GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą :"

Transkrypt

1 GMINA DĄBROWA GÓRNICZA Projekt Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym dot. zadania pod nazwą : Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego Budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa w Dąbrowie Górniczej (prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego, na podstawie art. 60 a i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z poźn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r., nr 19 poz. 100, z poźn. zm.)

2 Projekt umowy Spis treści 1. Przedsięwzięcie Droga Obowiązki i uprawnienia Podmiotu Publicznego Użyczenie Pasa Drogowego Obowiązki i uprawnienia Partnera Prywatnego Obowiązywanie umowy 6 7. Budowa Drogi Dokumentacja Techniczna Zezwolenia Wykonanie Robót Budowlanych Otwarcie Drogi Eksploatacja Drogi Wynagrodzenie Płatności Prawo kontroli i dostępu do Pasa Drogowego Zobowiązania sprawozdawcze Ubezpieczenia Wygaśnięcie umowy Zwrot Drogi Skutki wygaśnięcia umowy Poufność Prawo własności intelektualnej Cesja/Zastaw/Zbycie przez Partnera Prywatnego Siła Wyższa Dobre Praktyki Branżowe Zmiany umowy Spory Powiadomienia Egzemplarze Prawo właściwe i klauzula prorogacyjna

3 UMOWA O PARTNERSTWIE PUBLICZNO PRYWATNYM zawarta w dniu [ ] r., zwana dalej Umową, POMIĘDZY: Gminą Dąbrowa Górnicza (dalej zwaną Podmiotem Publicznym ) reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Zbigniewa Podrazę [ ] oraz I Z-cę Prezydenta Miasta Henryka Zagułę [ ]; a [ ] (dalej zwanym Partnerem Prywatnym ) z siedzibą w [ ], zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [ ] Wydział Gospodarczy pod numerem [ ], NIP [ ], REGON [ ], mającym kapitał zakładowy w wysokości [ ][ ] złotych, opłacony w [ ] %, reprezentowanym przez [ ] i [ ], należycie umocowanych. Podmiot Publiczny i Partner Prywatny określani będą także w niniejszej Umowie indywidualnie jako Strona, zaś łącznie jako Strony. Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku postępowania wszczętego w dniu 26 stycznia 2012 r. (publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 2012/S [ ] w dniu [ ] 2012 r.) i przeprowadzonego przez Podmiot Publiczny w celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty oraz wyboru Partnera Prywatnego do realizacji przedmiotowej inwestycji zgodnie z Ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 19, poz. 100 z 2009 r. ze zm.), a także zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami. 1. Przedsięwzięcie Niniejsza umowa dotyczy przedsięwzięcia pn. Budowa oraz eksploatacja drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa w Dąbrowie Górniczej. Podmiot Publiczny i Partner Prywatny podejmują się współpracy przy realizacji przedsięwzięcia w formie partnerstwa publiczno - prywatnego, polegającego na zapewnieniu przejezdności drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa w Dąbrowie Górniczej ( Przedsięwzięcie ). Zapewnienie przejezdności będzie polegało na eksploatacji w zakresie określonym w 12 Umowy ( Eksploatacja ) oraz budowie w zakresie określonym w 7 Umowy ( Budowa ) 2. Droga Droga stanowiąca połączenie z terenem inwestycyjnym Tucznawa w Dąbrowie Górniczej, szczegółowo opisana w Załączniku nr 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy ( Droga ), obejmuje cztery odcinki ( Odcinki Drogi ): 1) odcinek od węzła DK94 z DW 790 (ok. 200,0 od węzła), śladem DW 790 do skrzyżowania z ul. Koksowniczą, (wraz ze skrzyżowaniem) o długości 1650,0 m. ( 1 Odcinek ); 2

4 2) odcinek od skrzyżowania z DW 790 z ul. Koksowniczą, (bez skrzyżowania), śladem ul. Koksowniczej do skrzyżowania z ul. Gołonoską, śladem ul. Gołonoskiej do skrzyżowania z ul. Ząbkowicką (bez skrzyżowania) o długości 3400,0 m. ( 2 Odcinek ); 3) odcinek nowej drogi od skrzyżowania ul. Gołonoskiej z ul. Ząbkowicką (wraz z skrzyżowaniem), przedłużenie ul. Gołonoskiej przez lasy Bienia w rejon podłączenia do terenów inwestycyjnych Tucznawa do skrzyżowania z DW 796 o długości 3725,0 m. ( 3 Odcinek ); 4) odcinek nowej drogi o długości 200 m, łączący przebudowywany ciąg Drogi do osi wiaduktu drogowego znajdującego nad DW-790 a będącego w ciągu drogi krajowej DK-94. ( 4 Odcinek ). Konieczność wliczenia dodatkowego odcinka (200 m) do Eksploatacji i utrzymania Drogi wynika ze względów praktycznych, a w szczególności z konstrukcji urządzeń odwadniających Drogę, a także ze sposobu określenia jej przebiegu. 3. Obowiązki i uprawnienia Podmiotu Publicznego 1. Podmiot Publiczny zobowiązuje się współdziałać przy realizacji Przedsięwzięcia, w szczególności poprzez: 1) przekazanie Partnerowi Prywatnemu wszelkich dokumentów i informacji będących w dyspozycji Podmiotu Publicznego niezbędnych dla wykonania Umowy. 2) współpracę z Partnerem Prywatnym, w ramach obowiązującego prawa, przy uzyskiwaniu wszelkich pozwoleń i zezwoleń administracyjnych niezbędnych do realizacji i funkcjonowania Przedsięwzięcia, w szczególności Podmiot Publiczny udzieli Partnerowi Prywatnemu stosownych pełnomocnictw. 3) przekazanie Partnerowi Prywatnemu w drodze osobnej umowy użyczenia - zgodnie z postanowieniami art. 13 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r. ze zm.) oraz art. 22 ust. 2a ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 19, poz. 115 z 2007 r. ze zm.) w związku z art. 9 ust. 1 Ustawy nieruchomości, na których zlokalizowany jest przebieg Drogi ( Pas Drogowy ). 2. Podmiot Publiczny jest i pozostaje zgodnie z przepisami prawa zarządcą Drogi, z wyłączeniem zadań zarządcy, powierzonych do wykonywania Partnerowi Prywatnemu zgodnie z Umową. 3. Poczynając od dnia zawarcia niniejszej Umowy, Podmiot Publiczny ma prawo do udzielenia lub odmowy dostępu do Pasa Drogowego lub Drogi osobom trzecim, które będą chciały przeprowadzić wszelkie podziemne lub naziemne urządzenia i instalacje użyteczności publicznej, w tym linie energetyczne, rury wodne i gazowe oraz linie telekomunikacyjne lub słupy ( Urządzenia Użyteczności Publicznej ) dodatkowe względem tych, które istnieją już w dniu zawarcia niniejszej Umowy, przez, nad lub pod Pasem Drogowym, lub które będą chciały uzyskać dostęp do Drogi w celu konserwacji Urządzeń Użyteczności Publicznej przechodzących przez, nad lub pod Pasem Drogowym. 3

5 4. W przypadku, gdy osoba trzecia zwróci się do Podmiotu Publicznego po dniu zawarcia niniejszej Umowy o dostęp i możliwość korzystania z Pasa Drogowego dla takich celów, wówczas Podmiot Publiczny zwróci się do Partnera Prywatnego o określenie warunków koniecznych do wyrażenia zgody na warunki dostępu i możliwości korzystania z Pasa Drogowego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa, przy czym Partner Prywatny bezzasadnie nie odmówi określenia tych warunków i przedstawi swoje stanowisko Podmiotowi Publicznemu w terminie 10 dni od otrzymania wniosku od Podmiotu Publicznego. Warunki przekazane przez Partnera Prywatnego są wiążące dla Podmiotu Publicznego i osób trzecich, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Warunki dostępu do Pasa Drogowego dla osoby trzeciej i korzystania przez nią z Pasa Drogowego, po ich uzgodnieniu z Partnerem Prywatnym, będą zgodne z przepisami prawa, w szczególności zgodne z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 40 ust. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 19 poz. 115 ze zm.). 4. Użyczenie Pasa Drogowego 1. Podmiot Publiczny oświadcza, że nieruchomości, na których zlokalizowany jest Pas Drogowy stanowią jego własność. 2. Strony zobowiązują się do zawarcia umowy użyczenia Pasa Drogowego w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. W tym samym terminie nastąpi wydanie Pasa Drogowego i podpisanie protokołu przekazania Pasa Drogowego. Podmiot Publiczny zawiadomi Partnera Prywatnego o zamiarze wydania Pasa Drogowego z 3 dniowym wyprzedzeniem. 3. Umowa użyczenia Pasa Drogowego zostanie zawarta na czas Budowy i Eksploatacji Drogi, przy czym wygaśnięcie niniejszej Umowy spowoduje wygaśnięcie umowy użyczenia. 4. Partner Prywatny będzie używał Pasa Drogowego zgodnie z jego przeznaczeniem i w celu realizacji Umowy. Partner Prywatny będzie uprawniony do nieodpłatnego korzystania z Pasa Drogowego, w tym do dysponowania nieruchomościami Pasa Drogowego na cele budowlane. 5. Podmiot Publiczny oświadcza i zapewnia, że : 1) Pas Drogowy nie będzie zajęty przez osoby trzecie oraz będzie wolny od praw i obciążeń na rzecz osób trzecich - za wyjątkiem przedsiębiorstw, które zgodnie z przepisami prawa, są właścicielem lub eksploatują Urządzenia Użyteczności Publicznej ( Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej ) - których dochodzenie, zabezpieczenie lub egzekucja mogłyby utrudnić lub uniemożliwić Partnerowi Prywatnemu korzystanie z Pasa Drogowego w sposób zgodny z celem niniejszej Umowy; 2) na podstawie dostępnych danych w posiadanych przez Partnera Publicznego zbiorach informacji, Pas Drogowy będzie wolny od wszelkiego rozpoznanego gruntu zanieczyszczonego pierwiastkiem lub substancją, w postaci gazu, cieczy, ciała stałego lub pary, co do których przepisy prawa stwierdzają, że są one, były lub mogą być szkodliwe dla ludzi, organizmów żywych, lub dla środowiska, bądź mogą się takimi stać, lub które w inny sposób podlegają uregulowaniom na mocy przepisów prawa jako szkodliwe, niebezpieczne, toksyczne czy też powodujące zanieczyszczenie 4

6 (w tym dla uniknięcia wątpliwości, niewybuchy, niewypały, amunicja, itp.) ( Grunt Zanieczyszczony ), wymagającego podjęcia działań naprawczych; 3) na podstawie dostępnych danych w posiadanych przez Partnera Publicznego zbiorach informacji, Pas Drogowy wolny będzie od obiektów archeologicznych i paleontologicznych, takich jak ślady terenowe pierwotnego osadnictwa i działalności człowieka, jaskinie, kopalnie pradziejowe, grodziska, cmentarzyska, kurhany oraz wszelkie wytwory dawnych kultur ( Znalezisko Archeologiczne ), wymagających podjęcia działań. 6. Niewydanie Pasa Drogowego w terminie, o którym mowa w ust. 2, lub wydanie Pasa Drogowego obciążonego którąkolwiek z wad, o których mowa w ust. 5, powoduje przesunięcie terminu zakończenia Budowy Drogi, o którym mowa w 6 pkt 1 Umowy, o czas opóźnienia w Budowie Drogi spowodowany odpowiednio niewydaniem Pasa Drogowego lub wydaniem Pasa Drogowego obciążonego którąkolwiek z wad, o których mowa w ust. 5, za wyjątkiem sytuacji związanych z odpowiedzialnością Partnera Prywatnego w przypadku przejęcia przez niego ryzyka wystąpienia warunków technicznych lub fizycznych, które uzasadnią opóźnienia w przejęciu pasa drogowego przez Partnera Prywatnego. 7. Partner Prywatny oświadcza, że: 1) po wydaniu mu Pasa Drogowego ponosi wyłączną odpowiedzialność za podejmowanie działań w celu zapobiegania przypadkom nieuprawnionego wykorzystania lub zajęcia Pasa Drogowego lub jego części. W przypadku, gdy zakres uprawnień Partnera Prywatnego nie pozwoli mu na dokonanie określonych czynności, Podmiot Publiczny udzieli Partnerowi Prywatnemu stosownego pełnomocnictwa. 2) przejmie ryzyko wystąpienia warunków technicznych lub fizycznych, które uzasadnią opóźnienia w przejęciu pasa drogowego przez Partnera Prywatnego.* 8. Przed wydaniem przez Podmiot Publiczny Pasa Drogowego, Partner Prywatny oraz osoby przez niego wskazane będą mieć prawo do wejścia na teren Pasa Drogowego w związku z obowiązkami Partnera Prywatnego wynikającymi z niniejszej Umowy. Wchodząc na teren Pasa Drogowego, Partner Prywatny oraz osoby przez niego wskazane będą postępować zgodnie z zaleceniami Podmiotu Publicznego, obowiązującymi wówczas przepisami prawa oraz zasadami bezpieczeństwa w związku z czynnościami podejmowanymi przez siebie na terenie Pasa Drogowego. 9. Partner Prywatny drogą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru, powiadomi Podmiot Publiczny o zamiarze wejścia na teren Pasa Drogowego z 3 dniowym wyprzedzeniem w celu ustalenia terminu i zakresu wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 8 powyżej. 5. Obowiązki i uprawnienia Partnera Prywatnego 1. Partner Prywatny zobowiązuje się do wykonania za wynagrodzeniem Przedsięwzięcia polegającego na zapewnieniu przejezdności drogi w okresie trwania Umowy. Zapewnienie przejezdności będzie polegało na Eksploatacji drogi w zakresie 1, 2, 3 i 4 Odcinka Drogi oraz Budowie 1,2 i 3 Odcinka Drogi. 5

7 2. Partner Prywatny od dnia przekazaniu mu Pasa Drogowego do dnia zakończenia Umowy będzie wykonywał zadania zarządcy Drogi zgodnie z postanowieniami art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm.) w zakresie: 1) pełnienia funkcji inwestora; 2) utrzymania nawierzchni Drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z Drogą; 3) realizacji zadań w zakresie inżynierii ruchu w uzgodnieniu z Podmiotem Publicznym; 4) wykonywania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających; 5) przeciwdziałania niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania Drogi; 6) utrzymywania zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów; 7) dokonywania okresowych pomiarów natężenia ruchu drogowego, nie rzadziej niż 1 raz w roku. 3. Partner Prywatny ma prawo do: 1) wstępu na grunty przyległe do Pasa Drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg; 2) urządzania czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy w komunikacji na drodze; 3) ustawiania na gruntach przyległych do Pasa Drogowego zasłon przeciwśnieżnych. 4. Właścicielom lub użytkownikom gruntów, którzy ponieśli szkody w wyniku czynności wymienionych w ust. 3, przysługuje odszkodowanie na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. 5. Zaniechanie lub wadliwe wypełnienie obowiązków, które ciążą na Partnerze Prywatnym z tytułu wykonywania zdań zarządcy Drogi i będące z nim w związku przyczynowym zdarzenia wywołujące szkody prowadzą do powstania odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie Partnera Prywatnego. Odpowiedzialność ta obejmuje zarówno szkody rzeczowe - wszelkiego rodzaju uszczerbek, jakiego doznaje poszkodowany w swoim majątku (np. zwrot kosztów związanych z koniecznością naprawy lub wymiany felgi, opony, elementów zawieszenia etc), jak i szkody osobowe - ściśle powiązane z osobą poszkodowaną, a więc będące następstwem naruszenia dóbr osobistych, lecz również powiązanych z nimi kosztów majątkowych (np. zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji). 6. Partner Prywatny od dnia przekazaniu mu Pasa Drogowego do dnia zakończenia Umowy zastosuje się i będzie przestrzegał przepisów zawartych w Ustawie Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz. 150 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych. 7. Kierowcy korzystający z Drogi podlegać będą kodeksowi drogowemu i innym przepisom o ruchu drogowym, które powszechnie obowiązują w danym czasie w Polsce. Partner Prywatny nie ponosi odpowiedzialności za egzekwowanie lub zapewnianie przestrzegania wskazanych powyżej przepisów przez użytkowników Drogi. 6

8 6. Obowiązywanie umowy Umowa zostaje zawarta na czas Budowy i Eksploatacji Drogi, przy czym: 1) Budowa Drogi zostanie zakończona w ciągu [ ] dni od dnia przekazania Partnerowi Prywatnemu Pasa Drogowego; Budowę Drogi uważa się za zakończoną po uzyskaniu wszystkich uzgodnień, pozwoleń, zatwierdzeń i innych dokumentów wymaganych zgodnie z przepisami prawa przed otwarciem Drogi dla ruchu drogowego; 2) Eksploatacja Drogi będzie trwała przez okres 15 lat (180 miesięcy) od dnia, w którym Droga zostanie po raz pierwszy otwarta dla ruchu drogowego ( Dzień Otwarcia ), z zastrzeżeniem, że w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia Budowy Drogi Eksploatacja ulega skróceniu o czas opóźnienia, za które odpowiada Partner Prywatny lub jego podwykonawcy ( Okres Eksploatacji ). 3) Partner Prywatny zapłaci Podmiotowi Publicznemu karę umowną w wysokości 0,017% (17/1000) wartości kosztów Budowy Drogi brutto, określonych przez Partnera Prywatnego w Modelu Finansowym opracowanym na podstawie Załącznika nr 5 Wynagrodzenie, za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu określonego w 6 pkt 1 Umowy ( Termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie ). Podmiot Publiczny może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 7. Budowa Drogi 1. Do obowiązków Partnera Prywatnego należy zapewnienie Budowy Drogi, a w szczególności zapewnienie: 1) opracowania dokumentacji technicznej wymaganej zgodnie z przepisami prawa ( Dokumentacja Techniczna ); 2) uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń, zatwierdzeń i innych dokumentów wymaganych zgodnie z przepisami prawa dla Dokumentacji Technicznej; 3) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy; 4) opracowania dokumentacji organizacji robót budowy; 5) bezpieczeństwa na placu Budowy; 6) wykonania i odbioru robót budowlanych od wykonawców lub podwykonawców. 7) nadzoru nad robotami budowlanymi; 8) sprawowania nadzoru autorskiego w przypadkach i zakresie wymaganym przepisami prawa; 9) opracowania dokumentacji powykonawczej; 10) uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń, zatwierdzeń i innych dokumentów wymaganych zgodnie z przepisami prawa przed otwarciem Drogi dla ruchu drogowego, w tym pozwolenia na użytkowanie Drogi zgodnie z przepisami prawa, a Podmiot Publiczny udzieli Partnerowi Prywatnemu pomocy w zasadnym zakresie w uzyskaniu takich dokumentów, w ramach swoich kompetencji. 7

9 2. Partner Prywatny zawiera umowy i zaciąga zobowiązania wobec wszystkich uczestników procesu Budowy Drogi w imieniu własnym i na własny rachunek, bez dodatkowego wynagrodzenia poza wynagrodzeniem, o którym mowa w 13 Umowy. 3. Partner Prywatny zapewni przejezdność Drogi w trakcie jej Budowy zgodnie z projektem zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia Budowy. W tym celu Partner Prywatny na własny koszt: 1) opracuje projekt zmian organizacji ruchu, 2) wprowadzi czasową organizację ruchu na czas Budowy Drogi, wyznaczy konieczne objazdy oraz dokona niezbędnych uzgodnień z organizatorem komunikacji zbiorowej, 3) będzie wykonywał wszystkie czynności zapewniające jej przejezdność, w szczególności czynności związane z utrzymaniem Drogi. 8. Dokumentacja Techniczna 1. Dokumentacja Techniczna zostanie wykonana w sposób zapewniający optymalną realizację Przedsięwzięcia i osiągnięcie celów przewidzianych w Umowie. Podstawą wykonania Dokumentacji Technicznej będą minimalne wymagania określone w Załączniku nr 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy ( PFU ). 2. Podmiot Publiczny oświadcza, że dysponuje dokumentacją poglądową, którą udostępnił Partnerowi Prywatnemu w toku postępowania na wybór Partnera Prywatnego ( Projekty ). Podmiotowi Publicznemu przysługują nieograniczone wyłączne majątkowe prawa autorskie do Projektów. 3. Partner Prywatny przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Podmiot Publiczny nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień, co do właściwości Projektów ani innych dokumentów dotyczących stanu lub przydatności Projektów do celów przewidzianych w niniejszej Umowie. W szczególności Podmiot Publiczny nie jest odpowiedzialny względem Partnera Prywatnego za adekwatność rozwiązań projektowych do wymagań określonych w PFU oraz prognozowanego natężenia ruchu w okresie trwania Umowy, a także za wady przekazanych Projektów, w tym za uchybienia, błędy i niekompletność, a w przypadku wystąpienia takich okoliczności Partner Prywatny nie będzie uprawniony do jakiejkolwiek płatności ze strony Podmiotu Publicznego ani do przedłużenia terminu Budowy Drogi. W szczególności Podmiot Publiczny nie jest odpowiedzialny względem Partnera Prywatnego za wzrost kosztów Budowy Drogi i wydłużenie czasu wywołane koniecznością przebudowy urządzeń obcych w Pasie Drogowym, które nie były przewidziane w Projektach oraz koniecznością dostosowania sposobu wykonywania inwestycji z powodu niezgodności faktycznej lokalizacji infrastruktury technicznej z inwentaryzacją projektową. 4. W terminie, co najmniej dwóch tygodni przed dniem złożenia Dokumentacji Technicznej w odpowiednim organie lub urzędzie administracji celem uzyskania niezbędnych pozwoleń, Partner Prywatny przekaże Dokumentację Techniczną Podmiotowi Publicznemu. Podmiot Publiczny w terminie 7 Dni Roboczych od przekazania przez Partnera Prywatnego Dokumentacji Technicznej dokonana jej sprawdzenia pod względem zgodności z wymaganiami PFU i przepisami prawa oraz zgłosi swoje uwagi i zastrzeżenia. Partner Prywatny uwzględni wszystkie zasadnie zgłoszone przez Podmiot Publiczny uwagi i zastrzeżenia do Dokumentacji Technicznej. 8

10 9. Zezwolenia 1. Dokumentacja Techniczna powinna posiadać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia pozwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane przepisami prawa. Za ich uzyskanie odpowiada Partner Prywatny. Partner Prywatny odpowiada w szczególności za opóźnienia w uzyskaniu takich dokumentów, w tym również w przypadku, gdy odpowiednie organy lub urzędy administracji, z wyłączeniem Podmiotu Publicznego, przekroczyły terminy określone w obowiązujących przepisach prawnych, w tym kodeksie postępowania administracyjnego, przewidziane dla udzielania opinii, dokonywania uzgodnień lub wydawania pozwoleń albo zatwierdzeń, jednakże wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego. Na żądanie Partnera Prywatnego Podmiot Publiczny udzieli Partnerowi Prywatnemu pomocy w zasadnym zakresie w uzyskaniu takich dokumentów, w ramach swoich kompetencji. 2. Partner Publiczny oświadcza, że dysponuje decyzjami WUA AW z dnia r. Decyzja nr 1/2011, WUA AW z dnia r. Decyzja nr 2/2011, IF/IIIa/5340/6/11 z dnia r. Decyzja nr 7/2011 ( Zezwolenia ). 3. Przed podpisaniem niniejszej Umowy Podmiot Publiczny udostępnił Partnerowi Prywatnemu Zezwolenia. Partner Prywatny oświadcza, że zweryfikował udostępnione mu Zezwolenia pod względem ich przydatności do celów przewidzianych w Umowie. Partner Prywatny może wykorzystać Zezwolenia w celu wybudowania Drogi na własne ryzyko i odpowiedzialność. Partner Prywatny jest odpowiedzialny za przeniesienie na siebie Zezwoleń, jeżeli jest to dopuszczalne zgodnie z przepisami prawa. Podmiot Publiczny niezwłocznie po wezwaniu Partnera Prywatnego wyrazi zgodę na przeniesienie na Partnera Prywatnego Zezwoleń w sposób i w formie, który będzie zgodny z przepisami prawa. Jeżeli przeniesienie Zezwoleń nie jest dopuszczalne, Podmiot Publiczny będzie wykonywał prawa wynikające z właściwych Zezwoleń na rzecz i za pośrednictwem Partnera Prywatnego. Podmiot Publiczny niezwłocznie, ale w terminie nie dłuższym niż 7 dni poza sobotami, niedzielami i dniami ustawowo wolnymi od pracy w Polsce ( Dni Robocze ) od dnia zgłoszenia przez Partnera Prywatnego na piśmie takiej potrzeby wraz z uzasadnieniem, udzieli pełnomocnictwa do wykonywania praw wynikających z Zezwoleń w sposób i w formie, który będzie zgodny z przepisami prawa. 10. Wykonanie Robót Budowlanych 1. Partner Prywatny odpowiada za wykonanie i odbiór wszystkich robót budowlanych, które są niezbędne do Budowy Drogi, zapewniającej jej prawidłową Eksploatację przy zachowaniu standardów określonych w niniejszej Umowie ( Roboty Budowlane ). Szczegółowe informacje określające przedmiot, zakres i lokalizację Robót Budowlanych zawiera PFU. Partner Prywatny ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykonanie Robót Budowlanych zgodnie z Dobrymi Praktykami Branżowymi, przepisami prawa oraz w sposób zapewniający optymalną realizację Przedsięwzięcia i osiągnięcie celów przewidzianych w Umowie. Partner Prywatny ponosi ryzyko wynikające z oszacowania wielkości Robót Budowlanych bazując na swoim doświadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektów podlegających przebudowie. 2. Roboty Budowlane obejmują w szczególności: 1) przebudowę Drogi w ciągu istniejącego śladu, 2) budowę Drogi po nowym śladzie, 9

11 3) lokalizację wpustów deszczowych, 4) remonty, przebudowę i budowę przepustów (pod wjazdami oraz pod koroną Drogi) 5) przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego, 6) przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń obcych, 7) remont, przebudowę istniejących lub budowę nowych urządzeń odwadniających i odprowadzających wody opadowe i roztopowe, 8) budowę urządzeń ochrony środowiska, 9) zmianę stałej organizacji ruchu wraz z zabudową urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 3. W ramach wykonywania Robót Budowlanych Partner Prywatny jest odpowiedzialny również za: 1) Kolizje z infrastrukturą techniczną Partner Prywatny będzie odpowiedzialny za usunięcie lub przeniesienie na własny koszt wszystkich Urządzeń Użyteczności Publicznej, znanych i nieznanych, istniejących w dacie przekazania Pasa Drogowego przebiegających nad/ pod lub przez Pas Drogowy, w zakresie, w jakim będzie to konieczne ze względu na Roboty Budowlane. Na żądanie Partnera Prywatnego Podmiot Publiczny udzieli Partnerowi Prywatnemu pomocy w zasadnym zakresie, w ramach swoich kompetencji, w kontaktach pomiędzy Partnerem Prywatnym a Przedsiębiorstwami Użyteczności Publicznej. Jednakże, Podmiot Publiczny nie ponosi odpowiedzialności za żadne działanie lub zaniechanie podjęte przez takie Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej. 2) Znaleziska Archeologiczne Partner Prywatny ponosi odpowiedzialność za opóźnienia i koszty powstałe w wyniku odkrycia Znaleziska Archeologicznego, w przypadku, gdy, w trakcie prowadzenia Robót Budowlanych odkryje Znalezisko Archeologiczne, nieprzewidziane przez niego podczas prac przygotowawczych pomimo zachowania przez niego należytej staranności i nie figurujące w dostępnych zbiorach informacji, które zostały przeanalizowane przez Podmiot Publiczny*. Jeżeli Partner Prywatny, w trakcie prowadzenia Robót Budowlanych odkryje Znalezisko Archeologiczne: a) wstrzyma wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte Znalezisko Archeologiczne; b) zabezpieczy, przy użyciu dostępnych środków miejsce jego odkrycia oraz c) niezwłocznie zawiadomi o tym odpowiednie organy lub urzędy administracji. Jeżeli Znalezisko Archeologiczne może zostać usunięte, Partner Prywatny umożliwi odpowiednim organom lub urzędom administracji wejście na Pas Drogowy i usunięcie takiego Znaleziska Archeologicznego lub dokona usunięcia przy pomocy odpowiednio wykwalifikowanego podmiotu. Jeżeli Znalezisko Archeologiczne nie może być usunięte, wówczas Partner Prywatny umożliwi odpowiednim organom lub urzędom administracji przeprowadzenie takich badań, jakie mogą być zasadnie wymagane, a Partner Prywatny zastosuje się do wskazówek odpowiednich organów lub urzędów administracji w związku z takim Znaleziskiem Archeologicznym. 10

12 3) Warunki fizyczne placu budowy a) Opóźnienia i koszty Robót Budowlanych powstałe w wyniku występowania na placu budowy złych warunków geotechnicznych i hydrologicznych lub innych przeszkód fizycznych utrudniających należyte i terminowe wykonanie Robót Budowlanych, które nie zostały zidentyfikowane w dokumentacji przygotowanej przez Partnera Prywatnego, w związku z niedochowaniem przez Partnera Prywatnego należytej staranności. b) Opóźnienia i koszty Robót Budowlanych powstałe w wyniku występowania na placu budowy złych warunków geotechnicznych i hydrologicznych lub innych przeszkód fizycznych utrudniających należyte i terminowe wykonanie Robót Budowlanych, które wyniknęły z nie dających się przewidzieć okoliczności i pomimo zachowania przez Partnera Prywatnego należytej staranności.* 4. Całość przewidzianych Robót Budowlanych mieści się w granicach Pasa Drogowego. Jeżeli Partner Prywatny w związku z wykonywaniem Robót Budowlanych potrzebować będzie dostępu, korzystania lub innych praw do działek poza Pasem Drogowym (np. czasowe wejście w teren wynikające z konieczności zabezpieczenia lub przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej poza Pasem Drogowym lub czasowe wejście w teren wynikające z przyjętej technologii realizacji robót wymagającej zajęcia sąsiedniego terenu), Partner Prywatny pozyska takie prawa na swój własny koszt. Wszelkie koszty poniesione przez Partnera Prywatnego lub opóźnienia przez niego spowodowane w związku z uzyskaniem lub nieuzyskaniem takich praw nie będą w żadnych okolicznościach stanowić podstawy do jakiejkolwiek płatności na rzecz Partnera Prywatnego ze strony Podmiotu Publicznego. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się również w sytuacji, gdy prawa takie są konieczne na skutek zmiany przez Partnera Prywatnego lokalizacji przebiegu Drogi lub wzruszenia przez Partnera Prywatnego Zezwoleń, w związku z przeniesieniem Urządzeń Użyteczności Publicznej zgodnie z ust. 3 pkt Partner Prywatny może, bez dodatkowej zgody Partnera Publicznego, zlecić realizację całości lub części Robót Budowlanych podwykonawcom. 6. Partner Prywatny odpowiada za wykonanie Robót Budowlanych zgodnie z Zezwoleniami albo opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, zatwierdzeniami i innymi dokumentami, o których mowa w 9 ust. 1 Umowy. Partner Prywatny jest w szczególności zobowiązany, bez dodatkowego wynagrodzenia, zapewnić wykonanie wszystkich Robót Budowlanych w celu dostosowania się do standardów przewidzianych w Zezwoleniach albo opiniach, uzgodnieniach, pozwoleniach, zatwierdzeniach i innych dokumentach, o których mowa w 9 ust. 1 Umowy, nawet, jeżeli zostały one wydane lub zmienione po dniu podpisania niniejszej Umowy. 7. Partner Prywatny nie odpowiada za opóźnienia i dodatkowe koszty Robót Budowanych wynikające ze zmian wymagań formalnych w zakresie przepisów o ochronie środowiska. 8. Partner Prywatny jest zobowiązany zapewnić prowadzenie Robót Budowlanych w sposób jak najmniej utrudniający komunikację samochodową w rejonie wykonywania robót. 9. Partner Prywatny przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność związaną z Budową Drogi, w tym z wykonaniem Robót Budowlanych, w szczególności odpowiedzialność z tytułu ryzyk budowlanych, ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej oraz odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich (np. odpowiedzialność za opóźnienia i dodatkowe koszty powstałe wskutek wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń lub wypadków na placu budowy, 11

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu

Ogólne warunki zakupu Ogólne warunki zakupu 1. Informacje ogólne (1) W odniesieniu do wszystkich stosunków umownych pomiędzy dostawcą i przedsiębiorstwem PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o., 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Celna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Standardowe warunki zakupu

Standardowe warunki zakupu Standardowe warunki zakupu Polska 1. Przedmiot i zakres 1.1 Niniejsze warunki zakupu ( Warunki standardowe ) dotyczą każdego zlecenia zakupu ( Zlecenie zakupu ) produktów ( Produkty ) lub usług ( Usługi

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia

Warunki ubezpieczenia Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej INDEKS UK/OC/000/01/01/08 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot ubezpieczenia... 2 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej... 2 3. Osoby dodatkowo ubezpieczone...

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1)

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1) Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1) Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 02/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo