ZALĄCZNIK NR 5 DO SIWZ WZÓR U M O WY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZALĄCZNIK NR 5 DO SIWZ WZÓR U M O WY"

Transkrypt

1 ZALĄCZNIK NR 5 DO SIWZ WZÓR U M O WY Zawarta w Kutnie w dniu..... pomiędzy: Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kutnie ul. Cmentarna 1, Kutno, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, Spółka posiada numer NIP oraz numer REGON , kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 PLN. zwanym w dalszej części Zamawiającym reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Jacka Sikorę a......nip:...regon:..., reprezentowanym przez :... zwanym w dalszej części Wykonawcą w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych, zwanej dalej ustawą (jt. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759.) została zawarta umowa o następującej treści: 1. Przedmiot umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu na zasadach określonych w 2 oraz zgodnie z wymogami technicznymi, rygorami trwałościowymi 3 fabrycznie nowe autobusy niskopodłogowe z całkowicie niską podłogą dla potrzeb komunikacji miejskiej - rok produkcji Autobusy powinny spełniać wszystkie wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003r. Nr 32, poz.262), wydanego na podstawie art. 66 ust. 5. ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (jt. Dz.U. 2012r z późn. zm.), posiadać świadectwo homologacji oraz SORT Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu dostawy i zapłacenia umówionej ceny. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia przestrzegania przez Wykonawcę wymogów i rygorów określonych w pkt Sposób realizacji umowy 1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w niżej wskazanych terminach: - autobus pierwszy do 28 sierpnia 2013 r. - autobus drugi do 27 grudnia 2013 r. - autobus trzeci do 27 czerwca 2014 r.

2 2. Miejscem przekazania autobusu będzie siedziba producenta autobusu. Odbioru dokonają upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego po wykonaniu jazd próbnych. 3. Wraz z autobusem przekazana będzie kompletna jego dokumentacja : - świadectwo homologacji - instrukcja obsługi - instrukcja obsług technicznych - spis materiałów użytych do budowy nadwozia i ramy kratownicy - gwarancja całopojazdowa - instrukcja i gwarancja na urządzenia wykonane przez współpracujących z Wykonawcą podwykonawców - katalogi części zamiennych - wykaz materiałów eksploatacyjnych z listą materiałów zamiennych 4. Wszystkie dokumenty przekazywane Zamawiającemu będą w języku polskim. 5. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru wad produkcyjnych lub innych usterek, autobus nie zostanie odebrany aż do czasu usunięcia usterki. 6. Wykonawca przygotuje autobus do transportu wyposażając go w niezbędne materiały eksploatacyjne. 7. Wykonawca zaopatrzy autobusy w wyposażenie przewidziane w Prawie o Ruchu Drogowym oraz podnośnik i klucz do kół. 8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu autoryzacji wewnętrznej i zewnętrznej na naprawy zakupionych autobusów. 9. Wykonawca dostarczy 1 sztukę zestawu do dystrybucji oleju silnikowego i Adblue 3. Cena i sposób naliczenia 1. Cenę netto autobusów zawiera oferta przetargowa. 2. Podatek VAT będzie doliczony bezpośrednio do faktury. 3. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT cena autobusów zostanie odpowiednio zmieniona. 4. Płatności 1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot dostawy określony w 1 cenę oferowaną przez Wykonawcę tj.... PLN netto wymienioną w ofercie przetargowej plus podatek od towarów i usług VAT razem... PLN brutto, słownie :... zł w sposób następujący : - wpłata 80% ceny brutto autobusu w terminie 14 dni od daty jego odbioru i wystawienia faktury dokumentującej zakup tego autobusu; - wpłata pozostałej kwoty w wysokości 20% ceny brutto autobusu w terminie do 90 dni od daty odbioru autobusu przez Zamawiającego. 2. W razie opóźnienia w zapłacie należności za przedmiot dostawy Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia ustawowych odsetek za opóźnienie liczonych od dnia upływu terminu określonego w pkt Cesja wierzytelności pieniężnej należnej od Zamawiającego drugiej stronie umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3 5. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego 1. Wykonawca przeszkoli kierowców w obsłudze autobusu na terenie zajezdni MZK Sp. z o.o. w Kutnie 2. Wykonawca przeszkoli elektryków i mechaników w zakresie obsługi urządzeń ABS/ASR i diagnozy silnika oraz typowych usterek na terenie zajezdni MZK Sp. z o.o. w Kutnie. 3. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni po odbiorze technicznym i ostatecznym autobusu pierwszego i autobusu ostatniego. 6. Odbiór techniczny i ostateczny 1. Odbiór techniczny każdego z autobusów, o których mowa w 1 pkt 1 nastąpi na podstawie protokołu. 2. Odbiór techniczny autobusu będzie polegał na badaniu zgodności ich wykonania z wymaganiami SWIZ. 3. Ocenie będzie podlegała także jakość wykonania autobusu i jego elementów. 4. Wykonawca zabezpiecza możliwości techniczne odbioru technicznego autobusu. 5. Całkowity koszt prób technicznych ponosi Wykonawca. 6. Odbiór ostateczny każdego z autobusów nastąpi u Wykonawcy po dokonaniu odbioru technicznego. 7. W przypadku dostawy autobusu niezgodnego z umową, dotkniętego wadami fizycznymi lub prawnymi, Zamawiający odmówi dokonania odbioru, stwierdzając ten fakt w protokole. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 7. Jakość 1. Wykonawca zapewnia, iż autobusy, o których mowa w 1 pkt 1 są fabrycznie nowe, dobrej jakości, nieuszkodzone i nie posiadają wad ukrytych. 2. Wykonawca zapewnia, że konstrukcja autobusów jest zgodna z wymaganiami określonymi w SWIZ. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zapoznania się z przebiegiem procesu produkcyjnego zamówionych autobusów na linii produkcyjnej. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić jego przedstawicielom przegląd produkcji i sprawdzenie zgodności wykonywania autobusów z wymaganiami technicznymi. 8. Kary umowne W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają następujące kary finansowe : a) brak możliwości odbioru w dniu ustalonym w 2 pkt , 00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) b) za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia ponad termin określony w 2 pkt 1 w wysokości 0,05% wartości netto każdego autobusu 9. Gwarancja 1. Wykonawca udziela gwarancji na autobusy co do jakości. 2. Okres gwarancji na każdy z zakupionych autobusów wynosi :

4 - całopojazdowa na okres 24 miesięcy od daty przekazania autobusu Zamawiającemu - lakier 24 miesiące - perforacja 60 miesięcy - szkielet 120 miesięcy 3. Zamawiający zobowiązuje gwaranta do napraw gwarancyjnych w ciągu 5 dni roboczych nie dłużej jednak niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ma 3 dni robocze na określenie sposobu usunięcia usterki. W przypadku konieczności dojazdu do punktu serwisowego wskazanego przez Wykonawcę, Wykonawca pokrywa koszty transportu. 4. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w pkt 3 tj. 14 dni Wykonawca płaci Zamawiającemu karę za przestój autobusu w wysokości 0,05% wartości autobusu netto za każdy dzień, chyba że wina za nie usunięcie wady w terminie leży po stronie Zamawiającego. Zamawiający dokona potrącenia naliczonej kary umownej z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Przeglądy gwarancyjne i ewentualne naprawy w okresie gwarancji wykonywał będzie Wykonawca. 6. Koszty napraw autobusu, wynikające z wad fabrycznych w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca, a w razie niemożności usunięcia wad, autobus podlega wymianie na wolny od wad. 7. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania zasad eksploatacji określonych w instrukcji, stosowania materiałów eksploatacyjnych uzgodnionych z Wykonawcą, a także terminowego wykonywania przeglądów gwarancyjnych. 8. W przypadku przekroczenia terminu naprawy gwarancyjnej, o którym mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu powyżej 30 dni Wykonawca podstawi autobus zastępczy o podobnych parametrach technicznych na bazę MZK Sp. z o.o. w Kutnie lub upoważnia niniejszym zapisem Zamawiającego do dokonania najmu autobusu i obciążenia Wykonawcy kosztami z tytułu najmu. 10. Współpraca stron po upływie okresu gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do dziesięcioletniej współpracy w zakresie pomocy technicznej w wykonywanych naprawach i zapewni produkcję części zamiennych przez ten okres. 11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Zamawiający ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 2. Zabezpieczenie posłuży pokryciu ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Wysokość zabezpieczenia ustala się w kwocie 3% wartości netto umowy. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość utworzenia zabezpieczenia przez potrącenia dokonywane z należności za dostarczone przez Wykonawcę autobusy. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wnieść przynajmniej 30% kwoty zabezpieczenia w dniu zawarcia umowy 5. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w jednej lub kilku z form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy numer: BGŻ o/kutno (w tytule przelewu Wykonawca wpisuje: Zabezpieczenie w sprawie nr:... dostawa autobusów ).

5 7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 8. Zabezpieczenie w innej formie złoży u Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie określonym w SIWZ. 9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 11. Zamawiający zwraca 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 14 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, przy czym dniem wykonania zamówienia będzie dzień odbioru ostatniego z autobusów. 12. Z kwoty zabezpieczenia Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30% wartości zabezpieczenia. 13. W przypadku nie wykorzystania kwoty, o której mowa w pkt 12 zostanie ona zwrócona Wykonawcy nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości (24 miesiące). 12. Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienie niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 2. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. 3. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w pkt jak wyżej powinno nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy wykonaną do dnia odstąpienia od umowy. 5. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Zamawiający zobowiązany jest do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego kierując swoje roszczenia do Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawca odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia, Zamawiający może zwrócić się do miejscowego Sądu Powszechnego 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 7. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY : WYKONAWCA :

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Jerzego Marcinko Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji UMOWA NR.. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji zawarta w dniu... roku w Jeleniej Górze, zwana dalej Umową, pomiędzy: Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Wzór umowy 1

Część II SIWZ - Wzór umowy 1 Umowa nr GIWK/2011/ /UM/ /JRP2 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 201, działającą na podstawie wpisu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie.

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/51/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup urządzeń do ewidencji majątku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY UMOWA NR:. w sprawie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1.Przedmiot umowy

UMOWA. 1.Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu...... w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-091 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy UMOWA Załącznik nr 8a zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy Parkiem Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 97/4, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk ( CPV - 34110000-1)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk ( CPV - 34110000-1) Zamawiający: Gmina Słupsk 76-200 Słupsk ul. Sportowa 34 NIP: 839-10-06-582 tel. (0-59) 842-93-62 fax. (0-59) 842-92-54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ AG 06/23/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Modernizacja i remont budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku przy Alei Zwycięstwa 21 Zamawiający: Wojewódzki Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy:

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: ZP/03/2015 Załącznik nr 6 do specyfikacji zamówienia WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Dział III Wzór umowy ...

Dział III Wzór umowy ... Dział III Wzór umowy UMOWA DOSTAWY Nr /2013 zawarta w dniu... 2013 r., pomiędzy: Gminą-Miasto Płock, 09-400 Płock, Plac Stary Rynek 1, NIP 774-31-35-712, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego Projekt Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA.. zawarta w Krakowie 2011 roku, pomiędzy:

UMOWA.. zawarta w Krakowie 2011 roku, pomiędzy: UMOWA.. zawarta w Krakowie 2011 roku, pomiędzy: ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-323 przy ul. Opolska 100, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102722

Bardziej szczegółowo