Rola demonstracyjnych projektów wielkoskalowych jako elementu pośredniego między prototypem rozwiązań a efektami operacyjnymi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rola demonstracyjnych projektów wielkoskalowych jako elementu pośredniego między prototypem rozwiązań a efektami operacyjnymi"

Transkrypt

1 Rola demonstracyjnych projektów wielkoskalowych jako elementu pośredniego między prototypem rozwiązań a efektami operacyjnymi Autorzy: Jacek Malko, Paweł Maślankiewicz, Henryk Wojciechowski - Politechnika Wrocławska ("Energetyka" - nr 7/2015) W styczniowym (2015r.) numerze dwumiesięcznika amerykańskiego stowarzyszenia elektroenergetyków (IEEE Power & Energy Society) ukazał się wieloautorski artykuł przedstawicieli sektora z Austrii, Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii i Włoch, prezentujących przypadki projektów demonstracyjnych wielkiej skali z terenu Europy. Projekty te skupiają uwagę na integracji źródeł energii elektrycznej, zasilanych paliwami odnawialnymi (OZE) przy możliwie wiernie oddanych realiach systemów elektroenergetycznych. Sprecyzowany na wstępie cel podjętych badań sformułowano następująco: Bezpieczna i niezawodna integracja na poziomie założonej dla UE penetracji odnawialnych źródeł energii do r wymaga wdrożenia nowych technologii dla wykazania efektywności nowych praktyk zarządzania systemem i oceny ekonomicznych skutków oraz potencjału powtarzalności proponowanych rozwiązań. W tym kontekście demonstracje projektów wielkiej skali są najlepszą z możliwości oceny korzyści i wad wszelkich nowych podejść z perspektywy holistycznej. Artykuł przedstawia zakres badań i osiągnięte rezultaty dla trzech projektów: TWENTIES, projekt niedawno ukończony, IGREENGrid, projekt w fazie realizacyjnej. BESTPATH, projekt dopiero rozpoczynany. Projekt TWENTIES analizował następujące studia przypadku: Demo 1: Usługi systemowe, oferowane przez farmę wiatrową, Demo 2: Wielkoskalowa integracja elektrowni wiatrowych, Demo 3: Charakterystyka techniczna stałoprądowej sieci wysokiego napięcia w lokalizacji morskiej, Demo 4: Zarządzanie generacją wiatrową w lokalizacji morskiej przy szczególnie ekstremalnych warunkach pogodowych, Demo 5: Sieć o podwyższonej elastyczności, Demo 6: Zwiększenie elastyczności sieci przesyłowych. Projekt IGREENGrid komasuje doświadczenia przedsiębiorstw energetycznych Austrii, Francji, Niemiec i Włoch w zakresie integrowania rozproszonych źródeł OZE w sieci dystrybucyjnej (DRES). Prace będą kontynuowane dla porównania rozwiązań z punktu M. Lorenzo et al.: The Proof is in the Pitting Large Scale Demonstrations of the Renewables Integration Showcase Real World Solutions IEEE Power & Energy Magazine, Vol. 13, nr 1, 2015

2 widzenia technologii, ekonomiki i zdolności współpracy w celu określenia potencjału powtarzalności przy specyficznych uwarunkowaniach regulacji ochrony środowiska, bezpieczeństwa, stopnia automatyzacji itd. Dla zrealizowania tych zamierzeń ośmiu europejskich operatorów sieci dystrybucyjnych (DSOs), reprezentujących ponad połowę odbiorców, dokona oceny projektów demonstracyjnych, przeprowadzonych z ich udziałem. Podstawowe problemy występują w zakresie integracji, rozważanej jako problem rozwojowowdrożeniowy (R&D) i stąd szczególnie cenna jest wymiana doświadczeń w tym zakresie. Projekt BEST PATHS jest finansowany przez Komisję Europejską w programie ramowym FP7 i po uruchomieniu przewiduje się jego kontynuację przez następne cztery lata. Czerpiąc doświadczenia z programu TWENTIES dąży się do spełnienia celów, wynikających z doboru najlepszych narzędzi dla niezawodnego integrowania DRES dla przypadku morskich źródeł wiatrowych. Są to: - interakcja i dynamika turbin wiatrowych i przekształtników HVdc, - interoperacyjność przekształtników HVdc, - modernizacja istniejących łączy HVdc w zakresie innowacyjnych technologii stało- i przemiennoprądowych, - nowe technologie modernizacji korytarzy przesyłów przemiennoprądowych, - zastosowanie nadprzewodnictwa dla wysokich wartości przesyłanych mocy, wysokiego zapotrzebowania i ograniczeń środowiskowych. Godne uwagi jest bardziej szczegółowe omówienie już zrealizowanego projektu TWENTIES w zakresie subprojektów demo. Demo 1. Farma wiatrowa jako oferent pakietu usług systemowych Przyjęty akronim Syserwind (od system serwices prowided by wind farms ) miał na celu wykorzystanie potencjału generacji wiatrowej jako oferenta usług systemowych, a w szczególności usługi wtórnej regulacji częstotliwości i sterowania napięciem w sieci dystrybucyjnej na drodze grupowania i współpracy w skoordynowanym trybie w sposób analogiczny do działań regulacyjnych z wykorzystaniem źródeł konwencjonalnych. Wykazanie potencjału źródeł wiatrowych w tej mierze usuwa ważną barierę zwiększenia penetracji tych źródeł w systemie elektroenergetycznym. Demonstracja dotyczyła 15 farm, będących własnością koncernu Iberdrola i zlokalizowanych na południu Hiszpanii. Moc zainstalowana tych farm wynosi 480 MW i są one zgrupowane w trzech klastrach podłączonych do węzłów sieci 400 kv, odległych od siebie o ok. 350 km. Infrastruktura sieciowa współpracuje również z innymi 31. farmami (ale nie będącymi częścią wspólną projektu). W eksperymencie uczestniczyły dwa centra sterowania (CECRE i REE) oraz ośrodek sterowania OZE/Iberdrola. Monitorowany jest stan zarówno sieci przesyłu jak i elektrowni wiatrowych; dla każdego klastra wyliczane są niezbędne nastawy. Po poprawkach korekcyjnych wartości nastaw przesyłane są do poszczególnych farm. Wyniki testów regulacji wtórnej wykazały, że grupa elektrowni wiatrowych jest zdolna do sterowania wytwarzaniem mocy czynnej w sposób skoordynowany w czasie rzeczywistym oraz zgodnie

3 z wymaganiami operatora REE (Red Electric de Espaňa), obowiązującymi dla źródeł konwencjonalnych. Dla zapewnienia tej usługi regulacyjnej wymagane jest, by źródła ograniczały wytwarzanie mocy czynnej zgodnie z uzgodnieniami z operatorem sieci przesyłowej (TSO). Wartość tych ograniczeń z uwagi na rezerwę mocy jest znacząca nawet dla krótkoterminowej prognozy wiatru, tak że będzie występowała konieczność uwzględnienia tych zagrożeń jako ryzyka w mechanizmie rynkowym. Test napięciowy wykazał, że farmy wiatrowe, zgrupowane w klastry, mogą sterować napięciem na poziomie 400 kv w punkcie połączenia przy wykorzystaniu takiej samej procedury jak w przypadku generacji konwencjonalnej. Wykazano też, że algorytmy sterowania były zdolne do skutecznego kompensowania strat w liniach kablowych do punktu połączenia. Jedynym ograniczeniem okazała się minimalna nadwyżka mocy zainstalowanej na poziomie ok. 20%. Wynika to z warunku dostatecznej kontroli napięć i ograniczeń zdolności wytwarzania mocy biernej, które przekładają się na ograniczenia regulacji napięciowej. Demo 2. Wielkoskalowa integracja elektrowni wirtualnej Wraz ze wzrastającym udziałem OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej, produkcja źródeł podlega znaczącym wahaniom. W przyszłości wystąpi konieczność wprowadzenia usługi, która umożliwi bilansowanie o wartości, niemożliwe do uzyskania ze źródeł konwencjonalnych. Elektrownia wirtualna (Virtual Power Plant VPP) jest jedną z najbardziej obiecujących technologii, mogących oferować niezbędną usługę stabilizującą. Celem relacjonowanego projektu demonstracyjnego, realizowanego w ramach TWENTIES, było wykazanie pełnego zakresu możliwości technologii VPP. Wprowadzono tę technologię w postaci Power Hub, będącego systemem informatycznym (IT), zdolnym do zarządzania zarówno niewielkimi źródłami (np. małymi elektrowniami wodnymi, przemysłowymi źródłami kogeneracyjnymi (CHP) oraz źródłami rezerwowymi jak też i energochłonnymi odbiorcami jak pompy w systemach uzdatniania wody, sztuczne oświetlenia szklarni oraz zespoły chłodnicze w układzie akumulacji chłodu (Rys. 1). Celem Power Hub jest zapewnienie, że wszystkie rozważane obiekty są eksploatowane optymalnie z korzyścią zarówno dla systemu elektroenergetycznego jak i właścicieli. Optymalne warunki eksploatacji oznaczają również zdolność do oferowania usług, niezbędnych w przyszłościowym niskowęglowym systemie elektroenergetycznym. Przykładowo: pompowanie wody może być uruchomione lub zatrzymane w czasie sekund, gdy takie będą wymagania systemu. Podobnie mała elektrownia wodna za pośrednictwem Power Hub może dostarczać usługę stabilizującą częstotliwość, która to usługa jest trudna do uzyskania w inny sposób. Projekt VPP został zrealizowany w Danii na warunkach pełnej komercji. Oznacza to, że VPP świadczy usługi dla krajowego systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem kontrolowanych źródeł w przedziale dobowym. Oznacza to również, że wyłączenie VPP reguluje zobowiązania finansowe względem właścicieli źródeł z uwzględnieniem struktury mocy, oferowanej na rynku.

4 Architektura VPP prowadzi do realizacji szeregu zadań, które można pogrupować następująco: - zbudowanie koncepcji rozwiązania, łącznie z platformą IT, - uzgodnienie działań z właścicielem źródła i zainstalowanie systemu sterowania, oraz - przeprowadzenie operacji w okresie dobowym, tj. handel energią i elastycznością na rynku wraz z dostarczeniem usług przez optymalizację jednostek. Projekt realizował integrację w VPP 47. jednostek 15. różnych typów. Jednym z wniosków, wynikających z eksperymentu, jest waga wyzwania do mobilizacji jednostek z przemysłu do uczestnictwa w VPP, zadania wprowadzającego kompleksową ocenę elastyczności oraz wyszkolenie właścicieli jednostek w złożonych aspektach VPP, rynku energii oraz przyszłościowych rozwiązań systemowych. Codziennie Power Hub dostarcza usługi duńskiemu operatorowi TSO (Energinet.dk) oraz przedsiębiorstwu energetycznemu Faroese (SEV). Power Hub uczestniczy codziennie w Nord Pool u, skandynawskiej giełdzie energii oraz ma zdolność do oferowania znacznie zróżnicowanych usług: regulacji pierwotnej, wtórnej i trójnej, sterowania dynamicznego mocą bierną, szybkiego sterowania częstotliwościowego oraz przemieszczanie obciążeń godzinowych grafiku. Przemieszczanie to może jako kryterium stosować optymalizację kosztową lub optymalizację OZE. Power Hub ma możliwość przekształcenia elastyczności, charakterystycznej dla wybranego portfolio jednostek, w kategoriach zachowań stochastycznych (np. turbin wiatrowych i niektórych odbiorców), w niezawodne usługi, przy stałym spełnieniu podstawowych uwarunkowań pracy tych jednostek. Projekt demonstracyjny pokazał, że energetyka wiatrowa jest nie tylko wyzwaniem dla systemu elektroenergetycznego przyszłości, ale jest również integralną częścią rozwiązania. Power Hub uzmysłowił, jak nowoczesne turbiny wiatrowe mogą być użyte do dostarczania usług systemowych oraz jak te turbiny mogą współpracować z akumulatorowymi zasobnikami energii. Projekt udowodnił również, że VPP umożliwia kombinację struktury zróżnicowanych typów źródeł i odbiorów oraz jak poszczególne jednostki mogą być dobierane dla realizacji specyficznych usług systemowych. Inną ważną cechą technologii VPP jest możliwość optymalizacji w zróżnicowanych warunkach rynkowych i podejmowania decyzji w sprawie wyboru elastyczności w aktualnych i przyszłych systemach zaopatrzenia w energię. Koncepcja Power Hub wykazała, że może być zastosowana nie tylko w specyficznych warunkach Danii, ale też ma cechy powtarzalności w różnych krajach europejskich. Jest to również rozwiązanie atrakcyjne ekonomicznie dla budowy VPP. Demo 3: Techniczne charakterystyki morskiej sieci HVdc W następnym dziesięcioleciu i w dalszej perspektywie znaczące wartości energii elektrycznej, generowanej w Europie przez jednostki wiatrowe lokalizowane na morzu, będą prawdopodobnie wymagać rozbudowy struktur regionalnych w postaci usieciowionych multiterminali sieciowych prądu stałego (zastępujących łącza od punktu do punktu ).

5 Umożliwi to nie tylko wyprowadzenie energii wiatrowej na ląd, ale też zmniejszenie rywalizacji w oferowaniu nowych łączy dla dostarczania energii i usług systemowych na rynek i dla opanowania złożonego problemu projektowania, budowy i eksploatacji nowych morskich transnarodowych sieci stałoprądowych. W oparciu na dzisiejsze i przyszłe technologie kolejny projekt demonstracyjny w ramach TWENTIES skupił się na czynnikach sprawczych w zakresie ekonomiki i technicznej wykonalności takich sieci. W zróżnicowanej skali czasowej uzyskano wyniki w postaci następującej: krótkoterminowa analiza techniczna wykonalności (do r. 2020), - średnioterminowa analiza techniczna wykonalności (lata ), - długoterminowa analiza ekonomiczna (po r. 2030). Dla analizy długoterminowej wykonano globalną analizę koszt efekt dla regionu Morza Północnego w celu porównania różnych rozwiązań łączy stałoprądowych dla morskich farm wiatrowych (łącznie z multiterminalami przemiennoprądowymi) o zróżnicowanych modelach rozdziału obciążeń (np. węgiel tańszy niż paliwo gazowe i vice versa). Ponadto dla wykazania użyteczności metody przeprowadzono ocenę różnych możliwych korzyści: całkowity koszt inwestycyjny np. generacja i połączenia z systemem w wersji morskiej), ograniczenie emisji CO 2 czy też lepsze wykorzystanie energii wiatru. Stwierdzono również, że przyjęte założenia oraz kryteria mają istotny wpływ na wnioskowanie; dokonana analiza wrażliwości miała zatem na celu określenia podstawowych charakterystyk i czynników sprawczych rozwoju morskich sieci stałoprądowych. Analizy średnioterminowe doprowadziły do koncepcji dwóch projektów demonstracyjnych: - wysokonapięciowy (120 kv, prąd stały) wyłącznik (DCCB), wykonany w wersji prototypowej przez Alstom Grid. Zdolność wyłączeniowa była sukcesywnie testowana i przeprowadzona przez bezstronnego obserwatora w czasie rzeczywistych prób, szczytowy prąd zwarcia wyniósł ponad 5 ka przed zadziałaniem DCCB i zmniejszył się do zera po kilku milisekundach; - skonstruowanie i rozwinięcie małoskalowej, pięciozaciskowej makiety dla sieci stałoprądowej dla sprawdzaniu algorytmów sterowania oraz prób łączeniowych fizykalnej współpracy z siecią w warunkach symulacji w czasie rzeczywistym. Wyposażenie wykorzystano do oceny innowacyjnej koncepcji wykrywania zwarć w warunkach rzeczywistych demonstracji na żywo. Analizy krótkoterminowe przeprowadzono równolegle do symulacji, weryfikując, czy rozwój krok po kroku małych sieci stałoprądowych, począwszy od schematu promieniowego, spełnia warunki wykonalności. Rozważano konfiguracje bądź drzewiaste, bądź mieszane. Dla każdej z nich rozpływ stałoprądowy był sterowany przez autonomiczny układ redukcji napięcia. Ponadto opracowano wyspecjalizowany układ sterujący dla dostarczenia różnych usług systemowych oraz udziału w odbudowie systemu po awarii katastrofalnej.

6 Demo 4. Zarządzanie morską energetyką wiatrową w warunkach ekstremalnych W czwartej demonstracji projektu TWENTIES wykorzystano doświadczenia z pracy podczas ekstremalnych warunków pogodowych w zachodniej części Danii w jesieni roku Stwierdzono, że wyposażenie morskich turbin wiatrowych w nowy układ sterowania umożliwiło dłuższe czasy eksploatacji przy wysokich prędkościach wiatru, co oznacza ograniczenie ryzyka wyłączenia turbin, a zatem zmniejsza ryzyko utraty stabilności w systemie elektroenergetycznym. Co więcej, łączna produkcja w tych okresach jest wyższa dla turbin z nowym układem sterowania niż dla turbin, korzystających ze starszego algorytmu, który prowadził do natychmiastowego wyłączenia farmy przy przekroczeniu przez wiatr prędkości 25 m/s. Pomiary w farmie Horns Rev II w czasie sztormowej pogody wykazały, że nowy system sterowania jest zdolny do utrzymania w ruchu turbin przy prędkościach wiatru do 32 m/s. Układ firmy Simens zapewnia mniej przypadków gwałtownej zmiany wytwarzania całej farmy. Jesienią 2012 seria sztormów uderzyła w zachodnią Danię. W tych warunkach wytwarzanie farmy Horns Rev II musiało być ograniczone, a dodatkowa produkcja z nowym sterowaniem miała swój udział w bilansie mocy. Ponadto gdy prędkość wiatru jest wystarczająca dla spowodowania zmniejszenia wytwarzania, to spadek generacji następuje bardziej łagodnie niż to zachodziło w starym układzie. Ma to istotne znaczenie przy bilansowaniu systemu. System zachodnioduński pracuje jako jeden obszar, co oznacza, że musi być zbilansowany. Problemy są raczej rzadkie dzięki zaawansowanemu systemowi operacyjnemu. Personel odpowiedzialny za bilansowanie mocy w Danii jest zobowiązany do bieżącego wprowadzenia szczegółowych informacji o wytwarzaniu i zapotrzebowaniu w odstępach pięciominutowych. Operator (Energinet.dk) może manualnie uruchomić moc regulacyjną systemu w przypadku wystąpienia większych niestabilności. Pozytywny przykład rynku nordyckiego wynika z niemal pełnego zbilansowania należących do niego systemów. Dzięki systemowi energetyki wodnej Norwegii i połączeniu stałoprądowemu wysokiego napięcia (HVdc) znaczna część zmiennych w czasie mocy wiatrowych Danii jest bilansowana. Przy nowych systemach regulacji w morskich farmach wiatrowych możliwe jest zintegrowanie większej produkcji energetyki wiatrowej bez narażenia bezpieczeństwa systemu w okresach wysokich prędkości wiatru. Przyjętym przez rząd Danii celem jest podwojenie udziału energetyki wiatrowej w końcowym zużyciu energii elektrycznej (z ok. 25% do 50%) w okresie siedmiolecia. Wraz z silnym wzrostem energetyki wiatrowej w Europie stanowi to wielkie wyzwanie dla systemu elektroenergetycznego. Dla skutecznego bilansowania wahań mocy pomiędzy regionem nordyckim i zachodem Danii rozważa się wprowadzenie zaawansowanych narzędzi bilansowania w sposób umożliwiający odbudowę naruszonego bilansu w przypadkach nieoczekiwanie dużych zmian w generacji wiatrowej morskiej. Omawiany projekt demonstracyjny wykazał, iż możliwe jest znalezienie rozwiązania dla przyszłościowych wyzwań, wynikających z dużego udziału źródeł wiatrowych. Częścią tego rozwiązania jest nowy system sterowania wytwarzaniem w warunkach wysokich prędkości wiatru. Powoduje to nie tylko wzrost produkcji, ale wpływa też na technologie ograniczenia ryzyka i bezpieczeństwo całego systemu oraz zwiększenie jego stabilności i ograniczenie awarii katastrofalnych.

7 Demo 5. Sieć o podwyższonej elastyczności Zmienność generacji wiatrowej zwiększa częstość i wartość znaczących wahań rozpływów mocy w sieci przesyłowej w porównaniu z systemami, bazującymi na źródłach, wykorzystujących paliwa konwencjonalne. Dla podłączenia i zintegrowania źródeł wiatrowych konieczne jest wzmocnienie zdolności przesyłowych sieci dla zarządzania zmiennością produkcji przy zachowaniu tego samego poziomu bezpieczeństwa dostaw energii. Co więcej: modernizacja i rozbudowa sieci napowietrznych i kablowych jest zjawiskiem stale postępującym. Dla uniknięcia szkodliwych konsekwencji tej zmienności niezbędne są rozwiązania o większej elastyczności, działające w odpowiednim czasie i w sposób efektywny kosztowo. Wyniki opisywanego projektu demonstracyjnego wykazały, że możliwe jest przesłanie większych wartości mocy tam, gdzie jest ona potrzebna bez narażenia bezpieczeństwa operacyjnego. Testy wykazały, jak bardziej dokładne monitorowanie i wzmocnienie sterowania siecią umożliwia operatorom przesyłu planowanie i eksploatację sieci w sposób bardziej efektywny. Układy dynamicznego obciążenia linii (DLR) jak i urządzenie monitorowania drgań Ampacimon (mierzące temperaturę) mogą być instalowane szybko w liniach napowietrznych dla zapewnienia dokładnych pomiarów zdolności przesyłowych w czasie rzeczywistym. Zdolność ta zależy od warunków wiatrowych i jest wrażliwa na niskie prędkości (0 5 m/s). Zintegrowanie zdolności przesyłowych z operacyjnym sterowaniem sieciami wymaga wiarygodnych prognoz meteorologicznych. Urządzenia kontroli przepływów mocy (PFCs) takie jak transformatory przesuwania fazy i wysokonapięciowe połączenia prądu stałego (HVdc) zapewniają środki dla zmiany i rozdziału lokalnych przepływów w sieci dystrybucyjnej z wykorzystaniem korytarzy przesyłowych. Jednak kilka PFCs, pracujących razem, może oddziaływać na rozpływy w większym obszarze i uwalniać więcej mocy swobodnych w systemie. W tym celu opracowano bardziej wrażliwy i skoordynowany sterownik inteligentny ( smart controller ). wprowadzono pomiar fazora (PMUs) oraz systemy monitorowania wielkoobszarowego (WAMs), co zapewnia informacje w czasie rzeczywistym o dynamice systemu. Ponieważ dynamika ta jest ściśle związana ze specyfiką charakterystyk elektrowni, obciążeń i źródeł generacji rozproszonej oraz dodatkowo z charakterystykami sieci przesyłowej, to cały system staje się coraz bardziej złożony z punktu widzenia modeli symulacyjnych. Wskutek tego planowanie bardziej dokładne i możliwie bliskie granicom stabilności wymaga znalezienia rozwiązania w zakresie dokładnego prognozowania stabilności, co jest rzeczywistym wyzwaniem. Zespół pracujący w projekcie demonstracyjnym z powodzeniem stworzył niezawodny algorytm prognostyczny (DLR foresaster) z możliwością predykcji z wyprzedzeniem 1 i 2 dm, uzyskując średnią dokładność 10% z ufnością 98%. Apacimon monitoruje i prognozuje pogodę z integracją opartą na podejściu oceniającym ryzyko. Zespół opracował inteligentny sterownik dla optymalnego wykorzystania PFCs do kierowania rozpływów przy stosowaniu konwencjonalnego kryterium bezpieczeństwa N-1. Przez porównanie odchyleń wiatru oraz niepewności działań prognostycznych oceniać można skutki systemowe, a operatorzy mogą oszacować, jaka część pozostałego marginesu może być alokowana na rynek a jaka część musi być zachowana ze względów bezpieczeństwa. Test wykazał, że opisany proces może umożliwić integrację w istniejącym systemie około 7% mocy wiatrowej więcej. Dla polepszenia i monitorowania stabilności systemu opracowano układ monitorowania

8 tłumienności. W oparciu o przewidywane przepływy i moce dostarczone przez niektóre duże elektrownie prognozowany jest współczynnik tłumienia dominujących węzłów systemu z dostateczną dokładnością. Analizy dowiodły, że istniejące PFCs nie mają znaczącego wpływu na współczynnik tłumienia, a ich wykorzystanie dla polepszenia tej cechy jest raczej ograniczone. Z drugiej jednak strony zwiększenie zdolności przesyłowych nie skutkuje obniżeniem wskaźnika tłumienia. Podsumowując: monitory Ampacim, PFCs, PMUs, WAMs, układ prognozujący DLR, układ prognozujący tłumienność oraz inteligentne sterowniki umożliwiają dokładniejsze planowanie operatorskie na skutek bardziej dokładnego monitorowania zdolności przesyłowych i stabilności oraz bardziej rygorystycznego sterowania rozpływami mocy. Prowadzone są dalsze badania, zmierzające do określenia możliwości zwiększenia tłumienia zarówno w czasie rzeczywistym jak i w horyzoncie planowania operatorskiego. Pełne wykorzystanie możliwości monitorów Ampacimon i ich integracja w systemach SCADA oraz EMS, wraz z pełną implementacją inteligentnego sterownika w systemie Europy Środkowo-Zachodniej generuje znaczące korzyści ekonomiczne na drodze obniżenia całkowitych kosztów wytwarzania w regionie. Zwiększenie elastyczności sieci oznacza, że sieć może być wykorzystana do przesyłania większych wartości mocy. Jest to lepsza droga do efektywnego wykorzystania istniejącego majątku. Nie prowadzi to do stałego fizykalnego wzrostu zdolności przesyłowych, ale umożliwia systemowi na pracę w bliskości luki, występującej pomiędzy ograniczeniami sieciowymi a efektywną rozbudową nowych sieci przy cyklu budowy 5 10 lat. Umożliwia to integrację z systemem o większej produkcji elektrowni o stochastycznie zmiennej generacji, w szczególności żródeł wiatrowych. Demo 6. Zwiększenie elastyczności sieci przesyłowych Nawet gdy sieć ma zdolność dostosowania się do zachodzących zmian, to nie całość generacji wiatrowej może być zawsze zintegrowana w systemie, co prowadzi do jej ograniczeń. Występują one gdy znamionowe obciążenia linii zostaną przekroczone, prowadząc do niebezpiecznych zakłóceń eksploatacyjnych. Szósty z kolei projekt demonstracyjny TWENTIES przedstawia rozwiązania alternatywne, pomocne w optymalizacji infrastruktury sieciowej i maksymalizacji zintegrowania mocy wiatrowych. Warunki pracy linii podlegają monitorowaniu w celu oceny ich zdolności przesyłowych w czasie rzeczywistym w oparciu raczej o stan faktyczny (DLR) niż przy wykorzystaniu statycznych obciążeń o charakterze sezonowym. Zastosowanie DLR jest ściśle związanie z integracją źródeł wiatrowych, gdyż silniejsze podmuchy wiatru powodują zwiększenie wytwarzania, a stopień wykorzystania przepustowości linii wyprowadzających generowaną moc ulega zwiększeniu. Na ogół występuje potrzeba zwiększenia mocy przesyłowych, gdy zwiększa się wytwarzanie; w tym przypadku występuje dodatkowy efekt na skutek większego chłodzenia linii i w konsekwencji możliwe staje się wyprowadzenie większej wartości mocy. W projekcie demonstracyjnym temperatury wzdłuż linii są rejestrowane w czasie rzeczywistym, umożliwiając operatorom uzyskanie danych do wprowadzenia dynamicznych obciążeń linii przesyłowych. Stosuje się do tego celu specjalne przewody, zwane przewodami o fazie optycznej (OPPC). Są to konwencjonalne przewody, w których jedna ze splotek

9 została zastąpiona rurką ze stali nierdzewnej, w której umieszcza się światłowód. Umożliwia to pomiar właściwości termicznych przewodów w pełnym przekroju z wykorzystaniem sensora rozkładu temperatur (DTS). Błąd pomiaru temperatur nie przekracza 2 o C, a mierzony profil termiczny obejmuje punktów rozłożonych wzdłuż linii w odległości 2 m. Zapisy temperatur są aktualizowane co 10 minut. Ten rodzaj stałego rozproszonego monitorowania jest innowacyjnym postępem. Następnie operatorzy sieci mogą kontrolować dynamicznie rozpływów mocy w liniach przez wykorzystanie układów PFC dla wykluczenia przeciążeń. Układy te umożliwiają przekierowanie nadmiaru energii między liniami, uzyskując bardziej efektywne wykorzystanie zdolności przesyłowych, co prowadzi do zwiększenia sterowalności i bezpieczeństwa sieci. Układy PFC są ściśle związane z integracją energetyki wiatrowej, co wynika to z wysokiej zmienności generacji, wymagającej sterowania rozpływami w czasie rzeczywistym. Wykorzystana w tym projekcie demo technologia, zwana sterownikiem przeciążenia linii, jest integracją tradycyjnych rozwiązań sterowania mocą przesyłową (dławiki i łączniki) z zaawansowanymi systemami, stosowanymi typowo dla zwiększenia elastyczności przez stosowanie układów energoelektronicznych. Oferta taka umożliwia skuteczne sterowanie rozpływami w kategoriach funkcjonalności i kosztów. Wyniki projektu demonstracyjnego są wysoce zadowalające. Zastosowanie układów DLR daje efekty następujące: - wykazano możliwości uzyskania maksymalnej zdolności przesyłowej linii w czasie rzeczywistym; na ogół wskaźnik obciążenia dynamicznego w ciągu doby jest 15% wyższy niż wartość sezonowa; dla dni bardziej wietrznych może to być wartość dwukrotnie wyższa od średniej dobowej; - wykazano możliwość monitorowania wzdłuż całej długości linii bez konieczności dokonywania oszacowań lub ekstrapolacji; operator może korzystać z danych o pełnej wiarygodności; - wykazano, że gorące punkty obszary wymagające szczególnej troski mogą być z łatwością wykrywane przy wykorzystywaniu zaproponowanej technologii; - wykazano istnienie korelacji pomiędzy generacją wiatrową a zwiększoną zdolnością przesyłową w liniach, pracujących w lokalnie zmiennych warunkach pogodowych. Przy zastosowaniu sterownika przeciążenia linii stwierdzono, że sterowanie rozpływami mocy, zarówno w warunkach ustalonych jak i w stanach zagrożenia, prowadzi do strategii, wykorzystujących pomiary w czasie rzeczywistym i punkty nastaw z ośrodka dyspozytorskiego. W szczególności: - wykazano możliwości obniżenia kosztów oferowania i obsługi w porównaniu z innymi układami energoelektronicznymi; - wykazano, że proponowane rozwiązanie konstrukcyjne może być z łatwością przenoszone w miarę potrzeb, co wynika z wysokiej skalowalności w kategoriach rozmiaru i liczby realizowanych kroków. Powyższe stwierdzenia zweryfikowano na drodze symulacji, badań laboratoryjnych oraz wykorzystując projekty demonstracyjne. Rozsądne wykorzystanie tych nowych rozwiązań

10 technicznych zapewni zwiększenie zdolności integracji OZE jak i zwiększenie bezpieczeństwa operacyjnego. Wniosek końcowy Doświadczenie, uzyskane przez realizację wielkoskalowych projektów demonstracyjnych, pozwala na sformułowanie podstawowego wniosku: Wielkoskalowe projekty demonstracyjne są absolutnie niezbędne dla zamknięcia luki pomiędzy rozwiązaniami w wymiarze prototypowym a wykazującymi pełne zdolności operacyjne. Co więcej dynamika zachodzących zmian sprawia, iż ten proces wypełniania luk jest nigdy nie kończącą się opowieścią Na rysunkach od 1 do 5 przedstawiono niektóre aspekty projektów wielkoskalowych w systemie elektroenergetycznym. Rys. 1. Cztery wizje postępu bieżącego europejskiego systemu planowania (Źródło: IEEE power & energy magazine)

11 Rys. 2. Model elektrowni wirtualnej (Źródło: IEEE power & energy magazine) Rys. 3. Możliwe lokalizacje źródeł OZE (Źródło: IEEE power & energy magazine)

12 Rys. 4. Ogólne zasady określania dynamicznego obciążenia linii (Źródło: IEEE power & energy magazine) Rys. 5. Scenariusz autostrady elektroenergetycznej (Źródło: IEEE power & energy magazine)

Projekt ElGrid a CO2. Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility

Projekt ElGrid a CO2. Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility Projekt ElGrid a CO2 Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility Energetyczna sieć przyszłości, a może teraźniejszości? Wycinki z prasy listopadowej powstanie Krajowa Platforma Inteligentnych

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Beata Wiszniewska Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Warszawa, 15 października 2015r. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej Pakiet

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r.

Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r. Politechnika Śląska Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl Gliwice, 28 czerwca

Bardziej szczegółowo

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015 Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA Gdańsk. 10.2015 ENERGA liderem energetycznych innowacji Grupa ENERGA wykorzystując postęp technologiczny wdraża innowacje w kluczowych obszarach swojej działalności.

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Urząd Regulacji Energetyki Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: ure@ure.gov.pl tel. (+48 22) 661 63 02, fax (+48 22) 661

Bardziej szczegółowo

Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A.

Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A. Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach 216 235 Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A. Konstancin-Jeziorna, 2 maja 216 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r.

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r. Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR 20.04.2017 r. Rynek redukcji mocy - DSR Agenda: 1. Operatorskie środki zaradcze zapewnienie bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Analiza pracy silnika asynchronicznego

Bardziej szczegółowo

Główne problemy kierowania procesami produkcyjnymi produkcji energii elektrycznej pod kątem współpracy jednostek wytwórczych z systemem

Główne problemy kierowania procesami produkcyjnymi produkcji energii elektrycznej pod kątem współpracy jednostek wytwórczych z systemem Główne problemy kierowania procesami produkcyjnymi produkcji energii elektrycznej pod kątem współpracy jednostek wytwórczych z systemem elektroenergetycznym dotyczą regulacji mocy i częstotliwości z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Zdjęcia Elektrowni w Skawinie wykonał Marek Sanok

Zdjęcia Elektrowni w Skawinie wykonał Marek Sanok Zdjęcia Elektrowni w Skawinie wykonał Marek Sanok 8 III konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej i Cieplnej Skawina 2012 Problemy fluktuacji mocy biernej w elektrowniach wiatrowych Antoni Dmowski Politechnika

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Autor: Jarosław Tomczykowski - Biuro PTPiREE ("Energia Elektryczna" - nr 5/2015) W Polsce mamy prawie 200 operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD), przy

Bardziej szczegółowo

Rola magazynowania energii. Operatora Systemu Przesyłowego

Rola magazynowania energii. Operatora Systemu Przesyłowego Rola magazynowania energii z perspektywy Operatora Systemu Przesyłowego Wojciech Lubczyński Dyrektor Projektu Smart Grid PSE Operator S.A. Energia Efekt - Środowisko Warszawa, 25 listopad 2011 Obszary

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia pracy rozproszonych źródeł energii w SEE (J. Paska)

Wybrane zagadnienia pracy rozproszonych źródeł energii w SEE (J. Paska) 1. Przyłączanie rozproszonych źródeł energii do SEE Sieć przesyłowa 400 kv (80 kv) S zw = 0 0 GV A Duże elektrownie systemowe Połączenia międzysystemowe Przesył na znaczne odległości S NTW > 00 MV A Duże

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Warunki przyłączenia elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznych w Polsce w oparciu o doświadczenia z obszaru działania Obszar działania jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w północno-wschodniej

Bardziej szczegółowo

Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego 13 listopada 2014 Rozwój źródeł rozproszonych zmienia model funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty statycznej estymacji stanu pracy elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych w warunkach krajowych

Praktyczne aspekty statycznej estymacji stanu pracy elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych w warunkach krajowych ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I TELEINFORMATYKA, ZET 03 Praktyczne aspekty statycznej estymacji stanu pracy elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych w warunkach krajowych Jacek Wasilewski Politechnika Warszawska

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej

Rozwój energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej Rozwój energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej Autor: dr inż. Tomasz Surma, Vestas Poland, Szczecin ( Czysta Energia nr 5/212) Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski nadaje odnawialnym źródłom

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Zakład ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ Adres strony WWW zakładu: www.ien.pw.edu.pl/eig Lp. Temat pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNY SYSTEM PRZETWARZANIA I PRZEKSZTAŁCANIA ENERGII MAŁEJ MOCY DLA MASOWEGO WYKORZYSTANIA W GOSPODARCE ENERGETYCZNEJ KRAJU

ELASTYCZNY SYSTEM PRZETWARZANIA I PRZEKSZTAŁCANIA ENERGII MAŁEJ MOCY DLA MASOWEGO WYKORZYSTANIA W GOSPODARCE ENERGETYCZNEJ KRAJU Warszawa 19 lipca 2011 Centrum Prasowe PAP ul. Bracka 6/8, Warszawa Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności ETA i Procesy Inwestycyjne DEBATA UREALNIANIE MARZEŃ NOWE TECHNOLOGIE W ENERGETYCE POZWALAJĄCE ZAMKNĄĆ

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw gazu

Bezpieczeństwo dostaw gazu HES II Bezpieczeństwo dostaw gazu Marek Foltynowicz Listopad 2006 1 Bezpieczeństwo energetyczne Bezpieczeństwo energetyczne stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Projekt MGrid - od prosumentów do spółdzielni energetycznych

Projekt MGrid - od prosumentów do spółdzielni energetycznych Projekt MGrid - od prosumentów do spółdzielni energetycznych Marek Maniecki Warszawa, 13 maja 2014 roku Przesłanki projektu Uwolnienie rynku energii - wzrastające ceny energii dla odbiorców, taryfy dynamiczne

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE Paweł Bućko Konferencja Rynek Gazu 2015, Nałęczów, 22-24 czerwca 2015 r. Plan prezentacji KATEDRA ELEKTROENERGETYKI Stan

Bardziej szczegółowo

Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną.

Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną. Wind Field Wielkopolska Sp. z o.o. Farma Wiatrowa Wielkopolska Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną. 1 Siłownie wiatrowe

Bardziej szczegółowo

Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Marek Kulesa dyrektor biura TOE MODELE BIZNESOWE ENERGETYKI ROZPROSZONEJ OPARTE NA ZNOWELIZOWANYCH USTAWACH ENERGETYCZNYCH Telekomunikacja-Internet-Media-Elektronika 5 Forum Smart Grids & Telekomunikacja Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Bardziej szczegółowo

Integracja sieci morskich. Bogdan Gutkowski Polskie Towarzystwo Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Integracja sieci morskich. Bogdan Gutkowski Polskie Towarzystwo Energetyki Wiatrowej w Gdańsku Integracja sieci morskich Bogdan Gutkowski Polskie Towarzystwo Energetyki Wiatrowej w Gdańsku Integracja sieci morskich Powstanie zintegrowanej europejskiej sieci morskiej przyczyni się do budowy jednolitego

Bardziej szczegółowo

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG 51 DO 2020 DO 2050 Obniżenie emisji CO2 (w stosunku do roku bazowego 1990) Obniżenie pierwotnego zużycia energii (w stosunku do roku bazowego 2008) Obniżenie zużycia energii elektrycznej (w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce. Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r.

Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce. Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r. Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r. 2 Polityka Rządu w zakresie OZE Odnawialne źródła energii w Polsce (dane historyczne) 8 7 6 5 4

Bardziej szczegółowo

Flex E. Elastyczność w nowoczesnym systemie energetycznym. Andrzej Rubczyński. Warszawa Warszawa r.

Flex E. Elastyczność w nowoczesnym systemie energetycznym. Andrzej Rubczyński. Warszawa Warszawa r. Flex E Elastyczność w nowoczesnym systemie energetycznym Warszawa Warszawa 28.03.2017 r. Andrzej Rubczyński Dlaczego system musi być elastyczny? Obecnie Elektrownie Odbiorcy Elektrownie podążają za popytem

Bardziej szczegółowo

19 listopada 2015 Warszawa

19 listopada 2015 Warszawa 19 listopada 2015 Warszawa RAPORT z wizyty studialnej w Niemczech Karlsruhe, Walldorf (Badenia-Wirtembergia), Niemcy 26-28 października 2015 Kierunek: niskoemisyjna energetyka Emisja CO 2, OZE, Efektywność

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Marek WANCERZ, Piotr MILLER Politechnika Lubelska OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Na etapie planowania inwestycji związanych z budową farmy wiatrowej (FW) należy

Bardziej szczegółowo

Miło Cię widzieć. innogy

Miło Cię widzieć. innogy Miło Cię widzieć innogy Miło Cię widzieć, innogy innogy to innowacyjne i zrównoważone produkty oraz usługi, dzięki którym nasi Klienci mogą korzystać z energii w efektywny sposób i podnosić jakość swojego

Bardziej szczegółowo

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Polski system energetyczny na rozdrożu 40% mocy w elektrowniach ma więcej niż 40 lat - konieczność

Bardziej szczegółowo

GOLICE WIND FARM SP. Z O.O. UL. SIENNA 86/ WARSAW

GOLICE WIND FARM SP. Z O.O. UL. SIENNA 86/ WARSAW BUDOWA FARMY WIATROWEJ O MOCY 38MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W POBLIŻU MIEJSCOWOŚCI GOLICE No.: CCI 2010PL161PR034 PAWEŁ TARCZEWSKI PEŁNOMOCNIK GOLICE WIND FARM SP. Z O.O. UL. SIENNA

Bardziej szczegółowo

*Woda biały węgiel. Kazimierz Herlender, Politechnika Wrocławska

*Woda biały węgiel. Kazimierz Herlender, Politechnika Wrocławska *Woda biały węgiel Kazimierz Herlender, Politechnika Wrocławska Wrocław, Hotel JPII, 18-02-2013 MEW? *Energia elektryczna dla *Centralnej sieci elektroen. *Sieci wydzielonej *Zasilania urządzeń zdalnych

Bardziej szczegółowo

Mapa drogowa wdrożenia ISE. Adam Olszewski, adam.olszewski@energa.pl

Mapa drogowa wdrożenia ISE. Adam Olszewski, adam.olszewski@energa.pl Mapa drogowa wdrożenia ISE Adam Olszewski, adam.olszewski@energa.pl Opracowanie Mapy Drogowej wdrażania ISE Opracowanie Wizji Wdrożenia Inteligentnej Sieci Energetycznej Wdrożenia pilotażowe Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r.

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r. Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego Kraków, 23 października 2014 r. Regulacje prawne dotyczące jakości dostaw energii Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Możliwości wprowadzenia do KSE mocy z MFW na Bałtyku

Możliwości wprowadzenia do KSE mocy z MFW na Bałtyku Możliwości wprowadzenia do KSE mocy z MFW na Bałtyku Autor: Sławomir Parys, Remigiusz Joeck - Polskie Sieci Morskie ( Czysta Energia nr 9/2011) Ostatni okres rozwoju energetyki wiatrowej cechuje zwiększona

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRACY DYPLOMOWEJ

OFERTA PRACY DYPLOMOWEJ Poszukiwanie optymalnych rozwiązań zastosowania w systemie ciepłowniczym źródeł odnawialnych wspomagających lokalnie pracę sieci. Celem pracy dyplomowej jest poszukiwanie miejsc systemu ciepłowniczego,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ

WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ Dr hab. Mariusz Swora, Uniwersytet Jagielloński Seminarium eksperckie Energetyka obywatelska na rzecz lokalnego rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Sulechów, 18 Listopad 2011 r. Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce

Sulechów, 18 Listopad 2011 r. Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce Pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego ds. Bezpieczeństwa Energetycznego Witold KĘPA 2020

Bardziej szczegółowo

Modelowe ISE dla Resortu Turystyki SPA

Modelowe ISE dla Resortu Turystyki SPA Modelowe ISE dla Resortu Turystyki SPA Spotkanie klastra seanergia Kołobrzeg, dnia 27-28 marca 2014 Opracował: Radosław Silski Marcin Wolny Projekt ISE Resort SPA Założenia programu ISE Eliminacja zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Opis merytoryczny. Cel Naukowy

Opis merytoryczny. Cel Naukowy WNIOSEK O PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji organizacji systemów zarządzania energią EMS w systemach automatyki budynkowej i analiza ich wpływu na efektywność energetyczną budynków Autorzy: Jakub Grela,

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej Krzysztof Kowalczyk Lubań 27.11.2014 PEC Lubań w liczbach Moc zakontraktowana systemu ok. 21,2 [MW] Moc zainstalowana

Bardziej szczegółowo

Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej

Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej Lublin 20.06.2013 r. Plan prezentacji 1. Ogólne aspekty prawne przyłączania

Bardziej szczegółowo

Skutki wzrostu mocy zainstalowanej w turbinach wiatrowych Przykład USA

Skutki wzrostu mocy zainstalowanej w turbinach wiatrowych Przykład USA Skutki wzrostu mocy zainstalowanej w turbinach wiatrowych Przykład USA Jussi Heikkinen Director, Business Development 1 Wärtsilä JH 25.Feb.2009 Przykład amerykański charakterystyka systemu Wiele obszarów

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej

Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej Warszawa, 6 lipca 2012 Otoczenie rynkowe oczekuje istotnych zmian w sposobie funkcjonowania sieci dystrybucyjnej Główne wyzwania stojące przed dystrybutorami energii

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia podczęstotliwościowe i podnapięciowe 2 1 PF1.1 - wyłącz potrzeby własne - 47.5 Hz - 5 sek. PF1.2 - wyłącz na potrzeby własne 47,0 HZ - 2 sek. PU na wyłącz na potrzeby własne 0.8 Un - 5 sek.

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-24 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej

Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej Warszawa, 18 czerwca 2013 Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej Grzegorz Skarżyński Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej doradca zarządu Tundra Advisory sp. z o. o. dyrektor

Bardziej szczegółowo

Sprężarkowo czy adsorpcyjnie? Metody produkcji chłodu przy pomocy ciepła sieciowego

Sprężarkowo czy adsorpcyjnie? Metody produkcji chłodu przy pomocy ciepła sieciowego Sprężarkowo czy adsorpcyjnie? Metody produkcji chłodu przy pomocy ciepła sieciowego Autor: Marcin Malicki - Politechnika Warszawska ( Energetyka cieplna i zawodowa nr 5/2013) W najbliższych latach spodziewać

Bardziej szczegółowo

Jak napędzamy zrównoważony rozwój? Czerwiec 2010

Jak napędzamy zrównoważony rozwój? Czerwiec 2010 Jak napędzamy zrównoważony rozwój? Czerwiec 2010 W zakresie polityki energetycznej Dania przykłada ogromną wagę do wspierania efektywności energetycznej na różnych etapach, począwszy od produkcji po konsumpcję,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych 1 Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych Daniel Roch Szymon Pająk ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Plan prezentacji 1. Aspekty kompleksowego podejścia do rozwoju systemu

Bardziej szczegółowo

System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski, Czech i Niemiec

System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski, Czech i Niemiec System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Porównanie strategii i doświadczeń Polski, Czech i Niemiec mgr Łukasz Nadolny Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem

Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010

Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010 Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010 1 Wymiary optymalizacji w układzie trójkąta energetycznego perspektywa makro Minimalizacja kosztów dostarczanej

Bardziej szczegółowo

Realizacja koncepcji Smart Grid w PSE Operator S.A.

Realizacja koncepcji Smart Grid w PSE Operator S.A. Realizacja koncepcji Smart Grid w PSE Operator S.A. Wojciech Lubczyński Dyrektor Projektu Smart Grid PSE Operator S.A. VII Międzynarodowa Konferencja NEUF2011 New Energy User Friendly Biała a Księga Narodowy

Bardziej szczegółowo

Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$

Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$ Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$ zastosowania rozwiązań BigData$ Bartosz Dudziński" Architekt IT! Już nie tylko dokumenty Ilość Szybkość Różnorodność 12 terabajtów milionów Tweet-ów tworzonych codziennie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI (1) z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI (1) z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (2) zmiany: 2008-01-01 Dz.U.2008.30.178 1 2008-09-24 Dz.U.2008.162.1005 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI (1) z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. Warszawa, 9 października 2013 r. Wsparcie publiczne dla : Wsparcie ze środków unijnych (POIiŚ i 16 RPO):

Bardziej szczegółowo

Komfort Consulting. Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce. Sosnowiec, 20 Października 2010

Komfort Consulting. Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce. Sosnowiec, 20 Października 2010 Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce Sosnowiec, 20 Października 2010 Janusz Starościk - KOMFORT CONSULTING 20/10/2010 Internal reserves all rigs even in the event of industrial

Bardziej szczegółowo

MMB Drives 40 Elektrownie wiatrowe

MMB Drives 40 Elektrownie wiatrowe Elektrownie wiatrowe MMB Drives Zbigniew Krzemiński, Prezes Zarządu Elektrownie wiatrowe produkowane przez MMB Drives zostały tak zaprojektowane, aby osiągać wysoki poziom produkcji energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Urząd Marszałkowski w Łodzi POLITYKA ENERGETYCZNA PLAN PREZENTACJI 1. Planowanie energetyczne w gminie 2. Polityka energetyczna państwa 3. Udział samorządu

Bardziej szczegółowo

Zdalne odczyty urządzeń pomiarowych

Zdalne odczyty urządzeń pomiarowych 1 Zdalne odczyty urządzeń pomiarowych dr inż. Tomasz Kowalak, Dyrektor Departamentu Taryf Debata CIO: IT W ENERGETYCE, Warszawa, 31 marca 2009 r. 2 Agenda 1. Krótka historia ewolucji: Zdalny pomiar (AMR)

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Hoppecke. Koncepcje Systemów Magazynowania Energii rozwijanych przez HOPPECKE. Grid Systemizer

Hoppecke. Koncepcje Systemów Magazynowania Energii rozwijanych przez HOPPECKE. Grid Systemizer Koncepcje Systemów Magazynowania Energii rozwijanych przez HOPPECKE Grid Systemizer HOPPECKE Baterie Polska Sp. z o.o. Sławomir Kanoza 1/35 Hoppecke Brema Hamburg Hanover Berlin Köln Brilon Frankfurt Lipsk

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię dla rozwijającej

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII. Temat seminarium: Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych krajów UE

MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII. Temat seminarium: Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych krajów UE Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DO ROKU 2025

PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DO ROKU 2025 PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DO ROKU 2025 z uwzględnieniem źródeł odnawialnych Poznań,, 22.05.2012 2012-05-31 1 Dokumenty Strategiczne Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski dr inż. Janusz Ryk Podkomisja stała do spraw energetyki Sejm RP Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 623) brzmienie od 2008-09-24 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Jak wspierać dalszy rozwój kogeneracji w Polsce? Rola sektora kogeneracji w realizacji celów PEP 2050 Konferencja PKŚRE

Jak wspierać dalszy rozwój kogeneracji w Polsce? Rola sektora kogeneracji w realizacji celów PEP 2050 Konferencja PKŚRE Jak wspierać dalszy rozwój kogeneracji w Polsce? Rola sektora kogeneracji w realizacji celów PEP 2050 Konferencja PKŚRE Warszawa 22.10.2015r Polska jest dobrym kandydatem na pozycję lidera rozwoju wysokosprawnej

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną Polska energetyka wiatrowa szybki rozwój i duży potencjał dalszego wzrostu

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Fortum koncern wspierający realizację lokalnej, zrównowaŝonej polityki energetycznej.

Fortum koncern wspierający realizację lokalnej, zrównowaŝonej polityki energetycznej. Fortum koncern wspierający realizację lokalnej, zrównowaŝonej polityki energetycznej. Fortum wiodący partner energetyczny działa w 12 krajach, głównie na obszarze krajów skandynawskich, nadbałtyckich,

Bardziej szczegółowo

ENERGIA WIATRU. Dr inŝ. Barbara Juraszka

ENERGIA WIATRU. Dr inŝ. Barbara Juraszka ENERGIA WIATRU. Dr inŝ. Barbara Juraszka Prognozy rozwoju energetyki wiatrowej Cele wyznacza przyjęta w 2001 r. przez Sejm RP "Strategia rozwoju energetyki odnawialnej". Określa ona cel ilościowy w postaci

Bardziej szczegółowo

Problemy bilansowania mocy KSE w warunkach wysokiej generacji wiatrowej

Problemy bilansowania mocy KSE w warunkach wysokiej generacji wiatrowej Problemy bilansowania mocy KSE w warunkach wysokiej generacji wiatrowej Jerzy Dudzik Warszawa, lipiec 2012 Energia w dobrych rękach Aktualna struktura źródeł wytwórczych w KSE Typ źródła Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO. Karta aktualizacji nr CB/3/2012 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO. Karta aktualizacji nr CB/3/2012 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi regulacyjnych usług systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej, o dodatkową usługę pod nazwą Interwencyjna rezerwa zimna, zapewniającą OSP dostęp do jednostek wytwórczych utrzymywanych w gotowości do

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA EUROPEJSKIEGO CIEPŁOWNICTWA DO R Jacek Malko

MAPA DROGOWA EUROPEJSKIEGO CIEPŁOWNICTWA DO R Jacek Malko MAPA DROGOWA EUROPEJSKIEGO CIEPŁOWNICTWA DO R. 2050 Jacek Malko 2/20 WPROWADZENIE Aczkolwiek sektor ciepłownictwa i chłodnictwa jest znaczący z uwagi na swe rozmiary i dostarcza rozwiązań, cechujących

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

EKONOMIA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII C Politechnika Śląska CEP Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Debata NOWE ŹRÓDŁA ENERGII JAKA ENERGIA DLA POLSKI? EKONOMIA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Jan Popczyk Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona.

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. - omówienie wpływu nowych technologii energetycznych na środowisko i na bezpieczeństwo energetyczne gminy. Mgr inż. Artur Pawelec Seminarium w Suchej Beskidzkiej

Bardziej szczegółowo

Projekty Innowacyjne w PGE Dystrybucja S.A.

Projekty Innowacyjne w PGE Dystrybucja S.A. Projekty Innowacyjne w PGE Dystrybucja S.A. Biuro Strategii i Innowacji Warszawa, 28.10.2016 r. Innowacyjność w obszarze OSD E Nowy model regulacyjny 2016-2020 wraz z nową definicją zwrotu z zaangażowanego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie i wnioski

Podsumowanie i wnioski AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 11 Podsumowanie i wnioski W 869.11 2/6 I. Podstawowym zadaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009 PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz Jan Pyka Grudzień 2009 Zakres prac Analiza uwarunkowań i czynników w ekonomicznych związanych zanych z rozwojem zeroemisyjnej gospodarki energii

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne transformacji ciepłownictwa na kogenerację

Uwarunkowania prawne transformacji ciepłownictwa na kogenerację Uwarunkowania prawne transformacji ciepłownictwa na kogenerację Wojciech Bujalski, Janusz Lewandowski Sulechów, 10 października 2013 r. Ze wstępu: Wybrane zapisy DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

PRZYWIDZKA WYSPA ENERGETYCZNA

PRZYWIDZKA WYSPA ENERGETYCZNA PRZYWIDZKA WYSPA ENERGETYCZNA Przyszłość jakiej chcemy ENERGETYCZNA WIZJA PRZYSZŁOŚCI TERENÓW MNIEJ ZURBANIZOWANYCH Gmina stanowi obszar terytorialny gdzie praktycznie realizowany jest proces inwestycyjny

Bardziej szczegółowo