Bruksanvisning för handöverfräs. Bruksanvisning for håndoverfres. Instrukcja obsługi frezarki górnowrzecionowej. Operating Instructions for Router

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bruksanvisning för handöverfräs. Bruksanvisning for håndoverfres. Instrukcja obsługi frezarki górnowrzecionowej. Operating Instructions for Router"

Transkrypt

1 Bruksanvisning för handöverfräs Bruksanvisning for håndoverfres Instrukcja obsługi frezarki górnowrzecionowej Operating Instructions for Router SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Jula AB

2 SVENSKA 5 SÄKERHETSANVISNINGAR... 5 Allmänna säkerhetsanvisningar... 5 Arbetsområde... 5 Elsäkerhet... 5 Personlig säkerhet... 5 Service... 6 Särskilda säkerhetsanvisningar... 6 Användningsområden... 7 Nätanslutning... 7 Användning... 7 TEKNISKA DATA... 7 BESKRIVNING... 8 HANDHAVANDE... 9 Montering av dammutsugningsadapter... 9 Montering av mallstyrning... 9 Montering och justering av parallellanslag... 9 Montering och justering av fräscirkelstyrning Val av frässtål Montering av frässtål Byte av frässtål Inställning av fräsdjup Inställning av fräsdjup Inställning av vridbart djupstopp Start/stopp Varvtalsreglage Fräsning Matningsriktning Fräsning Fräsning med mallstyrning Fräsning efter list Fräsning med parallellanslag Fräsning av cirklar och båglinjer Frihandsfräsning UNDERHÅLL Byte av kolborstar NORSK 15 SIKKERHETSANVISNINGER Generelle sikkerhetsanvisninger Arbeidsområde El-sikkerhet Personlig sikkerhet Service Spesielle sikkerhetsanvisninger Bruksområder Tilkobling til strøm Bruk TEKNISKE DATA BESKRIVELSE BRUK Montering av adapter for støvavsug Montering av malstyring Montering og justering av parallellanlegg Montering og justering av fresesirkelstyring Valg av fresestål Montere fresestålet Bytte av fresestål Innstilling av fresedybde Innstilling av fresedybde

3 Innstilling av dreibar dybdestopper Start/stopp Turtallregulering Fresing materetning Fresing Fresing med malstyring Fresing etter list Fresing med parallellanlegg Fresing av sirkler og buelinjer Frihåndsfresing VEDLIKEHOLD Bytte av kullbørster POLSKI 25 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Ogólne zasady bezpieczeństwa Miejsce pracy Bezpieczeństwo elektryczne Bezpieczeństwo osobiste Serwis Szczególne zasady bezpieczeństwa Zakres użytkowania Podłączanie do zasilania Sposób użycia DANE TECHNICZNE OPIS OBSŁUGA Montaż przejściówki odciągu pyłu Montaż prowadnicy szablonu Montaż i regulacja ogranicznika wzdłużnego Montaż i regulacja prowadnicy do frezowania okręgów Wybór frezu Montaż frezu Wymiana frezu Ustawianie głębokości frezu Ustawianie głębokości frezu Montaż obrotowego ogranicznika głębokości Uruchamianie/zatrzymywanie Regulator prędkości obrotowej Frezowanie kierunek przesuwu Frezowanie Frezowanie przy pomocy prowadnicy szablonu Frezowanie wzdłuż listwy Frezowanie przy pomocy ogranicznika wzdłużnego Frezowanie okręgów i łuków Frezowanie z wolnej ręki KONSERWACJA Wymiana szczotek węglowych ENGLISH 36 SAFETY INSTRUCTIONS General safety instructions Work area Electrical safety Personal safety Service Special safety instructions Applications Mains connection Use

4 TECHNICAL DATA DESCRIPTION OPERATION Fitting the dust extractor adapter Fitting the template guide Fitting and adjusting the parallel fence Fitting and adjusting the circle milling guide Selecting bits Fitting bits Changing bits Adjusting the milling depth Adjusting the milling depth Adjusting the swivel depth stop Starting/stopping Speed control Milling Direction of feed Milling Milling with template guide Milling to edging Milling with parallel fence Milling of circles and curves Free-hand milling MAINTENANCE Replacing the carbon brushes

5 SVENSK A SVENSKA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara bruksanvisningen för framtida referens. Allmänna säkerhetsanvisningar VARNING! Om inte alla anvisningar och säkerhetsanvisningar följs, finns risk för elolycksfall, brand och/eller allvarlig personskada. Termen elverktyg i varningarna nedan avser ditt nätanslutna (sladdförsedda) eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg. Arbetsområde Arbetsområdet ska hållas rent och väl upplyst. Belamrade och mörka utrymmen ökar risken för skador. Använd inte elverktyg i explosiv miljö, exempelvis i närheten av brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg genererar gnistor, som kan antända damm eller ångor. Håll barn och kringstående personer på säkert avstånd när elverktyg används. Om du blir distraherad kan du tappa kontrollen över verktyget. Elsäkerhet Elverktygets stickpropp måste passa till nätuttaget. Ändra aldrig stickproppen på något sätt. Använd aldrig adapter tillsammans med jordade elverktyg. Icke modifierade stickproppar och passande nätuttag minskar risken för elolycksfall. Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, radiatorer, spisar och kylskåp. Risken för elolycksfall ökar om din kropp jordas. Utsätt inte elverktyg för regn eller fukt. Om vatten kommer in i ett elverktyg ökar risken för elolycksfall. Akta sladden. Använd aldrig sladden för att bära eller dra elverktyget och dra inte i sladden för att dra ut stickproppen. Använd aldrig sladden för att bära eller dra elverktyget och dra inte i sladden för att dra ut stickproppen. Skadade eller trassliga sladdar ökar risken för elolycksfall. Om verktyget används utomhus ska du endast använda förlängningssladd som är godkänd för utomhusbruk. Sladd avsedd för utomhusbruk minskar risken för elolycksfall. Om det inte går att undvika att använda elverktyg i fuktig miljö, ska du använda jordfelsbrytarskyddad nätanslutning. Jordfelsbrytare minskar risken för elolycksfall. Personlig säkerhet Var uppmärksam. Var hela tiden försiktig och tillämpa sunt förnuft vid arbete med elverktyg. Använd aldrig elverktyg när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller läkemedel. Ett ögonblicks bristande uppmärksamhet vid arbete med elverktyg kan leda till allvarlig personskada. Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltid skyddsglasögon. Säkerhetsutrustning som dammfiltermask, halkfria skyddsskor, skyddshjälm och hörselskydd, alltefter elverktygets typ och användning, minskar risken för personskada. Undvik oavsiktlig start. Kontrollera att strömbrytaren är i frånslaget läge innan du sätter i sladden och/eller batteriet eller lyfter/bär verktyget. Olycksrisken är stor om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ström till verktyg vars strömbrytare är i tillslaget läge. Avlägsna ställnycklar och liknande innan du startar elverktyget. Nyckel eller liknande som sitter kvar på en roterande del på elverktyg kan orsaka personskada. Sträck dig inte för långt. Ha hela tiden säkert fotfäste och god balans. På så sätt har du bättre kontroll över elverktyget i oväntade situationer. Använd lämpliga kläder. Använd inte löst sittande kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Löst sittande kläder, smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar. Om det finns utrustning för dammutsugning och -uppsamling ska denna anslutas och användas korrekt. Sådana anordningar kan minska risken för problem som orsakas av damm. Användning och skötsel av elverktyg Tvinga inte elverktyget. Använd rätt elverktyg för det planerade arbetet. Verktyget fungerar bättre och säkrare med den belastning det är avsett för. Använd inte verktyget om det inte går att slå av och på det med strömbrytaren. Elverktyg som inte kan styras med strömbrytaren är farliga och måste repareras. 5

6 SVENSKA Dra ut sladden och/eller ta ut batteriet innan justeringar görs, tillbehör byts ut eller elverktyg ställs undan. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att elverktyget startas oavsiktligt. Elverktyg som inte används ska förvaras utom räckhåll för barn. Låt aldrig barn eller personer som inte känner till elverktyget eller har tagit del av dessa anvisningar använda det. Elverktyg som inte används ska förvaras utom räckhåll för barn. Låt aldrig barn eller personer som inte känner till elverktyget eller har tagit del av dessa anvisningar använda det. Underhåll elverktygen. Kontrollera att rörliga delar är korrekt justerade och rör sig fritt, att inga delar är felmonterade eller trasiga samt att inga andra faktorer föreligger som kan påverka funktionen. Om elverktyget är skadat måste det repareras innan det används igen. Många olyckor orsakas av bristfälligt underhållna elverktyg. Håll skärande verktyg skarpa och rena. Skärande verktyg som underhålls korrekt och har vassa eggar kärvar mindre ofta och är lättare att kontrollera. Använd elverktyget, tillbehör, bits etc. i enlighet med dessa anvisningar, med beaktande av rådande arbetsförhållanden och den uppgift som ska utföras. Det kan vara farligt att använda elverktyg för andra ändamål än de är avsedda för. Service Elverktyget får endast servas av kvalificerad servicepersonal som använder identiska reservdelar. Detta säkerställer att elverktyget förblir säkert. Särskilda säkerhetsanvisningar Stäng av verktyget, dra ut sladden och vänta tills alla rörliga delar har stannat helt före rengöring, underhåll och/eller byte av tillbehör. Dra ut sladden när verktyget inte används. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att elverktyget startas oavsiktligt. Säkra arbetsstycket. Spänn fast arbetsstycket med tving, klämmor eller skruvstycke. Håll aldrig i arbetsstycket med händerna. Håll stadigt i verktyget med båda händerna. Använd endast godkända tillbehör och frässtål. Använd endast tillbehör som klarar verktygets maximivarvtal. Använd endast frässtål med skaftdiameter 6 mm, 8 mm eller 1/4", tillsammans med lämplig chuck. Frässtålen måste passa exakt i chucken. Använd bara skarpa frässtål, med hel egg och fria från sprickor, av typ som tillverkaren rekommenderar. Olämpliga eller slöa frässtål kan fastna, sprängas och/eller skada arbetsstycket. Verktyget får endast användas för bearbetning av trä och liknande material. Arbetsstycken ska vara fria från spik, skruv och andra främmande föremål, som kan orsaka kast, personskada och/eller egendomsskada. Låt motorn nå maximivarvtal innan du sätter verktyget mot arbetstycket. Starta aldrig verktyget när någon roterande del är i kontakt med arbetsstycket risk kast som kan orsaka personskada och/eller egendomsskada. Tvinga inte verktyget. Belasta inte verktyget för hårt. Verktyget fungerar bättre och säkrare med den belastning det är avsett för. Gör flera bearbetningspassager vid användning av frässtål med stor diameter eller om mycket material ska avverkas. Håll stadigt i verktyget med båda händerna. Ha hela tiden säkert fotfäste och god balans. Undvik ostadiga och besvärliga arbetsställningar. Om du håller verktyget med båda händerna kan de inte komma i kontakt med roterande delar. Kontrollera regelbundet verktyg, sladd och frässtål med avseende på skada. Om verktyg, sladd eller frässtål är skadade måste de repareras innan verktyget används igen. Stäng omedelbart av verktyget om det låter onormalt eller vibrerar kraftigt. Använd inte händerna för att rensa bort spån, blockeringar eller liknande. Stäng av verktyget, dra ut sladden och vänta tills alla rörliga delar har stannat helt innan spån, blockeringar eller liknande avlägsnas. Använd tryckluft eller en träbit för att avlägsna spån, blockeringar och liknande. Kontrollera innan du börjar arbeta på väggar, tak eller golv att det inte finns dolda elledningar eller rör. Var särskilt försiktig vid instickssågning. Håll elverktyget i de isolerade greppytorna vid arbeten där det kan komma i kontakt med dolda elledningar eller den egna sladden. 6

7 Användningsområden SVENSKA Verktyget är avsett för bearbetning av trä och liknade material i enlighet med säkerhetsanvisningar och andra anvisningar i denna bruksanvisning. Använd aldrig verktyget för något annat ändamål än det avsedda. Verktyget är endast avsett för hushålls- och hobbybruk och är inte lämpligt för kommersiell användning. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för skador som uppkommer till följd av felaktig användning. Exempel på felaktig användning Om verktyget används för annat än dess avsedda ändamål. Om olämpliga frässtål och/eller tillbehör används. Om säkerhetsanvisningar, monterings- eller driftanvisningar inte följs. Om anvisningar för rengöring och/eller underhåll inte följs. Om verktyget ändras på något sätt. Om verktyget används kommersiellt eller för mycket krävande uppgifter. Bekanta dig med verktygets reglage och användning. Personer som inte tagit del av dessa anvisningar ska inte använda verktyget. Utöver dessa anvisningar ska du alltid följa gällande regler och lagar rörande hälsa, säkerhet och miljö. Nätanslutning Verktyget är avsett för 230 V ~ 50 Hz. Verktyget är dubbelisolerat och behöver därför inte skyddsjordas. Kontrollera att nätspänningen motsvarar märkspänningen på typskylten. Eventuell förlängningssladd ska ha ledartvärsnittsarea minst 1,5 mm². Dra alltid ut förlängningssladden helt. Använd inte förlängningssladd om det inte är nödvändigt. Använd inte längre förlängningssladd än nödvändigt. Användning Sätt aldrig verktyget mot arbetsstycket medan verktyget är igång risk för kast och/eller skada på arbetsstycket. Spänn fast arbetsstycket med tving, klämmor eller skruvstycke. Håll stadigt i verktyget för det över arbetsstycket med jämna rörelser. Överbelasta inte verktyg eller frässtål. Använd bara skarpa frässtål, med hel egg och fria från sprickor. Slöa frässtål kan göra att motorn överbelastas. Stäng av verktyget och vänta tills alla rörliga delar har stannat helt innan verktyget avlägsnas från arbetsstycket. Dra ut sladden omedelbart efter avslutat arbete. Använd alltid hörselskydd! Märkspänning Märkeffekt Varvtal obelastad Max. insticksdjup Chuckdiameter Skyddsklass Ljudtrycksnivå, LpA Ljudeffektsnivå, LwA Vibrationsnivå TEKNISKA DATA 230 V ~ 50 Hz 1200 W v/min 52 mm 6 mm / 8 mm II 91 db(a), K=3 db 102 db(a), K=3 db 3,7 m/s², K=1,5 m/s² Det deklarerade värdet för vibration, som har uppmätts i enlighet med standardiserad testmetod, kan användas för att jämföra olika verktyg med varandra och för en preliminär bedömning av exponering. VARNING! Den faktiska vibrationsnivån under användning av elverktyg kan skilja sig från det angivna totalvärdet beroende på hur verktyget används. Identifiera därför de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda användaren baserat på en uppskattning av exponering i verkliga driftförhållanden (som tar hänsyn till alla delar av arbetscykeln såsom tiden när verktyget är avstängt och när den körs på tomgång, utöver igångsättningstiden). 7

8 SVENSKA BESKRIVNING 1. Strömbrytare 2. Strömbrytarspärr 3. Varvtalsinställning 4. Spindellås 5. Chuckhylsa 6. Bas 7. Vridbart djupstopp 8. Fästskruvar för parallellanslag 9. Skjutbart djupstopp 10. Klämskruv för djupstopp 11. Låsspak för djupstopp 12. Parallellanslag 13. Styrskenor 14. Dammutsugningsadapter med 2 krysskruvar 15. Rund styrning 16. Chuckar 8 mm (chuck 6 mm monterad på verktyget) 17. Mallstyrning/jigg med 2 krysskruvar och 2 muttrar 18. Chucknyckel 8

9 Montering av dammutsugningsadapter SVENSKA HANDHAVANDE Den medföljande dammutsugningsadaptern är avsedd för anslutning till dammsugare eller liknande dammutsugningsanordning. 1. Dra ut sladden, stäng av verktyget och vänta tills alla rörliga delar har stannat helt. 2. Ta bort eventuella monterade frässtål. 3. För in dammutsugningsadaptern mellan basen och spindeln. 4. Passa in de gängade hålen i dammutsugningsadaptern mot hålen i basen. 5. Skruva fast dammutsugningsadaptern i basen med de medföljande krysskruvarna. 6. Anslut dammsugarslangen till dammutsugningsadaptern. Montering av mallstyrning 16 mm mallstyrningen används för fräsning efter mall eller jigg. 1. Dra ut sladden, stäng av verktyget och vänta tills alla rörliga delar har stannat helt. 2. Placera mallstyrningen i försänkningen i basens undersida. 3. Passa in hålen i mallstyrningen mot hålen i basen. 4. Lås mallstyrningen på plats med medföljande skruvar och muttrar. Montering och justering av parallellanslag Parallellanslaget används för fräsning av raka linjer samt för fräsning av tunna arbetstycken. 1. Dra ut sladden, stäng av verktyget och vänta tills alla rörliga delar har stannat helt. 2. Montera parallellanslaget. Skruva fast styrskenorna (B) på parallellanslaget (C) med medföljande skruvar och brickor. 3. Lossa parallellanslagets fästskruvar och för in styrskenorna i hålen i basen. 4. Ställ in önskat avstånd mellan parallellanslaget och frässtålet och dra åt fästskruvarna. 9

10 SVENSKA Montering och justering av fräscirkelstyrning 1. Fräscirkelstyrningen används för fräsning av cirklar, bågar och liknande mönster. 2. Dra ut sladden, stäng av verktyget och vänta tills alla rörliga delar har stannat helt. 3. Demontera den ena styrskenan från parallellanslaget. 4. För på fräscirkelstyrningen på styrskenans ände och lås den på plats med vingmuttern. 5. Ställ in önskad bågradie genom att justera avståndet mellan fräscirkelstyrningen spets och det monterade frässtålet. 6. Justera avståndet genom att flytta styrskenan och lås med fästskruven. Val av frässtål Använd frässtål lämpliga för uppgiften. Frässtål av snabbstål Lämpliga för mjuka material, som mjukt trä och plast. Frässtål med hårdmetallegg Lämpliga för hårt trä, laminatskivor och liknande material. Prova alltid på en spillbit före fräsning i laminatskivor. OBS! Använd enbart frässtål som klarar verktygets maximivarvtal. Använd enbart frässtål med diameter högst 30 mm. Montering av frässtål En chuck för frässtål med 6 mm skaft är monterad vid leverans. Ytterligare chuckar för frässtål med skaftdiameter 8 mm medföljer. Använd rätt chuck för det aktuella frässtålsskaftet. 1. Dra ut sladden, stäng av verktyget och vänta tills alla rörliga delar har stannat helt före justering och/eller byte av frässtål eller tillbehör. Använd skyddshandskar vid hantering av frässtål. 2. Placera verktyget på en arbetsbänk med spindellåsknappen uppåt, 3. Håll spindellåsknappen (A) intryckt och vrid chuckhylsan (B) tills spindellåset går i ingrepp. 4. Lossa chuckhylsan med det medföljande verktyget eller en 17 mm skruvnyckel. Avlägsna chuckhylsan. 5. För in frässtålsskaftet i chucken minst 20 mm. 6. Håll spindellåsknappen intryckt och dra åt chuckhylsan med det medföljande verktyget eller en 17 mm skruvnyckel. 7. Dra inte åt för hårt. 8. Släpp spindellåsknappen. Kontrollera att spindellåsmekanismen frigörs och att skruvnyckeln avlägsnats innan verktyget startas. Byte av frässtål Dra ut sladden, stäng av verktyget, vänta tills alla rörliga delar har stannat helt och vänta tills frässtålet svalnat före byte. Inställning av fräsdjup Verktyget har en tvåstegs djupstoppmekanism, för snabb och exakt inställning av fräsdjup. Lossa låsskruven (A) och låsspaken (B) för djupstoppet. Tryck verktyget nedåt tills frässtålet når önskat djup och dra åt låsspaken. För djupstopparmen nedåt till den når det vridbara djupstoppet (C). Dra åt fästskruven. Finjustera, om så behövs, med finjusteringsvredet (D). 10

11 SVENSKA Inställning av fräsdjup Verktyget har en tvåstegs djupstoppmekanism, för snabb och exakt inställning av fräsdjup. 1. Lossa låsskruven (A) och låsspaken (B) för djupstoppet. 2. Tryck verktyget nedåt tills frässtålet når önskat djup och dra åt låsspaken. 3. För djupstopparmen nedåt till den når det vridbara djupstoppet (C). Dra åt fästskruven. 4. Finjustera vid behov med finjusteringsvredet (D). Inställning av vridbart djupstopp Vrid det vridbara djupstoppet för att snabbt och enkelt justera fräsdjupet i steg om 3 mm. Det vridbara djupstoppet kan också användas för att utföra stor avverkning i flera steg. 11

12 SVENSKA Start/stopp 1. Frigör strömbrytaren (A) genom att trycka in strömbrytarspärren (B). 2. Håll strömbrytarspärren (B) intryckt. 3. Starta verktyget genom att trycka in strömbrytaren (A). 4. Stoppa verktyget genom att släppa strömbrytaren (A). A Varvtalsreglage Varvtalet ställs in mellan och varv med varvtalsinställningen. Fräsning Matningsriktning För verktyget mot frässtålets rotationsriktning, som bilden visar. För inte verktyget med frässtålets rotationsriktning det kan göra att du förlorar kontrollen över verktyget. Fräsning 1. Montera ett frässtål och ställ in skärdjupet enligt ovan. 2. Placera verktyget på arbetstycket och starta det. 3. Lossa låsspaken och tryck försiktigt verktyget nedåt tills djupstoppet tar emot. Spänn låsspaken. För verktyget långsamt över arbetsstycket med jämna rörelser. 4. Efter avslutat arbete, höj frässtålet och stäng av verktyget. 12

13 SVENSKA Fräsning med mallstyrning Mallstyrningen används för fräsning av mönster. Använd frässtål med mindre diameter än mallstyrningens innerdiameter. 1. Placera verktyget med mallstyrningen på mallen. 2. Starta verktyget. 3. Lossa låsspaken och tryck försiktigt verktyget nedåt mot arbetsstycket tills djupstoppet tar emot. 4. Spänn låsspaken. 5. För verktyget längs mallen med måttligt sidotryck. 6. Mallen måste vara minst 8 mm tjock för att passa mallstyrningen. Fräsning efter list 1. Fäst en list på arbetsstycket med lämplig låsanordning. 2. För verktyget med basens raka kant längs listen. 3. För alltid verktyget mot frässtålets rotationsriktning. Fräsning med parallellanslag För verktyget längs parallellanslaget med måttligt sidotryck. Fräsning av cirklar och båglinjer Placera den runda styrningens spets i centrum av cirkeln eller bågen. Frihandsfräsning Verktyget kan också användas för kälfräsning på frihand, utan parallellanslag. Frässtålet måste då vara försett med styrning. 1. För verktyget framåt med styrningen lätt tryckt mot arbetsstyckets kant. 2. Var noga med att hålla verktyget horisontellt. 3. Tryck inte för hårt, det kan skada arbetsstyckets kant. 4. Vid användning av frässtål utan styrning, var noga med att föra verktyget framåt med jämn hastighet, annars finns risk för friktionsskador på arbetsstycket. 13

14 SVENSKA UNDERHÅLL Dra ut sladden, stäng av verktyget och vänta tills alla rörliga delar har stannat helt före underhåll och/eller rengöring. Avlägsna spån och damm från verktyget efter varje användning. Håll verktygets ventilationsöppningar rena för att förhindra överhettning av motorn. Rengör gärna verktyget med tryckluft efter varje användning. Använd inte bensin, lösningsmedel eller rengöringsmedel som kan skada plastdelar. Kontrollera sladden efter varje användning. Om sladden är skadad ska den bytas ut av behörig servicerepresentant eller annan kvalificerad person, för att undvika fara. Verktyget behöver inte smörjas. Byte av kolborstar Kolborstarna ska kontrolleras med cirka 30 drifttimmars intervall, av behörig servicepersonal eller annan kvalificerad person. Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon Jula AB, Box 363, SKARA 14

15 NORSK NORSK Les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig referanse. Generelle sikkerhetsanvisninger SIKKERHETSANVISNINGER ADVARSEL! Manglende overholdelse av anvisningene og sikkerhetsanvisningene nedenfor kan medføre el-ulykker, brann og/eller alvorlig personskade. Begrepet el-verktøy i advarslene nedenfor gjelder for ditt strømtilkoblede (ledningsutstyrte) eller batteridrevne (ledningsløse) el-verktøy. Arbeidsområde Arbeidsområdet skal holdes rent og godt opplyst. Uoversiktlige og mørke rom øker faren for skader. Ikke bruk el-verktøy i eksplosive miljøer, for eksempel i nærheten av brannfarlig væske, gass eller støv. El-verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller damp. Hold barn og andre personer på trygg avstand når el-verktøy er i bruk. Hvis du blir distrahert, kan du miste kontrollen over verktøyet. El-sikkerhet El-verktøyets støpsel må passe til stikkontakten. Ikke foreta endringer av noe slag på støpselet. Ikke bruk adapter sammen med jordet el-verktøy. Ikke-modifiserte støpsler og egnede stikkontakter reduserer risikoen for el-ulykker. Unngå kroppskontakt med jordede overflater som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Risikoen for el-ulykker øker hvis kroppen din jordes. Ikke utsett el-verktøy for regn eller fukt. Hvis det kommer vann inn i et el-verktøy, øker faren for elulykker. Vær forsiktig med ledningen. Ikke bruk ledningen til å bære eller dra el-verktøyet, og unngå å trekke i ledningen for å dra ut støpselet. Ikke bruk ledningen til å bære eller dra el-verktøyet, og unngå å trekke i ledningen for å dra ut støpselet. Skadde eller ødelagte ledninger øker faren for elulykker. Hvis verktøyet brukes utendørs, skal du bare bruke skjøteledninger som er godkjent for utendørs bruk. Ledning beregnet for utendørs bruk reduserer faren for el-ulykker. Hvis el-verktøyet må brukes i et fuktig miljø, skal du bruke jordfeilbeskyttet strømtilkobling. Jordfeilbryter reduserer faren for el-ulykker. Personlig sikkerhet Vær oppmerksom. Vær alltid forsiktig, og bruk sunn fornuft når du arbeider med el-verktøy. Ikke bruk el-verktøy hvis du er trøtt eller påvirket av narkotika, legemidler eller alkohol. Ett øyeblikks manglende oppmerksomhet når du bruker el-verktøy, kan føre til alvorlig personskade. Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Sikkerhetsutstyr som støvfiltermaske, sklisikre vernesko, hjelm og hørselvern, avhengig av el-verktøyets type og bruksområde, reduserer faren for personskade. Unngå utilsiktet start. Kontroller at strømbryteren står i avslått posisjon, før du setter i støpselet og/eller batteriet eller løfter/bærer verktøyet. Ulykkesfaren er stor hvis du bærer el-verktøyet med fingeren på strømbryteren eller kobler verktøyet til strøm når strømbryteren er slått på. Fjern skrunøkler og lignende før du starter el-verktøyet. Slike nøkler, eller annet utstyr/verktøy som sitter igjen på en roterende del på et el-verktøy, kan forårsake personskade. Ikke strekk deg for langt. Ha alltid godt fotfeste og god balanse. På den måten har du bedre kontroll over el-verktøyet hvis en uventet situasjon skulle oppstå. Bruk passende klær. Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker unna bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler. Hvis det finnes utstyr for støvavsug og støvoppsamling, skal dette tilkobles og benyttes på korrekt måte. Slikt utstyr kan redusere faren for problemer forårsaket av støv. Bruk og vedlikehold av el-verktøyet Overbelast ikke el-verktøyet. Bruk riktig el-verktøy til det planlagte arbeidet. Verktøyet fungerer bedre og sikrere med den belastningen det er beregnet for. Ikke bruk verktøyet dersom det ikke kan slås av og på med strømbryteren. El-verktøy som ikke kan styres med strømbryteren, er farlige og må repareres. 15

16 Service NORSK Trekk ut ledningen og/eller ta ut batteriet før du gjør justeringer, bytter tilbehør eller rydder vekk elverktøyet. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen for at el-verktøyet startes utilsiktet. El-verktøy som ikke er i bruk, skal oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la barn eller personer som ikke kjenner el-verktøyet, eller som ikke har lest disse anvisningene, bruke det. El-verktøy som ikke er i bruk, skal oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la barn eller personer som ikke kjenner el-verktøyet, eller som ikke har lest disse anvisningene, bruke det. Vedlikehold el-verktøyet. Kontroller at bevegelige deler er riktig justert og beveger seg fritt, at ingen deler er feil montert eller ødelagt, samt at det ikke foreligger andre forhold som kan påvirke funksjonen. Hvis el-verktøyet er skadet, må det repareres før det tas i bruk igjen. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdt el-verktøy. Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Skjæreverktøy som vedlikeholdes riktig og har skarpe egger, låser seg sjeldnere og er lettere å kontrollere. Bruk el-verktøy, tilbehør, bits osv. i henhold til anvisningene, og ta hensyn til gjeldende arbeidsforhold og det arbeidet som skal utføres. Det kan være farlig å bruke el-verktøy til andre formål enn det er beregnet for. Service på el-verktøy må bare utføres av kvalifisert servicepersonell som bruker originale reservedeler. Det sikrer at el-verktøyet alltid er i forsvarlig stand. Spesielle sikkerhetsanvisninger Slå av verktøyet, trekk ut støpselet og vent til alle bevegelige deler har stanset helt før rengjøring, vedlikehold og/eller bytte av tilbehør. Dra ut støpselet når verktøyet ikke er i bruk. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen for at el-verktøyet startes utilsiktet. Sikre arbeidsstykket. Spenn fast arbeidsstykket med tvinge, klemmer eller skrustikke. Hold aldri arbeidsstykket med hendene. Hold verktøyet stødig med begge hendene. Bruk kun godkjent tilbehør og fresestål. Bruk kun tilbehør som tåler verktøyets maksimale turtall. Bruk kun fresestål med skaftdiameter 6 mm, 8 mm eller 1/4", sammen med egnet chuck. Fresestålene må passe nøyaktig i chucken. Bruk kun skarpe fresestål med hel egg og uten sprekker, og av den typen som produsenten anbefaler. Uegnede eller sløve fresestål kan sette seg fast, sprenges og/eller skade arbeidsstykket. Verktøyet skal kun brukes til bearbeiding av tre og tilsvarende materiale. Arbeidsstykket skal være fritt for spiker, skruer og andre fremmedelementer som kan forårsake kast, personskade og/eller eiendomsskade. La motoren nå maksimalt turtall før du setter verktøyet mot arbeidsstykket. Ikke start verktøyet når roterende deler er i kontakt med arbeidsstykket fare for kast som kan forårsake personskade og/eller eiendomsskade. Verktøyet må ikke overbelastes. Ikke belast verktøyet for hardt. Verktøyet fungerer bedre og sikrere med den belastningen det er beregnet for. Bearbeid i flere omganger ved bruk av fresestål med stor diameter eller hvis mye materiale skal freses bort. Hold verktøyet stødig med begge hendene. Ha alltid godt fotfeste og god balanse. Unngå ustødige og vanskelige arbeidsstillinger. Hvis du holder verktøyet med begge hendene, kan de ikke komme i kontakt med roterende deler. Kontroller regelmessig verktøy, ledning og fresestål for skader. Hvis verktøy, ledning eller fresestål er skadet, må de repareres før verktøyet brukes igjen. Slå av verktøyet umiddelbart hvis det avgir unormale lyder eller vibrerer kraftig. Ikke bruk hendene til å fjerne spon, blokkeringer eller lignende. Slå av verktøyet, trekk ut støpselet og vent til alle bevegelige deler har stanset helt før fjerning av spon, blokkeringer eller lignende. Bruk trykkluft eller en trebit til å fjerne spon, blokkeringer og lignende. Før du begynner å arbeide på vegger, tak eller gulv, må du kontrollere at det ikke finnes skjulte strømledninger eller rør. Vær ekstra forsiktig ved stikksaging. Hold el-verktøyet i de isolerte gripeoverflatene ved arbeid der det kan komme i kontakt med skjulte strømledninger eller egen ledning. 16

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampy biurkowej User Instructions for Table Lamp 425-067 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-08 Jula AB

Date of production: 2015-05-08 Jula AB 425-080 425-081 Bruksanvisning för arbetsbelysning Bruksanvisning for arbeidsbelysning Instrukcja obsługi reflektora roboczego User instructions for work light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

422-995. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand

422-995. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand 422-995 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

422-540. Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light

422-540. Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light 422-540 Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-464 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julby med tåg. Bruksanvisning for juleby med tog. Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem

Bruksanvisning för julby med tåg. Bruksanvisning for juleby med tog. Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem Bruksanvisning för julby med tåg Bruksanvisning for juleby med tog Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem User Instructions for Christmas Village with Train 422-426 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

423-458. Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp

423-458. Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp 423-458 Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-11 Jula AB

Date of production: 2015-05-11 Jula AB 422-554 Bruksanvisning för flaggstångsslinga Bruksanvisning for flaggstangslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego na maszt flagowy User instructions for flagpole string lights SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julbelysning. Bruksanvisning for julebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego. User Instructions for Christmas Lights

Bruksanvisning för julbelysning. Bruksanvisning for julebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego. User Instructions for Christmas Lights Bruksanvisning för julbelysning Bruksanvisning for julebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego User Instructions for Christmas Lights 422-947 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

422-496. Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED

422-496. Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED 422-496 Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star

Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star 422-548 Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp

Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp 423-459 Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-03-25 Jula AB

Date of production: 2015-03-25 Jula AB 422-530 Bruksanvisning för lysande isbjörn Bruksanvisning for lysende isbjørn Instrukcja obsługi wiecącego niedźwiedzia polarnego User instructions for illuminated polar bear SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 956-128 Bruksanvisning för campingbord med stolar Bruksanvisning for campingbord med stoler Instrukcja obsługi stołu kempingowego z krzesłami User instructions for camping table with chairs SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-310 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

422-520. Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED

422-520. Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED 422-520 Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light

Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light 422-556 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för batteridriven julstjärna. Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie

Bruksanvisning för batteridriven julstjärna. Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie 422-420 Bruksanvisning för batteridriven julstjärna Bruksanvisning for batteridrevet julestjerne Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie User instructions for battery powered powered Star

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-462 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för laddare 230 Volt Bruksanvisning for lader 230 volt Instrukcja obsługi ładowarki 230 V Operating Instructions for charger, 230 V

Bruksanvisning för laddare 230 Volt Bruksanvisning for lader 230 volt Instrukcja obsługi ładowarki 230 V Operating Instructions for charger, 230 V Bruksanvisning för laddare 230 Volt Bruksanvisning for lader 230 volt Instrukcja obsługi ładowarki 230 V Operating Instructions for charger, 230 V 937-142 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

422-459 - 422-460. Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED

422-459 - 422-460. Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED 422-459 - 422-460 Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

940-172. Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock

940-172. Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock 940-172 Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkeklokke Instrukcja obsługi budzika User Instructions for alarm clock

Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkeklokke Instrukcja obsługi budzika User Instructions for alarm clock 940-180 Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkeklokke Instrukcja obsługi budzika User Instructions for alarm clock SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

379-075. Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack

379-075. Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack 379-075 Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för handöverfräs. Bruksanvisning for håndoverfres. Instrukcja obsługi frezarki górnowrzecionowej

Bruksanvisning för handöverfräs. Bruksanvisning for håndoverfres. Instrukcja obsługi frezarki górnowrzecionowej Bruksanvisning för handöverfräs Bruksanvisning for håndoverfres Instrukcja obsługi frezarki górnowrzecionowej Operating Instructions for Electric Router 040-019 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light set

Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light set 422-584 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light set SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för multiskivare. Bruksanvisning for multikutter. Instrukcja obsługi szatkownicy wielofunkcyjnej. User Instructions for Multi Slicer

Bruksanvisning för multiskivare. Bruksanvisning for multikutter. Instrukcja obsługi szatkownicy wielofunkcyjnej. User Instructions for Multi Slicer Bruksanvisning för multiskivare Bruksanvisning for multikutter Instrukcja obsługi szatkownicy wielofunkcyjnej User Instructions for Multi Slicer 810-157 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-307 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę Bruksanvisning för julgransbelysning Bruksanvisning for juletrebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę User Instructions for Christmas Tree Lights 422-949 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-497 Bruksanvisning för ljusslinga tomtar LED Bruksanvisning for lysslynge nisser LED Instrukcja obsługi łańcucha mikołaje LED User Instructions for light strand gnomes LED SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznika User Instructions for Candlestick 422-423 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

423-420. Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp

423-420. Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp 423-420 Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp. Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap. Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB

Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp. Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap. Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB User Instructions for USB Cooler/Warmer 929-464 SV NO PL EN

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för batterijlus LED. Bruksanvisning for batterilys LED. Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie

Bruksanvisning för batterijlus LED. Bruksanvisning for batterilys LED. Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie Bruksanvisning för batterijlus LED Bruksanvisning for batterilys LED Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie User Instructions for battery light LED 422-387 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę Bruksanvisning för julgransbelysning Bruksanvisning for juletrebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę User Instructions for Christmas Tree Lights 422-951 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

210-259. Bruksanvisning för takslip Bruksanvisning for taksliper Instrukcja obslugi szlifierki do sufitów Operating Instructions for Ceiling Sander

210-259. Bruksanvisning för takslip Bruksanvisning for taksliper Instrukcja obslugi szlifierki do sufitów Operating Instructions for Ceiling Sander 210-259 Bruksanvisning för takslip Bruksanvisning for taksliper Instrukcja obslugi szlifierki do sufitów Operating Instructions for Ceiling Sander SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Date of production: Jula AB

Date of production: Jula AB 422-553 Bruksanvisning för toppstjärna med ljusslinga Bruksanvisning for juletrestjerne med lysslynge Instrukcja obsługi gwiazdy na choinkę z łańcuchem świetlnym User instructions for top star with string

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-04-29 Jula AB

Date of production: 2015-04-29 Jula AB 422-570 Bruksanvisning för ljusnät med timer Bruksanvisning for lysnett med timer Instrukcja obsługi siatki świetlnej z wyłącznikiem czasowym User instructions for net light with timer SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

619-622. Bruksanvisning för digital däckdjupstestare. Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler

619-622. Bruksanvisning för digital däckdjupstestare. Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler 619-622 Bruksanvisning för digital däckdjupstestare Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler Instrukcja obsługi cyfrowego miernika głębokości bieżnika opony User instructions for digital tyre tread gauge

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för upphängningssats Bruksanvisning for opphengingssett Instrukcja obsługi zestaw zawiesia User Instructions for suspension kit

Bruksanvisning för upphängningssats Bruksanvisning for opphengingssett Instrukcja obsługi zestaw zawiesia User Instructions for suspension kit 423-483 Bruksanvisning för upphängningssats Bruksanvisning for opphengingssett Instrukcja obsługi zestaw zawiesia User Instructions for suspension kit SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

160-217. Bruksanvisning för korslaser Bruksanvisning for krysslaser Instrukcja obsługi lasera krzyżowego User Instructions for cross line laser

160-217. Bruksanvisning för korslaser Bruksanvisning for krysslaser Instrukcja obsługi lasera krzyżowego User Instructions for cross line laser 160-217 Bruksanvisning för korslaser Bruksanvisning for krysslaser Instrukcja obsługi lasera krzyżowego User Instructions for cross line laser SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

422-590. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light

422-590. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light 422-590 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett

Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do lampy punktowej LED User Instructions for LED Downlight, Add-on

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för verktygsvagn och överskåp till verktygsvagn. Bruksanvisning for verktøyvogn og overskap til verktøyvogn

Bruksanvisning för verktygsvagn och överskåp till verktygsvagn. Bruksanvisning for verktøyvogn og overskap til verktøyvogn Bruksanvisning för verktygsvagn och överskåp till verktygsvagn Bruksanvisning for verktøyvogn og overskap til verktøyvogn Instrukcja obsługi wózka narzędziowego i szafki górnej do wózka narzędziowego User

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-322 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Installation Instructions for Stainless Steel Wall/Post

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi Świecznik User Instructions for Candlestick

Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi Świecznik User Instructions for Candlestick 422-981 Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi Świecznik User Instructions for Candlestick SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp Bruksanvisning för arbetslampa Bruksanvisning for arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej Operating Instructions for Work Lamp 424-585 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för fäste för surfplatta. Bruksanvisning for feste til nettbrett. Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów

Bruksanvisning för fäste för surfplatta. Bruksanvisning for feste til nettbrett. Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów Bruksanvisning för fäste för surfplatta Bruksanvisning for feste til nettbrett Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów User Instructions for Tablet Mount 934-348 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

423-481. Bruksanvisning för taklampa Bruksanvisning for taklampe Instrukcja obsługi lampa sufitowa User Instructions for ceiling lamp

423-481. Bruksanvisning för taklampa Bruksanvisning for taklampe Instrukcja obsługi lampa sufitowa User Instructions for ceiling lamp 423-481 Bruksanvisning för taklampa Bruksanvisning for taklampe Instrukcja obsługi lampa sufitowa User Instructions for ceiling lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

423-339. Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight

423-339. Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight 423-339 Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för golv-/bordslampa. Bruksanvisning for gulv-/bordlampe. Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej

Bruksanvisning för golv-/bordslampa. Bruksanvisning for gulv-/bordlampe. Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej Bruksanvisning för golv-/bordslampa Bruksanvisning for gulv-/bordlampe Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej User Instructions for Floor/Table lamp 422-367 / 422-368 SV NO PL EN Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ficklampa. Bruksanvisning for lommelykt. Instrukcja obsługi latarki. User Instructions for Torch

Bruksanvisning för ficklampa. Bruksanvisning for lommelykt. Instrukcja obsługi latarki. User Instructions for Torch Bruksanvisning för ficklampa Bruksanvisning for lommelykt Instrukcja obsługi latarki User Instructions for Torch 957-156 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 425-077 Bruksanvisning för arbetslampa LED Bruksanvisning for LED-arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej LED User instructions for LED work light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för bob. Bruksanvisning for rattkjelke. Instrukcja obsługi sanek. Operating Instructions for Bobsleigh

Bruksanvisning för bob. Bruksanvisning for rattkjelke. Instrukcja obsługi sanek. Operating Instructions for Bobsleigh Bruksanvisning för bob Bruksanvisning for rattkjelke Instrukcja obsługi sanek Operating Instructions for Bobsleigh 799-077 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för tvålpump med sensor. Bruksanvisning for såpedispenser med sensor. Instrukcja obsługi dozownika mydła z czujnikiem

Bruksanvisning för tvålpump med sensor. Bruksanvisning for såpedispenser med sensor. Instrukcja obsługi dozownika mydła z czujnikiem Bruksanvisning för tvålpump med sensor Bruksanvisning for såpedispenser med sensor Instrukcja obsługi dozownika mydła z czujnikiem User Instructions for Soap Dispenser with Sensor 431-113 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznika User Instructions for Candlestick 422-396 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för universal bilhållare. Bruksanvisning for universal bilholder. Instrukcja obsługi uniwersalnego uchwytu samochodowego

Bruksanvisning för universal bilhållare. Bruksanvisning for universal bilholder. Instrukcja obsługi uniwersalnego uchwytu samochodowego Bruksanvisning för universal bilhållare Bruksanvisning for universal bilholder Instrukcja obsługi uniwersalnego uchwytu samochodowego User Instructions for Universal Car Holder 934-012 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för vatten-/smutsavskiljare. Bruksanvisning for vann-/smussutskiller. Instrukcja obsługi separatora wody/zanieczyszczeń

Bruksanvisning för vatten-/smutsavskiljare. Bruksanvisning for vann-/smussutskiller. Instrukcja obsługi separatora wody/zanieczyszczeń Bruksanvisning för vatten-/smutsavskiljare Bruksanvisning for vann-/smussutskiller Instrukcja obsługi separatora wody/zanieczyszczeń Operating Instructions for Water/Dirt Separator 080-209 SV NO PL EN

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för slagskruvdragare. Bruksanvisning for slagskrutrekker. Instrukcja obsługi wkrętarki udarowej

Bruksanvisning för slagskruvdragare. Bruksanvisning for slagskrutrekker. Instrukcja obsługi wkrętarki udarowej Bruksanvisning för slagskruvdragare Bruksanvisning for slagskrutrekker Instrukcja obsługi wkrętarki udarowej Operating Instructions for Impact Driver 060-143 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

420-068. Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED

420-068. Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED 420-068 Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED SE - Bruksanvisning i original Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslinga modell. Bruksanvisning for lysslynge modell. Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego

Bruksanvisning för ljusslinga modell. Bruksanvisning for lysslynge modell. Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego Bruksanvisning för ljusslinga modell Bruksanvisning for lysslynge modell Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego Operating Instructions for String of Lights 946-314 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för luftsmörjare. Bruksanvisning for luftsmører. Instrukcja obsługi smarownicy powietrza. Operating Instructions for Air Lubricator

Bruksanvisning för luftsmörjare. Bruksanvisning for luftsmører. Instrukcja obsługi smarownicy powietrza. Operating Instructions for Air Lubricator Bruksanvisning för luftsmörjare Bruksanvisning for luftsmører Instrukcja obsługi smarownicy powietrza Operating Instructions for Air Lubricator 080-205 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-503 Bruksanvisning för julgransmatta LED Bruksanvisning for juletreteppe LED Instrukcja obsługi mata pod choinkę LED User Instructions for christmas mat LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rörböjare. Bruksanvisning for rørbøyer. Instrukcja obsługi giętarki do rur. Operating Instructions for Pipe Bender

Bruksanvisning för rörböjare. Bruksanvisning for rørbøyer. Instrukcja obsługi giętarki do rur. Operating Instructions for Pipe Bender Bruksanvisning för rörböjare Bruksanvisning for rørbøyer Instrukcja obsługi giętarki do rur Operating Instructions for Pipe Bender 439-000 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

619-567. Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter

619-567. Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter 619-567 Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-994 Bruksanvisning för julkalender LED Bruksanvisning for julekalender LED Instrukcja obsługi kalendarza adwentowego LED User Instructions for advent calendar LED SE - Bruksanvisning i original NO

Bardziej szczegółowo

422-543 422-544. Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick

422-543 422-544. Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick 422-543 422-544 Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-list, påbyggingssett. Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do listwy LED

Bruksanvisning för LED-list, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-list, påbyggingssett. Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do listwy LED Bruksanvisning för LED-list, påbyggnadsset Bruksanvisning for LED-list, påbyggingssett Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do listwy LED User Instructions for LED Strip, Extension 423-309 SV NO

Bardziej szczegółowo

770-027. Bruksanvisning för stormkök Bruksanvisning for stormkjøkken Instrukcja obsługi kuchenki turystycznej User Instructions for Spirit Stove

770-027. Bruksanvisning för stormkök Bruksanvisning for stormkjøkken Instrukcja obsługi kuchenki turystycznej User Instructions for Spirit Stove 770-027 Bruksanvisning för stormkök Bruksanvisning for stormkjøkken Instrukcja obsługi kuchenki turystycznej User Instructions for Spirit Stove SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för lödpenna. Bruksanvisning for loddepenn. Instrukcja obsługi lutownicy. Operating Instructions for Soldering Pencil

Bruksanvisning för lödpenna. Bruksanvisning for loddepenn. Instrukcja obsługi lutownicy. Operating Instructions for Soldering Pencil Bruksanvisning för lödpenna Bruksanvisning for loddepenn Instrukcja obsługi lutownicy Operating Instructions for Soldering Pencil 213-028 / 213-029 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 604-172 Bruksanvisning för blixtlampa LED Bruksanvisning for varsellys LED Instrukcja obsługi lampy błyskowej LED User Instructions for flashing light LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

422-527. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light

422-527. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light 422-527 Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för slipmus. Bruksanvisning for slipemus. Instrukcja obsługi szlifierki typu delta. Operating Instructions for Mouse Sander

Bruksanvisning för slipmus. Bruksanvisning for slipemus. Instrukcja obsługi szlifierki typu delta. Operating Instructions for Mouse Sander Bruksanvisning för slipmus Bruksanvisning for slipemus Instrukcja obsługi szlifierki typu delta Operating Instructions for Mouse Sander 010-072 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

957-189. Bruksanvisning för pannlampa Bruksanvisning for hodelykt Instrukcja obsługi lampy czołowej User Instructions for headlamp

957-189. Bruksanvisning för pannlampa Bruksanvisning for hodelykt Instrukcja obsługi lampy czołowej User Instructions for headlamp 957-189 Bruksanvisning för pannlampa Bruksanvisning for hodelykt Instrukcja obsługi lampy czołowej User Instructions for headlamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för strålkastare 30 W. Monteringsanvisning for lyskaster 30 W. Instrukcja montażu reflektora 30 W

Monteringsanvisning för strålkastare 30 W. Monteringsanvisning for lyskaster 30 W. Instrukcja montażu reflektora 30 W Monteringsanvisning för strålkastare 30 W Monteringsanvisning for lyskaster 30 W Instrukcja montażu reflektora 30 W Assembly Instructions for Floodlight 30 W 427-601 SV NO PL EN Monteringsanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-04-17 Jula AB

Date of production: 2015-04-17 Jula AB 422-487 Bruksanvisning för julgran med belysning Bruksanvisning for juletre med belysning Instrukcja obsługi choinki z oświetleniem User instructions for christmas tree with lights SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-989 Bruksanvisning för julstjärna + skärm Bruksanvisning for julestjerne + skjerm Instrukcja obsługi gwiazda bożonarodzeniowa + abażur User Instructions for christmas star + shade SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi oprawy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight

Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi oprawy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi oprawy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight 422-229 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 040-027 Bruksanvisning för handöverfräs Bruksanvisning for håndoverfres Instrukcja obsługi frezarki górnowrzecionowej Operating Instructions for Router SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska 422-467 422-474 Bruksanvisning för julstjärna Bruksanvisning for julestjerne Instrukcja obsługi gwiazda bożonarodzeniowa Operating instructions for Christmas star SE - Bruksanvisning i original Rätten

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-06-16 Jula AB

Date of production: 2015-06-16 Jula AB 944-100 Bruksanvisning för hänglås med kod Bruksanvisning for hengelås med kode Instrukcja obsługi kłódki z szyfrem User instructions for padlock with code SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för plattformsvagn. Bruksanvisning for plattformvogn. Instrukcja obsługi wózka platformowego. User Instructions for Platform Trolley

Bruksanvisning för plattformsvagn. Bruksanvisning for plattformvogn. Instrukcja obsługi wózka platformowego. User Instructions for Platform Trolley Bruksanvisning för plattformsvagn Bruksanvisning for plattformvogn Instrukcja obsługi wózka platformowego User Instructions for Platform Trolley 325-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

010-644. Bruksanvisning för multiverktyg Bruksanvisning for multiverktøy Instrukcja obsługi multinarzędzia User instructions for multi tool

010-644. Bruksanvisning för multiverktyg Bruksanvisning for multiverktøy Instrukcja obsługi multinarzędzia User instructions for multi tool 010-644 Bruksanvisning för multiverktyg Bruksanvisning for multiverktøy Instrukcja obsługi multinarzędzia User instructions for multi tool SVENSKA 4 SÄKERHETSANVISNINGAR 4 tekniska data 8 beskrivning 8

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för köksvåg. Bruksanvisning for kjøkkenvekt. Instrukcja obsługi wagi kuchennej. User Instructions for Kitchen Scales

Bruksanvisning för köksvåg. Bruksanvisning for kjøkkenvekt. Instrukcja obsługi wagi kuchennej. User Instructions for Kitchen Scales Bruksanvisning för köksvåg Bruksanvisning for kjøkkenvekt Instrukcja obsługi wagi kuchennej User Instructions for Kitchen Scales 821-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. User Instructions for Work Lamp

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. User Instructions for Work Lamp Bruksanvisning för arbetslampa Bruksanvisning for arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej User Instructions for Work Lamp 425-073 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för decklight. Bruksanvisning for decklight. Instrukcja obsługi lampy punktowej wpuszczanej. Installation Instructions for Decklight

Bruksanvisning för decklight. Bruksanvisning for decklight. Instrukcja obsługi lampy punktowej wpuszczanej. Installation Instructions for Decklight Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi lampy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight 422-261 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för plafond. Monteringsanvisning for taklampe. Instrukcja montażu plafonu. Installation Instructions for Ceiling Light

Monteringsanvisning för plafond. Monteringsanvisning for taklampe. Instrukcja montażu plafonu. Installation Instructions for Ceiling Light Monteringsanvisning för plafond Monteringsanvisning for taklampe Instrukcja montażu plafonu Installation Instructions for Ceiling Light 422-322 SV NO PL EN Monteringsanvisning i original Monteringsanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-strålkastare Bruksanvisning for LED-lyskaster Instrukcja obsługi reflektora LED Operating Instructions for LED Floodlight

Bruksanvisning för LED-strålkastare Bruksanvisning for LED-lyskaster Instrukcja obsługi reflektora LED Operating Instructions for LED Floodlight Bruksanvisning för LED-strålkastare Bruksanvisning for LED-lyskaster nstrukcja obsługi reflektora LED Operating nstructions for LED Floodlight 427-599 27.12.2010 Jula Postorder AB SVENSKA SVENSKA SÄKERHETSANVSNNGAR

Bardziej szczegółowo

721-430. Bruksanvisning för grensåg Bruksanvisning for grensag Instrukcja obsługi piły do gałęzi User instructions for pole pruner

721-430. Bruksanvisning för grensåg Bruksanvisning for grensag Instrukcja obsługi piły do gałęzi User instructions for pole pruner 721-430 Bruksanvisning för grensåg Bruksanvisning for grensag Instrukcja obsługi piły do gałęzi User instructions for pole pruner SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original

Bardziej szczegółowo

956-095. Bruksanvisning för sparkcykel Bruksanvisning for sparkesykkel Instrukcja obsługi hulajnogi User Instructions for Scooter

956-095. Bruksanvisning för sparkcykel Bruksanvisning for sparkesykkel Instrukcja obsługi hulajnogi User Instructions for Scooter 956-095 Bruksanvisning för sparkcykel Bruksanvisning for sparkesykkel Instrukcja obsługi hulajnogi User Instructions for Scooter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 427-605 Bruksanvisning för arbetslampa LED Bruksanvisning for arbeidslampe LED Instrukcja obsługi lampy roboczej LED User Instructions for LED Work Lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-disk. Bruksanvisning for LED-plate. Instrukcja obsługi dysku LED. Operating Instructions for LED Discs

Bruksanvisning för LED-disk. Bruksanvisning for LED-plate. Instrukcja obsługi dysku LED. Operating Instructions for LED Discs Bruksanvisning för LED-disk Bruksanvisning for LED-plate Instrukcja obsługi dysku LED Operating Instructions for LED Discs 420-049 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslang LED. Bruksanvisning for lysslange LED. Instrukcja obsługi węża świetlnego LED

Bruksanvisning för ljusslang LED. Bruksanvisning for lysslange LED. Instrukcja obsługi węża świetlnego LED Bruksanvisning för ljusslang LED Bruksanvisning for lysslange LED Instrukcja obsługi węża świetlnego LED Operating instructions for LED rope lighting 946 487 / 946 488 / 946 489 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp Bruksanvisning för arbetslampa Bruksanvisning for arbeidslampe nstrukcja obsługi lampy roboczej Operating nstructions for Work Lamp 425-003 - 425-019 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-06-16 Jula AB

Date of production: 2015-06-16 Jula AB 944-095 Bruksanvisning för bagagerem med kodlås Bruksanvisning for bagasjerem med kodelås Instrukcja obsługi bagażowego z zamkiem szyfrowym User instructions for luggage strap with code lock SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för sladdlös skruvdragare. Bruksanvisning for trådløs skrutrekker. Instrukcja obsługi bezprzewodowej wkrętarki

Bruksanvisning för sladdlös skruvdragare. Bruksanvisning for trådløs skrutrekker. Instrukcja obsługi bezprzewodowej wkrętarki Bruksanvisning för sladdlös skruvdragare Bruksanvisning for trådløs skrutrekker Instrukcja obsługi bezprzewodowej wkrętarki Operating Instructions for Cordless Screwdriver 060-056 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

242-130. Bruksanvisning för kap-/gersåg Bruksanvisning for kapp-/gjærsag Instrukcja obsługi pilarki ukosowej User Instructions for crosscut/mitre saw

242-130. Bruksanvisning för kap-/gersåg Bruksanvisning for kapp-/gjærsag Instrukcja obsługi pilarki ukosowej User Instructions for crosscut/mitre saw 242-130 Bruksanvisning för kap-/gersåg Bruksanvisning for kapp-/gjærsag Instrukcja obsługi pilarki ukosowej User Instructions for crosscut/mitre saw SVENSKA 5 SÄKERHETSANVISNINGAR 5 Särskilda säkerhetsanvisningar

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för löpvagn 1 ton. Bruksanvisning for løpekatt, 1 tonn. Instrukcja obsługi wózka przejezdnego 1 tona

Bruksanvisning för löpvagn 1 ton. Bruksanvisning for løpekatt, 1 tonn. Instrukcja obsługi wózka przejezdnego 1 tona Bruksanvisning för löpvagn 1 ton Bruksanvisning for løpekatt, 1 tonn Instrukcja obsługi wózka przejezdnego 1 tona Operating Instructions for Girder Trolley, 1 tonne 334-007 SV Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för råttfälla. Bruksanvisning for rottefelle. Instrukcja obsługi pułapki na szczury. Operating Instructions for Rat Trap

Bruksanvisning för råttfälla. Bruksanvisning for rottefelle. Instrukcja obsługi pułapki na szczury. Operating Instructions for Rat Trap Bruksanvisning för råttfälla Bruksanvisning for rottefelle Instrukcja obsługi pułapki na szczury Operating Instructions for Rat Trap 717-028 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo