 20% szacowanej wartości umowy brutto. 3. Zwiększenie zamówienia, o którym mowa w ust. 2 może nastąpić wyłącznie w przypadku dysponowania przez Zamawiającego zabezpieczonymi na ten cel środkami finansowymi Przez konwój rozumie się przewóz kasjerek zgodnie z grafikiem oraz przewóz gotówki w formie inkasa z poszczególnych Punktów Obsługi Klienta do Banku. 2. Przyjmowanie pakietów z wartościami pieniężnymi i dostarczenie ich do Banku dokonywane będzie przez osoby upoważnione pisemnie przez Zamawiającego, posiadające identyfikator firmowy i ważny dokument tożsamości (do wglądu). 3. Wykonawca zobowiązuje się do konwojowania transportu wartości pieniężnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, zwanego dalej rozporządzeniem" (Dz. U. Z 2010r., nr 166 poz. 1128) oraz ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r. (tj. Dz. U. z 2005r., nr 145 poz z późn. zm.). 4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa konwojowanej osobie oraz ochrony jej mienia przed kradzieżą, napadem, zniszczeniem i zaginięciem od momentu rozpoczęcia konwojowania do chwili dostarczenia w miejsce przeznaczenia, a w szczególności do towarzyszenia osobie ochranianej w drodze do samochodu i z samochodu do miejsca przeznaczenia: a) rozpoczęcie konwoju następuje po bezpośrednim oświadczeniu kasjera o jego gotowości do odbycia konwoju, b) pracownik ochrony zwraca uwagę na umiejscowienie przenoszonych wartości, c) w chwili dotarcia do samochodu chronione mienie zostaje zabezpieczone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 5. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia pracownik ochrony podejmuje niezwłocznie interwencję z zachowaniem przepisów Kodeksu Karnego. 6. Pracownicy ochrony wykonujący konwój wyposażeni są w broń palną ostrą, inne osobiste środki ochrony oraz łączność bezprzewodową. W ustalony wewnętrznie sposób informują dyżurnego Wykonawcy o rozpoczęciu i zakończeniu konwoju, a w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń natychmiast informują o tym osobę wyznaczoną z ramienia Wykonawcy. 7. Upoważniony pracownik Zamawiającego zobowiązany jest każdorazowo sprawdzić tożsamość i upoważnienie konwojenta.

3 8. Wykonawca odpowiedzialny jest za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie mienia kasjera i bezpiecznego pakietu obejmującego wartości pieniężne w wysokości zgodnej z wartością wskazaną przez upoważnionego pracownika Zamawiającego w bankowym dowodzie wpłaty lub zgodną z wartością potwierdzoną przez upoważnionego pracownika zamawiającego, odnośnie mienia konwojowanego kasjera, w czasie lub w związku z wykonywaniem usług będących przedmiotem umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy powstaje z chwilą pisemnego potwierdzenia przyjęcia konwoju typu inkaso i ustaje z chwilą przekazania nieuszkodzonego pakietu do trezora banku lub dostarczenia kasjera w miejsce przeznaczenia. 9. Wykonawca oświadcza, że w razie utraty, uszkodzenia lub zniszczenia bezpiecznego pakietu w czasie lub w związku z wykonywaniem usługi przez Wykonawcę dokona on zwrotu Zamawiającemu przedmiotowej kwoty w terminie 14 dni od dnia utraty, uszkodzenia czy zniszczenia pakietów lub biletów Monitorowanie obiektów realizowane będzie łączem radiowym poprzez podłączenie przez Wykonawcę i na jego koszt właściwych, zgodnych z pozwoleniem, urządzeń radiowych celem transmisji sygnałów alarmowych z chronionych obiektów do centrum monitorowania. 2. Nadajniki radiowe są własnością Wykonawcy. 3. Monitorowanie sygnałów alarmowych zainstalowanych w obiektach polegać będzie na przyjmowaniu przez Wykonawcę sygnałów alarmowych do centrum odbiorczego i przekazywaniu odpowiadających tym sygnałom informacji osobom wskazanym przez Zamawiającego oraz natychmiastowe wysłanie do obiektu grupy interwencyjnej. 4. Rodzaj informacji i sposób ich przekazywania Zamawiającemu ustalone zostaną w Kartach Informacyjnych (załącznik nr 7), których liczba odpowiada ilości monitorowanych obiektów. 5. Wykonawca, w zakresie monitorowania i ochrony obiektów zobowiązuje się do: 1) Monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego w obiektach polegającego na: a) przyjmowaniu sygnałów z lokalnego systemu alarmowego z każdego obiektu podlegającego ochronie, a będącego przedmiotem niniejszej umowy i przekazywaniu odpowiadającym tym sygnałom informacji wskazanym przez Zamawiającego osobom, b) Wykonawca zobowiązuje się do podejmowania interwencji przez uzbrojoną załogę na każdy sygnał alarmowy emitowany przez monitorowany lokalny system alarmowy oraz niezwłocznego przekazywania osobom wyznaczonym przez Zamawiającego informacji o spowodowanym alarmie. Interwencja zmierzać ma do udaremnienia powstawania szkody w mieniu Zamawiającego, c) monitorowaniu sygnałów oraz podejmowaniu interwencji przez cały czas trwania umowy,

4 d) monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego odbywa się w systemie całodobowym, e) interwencja zostanie podjęta w godz w czasie max. do 5 minut, a czas podjęcia interwencji w godz może ulec przedłużeniu do max. 10 minut, przy uwzględnieniu warunków atmosferycznych i przepisów o ruchu drogowym, f) rejestrowaniu uzgodnionych sygnałów przyjętych z lokalnego systemu alarmowego, g) rejestrowaniu wszelkich informacji przekazanych osobom wymienionym w Karcie Informacyjnej, o której mowa w 3 ust. 4, 2) niezwłocznego zawiadamiania Policji o spowodowanym alarmie, 3) przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego do obsługi systemów alarmowych, co zostanie stwierdzone na piśmie oraz podpisem przeszkolonej osoby, 4) przerwania przestępczej działalności, podjęcia czynności w rejonie obiektu w celu ujęcia sprawców, zabezpieczenie obiektu bez wchodzenia na jego teren do czasu przybycia Policji lub przedstawiciela Zamawiającego. Zabezpieczenie trwa jednak nie dłużej niż 1 godz. Po tym czasie zabezpieczenie obiektu jest płatne Wykonawcy w/g aktualnych stawek, za każdą rozpoczętą godzinę. 5) utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń i instalacji systemu alarmowego, w szczególności konserwacji urządzeń transmisyjnych systemu alarmowego oraz bieżącej kontroli sprawności systemu, nie rzadziej niż raz na kwartał. Konserwacja musi być potwierdzona protokołem podpisanym przez Zamawiającego. 6) zgłoszenia Zamawiającemu o jakimkolwiek zakłóceniu funkcjonowania systemu monitorowania, a w szczególności, gdy takie zakłócenie uniemożliwia prawidłowy odbiór sygnału z chronionych obiektów. 7) w przypadku uszkodzenia systemów alarmowych, na czas wykonania naprawy, do zabezpieczenia obiektów w inny sposób-poprzez ochronę fizyczną, wg. stawki określonej w umowie. 8) przechowywania wydruków ze stacji monitorującej przez okres trwania umowy i umożliwienia do nich wglądu na każde żądanie Zamawiającego Usługa konwoju będzie wykonana przy użyciu pojazdu mechanicznego Wykonawcy spełniającego warunki techniczne określone w rozporządzeniu". 2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wykazu wszystkich samochodów (marka samochodu i numer rejestracyjny), które będą służyły do wykonania usługi konwoju. Wykaz pojazdów stanowi załącznik nr 4 do Umowy. 3. Ochrona konwoju składać się będzie przynajmniej z 2 konwojentów, posiadających co najmniej licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia, wyposażonych w broń palną bojową, środki ochrony osobistej oraz środki łączności.

5 4. Ochrona fizyczna odbywać się będzie za pośrednictwem pracowników posiadających co najmniej licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia, wyposażonych w środki ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Wykonawca zobowiązuje się wyposażyć konwojentów i pracowników wykonujących ochronę fizyczną w jednolite umundurowanie oraz identyfikatory oznakowane symbolem Wykonawcy. 6. Wykonawca kierować będzie do wykonania usługi konwoju pracowników (konwojentów), których listę przedstawi Zamawiającemu. Wykaz konwojentów upoważnionych do konwojowania wartości pieniężnych wraz z kopiami licencji stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 7. Wykaz pracowników upoważnionych do wykonywania usługi ochrony fizycznej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej 3 dni przed terminem planowanego zapotrzebowania na tą usługę. 8. Usługa konwoju zostaje zakończona w momencie przekazania wartości pieniężnych do banku: PEKAO S.A. I Odział Olsztyn, ul. 1 Maja 10, Olsztyn lub z chwilą bezpiecznego odstawienia kasjera zamawiającego z magazynu do kas biletowych i z kas biletowych do magazynu. 9. Wykonawca informuje na bieżąco, w sposób telefoniczny, Zamawiającego o zakłóceniach w przebiegu konwoju i ochrony fizycznej. 10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi konwoju z należytą starannością, z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu". 11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną i cywilną za wykonywaną usługę konwoju oraz za szkody wynikłe na skutek zaniedbań ze swojej strony Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zmian personalnych konwojentów na wniosek Zamawiającego, po uprzedniej konsultacji. 2. W przypadku wystąpienia konieczności zatrudnienia przy realizacji umowy osób innych, niż wymienione w wykazie pracowników Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zaktualizować wykaz oraz dostarczyć kopie licencji tych osób, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia. 3. W przypadku zmian samochodów, które zostały wymienione w wykazie pojazdów stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zaktualizować wykaz oraz dostarczyć zaktualizowany wykaz Zamawiającemu, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia Wykonawca oświadcza, że posiada stosowną do zakresu usług, objętych niniejszą umową, polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (deliktową i kontraktową), na kwotę...zł, ważną przez cały okres obowiązywania umowy, której kopia stanowi załącznik nr 5 do Umowy.

6 2. W przypadku zaistnienia zdarzeń objętych polisą określoną w ust. 1 Zamawiający umożliwi przedstawicielowi firmy ubezpieczeniowej wykonanie niezbędnych czynności mających na celu wyjaśnienie przyczyn powstania szkody. 3. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za transportowane wartości pieniężne, w ramach istniejącego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na podstawie stwierdzenia zaistniałej szkody przez Zamawiającego Za czynności wykonane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiający zapłaci należność według następującej stawki: a) za jeden konwój...zł netto plus...% VAT, co daje kwotę brutto...zł słownie (...) b) za 1h ochrony fizycznej...zł netto plus...% VAT, co daje kwotę brutto...zł słownie (...) c) miesięczne wynagrodzenie z tytułu monitorowania jednego obiektu. netto plus...% VAT, co daje kwotę brutto...zł słownie (...) 2. Szacunkowa wartość całej umowy wynosi netto...zł, słownie (...) plus...%vat, co daje kwotę brutto...zł, słownie (...). 3. Stawki określone w ust. 1 zawierają wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy i nie ulegną zmianie do końca trwania umowy. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa ust. 1 lit. c) obejmuje również przyjazd grup interwencyjnych i konserwację urządzeń. 5. W przypadku ochrony fizycznej wykonywanej podczas oczekiwania na przyjazd osoby upoważnionej do odwoływania alarmów ze strony Zamawiającego pierwsza godzina przebywania ochrony na obiekcie wliczona jest w koszt abonamentu, natomiast za każdą następną rozpoczętą godzinę Zamawiający zapłaci Wykonawcy wg. stawki na podstawie ust. 1 lit. b). 6. W przypadku osiągnięcia wysokości środków, o których mowa w ust. 2, przed datą określoną w 10, umowa ulega rozwiązaniu. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą złożenia jednostronnego oświadczenia przez Zamawiającego, że kwota określona w ust. 2 została wyczerpana. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu rozwiązania umowy w taki sposób. 7. Umowa może być realizowana do wysokości posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych zaplanowanych na jej realizację w danym roku budżetowym. 8. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należność za usługi przelewem na rachunek bankowy nr... w terminie 21 dni od dnia dostarczenia faktury wystawionej raz w miesiącu po wykonaniu usług, o których mowa w 1 ust. 1. Ilość konwojów, za które Wykonawca wystawi fakturę będzie wynikała z miesięcznego grafiku konwojów. Ilość godzin wykonanej ochrony fizycznej będzie wynikała z zapotrzebowania złożonego przez osobę upoważnioną z ramienia Zamawiającego (pisemnie, faksem, telefonicznie), z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w 7

7 ust. 5. Ilość wykazanych konwojów i godzin ochrony fizycznej musi zostać potwierdzona przez Zamawiającego W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 1) niepobrania wartości pieniężnych z jednego ze zgłoszonych na dany dzień przez Zamawiającego punktów sprzedaży biletów, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za dany miesiąc, za każde zdarzenie za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 2) w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto za dany miesiąc za każde 30 minut opóźnienia w realizacji usługi, 3) w wysokości 100,00 zł brutto za każde stwierdzone uchybienie w wykonaniu obowiązków określonych w 3 ust 5. i obniży o tę kwotę miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu monitoringu. 4) w wysokości 20% ustalonego umownego wynagrodzenia brutto w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury Wykonawcy, lub dochodzenia ich na zasadach ogólnych. 3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w przypadku nieuzasadnionych i nieodwołanych fałszywych alarmów (w czasie 60 sek. od chwili wywołania podając swój indywidualny kod identyfikacyjny lub hasło odwołania) spowodowanych z winy Zamawiającego, pierwsze dwa przyjazdy grup interwencyjnych są bezpłatne, w ramach miesięcznego wynagrodzenia z tytułu monitoringu, natomiast każdy następny przyjazd jest płatny przez Zamawiającego w wysokości 60 zł brutto, (słownie: sześćdziesiąt 00/100 zł) w miesięcznym okresie rozliczeniowym. 9 W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Zamawiającego Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych od wartości wynagrodzenia za dany miesiąc, od dnia następnego po terminie płatności. 10 Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od dnia roku do dnia roku Umowa może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z 30-dniowym terminem wypowiedzenia w przypadku naliczenia w jednym miesiącu dwóch kar umownych o których mowa w 8 ust. 1, oświadczenia należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia naliczenia drugiej kary.

8 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 4. Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 1) zostanie ogłoszona likwidacja, rozwiązanie bądź przekształcenie Wykonawcy, 2) zostanie zajęty majątek Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym, 3) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 4) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez podania uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje jej pomimo wezwania dokonanego przez Zamawiającego na piśmie. 5. Odstąpienie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci... na kwotę... PLN (słownie złotych:... ). 2. Zamawiający będzie upoważniony do pobrania części lub całości kwoty zabezpieczenia, w każdym przypadku gdy: 1) Umowa zostanie rozwiązana z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2) Wykonawca zerwie umowę, 3) Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji przedmiotu umowy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 2. Ponadto przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w następującym zakresie: 1) wynagrodzenia określonego w 7 w przypadku: a) urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany stawek podatku VAT, b) zmniejszenia lub zwiększenia wielkości zamówienia w całym okresie trwania umowy przy czym zmiana ta nie może przekroczyć 20% szacowanej wartości umowy brutto. 2) wprowadzenia nowych uregulowań prawnych dotyczących ochrony wartości pieniężnych, 3) zmiany sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnętrznych uwarunkowań podmiotów wymienionych w preambule umowy. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony. Zmiany nie

9 mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Osoby upoważnione ze Strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą: (imię, nazwisko, stanowisko, nr tel., 2. Osoby upoważnione ze Strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym: (imię, nazwisko, stanowisko, nr tel., 15 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 16 Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego Integralną część umowy stanowią : - załącznik nr 1 do Umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia. - załącznik nr 2 do Umowy - Formularz ofertowy. - załącznik nr 3 do Umowy - Wykaz pracowników Wykonawcy upoważnionych do konwojowania wartości pieniężnych wraz z kopiami licencji w/w pracowników. - załącznik nr 4 do Umowy -Wykaz pojazdów (marka samochodu + numer rejestracyjny), które będą służyły do wykonana zadania. - załącznik nr 5 do Umowy - Kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. - załącznik nr 6 do Umowy - Kopia koncesji. - załącznik nr 7 do Umowy- Karta Informacyjna. 2. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla Wykonawcy, 1 egzemplarzu dla Zamawiającego. Zamawiający Wykonawcy

WZÓR U M O W Y. zawarta w dniu... pomiędzy : Przedmiot zamówienia

WZÓR U M O W Y. zawarta w dniu... pomiędzy : Przedmiot zamówienia WZÓR U M O W Y zawarta w dniu... pomiędzy : Załącznik nr 2 do SIWZ A GENCJA ROZW OJU MI A STA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lema 7, 31-571 Kraków reprezentowaną przez : Prezesa Zarządu : Zbigniewa Rapciaka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

usługę stałej i doraźnej ochrony fizycznej obiektów Inspektoratu SKW w Gdyni

usługę stałej i doraźnej ochrony fizycznej obiektów Inspektoratu SKW w Gdyni ZATWIERDZAM (data, podpis) ZAMAWIAJĄCY: Inspektorat Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Gdyni ul. Korzeniowskiego 8/10 81-301 Gdynia tel. (58) 626 32 79; fax (58) 626 30 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy:

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS Załącznik nr 5a do SIWZ Część 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: - P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ zawarta w dniu 2015 r. w pomiędzy: z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: a z siedzibą w, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

Usługi ochrony osób i mienia CPV 79.70.00.00-4; 79.71.10.00-1. oraz obsługi szatni CPV 98.30.00.00-6

Usługi ochrony osób i mienia CPV 79.70.00.00-4; 79.71.10.00-1. oraz obsługi szatni CPV 98.30.00.00-6 SIWZ Sygn. ZP/01/PN/2013 Zgierz, dnia 04/11/2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Usługi ochrony osób i mienia CPV 79.70.00.00-4; 79.71.10.00-1 oraz obsługi szatni CPV 98.30.00.00-6 - 1 - SIWZ

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie bieżącej usługi przeprowadzki obejmującej

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową)

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) zawarta w Warszawie w dniu... roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

NIP: 836-13-28-631 REGON: 750051181 a.., zarejestrowaną w Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318129. Wysokość Kapitału Zakładowego..

NIP: 836-13-28-631 REGON: 750051181 a.., zarejestrowaną w Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318129. Wysokość Kapitału Zakładowego.. Nr sprawy: 38/2014/VI Wzór UMOWY Nr. zawartej w dniu. r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skierniewicach ul. Przemysłowa 2, 96-100 Skierniewice,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają:

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają: Wzór Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu...we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają:

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają: Wzór Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu...we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Zał. Nr 2 do SIWZ Wzór umowy W dniu... pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Myślenicach, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach - Pana mgr inż.

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo