Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 DOA.III Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest inwentaryzacja analogowych i cyfrowych map glebowo-rolniczych w skali 1:5 000 wraz z dokumentacją opisową do mapy glebowo-rolniczej dla województwa świętokrzyskiego. II. System odniesień przestrzennych Inwentaryzację map glebowo-rolniczych prowadzi się w państwowym systemie odniesień przestrzennych. Stosuje się układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem 2000 oraz układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem III. Zakres przestrzenny opracowania Zakres przestrzenny opracowania obejmuje obszar województwa świętokrzyskiego, tj. 14 powiatów, wg wyszczególnienia: powiat grodzki miasto Kielce na prawach powiatu, powiat buski, powiat jędrzejowski, powiat kazimierski, powiat kielecki powiat konecki, powiat opatowski, powiat ostrowiecki, powiat pińczowski, powiat sandomierski, powiat skarżyski, powiat starachowicki, powiat staszowski, powiat włoszczowski. IV. Materiały źródłowe Za podstawowe materiały źródłowe do opracowania przedmiotu zamówienia uznaje się: 1) zeskanowane oraz skalibrowane mapy glebowo rolnicze, wektorowa mapa gleboworolnicza wykonana w systemie (EWMAPA) w skali 1:5 000 dostępne w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach w postaci rastrów monochromatycznych w formacie TIFF, oraz evr (ok arkuszy). 2) brakujące niezeskanowane mapy glebowo-rolnicze w skali 1:5 000 oraz dokumentację opisową do mapy glebowo-rolniczej: aneks do mapy glebowo-rolniczej, materiały dotyczące profili glebowych, tj. Wykazy analiz glebowych dla mapy glebowo-rolniczej, opisy odkrywek glebowych pozyskane przez Wykonawcę z Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, organów administracji samorządowej lub innych dysponentów. 3) część graficzną bazy danych ewidencji gruntów i budynków dostępną we właściwych Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 4) ortofotomapy dostępne w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach. 1

2 5) bazę państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG) dostępną w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach. 6) System Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) dostępny we właściwych Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Uwaga: W Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach znajduje się: 1. Ok. 80 % zeskanowanych i skalibrowanych arkuszy map glebowo-rolniczych. 2. Wektorowa mapa glebowo rolnicza pokrywająca ok. 95 % obszaru opracowania. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach nie posiada materiałów dotyczących profili glebowych. V. Rodzaj prac 1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca musi wykonać następujące prace: 1) pozyskanie i analiza materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia; 2) skanowanie brakujących arkuszy map glebowo-rolniczych w skali 1:5 000; 3) skanowanie dokumentacji opisowej do mapy glebowo - rolniczej w skali 1:5 000: a) aneks do mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000; b) wykazy analiz glebowych dla mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000; c) opisy odkrywek glebowych; 4) kalibracja rastrów map glebowo-rolniczych w skali 1:5 000 w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych 2000 oraz 1992 ; 5) opracowanie metadanych. 2. Wszystkie przypadki wymagające uzgodnienia będą uzgadniane z Zamawiającym na bieżąco i wpisywane do dziennika prac, do którego prowadzenia zobowiązany jest Wykonawca. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wpisywania do dziennika prac ewentualnych uwag i zaleceń odnoszących się realizacji przedmiotowego zamówienia. VI. Wymagania szczegółowe do rodzaju prac 1. Pozyskanie i analiza materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia: 1) Brakujące analogowe mapy glebowo-rolnicze w skali 1:5 000 Wykonawca pozyska z Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, organów administracji samorządowej lub innych dysponentów; 2) Dokumentację opisową do map glebowo-rolniczych w skali 1: aneksy do map glebowo - rolniczych oraz materiały dotyczące profili glebowych, tj. Wykazy analiz glebowych dla mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000, opisy odkrywek glebowych Wykonawca pozyska z Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, organów administracji samorządowej lub innych dysponentów; 3) Wykonawca jest zobowiązany do dokumentowania przeprowadzonych poszukiwań dokumentów w odpowiednich instytucjach, wraz z pozyskiwaniem w tych instytucjach zaświadczeń potwierdzających braki dokumentów. 2

3 4) Wykonawca dokona analizy rodzajów map, ich jakości i dostępności oraz oceni pozyskane materiały w formie sprawozdania oraz przygotuje wykaz wykorzystanej dokumentacji glebowo-rolniczej (map i dokumentacji opisowej) w podziale na powiaty w formie tabeli: L.p. Instytucja, w której przechowywa na jest dokumentacja Rodzaj prac, rok wykonania (aktualność), nr operatu/ dokumentów Zakres opracowania w odniesieniu do obecnych obrębów ewidencyjnych/ położenie Mapa gleboworolnicza w skali 1:5 000 Kompletność dokumentacji Aneks do mapy gleboworolniczej Wykaz analiz glebowych dla mapy gleboworolniczej w skali 1:5 000 Opis odkrywek glebowych Stan techniczny dokumentacji 1. 5) Wykonawca dokona analizy braków w dokumentacji glebowo-rolniczej (map i dokumentacji opisowej) w formie sprawozdania oraz przygotuje wykaz brakującej dokumentacji w podziale na powiaty w formie tabeli: L.p. Rodzaj dokumentu Zakres opracowania/położenie Skanowanie mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 oraz dokumentacji opisowej do map glebowo-rolniczych obejmuje: 1) Zmianę nazwy pliku istniejących zeskanowanych map glebowo-rolniczych na: numer obrębu_nazwa obrębu_nr arkusza_ilość arkuszy na obręb, np. WWPPGG_R.XXXX_Wolica_3_4.tiff; 2) Skanowanie brakujących arkuszy mapy glebowo-rolniczej na skanerze formatu A1 według następujących parametrów: a) rozdzielczość: min. 300 dpi; b) tryb: czarno-biały; c) format zapisu: plik TIFF; d) nazwa pliku: numer obrębu _nazwa obrębu_nr arkusza_ilość arkuszy na obręb, np. WWPPGG_R.XXXX _Wolica_3_4.tiff; 3) Skanowanie dokumentacji opisowej do mapy glebowo-rolniczej według następujących parametrów: a) rozdzielczość: min. 150 dpi; b) tryb: monochromatyczny (odcienie szarości 256 odcieni); c) format zapisu: plik TIFF (LZV); d) dokumenty złożone z więcej niż jednej strony należy zapisać w formacie pliku wielostronicowego TIFF; e) strony w pliku należy dociąć do rzeczywistego rozmiaru zeskanowanych materiałów; f) nazwa pliku: aneks do mapy glebowo-rolniczej w skali 1: numer obrębu_nazwa obrębu_aneks, np. WWPPGG_R.XXXX _Wolica_aneks.tiff; 3

4 wykaz analiz glebowych do mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 numer obrębu_nazwa obrębu_wykaz_analiz_glebowych, np. WWPPGG_R.XXXX _Wolica_wykaz_analiz_glebowych.tiff; profile glebowe - numer obrębu_nazwa obrębu_nr arkusza_ilość arkuszy na obręb_numer odkrywki, np. WWPPGG_R.XXXX _Wolica_3_4_30.tiff; 4) Korektę graficzną rastrów w przypadku rastrów zabrudzonych, zniszczonych w taki sposób, aby cała oryginalna treść mapy i dokumentacji opisowej została zachowana; 5) Orientacja rastrów musi być zgodna z orientacją oryginału wyłączając rastry skalibrowane; 3. Kalibracja rastrów map glebowo-rolniczych w skali 1:5 000 obejmuje: 1) przycięcie rastrów map glebowo-rolniczych do granic obrębów/części obrębów (skalibrowane rastry powinny być ograniczone tylko do treści mapy glebowo-rolniczej); 2) kalibrację rastrów map glebowo-rolniczych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych 2000 oraz 1992 na podstawie jednoznacznie identyfikowalnych elementów terenu np. elementy sieci dróg, rowów, działek ewidencyjnych, trójmiedze, określonych na podstawie materiałów źródłowych, o których mowa w rozdziale IV, według następujących parametrów: a) układ współrzędnych: układ współrzędnych płaskich prostokątnych 2000 oraz 1992 ; b) liczba punktów dostosowania: min. 10 punktów (rozmieszczone równomiernie na arkuszu); c) model kalibracji: afiniczny II stopnia; d) średni błąd kalibracji: < 5m; e) maksymalny błąd kalibracji: 5m; f) format zapisu: plik GEOTIFF. 3) nazwanie pliku wynikowego: układ współrzędnych_numer obrębu_nazwa obrębu_nr arkusza_ilość arkuszy na obręb, np. 2000_WWPPGG_R.XXXX _Wolica_3_4.geotiff; 4) wygenerowanie raportu z kalibracji każdego rastra w pliku tekstowym, zawierającego m. in. nazwę arkusza, numer arkusza/ilość arkuszy przypadający na jeden obręb, wykaz punktów dopasowania wraz ze współrzędnymi punktów oraz średni błąd kalibracji dla całego arkusza oraz nazwanie pliku wynikowego: układ współrzędnych_numer obrębu_nazwa obrębu_nr arkusza_ilość arkuszy na obręb, np. 2000_WWPPGG_R.XXXX _Wolica_3_4; 4. Opracowanie metadanych: 1) Metadane należy opracować dla map glebowo-rolniczych. 2) Pliki metadanych należy tworzyć w schemacie XML zgodnie ze schematem aplikacyjnym dostępnym jest pod adresem: 3) Metadane należy przekazać w postaci plików w formacie XML. 4) Pliki metadanych należy nazwać w następujący sposób: a. pliki metadanych dla arkusza mapy: układ współrzędnych_numer obrębu_nazwa obrębu_nr arkusza_ilość arkuszy na obręb, np. 2000_WWPPGG_R.XXXX _Wolica_3_4.xml; 5) Metadane należy opracować w zakresie elementów metadanych, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1205/2008 z 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych oraz 4

5 zgodnie z normą PN-EN ISO 19115, określonych w Wytycznych do przygotowania metadanych w zakresie działek ewidencyjnych, opracowanie przygotowane na zlecenie GUGiK, Warszawa 2010 r.; 6) Podstawowymi źródłami służącymi do utworzenia metadanych dla map glebowo-rolniczych są: a) informacje zawarte na analogowych arkuszach map, w aneksach do map oraz w Wykazach analiz glebowych dla mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000; b) informacje zawarte na mapach ewidencyjnych, w bazie danych ewidencji gruntów i budynków, w bazie danych LPIS, itp.; c) regulaminy pracy definiujące godziny otwarcia punktów kontaktowych oraz określające osoby odpowiedzialne za zasób geodezyjny i kartograficzny oraz kontakty z klientami; d) ustawy, rozporządzenia i zarządzenia definiujące ograniczenia związane z udostępnieniem zasobu oraz opłaty za dane; e) inne materiały pozwalające ustalić faktyczne parametry opisywanych zbiorów danych. 7) Podstawowym typem zasobu przestrzennego dotyczącym map glebowo-rolniczych w skali 1:5 000 jest pojedynczy arkusz mapy. Jako tytuł (nazwę) zbioru należy podać formalną nazwę obrębu, jeżeli jest ona nadana i jego pełen numer, numer arkusza map/ilość map danego obrębu, poprzedzone nazwą zasobu, według następującego schematu: Mapa glebowo-rolnicza 1:5000,<nazwa obrębu>, obręb ewidencyjny <numer obrębu>, arkusz <numer arkusza/liczba arkuszy w obrębie> Przykład: Mapa glebowo-rolnicza 1:5000, Wolica, obręb ewidencyjny WWPPGG_R.XXXX, arkusz 3/4; VII. Kontrola i odbiór opracowania 1. Warunkiem odbioru prac jest realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ, niniejszym Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontrolowania przebiegu realizacji przedmiotu zamówienia na każdym etapie prac. 3. Dokumentacja będąca przedmiotem odbioru podlega procesowi kontroli technicznej. 4. Dokumentację do odbioru należy przekazać Zamawiającemu, zgodnie z umową. 5. Odbiór odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego. 6. Po wykonaniu prac zwrotowi podlegają materiały źródłowe udostępnione Wykonawcy przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach na czas i w celu wykonania przedmiotu zamówienia. VIII. Przekazywanie dokumentacji, która powstała w trakcie realizacji zamówienia: 1. W wyniku wykonania zamówienia Zamawiający wymaga otrzymania następującej dokumentacji: 1) sprawozdanie z analizy rodzajów map, ich jakości i dostępności oraz oceny pozyskanej dokumentacji glebowo-rolniczej wraz z wykazem plik DOC/XLS oraz wydruk; 2) sprawozdanie z analizy braków w dokumentacji glebowo-rolniczej wraz z wykazem plik DOC/XLS oraz wydruk; 3) rastry analogowych map glebowo-rolniczych przed kalibracją pliki TIFF; 5

6 4) zeskanowana dokumentacja do mapy glebowo-rolniczej: aneksy do mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 pliki TIFF; wykazy analiz glebowych dla mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 pliki TIFF; opisy odkrywek glebowych pliki TIFF; 5) skalibrowane rastry map glebowo-rolniczych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych 2000 pliki GEOTIFF; 6) skalibrowane rastry map glebowo-rolniczych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych 1992 pliki GEOTIFF; 7) raporty z kalibracji rastrów wersja elektroniczna; 8) metadane dla map glebowo-rolniczych pliki XML; 9) wykaz w/w płyt CD/DVD wraz z zasięgiem terytorialnym plik DOC/XLS oraz wydruk; 10) sprawozdanie techniczne zawierające podstawowe informacje o zakresie wykonywanych prac, wykorzystanych materiałach, osiągniętych rezultatów, protokołów kontroli wewnętrznej plik DOC oraz wydruk; 11) dziennik prac plik DOC oraz wydruk. 2. Dokumentację po dokonanym przez Zamawiającego odbiorze oraz usunięciu ewentualnych nieprawidłowości, należy skompletować w zamykanych teczkach dla poszczególnych powiatów. Każda dokumentacja powinna być opisana w sposób jednoznacznie określający: 1) tytuł i skalę opracowania: Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:5 000; 2) rodzaj materiału oraz numer porządkowy nadany wg wykazu materiałów, np. sprawozdanie z analizy rodzajów map, ich jakości i dostępności oraz oceny pozyskanej dokumentacji glebowo-rolniczej wraz z wykazem; 3) zakres przestrzenny opracowania, np. powiat kielecki; 4) numer egzemplarza, jeżeli materiały są przekazywane w kilku częściach, np. Płyta CD/DVD 1 z ; 5) nr umowy z Zamawiającym; 6) układ współrzędnych: Układ współrzędnych płaskich prostokątnych 1992 ; 7) rok opracowania: Rok opracowania. 3. Każdy materiał wchodzący w skład operatu powinien być oznaczony logotypem Zamawiającego oraz odpowiedniego Starostwa Powiatowego, a w przypadku powiatu grodzkiego logotypem Zamawiającego oraz Miasta Kielce. 4. Płyty CD/DVD powinny być przekazane w plastikowym pudełku. Okładka pudełka powinna zawierać informacje określone w rozdz. VIII ust. 2 (część przednia) oraz wykaz przekazywanych plików i ich zawartość (część tylna/wewnętrzna). 5. Przykładowy wzór oznakowania płyty CD/DVD został przedstawiony w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza używania naklejek do opisu płyt. Oznakowanie płyty powinno być na nią trwale nadrukowane. 6. Płyty CD/DVD z rastrami map analogowych, rastrami skalibrowanymi w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych 2000 i 1992, raportami z kalibracji rastrów, zeskanowaną dokumentacja opisową do mapy glebowo-rolniczej (TIFF) oraz metadanymi należy skompletować według poniższego schematu: 6

7 <NUMER_POWIATU>_<NAZWA_POWIATU> RASTRY_MAP_ANALOGOWYCH <NUMER_GMINY>_<NAZWA_GMINY> RASTRY_PO_KALIBRACJI_2000 <NUMER_GMINY>_<NAZWA_GMINY> MAPY_GLEBOWO_ROLNICZE RASTRY RAPORTY Z KALIBRACJI RASTRÓW METADANE RASTRY_PO_KALIBRACJI_1992 <NUMER_GMINY>_<NAZWA_GMINY> MAPY_GLEBOWO_ROLNICZE RASTRY RAPORTY Z KALIBRACJI RASTRÓW METADANE DOKUMENTACJA_OPISOWA <NUMER_GMINY>_<NAZWA_GMINY> ANEKSY WYKAZY_ANALIZ_GLEBOWYCH OPISY_ODKRYWEK_GLEBOWYCH 7. Każda teczka powinna być opisana w sposób jednoznacznie określający: 1) tytuł i skalę opracowania: Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:5 000; 2) zakres przestrzenny opracowania, np. powiat kielecki; 3) nr umowy z Zamawiającym; 4) zawartość teczki wykaz materiałów; 5) rok opracowania: Rok opracowania.. 8. Każda teczka powinna być oznaczona logotypem Zamawiającego oraz odpowiedniego Starostwa Powiatowego, a w przypadku powiatu grodzkiego logotypem Zamawiającego oraz Miasta Kielce. 9. Logotyp Zamawiającego, Starostw Powiatowych oraz Miasta Kielce Wykonawca otrzyma w formie elektronicznej niezwłocznie po zawarciu umowy. IX. Akty prawne i przepisy techniczne 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz ze zmianami); 2. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489); 3. Instrukcja w sprawie wykonania map glebowo-rolniczych w skali 1:5 000 i 1: oraz map glebowo-przyrodniczych w skali 1: (tymczasowa), Warszawa 1968; 4. Wytyczne do przygotowania metadanych w zakresie działek ewidencyjnych, opracowanie przygotowane na zlecenie GUGiK, Warszawa 2010 r.; 7

8 5. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych; 6. Standardy dotyczące metadanych: 1) INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN ISO and EN ISO (Version 1.2) ; 2) PN-ISO 15836:2006 Informacja i dokumentacja Zestaw elementów metadanych Dublin Core; 3) PN-EN ISO 19106:2006 Informacja Geograficzna Profile (norm bazowych); 4) PN-EN ISO 19115:2005 Informacja Geograficzna Metadane; 5) PN-EN ISO 19115:2005/AC:2008 Informacja Geograficzna Metadane; 6) PN-EN ISO :2010 Informacja Geograficzna Metadane Część 2: Rozszerzenie dla danych obrazowych i macierzowych; 7) PN-EN ISO 19119:2010 Informacja Geograficzna Usługi. 8

Przetworzenie map ewidencyjnych do postaci rastrowej

Przetworzenie map ewidencyjnych do postaci rastrowej Przetworzenie map ewidencyjnych do postaci rastrowej A. TECHNOLOGIA WYKONANIA ZADANIA Załącznik nr 3 do warunków technicznych 1. Od właściwego miejscowo ODGiK przejęte zostaną zeskanowane mapy ewidencyjne.

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych

Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych PRZEDMIOT OPRACOWANIA Archiwizacja państwowego

Bardziej szczegółowo

Powiat Słupski Ul. Szarych Szeregów Słupsk

Powiat Słupski Ul. Szarych Szeregów Słupsk Załącznik nr 1 do SIWZ Powiat Słupski Ul. Szarych Szeregów 14 76-200 Słupsk WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA Opracowanie numerycznej obiektowej mapy zasadniczej metodą wektoryzacji rastrów dla obrębów ewidencyjnych

Bardziej szczegółowo

METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA

METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA VII Ogólnopolskie Sympozjum Krakowskie spotkania z INSPIRE Kraków 12-14 maja 2011 Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE od zbiorów do usług danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

wykonania mapy zasadniczej w wersji numerycznej w układzie 2000/24 na terenie gm. Biszcza dla obrębów: Biszcza, Budziarze, Bukowina, Gózd Lipiński,

wykonania mapy zasadniczej w wersji numerycznej w układzie 2000/24 na terenie gm. Biszcza dla obrębów: Biszcza, Budziarze, Bukowina, Gózd Lipiński, Województwo: 06 lubelskie Powiat: 0602 Biłgorajski Gmina: 060204_2 BISZCZA Obręb: 01 - Biszcza, 02 - Budziarze, 03 - Bukowina, 04 Gózd Lipiński, 05 - Suszka, 06 - Wola Kulońska, 07 Wólka Biska, 08 - Żary.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna Wąbrzeźno 2012 rok I. CEL OPRACOWANIA Celem pracy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Spis treści: załącznik nr 10 do SIWZ RG /4/10

WARUNKI TECHNICZNE. Spis treści: załącznik nr 10 do SIWZ RG /4/10 załącznik nr 10 do SIWZ RG.3431-3/4/10 WARUNKI TECHNICZNE opracowania bazy geometrycznej ewidencji gruntów w systemie GEO-MAP dla obrębów: zad.1 Brzeźno, Husynne gmina Dorohusk, zad.2 Strachosław gmina

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Narol Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obr. Płazów Wykonano: Luty 2012 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Zał. nr 9 do SIWZ Gminy : Oleszyce, Lubaczów Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obr. Szczutków gm. Lubaczów Obr. Zalesie, gm. Oleszyce Wykonano:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej w systemie EWMAPA v.9 (lub nowszej) dla miasta Stąporkowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej w systemie EWMAPA v.9 (lub nowszej) dla miasta Stąporkowa Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej w systemie EWMAPA v.9 (lub nowszej) dla miasta Stąporkowa I. OPIS OBIEKTU Województwo: świętokrzyskie Powiat:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR A do SIWZ. Miasto i Gmina Dzierzgoń. Powiat Sztumski Województwo pomorskie WARUNKI TECHNICZNE

ZAŁĄCZNIK NR A do SIWZ. Miasto i Gmina Dzierzgoń. Powiat Sztumski Województwo pomorskie WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK NR A do SIWZ Miasto i Gmina Dzierzgoń Powiat Sztumski Województwo pomorskie WARUNKI TECHNICZNE Wykonanie numerycznego opracowania mapy zasadniczej na podstawie analogowych map zasadniczych oraz

Bardziej szczegółowo

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SIWZ - załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie Zakup bazy danych dla Powiatu Łowickiego w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa

Bardziej szczegółowo

Zasady kompletowania operatu technicznego

Zasady kompletowania operatu technicznego Załącznik nr 6 do warunków technicznych Zasady kompletowania operatu technicznego 1. Informacje ogólne Operat techniczny do PZGiK należy przekazać w formie uzgodnionej ze starostą (papierowej, cyfrowej).

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR A do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE

ZAŁĄCZNIK NR A do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK NR A do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE Na sporządzenie numerycznego opracowania mapy zasadniczej na podstawie analogowych map zasadniczych oraz implementacji wynikowych opracowań do systemu EWID 2007

Bardziej szczegółowo

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Jeżów. Gmina Wola Krzysztoporska pow. piotrkowski

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Jeżów. Gmina Wola Krzysztoporska pow. piotrkowski Załącznik nr 2 do SIWZ PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Jeżów Gmina Wola Krzysztoporska pow. piotrkowski I. DANE FORMALNO PRAWNE Podstawę prawną modernizacji ewidencji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Opracowanie uzupełnienia aplikacji zmierzającej do. stworzenia SYSTEMU UDOSTĘPNIANIA DANYCH

WARUNKI TECHNICZNE. Opracowanie uzupełnienia aplikacji zmierzającej do. stworzenia SYSTEMU UDOSTĘPNIANIA DANYCH Załącznik nr 1 do SIWZ Nr ZI.I 3432/26 /06 WARUNKI TECHNICZNE Opracowanie uzupełnienia aplikacji zmierzającej do stworzenia SYSTEMU UDOSTĘPNIANIA DANYCH GEODEZYJNYCH, wraz ze sporządzeniem cyfrowej kopii

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... Nr sprawy: SP.GN.272.127.2014 WARUNKI TECHNICZNE I. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Wielkie Oczy Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW obręb Łukawiec Wykonano: styczeń 2013 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 9 do siwz. Województwo : pomorskie. Powiat : Starogard Gdański. Gmina :Skarszewy

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 9 do siwz. Województwo : pomorskie. Powiat : Starogard Gdański. Gmina :Skarszewy Załącznik nr 9 do siwz Województwo : pomorskie Powiat : Starogard Gdański Gmina :Skarszewy Obręby: Baczek, Bolesławowo, Bożepole Królewskie, Czarnocin, Demlin, Godziszewo, Jaroszewy, Junkrowy, Kamierowo,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW RG.272.3.2015 Strzelce Krajeńskie, dnia 2 marca 2015 roku ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Cyfryzacja powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 2. I. Dane formalno organizacyjne.

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 2. I. Dane formalno organizacyjne. Załącznik nr 2 WARUNKI TECHNICZNE Wykonania robót geodezyjno - kartograficznych związanych z: Modernizacją części kartograficznej i opisowej ewidencji gruntów dla: 12 obrębów w gm Zduńska Wola z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego W ramach konkursu Internetowa Mapa Roku 2013 organizowanego przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zgłasza dwa opracowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 9 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel i zakres prac modernizacyjnych II. Charakterystyka obiektu III. Uzasadnienie potrzeby modernizacji IV. Źródła danych ewidencyjnych i metody

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. I. Cel i przedmiot opracowania:

WARUNKI TECHNICZNE. I. Cel i przedmiot opracowania: Załącznik nr 2 do umowy WARUNKI TECHNICZNE opracowania numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem baz: BDOT500, GESUT, EGIB obszaru gminy Kwilcz wg zasięgu przy wykorzystaniu dokumentacji technicznej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. I. Cel i przedmiot opracowania:

WARUNKI TECHNICZNE. I. Cel i przedmiot opracowania: Załącznik nr 2 do umowy WARUNKI TECHNICZNE opracowania numerycznej mapy zasadniczej dla terenu gm. Chrzypsko Wielkie oraz części obrębu Bielsko gm. Międzychód wg zakresu wraz z utworzeniem baz: BDOT500,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Rozdział II. SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH

WARUNKI TECHNICZNE. Rozdział II. SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH Załącznik nr 2 do siwz WARUNKI TECHNICZNE Rozdział I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja w zakresie sieci dróg, kolei i budowli mostowych, granic administracyjnych, obiektów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina: Dzwola Powiat: Janów Lubelski Województwo: lubelskie. Zał. Nr 3 PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Wykonano: październik 2008 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I II Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 28195-2016 z dnia 2016-03-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zebrania materiałów, opracowania merytorycznego, redakcyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 15 do OPZ. Wymagania dla dokumentacji odbiorowej w formie elektronicznej.

Załącznik 15 do OPZ. Wymagania dla dokumentacji odbiorowej w formie elektronicznej. Załącznik 15 do OPZ. Wymagania dla dokumentacji odbiorowej w formie elektronicznej. dla zadania pn.: Roboty budowlane na gazociągu DN 1000, MOP 5,5 MPa, relacji Granica RP- Tłocznia Hołowczyce w zakresie

Bardziej szczegółowo

II. Podstawowe normy prawne i przepisy techniczne:

II. Podstawowe normy prawne i przepisy techniczne: Zał. nr 19 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE utworzenia standardowych opracowań kartograficznych na podstawie zbioru danych zawartych w bazach danych geodezyjnych i kartograficznych obrębów: Borki, Jeże, Wolisko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR oraz Gorzkowice Gmina Gorzkowice pow.

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR oraz Gorzkowice Gmina Gorzkowice pow. Załącznik nr 1 SIWZ PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR oraz Gorzkowice Gmina Gorzkowice pow. piotrkowski I. DANE FORMALNO PRAWNE. Podstawę

Bardziej szczegółowo

INSPIRE - 2015. Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN. Karol Kaim

INSPIRE - 2015. Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN. Karol Kaim INSPIRE - 2015 Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN Karol Kaim Zakres prac 1) Modernizacja EGiB 2) Import danych do systemu funkcjonującego w PODGiK 3) Konwersja do nowego modelu pojęciowego

Bardziej szczegółowo

q Pełny zbiór danych EGiB Zbiór przedmiotowych danych: q pełny q opisowych q geometrycznych Zbiór dotyczący działek ewidencyjnych:

q Pełny zbiór danych EGiB Zbiór przedmiotowych danych: q pełny q opisowych q geometrycznych Zbiór dotyczący działek ewidencyjnych: 1. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB Pełny zbiór danych EGiB Zbiór przedmiotowych danych: pełny opisowych geometrycznych Zbiór dotyczący działek ewidencyjnych: pełny

Bardziej szczegółowo

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca Prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii związanych z ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA nr WND-RPLD.04.02.00-00-007/12-00 W Opisie Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wektoryzacji mapy zasadniczej jednostki ewidencyjnej Zawiercie.

Warunki techniczne wektoryzacji mapy zasadniczej jednostki ewidencyjnej Zawiercie. Warunki techniczne wektoryzacji mapy zasadniczej jednostki ewidencyjnej Zawiercie. I. Informacje o obiekcie Podstawowe dane o obiekcie: - jednostka ewidencyjna: 241602_1 ZAWIERCIE - przedmiotem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Etapy weryfikacji GESUT

Etapy weryfikacji GESUT Etapy weryfikacji GESUT Główny Urząd Geodezji i Kartografii Department Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Wydział Mapy Zasadniczej oraz GESUT Małgorzata Ćwiklińska 1. Etapy umowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia OR.272.01.05.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia WARUNKI TECHNICZNE pozyskanie danych i założenie ewidencji budynków w powiecie radzyńskim Radzyń Podlaski, 2014 r. I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ.

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ. PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE Węgrów, maj 2014 r. Modernizację ewidencji gruntów i budynków

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

q odbiór osobisty q jak w nagłówku q inny q

q odbiór osobisty q jak w nagłówku q inny q Dziennik Ustaw 17 Poz. 917 Załącznik nr 3 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy WZÓR 5. Miejscowość i data, dnia

Bardziej szczegółowo

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BW

Bardziej szczegółowo

1. Atrybuty dla klasy obiektów PZG MaterialZasobu. 1. Sposób pozyskania materiału zasobu. 2. Data przyjęcia

1. Atrybuty dla klasy obiektów PZG MaterialZasobu. 1. Sposób pozyskania materiału zasobu. 2. Data przyjęcia Załącznik 1.4. do OPZ: Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego Szczegółowe wytyczne w zakresie

Bardziej szczegółowo

RZECZOWY ZAKRES PRAC KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

RZECZOWY ZAKRES PRAC KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik Nr 1 do umowy RZECZOWY ZAKRES PRAC KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW polegającej na aktualizacji ewidencji gruntów oraz założeniu ewidencji budynków i lokali dla obrębów:

Bardziej szczegółowo

2. Data przyjęcia. 5. Język naturalny

2. Data przyjęcia. 5. Język naturalny Załącznik 1.4. do OPZ: Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego Szczegółowe wytyczne w zakresie

Bardziej szczegółowo

STAROSTA DRAWSKI PLAC ELIZY ORZESZKOWEJ 3 78-500 DRAWSKO POMORSKIE

STAROSTA DRAWSKI PLAC ELIZY ORZESZKOWEJ 3 78-500 DRAWSKO POMORSKIE WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data, dnia Formularz P 6. Adresat wniosku - nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ ZWIAZANEJ Z REGULACJĄ STANÓW PRAWNYCH DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU

WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ ZWIAZANEJ Z REGULACJĄ STANÓW PRAWNYCH DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU Załącznik nr 4 WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ ZWIAZANEJ Z REGULACJĄ STANÓW PRAWNYCH DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU OPATOWSKIEGO I. DANE O OBIEKCIE: OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Katarzyna Teresa Wysocka

GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Katarzyna Teresa Wysocka STUDIUM PODYPLOMOWE SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ WYKONANIE OPERATU PRZESTRZENNEGO DLA GMINY LESZNOWOLA Katarzyna Teresa Wysocka Opiekun pracy: Janusz

Bardziej szczegółowo

Współdziałanie SłuŜby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie weryfikacji danych na potrzeby PRG

Współdziałanie SłuŜby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie weryfikacji danych na potrzeby PRG Współdziałanie SłuŜby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie weryfikacji danych na potrzeby PRG Warszawa, 13 luty 2013 r. PRG rys historyczny Warszawa, 13 luty 2013 r. Art. 7 Ustawy z dnia 17 maja 1989

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1 WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJKOWEGO W JASTRZĘBIU.

Zadanie nr 1 WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJKOWEGO W JASTRZĘBIU. Rozdział B Zadanie nr 1 WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJKOWEGO W JASTRZĘBIU. I. Przedmiot opracowania. Przedmiotem zamówienia jest: Pomiar sytuacyjno wysokościowy i na jego podstawie opracowanie

Bardziej szczegółowo

GK.X Słupsk, dnia 13 lipca 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

GK.X Słupsk, dnia 13 lipca 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GK.X.6641.3.2015 Słupsk, dnia 13 lipca 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Starosta Słupski zwraca się z zapytaniem o cenę oraz termin wykonania prac związanych z utworzeniem rejestrów przestrzennych analogowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej w systemie EWMAPA ver (lub nowszej) dla miasta Końskie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej w systemie EWMAPA ver (lub nowszej) dla miasta Końskie Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej w systemie EWMAPA ver. 9.05 (lub nowszej) dla miasta Końskie I. OPIS OBIEKTU 1. Województwo: świętokrzyskie 2.

Bardziej szczegółowo

Włoszczowa, dn r. ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Włoszczowa, dn r. ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Znak :GKN.V.272.47.2011.BG Włoszczowa, dn. 15.11.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia 15.11.2011r. na wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wynikającej z przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE I. DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE. 1. Zamawiający. 2. Przedmiot opracowania

WARUNKI TECHNICZNE I. DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE. 1. Zamawiający. 2. Przedmiot opracowania Załącznik do umowy z dnia.. WARUNKI TECHNICZNE wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI. Obiekt: obręb Bukowiec, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie.

PROJEKT ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI. Obiekt: obręb Bukowiec, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie. Załącznik nr 1 do umowy PROJEKT ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI Obiekt: obręb Bukowiec, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie. 1.Dane formalno-prawne: 1.1. Zamawiający: Starosta Międzyrzecki

Bardziej szczegółowo

q 1,1 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która q q

q 1,1 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która q q WZÓR WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW CENTRALNEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data, dnia 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE II. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY :

WARUNKI TECHNICZNE II. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY : WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 1 NA MODERNIZACJĘ I DOSTOSOWANIE SZCZEGÓŁOWEJ POZIOMEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ DO PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI W SPRAWIE OSNÓW GEODEZYJNYCH, GRAWIMETRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Propozycje kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków -doświadczenia z pilotażu na terenie woj. podlaskiego. Opr. Marian Brożyna PWINGiK

Propozycje kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków -doświadczenia z pilotażu na terenie woj. podlaskiego. Opr. Marian Brożyna PWINGiK Propozycje kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków -doświadczenia z pilotażu na terenie woj. podlaskiego Opr. Marian Brożyna PWINGiK 1. Dane statystyczne ewidencji gruntów i budynków w woj.

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim aktualizacja użytków gruntowych powiatu janowskiego

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim aktualizacja użytków gruntowych powiatu janowskiego Powiat janowski Województwo lubelskie WARUNKI TECHNICZNE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W ZAKRESIE AKTUALIZACJI UŻYTKÓW GRUNTOWYCH powiatu janowskiego GMINA DZWOLA Wykonano: marzec 2008 r. 1

Bardziej szczegółowo

Anna Lipiec System Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) i jego powiązanie z EGIB. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 35-36,

Anna Lipiec System Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) i jego powiązanie z EGIB. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 35-36, Anna Lipiec System Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) i jego powiązanie z EGIB Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 35-36, 167-172 2011 A c t a S c i e n t i f i c a A c a D e m i a e O s t r o

Bardziej szczegółowo

Wszystkie operaty należy spinać wąsami do skoroszytów z uwagi na skanowanie zasobu. Nie należy zszywać zszywkami.

Wszystkie operaty należy spinać wąsami do skoroszytów z uwagi na skanowanie zasobu. Nie należy zszywać zszywkami. Od dnia 9.09.2013 r. ulega zmianie kompletowanie dokumentacji geodezyjnej przekazywanej do PZGiK w ramach zgłoszonych prac geodezyjnych w celu dostosowania do zapisów rozporządzenia z dnia 9 listopada

Bardziej szczegółowo

Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego. Cieszyn, 15.10.2010r.

Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego. Cieszyn, 15.10.2010r. Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego Cieszyn, 15.10.2010r. Porządek spotkania: 1. Cel i zakres wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej w powiecie

Bardziej szczegółowo

Data wyłączenia materiału zasobu z zasobu

Data wyłączenia materiału zasobu z zasobu Załącznik 1.6. do OPZ: Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego Przykładowe atrybuty dla materiałów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 7 do SIWZ

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE NA OPRACOWANIE NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ DLA MIASTA WIERUSZÓW POWIAT WIERUSZOWSKI W PUWG 2000" W OPARCIU O DOKUMENTY ZGROMADZONE W POWIATOWYM ZASOBIE GEODEZYJNYM

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 1

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 WARUNKI TECHNICZNE Wykonania robót geodezyjno kartograficznych związanych z : Archiwizacją baz danych-przetworzeniem zasobu powiatowego z postaci papierowej do postaci cyfrowej operatów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Obowiązujące, podstawowe normy prawne:

WARUNKI TECHNICZNE. Obowiązujące, podstawowe normy prawne: WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK NR 1 wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych dla obrębu ewidencyjnego Stęszew, gmina Stęszew, województwo

Bardziej szczegółowo

q 1,1 10 500 1 000 000 pikseli q na cele i podmiotom, o których mowa

q 1,1 10 500 1 000 000 pikseli q na cele i podmiotom, o których mowa WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1, dnia Załącznik nr 3 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data 6. Adresat wniosku - nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Skład operatu technicznego dla: 1) opracowań prawnych tj. rozgraniczenia, podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych

Skład operatu technicznego dla: 1) opracowań prawnych tj. rozgraniczenia, podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych WYTYCZNE TECHNICZNE Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie w sprawie przekazywania dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Z uwagi na brak

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22/2011 z dnia 25.07.2011 roku STAROSTWO POWIATOWE W OSTRÓDZIE Wydział Geodezji i Kartografii STANDARDY TECHNICZNE numerycznego przekazywania wyników wykonanych prac geodezyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Aktualizacja użytków gruntowych i gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

1. Aktualizacja użytków gruntowych i gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Załącznik nr 2 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 101011_5 Wolbórz-obszar wiejski w powiecie piotrkowskim, w województwie łódzkim

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy nr.. WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik Nr 1 do Umowy nr.. WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do Umowy nr.. Nr sprawy: SP.ZP.272.136.2014 WARUNKI TECHNICZNE I. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja operatu ewidencyjnego dla kompleksu działek w obrębie Bukowina,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 AKTUALIZACJA TREŚCI NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ (W TYM EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW) PROWADZONEJ DLA OBSZARU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO, NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI

Bardziej szczegółowo

Robocza baza danych obiektów przestrzennych

Robocza baza danych obiektów przestrzennych Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Robocza baza danych obiektów przestrzennych Autor: Wilkosz Justyna starszy specjalista Szkolenie Powiatowej Służby Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego http://sip.e-swietokrzyskie.pl

e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego http://sip.e-swietokrzyskie.pl e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego realizowany przy partnerskiej współpracy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Etapy weryfikacji prac dotyczących dostosowania danych EGiB. Etapy odbioru prac

Etapy weryfikacji prac dotyczących dostosowania danych EGiB. Etapy odbioru prac Etapy weryfikacji prac dotyczących dostosowania danych EGiB Etapy odbioru prac Wiesław Szymański Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków Departament Informacji o Nieruchomościach GUGiK, ul. Wspólna 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi:

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi: Rozdział B Opis przedmiotu zamówienia : CPV 71.35.4000-4. WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W KRAPKOWICACH. I. Przedmiot opracowania. Przedmiotem zamówienia jest: Pomiar bezpośredni mapy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik nr 1 do SIWZ. Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 7-Skoki w jednostce ewidencyjnej gmina Czemierniki, powiat radzyński,

Bardziej szczegółowo

KATEDRA GEODEZJI im. Kaspra WEIGLA. Środowiska. Zajęcia 3. Podstawowe informacje o mapie zasadniczej Kalibracja mapy. Autor: Dawid Zientek

KATEDRA GEODEZJI im. Kaspra WEIGLA. Środowiska. Zajęcia 3. Podstawowe informacje o mapie zasadniczej Kalibracja mapy. Autor: Dawid Zientek KATEDRA GEODEZJI im. Kaspra WEIGLA Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zajęcia 3 Podstawowe informacje o mapie zasadniczej Kalibracja mapy Autor: Dawid Zientek Mapa zasadnicza MAPA ZASADNICZA -

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE na wykonanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 dla 6 powiatów województwa lubuskiego

WARUNKI TECHNICZNE na wykonanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 dla 6 powiatów województwa lubuskiego Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy WARUNKI TECHNICZNE na wykonanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 dla 6 powiatów województwa lubuskiego I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi:

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi: Rozdział B Opis przedmiotu zamówienia : CPV 71.35.4000-4. Zadanie nr 1 WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W KRAPKOWICACH. I. Przedmiot opracowania. Przedmiotem zamówienia jest: Pomiar

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data, dnia 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki

Bardziej szczegółowo

RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE. założenia ewidencji budynków i lokali na obrębie Kaława, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie

RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE. założenia ewidencji budynków i lokali na obrębie Kaława, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie 1. Dane formalno prawne. 1.1. Przedmiot opracowania: RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE Za łącznik nr 2 do umowy założenia ewidencji budynków i lokali na obrębie Kaława, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie - sporządzenie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA

WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA w ramach zamówienia Utworzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla sieci ciepłowniczej miasta Starogard Gdański w systemie EWID 2007,

Bardziej szczegółowo

Nazwa materiału Układ Skala Jednostka

Nazwa materiału Układ Skala Jednostka UWAGA! Poniższe cenniki zawierają jedynie stawki orientacyjne! Do ich określenia zastosowano: współczynnik Cl = 1.0 dla materiałów zamawianych dla potrzeb własnych oraz sposób udostępnienia danych - inny

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE OPRACOWANIA BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH (TBD)

WARUNKI TECHNICZNE OPRACOWANIA BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH (TBD) Załącznik nr 2 do siwz WARUNKI TECHNICZNE OPRACOWANIA BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH (TBD) 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia jest zebranie, zorganizowanie w odpowiednie struktury danych,

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Zestawienie zbiorcze średnich wyników maturalnych powiatami, maj 2014 Egzamin pisemy Województwo świętokrzyskie Powiat Przedmiot Średni wynik Liczba w w zdających

Bardziej szczegółowo

Znak: GKN.V BG

Znak: GKN.V BG Znak: GKN.V.272.4.2016.BG ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia 31.03.2016 r. (zamówienie publiczne, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WARUNKI TECHNICZNE

ZAŁĄCZNIK NR 1 WARUNKI TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK NR 1 wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych dla obrębu ewidencyjnego Swarzędz miasto Swarzędz, województwo

Bardziej szczegółowo

treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); zagadnienia dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej;

treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); zagadnienia dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej; ZGŁOSZONE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PROCESU INWESTYCYJNEGO forma mapy zasadniczej (analogowa/cyfrowa/hybrydowa); treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); format danych/udostępnianie; zagadnienia dotycząca

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim III etap w formie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik nr 1 do OPZ PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW dla jednostki ewidencyjnej: 146301_1 MIASTO RADOM obrębów ewidencyjnych: 0030 - DZIERZKÓW 0041 - ŚRÓDMIEŚCIE 1 I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. a...z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Umowa Nr. a...z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. Umowa Nr Załącznik Nr 5 zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Skarbem Państwa Prezydentem m. Lublin, wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej w imieniu którego działa:...... zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Metadane w zakresie geoinformacji

Metadane w zakresie geoinformacji Metadane w zakresie geoinformacji Informacja o zasobie danych przestrzennych Plan prezentacji 1. Co to są metadane i o czym nas informują? 2. Rola metadanych 3. Dla jakich zbiorów tworzone są metadane?

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. DZ.U. z 2005r. Nr 240, poz z pózn. zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. DZ.U. z 2005r. Nr 240, poz z pózn. zm.) WARUNKI TECHNICZNE DO SPECYFIKACJI NA WYKONANIE MAP ZASADNICZYCH DLA OBRĘBÓW Z GMINY WIELGIE POŁOŻONEJ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH POWIATU LIPNOWSKIEGO, W PUWG-2000". W OPARCIU O DOKUMENTY ZGROMADZONE

Bardziej szczegółowo

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko / Nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data Formularz 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kazimierzaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kazimierzaw.pl 1 z 5 2014-09-23 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kazimierzaw.pl Kazimierza Wielka: Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE OPRACOWANIA BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH (TBD)

WARUNKI TECHNICZNE OPRACOWANIA BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH (TBD) Załącznik nr 2 do siwz WARUNKI TECHNICZNE OPRACOWANIA BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH (TBD) 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zebranie, zorganizowanie w odpowiednie struktury danych, aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE BUDOWA GEOGRAFICZNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM

Załącznik nr 9 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE BUDOWA GEOGRAFICZNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM Załącznik nr 9 do SIWZ pieczęć Powiat: oświęcimski Województwo: małopolskie WARUNKI TECHNICZNE BUDOWA GEOGRAFICZNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM nr projektu MRPO.01.02.00-12-068/10

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 Załącznik nr 3 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data, dnia P 6. Adresat wniosku - nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W ZAKRESIE ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W ZAKRESIE ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI Załącznik nr 1 do umowy PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W ZAKRESIE ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI Obiekt: gmina Skwierzyna obr : Gościnowo, Dobrojewo, Trzebiszewo, Murzynowo, Świniary,

Bardziej szczegółowo