ZARZ DZANIE OCHRON PRZYRODY W LASACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZ DZANIE OCHRON PRZYRODY W LASACH"

Transkrypt

1 ZARZ DZANIE OCHRON PRZYRODY W LASACH Praca zbiorowa pod redakcj¹ Krzysztofa Kannenberga i Huberta Szramki TOM III TUCHOLA 2009

2 Recenzenci: doc. dr hab. in. Janusz Kocel dr hab. in. Roman Wojtkowiak Projekt ok³adki: Krzysztof Kannenberg Redakcja techniczna: Daniel Wierzchucki Copyright by Wy sza Szko³a Zarz¹dzania Œrodowiskiem w Tucholi Wydawnictwo Wy szej Szko³y Zarz¹dzania Œrodowiskiem w Tucholi ul. Pocztowa 13, Tuchola Wydano za zgod¹ Rektora WSZŒ w Tucholi Wydawnictwo wspó³finansowane przez Gminê Tuchola Sk³ad i druk: Firma Us³ugowo-Wydawnicza "DANIEL" Ewa Wierzchcuka ul. Wiatrakowa 3, Sêpólno Krajeñskie, tel ISBN

3 SPIS TREŒCI PRZEDMOWA... 5 CZÊŒÆ PIERWSZA PRZYRODNICZE ASPEKTY OCHRONY PRZYRODY W LASACH... 7 Rozdzia³ I. Zarys historii i motywy ochrony drzew i krzewów pomnikowych na terenie lasów (Joanna Pietrzak)... Rozdzia³ II. Zasiêg i natê enie zmian w zespo³ach leœnych rezerwatu Olszyny Rakutowskie w latach (Wies³aw Cyzman) Rozdzia³ III. Charakterystyka wzrostu sosny zwyczajnej [Pinus Sylvestris (L.)] w ró nych wariantach przygotowania gleby na terenie by³ego poligonu Borne Sulinowo (Wojciech Weso³y, Piotr Lisiñski) Rozdzia³ IV. Struktura biomasy nadziemnej sosny zwyczajnej w odnowieniach spontanicznych na przyk³adzie Nadleœnictwa W³oc³awek (Anna Kannenberg) Rozdzia³ V. Rola czynników œrodowiskowych w zamieraniu drzewostanów dêbowych (Wojciech Szewczyk, Robert KuŸmiñski) Rozdzia³ VI. Ochrona przyrody w Nadleœnictwie Gdañsk (Ma³gorzata Baran) Rozdzia³ VII. Ocena skutecznoœci rezerwatowej formy ochrony przyrody na przyk³adzie Nadleœnictwa Woziwoda (Mariusz Brunka) Rozdzia³ VIII. Wp³yw rejonu i okresu pozyskania na masê tuszy Jelenia szlachetnego (Cervus elaphus L.) na przyk³adzie Okrêgowych Zarz¹dów Polskiego Zwi¹zku owieckiego w Szczecinie i Olsztynie (Krzysztof Adamowicz, Remigiusz Piecewicz, Krzysztof WoŸny) Rozdzia³ IX. Cis pospolity (Taxus baccata L.)w Nadleœnictwie Kaliska (Krzysztof Frydel, Urszula Nawrocka- Grzeœkowiak) Rozdzia³ X. Wystêpowanie w Polsce oraz sk³ad po ywienia wydry Lutra lutra (Linnaeus, 1758) (Stefan Sikora)

4 CZÊŒÆ DRUGA EKONOMICZNE, PRAWNE, ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE ASPEKTY OCHRONY PRZYRODY W LASACH... Rozdzia³ XI. Metoda oceny efektów gospodarowania zasobami przyrodniczymi, ludzkimi i ekonomicznymi nadleœnictw (Janusz Kocel, Ryszard Kwiecieñ)... Rozdzia³ XII. Wp³yw systemów wynagradzania na koszty pozyskania drewna (Hubert Szramka) Rozdzia³ XIII. Podstawowe problemy szacowania strat w drzewostanach uszkodzonych przez wiatr (Anna Ankudo- Jankowska, Jakub Glura, Karol Sikora)... Rozdzia³ XIV. Natura 2000 w leœnictwie prognozy, zagro enia i konsekwencje dla gospodarki leœnej (Jan ukaszewicz, Rafa³ Paluch) Rozdzia³ XV. Problemy wdra ania sieci Natura 2000 w Lasach Pañstwowych (Ewa Referowska- Chodak) Rozdzia³ XVI. Technologia GIS w leœnictwie (Janusz Kwiecieñ) Rozdzia³ XVII. Technologie teledetekcyjne wspomagaj¹ce pomiary wymiany CO 2 pomiêdzy atmosfer¹ a ekosystemem leœnym (Pawe³ Strzeliñski, Tomasz Zawi³a-NidŸwiecki, Janusz Olejnik) Rozdzia³ XVIII. Mo liwoœci zastosowania Projakoœciowej Metody Wartoœciowania Pracy w Pañstwowym Gospodarstwie Leœnym Lasy Pañstwowe (Krzysztof Kannenberg)... Rozdzia³ XIX. Wykorzystanie dzia³alnoœci sk³adnic leœnych jako elementu podnosz¹cego rentownoœæ Lasów Pañstwowych na przyk³adzie Zespo³u Sk³adnic Lasów Pañstwowych w Bia³ogardzie (Piotr Marciniak)

5 PRZEDMOWA Oddany do r¹k czytelników III tom ksi¹ ki Zarz¹dzanie ochron¹ przyrody w lasach tradycyjnie podzielony zosta³ na dwie czêœci. Pierwsza zawiera rozdzia³y poœwiêcone aspektom przyrodniczym, w drugiej czêœci poruszone zosta³y aspekty: ekonomiczne, prawne, organizacyjne i techniczne. Ksi¹ ka nie jest zbiorem gotowych recept dotycz¹cych zarz¹dzania ochron¹ przyrody w lasach, zawiera jedynie wskazówki oraz rezultaty przemyœleñ i badañ autorów, którzy poddali LAS analizie zarówno pod wzglêdem funkcjonowania biologicznego, wykorzystania ekonomicznego a tak e statusu jego ochrony. Niniejsza pozycja z racji swojej struktury a przed wszystkim adresata (ludzie ró nych profesji) nie mo e zawieraæ wszystkich aspektów dotycz¹cych problemów zawartych w tytule, jednak te w niej poruszone niech stan¹ siê dla czytelników inspiracj¹ do przemyœleñ i poszukiwañ. Tak wiêc ka dy powinien znaleÿæ w niej coœ interesuj¹cego czego byæ mo e nie znalaz³ w innych pozycjach. Przed kilkoma tysi¹cami lat LAS y³ swoim biologicznym rytmem wyznaczonym przez pory roku i zjawiska atmosferyczne i radzi³" sobie doskonale. Daj¹c schronienie, wy ywienie i miejsce do rozrodu naturalnym swoim mieszkañcom celuj¹co wype³nia³ swoj¹ misjê ekologiczn¹. Zachodzi³y owszem pewne perturbacje i wahniêcia w kondycji LASU, spowodowane naturalnymi czynnikami i zjawiskami wystêpuj¹cymi na Ziemi, ale zgodnie z prawami selekcji i doboru naturalnego LAS odbudowywa³ swoj¹ potêgê i wzmocniony lepszymi genami" funkcjonowa³ jeszcze lepiej. Pojawi³ siê Homo sapiens, który potrzebowa³ coraz wiêcej przestrzeni do budowania nowych cywilizacji i zacz¹³ zagra aæ LASOWI.

6 Korzystaj¹c z dobrodziejstw LASU cz³owiek jednoczeœnie go niszczy³. Po up³ywie tych kilku tysiêcy lat okaza³o siê, e LAS potrzebuje naszej pomocy i to natychmiastowej, polegaj¹cej na w³aœciwie rozumianej ochronie. Do tego potrzebna jest rzesza ludzi skutecznie motywowanych, nie tylko racjonalnie gospodaruj¹cych zasobami leœnymi, ale równie dbaj¹cych o dobr¹ kondycjê ekosystemów leœnych dla szeroko pojêtej u ytecznoœci publicznej (aspekt ekonomiczny, kulturowy, naukowy, edukacyjny, rekreacyjny itd.). W ludziach drzemie olbrzymi potencja³ ale nale y go umiejêtnie wyzwoliæ. Tego nie da siê osi¹gn¹æ bez pieniêdzy. Nie sam¹ mi³oœci¹ do LASU cz³owiek yje i LASOWI te samo uczucie mi³oœci i sympatii nie wystarczy. Tu pojawia siê problem. Jak maj¹c tak niewiele zrobiæ bardzo du o? Takich pytañ godnych Salomona jest wiêcej. Dlaczego nale y ochraniaæ dany zespó³ roœlinny lub jeden gatunek flory lub fauny? Jakie wymierne korzyœci wynikn¹ z konkretnych dzia³añ ochronnych? Jakie by³y kiedyœ a jakie s¹ obecnie motywy i formy ochrony przyrody? Na te i wiele innych pytañ autorzy tej ksi¹ ki starali siê Pañstwu udzieliæ odpowiedzi nie szczêdz¹c czasu, si³, energii i zapa³u w pracach badawczych. Krzysztof Kannenberg 6

7 CZÊŒÆ PIERWSZA PRZYRODNICZE ASPEKTY OCHRONY PRZYRODY W LASACH

8 Joanna Pietrzak Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydzia³ Leœny, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii ROZDZIA I ZARYS HISTORII I MOTYWY OCHRONY DRZEW I KRZEWÓW POMNIKOWYCH NA TERENIE LASÓW WSTÊP Drzewa towarzysz¹ cz³owiekowi od pocz¹tku jego istnienia, oddaj¹c mu wielorakie, czêsto niedoceniane wartoœci duchowe oraz dobra materialne, niezbêdne do jego harmonijnej egzystencji oraz rozwoju. Wszechstronny kontakt cz³owieka z drzewami, trwaj¹cy stale, najszerzej i najdok³adniej odbija siê w symbolice, legendach i opowieœciach, zapisanych w œwiadomoœci, obyczajowoœci i kulturze ró nych narodów. Drzewa od zawsze fascynowa³y i wzbudza³y podziw ludzi. Stanowi¹ one element kultury materialnej, œwiadcz¹ o odrêbnoœci przyrodniczej i kulturowej spo³eczeñstwa. Tradycje ochrony niektórych drzew ³¹cz¹ siê przede wszystkim z wierzeniami oraz obyczajami naszych przodków. Drzewa budzi³y podziw i uznanie oraz uwalnia³y najdziwniejsze wyobra enia, praktyki magiczne, przes¹dy. Uwa a siê, e struktura drzew znajduje odzwierciedlenie w ich symbolice. Trójdzielna natura drzew ukazuje zwi¹zek miêdzy trzema poziomami wszechœwiata: korona tkwi w niebie, korzenie obejmuj¹ œwiat podziemny, 1 a znajduj¹cy siê miêdzy nimi pieñ oznacza rzeczywistoœæ ziemsk¹. Wiara w drzewa stanowi¹ce siedzibê bóstw i ludzkich dusz by³a bardzo powszechna. Œwiête gaje i drzewa znane by³y w Grecji od czasów minojskich, otaczane czci¹ przez Rzymian, 2 ludy normañskie i s³owiañskie. Miejscem ukazywania siê s³owiañskich bóstw by³y gaje dêbowe. Ma to uzasadnienie miêdzy innymi z powodu okaza³ych rozmiarów i d³ugowiecznoœci przedstawicieli tego gatunku. Podziwianym atrybutem drzew, swoist¹ cech¹ wyró niaj¹c¹ je spoœród innych istot ywych, a w szczególnoœci roœlin, jest ich d³ugowiecznoœæ. Istnienie sêdziwych drzew uœwiadamia, e by³y one œwiadkami historycznego rozwoju cz³owieka, jego cywilizacji i zmieniaj¹cych siê warunków œrodowiskowych w jakich egzystowa³. Znaczenie drzew dla krajobrazu 1 Galera H., Morfologia a symbolika drzew, Nauka 2007 z Kopaliñski W., S³ownik mitów i tradycji kultury, PIW, Warszawa 1987.

9 jest nie do przecenienia ze wzglêdu na widoczne w ostatnich dziesiêcioleciach, pogarszaj¹cy siê stan œrodowiska. Drzewa stanowi¹ najliczniejsz¹ grupê spoœród pojedynczych tworów przyrody o ywionej objêtych ochron¹ prawn¹ w Polsce. Wed³ug znowelizowanej w 2008 r. Ustawy o ochronie przyrody pomnikami przyrody mog¹ byæ pojedyncze twory przyrody ywej i nieo ywionej lub ich skupiska o szczególnej wartoœci przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczaj¹ce siê indywidualnymi cechami, wyró niaj¹cymi je wœród innych 3 tworów. S¹ to np.: okaza³ych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, Ÿród³a, wodospady, wywierzyska, ska³ki, jary, g³azy narzutowe oraz jaskinie. Na terenach niezabudowanych, je eli nie stanowi to zagro enia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowi¹ce pomniki przyrody podlegaj¹ ochronie a do ich samoistnego, ca³kowitego rozpadu. HISTORIA OCHRONY DRZEW - POMNIKÓW PRZYRODY NA ZIEMIACH POLSKICH Twórc¹ pojêcia pomnik przyrody by³ w XIX w. Aleksander von Humboldt ( ), niemiecki przyrodnik i podró nik, pod wp³ywem wra enia, jakie wywar³y na nim olbrzymie drzewa ogl¹dane podczas podró y po Ameryce Po³udniowej w latach Pojêcie to rozszerzyli i nape³nili yw¹ treœci¹ kolejni niemieccy przyrodnicy: Hugo Conwentz ( ) poprzez m.in. dokonanie inwentaryzacji okaza³ych g³azów na Pomorzu Gdañskim oraz przez wykonanie spisu sêdziwych drzew na ziemiach polskich a tak e Fritz Pful ( ) który to dzie³o kontynuowa³ i uzupe³nia³. Tradycje ochrony przyrody w Polsce s¹ nierozerwalnie zwi¹zane z histori¹ naszej pañstwowoœci. Potwierdza to analiza zwyczajów i przepisów prawnych reguluj¹cych u ytkowanie wybranych elementów przyrody ywej lub te ca³ych kompleksów przyrodniczych. W œredniowieczu w krajach zachodniej i œrodkowej Europy utrwali³ siê zwyczaj utrzymywania w stanie naturalnym du ych obszarów leœnych maj¹cych znaczenie strategiczne. By³y to lasy wzd³u granic pañstwowych, które mia³y zapewniaæ skuteczn¹ ich obronnoœæ. Rozleg³e puszcze i mokrad³a tworzy³y naturalne zabezpieczenia przed napadami wroga. Z przyczyn obronnych lasy utrzymywano te na granicy niektórych ksiêstw, a tak e wokó³ maj¹tków klasztornych. 3 Ustawa o ochronie przyrody z dn.16 kwietnia 2004 r., z póÿn. zm. (Dz. U. z dnia 13 listopada 2008 r.). 9

10 Za pierwotn¹ formê ochrony przyrody na ziemiach polskich uznaje siê tzw. regale panuj¹cego, czyli zastrze one dla w³adcy dziedziny dzia³alnoœci 4 gospodarczej. Dla ochrony przyrody szczególne znaczenie mia³y regale ³owieckie, nastêpnie rybackie, bartne i górnicze. Pierwsze tzw. normy stanowione, których przedmiotem by³a taka ochrona zasobów przyrody, które dotyczy³y lasów, zwierzyny ³ownej i ryb, odnajdujemy w statutach Kazimierza Wielkiego z po³owy XIV wieku (Statut Wiœlicki z 1347 r.), które przewidywa³y surowe kary za kradzie drewna oraz za wycinanie tzw. drzew z pszczo³ami, czyli barci, a karê œmierci za wzniecanie po aru w cudzym lesie. W Statucie Warckim W³adys³awa Jagie³³y 5 z 1423 r., zapisy dotyczy³y ochrony cennego drzewa, jakim wówczas by³ cis, nadmiernie wycinany jako przydatny do wyrobu kusz, ³uków i eksportowany do krajów Europy Zachodniej. Kary za bezprawne pozyskiwanie cisa by³y reakcj¹ na nadmiern¹ eksploatacjê jednego z zasobów przyrody. Rozbudowane przepisy ochronne, szczególnie dotycz¹ce gatunków zwierz¹t, wprowadzono do trzech 6 kolejnych Statutów Litewskich z lat 1529, 1566 i Poczynania kolejnych królów Polski nios³y ze sob¹ korzyœci dla obejmowanych ró nymi przepisami gatunków zwierz¹t i roœlin, to nie mo na jednak mówiæ o ochronie przyrody w dzisiejszym znaczeniu tego pojêcia. Wzglêdy, jakimi wówczas siê kierowano dotyczy³y ochrony praw feudalnych, a póÿniej praw posiadaczy rozleg³ych maj¹tków ziemskich. Do dzia³añ zwi¹zanych z ochron¹ gatunkow¹ nale y zaliczyæ, akcjê ratowania zwierz¹t tatrzañskich: kozic i œwistaków, podjêt¹ na forum Sejmu Krajowego we Lwowie, gatunków ju wówczas zagro onych w swym bycie przez k³usowników. Ustawa wzglêdem zakazu ³apania, wytêpiania i sprzedawania 7 zwierz¹t alpejskich w³aœciwych Tatrom, œwistaka i dzikich kóz (1869 r.). Mia³a ona charakter ustawy karnej: za naruszenie zakazu polowania, ³apania i sprzedawania tych zwierz¹t oraz zakazu sprzeda y sad³a œwistaczego grozi³a kara grzywny. Ustawa przynios³a oczekiwane korzyœci, a wprowadzona wówczas ochrona gatunkowa kozic i œwistaków istnieje do dziœ. Kolejna, zwracaj¹ca uwagê na ochronê gatunkow¹, to ustawa O ochronie niektórych zwierz¹t dla uprawy ziemi 8 po ytecznych (1874) Sejmu Krajowego we Lwowie. PóŸniej zosta³a zmieniona 4 Bardach J. i in., Historia pañstwa i prawa polskiego, Warszawa 1985, s Grodecki R., Czachorowski S., D¹browski J., Dzieje Polski œredniowiecznej, t.2., Kraków 1995, s Tekst I Statutu w Statut Wielikogo Knia estwa Litowskogo 1529 goda, pod red. K. J. Jab³onskisa, Miñsk 1960; tekst III Statutu w: Statut Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego z 1588 roku, Wilno Dziennik ustaw i rozporz¹dzeñ krajowych dla Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Ksiêstwem Krakowskim 1869, cz. XI, nr Dziennik ustaw i rozporz¹dzeñ krajowych op. cit., nr

11 i pod nowym tytu³em ustawy. Naruszenie zakazów by³o zagro one grzywn¹ lub aresztem do 3 dni. Szacunek jakim obdarzano drzewa by³ przez wieki decyduj¹cym motywem ich ochrony. Dopiero z czasem dochodzi³y do tego zapisy prawne dotycz¹ce ochrony drzew, zakazu wycinania egzemplarzy nale ¹cych do gatunków o najbardziej wartoœciowym drewnie. Czas wnikliwej inwentaryzacji zabytków przyrodniczych, nie tylko na terenach leœnych, która sta³a siê powszechnym zwyczajem zastêpuj¹cym prawo to wiek XVIII i XIX. Z tego okresu pochodz¹ najwa niejsze opracowania i publikacje. W inwentaryzacji, oprócz drzew, uwzglêdniano tak e okaza³e g³azy narzutowe, interesuj¹ce formy skalne, wodospady i inne osobliwoœci natury. Pierwszym zestawieniem syntetycznym, rejestruj¹cym drzewa zabytkowe jako pomniki minionych wieków na ziemiach polskich by³ Tabelaryczny przegl¹d 9 nadzwyczaj starych oraz rzadkich drzew w lasach zachodniej Galicji og³oszony przez leœnika polskiego, cesarsko-królewskiego komisarza do spraw szacowania lasów, V. M. Bõhme w 1866 r. w krakowskim Dzienniku Rolniczym. Wczeœniejsze publikacje ograniczaj¹ siê jedynie do podania w³aœciwoœci poszczególnych, najpopularniejszych gatunków drzew i krzewów wystêpuj¹cych na terenach podleg³ych zaborcy, np. Ustawy powszechne dla dóbr moich rz¹dców 10 ksiê nej Anny Jab³onkowskiej. Tom V tego dzie³a z 1787 r. zawiera krótkie opisy drzew i krzewów krajowych, dok³adnie: Opisanie u ytku ró nych drzew krajowych. W podobny sposób opisane s¹ inne gatunki naszych lasów oraz krzewy, takie jak np. berberys, dereñ, g³óg. Inwentaryzacja zabytków przyrodniczych czêsto dawa³a pocz¹tek rezerwatom, które by³y now¹ form¹ ochrony przyrody. Na ziemiach polskich najstarsze rezerwaty powstawa³y na gruntach prywatnych, a by³o to mo liwe dziêki osobistemu zaanga owaniu i poparciu w³aœcicieli ziemskich, gdy wtedy nie by³o jeszcze adnych przepisów prawnych. Przed zjednoczeniem ziem polskich w niepodleg³e pañstwo, w rozmaity sposób objawia³y siê d¹ enia do ochrony przyrody, a w tym drzew zabytkowych. H. Conwentz jako dyrektor muzeum przyrodniczego w Gdañsku, od 1887 roku zabiega³ o realizowanie za³o eñ ochroniarskich. W roku 1898 jego akcja zosta³a poparta przez wyst¹pienie w parlamencie pruskim pos³a Wetekampa z mow¹ podnosz¹c¹ znaczenie ochrony zabytków przyrody dla pañstwa pruskiego. Od tego 9 Bõhme V.M. Tabelaryczny przegl¹d nadzwyczaj starych oraz rzadkich drzew w lasach zachodniej Galicji, z krótkimi objaœnieniami co do miejsc na których rosn¹, ich wieku, wysokoœci, jak niemniej z innemi potrzebnemi uwagami, Dziennik Rolniczy, Kraków Jab³onkowska A. X. Ustawy powszechne dla dóbr moich rz¹dców, Siemiatycze, Tom V

12 czasu rozpocz¹³ siê, dziêki poparciu rz¹dowemu, wzrost powszechnego zainteresowania spraw¹ ochrony gin¹cych zabytków przyrody w ca³ych Prusach, zw³aszcza zaœ w polskich dzielnicach. W 1900 r. Conwentz wyda³ Pamiêtniki 11 drzew Prus Królewskich ( Forstbotanisches Merkbuch fûr Westpreussen"), która dziêki instrukcji pruskiego Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Pañstwowych, sta³a siê wzorem analogicznych wydawnictw dla innych dzielnic. W 1904 roku poznañski nauczyciel gimnazjalny i kustosz niemieckiego muzeum przyrodniczego F. Pfuhl wyda³ Pamiêtnik drzew i lasów Ksiêstwa Poznañskiego (Bäume und Wälder in 12 Posen), a w 1906 r. T. Schube: Pamiêtnik lasów œl¹skich (Waldbuch von 13 Schlesien). W wielu wydawnictwach towarzystw naukowych w miastach zaboru pruskiego (Toruñ, Bydgoszcz, Gdañsk, Grudzi¹dz i inne), w pismach periodycznych i codziennych, pojawia³y siê liczne wiadomoœci i artyku³y, o nowych osobliwoœciach przyrody. Centralny organ rz¹du pruskiego do ochrony przyrody w Berlinie ( Staatliche Stelle fûr Naturdenkmalpflege ), obejmuje od 1906 r. kierownictwo tego potê nego ruchu. Wystosowano dziesi¹tki tysiêcy odezw i kwestionariuszy (samo Ksiêstwo Poznañskie wype³ni³o ich w krótkim czasie egzemplarzy). W by³ym zaborze rosyjskim akcja d¹ enia do ochrony przyrody przebiega³a zupe³nie inaczej i rozpoczê³a siê najpóÿniej. Rz¹d rosyjski okaza³ siê dla idei ochrony przyrody nieprzystêpnym, a z istniej¹cych naukowych towarzystw najwiêcej zainteresowania okaza³o tylko Moskiewskie Towarzystwo Mi³oœników Przyrody oraz stworzone przez Niemców Ryskie Towarzystwo Przyrodników. Powstanie trzech rezerwatów stepów pierwotnych, w po³udniowych guberniach rosyjskich, wysz³o z prywatnej inicjatywy kilku œwiat³ych jednostek i nie mog¹ byæ policzone na poczet jakiejkolwiek pracy planowo organizowanej przez rz¹d lub naród rosyjski. Dopiero przed samym wybuchem pierwszej wojny œwiatowej wniesiono do Dumy Pañstwowej projekt ustawy ochrony przyrody, która jednak nie wesz³a w ycie w tym czasie. Wobec braku jakiegokolwiek planowego ruchu popieranego przez czynniki rz¹dowe w kwestii ochrony przyrody w dawnym pañstwie rosyjskim, dzia³alnoœæ podjêta na ziemiach polskich by³ego zaboru rosyjskiego by³a spontanicznym aktem spo³eczeñstwa. Po przygotowaniu gruntu przez przyrodników warszawskiego Pamiêtnika Fizjograficznego, czêœciowo te Wszechœwiata, rozpoczê³o j¹ samorzutnie Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, 11 Conwentz H., Forstbotanisches Merkbuch fûr Westpreussen, Pful F. Baume und Walder der Prowinz Posen, Schube T., Waldbuch von Schlesien, Breslau, Szafer W., Ochrona przyrody w Polsce, Ochrona Przyrody 1920, R.1, s

13 15 organizuj¹c na wiosnê 1908 r. Komisjê Ochrony Osobliwoœci Przyrody. Rozes³ano kwestionariusze, z których w ci¹gu roku (1909), tylko nieliczne powróci³y z odpowiedziami. Nie mog¹c obudziæ ruchu w spo³eczeñstwie, Towarzystwo Krajoznawcze zajê³o siê prac¹ wewnêtrzn¹, przygotowawcz¹, oddaj¹c na us³ugi idei ochrony przyrody ³amy swego doskonale redagowanego tygodnika ( Ziemia ). Pod sta³ym tytu³em Ze skarbów naszej przyrody stworzono w nim miejsce do og³aszania licznych artyku³ów i notatek, odnosz¹cych siê do polskich osobliwoœci przyrody. Owocem pracy Komisji by³o zgromadzenie cennego zbioru fotograficznego i kartograficznego oraz dwie rozprawy popularyzuj¹ce idee ochrony przyrody: K. Kulwiecia: Osobliwoœci i zabytki przyrody oraz ich ochrona (1908) i J. Ko³odziejczyka: Zabytki przyrody (1917). Liczne fotografie i opisy pami¹tkowych lub osobliwych drzew, rzadkich zwierz¹t i roœlin, ska³, Ÿróde³ i krajobrazów, zgromadzone w rocznikach,,ziemi, sta³y siê w póÿniejszym czasie podstaw¹ do inwentarza polskich pomników natury. Podobnie jak w innych dzielnicach Polski, nie brakowa³o prywatnej, czêsto bezimiennej inicjatywy w spo³eczeñstwie, przyrodników i leœników, dziêki której ocala³y zarówno liczne pojedyncze okaza³e drzewa rozrzucone po ca³ym kraju, jak niemniej liczne pami¹tkowe aleje i stare parki dworskie, kryj¹ce w sobie niejeden cenny zabytek przyrody. Z rezerwatów prywatnych, zawdziêczaj¹cych swe powstanie jednostkom œwiat³ym i mi³uj¹cym ojczyst¹ przyrodê, wspomnieæ nale y o rezerwacie leœnym w Z³otym Potoku, gdzie pod nazw¹ dzielnicy parkowej w³aœciciel (hrabia Raczyñski) wydzieli³ fragment lasu mieszanego z grodziskiem historycznym. Zabór austriacki, korzystaj¹c z konstytucji i pewnego samorz¹du krajowego, móg³ rozwin¹æ w wielu dziedzinach wiêcej od innych dzielnic inicjatywy na polu pracy kulturalnej. Szczególnie korzystn¹ okolicznoœci¹ dla sprawy ochrony przyrody by³, wy szy ni gdzie indziej na ziemiach polskich, stan kultury naukowej, dziêki dzia³alnoœci dwu polskich uniwersytetów i kilku wy szych szkó³ zawodowych. Oœrodkami, w których skupia³a siê dzia³alnoœæ na polu ochrony przyrody by³y: Kraków (Komisja Fizjograficznej Akademii Umiejêtnoœci i w Towarzystwie Tatrzañskim) i Lwów (Towarzystwo Przyrodników 16 im. Kopernika a tak e w Muzeum Przyrodniczym im. Dzieduszyckich). Namiestnictwo we Lwowie wyda³o w lutym 1904 r. (z dnia 6 lutego) wezwanie do Galicyjskiego Towarzystwa Leœnego, aby do koñca marca 1904 r. nades³a³o zestawiony wed³ug powiatów inwentarz wszelkich zabytków przyrody, 15 Regulamin Komisji Ochrony Osobliwoœci Przyrody zosta³ opublikowany w II Roczniku Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Warszawa, 1908, s Szafer W., op.cit. s

14 zas³uguj¹cych na ochronê. Zinwentaryzowanie zabytków przyczyni³o siê do zachowania wielu cennych okazów przyrodniczych. Aby zachêciæ instytucje i osoby prywatne do nadsy³ania wiadomoœci z ca³ej Galicji, treœæ Okólnika c. k. Namiestnictwa w sprawie ochrony zabytków przyrody wydrukowano 17 w czasopiœmie leœnym Sylwanie w 1904 r.. Niestety Namiestnictwo by³ej Galicji nie poczyni³o adnych kroków, aby upowszechniaæ wœród spo³eczeñstwa ideê ochrony przyrody. Memoria³y, plany i fragmenty inwentarza, by³y odk³adane bez rozpatrzenia. Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci, Wilkosz zwróci³ siê do Ministerstwa Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego w Warszawie z memoria³em w tej sprawie i za ¹da³ z Namiestnictwa lwowskiego zwrotu pism i wykazów sk³adanych tam przez kilkanaœcie lat, aby je przes³aæ do prawowitej w³adzy Rzeczypospolitej Polskiej. Okaza³o siê, e wszystkie akta zaginê³y. Praca podjêta przez polskich przyrodników i leœników trwa³a jednak dalej i doprowadzi³a do zebrania cennych materia³ów z ca³ego kraju. Towarzystwo Przyrodników rozpoczê³o pracê nad u³o eniem pierwszego inwentarza zabytków przyrody, zbieraj¹c do niego rozmaite materia³y przez rozes³ane w du ej liczbie kwestionariusze. Druki te rozes³ano po ziemiach ca³ej Polski, a wiêc tak e do innych by³ych zaborów. Taki Kwestionariusz w sprawie ochrony zabytków przyrodniczych zamieszczono w Sylwanie w 1908 r., w którym Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika zwraca siê o pomoc i informacje do wszystkich ludzi dobrej woli oraz do Obywateli wiejskich, 18 Leœniczych, Urzêdników krajowych i Rz¹dowych. Kwestionariusz ten zawiera³ 6 pytañ o godne ochrony zabytki przyrodnicze naszego kraju: Czy i jakie rosn¹ w okolicy drzewa z powodu wieku, wymiarów, postaci lub tradycji nad inne osobliwe; najwiêkszych drzew proszê podaæ obwód pnia w wysokoœci metra nad ziemi¹ i przybli on¹ wysokoœæ? Czy w okolicy roœnie dziko modrzew, cis, ja³owiec, jod³a lub buk; gdzie rosn¹; jak grube i wysokie s¹ okazy najstarsze? Czy w okolicy znane s¹ roœliny (zio³a, krzewy, drzewa) obecnie gin¹ce i jakie? Czy w okolicy znane s¹ rzadkie i osobliwe, gin¹ce obecnie zwierzêta (ssaki, ptaki etc.); jakie i gdzie? Czy w okolicy znane s¹ osobliwsze ska³y, wodospady, Ÿród³a zachowania godne, gdzie i jakie? Czy w okolicy s¹ miejsca z powodu osobliwej piêknoœci po³o enia, wspomnieñ dziejowych lub legend uwagi 19 i zachowania godne?. Znaczn¹ liczbê odpowiedzi jakie nades³ano, zu ytkowa³ czêœciowo M. Raciborski (o ile chodzi³o o zbiorowiska roœlinnoœci i stare, osobliwe drzewa) 17 Okólnik c. k. Namiestnictwa w sprawie ochrony zabytków przyrody, Sylwan R. 1904, s Kwestionariusz w sprawie ochrony zabytków przyrodniczych w kraju, 1908, Sylwan, s Tam e, s

15 20 w publikacji Ochrony godne drzewa i zbiorowiska roœlin, stanowi¹cej pocz¹tek tworzenia inwentarza zabytków przyrody ca³ej Polski. Stwierdza³ równie w nim, e sprawa ta liczyæ powinna przede wszystkim na si³y w³asne, opieraæ siê na chêtnych jednostkach w kraju, wœród obywateli wiejskich, nauczycieli, leœników, 21 duchowieñstwa, turystów, przyrodników dziœ wreszcie i œród w³oœcian naszych, wymieni³ leœników i botaników jako tych, którzy maj¹ wdziêczne pole dla 22 uzupe³niania sporz¹dzonego inwentarza. Raciborski w Zabytkach przyrody, przedstawi³ teoretyczn¹ koncepcjê zabytków przyrody, którymi nazwa³ przedmioty przyrody martwej lub ywej, które budz¹ ciekawoœæ rzadkoœci¹ pojawiania siê, a zarazem powa ne wiekiem s¹ œwiadkami minionych czasów. Zaliczy³ do nich miejsca piêknie po³o one, równie ska³y, wodospady, jeziora, rzadkie zwierzêta, olbrzymie lub rzadkie drzewa lub nawet odmienne od innych skupienia roœlin takie jak resztki stepów, halaw, lejki gipsowe, torfowiska. Termin zabytek przyrody (jeszcze nie pomnik ) by³ szczególnie charakterystyczny dla konserwatorstwa przyrodniczego prze³omu wieków XIX i XX i wyraÿnie wskazywa³ na przewodni motyw ochrony przyrody owego okresu, jakim by³o d¹ enie do zachowania resztek gin¹cej przyrody. Wyda³ on tak e broszurê pt. Badanie i ochrona zabytków przyrody - program pracy dla dzia³aczy kultury (1914). Na corocznie odbywanych zjazdach Galicyjskiego Towarzystwa Leœnego leœnicy z chêci¹ zajmowali siê spraw¹ ochrony przyrody. Rezolucje przyjête przez zjazdy w 1912 i 1913 r. œwiadcz¹ o zrozumieniu przez nich has³a ochrony gin¹cej przyrody, zw³aszcza rzadkich gatunków drzew leœnych i wymieraj¹cej fauny pierwotnej. Kó³ko Przyrodnicze S³uchaczy Wy szej Szko³y Lasowej we Lwowie zbiera³o cenne materia³y odnosz¹ce siê do pierwotnych zbiorowisk leœnych drog¹ rozsy³ania swych w³asnych kwestionariuszy. Sylwan, poczytny organ leœników ma³opolskich, og³asza³ na swoich ³amach artyku³y, rozprawy i notatki dotycz¹ce zabytków przyrody leœnej. Komisja Fizjograficzna Akademii Umiejêtnoœci w Krakowie niejednokrotnie ratowa³a od zniszczenia zagro one zabytki przyrody. Skierowa³a ona w czasie wojny memoria³ do austriackich w³adz okupacyjnych wlublinie, w którym domaga³a siê ochrony rodzimego modrzewia polskiego i cisa, czyni³a tak e zabiegi dla ochrony azalii pontyjskiej w Woli arczyckiej pod 23 Le ajskiem oraz zimozio³u pó³nocnego pod Lublinem. W tym czasie Muzeum Przyrodnicze im. Dzieduszyckich we Lwowie wyda³o pierwszy opis ochrony godnych osobliwoœci przyrody okolic Lwowa ( Osobliwoœci przyrody okolic 20 Raciborski M. Ochrony godne drzewa i zbiorowiska roœlin, odbitka z czasopisma Kosmos 1910, Z Tam e, Z Raciborski M. Zabytki przyrody. Ateneum Polskie, Lwów 1908, T. I, s Szafer W., op.cit., s

16 Lwowa ). Warto te wspomnieæ o prywatnej inicjatywie œwiat³ych jednostek dla ochrony przyrody w tej czêœci Polski. Na pierwszym miejscu wymieniæ nale y stworzenie przez za³o yciela Muzeum im. Dzieduszyckich hr. W³odzimierza Dzieduszyckiego w koñcu ubieg³ego wieku tzw. Pami¹tki pieniackiej, 40-morgowego rezerwatu leœnego, który do czasu wielkiej wojny skwapliwie chronili jego nastêpcy, oraz utworzenie przez hrabiego A. Stadnickiego (in yniera leœnika) w Nawojowej podobnego rezerwatu leœnego, przechowuj¹cego w sobie nieskalane piêkno pierwotnej przyrody karpackiego regla dolnego. Wspomnieæ te trzeba o wielu w³aœcicielach wiêkszej i drobnej w³asnoœci rolnej, którzy chronili przed zniszczeniem i otaczali opiek¹ liczne piêkne lub pami¹tkowe, rozrzucone po ca³ym kraju drzewa. Przyk³adem takiej ofiarnej opieki p³yn¹cej z poczucia obywatelskiego obowi¹zku mo e byæ postêpowanie hrabiego A. Krasiñskiego w swych dobrach w Lisku, lub ma³orolnego w³aœciciela, Miko³aja Golonki 24 w stosunku do Cisa Raciborskiego w Harbutowicach pod Lanckoron¹. Czas pierwszej wojny œwiatowej i lata powojenne nie sprzyja³y ochronie przyrody. Olbrzymia dewastacjê lasów polskich, przejawiaj¹ca siê licznymi wyciêciami drzew dotychczas szanowanych z powodu ich powa nego wieku lub dla tradycji, jaka by³a z nimi przywi¹zana. Wœród przyrodników i leœników istnia³o jednak przekonanie, e ochrona wartoœci przyrodniczych le y w interesie spo³eczeñstwa i nie przeszkadza d¹ eniom do poprawy sytuacji ekonomicznej. Po odzyskaniu niepodleg³oœci pierwszymi aktami prawnymi pozwalaj¹cymi na rozwijanie ochrony przyrody w Polsce by³y: dekret Rady Regencyjnej z paÿdziernika 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury, który dopuszcza³ uznanie za zabytki m.in. ogrodów ozdobnych, alej cmentarnych i przydro nych, drzew sêdziwych i okaza³ych oraz rozporz¹dzenie Ministerstwa Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego w Warszawie z 15 wrzeœnia 1919 r. 26 o ochronie zabytków przyrody zakazuj¹ce niszczenia, uszkadzania b¹dÿ wywo enia z kraju okazów przyrody okreœlonych b¹dÿ generalnie (np. meteoryty, limby, œwistaki, kozice), b¹dÿ indywidualnie (np. kamieñ Filaretów obok drogi z Tuhanowicz do Baranowicz, lipa Chodkiewicza w Rudawie w powiecie nowogródzkim). W Rz¹dzie Rzeczypospolitej utworzono pierwsz¹ pañstwow¹ organizacjê ochrony przyrody. By³ ni¹ urz¹d delegata Ministra Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego do spraw ochrony przyrody (z siedzib¹ w Krakowie), którego zadaniem by³o czuwanie nad ca³oœci¹ istniej¹cych rezerwatów w kraju, 24 Szafer W. op. cit., R., Dziennik Praw Pañstwa Polskiego 1918, Nr 16, poz Monitor Polski, Nr 208 z 16 wrzeœnia

17 a tak e inicjatywa tworzenia nowych, wykonywanie opieki nad wszelkiego rodzaju zabytkami przyrody w Polsce, oraz przewodnictwo w Pañstwowej Radzie Ochrony Przyrody. Przy pomocy PROP podjêto dok³adn¹ inwentaryzacjê istniej¹cych na ziemiach polskich zabytków i osobliwoœci przyrodniczych, a tak e rozpoczêto akcjê, której celem by³a ich ochrona. Uda³o to siê osi¹gn¹æ dziêki kwestionariuszowi wydanemu w 1920 roku w iloœci 10 tys. egzemplarzy, w którym zamieszczono m.in. nastêpuj¹ce pytania: Czy znajduj¹ siê w okolicy okazy bardzo grubych, starych lub pami¹tkowych drzew?; Które gatunki drzew uchodz¹ w okolicy za rzadkie i dlaczego?; Czy znajduj¹ siê w okolicy miejsca szczególnie piêkne, lub osobliwe z powodu swej niezwyk³ej przyrody, wspomnieñ historycznych lub legend ludowych?; Czy powierzchnia ziemi nie posiada szczególnie piêknych lub osobliwych kszta³tów (jary, w¹wozy, ska³y, wodospady, Ÿród³a, jaskinie, wertepy, lejki gipsowe, wydmy piaszczyste, wa³y morenowe itd.)?; Czy znajduj¹ siê w okolicy szczególnie du e g³azy narzutowe (bloki eratyczne) lub wiêksze ich skupienia? Czy maj¹ one powierzchniê g³adk¹, z rysami lub bez 27 rysów?. Powo³ano do ycia liczne rezerwaty np. na Górze Che³mowej u stóp Gór Œwiêtokrzyskich, doraÿnie zabezpieczono przed zniszczeniem ca³y szereg zabytków, jak: alejê królewsk¹ w Pu³awach, staro ytne dêby w Strzy owie i Gdyni, brzosty w Beresteczku i inne. Postanowiono równie podj¹æ starania o uchwalenie ustawy o ochronie zabytków przyrodniczych oraz o utworzenie w Polsce poza rezerwatami kilku wiêkszych parków narodowych miêdzy innymi w Tatrach, Pieninach, Karpatach Zachodnich, w Karpatach Wschodnich, w pasie krakowskowieluñskim, w Górach Œwiêtokrzyskich, na wybrze u morza, na pojezierzu, na Polesiu i w Puszczy Bia³owieskiej (powo³anie Leœnictwa Rezerwat w Bia³owie y w 1921 roku sta³o siê zal¹ kiem przysz³ego parku narodowego). Utworzono centralne biuro Komisji w Krakowie, a tak e trzy kuratoria w Warszawie, Poznania i Lwowie. W okresie miêdzywojennym sprawy ochrony przyrody znajdowa³y du e zrozumienie wœród leœników. W prasie leœnej znajdujemy liczne artyku³y z tamtego okresu poœwiêcone problematyce ochrony drzew wyró niaj¹cych siê rozmiarami i kszta³tem, autorstwa zarówno naukowców, jak i praktyków leœników lub przyrodników zwi¹zanych prac¹ zawodow¹ z leœnymi placówkami naukowodydaktycznymi. W okresie miêdzywojennym i po II wojnie œwiatowej problematyk¹ wyró niania zabytkowych drzew zajmowa³a siê Pañstwowa Rada Ochrony Przyrody. 27 Kwestionariusz Pañstwowej Komisji Osobliwoœci Przyrodniczych w sprawie inwentaryzacji osobliwoœci przyrodniczych znajduj¹cych siê w kraju, Ochrona Przyrody, Z.1, 1920, s

18 W niepodleg³ej Polsce rozpoznanie sêdziwych drzew rozwinê³o siê szybko i objê³o ca³y kraj. Zebrano wystarczaj¹c¹ iloœæ wiadomoœci, eby na ich podstawie zosta³y wydane spisy i albumy wszystkich zabytkowych, rozproszonych po ca³ej Polsce drzew. Wiêkszoœæ informacji pochodzi³a z rozsy³anych po ca³ej Polsce od czasu uzyskania niepodleg³oœci kwestionariuszy, przy których wype³nianiu niew¹tpliwie brali udzia³ leœnicy. Œwiadczyæ mo e o tym np. rozporz¹dzenie, które ukaza³o siê w 1922 r. w Ochronie Przyrody, skierowane Do wszystkich nadleœnictw pañstwowych Okrêgu Dyrekcji lasów w Bydgoszczy. W treœci tego zarz¹dzenia w³adze Dyrekcji LP deklaruj¹, e w krótkim przebiegu czasu odnajd¹ zabytki przez zaborców ju piecz¹ otoczone, jak równie, odnajd¹ nie odkryte dotychczas relikty maj¹ce wartoœæ dla nas pod wzgl¹dem historycznym, czy te naukowym, charakteryzuj¹ce nasz¹ dawn¹ florê i faunê, granice pó³nocno-zachodni¹ zasiêgu gatunków, lub zas³uguj¹ce na ochronê ze wzglêdu na szczególn¹ budowê lub wygl¹d poszczególnych osobników. Do wykonania tego zadania przygotowano w za³¹czeniu po cztery egzemplarze kwestionariusza. Pierwszy mieli wype³niæ leœnicy, aby zinwentaryzowaæ pomniki przyrody spisane na mapach gospodarczych. Nadleœniczowie proszeni byli o podanie jak najwiêcej szczegó³ów uzasadniaj¹cych opiekê obiektu, projekt ochrony, dok³adne oznaczenie stanowiska w oddziale i pododdziale, wymiar powierzchni zbiorowej, iloœci sztuk lub wysokoœci i obwodu w pierœnicy przy pojedynczych okazach drzew. Drugi egzemplarz kwestionariusza przeznaczony by³ do projektu uznania nowo odkrytych a nie zinwentaryzowanych przez zaborców, jako pomniki przyrody w lasach pañstwowych, obiektów. Trzeci egzemplarz przeznaczono do zinwentaryzowania pomników przyrody, znajduj¹cych siê poza granicami lasów pañstwowych. Pierwszy sierpnia mia³ byæ rok rocznie dniem, w którym nadleœnictwa donosi³yby o stanie pomników przyrody i w tym celu termin ten umieszczono w terminarzu. Rozporz¹dzenie to podpisali: Dyrektor Lasów Pañstwowych - Zalewski i Inspektor Lasów Pañstwowych i Delegat Pañstwowej Komisji Ochrony Przyrody - Kazimierz Gottwald. Takiej samej treœci rozporz¹dzenie rozes³a³a do jednostek terenowych Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Toruniu. O zaanga owaniu leœników w tê akcjê mog¹ œwiadczyæ podziêkowania redakcji Ochrony Przyrody, zamieszczone na ³amach tego pisma w 1924 r., dla Wojewódzkiego Radcy Leœnictwa, który zada³ sobie trud, na podstawie kwestionariuszy Dyrekcji Toruñskiej (w sk³ad, której wchodzi³a równie by³a Dyrekcja Gdañska), zestawienia w przejrzysty i wyczerpuj¹cy sposób pomników przyrody, znajduj¹cych siê na terenie tej e Dyrekcji. 18

19 Przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu wyró niaj¹cego szczególne 28 okazy drzew przez redakcjê Rynku Drzewnego (22 marca 1934 r.), pragn¹c, w zwi¹zku ze Œwiêtem Lasu, spopularyzowaæ jak najszerzej piêkno i bogactwo lasów, borów, zwróci³a uwagê na sêdziwe drzewa og³aszaj¹c konkurs pod has³em: Najokazalsze drzewo w Polsce. Konkurs by³ ograniczony do piêciu najbardziej charakterystycznych gatunków drzew naszych drzewostanów: sosny pospolitej, dêbu szypu³kowego, jod³y pospolitej, œwierka pospolitego, modrzewia, maj¹cego cechy polskiego. Nadsy³ane opisy musia³y zawieraæ: okreœlenie gatunku, wymiary pnia i korony, przypuszczalny wiek, ewentualne wydarzenia historyczne lub podania ludowe, zwi¹zane z drzewem, po³o enie, dojazd, w³aœciciela itp. Zalecano tak e dodanie fotografii. Termin nadsy³ania zg³oszeñ up³ywa³ 25 kwietnia 1934 r. Na podstawie zgromadzonych materia³ów zosta³y wybrane najokazalsze drzewa, 29 ale tylko z trzech konkursowych gatunków. W grupie dêbów bezapelacyjnie wygra³ d¹b Bartek z miejscowoœci Zagnañsk na terenie Nadleœnictwa Samsonów (23,25 m wysokoœci, obwód 8,32 m na 1,3 m). Drugie miejsce w tej grupie zaj¹³ D¹b królewski z puszczy Niepo³omickiej, trzecie d¹b rosn¹cy w gminie G³êbokie w powiecie dziœnieñskim. W grupie modrzewia wygra³ modrzew rosn¹cy na terenie Nadleœnictwa Skar ysko w Majdowie (wys. 40 m, 4,45 m na 1,3 m). W grupie jod³y wygra³a jod³a z lasów nawojowskich, stanowi¹cych w³asnoœæ hrabiego Adama Stadnickiego, uroczysko Uchroñ (wys. 42 m, obwód 6,28 m na 1,3 m). Wybrane drzewa otrzyma³y artystyczne plakaty, a ich w³aœciciele, w lasach pañstwowych nadleœniczowie, dyplomy honorowe. W sk³ad s¹du konkursowego weszli najwybitniejsi leœnicy i botanicy polscy, w tym W³adys³aw Szafer i Boles³aw Hryniewiecki. Tego rodzaju akcje przyczyni³y siê w znacznej mierze do popularyzacji szczególnie wartoœciowych pod wzglêdem przyrodniczym wielowiekowych olbrzymich drzew. Jednak e znaczenie sêdziwych drzew, koniecznoœæ ich ochrony a czêsto i konserwacji nie le ¹ jedynie w ich pomnikowym, kulturalno-spo³ecznym znaczeniu, ale tak e w korzyœciach gospodarczych i bioró norodnoœci. 30 Wykaz Raciborskiego zawiera³ drzewa zachowania i opieki godne, wymieni³ w nim przedstawicieli modrzewia, sosny, œwierka, limby, buka, jod³y, ja³owca, cisa, dêbu, olszy, topoli, jesionu, klonu, lipy, brekinii. Autor zwróci³ uwagê na potrzebê wyró niania, otaczania opiek¹ sêdziwych drzew, zwróci³ uwagê na ra ¹ce braki w wykazach oraz brak instytucji sprawuj¹cej opiekê nad osobliwymi drzewami. W sumie sporz¹dzono rejestr 90 pozycji pomnikowych drzew (w tym 3 aleje i 2 grupy drzew). Raciborski postulowa³ o nadawanie nazw w³asnych 28 Najokazalsze drzewo w Polsce, Rynek Drzewny,Warszawa 1934, s Wyniki konkursu Najokazalsze drzewo w Polsce, Rynek Drzewny, Warszawa 1934, s

20 drzewom zwi¹zanym z postaciami historycznymi i wydarzeniami. Najstarszy cis rosn¹cy wówczas na ziemiach Polskich nazwano Cisem Raciborskiego. Pierwszy tego rodzaju inwentarz sporz¹dzony przez Andrzeja Œrodonia obejmuje dok³adny wykaz i opis zabytkowych dêbów z 425 miejscowoœci. Zarejestrowano w nim 677 dêbów, których minimalny obwód na wysokoœci 130 cm wynosi³ 300 cm. Najliczniejsz¹ grup¹ spoœród zarejestrowanych wówczas dêbów stanowi³y drzewa o obwodzie cm (31% ogó³u). Wyró niono 5 okazów o obwodzie w przedziale cm. Najwiêcej spoœród zabytkowych drzew (304) ros³o w parkach i ogrodach, nieco mniej przy drogach (88), przy budynkach (88), w lasach (86) i przy budowlach sakralnych (63). Intencj¹ Rady Ochrony Przyrody by³o, aby wszystkie obiekty obj¹æ ochron¹ prawn¹. W tym samym roku, ze wzglêdu na du e zainteresowanie powsta³o uzupe³nienie inwentarza zabytkowych dêbów o 248 drzew. A wiêc wszystkie wyró nione wówczas dêby stanowi¹ liczbê 925 drzew. Najbardziej okaza³ym dêbem by³ D¹b Rembrandta z Ostromecka w powiecie che³miñskim (województwo pomorskie) maj¹cy cm w obwodzie na wysokoœci 130 cm. Rok póÿniej ten sam autor opublikowa³, 32 równie w Ochronie Przyrody, uzupe³nienie inwentarza dêbów, gdy spis z 1934 r. spowodowa³ du e zainteresowanie spo³eczeñstwa, które zaowocowa³o 253 nowymi wiadomoœciami o zabytkowych dêbach. Informacje te zebra³ w tabeli, a zinwentaryzowane dêby posegregowa³ wed³ug kategorii gruboœci i miejsca ich wystêpowania (Tab.1). Dwa lata póÿniej w 1935 r. skierowano podobny apel. W wyniku nadsy³ania informacji o najbardziej okaza³ych lipach, sporz¹dzono inwentarz zabytkowych lip, zawieraj¹cy 579 pojedynczych drzew i 84 alej lipowych. Wyró niono drzewa o nieco mniejszym obwodzie ni dêby. Najwiêksz¹ grupê stanowi³y drzewa o obwodzie cm 203 obiekty. Wyró niono 5 szt drzew o obwodzie w przedziale cm. Pod wzglêdem lokalizacji drzew zabytkowych najwiêcej ros³o w parkach i ogrodach, przy koœcio³ach i cerkwiach. Drzew na terenach leœnych zarejestrowano 5%. Najgrubsz¹ lip¹ wyró nion¹ w inwentarzu by³a lipa w Babicach, w powiecie rzeszowskim, w województwie lwowskim. Wyró niono miêdzy innymi dwie aleje lipowe w Plancie, o d³ugoœci 0,5 km, w powiecie opatowskim, w województwie kieleckim, z adnotacj¹, e zosta³y zasadzone prawdopodobnie przez Ossoliñskich 33 oko³o r (Tab. 2). 30 Raciborski M. Ochrony godne drzewa i zbiorowiska roœlin, odbitka z czasopisma Kosmos 1910, z Œrodoñ A., Inwentarz zabytkowych dêbów w Polsce., Ochrona Przyrody, R. XIV, Kraków Œrodoñ A., Uzupe³nienie inwentarza zabytkowych dêbów w Polsce, Ochrona Przyrody, R. XV, Kraków Œrodoñ A., Inwentarz zabytkowych lip w Polsce., Ochrona Przyrody, R. XV, Kraków

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVIII Nr 3 (71)/2010 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 G ÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ G ÓWNY URZ D GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 24 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŒRODOWISKA WOJEWÓDZTWA WARMIÑSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2007-2010 Z UWZGLÊDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2011-2014

PROGRAM OCHRONY ŒRODOWISKA WOJEWÓDZTWA WARMIÑSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2007-2010 Z UWZGLÊDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2011-2014 PROGRAM OCHRONY ŒRODOWISKA WOJEWÓDZTWA WARMIÑSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2007-2010 Z UWZGLÊDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2011-2014 Olsztyn, 2007 Urz¹d Marsza³kowski Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ZASADY HODOWLI LASU

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ZASADY HODOWLI LASU Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ZASADY HODOWLI LASU obowiązujące w Państwowym Gospodarstwie Leśnym LASY PAŃSTWOWE Wprowadzone w życie na mocy art. ustawy z dnia września 91 r. o lasach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej. Media lokalne

Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej. Media lokalne Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej

Bardziej szczegółowo

JURAJSKIE KRAJOBRAZY 1/2007

JURAJSKIE KRAJOBRAZY 1/2007 JURAJSKIE KRAJOBRAZY 1/2007 na na Rzecz Ochrony Ochrony Towarzystwo Towarzystwo Przyrody Przyrody JURAJSKIE KRAJOBRAZY magazyn Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody 1/2007 SPIS TREŒCI Od redakcji 1 Damian

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Nr 39 WIOSNA 2005. BIULETYN CENTRUM DZIEDZICTWA PRZYRODY GÓRNEGO ŒL SKA CENA 2 z³ ISSN 1425-4700. Nr indeksu 338168

Nr 39 WIOSNA 2005. BIULETYN CENTRUM DZIEDZICTWA PRZYRODY GÓRNEGO ŒL SKA CENA 2 z³ ISSN 1425-4700. Nr indeksu 338168 Nr 39 WIOSNA 2005 BIULETYN CENTRUM DZIEDZICTWA PRZYRODY GÓRNEGO ŒL SKA CENA 2 z³ Nr indeksu 338168 ISSN 1425-4700 1 4 0 L A T O C H R O N Y I H O D O W L I U B R Ó W N A G Ó R N Y M Œ L S K U 3 4 6...Pracujcie

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki

edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki Bangladesz: Tygrysy zostan¹ policzone W najbli szy czwartek

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Mgr in. Ma³gorzata Przyby³o-Micek Drodzy Czytelnicy, intencj¹ redakcji Biuletynu Informacyjnego Akademii Rolniczej w Krakowie jest zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Studia Ecologiae et Bioethicae 1/2003 Iwona GRUNT-MEJER * Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Poni szy referat

Bardziej szczegółowo

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A 1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 GAUDEAMUS IGITUR... 2 Uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez JE Ksiêdza Biskupa Kazimierza Górnego

Bardziej szczegółowo

Œmigus! Dyngus! Na uciechê

Œmigus! Dyngus! Na uciechê Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 5 (233) maj 2011 cena 3 z³ (w tym VAT 8%) nak³ad 1600 egz. ISSN 1232-7948 Œmigus! Dyngus! Na uciechê

Bardziej szczegółowo

Dzia³alnoœæ Miko³aja i Piotra Myszkowskich a rozwój Brzeszcz i okolic w XV wieku

Dzia³alnoœæ Miko³aja i Piotra Myszkowskich a rozwój Brzeszcz i okolic w XV wieku Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 12 (216) grudzieñ 2009 cena 2 z³ (w tym VAT 7%) nak³ad 1600 egz. ISSN 1232-7948 Dzia³alnoœæ Miko³aja

Bardziej szczegółowo

Polska Ukraina. Wspó³praca organizacji pozarz¹dowych

Polska Ukraina. Wspó³praca organizacji pozarz¹dowych Polska Ukraina. Wspó³praca organizacji pozarz¹dowych Fundacja im. Stefana Batorego Fundacja Edukacja dla Demokracji Grupa Zagranica Warszawa, wrzesieñ 2003 Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapie yñska

Bardziej szczegółowo

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego YCZENIA ŒWI TECZNO NOWOROCZNE Nr 2 (11) Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego Z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia yczymy Pañstwu zdrowych i beztroskich dni œwi¹tecznych daj¹cych

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Wydawca: ódzka Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa, 90-007 ódź, pl. Komuny Paryskiej 5a, tel. (042) 632 97 39, fax (042) 630 56 39, www.lod.piib.org.pl, e-mail: lod@piib.org.pl.

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH Poradnik opracowany przez zespó³ w sk³adzie: Bogumi³a Baliñska

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy

prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy Euroregiony 27.qxd 2003-10-13 04:23 Page 1 miesiêcznik - samorz¹dnoœæ/ gospodarka/ integracja europejska Rok III, nr 27, paÿdziernik 2003 cena: 8,50 z³ prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznañska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

Prof. Andrzej Januszajtis Zegary i dzwony. Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia Nasz Gdañsk mog¹ otrzymaæ nasz miesiêcznik w Galerii MA A ABKA

Prof. Andrzej Januszajtis Zegary i dzwony. Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia Nasz Gdañsk mog¹ otrzymaæ nasz miesiêcznik w Galerii MA A ABKA W œrodê 23 kwietnia 2014 r. w Ratuszu Staromiejskim Prof. Andrzej Januszajtis Zegary i dzwony Stowarzyszenie Nasz Gdañsk i Nadba³tyckie Centrum Kultury serdecznie zapraszaj¹ w dniu 23 kwietnia o godz.

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

szansê na uporz¹dkowanie licznych nieprawid³owoœci,

szansê na uporz¹dkowanie licznych nieprawid³owoœci, Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, To prawda, e nasz samorz¹d zawodowy powsta³ w wyj¹tkowo trudnym dla budownictwa okresie, kiedy to wiêkszoœæ z nas, walcz¹c o przetrwanie, boryka siê z coraz to innymi

Bardziej szczegółowo