Strategia rozwoju miasta Tarnowskie Góry do roku 2022

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia rozwoju miasta Tarnowskie Góry do roku 2022"

Transkrypt

1 Miasto Tarnowskie Góry Strategia rozwoju miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Tarnowskie Góry, listopad 2011 r.

2 Spis treści: 1. Wprowadzenie Założenia Wizja rozwoju miasta Cele i kierunki Charakterystyka celów i kierunków rozwoju Strategia rozwoju miasta a Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie Wdrażanie i monitoring Załączniki

3 1. Wprowadzenie Przyszłość miasta podlega kształtowaniu poprzez działania różnych podmiotów tworzących jego realia. Wśród nich szczególne znaczenie mają decyzje samorządowych władz miejskich, które reprezentując lokalną społeczność, jednocześnie kreują warunki dla zachowań wszystkich grup użytkowników miejskiej przestrzeni. Sukces to zadowolenie mieszkańców, zyski przedsiębiorstw, tłumy turystów i klientów miejskich placówek handlowych czy usługowych. Taki stan to jednak rezultat wieloletnich starań, które muszą uwzględniać nie tylko zmieniające się preferencje miejskie, ale i ponadlokalne oddziaływanie podmiotów, zjawisk i trendów. Tarnowskie Góry wymagają podjęcia strategicznych rozstrzygnięć, które na najbliższe lata zdeterminują cele i kierunki rozwoju miasta. Do wykorzystania jest wiele sposobności, wynikających zarówno z szans jakie stwarza polskie członkowstwo w Unii Europejskiej i górnośląskie ambicje metropolitalne, jak i wewnątrzmiejskie warunki społeczne, gospodarcze, przyrodnicze. XXI wiek promując globalne wzorce ekonomiczne, idee społeczeństwa informacyjnego, czy ponowoczesne koncepcje zachowań konsumpcyjnych otwiera przed tarnogórzanami szerokie możliwości kształtowania własnych warunków życia i działalności gospodarczej. Trzeba o nich pamiętać projektując działania zorientowane na zaspokajanie miejskich potrzeb. Ambicją liderów rozwoju Tarnowskich Gór jest utrzymanie ich wieloaspektowej atrakcyjności, która powinna przełożyć się na zachowania podmiotów kształtujących zalety miejsc zamieszkania, przestrzeni publicznych i obszarów działalności gospodarczej. Ważne jest również aby uwzględnić zmiany, jakie zachodzą w województwie śląskim i znaleźć w nich swoje miejsce. Należy zapewnić mieszkańcom miasta uczestnictwo w ważnych regionalnych wydarzeniach i procesach rozwojowych. Przyszłość wydaje się być ciągle związana z położeniem Tarnowskich Gór na styku stylu działań użytkowników powstającej metropolii i pozytywnie prowincjonalnych zachowań jej północnych sąsiadów. Takie miejsce oferuje szanse spotkań, wymiany, wzajemnego przenikania i uzupełniania. Strategia rozwoju Tarnowskich Gór musi to wykorzystać. Jak kiedyś, gdy miasto powstawało staraniami organizujących wydobycie kruszców, tak i dziś sukces jego przyszłości zależy od zaangażowania mieszkańców. Entuzjazm XVI-wiecznych przedsiębiorców stworzył nowoczesny i konkurencyjny ośrodek miejski, wykorzystujący koniunkturę gospodarczą i realia polityczne. Wydaje się że nadszedł czas by te doświadczenia powtórzyć. 3

4 2. Założenia Głównym celem tworzenia Strategii rozwoju miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 jest potrzeba wyznaczenia przyszłych funkcji miasta. Ich dobór musi wynikać zarówno z rozpoznania potrzeb faktycznych i potencjalnych jego użytkowników, jak i określenia pozycji na rynku produktów terytorialnych, jaką chce zająć tarnogórska oferta w 2022 roku. Poznanie opinii mieszkańców i liderów rozwoju pomogło w ustaleniu pożądanych elementów przyszłego wizerunku miasta, w tym nie tylko zewnętrznych cech wyróżniających go w oczach turystów czy inwestorów, ale i wewnętrznych składników oferty osadniczej, przeznaczonej dla aktualnych i nowych tarnogórzan. Ogólne założenia strategii rozwoju określają ramy rozważań nad potencjalnym kształtem przyszłości miasta. Definiują także granice i bariery, jakich nie należy, a czasami nie można pokonać, mimo starań i przekonania, że to mogłyby skutecznie przyczynić się do zaistnienia pożądanego kierunku przekształceń walorów miasta. Dla Tarnowskich Gór można sformułować następujące założenia ich strategicznego rozwoju: umocnić pozycję znaczącego śląskiego ośrodka miejskiego w wybranych funkcjach (mieszkalnictwo, przemysł maszynowy, turystyka indywidualna, kultura niszowa, rekreacja), w tym na nowo pozyskać klientów dla niektórych rodzajów produktów miejskich przez nie oferowanych; wobec postępującego procesu metropolizacji Aglomeracji Górnośląskiej, intensywniej budować podstawy identyfikacji tarnogórskiej tożsamości, uwzględniającej historię miasta, tradycje, zasoby naturalne i kulturowe itp.; trzeba znaleźć nowe źródła dochodu miasta, które powinno być bogatsze, zarówno zamożnością mieszkańców oraz zyskami tarnogórskich firm, jak i przychodami miejskiego budżetu; inwestować w jednoczenie się społeczności miejskiej, której członkowie powinni wspólnie tworzyć siłę miasta, a także przewodzić społeczności powiatu i reprezentować jej interesy w relacjach ponadregionalnych; zdobyć odpowiednią pozycję konkurencyjną jako ważny podmiot otoczenia powstającej Metropolii Górnośląskiej, której użytkownicy poszukują nowych obszarów zamieszkania i podejmowania działalności gospodarczej głównie wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz w miejscach ekologicznie atrakcyjnych; 4

5 stymulować rozwój środowiska gospodarczego w mieście, które musi przynajmniej zadowalająco zaspokajać potrzeby przedsiębiorstw przemysłowych i nowoczesnej działalności usługowej; docenić globalne zmiany zachowań konsumpcyjnych, które wymagają zastosowania nowych sposobów utrzymania potencjału demograficznego miasta, w tym przyciąganie i zatrzymywanie ludzi młodych, szczególnie dobrze wykształconych, mobilnych, zainteresowanych mieszkaniem na ekologicznie atrakcyjnym terenie; warto rozważyć nowoczesną użyteczność potencjałów rekreacyjnych miasta, w tym głównie obszarów leśnych, które nabierają nowego znaczenia w kontekście procesów rozlewania się zabudowy obszarów zurbanizowanych, coraz bardziej dotyczących podmiejskich stref Aglomeracji Górnośląskiej; wzmacniać specyficzny potencjał animatorów kultury, którzy podejmując wiele kameralnych imprez i oryginalnych przedsięwzięć współtworzą atmosferę miasta; promować zabytki, zarówno poprzemysłowe, jak i związane z historią miasta i jego okolic, w tym ślady przenikania się kultur, religii, narodowości; eksponować walory środowiska naturalnego, w tym regionalnie zbyt mało doceniane obiekty jak: zespół przyrodniczo-krajobrazowy Park w Reptach i dolina rzeki Dramy, rezerwat Segiet oraz podziemny potencjał przyrodniczy. 5

6 3. Wizja rozwoju miasta Wizja rozwoju Tarnowskich Gór za swoją podstawę przyjmuje zalety lokalizacji miasta, które z dużym prawdopodobieństwem determinować będą większość czynników kształtujących jego przyszłość w najbliższych kilkunastu latach. Główne oddziaływanie generować będzie styk wpływów jednoczących się w nową metropolię czternastu miast Aglomeracji Górnośląskiej oraz gmin miejskich i wiejskich jej północnego otoczenia. Specyficzne położenie Tarnowskich Gór, stanowiących północną bramę Górnego Śląska to szansa rozwoju miasta, mogącego wykorzystać swoje zasoby jako surowiec dla tworzenia produktów miejskich oferowanych podmiotom obydwu swoich otoczeń lub kreować pożądaną pozycję konkurencyjną poprzez przyciąganie takich użytkowników, którzy przyczynią się do nadania Tarnowskim Górom nowego znaczenia w regionie i poza nim. Ważne jest aby odpowiednio wyznaczyć tarnogórskie miejsce w realiach ponadlokalnych. Trzeba realnie ocenić zarówno ambicje, jak i możliwości. Tym samym akcentować wartość zabytków poprzemysłowych, wielokulturowej historii, pozycji rynkowej tarnogórskich przedsiębiorstw czy atrakcyjnej oferty rekreacyjnej, jednocześnie pamiętając o przedsięwzięciach, jakie koniecznie trzeba podjąć by sprostać wymaganiom poziomu rozwoju współczesnych miast, w tym stanu infrastruktury. Wielkość dyspozycyjnych zasobów miejskich zmusza do specjalizacji, motywowanej zarówno dotychczasowymi skutkami finansowymi realizacji różnych projektów, jak i ogólnym wizerunkiem miasta, postrzeganego jako miejsce realizacji tylko kilku znanych działalności. Wizję rozwoju miasta Tarnowskie Góry na lata sformułowano następująco: Tarnowskie Góry będą atrakcyjnym miejscem zamieszkania, a także miastem wyspecjalizowanych działalności, uzupełniających ofertę Aglomeracji Górnośląskiej i jej północnych sąsiadów, w tym będą miejscem spotkań i przenikania się różnorodnych potrzeb oraz tożsamości. 6

7 Jej realizacja oparta będzie na pięciu wyzwaniach definiujących najważniejsze obszary zaangażowania zasobów miejskich w kształtowanie przyszłości Tarnowskich Gór. Są to: trwale zarabiać Nowoczesną gospodarkę miasta powinny tworzyć przedsiębiorstwa i ich rozpoznawalne w kraju i na świecie produkty. Atrakcyjne miejsca pracy pozwolą na zaspokojenie ambicji zawodowych młodych ludzi oraz dostarczą dochodów członkom tarnogórskiej społeczności miejskiej. Jednocześnie firmy wniosą swój wkład do budżetu miasta oraz będą współtworzyć jego wizerunek, kreując obraz miejsca przyjaznego przedsiębiorcom, oferującego wykształcone zasoby ludzkie oraz dogodne warunki przestrzenne. Trwałość dochodów może być także pochodną zamożności mieszkańców, w istotny sposób partycypujących w rozmiarach dostępnych miejskich środków publicznych. silniej zaistnieć Nowa identyfikacja regionalna jest potrzebna miastu by zmienić dotychczasowe negatywne elementy jego wizerunku i wprowadzić nowe, związane z przekształceniami jego oferty. Konkurencja na rynku miast wymusza większe angażowanie się w działalność promocyjną, w tym przekonywanie o tarnogórskich zaletach. Do zaoferowania są nie tylko znane zabytki poprzemysłowe (Kopalnia Zabytkowa, Sztolnia) czy rekreacyjne (Park Wodny), ale i mniej rozpoznawalne produkty: starówka, imprezy kulturalne, atrakcyjne warunki zamieszkania, tereny leśne, obiekty przyrodniczo cenne itp. wznieść się, bez kompleksów Wspieranie ambicji społecznych powinno być przedmiotem starań władz miejskich, stanowiąc jeden ze sposobów zmniejszania zagrożenia utraty potencjału demograficznego miasta, w tym migracji młodych, wykształconych mieszkańców. Trzeba umożliwić im robienie kariery, zarówno w działalności gospodarczej, jak i społecznej. Oferta miejska mimo ograniczonych środków nie musi być mało atrakcyjna. Uczestnictwo tarnogórzan w ponadlokalnych imprezach kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych można uzupełnić przedsięwzięciami bardziej kameralnymi, za to tańszymi, bliższymi, dopasowanymi do lokalnych potrzeb. Warunkiem jest ich stały rozwój, nadążanie za globalnymi zjawiskami społeczno-kulturowymi, gdyż pomoże to uniknąć poczucia marginalizacji, świadomości, że gdzieś dzieje się coś ważnego, a u nas nic nowego. razem łatwiej Integracja wewnątrzmiejska jest niezbędnym elementem budowania tarnogórskiej tożsamości lokalnej. Ta zaś jednocząc mieszkańców tworzy z ich pojedynczych starań siłę 7

8 mogącą zmieniać miasto i skutecznie oddziaływać na podmioty jego otoczenia. Zgoda zawsze buduje, a wewnętrzne konflikty i konkurencja rozdrabniają tylko ograniczone środki i uniemożliwiają realizację ambitniejszych przedsięwzięć, służących w zamyśle całej społeczności, również powiatowej. Większe jednostki osadnicze są lepszym partnerem i beneficjentem środków pomocowych, gdyż efektywniej je wykorzystują, świadcząc korzyści większej liczbie osób. Tarnowskie Góry łącząc się społecznie i przestrzennie mają szanse skuteczniej rywalizować na poziomie regionalnym i ponad nim. tworzyć własne miejsca Przestrzeń do życia jest potrzebna każdemu i ludzie mają prawo do nadawania jej specyficznych cech. Trzeba umożliwić mieszkańcom Tarnowskich Gór współkreowanie własnego bezpiecznego miejsca, w tym szczególnie oddziaływanie na formy zaspokajania potrzeb generowanych przez przestrzenie publiczne oraz tereny mieszkaniowe. Identyfikacja przestrzenna będzie trwalej wiązać tarnogórzan jeśli da im szansę na zdobycie doświadczeń, przeżyć, emocji itp., wynikających z doznań estetycznych i postrzegania korzystnych warunków dla określonego rodzaju zachowań (np. spacery w parku, podziwianie krajobrazów z punktów widokowych, skwer pod domem, klomb z kwiatami, oświetlenie mojej ulicy). 8

9 4. Cele i kierunki Wizja rozwoju miasta stanowiąc ogólny obraz jego przyszłego stanu wymaga doprecyzowania. Podstawowym sposobem dokonania tego jest sformułowanie celów strategicznych i horyzontalnych, które wyznaczają konkretne obszary angażowania zasobów miejskich i podejmowania niezbędnych działalności, aby z sukcesem kształtować pożądaną przyszłość miasta. Realizacja zamierzeń zawartych w wizji rozwoju Tarnowskich Gór wymaga osiągnięcia następujących celów strategicznych i horyzontalnych: cele strategiczne: C 1. Aktywizowanie i wspieranie wdrażania nowych technologii w przemyśle C 2. Wspieranie kreatywnej działalności usługowej C 3. Podnoszenie jakości środowiska zamieszkania C 4. Pozyskanie nowych mieszkańców C 5. Rozwijanie oryginalnej oferty kulturalnej C 6. Rozwój turystyki i budowanie tożsamości lokalnej w oparciu o historię miasta C 7. Udostępnianie zasobów przyrodniczych dla edukacji ekologicznej i rekreacji C 8. Budowanie spójności wewnętrznej C 9. Tworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego cele horyzontalne: CH 1. Intensyfikacja działalności promocyjnej CH 2. Podnoszenie atrakcyjności przestrzeni publicznych CH 3. Poprawa warunków ekologicznych CH 4. Usprawnienie komunikacji Zestawienie to nie zawiera hierarchii ważności celów, których realizacja wielokrotnie się uzupełnia, a w kilku przypadkach wzajemnie się warunkuje. Za jeden ze sposobów nadania im rang uznać można udział w realizacji tarnogórskich wyzwań rozwojowych (tab.1). Trudno jednak także definitywnie przesądzać o istotności wyzwań, co uniemożliwia dokładne określenie znaczenia celu w realizacji rozwoju Tarnowskich Gór. Szczegóły kolejności podejmowania prac należą do przedmiotów opracowań o charakterze operacyjnym (programy operacyjne, wieloletnie plany finansowe itp.) i tylko na tym poziomie można ostatecznie rozstrzygnąć o ważności przedsięwzięć wynikających z poszczególnych celów, w tym o intensywności podejmowanych wysiłków czy angażowaniu zasobów. 9

10 Tab. 1. Wyzwania i cele strategiczne cele strategiczne wyzwania trwale zarabiać silniej zaistnieć wznieść się, bez kompleksów razem łatwiej tworzyć własne miejsca C 1. Aktywizowanie i wspieranie wdrażania nowych technologii w przemyśle C 2. Wspieranie kreatywnej działalności usługowej C 3. Podnoszenie jakości środowiska zamieszkania C 4. Pozyskanie nowych mieszkańców C 5. Rozwijanie oryginalnej oferty kulturalnej C 6. Rozwój turystyki i budowanie tożsamości lokalnej w oparciu o historię miasta C 7. Udostępnianie zasobów przyrodniczych dla edukacji ekologicznej i rekreacji C 8. Budowanie spójności wewnętrznej C 9. Tworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego CH 1. Intensyfikacja działalności promocyjnej CH 2. Podnoszenie atrakcyjności przestrzeni publicznych CH 3. Poprawa warunków ekologicznych CH 4. Usprawnienie komunikacji Aby precyzyjnie określić przyszłość Tarnowskich Gór trzeba rozwinąć myśli przewodnie zawarte w wyznaczonych celach. Służy temu rozpisanie ich na kierunki (tab.2), które w dalszej kolejności pozwolą na sformułowanie listy przedsięwzięć i zbioru projektów. W sumie wszystkie elementy (cele kierunki przedsięwzięcia projekty) powinny złożyć się na sukces realizacji zamierzeń zawartych w wizji rozwoju miasta. 10

11 Tab. 2 Cele i kierunki strategiczne Cele C 1. Aktywizowanie i wspieranie wdrażania nowych technologii w przemyśle C 2. Wspieranie kreatywnej działalności usługowej C 3. Podnoszenie jakości środowiska zamieszkania Kierunki K1.1. Tworzenie warunków ułatwiających przedsiębiorcom kontakty K1.2. Udostępnianie terenów dla przedsiębiorstw K2.1. Stymulowanie specjalizacji, własnego profilu usług K2.2. Unowocześnianie działalności usługowej K3.1. Modernizacja komunalnych zasobów mieszkaniowych K3.2. Odnowienie zabytkowych zasobów mieszkaniowych K3.3. Rewitalizacja budynków oraz lokali socjalnych miasta K3.4. Wzbogacanie oferty edukacyjnej K3.5. Wspieranie amatorskiej działalności kulturalnej K3.6. Wspieranie inicjatyw sportowych K3.7. Poprawa bezpieczeństwa K3.8. Tworzenie warunków powstawania społeczeństwa obywatelskiego C 4. Pozyskanie nowych mieszkańców K4.1. Wyznaczenie terenów pod nowe inwestycje mieszkaniowe K4.2. Angażowanie się w rozwój budownictwa wielorodzinnego C 5. Rozwijanie oryginalnej oferty kulturalnej C 6. Rozwój turystyki i budowanie tożsamości lokalnej w oparciu o historię miasta K5.1. Współpraca z animatorami działalności kulturalnej K5.2. Organizowanie imprez kulturalnych K6.1. Poprawa funkcjonowania zabytków poprzemysłowych K6.2. Odnawianie obiektów zabytkowych K6.3. Inicjowanie integracji działalności turystycznej w skali powiatowej i regionalnej K6.4. Eksponowanie znaczących miejsc w mieście C 7. Udostępnianie zasobów przyrodniczych dla edukacji ekologicznej i rekreacji K7.1. Ochrona miejsc przyrodniczo cennych K7.2. Podniesienie atrakcyjności oferty rekreacyjnej 11

12 C 8. Budowanie spójności wewnętrznej C 9. Tworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego CH 1. Intensyfikacja działalności promocyjnej K8.1. Wzmacnianie tożsamości ponaddzielnicowej K8.2. Miejskie zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy dzielnicami K9.1. Udostępnianie internetowych kontaktów z instytucjami publicznymi K9.2. Upowszechnianie korzystania z Internetu KH1.1. Poprawa skuteczności promocji wewnętrznej KH1.2. Pozycjonowanie ofert miasta w skali ponadlokalnej KH1.3. Tworzenie tarnogórskiej marki CH 2. Podnoszenie atrakcyjności przestrzeni publicznych KH2.1. Poprawa estetyki KH2.2. Tworzenie dobrej jakości miejsc przebywania i gromadzenia się KH2.3. Wzbogacanie klimatów przestrzeni miasta CH 3. Poprawa warunków ekologicznych CH 4. Usprawnienie komunikacji KH.3.1. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej KH3.2. Wspieranie działań proekologicznych KH4.1. Budowa i remonty ulic, dróg, skrzyżowań KH4.2. Usprawnianie połączeń autobusowych KH4.3. Podejmowanie starań dotyczących przywrócenia pozycji ważnego ośrodka transportu kolejowego w skali ponadlokalnej Cele strategiczne wyznaczają działania w ramach określonej funkcji miejskiej, a uszczegóławiające je kierunki w logiczny sposób są wyrazem polityki władz Tarnowskich Gór wobec niej. Cele horyzontalne nakładają się na strategiczne i uzupełniają je. Tworzy je zbiór kierunków, które realizują zamierzenia miejskie w wielu funkcjach. Mogłyby zostać rozdzielone pomiędzy cele strategiczne, ale ich wyróżnienie służy zaakcentowaniu ich łącznikowego charakteru. Tym samym są to najczęściej wąskie gardła rozwoju miejskiego. Od realizacji precyzujących je przedsięwzięć i projektów zależy sukces osiągania wielu celów strategicznych, ale powiązania bywają również wzajemne. 12

13 5. Charakterystyka celów i kierunków rozwoju Cele strategiczne: C1. Aktywizowanie i wspieranie wdrażania nowych technologii w przemyśle Kierunki K1.1. Tworzenie warunków ułatwiających przedsiębiorcom kontakty K1.2. Udostępnianie terenów dla przedsiębiorstw Przykłady przedsięwzięć P Organizowanie spotkań gospodarczych P Współpraca z urzędem pracy i samorządami gospodarczymi P Uzbrajanie terenów pod inwestycje P Promowanie lokalizowania się firm, w szczególności wykorzystujących nowoczesne technologie Przemysł wkomponowany w krajobraz Tarnowskich Gór od wielu dziesięcioleci kształtuje wizerunek miasta. Jest jednym z podstawowych czynników przesądzających o jego atrakcyjności zarówno dla mieszkańców, jak i osób żyjących w sąsiednich gminach. Jego w części górnicza orientacja, przejawia się w zgłaszanych miejskich potrzebach oraz sposobach ich zaspokajania (np. edukacja, kultura). Zamożność mieszkańców Tarnowskich Gór w znaczącym stopniu powiązana jest z sytuacją przedsiębiorstw przemysłowych. Oprócz górniczego profilu działalności także osiągnięcia przemysłu maszynowego, elektronicznego czy odzieżowego godne są odnotowania i wspierania. Doceniając istotną pozycję tarnogórskiego przemysłu wśród czynników rozwoju miasta wskazać należy na konieczność wdrażania w tego typu działalnościach nowych technologii, co może być sposobem na rozwój istniejących i tworzenie nowych przedsiębiorstw, a przy tym zmniejszanie uciążliwości ich funkcjonowania dla mieszkańców miasta. Umożliwi również angażowanie wysoko wykwalifikowanych pracowników, dając im szanse na karierę i samorealizację. To zaś może być istotnym czynnikiem hamującym migrację, a wpływającym na przyciąganie do Tarnowskich Gór ludzi młodych, ambitnych, dynamicznych. Będzie także specyficznym przyczynkiem do kształtowania atmosfery miasta, jako miejsca przybywania osób do pracy i odwiedzania go w celach biznesowych. Nie do pominięcia są również potencjalne wpływy do budżetu miasta z dobrze prosperujących firm oraz wynagrodzenia ich pracowników, będące impulsem dla wielu działalności, przede wszystkim usługowych. Wysoka zyskowność przedsięwzięć opartych na wiedzy może być 13

14 dodatkowo argumentem za kształceniem dzieci i młodzieży, która będzie mogła dostrzec że szkolne trudy mogą się opłacić. Działania miasta w zakresie aktywizowania i wspierania wdrażania nowych technologii mają ograniczony charakter. Można i należy tworzyć sprzyjające temu warunki, ale zarządy firm same muszą dostrzegać korzyści modernizujących inwestycji. Władze miejskie mogą spełniać rolę katalizatora umożliwiając i ułatwiając spotkania oraz współpracę różnych firm i instytucji (samorządu gospodarczego, urzędu pracy, NGO itp.), również w relacjach międzynarodowych. Zachęty mogą polegać na przygotowaniu i udostępnianiu terenów pod działalność przedsiębiorstw zaawansowanych technologii, najlepiej zgrupowane na kształt parków przemysłowych, ale ze względu na małą skalę (brak dużych terenów inwestycyjnych na obszarze miasta) raczej bez spełnienia formalnych wymagań zastrzeżonych dla takich przedsięwzięć. Inicjatywa tego typu stworzyła by jednocześnie dodatkową szansę na poprawę krajobrazu miejskiego na terenach już wykorzystywanych przez przemysł. Modernizacja umożliwia bowiem często uwzględnianie doznań estetycznych (kształty, kolory, symbolika). Ze względów urbanistycznych ważne jest także projektowanie założeń dla terenów przemysłowych na większą skalę, niż tylko dla jednego zakładu. Koncentracja ułatwi współpracę i zmniejszy koszty infrastruktury. C 2. Wspieranie kreatywnej działalności usługowej Kierunki K2.1. Stymulowanie specjalizacji, własnego profilu usług K2.2. Unowocześnianie działalności usługowej Przykłady przedsięwzięć P Udostępnianie komunalnych lokali i terenów pod kreatywne usługi P Pozyskiwanie oryginalnych usługodawców poprzez wspieranie ich działalności P Rozwijanie profilu usługowego, handlowego i gospodarczych zalet klimatu miasta P Wspieranie usług opartych na lokalnych zasobach (tradycje, przyroda) P Propagowanie dobrych wzorców (nagrody) P Budowanie usługowej marki miasta w oparciu o zalety położenia, w tym przenikanie się stylów: miejskiego i wiejskiego 14

15 Nowoczesność współczesnego miasta budują usługi. Ich rozwój dostarcza najlepszych bodźców dla inicjowania pożądanych przekształceń wszystkich funkcji miejskich. Najcenniejsza jest kreatywność usługodawców, która pozwala tworzyć nową lub oryginalną ofertę i wykorzystywać twórcze potencjały. Tarnowskie Góry powinny wspierać powstawanie i rozwój firm nastawionych na wysoką jakość i specjalistyczny charakter świadczonych usług. Będzie to elementem budowania ich znaczącej pozycji wśród miast oferujących atrakcyjne działalności dla swoich mieszkańców oraz osób przybywających z sąsiednich gmin wiejskich i miast Aglomeracji Górnośląskiej. Usługi mogą być oparte zarówno na nowoczesnych technologiach, jak i na doskonale opanowanym tradycyjnym rzemiośle. Użyteczne w tym powinno być wykorzystanie potencjałów miasta, w tym istniejących firm sektora usług i drobnej wytwórczości, w wielu przypadkach mogących poszczycić się bogatymi, często rodzinnymi, tradycjami. Potencjały to także wielkość, historia i charakter miasta, istniejące szkoły zawodowe oraz odpowiednie nieruchomości, w tym lokale komunalne w centrum, umożliwiające powiązanie działalności z jej ekspozycją. Dla zdobycia dobrej marki miasta w dziedzinie usług i produkcji rzemieślniczej pożądane jest wykrystalizowanie się kilku wiodących specjalizacji oraz wspieranie osób (np. poprzez udostępnianie lokali), których działalność ma charakter unikatowy, artystyczny, mistrzowski, a swoimi działaniami wykracza poza zwykły biznes (np. prowadzą działalność w kierunku przekazywania swojej wiedzy i umiejętności). Dla utrzymania wysokiej jakości oferowanych usług konieczne jest ciągłe doskonalenie prowadzonej działalności. Może być to unowocześnianie warsztatu pracy, udoskonalanie metod pracy czy podnoszenie kwalifikacji. W przypadku tradycyjnego rzemiosła, gdzie stosowanie własnych, często dawnych technik stanowi o jego istocie i dużej wartości, będzie to kształcenie następców. Tak wzmacniana kreatywność ma szanse zaistnieć na ponadregionalnym poziomie, szczególnie jeśli zostanie wsparta inicjatywami promującymi dobre wzorce, nagrodami i wyróżnieniami oraz konsekwentnym wpisywaniem jej w usługowy klimat miasta. 15

16 C 3. Podnoszenie jakości środowiska zamieszkania Kierunki K3.1. Modernizacja komunalnych zasobów mieszkaniowych K3.2. Odnowienie zabytkowych zasobów mieszkaniowych K3.3. Rewitalizacja budynków oraz lokali socjalnych miasta K3.4. Wzbogacanie oferty edukacyjnej K3.5. Wspieranie amatorskiej działalności kulturalnej K3.6. Wspieranie inicjatyw sportowych K3.7. Poprawa bezpieczeństwa Przykłady przedsięwzięć P Remonty komunalnych budynków P Adaptacja wolnych powierzchni P Podnoszenie jakości wyposażenia mieszkań komunalnych P Pomoc właścicielom zabytkowych kamienic P Waloryzacja historyczna centrum miasta P Ustalenie zasad mieszkaniowej polityki socjalnej P3.3.2 Wybór i przejęcie miejsca lub obiektu lokalizacji mieszkań socjalnych P Poszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych P Motywowanie dobrych nauczycieli P Akcje propagujące samorządność terytorialną i postawy obywatelskie P Udostępnianie lokali pod działalność grup artystycznych P Rozszerzanie oferty amatorskiej działalności kulturalnej (poszukiwanie i angażowanie animatorów) P Aktywizowanie sportu amatorskiego P Podnoszenie jakości i efektywności wykorzystania istniejących obiektów sportowych P Budowanie profilu sportowego miasta (wybrane dyscypliny) P Rozbudowa infrastruktury sportowej P Współpraca z Policją P Poprawa wizerunku Straży Miejskiej P Monitoring wybranych obszarów miasta P Program Bezpieczne wspólnoty 16

17 K3.8. Tworzenie warunków powstawania społeczeństwa obywatelskiego P Współpraca z organizacjami pozarządowymi P Usprawnianie kontaktów pomiędzy mieszkańcami i władzą miasta P Propagowanie wzorców postaw obywatelskich (aktywność obywatelska) Miasto aby przetrwać musi tworzyć pożądane środowisko życia dla swoich mieszkańców. Badania ankietowe oraz warsztaty z udziałem liderów rozwoju pokazały, iż Tarnowskie Góry postrzegane są przede wszystkim jako miejsce gdzie dobrze się mieszka. Respondenci wyrazili to poprzez dominującą przewagę osadniczej orientacji rozwojowej nad innymi, w tym gospodarczą czy turystyczną. Miasto posiada dobre warunki do realizowania funkcji rezydencjalnej na wielu poziomach, również wysokim, ale środowisko zamieszkania w kilku miejscach ma wyraźne mankamenty. Koniecznym wydaje się być przeprowadzenie działań mieszczących się w opisanych poniżej sześciu kierunkach strategicznych: K 3.1. Modernizacja komunalnych zasobów mieszkaniowych Mieszkalne lokale komunalne będące obecnie w zasobach gminy są na ogół niskiej jakości. Jednocześnie większość z nich mieści się w zabytkowej części śródmieścia. Z uwagi na wiek budynków, standard wyposażenia i znaczny stopień zużycia wymagają poważnych remontów. Doraźnie przeprowadzane naprawy pozwalają co najwyżej na opóźnianie procesu niszczenia. Podniesienie jakości komunalnych zasobów mieszkaniowych wpłynie nie tylko na poprawę jakości życia ich lokatorów, ale również na cechy przestrzeni publicznych, współtworzonych przez budynki (elewacje, wygląd lokali handlowo-usługowych) oraz powinno skutkować poprawą relacji społecznych w centrum miasta. Niezwykle istotne jest przy tym to, aby zachować historyczny charakter budynków, w tym dbać o detal, stosować odpowiednie materiały, zachowywać elementy, które chociaż noszą ślady zużycia mogą po naprawie z powodzeniem dalej spełniać swoją rolę (zabytkowe bramy, drzwi, kraty, balustrady itp.). Centrum skupia w sobie symbolicznie cechy całego miasta, a tym samym sposób jego postrzegania wpływa na ogólny wizerunek Tarnowskich Gór. Zmiany przeprowadzane na jego obszarze oddziałują na jakość środowiska życia wszystkich mieszkańców, także tych z oddalonych dzielnic. Działania w tym kierunku to także remonty budynków komunalnych połączone z poprawą jakości i wyposażenia mieszkań oraz poszerzaniem powierzchni mieszkalnych poprzez adaptację wolnych powierzchni w istniejących budynkach. Nowe lokale pozyskiwane w ten sposób mogłyby być wynajmowane w pierwszej kolejności przedstawicielom 17

18 twórczych, artystycznych zawodów oraz osobom współtworzącym życie kulturalne Tarnowskich Gór. Istotne w wielu wypadkach może być również przekwalifikowanie lokali o niskim standardzie na pracownie, lokale wystawiennicze czy małe sklepy łatwo dostępne z ulicy. Równocześnie potrzebna jest budowa nowych mieszkań komunalnych w budynkach wielorodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem roli tych obiektów w uzupełnianiu ciągłości tkanki miejskiej. Pozwoli to zaspokoić część potrzeb mieszkaniowych oraz osiągnąć poprawę jakości przestrzeni miejskiej poza obszarem śródmieścia, zwiększając jednocześnie atrakcyjność mieszkaniową niektórych dzielnic. Również pozyskiwanie nowych lokali położonych w różnych częściach miasta jako alternatywa rozwiązywania problemów socjalnych zwiększa możliwość prowadzenia aktywnej polityki mieszkaniowej. K3.2. Odnowienie zabytkowych zasobów mieszkaniowych Budynki w śródmieściu będące własnością prywatną, stanowią o jakości życia i zaletach przestrzeni miejskiej w taki sam sposób, jak budynki komunalne. Tym samym również przyczyniają się do kształtowania cech miejskiego dobra wspólnego, np. poprzez kreowanie doznań estetycznych. Część odpowiedzialności za nie ponosi więc cała społeczność miasta. Dlatego warta rozważenia jest oferta organizowania pomocy i profesjonalnego doradztwa dla właścicieli zabytkowych kamienic w zakresie sposobu prowadzenia remontów, tak by na przywracaniu świetności estetycznej budynki nie traciły swoich historycznych walorów. Uzupełnieniem tego mogłyby być również działania nakierowane na poprawę jakości przestrzeni publicznej (cel horyzontalny CH.2). Konieczne jest przeprowadzenie waloryzacji historycznej centrum miasta, która stanowiłaby podstawę dla refleksji nad wspieraniem finansowym remontów konkretnych zabytków. Podobne działania powinny być podejmowane również w odniesieniu do wybranych budynków nie będących zabytkami, a istotnych poprzez swoje cechy i funkcje w realizacji zamierzeń rozwojowych miasta. K3.3. Rewitalizacja budynków oraz lokali socjalnych miasta Obecnie większość lokali socjalnych znajduje się w zabytkowych budynkach w centrum miasta. Podniesienie jakości środowiska życia w tej części Tarnowskich Gór wiąże się z poprawą ich cech, gdyż zwykle oferują niższą jakość zamieszkania niż pozostałe lokale komunalne. Mieszkania socjalne powinny nie tylko dawać możliwość schronienia się, ale również ułatwiać prowadzenie zadań z zakresu pomocy społecznej. Działania te, rozumiane w 18

Strategia rozwoju miasta Kalety do roku 2025

Strategia rozwoju miasta Kalety do roku 2025 Miasto Kalety Załącznik Nr 1 do Uchwały 151/XVII/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 kwietnia 2012 Strategia rozwoju miasta Kalety do roku 2025 Kalety, styczeń 2012 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022

Strategia rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Załącznik do Uchwały nr 323/1635/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14września 2010 roku. Powiat Tarnogórski Strategia rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Sierpień, 2010 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata 2012 2022. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

MIASTO I JEGO PRODUKTY

MIASTO I JEGO PRODUKTY Małgorzata Czornik Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach MIASTO I JEGO PRODUKTY Wprowadzenie Historia rozwoju cywilizacyjnego ludzkości to kronika powstawania i ewolucji miast. Są one najlepszym przykładem

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013-2020

Strategia Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013-2020 Urząd Miasta Lublin Strategia Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013-2020 Wersja do konsultacji społecznych Przygotował: Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin Wrzesień 2013 Spis treści Wprowadzenie...3 Struktura

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022 Załącznik do Uchwały Nr HLII/880/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 marca 2014 r. SAMORZĄD MIASTA GLIWICE STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022 AKTUALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

www.szklarskaporeba.pl

www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORÊBA NA LATA 2010-2020 www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORĘBA NA LATA 2010 2020 Dr Andrzej Raszkowski Szklarska Poręba 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 AKTYWNY, KOMFORTOWY, SILNY Tarnów 2011 Strategia Rozwoju Miasta WSTĘP Strategia jest kluczowym dokumentem z punktu widzenia rozwoju miasta. Stanowi ona punkt wyjścia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Załącznik do Uchwały Nr LV/555/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2014 r. Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Tarnowskie Góry, marzec 2014 Spis treści 1. WSTĘP DO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW W GMINIE ŁAPSZE NIŻNE

PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW W GMINIE ŁAPSZE NIŻNE Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV-406/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 sierpnia 2014r. PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW W GMINIE ŁAPSZE NIŻNE Urząd Gminy Łapsze Niżne ul. Jana Pawła II 20 34-442 Łapsze Niżne

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Torunia

Strategia Rozwoju Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia Strategia Rozwoju Miasta Torunia na lata 2009-2020 Projekt Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R....

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Zakopanego z dnia. Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 ZIELONE ZAKOPANE TATRZAŃSKIE CENTRUM MIĘDZYNARODOWEJ TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU, ROZWIJAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu sępoleńskiego

Strategia rozwoju powiatu sępoleńskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/94/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. Strategia rozwoju powiatu sępoleńskiego Wizja rozwoju powiatu sępoleńskiego i gmin powiatu sępoleńskiego Cele i kierunki rozwoju

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 sierpnia 2014 r. Poz. 4316 UCHWAŁA NR 443/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska na najbliższych osiem lat. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jasno wytycza cele i

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. Osoby biorące udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015-2022 Moderatorzy, opieka

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne.

Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne. Strategia Rozwoju Miasta Zielona Góra Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/247/97 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 23 stycznia 1997 r. Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne. Program

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Kraków, kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo