UMOWA nr /2011 zawarta dnia.2011r. w Olsztynie pomiędzy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA nr /2011 zawarta dnia.2011r. w Olsztynie pomiędzy:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 UMOWA nr /2011 zawarta dnia.2011r. w Olsztynie pomiędzy: Zarządem Komunikacji Miejskiej w Olsztynie, ul. Gietkowska 9i, Olsztyn Nr identyfikacji podatkowej , REGON nr zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - mgr inż. Włodzimierza Popiołka, a. Nr identyfikacji podatkowej..zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:..... działającym na podstawie koncesji nr... wydanej przez... wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) o następującej treści: 1. Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie usługi, której przedmiotem jest: 1 1) ochrona i konwój gotówki pochodzącej z utargów z kas biletowych do banku wykonywana pojazdami specjalnymi lub przystosowanymi do przewozu wartości pieniężnych, 2) ochrona przedstawiciela Zamawiającego (kasjera) i konwój biletów ZKM z magazynu do kas biletowych i z kas biletowych do magazynu, 3) przyjmowanie pakietów z pieniędzmi i dostarczanie ich do banku przez osoby specjalnie do tego upoważnione pisemnie przez Wykonawcę, 4) ochrona następujących obiektów: a) Punkt Obsługi Klienta, Centrum, ul. Piłsudskiego b) Punkt Obsługi Klienta, Kortowo - pętla c) Punkt Obsługi Klienta, ul. Wilczyńskiego/Krasickiego d) Punkt Obsługi Klienta, Nagórki - pętla, ul. Barcza poprzez przyłączenie obiektów do systemu monitorowania i monitorowanie sygnałów pochodzących z systemów alarmowych zakwalifikowanych jako SA 2 zainstalowanych w obiektach, 5) ochrona fizyczna według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, w wymiarze nie większym niż 200 godzin w trakcie obowiązywania umowy. Cena jednej godziny ochrony fizycznej nie może przekroczyć połowy stawki za jeden konwój netto określonej w ofercie,

2 zgodnie z zapisami niniejszej umowy oraz Opisem przedmiotu zamówienia" określonym w załączniku nr 1 do Umowy, a Wykonawca zlecenie przyjmuje. 2. Zamawiający uprawniony jest do zmniejszenia lub zwiększenia wielkości zamówienia w całym okresie trwania umowy przy czym zmiana ta nie może przekroczyć 20% szacowanej wartości umowy brutto. 3. Zwiększenie zamówienia, o którym mowa w ust. 2 może nastąpić wyłącznie w przypadku dysponowania przez Zamawiającego zabezpieczonymi na ten cel środkami finansowymi Przez konwój rozumie się przewóz kasjerek zgodnie z grafikiem oraz przewóz gotówki w formie inkasa z poszczególnych Punktów Obsługi Klienta do Banku. 2. Przyjmowanie pakietów z wartościami pieniężnymi i dostarczenie ich do Banku dokonywane będzie przez osoby upoważnione pisemnie przez Zamawiającego, posiadające identyfikator firmowy i ważny dokument tożsamości (do wglądu). 3. Wykonawca zobowiązuje się do konwojowania transportu wartości pieniężnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, zwanego dalej rozporządzeniem" (Dz. U. Z 2010r., nr 166 poz. 1128) oraz ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r. (tj. Dz. U. z 2005r., nr 145 poz z późn. zm.). 4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa konwojowanej osobie oraz ochrony jej mienia przed kradzieżą, napadem, zniszczeniem i zaginięciem od momentu rozpoczęcia konwojowania do chwili dostarczenia w miejsce przeznaczenia, a w szczególności do towarzyszenia osobie ochranianej w drodze do samochodu i z samochodu do miejsca przeznaczenia: a) rozpoczęcie konwoju następuje po bezpośrednim oświadczeniu kasjera o jego gotowości do odbycia konwoju, b) pracownik ochrony zwraca uwagę na umiejscowienie przenoszonych wartości, c) w chwili dotarcia do samochodu chronione mienie zostaje zabezpieczone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 5. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia pracownik ochrony podejmuje niezwłocznie interwencję z zachowaniem przepisów Kodeksu Karnego. 6. Pracownicy ochrony wykonujący konwój wyposażeni są w broń palną ostrą, inne osobiste środki ochrony oraz łączność bezprzewodową. W ustalony wewnętrznie sposób informują dyżurnego Wykonawcy o rozpoczęciu i zakończeniu konwoju, a w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń natychmiast informują o tym osobę wyznaczoną z ramienia Wykonawcy. 7. Upoważniony pracownik Zamawiającego zobowiązany jest każdorazowo sprawdzić tożsamość i upoważnienie konwojenta.

3 8. Wykonawca odpowiedzialny jest za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie mienia kasjera i bezpiecznego pakietu obejmującego wartości pieniężne w wysokości zgodnej z wartością wskazaną przez upoważnionego pracownika Zamawiającego w bankowym dowodzie wpłaty lub zgodną z wartością potwierdzoną przez upoważnionego pracownika zamawiającego, odnośnie mienia konwojowanego kasjera, w czasie lub w związku z wykonywaniem usług będących przedmiotem umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy powstaje z chwilą pisemnego potwierdzenia przyjęcia konwoju typu inkaso i ustaje z chwilą przekazania nieuszkodzonego pakietu do trezora banku lub dostarczenia kasjera w miejsce przeznaczenia. 9. Wykonawca oświadcza, że w razie utraty, uszkodzenia lub zniszczenia bezpiecznego pakietu w czasie lub w związku z wykonywaniem usługi przez Wykonawcę dokona on zwrotu Zamawiającemu przedmiotowej kwoty w terminie 14 dni od dnia utraty, uszkodzenia czy zniszczenia pakietów lub biletów Monitorowanie obiektów realizowane będzie łączem radiowym poprzez podłączenie przez Wykonawcę i na jego koszt właściwych, zgodnych z pozwoleniem, urządzeń radiowych celem transmisji sygnałów alarmowych z chronionych obiektów do centrum monitorowania. 2. Nadajniki radiowe są własnością Wykonawcy. 3. Monitorowanie sygnałów alarmowych zainstalowanych w obiektach polegać będzie na przyjmowaniu przez Wykonawcę sygnałów alarmowych do centrum odbiorczego i przekazywaniu odpowiadających tym sygnałom informacji osobom wskazanym przez Zamawiającego oraz natychmiastowe wysłanie do obiektu grupy interwencyjnej. 4. Rodzaj informacji i sposób ich przekazywania Zamawiającemu ustalone zostaną w Kartach Informacyjnych (załącznik nr 7), których liczba odpowiada ilości monitorowanych obiektów. 5. Wykonawca, w zakresie monitorowania i ochrony obiektów zobowiązuje się do: 1) Monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego w obiektach polegającego na: a) przyjmowaniu sygnałów z lokalnego systemu alarmowego z każdego obiektu podlegającego ochronie, a będącego przedmiotem niniejszej umowy i przekazywaniu odpowiadającym tym sygnałom informacji wskazanym przez Zamawiającego osobom, b) Wykonawca zobowiązuje się do podejmowania interwencji przez uzbrojoną załogę na każdy sygnał alarmowy emitowany przez monitorowany lokalny system alarmowy oraz niezwłocznego przekazywania osobom wyznaczonym przez Zamawiającego informacji o spowodowanym alarmie. Interwencja zmierzać ma do udaremnienia powstawania szkody w mieniu Zamawiającego, c) monitorowaniu sygnałów oraz podejmowaniu interwencji przez cały czas trwania umowy,

4 d) monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego odbywa się w systemie całodobowym, e) interwencja zostanie podjęta w godz w czasie max. do 5 minut, a czas podjęcia interwencji w godz może ulec przedłużeniu do max. 10 minut, przy uwzględnieniu warunków atmosferycznych i przepisów o ruchu drogowym, f) rejestrowaniu uzgodnionych sygnałów przyjętych z lokalnego systemu alarmowego, g) rejestrowaniu wszelkich informacji przekazanych osobom wymienionym w Karcie Informacyjnej, o której mowa w 3 ust. 4, 2) niezwłocznego zawiadamiania Policji o spowodowanym alarmie, 3) przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego do obsługi systemów alarmowych, co zostanie stwierdzone na piśmie oraz podpisem przeszkolonej osoby, 4) przerwania przestępczej działalności, podjęcia czynności w rejonie obiektu w celu ujęcia sprawców, zabezpieczenie obiektu bez wchodzenia na jego teren do czasu przybycia Policji lub przedstawiciela Zamawiającego. Zabezpieczenie trwa jednak nie dłużej niż 1 godz. Po tym czasie zabezpieczenie obiektu jest płatne Wykonawcy w/g aktualnych stawek, za każdą rozpoczętą godzinę. 5) utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń i instalacji systemu alarmowego, w szczególności konserwacji urządzeń transmisyjnych systemu alarmowego oraz bieżącej kontroli sprawności systemu, nie rzadziej niż raz na kwartał. Konserwacja musi być potwierdzona protokołem podpisanym przez Zamawiającego. 6) zgłoszenia Zamawiającemu o jakimkolwiek zakłóceniu funkcjonowania systemu monitorowania, a w szczególności, gdy takie zakłócenie uniemożliwia prawidłowy odbiór sygnału z chronionych obiektów. 7) w przypadku uszkodzenia systemów alarmowych, na czas wykonania naprawy, do zabezpieczenia obiektów w inny sposób-poprzez ochronę fizyczną, wg. stawki określonej w umowie. 8) przechowywania wydruków ze stacji monitorującej przez okres trwania umowy i umożliwienia do nich wglądu na każde żądanie Zamawiającego Usługa konwoju będzie wykonana przy użyciu pojazdu mechanicznego Wykonawcy spełniającego warunki techniczne określone w rozporządzeniu". 2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wykazu wszystkich samochodów (marka samochodu i numer rejestracyjny), które będą służyły do wykonania usługi konwoju. Wykaz pojazdów stanowi załącznik nr 4 do Umowy. 3. Ochrona konwoju składać się będzie przynajmniej z 2 konwojentów, posiadających co najmniej licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia, wyposażonych w broń palną bojową, środki ochrony osobistej oraz środki łączności.

5 4. Ochrona fizyczna odbywać się będzie za pośrednictwem pracowników posiadających co najmniej licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia, wyposażonych w środki ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Wykonawca zobowiązuje się wyposażyć konwojentów i pracowników wykonujących ochronę fizyczną w jednolite umundurowanie oraz identyfikatory oznakowane symbolem Wykonawcy. 6. Wykonawca kierować będzie do wykonania usługi konwoju pracowników (konwojentów), których listę przedstawi Zamawiającemu. Wykaz konwojentów upoważnionych do konwojowania wartości pieniężnych wraz z kopiami licencji stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 7. Wykaz pracowników upoważnionych do wykonywania usługi ochrony fizycznej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej 3 dni przed terminem planowanego zapotrzebowania na tą usługę. 8. Usługa konwoju zostaje zakończona w momencie przekazania wartości pieniężnych do banku: PEKAO S.A. I Odział Olsztyn, ul. 1 Maja 10, Olsztyn lub z chwilą bezpiecznego odstawienia kasjera zamawiającego z magazynu do kas biletowych i z kas biletowych do magazynu. 9. Wykonawca informuje na bieżąco, w sposób telefoniczny, Zamawiającego o zakłóceniach w przebiegu konwoju i ochrony fizycznej. 10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi konwoju z należytą starannością, z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu". 11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną i cywilną za wykonywaną usługę konwoju oraz za szkody wynikłe na skutek zaniedbań ze swojej strony Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zmian personalnych konwojentów na wniosek Zamawiającego, po uprzedniej konsultacji. 2. W przypadku wystąpienia konieczności zatrudnienia przy realizacji umowy osób innych, niż wymienione w wykazie pracowników Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zaktualizować wykaz oraz dostarczyć kopie licencji tych osób, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia. 3. W przypadku zmian samochodów, które zostały wymienione w wykazie pojazdów stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zaktualizować wykaz oraz dostarczyć zaktualizowany wykaz Zamawiającemu, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia Wykonawca oświadcza, że posiada stosowną do zakresu usług, objętych niniejszą umową, polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (deliktową i kontraktową), na kwotę...zł, ważną przez cały okres obowiązywania umowy, której kopia stanowi załącznik nr 5 do Umowy.

6 2. W przypadku zaistnienia zdarzeń objętych polisą określoną w ust. 1 Zamawiający umożliwi przedstawicielowi firmy ubezpieczeniowej wykonanie niezbędnych czynności mających na celu wyjaśnienie przyczyn powstania szkody. 3. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za transportowane wartości pieniężne, w ramach istniejącego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na podstawie stwierdzenia zaistniałej szkody przez Zamawiającego Za czynności wykonane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiający zapłaci należność według następującej stawki: a) za jeden konwój...zł netto plus...% VAT, co daje kwotę brutto...zł słownie (...) b) za 1h ochrony fizycznej...zł netto plus...% VAT, co daje kwotę brutto...zł słownie (...) c) miesięczne wynagrodzenie z tytułu monitorowania jednego obiektu. netto plus...% VAT, co daje kwotę brutto...zł słownie (...) 2. Szacunkowa wartość całej umowy wynosi netto...zł, słownie (...) plus...%vat, co daje kwotę brutto...zł, słownie (...). 3. Stawki określone w ust. 1 zawierają wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy i nie ulegną zmianie do końca trwania umowy. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa ust. 1 lit. c) obejmuje również przyjazd grup interwencyjnych i konserwację urządzeń. 5. W przypadku ochrony fizycznej wykonywanej podczas oczekiwania na przyjazd osoby upoważnionej do odwoływania alarmów ze strony Zamawiającego pierwsza godzina przebywania ochrony na obiekcie wliczona jest w koszt abonamentu, natomiast za każdą następną rozpoczętą godzinę Zamawiający zapłaci Wykonawcy wg. stawki na podstawie ust. 1 lit. b). 6. W przypadku osiągnięcia wysokości środków, o których mowa w ust. 2, przed datą określoną w 10, umowa ulega rozwiązaniu. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą złożenia jednostronnego oświadczenia przez Zamawiającego, że kwota określona w ust. 2 została wyczerpana. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu rozwiązania umowy w taki sposób. 7. Umowa może być realizowana do wysokości posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych zaplanowanych na jej realizację w danym roku budżetowym. 8. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należność za usługi przelewem na rachunek bankowy nr... w terminie 21 dni od dnia dostarczenia faktury wystawionej raz w miesiącu po wykonaniu usług, o których mowa w 1 ust. 1. Ilość konwojów, za które Wykonawca wystawi fakturę będzie wynikała z miesięcznego grafiku konwojów. Ilość godzin wykonanej ochrony fizycznej będzie wynikała z zapotrzebowania złożonego przez osobę upoważnioną z ramienia Zamawiającego (pisemnie, faksem, telefonicznie), z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w 7

7 ust. 5. Ilość wykazanych konwojów i godzin ochrony fizycznej musi zostać potwierdzona przez Zamawiającego W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 1) niepobrania wartości pieniężnych z jednego ze zgłoszonych na dany dzień przez Zamawiającego punktów sprzedaży biletów, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za dany miesiąc, za każde zdarzenie za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 2) w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto za dany miesiąc za każde 30 minut opóźnienia w realizacji usługi, 3) w wysokości 100,00 zł brutto za każde stwierdzone uchybienie w wykonaniu obowiązków określonych w 3 ust 5. i obniży o tę kwotę miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu monitoringu. 4) w wysokości 20% ustalonego umownego wynagrodzenia brutto w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury Wykonawcy, lub dochodzenia ich na zasadach ogólnych. 3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w przypadku nieuzasadnionych i nieodwołanych fałszywych alarmów (w czasie 60 sek. od chwili wywołania podając swój indywidualny kod identyfikacyjny lub hasło odwołania) spowodowanych z winy Zamawiającego, pierwsze dwa przyjazdy grup interwencyjnych są bezpłatne, w ramach miesięcznego wynagrodzenia z tytułu monitoringu, natomiast każdy następny przyjazd jest płatny przez Zamawiającego w wysokości 60 zł brutto, (słownie: sześćdziesiąt 00/100 zł) w miesięcznym okresie rozliczeniowym. 9 W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Zamawiającego Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych od wartości wynagrodzenia za dany miesiąc, od dnia następnego po terminie płatności. 10 Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od dnia roku do dnia roku Umowa może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z 30-dniowym terminem wypowiedzenia w przypadku naliczenia w jednym miesiącu dwóch kar umownych o których mowa w 8 ust. 1, oświadczenia należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia naliczenia drugiej kary.

8 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 4. Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 1) zostanie ogłoszona likwidacja, rozwiązanie bądź przekształcenie Wykonawcy, 2) zostanie zajęty majątek Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym, 3) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 4) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez podania uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje jej pomimo wezwania dokonanego przez Zamawiającego na piśmie. 5. Odstąpienie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci... na kwotę... PLN (słownie złotych:... ). 2. Zamawiający będzie upoważniony do pobrania części lub całości kwoty zabezpieczenia, w każdym przypadku gdy: 1) Umowa zostanie rozwiązana z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2) Wykonawca zerwie umowę, 3) Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji przedmiotu umowy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 2. Ponadto przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w następującym zakresie: 1) wynagrodzenia określonego w 7 w przypadku: a) urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany stawek podatku VAT, b) zmniejszenia lub zwiększenia wielkości zamówienia w całym okresie trwania umowy przy czym zmiana ta nie może przekroczyć 20% szacowanej wartości umowy brutto. 2) wprowadzenia nowych uregulowań prawnych dotyczących ochrony wartości pieniężnych, 3) zmiany sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnętrznych uwarunkowań podmiotów wymienionych w preambule umowy. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony. Zmiany nie

9 mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Osoby upoważnione ze Strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą: (imię, nazwisko, stanowisko, nr tel., 2. Osoby upoważnione ze Strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym: (imię, nazwisko, stanowisko, nr tel., 15 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 16 Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego Integralną część umowy stanowią : - załącznik nr 1 do Umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia. - załącznik nr 2 do Umowy - Formularz ofertowy. - załącznik nr 3 do Umowy - Wykaz pracowników Wykonawcy upoważnionych do konwojowania wartości pieniężnych wraz z kopiami licencji w/w pracowników. - załącznik nr 4 do Umowy -Wykaz pojazdów (marka samochodu + numer rejestracyjny), które będą służyły do wykonana zadania. - załącznik nr 5 do Umowy - Kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. - załącznik nr 6 do Umowy - Kopia koncesji. - załącznik nr 7 do Umowy- Karta Informacyjna. 2. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla Wykonawcy, 1 egzemplarzu dla Zamawiającego. Zamawiający Wykonawcy

UMOWA nr.. zawarta dnia r. w Olsztynie pomiędzy:

UMOWA nr.. zawarta dnia r. w Olsztynie pomiędzy: UMOWA nr.. zawarta dnia..2012 r. w Olsztynie pomiędzy: Zarządem Komunikacji Miejskiej w Olsztynie, jednostką budżetową Gminy Olsztyn, realizującą zadania statutowe ustanowione Uchwałą Nr XVII/267/11 Rady

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 UMOWA - PROJEKT

Załącznik nr 5 UMOWA - PROJEKT Załącznik nr 5 UMOWA - PROJEKT zawarta w Tarnowie w dniu... z w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r.

Bardziej szczegółowo

Umowa ZTM.NZ /12 zawarta w Poznaniu w dniu.. roku w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr ZTM.NZ

Umowa ZTM.NZ /12 zawarta w Poznaniu w dniu.. roku w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr ZTM.NZ Umowa ZTM.NZ.3420- /12 zawarta w Poznaniu w dniu.. roku w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr ZTM.NZ.3410-../12 pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Zarząd Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 3 UMOWA na świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: WZÓR UMOWY Umowa nr... Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (11-500) przy ulicy Moniuszki 22, posiadającym numery:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór)

ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór) ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór) Zawarta w dniu. w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, kod poczt. 55-100, przy ul. Prusickiej 53-55, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy :

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : UMOWA NR (wzór) zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : Nadleśnictwo Wyszków 07-200 Wyszków Leśników 27 reprezentowanym przez: Załącznik Nr 9 do SIWZ.. zwanym dalej Zamawiającym, a z siedzibą

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór)

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) Załącznik nr 6 Zawarta w dniu.2015r. w Bydgoszczy pomiędzy: Muzeum Wojsk Lądowych, NIP: 554-272-84-85, REGON: 340274642, ul. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia Załącznik Nr 6 PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia W dniu...pomiędzy: Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy ul. Oławska 14 50-313 Wrocław reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - dr n.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr ZEF 4464/./2012

U M O W A Nr ZEF 4464/./2012 - W ZÓR - Załącznik Nr 7 do SIWZ U M O W A Nr ZEF 4464/./2012 W dniu.. 2012 roku w Niemodlinie pomiędzy Gminą Niemodlin, 49 100 Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 posiadającą nr NIP 991-03-16-271,

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr ZEF 4464/./2012

U M O W A Nr ZEF 4464/./2012 - W ZÓR - Załącznik Nr 7 do SIWZ U M O W A Nr ZEF 4464/./2012 zawarta dnia.. 2012 roku w Niemodlinie pomiędzy Gminą Niemodlin, 49 100 Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 reprezentowaną przez Pana

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta dnia... r. pomiędzy:

Umowa nr... zawarta dnia... r. pomiędzy: zawarta dnia... r. pomiędzy: Umowa nr... WZÓR Teatrem Muzycznym Capitol, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa o monitoringu nr

Umowa o monitoringu nr Umowa o monitoringu nr zawarta w dniu. pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. a..., reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą lub stroną,

Projekt umowy. a..., reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą lub stroną, Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Nr... na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zawarta w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą UMOWA NR Zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław reprezentowanym przez :... zwanym w dalszym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych Znak sprawy DKw 220/14/11 Załącznik nr 7 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych W dniu... r. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym w Sieradzu, ul. Orzechowa 5 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od..

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od.. Umowa Nr ZP Zawarta w dniu. pomiędzy: Załącznik Nr 2 do SIWZ Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą we Wschowie przy ulicy Klasztornej 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : Dyrektora Ośrodka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. Przedmiot umowy

PROJEKT UMOWY. Przedmiot umowy UMOWA NR... Zawarta w dniu...w GDYNI, pomiędzy JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 4026 (NIP 958-160-47-72, Regon 220713764), z siedzibą w GDYNI, przy ul. RONDO BITWY POD OLIWĄ 1, kod pocztowy 81-103, zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2016. NIP:., REGON reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

UMOWA NR /2016. NIP:., REGON reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Załącznik nr 6 do SIWZ na sukcesywną dostawę oleju napędowego UMOWA NR /2016 Zawarta dnia..2016 roku w Grodzisku, pomiędzy : Zespołem Szkół w Grodzisku, zs. ul. 1 Maja 34, 17 315 Grodzisk NIP: 544 14 09

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] zwana dalej Umową, zawarta w dniu...06.2016 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy.

Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. Załącznik nr 4 Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Dostawy. Załącznik Nr 5.1. do SIWZ

Wzór Umowy Dostawy. Załącznik Nr 5.1. do SIWZ Załącznik Nr 5.1. do SIWZ Wzór Umowy Dostawy Na dostawę jednego fabrycznie nowego, wolnego od wad samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową, z rocznika 2017, na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107

FORMULARZ OFERTOWY. Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY 1. Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu Plac Wolności 42 42-440 Ogrodzieniec 2. Przedmiot zamówienia: Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 3) UMOWA nr... (wzór)

ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 3) UMOWA nr... (wzór) ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 3) UMOWA nr... (wzór) Zawarta w dniu. w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, kod poczt. 55-100, przy ul. Prusickiej 53-55, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2012. Koszty zakupu...%, które nie ulegną zmianom przez cały okres obowiązywania umowy.

Umowa nr.../2012. Koszty zakupu...%, które nie ulegną zmianom przez cały okres obowiązywania umowy. Umowa nr.../2012 zawarta w dniu... 2012r. w Bielsku-Białej pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Bielsku- Białej, 43-382 Bielsko-Biała, ul. Tadeusza Regera 81 - zwanym dalej,,zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sposób realizacji. 1.2 wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku nr.

Sposób realizacji. 1.2 wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku nr. Projekt POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWY UMOWA Nr.. zawarta w dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy, Miastem Poznań, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440, Regon:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy UMOWA NR. Znak sprawy: PL.2370.6.2014 zawarta w dniu roku w Wołominie pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,... 05-200

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór Z a ł ą c z n i k n r 8 S p r a w a n r Z D W - DN- 4-2 7 1-62/16 zawarta w dniu.. 2016r. pomiędzy Zarz ądem Dróg Wojew ódzkich, 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, o treści następującej:

zwaną dalej Wykonawcą, o treści następującej: UMOWA NR 2222/./2011 zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w dniu.01.2011 r. w Urzędzie Gminy w Obrytem pomiędzy: Urzędem Gminy w Obrytem Obryte,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu. Zamawiającym Wykonawcą 1 2

UMOWA NR. zawarta w dniu. Zamawiającym Wykonawcą 1 2 UMOWA NR. zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy Skarbem Państwa, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa z upoważnienia którego działa

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012

Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012 Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012 zawarta w dniu... w Kielcach, pomiędzy: Izbą Celną w Kielcach z siedzibą przy ul. Wesołej 56, NIP: 657-265-21-32, Regon: 260036440, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH Zał. 7 WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH zawarta w Bobolicach w dniu... pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Bobolice, ul. Polanowska 12, 76 020 Bobolice

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/I WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Odbiorcą, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

---------- PROJEKT ---------- UMOWA

---------- PROJEKT ---------- UMOWA Nr sprawy 12/ZP/2009 Załącznik nr 12 ---------- PROJEKT ---------- UMOWA zawarta dnia... 2010 r. pomiędzy: Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym z siedzibą w Żerkowie ul. Jarocińska 35, 63-210 Żerków,

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia r

UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia r UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia 24.03.2017r zawarta w dniu... w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr

Bardziej szczegółowo

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy Załącznik Nr 6 do SIWZ U M O W A Zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami SIWZ złożonej oferty przetargowej, dnia:... roku w Pogorzeli pomiędzy i Gminą Pogorzela, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy :

UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy : UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy : Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu ul. Podwale 30 50-040 Wrocław NIP: 896-10-03-995 reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej. zawarta pomiędzy

UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej. zawarta pomiędzy UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej zawarta pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.. 2.. zwanym dalej Wykonawcą, a Zespołem Szkół w Widuchowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Bełchatowie pomiędzy : Zakładem Wodociągów i Kanalizacji WOD.- KAN. Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów,

Bardziej szczegółowo

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS.., reprezentowanym przez:

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS.., reprezentowanym przez: UMOWA Dnia.. r. w Grębocicach pomiędzy: 1/ Zakładem Gospodarki Komunalnej w Grębocicach ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice, NIP 5020000081, REGON 391048682 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... projekt. Zawarta w Nysie w dniu... pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa

U M O W A Nr... projekt. Zawarta w Nysie w dniu... pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa U M O W A Nr... projekt Zawarta w Nysie w dniu... pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy : Jolanta Barska zwany dalej Zamawiającym, a...... reprezentowany przez:...... wpis do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

II. z siedzibą... REGON:, NIP:.. reprezentowanym przez:.. zwanym dalej w treści umowy,,wykonawcą

II. z siedzibą... REGON:, NIP:.. reprezentowanym przez:.. zwanym dalej w treści umowy,,wykonawcą zawarta w Chybiu w dniu... pomiędzy: UMOWA NR Załącznik nr 5 I. Gminą Chybie - Urząd Gminy w Chybiu, ul. Bielska 78, 43-520 Chybie reprezentowaną przez : Z-cę Wójta Gminy dr Andrzeja Burę zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa r... Załącznik nr 4 do SIWZ

Umowa r... Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa r... zawarta w dniu......2013 roku w Elblągu, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy: 1. Żuławskim Zarządem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-32/16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2015 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 W dniu.. r. w Ustce, pomiędzy : Usteckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Ustce ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Andrzeja Kaweckiego - Dyrektora Biura Promocji Zakopanego Andrzeja Jakubiaka - Głównego Księgowego Biura Promocji Zakopanego

UMOWA. Andrzeja Kaweckiego - Dyrektora Biura Promocji Zakopanego Andrzeja Jakubiaka - Głównego Księgowego Biura Promocji Zakopanego ( wzór) zał. nr 4 UMOWA Zawarta w dniu...2008 r. w Zakopanem pomiędzy: Biurem Promocji Zakopanego z siedzibą w Zakopanem przy ul. Gen. Galicy 8 NIP... REGON... reprezentowanym przez: Andrzeja Kaweckiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 76/ZP/2012

U M O W A NR 76/ZP/2012 Wzór umowy - Załącznik do siwz U M O W A NR 76/ZP/2012 zawarta w dniu... 2012 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA Nr /2014

PROJEKT UMOWA Nr /2014 PROJEKT UMOWA Nr /2014 zawarta w dniu...r. pomiędzy: Powiatem Rzeszowskim mającym siedzibę w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, reprezentowanym przez Starostę Rzeszowskiego i Wicestarostę Rzeszowskiego - zwanego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat.

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR z dn r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR z dn r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo