UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wojkowice na rok 2014 Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 4 1 ust. 2, art ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz z późn. zm.), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U z 2012 r., poz. 124 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz z późn. zm.) Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje: Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Burmistrz Miasta Wojkowice przedstawi Radzie Miasta Wojkowice roczne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wojkowice na rok Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Wojkowice. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 3.

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/421/2013 Rady Miasta Wojkowice z dnia 16 grudnia 2013r. Podstawa prawna: Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wojkowice na rok Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (t.j. Dz. U z 2012 r., poz z późn. zm.); 2. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (t.j. Dz. U z 2012 r., poz. 124 z późn. zm.); 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U 2005 r. Nr 180, poz z późn. zm.); 4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.); 5. Rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014; 6. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii. I. Informacje ogólne: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii określa między innymi zasady i tryb postępowania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, zadania i uprawnienia organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w zakresie przeciwdziałania naruszeniom prawa dotyczącego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii określa cele działań w kierunku ograniczenia używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych. Realizacja nałożonych na gminę zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom odbywa się na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. Niniejszy program jest kontynuacją programów z lat ubiegłych, zawiera wytyczone wcześniej kierunki działań. Program swoim zasięgiem obejmuje grupy ryzyka i osoby uzależnione nie tylko od alkoholu, ale również od innych substancji. Obejmuje swoim działaniem zarówno osoby uzależnione jak również ich rodziny i najbliższych. Podstawowym celem programu i wszystkich podejmowanych działań jest zmniejszenie rozmiarów szkód związanych z nadużywaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz zapobieganie sytuacjom sprzyjającym używaniu substancji uzależniających, jakimi są alkohol oraz inne środki odurzające. 1. Ogólna informacja o gminie: 1.1 Położenie: Gmina Miejska Wojkowice utworzona jest z jednostek dawnego podziału administracyjnego w powiecie będzińskim: Wojkowic Komornych, Żychcic i Kamyc. W aktualnym układzie administracyjnym Wojkowice sąsiadują z gminami: Bobrowniki (sołectwa: Rogożnik, Bobrowniki) - odpowiednio od północy i zachodu, Będzin (dzielnica Grodziec) - od wschodu, Siemianowice Śląskie - od południa, Piekary Śląskie (dzielnice: Dąbrówka Wielka, Brzozowice) od północy Psary ( Sołectwo Strzyżowice, Psary). Wojkowice posiadają powierzchnię 12,77 km 2 Miasto należy do Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Najsilniejsze powiązania funkcjonalno-przestrzenne występują z miastami: Będzin, Bytom, Piekary Śląskie, Czeladź, Sosnowiec i Katowice.

3 1.2. Miasto w statystyce: Liczba mieszkańców ogółem na dzień 05 marca 2013 r. wynosiła 9116 osób. Na lata przedprodukcyjne przypada 13, 56% osób, na lata produkcyjne 69, 74% osób, na lata poprodukcyjne 16,70% osób ogółu mieszkańców. Liczba mieszkańców ze względu na wiek: Przedział wiekowy mieszkańców Liczba mieszkańców 2012 Liczba mieszkańców 2013 od 0 do 6 lat od 7 do 16 lat od 17 do 25 lat od 26 do 65 lat powyżej 65 lat Razem liczba dzieci w przedszkolach - 179; liczba uczniów szkół podstawowych - 341; liczba uczniów gimnazjum - 179; liczba uczniów zespołu szkół - 312; W stosunku do roku poprzedniego liczba mieszkańców zmniejszyła się o 91 osób. Zmniejszyła się również liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym i jest niższa o 19,52% jak w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrosła natomiast liczba ludności w wieku produkcyjnym i jest wyższa niż w roku poprzednim o 11,29%. Zmniejszeniu uległa liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym a różnica z analogicznym okresie roku poprzedniego wynosi o 5,88% mniej. II. Diagnoza środowiska: 1. Mapa problemów Gminy Wojkowice: Zmiany w sytuacji polityczno gospodarczej w Europie i w Polsce przekładają się również na Miasto Wojkowice. Zmiany te przemieszczają się w dwóch kierunkach, przynosząc zarówno pozytywne jak i negatywne skutki. Pojawiają się nowe problemy, dla których Wspólnota Samorządowa będzie musiała znaleźć rozwiązanie. Transformacje nie omijają również Wojkowic, pojawiają się nowe rozwiązania. Jak wynika ze strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz analizy własnej autorów Programu, opartej o statystyki instytucji działających na rzecz rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Wojkowice do najbardziej istotnych problemów notowanych na terenie miasta należą: 1.1 Bezrobocie: Stan bezrobocia na dzień 30 października 2013 r. Liczba bezrobotnych wynosi ogółem 466 osób, z czego 243 osoby stanowiły kobiety. prawem do zasiłku jest 63 osoby, w tym 29 kobiet; do 25 roku życia jest 81 osób, w tym 37 kobiet; długotrwale bezrobotnych w tym 120 kobiety; powyżej 50 roku życia 214 osób, w tym 55 kobiet; 1.2 Przemoc w rodzinie: Działania w kierunku przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzone są przez gminę Wojkowice w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata Na mocy Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Wojkowice powołany został Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w skład którego wchodzą: sądowi kuratorzy zawodowi, społeczny kurator sądowy, pedagodzy poszczególnych placówek oświatowych z terenu miasta, przedstawiciel policji, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przedstawiciel organizacji pozarządowej zajmującej się działaniem na rzecz zapobiegania patologiom społecznym. Z danych uzyskanych od pracowników Punktu Konsultacyjnego dla osób doznających przemocy wynika, że w okresie 11 m-cy 2013 r. ze stałej pomocy korzysta 6 rodzin. Doraźnej pomocy

4 oraz informacji udzielono 5 rodzinom. Problemy dotyczyły głównie przemocy domowej. Stałym monitoringiem objętych jest 8 dzieci. Z informacji otrzymanych od Kierownika Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz osób doznających przemocy wynika, że w okresie od 1 listopada 2012r. do 30 października 2013r. do Zespołu złożono 7 Niebieskich Kart, z czego 5 spraw w ciągu roku zostało zamkniętych natomiast 2 prowadzone są nadal. Zespół w pełnym składzie odbył cztery posiedzenia. Grupa Robocza Zespołu w okresie roku odbyła 10 spotkań. Wszystkie osoby dotknięte przemocą uzyskały informację o możliwości korzystania z terapii rodzinnych prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie. Osoby niepełnoletnie korzystają z pomocy terapeutycznej prowadzonej w placówkach oświatowych działających na terenie miasta. W Szkole Podstawowej Nr 1 z terapii korzysta jedno dziecko, w Gimnazjum jest to trójka dzieci. Jedna osoba korzysta z pomocy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze. 1.3 Niedostosowanie społeczne młodzieży szkolnej: W każdym społeczeństwie istnieje pewna liczba osób, których postawy, sposób zachowania znacznie odbiega od przyjętych norm. Dotyczy to także dzieci i młodzieży. Ogólnie nazywa się ich niedostosowanymi społecznie. N. Han-Ilgiewicz wyróżnia typowe aspekty niedostosowania społecznego: niedostosowanie do warunków, do ludzi, do norm i do obranych celów i wartości. Dzieci te charakteryzuje stan zagrożenia z którego usiłują się uwolnić, stosując środki często nie odpowiadające ich faktycznemu rozwojowi. Najczęściej towarzyszy im niepokój i dręczące przekonanie, że z sytuacji - w jakiej się znaleźli - nie ma wyjścia. Bardzo często w trudnej sytuacji wolą zmienić środowisko, niż dostosować się do niego. Najbardziej dotkliwą i sprawiającą najwięcej kłopotów wychowawczych jest agresywność. Jest to cecha jednostek nieopanowanych i bezczelnych. Groźnym zjawiskiem dla moralno-społecznego rozwoju dziecka są wagary, oraz ucieczki ze szkoły i domu. Zjawisko to świadczy o słabej więzi ze szkołą i rodziną. Sposób zorganizowania i przebieg ucieczki ukazuje co właściwie było powodem takiego zachowania się dziecka. Ze społecznego niedostosowania wynika również nadużywanie środków odurzających i podniecających. Najczęstszym powodem narkotyzowania się jest zwrócenie na siebie uwagi, lub wyzbycie się niepokoju, odczucia niepewności i brak akceptacji. Problemy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży występują również na terenie Gminy Wojkowice. Z danych sporządzonych przez Miejski Zespół Oświaty i Wychowania w Wojkowicach wynikają następujące informacje. Na terenie szkół podstawowych i Gimnazjum są uczniowie z zaburzeniami w zachowaniu. Uczniowie niedostosowani społecznie są tylko w Gimnazjum - jest to 5 uczniów. W celu wyeliminowania niepożądanych zachowań szkoły podejmują następujące działania: 1. Indywidualne rozmowy dyscyplinujące; 2. Pedagog prowadzi na bieżąco monitoring postępów w nauce, frekwencji, sytuacji wychowawczej uczniów drugorocznych i zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3. Prowadzone są zajęcia terapeutyczne dla uczniów z problemami emocjonalnymi; 4. Zajęcia socjoterapeutyczne z pedagogiem; 5. Udział uczniów w teatrach profilaktycznych i widowiskach z zakresu uzależnień (alkohol narkotyki, dopalacze); 6. Przygotowywanie przez uczniów widowisk o tematyce wychowawczej; 7. Organizacja happeningów profilaktycznych (Dzień Wiosny, Dzień Dziecka); 8. Zachęcanie uczniów do pracy w Szkolnym Klubie Wolontariusza; 9. Szkolny monitoring obserwacja zachowań uczniów; 10. Współpraca z Wydziałem ds. Przestępczości Nieletnich K.P. w Będzinie; 11. Ścisła współpraca z Sądem Rodzinnym, kuratorami zawodowymi i społecznymi, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Będzinie; 12. Organizacja dla uczniów oraz rodziców spotkań oraz prelekcji policji na temat zagrożeń współczesnej młodzieży oraz najczęściej spotykanych aspektów przestępczości wśród młodzieży oraz odpowiedzialności karnej nieletnich. Podane informacje mogą świadczyć o tym, iż dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych nie ignorują zagrożeń jakie tkwią w środowisku szkolnym. Mają pełną świadomość istniejących problemów i mówią o nich otwarcie. Współpraca z policją, służbą kuratorską oraz własne spostrzeżenia pozwalają na monitorowanie sytuacji trudnych zarówno dla uczniów agresywnych jak i całej społeczności uczniowskiej.

5 W placówkach oświatowych gminy Wojkowice na przestrzeni roku szkolnego 2012/2013 realizowano szereg działań mających na celu eliminowanie wśród uczniów niepożądanych zachowań, a w szczególności respektowania i promowania uniwersalnych wartości, promowania zdrowego trybu życia oraz rozumienia negatywnych zjawisk takich jak przemoc, agresja i uzależnienia. W poszczególnych placówkach oświatowych zrealizowano następujące programy: 1) Szkoła Podstawowa nr 1: 2 oddziały przedszkolne: 29 uczniów; kl. I VI: 170- uczniów; Szkolny Program Profilaktyki Nie pal przy mnie proszę - 86 uczniów; Ogólnopolski program profilaktyczny Zachowaj trzeźwy umysł wszyscy uczniowie; Ogólnopolski program profilaktyczny Postaw na rodzinę wszyscy uczniowie; Program profilaktyczny Znajdź właściwe rozwiązanie 37 uczniów; 2) Szkoła Podstawowa nr 3: 171 uczniów. Zachowaj Trzeźwy Umysł: kontynuacja akcji wszyscy uczniowie szkoły; Program autorski pedagoga szkolnego Stop agresji i przemocy 105 uczniów; Szkolny Program Profilaktyki Nie pal przy mnie proszę 105 uczniów; Program Szkodliwość dopalaczy 105 uczniów; Program Cyberprzemoc 105 uczniów; Odpowiedzialność nieletnich 40 uczniów; 3) Gimnazjum: 179 uczniów. Szkolny Program Wychowawczo Profilaktyczny; Program Profilaktyki Palenia Tytoniu Znajdź właściwe Rozwiązanie ; Program Akademia Dobrych Manier ; Ogólnopolska Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł ; Ogólnopolska Kampania Papierosy nie dziękuję! Nie śmierdzę Łącznie w programach brało udział 169 uczniów. Ponadto w Gimnazjum będzie realizowanych szereg działań o charakterze profilaktyczno wychowawczym m.in. teatry profilaktyczne, ankieta diagnozująca poziom bezpieczeństwa uczniów Czy czuję się bezpiecznie w swojej szkole?, organizacja Dnia Szkoły bez przemocy i używek Najważniejsze priorytety zawarte w Szkolnym Programie Profilaktyczno Wychowawczym to: bezpieczeństwo w szkole, wzmocnienie kultury osobistej, wzmocnienie kultury słowa oraz działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. Wszelkie oddziaływania profilaktyczno wychowawcze są integralne z Rządowym programem Bezpieczna i Przyjazna Szkoła. Realizując zadania Programu w szkole funkcjonuje również koordynator ds. bezpieczeństwa, którego głównym zadaniem jest koordynowanie wszystkich działań związanych z bezpieczeństwem uczniów w szkole. 1.4 Alkoholizm: Alkoholizm jest problemem powszechnym, w 2013 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca na terenie miasta przeprowadziła rozmowy z 24 osobami, motywując je do podjęcia leczenia odwykowego. Z pomocy punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin skorzystało w sumie 49 osób. Liczba stałych pacjentów to 33 osób w tym 15 to osoby uzależnione i 18 osoby współuzależnione. Na leczenie odwykowe skierowanych zostało 11 pacjentów. Dwie osoby zostały skierowane na konsultacje do poradni zdrowia psychicznego, jedna osoba do poradni leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych, jedna osoba do poradni neurologicznej. W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi poza działaniami całorocznymi opracowano programy profilaktyczne dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym, zorganizowano spektakle i koncerty profilaktyczne, zajęcia sportoworekreacyjne; ferie zimowe, wakacje i ferie zimowe w mieście, zajęcia pozalekcyjne, rozgrywki piłki nożnej, wycieczki, spotkania przedświąteczne dla rodzin z problemem alkoholowym. W ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z rodzin, w których występują problemy uzależnień oraz problemy wychowawcze. 1.5 Ubóstwo: Niedostatek i ubóstwo prowadzi do wykluczenia i tworzenia się patologii społecznej. Niemożność poradzenia sobie w trudnych sytuacjach odbija się niekorzystnie na funkcjonowaniu rodziny, co prowadzi do zaburzenia w niej prawidłowych relacji. Często dochodzi do odwrócenia pełnionych przez członków rodziny ról społecznych. Dzieci bardzo często zaczynają pracować dorywczo na utrzymanie rodziny.

6 Z danych uzyskanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za okres 12 miesięcy od października 2012 do października 2013r. wynika, że z pomocy skorzystało 136 rodzin, w których zamieszkuje 160 dzieci. W analogicznym okresie ubiegłego roku pomocą objętych było 166 rodzin. W bieżącym roku w sześciu rodzinach korzystających z pomocy występował problem alkoholowy. Z pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2012/2013 skorzystało 43 uczniów. W roku szkolnym 2013/2014 z takiej pomocy skorzysta 66 uczniów, co stanowi wzrost o 34% w stosunku do roku poprzedniego. 2. Podmioty działające na rzecz rozwiązywania problemów społecznych: 2.1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sobieskiego 125 Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, umożliwia osobom i rodzinom przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe, których nie są oni w stanie pokonać. Celem pracy ośrodka jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych jednostki i rodziny oraz umożliwienie jej bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. 2.2 Placówki oświatowe Przedszkole im. Przyjaciół Bajek ul. Jana III Sobieskiego 249; Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Sobieskiego 29; Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Licealna 1; Gimnazjum ul. Sobieskiego 211b; Zespół Szkół ul. Źrałków 1 Placówki oświatowe działające na terenie gminy Wojkowice są jednostkami publicznymi, których organem prowadzącym jest gmina, z wyjątkiem Zespołu Szkół, który prowadzony jest przez powiat. Placówki oświatowe działają w oparciu o ustawę o systemie oświaty. Zapewniają możliwość bezpłatnej nauki wszystkim uczniom zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowy i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. Organizują bezpłatne i odpłatne zajęcia pozalekcyjne. Sprawują opiekę nad uczniami oraz współdziałają z rodzicami. Realizują optymalne warunki rozwoju ucznia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia. Na terenie placówek oświatowych, dla których organizatorem jest gmina, prowadzone są zajęcia pozalekcyjne w postaci: kół zainteresowań, warsztatów językowych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć rekreacyjno ruchowych, zajęć sportowych, taneczno wokalnych i teatralnych. 1) Szkoła Podstawowa nr 1: Realizowane są 24 rodzaje zajęć pozalekcyjnych bierze w nich udział 305 uczniów. 2) Szkoła Podstawowa nr 3: Realizowanych jest 25 rodzajów zajęć bierze w nich udział 305 uczniów. Dodatkowo w Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 3 w ramach realizacji projektu systemowego W drodze do wiedzy wszyscy mamy równe szanse, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( dot. indywidualizacji procesu nauczania dla uczniów klas I III, prowadzono w okresie wrzesień 2012 r. marzec 2013 r. po 6 rodzajów zajęć dodatkowych. Ich celem było : zmniejszenie zaburzeń uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce, zmniejszenie deficytów rozwojowych w zakresie wad wymowy i wad postawy, wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, interpersonalnej i emocjonalnej oraz rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie kompetencji nauk matematyczno przyrodniczych z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania. W okresie 7 miesięcy w roku szkolnym 2012/2013 ogółem zrealizowano 647 godzin zajęć dodatkowych dla 114 uczniów klas I-III ( w tym w SP-1: 290 godz. Zajęć dla 62 ucz. oraz w SP-3 : 357 godz. dla 52 ucz.). 3) Gimnazjum: Realizowanych jest 26 rodzajów zajęć pozalekcyjnych, w których biorą udział wszyscy uczniowie Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie: Ideą Punktu konsultacyjnego jest informowanie, edukowanie i wspieranie. Konsultacje udzielane w Punkcie przeznaczone są dla osób borykających się z problemem przemocy domowej. Mogą z niej korzystać osoby przeżywające problemy osobiste, rodzinne i emocjonalne. Pomoc odbywa się na zasadach konsultacji, o zakresie której decyduje osoba potrzebująca pomocy. Zadania Punktu Konsultacyjnego: poradnictwo ogólne, udzielanie pomocy psychologicznej, poradnictwo prawne, działalność profilaktyczna.

7 2.4. Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin Punkt powstał z myślą o osobach, które maja problem z własnym uzależnieniem oraz ich rodzin. Celem pracy Punktu jest: dostarczanie informacji o możliwościach podjęcia profesjonalnej terapii, motywowanie i kierowanie na leczenie odwykowe, udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej i ich rodzinom, propagowanie zdrowego trybu życia Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach Świadczy usługi medyczne mieszkańcom gminy jak również mieszkańcom ościennych miast, osobom przyjezdnym z całego kraju oraz cudzoziemcom na zasadach określonych w przepisach szczególnych. Celem działania zakładu jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych, prowadzenie profilaktyki zdrowotnej, promocja zdrowia, opieka zdrowotna w ramach medycyny szkolnej Miejski Klub Sportowy Milenium Działa w mieście od 2000 roku. Powstał na bazie Klubu Sportowego Górnik Wojkowice, który funkcjonował w mieście od 1925 roku. Celem działalności klubu jest zgromadzenie wokół siebie młodych ludzi, którzy są zainteresowani sportem i chcą wolny czas spędzać pod kierunkiem doświadczonych trenerów. Przy klubie sportowym oprócz piłkarskiej drużyny seniorów prowadzone są zajęcia w różnych grupach wiekowych. Klub jest organizatorem imprez sportowych krzewiących zdrowy tryb życia Urząd Miasta Prowadzi kampanię edukacyjną związaną z przeciwdziałaniem patologii i wykluczeniu społecznemu. Bierze udział w ogólnopolskich programach profilaktycznych skierowanych do grup zagrożonych oraz pozostałych mieszkańców miasta. W ramach ograniczania dostępności alkoholu, ściśle przestrzega zasad usytuowania i liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy. Prowadzi zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy alkoholowe oraz problemy wychowawcze. Zajęcia odbywają się w dwóch punktach miasta i prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę oraz wolontariuszy. Współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. II. Zadania i ich realizacja: Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania te będą obejmować: 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin: prowadzenie Punktu Konsultacyjnego do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla osób zagrożonych uzależnieniami, uzależnionych i ich rodzin; prowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin w celu nakłonienia ich do podjęcia leczenia odwykowego; kierowanie na terapię osób uzależnionych i współuzależnionych; podawanie do publicznej wiadomości wykazu placówek zajmujących się leczeniem i profilaktyką; współpraca z ośrodkami wzajemnej pomocy dla osób uzależnionych - poradnia odwykowa, policja, służba zdrowia, ośrodek pomocy społecznej, grupy wsparcia AA; kierowanie do sądu wniosków o przymusowe leczenie w stosunku do osób, które odmówiły dobrowolnego leczenia bądź je przerwały; finansowanie warsztatów terapeutycznych dla grup z obszaru podwyższonego ryzyka; Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie. 2. Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych:

8 a) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci zagrożonych problemem alkoholowym Do zadań w tym zakresie należą w szczególności: podejmowanie działań wspierających wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży wzmacniających rolę i funkcje rodziny jako podstawowej komórki społecznej, tworzenie atmosfery życzliwości i przyjaźni, integracja dzieci i młodzieży, prowadzenie programów profilaktyki uzależnień polegających na organizowaniu codziennych pozytywnych doświadczeń, gromadzenie nowych doświadczeń, likwidowanie wpływu doświadczeń urazowych na psychiczne i społeczne funkcjonowanie młodego człowieka oraz zapobieganie popadnięcia w uzależnienie od substancji psychoaktywnych, kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z zażywaniem środków odurzających, profilaktyka zachowań agresywnych przeciwdziałanie agresywnym formom zachowań w kontaktach rówieśniczych i wobec dorosłych, uczenie radzenia sobie w trudnych sytuacjach bez uciekania się do przemowy i agresji, prowadzenie treningu umiejętności współżycia w grupie, wyrównywanie różnic edukacyjnych wychowanków, poprzez prowadzenie zajęć edukacyjno wyrównawczych i ogólnorozwojowych łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie poprzez stymulowanie rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego wychowanków, stwarzanie okazji do prezentowania własnych uzdolnień i umiejętności, b) powierzenie realizacji zadania zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży funkcjonujących w rodzinach dotkniętych problemem uzależnienia i przemocy wypoczynek w miejscu zamieszkania, c) warsztaty terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin, gdzie występuje problem alkoholowy, d) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej, e) prowadzenie w placówkach oświatowych terapii dla dzieci doznających przemocy w rodzinie, f) praca psychologa na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych problemem uzależnienia, g) współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz problemy związane z nadużywaniem środków psychoaktywnych pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie: a) działania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zmierzające do zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego osób z problemem uzależnienia, b) przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie: finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wojkowicach obsługującego mieszkańców Gminy, doskonalenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z uwzględnieniem procedury Niebieskiej Karty, podjęcie wspólnych działań służb i instytucji stosujących procedury Niebieskiej Karty - policji, MOPS, KPP, Sądu, Zespołu Interdyscyplinarnego, funkcjonowanie przy Ośrodku Zdrowia Punktu Konsultacyjnego do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako miejsca pierwszego kontaktu mającego na celu informowanie o chorobie alkoholowej i możliwościach leczenia osób uzależnionych i członków ich rodzin, oraz zmotywowanie osoby uzależnionej do podjęcia terapii, pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin z problemem uzależnienia, gdzie dochodzi do przemocy domowej, udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej, prawnej i socjalnej, funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy, funkcjonowanie Koła AA, c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży: udział gminy w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj trzeźwy umysł, udział gminy w ogólnopolskich kampaniach skierowanych przeciwko stosowaniu dopalaczy i innych substancji odurzających, udział gminy w ogólnopolskiej kampanii Papierosy? Nie dziękuję! Nie śmierdzę, publikacja informacji na temat uzależnień i związanych z nim konsekwencji w lokalnej gazecie, udział dzieci i młodzieży z terenu miasta w imprezach profilaktycznych,

9 prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie działalności świetlic środowiskowych działających na terenie miasta, finansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień dla pedagogów, wychowawców świetlic, nauczycieli, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współfinansowanie organizacji imprez propagujących zdrowy styl życia organizowanych na terenie miasta, prenumerata czasopism związanych z profilaktyka alkoholową i przemocą, zakup nowości wydawniczych z zakresu profilaktyki uzależnień, finansowanie działalności Klubu AA działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury, szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych, III. Cele programu: Zawarte w programie działania mają na celu ograniczenie rozmiaru szkód spowodowanych nadużywaniem alkoholu. Z jednej strony są to działania profilaktyczne, których głównym celem jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów, z drugiej działania na rzecz rozwiązywania i zmniejszania rozmiarów aktualnie istniejących problemów. Poprzez realizację zamierzonych działań zostaną osiągnięte następujące cele: 1. Poprzez upowszechnianie wiedzy na temat uzależnień - zmniejszenie ilości osób sięgających po alkohol i substancje odurzające. 2. W wyniku działalności informacyjnej i edukacyjna skierowana do dzieci i młodzieży - zapobieganie wczesnej inicjacji alkoholowej i narkotykowej. 3. Zmotywowanie osób uzależnionych do podejmowania leczenia odwykowego spowoduje zmniejszenie ich degradacji psychofizycznej oraz złagodzi dolegliwości i rozkład życia rodzinnego. 4. Organizacja szkoleń dla sprzedawców - egzekwowanie zakazu zakupu alkoholu przez osoby nieletnie i nietrzeźwe oraz konsumpcji alkoholu w miejscach niedozwolonych a także w celu uświadomienia ich ważnej roli w zmniejszaniu strat społeczności lokalnej spowodowanych nadużywaniem napojów alkoholowych. 5. Udział w ogólnopolskich kampaniach pozwoli na zapoznanie się z problemami innych gmin i wspólne wypracowanie metod oddziaływania na środowiska wysokiego ryzyka. 6. Współfinansowanie zajęć pozalekcyjnych pozwoli na propagowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie, promocja postaw abstynencki wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza ze szkół średnich, propagowanie powściągliwości i samoograniczenia konsumpcji alkoholu, uświadomienie konsekwencji i szkód związanych z nadużywaniem alkoholu. 7. Udział pedagogów, nauczycieli i wychowawców świetlic w szkoleniach z zakresu uzależnień i przeciwdziałania przemocy - pogłębienie już posiadanej wiedzy, wymiana doświadczeń, przenoszenie na własny grunt dobrych wzorców i sprawdzonych metod oddziaływania. IV. Oczekiwane rezultaty wdrożenia programu: 1. Zwiększenie świadomości wśród społeczności lokalnej na temat skutków uzależnień. 2. Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z grup tzw. wysokiego ryzyka 3. Odciągnięcie młodych ludzi od grup nieformalnych. 4. Wskazanie dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 5. Umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych. 6. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. 7. Współtworzenie środowiska lokalnego o zdrowym charakterze. V. Ewaluacja programu: Po wdrożeniu programu wskazane jest przeprowadzenie ewaluacji w celu uzyskania informacji zwrotnej o tym w jakim stopniu zaproponowane treści umożliwią realizację zadań zawartych w programie. Przedmiotem ewaluacji będzie: osiąganie celów programu, skuteczność metod i form aktywności, przyrost wiedzy na temat uzależnień i ich skutków zdrowotnych i społecznych, kształtowanie umiejętności i postaw odbiorców programu. Realizacja programu będzie oceniana na podstawie: obserwacji uczestników zajęć pozalekcyjnych, ilości osób uczestniczących w programach profilaktycznych.

10 ankiet dotyczących wiedzy na temat uzależnień i ich skutków, przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, ilości publikacji w prasie lokalnej na temat uzależnień i prowadzonej profilaktyki w tym zakresie, ilości sprzedawców biorących udział w szkoleniach, ilości nauczycieli, pedagogów i innych osób, które wzięły udział w szkoleniach z zakresu profilaktyki uzależnień. Podstawę ewaluacji stanowią: wypowiedzi ustne uczestników, wywiad grupowy z uczestnikami (kwestionariusz, wywiadu grupowego), prace praktyczne uczestników jako efekt procesu tworzenia, prace pisemne uczestników programu, prowadzone dzienniki zajęć w świetlicach, sprawozdania z realizacji programu, artykuły prasowe i zdjęcia. VI. Realizatorzy programu Realizatorem Programu jest Urząd Miasta Wojkowice. VII. Kontrola realizacji programu: 1. Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa na ręce Burmistrza Miasta sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Wojkowice na rok 2014 w terminie rocznym. 2. Burmistrz Miasta składa Radzie Miasta roczne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu w terminie rocznym. VIII. Zasady finansowania programu Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wojkowice na rok 2014 są środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Dokumentem prawnym tworzącym podstawy do prowadzenia i finansowania działań związanych z profilaktyką alkoholową i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Z uwagi na trudne do dokładnego określenia wysokości wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki na działania programu zostały zawarte w Budżecie Miasta i oparte są o szacunkową kwotę wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do Budżetu Miasta na rok Organizacje Pozarządowe, Stowarzyszenia i Związki Wyznaniowe ubiegają się o środki finansowe za pośrednictwem otwartych konkursów organizowanych przez Burmistrza Miasta Wojkowice, bądź przedstawianych ofert na realizację zadań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. IX. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 1. Ustala się wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wojkowicach w następujących wysokościach: - za udział w Komisji 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt) brutto - za przeprowadzane kontrole placówek prowadzących sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych 100,00 zł (słownie: sto złotych) brutto, 2. Wypłata wynagrodzeń nastąpi na podstawie listy obecności zatwierdzonej prze przewodniczącego Komisji. 3. Wynagrodzenie wypłacane będzie przelewem na rachunek bankowy członków Komisji w terminie do 7- go każdego miesiąca następującego po posiedzeniu komisji lub kontroli.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Załącznik nr 1 do uchwały 17/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 1 Załącznik do Uchwały Nr XXX/147 /13 Rady Gminy Firlej z dnia 10 grudnia 2013r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 Firlej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r.

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r. UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2011 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r." Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 Projekt z dnia 14 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r. UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXIII/199/ 2008 z dnia 11 grudnia 2008r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2010

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2010 Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII / 378 / 09 z dnia 03.12.2009 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2010 I. Wstęp. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (Program) na 2010 rok określa

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. UCHWAŁA Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r.

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. U C H W A Ł A NR IV/21/14 RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dmosin na rok 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik nr 1 Do Uchwały NR III/15/2014 Rady Gminy Wydminy z dnia 30 grudnia 2014 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Polski

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2014 r.

z dnia 6 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 300/XXX/VI/2014 RADY GMINY LINIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok

W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/76/15 z dnia 29.12015 r. W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciw narkomanii na 2016 rok Wprowadzenie. Wśród

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK Rok 2016 będzie kolejnym rokiem realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r.

Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r. Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r. G M I N N Y P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W I Ą Z Y W A N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2012. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 29 października 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 29 października 2013 r. Projekt z dnia 4 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Gminy Zarszyn GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 I. WPROWADZENIE Zgodnie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Załącznik do uchwały nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2010 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Niniejszy program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII / 317 / 13 Rady Miasta Lędziny z dnia 19 grudnia 2013 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok DZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.100.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia r. Projekt z dnia 22 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r.

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r. Uchwała Nr V/16/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KONARZYNACH. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KONARZYNACH. z dnia 18 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KONARZYNACH w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr IV/21/2014 r. Rady Gminy Milanów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. GMINNY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEŻÓW. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeżów na rok 2009.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEŻÓW. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeżów na rok 2009. UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEŻÓW z dnia w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeżów na rok 2009. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/145/2013 RADY GMINY OSTASZEWO. z dnia 19 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/145/2013 RADY GMINY OSTASZEWO. z dnia 19 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI/145/2013 RADY GMINY OSTASZEWO z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na rok 2015 Problemów Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 22 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 WSTĘP Kluczową

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje:

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje: Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2006. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017

z dnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 Projekt uchwały UCHWAŁA NR RADY GMINY SEJNY z dnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIV/103/2011 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej. z dnia 27 grudnia 2011r.

U C H W A Ł A Nr XIV/103/2011 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej. z dnia 27 grudnia 2011r. U C H W A Ł A Nr XIV/103/2011 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK Załącznik do uchwały nr LI/335/10 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 19 marca 2010 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK Podobnie jak w latach ubiegłych głównym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik do Uchwały Nr 172 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 marca 2009r. I. Wstęp. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Na podstawie : art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ DLA GMINY PĘCŁAW NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ DLA GMINY PĘCŁAW NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały Nr XVII/114/12 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ DLA GMINY PĘCŁAW NA ROK 2013 1 I. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni. z dnia 4 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni. z dnia 4 grudnia 2013 roku Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MIRÓW NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MIRÓW NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 Do uchwały Nr XXXVIII/196/2014 Rady Gminy w Mirowie z dnia 21 marca 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MIRÓW NA 2014 ROK I. CELE PROGRAMU:

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2016 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 69/XII/2015 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 69/XII/2015 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR 69/XII/2015 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku

Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku Rada Gminy w Krupskim Młynie Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 30 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL z dnia... 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i dla Gminy Krasnopol na 2012 rok. Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Załącznik do Uchwały Nr XIV/75/11 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2011r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Cele strategiczne programu:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Miasta Lubartów z dnia 2015 r.

Uchwała Nr. Rady Miasta Lubartów z dnia 2015 r. Uchwała Nr. Rady Miasta Lubartów z dnia 2015 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r. Projekt z dnia 8 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY Projekt z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIASTA I GMINY ŁASIN NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIASTA I GMINY ŁASIN NA ROK 2017 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/164/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 listopada 2016 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIASTA I GMINY ŁASIN NA ROK 2017 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik do uchwały Nr XXIV/132/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Tworzony jest

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.); Załącznik do uchwały Nr XII/56/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28.11.2011r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 ROK Podstawę prawną opracowania programu stanowi:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014.

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Narkomanii w Gminie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na 2008 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r. UCHWAŁA Nr XVI/ 80/2012 RADY GMINY W OKSIE z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok Projekt Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok WSTĘP Zgodnie z art. 4 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 99/XIII/2015 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 22 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 99/XIII/2015 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 22 grudnia 2015 r. Uchwała Nr 99/XIII/2015 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 r. stanowiącego część składową strategii rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LUBASZ z dnia roku

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LUBASZ z dnia roku PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY GMINY LUBASZ z dnia... 2015 roku w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z

Bardziej szczegółowo