STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Tekst znowelizowany

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Tekst znowelizowany"

Transkrypt

1 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Tekst znowelizowany I Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia r.(dz.u r. Nr 67, poz. 329). 2. Rozporządzenie MENiS z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania. 3. Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z dnia r. (Dz.U. Nr 61, poz.624, z 2002 r. Nr 10, poz.96). 4. Rozporządzenie MENiS w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z dnia r. (Dz.U. Nr 15, poz.142). 5. Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych z dn r. (Dz.U. Nr 97, poz.1054, z 2002 r. Nr 14, poz. 131). 6. Rozporządzenie MEN sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych z dnia r. (Dz.U. Nr 199, poz. 2046). 7. Rozporządzenie MENiS sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z dnia r. (Dz.U. Nr 23, poz.225). 8.Rozporządzenie MENiS z dnia r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2002 r. Nr 51, poz.458). 9. Rozporządzenie MENiS z dnia r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 79, poz.844). 10.Rozporządzenie MENiS z dnia r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 13, poz.110). 11. Rozporządzenie MENiS z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz.U. z 2000 r. Nr 107, poz.1132). 12.Ustawa z dnia r. o kulturze fizycznej z póź. zmianami (Dz.U. Nr 25, poz. 113). 13.Rozporządzenie RM z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów (Dz.U. z 1997 r. Nr 51, poz. 326, z 2000 r. Nr 92, poz.1016). 1

2 14. Rozporządzenie MENiS z dnia r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. Nr 23, poz. 193). 15. Rozporządzenie MENiS z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69). 16. Rozporządzenie MENiS z dnia r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (Dz.U. Nr 26, poz. 226). 17. Ustawa MENiS z dnia r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Art. 64a (Dz. U. z dnia Nr 80, poz. 542 w sprawie mundurków szkolnych). 2

3 Spis treści 1. Wstęp Postanowienia ogólne Cele i zadania szkoły Organy szkoły Organizacja Zespołu Szkół Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół Uczniowie Zasady oceniania i klasyfikowania Rodzice Postanowienia końcowe

4 1. Wstęp 1. Ilekroć w niniejszym Statucie Szkoły będzie mowa o uczniach, należy przez to rozumieć uczniów: klas I-VI Szkoły Podstawowej Nr 9, klas I-III Gimnazjum Nr 6, klas I-III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 i klas I-III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. 2. Ilekroć w niniejszym Statucie będzie mowa o Dyrektorze Szkoły, należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych. 3. Ilekroć w niniejszym Statucie Szkoły będzie mowa o Szkole bez określenia poziomu nauczania, należy przez to rozumieć Zespół Szkół Specjalnych. 4. Ilekroć w Statucie będzie mowa o nauczycielach, bez określeń szczegółowych, należy przez to rozumieć wszystkich pracowników pedagogicznych. 2. Postanowienia ogólne 1 1. Nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Specjalnych w Siemianowicach Śląskich dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz z defektami sprzężonymi (niepełnosprawne ruchowo, niedosłyszące, niedowidzące, przewlekle chore, z zaburzeniami zachowania i zagrożone niedostosowaniem społecznym). 2. Zespół mieści się w Siemianowicach Śląskich przy ul. Myśliwieckiej nr W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzą : a) Szkoła Podstawowa Nr 9, b) Gimnazjum nr 6, c) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3, d) Szkoła Przysposabiająca do Pracy. 4. W celach opiekuńczo-wychowawczych Szkoła prowadzi świetlicę dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 9 i Gimnazjum Nr W nazwach szkół umieszczonych na tablicach urzędowych pomija się określenie specjalna. 6. W nazwach szkół wchodzących w skład Zespołu umieszczonych na pieczęciach i świadectwach pomija się określenie specjalna Organem prowadzącym Zespół Szkół Specjalnych jest Miasto Siemianowice Śląskie. 4

5 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach Zespół Szkół Specjalnych kształci dzieci i młodzież upośledzoną umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z defektami sprzężonymi (niepełnosprawne ruchowo, niedosłyszące, niedowidzące, przewlekle chore, z zaburzeniami zachowania i zagrożone niedostosowaniem społecznym). 2. Do Szkoły Podstawowej Nr 9 i Gimnazjum Nr 6 uczniowie przyjmowani są w ciągu całego roku szkolnego na podstawie decyzji zespołu orzekającego poradni psychologiczno - pedagogicznej i skierowania organu prowadzącego Szkołę. 3. Warunkiem przyjęcia do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 i do Szkoły Przysposabiającej do Pracy jest posiadanie świadectwa ukończenia gimnazjum specjalnego lub gimnazjum ogólnodostępnego ze skierowaniem do kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną i skierowanie organu prowadzącego Szkołę. 4. Rekrutacja do klas pierwszych do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 i Szkoły Przysposabiającej do Pracy odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji, który określa terminy rekrutacji, wymagane dokumenty, kryteria dotyczące wyników osiągniętych przez ucznia i wymagania zdrowotne. 5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 kształci młodzież w cyklu 2 i 3-letnim w zawodach zgodnych z klasyfikacją zawodów zaakceptowanych przez organ prowadzący, pozytywnie zaopiniowanych przez kuratora oświaty i urząd pracy. 6. W zależności od potrzeb uczniów i rynku pracy oraz możliwości szkoły mogą być tworzone nowe kierunki kształcenia zawodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. Szkoła Przysposabiająca do Pracy realizuje przysposobienie do pracy w zawodach zgodnych z klasyfikacją zawodów dostosowując program nauczania do możliwości uczniów lub według programów autorskich. 8. Każdy etap edukacyjny może być wydłużony dla ucznia co najmniej o jeden rok. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym mogą uczęszczać do szkoły nie dłużej niż do 24 roku życia Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna w Siemianowicach Śląskich, zwana dalej szkołą podstawową jest publiczną szkołą o 6-letnim cyklu kształcenia. 2. Gimnazjum Nr 6 Specjalne w Siemianowicach Śląskich zwane dalej gimnazjum jest publiczną szkołą o 3-letnim cyklu kształcenia. 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 3 w Siemianowicach Śląskich zwana dalej zasadniczą szkołą zawodową jest publiczną szkołą ponad gimnazjalną o 2 lub 3-letnim cyklu kształcenia. 3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Siemianowicach Śląskich zwana dalej szkołą przysposabiającą do pracy jest publiczną szkołą o 2 lub 3-letnim 5

6 cyklu kształcenia W szkole podstawowej oraz w gimnazjum na wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców mogą zostać wprowadzone ujednolicone mundurki szkolne zgodnie z Ustawą MENiS z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw art. 64a (Dz.U. z dnia r. Nr 80, poz. 542 w sprawie mundurków szkolnych) Zespół Szkół spełnia funkcję kształcącą, wychowującą, kulturotwórczą, tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów Zespół Szkół wychowuje uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. 3. CELE I ZADANIA SZKOŁY 8 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności: a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności na poszczególnych etapach kształcenia i przygotowuje do dalszej edukacji lub do wykonywania zawodu oraz przysposabia do pracy i do samodzielności w dorosłym życiu, b) umożliwia realizację programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki, odpowiednich dla danego rodzaju niepełnosprawności i stopnia upośledzenia umysłowego z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej, c) umożliwia realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, d) stwarza uczniom odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, e) umożliwia wielospecjalistyczna ocenę poziomu funkcjonowania ucznia dokonywaną na danym etapie kształcenia, nie rzadziej niż raz w roku, przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem, będącą podstawą opracowania i modyfikowania indywidualnego programu edukacyjnego określającego zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych lub innych specjalistycznych prowadzonych zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi i 6

7 możliwościami psychofizycznymi, f) kształtuje odpowiednie postawy i środowisko wychowawcze i przygotowuje do życia w integracji ze społeczeństwem, g) tworzy właściwe warunki do osiągnięcia możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów (poznawczego, społecznego, artystycznego i sportowego), w dostępnym im zakresie i za pomocą specjalnych metod dostosowanych do poszczególnych etapów nauczania, h) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, i) otacza opieką i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczniom podczas zajęć programowych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły j) udziela pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) w wypełnianiu przez nich funkcji wychowawczo-opiekuńczych, k) otacza opieką uczniów, którzy wykazują poważne zaburzenia rozwojowe oraz uczniów pozbawionych właściwej opieki ze strony rodziców lub prawnych opiekunów, jak również uczniów, którzy ze względu na stan zdrowia, mają poważne trudności w opanowaniu umiejętności przewidzianych programem nauczania, l) zapewnia szczególne formy opieki i pomocy uczniom w wypadkach losowych, ł) organizuje współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami Świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom, zapewnia realizacje podjętych wspólnie zadań, m)prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami, zgodnie z wdrożonym programem wychowawczym i profilaktycznym, n) umożliwia absolwentom gimnazjum dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej (w tym na terenie Siemianowic Śląskich - załącznik nr 1 do uchwały RM 590/02). 2. Działalność edukacyjna i wychowawcza określona jest przez: - szkolny zestaw programów nauczania, - szkolny program wychowawczy, - szkolny program profilaktyki. 3. W szkole realizowane są obowiązkowe zajęcia edukacyjne oraz inne - po rozpoznaniu potrzeb uczniów: - dodatkowe zajęcia edukacyjne, - zajęcia o charakterze rewalidacyjnym, umożliwiające pełną rehabilitację uczniów niepełnosprawnych. 9 Szkoła realizuje zadania poprzez: 1) prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i rewalidacyjnej w sposób zapewniający optymalne przygotowanie do życia, 2) tworzenie szkolnego zestawu programów nauczania w tym indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych, które dopuszcza w formie zarządzenia do użytku szkolnego Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, 3) realizację programów nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, 7

8 4) udzielanie uczniom pomocy pedagogicznej, psychologicznej, resocjalizacyjnej lub innej specjalistycznej wspomagającej ich rozwój, 5) umożliwianie uczniom rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, 6) wykorzystanie w procesie nauczania i wychowania najnowszych osiągnięć z zakresu pedagogiki specjalnej, 7) sposób organizacji zajęć rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych lub innych, który dostosowany jest do indywidualnych potrzeb niepełnosprawnych intelektualnie uczniów, 8) stałą współpracę z rodzicami, organizacjami społecznymi i placówkami wspomagającymi rozwój dziecka oraz sprawującymi nad nim opiekę, 9) współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w zakresie diagnostyki, profilaktyki i orzecznictwa, 10) zapewnienie optymalnych warunków nauczania przez tworzenie odpowiedniej bazy materialnej i stałe jej wzbogacanie w nowoczesne środki dydaktyczne, 11) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauczania i wychowania Szczegółowe cele i zadania kształcenia określone są w podstawach programowych dla poszczególnych przedmiotów nauczania dla każdego etapu kształcenia. 2.Zadania wychowawcze: - Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej nauczycielowi zwanemu dalej wychowawcą, który posiada dodatkowe kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej; dla zachowania ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego, - Rada Pedagogiczna opracowuje program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb uczniów na danym etapie nauczania z uwzględnieniem opinii Rady Rodziców. 3. W szkole mogą być prowadzone innowacje i eksperymenty zgodnie z odrębnymi przepisami. 4. Organizacja zajęć dodatkowych: - zajęcia dodatkowe mogą być prowadzone w grupach międzyklasowych, poza systemem klasowo lekcyjnym, - zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych, - liczbę uczestników zajęć nadobowiązkowych ustalają odpowiednie przepisy, - zajęcia rewalidacyjne lub socjoterapeutyczne dostosowane są do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia i jego możliwości psychofizycznych. 8

9 4. ORGANY SZKOŁY Organami Szkoły są: a) Dyrektor, b) Rada Pedagogiczna, c) Rada Rodziców, d) Samorząd Uczniowski Dyrektor Zespołu jest jednocześnie dyrektorem szkół wchodzących w skład zespołu. 2. Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół powierza Prezydent Miasta Siemianowice Śl., na okres 5 lat szkolnych, kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu (zgodnie z ustawą o systemie oświaty i regulaminem RM) Dyrektor Szkoły: a) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, b) sprawuje nadzór pedagogiczny, c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju, d) realizuje uchwały Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji. 2. Dyrektor zobowiązany jest do stosowania zasad gospodarki finansowej: a) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zespołu szkół i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, b) jest upoważniony do zaciągania zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków określonych w planie rzeczowo-finansowym, c) zawierane umowy powinny posiadać podpis głównego księgowego. 3. Do zakresu obowiązków dyrektora należy: a) prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) odpowiedzialność za powierzony majątek i jego należyte zabezpieczenie przed kradzieżą i dewastacją c) terminowe przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji majątku, d) ustalenie pracowników odpowiedzialnych materialnie i służbowo za powierzony majątek. 4. Dyrektor ZSS ponosi odpowiedzialność za: a) terminowe sporządzanie planów finansowo-rzeczowych, b) wydatkowanie środków publicznych na realizację zadań w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów, c) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, d) prawidłową organizację kontroli wewnętrznej, e) właściwą gospodarkę drukami ścisłego zarachowania, f) instrukcję obiegu dokumentów, zakładowy plan kont oraz ewidencję 9

10 syntetyczną i analityczną środków trwałych i wyposażenia jednostki, g) rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań. 5. Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 6. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. 7. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: a) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, głównego księgowego zatrudnia po zasięgnięciu opinii Skarbnika Miasta, b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły, c) występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. 8. Dyrektor opracowuje arkusz organizacyjny szkoły i przedkłada do zaopiniowania przez organ prowadzący i nadzorujący szkołę W Szkole funkcjonują następujące stanowiska kierownicze: a) Wicedyrektor ZSS, b) Kierownik warsztatów szkolnych i szkolenia praktycznego, c) Kierownik świetlicy szkolnej. 2. W zależności od zakresu zadań w szkole tworzy się inne stanowiska kierownicze zgodnie z obowiązującymi przepisami i za zgodą organu prowadzącego Do zadań Wicedyrektorów Szkoły należy planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy Szkoły zgodnie z przydziałem czynności ustalonym przez Dyrektora Szkoły, a w szczególności: a) opracowywanie przydziałów czynności dla nauczycieli i organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli, b) przygotowywanie i kontrola rozliczeń z pracy nauczycieli w godzinach ponadwymiarowych i warunkach uciążliwych, c) przygotowywanie planu pracy Szkoły, kalendarza szkolnego na dany rok i tygodniowego rozkładu zajęć, d) kontrola dokumentacji szkolnej i dyscypliny pracy pracowników pedagogicznych, e) nadzór pedagogiczny poprzez wspieranie, hospitowanie i kontrolowanie pracy nauczycieli przedmiotów i innych pracowników pedagogicznych, f) wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o nagrody i wyróżnienia dla nauczycieli oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków, g) mierzenie jakości pracy szkoły, przygotowywanie sprawozdań z pracy dydaktyczno - wychowawczej i analiz statystycznych, h) nadzór i koordynacja uroczystości i konkursów szkolnych i pozaszkolnych według planu na dany rok, i) organizowanie wyposażenia Szkoły w środki dydaktyczne, podręczniki, sprzęt szkolny, dbanie o estetykę i czystość w szkole, 10

11 j) egzekwowanie przestrzegania dyscypliny uczniów i ustalonego porządku, k) pełnienie funkcji Dyrektora Szkoły podczas jego nieobecności. 2. Kierownik Warsztatów Szkolnych sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Warsztatów i organizacją szkolenia praktycznego uczniów w zakładach pracy. Szczegółowe zadania określone są w przydziale czynności. 3.Kierownik świetlicy szkolnej sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą świetlicy i jej pracownikami, nadzoruje funkcjonowanie stołówki szkolnej. Szczegółowe zadania określone są w przydziale czynności Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 2. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni bez względu na wymiar i formę zatrudnienia. 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 4. Rada Pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące oraz opiniujące przysługujące jej zgodnie z obowiązującą ustawą o systemie oświaty. 5.Rada Pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące w sprawach; a) zatwierdzanie planów pracy Szkoły, b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, c) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, d) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole, e) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. 6. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: a) organizację pracy Szkoły w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, b) projekt planu finansowego Szkoły, c) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, d) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom wyróżnień, odznaczeń i nagród. 7. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły oraz jego zmiany. 8. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Szkołę o odwołanie z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w Szkole. 9. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 10. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i zawiadamia o wstrzymaniu uchwały organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny i postępuje zgodnie z art. 41 pkt. 3 ustawy o systemie oświaty. 11

12 11. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły W Szkole działa Rada Rodziców stanowiąca społeczny organ Szkoły będący reprezentacją rodziców uczniów. 2.Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców. 3.Zadaniem Rady Rodziców jest wspieranie statutowej działalności Szkoły. 4. Rada Rodziców uchwala regulamin własnej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 5. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 6. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 7. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w punkcie W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9, Gimnazjum nr 6 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 4. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak: a)prawo do znajomości programu nauczania i zasad oceniania postępów w nauce i zachowaniu, b) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, c) prawo organizowania działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej oraz innej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, d) prawo aktywnego włączania się w działalność społeczną na rzecz Szkoły (opieka nad młodszymi dziećmi, dyżury porządkowe, współodpowiedzialność za wystrój Szkoły), e) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 12

13 19 1.Współdziałanie organów Zespołu Szkół opiera się na następujących zasadach: a) wszystkie organy mogą swobodnie działać na terenie szkoły w granicach swych kompetencji, b) wszystkie organy Zespołu Szkół dbają o bieżącą wymianę informacji na temat planów i działań ważnych dla funkcjonowania całej szkoły oraz o podjętych decyzjach. 2.Sprawy sporne wynikające z funkcjonowania wszystkich organów Zespołu Szkół rozwiązuje się w następujący sposób: a) wszystkie organy dążą przede wszystkim do polubownego rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły, b) w sytuacjach dalszego utrzymania się sporu sytuacje konfliktowe i sprawy sporne rozstrzygane są na spotkaniach przedstawicieli działających w szkole organów z dyrektorem szkoły, c)w sytuacji sporu w sprawach dydaktyczno-wychowawczych zainteresowana strona przekazuje wniosek do Kuratorium Oświaty, d) w sprawach innych np. osobowych, finansowych, nie załatwionych polubownie strona podtrzymująca sporną kwestię występuje do dyrektora ZSS, który po jej rozpoznaniu w ciągu 14 dni przekazuje ją do ostatecznego rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu szkołę. 3. Podejmowane decyzje w sprawach spornych muszą być zgodne z obowiązującym Statutem i uwzględniać kompetencje poszczególnych organów. 5. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół zakłada i likwiduje Rada Miasta Siemianowic Śl. w drodze uchwały. 2. Treści kształcenia i wychowania, układ i zakres materiału nauczania poszczególnych przedmiotów określają obowiązujące plany i programy nauczania: a) w szkole podstawowej w I i II etapie edukacyjnym, b) w gimnazjum w III etapie edukacyjnym, c) w szkole przysposabiającej do pracy w IV etapie edukacyjnym d) w szkole zawodowej Podstawą organizacji nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym jest arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora na podstawie szkolnego planu nauczania do 30 kwietnia każdego roku, zatwierdzony przez organ prowadzący Szkołę i plany pracy Szkoły przyjęte uchwałą przez Radę Pedagogiczną. 2. W arkuszu organizacji umieszcza się w szczególności liczbę pracowników, w tym liczbę pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę 13

14 godzin zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę. 3. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 4. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 5. Organizację obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji na dany rok szkolny z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania, zgodnie z programami nauczania dla danej klasy. 2. Liczba uczniów z lekkim stopniem upośledzenia może wynosić w oddziale uczniów, a w oddziale dla uczniów z umiarkowanym lub znacznym stopniem upośledzenia 6 8 uczniów. 3. W przypadku gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone liczbę uczniów można obniżyć o W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego, liczba uczniów w oddziale może być mniejsza od określonej w punkcie 2 i Dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych w szczególnie trudnych sytuacjach demograficznych w szczególności na I etapie edukacyjnym w szkole podstawowej. 6. Jeżeli w szkole organizowane jest nauczanie w klasach łączonych, dyrektor szkoły dostosowuje odpowiednio ramowy plan nauczania z uwzględnieniem możliwości pełnej realizacji przyjętych programów nauczania. 7. W szkolnym planie nauczania dopuszcza się wprowadzenie zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy, pod warunkiem zachowania wymiaru godzin poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania. 8. Zajęcia edukacyjne organizowane są w oddziałach, oddziałem opiekuje się nauczyciel - wychowawca. Wskazane jest aby opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 9. Dyrektor może podjąć decyzję podziału oddziałów na grupy: a) na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, gdzie zachodzi konieczność prowadzenia ćwiczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami (języki obce, informatyka oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń w tym laboratoryjnych). Grupa powinna liczyć nie mniej niż 5 uczniów, b)zajęcia wychowania fizycznego od klasy czwartej powinny być prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców w grupach, w których liczba uczniów 14

15 odpowiada liczbie uczniów w oddziale, c)dopuszcza się tworzenie grup międzyklasowych i międzyoddziałowych, jeżeli liczba uczniów w grupie jest mniejsza niż Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo lekcyjnym. 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut w tym jedna trwa co najmniej 15 minut. 3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 4. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć określony w szkolnym planie nauczania Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy. 2. Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) kieruje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy uwzględniając opinię wydaną przez lekarza oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej. 3. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów. 4. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia w określonym zawodzie. 5. Przysposobienie do pracy może być organizowane w szkole albo poza szkołą na podstawie umowy zawartej przez Dyrektora z placówką kształcenia ustawicznego lub pracodawcą W Zasadniczej Szkole Zawodowej i Szkole Przysposabiającej do Pracy zajęcia praktyczne odbywają się w Warsztatach Szkolnych lub w zakładach pracy na podstawie umowy zawartej między Dyrektorem Szkoły i kierownictwem zakładu zgodnie ze stosownymi przepisami. 2. Szczegółowe zasady działania Warsztatów zawarte są w Regulaminie Warsztatów Szkolnych. 15

16 26 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły, których wymiar określają ramowe plany nauczania są: a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, b) zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, specjalistyczne oraz inne zajęcia wspomagające rozwój uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, c) praktyczna nauka zawodu w Szkole Zawodowej, d) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne, e) dodatkowe zajęcia edukacyjne. 2. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i nadobowiązkowe mogą być prowadzone przez wolontariuszy na zasadach określonych w odrębnych przepisach Dla uczniów spełniających warunki określone w przepisach szczegółowych Szkoła organizuje nauczanie i wychowanie indywidualne. 2. Indywidualnym nauczaniem i wychowaniem mogą być objęte dzieci i młodzież, w stosunku do których poradnia psychologiczno-pedagogiczna orzekła taką formę kształcenia lub wychowania. 3. Dziecko objęte indywidualnym nauczaniem i wychowaniem pozostaje uczniem danej Szkoły w Zespole Szkół. 4. Nauczanie odbywa się w domu ucznia lub w placówce opiekuńczej, w której uczeń pozostaje lub w szczególnych przypadkach na terenie Szkoły. 5. Uczeń realizuje program nauczania pod kierunkiem nauczyciela będącego pracownikiem Szkoły. W klasach I-III nauczanie powinien prowadzić jeden nauczyciel, a w klasach wyższych w miarę możliwości kilku nauczycieli przedmiotów. 6. Dyrektor Szkoły na wniosek nauczyciela prowadzącego nauczanie indywidualne może zwolnić ucznia z realizacji niektórych przedmiotów nauczania lub treści programowych, jeżeli stan psychofizyczny uniemożliwia ich realizację. 7. Tygodniowy wymiar zajęć określają przepisy szczegółowe. 8. Dzieciom i młodzieży objętych nauczaniem indywidualnym, Szkoła umożliwia uczestniczenie w zajęciach rewalidacyjnych i lekcjach z klasą i uroczystościach szkolnych w celu pełnego rozwoju oraz integracji ze środowiskiem rówieśników Szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szczególności w formie: zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, dydaktyczno - wyrównawczych, socjoterapeutycznych i innych zajęć o charakterze terapeutycznym, porad i konsultacji, oraz szkoleń dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 16

17 2. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze organizuje się dla uczniów, u których stwierdzono znaczne opóźnienia w opanowaniu programów obowiązkowych przedmiotów nauczania. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwego przedmiotu obowiązkowego. 3. Pozostałe zajęcia rewalidacyjne prowadzone są przez nauczycieli, pedagogów, terapeutów i psychologów posiadających specjalistyczne przygotowanie. 4. Na zajęcia rewalidacyjne uczęszczają uczniowie, u których zaburzenia rozwojowe lub zaburzenia zachowania utrudniają naukę szkolną i kontakty społeczne. 5. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna może być udzielana na wniosek ucznia, rodziców lub opiekunów prawnych dziecka albo nauczycieli. Kwalifikacji na zajęcia rewalidacyjne dokonuje nauczyciel - specjalista prowadzący określone formy zajęć na terenie szkoły. 6. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są w grupach lub w szczególnych przypadkach w formie indywidualnej zgodnie z odrębnymi przepisami. 7. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne i terapeutyczne trwają do czasu zlikwidowania opóźnień w opanowaniu materiału programowego lub złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia taką formą pomocy. 8. Prowadzący zajęcia rewalidacyjne opracowuje dla uczniów indywidualne programy pomocy. 9. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze lub nauczyciel - specjalista prowadzący zajęcia rewalidacyjne prowadzi dziennik zajęć dydaktyczno-wyrównawczych bądź specjalistycznych, zeszyty lub teczki prac dzieci W Szkole organizowane są w miarę posiadanych środków nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne umożliwiające rozwój zainteresowań uczniów: a) koła zainteresowań, b) zajęcia sportowe i rekreacyjne. 2. Zajęcia nadobowiązkowe pozalekcyjne mogą być prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym lub w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych. 3. Liczba uczestników nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami Szkoła zobowiązana jest do zapewnienia opieki nad uczniami: a) w czasie lekcji i przerw, b) w trakcie zajęć świetlicowych, c) podczas zajęć rewalidacyjnych, pozalekcyjnych nadobowiązkowych prowadzonych przez Szkołę. 17

18 2.W ramach zadań opiekuńczych: - szkoła umożliwia uczniom i ich rodzicom korzystanie z pomocy pedagoga, psychologa oraz innych specjalistów po rozpoznaniu potrzeb, - celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły obowiązuje: kontrola wejść i wyjść uczniów oraz osób obcych przez pełniących dyżur pracowników szkoły, pełnienie dyżurów nauczycielskich według planu dyżurów szczegółowe zasady określa regulamin pełnienia dyżurów, zakaz nieuzasadnionego zwalniania uczniów z lekcji, zakaz samowolnych wyjść uczniów mających lekcje poza teren budynku szkolnego, za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych odpowiada osoba prowadząca te zajęcia, - szkoła wspomaga ucznia w jego rozwoju i tworzy środowisko wychowawcze oddziałujące pozytywnie na jego rozwój, - każdy pracownik szkoły ma obowiązek udzielania pomocy uczniom z zaburzeniami rozwojowymi w nagłych sytuacjach, - w celu dobrego współdziałania rodziców oraz nauczycieli i wychowawców organizuje się w szkole zebrania rodzicielskie, indywidualne konsultacje i zespoły wychowawcze W Szkole działa świetlica dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy ze względu na sytuację rodzinną muszą przebywać na terenie Szkoły dłużej, niż wynika to z rozkładu zajęć. Ze świetlicy mogą korzystać wymagający opieki uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Zespołu Szkół. 2. Świetlica spełnia funkcję opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną. Organizację pracy świetlicy określa regulamin świetlicy. 3 Opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy świetlicy w godzinach ustalonych przez dyrektora w porozumieniu z Radą Rodziców. Szczegółowe zadania wychowawców ustala dyrektor. 4. Dokumentację pracy Świetlicy stanowią: 1) plan i harmonogram pracy, 2) dziennik zajęć Szkoła prowadzi bibliotekę, która jest pracownią szkolną służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli. 2.Z biblioteki mogą korzystać rodzice uczniów na ogólnie przyjętych zasadach. 3. Biblioteka jest czynna w godzinach umożliwiających uczniom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 4. W bibliotece zatrudniani są nauczyciele - bibliotekarze, zadaniem których jest: a) edukacja czytelniczo-medialna, 18

19 b) gromadzenie,opracowywanie, selekcja, konserwacja i udostępnianie zbiorów czytelniczych, c) prowadzenie różnorodnych form informacji bibliotecznej i promocji książek, e) gromadzenie i rozprowadzanie podręczników szkolnych. 5. Szczegółowe zadania bibliotekarza określone są zakresem czynności. 6. Nauczyciele - bibliotekarze pracują w oparciu o regulamin biblioteki i całoroczny plan pracy zgodny z planem pracy szkoły. 7. Zasady współpracy z nauczycielami, rodzicami i innymi bibliotekami określa regulamin pracy biblioteki Szkoła organizuje opiekę i pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w miarę posiadanych środków i zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi w tym zakresie Opieka lekarska i pielęgniarska w Szkole sprawowana jest na zasadach określonych w odrębnych przepisach Do realizacji celów statutowych Szkoła posiada: a) sale lekcyjne i warsztatowe, b) gabinety i sale do prowadzenia zajęć specjalistycznych, c) świetlicę szkolną, d) bibliotekę i czytelnię, e)salę gimnastyczną i boisko szkolne, f) stołówkę, g) gabinet szkolnej służby zdrowia, h) pomieszczenia dla administracji i obsługi Szkoły. 6. Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół Szkoła zatrudnia zgodnie ze stosownymi przepisami: a) nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, b) pracowników ekonomicznych i administracyjnych, c) pracowników obsługi. 2. Szczegółowe zadania pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi 19

20 określa dyrektor szkoły w zakresach czynności. 3. W poszczególnych placówkach wchodzących w skład ZSS nauczycieli zatrudnia i zwalnia dyrektor, z zachowaniem przepisów Karty Nauczyciela oraz przepisów kodeksu pracy. 4. Pracowników nie będących nauczycielami zatrudnia i zwalnia dyrektor ZSS z zachowaniem przepisów pracy, który ustala zakres obowiązków i odpowiedzialności tych pracowników. 5. W klasach I-III dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz w klasach IV-VI zatrudnia się pomoc nauczyciela. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zatrudnienie pomocy nauczyciela w gimnazjum. 6.Szkoła może zatrudniać wolontariuszy na zasadach określonych w odrębnych przepisach Nauczyciel zobowiązany jest do realizacji podstawowych zadań zleconych przez dyrektora ZSS związanych z organizacją i realizacją procesów: dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W swoich działaniach zobowiązany jest do kierowania się dobrem ucznia jako wartością nadrzędną. 2. Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość i wyniki swojej pracy, a w szczególności: a) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz pełnionych dyżurów podczas przerw szkolnych, b) jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego oraz uzyskiwane efekty w tej pracy, z uwzględnieniem działalności rewalidacyjnej, resocjalizacyjnej, ustaleń z badań medycznych, psychologicznych oraz własnej obserwacji uczniów. 3. Do zadań nauczyciela należą: a) kształcenie i wychowanie uczniów w duchu umiłowania Ojczyzny, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w duchu humanizmu, wolności sumienia i sprawiedliwości społecznej, b) rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i możliwości edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych, c) wybierania lub opracowanie programów nauczania, d) umożliwienie uczniom zdobywania wiedzy oraz wspieranie ich rozwoju psychofizycznego, zdolności i zainteresowań, poprzez prawidłową realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego i rewalidacyjnego, e) poszanowanie godności osobistej uczniów i ich praw zawartych w Statucie Szkoły, przestrzeganie Konwencji o Prawach Dziecka, f) udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce poprzez indywidualizowanie procesu nauczania, g) bezstronna i obiektywna ocena uczniów i sprawiedliwe ich traktowanie, h) troska o zdrowie i higienę psychiczną uczniów oraz kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania się, i) zapewnienie opieki w czasie zajęć w Szkole, poza Szkołą i w czasie przerw między lekcjami, j) współpraca z wychowawcą, nauczycielami uczącymi w danej klasie, pedagogiem, psychologiem i rodzicami uczniów, 20

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej. S t a t u t

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej. S t a t u t Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej S t a t u t Osieczna 2014 Spis treści Podstawowe informacje o Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej... 3 Cele i zadania Zespołu

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach (zwany dalej Szkołą ) jest szkołą publiczną. 2. Zespół Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE stan prawny na dzień 1 września 2015r. 1 PODSTAWA PRAWNA: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Tekst ujednolicony tj.: (Dz.

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Spis treści 1. Statut Szkoły. str. nr 3 2. Załącznik nr 1 Regulamin dyżurów nauczycieli 3. Załącznik nr 2 Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa G I M N A Z J U M NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa TEKST UJEDNOLICONY Uchwalony, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3. Organizacja oddziału przedszkolnego... 4. Rozdział II CELE I ZADANIA SZKOŁY...

STATUT SZKOŁY. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3. Organizacja oddziału przedszkolnego... 4. Rozdział II CELE I ZADANIA SZKOŁY... STATUT SZKOŁY SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Organizacja oddziału przedszkolnego... 4 Rozdział II CELE I ZADANIA SZKOŁY... 5 Zakres i sposoby realizacji zadań opiekuńczych i dydaktyczno-wychowawczych...

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2002 roku. Zmiany: 24.11.2004 r.; 20.01.2005 r.; 30.08.2006 r.; 30.03.2007r.;

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r.

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r. S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2001 r. Tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 01września 2010 r. 2 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO-SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ w Białymstoku Ustalony na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz 2572 z późn. zmianami). 1

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1.

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. S T A T U T Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. ROZDZIAŁ I N a z w a i t y p s z k o ł y 1.1 Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Janusza

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Szkoła Podstawowa Szalom Alejchem działa na podstawie statutu nadanego na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Osobą prowadzącą dla Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA z siedzibą we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I...3 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE...3

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT Gdańsk 2013 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku, zwany dalej "szkołą" działa w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo