S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W SZCZECINIE NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE UDZIELONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA WIĘKSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ LEKÓW PRZECIWNOWOTWOROWYCH I KONTRASTÓW PN-3/11 PODSTAWA PRAWNA: USTAWA Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ((Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 1

2 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków przeciwnowotworowych i kontrastów określonych w Załączniku nr 1 w pakietach od nr 1 do Miejscem dostawy jest Apteka Szpitalna Zamawiającego znajdująca się w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22. II. SZCZEGÓLNE WYMAGANIA DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Zamawiający wymaga aby oferent w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczył w formie elektronicznej na adres aktualnie obowiązujące karty charakterystyki produktów leczniczych zatwierdzone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, na dostawę których opiewa umowa. 2. Zamawiający wymaga aby oferent w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczył w formie elektronicznej na adres dokument określający gęstość roztworu leku w fiolce (dotyczy pakietu nr 1). 3. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dostarczyć preparatu leczniczego, na który opiewa umowa, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć za zgodą Zamawiającego preparat o tej samej nazwie międzynarodowej innego producenta. 4. Czas realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze. III. INFORMACJE O DOPUSZCZENIU DO SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety. Zamawiający oczekuje informacji na temat leków, których produkcja została wstrzymana lub zaniechana, a okoliczność ta wyłącza złożenie oferty przez Wykonawcę na cały pakiet. W takim przypadku Zamawiający wyłączy lek do odrębnego pakietu. IV. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH: Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt 7- Prawa zamówień publicznych. V. INFORMACJE O DOPUSZCZENIU OFERT WARIANTOWYCH ORAZ WARUNKACH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. VI. FINANSOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 1. Termin płatności wynosi 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. 2. Zamawiający dokona zapłaty, w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 3. Oferowana cena w ofercie ma obejmować wszystkie koszty związane z dostawą. 4. Rozliczenie dostaw realizowane będzie w złotych polskich. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim. Oferowane ceny winny być wyrażone w złotych polskich. 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 3. Wszystkie strony oferty a także miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 4. Zawarte w ofercie kopie dokumentów muszą posiadać poświadczenie zgodności z oryginałem. Poświadczenia takiego może dokonać pełnomocny przedstawiciel Wykonawcy. 5. Każda strona oferty winna być ponumerowana. 6. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 2

3 6.1. Ofertę w formie wypełnionego, lub wykonanego przez Wykonawcę formularza zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz załącznik cenowy wykonany przez Wykonawcę na podstawie załącznika nr 1 do SIWZ W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania Wykonawca przedkłada: Oświadczenie (zawarte w treści formularza ofertowego) potwierdzające, że Wykonawca: posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie artykułu 24 Prawa zamówień publicznych aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub, wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i pkt 9 Prawa zamówień publicznych koncesję lub zezwolenie, jeżeli odrębne przepisy wymagają posiadania koncesji lub zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. Uwaga: dokumenty wskazane w pkt muszą być wystawione w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed datą otwarcia ofert, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt , i w terminie nie wcześniejszym niż 6 miesięcy Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt , składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, oraz składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego swego kraju pochodzenia albo zamieszkania, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. Wymóg zawarty w uwadze po pkt-cie stosuje się odpowiednio Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 3

4 zamieszkania. Wymóg zawarty w uwadze po pkt-cie stosuje się odpowiednio W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda przedstawienia informacji o realizacji podobnych dostaw w formie wykazu wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie. (Dla spełniania tego wymogu Zamawiający żąda, co najmniej 2 dostaw z potwierdzeniem należytego wykonania.) 6.4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia, Zamawiający w ramach pakietu nr 1 żąda przedłożenia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Dostawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min zł Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganym od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w powyższych dokumentach i oświadczeniu Upoważnienie lub pełnomocnictwo, dla osoby reprezentującej Wykonawcę (o ile uprawnienie to nie wynika z treści dokumentu określonego w pkt ). 7. Dokumenty składające się na ofertę powinny być ułożone w kolejności wymienionej w niniejszej specyfikacji. 8. Brak jakiegokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów oferty mimo wezwania do ich uzupełnienia w trybie określonym w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych oraz nie zachowanie innych wymogów określonych w specyfikacji spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania. 9. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. 10. Wykonawca może wprowadzić zmiany, lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem otrzymania, przez Zamawiającego, pisemnego powiadomienia o zmianach lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie lub zmiana oferty po upływie terminu składania ofert jest niedopuszczalne. 11. Wykonawca jest związany treścią składanej oferty przez okres sześćdziesięciu dni, liczony od terminu składania ofert. IX. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE PRZETARGU: 1. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: w sprawie przedmiotu zamówienia: Agnieszka Jarmołowicz: nr tel.: , w sprawie składania ofert: Agnieszka Kołodziejska: nr tel.: Wykonawca może zwrócić się, w formie pisemnej, do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem pkt Jeżeli zapytanie wpłynie do Zamawiającego w terminie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający udzieli pisemnych wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 4. Przy udzielaniu odpowiedzi na stronie internetowej nie zostanie ujawniona nazwa oferenta zwracającego się z zapytaniem. 5. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6. Każda, wprowadzona przez Zamawiającego, zmiana stanie się częścią specyfikacji zostanie doręczona wszystkich Wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację 4

5 oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej. Jeżeli zmiana specyfikacji prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekaże zmianę ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 7. Jeżeli w wyniku zmiany specyfikacji jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz zamieści o tym informację na stronie internetowej. 8. Jeżeli zmiana dotyczy ogłoszenia i jest istotna, Zamawiający przedłuży termin składania ofert /minimum/ o 22 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia. 9. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi. X. KRYTERIA OCENY: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: L.P. Kryterium Znaczenie 1 Cena. 100 % wskazanego wyżej kryterium będzie ustalona według następującego wzoru : najniższa cena spośród oferowanych cena podana w ofercie XI. MIEJSCE, TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT: 1. Ofertę należy składać w Kancelarii Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, budynek administracyjny, I piętro, pok. 101 w terminie do dnia roku do godz. 10: Oferta powinna być umieszczona w zabezpieczonej kopercie zewnętrznej zaopatrzonej w napis: OFERTA DOSTAWA LEKÓW PRZECIWNOWOTWOROWYCH I KONTRASTÓW. 3. Wskazanym jest, aby koperta zewnętrzna nie była zaopatrzona w pieczęcie, ani jakiekolwiek napisy umożliwiające identyfikację Wykonawcy. W dwóch kopertach wewnętrznych należy umieścić wypełniony formularz ofertowy, zgodnie z załączonym wzorem oraz osobno wymagane dokumenty określone w części VIII pkt niniejszej specyfikacji. 4. Wszystkie oferty doręczone Zamawiającemu po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom. XII. WADIUM: 1. Ustala się wadium, będące warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wysokość wadium na cały przedmiot zamówienia wynosi ,58 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt dwa złote 58/100), natomiast na poszczególne pakiety wynosi: pakiet nr ,00 zł pakiet nr 2 136,68 zł pakiet nr ,90 zł pakiet nr ,00 zł pakiet nr ,00 zł pakiet nr ,00 zł 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Polska Kasa Opieki SA II O/Szczecin , poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, 5

6 gwarancji ubezpieczeniowej, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit.b) ustawy z 9 listopada 2000r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz.1158 z późn.zm.). Zamawiający nie dopuszcza wniesienia wadium w innej formie niż w/w. 3. Wadium w formie poręczenia i gwarancji winno umożliwiać realizację uprawnień Zamawiającego w terminie nie krótszym od terminu związania Wykonawcy treścią złożonej oferty. 4. Termin wniesienia wadium: do dnia roku, do godz. 10: Złożenie oferty niezabezpieczonej wadium spowoduje wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie jego oferty. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 7. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wniesionego wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wadium wniesionego przez wykonawcę, którego oferta została wybrana i z zastrzeżeniem pkt 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana wadium podlega zwrotowi niezwłocznie po zawarciu umowy. 8. Z zastrzeżeniem pkt 11, Zamawiający zwraca również niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Wycofanie oferty przez Wykonawcę po upływie terminu składania ofert powoduje utratę wadium. 10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z właściwej umowy o prowadzenie rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za dokonanie przelewu na konto Wykonawcy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca mimo wezwania go przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, nie złożył żądanych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, z wyjątkiem udowodnienia, że nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. XIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XIV. OTWARCIE I ROZPATRZENIE OFERT: 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu roku, o godz. 10:15.w Sali Konferencyjnej (budynek administracyjny, I piętro, pokój nr 102). 2. W części jawnej postępowania działająca, w imieniu Zamawiającego, Komisja Przetargowa: podaje kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, stwierdzi czy oferty zostały złożone w terminie podanym w specyfikacji, otworzy koperty z ofertami; ogłosi nazwy Wykonawców, ich adresy, ceny ofertowe. 3. Wybór oferty zostanie dokonany w trybie niejawnym. 4. Jeżeli oferta zostanie odrzucona z powodów, o których mowa w art. 89 ust. 1 Prawa zamówień publicznych lub uznana za odrzuconą wobec wykluczenia Dostawcy ze względów, o których mowa w art. 24 Prawa zamówień publicznych wszyscy, 6

7 Wykonawcy zostaną równocześnie zawiadomieni o tym fakcie w formie pisemnej. Informacja zawierać będzie uzasadnienie formalne i prawne. 5. Przy wyborze oferty będzie stosowane wyłącznie kryterium ceny oraz ocena punktowa ustalone w części X niniejszej specyfikacji. 6. W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnienia dotyczącego treści złożonej oferty. 7. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją. Poprawki nie mogą powodować istotnych zmian w treści oferty. O dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Brak zgody Wykonawcy na dokonanie poprawek w zakresie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, spowoduje odrzucenie oferty. 8. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Prawie zamówień publicznych i w niniejszej specyfikacji oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. 9. Niezwłocznie po dokonanym wyborze Zamawiający zawiadamia o wyniku jednocześnie wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu w formie pisemnej i podaje termin, po którego upływie umowa będzie zawarta oraz ogłasza wyniki na stronie internetowej 10. Zasady udostępniania protokołu lub załączników: Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po otrzymaniu pisemnego wniosku, Zamawiający wyznacza termin oraz miejsce udostępnianych dokumentów, udostępnianie dokumentów może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego lub może nastąpić poprzez przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, kopiowanie jest odpłatne - cena za 1 stronę 0,64 zł, Wykonawca pokrywa także koszty przesyłki pocztą, faksem lub drogą elektroniczną. XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 1. Warunkiem przysługiwania środków ochrony prawnej jest istnienie interesu w uzyskaniu zamówienia oraz poniesienie lub możliwość poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów, wskazywać żądanie oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faxem lub drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane pisemnie. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec treści specyfikacji wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 4. Kopię odwołania należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, aby mógł on zapoznać się z jego treścią. 5. Zamawiający nie później niż 2 dni od otrzymania kopii odwołania, przekazuje ją innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji, zamieszcza ją również na stronie internetowej, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. 6. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść tej strony. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, przekazując jego kopię Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 7

8 7. Na wyrok oraz postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Szczecinie, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby XV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM: 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z nim oprócz formy pisemnej, także za pośrednictwem faksu i poczty elektronicznej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do Zamawiający posiada następujący adres poczty: XVI. TERMIN WYKONANIA UMOWY: Umowa zostanie zawarta na okres: od dnia zawarcia umowy do r. XVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA WARUNKÓW UMOWY Projekt "UMOWY DOSTAWY" - zawiera Załącznik nr 3 do specyfikacji. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: Załącznik nr 1 do specyfikacji przedmiot zamówienia, Załącznik nr 2 do specyfikacji formularz ofertowy, Załącznik nr 3 do specyfikacji projekt umowy, Załącznik nr 4 do specyfikacji obowiązki dostawców Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w zakresie realizacji zasad zintegrowanego systemu zarządzania (według norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004, ISO 22000:2005). ZATWIERDZAM: 8

9 Załącznik nr 1 do specyfikacji nr PN-3/11 Załącznik nr 1 do umowy nr PN-3/11 Pakiet nr 1 Leki przeciwnowotworowe Lp. NAZWA MIĘDZYNARODOWA LEKU Ilość mg Jednostkowa cena za 1mg Vat brutto handlowa producenta 1 Docetaxel x 1mg; postać: koncentrat gotowy do przygotowania wlewu i.v. w opakowaniach jednofiolkowych w dawkach 20mg i 80mg Zamawiający dopuszcza dodatkowo dawki 140mg lub 160mg* WARTOŚĆ PAKIETU : *Wszystkie dawki leku muszą pochodzić od jednego producenta Pakiet nr 2 Heparyny drobnocząsteczkowe Lp. NAZWA MIĘDZYNARODOWA LEKU Ilość op. Jednostkowa cena 1 enoxaparinum 60mg/0,6ml x 10 s-amp enoxaparinum 80mg/0,8ml x 10 s-amp. 5 3 enoxaparinum 100mg/1ml x 10 s-amp. 2 WARTOŚĆ PAKIETU : Vat brutto handlowa producenta Pakiet nr 3 Czynniki wzrostu Lp. NAZWA MIĘDZYNARODOWA LEKU Ilość op. Jednostkowa cena 1 Lenograstimum 33,6 mln j.m. / fiolkę x 5 fiolek 160 WARTOŚĆ PAKIETU : Vat brutto handlowa producenta

10 Pakiet nr 4 Kontrasty do tomografii komputerowej Lp. NAZWA MIĘDZYNARODOWA LEKU Ilość op. Jednostkowa cena 1 Ioversol 35g jodu/100ml x 10 butelek 100ml Ioversol 17,5g jodu/50ml x 10 butelek 50ml 16 3 Ioversol 35g jodu/100ml x ampułkostrzykawka 100ml 960 Vat brutto handlowa producenta WARTOŚĆ PAKIETU : Pakiet nr 5 Kontrasty do tomografii komputerowej Lp. NAZWA MIĘDZYNARODOWA LEKU Ilość op. Jednostkowa cena 1 Iopromide 18,5g jodu/50ml x 10 butelek 50ml 16 2 Iopromide 37g jodu/100ml x 10 butelek 100ml 80 WARTOŚĆ PAKIETU : Vat brutto handlowa producenta Pakiet nr 6 Albuminy Lp. NAZWA MIĘDZYNARODOWA LEKU 1 Albumina ludzka 20% opakowanie 50ml Albumina ludzka 20% opakowanie 100ml 500 WARTOŚĆ PAKIETU : Ilość szt. Jednostkowa cena Vat brutto handlowa producenta 10

11 Załącznik nr 2 do specyfikacji nr PN-3/ dnia... (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... (nazwa firmy wykonawcy) posiadający firmę:... (ulica nr domu kod pocztowy miejscowość)... (telefon, fax)... ( ) reprezentowana przez: (imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 1. Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na dostawę leków nowotworowych i kontrastów oferujemy leki i kontrasty: Pakiet nr 1 w cenie... zł, w cenie brutto... zł to jest słownie: Pakiet nr 2 w cenie... zł, w cenie brutto... zł to jest słownie: Pakiet nr 3 w cenie... zł, w cenie brutto... zł to jest słownie: Pakiet nr 4 w cenie... zł, w cenie brutto... zł to jest słownie: Pakiet nr 5 w cenie... zł, w cenie brutto... zł to jest słownie: Pakiet nr 6 w cenie... zł, w cenie brutto... zł to jest słownie: W cenie łącznej... w cenie brutto... to jest słownie... Ceny jednostkowe na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do oferty - Formularz cenowy.

12 2. Termin płatności 30 dni. 3. Niniejszym oświadczamy, iż zastrzegamy sobie, że informacje zawarte w poniższych oświadczeniach i zaświadczeniach, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa: nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz posiadamy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach zawartych w projekcie w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 7. Oświadczamy stosownie do treści art.36 ust 3 Prawa zamówień publicznych, że zamierzamy (*nie zamierzamy) powierzyć podwykonawcom następującą część zamówienia: Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki wynikające z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych tj.: posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia, posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia * przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegamy wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych. 9. Oświadczamy, że wszystkie karty naszej oferty, łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z... ponumerowanych kart. 10. Oświadczamy, że załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wyszczególnione w rozdziale VIII pkt 6 SIWZ.... pieczęcie imienne i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy *niepotrzebne skreślić 12

13 Załącznik nr 3 do specyfikacji nr PN-3/11 UMOWA PN- 3/11 projekt W dniu r. w Szczecinie pomiędzy Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z z siedzibą w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posiadającym NIP , Regon , zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu którego działają: 1. Krystyna Pieczyńska Dyrektor 2. Maria Galińska Główny Księgowy a firmą..., ul..., wpisaną do... pod nr..., posiadającą NIP..., Regon..., zwanym w treści umowy DOSTAWCĄ, w imieniu, którego działają: została zawarta umowa następującej treści: Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, rozstrzygniętego w dniu r. ZAMAWIAJĄCY zleca a DOSTAWCA przyjmuje na siebie obowiązek dostawy leków wymienionych w Załączniku Nr 1 do umowy, w ilości i za cenę w nim określoną. 2. Miejscem dostawy jest Apteka ZAMAWIAJĄCEGO w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej Niniejszą umowę strony zawierają na czas: od dnia zawarcia umowy do r. 4. Dostawy odbywać się będą na podstawie zamówień przy użyciu faksu lub w formie pisemnej. Termin realizacji wynosi do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. DOSTAWCA za każdym razem w dniu otrzymania zamówieniu zobowiązany jest do jego potwierdzenia faksem zwrotnym z adnotacją o przyjęciu do realizacji i informacją o ewentualnych brakach magazynowych. 5. Plany zużycia leków (kontrastów) określone w Załączniku nr 1 do umowy nie są wiążące dla ZAMAWIAJĄCEGO i ich nie zrealizowanie nie stanowi podstawy roszczeń odszkodowawczych DOSTAWCY. 6. ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby DOSTAWCA w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczył w formie elektronicznej na adres karty charakterystyki leków zatwierdzonych przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, na dostawę których opiewać będzie umowa W przypadku stwierdzenia wad jakościowych ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia DOSTAWCY i przesłania protokołu reklamacyjnego. Braki lub nadwyżki ilościowe ZAMAWIAJĄCY zgłosi przy odbiorze potwierdzając dokument WZ. 2. DOSTAWCA zobowiązany jest do natychmiastowego rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji. 3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną DOSTAWCA zobowiązany jest do wymiany przedmiotu dostawy na wolny od wad lub uzupełnienia braków ilościowych w terminie 3 dni. 13

14 3. 1. Strony ustalają, że za dostawę leków ZAMAWIAJĄCY zapłaci DOSTAWCY cenę w złotych polskich, określoną w załączniku nr 1 do umowy, która łącznie wynosi... plus podatek VAT, to jest brutto... zł (słownie:...). 2. Należność za dostawę płatna będzie przelewem na bankowy rachunek rozliczeniowy, wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. 3. Na wypadek zwłoki w zapłacie ceny zakupu ponad 30 dni, licząc od terminu zapłaty, DOSTAWCA uprawniony będzie do powstrzymania się od spełnienia obowiązku kolejnych dostaw towaru do dnia zapłaty całości zaległych należności. 4. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku dłużnika. 5. Cena, określona w załączniku, o których mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO, a w szczególności należności celne i graniczne, koszty transportu oraz ubezpieczenia. 6. Strony postanawiają, że cena określona w załączniku, o którym mowa w ust.1 może ulegać zmianom w okresach nie częstszych niż 12 miesięcy i nie więcej niż o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS. Zmiana obowiązywać będzie z dniem podpisania aneksu do umowy. 7. Strony postanawiają, że cena będzie ulegać zmianom w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Zmiana obowiązywać będzie z dniem wejścia w życie aktu prawnego, wprowadzającego nową stawkę podatku. 8. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności powodujących zwyżkę/ zniżkę czynników cenotwórczych kształtujących cenę przedmiotu dostawy w stopniu przekraczającym 10% ceny jednostkowej, strony dopuszczają możliwość wcześniejszej zmiany cen. Strona żądająca zmiany ceny zobligowana jest do wykazania podstaw żądania. 9. Brak porozumienia stron w zakresie zmiany ceny, w warunkach, o których mowa w ustępie poprzedzającym stanowi podstawę do rozwiązania umowy przez stronę zainteresowaną, z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy DOSTAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w następujących wysokościach i przypadkach: w wysokości 2% wartości zamówionego towaru za każdy dzień zwłoki w jego dostawie, w wysokości 10% wartości części niezrealizowanej umowy w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie DOSTAWCY. 2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci DOSTAWCY karę umowną w wysokości 10% wartości części niezrealizowanej umowy w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia przez DOSTAWCĘ z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO. 3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Na okoliczność naliczonych kar strony wystawią notę obciążeniową. 5. DOSTAWCA wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności przysługujących mu od ZAMAWIAJĄCEGO. 14

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe) Zadanie: Sukcesywna dostawa wraz z transportem oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Warszawa 28 wrzesień 2012 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Warszawa 28 wrzesień 2012 r. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro na zakup bonów towarowych dla pracowników zamawiającego - Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ 1 Numer sprawy: MW.JRP-3202/3/2012 ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: NM/370/PN/07/11 SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie publiczne poniżej 125.000,00 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)

Bardziej szczegółowo