GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą :"

Transkrypt

1 GMINA DĄBROWA GÓRNICZA Projekt Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym dot. zadania pod nazwą : Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego Budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa w Dąbrowie Górniczej (prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego, na podstawie art. 60 a i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z poźn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r., nr 19 poz. 100, z poźn. zm.)

2 Projekt umowy Spis treści 1. Przedsięwzięcie Droga Obowiązki i uprawnienia Podmiotu Publicznego Użyczenie Pasa Drogowego Obowiązki i uprawnienia Partnera Prywatnego Obowiązywanie umowy 6 7. Budowa Drogi Dokumentacja Techniczna Zezwolenia Wykonanie Robót Budowlanych Otwarcie Drogi Eksploatacja Drogi Wynagrodzenie Płatności Prawo kontroli i dostępu do Pasa Drogowego Zobowiązania sprawozdawcze Ubezpieczenia Wygaśnięcie umowy Zwrot Drogi Skutki wygaśnięcia umowy Poufność Prawo własności intelektualnej Cesja/Zastaw/Zbycie przez Partnera Prywatnego Siła Wyższa Dobre Praktyki Branżowe Zmiany umowy Spory Powiadomienia Egzemplarze Prawo właściwe i klauzula prorogacyjna

3 UMOWA O PARTNERSTWIE PUBLICZNO PRYWATNYM zawarta w dniu [ ] r., zwana dalej Umową, POMIĘDZY: Gminą Dąbrowa Górnicza (dalej zwaną Podmiotem Publicznym ) reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Zbigniewa Podrazę [ ] oraz I Z-cę Prezydenta Miasta Henryka Zagułę [ ]; a [ ] (dalej zwanym Partnerem Prywatnym ) z siedzibą w [ ], zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [ ] Wydział Gospodarczy pod numerem [ ], NIP [ ], REGON [ ], mającym kapitał zakładowy w wysokości [ ][ ] złotych, opłacony w [ ] %, reprezentowanym przez [ ] i [ ], należycie umocowanych. Podmiot Publiczny i Partner Prywatny określani będą także w niniejszej Umowie indywidualnie jako Strona, zaś łącznie jako Strony. Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku postępowania wszczętego w dniu 26 stycznia 2012 r. (publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 2012/S [ ] w dniu [ ] 2012 r.) i przeprowadzonego przez Podmiot Publiczny w celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty oraz wyboru Partnera Prywatnego do realizacji przedmiotowej inwestycji zgodnie z Ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 19, poz. 100 z 2009 r. ze zm.), a także zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami. 1. Przedsięwzięcie Niniejsza umowa dotyczy przedsięwzięcia pn. Budowa oraz eksploatacja drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa w Dąbrowie Górniczej. Podmiot Publiczny i Partner Prywatny podejmują się współpracy przy realizacji przedsięwzięcia w formie partnerstwa publiczno - prywatnego, polegającego na zapewnieniu przejezdności drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa w Dąbrowie Górniczej ( Przedsięwzięcie ). Zapewnienie przejezdności będzie polegało na eksploatacji w zakresie określonym w 12 Umowy ( Eksploatacja ) oraz budowie w zakresie określonym w 7 Umowy ( Budowa ) 2. Droga Droga stanowiąca połączenie z terenem inwestycyjnym Tucznawa w Dąbrowie Górniczej, szczegółowo opisana w Załączniku nr 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy ( Droga ), obejmuje cztery odcinki ( Odcinki Drogi ): 1) odcinek od węzła DK94 z DW 790 (ok. 200,0 od węzła), śladem DW 790 do skrzyżowania z ul. Koksowniczą, (wraz ze skrzyżowaniem) o długości 1650,0 m. ( 1 Odcinek ); 2

4 2) odcinek od skrzyżowania z DW 790 z ul. Koksowniczą, (bez skrzyżowania), śladem ul. Koksowniczej do skrzyżowania z ul. Gołonoską, śladem ul. Gołonoskiej do skrzyżowania z ul. Ząbkowicką (bez skrzyżowania) o długości 3400,0 m. ( 2 Odcinek ); 3) odcinek nowej drogi od skrzyżowania ul. Gołonoskiej z ul. Ząbkowicką (wraz z skrzyżowaniem), przedłużenie ul. Gołonoskiej przez lasy Bienia w rejon podłączenia do terenów inwestycyjnych Tucznawa do skrzyżowania z DW 796 o długości 3725,0 m. ( 3 Odcinek ); 4) odcinek nowej drogi o długości 200 m, łączący przebudowywany ciąg Drogi do osi wiaduktu drogowego znajdującego nad DW-790 a będącego w ciągu drogi krajowej DK-94. ( 4 Odcinek ). Konieczność wliczenia dodatkowego odcinka (200 m) do Eksploatacji i utrzymania Drogi wynika ze względów praktycznych, a w szczególności z konstrukcji urządzeń odwadniających Drogę, a także ze sposobu określenia jej przebiegu. 3. Obowiązki i uprawnienia Podmiotu Publicznego 1. Podmiot Publiczny zobowiązuje się współdziałać przy realizacji Przedsięwzięcia, w szczególności poprzez: 1) przekazanie Partnerowi Prywatnemu wszelkich dokumentów i informacji będących w dyspozycji Podmiotu Publicznego niezbędnych dla wykonania Umowy. 2) współpracę z Partnerem Prywatnym, w ramach obowiązującego prawa, przy uzyskiwaniu wszelkich pozwoleń i zezwoleń administracyjnych niezbędnych do realizacji i funkcjonowania Przedsięwzięcia, w szczególności Podmiot Publiczny udzieli Partnerowi Prywatnemu stosownych pełnomocnictw. 3) przekazanie Partnerowi Prywatnemu w drodze osobnej umowy użyczenia - zgodnie z postanowieniami art. 13 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r. ze zm.) oraz art. 22 ust. 2a ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 19, poz. 115 z 2007 r. ze zm.) w związku z art. 9 ust. 1 Ustawy nieruchomości, na których zlokalizowany jest przebieg Drogi ( Pas Drogowy ). 2. Podmiot Publiczny jest i pozostaje zgodnie z przepisami prawa zarządcą Drogi, z wyłączeniem zadań zarządcy, powierzonych do wykonywania Partnerowi Prywatnemu zgodnie z Umową. 3. Poczynając od dnia zawarcia niniejszej Umowy, Podmiot Publiczny ma prawo do udzielenia lub odmowy dostępu do Pasa Drogowego lub Drogi osobom trzecim, które będą chciały przeprowadzić wszelkie podziemne lub naziemne urządzenia i instalacje użyteczności publicznej, w tym linie energetyczne, rury wodne i gazowe oraz linie telekomunikacyjne lub słupy ( Urządzenia Użyteczności Publicznej ) dodatkowe względem tych, które istnieją już w dniu zawarcia niniejszej Umowy, przez, nad lub pod Pasem Drogowym, lub które będą chciały uzyskać dostęp do Drogi w celu konserwacji Urządzeń Użyteczności Publicznej przechodzących przez, nad lub pod Pasem Drogowym. 3

5 4. W przypadku, gdy osoba trzecia zwróci się do Podmiotu Publicznego po dniu zawarcia niniejszej Umowy o dostęp i możliwość korzystania z Pasa Drogowego dla takich celów, wówczas Podmiot Publiczny zwróci się do Partnera Prywatnego o określenie warunków koniecznych do wyrażenia zgody na warunki dostępu i możliwości korzystania z Pasa Drogowego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa, przy czym Partner Prywatny bezzasadnie nie odmówi określenia tych warunków i przedstawi swoje stanowisko Podmiotowi Publicznemu w terminie 10 dni od otrzymania wniosku od Podmiotu Publicznego. Warunki przekazane przez Partnera Prywatnego są wiążące dla Podmiotu Publicznego i osób trzecich, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Warunki dostępu do Pasa Drogowego dla osoby trzeciej i korzystania przez nią z Pasa Drogowego, po ich uzgodnieniu z Partnerem Prywatnym, będą zgodne z przepisami prawa, w szczególności zgodne z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 40 ust. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 19 poz. 115 ze zm.). 4. Użyczenie Pasa Drogowego 1. Podmiot Publiczny oświadcza, że nieruchomości, na których zlokalizowany jest Pas Drogowy stanowią jego własność. 2. Strony zobowiązują się do zawarcia umowy użyczenia Pasa Drogowego w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. W tym samym terminie nastąpi wydanie Pasa Drogowego i podpisanie protokołu przekazania Pasa Drogowego. Podmiot Publiczny zawiadomi Partnera Prywatnego o zamiarze wydania Pasa Drogowego z 3 dniowym wyprzedzeniem. 3. Umowa użyczenia Pasa Drogowego zostanie zawarta na czas Budowy i Eksploatacji Drogi, przy czym wygaśnięcie niniejszej Umowy spowoduje wygaśnięcie umowy użyczenia. 4. Partner Prywatny będzie używał Pasa Drogowego zgodnie z jego przeznaczeniem i w celu realizacji Umowy. Partner Prywatny będzie uprawniony do nieodpłatnego korzystania z Pasa Drogowego, w tym do dysponowania nieruchomościami Pasa Drogowego na cele budowlane. 5. Podmiot Publiczny oświadcza i zapewnia, że : 1) Pas Drogowy nie będzie zajęty przez osoby trzecie oraz będzie wolny od praw i obciążeń na rzecz osób trzecich - za wyjątkiem przedsiębiorstw, które zgodnie z przepisami prawa, są właścicielem lub eksploatują Urządzenia Użyteczności Publicznej ( Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej ) - których dochodzenie, zabezpieczenie lub egzekucja mogłyby utrudnić lub uniemożliwić Partnerowi Prywatnemu korzystanie z Pasa Drogowego w sposób zgodny z celem niniejszej Umowy; 2) na podstawie dostępnych danych w posiadanych przez Partnera Publicznego zbiorach informacji, Pas Drogowy będzie wolny od wszelkiego rozpoznanego gruntu zanieczyszczonego pierwiastkiem lub substancją, w postaci gazu, cieczy, ciała stałego lub pary, co do których przepisy prawa stwierdzają, że są one, były lub mogą być szkodliwe dla ludzi, organizmów żywych, lub dla środowiska, bądź mogą się takimi stać, lub które w inny sposób podlegają uregulowaniom na mocy przepisów prawa jako szkodliwe, niebezpieczne, toksyczne czy też powodujące zanieczyszczenie 4

6 (w tym dla uniknięcia wątpliwości, niewybuchy, niewypały, amunicja, itp.) ( Grunt Zanieczyszczony ), wymagającego podjęcia działań naprawczych; 3) na podstawie dostępnych danych w posiadanych przez Partnera Publicznego zbiorach informacji, Pas Drogowy wolny będzie od obiektów archeologicznych i paleontologicznych, takich jak ślady terenowe pierwotnego osadnictwa i działalności człowieka, jaskinie, kopalnie pradziejowe, grodziska, cmentarzyska, kurhany oraz wszelkie wytwory dawnych kultur ( Znalezisko Archeologiczne ), wymagających podjęcia działań. 6. Niewydanie Pasa Drogowego w terminie, o którym mowa w ust. 2, lub wydanie Pasa Drogowego obciążonego którąkolwiek z wad, o których mowa w ust. 5, powoduje przesunięcie terminu zakończenia Budowy Drogi, o którym mowa w 6 pkt 1 Umowy, o czas opóźnienia w Budowie Drogi spowodowany odpowiednio niewydaniem Pasa Drogowego lub wydaniem Pasa Drogowego obciążonego którąkolwiek z wad, o których mowa w ust. 5, za wyjątkiem sytuacji związanych z odpowiedzialnością Partnera Prywatnego w przypadku przejęcia przez niego ryzyka wystąpienia warunków technicznych lub fizycznych, które uzasadnią opóźnienia w przejęciu pasa drogowego przez Partnera Prywatnego. 7. Partner Prywatny oświadcza, że: 1) po wydaniu mu Pasa Drogowego ponosi wyłączną odpowiedzialność za podejmowanie działań w celu zapobiegania przypadkom nieuprawnionego wykorzystania lub zajęcia Pasa Drogowego lub jego części. W przypadku, gdy zakres uprawnień Partnera Prywatnego nie pozwoli mu na dokonanie określonych czynności, Podmiot Publiczny udzieli Partnerowi Prywatnemu stosownego pełnomocnictwa. 2) przejmie ryzyko wystąpienia warunków technicznych lub fizycznych, które uzasadnią opóźnienia w przejęciu pasa drogowego przez Partnera Prywatnego.* 8. Przed wydaniem przez Podmiot Publiczny Pasa Drogowego, Partner Prywatny oraz osoby przez niego wskazane będą mieć prawo do wejścia na teren Pasa Drogowego w związku z obowiązkami Partnera Prywatnego wynikającymi z niniejszej Umowy. Wchodząc na teren Pasa Drogowego, Partner Prywatny oraz osoby przez niego wskazane będą postępować zgodnie z zaleceniami Podmiotu Publicznego, obowiązującymi wówczas przepisami prawa oraz zasadami bezpieczeństwa w związku z czynnościami podejmowanymi przez siebie na terenie Pasa Drogowego. 9. Partner Prywatny drogą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru, powiadomi Podmiot Publiczny o zamiarze wejścia na teren Pasa Drogowego z 3 dniowym wyprzedzeniem w celu ustalenia terminu i zakresu wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 8 powyżej. 5. Obowiązki i uprawnienia Partnera Prywatnego 1. Partner Prywatny zobowiązuje się do wykonania za wynagrodzeniem Przedsięwzięcia polegającego na zapewnieniu przejezdności drogi w okresie trwania Umowy. Zapewnienie przejezdności będzie polegało na Eksploatacji drogi w zakresie 1, 2, 3 i 4 Odcinka Drogi oraz Budowie 1,2 i 3 Odcinka Drogi. 5

7 2. Partner Prywatny od dnia przekazaniu mu Pasa Drogowego do dnia zakończenia Umowy będzie wykonywał zadania zarządcy Drogi zgodnie z postanowieniami art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm.) w zakresie: 1) pełnienia funkcji inwestora; 2) utrzymania nawierzchni Drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z Drogą; 3) realizacji zadań w zakresie inżynierii ruchu w uzgodnieniu z Podmiotem Publicznym; 4) wykonywania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających; 5) przeciwdziałania niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania Drogi; 6) utrzymywania zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów; 7) dokonywania okresowych pomiarów natężenia ruchu drogowego, nie rzadziej niż 1 raz w roku. 3. Partner Prywatny ma prawo do: 1) wstępu na grunty przyległe do Pasa Drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg; 2) urządzania czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy w komunikacji na drodze; 3) ustawiania na gruntach przyległych do Pasa Drogowego zasłon przeciwśnieżnych. 4. Właścicielom lub użytkownikom gruntów, którzy ponieśli szkody w wyniku czynności wymienionych w ust. 3, przysługuje odszkodowanie na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. 5. Zaniechanie lub wadliwe wypełnienie obowiązków, które ciążą na Partnerze Prywatnym z tytułu wykonywania zdań zarządcy Drogi i będące z nim w związku przyczynowym zdarzenia wywołujące szkody prowadzą do powstania odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie Partnera Prywatnego. Odpowiedzialność ta obejmuje zarówno szkody rzeczowe - wszelkiego rodzaju uszczerbek, jakiego doznaje poszkodowany w swoim majątku (np. zwrot kosztów związanych z koniecznością naprawy lub wymiany felgi, opony, elementów zawieszenia etc), jak i szkody osobowe - ściśle powiązane z osobą poszkodowaną, a więc będące następstwem naruszenia dóbr osobistych, lecz również powiązanych z nimi kosztów majątkowych (np. zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji). 6. Partner Prywatny od dnia przekazaniu mu Pasa Drogowego do dnia zakończenia Umowy zastosuje się i będzie przestrzegał przepisów zawartych w Ustawie Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz. 150 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych. 7. Kierowcy korzystający z Drogi podlegać będą kodeksowi drogowemu i innym przepisom o ruchu drogowym, które powszechnie obowiązują w danym czasie w Polsce. Partner Prywatny nie ponosi odpowiedzialności za egzekwowanie lub zapewnianie przestrzegania wskazanych powyżej przepisów przez użytkowników Drogi. 6

8 6. Obowiązywanie umowy Umowa zostaje zawarta na czas Budowy i Eksploatacji Drogi, przy czym: 1) Budowa Drogi zostanie zakończona w ciągu [ ] dni od dnia przekazania Partnerowi Prywatnemu Pasa Drogowego; Budowę Drogi uważa się za zakończoną po uzyskaniu wszystkich uzgodnień, pozwoleń, zatwierdzeń i innych dokumentów wymaganych zgodnie z przepisami prawa przed otwarciem Drogi dla ruchu drogowego; 2) Eksploatacja Drogi będzie trwała przez okres 15 lat (180 miesięcy) od dnia, w którym Droga zostanie po raz pierwszy otwarta dla ruchu drogowego ( Dzień Otwarcia ), z zastrzeżeniem, że w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia Budowy Drogi Eksploatacja ulega skróceniu o czas opóźnienia, za które odpowiada Partner Prywatny lub jego podwykonawcy ( Okres Eksploatacji ). 3) Partner Prywatny zapłaci Podmiotowi Publicznemu karę umowną w wysokości 0,017% (17/1000) wartości kosztów Budowy Drogi brutto, określonych przez Partnera Prywatnego w Modelu Finansowym opracowanym na podstawie Załącznika nr 5 Wynagrodzenie, za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu określonego w 6 pkt 1 Umowy ( Termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie ). Podmiot Publiczny może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 7. Budowa Drogi 1. Do obowiązków Partnera Prywatnego należy zapewnienie Budowy Drogi, a w szczególności zapewnienie: 1) opracowania dokumentacji technicznej wymaganej zgodnie z przepisami prawa ( Dokumentacja Techniczna ); 2) uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń, zatwierdzeń i innych dokumentów wymaganych zgodnie z przepisami prawa dla Dokumentacji Technicznej; 3) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy; 4) opracowania dokumentacji organizacji robót budowy; 5) bezpieczeństwa na placu Budowy; 6) wykonania i odbioru robót budowlanych od wykonawców lub podwykonawców. 7) nadzoru nad robotami budowlanymi; 8) sprawowania nadzoru autorskiego w przypadkach i zakresie wymaganym przepisami prawa; 9) opracowania dokumentacji powykonawczej; 10) uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń, zatwierdzeń i innych dokumentów wymaganych zgodnie z przepisami prawa przed otwarciem Drogi dla ruchu drogowego, w tym pozwolenia na użytkowanie Drogi zgodnie z przepisami prawa, a Podmiot Publiczny udzieli Partnerowi Prywatnemu pomocy w zasadnym zakresie w uzyskaniu takich dokumentów, w ramach swoich kompetencji. 7

9 2. Partner Prywatny zawiera umowy i zaciąga zobowiązania wobec wszystkich uczestników procesu Budowy Drogi w imieniu własnym i na własny rachunek, bez dodatkowego wynagrodzenia poza wynagrodzeniem, o którym mowa w 13 Umowy. 3. Partner Prywatny zapewni przejezdność Drogi w trakcie jej Budowy zgodnie z projektem zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia Budowy. W tym celu Partner Prywatny na własny koszt: 1) opracuje projekt zmian organizacji ruchu, 2) wprowadzi czasową organizację ruchu na czas Budowy Drogi, wyznaczy konieczne objazdy oraz dokona niezbędnych uzgodnień z organizatorem komunikacji zbiorowej, 3) będzie wykonywał wszystkie czynności zapewniające jej przejezdność, w szczególności czynności związane z utrzymaniem Drogi. 8. Dokumentacja Techniczna 1. Dokumentacja Techniczna zostanie wykonana w sposób zapewniający optymalną realizację Przedsięwzięcia i osiągnięcie celów przewidzianych w Umowie. Podstawą wykonania Dokumentacji Technicznej będą minimalne wymagania określone w Załączniku nr 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy ( PFU ). 2. Podmiot Publiczny oświadcza, że dysponuje dokumentacją poglądową, którą udostępnił Partnerowi Prywatnemu w toku postępowania na wybór Partnera Prywatnego ( Projekty ). Podmiotowi Publicznemu przysługują nieograniczone wyłączne majątkowe prawa autorskie do Projektów. 3. Partner Prywatny przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Podmiot Publiczny nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień, co do właściwości Projektów ani innych dokumentów dotyczących stanu lub przydatności Projektów do celów przewidzianych w niniejszej Umowie. W szczególności Podmiot Publiczny nie jest odpowiedzialny względem Partnera Prywatnego za adekwatność rozwiązań projektowych do wymagań określonych w PFU oraz prognozowanego natężenia ruchu w okresie trwania Umowy, a także za wady przekazanych Projektów, w tym za uchybienia, błędy i niekompletność, a w przypadku wystąpienia takich okoliczności Partner Prywatny nie będzie uprawniony do jakiejkolwiek płatności ze strony Podmiotu Publicznego ani do przedłużenia terminu Budowy Drogi. W szczególności Podmiot Publiczny nie jest odpowiedzialny względem Partnera Prywatnego za wzrost kosztów Budowy Drogi i wydłużenie czasu wywołane koniecznością przebudowy urządzeń obcych w Pasie Drogowym, które nie były przewidziane w Projektach oraz koniecznością dostosowania sposobu wykonywania inwestycji z powodu niezgodności faktycznej lokalizacji infrastruktury technicznej z inwentaryzacją projektową. 4. W terminie, co najmniej dwóch tygodni przed dniem złożenia Dokumentacji Technicznej w odpowiednim organie lub urzędzie administracji celem uzyskania niezbędnych pozwoleń, Partner Prywatny przekaże Dokumentację Techniczną Podmiotowi Publicznemu. Podmiot Publiczny w terminie 7 Dni Roboczych od przekazania przez Partnera Prywatnego Dokumentacji Technicznej dokonana jej sprawdzenia pod względem zgodności z wymaganiami PFU i przepisami prawa oraz zgłosi swoje uwagi i zastrzeżenia. Partner Prywatny uwzględni wszystkie zasadnie zgłoszone przez Podmiot Publiczny uwagi i zastrzeżenia do Dokumentacji Technicznej. 8

10 9. Zezwolenia 1. Dokumentacja Techniczna powinna posiadać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia pozwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane przepisami prawa. Za ich uzyskanie odpowiada Partner Prywatny. Partner Prywatny odpowiada w szczególności za opóźnienia w uzyskaniu takich dokumentów, w tym również w przypadku, gdy odpowiednie organy lub urzędy administracji, z wyłączeniem Podmiotu Publicznego, przekroczyły terminy określone w obowiązujących przepisach prawnych, w tym kodeksie postępowania administracyjnego, przewidziane dla udzielania opinii, dokonywania uzgodnień lub wydawania pozwoleń albo zatwierdzeń, jednakże wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego. Na żądanie Partnera Prywatnego Podmiot Publiczny udzieli Partnerowi Prywatnemu pomocy w zasadnym zakresie w uzyskaniu takich dokumentów, w ramach swoich kompetencji. 2. Partner Publiczny oświadcza, że dysponuje decyzjami WUA AW z dnia r. Decyzja nr 1/2011, WUA AW z dnia r. Decyzja nr 2/2011, IF/IIIa/5340/6/11 z dnia r. Decyzja nr 7/2011 ( Zezwolenia ). 3. Przed podpisaniem niniejszej Umowy Podmiot Publiczny udostępnił Partnerowi Prywatnemu Zezwolenia. Partner Prywatny oświadcza, że zweryfikował udostępnione mu Zezwolenia pod względem ich przydatności do celów przewidzianych w Umowie. Partner Prywatny może wykorzystać Zezwolenia w celu wybudowania Drogi na własne ryzyko i odpowiedzialność. Partner Prywatny jest odpowiedzialny za przeniesienie na siebie Zezwoleń, jeżeli jest to dopuszczalne zgodnie z przepisami prawa. Podmiot Publiczny niezwłocznie po wezwaniu Partnera Prywatnego wyrazi zgodę na przeniesienie na Partnera Prywatnego Zezwoleń w sposób i w formie, który będzie zgodny z przepisami prawa. Jeżeli przeniesienie Zezwoleń nie jest dopuszczalne, Podmiot Publiczny będzie wykonywał prawa wynikające z właściwych Zezwoleń na rzecz i za pośrednictwem Partnera Prywatnego. Podmiot Publiczny niezwłocznie, ale w terminie nie dłuższym niż 7 dni poza sobotami, niedzielami i dniami ustawowo wolnymi od pracy w Polsce ( Dni Robocze ) od dnia zgłoszenia przez Partnera Prywatnego na piśmie takiej potrzeby wraz z uzasadnieniem, udzieli pełnomocnictwa do wykonywania praw wynikających z Zezwoleń w sposób i w formie, który będzie zgodny z przepisami prawa. 10. Wykonanie Robót Budowlanych 1. Partner Prywatny odpowiada za wykonanie i odbiór wszystkich robót budowlanych, które są niezbędne do Budowy Drogi, zapewniającej jej prawidłową Eksploatację przy zachowaniu standardów określonych w niniejszej Umowie ( Roboty Budowlane ). Szczegółowe informacje określające przedmiot, zakres i lokalizację Robót Budowlanych zawiera PFU. Partner Prywatny ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykonanie Robót Budowlanych zgodnie z Dobrymi Praktykami Branżowymi, przepisami prawa oraz w sposób zapewniający optymalną realizację Przedsięwzięcia i osiągnięcie celów przewidzianych w Umowie. Partner Prywatny ponosi ryzyko wynikające z oszacowania wielkości Robót Budowlanych bazując na swoim doświadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektów podlegających przebudowie. 2. Roboty Budowlane obejmują w szczególności: 1) przebudowę Drogi w ciągu istniejącego śladu, 2) budowę Drogi po nowym śladzie, 9

11 3) lokalizację wpustów deszczowych, 4) remonty, przebudowę i budowę przepustów (pod wjazdami oraz pod koroną Drogi) 5) przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego, 6) przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń obcych, 7) remont, przebudowę istniejących lub budowę nowych urządzeń odwadniających i odprowadzających wody opadowe i roztopowe, 8) budowę urządzeń ochrony środowiska, 9) zmianę stałej organizacji ruchu wraz z zabudową urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 3. W ramach wykonywania Robót Budowlanych Partner Prywatny jest odpowiedzialny również za: 1) Kolizje z infrastrukturą techniczną Partner Prywatny będzie odpowiedzialny za usunięcie lub przeniesienie na własny koszt wszystkich Urządzeń Użyteczności Publicznej, znanych i nieznanych, istniejących w dacie przekazania Pasa Drogowego przebiegających nad/ pod lub przez Pas Drogowy, w zakresie, w jakim będzie to konieczne ze względu na Roboty Budowlane. Na żądanie Partnera Prywatnego Podmiot Publiczny udzieli Partnerowi Prywatnemu pomocy w zasadnym zakresie, w ramach swoich kompetencji, w kontaktach pomiędzy Partnerem Prywatnym a Przedsiębiorstwami Użyteczności Publicznej. Jednakże, Podmiot Publiczny nie ponosi odpowiedzialności za żadne działanie lub zaniechanie podjęte przez takie Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej. 2) Znaleziska Archeologiczne Partner Prywatny ponosi odpowiedzialność za opóźnienia i koszty powstałe w wyniku odkrycia Znaleziska Archeologicznego, w przypadku, gdy, w trakcie prowadzenia Robót Budowlanych odkryje Znalezisko Archeologiczne, nieprzewidziane przez niego podczas prac przygotowawczych pomimo zachowania przez niego należytej staranności i nie figurujące w dostępnych zbiorach informacji, które zostały przeanalizowane przez Podmiot Publiczny*. Jeżeli Partner Prywatny, w trakcie prowadzenia Robót Budowlanych odkryje Znalezisko Archeologiczne: a) wstrzyma wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte Znalezisko Archeologiczne; b) zabezpieczy, przy użyciu dostępnych środków miejsce jego odkrycia oraz c) niezwłocznie zawiadomi o tym odpowiednie organy lub urzędy administracji. Jeżeli Znalezisko Archeologiczne może zostać usunięte, Partner Prywatny umożliwi odpowiednim organom lub urzędom administracji wejście na Pas Drogowy i usunięcie takiego Znaleziska Archeologicznego lub dokona usunięcia przy pomocy odpowiednio wykwalifikowanego podmiotu. Jeżeli Znalezisko Archeologiczne nie może być usunięte, wówczas Partner Prywatny umożliwi odpowiednim organom lub urzędom administracji przeprowadzenie takich badań, jakie mogą być zasadnie wymagane, a Partner Prywatny zastosuje się do wskazówek odpowiednich organów lub urzędów administracji w związku z takim Znaleziskiem Archeologicznym. 10

12 3) Warunki fizyczne placu budowy a) Opóźnienia i koszty Robót Budowlanych powstałe w wyniku występowania na placu budowy złych warunków geotechnicznych i hydrologicznych lub innych przeszkód fizycznych utrudniających należyte i terminowe wykonanie Robót Budowlanych, które nie zostały zidentyfikowane w dokumentacji przygotowanej przez Partnera Prywatnego, w związku z niedochowaniem przez Partnera Prywatnego należytej staranności. b) Opóźnienia i koszty Robót Budowlanych powstałe w wyniku występowania na placu budowy złych warunków geotechnicznych i hydrologicznych lub innych przeszkód fizycznych utrudniających należyte i terminowe wykonanie Robót Budowlanych, które wyniknęły z nie dających się przewidzieć okoliczności i pomimo zachowania przez Partnera Prywatnego należytej staranności.* 4. Całość przewidzianych Robót Budowlanych mieści się w granicach Pasa Drogowego. Jeżeli Partner Prywatny w związku z wykonywaniem Robót Budowlanych potrzebować będzie dostępu, korzystania lub innych praw do działek poza Pasem Drogowym (np. czasowe wejście w teren wynikające z konieczności zabezpieczenia lub przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej poza Pasem Drogowym lub czasowe wejście w teren wynikające z przyjętej technologii realizacji robót wymagającej zajęcia sąsiedniego terenu), Partner Prywatny pozyska takie prawa na swój własny koszt. Wszelkie koszty poniesione przez Partnera Prywatnego lub opóźnienia przez niego spowodowane w związku z uzyskaniem lub nieuzyskaniem takich praw nie będą w żadnych okolicznościach stanowić podstawy do jakiejkolwiek płatności na rzecz Partnera Prywatnego ze strony Podmiotu Publicznego. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się również w sytuacji, gdy prawa takie są konieczne na skutek zmiany przez Partnera Prywatnego lokalizacji przebiegu Drogi lub wzruszenia przez Partnera Prywatnego Zezwoleń, w związku z przeniesieniem Urządzeń Użyteczności Publicznej zgodnie z ust. 3 pkt Partner Prywatny może, bez dodatkowej zgody Partnera Publicznego, zlecić realizację całości lub części Robót Budowlanych podwykonawcom. 6. Partner Prywatny odpowiada za wykonanie Robót Budowlanych zgodnie z Zezwoleniami albo opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, zatwierdzeniami i innymi dokumentami, o których mowa w 9 ust. 1 Umowy. Partner Prywatny jest w szczególności zobowiązany, bez dodatkowego wynagrodzenia, zapewnić wykonanie wszystkich Robót Budowlanych w celu dostosowania się do standardów przewidzianych w Zezwoleniach albo opiniach, uzgodnieniach, pozwoleniach, zatwierdzeniach i innych dokumentach, o których mowa w 9 ust. 1 Umowy, nawet, jeżeli zostały one wydane lub zmienione po dniu podpisania niniejszej Umowy. 7. Partner Prywatny nie odpowiada za opóźnienia i dodatkowe koszty Robót Budowanych wynikające ze zmian wymagań formalnych w zakresie przepisów o ochronie środowiska. 8. Partner Prywatny jest zobowiązany zapewnić prowadzenie Robót Budowlanych w sposób jak najmniej utrudniający komunikację samochodową w rejonie wykonywania robót. 9. Partner Prywatny przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność związaną z Budową Drogi, w tym z wykonaniem Robót Budowlanych, w szczególności odpowiedzialność z tytułu ryzyk budowlanych, ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej oraz odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich (np. odpowiedzialność za opóźnienia i dodatkowe koszty powstałe wskutek wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń lub wypadków na placu budowy, 11

13 odpowiedzialność za następstwa braku realizacji lub niewłaściwej realizacji obowiązków wynikających z Zezwoleń albo opinii, uzgodnień, pozwoleń, zatwierdzeń i innych dokumentów, o których mowa w 9 ust. 1 Umowy, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach projektu) i jednocześnie zwalnia z takiej odpowiedzialności Podmiot Publiczny. 10. Partner Prywatny ponosi ryzyko wzrostu kosztów oraz opóźnień w realizacji Robót Budowlanych spowodowane w szczególności: (a) niewłaściwą realizacją obowiązków wynikających z Zezwoleń albo opinii, uzgodnień, pozwoleń, zatwierdzeń i innych dokumentów, o których mowa w 9 ust. 1 Umowy, (b) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, (c) prowadzeniem Robót Budowlanych niezgodnie z Dokumentacją Techniczną oraz Projektami, Zezwoleniami albo opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, zatwierdzeniami i innymi dokumentami, o których mowa w 9 ust. 1 Umowy, przepisami prawa, czy też w sposób niezgodny z Dobrymi Praktykami Branżowymi, (d) trudnościami lub niemożliwością pozyskania materiałów budowlanych lub sprzętu niezbędnego do realizacji Robót Budowlanych, (e) niewłaściwą wyceną Robót Budowlanych lub kontrolą nad kosztami Robót Budowlanych w trakcie ich realizacji, (f) przyjęciem niewłaściwej organizacji lub metody prowadzenia Robót Budowlanych, (g) złą jakością wykonywania Robót Budowlanych, w tym Robót Budowlanych prowadzonych przez podwykonawców oraz koniecznością poprawy Robót Budowlanych, (h) sytuacją finansową Partnera Prywatnego lub podwykonawców, (i) niebezpiecznymi zdarzeniami lub wypadkami w trakcie realizacji Robót Budowlanych, (j) przerwami w dostawie energii i innych usług komunalnych niezbędnych do realizacji Robót Budowlanych, z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego; (k) protestami pracowników Partnera Prywatnego lub podwykonawców, (l) nieprzewidzianymi problemami technologicznymi i organizacyjnymi w trakcie realizacji Robót Budowlanych (w tym robót rozbiórkowych), (m) koniecznością przeprowadzenia dalszych prac z powodu niezgodności wybudowanej Drogi z Dokumentacją Techniczną, Projektami, przepisami prawa, Zezwoleniami lub opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, zatwierdzeniami i innymi dokumentami, o których mowa w 9 ust. 1 Umowy, (n) nieprzewidzianym wzrostem kosztów materiałów budowlanych oraz innych kosztów związanych z realizacją Robót Budowlanych, (o) problemami z pozyskaniem pracowników lub podwykonawców w celu wykonania przedmiotu Umowy, (p) opieszałością lub błędnymi decyzjami/ poleceniami przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, 12

14 (r) protestami społecznymi związanymi z realizacją Przedsięwzięcia (np. protesty organizacji ekologicznych), chyba, że protesty społeczne nie są następstwem działania lub zaniechania Partnera Prywatnego lub podwykonawców; w razie wątpliwości przyjmuje się, że strajk pracowników Partnera Prywatnego lub podwykonawców jest następstwem działania lub zaniechania Partnera Prywatnego, (s) protestami społecznymi w związku z negatywnym oddziaływaniem Robót Budowlanych (hałas, wibracje, zanieczyszczenie itp. przekraczające obowiązujące normy), 11. Partner Prywatny i podwykonawcy Robót Budowlanych mogą na terenie budowy umieszczać oznaczenia swojego przedsiębiorstwa w celu reklamy. 11. Otwarcie Drogi Po wykonaniu i odbiorze od wykonawców lub podwykonawców Robót Budowlanych Partner Prywatny otworzy Drogę dla ruchu drogowego w terminie do 7 dni od uzyskania wszystkich uzgodnień, pozwoleń, zatwierdzeń i innych dokumentów wymaganych zgodnie z przepisami prawa przed otwarciem Drogi dla ruchu drogowego, przy czym Partner Prywatny powiadomi Podmiot Publiczny o Dniu Otwarcia Drogi z 3 dniowym wyprzedzeniem. 12. Eksploatacja Drogi 1. Poczynając od Dnia Otwarcia, Partner Prywatny będzie na własny koszt eksploatować Drogę zgodnie z Załącznikiem nr 2 Wymagania dotyczące Eksploatacji i Utrzymania, przepisami prawa i Dobrymi Praktykami Branżowymi. W tym celu będzie wykonywał wszystkie czynności zapewniające przejezdność Drogi przez cały Okres Eksploatacji przy zachowaniu odpowiednich standardów, w szczególności będzie: 1) wykonywał zadania zarządcy Drogi we wskazanym w Umowie zakresie; 2) wykonywał roboty utrzymaniowe obejmujące wszystkie interwencje na Drodze mające na celu dotrzymanie standardów utrzymania, określone w Załączniku nr 2 Wymagania dotyczące Eksploatacji i Utrzymania ( Roboty Utrzymaniowe ); 3) wykonywał czynności eksploatacyjne obejmujące wszystkie czynności bieżące, konieczne do spełnienia standardów Eksploatacji, określonych w Załączniku nr 2 Wymagania dotyczące Eksploatacji i Utrzymania, ( Czynności Eksploatacyjne ); 4) udostępniał nieodpłatnie Drogę użytkownikom. 2. Partner Prywatny będzie eksploatować Drogę w sposób stały i nieprzerwany, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, za wyjątkiem tego, że: 1) części Drogi mogą zostać tymczasowo zamknięte na podstawie art. 20 pkt 14 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 19, poz. 115 z 2007 r. ze zm.) gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia; 2) w zwykłym trybie utrzymania, lub w innych przypadkach, wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, części Drogi mogą zostać tymczasowo zamknięte, jeżeli jest to konieczne, z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku, o ile nie zostanie z góry inaczej uzgodnione z Podmiotem Publicznym (działającym w sposób zasadny), zapewniony będzie przejazd w każdym kierunku; 13

15 3) części Drogi mogą być okresowo zamykane w zakresie wymuszonym przez Działanie Siły Wyższej. 3. Partner Prywatny w Okresie Eksploatacji ponosi wyłączną odpowiedzialność za Eksploatację Drogi, w tym jej utrzymanie w zakresie objętym przedmiotem niniejszej Umowy. 4. Partner Prywatny będzie odpowiedzialny za zapewnienie wszelkich koniecznych Urządzeń Użyteczności Publicznej do Eksploatacji Drogi. 5. Wszystkie prace związane z Robotami Utrzymaniowymi i Czynnościami Eksploatacyjnymi w zakresie objętym przedmiotem niniejszej Umowy będą przeprowadzane przez Partnera Prywatnego na własny koszt i ryzyko. 6. Partner Prywatny może w związku z Eksploatacją Drogi wykonywać na własny koszt prace, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych Drogi, w szczególności mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na Drodze, o ile zmiana, po jej wdrożeniu: 1) nie będzie stanowić ani nie spowoduje naruszenia przepisów prawa; 2) nie spowoduje obniżenia standardu Drogi w stosunku do standardu wymaganego zgodnie z PFU; 3) nie będzie mieć negatywnego wpływu na zdolność Partnera Prywatnego do zaspokojenia wymagań określonych w Załączniku nr 2 Wymagania dotyczące Eksploatacji i Utrzymania. 7. Partner Prywatny będzie wykonywał Roboty Utrzymaniowe i Czynności Eksploatacyjne oraz inne prace związane z Eksploatacją Drogi we właściwym czasie, w sposób odpowiadający Dobrym Praktykom Branżowym oraz gwarantujący spełnienie wymagań określonych w Załączniku nr 2 Wymagania dotyczące Eksploatacji i Utrzymania. 8. Ilekroć Partner Prywatny będzie prowadzić jakiekolwiek prace po Dniu Otwarcia, Droga pozostanie otwarta dla ruchu drogowego. Wykonywanie jakichkolwiek prac po Dniu Otwarcia nie zwalnia Partnera Prywatnego ze zobowiązania do postępowania w każdym czasie zgodnie z Załącznikiem nr 2 Wymagania dotyczące Eksploatacji i Utrzymania, Dobrymi Praktykami Branżowymi, przepisami prawa i postanowieniami niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem 19 ust Jeżeli Partner Prywatny w związku z Eksploatacją potrzebować będzie dostępu, korzystania lub innych praw do działek poza Pasem Drogowym, postanowienia 10 ust. 4 Umowy stosuje się odpowiednio. 10. Partner Prywatny ponosi ryzyko zmiany terminu realizacji Budowy Drogi i wzrostu kosztów związanych z Eksploatacją Drogi (w tym z utrzymaniem i wykonywaniem zadań zarządcy) spowodowane w szczególności: (a) wystąpieniem widocznych i ukrytych wad Robót Budowlanych, (b) nieoczekiwanym wzrostem kosztów Eksploatacji Drogi niezależnie od tego, czy jest to spowodowane błędnym oszacowaniem takich kosztów, czy też niewłaściwym wykonywaniem obowiązków przez Partnera Prywatnego lub inny podmiot, któremu powierzył on ich realizację, czy też niewłaściwą kontrolą kosztów, (c) koniecznością poniesienia wyższych kosztów zużycia mediów, 14

16 (d) brakiem lub ograniczoną dostępnością i jakością sprzętu oraz materiałów potrzebnych do prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z Umowy, (e) niedoborem odpowiedniej kadry pracowniczej lub koniecznością poniesienia wyższych kosztów w celu jej pozyskania, (f) protestami pracowników Partnera Prywatnego lub jego podwykonawców, (g) dodatkowymi kosztami (np. karami) wynikającymi z niewypełniania lub niewłaściwego wypełniania wymogów środowiskowych, (h) niewypełnianiem obowiązków lub wypełnianiem obowiązków niezgodnie z Zezwoleniami lub opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, zatwierdzeniami i innymi dokumentami, o których mowa w 9 ust. 1 Umowy, przepisami prawa, czy też w sposób niezgodny z Dobrymi Praktykami Branżowymi, (i) wzrostem kosztów utrzymania Drogi, w tym dostosowania Drogi do obowiązujących standardów, opisanych w Załączniku nr 2 Wymagania dotyczące Eksploatacji i Utrzymania, (j) złą jakością wykonywania obowiązków wynikających z Umowy, w tym realizowanych przez podwykonawców Partnera Prywatnego, (k) sytuacją finansową Partnera Prywatnego lub jego podwykonawców, (l) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, (m) nieprzewidzianym wzrostem kosztów związanych z realizacją obowiązków w Okresie Eksploatacji, (n) uszkodzeniem lub zniszczeniem infrastruktury Drogi na skutek zdarzenia, będącego następstwem działania osób trzecich (np. wandalizm czy kradzieże), (o) uszkodzeniem lub zniszczeniem infrastruktury Drogi na skutek zdarzenia, przeciwko któremu nie można się było ubezpieczyć (wyłączając Działania Siły Wyższej *, (p) dodatkowymi kosztami wynikającymi z konieczności doprowadzenia Drogi do stanu określonego w Umowie przed jej przekazaniem Podmiotowi Publicznemu, (r) przekroczeniem o co najmniej 5% w ciągu pełnych 12 miesięcy zakładanego przez Podmiot Publiczny prognozowanego docelowego natężenia ruchu na Drodze podanego w PFU (oparte na niezależnych od Partnera Prywatnego badaniach)*, (s) koniecznością uzyskania dodatkowych zgód, zezwoleń w Okresie Eksploatacji, wynikających ze zmiany przepisów prawa*. 11. Partner Prywatny nie ponosi ryzyka wzrostu kosztów związanych z Eksploatacją Drogi (w tym z utrzymaniem i wykonywaniem zadań zarządcy) wynikających ze zmian wymagań formalnych w zakresie przepisów prawa, w tym m.in. przepisów o ochronie środowiska. 12. Partner Prywatny może powierzyć Eksploatację Drogi podwykonawcy ( Spółka Operatorska ). Partner Prywatny ponosi wyłączną odpowiedzialność, na swój wyłączny koszt i ryzyko, za działania Spółki Operatorskiej lub zatrudnienie pracowników niezbędnych do zapewnienia skutecznej Eksploatacji, w tym wykonywanie zadań zarządcy Drogi oraz wykonywanie działań związanych z jej utrzymaniem zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 15

17 13. Wynagrodzenie 1. Partner Prywatny realizuje Przedsięwzięcie za miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym ( Wynagrodzenie Miesięczne ), którego wysokość będzie uzależniona od zachowania przez Partnera Prywatnego w Okresie Eksploatacji określonego standardu Drogi oraz jej dostępności dla użytkowników wskazanych w Załączniku nr 2 Wymagania dotyczące Eksploatacji i Utrzymania. 2. Wynagrodzenie Miesięczne będzie wypłacane Partnerowi Prywatnemu przez Okres Eksploatacji począwszy od Dnia Otwarcia Drogi. Wynagrodzenie pokrywa wszystkie roszczenia finansowe Partnera Prywatnego z tytułu realizacji Przedsięwzięcia, w szczególności wszystkie nakłady inwestycyjne, koszty finansowe, koszty Eksploatacji Drogi oraz zyski z Przedsięwzięcia Partnera Prywatnego. 3. Kwota maksymalna Wynagrodzenia Miesięcznego ( Maksymalne Wynagrodzenie Miesięczne lub MWM ) nie przekroczy [ ] i będzie pomniejszana o przypadające na dany miesiąc obniżki wynagrodzenia ( Obniżki Wynagrodzenia ) w przypadku naliczenia punktów karnych ( Punkty Karne ) zgodnie z Załącznikiem nr 4 Obniżki. 4. Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu) wartość Obniżek Wynagrodzenia przekroczy Maksymalne Wynagrodzenie Miesięczne, to powstała różnica zostanie, z zastrzeżeniem ust. 5, uwzględniona w następnym okresie rozliczeniowym. 5. Jeżeli różnica pomiędzy wartością Obniżek a Maksymalnym Wynagrodzeniem Miesięcznym obliczona zgodnie z ust. 4 nie znajduje pokrycia w łącznej kwocie wynagrodzenia pozostałego do wypłaty w następnych okresach rozliczeniowych, to różnica ta zostanie dopłacona przez Partnera Prywatnego. 6. Zasady dotyczące Obniżek będą jedyną sankcją prawną przewidzianą w związku ze zdarzeniem stanowiącym podstawę takiej Obniżki, za wyjątkiem tego, że nie ogranicza to prawa Podmiotu Publicznego do wypowiedzenia Umowy na podstawie 18 ust. 3 Umowy lub korzystania z wyraźnie przyznanych środków prawnych przysługujących Podmiotowi Publicznemu na mocy niniejszej Umowy. Żądanie odszkodowania za niezachowanie przez Partnera Prywatnego w Okresie Eksploatacji określonego standardu Drogi oraz jej dostępności dla użytkowników, przenoszącego wysokość zastrzeżonej Obniżki nie jest dopuszczalne. 7.Maksymalne Wynagrodzenie Miesięczne uwzględnia: 1) koszty Budowy Drogi; 2) koszty Eksploatacji Drogi; 3) pozostałe koszty oraz zysk Partnera Prywatnego 8. Udział składników, o których mowa w ust. 7, w Maksymalnym Wynagrodzeniu Miesięcznym z podziałem na poszczególne okresy rozliczeniowe określony zostanie przez Partnera Prywatnego w Modelu Finansowym przekazanym Podmiotowi Publicznemu zgodnie z Załącznikiem nr 5 Wynagrodzenie. 9. Całkowite maksymalne wynagrodzenie ryczałtowe od Dnia Otwarcia Drogi do zakończenia umowy nie przekroczy kwoty [ ] 10. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Partnera Prywatnego [ ]. 16

18 11. Strony niniejszym oświadczają, że: 1) Partner Prywatny nie będzie uprawniony do świadczeń pieniężnych w tym zwrotu kosztów lub wydatków ani też do zapłaty odszkodowań ze strony Podmiotu Publicznego, chyba że wyraźnie przewiduje to niniejsza Umowa, oraz 2) prawo Partnera Prywatnego do zgłaszania roszczeń na podstawie art. 742 Kodeksu cywilnego zostaje niniejszym wyłączone. 14. Płatności 1. W ciągu 5 Dni Roboczych po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego (miesiąca) Partner Prywatny przestawi Podmiotowi Publicznemu okresowy raport z realizacji Umowy zawierający, co najmniej: a. kalkulację Obniżek wraz z wnioskowanym Wynagrodzeniem Miesięcznym; b. protokół z comiesięcznej kontroli Eksploatacji Drogi, o której mowa w 15 ust. 2 Umowy, a przypadku, gdy mimo prawidłowego powiadomienia przez Partnera Prywatnego o gotowości do poddania się takiej kontroli Podmiot Publiczny nie przeprowadzi kontroli - stosowne oświadczenie Partnera Prywatnego. c. zestawienie ilościowe i opisowe zrealizowanych prac d. zestawienie innych informacji i problemów w trakcie trwania okresu rozliczeniowego. 2. Podmiot Publiczny w ciągu 5 Dni Roboczych od otrzymania okresowego raportu Partnera Prywatnego zgłosi swoje uwagi i powiadomi o tym Partnera Prywatnego, podając powody, dla których nie zgadza się z przedstawionymi informacjami oraz podając własne wyliczenia. Partner Prywatny w ciągu 3 Dni Roboczych odniesie się do uwag Podmiotu Publicznego. Brak uwag Podmiotu Publicznego w ciągu 3 Dni Roboczych od przedstawienia przez Partnera Prywatnego odniesienia się do uwag, będzie uważany za akceptację raportu okresowego i podstawę do podpisania okresowego protokołu odbioru. Protokół okresowy zostanie podpisany w ciągu 3 następnych Dni Roboczych od upływu terminu dla Podmiotu Publicznego do przedstawienia uwag Partnerowi Prywatnemu. 3. Strony uzgadniają, iż w przypadku braku podpisania protokołu okresowego przez Podmiot Publiczny zgodnie z ust. 2, protokół okresowy będzie uważany za podpisany z datą upływu trzeciego Dnia Roboczego ustalonego na podpis protokołu okresowego. 4. W przypadku, kiedy Podmiot Publiczny, będzie podtrzymywał całość lub część uwag pomimo odniesienia się do nich Partnera Prywatnego, Strony podpiszą w ciągu 5 Dni Roboczych: a. częściowy okresowy protokół odbioru w stosunku do części usług niepodlegających sporowi. b. protokół rozbieżności. Rozbieżności będą rozstrzygane zgodnie z zapisami

19 5. Podpisanie okresowego protokołu odbioru (częściowego lub pełnego) upoważnia Partnera Prywatnego do wystawienia Podmiotowi Publicznemu faktury. 6. Faktura, o której mowa w ust. 5, będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Podmiot Publiczny. Zakwestionowanie przez Podmiot Publiczny jakiejkolwiek części wyliczenia wskazanej w raporcie okresowym nie zwalnia go z zapłacenia w terminie pozostałej bezspornej kwoty. 7. Faktury za ostatnie 3 okresy rozliczeniowe (miesiące) będą płatne w terminie do 30 dni od dnia, w którym nastąpi zwrot Drogi, chyba, że Partner Prywatny wniesie zabezpieczenie w wysokości trzykrotności MWM. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń: 1) o zwrot Drogi w stanie, o którym mowa w 19 ust. 1 Umowy, 2) wykonania nowej warstwy ścieralnej na całym odcinku Drogi wraz z kompletnym, spełniającym wymagania techniczne oznakowaniem poziomym i pionowym, zgodnie z 19 ust. 2 Umowy. Zabezpieczenie może być wniesione w formie ustalonej wedle wyboru Partnera Prywatnego pod warunkiem zaakceptowania przez Podmiot Publiczny. 8. Partner Prywatny, z zastrzeżeniem przepisów prawa, przekaże Podmiotowi Publicznemu wszelkie inne informacje, jakich może zasadnie zażądać w związku z obliczeniami Partnera Prywatnego i umożliwi mu dostęp, po zgłoszeniu przez niego zasadnego żądania z odpowiednim wyprzedzeniem, do dokumentacji Partnera Prywatnego (dodatkowo, w stosunku do praw przysługujących Podmiotowi Publicznemu na mocy niniejszej Umowy) w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne do weryfikacji kwot podanych, jako kwoty należne. 9. Wszystkie pozostałe należności wynikające z niniejszej Umowy będą płatne albo w terminie 30 dni od otrzymania faktury lub wezwania do zapłaty, albo w innym terminie określonym w niniejszej Umowie (w obu przypadkach Termin Wymagalności ). Płatności zostaną dokonane i otrzymane z chwilą wpływu środków na rachunek Partnera Prywatnego lub Podmiotu Publicznego w zależności od sytuacji. 10. Od wszelkich niezapłaconych należności wynikających z niniejszej Umowy, za każdy dzień naliczane będą odsetki ustawowe, od Terminu Wymagalności do terminu pełnego rozliczenia. 11. Z zastrzeżeniem 19 ust. 6 Umowy, Strony nie będą uprawnione do potrącenia żadnych kwot (oprócz kwot zasądzonych od drugiej Strony), w związku, z którymi nie zostało złożone wezwanie do zapłaty przez drugą Stronę. 12. Kwoty należne na rzecz Partnera Prywatnego określone w niniejszej Umowie uwzględniają podatek VAT. 18

20 15. Prawo kontroli i dostępu do Pasa Drogowego 1. Podmiot Publiczny i jego przedstawiciele, zgłoszeni Partnerowi Prywatnemu, będą mieć prawo do wejścia na teren Pasa Drogowego w celu dokonania kontroli: 1) przejezdności Drogi w trakcie jej Budowy; 2) jakości wykonania Robót Budowlanych, poprzez możliwość uczestnictwa w testach, kontrolach, badaniach i odbiorach robót na zasadzie współpracy z Partnerem Prywatnym lub jego podwykonawcami; 3) jakości Drogi przed jej zwrotem Podmiotowi Publicznemu zgodnie z 19 Umowy. Wchodząc na teren Pasa Drogowego, Podmiot Publiczny i jego przedstawiciele będą postępować zgodnie ze wszystkimi wówczas obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami bezpieczeństwa w związku z czynnościami podejmowanymi przez siebie na terenie Pasa Drogowego i w sposób jak najmniej uciążliwy. 2. W ostatnim Dniu Roboczym, każdego zakończonego okresu rozliczeniowego (miesiąca) Podmiot Publiczny przeprowadza comiesięczną kontrolę Eksploatacji Drogi z udziałem Partnera Prywatnego. Z comiesięcznej kontroli Eksploatacji Pasa Drogowego sporządzany jest protokół, który po podpisaniu przez obie Strony stanowi załącznik do okresowego raportu z realizacji Umowy zgodnie z 14 ust. 1 Umowy. 3. Osoby przeprowadzające kontrole powiadomią Partnera Prywatnego telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną o takiej kontroli oraz o osobach, które mają ją przeprowadzać, nie później niż z 5-godzinnym wyprzedzeniem, z tym, że w przypadku: 1) kontroli nie wymagającej dostępu do części Pasa Drogowego, które nie są ogólnie dostępne; 2) kontroli po wystąpieniu zdarzenia nagłego zarejestrowanego przez Centrum Zarządzania Kryzysowego; 3) comiesięcznej kontroli Eksploatacji Pasa Drogowego, o której mowa w ust. 2 - takie powiadomienie nie będzie wymagane. Po otrzymaniu powiadomienia o kontroli, a w przypadku comiesięcznej kontroli Eksploatacji Pasa Drogowego, o której mowa w ust. 2 również bez otrzymania powiadomienia, w przypadku Budowy lub warunków w Pasie Drogowym tego wymagających Partner Prywatny udostępni osobom przeprowadzającym kontrolę kaski ochronne. 4. Podmiot Publiczny, przy wykonywaniu praw, przysługujących mu zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu, nie spowoduje bezzasadnie opóźnienia ani zakłócenia przebiegu Robót Budowlanych lub wykonywania przez Partnera Prywatnego innych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 5. Postanowienia ust. 1 i 3-4 stosuje się odpowiednio do kontroli jakości wykonania Robót Budowlanych i jakości Drogi przeprowadzanej przez niezależnego rzeczoznawcę, o którym mowa w 19 ust.3 zd. 2 Umowy. 6. Szczegółowe zasady dot. czynności związanych z Eksploatacją i Utrzymaniem Pasa Drogowego w tym: sposobu, czasu reagowania i momentu, od którego biegnie termin do usunięcia awarii zostały określone w Załączniku nr 2 Wymagania dotyczące Eksploatacji i Utrzymania. 19

Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia r)

Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia r) Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia 23.11.2017r) W dniu w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, zarejestrowanymi przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Umowa - Wzór na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r.

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r. Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu... 2017 r. pomiędzy: Pilchowickim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. ul. Główna 52, 44-144 Nieborowice, NIP: 969 153 74 85, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR : RI

UMOWA NR : RI UMOWA NR : RI.271.3.26.2017 Zawarta w dniu... w Mińsku Mazowieckim pomiędzy: Gminą Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Chełmońskiego 14, REGON: 711582747, NIP: 8222146576, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ Stosownie do zapisów art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej miasta

Bardziej szczegółowo

dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1...

dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1... Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy pn. Wzór Umowy zawarta w dniu r pomiędzy Muzeum Zamkowym w Malborku z siedzibą przy ul. Starościńskiej 1, 82-200 Malbork zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór Z a ł ą c z n i k n r 8 S p r a w a n r Z D W - DN- 4-2 7 1-62/16 zawarta w dniu.. 2016r. pomiędzy Zarz ądem Dróg Wojew ódzkich, 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Opole, z siedzibą Urzędu Miasta Opola Rynek-Ratusz, Opole, reprezentowanym przez:

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Opole, z siedzibą Urzędu Miasta Opola Rynek-Ratusz, Opole, reprezentowanym przez: GOK-RGO.7031.xxx.2017 KW-XXX 28 czerwca 2017 UMOWA zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Opole, z siedzibą Urzędu Miasta Opola Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, reprezentowanym przez:, dalej zwanym Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013 WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II zawarta w dniu 2013 r. w Łomiankach pomiędzy: Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki,

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Hajnowski Dom Kultury ul. T. Sołoniewicz 4, Hajnówka, tel./fax

Hajnowski Dom Kultury ul. T. Sołoniewicz 4, Hajnówka, tel./fax UMOWA NR. Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu... w Hajnówce, pomiędzy Hajnowskim Domem Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia:

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kosowo Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. z siedzibą w., NIP:.., REGON:

UMOWA Nr. z siedzibą w., NIP:.., REGON: UMOWA Nr. zawarta w dniu w Długołęce pomiędzy: Gminą Długołęka z siedzibą w Długołęce, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków, NIP: 911-110-27-54, REGON: 931935017 reprezentowaną przez: Iwonę Agnieszkę Łebek

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zwaną w treści umowy Wykonawcą", reprezentowanym przez:...

UMOWA nr. zwaną w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:... UMOWA nr. zawarta w dniu 2017 roku, w Krasnymstawie pomiędzy: Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie ul. Piłsudskiego 5a, 22-300 Krasnystaw NIP 564-125-70-37 REGON 000861305 reprezentowanym przez: 1. Marka

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr.../2016

WZÓR UMOWA nr.../2016 WZÓR UMOWA nr.../2016 Załącznik nr 4a do SIWZ zawarta w Wałbrzychu w dniu.2016 roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY ZA.2717.5.2013 ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2013 r. w Gliwicach, pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu...

UMOWA NR... zawarta w dniu... UMOWA NR... zawarta w dniu... Wzór umowy Załącznik Nr 2 w rezultacie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy..., na podstawie art. 39. ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a.z siedzibą w wpisanym do rejestru, NIP.. zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez..

UMOWA NR. a.z siedzibą w wpisanym do rejestru, NIP.. zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez.. Załącznik nr 3 ZA.271.1.2017 WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu. 2017 roku, w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY W dniu... roku,, pomiędzy: Gminą Solec Kujawski z siedzibą, przy ul. 23 Stycznia 7, NIP 953-10-44-302, REGON 000528882 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY UMOWA PROJEKT Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 22/26, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy :

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa na roboty budowlane Nr

Umowa na roboty budowlane Nr Umowa na roboty budowlane Nr zawarta w dniu...... 2008 r. pomiędzy Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie, Plac Władysława Łokietka 1, zwaną w dalszej części umowy "Zamawiającym" reprezentowaną przez: 1. Pierwszego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE Zawarta w dniu...2010 r. w Strzyżowie pomiędzy: Powiatem Strzyżowskim z siedzibą przy ul. Przecławczyka 15, 38 100 Strzyżów, telefaks (017) 2765000, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2010 zawarta w Warszawie w dniu 2010 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna dla następujących zadań:

UMOWA Nr... Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna dla następujących zadań: Zał. Nr 5 projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 56/D/PN/2012 Wzór umowy UMOWA WCB/././2012 Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr sprawy: BCK

UMOWA. Nr sprawy: BCK Nr sprawy: BCK-04-2012 UMOWA zawarta w Bytowie w dniu.. w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy: Bytowskim Centrum Kultury w Bytowie z siedzibą przy ulicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA NR :.. Zawarta w dniu.. w pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON..., NIP... Reprezentowanym przez: 1..., 2..., Zwanym/ą

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 Nr sprawy: ZP.271.58.2013 Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 W dniu.. pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwaną dalej w skrócie Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. Strona 1 z 5

UMOWA NR /2015. Strona 1 z 5 UMOWA NR /2015 W dniu.r. w Dąbrowie k/bartoszyc, pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56A, 11 200 Bartoszyce NIP 7431646963, REGON 510750580 zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych

UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych UWAGA: UMOWA POWINNA ZOSTAĆ ZAWARTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO. UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych Zawarta w dniu:.... r. w Warszawie, zwana

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Otwock Świerk, dnia r. Pkt. II. 4 otrzymuje brzmienie: Pkt. II. 11 i 12 otrzymuje brzmienie:

Otwock Świerk, dnia r. Pkt. II. 4 otrzymuje brzmienie: Pkt. II. 11 i 12 otrzymuje brzmienie: Otwock Świerk, dnia 22.02.2017 r. Zmiana siwz. Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy pomieszczenia 107 na potrzeby pracowni radiochemicznej w budynku R 1 w siedzibie ZUOP w Otwocku Świerku. Pkt.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WO/D /15

UMOWA NR WZP/WO/D /15 Zawarta w dniu.... pomiędzy UMOWA NR WZP/WO/D-332-29/15 Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP: 1132669019, Regon: 140944971, z siedzibą w Warszawie (03-301 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich Załącznik nr 2 d o SIWZ - 1 - Projekt umowy UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich zawarta w dniu... r. pomiędzy Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 8, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ

UMOWA NR DZ Załącznik nr 5 Znak: DZ.272.5.2015.ACoc UMOWA NR DZ.273..2015 zawarta w dniu... 2015 roku w Sulęcinie, pomiędzy Starostą Sulęcińskim Patrykiem Lewickim, z siedzibą w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: mgr Pawła Dziuban - Wójta Gminy Łapsze Niżne

Bardziej szczegółowo

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez :

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez : Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA W dniu..2016 r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, 64 400 Międzychód reprezentowanym przez : Dyrektora Mieczysławę Pakuła Pięta Główną Księgową

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR...

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 Zawarta w dniu...roku pomiędzy Powiatem Skarżyskim, z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A

zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A Załącznik nr 2 do SIWZ / oferty ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE U M O W A nr... na roboty energetyczne zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A, reprezentowanym przez:... Prezesa Zarządu...

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy:

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA O DZIEŁO zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu, adres: ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, KRS: 0000374033, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA n/53/12/16 O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA n/53/12/16 O PRACE PROJEKTOWE UMOWA n/53/12/16 Zał. nr 4 Projekt umowy O PRACE PROJEKTOWE zawarta w dniu... pomiędzy:..., zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:..., a..., zwanym dalej Projektantem, reprezentowanym przez:...

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści:

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści: UMOWA nr W dniu. w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 05.11.2015 r. Nr GP-OR.0052.4318.2015

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski 2.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr w imieniu, którego działa Krzysztof Marek Karpieszuk - Sekretarz Miasta, zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA nr w imieniu, którego działa Krzysztof Marek Karpieszuk - Sekretarz Miasta, zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu UMOWA nr.2016 umowy zawarta w dniu.. 2016 r. w Białymstoku pomiędzy Miastem Białystok, 15-950 Białystok ul. Słonimska 1, Regon: 050658640, NIP: 542-030-46-37 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012

UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012 załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012 zawarta w dniu...2012 roku pomiędzy: Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu, reprezentowanym przez: dr Huberta Czachowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy)

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy) UMOWA Nr MGR.271.7.2016.DG (wzór umowy) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2016 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr WN/DTI/K/ /2017 na usługi geodezyjne

Umowa nr WN/DTI/K/ /2017 na usługi geodezyjne Umowa nr WN/DTI/K/ /2017 na usługi geodezyjne Zawarta w dniu. r. w Niepołomicach pomiędzy: Wodociągi Niepołomice spółką z o.o. z siedzibą przy ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór)

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) zawarta w dniu. 2017r. w Mielcu, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012 UMOWA NR... 2012 Zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wesoła 50 lok. 13, 50-524 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ -Wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ -Wzór umowy Załącznik nr 2 do SIWZ -Wzór umowy U M O W A Nr.. zawarta w dniu. r. w... w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

(Wzór umowy) Umowa Nr...

(Wzór umowy) Umowa Nr... Załącznik Nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) Umowa Nr... Umowa zawarta w dniu... 2016 roku w Olsztynie pomiędzy: Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza z siedziba w Olsztynie, ul. Michała Oczapowskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ) Część II Wzór Umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ) Część II Wzór Umowy Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy ul. Kołłątaja 7 63 700 Krotoszyn tel./fax (062) 721 01 17 www.zgzgb.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ) Część II Wzór Umowy dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo