Nr sprawy: PO/ZP/48/2015/CNK/IS. ZAŁĄCZNIK numer 7 do SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr sprawy: PO/ZP/48/2015/CNK/IS. ZAŁĄCZNIK numer 7 do SIWZ"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK numer 7 do SIWZ WZÓR UMOWY RAMOWEJ na świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w 2016 r. zawarta dnia. roku zwana dalej Umową lub Umową Ramową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem 02/06, posługującym się numerami REGON: , NIP: , reprezentowanym przez:.., zwanym dalej Zamawiającym lub Stroną a 1... z siedzibą w., wpisaną do rejestru/ewidencji, prowadzonego przez, pod numerem, o kapitale zakładowym..., NIP:..., REGON:.., reprezentowaną przez: -, działającym na mocy pełnomocnictwa/odpisu z KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zwaną dalej Wykonawcą lub Stroną. oraz 2... z siedzibą w., wpisaną do rejestru/ewidencji, prowadzonego przez, pod numerem, o kapitale zakładowym..., NIP:..., REGON:.., reprezentowaną przez: -, działającym na mocy pełnomocnictwa/odpisu z KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zwaną dalej Wykonawcą lub Stroną. Wszyscy Wykonawcy łącznie są dalej zwani Wykonawcami. str. 1

2 Zawarcie niniejszej Umowy następuje w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy: PO/ZP/48/2015/CNK/IS, na podstawie Działu III Rozdział I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), dalej Ustawa, została zawarta Umowa o następującej treści: 1 Przedmiot Umowy 1. Umowa ma charakter umowy ramowej w rozumieniu art. 99 Ustawy. 2. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień na kompleksowe usługi cateringowe wskazane przez Zamawiającego, w okresie obowiązywania Umowy (dalej Zamówienia Szczegółowe ). 3. Zgodnie z art. 2 pkt 9A Ustawy, w Umowie ramowej wskazuje się orientacyjne przewidywane ilości poszczególnych wydarzeń, zgodnie z pkt 10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia ; Specyfikacja wraz z jej załącznikami stanowi Załącznik numer 1 do Umowy. 4. W momencie udzielania Zamówień Szczegółowych na podstawie Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany podanych ilości poszczególnych wydarzeń w zależności od faktycznych, bieżących potrzeb Zamawiającego. 5. Przedmiot Zamówień Szczegółowych będzie każdorazowo określany przez Zamawiającego przy wszczynaniu postępowania o udzielenie Zamówienia Szczegółowego. 6. Zamawiający nie ma obowiązku składania Zamówień Szczegółowych i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe, ale w przypadku złożenia Zamówienia Szczegółowego, Wykonawca ma obowiązek złożyć ofertę na to Zamówienie Szczegółowe, a w razie jej przyjęcia przez Zamawiającego, ma obowiązek to Zamówienie Szczegółowe zrealizować. 2 Wynagrodzenie, termin realizacji, ubezpieczenie 1. Umowa Ramowa zawarta jest od dnia jej podpisania do dnia 31 grudnia 2016 roku, albo do wyczerpania łącznej kwoty brutto, o której mowa w ust. 2 poniżej, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. 2. Na podstawie Umowy Ramowej Zamawiający może udzielać Wykonawcy / Wykonawcom, Zamówień Szczegółowych do łącznej kwoty brutto w wysokości str. 2

3 .. złotych (słownie:..złotych netto), co stanowi kwotę brutto złotych (słownie:.złotych brutto), z uwzględnieniem cen jednostkowych za osobę, określonych w ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik numer 2 do Umowy. 3. Kwota, o której mowa w ust. 2 jest jedynie kwotą orientacyjną i określa górną granicę zobowiązań, jakie Zamawiający może zaciągnąć na podstawie Umowy Ramowej. 4. Udzielenie zamówień na niższą kwotę niż wskazana w ust. 2 powyżej, nie może być podstawą roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu niewywiązania się z Umowy Ramowej lub nie składania Zamówień Szczegółowych. 5. W przypadku wyczerpania kwoty określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu, Umowa Ramowa wygasa, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń Stron. 6. Wykonawca ma obowiązek posiadania na cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z uwzględnieniem franszyzy redukcyjnej w kwocie 200,00 złotych (słownie: dwustu złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia, na sumę ubezpieczeniową równą kwocie ,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).. 7. Kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności stanowi Załącznik numer 3 do Umowy. 8. Każdą kolejną polisę stanowiącą ciągłość ubezpieczenia w okresie realizacji Umowy Ramowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 5 (pięciu) dni przed upływem ważności poprzedniej polisy. 3 Zasady udzielania Zamówień Szczegółowych 1. Zamawiający będzie udzielał Wykonawcom Zamówień Szczegółowych w miarę potrzeb Zamawiającego. 2. Każde Zamówienie Szczegółowe wystawione przez Zamawiającego będzie podlegać warunkom niniejszej Umowy. 3. Zamówienia Szczegółowe będą udzielane przy zachowaniu procedur postępowania określonych w Umowie oraz w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 4 Udzielanie Zamówień Szczegółowych 1. Zamawiający będzie zapraszał każdorazowo do składania ofert na realizację Zamówienia Szczegółowego wszystkich Wykonawców (lub zaprosi do negocjacji str. 3

4 jedynego Wykonawcę w przypadku zawarcia Umowy Ramowej z jednym Wykonawcą), z którymi zawarł niniejszą Umowę. 2. Zaproszenia do składania ofert na realizację Zamówienia Szczegółowego (lub zaproszenie do negocjacji w przypadku zawarcia Umowy Ramowej z jednym Wykonawcą) wysyłane będą Wykonawcom przy użyciu poczty elektronicznej na adresy wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu. W zaproszeniu do składania ofert na realizację Zamówienia Szczegółowego (lub negocjacji w przypadku zawarcia Umowy Ramowej z jednym Wykonawcą) Zamawiający każdorazowo określi w szczególności: a) dla zaproszenia do składania ofert: informację o miejscu i terminie składania i otwarcia ofert, obowiązku wniesienia wadium, terminie związania ofertą, a także przekaże specyfikację istotnych warunków Zamówienia Szczegółowego (nie zawierającą opisu warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków); b) dla zaproszenia do negocjacji: informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy wykonawczej, ogólne warunki umowy wykonawczej lub wzór umowy wykonawczej; 3. Oferta składana w wyniku zaproszenia, o którym mowa w ust. 2 pkt a) i b) powyżej, nie może być mniej korzystna od oferty, którą Wykonawca złożył w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia Umowy Ramowej, i której kopia znajduje się w Załączniku numer 2 do Umowy. 4. Zamawiający nie może dokonać zmiany kryteriów oceny ofert określonych w Umowie Ramowej (tj. w pkt. 17 Załącznika 1 do Umowy). 5. Wykonawcy składają Oferty w formie pisemnej pod rygorem nieważności i dostarczają je na adres siedziby Zamawiającego podany przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert. Oferta powinna być podpisana przez przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy, upoważnionego/upoważnionych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy lub udzielonym przez Wykonawcę pełnomocnictwem. Wykonawca jest obowiązany wykazać umocowanie osób, o których mowa powyżej, stosownymi dokumentami, które muszą zostać dołączone do Oferty. W przypadku zawarcia Umowy Ramowej z jednym Wykonawcą, Zamawiający przeprowadza z nim negocjacje. 6. Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający informuje Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej i przesyła Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą, str. 4

5 informację o terminie spotkania mającego na celu zawarcie umowy wykonawczej (dalej Umowa Wykonawcza ) do podpisu. 7. Wykonawca, o którym mowa w ust. 6 powyżej, zobowiązany jest do podpisania Umowy Wykonawczej w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 8. Jeżeli Wykonawca bez podania przyczyny, nie stawi się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego w celu zawarcia Umowy Wykonawczej, przyjmuje się, że Wykonawca odmówił zawarcia Umowy Wykonawczej. 9. Wszelka korespondencja dotycząca Umowy, przekazywana będzie na następujące adresy Stron: Zamawiający: Centrum Nauki Kopernik, Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, faks 22.., Zamawiający wyznaczy osobę uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji Umów Wykonawczych itp. Wykonawca 1: Adres: .. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym: Wykonawca 2: Adres: .. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym:. 10. Zmiana przez któregokolwiek z Wykonawców danych wskazanych w ust. 9 powyżej, w szczególności adresu, adres poczty elektronicznej wymaga pisemnego zawiadomienia Zamawiającego pod rygorem nieważności. 5 Zawieranie Umów Wykonawczych 1. Umowy Wykonawcze zawierane będą z Wykonawcami, o których mowa w 4 ust. 6 powyżej, oddzielnie do każdego Zamówienia Szczegółowego. 2. Umowy Wykonawcze zawierane będą pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Każda Umowa Wykonawcza po jej podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę zostanie załączona do Umowy. 3. Umowy Wykonawcze mogą być podpisywane wyłącznie przez osoby uprawnione do reprezentowania Strony lub przez osoby posiadające pisemne, stosowne str. 5

6 pełnomocnictwo, którego oryginał musi zostać drugiej Stronie przedstawiony przed podpisaniem Umowy Wykonawczej. 4. W braku odmiennych postanowień Umowy Wykonawczej realizacja Zamówienia Szczegółowego odbywać się będzie na warunkach określonych w 6 Umowy Ramowej. 5. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy informacji dotyczącej ilości, rodzaju serwowanych potraw, które będą potrzebne do wykonania Zamówienia Szczegółowego. Informacje zostaną przekazane Wykonawcy w postaci elektronicznej, najwcześniej w dniu zawarcia Umowy Wykonawczej. 6. Szczegółowy termin realizacji Umowy każdorazowo zostanie określony w zaproszeniu do składania ofert na realizację Zamówienia Szczegółowego (lub zaproszeniu do negocjacji w przypadku zawarcia Umowy Ramowej z jednym Wykonawcą). 7. Zamówienie Szczegółowe może przewidywać prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Ustawy, polegające na prawie Zamawiającego do zmian ilości osób i/lub poszczególnych wydarzeń bądź do zmiany specyfiki wydarzenia, o których mowa w pkt SIWZ (Załącznik numer 1 do Umowy), objętych przedmiotem Zamówienia Szczegółowego. 6 Warunki realizacji Umów Wykonawczych 1. Wynagrodzenie za wykonanie usług cateringowych wskazanych przez Zamawiającego, wynikająca z oferty, o której mowa w 4 ust. 3 powyżej, jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty (w tym upusty i rabaty jakich Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu), jakie mogą powstać w związku z jego realizacją, w tym podatek VAT. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmować będzie również: a) przygotowanie i dostarczenie potraw oraz ciast; b) zapewnienie napojów; c) zapewnienie profesjonalnej obsługi kelnerskiej; d) zapewnienie niezbędnego sprzętu cateringowego; e) zapewnienie dekoracji, obrusów, serwet i serwetek, stroików; f) dostarczenie stołów koktajlowych i bufetowych, zastawy stołowej, a także innego sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy; g) rozstawienie elementów zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego, uprzątnięcie oraz ich odbiór po zakończeniu wydarzeń; h) przygotowanie oznaczeń potraw, wchodzących w skład posiłków w języku str. 6

7 polskim i angielskim. 3. Strony postanawiają, że wynagrodzenie za usługi wykonane w ramach Zamówienia Szczegółowego przez cały okres trwania Umowy Ramowej, następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze VAT, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawę do wystawienia, faktury VAT stanowi protokół odbioru przedmiotu Zamówienia Szczegółowego (wzór protokołu odbioru przedmiotu Zamówienia Szczegółowego stanowi Załącznik numer 2 do Umowy) podpisany bez uwag i zastrzeżeń przez przedstawiciela Zamawiającego w sposób określony w ust. 5 poniżej. W treści faktury VAT Wykonawca powinien wskazać numer Umowy Wykonawczej. 4. Za dzień uiszczenia wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Zamówienia Szczegółowe będą podlegały odbiorowi przez osobę uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą, na podstawie protokołu odbioru Zamówienia Szczegółowego. Osoba wskazana w zdaniu poprzedzającym podpisze raport przygotowany przez Wykonawcę, ewidencjonujący szczegółową ilość i rodzaj wydawanych potraw w ramach wykonywania Usługi, który stanowi załącznik do protokołu odbioru. Podpisany bez uwag i zastrzeżeń protokół odbioru wraz z raportem stanowić będzie potwierdzenie prawidłowej realizacji Usługi. 6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: a) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 20% (dwudziestu procent) łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 2 ust. 2 powyżej; b) w przypadku opóźnienia nieprzekraczającego 15 (piętnaście) minut względem terminów wydarzeń określonych w Umowach Wykonawczych, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 2% (dwóch procent) wartości wynagrodzenia brutto przysługującemu Wykonawcy na podstawie Umowy Wykonawczej; c) w przypadku opóźnienia przekraczające 2 (dwie) godzin względem terminów wydarzeń określonych w Umowach Wykonawczych, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% (dwudziestu procent) wartości wynagrodzenia brutto przysługującemu Wykonawcy na podstawie Umowy Wykonawczej; d) w przypadku innego niż określone w pkt. b i c powyżej, nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości str. 7

8 1% (jeden procent) wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w 2 ust. 2 Umowy, odrębnie za każde naruszenie postanowienia Umowy, w tym w szczególności za: - nie przechowywanie próbek zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ; - brak spełnienia wymogów w zakresie obsługi, sprzętu bądź wyposażenia niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia; - realizację zamówienia niezgodnie z uwagami Zamawiającego przekazanymi po degustacji próbek dostarczonych przed terminem realizacji. e) w razie niewykonania przedmiotu Umowy Wykonawczej 20% (dwadzieścia procent) wynagrodzenia brutto, przysługującemu Wykonawcy na podstawie tej Umowy; f) Kary umowne określone w pkt. b, c i d powyżej podlegają kumulacji; 7. Wykonawca wyrazi zgodę na potrącenie kar umownych przewidzianych w ust. 6 powyżej, z kwoty wynagrodzenia netto przysługującego Wykonawcy na podstawie Umowy. 8. Zamawiający ma prawo zmienić termin realizacji całości lub części przedmiotu Umowy Wykonawczej poprzez złożenie Wykonawcy stosownego oświadczenia na piśmie najpóźniej 3 (trzeciego) dnia przed datą planowanej realizacji. W takiej sytuacji: a. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie tej części przedmiotu Umowy Wykonawczej, która została wykonana do chwili otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 9 poniżej, b. Zamawiający jest zobowiązany zwrócić Wykonawcy poniesione przez niego koszty przygotowania do wykonania pozostałej części przedmiotu Umowy Wykonawczej. Wykonawca ma obowiązek wykazać wysokość tych kosztów. 9. Zamawiający ma prawo zrezygnować z realizacji całości lub części przedmiotu Umowy Wykonawczej poprzez złożenie Wykonawcy stosownego oświadczenia na piśmie najpóźniej 3 (trzy) dni przed datą planowanej realizacji. W takiej sytuacji: a) Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie tej części przedmiotu Umowy Wykonawczej, która została zrealizowanej do chwili otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 9 powyżej, b) Zamawiający jest zobowiązany zwrócić Wykonawcy poniesione przez niego koszty poczynionych przygotowań do wykonania pozostałej części przedmiotu Umowy Wykonawczej. Wykonawca ma obowiązek wykazać wysokość tych kosztów, poprzez przedłożenie wyliczenia wraz z dokumentami księgowymi str. 8

9 potwierdzającymi poniesienie tych kosztów. 7 Rozwiązanie i zmiany Umowy 1. Zamawiający może rozwiązać Umowę Ramową w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub nienależycie wykona co najmniej dwie Umowy Wykonawcze. Nienależyte wykonanie Umowy Wykonawczej może w szczególności polegać na opóźnieniu w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia Szczegółowego lub jego wadliwym wykonaniu. 2. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę Wykonawczą bez wyznaczania terminu dodatkowego w przypadku naruszenia istotnych postanowień Umowy Wykonawczej lub Umowy Ramowej w szczególności, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wykona przedmiotu Umowy Wykonawczej w terminie określonym w Umowie Wykonawczej. 3. W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego Umowy Wykonawczej z przyczyn wskazanych w ust. 2 powyżej, Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za prace, które nie zostały zakończone i za wykonanie tej części Zamówienia Szczegółowego, która będzie dla Zamawiającego bezużyteczna. 4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić w terminie do 30 (trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 5. W razie odstąpienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Zamawiający może wskazać, że Wykonawca ma obowiązek zakończenia realizacji już zawartych Umów Wykonawczych, a Wykonawca zobowiązuje się je realizować. 6. Rozwiązanie Umowy Ramowej przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku gdy: a. Zamawiający powziął wiadomość o wystąpieniu Wykonawcy z wnioskiem do sądu o wszczęcie postępowania układowego lub ogłoszenie upadłości, b. Wykonawca nie potwierdzi faktu posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w 2 Umowy, c. zostanie zgłoszona likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, d. zostanie zajęty majątek Wykonawcy. str. 9

10 7. Zamawiający ma prawo do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia powzięcia informacji o dokonanym przez Wykonawcę naruszeniu. 8. Wszelkie zmiany Umowy Ramowej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zachowaniem warunków dopuszczalności zmiany Umowy określonych przepisami Ustawy. 8 Postanowienia Końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Umowa Ramowa zostaje sporządzona w.(zostanie uzupełnione, stosownie do liczby wykonawców) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 4. Integralną częścią Umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia sporządzona dla postępowania PO/ZP/48/2015/CNK/IS w celu zawarcia Umowy Ramowej oraz Oferty Wykonawców. 5. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez uprawnionych przedstawicieli Stron. 6. W razie rozbieżności pomiędzy Umową, a załącznikiem, Umowa ma znaczenie decydujące. 7. Postanowienia Załączników należy stosować do Umowy odpowiednio. 8. Następujące Załączniki stanowią integralną część Umowy: Załącznik numer 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Załącznik nr 2 - Formularz Oferty złożonej przez każdego z Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia Umowy Ramowej nr sprawy: PO/ZP/48/2015/CNK/IS; Załącznik numer 3 - polisa ubezpieczenia OC każdego Wykonawcy; Załącznik numer 4 - Wzór protokołu odbioru Zamówienia Szczegółowego. Zamawiający Wykonawca 1 str. 10

11 Wykonawca 2. Załącznik numer 4 do Umowy PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA PRZEDMIOTU UMOWY dalej zwany Protokołem 1. Niniejszym Zamawiający potwierdza wykonanie przez:... Przedmiotu Umowy Nr w zakresie: 2. Przedmiot Umowy został przekazany zgodnie z terminem przekazania wynikającym z Umowy, tj. dnia r. 3. Przekazany przedmiot Umowy został przyjęty przez osobę odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego, Pana.. Data i podpis Data i podpis Zamawiającego UWAGI 1. Zamawiający zgłasza następujące wady/usterki/niezgodności z przedmiotem Umowy/braki: a. b. 2. Zamawiający wyznacza następujący termin na ich usuniecie i dostarczenie przedmiotu zgodnego z Umową.. str. 11

12 .. Data i podpis Data i podpis Zamawiającego DECYZJA Zamawiającego 1. Zamawiający potwierdza, iż przedmiot Umowy został wykonany zgodnie z zawartą Umową. 2. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron... Data i podpis Data i podpis Zamawiającego * niepotrzebne skreślić str. 12

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot Umowy 1. Umowa ma charakter umowy ramowej w rozumieniu art. 99 Ustawy. 2. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień na usługi drukowania,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY RAMOWEJ na uruchomienie linii leasingowej zawarta dnia 2018 roku zwana dalej Umową lub Umową Ramową pomiędzy:

PROJEKT UMOWY RAMOWEJ na uruchomienie linii leasingowej zawarta dnia 2018 roku zwana dalej Umową lub Umową Ramową pomiędzy: PROJEKT UMOWY RAMOWEJ na uruchomienie linii leasingowej zawarta dnia 2018 roku zwana dalej Umową lub Umową Ramową pomiędzy: Załącznik nr 8 INNEKO Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Teatralnej

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ /

Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ / Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy ramowej Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ / Zawarta w dniu 2011 r. w Warszawie, pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ WZÓR Umowa nr CNK... zawarta w Warszawie dnia r. zwana dalej Umową

Załącznik nr 2 do SIWZ WZÓR Umowa nr CNK... zawarta w Warszawie dnia r. zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ WZÓR Umowa nr CNK... zawarta w Warszawie dnia. 2013 r. zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym, a. adres.. NIP..REGON..zarejestrowaną w..krs../wpisaną do CEiDG, reprezentowaną przez:

zwanym dalej Zamawiającym, a. adres.. NIP..REGON..zarejestrowaną w..krs../wpisaną do CEiDG, reprezentowaną przez: pomiędzy: Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu Umowa nr CNK (projekt) zawarta w Warszawie w dniu. 2018 r., zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390) przy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Umowa zawarta w Skierniewicach dnia r.

WZÓR UMOWY Umowa zawarta w Skierniewicach dnia r. WZÓR UMOWY Umowa zawarta w Skierniewicach dnia... 2019 r. zwana dalej Umową pomiędzy Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Wspólna Troska, ul, Stefana Batorego 64 H, 96-100 Skierniewice,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA numer zawarta dnia... w Warszawie zwaną dalej Umową

WZÓR UMOWY. UMOWA numer zawarta dnia... w Warszawie zwaną dalej Umową Załącznik numer 1 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA numer zawarta dnia... w Warszawie zwaną dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski 20, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR.

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. Załącznik nr 4 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. zawarta dnia r. w Gliwicach pomiędzy : Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CNK (projekt Umowy)

Umowa nr CNK (projekt Umowy) pomiędzy: Umowa nr CNK (projekt Umowy) zawarta w Warszawie w dniu r., zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr I.6 do SIWZ UMOWA Nr zawarta w dniu.. 2017 r. w Białymstoku pomiędzy: Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA nr. zawarta dnia... w Warszawie

WZÓR UMOWY. UMOWA nr. zawarta dnia... w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA nr zawarta dnia... w Warszawie pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski 20, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury,

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy:

UMOWA - wzór zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: UMOWA - wzór zawarta w dniu. 2016 roku w Warszawie pomiędzy: Teatrem Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, 00-327 Warszawa, ul. Karasia 2, wpisanym do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę części do maszyn agro zawarta w dniu.. 2015 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask,

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok. UMOWA Nr.

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok. UMOWA Nr. UMOWA Nr. Załącznik nr 8c do SIWZ zawarta w dniu.. 2016 r. w Białymstoku pomiędzy Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białystoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZP /2016

UMOWA NR DZP /2016 UMOWA NR DZP-362-64/2016 WZÓR W dniu...2016 r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA Nr PGK / / /.2015

UMOWA RAMOWA Nr PGK / / /.2015 Załącznik Nr 5 do SIWZ PGK ZP.271.10.2015 UMOWA RAMOWA Nr PGK 272.10/ / /.2015 Bieżące roboty budowlane, drogowe i remontowe oraz usługi naprawczo-konserwacyjne w obiektach i na terenach PGK TERMY UNIEJÓW

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym, a. adres.. NIP..REGON..zarejestrowaną w..krs../wpisaną do CEiDG, reprezentowaną przez:

zwanym dalej Zamawiającym, a. adres.. NIP..REGON..zarejestrowaną w..krs../wpisaną do CEiDG, reprezentowaną przez: pomiędzy: Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu Umowa nr CNK (projekt) zawarta w Warszawie w dniu. 2017 r., zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390) przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PI 13/07/2015

Znak sprawy: PI 13/07/2015 Znak sprawy: PI 13/07/2015 załącznik nr 5 do siwz Umowa ramowa - wzór na realizację usługi polegającej na wykonywaniu pocztowych czynności eksploatacyjnych Umowa nr zawarta w dniu... w...pomiędzy: Pocztą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach

UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach ZAŁĄCZNIK NR 5b do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1-2 - na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu r. w Rudzie Pilczyckiej

zawarta w dniu r. w Rudzie Pilczyckiej Załącznik nr 1do SIWZ UMOWA O DOSTAWĘ zawarta w dniu... 2017 r. w Rudzie Pilczyckiej pomiędzy: Nabywcą: Powiatem Koneckim ul. Staszica 2, 26-200 Końskie NIP 6581955636 Odbiorcą: Domem Pomocy Społecznej,,Etola

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

UMOWA PCFE /PROJEKT/

UMOWA PCFE /PROJEKT/ UMOWA PCFE.273.76.2014 /PROJEKT/ Załącznik nr 6 Zawarta w dniu 2014 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim - Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,, z siedzibą w Warszawie przy ul..., NIP.., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą.

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,, z siedzibą w Warszawie przy ul..., NIP.., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą. Projekt umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, NIP: 1132669019, REGON: 140944971 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / Wzór

UMOWA NR / Wzór załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR / 2013 - Wzór na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, zawarta w Słupku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia projekt umowy Sprawa: 01/P-10-30/2018

Załącznik nr 4 do ogłoszenia projekt umowy Sprawa: 01/P-10-30/2018 Załącznik nr 4 do ogłoszenia projekt umowy Sprawa: 01/P-10-30/2018 UMOWA W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu... roku w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-23-96-695, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zygmunta Gliwice, w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / 2014 Projekt umowy

UMOWA Nr / 2014 Projekt umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / 2014 Projekt umowy Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Ozorkowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. w Ozorkowie, ul. Żwirki 30, wpisanym do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok. UMOWA Nr.

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok. UMOWA Nr. UMOWA Nr. Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu.. 2016 r. w Białymstoku pomiędzy Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego, 15-097 Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A, wpisaną do Rejestru instytucji

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-15/17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych DZI-271-15/17 zawarta w dniu......2017 r. w Krakowie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy)

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy) UMOWA Nr MGR.271.46.2015.DG (wzór umowy) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2015 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowę zawarto w wyniku (np.: zapytania ofertowego lub postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie. nr sprawy..)

Umowę zawarto w wyniku (np.: zapytania ofertowego lub postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie. nr sprawy..) Egz.. 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsaa 110 WZÓR ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: UMOWA USŁUGI NR. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: SKARB PAŃSTWA 2 Regionalna Bazaa Logistyczna 04 470

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/I WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Odbiorcą, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy:

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy: WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu... 20.. r. w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ nr postępowania ZP/ 465/055/U/11 POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza

Bardziej szczegółowo

1 Zakres i przedmiot Umowy. 1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy licencji na programy komputerowe producenta.., zwanego dalej Licencjodawcą.

1 Zakres i przedmiot Umowy. 1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy licencji na programy komputerowe producenta.., zwanego dalej Licencjodawcą. WZÓR umowy na dostawy wg koszyka licencji UMOWA NR. W dniu... w Warszawie pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

Data ostatniego wydruku :01:00 1/8

Data ostatniego wydruku :01:00 1/8 ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1. 2. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa na świadczenie usług transportowych i dystrybucyjnych. Umowa nr zawarta w dniu... w...pomiędzy:

Umowa ramowa na świadczenie usług transportowych i dystrybucyjnych. Umowa nr zawarta w dniu... w...pomiędzy: Umowa ramowa na świadczenie usług transportowych i dystrybucyjnych Umowa nr zawarta w dniu... w...pomiędzy: Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy)

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy) UMOWA Nr MGR.271.7.2016.DG (wzór umowy) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2016 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1,

Bardziej szczegółowo

3 UMOWA NR.. /NS/2017

3 UMOWA NR.. /NS/2017 Załącznik nr 3 UMOWA NR.. /NS/2017 zawarta w dniu r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup wodomierzy oraz plomb na potrzeby KPWiK Sp. z o.o., przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

zawarta w Warszawie, w dniu r. zwana dalej: Umową

zawarta w Warszawie, w dniu r. zwana dalej: Umową Załącznik nr 8 do SIWZ Umowa nr CNK (WZÓR) zawarta w Warszawie, w dniu. 2016 r. zwana dalej: Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Umowa nr.../2017 zawarta w dniu.. 2017 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY RAMOWEJ ( O W U R ) UMOWA RAMOWA NR... zawarta w dniu w Warszawie, na podstawie..

OGÓLNE WARUNKI UMOWY RAMOWEJ ( O W U R ) UMOWA RAMOWA NR... zawarta w dniu w Warszawie, na podstawie.. OGÓLNE WARUNKI UMOWY RAMOWEJ ( O W U R ) UMOWA RAMOWA NR... zawarta w dniu w Warszawie, na podstawie.. pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Miodowej 15,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY UMOWA NR WBKZP

PROJEKT UMOWY UMOWA NR WBKZP Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR WBKZP.273 2017 zawarta w dniu.. 2017 r. w Ząbkowicach Śląskich pomiędzy Powiatem Ząbkowickim z siedzibą ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie, NIP

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA Nr SR/XV-270-7-EFK/19- Umowa zawarta w dniu r., w Poznaniu z Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym nr SR/XV-270-7-EFK/19 na roczną, sukcesywną dostawę artykułów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2017

ROZDZIAŁ III UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2017 UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP 362-41/2017 W dniu...2017 r. w Warszawie pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/.../2017 /wzór/ zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy:

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/.../2017 /wzór/ zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/.../2017 /wzór/ zawarta w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych)

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych) WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych) Załącznik nr 6a do SIWZ nr postępowania ZP/434/055/U/12 Zawarta w dniu... 20.. r. w Gdańsku, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy zał. do SIWZ nr DOA-IV Nr RU DOA.IV-... / 2012

Istotne postanowienia umowy zał. do SIWZ nr DOA-IV Nr RU DOA.IV-... / 2012 Projekt finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

ZP-URB URBIS Sp. z o. o.

ZP-URB URBIS Sp. z o. o. załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA (projekt) zawarta w... w dniu... pomiędzy: URBIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie ul. Chrobrego 24/25 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr zawarta w Zielonej Górze w dniu r. pomiędzy:

Umowa Nr zawarta w Zielonej Górze w dniu r. pomiędzy: Umowa Nr 2019 -PROJEKT- zawarta w Zielonej Górze w dniu r. pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Podgórna 7, NIP: 973-05-90-332,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.../2015 wzór

Umowa Nr.../2015 wzór Umowa Nr.../2015 wzór Załącznik nr 3 zawarta w dniu... 2015 r. w Baboszewie, pomiędzy: Gminą Baboszewo, NIP 567 179 04 40; REGON 130378054 z siedzibą w Baboszewie, ul. Warszawska 9A reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

na zakup i dostawę akumulatorów i baterii zawarta w dniu 2016 r. w Łasku pomiędzy:

na zakup i dostawę akumulatorów i baterii zawarta w dniu 2016 r. w Łasku pomiędzy: Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr../fin/2016 na zakup i dostawę akumulatorów i baterii zawarta w dniu 2016 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku 98 100 Łask, ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

.. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,.., z siedzibą w przy ul.., NIP., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą.

.. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,.., z siedzibą w przy ul.., NIP., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA nr WZP/WIS/U-../14 zawarta w dniu.. pomiędzy: Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, NIP: 1132669019, REGON:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 17 do SIWZ

Załącznik Nr 17 do SIWZ Załącznik Nr 17 do SIWZ WZÓR UMOWY Część III Zamówienia - na dostawę sprzętu - urządzenia sieciowego firewall/wielozadaniowy system zabezpieczeń sieciowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik zawarta w

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Wrocławiu w dniu -. r. pomiędzy: ... reprezentowaną przez:

Zawarta w Wrocławiu w dniu -. r. pomiędzy: ... reprezentowaną przez: Wrocław, dnia. Projekt umowy UMOWA na świadczenie usług cateringowych NR../WCRIMS/. Zawarta w Wrocławiu w dniu -. r. pomiędzy: reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą, a Wrocławskim Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr BG /2016 wzór

UMOWA nr BG /2016 wzór UMOWA nr BG-362-70/2016 wzór W dniu...w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON:

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej Wzór Umowy UMOWA nr CSIOZ/ /2016 zawarta w dniu. pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r.

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. UMOWA na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. zawarta w dniu..-2013 r. pomiędzy Zastępcę Burmistrza Jarosława Kądzielę NIP. zwanego w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 1/2017. zawarta w Rypinie w dniu r. pomiędzy

UMOWA NR 1/2017. zawarta w Rypinie w dniu r. pomiędzy UMOWA NR 1/2017 zawarta w Rypinie w dniu.. 2017 r. pomiędzy Rypińskim Domem Kultury z siedzibą w Rypinie przy ul. Warszawskiej 8, 87-500 Rypin zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

wersja dla przedsiębiorcy - innego niż osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: zarejestrowaną w... pod numerem

wersja dla przedsiębiorcy - innego niż osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: zarejestrowaną w... pod numerem UMOWA Nr./PB/2019 PROJEKT zawarta w dniu r. w Dęblinie pomiędzy: Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 08-530 Dęblin ul. Towarowa 2D, NIP 716-25-15-927, REGON 432311323, zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA - PROJEKT

CZEŚĆ III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA - PROJEKT CZEŚĆ III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA - PROJEKT Zawarta w dniu 2015 r. w Baranowie, pomiędzy Gminą Baranów mającą siedzibę w Baranowie Rynek 21 reprezentowaną przez: Bogumiłę Lewandowską

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór. Adama Mytycha Prezydenta Miasta Leszna, Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

UMOWA wzór. Adama Mytycha Prezydenta Miasta Leszna, Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego UMOWA wzór zawarta w dniu.. 2016 roku w Lesznie pomiędzy: Miastem Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 100 Leszno, NIP: 697-22-59-898, REGON: 411050445, zwanym w

Bardziej szczegółowo

UMOWA RZP.../2017. zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

UMOWA RZP.../2017. zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 5B do Zaproszenia część B zamówienia UMOWA RZP..../2017 zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: a

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2016. NIP:., REGON reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

UMOWA NR /2016. NIP:., REGON reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Załącznik nr 6 do SIWZ na sukcesywną dostawę oleju napędowego UMOWA NR /2016 Zawarta dnia..2016 roku w Grodzisku, pomiędzy : Zespołem Szkół w Grodzisku, zs. ul. 1 Maja 34, 17 315 Grodzisk NIP: 544 14 09

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: UMOWA zawarta w Warszawie w dniu...2017 r. pomiędzy: Główną Biblioteką Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa, NIP 526-17-19-299, REGON 000018017, którą na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6. UMOWA Nr..- PROJEKT

Załącznik Nr 6. UMOWA Nr..- PROJEKT UMOWA Nr..- PROJEKT Załącznik Nr 6 zawarta w dniu... r. z Wykonawcą w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo

Bardziej szczegółowo

ZO/3/2018 Załącznik nr 4. UMOWA nr.(wzór)

ZO/3/2018 Załącznik nr 4. UMOWA nr.(wzór) ZO/3/2018 Załącznik nr 4 UMOWA nr.(wzór) Zawarta w dniu...2017r. w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, 55-100 Trzebnica ul. Prusicka 53-55, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI-271-2/18

WZÓR UMOWY DZI-271-2/18 WZÓR UMOWY DZI-271-2/18 Zadanie I / II Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2018 r. w Krakowie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- U M O W A Nr.../2017. zawarta w dniu w Białymstoku. pomiędzy:

-PROJEKT- U M O W A Nr.../2017. zawarta w dniu w Białymstoku. pomiędzy: -PROJEKT- U M O W A Nr.../2017 Załącznik nr 3, 50_ZO_2016 zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM : Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: ZP/439/055/U/11 UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) a..., siedzibą wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy,pod numerem., NIP:.., REGON:., reprezentowaną przez:

Umowa (wzór) a..., siedzibą wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy,pod numerem., NIP:.., REGON:., reprezentowaną przez: Umowa (wzór) Zawarta w dniu.. w Jastrzębcu, pomiędzy Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka, reprezentowanym przez:. zwanym dalej Zamawiającym, a...,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CZĘŚĆ II. zawarta w dniu... w Poznaniu, pomiędzy :

Umowa nr CZĘŚĆ II. zawarta w dniu... w Poznaniu, pomiędzy : Umowa nr CZĘŚĆ II Załącznik nr 7b do specyfikacji zawarta w dniu... w Poznaniu, pomiędzy : Powiatem Poznańskim Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, ul. Jackowskiego

Bardziej szczegółowo