Strategia rozwoju miasta Tarnowskie Góry do roku 2022

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia rozwoju miasta Tarnowskie Góry do roku 2022"

Transkrypt

1 Miasto Tarnowskie Góry Strategia rozwoju miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Tarnowskie Góry, listopad 2011 r.

2 Spis treści: 1. Wprowadzenie Założenia Wizja rozwoju miasta Cele i kierunki Charakterystyka celów i kierunków rozwoju Strategia rozwoju miasta a Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie Wdrażanie i monitoring Załączniki

3 1. Wprowadzenie Przyszłość miasta podlega kształtowaniu poprzez działania różnych podmiotów tworzących jego realia. Wśród nich szczególne znaczenie mają decyzje samorządowych władz miejskich, które reprezentując lokalną społeczność, jednocześnie kreują warunki dla zachowań wszystkich grup użytkowników miejskiej przestrzeni. Sukces to zadowolenie mieszkańców, zyski przedsiębiorstw, tłumy turystów i klientów miejskich placówek handlowych czy usługowych. Taki stan to jednak rezultat wieloletnich starań, które muszą uwzględniać nie tylko zmieniające się preferencje miejskie, ale i ponadlokalne oddziaływanie podmiotów, zjawisk i trendów. Tarnowskie Góry wymagają podjęcia strategicznych rozstrzygnięć, które na najbliższe lata zdeterminują cele i kierunki rozwoju miasta. Do wykorzystania jest wiele sposobności, wynikających zarówno z szans jakie stwarza polskie członkowstwo w Unii Europejskiej i górnośląskie ambicje metropolitalne, jak i wewnątrzmiejskie warunki społeczne, gospodarcze, przyrodnicze. XXI wiek promując globalne wzorce ekonomiczne, idee społeczeństwa informacyjnego, czy ponowoczesne koncepcje zachowań konsumpcyjnych otwiera przed tarnogórzanami szerokie możliwości kształtowania własnych warunków życia i działalności gospodarczej. Trzeba o nich pamiętać projektując działania zorientowane na zaspokajanie miejskich potrzeb. Ambicją liderów rozwoju Tarnowskich Gór jest utrzymanie ich wieloaspektowej atrakcyjności, która powinna przełożyć się na zachowania podmiotów kształtujących zalety miejsc zamieszkania, przestrzeni publicznych i obszarów działalności gospodarczej. Ważne jest również aby uwzględnić zmiany, jakie zachodzą w województwie śląskim i znaleźć w nich swoje miejsce. Należy zapewnić mieszkańcom miasta uczestnictwo w ważnych regionalnych wydarzeniach i procesach rozwojowych. Przyszłość wydaje się być ciągle związana z położeniem Tarnowskich Gór na styku stylu działań użytkowników powstającej metropolii i pozytywnie prowincjonalnych zachowań jej północnych sąsiadów. Takie miejsce oferuje szanse spotkań, wymiany, wzajemnego przenikania i uzupełniania. Strategia rozwoju Tarnowskich Gór musi to wykorzystać. Jak kiedyś, gdy miasto powstawało staraniami organizujących wydobycie kruszców, tak i dziś sukces jego przyszłości zależy od zaangażowania mieszkańców. Entuzjazm XVI-wiecznych przedsiębiorców stworzył nowoczesny i konkurencyjny ośrodek miejski, wykorzystujący koniunkturę gospodarczą i realia polityczne. Wydaje się że nadszedł czas by te doświadczenia powtórzyć. 3

4 2. Założenia Głównym celem tworzenia Strategii rozwoju miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 jest potrzeba wyznaczenia przyszłych funkcji miasta. Ich dobór musi wynikać zarówno z rozpoznania potrzeb faktycznych i potencjalnych jego użytkowników, jak i określenia pozycji na rynku produktów terytorialnych, jaką chce zająć tarnogórska oferta w 2022 roku. Poznanie opinii mieszkańców i liderów rozwoju pomogło w ustaleniu pożądanych elementów przyszłego wizerunku miasta, w tym nie tylko zewnętrznych cech wyróżniających go w oczach turystów czy inwestorów, ale i wewnętrznych składników oferty osadniczej, przeznaczonej dla aktualnych i nowych tarnogórzan. Ogólne założenia strategii rozwoju określają ramy rozważań nad potencjalnym kształtem przyszłości miasta. Definiują także granice i bariery, jakich nie należy, a czasami nie można pokonać, mimo starań i przekonania, że to mogłyby skutecznie przyczynić się do zaistnienia pożądanego kierunku przekształceń walorów miasta. Dla Tarnowskich Gór można sformułować następujące założenia ich strategicznego rozwoju: umocnić pozycję znaczącego śląskiego ośrodka miejskiego w wybranych funkcjach (mieszkalnictwo, przemysł maszynowy, turystyka indywidualna, kultura niszowa, rekreacja), w tym na nowo pozyskać klientów dla niektórych rodzajów produktów miejskich przez nie oferowanych; wobec postępującego procesu metropolizacji Aglomeracji Górnośląskiej, intensywniej budować podstawy identyfikacji tarnogórskiej tożsamości, uwzględniającej historię miasta, tradycje, zasoby naturalne i kulturowe itp.; trzeba znaleźć nowe źródła dochodu miasta, które powinno być bogatsze, zarówno zamożnością mieszkańców oraz zyskami tarnogórskich firm, jak i przychodami miejskiego budżetu; inwestować w jednoczenie się społeczności miejskiej, której członkowie powinni wspólnie tworzyć siłę miasta, a także przewodzić społeczności powiatu i reprezentować jej interesy w relacjach ponadregionalnych; zdobyć odpowiednią pozycję konkurencyjną jako ważny podmiot otoczenia powstającej Metropolii Górnośląskiej, której użytkownicy poszukują nowych obszarów zamieszkania i podejmowania działalności gospodarczej głównie wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz w miejscach ekologicznie atrakcyjnych; 4

5 stymulować rozwój środowiska gospodarczego w mieście, które musi przynajmniej zadowalająco zaspokajać potrzeby przedsiębiorstw przemysłowych i nowoczesnej działalności usługowej; docenić globalne zmiany zachowań konsumpcyjnych, które wymagają zastosowania nowych sposobów utrzymania potencjału demograficznego miasta, w tym przyciąganie i zatrzymywanie ludzi młodych, szczególnie dobrze wykształconych, mobilnych, zainteresowanych mieszkaniem na ekologicznie atrakcyjnym terenie; warto rozważyć nowoczesną użyteczność potencjałów rekreacyjnych miasta, w tym głównie obszarów leśnych, które nabierają nowego znaczenia w kontekście procesów rozlewania się zabudowy obszarów zurbanizowanych, coraz bardziej dotyczących podmiejskich stref Aglomeracji Górnośląskiej; wzmacniać specyficzny potencjał animatorów kultury, którzy podejmując wiele kameralnych imprez i oryginalnych przedsięwzięć współtworzą atmosferę miasta; promować zabytki, zarówno poprzemysłowe, jak i związane z historią miasta i jego okolic, w tym ślady przenikania się kultur, religii, narodowości; eksponować walory środowiska naturalnego, w tym regionalnie zbyt mało doceniane obiekty jak: zespół przyrodniczo-krajobrazowy Park w Reptach i dolina rzeki Dramy, rezerwat Segiet oraz podziemny potencjał przyrodniczy. 5

6 3. Wizja rozwoju miasta Wizja rozwoju Tarnowskich Gór za swoją podstawę przyjmuje zalety lokalizacji miasta, które z dużym prawdopodobieństwem determinować będą większość czynników kształtujących jego przyszłość w najbliższych kilkunastu latach. Główne oddziaływanie generować będzie styk wpływów jednoczących się w nową metropolię czternastu miast Aglomeracji Górnośląskiej oraz gmin miejskich i wiejskich jej północnego otoczenia. Specyficzne położenie Tarnowskich Gór, stanowiących północną bramę Górnego Śląska to szansa rozwoju miasta, mogącego wykorzystać swoje zasoby jako surowiec dla tworzenia produktów miejskich oferowanych podmiotom obydwu swoich otoczeń lub kreować pożądaną pozycję konkurencyjną poprzez przyciąganie takich użytkowników, którzy przyczynią się do nadania Tarnowskim Górom nowego znaczenia w regionie i poza nim. Ważne jest aby odpowiednio wyznaczyć tarnogórskie miejsce w realiach ponadlokalnych. Trzeba realnie ocenić zarówno ambicje, jak i możliwości. Tym samym akcentować wartość zabytków poprzemysłowych, wielokulturowej historii, pozycji rynkowej tarnogórskich przedsiębiorstw czy atrakcyjnej oferty rekreacyjnej, jednocześnie pamiętając o przedsięwzięciach, jakie koniecznie trzeba podjąć by sprostać wymaganiom poziomu rozwoju współczesnych miast, w tym stanu infrastruktury. Wielkość dyspozycyjnych zasobów miejskich zmusza do specjalizacji, motywowanej zarówno dotychczasowymi skutkami finansowymi realizacji różnych projektów, jak i ogólnym wizerunkiem miasta, postrzeganego jako miejsce realizacji tylko kilku znanych działalności. Wizję rozwoju miasta Tarnowskie Góry na lata sformułowano następująco: Tarnowskie Góry będą atrakcyjnym miejscem zamieszkania, a także miastem wyspecjalizowanych działalności, uzupełniających ofertę Aglomeracji Górnośląskiej i jej północnych sąsiadów, w tym będą miejscem spotkań i przenikania się różnorodnych potrzeb oraz tożsamości. 6

7 Jej realizacja oparta będzie na pięciu wyzwaniach definiujących najważniejsze obszary zaangażowania zasobów miejskich w kształtowanie przyszłości Tarnowskich Gór. Są to: trwale zarabiać Nowoczesną gospodarkę miasta powinny tworzyć przedsiębiorstwa i ich rozpoznawalne w kraju i na świecie produkty. Atrakcyjne miejsca pracy pozwolą na zaspokojenie ambicji zawodowych młodych ludzi oraz dostarczą dochodów członkom tarnogórskiej społeczności miejskiej. Jednocześnie firmy wniosą swój wkład do budżetu miasta oraz będą współtworzyć jego wizerunek, kreując obraz miejsca przyjaznego przedsiębiorcom, oferującego wykształcone zasoby ludzkie oraz dogodne warunki przestrzenne. Trwałość dochodów może być także pochodną zamożności mieszkańców, w istotny sposób partycypujących w rozmiarach dostępnych miejskich środków publicznych. silniej zaistnieć Nowa identyfikacja regionalna jest potrzebna miastu by zmienić dotychczasowe negatywne elementy jego wizerunku i wprowadzić nowe, związane z przekształceniami jego oferty. Konkurencja na rynku miast wymusza większe angażowanie się w działalność promocyjną, w tym przekonywanie o tarnogórskich zaletach. Do zaoferowania są nie tylko znane zabytki poprzemysłowe (Kopalnia Zabytkowa, Sztolnia) czy rekreacyjne (Park Wodny), ale i mniej rozpoznawalne produkty: starówka, imprezy kulturalne, atrakcyjne warunki zamieszkania, tereny leśne, obiekty przyrodniczo cenne itp. wznieść się, bez kompleksów Wspieranie ambicji społecznych powinno być przedmiotem starań władz miejskich, stanowiąc jeden ze sposobów zmniejszania zagrożenia utraty potencjału demograficznego miasta, w tym migracji młodych, wykształconych mieszkańców. Trzeba umożliwić im robienie kariery, zarówno w działalności gospodarczej, jak i społecznej. Oferta miejska mimo ograniczonych środków nie musi być mało atrakcyjna. Uczestnictwo tarnogórzan w ponadlokalnych imprezach kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych można uzupełnić przedsięwzięciami bardziej kameralnymi, za to tańszymi, bliższymi, dopasowanymi do lokalnych potrzeb. Warunkiem jest ich stały rozwój, nadążanie za globalnymi zjawiskami społeczno-kulturowymi, gdyż pomoże to uniknąć poczucia marginalizacji, świadomości, że gdzieś dzieje się coś ważnego, a u nas nic nowego. razem łatwiej Integracja wewnątrzmiejska jest niezbędnym elementem budowania tarnogórskiej tożsamości lokalnej. Ta zaś jednocząc mieszkańców tworzy z ich pojedynczych starań siłę 7

8 mogącą zmieniać miasto i skutecznie oddziaływać na podmioty jego otoczenia. Zgoda zawsze buduje, a wewnętrzne konflikty i konkurencja rozdrabniają tylko ograniczone środki i uniemożliwiają realizację ambitniejszych przedsięwzięć, służących w zamyśle całej społeczności, również powiatowej. Większe jednostki osadnicze są lepszym partnerem i beneficjentem środków pomocowych, gdyż efektywniej je wykorzystują, świadcząc korzyści większej liczbie osób. Tarnowskie Góry łącząc się społecznie i przestrzennie mają szanse skuteczniej rywalizować na poziomie regionalnym i ponad nim. tworzyć własne miejsca Przestrzeń do życia jest potrzebna każdemu i ludzie mają prawo do nadawania jej specyficznych cech. Trzeba umożliwić mieszkańcom Tarnowskich Gór współkreowanie własnego bezpiecznego miejsca, w tym szczególnie oddziaływanie na formy zaspokajania potrzeb generowanych przez przestrzenie publiczne oraz tereny mieszkaniowe. Identyfikacja przestrzenna będzie trwalej wiązać tarnogórzan jeśli da im szansę na zdobycie doświadczeń, przeżyć, emocji itp., wynikających z doznań estetycznych i postrzegania korzystnych warunków dla określonego rodzaju zachowań (np. spacery w parku, podziwianie krajobrazów z punktów widokowych, skwer pod domem, klomb z kwiatami, oświetlenie mojej ulicy). 8

9 4. Cele i kierunki Wizja rozwoju miasta stanowiąc ogólny obraz jego przyszłego stanu wymaga doprecyzowania. Podstawowym sposobem dokonania tego jest sformułowanie celów strategicznych i horyzontalnych, które wyznaczają konkretne obszary angażowania zasobów miejskich i podejmowania niezbędnych działalności, aby z sukcesem kształtować pożądaną przyszłość miasta. Realizacja zamierzeń zawartych w wizji rozwoju Tarnowskich Gór wymaga osiągnięcia następujących celów strategicznych i horyzontalnych: cele strategiczne: C 1. Aktywizowanie i wspieranie wdrażania nowych technologii w przemyśle C 2. Wspieranie kreatywnej działalności usługowej C 3. Podnoszenie jakości środowiska zamieszkania C 4. Pozyskanie nowych mieszkańców C 5. Rozwijanie oryginalnej oferty kulturalnej C 6. Rozwój turystyki i budowanie tożsamości lokalnej w oparciu o historię miasta C 7. Udostępnianie zasobów przyrodniczych dla edukacji ekologicznej i rekreacji C 8. Budowanie spójności wewnętrznej C 9. Tworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego cele horyzontalne: CH 1. Intensyfikacja działalności promocyjnej CH 2. Podnoszenie atrakcyjności przestrzeni publicznych CH 3. Poprawa warunków ekologicznych CH 4. Usprawnienie komunikacji Zestawienie to nie zawiera hierarchii ważności celów, których realizacja wielokrotnie się uzupełnia, a w kilku przypadkach wzajemnie się warunkuje. Za jeden ze sposobów nadania im rang uznać można udział w realizacji tarnogórskich wyzwań rozwojowych (tab.1). Trudno jednak także definitywnie przesądzać o istotności wyzwań, co uniemożliwia dokładne określenie znaczenia celu w realizacji rozwoju Tarnowskich Gór. Szczegóły kolejności podejmowania prac należą do przedmiotów opracowań o charakterze operacyjnym (programy operacyjne, wieloletnie plany finansowe itp.) i tylko na tym poziomie można ostatecznie rozstrzygnąć o ważności przedsięwzięć wynikających z poszczególnych celów, w tym o intensywności podejmowanych wysiłków czy angażowaniu zasobów. 9

10 Tab. 1. Wyzwania i cele strategiczne cele strategiczne wyzwania trwale zarabiać silniej zaistnieć wznieść się, bez kompleksów razem łatwiej tworzyć własne miejsca C 1. Aktywizowanie i wspieranie wdrażania nowych technologii w przemyśle C 2. Wspieranie kreatywnej działalności usługowej C 3. Podnoszenie jakości środowiska zamieszkania C 4. Pozyskanie nowych mieszkańców C 5. Rozwijanie oryginalnej oferty kulturalnej C 6. Rozwój turystyki i budowanie tożsamości lokalnej w oparciu o historię miasta C 7. Udostępnianie zasobów przyrodniczych dla edukacji ekologicznej i rekreacji C 8. Budowanie spójności wewnętrznej C 9. Tworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego CH 1. Intensyfikacja działalności promocyjnej CH 2. Podnoszenie atrakcyjności przestrzeni publicznych CH 3. Poprawa warunków ekologicznych CH 4. Usprawnienie komunikacji Aby precyzyjnie określić przyszłość Tarnowskich Gór trzeba rozwinąć myśli przewodnie zawarte w wyznaczonych celach. Służy temu rozpisanie ich na kierunki (tab.2), które w dalszej kolejności pozwolą na sformułowanie listy przedsięwzięć i zbioru projektów. W sumie wszystkie elementy (cele kierunki przedsięwzięcia projekty) powinny złożyć się na sukces realizacji zamierzeń zawartych w wizji rozwoju miasta. 10

11 Tab. 2 Cele i kierunki strategiczne Cele C 1. Aktywizowanie i wspieranie wdrażania nowych technologii w przemyśle C 2. Wspieranie kreatywnej działalności usługowej C 3. Podnoszenie jakości środowiska zamieszkania Kierunki K1.1. Tworzenie warunków ułatwiających przedsiębiorcom kontakty K1.2. Udostępnianie terenów dla przedsiębiorstw K2.1. Stymulowanie specjalizacji, własnego profilu usług K2.2. Unowocześnianie działalności usługowej K3.1. Modernizacja komunalnych zasobów mieszkaniowych K3.2. Odnowienie zabytkowych zasobów mieszkaniowych K3.3. Rewitalizacja budynków oraz lokali socjalnych miasta K3.4. Wzbogacanie oferty edukacyjnej K3.5. Wspieranie amatorskiej działalności kulturalnej K3.6. Wspieranie inicjatyw sportowych K3.7. Poprawa bezpieczeństwa K3.8. Tworzenie warunków powstawania społeczeństwa obywatelskiego C 4. Pozyskanie nowych mieszkańców K4.1. Wyznaczenie terenów pod nowe inwestycje mieszkaniowe K4.2. Angażowanie się w rozwój budownictwa wielorodzinnego C 5. Rozwijanie oryginalnej oferty kulturalnej C 6. Rozwój turystyki i budowanie tożsamości lokalnej w oparciu o historię miasta K5.1. Współpraca z animatorami działalności kulturalnej K5.2. Organizowanie imprez kulturalnych K6.1. Poprawa funkcjonowania zabytków poprzemysłowych K6.2. Odnawianie obiektów zabytkowych K6.3. Inicjowanie integracji działalności turystycznej w skali powiatowej i regionalnej K6.4. Eksponowanie znaczących miejsc w mieście C 7. Udostępnianie zasobów przyrodniczych dla edukacji ekologicznej i rekreacji K7.1. Ochrona miejsc przyrodniczo cennych K7.2. Podniesienie atrakcyjności oferty rekreacyjnej 11

12 C 8. Budowanie spójności wewnętrznej C 9. Tworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego CH 1. Intensyfikacja działalności promocyjnej K8.1. Wzmacnianie tożsamości ponaddzielnicowej K8.2. Miejskie zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy dzielnicami K9.1. Udostępnianie internetowych kontaktów z instytucjami publicznymi K9.2. Upowszechnianie korzystania z Internetu KH1.1. Poprawa skuteczności promocji wewnętrznej KH1.2. Pozycjonowanie ofert miasta w skali ponadlokalnej KH1.3. Tworzenie tarnogórskiej marki CH 2. Podnoszenie atrakcyjności przestrzeni publicznych KH2.1. Poprawa estetyki KH2.2. Tworzenie dobrej jakości miejsc przebywania i gromadzenia się KH2.3. Wzbogacanie klimatów przestrzeni miasta CH 3. Poprawa warunków ekologicznych CH 4. Usprawnienie komunikacji KH.3.1. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej KH3.2. Wspieranie działań proekologicznych KH4.1. Budowa i remonty ulic, dróg, skrzyżowań KH4.2. Usprawnianie połączeń autobusowych KH4.3. Podejmowanie starań dotyczących przywrócenia pozycji ważnego ośrodka transportu kolejowego w skali ponadlokalnej Cele strategiczne wyznaczają działania w ramach określonej funkcji miejskiej, a uszczegóławiające je kierunki w logiczny sposób są wyrazem polityki władz Tarnowskich Gór wobec niej. Cele horyzontalne nakładają się na strategiczne i uzupełniają je. Tworzy je zbiór kierunków, które realizują zamierzenia miejskie w wielu funkcjach. Mogłyby zostać rozdzielone pomiędzy cele strategiczne, ale ich wyróżnienie służy zaakcentowaniu ich łącznikowego charakteru. Tym samym są to najczęściej wąskie gardła rozwoju miejskiego. Od realizacji precyzujących je przedsięwzięć i projektów zależy sukces osiągania wielu celów strategicznych, ale powiązania bywają również wzajemne. 12

13 5. Charakterystyka celów i kierunków rozwoju Cele strategiczne: C1. Aktywizowanie i wspieranie wdrażania nowych technologii w przemyśle Kierunki K1.1. Tworzenie warunków ułatwiających przedsiębiorcom kontakty K1.2. Udostępnianie terenów dla przedsiębiorstw Przykłady przedsięwzięć P Organizowanie spotkań gospodarczych P Współpraca z urzędem pracy i samorządami gospodarczymi P Uzbrajanie terenów pod inwestycje P Promowanie lokalizowania się firm, w szczególności wykorzystujących nowoczesne technologie Przemysł wkomponowany w krajobraz Tarnowskich Gór od wielu dziesięcioleci kształtuje wizerunek miasta. Jest jednym z podstawowych czynników przesądzających o jego atrakcyjności zarówno dla mieszkańców, jak i osób żyjących w sąsiednich gminach. Jego w części górnicza orientacja, przejawia się w zgłaszanych miejskich potrzebach oraz sposobach ich zaspokajania (np. edukacja, kultura). Zamożność mieszkańców Tarnowskich Gór w znaczącym stopniu powiązana jest z sytuacją przedsiębiorstw przemysłowych. Oprócz górniczego profilu działalności także osiągnięcia przemysłu maszynowego, elektronicznego czy odzieżowego godne są odnotowania i wspierania. Doceniając istotną pozycję tarnogórskiego przemysłu wśród czynników rozwoju miasta wskazać należy na konieczność wdrażania w tego typu działalnościach nowych technologii, co może być sposobem na rozwój istniejących i tworzenie nowych przedsiębiorstw, a przy tym zmniejszanie uciążliwości ich funkcjonowania dla mieszkańców miasta. Umożliwi również angażowanie wysoko wykwalifikowanych pracowników, dając im szanse na karierę i samorealizację. To zaś może być istotnym czynnikiem hamującym migrację, a wpływającym na przyciąganie do Tarnowskich Gór ludzi młodych, ambitnych, dynamicznych. Będzie także specyficznym przyczynkiem do kształtowania atmosfery miasta, jako miejsca przybywania osób do pracy i odwiedzania go w celach biznesowych. Nie do pominięcia są również potencjalne wpływy do budżetu miasta z dobrze prosperujących firm oraz wynagrodzenia ich pracowników, będące impulsem dla wielu działalności, przede wszystkim usługowych. Wysoka zyskowność przedsięwzięć opartych na wiedzy może być 13

14 dodatkowo argumentem za kształceniem dzieci i młodzieży, która będzie mogła dostrzec że szkolne trudy mogą się opłacić. Działania miasta w zakresie aktywizowania i wspierania wdrażania nowych technologii mają ograniczony charakter. Można i należy tworzyć sprzyjające temu warunki, ale zarządy firm same muszą dostrzegać korzyści modernizujących inwestycji. Władze miejskie mogą spełniać rolę katalizatora umożliwiając i ułatwiając spotkania oraz współpracę różnych firm i instytucji (samorządu gospodarczego, urzędu pracy, NGO itp.), również w relacjach międzynarodowych. Zachęty mogą polegać na przygotowaniu i udostępnianiu terenów pod działalność przedsiębiorstw zaawansowanych technologii, najlepiej zgrupowane na kształt parków przemysłowych, ale ze względu na małą skalę (brak dużych terenów inwestycyjnych na obszarze miasta) raczej bez spełnienia formalnych wymagań zastrzeżonych dla takich przedsięwzięć. Inicjatywa tego typu stworzyła by jednocześnie dodatkową szansę na poprawę krajobrazu miejskiego na terenach już wykorzystywanych przez przemysł. Modernizacja umożliwia bowiem często uwzględnianie doznań estetycznych (kształty, kolory, symbolika). Ze względów urbanistycznych ważne jest także projektowanie założeń dla terenów przemysłowych na większą skalę, niż tylko dla jednego zakładu. Koncentracja ułatwi współpracę i zmniejszy koszty infrastruktury. C 2. Wspieranie kreatywnej działalności usługowej Kierunki K2.1. Stymulowanie specjalizacji, własnego profilu usług K2.2. Unowocześnianie działalności usługowej Przykłady przedsięwzięć P Udostępnianie komunalnych lokali i terenów pod kreatywne usługi P Pozyskiwanie oryginalnych usługodawców poprzez wspieranie ich działalności P Rozwijanie profilu usługowego, handlowego i gospodarczych zalet klimatu miasta P Wspieranie usług opartych na lokalnych zasobach (tradycje, przyroda) P Propagowanie dobrych wzorców (nagrody) P Budowanie usługowej marki miasta w oparciu o zalety położenia, w tym przenikanie się stylów: miejskiego i wiejskiego 14

15 Nowoczesność współczesnego miasta budują usługi. Ich rozwój dostarcza najlepszych bodźców dla inicjowania pożądanych przekształceń wszystkich funkcji miejskich. Najcenniejsza jest kreatywność usługodawców, która pozwala tworzyć nową lub oryginalną ofertę i wykorzystywać twórcze potencjały. Tarnowskie Góry powinny wspierać powstawanie i rozwój firm nastawionych na wysoką jakość i specjalistyczny charakter świadczonych usług. Będzie to elementem budowania ich znaczącej pozycji wśród miast oferujących atrakcyjne działalności dla swoich mieszkańców oraz osób przybywających z sąsiednich gmin wiejskich i miast Aglomeracji Górnośląskiej. Usługi mogą być oparte zarówno na nowoczesnych technologiach, jak i na doskonale opanowanym tradycyjnym rzemiośle. Użyteczne w tym powinno być wykorzystanie potencjałów miasta, w tym istniejących firm sektora usług i drobnej wytwórczości, w wielu przypadkach mogących poszczycić się bogatymi, często rodzinnymi, tradycjami. Potencjały to także wielkość, historia i charakter miasta, istniejące szkoły zawodowe oraz odpowiednie nieruchomości, w tym lokale komunalne w centrum, umożliwiające powiązanie działalności z jej ekspozycją. Dla zdobycia dobrej marki miasta w dziedzinie usług i produkcji rzemieślniczej pożądane jest wykrystalizowanie się kilku wiodących specjalizacji oraz wspieranie osób (np. poprzez udostępnianie lokali), których działalność ma charakter unikatowy, artystyczny, mistrzowski, a swoimi działaniami wykracza poza zwykły biznes (np. prowadzą działalność w kierunku przekazywania swojej wiedzy i umiejętności). Dla utrzymania wysokiej jakości oferowanych usług konieczne jest ciągłe doskonalenie prowadzonej działalności. Może być to unowocześnianie warsztatu pracy, udoskonalanie metod pracy czy podnoszenie kwalifikacji. W przypadku tradycyjnego rzemiosła, gdzie stosowanie własnych, często dawnych technik stanowi o jego istocie i dużej wartości, będzie to kształcenie następców. Tak wzmacniana kreatywność ma szanse zaistnieć na ponadregionalnym poziomie, szczególnie jeśli zostanie wsparta inicjatywami promującymi dobre wzorce, nagrodami i wyróżnieniami oraz konsekwentnym wpisywaniem jej w usługowy klimat miasta. 15

16 C 3. Podnoszenie jakości środowiska zamieszkania Kierunki K3.1. Modernizacja komunalnych zasobów mieszkaniowych K3.2. Odnowienie zabytkowych zasobów mieszkaniowych K3.3. Rewitalizacja budynków oraz lokali socjalnych miasta K3.4. Wzbogacanie oferty edukacyjnej K3.5. Wspieranie amatorskiej działalności kulturalnej K3.6. Wspieranie inicjatyw sportowych K3.7. Poprawa bezpieczeństwa Przykłady przedsięwzięć P Remonty komunalnych budynków P Adaptacja wolnych powierzchni P Podnoszenie jakości wyposażenia mieszkań komunalnych P Pomoc właścicielom zabytkowych kamienic P Waloryzacja historyczna centrum miasta P Ustalenie zasad mieszkaniowej polityki socjalnej P3.3.2 Wybór i przejęcie miejsca lub obiektu lokalizacji mieszkań socjalnych P Poszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych P Motywowanie dobrych nauczycieli P Akcje propagujące samorządność terytorialną i postawy obywatelskie P Udostępnianie lokali pod działalność grup artystycznych P Rozszerzanie oferty amatorskiej działalności kulturalnej (poszukiwanie i angażowanie animatorów) P Aktywizowanie sportu amatorskiego P Podnoszenie jakości i efektywności wykorzystania istniejących obiektów sportowych P Budowanie profilu sportowego miasta (wybrane dyscypliny) P Rozbudowa infrastruktury sportowej P Współpraca z Policją P Poprawa wizerunku Straży Miejskiej P Monitoring wybranych obszarów miasta P Program Bezpieczne wspólnoty 16

17 K3.8. Tworzenie warunków powstawania społeczeństwa obywatelskiego P Współpraca z organizacjami pozarządowymi P Usprawnianie kontaktów pomiędzy mieszkańcami i władzą miasta P Propagowanie wzorców postaw obywatelskich (aktywność obywatelska) Miasto aby przetrwać musi tworzyć pożądane środowisko życia dla swoich mieszkańców. Badania ankietowe oraz warsztaty z udziałem liderów rozwoju pokazały, iż Tarnowskie Góry postrzegane są przede wszystkim jako miejsce gdzie dobrze się mieszka. Respondenci wyrazili to poprzez dominującą przewagę osadniczej orientacji rozwojowej nad innymi, w tym gospodarczą czy turystyczną. Miasto posiada dobre warunki do realizowania funkcji rezydencjalnej na wielu poziomach, również wysokim, ale środowisko zamieszkania w kilku miejscach ma wyraźne mankamenty. Koniecznym wydaje się być przeprowadzenie działań mieszczących się w opisanych poniżej sześciu kierunkach strategicznych: K 3.1. Modernizacja komunalnych zasobów mieszkaniowych Mieszkalne lokale komunalne będące obecnie w zasobach gminy są na ogół niskiej jakości. Jednocześnie większość z nich mieści się w zabytkowej części śródmieścia. Z uwagi na wiek budynków, standard wyposażenia i znaczny stopień zużycia wymagają poważnych remontów. Doraźnie przeprowadzane naprawy pozwalają co najwyżej na opóźnianie procesu niszczenia. Podniesienie jakości komunalnych zasobów mieszkaniowych wpłynie nie tylko na poprawę jakości życia ich lokatorów, ale również na cechy przestrzeni publicznych, współtworzonych przez budynki (elewacje, wygląd lokali handlowo-usługowych) oraz powinno skutkować poprawą relacji społecznych w centrum miasta. Niezwykle istotne jest przy tym to, aby zachować historyczny charakter budynków, w tym dbać o detal, stosować odpowiednie materiały, zachowywać elementy, które chociaż noszą ślady zużycia mogą po naprawie z powodzeniem dalej spełniać swoją rolę (zabytkowe bramy, drzwi, kraty, balustrady itp.). Centrum skupia w sobie symbolicznie cechy całego miasta, a tym samym sposób jego postrzegania wpływa na ogólny wizerunek Tarnowskich Gór. Zmiany przeprowadzane na jego obszarze oddziałują na jakość środowiska życia wszystkich mieszkańców, także tych z oddalonych dzielnic. Działania w tym kierunku to także remonty budynków komunalnych połączone z poprawą jakości i wyposażenia mieszkań oraz poszerzaniem powierzchni mieszkalnych poprzez adaptację wolnych powierzchni w istniejących budynkach. Nowe lokale pozyskiwane w ten sposób mogłyby być wynajmowane w pierwszej kolejności przedstawicielom 17

18 twórczych, artystycznych zawodów oraz osobom współtworzącym życie kulturalne Tarnowskich Gór. Istotne w wielu wypadkach może być również przekwalifikowanie lokali o niskim standardzie na pracownie, lokale wystawiennicze czy małe sklepy łatwo dostępne z ulicy. Równocześnie potrzebna jest budowa nowych mieszkań komunalnych w budynkach wielorodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem roli tych obiektów w uzupełnianiu ciągłości tkanki miejskiej. Pozwoli to zaspokoić część potrzeb mieszkaniowych oraz osiągnąć poprawę jakości przestrzeni miejskiej poza obszarem śródmieścia, zwiększając jednocześnie atrakcyjność mieszkaniową niektórych dzielnic. Również pozyskiwanie nowych lokali położonych w różnych częściach miasta jako alternatywa rozwiązywania problemów socjalnych zwiększa możliwość prowadzenia aktywnej polityki mieszkaniowej. K3.2. Odnowienie zabytkowych zasobów mieszkaniowych Budynki w śródmieściu będące własnością prywatną, stanowią o jakości życia i zaletach przestrzeni miejskiej w taki sam sposób, jak budynki komunalne. Tym samym również przyczyniają się do kształtowania cech miejskiego dobra wspólnego, np. poprzez kreowanie doznań estetycznych. Część odpowiedzialności za nie ponosi więc cała społeczność miasta. Dlatego warta rozważenia jest oferta organizowania pomocy i profesjonalnego doradztwa dla właścicieli zabytkowych kamienic w zakresie sposobu prowadzenia remontów, tak by na przywracaniu świetności estetycznej budynki nie traciły swoich historycznych walorów. Uzupełnieniem tego mogłyby być również działania nakierowane na poprawę jakości przestrzeni publicznej (cel horyzontalny CH.2). Konieczne jest przeprowadzenie waloryzacji historycznej centrum miasta, która stanowiłaby podstawę dla refleksji nad wspieraniem finansowym remontów konkretnych zabytków. Podobne działania powinny być podejmowane również w odniesieniu do wybranych budynków nie będących zabytkami, a istotnych poprzez swoje cechy i funkcje w realizacji zamierzeń rozwojowych miasta. K3.3. Rewitalizacja budynków oraz lokali socjalnych miasta Obecnie większość lokali socjalnych znajduje się w zabytkowych budynkach w centrum miasta. Podniesienie jakości środowiska życia w tej części Tarnowskich Gór wiąże się z poprawą ich cech, gdyż zwykle oferują niższą jakość zamieszkania niż pozostałe lokale komunalne. Mieszkania socjalne powinny nie tylko dawać możliwość schronienia się, ale również ułatwiać prowadzenie zadań z zakresu pomocy społecznej. Działania te, rozumiane w 18

19 nowoczesny sposób (m.in. jako ukierunkowane na aktywizację uczestnictwa w życiu społecznym), wiążą się z kształtowaniem specyficznej przestrzeni codziennego przebywania osób korzystających z pomocy. Obecne zasoby mieszkań socjalnych nie spełniają tych warunków, raczej sprzyjają utrzymywaniu nie zadowalającej nikogo sytuacji, a przy tym poprzez ich lokalizację negatywnie oddziałują na najcenniejszą część przestrzeni miejskiej śródmieście. Ustalenie zasad mieszkaniowej polityki socjalnej, w tym wybór i przejęcie miejsca lokalizacji mieszkań socjalnych wymaga podjęcia strategicznych decyzji, skutkujących wieloletnim angażowaniem znacznych zasobów miejskich. Skupianie takich mieszkań w jednym miejscu często nie sprzyja efektywnej pomocy, prowadząc do narastania problemów społecznych i tworzenia się gett ubóstwa. Etapem poszukiwania miejskich sposobów zaspokajania potrzeb socjalnych może być opracowanie planu rozwiązywania problemów społecznych, zawierającego propozycje pozyskiwania mieszkań zlokalizowanych poza centrum-śródmieściem. Umożliwi to poprawę jakości życia korzystających z nich oraz realizację zamierzeń strategicznych dotyczących rewitalizacji tego obszaru, w tym odnawianie zabytków. Dodatkowo lokale w śródmieściu będą mogły być przeznaczone dla oferujących pożądane działalności na tym obszarze (np. rzemieślników kultywujących tradycje, twórców kultury), którzy swoją aktywnością zawodową mogą budować prestiż miasta i jakość jego oferty. K3.4. Wzbogacanie oferty edukacyjnej Jakość życia w mieście wiąże się z możliwością udziału mieszkańców w różnych formach aktywności podejmowanych na jego obszarze. Jedną z nich jest kształcenie dzieci i młodzieży, które należy do obszarów zarządzania władz kilku szczebli samorządu terytorialnego. W kompetencjach miejskich mieści się podnoszenie poziomu nauczania w szkołach podstawowych oraz gimnazjach, m.in. organizując zajęcia pozalekcyjne. Jest to ważny sposób wzbogacania oferty społecznej Tarnowskich Gór. Także działania motywujące wysiłki dobrych nauczycieli stanowić mogą zachętę dla rozwijania atrakcyjności osadniczej miasta. Starania o ponadprzeciętną realizację funkcji edukacyjnej należy również traktować jako argument sprzyjający pozyskiwaniu nowych mieszkańców, szczególnie młodych, wykształconych i zamożnych. Inwestycje w edukację pomagają lepiej dostosować cechy miejskich zasobów ludzkich do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, co w przyszłości opłaci się zarówno miastu (jako wspólnocie), jak i jego mieszkańcom. 19

20 K3.5. Wspieranie amatorskiej działalności kulturalnej Amatorska aktywność kulturalna mieszkańców (np. członkostwo w chórach, zespołach tanecznych, klubach tematycznych) jest podbudową dobrych relacji społecznych. Pomaga tworzyć zaangażowane grupy, które budują dobrą atmosferę, wzmacniając poczucie bezpieczeństwa i bycia u siebie. Pozwala także na rozwijanie aktywności obywatelskiej i odpowiedzialności za własne miejsce: ulicę, dzielnicę, miasto. Inicjatywy w tym zakresie powinny być wspierane poprzez udostępnianie lokali pod działalność grup artystycznych i rozszerzanie oferty amatorskiej działalności kulturalnej np. przez poszukiwanie i angażowanie jej animatorów, z szczególnym zwróceniem uwagi na twórczych, utalentowanych mieszkańców. K3.6. Wspieranie inicjatyw sportowych Aktywizowanie sportu amatorskiego również skutkuje poprawą jakości życia, w tym zdrowia i samopoczucia mieszkańców. Postawa widza wielkich widowisk sportowych powinna być uzupełniana angażowaniem się w uprawianie jakiegoś sportu, choćby tylko w lokalnej skali, z uwzględnieniem indywidualnych preferencji. Działania w zakresie kształtowania oferty sportu amatorskiego w Tarnowskich Górach należy skupić na podnoszeniu jakości i efektywności wykorzystania istniejących obiektów sportowych oraz budowaniu profilu sportowego miasta w wybranych dyscyplinach, opierając się na istniejącym potencjale materialnym oraz zawodowcach, działaczach, trenerach i dobrych tradycjach. K3.7. Poprawa bezpieczeństwa Coraz bardziej istotnym elementem decydującym o wyborze miejsca zamieszkania staje się współcześnie potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa. Duże miasta przyciągające bezdomnych, kombinatorów, nieudaczników życiowych czy nawet przestępców nie mogą poszczycić się szczególną atrakcyjnością w tym obszarze aktywności lokalnych. Tarnowskie Góry niewątpliwie zyskują na porównaniach z sąsiadującymi miastami Aglomeracji Górnośląskiej. Mieszkańcy wielu dzielnic miasta żyją w poczuciu bezpieczeństwa własnych miejsc. Przedmiotem troski powinno być głównie centrum miasta i wybrane dzielnice (blokowiska). Od lat realizowany jest program Bezpieczne wspólnoty. Ważne jest także aby poprzez organizację pracy odpowiednich służb jeszcze poprawiać aktualny stan bezpieczeństwa w mieście. 20

Strategia rozwoju miasta Tarnowskie Góry do roku 2022

Strategia rozwoju miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Miasto Tarnowskie Góry Załącznik nr 1 Do Zarządzenia Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry Nr 303/2012 Z dnia 30.4.2012 Strategia rozwoju miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Tarnowskie Góry, listopad 2011

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Wizja Powiat tarnogórski będzie miejscem życia harmonijnie rozwijających się społeczności, które szanują wartości budowane przez

Bardziej szczegółowo

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta.

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Czynnik ten ma szczególne znaczenie dla grupy turystów, którzy wybierając

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 Dlaczego jej potrzebujemy? * Strategia rozwoju Poznania jest nam niezbędna ponieważ musimy: określić pozycję Poznania w związku ze zmieniającą się sytuacją

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ będzie: odpowiedzią na długookresowe wyzwania rozwojowe, narzędziem planowania działań i inwestycji miejskich,

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Biała Rawska OBSZAR 2: DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE

Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Biała Rawska OBSZAR 2: DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE OBSZAR 2: DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE 111 Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Białą Rawska OBSZAR PRIORYTETOWY DO REWITALIZACJI MIASTA BIAŁA RAWSKA Wybrany obszar stanowi najważniejszy teren przekształceń

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka 1 Agenda Wprowadzenie o GPR Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych Obszar zdegradowany

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE 1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE W prezentacji proponowanych działań i realizacji, przyjęto następującą konstrukcję. Do wymienionych we wcześniejszym

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030 Warsztat 1 Prowadzenie: prof. dr hab. Andrzej Klasik, dr Krzysztof Wrana, dr Adam Polko, mgr Marcin Budziński Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNEJ WARTOŚĆ MERYTORYCZNA

ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNEJ WARTOŚĆ MERYTORYCZNA Przedsięwzięcie 1.1: Zachowanie i twórcze wykorzystanie zabytków 1. Wartość zabytkowa i historyczna obiektu na tle innych zabytków regionu 2. Stopień, w jakim projekt przyczyni się do zachowania lub odtworzenia

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. PRZEDSIĘ- WZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe:

Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe: Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe: 1. Doskonalenie i podnoszenie efektów pracy dydaktycznej rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły min. o: innowacje pedagogiczne, programy unijne,

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia Załącznik nr 5 Analiza zgodności endogenicznych dokumentów strategicznych ze Strategią Marki Rzeszów. Wizja Cele strategiczne Rdzeń i Submarki Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1 Załącznik do uchwały Nr XXXVII/ 258 /2010 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2010r. Program współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. CCI 2014PL16M2OP002 Wieloaspektowe ujęcie obszaru kultury w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów 23.11.2007 Racibórz / 30.11.2007 Cieszyn / 7.12.2007 Bielsko-Biała spotkanie

Bardziej szczegółowo

Procesy Zachodzące w Agroturystyce

Procesy Zachodzące w Agroturystyce Procesy Zachodzące w Agroturystyce Agroturystyka jest to forma wypoczynku na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA 2030 projekt Strategia Rozwoju Krakowa 2030 (projekt) wizja i misja Nowa Wizja rozwoju Krakowa Kraków nowoczesna metropolia tętniąca kulturą, otwarta, bogata, bezpieczna i przyjazna,

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Łukasz Mikuła Centrum Badań Metropolitalnych UAM Rada Miasta Poznania Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Polskie Metropolie - Dokonania i Kierunki Rozwoju Poznań 19-20.04.2012 Rozwój aglomeracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Turystyczne produkty sieciowe - w kierunku konkurencyjności firmy i regionu. Magdalena.Kachniewska@sgh.waw.pl

Turystyczne produkty sieciowe - w kierunku konkurencyjności firmy i regionu. Magdalena.Kachniewska@sgh.waw.pl Turystyczne produkty sieciowe - w kierunku konkurencyjności firmy i regionu Magdalena.Kachniewska@sgh.waw.pl Produkt turystyczny jego zdefiniowanie możliwe jest tylko w ujęciu popytowym jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW ORAZ PRZYJĘTE PRZEZ LGD KRYTERIA LOKALNE DLA OPERACJI

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW ORAZ PRZYJĘTE PRZEZ LGD KRYTERIA LOKALNE DLA OPERACJI KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW ORAZ PRZYJĘTE PRZEZ LGD KRYTERIA LOKALNE DLA OPERACJI Kryteria oceny wniosków Ocena wniosków składa się z: a) oceny zgodności operacji z LSR; b) oceny zgodności operacji z lokalnymi

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny merytorycznej

Kryteria oceny merytorycznej Kryteria oceny merytorycznej Ocena merytoryczna składa się z: a) oceny zgodności operacji z LSR; b) oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami przyjętymi przez LGD. Ocenę zgodności operacji z LSR

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020

Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020 Strategia Rozwoju Kultury Miasta do roku 2020 Dokument przygotowany na zlecenie Urzędu Miasta 1 WIZJA STRATEGICZNA KULTURY W TORUNIU Toruń miejscem narodzin gwiazd na miarę miar Mikołaja Kopernika. Toruń

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata

Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata PROJEKT Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Tom 3 Wizja Chojnic w roku 2020 oraz Misja władz samorządowych służąca urzeczywistnieniu Wizji Chojnice, październik 2012 Marek Dutkowski z zespołem

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 ZAŁOśENIA SCHEMAT, marzec 2011 WIZJA TARNOWA 2020 miasto komfortu i rozwoju, pomnaŝające bogactwa 2 OBSZAR I ROZWÓJ GOSPODARCZY atrakcyjny inwestycyjnie, innowacyjny,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SMART METROPOLIA LISTOPADA (ŚRODA)

PROGRAM SMART METROPOLIA LISTOPADA (ŚRODA) PROGRAM SMART METROPOLIA 2016 23 LISTOPADA (ŚRODA) 9:30 9:45 Uroczyste otwarcie Smart Metropolia 2016 9:45 10:15 10:15 11:00 11:00 11:45 Wykład wprowadzający do sesji plenarnej: Dlaczego metropolie? Silne

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Obszary mieszkaniowe obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej ( blokowiska ) obszary z przeważającą funkcją mieszkaniową

Bardziej szczegółowo

Bytom Szombierki ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3

Bytom Szombierki ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3 Bytom Szombierki ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Warsztaty Charette Sesja 3 1 Organizatorzy warsztatów Miasto Bytom Śląski Związek Gmin i Powiatów 2 Program warsztatów dzień 2 Sesja

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZ KRAJ PŁOCK

STOWARZYSZENIE NASZ KRAJ PŁOCK STOWARZYSZENIE NASZ KRAJ PŁOCK PROGRAM WYBORCZY ****************************************** NOWOCZESNY PŁOCK Pomagać to nie wstyd! Strona 1 INNOWACJE, ROZWÓJ, NOWOCZESNOŚĆ Wykorzystanie potencjału Płockiego

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE, OCHRONA ŚRODOWISKA ORZESZE MIASTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

INWESTYCJE, OCHRONA ŚRODOWISKA ORZESZE MIASTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU INWESTYCJE, OCHRONA ŚRODOWISKA ORZESZE MIASTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU rozwój zrównoważony ochrona środowiska miasto Orzesze KONFERENCJA, 22 maja 2013 r. DEFINICJA POJĘCIA ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY: rozwój społeczno-gospodarczy,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok Załącznik nr 1 do uchwały 12/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 10.06.2011 ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD Doliną

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. Opole 2013 Województwo opolskie przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom HIERARCHICZNY UKŁAD PIĘCIU POZIOMÓW PLANOWANIA

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko

Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko Wybór operacji podlegających wsparciu nastąpi spośród operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju i najlepiej

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Szczecin 20 grudnia 2011 r. Bożena Wołowczyk Plan prezentacji 1. Idea europejskich szlaków

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3

Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3 Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Warsztaty Charette Sesja 3 1 Organizatorzy warsztatów Miasto Dąbrowa Górnicza Śląski Związek Gmin i Powiatów 2 Program

Bardziej szczegółowo

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH Fundusze Europejskie na sport Sport odgrywa coraz ważniejszą rolę ze względu na jego znaczenie w aspekcie społecznym, edukacyjnym i kulturowym. Dlatego Fundusze Europejskie zaplanowane w narodowej Strategii

Bardziej szczegółowo

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH Sport odgrywa coraz ważniejszą rolę ze względu na jego znaczenie w aspekcie społecznym, edukacyjnym i kulturowym. Dlatego Fundusze Europejskie zaplanowane w narodowej Strategii Spójności 2007-2013 sprzyjają

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF GASIDŁO Politechnika Śląska REGIONALNE PRZESTRZENIE PUBLICZNE I MIESZKALNICTWO

KRZYSZTOF GASIDŁO Politechnika Śląska REGIONALNE PRZESTRZENIE PUBLICZNE I MIESZKALNICTWO KRZYSZTOF GASIDŁO Politechnika Śląska REGIONALNE PRZESTRZENIE PUBLICZNE I MIESZKALNICTWO Regionalne Forum Rozwoju Województwa Śląskiego Katowice 2008 Cele województwa w kształtowaniu przestrzeni publicznych:

Bardziej szczegółowo

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO TRENDY Od kilku lat na polskim rynku handlu zachodzą bardzo dynamiczne zmiany. Klienci cenią wygodę i szybkość zakupów dokonywanych blisko domu oraz

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata 2015-2030 Wybrane elementy 1 PROJEKTOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH I KIERUNKÓW ROZWOJU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej -budowanie przewagi kooperacyjnej - od konkurencji do kooperacji

Bardziej szczegółowo

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE Skutki DRZEWO PROBLEMÓW Negatywny odbiór społeczny Ograniczone rozwoju Nieład urbanistyczny Niewykorzystany potencjał Patologie Mała konkurencyjność Brak zagospodarowania Brak zainteresowania ze strony

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA )

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) INFORMACJA DOTYCZĄCA POZYSKANIA SRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO WD ( DZIAŁANIA 6. 4) PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa dr hab. Dariusz Tworzydło Uniwersytet Warszawski, Exacto sp. z o.o. Badanie ilościowe pn. Diagnoza dla Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA PROBLEMU

IDENTYFIKACJA PROBLEMU PREZENTACJA IDENTYFIKACJA PROBLEMU Problematyka rewitalizacji terenów zdegradowanych dotyczy każdego regionu poprzemysłowego. Również władze Miasta Piekary Śląskie zauważyły, że problem terenów przekształconych

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Gminy Zator 2014-2022

Gminy Zator 2014-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zator na lata 2014-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zator 2014-2022 Zator, wrzesień 2014 r. Strategia Rozwoju Gminy Zator na lata 2014 2022 Zarys Strategii broszura informacyjna Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Akademia Metropolitalna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Akademia Metropolitalna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Akademia Metropolitalna 27.11.2014 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dr inż. Przemysław Ciesiółka Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ

OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ Lokalna Strategia Rozwoju DIROW na lata 2009-2015 Załącznik nr 2 do Uchwały nr./2013 w sprawie zmian do uchwały nr 15/2009 z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Klaster szansą dla innowacyjności w turystyce

Klaster szansą dla innowacyjności w turystyce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Klaster szansą dla

Bardziej szczegółowo