S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W SZCZECINIE NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE UDZIELONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA WIĘKSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ LEKÓW PRZECIWNOWOTWOROWYCH I KONTRASTÓW PN-3/11 PODSTAWA PRAWNA: USTAWA Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ((Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 1

2 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków przeciwnowotworowych i kontrastów określonych w Załączniku nr 1 w pakietach od nr 1 do Miejscem dostawy jest Apteka Szpitalna Zamawiającego znajdująca się w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22. II. SZCZEGÓLNE WYMAGANIA DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Zamawiający wymaga aby oferent w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczył w formie elektronicznej na adres aktualnie obowiązujące karty charakterystyki produktów leczniczych zatwierdzone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, na dostawę których opiewa umowa. 2. Zamawiający wymaga aby oferent w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczył w formie elektronicznej na adres dokument określający gęstość roztworu leku w fiolce (dotyczy pakietu nr 1). 3. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dostarczyć preparatu leczniczego, na który opiewa umowa, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć za zgodą Zamawiającego preparat o tej samej nazwie międzynarodowej innego producenta. 4. Czas realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze. III. INFORMACJE O DOPUSZCZENIU DO SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety. Zamawiający oczekuje informacji na temat leków, których produkcja została wstrzymana lub zaniechana, a okoliczność ta wyłącza złożenie oferty przez Wykonawcę na cały pakiet. W takim przypadku Zamawiający wyłączy lek do odrębnego pakietu. IV. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH: Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt 7- Prawa zamówień publicznych. V. INFORMACJE O DOPUSZCZENIU OFERT WARIANTOWYCH ORAZ WARUNKACH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. VI. FINANSOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 1. Termin płatności wynosi 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. 2. Zamawiający dokona zapłaty, w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 3. Oferowana cena w ofercie ma obejmować wszystkie koszty związane z dostawą. 4. Rozliczenie dostaw realizowane będzie w złotych polskich. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim. Oferowane ceny winny być wyrażone w złotych polskich. 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 3. Wszystkie strony oferty a także miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 4. Zawarte w ofercie kopie dokumentów muszą posiadać poświadczenie zgodności z oryginałem. Poświadczenia takiego może dokonać pełnomocny przedstawiciel Wykonawcy. 5. Każda strona oferty winna być ponumerowana. 6. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 2

3 6.1. Ofertę w formie wypełnionego, lub wykonanego przez Wykonawcę formularza zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz załącznik cenowy wykonany przez Wykonawcę na podstawie załącznika nr 1 do SIWZ W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania Wykonawca przedkłada: Oświadczenie (zawarte w treści formularza ofertowego) potwierdzające, że Wykonawca: posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie artykułu 24 Prawa zamówień publicznych aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub, wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i pkt 9 Prawa zamówień publicznych koncesję lub zezwolenie, jeżeli odrębne przepisy wymagają posiadania koncesji lub zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. Uwaga: dokumenty wskazane w pkt muszą być wystawione w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed datą otwarcia ofert, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt , i w terminie nie wcześniejszym niż 6 miesięcy Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt , składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, oraz składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego swego kraju pochodzenia albo zamieszkania, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. Wymóg zawarty w uwadze po pkt-cie stosuje się odpowiednio Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 3

4 zamieszkania. Wymóg zawarty w uwadze po pkt-cie stosuje się odpowiednio W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda przedstawienia informacji o realizacji podobnych dostaw w formie wykazu wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie. (Dla spełniania tego wymogu Zamawiający żąda, co najmniej 2 dostaw z potwierdzeniem należytego wykonania.) 6.4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia, Zamawiający w ramach pakietu nr 1 żąda przedłożenia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Dostawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min zł Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganym od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w powyższych dokumentach i oświadczeniu Upoważnienie lub pełnomocnictwo, dla osoby reprezentującej Wykonawcę (o ile uprawnienie to nie wynika z treści dokumentu określonego w pkt ). 7. Dokumenty składające się na ofertę powinny być ułożone w kolejności wymienionej w niniejszej specyfikacji. 8. Brak jakiegokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów oferty mimo wezwania do ich uzupełnienia w trybie określonym w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych oraz nie zachowanie innych wymogów określonych w specyfikacji spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania. 9. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. 10. Wykonawca może wprowadzić zmiany, lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem otrzymania, przez Zamawiającego, pisemnego powiadomienia o zmianach lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie lub zmiana oferty po upływie terminu składania ofert jest niedopuszczalne. 11. Wykonawca jest związany treścią składanej oferty przez okres sześćdziesięciu dni, liczony od terminu składania ofert. IX. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE PRZETARGU: 1. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: w sprawie przedmiotu zamówienia: Agnieszka Jarmołowicz: nr tel.: , w sprawie składania ofert: Agnieszka Kołodziejska: nr tel.: Wykonawca może zwrócić się, w formie pisemnej, do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem pkt Jeżeli zapytanie wpłynie do Zamawiającego w terminie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający udzieli pisemnych wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 4. Przy udzielaniu odpowiedzi na stronie internetowej nie zostanie ujawniona nazwa oferenta zwracającego się z zapytaniem. 5. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6. Każda, wprowadzona przez Zamawiającego, zmiana stanie się częścią specyfikacji zostanie doręczona wszystkich Wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację 4

5 oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej. Jeżeli zmiana specyfikacji prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekaże zmianę ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 7. Jeżeli w wyniku zmiany specyfikacji jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz zamieści o tym informację na stronie internetowej. 8. Jeżeli zmiana dotyczy ogłoszenia i jest istotna, Zamawiający przedłuży termin składania ofert /minimum/ o 22 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia. 9. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi. X. KRYTERIA OCENY: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: L.P. Kryterium Znaczenie 1 Cena. 100 % wskazanego wyżej kryterium będzie ustalona według następującego wzoru : najniższa cena spośród oferowanych cena podana w ofercie XI. MIEJSCE, TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT: 1. Ofertę należy składać w Kancelarii Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, budynek administracyjny, I piętro, pok. 101 w terminie do dnia roku do godz. 10: Oferta powinna być umieszczona w zabezpieczonej kopercie zewnętrznej zaopatrzonej w napis: OFERTA DOSTAWA LEKÓW PRZECIWNOWOTWOROWYCH I KONTRASTÓW. 3. Wskazanym jest, aby koperta zewnętrzna nie była zaopatrzona w pieczęcie, ani jakiekolwiek napisy umożliwiające identyfikację Wykonawcy. W dwóch kopertach wewnętrznych należy umieścić wypełniony formularz ofertowy, zgodnie z załączonym wzorem oraz osobno wymagane dokumenty określone w części VIII pkt niniejszej specyfikacji. 4. Wszystkie oferty doręczone Zamawiającemu po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom. XII. WADIUM: 1. Ustala się wadium, będące warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wysokość wadium na cały przedmiot zamówienia wynosi ,58 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt dwa złote 58/100), natomiast na poszczególne pakiety wynosi: pakiet nr ,00 zł pakiet nr 2 136,68 zł pakiet nr ,90 zł pakiet nr ,00 zł pakiet nr ,00 zł pakiet nr ,00 zł 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Polska Kasa Opieki SA II O/Szczecin , poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, 5

6 gwarancji ubezpieczeniowej, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit.b) ustawy z 9 listopada 2000r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz.1158 z późn.zm.). Zamawiający nie dopuszcza wniesienia wadium w innej formie niż w/w. 3. Wadium w formie poręczenia i gwarancji winno umożliwiać realizację uprawnień Zamawiającego w terminie nie krótszym od terminu związania Wykonawcy treścią złożonej oferty. 4. Termin wniesienia wadium: do dnia roku, do godz. 10: Złożenie oferty niezabezpieczonej wadium spowoduje wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie jego oferty. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 7. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wniesionego wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wadium wniesionego przez wykonawcę, którego oferta została wybrana i z zastrzeżeniem pkt 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana wadium podlega zwrotowi niezwłocznie po zawarciu umowy. 8. Z zastrzeżeniem pkt 11, Zamawiający zwraca również niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Wycofanie oferty przez Wykonawcę po upływie terminu składania ofert powoduje utratę wadium. 10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z właściwej umowy o prowadzenie rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za dokonanie przelewu na konto Wykonawcy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca mimo wezwania go przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, nie złożył żądanych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, z wyjątkiem udowodnienia, że nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. XIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XIV. OTWARCIE I ROZPATRZENIE OFERT: 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu roku, o godz. 10:15.w Sali Konferencyjnej (budynek administracyjny, I piętro, pokój nr 102). 2. W części jawnej postępowania działająca, w imieniu Zamawiającego, Komisja Przetargowa: podaje kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, stwierdzi czy oferty zostały złożone w terminie podanym w specyfikacji, otworzy koperty z ofertami; ogłosi nazwy Wykonawców, ich adresy, ceny ofertowe. 3. Wybór oferty zostanie dokonany w trybie niejawnym. 4. Jeżeli oferta zostanie odrzucona z powodów, o których mowa w art. 89 ust. 1 Prawa zamówień publicznych lub uznana za odrzuconą wobec wykluczenia Dostawcy ze względów, o których mowa w art. 24 Prawa zamówień publicznych wszyscy, 6

7 Wykonawcy zostaną równocześnie zawiadomieni o tym fakcie w formie pisemnej. Informacja zawierać będzie uzasadnienie formalne i prawne. 5. Przy wyborze oferty będzie stosowane wyłącznie kryterium ceny oraz ocena punktowa ustalone w części X niniejszej specyfikacji. 6. W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnienia dotyczącego treści złożonej oferty. 7. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją. Poprawki nie mogą powodować istotnych zmian w treści oferty. O dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Brak zgody Wykonawcy na dokonanie poprawek w zakresie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, spowoduje odrzucenie oferty. 8. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Prawie zamówień publicznych i w niniejszej specyfikacji oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. 9. Niezwłocznie po dokonanym wyborze Zamawiający zawiadamia o wyniku jednocześnie wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu w formie pisemnej i podaje termin, po którego upływie umowa będzie zawarta oraz ogłasza wyniki na stronie internetowej 10. Zasady udostępniania protokołu lub załączników: Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po otrzymaniu pisemnego wniosku, Zamawiający wyznacza termin oraz miejsce udostępnianych dokumentów, udostępnianie dokumentów może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego lub może nastąpić poprzez przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, kopiowanie jest odpłatne - cena za 1 stronę 0,64 zł, Wykonawca pokrywa także koszty przesyłki pocztą, faksem lub drogą elektroniczną. XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 1. Warunkiem przysługiwania środków ochrony prawnej jest istnienie interesu w uzyskaniu zamówienia oraz poniesienie lub możliwość poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów, wskazywać żądanie oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faxem lub drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane pisemnie. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec treści specyfikacji wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 4. Kopię odwołania należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, aby mógł on zapoznać się z jego treścią. 5. Zamawiający nie później niż 2 dni od otrzymania kopii odwołania, przekazuje ją innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji, zamieszcza ją również na stronie internetowej, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. 6. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść tej strony. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, przekazując jego kopię Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 7

8 7. Na wyrok oraz postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Szczecinie, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby XV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM: 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z nim oprócz formy pisemnej, także za pośrednictwem faksu i poczty elektronicznej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do Zamawiający posiada następujący adres poczty: XVI. TERMIN WYKONANIA UMOWY: Umowa zostanie zawarta na okres: od dnia zawarcia umowy do r. XVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA WARUNKÓW UMOWY Projekt "UMOWY DOSTAWY" - zawiera Załącznik nr 3 do specyfikacji. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: Załącznik nr 1 do specyfikacji przedmiot zamówienia, Załącznik nr 2 do specyfikacji formularz ofertowy, Załącznik nr 3 do specyfikacji projekt umowy, Załącznik nr 4 do specyfikacji obowiązki dostawców Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w zakresie realizacji zasad zintegrowanego systemu zarządzania (według norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004, ISO 22000:2005). ZATWIERDZAM: 8

9 Załącznik nr 1 do specyfikacji nr PN-3/11 Załącznik nr 1 do umowy nr PN-3/11 Pakiet nr 1 Leki przeciwnowotworowe Lp. NAZWA MIĘDZYNARODOWA LEKU Ilość mg Jednostkowa cena za 1mg Vat brutto handlowa producenta 1 Docetaxel x 1mg; postać: koncentrat gotowy do przygotowania wlewu i.v. w opakowaniach jednofiolkowych w dawkach 20mg i 80mg Zamawiający dopuszcza dodatkowo dawki 140mg lub 160mg* WARTOŚĆ PAKIETU : *Wszystkie dawki leku muszą pochodzić od jednego producenta Pakiet nr 2 Heparyny drobnocząsteczkowe Lp. NAZWA MIĘDZYNARODOWA LEKU Ilość op. Jednostkowa cena 1 enoxaparinum 60mg/0,6ml x 10 s-amp enoxaparinum 80mg/0,8ml x 10 s-amp. 5 3 enoxaparinum 100mg/1ml x 10 s-amp. 2 WARTOŚĆ PAKIETU : Vat brutto handlowa producenta Pakiet nr 3 Czynniki wzrostu Lp. NAZWA MIĘDZYNARODOWA LEKU Ilość op. Jednostkowa cena 1 Lenograstimum 33,6 mln j.m. / fiolkę x 5 fiolek 160 WARTOŚĆ PAKIETU : Vat brutto handlowa producenta

10 Pakiet nr 4 Kontrasty do tomografii komputerowej Lp. NAZWA MIĘDZYNARODOWA LEKU Ilość op. Jednostkowa cena 1 Ioversol 35g jodu/100ml x 10 butelek 100ml Ioversol 17,5g jodu/50ml x 10 butelek 50ml 16 3 Ioversol 35g jodu/100ml x ampułkostrzykawka 100ml 960 Vat brutto handlowa producenta WARTOŚĆ PAKIETU : Pakiet nr 5 Kontrasty do tomografii komputerowej Lp. NAZWA MIĘDZYNARODOWA LEKU Ilość op. Jednostkowa cena 1 Iopromide 18,5g jodu/50ml x 10 butelek 50ml 16 2 Iopromide 37g jodu/100ml x 10 butelek 100ml 80 WARTOŚĆ PAKIETU : Vat brutto handlowa producenta Pakiet nr 6 Albuminy Lp. NAZWA MIĘDZYNARODOWA LEKU 1 Albumina ludzka 20% opakowanie 50ml Albumina ludzka 20% opakowanie 100ml 500 WARTOŚĆ PAKIETU : Ilość szt. Jednostkowa cena Vat brutto handlowa producenta 10

11 Załącznik nr 2 do specyfikacji nr PN-3/ dnia... (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... (nazwa firmy wykonawcy) posiadający firmę:... (ulica nr domu kod pocztowy miejscowość)... (telefon, fax)... ( ) reprezentowana przez: (imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 1. Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na dostawę leków nowotworowych i kontrastów oferujemy leki i kontrasty: Pakiet nr 1 w cenie... zł, w cenie brutto... zł to jest słownie: Pakiet nr 2 w cenie... zł, w cenie brutto... zł to jest słownie: Pakiet nr 3 w cenie... zł, w cenie brutto... zł to jest słownie: Pakiet nr 4 w cenie... zł, w cenie brutto... zł to jest słownie: Pakiet nr 5 w cenie... zł, w cenie brutto... zł to jest słownie: Pakiet nr 6 w cenie... zł, w cenie brutto... zł to jest słownie: W cenie łącznej... w cenie brutto... to jest słownie... Ceny jednostkowe na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do oferty - Formularz cenowy.

12 2. Termin płatności 30 dni. 3. Niniejszym oświadczamy, iż zastrzegamy sobie, że informacje zawarte w poniższych oświadczeniach i zaświadczeniach, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa: nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz posiadamy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach zawartych w projekcie w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 7. Oświadczamy stosownie do treści art.36 ust 3 Prawa zamówień publicznych, że zamierzamy (*nie zamierzamy) powierzyć podwykonawcom następującą część zamówienia: Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki wynikające z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych tj.: posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia, posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia * przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegamy wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych. 9. Oświadczamy, że wszystkie karty naszej oferty, łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z... ponumerowanych kart. 10. Oświadczamy, że załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wyszczególnione w rozdziale VIII pkt 6 SIWZ.... pieczęcie imienne i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy *niepotrzebne skreślić 12

13 Załącznik nr 3 do specyfikacji nr PN-3/11 UMOWA PN- 3/11 projekt W dniu r. w Szczecinie pomiędzy Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z z siedzibą w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posiadającym NIP , Regon , zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu którego działają: 1. Krystyna Pieczyńska Dyrektor 2. Maria Galińska Główny Księgowy a firmą..., ul..., wpisaną do... pod nr..., posiadającą NIP..., Regon..., zwanym w treści umowy DOSTAWCĄ, w imieniu, którego działają: została zawarta umowa następującej treści: Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, rozstrzygniętego w dniu r. ZAMAWIAJĄCY zleca a DOSTAWCA przyjmuje na siebie obowiązek dostawy leków wymienionych w Załączniku Nr 1 do umowy, w ilości i za cenę w nim określoną. 2. Miejscem dostawy jest Apteka ZAMAWIAJĄCEGO w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej Niniejszą umowę strony zawierają na czas: od dnia zawarcia umowy do r. 4. Dostawy odbywać się będą na podstawie zamówień przy użyciu faksu lub w formie pisemnej. Termin realizacji wynosi do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. DOSTAWCA za każdym razem w dniu otrzymania zamówieniu zobowiązany jest do jego potwierdzenia faksem zwrotnym z adnotacją o przyjęciu do realizacji i informacją o ewentualnych brakach magazynowych. 5. Plany zużycia leków (kontrastów) określone w Załączniku nr 1 do umowy nie są wiążące dla ZAMAWIAJĄCEGO i ich nie zrealizowanie nie stanowi podstawy roszczeń odszkodowawczych DOSTAWCY. 6. ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby DOSTAWCA w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczył w formie elektronicznej na adres karty charakterystyki leków zatwierdzonych przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, na dostawę których opiewać będzie umowa W przypadku stwierdzenia wad jakościowych ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia DOSTAWCY i przesłania protokołu reklamacyjnego. Braki lub nadwyżki ilościowe ZAMAWIAJĄCY zgłosi przy odbiorze potwierdzając dokument WZ. 2. DOSTAWCA zobowiązany jest do natychmiastowego rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji. 3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną DOSTAWCA zobowiązany jest do wymiany przedmiotu dostawy na wolny od wad lub uzupełnienia braków ilościowych w terminie 3 dni. 13

14 3. 1. Strony ustalają, że za dostawę leków ZAMAWIAJĄCY zapłaci DOSTAWCY cenę w złotych polskich, określoną w załączniku nr 1 do umowy, która łącznie wynosi... plus podatek VAT, to jest brutto... zł (słownie:...). 2. Należność za dostawę płatna będzie przelewem na bankowy rachunek rozliczeniowy, wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. 3. Na wypadek zwłoki w zapłacie ceny zakupu ponad 30 dni, licząc od terminu zapłaty, DOSTAWCA uprawniony będzie do powstrzymania się od spełnienia obowiązku kolejnych dostaw towaru do dnia zapłaty całości zaległych należności. 4. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku dłużnika. 5. Cena, określona w załączniku, o których mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO, a w szczególności należności celne i graniczne, koszty transportu oraz ubezpieczenia. 6. Strony postanawiają, że cena określona w załączniku, o którym mowa w ust.1 może ulegać zmianom w okresach nie częstszych niż 12 miesięcy i nie więcej niż o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS. Zmiana obowiązywać będzie z dniem podpisania aneksu do umowy. 7. Strony postanawiają, że cena będzie ulegać zmianom w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Zmiana obowiązywać będzie z dniem wejścia w życie aktu prawnego, wprowadzającego nową stawkę podatku. 8. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności powodujących zwyżkę/ zniżkę czynników cenotwórczych kształtujących cenę przedmiotu dostawy w stopniu przekraczającym 10% ceny jednostkowej, strony dopuszczają możliwość wcześniejszej zmiany cen. Strona żądająca zmiany ceny zobligowana jest do wykazania podstaw żądania. 9. Brak porozumienia stron w zakresie zmiany ceny, w warunkach, o których mowa w ustępie poprzedzającym stanowi podstawę do rozwiązania umowy przez stronę zainteresowaną, z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy DOSTAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w następujących wysokościach i przypadkach: w wysokości 2% wartości zamówionego towaru za każdy dzień zwłoki w jego dostawie, w wysokości 10% wartości części niezrealizowanej umowy w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie DOSTAWCY. 2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci DOSTAWCY karę umowną w wysokości 10% wartości części niezrealizowanej umowy w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia przez DOSTAWCĘ z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO. 3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Na okoliczność naliczonych kar strony wystawią notę obciążeniową. 5. DOSTAWCA wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności przysługujących mu od ZAMAWIAJĄCEGO. 14

15 5. 1. W przypadku, gdy DOSTAWCA nie będzie w stanie dostarczyć zamówionego leku, na który umowę zawarto, DOSTAWCA jest zobowiązany dostarczyć za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO lek o tej samej nazwie międzynarodowej innego producenta, spełniający wymagania ZAMAWIAJĄCEGO. Cena zamiennego leku nie może być wyższa od leku objętego umową, z zastrzeżeniem ust W przypadku, gdy DOSTAWCA nie będzie w stanie zaoferować w zastępstwie leku o tej samej nazwie międzynarodowej, spełniającego wymagania zawarte w SIWZ, ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego podmiotu a DOSTAWCA zobowiązuje się do pokrycia ewentualnej różnicy ceny na podstawie noty obciążeniowej, z zastrzeżeniem ust Postanowienie ust. 1 w zakresie ceny nie dotyczy przypadku trwałego zaprzestania produkcji leku. 4. Dostawa leku zamiennego w przypadku, o którym mowa w ust. 1 nie wymaga zmiany umowy. 5. Korzystanie przez ZAMAWIAJĄCEGO z prawa odstąpienia od zamówienia pozostaje bez wpływu na prawo do naliczenia kary umownej i odszkodowania uzupełniającego. 6. DOSTAWCA odpowiada za wady fizyczne i prawne przedmiotu dostawy oraz za brak zagwarantowanych właściwości Każdej ze stron przysługuje prawo wcześniejszego rozwiązania umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia, przy czym DOSTAWCA zobowiązany jest zachować termin 2 miesięcy, natomiast ZAMAWIAJĄCY miesiąc. W tym okresie DOSTAWCA nie będzie zobowiązany do realizacji zamówień przekraczających średni stan zakupionych miesięcznie nici chirurgicznych, liczony z okresu obowiązywania umowy. 2. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, w przypadku: opóźnienia w dostawie co najmniej dwóch Zamówień z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, co najmniej 3 krotnego braku potwierdzenia zamówienia złożonego faksem z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, dostarczania towaru niskiej jakości lub nieodpowiadającym obowiązującym normom, odmowy DOSTAWCY zrealizowania zamówienia, z wyjątkiem zalegania przez ZAMAWIAJĄCEGO z płatnościami za okres przekraczający 30 dni. 3. DOSTAWCY przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, w przypadku zalegania przez ZAMAWIAJĄCEGO z płatnościami ponad 60 dni. 4. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy w każdym czasie, za obopólnym porozumieniem Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania we właściwym czasie o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla realizacji niniejszej umowy. 2. Każda ze stron wyznaczy swoich przedstawicieli upoważnionych do działania w ich imieniu w zakresie rozwiązywania problemów, mogących zaistnieć przy realizacji niniejszej umowy. 15

16 3. DOSTAWCA nie może bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. Odmowa ZAMAWIAJĄCEGO wymaga pisemnego uzasadnienia. 4. DOSTAWCA przyjmuje do wiadomości fakt obowiązywania u ZAMAWIAJĄCEGO zintegrowanego systemu zarządzania oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad w tym zakresie, określonych w Załączniku Nr 2 do umowy ZAMAWIAJĄCY dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy, które będą dla niego korzystne lub będą wynikały z jego możliwości płatniczych, względnie będą dokonane w interesie publicznym albo ważnym interesie ZAMAWIAJĄCEGO. 2. Zmiany i uzupełnienia umowy pod rygorem nieważności mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksów, podpisanych przez obie strony. 10. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych z przepisami wykonawczymi W przypadku zaistnienia spraw spornych strony będą dążyć do ich załatwienia polubownie. 2. W razie nie dojścia do porozumienia strony poddadzą spór przed sąd powszechny siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 12. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla ZAMAWIAJĄCEGO i jeden dla DOSTAWCY. ZAMAWIAJĄCY: DOSTAWCA: (stempel firmowy i podpisy osób działających w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO) (stempel firmowy i podpisy osób działających w imieniu DOSTAWCY) 16

17 Załącznik Nr 4 do specyfikacji nr PN-3/11 Załącznik nr 2 do umowy nr PN-3/11 Obowiązki dostawców Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w zakresie realizacji zasad zintegrowanego systemu zarządzania (według norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004, ISO 22000:2005) 1. Zasady ogólne. 1.1.Przed przystąpieniem do realizacji umowy DOSTAWCA wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie poniższych zobowiązań. 1.2.DOSTAWCA winien przestrzegać wymagań prawnych wynikających z treści umowy. 1.3.Pracownicy DOSTAWCY, zaangażowani w realizację dostaw powinni zostać przeszkoleni w zakresie obowiązujących aktów prawnych regulujących kwestie objęte zintegrowanym systemem zarządzania. Na żądanie DOSTAWCY ZAMAWIAJĄCY dostarczy rejestr obowiązujących przepisów prawnych. 1.4.DOSTAWCA zobowiązuje się poddać kontroli postępowania w zakresie realizacji zasad zintegrowanego systemu zarządzania na terenie ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY upoważnia do prowadzenia kontroli Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy ds. Zarządzania Środowiskowego oraz ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 1.5.W przypadku zaistnienia wątpliwości w zakresie sposobu postępowania i braku stosownych uregulowań należy zwrócić się do Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 1.6.W razie zlecenia niektórych czynności związanych z dostawą podwykonawcom (np.: powierzenie transportu i doręczenia przedmiotu dostawy przewoźnikowi lub firmie kurierskiej) DOSTAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przez podwykonawców zasad określonych niniejszym dokumentem. 2. Obowiązki DOSTAWCY w zakresie zarządzania jakością. 2.1.Zapewnienie właściwej jakości dostarczanych wyrobów medycznych, urządzeń i materiałów zgodnej z: przepisami, normami, deklaracjami oraz próbkami zawartymi w ofercie. 2.2.Udostępnienie ZAMAWIAJĄCEMU atestów, certyfikatów, świadectw dopuszczeń oraz innych wymaganych dokumentów na wszystkie wyroby objęte umową i mogące być przedmiotem zamówień. Bezzwłoczna aktualizacja przekazanych w/w dokumentów w przypadkach utraty ich ważności. 2.3.Udzielanie wyjaśnień pracownikom ZAMAWIAJĄCEGO oraz uzgadnianie dalszego trybu postępowania, w przypadku stwierdzenia niewłaściwej, jakości przedmiotu dostawy. 2.4.Uczestniczenie w komisyjnym rozpakowaniu przedmiotu dostawy w razie stwierdzenia, dostawy w uszkodzonym opakowaniu. 2.5.Bezzwłoczne rozpatrzenie otrzymanej pisemnej (również faxem i pocztą elektroniczną) reklamacji dotyczącej, uszkodzenia, wad jakościowych lub braków ilościowych przedmiotu dostawy. Terminowe udzielenie odpowiedzi na otrzymaną reklamację pisemną. Termin udzielenia odpowiedzi, w przypadku braku odmiennych wskazań, wynosi 7 dni od dnia otrzymania reklamacji. 2.6.Bezzwłoczna, w przypadku uznania zasadności reklamacji wymiana towaru wadliwego, lub uzupełnienie braku ilościowego. 17

18 3. Obowiązki DOSTAWCY w zakresie zarządzania środowiskiem. 3.1.Zapobieganie powstawaniu i minimalizacja odpadów wynikłych z właściwości przedmiotu dostawy oraz powstałych przy realizacji dostawy. 3.2.Zabieranie z terenu ZAMAWIAJĄCEGO wszelkich odpadów powstałych przy realizacji dostawy, zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2005 r. o opakowaniach i materiałach opakowaniowych i innymi przepisami dotyczącymi odpadów i ochrony środowiska. 3.3.Minimalizacja zużycia nośników energii i surowców naturalnych. 3.4.Realizacja dostaw wyłącznie pojazdami spełniającymi wymogi w zakresie emisji spalin i hałasu. 3.5.Minimalizacja uciążliwości spowodowanych ruchem pojazdów na terenie ZAMAWIAJĄCEGO poprzez ograniczenie go do niezbędnego minimum i wyłączanie silnika w czasie, gdy pojazd nie jest w ruchu. 3.6.Przestrzeganie zakazów: wwożenia na teren ZAMAWIAJĄCEGO jakichkolwiek odpadów, wwożenia substancji mogących zanieczyścić wodę, glebę i powietrze atmosferyczne, wwożenia, bez odpowiedniego zabezpieczenia np.: specjalistycznym pojemnikiem, mogących być przyczyną skażenia radioaktywnego, przestrzegania zasad dotyczących sposobu i miejsca utylizacji wymienianych źródeł promieniotwórczych, mycia środków transportowych, spalania odpadów, wylewania jakichkolwiek substancji do gleby, kanalizacji ogólnospławnej czy burzowej. 3.7.W razie zaistnienia awarii, której skutkiem jest lub może być zanieczyszczenie środowiska należy zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia oraz powiadomić pracownika ZAMAWIAJĄCEGO zatrudnionego na samodzielnym stanowisku pracy ds. Zarządzania Środowiskowego (budynek administracyjny pokój Nr 109, nr telefonu ). W przypadku wystąpienia zagrożenia, którego skutkiem jest, lub może być zdarzenie radiacyjne należy powiadomić także Zakładowego Inspektora Ochrony Radiologicznej (Oddział Radioterapii, pokój nr 040, nr telefonu ). Informacją o sposobie kontaktu po godzinach pracy dysponuje portiernia przy ulicy Strzałowskiej. 4. Obowiązki DOSTAWCY w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: 4.1.Zapewnienie przestrzegania, przez pracowników przebywających na terenie ZAMAWIAJĄCEGO, ogólnych przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego. 4.2.Organizacja pracy zgodna, ze wskazanymi wyżej, przepisami i zasadami. 4.3.Posługiwanie się narzędziami i sprzętem spełniającymi wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pojazdami spełniającymi wymogi Prawa o ruchu drogowym. 4.4.Prowadzenie postępowania powypadkowego dotyczącego własnych pracowników. 4.5.Informowanie o awariach, zagrożeniach wypadkowych i zaistniałych wypadkach pracownika ZAMAWIAJĄCEGO zatrudnionego na samodzielnym stanowisku pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (budynek administracyjny pok. Nr 117, nr tel ). Informacją o sposobie kontaktu po godzinach pracy dysponuje portiernia przy ulicy Strzałowskiej. 18

19 Oświadczam, że przyjmuję zasady ustalone w niniejszym protokole. Przedstawiciel DOSTAWCY:. Przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO:.. Data:.. Data:.. Podpis... Podpis... 19

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Kraków: Ochrona mienia i utrzymanie czystości w MPO Sp. z o.o. w Krakowie Numer ogłoszenia: 91604-2013; data zamieszczenia: 06.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa nr PK_II_7_2016

Istotne postanowienia umowy. Umowa nr PK_II_7_2016 Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy Umowa nr PK_II_7_2016 Zawarta w dniu... 2016 roku w Bydgoszczy pomiędzy : Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W SZCZECINIE NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE UDZIELONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice: Dostawa leków do apteki szpitalnej Numer ogłoszenia: 288624-2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Świętochłowice: Dostawa leków do apteki szpitalnej Numer ogłoszenia: 288624-2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dostawa leków do apteki szpitalnej Numer ogłoszenia: 288624-2015;

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i 1 z 5 2016-02-17 08:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 04/2016 ( Transport Pacjentów Dializowanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Katowice: Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego w formacie A5,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl Jelenia Góra: Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Tychy: Przetarg nieograniczony na windykację należności pochodzących z tytułu nałożonych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Usługi w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Jana Pawła II 1 (Akwarium Gdyńskie MIR) oraz sprzątanie pomieszczeń statku r/v

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawy drutu stalowego w kręgach. Numer ogłoszenia: 310526-2011; data zamieszczenia: 28.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Załącznik nr 1 UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Zawarta w dniu 00.00.20 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz, z siedzibą w : 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, NIP: 554-10-06-057

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Złotów: Wycena nieruchomości gruntowych Gminy Miasto Złotów w celu aktualizacji wysokości rocznej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu

Złotów: Wycena nieruchomości gruntowych Gminy Miasto Złotów w celu aktualizacji wysokości rocznej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Złotów: Wycena nieruchomości gruntowych Gminy Miasto Złotów w celu aktualizacji wysokości rocznej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Numer ogłoszenia: 146446-2011; data zamieszczenia: 07.06.2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM LUBLIN, DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Znak Sprawy: LLA/10/2013 1. INFORMACJE OGÓLNE Zamawiający Lubelskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Świebodzice Administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Numer ogłoszenia: 238594-2011; data

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Załącznik nr 1 Projekt umowy UMOWA NR. na DOSTAWĘ CZĘŚCI, FILTRÓW, AKCESORIÓW ORAZ PRODUKTÓW CHEMII SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Zawarta w dniu w Świdwinie, pomiędzy: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opkspzoo.eu Ozorków: Dostawa 2 sztuk nowych autobusów w formie leasingu operacyjnego. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swiebodzice.pl/bip-zgm Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w 2015r w budynkach

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.wroclaw.pl Wrocław: PN 56/12 na dostawę materiałów szewnych. Numer ogłoszenia: 286978-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: Budowa zasilania w rezerwowe źródło wody Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy Część V SIWZ Wzory formularzy 1 Oferta Spis formularzy 2 Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca powierzy innym podmiotom 3 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.wroc.pl Wrocław: Nr postępowania nr 20/13- na dostawę pasków do glukometrów wraz z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Załącznik: nr:1 (imię i nazwisko / firma wykonawcy) (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Niniejszym oświadczam, że: 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 2.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza Α w Chojnicach 89-600 Chojnice, ul. Leśna 10 tel. centrala (0 52) 39 56 500 tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569 e-mail: szpital@chojnice.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/021/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.warszawapraga.so.gov.pl Warszawa: świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia wraz z obsługą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Usługa druku segregatorów z kartami-profilami spółek z Planu Prywatyzacji

Bardziej szczegółowo