GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą :"

Transkrypt

1 GMINA DĄBROWA GÓRNICZA Projekt Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym dot. zadania pod nazwą : Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego Budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa w Dąbrowie Górniczej (prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego, na podstawie art. 60 a i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z poźn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r., nr 19 poz. 100, z poźn. zm.)

2 Projekt umowy Spis treści 1. Przedsięwzięcie Droga Obowiązki i uprawnienia Podmiotu Publicznego Użyczenie Pasa Drogowego Obowiązki i uprawnienia Partnera Prywatnego Obowiązywanie umowy 6 7. Budowa Drogi Dokumentacja Techniczna Zezwolenia Wykonanie Robót Budowlanych Otwarcie Drogi Eksploatacja Drogi Wynagrodzenie Płatności Prawo kontroli i dostępu do Pasa Drogowego Zobowiązania sprawozdawcze Ubezpieczenia Wygaśnięcie umowy Zwrot Drogi Skutki wygaśnięcia umowy Poufność Prawo własności intelektualnej Cesja/Zastaw/Zbycie przez Partnera Prywatnego Siła Wyższa Dobre Praktyki Branżowe Zmiany umowy Spory Powiadomienia Egzemplarze Prawo właściwe i klauzula prorogacyjna

3 UMOWA O PARTNERSTWIE PUBLICZNO PRYWATNYM zawarta w dniu [ ] r., zwana dalej Umową, POMIĘDZY: Gminą Dąbrowa Górnicza (dalej zwaną Podmiotem Publicznym ) reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Zbigniewa Podrazę [ ] oraz I Z-cę Prezydenta Miasta Henryka Zagułę [ ]; a [ ] (dalej zwanym Partnerem Prywatnym ) z siedzibą w [ ], zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [ ] Wydział Gospodarczy pod numerem [ ], NIP [ ], REGON [ ], mającym kapitał zakładowy w wysokości [ ][ ] złotych, opłacony w [ ] %, reprezentowanym przez [ ] i [ ], należycie umocowanych. Podmiot Publiczny i Partner Prywatny określani będą także w niniejszej Umowie indywidualnie jako Strona, zaś łącznie jako Strony. Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku postępowania wszczętego w dniu 26 stycznia 2012 r. (publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 2012/S [ ] w dniu [ ] 2012 r.) i przeprowadzonego przez Podmiot Publiczny w celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty oraz wyboru Partnera Prywatnego do realizacji przedmiotowej inwestycji zgodnie z Ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 19, poz. 100 z 2009 r. ze zm.), a także zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami. 1. Przedsięwzięcie Niniejsza umowa dotyczy przedsięwzięcia pn. Budowa oraz eksploatacja drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa w Dąbrowie Górniczej. Podmiot Publiczny i Partner Prywatny podejmują się współpracy przy realizacji przedsięwzięcia w formie partnerstwa publiczno - prywatnego, polegającego na zapewnieniu przejezdności drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa w Dąbrowie Górniczej ( Przedsięwzięcie ). Zapewnienie przejezdności będzie polegało na eksploatacji w zakresie określonym w 12 Umowy ( Eksploatacja ) oraz budowie w zakresie określonym w 7 Umowy ( Budowa ) 2. Droga Droga stanowiąca połączenie z terenem inwestycyjnym Tucznawa w Dąbrowie Górniczej, szczegółowo opisana w Załączniku nr 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy ( Droga ), obejmuje cztery odcinki ( Odcinki Drogi ): 1) odcinek od węzła DK94 z DW 790 (ok. 200,0 od węzła), śladem DW 790 do skrzyżowania z ul. Koksowniczą, (wraz ze skrzyżowaniem) o długości 1650,0 m. ( 1 Odcinek ); 2

4 2) odcinek od skrzyżowania z DW 790 z ul. Koksowniczą, (bez skrzyżowania), śladem ul. Koksowniczej do skrzyżowania z ul. Gołonoską, śladem ul. Gołonoskiej do skrzyżowania z ul. Ząbkowicką (bez skrzyżowania) o długości 3400,0 m. ( 2 Odcinek ); 3) odcinek nowej drogi od skrzyżowania ul. Gołonoskiej z ul. Ząbkowicką (wraz z skrzyżowaniem), przedłużenie ul. Gołonoskiej przez lasy Bienia w rejon podłączenia do terenów inwestycyjnych Tucznawa do skrzyżowania z DW 796 o długości 3725,0 m. ( 3 Odcinek ); 4) odcinek nowej drogi o długości 200 m, łączący przebudowywany ciąg Drogi do osi wiaduktu drogowego znajdującego nad DW-790 a będącego w ciągu drogi krajowej DK-94. ( 4 Odcinek ). Konieczność wliczenia dodatkowego odcinka (200 m) do Eksploatacji i utrzymania Drogi wynika ze względów praktycznych, a w szczególności z konstrukcji urządzeń odwadniających Drogę, a także ze sposobu określenia jej przebiegu. 3. Obowiązki i uprawnienia Podmiotu Publicznego 1. Podmiot Publiczny zobowiązuje się współdziałać przy realizacji Przedsięwzięcia, w szczególności poprzez: 1) przekazanie Partnerowi Prywatnemu wszelkich dokumentów i informacji będących w dyspozycji Podmiotu Publicznego niezbędnych dla wykonania Umowy. 2) współpracę z Partnerem Prywatnym, w ramach obowiązującego prawa, przy uzyskiwaniu wszelkich pozwoleń i zezwoleń administracyjnych niezbędnych do realizacji i funkcjonowania Przedsięwzięcia, w szczególności Podmiot Publiczny udzieli Partnerowi Prywatnemu stosownych pełnomocnictw. 3) przekazanie Partnerowi Prywatnemu w drodze osobnej umowy użyczenia - zgodnie z postanowieniami art. 13 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r. ze zm.) oraz art. 22 ust. 2a ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 19, poz. 115 z 2007 r. ze zm.) w związku z art. 9 ust. 1 Ustawy nieruchomości, na których zlokalizowany jest przebieg Drogi ( Pas Drogowy ). 2. Podmiot Publiczny jest i pozostaje zgodnie z przepisami prawa zarządcą Drogi, z wyłączeniem zadań zarządcy, powierzonych do wykonywania Partnerowi Prywatnemu zgodnie z Umową. 3. Poczynając od dnia zawarcia niniejszej Umowy, Podmiot Publiczny ma prawo do udzielenia lub odmowy dostępu do Pasa Drogowego lub Drogi osobom trzecim, które będą chciały przeprowadzić wszelkie podziemne lub naziemne urządzenia i instalacje użyteczności publicznej, w tym linie energetyczne, rury wodne i gazowe oraz linie telekomunikacyjne lub słupy ( Urządzenia Użyteczności Publicznej ) dodatkowe względem tych, które istnieją już w dniu zawarcia niniejszej Umowy, przez, nad lub pod Pasem Drogowym, lub które będą chciały uzyskać dostęp do Drogi w celu konserwacji Urządzeń Użyteczności Publicznej przechodzących przez, nad lub pod Pasem Drogowym. 3

5 4. W przypadku, gdy osoba trzecia zwróci się do Podmiotu Publicznego po dniu zawarcia niniejszej Umowy o dostęp i możliwość korzystania z Pasa Drogowego dla takich celów, wówczas Podmiot Publiczny zwróci się do Partnera Prywatnego o określenie warunków koniecznych do wyrażenia zgody na warunki dostępu i możliwości korzystania z Pasa Drogowego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa, przy czym Partner Prywatny bezzasadnie nie odmówi określenia tych warunków i przedstawi swoje stanowisko Podmiotowi Publicznemu w terminie 10 dni od otrzymania wniosku od Podmiotu Publicznego. Warunki przekazane przez Partnera Prywatnego są wiążące dla Podmiotu Publicznego i osób trzecich, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Warunki dostępu do Pasa Drogowego dla osoby trzeciej i korzystania przez nią z Pasa Drogowego, po ich uzgodnieniu z Partnerem Prywatnym, będą zgodne z przepisami prawa, w szczególności zgodne z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 40 ust. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 19 poz. 115 ze zm.). 4. Użyczenie Pasa Drogowego 1. Podmiot Publiczny oświadcza, że nieruchomości, na których zlokalizowany jest Pas Drogowy stanowią jego własność. 2. Strony zobowiązują się do zawarcia umowy użyczenia Pasa Drogowego w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. W tym samym terminie nastąpi wydanie Pasa Drogowego i podpisanie protokołu przekazania Pasa Drogowego. Podmiot Publiczny zawiadomi Partnera Prywatnego o zamiarze wydania Pasa Drogowego z 3 dniowym wyprzedzeniem. 3. Umowa użyczenia Pasa Drogowego zostanie zawarta na czas Budowy i Eksploatacji Drogi, przy czym wygaśnięcie niniejszej Umowy spowoduje wygaśnięcie umowy użyczenia. 4. Partner Prywatny będzie używał Pasa Drogowego zgodnie z jego przeznaczeniem i w celu realizacji Umowy. Partner Prywatny będzie uprawniony do nieodpłatnego korzystania z Pasa Drogowego, w tym do dysponowania nieruchomościami Pasa Drogowego na cele budowlane. 5. Podmiot Publiczny oświadcza i zapewnia, że : 1) Pas Drogowy nie będzie zajęty przez osoby trzecie oraz będzie wolny od praw i obciążeń na rzecz osób trzecich - za wyjątkiem przedsiębiorstw, które zgodnie z przepisami prawa, są właścicielem lub eksploatują Urządzenia Użyteczności Publicznej ( Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej ) - których dochodzenie, zabezpieczenie lub egzekucja mogłyby utrudnić lub uniemożliwić Partnerowi Prywatnemu korzystanie z Pasa Drogowego w sposób zgodny z celem niniejszej Umowy; 2) na podstawie dostępnych danych w posiadanych przez Partnera Publicznego zbiorach informacji, Pas Drogowy będzie wolny od wszelkiego rozpoznanego gruntu zanieczyszczonego pierwiastkiem lub substancją, w postaci gazu, cieczy, ciała stałego lub pary, co do których przepisy prawa stwierdzają, że są one, były lub mogą być szkodliwe dla ludzi, organizmów żywych, lub dla środowiska, bądź mogą się takimi stać, lub które w inny sposób podlegają uregulowaniom na mocy przepisów prawa jako szkodliwe, niebezpieczne, toksyczne czy też powodujące zanieczyszczenie 4

6 (w tym dla uniknięcia wątpliwości, niewybuchy, niewypały, amunicja, itp.) ( Grunt Zanieczyszczony ), wymagającego podjęcia działań naprawczych; 3) na podstawie dostępnych danych w posiadanych przez Partnera Publicznego zbiorach informacji, Pas Drogowy wolny będzie od obiektów archeologicznych i paleontologicznych, takich jak ślady terenowe pierwotnego osadnictwa i działalności człowieka, jaskinie, kopalnie pradziejowe, grodziska, cmentarzyska, kurhany oraz wszelkie wytwory dawnych kultur ( Znalezisko Archeologiczne ), wymagających podjęcia działań. 6. Niewydanie Pasa Drogowego w terminie, o którym mowa w ust. 2, lub wydanie Pasa Drogowego obciążonego którąkolwiek z wad, o których mowa w ust. 5, powoduje przesunięcie terminu zakończenia Budowy Drogi, o którym mowa w 6 pkt 1 Umowy, o czas opóźnienia w Budowie Drogi spowodowany odpowiednio niewydaniem Pasa Drogowego lub wydaniem Pasa Drogowego obciążonego którąkolwiek z wad, o których mowa w ust. 5, za wyjątkiem sytuacji związanych z odpowiedzialnością Partnera Prywatnego w przypadku przejęcia przez niego ryzyka wystąpienia warunków technicznych lub fizycznych, które uzasadnią opóźnienia w przejęciu pasa drogowego przez Partnera Prywatnego. 7. Partner Prywatny oświadcza, że: 1) po wydaniu mu Pasa Drogowego ponosi wyłączną odpowiedzialność za podejmowanie działań w celu zapobiegania przypadkom nieuprawnionego wykorzystania lub zajęcia Pasa Drogowego lub jego części. W przypadku, gdy zakres uprawnień Partnera Prywatnego nie pozwoli mu na dokonanie określonych czynności, Podmiot Publiczny udzieli Partnerowi Prywatnemu stosownego pełnomocnictwa. 2) przejmie ryzyko wystąpienia warunków technicznych lub fizycznych, które uzasadnią opóźnienia w przejęciu pasa drogowego przez Partnera Prywatnego.* 8. Przed wydaniem przez Podmiot Publiczny Pasa Drogowego, Partner Prywatny oraz osoby przez niego wskazane będą mieć prawo do wejścia na teren Pasa Drogowego w związku z obowiązkami Partnera Prywatnego wynikającymi z niniejszej Umowy. Wchodząc na teren Pasa Drogowego, Partner Prywatny oraz osoby przez niego wskazane będą postępować zgodnie z zaleceniami Podmiotu Publicznego, obowiązującymi wówczas przepisami prawa oraz zasadami bezpieczeństwa w związku z czynnościami podejmowanymi przez siebie na terenie Pasa Drogowego. 9. Partner Prywatny drogą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru, powiadomi Podmiot Publiczny o zamiarze wejścia na teren Pasa Drogowego z 3 dniowym wyprzedzeniem w celu ustalenia terminu i zakresu wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 8 powyżej. 5. Obowiązki i uprawnienia Partnera Prywatnego 1. Partner Prywatny zobowiązuje się do wykonania za wynagrodzeniem Przedsięwzięcia polegającego na zapewnieniu przejezdności drogi w okresie trwania Umowy. Zapewnienie przejezdności będzie polegało na Eksploatacji drogi w zakresie 1, 2, 3 i 4 Odcinka Drogi oraz Budowie 1,2 i 3 Odcinka Drogi. 5

7 2. Partner Prywatny od dnia przekazaniu mu Pasa Drogowego do dnia zakończenia Umowy będzie wykonywał zadania zarządcy Drogi zgodnie z postanowieniami art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm.) w zakresie: 1) pełnienia funkcji inwestora; 2) utrzymania nawierzchni Drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z Drogą; 3) realizacji zadań w zakresie inżynierii ruchu w uzgodnieniu z Podmiotem Publicznym; 4) wykonywania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających; 5) przeciwdziałania niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania Drogi; 6) utrzymywania zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów; 7) dokonywania okresowych pomiarów natężenia ruchu drogowego, nie rzadziej niż 1 raz w roku. 3. Partner Prywatny ma prawo do: 1) wstępu na grunty przyległe do Pasa Drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg; 2) urządzania czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy w komunikacji na drodze; 3) ustawiania na gruntach przyległych do Pasa Drogowego zasłon przeciwśnieżnych. 4. Właścicielom lub użytkownikom gruntów, którzy ponieśli szkody w wyniku czynności wymienionych w ust. 3, przysługuje odszkodowanie na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. 5. Zaniechanie lub wadliwe wypełnienie obowiązków, które ciążą na Partnerze Prywatnym z tytułu wykonywania zdań zarządcy Drogi i będące z nim w związku przyczynowym zdarzenia wywołujące szkody prowadzą do powstania odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie Partnera Prywatnego. Odpowiedzialność ta obejmuje zarówno szkody rzeczowe - wszelkiego rodzaju uszczerbek, jakiego doznaje poszkodowany w swoim majątku (np. zwrot kosztów związanych z koniecznością naprawy lub wymiany felgi, opony, elementów zawieszenia etc), jak i szkody osobowe - ściśle powiązane z osobą poszkodowaną, a więc będące następstwem naruszenia dóbr osobistych, lecz również powiązanych z nimi kosztów majątkowych (np. zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji). 6. Partner Prywatny od dnia przekazaniu mu Pasa Drogowego do dnia zakończenia Umowy zastosuje się i będzie przestrzegał przepisów zawartych w Ustawie Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz. 150 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych. 7. Kierowcy korzystający z Drogi podlegać będą kodeksowi drogowemu i innym przepisom o ruchu drogowym, które powszechnie obowiązują w danym czasie w Polsce. Partner Prywatny nie ponosi odpowiedzialności za egzekwowanie lub zapewnianie przestrzegania wskazanych powyżej przepisów przez użytkowników Drogi. 6

8 6. Obowiązywanie umowy Umowa zostaje zawarta na czas Budowy i Eksploatacji Drogi, przy czym: 1) Budowa Drogi zostanie zakończona w ciągu [ ] dni od dnia przekazania Partnerowi Prywatnemu Pasa Drogowego; Budowę Drogi uważa się za zakończoną po uzyskaniu wszystkich uzgodnień, pozwoleń, zatwierdzeń i innych dokumentów wymaganych zgodnie z przepisami prawa przed otwarciem Drogi dla ruchu drogowego; 2) Eksploatacja Drogi będzie trwała przez okres 15 lat (180 miesięcy) od dnia, w którym Droga zostanie po raz pierwszy otwarta dla ruchu drogowego ( Dzień Otwarcia ), z zastrzeżeniem, że w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia Budowy Drogi Eksploatacja ulega skróceniu o czas opóźnienia, za które odpowiada Partner Prywatny lub jego podwykonawcy ( Okres Eksploatacji ). 3) Partner Prywatny zapłaci Podmiotowi Publicznemu karę umowną w wysokości 0,017% (17/1000) wartości kosztów Budowy Drogi brutto, określonych przez Partnera Prywatnego w Modelu Finansowym opracowanym na podstawie Załącznika nr 5 Wynagrodzenie, za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu określonego w 6 pkt 1 Umowy ( Termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie ). Podmiot Publiczny może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 7. Budowa Drogi 1. Do obowiązków Partnera Prywatnego należy zapewnienie Budowy Drogi, a w szczególności zapewnienie: 1) opracowania dokumentacji technicznej wymaganej zgodnie z przepisami prawa ( Dokumentacja Techniczna ); 2) uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń, zatwierdzeń i innych dokumentów wymaganych zgodnie z przepisami prawa dla Dokumentacji Technicznej; 3) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy; 4) opracowania dokumentacji organizacji robót budowy; 5) bezpieczeństwa na placu Budowy; 6) wykonania i odbioru robót budowlanych od wykonawców lub podwykonawców. 7) nadzoru nad robotami budowlanymi; 8) sprawowania nadzoru autorskiego w przypadkach i zakresie wymaganym przepisami prawa; 9) opracowania dokumentacji powykonawczej; 10) uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń, zatwierdzeń i innych dokumentów wymaganych zgodnie z przepisami prawa przed otwarciem Drogi dla ruchu drogowego, w tym pozwolenia na użytkowanie Drogi zgodnie z przepisami prawa, a Podmiot Publiczny udzieli Partnerowi Prywatnemu pomocy w zasadnym zakresie w uzyskaniu takich dokumentów, w ramach swoich kompetencji. 7

9 2. Partner Prywatny zawiera umowy i zaciąga zobowiązania wobec wszystkich uczestników procesu Budowy Drogi w imieniu własnym i na własny rachunek, bez dodatkowego wynagrodzenia poza wynagrodzeniem, o którym mowa w 13 Umowy. 3. Partner Prywatny zapewni przejezdność Drogi w trakcie jej Budowy zgodnie z projektem zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia Budowy. W tym celu Partner Prywatny na własny koszt: 1) opracuje projekt zmian organizacji ruchu, 2) wprowadzi czasową organizację ruchu na czas Budowy Drogi, wyznaczy konieczne objazdy oraz dokona niezbędnych uzgodnień z organizatorem komunikacji zbiorowej, 3) będzie wykonywał wszystkie czynności zapewniające jej przejezdność, w szczególności czynności związane z utrzymaniem Drogi. 8. Dokumentacja Techniczna 1. Dokumentacja Techniczna zostanie wykonana w sposób zapewniający optymalną realizację Przedsięwzięcia i osiągnięcie celów przewidzianych w Umowie. Podstawą wykonania Dokumentacji Technicznej będą minimalne wymagania określone w Załączniku nr 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy ( PFU ). 2. Podmiot Publiczny oświadcza, że dysponuje dokumentacją poglądową, którą udostępnił Partnerowi Prywatnemu w toku postępowania na wybór Partnera Prywatnego ( Projekty ). Podmiotowi Publicznemu przysługują nieograniczone wyłączne majątkowe prawa autorskie do Projektów. 3. Partner Prywatny przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Podmiot Publiczny nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień, co do właściwości Projektów ani innych dokumentów dotyczących stanu lub przydatności Projektów do celów przewidzianych w niniejszej Umowie. W szczególności Podmiot Publiczny nie jest odpowiedzialny względem Partnera Prywatnego za adekwatność rozwiązań projektowych do wymagań określonych w PFU oraz prognozowanego natężenia ruchu w okresie trwania Umowy, a także za wady przekazanych Projektów, w tym za uchybienia, błędy i niekompletność, a w przypadku wystąpienia takich okoliczności Partner Prywatny nie będzie uprawniony do jakiejkolwiek płatności ze strony Podmiotu Publicznego ani do przedłużenia terminu Budowy Drogi. W szczególności Podmiot Publiczny nie jest odpowiedzialny względem Partnera Prywatnego za wzrost kosztów Budowy Drogi i wydłużenie czasu wywołane koniecznością przebudowy urządzeń obcych w Pasie Drogowym, które nie były przewidziane w Projektach oraz koniecznością dostosowania sposobu wykonywania inwestycji z powodu niezgodności faktycznej lokalizacji infrastruktury technicznej z inwentaryzacją projektową. 4. W terminie, co najmniej dwóch tygodni przed dniem złożenia Dokumentacji Technicznej w odpowiednim organie lub urzędzie administracji celem uzyskania niezbędnych pozwoleń, Partner Prywatny przekaże Dokumentację Techniczną Podmiotowi Publicznemu. Podmiot Publiczny w terminie 7 Dni Roboczych od przekazania przez Partnera Prywatnego Dokumentacji Technicznej dokonana jej sprawdzenia pod względem zgodności z wymaganiami PFU i przepisami prawa oraz zgłosi swoje uwagi i zastrzeżenia. Partner Prywatny uwzględni wszystkie zasadnie zgłoszone przez Podmiot Publiczny uwagi i zastrzeżenia do Dokumentacji Technicznej. 8

10 9. Zezwolenia 1. Dokumentacja Techniczna powinna posiadać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia pozwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane przepisami prawa. Za ich uzyskanie odpowiada Partner Prywatny. Partner Prywatny odpowiada w szczególności za opóźnienia w uzyskaniu takich dokumentów, w tym również w przypadku, gdy odpowiednie organy lub urzędy administracji, z wyłączeniem Podmiotu Publicznego, przekroczyły terminy określone w obowiązujących przepisach prawnych, w tym kodeksie postępowania administracyjnego, przewidziane dla udzielania opinii, dokonywania uzgodnień lub wydawania pozwoleń albo zatwierdzeń, jednakże wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego. Na żądanie Partnera Prywatnego Podmiot Publiczny udzieli Partnerowi Prywatnemu pomocy w zasadnym zakresie w uzyskaniu takich dokumentów, w ramach swoich kompetencji. 2. Partner Publiczny oświadcza, że dysponuje decyzjami WUA AW z dnia r. Decyzja nr 1/2011, WUA AW z dnia r. Decyzja nr 2/2011, IF/IIIa/5340/6/11 z dnia r. Decyzja nr 7/2011 ( Zezwolenia ). 3. Przed podpisaniem niniejszej Umowy Podmiot Publiczny udostępnił Partnerowi Prywatnemu Zezwolenia. Partner Prywatny oświadcza, że zweryfikował udostępnione mu Zezwolenia pod względem ich przydatności do celów przewidzianych w Umowie. Partner Prywatny może wykorzystać Zezwolenia w celu wybudowania Drogi na własne ryzyko i odpowiedzialność. Partner Prywatny jest odpowiedzialny za przeniesienie na siebie Zezwoleń, jeżeli jest to dopuszczalne zgodnie z przepisami prawa. Podmiot Publiczny niezwłocznie po wezwaniu Partnera Prywatnego wyrazi zgodę na przeniesienie na Partnera Prywatnego Zezwoleń w sposób i w formie, który będzie zgodny z przepisami prawa. Jeżeli przeniesienie Zezwoleń nie jest dopuszczalne, Podmiot Publiczny będzie wykonywał prawa wynikające z właściwych Zezwoleń na rzecz i za pośrednictwem Partnera Prywatnego. Podmiot Publiczny niezwłocznie, ale w terminie nie dłuższym niż 7 dni poza sobotami, niedzielami i dniami ustawowo wolnymi od pracy w Polsce ( Dni Robocze ) od dnia zgłoszenia przez Partnera Prywatnego na piśmie takiej potrzeby wraz z uzasadnieniem, udzieli pełnomocnictwa do wykonywania praw wynikających z Zezwoleń w sposób i w formie, który będzie zgodny z przepisami prawa. 10. Wykonanie Robót Budowlanych 1. Partner Prywatny odpowiada za wykonanie i odbiór wszystkich robót budowlanych, które są niezbędne do Budowy Drogi, zapewniającej jej prawidłową Eksploatację przy zachowaniu standardów określonych w niniejszej Umowie ( Roboty Budowlane ). Szczegółowe informacje określające przedmiot, zakres i lokalizację Robót Budowlanych zawiera PFU. Partner Prywatny ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykonanie Robót Budowlanych zgodnie z Dobrymi Praktykami Branżowymi, przepisami prawa oraz w sposób zapewniający optymalną realizację Przedsięwzięcia i osiągnięcie celów przewidzianych w Umowie. Partner Prywatny ponosi ryzyko wynikające z oszacowania wielkości Robót Budowlanych bazując na swoim doświadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektów podlegających przebudowie. 2. Roboty Budowlane obejmują w szczególności: 1) przebudowę Drogi w ciągu istniejącego śladu, 2) budowę Drogi po nowym śladzie, 9

11 3) lokalizację wpustów deszczowych, 4) remonty, przebudowę i budowę przepustów (pod wjazdami oraz pod koroną Drogi) 5) przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego, 6) przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń obcych, 7) remont, przebudowę istniejących lub budowę nowych urządzeń odwadniających i odprowadzających wody opadowe i roztopowe, 8) budowę urządzeń ochrony środowiska, 9) zmianę stałej organizacji ruchu wraz z zabudową urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 3. W ramach wykonywania Robót Budowlanych Partner Prywatny jest odpowiedzialny również za: 1) Kolizje z infrastrukturą techniczną Partner Prywatny będzie odpowiedzialny za usunięcie lub przeniesienie na własny koszt wszystkich Urządzeń Użyteczności Publicznej, znanych i nieznanych, istniejących w dacie przekazania Pasa Drogowego przebiegających nad/ pod lub przez Pas Drogowy, w zakresie, w jakim będzie to konieczne ze względu na Roboty Budowlane. Na żądanie Partnera Prywatnego Podmiot Publiczny udzieli Partnerowi Prywatnemu pomocy w zasadnym zakresie, w ramach swoich kompetencji, w kontaktach pomiędzy Partnerem Prywatnym a Przedsiębiorstwami Użyteczności Publicznej. Jednakże, Podmiot Publiczny nie ponosi odpowiedzialności za żadne działanie lub zaniechanie podjęte przez takie Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej. 2) Znaleziska Archeologiczne Partner Prywatny ponosi odpowiedzialność za opóźnienia i koszty powstałe w wyniku odkrycia Znaleziska Archeologicznego, w przypadku, gdy, w trakcie prowadzenia Robót Budowlanych odkryje Znalezisko Archeologiczne, nieprzewidziane przez niego podczas prac przygotowawczych pomimo zachowania przez niego należytej staranności i nie figurujące w dostępnych zbiorach informacji, które zostały przeanalizowane przez Podmiot Publiczny*. Jeżeli Partner Prywatny, w trakcie prowadzenia Robót Budowlanych odkryje Znalezisko Archeologiczne: a) wstrzyma wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte Znalezisko Archeologiczne; b) zabezpieczy, przy użyciu dostępnych środków miejsce jego odkrycia oraz c) niezwłocznie zawiadomi o tym odpowiednie organy lub urzędy administracji. Jeżeli Znalezisko Archeologiczne może zostać usunięte, Partner Prywatny umożliwi odpowiednim organom lub urzędom administracji wejście na Pas Drogowy i usunięcie takiego Znaleziska Archeologicznego lub dokona usunięcia przy pomocy odpowiednio wykwalifikowanego podmiotu. Jeżeli Znalezisko Archeologiczne nie może być usunięte, wówczas Partner Prywatny umożliwi odpowiednim organom lub urzędom administracji przeprowadzenie takich badań, jakie mogą być zasadnie wymagane, a Partner Prywatny zastosuje się do wskazówek odpowiednich organów lub urzędów administracji w związku z takim Znaleziskiem Archeologicznym. 10

12 3) Warunki fizyczne placu budowy a) Opóźnienia i koszty Robót Budowlanych powstałe w wyniku występowania na placu budowy złych warunków geotechnicznych i hydrologicznych lub innych przeszkód fizycznych utrudniających należyte i terminowe wykonanie Robót Budowlanych, które nie zostały zidentyfikowane w dokumentacji przygotowanej przez Partnera Prywatnego, w związku z niedochowaniem przez Partnera Prywatnego należytej staranności. b) Opóźnienia i koszty Robót Budowlanych powstałe w wyniku występowania na placu budowy złych warunków geotechnicznych i hydrologicznych lub innych przeszkód fizycznych utrudniających należyte i terminowe wykonanie Robót Budowlanych, które wyniknęły z nie dających się przewidzieć okoliczności i pomimo zachowania przez Partnera Prywatnego należytej staranności.* 4. Całość przewidzianych Robót Budowlanych mieści się w granicach Pasa Drogowego. Jeżeli Partner Prywatny w związku z wykonywaniem Robót Budowlanych potrzebować będzie dostępu, korzystania lub innych praw do działek poza Pasem Drogowym (np. czasowe wejście w teren wynikające z konieczności zabezpieczenia lub przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej poza Pasem Drogowym lub czasowe wejście w teren wynikające z przyjętej technologii realizacji robót wymagającej zajęcia sąsiedniego terenu), Partner Prywatny pozyska takie prawa na swój własny koszt. Wszelkie koszty poniesione przez Partnera Prywatnego lub opóźnienia przez niego spowodowane w związku z uzyskaniem lub nieuzyskaniem takich praw nie będą w żadnych okolicznościach stanowić podstawy do jakiejkolwiek płatności na rzecz Partnera Prywatnego ze strony Podmiotu Publicznego. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się również w sytuacji, gdy prawa takie są konieczne na skutek zmiany przez Partnera Prywatnego lokalizacji przebiegu Drogi lub wzruszenia przez Partnera Prywatnego Zezwoleń, w związku z przeniesieniem Urządzeń Użyteczności Publicznej zgodnie z ust. 3 pkt Partner Prywatny może, bez dodatkowej zgody Partnera Publicznego, zlecić realizację całości lub części Robót Budowlanych podwykonawcom. 6. Partner Prywatny odpowiada za wykonanie Robót Budowlanych zgodnie z Zezwoleniami albo opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, zatwierdzeniami i innymi dokumentami, o których mowa w 9 ust. 1 Umowy. Partner Prywatny jest w szczególności zobowiązany, bez dodatkowego wynagrodzenia, zapewnić wykonanie wszystkich Robót Budowlanych w celu dostosowania się do standardów przewidzianych w Zezwoleniach albo opiniach, uzgodnieniach, pozwoleniach, zatwierdzeniach i innych dokumentach, o których mowa w 9 ust. 1 Umowy, nawet, jeżeli zostały one wydane lub zmienione po dniu podpisania niniejszej Umowy. 7. Partner Prywatny nie odpowiada za opóźnienia i dodatkowe koszty Robót Budowanych wynikające ze zmian wymagań formalnych w zakresie przepisów o ochronie środowiska. 8. Partner Prywatny jest zobowiązany zapewnić prowadzenie Robót Budowlanych w sposób jak najmniej utrudniający komunikację samochodową w rejonie wykonywania robót. 9. Partner Prywatny przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność związaną z Budową Drogi, w tym z wykonaniem Robót Budowlanych, w szczególności odpowiedzialność z tytułu ryzyk budowlanych, ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej oraz odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich (np. odpowiedzialność za opóźnienia i dodatkowe koszty powstałe wskutek wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń lub wypadków na placu budowy, 11

13 odpowiedzialność za następstwa braku realizacji lub niewłaściwej realizacji obowiązków wynikających z Zezwoleń albo opinii, uzgodnień, pozwoleń, zatwierdzeń i innych dokumentów, o których mowa w 9 ust. 1 Umowy, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach projektu) i jednocześnie zwalnia z takiej odpowiedzialności Podmiot Publiczny. 10. Partner Prywatny ponosi ryzyko wzrostu kosztów oraz opóźnień w realizacji Robót Budowlanych spowodowane w szczególności: (a) niewłaściwą realizacją obowiązków wynikających z Zezwoleń albo opinii, uzgodnień, pozwoleń, zatwierdzeń i innych dokumentów, o których mowa w 9 ust. 1 Umowy, (b) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, (c) prowadzeniem Robót Budowlanych niezgodnie z Dokumentacją Techniczną oraz Projektami, Zezwoleniami albo opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, zatwierdzeniami i innymi dokumentami, o których mowa w 9 ust. 1 Umowy, przepisami prawa, czy też w sposób niezgodny z Dobrymi Praktykami Branżowymi, (d) trudnościami lub niemożliwością pozyskania materiałów budowlanych lub sprzętu niezbędnego do realizacji Robót Budowlanych, (e) niewłaściwą wyceną Robót Budowlanych lub kontrolą nad kosztami Robót Budowlanych w trakcie ich realizacji, (f) przyjęciem niewłaściwej organizacji lub metody prowadzenia Robót Budowlanych, (g) złą jakością wykonywania Robót Budowlanych, w tym Robót Budowlanych prowadzonych przez podwykonawców oraz koniecznością poprawy Robót Budowlanych, (h) sytuacją finansową Partnera Prywatnego lub podwykonawców, (i) niebezpiecznymi zdarzeniami lub wypadkami w trakcie realizacji Robót Budowlanych, (j) przerwami w dostawie energii i innych usług komunalnych niezbędnych do realizacji Robót Budowlanych, z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego; (k) protestami pracowników Partnera Prywatnego lub podwykonawców, (l) nieprzewidzianymi problemami technologicznymi i organizacyjnymi w trakcie realizacji Robót Budowlanych (w tym robót rozbiórkowych), (m) koniecznością przeprowadzenia dalszych prac z powodu niezgodności wybudowanej Drogi z Dokumentacją Techniczną, Projektami, przepisami prawa, Zezwoleniami lub opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, zatwierdzeniami i innymi dokumentami, o których mowa w 9 ust. 1 Umowy, (n) nieprzewidzianym wzrostem kosztów materiałów budowlanych oraz innych kosztów związanych z realizacją Robót Budowlanych, (o) problemami z pozyskaniem pracowników lub podwykonawców w celu wykonania przedmiotu Umowy, (p) opieszałością lub błędnymi decyzjami/ poleceniami przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, 12

14 (r) protestami społecznymi związanymi z realizacją Przedsięwzięcia (np. protesty organizacji ekologicznych), chyba, że protesty społeczne nie są następstwem działania lub zaniechania Partnera Prywatnego lub podwykonawców; w razie wątpliwości przyjmuje się, że strajk pracowników Partnera Prywatnego lub podwykonawców jest następstwem działania lub zaniechania Partnera Prywatnego, (s) protestami społecznymi w związku z negatywnym oddziaływaniem Robót Budowlanych (hałas, wibracje, zanieczyszczenie itp. przekraczające obowiązujące normy), 11. Partner Prywatny i podwykonawcy Robót Budowlanych mogą na terenie budowy umieszczać oznaczenia swojego przedsiębiorstwa w celu reklamy. 11. Otwarcie Drogi Po wykonaniu i odbiorze od wykonawców lub podwykonawców Robót Budowlanych Partner Prywatny otworzy Drogę dla ruchu drogowego w terminie do 7 dni od uzyskania wszystkich uzgodnień, pozwoleń, zatwierdzeń i innych dokumentów wymaganych zgodnie z przepisami prawa przed otwarciem Drogi dla ruchu drogowego, przy czym Partner Prywatny powiadomi Podmiot Publiczny o Dniu Otwarcia Drogi z 3 dniowym wyprzedzeniem. 12. Eksploatacja Drogi 1. Poczynając od Dnia Otwarcia, Partner Prywatny będzie na własny koszt eksploatować Drogę zgodnie z Załącznikiem nr 2 Wymagania dotyczące Eksploatacji i Utrzymania, przepisami prawa i Dobrymi Praktykami Branżowymi. W tym celu będzie wykonywał wszystkie czynności zapewniające przejezdność Drogi przez cały Okres Eksploatacji przy zachowaniu odpowiednich standardów, w szczególności będzie: 1) wykonywał zadania zarządcy Drogi we wskazanym w Umowie zakresie; 2) wykonywał roboty utrzymaniowe obejmujące wszystkie interwencje na Drodze mające na celu dotrzymanie standardów utrzymania, określone w Załączniku nr 2 Wymagania dotyczące Eksploatacji i Utrzymania ( Roboty Utrzymaniowe ); 3) wykonywał czynności eksploatacyjne obejmujące wszystkie czynności bieżące, konieczne do spełnienia standardów Eksploatacji, określonych w Załączniku nr 2 Wymagania dotyczące Eksploatacji i Utrzymania, ( Czynności Eksploatacyjne ); 4) udostępniał nieodpłatnie Drogę użytkownikom. 2. Partner Prywatny będzie eksploatować Drogę w sposób stały i nieprzerwany, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, za wyjątkiem tego, że: 1) części Drogi mogą zostać tymczasowo zamknięte na podstawie art. 20 pkt 14 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 19, poz. 115 z 2007 r. ze zm.) gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia; 2) w zwykłym trybie utrzymania, lub w innych przypadkach, wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, części Drogi mogą zostać tymczasowo zamknięte, jeżeli jest to konieczne, z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku, o ile nie zostanie z góry inaczej uzgodnione z Podmiotem Publicznym (działającym w sposób zasadny), zapewniony będzie przejazd w każdym kierunku; 13

15 3) części Drogi mogą być okresowo zamykane w zakresie wymuszonym przez Działanie Siły Wyższej. 3. Partner Prywatny w Okresie Eksploatacji ponosi wyłączną odpowiedzialność za Eksploatację Drogi, w tym jej utrzymanie w zakresie objętym przedmiotem niniejszej Umowy. 4. Partner Prywatny będzie odpowiedzialny za zapewnienie wszelkich koniecznych Urządzeń Użyteczności Publicznej do Eksploatacji Drogi. 5. Wszystkie prace związane z Robotami Utrzymaniowymi i Czynnościami Eksploatacyjnymi w zakresie objętym przedmiotem niniejszej Umowy będą przeprowadzane przez Partnera Prywatnego na własny koszt i ryzyko. 6. Partner Prywatny może w związku z Eksploatacją Drogi wykonywać na własny koszt prace, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych Drogi, w szczególności mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na Drodze, o ile zmiana, po jej wdrożeniu: 1) nie będzie stanowić ani nie spowoduje naruszenia przepisów prawa; 2) nie spowoduje obniżenia standardu Drogi w stosunku do standardu wymaganego zgodnie z PFU; 3) nie będzie mieć negatywnego wpływu na zdolność Partnera Prywatnego do zaspokojenia wymagań określonych w Załączniku nr 2 Wymagania dotyczące Eksploatacji i Utrzymania. 7. Partner Prywatny będzie wykonywał Roboty Utrzymaniowe i Czynności Eksploatacyjne oraz inne prace związane z Eksploatacją Drogi we właściwym czasie, w sposób odpowiadający Dobrym Praktykom Branżowym oraz gwarantujący spełnienie wymagań określonych w Załączniku nr 2 Wymagania dotyczące Eksploatacji i Utrzymania. 8. Ilekroć Partner Prywatny będzie prowadzić jakiekolwiek prace po Dniu Otwarcia, Droga pozostanie otwarta dla ruchu drogowego. Wykonywanie jakichkolwiek prac po Dniu Otwarcia nie zwalnia Partnera Prywatnego ze zobowiązania do postępowania w każdym czasie zgodnie z Załącznikiem nr 2 Wymagania dotyczące Eksploatacji i Utrzymania, Dobrymi Praktykami Branżowymi, przepisami prawa i postanowieniami niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem 19 ust Jeżeli Partner Prywatny w związku z Eksploatacją potrzebować będzie dostępu, korzystania lub innych praw do działek poza Pasem Drogowym, postanowienia 10 ust. 4 Umowy stosuje się odpowiednio. 10. Partner Prywatny ponosi ryzyko zmiany terminu realizacji Budowy Drogi i wzrostu kosztów związanych z Eksploatacją Drogi (w tym z utrzymaniem i wykonywaniem zadań zarządcy) spowodowane w szczególności: (a) wystąpieniem widocznych i ukrytych wad Robót Budowlanych, (b) nieoczekiwanym wzrostem kosztów Eksploatacji Drogi niezależnie od tego, czy jest to spowodowane błędnym oszacowaniem takich kosztów, czy też niewłaściwym wykonywaniem obowiązków przez Partnera Prywatnego lub inny podmiot, któremu powierzył on ich realizację, czy też niewłaściwą kontrolą kosztów, (c) koniecznością poniesienia wyższych kosztów zużycia mediów, 14

16 (d) brakiem lub ograniczoną dostępnością i jakością sprzętu oraz materiałów potrzebnych do prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z Umowy, (e) niedoborem odpowiedniej kadry pracowniczej lub koniecznością poniesienia wyższych kosztów w celu jej pozyskania, (f) protestami pracowników Partnera Prywatnego lub jego podwykonawców, (g) dodatkowymi kosztami (np. karami) wynikającymi z niewypełniania lub niewłaściwego wypełniania wymogów środowiskowych, (h) niewypełnianiem obowiązków lub wypełnianiem obowiązków niezgodnie z Zezwoleniami lub opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, zatwierdzeniami i innymi dokumentami, o których mowa w 9 ust. 1 Umowy, przepisami prawa, czy też w sposób niezgodny z Dobrymi Praktykami Branżowymi, (i) wzrostem kosztów utrzymania Drogi, w tym dostosowania Drogi do obowiązujących standardów, opisanych w Załączniku nr 2 Wymagania dotyczące Eksploatacji i Utrzymania, (j) złą jakością wykonywania obowiązków wynikających z Umowy, w tym realizowanych przez podwykonawców Partnera Prywatnego, (k) sytuacją finansową Partnera Prywatnego lub jego podwykonawców, (l) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, (m) nieprzewidzianym wzrostem kosztów związanych z realizacją obowiązków w Okresie Eksploatacji, (n) uszkodzeniem lub zniszczeniem infrastruktury Drogi na skutek zdarzenia, będącego następstwem działania osób trzecich (np. wandalizm czy kradzieże), (o) uszkodzeniem lub zniszczeniem infrastruktury Drogi na skutek zdarzenia, przeciwko któremu nie można się było ubezpieczyć (wyłączając Działania Siły Wyższej *, (p) dodatkowymi kosztami wynikającymi z konieczności doprowadzenia Drogi do stanu określonego w Umowie przed jej przekazaniem Podmiotowi Publicznemu, (r) przekroczeniem o co najmniej 5% w ciągu pełnych 12 miesięcy zakładanego przez Podmiot Publiczny prognozowanego docelowego natężenia ruchu na Drodze podanego w PFU (oparte na niezależnych od Partnera Prywatnego badaniach)*, (s) koniecznością uzyskania dodatkowych zgód, zezwoleń w Okresie Eksploatacji, wynikających ze zmiany przepisów prawa*. 11. Partner Prywatny nie ponosi ryzyka wzrostu kosztów związanych z Eksploatacją Drogi (w tym z utrzymaniem i wykonywaniem zadań zarządcy) wynikających ze zmian wymagań formalnych w zakresie przepisów prawa, w tym m.in. przepisów o ochronie środowiska. 12. Partner Prywatny może powierzyć Eksploatację Drogi podwykonawcy ( Spółka Operatorska ). Partner Prywatny ponosi wyłączną odpowiedzialność, na swój wyłączny koszt i ryzyko, za działania Spółki Operatorskiej lub zatrudnienie pracowników niezbędnych do zapewnienia skutecznej Eksploatacji, w tym wykonywanie zadań zarządcy Drogi oraz wykonywanie działań związanych z jej utrzymaniem zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 15

17 13. Wynagrodzenie 1. Partner Prywatny realizuje Przedsięwzięcie za miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym ( Wynagrodzenie Miesięczne ), którego wysokość będzie uzależniona od zachowania przez Partnera Prywatnego w Okresie Eksploatacji określonego standardu Drogi oraz jej dostępności dla użytkowników wskazanych w Załączniku nr 2 Wymagania dotyczące Eksploatacji i Utrzymania. 2. Wynagrodzenie Miesięczne będzie wypłacane Partnerowi Prywatnemu przez Okres Eksploatacji począwszy od Dnia Otwarcia Drogi. Wynagrodzenie pokrywa wszystkie roszczenia finansowe Partnera Prywatnego z tytułu realizacji Przedsięwzięcia, w szczególności wszystkie nakłady inwestycyjne, koszty finansowe, koszty Eksploatacji Drogi oraz zyski z Przedsięwzięcia Partnera Prywatnego. 3. Kwota maksymalna Wynagrodzenia Miesięcznego ( Maksymalne Wynagrodzenie Miesięczne lub MWM ) nie przekroczy [ ] i będzie pomniejszana o przypadające na dany miesiąc obniżki wynagrodzenia ( Obniżki Wynagrodzenia ) w przypadku naliczenia punktów karnych ( Punkty Karne ) zgodnie z Załącznikiem nr 4 Obniżki. 4. Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu) wartość Obniżek Wynagrodzenia przekroczy Maksymalne Wynagrodzenie Miesięczne, to powstała różnica zostanie, z zastrzeżeniem ust. 5, uwzględniona w następnym okresie rozliczeniowym. 5. Jeżeli różnica pomiędzy wartością Obniżek a Maksymalnym Wynagrodzeniem Miesięcznym obliczona zgodnie z ust. 4 nie znajduje pokrycia w łącznej kwocie wynagrodzenia pozostałego do wypłaty w następnych okresach rozliczeniowych, to różnica ta zostanie dopłacona przez Partnera Prywatnego. 6. Zasady dotyczące Obniżek będą jedyną sankcją prawną przewidzianą w związku ze zdarzeniem stanowiącym podstawę takiej Obniżki, za wyjątkiem tego, że nie ogranicza to prawa Podmiotu Publicznego do wypowiedzenia Umowy na podstawie 18 ust. 3 Umowy lub korzystania z wyraźnie przyznanych środków prawnych przysługujących Podmiotowi Publicznemu na mocy niniejszej Umowy. Żądanie odszkodowania za niezachowanie przez Partnera Prywatnego w Okresie Eksploatacji określonego standardu Drogi oraz jej dostępności dla użytkowników, przenoszącego wysokość zastrzeżonej Obniżki nie jest dopuszczalne. 7.Maksymalne Wynagrodzenie Miesięczne uwzględnia: 1) koszty Budowy Drogi; 2) koszty Eksploatacji Drogi; 3) pozostałe koszty oraz zysk Partnera Prywatnego 8. Udział składników, o których mowa w ust. 7, w Maksymalnym Wynagrodzeniu Miesięcznym z podziałem na poszczególne okresy rozliczeniowe określony zostanie przez Partnera Prywatnego w Modelu Finansowym przekazanym Podmiotowi Publicznemu zgodnie z Załącznikiem nr 5 Wynagrodzenie. 9. Całkowite maksymalne wynagrodzenie ryczałtowe od Dnia Otwarcia Drogi do zakończenia umowy nie przekroczy kwoty [ ] 10. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Partnera Prywatnego [ ]. 16

18 11. Strony niniejszym oświadczają, że: 1) Partner Prywatny nie będzie uprawniony do świadczeń pieniężnych w tym zwrotu kosztów lub wydatków ani też do zapłaty odszkodowań ze strony Podmiotu Publicznego, chyba że wyraźnie przewiduje to niniejsza Umowa, oraz 2) prawo Partnera Prywatnego do zgłaszania roszczeń na podstawie art. 742 Kodeksu cywilnego zostaje niniejszym wyłączone. 14. Płatności 1. W ciągu 5 Dni Roboczych po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego (miesiąca) Partner Prywatny przestawi Podmiotowi Publicznemu okresowy raport z realizacji Umowy zawierający, co najmniej: a. kalkulację Obniżek wraz z wnioskowanym Wynagrodzeniem Miesięcznym; b. protokół z comiesięcznej kontroli Eksploatacji Drogi, o której mowa w 15 ust. 2 Umowy, a przypadku, gdy mimo prawidłowego powiadomienia przez Partnera Prywatnego o gotowości do poddania się takiej kontroli Podmiot Publiczny nie przeprowadzi kontroli - stosowne oświadczenie Partnera Prywatnego. c. zestawienie ilościowe i opisowe zrealizowanych prac d. zestawienie innych informacji i problemów w trakcie trwania okresu rozliczeniowego. 2. Podmiot Publiczny w ciągu 5 Dni Roboczych od otrzymania okresowego raportu Partnera Prywatnego zgłosi swoje uwagi i powiadomi o tym Partnera Prywatnego, podając powody, dla których nie zgadza się z przedstawionymi informacjami oraz podając własne wyliczenia. Partner Prywatny w ciągu 3 Dni Roboczych odniesie się do uwag Podmiotu Publicznego. Brak uwag Podmiotu Publicznego w ciągu 3 Dni Roboczych od przedstawienia przez Partnera Prywatnego odniesienia się do uwag, będzie uważany za akceptację raportu okresowego i podstawę do podpisania okresowego protokołu odbioru. Protokół okresowy zostanie podpisany w ciągu 3 następnych Dni Roboczych od upływu terminu dla Podmiotu Publicznego do przedstawienia uwag Partnerowi Prywatnemu. 3. Strony uzgadniają, iż w przypadku braku podpisania protokołu okresowego przez Podmiot Publiczny zgodnie z ust. 2, protokół okresowy będzie uważany za podpisany z datą upływu trzeciego Dnia Roboczego ustalonego na podpis protokołu okresowego. 4. W przypadku, kiedy Podmiot Publiczny, będzie podtrzymywał całość lub część uwag pomimo odniesienia się do nich Partnera Prywatnego, Strony podpiszą w ciągu 5 Dni Roboczych: a. częściowy okresowy protokół odbioru w stosunku do części usług niepodlegających sporowi. b. protokół rozbieżności. Rozbieżności będą rozstrzygane zgodnie z zapisami

19 5. Podpisanie okresowego protokołu odbioru (częściowego lub pełnego) upoważnia Partnera Prywatnego do wystawienia Podmiotowi Publicznemu faktury. 6. Faktura, o której mowa w ust. 5, będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Podmiot Publiczny. Zakwestionowanie przez Podmiot Publiczny jakiejkolwiek części wyliczenia wskazanej w raporcie okresowym nie zwalnia go z zapłacenia w terminie pozostałej bezspornej kwoty. 7. Faktury za ostatnie 3 okresy rozliczeniowe (miesiące) będą płatne w terminie do 30 dni od dnia, w którym nastąpi zwrot Drogi, chyba, że Partner Prywatny wniesie zabezpieczenie w wysokości trzykrotności MWM. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń: 1) o zwrot Drogi w stanie, o którym mowa w 19 ust. 1 Umowy, 2) wykonania nowej warstwy ścieralnej na całym odcinku Drogi wraz z kompletnym, spełniającym wymagania techniczne oznakowaniem poziomym i pionowym, zgodnie z 19 ust. 2 Umowy. Zabezpieczenie może być wniesione w formie ustalonej wedle wyboru Partnera Prywatnego pod warunkiem zaakceptowania przez Podmiot Publiczny. 8. Partner Prywatny, z zastrzeżeniem przepisów prawa, przekaże Podmiotowi Publicznemu wszelkie inne informacje, jakich może zasadnie zażądać w związku z obliczeniami Partnera Prywatnego i umożliwi mu dostęp, po zgłoszeniu przez niego zasadnego żądania z odpowiednim wyprzedzeniem, do dokumentacji Partnera Prywatnego (dodatkowo, w stosunku do praw przysługujących Podmiotowi Publicznemu na mocy niniejszej Umowy) w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne do weryfikacji kwot podanych, jako kwoty należne. 9. Wszystkie pozostałe należności wynikające z niniejszej Umowy będą płatne albo w terminie 30 dni od otrzymania faktury lub wezwania do zapłaty, albo w innym terminie określonym w niniejszej Umowie (w obu przypadkach Termin Wymagalności ). Płatności zostaną dokonane i otrzymane z chwilą wpływu środków na rachunek Partnera Prywatnego lub Podmiotu Publicznego w zależności od sytuacji. 10. Od wszelkich niezapłaconych należności wynikających z niniejszej Umowy, za każdy dzień naliczane będą odsetki ustawowe, od Terminu Wymagalności do terminu pełnego rozliczenia. 11. Z zastrzeżeniem 19 ust. 6 Umowy, Strony nie będą uprawnione do potrącenia żadnych kwot (oprócz kwot zasądzonych od drugiej Strony), w związku, z którymi nie zostało złożone wezwanie do zapłaty przez drugą Stronę. 12. Kwoty należne na rzecz Partnera Prywatnego określone w niniejszej Umowie uwzględniają podatek VAT. 18

20 15. Prawo kontroli i dostępu do Pasa Drogowego 1. Podmiot Publiczny i jego przedstawiciele, zgłoszeni Partnerowi Prywatnemu, będą mieć prawo do wejścia na teren Pasa Drogowego w celu dokonania kontroli: 1) przejezdności Drogi w trakcie jej Budowy; 2) jakości wykonania Robót Budowlanych, poprzez możliwość uczestnictwa w testach, kontrolach, badaniach i odbiorach robót na zasadzie współpracy z Partnerem Prywatnym lub jego podwykonawcami; 3) jakości Drogi przed jej zwrotem Podmiotowi Publicznemu zgodnie z 19 Umowy. Wchodząc na teren Pasa Drogowego, Podmiot Publiczny i jego przedstawiciele będą postępować zgodnie ze wszystkimi wówczas obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami bezpieczeństwa w związku z czynnościami podejmowanymi przez siebie na terenie Pasa Drogowego i w sposób jak najmniej uciążliwy. 2. W ostatnim Dniu Roboczym, każdego zakończonego okresu rozliczeniowego (miesiąca) Podmiot Publiczny przeprowadza comiesięczną kontrolę Eksploatacji Drogi z udziałem Partnera Prywatnego. Z comiesięcznej kontroli Eksploatacji Pasa Drogowego sporządzany jest protokół, który po podpisaniu przez obie Strony stanowi załącznik do okresowego raportu z realizacji Umowy zgodnie z 14 ust. 1 Umowy. 3. Osoby przeprowadzające kontrole powiadomią Partnera Prywatnego telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną o takiej kontroli oraz o osobach, które mają ją przeprowadzać, nie później niż z 5-godzinnym wyprzedzeniem, z tym, że w przypadku: 1) kontroli nie wymagającej dostępu do części Pasa Drogowego, które nie są ogólnie dostępne; 2) kontroli po wystąpieniu zdarzenia nagłego zarejestrowanego przez Centrum Zarządzania Kryzysowego; 3) comiesięcznej kontroli Eksploatacji Pasa Drogowego, o której mowa w ust. 2 - takie powiadomienie nie będzie wymagane. Po otrzymaniu powiadomienia o kontroli, a w przypadku comiesięcznej kontroli Eksploatacji Pasa Drogowego, o której mowa w ust. 2 również bez otrzymania powiadomienia, w przypadku Budowy lub warunków w Pasie Drogowym tego wymagających Partner Prywatny udostępni osobom przeprowadzającym kontrolę kaski ochronne. 4. Podmiot Publiczny, przy wykonywaniu praw, przysługujących mu zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu, nie spowoduje bezzasadnie opóźnienia ani zakłócenia przebiegu Robót Budowlanych lub wykonywania przez Partnera Prywatnego innych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 5. Postanowienia ust. 1 i 3-4 stosuje się odpowiednio do kontroli jakości wykonania Robót Budowlanych i jakości Drogi przeprowadzanej przez niezależnego rzeczoznawcę, o którym mowa w 19 ust.3 zd. 2 Umowy. 6. Szczegółowe zasady dot. czynności związanych z Eksploatacją i Utrzymaniem Pasa Drogowego w tym: sposobu, czasu reagowania i momentu, od którego biegnie termin do usunięcia awarii zostały określone w Załączniku nr 2 Wymagania dotyczące Eksploatacji i Utrzymania. 19

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ Stosownie do zapisów art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej miasta

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Umowa - Wzór na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013 WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II zawarta w dniu 2013 r. w Łomiankach pomiędzy: Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY W dniu... roku,, pomiędzy: Gminą Solec Kujawski z siedzibą, przy ul. 23 Stycznia 7, NIP 953-10-44-302, REGON 000528882 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. Strona 1 z 5

UMOWA NR /2015. Strona 1 z 5 UMOWA NR /2015 W dniu.r. w Dąbrowie k/bartoszyc, pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56A, 11 200 Bartoszyce NIP 7431646963, REGON 510750580 zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA NR :.. Zawarta w dniu.. w pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON..., NIP... Reprezentowanym przez: 1..., 2..., Zwanym/ą

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich Załącznik nr 2 d o SIWZ - 1 - Projekt umowy UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich zawarta w dniu... r. pomiędzy Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 8, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE Zawarta w dniu...2010 r. w Strzyżowie pomiędzy: Powiatem Strzyżowskim z siedzibą przy ul. Przecławczyka 15, 38 100 Strzyżów, telefaks (017) 2765000, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY ZA.2717.5.2013 ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2013 r. w Gliwicach, pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../ri/ugb/2010

U M O W A nr.../ri/ugb/2010 U M O W A nr.../ri/ugb/2010 Gminą Biskupice zawarta w dniu...2010 r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, NIP 683-15-73-055 reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy:

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA O DZIEŁO zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu, adres: ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, KRS: 0000374033, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA. działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA. działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA Zawarta w Otwocku dnia..2010r. pomiędzy firmą: działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:. NIP REGON. a Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

(Wzór umowy) Umowa Nr...

(Wzór umowy) Umowa Nr... Załącznik Nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) Umowa Nr... Umowa zawarta w dniu... 2016 roku w Olsztynie pomiędzy: Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza z siedziba w Olsztynie, ul. Michała Oczapowskiego

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012

UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012 załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012 zawarta w dniu...2012 roku pomiędzy: Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu, reprezentowanym przez: dr Huberta Czachowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych

UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych UWAGA: UMOWA POWINNA ZOSTAĆ ZAWARTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO. UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych Zawarta w dniu:.... r. w Warszawie, zwana

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA O DZIEŁO

WZÓR UMOWY UMOWA O DZIEŁO WZÓR UMOWY UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu 2013 roku w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr...2013, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Dyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego

Dyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego Zał. nr 3 UMOWA NR Mp /.. /. zawarta w dniu... w Zielonej Górze w trybie art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) na

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr PIW.A.113.2015.AK

UMOWA Nr PIW.A.113.2015.AK UMOWA Nr PIW.A.113.2015.AK zawarta w dniu... 2015 r. w Garwolinie pomiędzy Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Garwolinie, NIP 826-18-05-801 reprezentowanym przez Andrzeja Korysia- Powiatowego Lekarza

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012 UMOWA NR... 2012 Zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wesoła 50 lok. 13, 50-524 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Wzór Umowy. z dnia... r.

Zintegrowany System Zarządzania. Wzór Umowy. z dnia... r. Zintegrowany System Zarządzania Wzór Umowy z dnia... r. P/ZSZ-7.4-01 Znak: ME/P-26/a/2015 zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159 TEL.

Bardziej szczegółowo

3.Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w dokumentacji technicznej rozbiórki.

3.Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w dokumentacji technicznej rozbiórki. Załącznik Nr 6 UMOWA nr... (wzór) W dniu...pomiędzy Gminą Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa, NIP 827-22-34-443 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dariusz Perdek Wójt a... z

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr WYD/01/04/2013

UMOWA nr WYD/01/04/2013 UMOWA nr WYD/01/04/2013 W dniu... 2013r w Warszawie pomiędzy : Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 00-467 Warszawa ul.jazdów 2 NIP 526-025-12-85, Regon: 000986159, wpisanym do Rejestru Instytucji

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR.../2015

U M O W A NR.../2015 U M O W A NR.../2015 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Łomży pomiędzy Miastem Łomża z siedzibą w Łomży, Stary Rynek 14, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM..

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. zawarta w dniu. w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia.

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. pomiędzy: Fundacją Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Jaromira

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY PONIŻEJ 14 000 EURO NR DZ/09/2013

WZÓR UMOWY PONIŻEJ 14 000 EURO NR DZ/09/2013 WZÓR UMOWY PONIŻEJ 14 000 EURO NR DZ/09/2013 Załącznik nr 3 Zawarta w Bielsku-Białej w dniu..... 2013 r. zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ -Wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ -Wzór umowy Załącznik nr 2 do SIWZ -Wzór umowy U M O W A Nr.. zawarta w dniu. r. w... w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt Zawarta w dniu...2014 r. w Szczecinku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i Aukcji Elektronicznej, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy ... ... ...

Wzór umowy ... ... ... Załącznik nr 4 Wzór umowy Umowa zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Parkiem Technologicznym sp. z o.o. z siedzibą Al. Jana Pawła II 41L, 31-864 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 W dniu.. r. w Purdzie pomiędzy Gminą Purda., w imieniu którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa: przy kontrasygnacie. zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów.

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów. Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, NIP

Bardziej szczegółowo

6. Kary nałożone przez organy państwowe za nieprzestrzeganie przepisów bhp i innych w zakresie wykonywania przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę. 7.

6. Kary nałożone przez organy państwowe za nieprzestrzeganie przepisów bhp i innych w zakresie wykonywania przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę. 7. Wzór umowy W dniu... w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu (05-240), przy ul. Warszawskiej 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:...

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekt UMOWY NR RB/05/2016

Projekt UMOWY NR RB/05/2016 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 28-200 Staszów Tel:. 15 864 26 41 Fax: 15 864 26 43 www.staszow.pgkim.pl e-mail:sekretariat@pgkim.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr z dnia. Zawarta pomiędzy: Gminą Skarżysko-Kamienna mającą siedzibę przy ul. Sikorskiego 18 reprezentowaną przez :

UMOWA nr z dnia. Zawarta pomiędzy: Gminą Skarżysko-Kamienna mającą siedzibę przy ul. Sikorskiego 18 reprezentowaną przez : UMOWA nr z dnia. Zawarta pomiędzy: Gminą Skarżysko-Kamienna mającą siedzibę przy ul. Sikorskiego 18 reprezentowaną przez : Prezydenta Miasta - mgr inż. Romana Wojcieszka zwanym dalej Zamawiającym, a..

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. zwanymi dalej łącznie Stronami.

Umowa nr. zwanymi dalej łącznie Stronami. (Załącznik nr 1 do zaproszenia) Umowa nr zawarta w dniu. pomiędzy: Gminą Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12, zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym, w imieniu i na rzecz której

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR GE/ PRZEDMIOT UMOWY

WZÓR UMOWY NR GE/ PRZEDMIOT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY NR GE/ Spisana w dniu... pomiędzy Miastem Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:... zwanym dalej Zamawiającym a... zwanym dalej Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo

zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy:

zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy: UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy: Strona 1 Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych

Bardziej szczegółowo

UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym)

UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) PESEL. nr dowodu osobistego. będącą (-ym) właścicielem/współwłaścicielem działki Nr..obręb Nr.w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2012. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od..

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od.. Umowa Nr ZP Zawarta w dniu. pomiędzy: Załącznik Nr 2 do SIWZ Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą we Wschowie przy ulicy Klasztornej 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : Dyrektora Ośrodka

Bardziej szczegółowo

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom)

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom) wzór UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Grzegorza

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR...

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... UMOWA NR... Zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 "Zamawiającym" i reprezentowanym przez Mirosława Patoła Prezes

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Spółka nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za przerwy w odbiorze ścieków spowodowane:

Spółka nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za przerwy w odbiorze ścieków spowodowane: UMOWA Nr.../ŚO /... o odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych Zawarta dnia... w Kątach Wrocławskich pomiędzy : Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich, przy ul.1

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE IZP/80/2015/KK 1 PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE IZP/80/2015/KK 1 PRZEDMIOT UMOWY UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE IZP/80/2015/KK zawarta w dniu r. Prabutach pomiędzy: Miastem i Gminą Prabuty, z siedzibą przy ul. Kwidzyńskiej 2, 82-550 Prabuty (NIP: 581-14-90-029; REGON 000529315), reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w.. dnia... pomiędzy : (2)... z siedzibą w... przy ul...,..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA. zawarta w.. dnia... pomiędzy : (2)... z siedzibą w... przy ul...,..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: SR.271.6.2012 Załącznik nr 9 UMOWA zawarta w.. dnia... pomiędzy : (1) GMINĄ Besko, z siedzibą w adres.., zwaną dalej,,zamawiającym", reprezentowaną przez:.. - pełniącego funkcje przy kontrasygnacie.. -.,

Bardziej szczegółowo