Bruksanvisning för handöverfräs. Bruksanvisning for håndoverfres. Instrukcja obsługi frezarki górnowrzecionowej. Operating Instructions for Router

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bruksanvisning för handöverfräs. Bruksanvisning for håndoverfres. Instrukcja obsługi frezarki górnowrzecionowej. Operating Instructions for Router"

Transkrypt

1 Bruksanvisning för handöverfräs Bruksanvisning for håndoverfres Instrukcja obsługi frezarki górnowrzecionowej Operating Instructions for Router SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Jula AB

2 SVENSKA 5 SÄKERHETSANVISNINGAR... 5 Allmänna säkerhetsanvisningar... 5 Arbetsområde... 5 Elsäkerhet... 5 Personlig säkerhet... 5 Service... 6 Särskilda säkerhetsanvisningar... 6 Användningsområden... 7 Nätanslutning... 7 Användning... 7 TEKNISKA DATA... 7 BESKRIVNING... 8 HANDHAVANDE... 9 Montering av dammutsugningsadapter... 9 Montering av mallstyrning... 9 Montering och justering av parallellanslag... 9 Montering och justering av fräscirkelstyrning Val av frässtål Montering av frässtål Byte av frässtål Inställning av fräsdjup Inställning av fräsdjup Inställning av vridbart djupstopp Start/stopp Varvtalsreglage Fräsning Matningsriktning Fräsning Fräsning med mallstyrning Fräsning efter list Fräsning med parallellanslag Fräsning av cirklar och båglinjer Frihandsfräsning UNDERHÅLL Byte av kolborstar NORSK 15 SIKKERHETSANVISNINGER Generelle sikkerhetsanvisninger Arbeidsområde El-sikkerhet Personlig sikkerhet Service Spesielle sikkerhetsanvisninger Bruksområder Tilkobling til strøm Bruk TEKNISKE DATA BESKRIVELSE BRUK Montering av adapter for støvavsug Montering av malstyring Montering og justering av parallellanlegg Montering og justering av fresesirkelstyring Valg av fresestål Montere fresestålet Bytte av fresestål Innstilling av fresedybde Innstilling av fresedybde

3 Innstilling av dreibar dybdestopper Start/stopp Turtallregulering Fresing materetning Fresing Fresing med malstyring Fresing etter list Fresing med parallellanlegg Fresing av sirkler og buelinjer Frihåndsfresing VEDLIKEHOLD Bytte av kullbørster POLSKI 25 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Ogólne zasady bezpieczeństwa Miejsce pracy Bezpieczeństwo elektryczne Bezpieczeństwo osobiste Serwis Szczególne zasady bezpieczeństwa Zakres użytkowania Podłączanie do zasilania Sposób użycia DANE TECHNICZNE OPIS OBSŁUGA Montaż przejściówki odciągu pyłu Montaż prowadnicy szablonu Montaż i regulacja ogranicznika wzdłużnego Montaż i regulacja prowadnicy do frezowania okręgów Wybór frezu Montaż frezu Wymiana frezu Ustawianie głębokości frezu Ustawianie głębokości frezu Montaż obrotowego ogranicznika głębokości Uruchamianie/zatrzymywanie Regulator prędkości obrotowej Frezowanie kierunek przesuwu Frezowanie Frezowanie przy pomocy prowadnicy szablonu Frezowanie wzdłuż listwy Frezowanie przy pomocy ogranicznika wzdłużnego Frezowanie okręgów i łuków Frezowanie z wolnej ręki KONSERWACJA Wymiana szczotek węglowych ENGLISH 36 SAFETY INSTRUCTIONS General safety instructions Work area Electrical safety Personal safety Service Special safety instructions Applications Mains connection Use

4 TECHNICAL DATA DESCRIPTION OPERATION Fitting the dust extractor adapter Fitting the template guide Fitting and adjusting the parallel fence Fitting and adjusting the circle milling guide Selecting bits Fitting bits Changing bits Adjusting the milling depth Adjusting the milling depth Adjusting the swivel depth stop Starting/stopping Speed control Milling Direction of feed Milling Milling with template guide Milling to edging Milling with parallel fence Milling of circles and curves Free-hand milling MAINTENANCE Replacing the carbon brushes

5 SVENSK A SVENSKA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara bruksanvisningen för framtida referens. Allmänna säkerhetsanvisningar VARNING! Om inte alla anvisningar och säkerhetsanvisningar följs, finns risk för elolycksfall, brand och/eller allvarlig personskada. Termen elverktyg i varningarna nedan avser ditt nätanslutna (sladdförsedda) eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg. Arbetsområde Arbetsområdet ska hållas rent och väl upplyst. Belamrade och mörka utrymmen ökar risken för skador. Använd inte elverktyg i explosiv miljö, exempelvis i närheten av brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg genererar gnistor, som kan antända damm eller ångor. Håll barn och kringstående personer på säkert avstånd när elverktyg används. Om du blir distraherad kan du tappa kontrollen över verktyget. Elsäkerhet Elverktygets stickpropp måste passa till nätuttaget. Ändra aldrig stickproppen på något sätt. Använd aldrig adapter tillsammans med jordade elverktyg. Icke modifierade stickproppar och passande nätuttag minskar risken för elolycksfall. Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, radiatorer, spisar och kylskåp. Risken för elolycksfall ökar om din kropp jordas. Utsätt inte elverktyg för regn eller fukt. Om vatten kommer in i ett elverktyg ökar risken för elolycksfall. Akta sladden. Använd aldrig sladden för att bära eller dra elverktyget och dra inte i sladden för att dra ut stickproppen. Använd aldrig sladden för att bära eller dra elverktyget och dra inte i sladden för att dra ut stickproppen. Skadade eller trassliga sladdar ökar risken för elolycksfall. Om verktyget används utomhus ska du endast använda förlängningssladd som är godkänd för utomhusbruk. Sladd avsedd för utomhusbruk minskar risken för elolycksfall. Om det inte går att undvika att använda elverktyg i fuktig miljö, ska du använda jordfelsbrytarskyddad nätanslutning. Jordfelsbrytare minskar risken för elolycksfall. Personlig säkerhet Var uppmärksam. Var hela tiden försiktig och tillämpa sunt förnuft vid arbete med elverktyg. Använd aldrig elverktyg när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller läkemedel. Ett ögonblicks bristande uppmärksamhet vid arbete med elverktyg kan leda till allvarlig personskada. Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltid skyddsglasögon. Säkerhetsutrustning som dammfiltermask, halkfria skyddsskor, skyddshjälm och hörselskydd, alltefter elverktygets typ och användning, minskar risken för personskada. Undvik oavsiktlig start. Kontrollera att strömbrytaren är i frånslaget läge innan du sätter i sladden och/eller batteriet eller lyfter/bär verktyget. Olycksrisken är stor om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ström till verktyg vars strömbrytare är i tillslaget läge. Avlägsna ställnycklar och liknande innan du startar elverktyget. Nyckel eller liknande som sitter kvar på en roterande del på elverktyg kan orsaka personskada. Sträck dig inte för långt. Ha hela tiden säkert fotfäste och god balans. På så sätt har du bättre kontroll över elverktyget i oväntade situationer. Använd lämpliga kläder. Använd inte löst sittande kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Löst sittande kläder, smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar. Om det finns utrustning för dammutsugning och -uppsamling ska denna anslutas och användas korrekt. Sådana anordningar kan minska risken för problem som orsakas av damm. Användning och skötsel av elverktyg Tvinga inte elverktyget. Använd rätt elverktyg för det planerade arbetet. Verktyget fungerar bättre och säkrare med den belastning det är avsett för. Använd inte verktyget om det inte går att slå av och på det med strömbrytaren. Elverktyg som inte kan styras med strömbrytaren är farliga och måste repareras. 5

6 SVENSKA Dra ut sladden och/eller ta ut batteriet innan justeringar görs, tillbehör byts ut eller elverktyg ställs undan. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att elverktyget startas oavsiktligt. Elverktyg som inte används ska förvaras utom räckhåll för barn. Låt aldrig barn eller personer som inte känner till elverktyget eller har tagit del av dessa anvisningar använda det. Elverktyg som inte används ska förvaras utom räckhåll för barn. Låt aldrig barn eller personer som inte känner till elverktyget eller har tagit del av dessa anvisningar använda det. Underhåll elverktygen. Kontrollera att rörliga delar är korrekt justerade och rör sig fritt, att inga delar är felmonterade eller trasiga samt att inga andra faktorer föreligger som kan påverka funktionen. Om elverktyget är skadat måste det repareras innan det används igen. Många olyckor orsakas av bristfälligt underhållna elverktyg. Håll skärande verktyg skarpa och rena. Skärande verktyg som underhålls korrekt och har vassa eggar kärvar mindre ofta och är lättare att kontrollera. Använd elverktyget, tillbehör, bits etc. i enlighet med dessa anvisningar, med beaktande av rådande arbetsförhållanden och den uppgift som ska utföras. Det kan vara farligt att använda elverktyg för andra ändamål än de är avsedda för. Service Elverktyget får endast servas av kvalificerad servicepersonal som använder identiska reservdelar. Detta säkerställer att elverktyget förblir säkert. Särskilda säkerhetsanvisningar Stäng av verktyget, dra ut sladden och vänta tills alla rörliga delar har stannat helt före rengöring, underhåll och/eller byte av tillbehör. Dra ut sladden när verktyget inte används. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att elverktyget startas oavsiktligt. Säkra arbetsstycket. Spänn fast arbetsstycket med tving, klämmor eller skruvstycke. Håll aldrig i arbetsstycket med händerna. Håll stadigt i verktyget med båda händerna. Använd endast godkända tillbehör och frässtål. Använd endast tillbehör som klarar verktygets maximivarvtal. Använd endast frässtål med skaftdiameter 6 mm, 8 mm eller 1/4", tillsammans med lämplig chuck. Frässtålen måste passa exakt i chucken. Använd bara skarpa frässtål, med hel egg och fria från sprickor, av typ som tillverkaren rekommenderar. Olämpliga eller slöa frässtål kan fastna, sprängas och/eller skada arbetsstycket. Verktyget får endast användas för bearbetning av trä och liknande material. Arbetsstycken ska vara fria från spik, skruv och andra främmande föremål, som kan orsaka kast, personskada och/eller egendomsskada. Låt motorn nå maximivarvtal innan du sätter verktyget mot arbetstycket. Starta aldrig verktyget när någon roterande del är i kontakt med arbetsstycket risk kast som kan orsaka personskada och/eller egendomsskada. Tvinga inte verktyget. Belasta inte verktyget för hårt. Verktyget fungerar bättre och säkrare med den belastning det är avsett för. Gör flera bearbetningspassager vid användning av frässtål med stor diameter eller om mycket material ska avverkas. Håll stadigt i verktyget med båda händerna. Ha hela tiden säkert fotfäste och god balans. Undvik ostadiga och besvärliga arbetsställningar. Om du håller verktyget med båda händerna kan de inte komma i kontakt med roterande delar. Kontrollera regelbundet verktyg, sladd och frässtål med avseende på skada. Om verktyg, sladd eller frässtål är skadade måste de repareras innan verktyget används igen. Stäng omedelbart av verktyget om det låter onormalt eller vibrerar kraftigt. Använd inte händerna för att rensa bort spån, blockeringar eller liknande. Stäng av verktyget, dra ut sladden och vänta tills alla rörliga delar har stannat helt innan spån, blockeringar eller liknande avlägsnas. Använd tryckluft eller en träbit för att avlägsna spån, blockeringar och liknande. Kontrollera innan du börjar arbeta på väggar, tak eller golv att det inte finns dolda elledningar eller rör. Var särskilt försiktig vid instickssågning. Håll elverktyget i de isolerade greppytorna vid arbeten där det kan komma i kontakt med dolda elledningar eller den egna sladden. 6

7 Användningsområden SVENSKA Verktyget är avsett för bearbetning av trä och liknade material i enlighet med säkerhetsanvisningar och andra anvisningar i denna bruksanvisning. Använd aldrig verktyget för något annat ändamål än det avsedda. Verktyget är endast avsett för hushålls- och hobbybruk och är inte lämpligt för kommersiell användning. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för skador som uppkommer till följd av felaktig användning. Exempel på felaktig användning Om verktyget används för annat än dess avsedda ändamål. Om olämpliga frässtål och/eller tillbehör används. Om säkerhetsanvisningar, monterings- eller driftanvisningar inte följs. Om anvisningar för rengöring och/eller underhåll inte följs. Om verktyget ändras på något sätt. Om verktyget används kommersiellt eller för mycket krävande uppgifter. Bekanta dig med verktygets reglage och användning. Personer som inte tagit del av dessa anvisningar ska inte använda verktyget. Utöver dessa anvisningar ska du alltid följa gällande regler och lagar rörande hälsa, säkerhet och miljö. Nätanslutning Verktyget är avsett för 230 V ~ 50 Hz. Verktyget är dubbelisolerat och behöver därför inte skyddsjordas. Kontrollera att nätspänningen motsvarar märkspänningen på typskylten. Eventuell förlängningssladd ska ha ledartvärsnittsarea minst 1,5 mm². Dra alltid ut förlängningssladden helt. Använd inte förlängningssladd om det inte är nödvändigt. Använd inte längre förlängningssladd än nödvändigt. Användning Sätt aldrig verktyget mot arbetsstycket medan verktyget är igång risk för kast och/eller skada på arbetsstycket. Spänn fast arbetsstycket med tving, klämmor eller skruvstycke. Håll stadigt i verktyget för det över arbetsstycket med jämna rörelser. Överbelasta inte verktyg eller frässtål. Använd bara skarpa frässtål, med hel egg och fria från sprickor. Slöa frässtål kan göra att motorn överbelastas. Stäng av verktyget och vänta tills alla rörliga delar har stannat helt innan verktyget avlägsnas från arbetsstycket. Dra ut sladden omedelbart efter avslutat arbete. Använd alltid hörselskydd! Märkspänning Märkeffekt Varvtal obelastad Max. insticksdjup Chuckdiameter Skyddsklass Ljudtrycksnivå, LpA Ljudeffektsnivå, LwA Vibrationsnivå TEKNISKA DATA 230 V ~ 50 Hz 1200 W v/min 52 mm 6 mm / 8 mm II 91 db(a), K=3 db 102 db(a), K=3 db 3,7 m/s², K=1,5 m/s² Det deklarerade värdet för vibration, som har uppmätts i enlighet med standardiserad testmetod, kan användas för att jämföra olika verktyg med varandra och för en preliminär bedömning av exponering. VARNING! Den faktiska vibrationsnivån under användning av elverktyg kan skilja sig från det angivna totalvärdet beroende på hur verktyget används. Identifiera därför de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda användaren baserat på en uppskattning av exponering i verkliga driftförhållanden (som tar hänsyn till alla delar av arbetscykeln såsom tiden när verktyget är avstängt och när den körs på tomgång, utöver igångsättningstiden). 7

8 SVENSKA BESKRIVNING 1. Strömbrytare 2. Strömbrytarspärr 3. Varvtalsinställning 4. Spindellås 5. Chuckhylsa 6. Bas 7. Vridbart djupstopp 8. Fästskruvar för parallellanslag 9. Skjutbart djupstopp 10. Klämskruv för djupstopp 11. Låsspak för djupstopp 12. Parallellanslag 13. Styrskenor 14. Dammutsugningsadapter med 2 krysskruvar 15. Rund styrning 16. Chuckar 8 mm (chuck 6 mm monterad på verktyget) 17. Mallstyrning/jigg med 2 krysskruvar och 2 muttrar 18. Chucknyckel 8

9 Montering av dammutsugningsadapter SVENSKA HANDHAVANDE Den medföljande dammutsugningsadaptern är avsedd för anslutning till dammsugare eller liknande dammutsugningsanordning. 1. Dra ut sladden, stäng av verktyget och vänta tills alla rörliga delar har stannat helt. 2. Ta bort eventuella monterade frässtål. 3. För in dammutsugningsadaptern mellan basen och spindeln. 4. Passa in de gängade hålen i dammutsugningsadaptern mot hålen i basen. 5. Skruva fast dammutsugningsadaptern i basen med de medföljande krysskruvarna. 6. Anslut dammsugarslangen till dammutsugningsadaptern. Montering av mallstyrning 16 mm mallstyrningen används för fräsning efter mall eller jigg. 1. Dra ut sladden, stäng av verktyget och vänta tills alla rörliga delar har stannat helt. 2. Placera mallstyrningen i försänkningen i basens undersida. 3. Passa in hålen i mallstyrningen mot hålen i basen. 4. Lås mallstyrningen på plats med medföljande skruvar och muttrar. Montering och justering av parallellanslag Parallellanslaget används för fräsning av raka linjer samt för fräsning av tunna arbetstycken. 1. Dra ut sladden, stäng av verktyget och vänta tills alla rörliga delar har stannat helt. 2. Montera parallellanslaget. Skruva fast styrskenorna (B) på parallellanslaget (C) med medföljande skruvar och brickor. 3. Lossa parallellanslagets fästskruvar och för in styrskenorna i hålen i basen. 4. Ställ in önskat avstånd mellan parallellanslaget och frässtålet och dra åt fästskruvarna. 9

10 SVENSKA Montering och justering av fräscirkelstyrning 1. Fräscirkelstyrningen används för fräsning av cirklar, bågar och liknande mönster. 2. Dra ut sladden, stäng av verktyget och vänta tills alla rörliga delar har stannat helt. 3. Demontera den ena styrskenan från parallellanslaget. 4. För på fräscirkelstyrningen på styrskenans ände och lås den på plats med vingmuttern. 5. Ställ in önskad bågradie genom att justera avståndet mellan fräscirkelstyrningen spets och det monterade frässtålet. 6. Justera avståndet genom att flytta styrskenan och lås med fästskruven. Val av frässtål Använd frässtål lämpliga för uppgiften. Frässtål av snabbstål Lämpliga för mjuka material, som mjukt trä och plast. Frässtål med hårdmetallegg Lämpliga för hårt trä, laminatskivor och liknande material. Prova alltid på en spillbit före fräsning i laminatskivor. OBS! Använd enbart frässtål som klarar verktygets maximivarvtal. Använd enbart frässtål med diameter högst 30 mm. Montering av frässtål En chuck för frässtål med 6 mm skaft är monterad vid leverans. Ytterligare chuckar för frässtål med skaftdiameter 8 mm medföljer. Använd rätt chuck för det aktuella frässtålsskaftet. 1. Dra ut sladden, stäng av verktyget och vänta tills alla rörliga delar har stannat helt före justering och/eller byte av frässtål eller tillbehör. Använd skyddshandskar vid hantering av frässtål. 2. Placera verktyget på en arbetsbänk med spindellåsknappen uppåt, 3. Håll spindellåsknappen (A) intryckt och vrid chuckhylsan (B) tills spindellåset går i ingrepp. 4. Lossa chuckhylsan med det medföljande verktyget eller en 17 mm skruvnyckel. Avlägsna chuckhylsan. 5. För in frässtålsskaftet i chucken minst 20 mm. 6. Håll spindellåsknappen intryckt och dra åt chuckhylsan med det medföljande verktyget eller en 17 mm skruvnyckel. 7. Dra inte åt för hårt. 8. Släpp spindellåsknappen. Kontrollera att spindellåsmekanismen frigörs och att skruvnyckeln avlägsnats innan verktyget startas. Byte av frässtål Dra ut sladden, stäng av verktyget, vänta tills alla rörliga delar har stannat helt och vänta tills frässtålet svalnat före byte. Inställning av fräsdjup Verktyget har en tvåstegs djupstoppmekanism, för snabb och exakt inställning av fräsdjup. Lossa låsskruven (A) och låsspaken (B) för djupstoppet. Tryck verktyget nedåt tills frässtålet når önskat djup och dra åt låsspaken. För djupstopparmen nedåt till den når det vridbara djupstoppet (C). Dra åt fästskruven. Finjustera, om så behövs, med finjusteringsvredet (D). 10

11 SVENSKA Inställning av fräsdjup Verktyget har en tvåstegs djupstoppmekanism, för snabb och exakt inställning av fräsdjup. 1. Lossa låsskruven (A) och låsspaken (B) för djupstoppet. 2. Tryck verktyget nedåt tills frässtålet når önskat djup och dra åt låsspaken. 3. För djupstopparmen nedåt till den når det vridbara djupstoppet (C). Dra åt fästskruven. 4. Finjustera vid behov med finjusteringsvredet (D). Inställning av vridbart djupstopp Vrid det vridbara djupstoppet för att snabbt och enkelt justera fräsdjupet i steg om 3 mm. Det vridbara djupstoppet kan också användas för att utföra stor avverkning i flera steg. 11

12 SVENSKA Start/stopp 1. Frigör strömbrytaren (A) genom att trycka in strömbrytarspärren (B). 2. Håll strömbrytarspärren (B) intryckt. 3. Starta verktyget genom att trycka in strömbrytaren (A). 4. Stoppa verktyget genom att släppa strömbrytaren (A). A Varvtalsreglage Varvtalet ställs in mellan och varv med varvtalsinställningen. Fräsning Matningsriktning För verktyget mot frässtålets rotationsriktning, som bilden visar. För inte verktyget med frässtålets rotationsriktning det kan göra att du förlorar kontrollen över verktyget. Fräsning 1. Montera ett frässtål och ställ in skärdjupet enligt ovan. 2. Placera verktyget på arbetstycket och starta det. 3. Lossa låsspaken och tryck försiktigt verktyget nedåt tills djupstoppet tar emot. Spänn låsspaken. För verktyget långsamt över arbetsstycket med jämna rörelser. 4. Efter avslutat arbete, höj frässtålet och stäng av verktyget. 12

13 SVENSKA Fräsning med mallstyrning Mallstyrningen används för fräsning av mönster. Använd frässtål med mindre diameter än mallstyrningens innerdiameter. 1. Placera verktyget med mallstyrningen på mallen. 2. Starta verktyget. 3. Lossa låsspaken och tryck försiktigt verktyget nedåt mot arbetsstycket tills djupstoppet tar emot. 4. Spänn låsspaken. 5. För verktyget längs mallen med måttligt sidotryck. 6. Mallen måste vara minst 8 mm tjock för att passa mallstyrningen. Fräsning efter list 1. Fäst en list på arbetsstycket med lämplig låsanordning. 2. För verktyget med basens raka kant längs listen. 3. För alltid verktyget mot frässtålets rotationsriktning. Fräsning med parallellanslag För verktyget längs parallellanslaget med måttligt sidotryck. Fräsning av cirklar och båglinjer Placera den runda styrningens spets i centrum av cirkeln eller bågen. Frihandsfräsning Verktyget kan också användas för kälfräsning på frihand, utan parallellanslag. Frässtålet måste då vara försett med styrning. 1. För verktyget framåt med styrningen lätt tryckt mot arbetsstyckets kant. 2. Var noga med att hålla verktyget horisontellt. 3. Tryck inte för hårt, det kan skada arbetsstyckets kant. 4. Vid användning av frässtål utan styrning, var noga med att föra verktyget framåt med jämn hastighet, annars finns risk för friktionsskador på arbetsstycket. 13

14 SVENSKA UNDERHÅLL Dra ut sladden, stäng av verktyget och vänta tills alla rörliga delar har stannat helt före underhåll och/eller rengöring. Avlägsna spån och damm från verktyget efter varje användning. Håll verktygets ventilationsöppningar rena för att förhindra överhettning av motorn. Rengör gärna verktyget med tryckluft efter varje användning. Använd inte bensin, lösningsmedel eller rengöringsmedel som kan skada plastdelar. Kontrollera sladden efter varje användning. Om sladden är skadad ska den bytas ut av behörig servicerepresentant eller annan kvalificerad person, för att undvika fara. Verktyget behöver inte smörjas. Byte av kolborstar Kolborstarna ska kontrolleras med cirka 30 drifttimmars intervall, av behörig servicepersonal eller annan kvalificerad person. Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon Jula AB, Box 363, SKARA 14

15 NORSK NORSK Les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig referanse. Generelle sikkerhetsanvisninger SIKKERHETSANVISNINGER ADVARSEL! Manglende overholdelse av anvisningene og sikkerhetsanvisningene nedenfor kan medføre el-ulykker, brann og/eller alvorlig personskade. Begrepet el-verktøy i advarslene nedenfor gjelder for ditt strømtilkoblede (ledningsutstyrte) eller batteridrevne (ledningsløse) el-verktøy. Arbeidsområde Arbeidsområdet skal holdes rent og godt opplyst. Uoversiktlige og mørke rom øker faren for skader. Ikke bruk el-verktøy i eksplosive miljøer, for eksempel i nærheten av brannfarlig væske, gass eller støv. El-verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller damp. Hold barn og andre personer på trygg avstand når el-verktøy er i bruk. Hvis du blir distrahert, kan du miste kontrollen over verktøyet. El-sikkerhet El-verktøyets støpsel må passe til stikkontakten. Ikke foreta endringer av noe slag på støpselet. Ikke bruk adapter sammen med jordet el-verktøy. Ikke-modifiserte støpsler og egnede stikkontakter reduserer risikoen for el-ulykker. Unngå kroppskontakt med jordede overflater som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Risikoen for el-ulykker øker hvis kroppen din jordes. Ikke utsett el-verktøy for regn eller fukt. Hvis det kommer vann inn i et el-verktøy, øker faren for elulykker. Vær forsiktig med ledningen. Ikke bruk ledningen til å bære eller dra el-verktøyet, og unngå å trekke i ledningen for å dra ut støpselet. Ikke bruk ledningen til å bære eller dra el-verktøyet, og unngå å trekke i ledningen for å dra ut støpselet. Skadde eller ødelagte ledninger øker faren for elulykker. Hvis verktøyet brukes utendørs, skal du bare bruke skjøteledninger som er godkjent for utendørs bruk. Ledning beregnet for utendørs bruk reduserer faren for el-ulykker. Hvis el-verktøyet må brukes i et fuktig miljø, skal du bruke jordfeilbeskyttet strømtilkobling. Jordfeilbryter reduserer faren for el-ulykker. Personlig sikkerhet Vær oppmerksom. Vær alltid forsiktig, og bruk sunn fornuft når du arbeider med el-verktøy. Ikke bruk el-verktøy hvis du er trøtt eller påvirket av narkotika, legemidler eller alkohol. Ett øyeblikks manglende oppmerksomhet når du bruker el-verktøy, kan føre til alvorlig personskade. Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Sikkerhetsutstyr som støvfiltermaske, sklisikre vernesko, hjelm og hørselvern, avhengig av el-verktøyets type og bruksområde, reduserer faren for personskade. Unngå utilsiktet start. Kontroller at strømbryteren står i avslått posisjon, før du setter i støpselet og/eller batteriet eller løfter/bærer verktøyet. Ulykkesfaren er stor hvis du bærer el-verktøyet med fingeren på strømbryteren eller kobler verktøyet til strøm når strømbryteren er slått på. Fjern skrunøkler og lignende før du starter el-verktøyet. Slike nøkler, eller annet utstyr/verktøy som sitter igjen på en roterende del på et el-verktøy, kan forårsake personskade. Ikke strekk deg for langt. Ha alltid godt fotfeste og god balanse. På den måten har du bedre kontroll over el-verktøyet hvis en uventet situasjon skulle oppstå. Bruk passende klær. Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker unna bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler. Hvis det finnes utstyr for støvavsug og støvoppsamling, skal dette tilkobles og benyttes på korrekt måte. Slikt utstyr kan redusere faren for problemer forårsaket av støv. Bruk og vedlikehold av el-verktøyet Overbelast ikke el-verktøyet. Bruk riktig el-verktøy til det planlagte arbeidet. Verktøyet fungerer bedre og sikrere med den belastningen det er beregnet for. Ikke bruk verktøyet dersom det ikke kan slås av og på med strømbryteren. El-verktøy som ikke kan styres med strømbryteren, er farlige og må repareres. 15

16 Service NORSK Trekk ut ledningen og/eller ta ut batteriet før du gjør justeringer, bytter tilbehør eller rydder vekk elverktøyet. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen for at el-verktøyet startes utilsiktet. El-verktøy som ikke er i bruk, skal oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la barn eller personer som ikke kjenner el-verktøyet, eller som ikke har lest disse anvisningene, bruke det. El-verktøy som ikke er i bruk, skal oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la barn eller personer som ikke kjenner el-verktøyet, eller som ikke har lest disse anvisningene, bruke det. Vedlikehold el-verktøyet. Kontroller at bevegelige deler er riktig justert og beveger seg fritt, at ingen deler er feil montert eller ødelagt, samt at det ikke foreligger andre forhold som kan påvirke funksjonen. Hvis el-verktøyet er skadet, må det repareres før det tas i bruk igjen. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdt el-verktøy. Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Skjæreverktøy som vedlikeholdes riktig og har skarpe egger, låser seg sjeldnere og er lettere å kontrollere. Bruk el-verktøy, tilbehør, bits osv. i henhold til anvisningene, og ta hensyn til gjeldende arbeidsforhold og det arbeidet som skal utføres. Det kan være farlig å bruke el-verktøy til andre formål enn det er beregnet for. Service på el-verktøy må bare utføres av kvalifisert servicepersonell som bruker originale reservedeler. Det sikrer at el-verktøyet alltid er i forsvarlig stand. Spesielle sikkerhetsanvisninger Slå av verktøyet, trekk ut støpselet og vent til alle bevegelige deler har stanset helt før rengjøring, vedlikehold og/eller bytte av tilbehør. Dra ut støpselet når verktøyet ikke er i bruk. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen for at el-verktøyet startes utilsiktet. Sikre arbeidsstykket. Spenn fast arbeidsstykket med tvinge, klemmer eller skrustikke. Hold aldri arbeidsstykket med hendene. Hold verktøyet stødig med begge hendene. Bruk kun godkjent tilbehør og fresestål. Bruk kun tilbehør som tåler verktøyets maksimale turtall. Bruk kun fresestål med skaftdiameter 6 mm, 8 mm eller 1/4", sammen med egnet chuck. Fresestålene må passe nøyaktig i chucken. Bruk kun skarpe fresestål med hel egg og uten sprekker, og av den typen som produsenten anbefaler. Uegnede eller sløve fresestål kan sette seg fast, sprenges og/eller skade arbeidsstykket. Verktøyet skal kun brukes til bearbeiding av tre og tilsvarende materiale. Arbeidsstykket skal være fritt for spiker, skruer og andre fremmedelementer som kan forårsake kast, personskade og/eller eiendomsskade. La motoren nå maksimalt turtall før du setter verktøyet mot arbeidsstykket. Ikke start verktøyet når roterende deler er i kontakt med arbeidsstykket fare for kast som kan forårsake personskade og/eller eiendomsskade. Verktøyet må ikke overbelastes. Ikke belast verktøyet for hardt. Verktøyet fungerer bedre og sikrere med den belastningen det er beregnet for. Bearbeid i flere omganger ved bruk av fresestål med stor diameter eller hvis mye materiale skal freses bort. Hold verktøyet stødig med begge hendene. Ha alltid godt fotfeste og god balanse. Unngå ustødige og vanskelige arbeidsstillinger. Hvis du holder verktøyet med begge hendene, kan de ikke komme i kontakt med roterende deler. Kontroller regelmessig verktøy, ledning og fresestål for skader. Hvis verktøy, ledning eller fresestål er skadet, må de repareres før verktøyet brukes igjen. Slå av verktøyet umiddelbart hvis det avgir unormale lyder eller vibrerer kraftig. Ikke bruk hendene til å fjerne spon, blokkeringer eller lignende. Slå av verktøyet, trekk ut støpselet og vent til alle bevegelige deler har stanset helt før fjerning av spon, blokkeringer eller lignende. Bruk trykkluft eller en trebit til å fjerne spon, blokkeringer og lignende. Før du begynner å arbeide på vegger, tak eller gulv, må du kontrollere at det ikke finnes skjulte strømledninger eller rør. Vær ekstra forsiktig ved stikksaging. Hold el-verktøyet i de isolerte gripeoverflatene ved arbeid der det kan komme i kontakt med skjulte strømledninger eller egen ledning. 16

Bruksanvisning för skruvdragare. Bruksanvisning for skrutrekker. Instrukcja obsługi wkrętarki. User Instructions for Power Driver

Bruksanvisning för skruvdragare. Bruksanvisning for skrutrekker. Instrukcja obsługi wkrętarki. User Instructions for Power Driver Bruksanvisning för skruvdragare Bruksanvisning for skrutrekker Instrukcja obsługi wkrętarki User Instructions for Power Driver 060-112 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

009-121 18 V 18 V 18 V 18 V

009-121 18 V 18 V 18 V 18 V 009-121 Bruksanvisning för 18 V mutterdragare Bruksanvisning for 18 V muttertrekker Instrukcja obsługi klucz udarowy 18 V User instructions for 18 V impact wrench SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-11 Jula AB

Date of production: 2015-05-11 Jula AB 250-029 Bruksanvisning för rikt-/planhyvel Bruksanvisning for avretter-/planhøvel Instrukcja obsługi wyrówniarki/grubościówki User instructions for jointer/planer SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för planhyvel. Bruksanvisning for tykkelseshøvel. Instrukcja obsługi strugarki grubościówki. Operating Instructions for Planer

Bruksanvisning för planhyvel. Bruksanvisning for tykkelseshøvel. Instrukcja obsługi strugarki grubościówki. Operating Instructions for Planer Bruksanvisning för planhyvel Bruksanvisning for tykkelseshøvel Instrukcja obsługi strugarki grubościówki Operating Instructions for Planer 250-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

000-140 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original

000-140 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Bruksanvisning för slagborrmaskin 500 W Bruksanvisning for slagboremaskin 500 W Instrukcja obsługi wiertarki udarowej 500 W Operating instructions for percussion drill 500 W 000-140 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 220-119 Bruksanvisning för eldriven högtryckstvätt Bruksanvisning for strømdrevet høytrykksspyler Instrukcja obsługi elektrycznej myjki wysokociśnieniowej User Instructions for Electric High-pressure Washer

Bardziej szczegółowo

SVENSKA 4 NORSK 16 POLSKI 28

SVENSKA 4 NORSK 16 POLSKI 28 721-323 Bruksanvisning för kompostkvarn Bruksanvisning for kompostkvern Instrukcja obsługi rozdrabniacza do kompostu User Instructions for compost shredder SVENSKA 4 SÄKERHETSANVISNINGAR 4 Allmänna säkerhetsanvisningar

Bardziej szczegółowo

721-340. Bruksanvisning för motorsåg Bruksanvisning for motorsag Instrukcja obsługi pilarki łańcuchowej User instructions for chainsaw

721-340. Bruksanvisning för motorsåg Bruksanvisning for motorsag Instrukcja obsługi pilarki łańcuchowej User instructions for chainsaw 721-340 Bruksanvisning för motorsåg Bruksanvisning for motorsag Instrukcja obsługi pilarki łańcuchowej User instructions for chainsaw SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL -

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för induktionsplatta. Bruksanvisning for induksjonsplate. Instrukcja obsługi płyty indukcyjnej. User Instructions for Induction Plate

Bruksanvisning för induktionsplatta. Bruksanvisning for induksjonsplate. Instrukcja obsługi płyty indukcyjnej. User Instructions for Induction Plate Bruksanvisning för induktionsplatta Bruksanvisning for induksjonsplate Instrukcja obsługi płyty indukcyjnej User Instructions for Induction Plate 802-404 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för invertsvets. Bruksanvisning for invertersveiseapparat. Instrukcja obsługi spawarki inwerterowej

Bruksanvisning för invertsvets. Bruksanvisning for invertersveiseapparat. Instrukcja obsługi spawarki inwerterowej Bruksanvisning för invertsvets Bruksanvisning for invertersveiseapparat Instrukcja obsługi spawarki inwerterowej Operating Instructions for Inverter Welder 210-024 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W. Bruksanvisning for mikrobølgeovn 800 W. Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 800 W

Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W. Bruksanvisning for mikrobølgeovn 800 W. Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 800 W Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W Bruksanvisning for mikrobølgeovn 800 W Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 800 W Installation Instructions for Microwave Oven 800 W 801-031 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

210-020 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original. 08.09.2014 Jula Postorder AB

210-020 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original. 08.09.2014 Jula Postorder AB Bruksanvisning för svetstransformator 160 A Bruksanvisning for sveiseapparat 160 A Instrukcja obsługi transformatora spawalniczego 160 A Operating instructions for Welding Transformer 160 A 210-020 SV

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för hårtork. Bruksanvisning for hårføner. Instrukcja obsługi suszarki do włosów. User Instructions for Hair Dryer

Bruksanvisning för hårtork. Bruksanvisning for hårføner. Instrukcja obsługi suszarki do włosów. User Instructions for Hair Dryer Bruksanvisning för hårtork Bruksanvisning for hårføner Instrukcja obsługi suszarki do włosów User Instructions for Hair Dryer 805-037 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 051-020 Bruksanvisning för digital varmluftspistol Bruksanvisning for digital varmluftpistol Instrukcja obsługi opalarki cyfrowej User instructions for digital hot air gun SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

416-117. Bruksanvisning för luft/luftvärmepump Bruksanvisning for Instrukcja obsługi User Instructions for

416-117. Bruksanvisning för luft/luftvärmepump Bruksanvisning for Instrukcja obsługi User Instructions for 416-117 Bruksanvisning för luft/luftvärmepump Bruksanvisning for Instrukcja obsługi User Instructions for SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för påslös dammsugare. Bruksanvisning for poseløs støvsuger. Instrukcja obsługi odkurzacza bezworkowego

Bruksanvisning för påslös dammsugare. Bruksanvisning for poseløs støvsuger. Instrukcja obsługi odkurzacza bezworkowego Bruksanvisning för påslös dammsugare Bruksanvisning for poseløs støvsuger Instrukcja obsługi odkurzacza bezworkowego Operating Instructions for Bagless Vacuum Cleaner 800-147 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

731-109. Bruksanvisning för hydroforpump Bruksanvisning for trykkpumpe Instrukcja obsługi pompa hydroforowa User instructions for hydrophore pump

731-109. Bruksanvisning för hydroforpump Bruksanvisning for trykkpumpe Instrukcja obsługi pompa hydroforowa User instructions for hydrophore pump 731-109 Bruksanvisning för hydroforpump Bruksanvisning for trykkpumpe Instrukcja obsługi pompa hydroforowa User instructions for hydrophore pump SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

FLIP TRACK III HANDBOK MODELL 97276

FLIP TRACK III HANDBOK MODELL 97276 FLIP TRACK III HANDBOK MODELL 97276 SE NO GB PL SÄKERHETSANVISNINGAR Var alltid försiktig och följ säkerhetsanvisningarna när du använder detta löpband. Läs alla anvisningar innan du använder löpbandet.

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-08 Jula AB

Date of production: 2015-05-08 Jula AB 425-080 425-081 Bruksanvisning för arbetsbelysning Bruksanvisning for arbeidsbelysning Instrukcja obsługi reflektora roboczego User instructions for work light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

416-085 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original

416-085 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Bruksanvisning för värmepump luft/vatten Bruksanvisning for varmepumpe luft/vann Instrukcja obsługi pompy ciepła powietrze-woda Operating Instructions for Heat Pump Air/Water 416-085 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

427-628. Bruksanvisning för strålkastare LED Bruksanvisning for lyskaster LED Instrukcja obsługi reflektora LED User Instructions for LED floodlight

427-628. Bruksanvisning för strålkastare LED Bruksanvisning for lyskaster LED Instrukcja obsługi reflektora LED User Instructions for LED floodlight 427-628 Bruksanvisning för strålkastare LED Bruksanvisning for lyskaster LED Instrukcja obsługi reflektora LED User Instructions for LED floodlight SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-04-02 Jula AB

Date of production: 2015-04-02 Jula AB 974-240 974-247 Bruksanvisning för skyddssko S1P Bruksanvisning for vernesko S1P Instrukcja obsługi obuwia bezpiecznego S1P User instructions for safety shoes S1P SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

731-104 731-105 731-106

731-104 731-105 731-106 731-104 731-105 731-106 Bruksanvisning för dränkbar pump Bruksanvisning for nedsenkbar pumpe Instrukcja obsługi pompy zanurzeniowej User instructions for submersible pump SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för skyddssko. Bruksanvisning for vernesko. Instrukcja użytkowania obuwia ochronnego. User Instructions for Safety Shoes

Bruksanvisning för skyddssko. Bruksanvisning for vernesko. Instrukcja użytkowania obuwia ochronnego. User Instructions for Safety Shoes Bruksanvisning för skyddssko Bruksanvisning for vernesko Instrukcja użytkowania obuwia ochronnego User Instructions for Safety Shoes 973-534 973-544 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kaffekvarn. Bruksanvisning for kaffekvern. Instrukcja obsługi młynka do kawy. Operating instructions for Coffee Grinder

Bruksanvisning för kaffekvarn. Bruksanvisning for kaffekvern. Instrukcja obsługi młynka do kawy. Operating instructions for Coffee Grinder Bruksanvisning för kaffekvarn Bruksanvisning for kaffekvern Instrukcja obsługi młynka do kawy Operating instructions for Coffee Grinder 802-002 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampy biurkowej User Instructions for Table Lamp 425-067 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 411-075 Bruksanvisning för kupévärmare Bruksanvisning for kupévarmer Instrukcja obsługi grzejnika samochodowegoz User Instructions for passenger compartment heater SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. Bruksanvisning for varmepumpe luft/luft. Instrukcja obsługi pompy ciepła powietrze-powietrze

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. Bruksanvisning for varmepumpe luft/luft. Instrukcja obsługi pompy ciepła powietrze-powietrze Bruksanvisning för värmepump luft/luft Bruksanvisning for varmepumpe luft/luft Instrukcja obsługi pompy ciepła powietrze-powietrze Operating Instructions for Heat Pump Air/Air 417-030 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för korslaser. Bruksanvisning for krysslaser. Instrukcja obsługi lasera krzyżowego. Operating instructions for Cross Laser

Bruksanvisning för korslaser. Bruksanvisning for krysslaser. Instrukcja obsługi lasera krzyżowego. Operating instructions for Cross Laser Bruksanvisning för korslaser Bruksanvisning for krysslaser Instrukcja obsługi lasera krzyżowego Operating instructions for Cross Laser 160-248 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-03-25 Jula AB

Date of production: 2015-03-25 Jula AB 422-530 Bruksanvisning för lysande isbjörn Bruksanvisning for lysende isbjørn Instrukcja obsługi wiecącego niedźwiedzia polarnego User instructions for illuminated polar bear SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo